Δήλωζη Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήλωζη Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ"

Transcript

1 Δήλωζη Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ Οηθολοκηθό Έηος 2011 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί έλαο νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απφδνζε ηεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders). Οη αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α. κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ρξεζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαζψο θαη δηαθάλεηα ζηηο εηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο, πξνο ην καθξνπξφζεζκν ζπκθέξνλ φισλ ησλ κεηφρσλ. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπλδξάκεη ζεηηθά ζηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο θαζψο εζηηάδεη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθηειεζηηθή Γηνίθεζε ζρεηηθά κε: πνζνζηφ αλεμάξηεησλ κειψλ, ζχλζεζε επίηξνπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αξκνδηνηεηεο Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ (αξρή κηαο κεηνρήο κηαο ςήθνπ) Γηαθάλεηα θαη Έιεγρνο (Γηαρείξηζε θηλδχλσλ, Δμσηεξηθφο θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ε Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α επηδηψθεη ηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, φπνπ πεξηιακβάλεη θαη εζεινχζηεο δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δενληνινγία.

2 Ζ Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α σο αλψλπκε εηαηξεία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ αθνινπζεί ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο θαη ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη απνξξένπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εηαηξεία απνηππψλνληαη ζην Καηαζηαηηθφ, ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη ζε άιινπο θαλνληζκνχο ηεο εηαηξείαο πνπ ξπζκίδνπλ ηεο ιεηηνπξγίεο ηεο. Σύστημα Εταιρικής Διακσβέρνησης ΜΔΣΟΥΟΙ ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηά θχξην ιφγν δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμεο απηήο, ελψ επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Λακβάλεη απνθάζεηο, αζθεί έιεγρν ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη επνπηεχεη επί ζπλερνχο βάζεσο ηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ζηα νπνία βάζεη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ή θαηφπηλ αλάζεζεο απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρνπλ αλαηεζεί ζρεηηθέο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Οη εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Καηαζηαηηθφ απηήο.

3 Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο απηήο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά. Σα εθηειεζηηθά κέιε απαζρνινχληαη ζηελ Δηαηξεία κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ, θαη αλ πξνθχςεη θιάζκα, ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ επφκελν αθέξαην αξηζκφ. Μεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ππάξρνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηα κέιε. Ζ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο εθηειεζηηθψλ ή κε νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα αλεμάξηεηα κέιε νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ εθιεγεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζσξηλφ κέινο κέρξη ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ζε αλαπιήξσζε άιινπ αλεμάξηεηνπ πνπ παξαηηήζεθε, εμέιηπε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηέζηε έθπησην, ην κέινο πνπ εθιέγεηαη πξέπεη λα είλαη θαη απηφ αλεμάξηεην. Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα κελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη λα κελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Ν.3016/2002. Μέζα ζην έηνο 2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ (14) δεθαηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν έηνο 2013 ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α.

4 ύνθεζη Γιοικηηικού σμβοσλίοσ Ονομαηεπώνςμο Έηορ εκλογήρ Ανεξάπηηηο Μέλορ Σςμμεηοσέρ ζηιρ Σςνεδπιάζειρ Δ.Σ. Λεθθάθος Σηαύρος, Πρόεδρος 2009 Ναη 4/14 Τζόθας Κωλζηαληίλος, Αληηπρόεδρος 2008 Ότη 13/14 Γεωργαθόποσιος Χρήζηος, Γηεσζύλωλ Σύκβοσιος 2008 Ότη 14/14 Χαιθηόποσιος Νηθόιαος 2008 Ότη 14/14 Βερδοβίηες Σηέθαλος 2008 Ότη 14/14 Λσζηκάτοσ Τρηαληάθσιιος 2008 Ναη 11/14 Κωλζηαληηλίδες Γεώργηος 2008 Ότη 12/14 Σάρπ Δρρίθος 2008 Ότη 14/14 Γηακαληόποσιος Γεώργηος 2008 Ναη 9/14 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΔΛΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σηαύξνο Λεθθάθνο, Πξόεδξνο Ο θ. Λεθθάθνο είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. Έρεη ηελ επνπηεία ησλ ηνκέσλ Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Οκίινπ, Σερλνινγίαο, Οξγάλσζεο θαη Κεληξηθψλ Δξγαζηψλ Οκίινπ, Αλαδηάξζξσζεο Πηζηψζεσλ, Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ, Αλάπηπμεο Δξγαζηψλ Ληαληθήο Σξαπεδηθήο, ηξαπεδηθήο Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ & Δπαγγεικαηηψλ, Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο, Asset Management & Καηαζεηηθψλ Πξντφλησλ θαη Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη επίζεο Πξφεδξνο ηεο Piraeus Bank Romania θαη ηεο Piraeus Bank Beograd θαζψο επίζεο Πξφεδξνο ή κέινο Γ.. ζε αξθεηέο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Σξάπεδαο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Κωλζηαληίλνο Τζόθαο, Αληηπξόεδξνο Ο θ. Σζφθαο, είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο ΑΔΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΗΣΖ. Έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αζθαιεηψλ θαη ε επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα έρεη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία πνπ έρεη δηαγξάςεη ε εηαηξία.

5 Χξήζηνο Γεωξγαθόπνπινο, Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο Ο θ. Γεσξγαθφπνπινο είλαη ηδξπηηθφ ζηέιερνο ηεο ΑΔΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΗΣΖ, ζηελ νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη "ρνιή" ζην θεθάιαην Δπηθνηλσλία θαη Αλζξψπηλεο ρέζεηο. Έρεη ζπνπδάζεη λνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζην Πάληεην θαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη δηαζέηεη πνιχρξνλε εκπεηξία ζην Marketing θαη ζηηο Πσιήζεηο. Νηθόιανο Χαιθηόπνπινο, Μέινο Ο θ. Υαιθηφπνπινο έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ Αζθαιηζηηθφ ρψξν θαζψο έρεη δηαηειέζεη επί ζεηξά εηψλ δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ζε Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο. ην δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο εληάρζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ ήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Υαξηνθπιαθίνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ αλαινγηζηή ηεο εηαηξίαο. Δίλαη κέινο ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδαο. Σηέθαλνο Βεξδνβίηεο, Μέινο Ο θ. Βεξδνβίηεο έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζε επηρεηξήζεηο φπσο ην Ωλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν, ε Johnson & Son θαη ηα ειαζηηθά Michelin. ηελ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ εξγάδεηαη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 θαη ζήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. Τξηαληάθπιινο Λπζηκάρνπ, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο Ο θ. Λπζηκάρνπ είλαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηνλ Σνκέα Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ, Πξφεδξνο Γ.. ηεο Πεηξαηψο Μεζίηεο Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη ηεο Πεηξαηψο Πξαθηνξεηαθήο. Έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ Διιεληθή Αζθαιηζηηθή αγνξά θαη κεηαμχ άιισλ έρεη δηαηειέζεη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Αγξνηηθήο Αζθαιηζηηθήο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΣΔ Finance θαη ηεο ΔΣΒΑ Leasing. Γεώξγηνο Κωλζηαληηλίδεο, Αλεμάξηεην Μέινο Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί επαγγεικαηηθά, δηνηθψληαο, ηδξχνληαο, θαη θαηέρνληαο βαζηθφ κεξίδην κεηνρψλ ζε επηρεηξήζεηο φπσο: ε Centropell GMBH Φξαγθθνχξηεο, ε Novus Finance Α.Δ., ε Astropell Α.Δ., ε Kiapell GMBH θαη ε CPL Α.Δ.. ηελ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ ζπκκεηέρεη απφ ην 2000, ελψ απφ ην 2007 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο Alter Ego AE.

6 Δξξίθνο Σάξπ, Μέινο Ο θ. αξπ έρεη πνιπεηή εκπεηξία ηφζν ζε επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ κε αληηθείκελν ην Γεληθφ εκπφξην, ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο & ηε Ναπηηιία. ηελ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΗΣΖ ΑΔΓΑ εξγάδεηαη απφ ην επηέκβξην ηνπ 2002 θαη ζήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Πσιήζεσλ. Γεώξγηνο Γηακαληόπνπινο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο Ο θ. Γηακαληφπνπινο έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί επαγγεικαηηθά ζε επηρεηξήζεηο φπσο ε American Express, ε Bristol Myers θαη ε Kraft Foods (πξψελ Jacobs Suchard Pavlides). Σα ηειεπηαία δε 22 ρξφληα έρεη δηαηειέζεη Area Director Διιάδνο Βνπιγαξίαο Ρνπκαλίαο ησλ εηαηξηψλ ηεο Kraft Foods International θαη Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ εηαηξηψλ ηεο Kraft Foods Hellas. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία (3), ηνπιάρηζηνλ, κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην έλα εμ απηψλ αλεμάξηεην. Όια ηα κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Μεηφρσλ, πξέπεη λα έρνπλ ή λα απνθηήζνπλ γλψζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Οκίινπ. Σν δε αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ, πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλψζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πνπ ζα εθηειεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε επνπηεία ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο, ηελ επηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειεγρνπ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ Δηαηξεία. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε εηδηθφ θαλνληζκφ, ν νπνίνο απνηειεί θαη κέξνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο. Ο θαλνληζκφο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εγθξίλεηαη θαη αλαζεσξείηαη απφ ην Γ.. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο.

7 ΤΣΗΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α.» έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν ζα παξέρεη εχινγε δηαβεβαίσζε ζηνπο Μεηφρνπο θαη ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ θάησζη ζηφρσλ: 1. Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 2. Σελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 3. Σε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο Ζ δνκή ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο «Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α.» βαζίδεηαη ζην δηεζλέο πξφηππν COSO (Committee of Sponsoring Organizations) ηεο Treadway Commission. H COSO είλαη παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, πξφιεςεο απάηεο θαη αλαθνξψλ. Ζ COSO αλέπηπμε έλα πξφηππν ειέγρνπ (Internal Control Integrated Framework), ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί σο δηεζλέο απνδεθηφ πιαίζην πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη είλαη αλαγλσξηζκέλν σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ. Σν πξφηππν COSO δίδεη έκθαζε ζηελ επηζθφπεζε θαη εθηίκεζε ζηνπο εμήο ηνκείο: 1. Περιβάλλον Ελέγτοσ (Control Environment), 2. Εκηίμηζη Κινδύνων (Risk Assessment), 3. Ελεγκηικές Δραζηηριόηηηες (Control Activities), 4. Πληροθόρηζη και Επικοινωνία (Information and Communication), 5. Παρακολούθηζη και Έλεγτος (Follow Up). Περιβάλλον Δλέγτοσ (Control Environment) To Πεξηβάιινλ Διέγρνπ απνηειεί ζεκέιην γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ζηε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο θαη δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. εκαληηθφ κέξνο ηνπ Πεξηβάιινληνο Διέγρνπ απνηειεί ε αθεξαηφηεηα, νη εζηθέο αμίεο, ε νξηνζέηεζε θαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηάθνξσλ νξγαληθψλ ξφισλ, ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο Δηαηξείαο. Ζ

8 δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ε δηαλνκή θαζνδεγεηηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην Πεξηβάιινλ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α.» έρεη πηνζεηήζεη ζαθείο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο εξγαζηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε δεκηνπξγία θαη έγθξηζε εηαηξηθψλ πνιηηηθψλ, θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαη πιαηζίσλ είλαη ζεκαληηθή. Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία έρεη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην αλαπηχμεη Δηαηξηθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο, Πνιηηηθή Αζθαιείαο Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ, Πνιηηηθή Δπηιήςηκσλ Πξάμεσλ (Whistle blowing policy) θαη Πνιηηηθή Παξαπφλσλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη πξναγσγή ελφο πεξηβάιινληνο / θνπιηνχξαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, κέξνο ηνπ Πεξηβάιινληνο Διέγρνπ απνηειεί ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, αμηνπνηψληαο εξγαιεία φπσο π.ρ. πξνυπνινγηζκνί, εθηηκήζεηο, αλάιπζε θηλδχλσλ θαη ζεκαληηθψλ δεηθηψλ. Δκηίμηζη Κινδύνων (Risk Assessment) Ζ Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α. πξαγκαηνπνηεί εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ ψζηε λα πξνζδηνξίζεη θηλδχλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζπλερψο ηνπο θηλδχλνπο θαη ιακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε / εμάιεηςε θηλδχλσλ. Σν έηνο 2011 ιήθζεθαλ πξνιεπηηθά κέηξα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο Δηαηξείαο, ελδεηθηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ (Crisis Management) θαη δηελεξγήζεθε ελδνεηαηξηθή απηφ-αμηνιφγεζε θηλδχλσλ (Risk Control Self Assessment). Ζ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε θαηαγξαθή κεραληζκψλ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηζθφπεζεο, θαηαγξαθήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ησλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δλεγκηικές Γραζηηριόηηηες (Control Activities) Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Δηαηξείαο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο, ηνπο νπνίνπο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Οη Διεγθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζηελ

9 Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.Γ.Α. απνηεινχληαη απφ κηα νξγαλσηηθή δνκή, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζαθείο νξγαλσηηθνί ξφινη, αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο. Παξαδείγκαηα ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο είλαη νη επηζεσξήζεηο, νη αληηπαξαβνιέο ζηνηρείσλ θαη ε επηζθφπεζε ιεηηνπξγίαο ησλ Σκεκάησλ. Σν έηνο 2011 επηθεληξψζεθαλ ελδεηθηηθά ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνκείο φπσο: Αληαζθάιεηεο, Δμππεξέηεζε Πειαηψλ, Έιεγρνο Απνθπγήο Ξεπιχκαηνο Βξψκηθνπ Υξήκαηνο, Λεηηνπξγία Μεραλνγξάθεζεο, Πξσηφθνιιν, Πξνλνκηαθή Πιεξνθφξεζε, Κιάδνη Δθδφζεσλ θαη Εεκηψλ θηι. Πληροθόρηζη και Δπικοινωνία (Information and Communication) Ζ Δπξσπατθή Πίζηε Α.Δ.ΓΑ. δηαζέηεη ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Ζ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απνζηνιή εζσηεξηθψλ ζεκεησκάησλ, θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη εξγαδφκελνη ελεκεξψλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε κέζσ εηαηξηθψλ ζπλαληήζεσλ, ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ θαη εηαηξηθψλ εγθπθιίσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ιακβάλεη ζε κελαία βάζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο έλαληη ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ ζηφρσλ. Παρακολούθηζη και Έλεγτος (Follow Up) Ζ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο απνηειεί ηαθηηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ επνπηηθφ ξφιν ζηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηελεξγεί ζε ηαθηηθή βάζε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνβαίλεη ζε αλαιχζεηο ησλ απνθιίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε πξνυπνινγηζκνχο θαη εθηηκήζεηο. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηνχλ, κέζα ζηα πιαίζηα ειέγρνπ ηνπο, επηζθφπεζε ζε εηήζηα βάζε ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα ειίδα Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Γηεπζύλνπζαο πκβνύινπ θαη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2009 Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Πεξηερόκελα 1 Μήλπκα Γηνίθεζεο... 6 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔΥΡΗ 294 εθ. ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ

ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ Σ ε σ ν ο λ ο γ ι κ ό Δ κ π α ι δ ε ς η ι κ ό Ί δ π ς μ α Κ α β ά λ α ρ σ ο λ ή Γ ι ο ί κ η ζ η ρ κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ί α ρ Σ μ ή μ α Λ ο γ ι ζ η ι κ ή ρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΚΑΚΟΤΛΙΓΗ ΠΑΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΙΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΙΣΖΡΙΟ ΑΘΖΝΧΝ 1.900.000 ΝΔΧΝ, ΚΟΙΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα