ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2010"

Transcript

1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ JUDETUL: BUCURESTI ASIGURARE-REASIGURARE VIATA SI ASIG GENERALE

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

3 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Στον Ισολογισμό της Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

4 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Λαμβάνοντας υπ όψην τις διατάξεις της υπ αρ. 3129/2005 Απόφασης της Επιτροπής Επίβλεψης των Ασφαλειών (Ε.Ε.Α.), σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης των Διαχειριστών για την οικονομική χρήση η οποία έκλεισε στις και των διατάξεων της Ε.Ε.Α. 3/ για την εφαρμογή των διατάξεων περί κλεισίματος της οικονομικής χρήσης 2010 για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρουσιάζουν στα εξής τις πληροφορίες οι οποίες ζητήθηκαν βάσει των άνω αναφερομένων νομίμων διατάξεων. Επομένως: H είναι μια ανώνυμος εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 2003, και σήμερα έχει την έδρα της στο Βουκουρέστι, Calea Grivitei nr. 24, sector 1, Τ. Κ Η εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορίου υπό τον αρ. J40/3965/2003, έχει Α.Φ.Μ και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο των Ασφαλιστών υπό τον αρ. 054/ Η Ασφαλιστική δραστηριότητα Σύμφωνα με την Ιδρυτική Πράξη, η πραγματοποιεί ασφάλειες ζωής και γενικές ασφάλειες. Κατά το έτος 2010, η δομή του χαρτοφυλακίου της ήταν: 94,82 % γενικές ασφάλειες και 5,18 % ασφάλειες ζωής. Στις οι μέτοχοι της εταιρείας ήταν: AGROTIKI INSURANCE A.E....99,47%; ATE LEASING A.E....0,53%; Η, θυγατρική της AGROTIKI INSURANCE A.E. (σήμερα ATE INSURANCE A.E.), αποτελεί αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής της μητέρας εταιρεία σε αγορές εκτός Ελλάδος. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 υπό την επωνυμία ABG INSURANCE, και η ρουμανική αγορά θεωρούταν μια αγορά σε πλήρης και ραγδαία ανάπτυξη. Περιμένουμε όπως η ATE INSURANCE ROMANIA SA προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καλά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ρουμανικής αγοράς. Η άρχισε την βασική της δραστηριότητα στα τέλη του Νοεμβρίου του έτους 2006, όποτε υπογράφθηκε η πρώτη ασφαλιστική σύμβαση. Όντας ακόμα στις αρχές της δραστηριοποίησής της, η εταιρεία δεν έχει ακόμα ένα δίκτυο. Κατοπινά γεγονότα Δεν έχουν καταγραφθεί σημαντικά τροποποιητικά γεγονότα, η γεγονότα τα οποία να χρήζουν τροποποιήσεις μετά από το κλείσιμο του ισολογισμού, δηλαδή μετά το τη Η διεχείρηση κινδύνου Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στο χρηματικό κίνδυνο, και στους ασφαλιστικούς κινδύνους. 2 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

5 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Κατά το έτος 2010, η έχει υποστεί και τον συναλλαγματικό κίνδυνο, έχοντας το δηλωμένο και καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο σε συνάλλαγμα. Αυτός ο κίνδυνος εμφανίσθηκε με την μείωση της αντιστοιχίας μεταξύ του Ευρώ και του τοπικού νομίσματος Ron, κατά το δεύτερο εξάμηνο, και ειδικά στο τέλος του έτους, και η αύξηση του συναλλάγματος απέναντι από το ρουμανικό νόμισμα δημιούργησε χρηματικές επιρροές οι οποίες καθρεφτίζονται στο λογαριασμό Κερδών και Ζημιάς, προσάρτημα του Ισολογισμού του έτους Αναφορικά στους άλλους κινδύνους τους οποίους θα μπορούσε να δεχθεί η εταιρεία, και συγκεκριμένα ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο χρηματικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η επιρροή αυτών δεν ήταν πολύ αισθητός, διότι η εταιρεία πραγματοποίησε έναν συμβολικό αριθμό δηλωμένων ασφαλίστρων (όντας σε διαδικασία συμπλήρωσης του φάσματος των ασφαλιστικών προϊόντων και καθορισμού διανομής) διαθέτοντας έτσι την αναγκαία ρευστότητα για την άμεση κάλυψη των υποχρεώσεων απέναντι από τους ασφαλισμένους και τις φορολογικές αρχές. Επίσης, για την αντιμετώπιση των κινδύνων, η εταιρεία έχει, στην Μεθοδολογία Εργασίας την οποία εφαρμόζει μια σειρά μέτρων που καθορίζονται για κάθε είδος κινδύνου ξεχωριστά. Για παράδειγμα, για το πιστωτικό κίνδυνο, η εταιρεία επιβλέπει συνέχεια τα όρια έκθεσης και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Το οικονομικό περιβάλλον/ Ο κίνδυνος χώρας Η διαδικασία προσαρμογής των αξιών σύμφωνα με τον κίνδυνο, η οποία έλαβε μέρος στις διεθνές χρηματοοικονομικές αγορές κατά τα τελευταία έτη, ακόμα και στον τομέα των ασφαλειών στη Ρουμανία, οδήγησε σε μια αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την μέλλουσα οικονομική εξέλιξη. Η διοίκηση της εταιρείας δεν μπορεί να προβλέψει τα γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τομέα των ασφαλειών στη Ρουμανία, και έπειτα, τι αποτέλεσμα θα μπορούσαν να έχουν αυτά στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις. Οι διοίκηση της εταιρείας δεν μπορεί να εκτιμήσει αξιόπιστα τις επιρροές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες προκύπτουν από την μείωση της ρευστότητας της χρηματαγοράς, από την αποτίμηση των χρηματικών πόρων επηρεασμένη από μη-ρευστές συνθήκες αγοράς και από την αυξημένη αστάθεια του εθνικού νομίσματος και των χρηματαγορών. Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της αύξησης της δραστηριότητας στις σημερινές συνθήκες, με τις ακόλουθες ενέργειες: Προετοιμασία στρατηγικών διαχείρισης της κρίσης ρευστότητας και καθορισμός μέτρων για αντιμετώπιση τυχόν άλλων κρίσεων ρευστότητας Συνεχόμενη επίβλεψη της ρευστότητας Προβλέψεις της τρέχουσας ρευστότητας Επίβλεψη, σε καθημερινή βάση των χρηματικών ροών και εκτίμηση της επιρροής στους πιστωτές της, της περιορισμένης πρόσβασης στους πόρους, και η δυνατότητα αύξησης των πράξεων στη Ρουμανία. Παρ ότι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία συνεχίζει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας αναπτυσσόμενης αγοράς, όπως ένα υψηλό έλλειμμα στον Προϋπολογισμό, μια σχετικά πρωτόγονη χρηματαγορά, μια αδύναμη υποδομή, και μεγάλες μεταβολές στις ισοτιμίες συναλλάγματος. Κατά το έτος 2010, το χρηματοοικονομικό σύστημα παρέλαβε το σοκ της έλλειψης ρευστού, το οποίο απαλύνθηκε λίγο μόνο στο Β μέρος του 2009, περίοδο κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας μείωσε σταδιακά το ελάχιστο υποχρεωτικό απόθεμα και ένα μέρος των τραπεζών αύξησαν το μετοχικό τους κεφάλαιο. 3 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

6 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Οι επιρροές της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έγιναν αισθητά στην ρομανική αγορά ειδικά υπό την μορφή: α) του περιορισμού της χρηματαγοράς β) της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος γ) της μείωσης των τιμών ακινήτων δ) της αρνητικής εξέλιξης των μακροοικονομικών δεικτών (πληθωρισμός, έλλειμμα προϋπολογισμού, μείωση άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων, αύξηση ενεργείας, κ.α.). Στις συνθήκες της οικονομικής «συρρίκνωσης», έναν αριθμό εταιρειών έκλισαν ή περιόρισαν την δραστηριότητά τους, πράγμα το οποίο επηρέασε αρνητικά το επίπεδο ανεργίας. Παρ όλα αυτά για το έτος 2010, η αξιολόγηση της εταιρείας Fitch, Standard & Poor s παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο του 2009, η Κυβέρνηση της Ρουμανίας προσπαθώντας να τηρήσει τις απαιτήσεις του Δ.Ν.Τ. για την χορήγηση των δόσεων του δανείου Stand-by. Ο κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να προκύψει είτε από την αδυναμία της εταιρείας να αξιοποιήσει περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την άμεση εκπλήρωση και με λογικά κόστη τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, είτε από την δυσκολία στην είσπραξη των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις ασφάλισης / αντασφάλισης. Η πολιτική της εταιρείας περί ρευστού είναι να διατηρήσει αρκετούς πόρους ώστε να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις της. Η εταιρεία διατηρεί έναν εύλογο επίπεδο ρευστού, διατηρώντας στη δομή του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της, ενός σημαντικού ποσοστού των στοιχείων με υψηλό βαθμό ρευστοποίησης, όπως τραπεζικές καταθέσεις. Σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, η εταιρεία επιβλέπει σε μηνιαία βάση τον συντελεστή ρευστότητας. Η φροντίδα της εταιρείας για την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας υλοποιείται στην σταθερή διατήρηση του συντελεστή πάνω από το νόμιμο όριο. Η εταιρεία επιτηρεί συνέχεια τους κινδύνους αγοράς χρησιμοποιόντας τεχνικές διαχείρησης / επιτήρησης των κινδύνων για την καταμέτρηση της σχέσης κίνδυνος / κέρδος με έναν τρόπ συνεπή με τους στόχους της εταιρείας. Ο αναλογιστικός κύνδινος και ο κίνδυνος αποδοχής κινδύνου Ο αναλογιστικός κίνδυνος εμφανίζεται σχετικά με την ασυμβατότητα μεταξύ των ασφαλίστρων των ασφαλιστικών συμβάσεων, τα αποθέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφάλειες, το περιθώριο φερεγγυότητας, υπολογίζοντας το ανάλογο ενεργητικό, τις τροποποιήσεις των επιτοκίων και τις διαφορές συναλλάγματος, καθώς και λόγω της εξέλιξης της θνησιμότητας, της μη-εξόφλησης των ασφαλίστρων, των λειτουργικών δαπανών, και των γενικών συνθηκών της αγοράς. Ο κίνδυνος αποδοχής ορισμένων ασφαλισμένων γεγονότων είναι αναπόφευκτος στις διαδικασίες κάλυψης κινδύνων, κατά τους περιόδους της εξέτασης των υποβληθέντων αιτήσεων. Η ανώτατη έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο περιορίζεται με απορρίψεις, περιορισμούς της κάλυψης κινδύνων, και αντασφάλιση. Αυτοί οι κίνδυνοι ελέγχονται από την εταιρεία μέσω των οδηγιών δημιουργίας καινούριων προϊόντων, αποδοχή κινδύνων, καθορισμό τιμών και στρατηγικών αντασφάλισης. 4 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

7 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Το 2010, η εταιρεία αναγνώρισε τις προμήθειες αγοράς από άμεσες ασφάλειες στο επίπεδο των πληρωμένων ασφαλίστρων (σύμφωνα με τη λογιστική ανάληψης υποχρεώσεων) και όχι στο επίπεδο των επιλέξιμων προμηθειών. Από τους αναλογιστικούς υπολογισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί για αυτό το σκοπό, προέκυψαν προμήθειες αγοράς ύψους lei αντί για lei επιλέξιμες προμήθειες. Ως επακόλουθο, η εταιρεία αναγνώρισε στα λογιστικά και τη διαφορά των lei. Σε σχέση με το απόθεμα ασφαλίστρων σε υπόλοιπο, έχουν αναβληθεί lei προμήθειες αγοράς. Με τον ίδιο τρόπο μεταχειρίστηκαν και οι προμήθειες τις οποίες η εταιρεία έλαβε από την δραστηριότητα αντασφάλισης. Οι αναλογιστικοί υπολογισμοί σημείωσαν ότι από τα lei επιλέξιμη προμήθεια από αντασφάλιση, τα lei συνδέονται άμεσα με το απόθεμα το οποίο εκχωρείται στον αντασφαλιστή, απόθεμα που ήταν lei τη Για την ακρίβεια των περιουσιακών στοιχείων, οι ίδιοι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί εκ νέου για το περασμένο έτος, δηλαδή το 2009, έτος στο τέλος του οποίου ούτε ο εξωτερικός ελεγκτής Ernst &Young δεν είχε παρατηρήσει αυτή την παράβλεψη. Έτσι, από τους αναλογιστικούς υπολογισμούς, παράρτημα στο λογιστικό σημείωμα προκύπτει για το 2009, lei, προμήθειες αγοράς προς αναβολή, και lei προμήθειες από αντασφάλιση αναβλημένα. Η διαφορά μεταξύ των δυο κατηγοριών αναβλημένων προμηθειών, ύψους lei βρίσκεται καταχωρημένη, όπως το επιτρέπουν τα λογιστικά πρότυπα, στο λογαριασμό 117 Αποτέλεσμα από μεταφορά από την διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων Αναφορικά στην δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2010, οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διατάξεων της Ε. Ε. Α /2005, έτσι ώστε να συμμορφωθούν στις προδιαγραφές της Επιτροπής Διεθνών Προδιαγραφών στη Λογιστική (IASB) και με την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία. Οι οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό κερδών και ζημιάς, την κατάσταση χρηματικών ροών (cash flow), την κατάσταση τροποποιήσεων ιδίου κεφαλαίου, των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων, πληροφοριακά στοιχεία και τα επεξηγητικά δελτία αυτών. Οι λογιστικές καταχωρίσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι άνω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις είναι σε τοπικό νόμισμα RON, και βασίζονται στην αρχή του ιστορικού κόστους. Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιήθηκε το κόστος αγοράς (προμήθειας) και το ιστορικό κόστος. Το χρηματικό ενεργητικό και παθητικό εκτιμήθηκε σε τρέχουσες μονάδες κατά την ημερομηνία της σύναξης του ισολογισμού. Οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε RON σε μια ισοτιμία η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Το παθητικό και το ενεργητικό τα οποία εκφράζονται σε συνάλλαγμα κατά την ημερομηνία της σύνταξης του ισολογισμού μετατρέπονται σε RON χρησιμοποιώντας τις ισοτιμίες που ισχύουν στο τέλος της οικονομικής χρήσης. Τα κέρδη οι ζημιές που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές ενσωματώνονται στο λογαριασμό κερδών και ζημιάς, ως μέρος των χρηματικών εσόδων ή εξόδων. Η κύρια ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή των υπολοίπων που εκφραζόταν στη 31 Δεκεμβρίου 2010 σε συνάλλαγμα, ήταν 1 Euro = RON, (1 EURO = ψψ Ron την ), και 1 USD = 2,9361 ( 1 USD = 2,9361 στις ). 5 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

8 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Ασώματες ακινητοποιήσεις Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται, κατά κύριο λόγω από μηχανογραφικά πληροφορικά προγράμματα. Τα κόστη που αναλογούν στην προμήθεια προγραμμάτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται βάσει της γραμμικής μεθόδου, κατά την διάρκεια των 3-ων ετών «ωφέλιμης ζωής» τους. Αρχίζοντας από το 2007, η εταιρεία ανέπτυξε in-house ένα πληροφορικό πρόγραμμα διαχείρισης των ασφαλιστικών συμβάσεων και υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων. Κατά την διάρκεια του 2010, συνεχίσθηκε η ανάπτυξη του λογισμικού (softului), με την δημιουργία ενοτήτων: o Ασφαλιστικές συμβάσεις travel; o Ασφαλιστικές συμβάσεις overdraft; o Αλλαγή συνθήματος χρήστη; o o Αυτόματη αναβάθμιση (up-date ) ισοτιμίας Σύστημα ασφάλισης, περίπλοκα συνθήματα κωδικοποιημένα στη βάση δεδομένων, συνθήματα πρόσβασης.. Με αυτόν τον τρόπο, στο τέλος του έτους, του προγράμματος IDES του προσθετικέ η αξία 185,324 lei, τα οποία αποτελούν έξοδα με τους μισθούς για την ανάπτυξη των άνω ενοτήτων. Το συνολικό ασώματο ενεργητικό στο τέλος του 2010, στην εναπομένοντα αξία είναι lei. Οι ασώματες ακινητοποιήσεις καταχωρήθηκαν σε τιμή αγοράς (προμήθειας), σε RON. Ενσώματες ακινητοποιήσιες / πάγια μέσα και απόσβεση Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις εμφανίζονται σε κόστος αγοράς μείον την συσορρευμένη απόσβεση. Η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων εξετάζεται με σκοπό την ανάλυση τυχόν μείωσής της, χωρίς να είναι αναγκαία κάποια επανεκτήμηση. Εάν η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το στοιχείο ενεργητικού για την ίδια της τη δραστηριότητα, η προσαρμογή για την μείωση της αξίας υπολογίζεται μέσω σύγκρισης της αξίας ανάκτησης με την λογιστική αξία, και εάν η εταιρεία δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ενεργητικό για ιδία χρήση, με την σύγκριση της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας με τη λογιστική αξία. Στις τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είχαν εναπομείνοντα αξία lei Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Το χρηματικό διαθέσιμο αποτελείται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. Αυτές παρουσιάζονται στα Επεξηγητικά Δελτία του Ισολογισμού, με λεπτομέρειες για κάθε τράπεζα.. Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις Η εταιρεία θεωρεί τις καταθέσεις με λήξη μεταξύ 1 μηνός και 1 έτους ως βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Κατά το έτος 2010, η εταιρεία δημιούργησε καταθέσεις με ανώτερη λήξη 12 μηνών χωρίς αυτόματη ανανέωση. Οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις εκφράζονται σε κόστος, συμπεριλαμβάνοντας τον εισπρακτέο τόκο για την ανάλογη περίοδο. Αυτές είναι ύψους lei Εμπορικές απαιτήσεις Η έχει μια απαίτηση απέναντι από το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων, και συγκεκριμένα από επιδόματα μητρότητας ύψους lei, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2009 και 2010, από συμμετοχές στο ταμείο. Ο πόρος από το οποίο πληρώνονται αυτά τα επιδόματα συστήνεται μηνιαίως, με την εφαρμογή ενός συντελεστή 0,85% στο σύνολο μισθών. Επομένως, αυτός ο πόρος ήταν μικρότερος από τα πληρωμένα επιδόματα, και η απαίτηση θα ανακτηθεί κατά το μέτρο της δημιουργίας της υποχρέωσης προς το Ταμείο, κατά τους επομένους περιόδους, ή με μια άμεση αίτηση προς το Ταμείο. 6 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

9 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Απαιτήσεις στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας Φόρος κερδών προς ανάκτηση από το Δημόσιο Άλλες απαιτήσεις 76 - Σύνολο άλλων απαιτήσεων Προκαταβολικά έξοδα Εκχωρήσεις στη σύμβαση ΑΚΤΟR, που καταγράφηκαν προκαταβολικά αποτελούν την αξία των ασφαλίστρων που έχουν εισπραχθεί προκαταβολικά και δόθηκαν σε αντασφάλιση Εκχωρήσεις προκαταβολικές προς Αγροτική (AKTOR και ΙΝΤΡΑΚΑΤ) προκαταβολικές πληρωμές QBE Eurocredit Άλλες δαπάνες, καταχωρημένες προκαταβολικά Σύνολο Χρηματοοικονομικά εργαλεία Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποίησε η εταιρεία αποτελούνται από μετρητά, προθεσμιακές καταθέσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Τα εργαλεία αυτού του τύπου αξιολογούνται στην εύλογη τους αξία.. Σύμφωνα με το IAS 39, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία θεωρούνται διαθέσιμα για συναλλαγές και εκτιμούνται στην εύλογή τους αξία, η διαφορά από επανεκτίμηση συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό κερδών και ζημιάς. Έσοδα Τα έσοδα από ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές συμβάσεις γενικών ασφαλίσεων αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου στις οικονομικές καταστάσεις από την στιγμή της αρχής της ισχύς των συμβάσεων.. Τεχνικά αποθέματα Τα αποθέματα ασφαλίστρων για τις συμβάσεις γενικών ασφαλίσεων υπολογίζονται σε συνετές προβλεπτικές βάσεις των αναλογιστικών μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψη τους συμβατικούς όρους και τις προβλέψεις της υπ αρ. 3109/2003 διάταξης περί ελάχιστων τεχνικών αποθεμάτων για τις γενικές ασφάλειες, και περί μεθοδολογίας υπολογισμού και επιτήρησης αυτών. Στο τέλος του 2010, το απόθεμα ασφαλίστρων για γενικές ασφάλειες, που έχει συνταχθεί για τις ισχύουσες ασφαλιστικές συμβάσεις, ήταν lei, και εκείνο για ασφάλειες ζωής ήταν lei τα μαθηματικά αποθέματα που αναλογούν στις ασφάλειες ζωής ήταν lei Το απόθεμα για ζημιές Η δημιούργησε το απόθεμα για ζημιές σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ζημιές, ύψους lei, και για τις μη εγκεκριμένες lei. 7 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

10 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Το απόθεμα για καταστροφές Η Ρουμανία παρουσιάζει κάποιο βαθμό έκθεσης σε ότι αφορά τον κίνδυνο σεισμού. Η εταιρεία ελέγχει αυτό τον κίνδυνο μέσω αποθέματος για καταστροφές. Για τις συμβάσεις που καλύπτουν κινδύνους καταστροφής σε ισχύ από το 2010, δημιουργήθηκε ένα απόθεμα για καταστροφές, το οποίο στο τέλος του χρόνου είναι ύψους lei. Το απόθεμα εξισορρόπησης Το απόθεμα εξισορρόπησης δημιουργείται στο κλείσιμο της οικονομικής χρήσης με ευνοϊκά τεχνικά αποτελέσματα για την δημιουργία των πηγών κάλυψης των ζημιών στις οικονομικές χρήσης κατά τις οποίες τα τεχνικά αποτελέσματα δεν θα είναι ευνοϊκά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος δεν εκπληρώνονται οι όροι για την δημιουργία τέτοιου είδος αποθεμάτων, και συγκεκριμένα ο συντελεστής ζημιών να είναι κάτω των 50% σε όλα τα προϊόντα, και το τεχνικό αποτέλεσμα να είναι ευνοϊκό, δεν δημιουργήθηκε το απόθεμα εξισορρόπησης. Η αντασφάλιση Υποχρεώσεις από αντασφάλιση Απαιτήσεις από αντασφάλιση Καθαρή υποχρέωση (διαφορά) από αντασφάλιση Το χρέως από αντασφάλιση αποτελείται από:: Scor Re QBE Agrotiki Insurance SA Atena Chaucer Altii(Chartis, Omiasig, PBC, Dalliani,etc) Σύνολο Partea din rezervele tehnice cedate reasiguratorului Τεχνικά αποθέματα τα οποία δόθηκαν προς αντασφάλιση Απόθεμα ασφαλίστρων γενικές ασφάλειες Απόθεμα αποζημιώσεων γενικές ασφάλειες Απόθεμα ασφαλίστρων ασφάλειες ζωής Απόθεμα μη εγκεκριμένων αποζημιώσεων Σύνολο Τα ασφάλιστρα τα οποία έχουν δοθεί προς αντασφάλιση, οι εισπράξεις προμηθειών από αντασφάλιση και άλλες αποζημιώσεις, καθώς και τα αποθέματα τα οποία αφορούν την αντασφάλιση καταχωρούνται 8 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

11 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei λογιστικά σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων αντασφάλισης. Τα ποσά προς είσπραξη ως επακόλουθο της αντασφάλισης θα αφαιρεθούν από τις πληρωμές που αφορούν την αντασφάλιση σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Η εκχώρησε προς αντασφάλιση την πλειοψηφία των συμβάσεών που έχει συνάψει το Το μέσο ποσοστό εκχώρησης είναι 77.73%, και πραγματοποιήθηκε με τους: ATE INSURANCE A.E. και SCOR RE, AON BENFIELD REINSURANCE SERVICES, OMNIASIG S.A. και EUROBROKERS Greece. Η συμμετοχή των αντασφαλίσεων στα τεχνικά αποθέματα, η ύπαρξη στο υπόλοιπο στα τέλη του 2010, ήταν lei. Το υπόλοιπο των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί προς αντασφάλιση και που δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμα με τους Αντασφαλιστές είναι lei. Φορολογία Η Εταιρεία καταχωρεί τον φόρο καθαρού εισοδήματος σύμφωνα με τις λογιστικές ρυθμίσεις του Υπουργίου Οικονομικών. Ο τρέχων φόρος είναι ο πληρωτέος φόρος για τα καθαρά κέρδη της περιόδου που καθορίζεται βάσει συντελεστή το οποίο εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, και όλων των σχετικών προσαρμογών που αφορούν την προηγούμενη περίοδο. Ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για τα καθαρά κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία, κατά τη διάρκεια του έτους 2010 ήταν 16% (για το έτος 2009 ο συντελεστής φορολογίας ήταν 16%). Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, η εταιρεία έχει πληρώσει φορολογία μισθοδοσίας, τους φόρους ασφάλισης προς την Ε.Ε.Α., και φόρους κερδών. Σε ότι αφορά την φορολογία κερδών, κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία πλήρωσε το ελάχιστο φόρο για το Α και Β τρίμηνο, και, στο τέλος του Γ τριμήνου, το οικονομικό αποτέλεσμα δείχνοντας κερδοφορία, η Α.Τ.Ε. υπολόγισε το φόρο και πλήρωσε τη διαφορά μεταξύ του χρωστούμενου ποσό και των ήδη πληρωμένων για το Α και Β τρίμηνο. Στις , επειδή το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, η εταιρεία δεν οφείλει φόρο κερδών στο Δημόσιο, όπως προκύπτει και από την Δήλωση 101 η οποία υποβλήθηκε στη ΔΥΟ. Η εταιρεία ζήτησε ένα εκκαθαριστικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει χρέη προς το δημόσιο. Στις η εταιρεία έπρεπε να πληρώσει προς το Δημόσιο μόνο το φόρο μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα του έτους 20109, ύψους lei. Οι υπόλοιπες χρηματικές εισφορές πρέπει να πληρωθούν προς το Εθνικό Ταμείο Συντάξεων, το Εθνικό Ταμείο Υγείας, και το Πρακτορείο Απασχόλησης. Το συνολικό ύψος αυτών των εισφορών είναι lei, και όλα τα ποσά πληρώθηκαν εμπρόθεσμα. Η συνέχεια της δραστηριότητας Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής της συνεχόμενης δραστηριότητας, η διοίκηση της εταιρείας θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές αμφιβολίες περί την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της. Νόμιμα αποθέματα κεφαλαίου και ίδια κεφάλαια Σύμφωνα με την ρουμανική νομοθεσία, η πρέπει να κατανέμει τουλάχιστον το 5% των κερδών πρό φόρου για τα νόμιμα αποθέματα κεφαλαίου μέχρι που, τα εν λόγω αποθέματα φτάνουν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, η εταιρεία μπορεί να κατανέμει ποσά ανάλογα με τις ίδιες της τις ανάγκες, αλλά μόνο από τα καθαρά κέρδη. Κατά το έτος 2009 το λογιστικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, και ως εξής, η εταιρεία δεν σύστησε απόθεμα κεφαλαίου. 9 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

12 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Το ίδιο κεφάλαιο, στις είναι ύψους lei. Δηλωμένα μεικτά ασφάλιστρα: Το έτος 2010 τα έσοδα της εταιρείας από μεικτά, δηλωμένα ασφάλιστρα είναι τα εξής: Μεικτά ασφάλιστρα 2010 Ακυρωμένα ή επιστρεφόμενα ασφάλιστρα - RON- Καθαρά ασφάλιστρα 2010 Άμεσες ασφάλειες Γενικές Ζωής Σύνολο άμεσων ασφαλειών Αποδοχές σε αντασφάλιση Σύνολο εσόδων από μεικτά ασφάλιστρα Άλλα τεχνικά έσοδα ύψους Lei προέρχονται από προμήθειες αντασφάλισης. Το 2009, τα ίδια έσοδα ήταν ύψους lei. Καταχωρήθηκε σε έσοδα εκμετάλλευσης και το ποσό των lei που αποτελεί την εργασία για τις ενότητες IDES, που δημιουργήθηκαν το έτος Το ποσό ανευρίσκεται στο λογιστικό λογαριασμό 758 Άλλα έσοδα από εκμετάλλευση. Όλα τα έσοδα από μεικτά ασφάλιστρα της εταιρείας προέρχονται από τη Ρουμανία. Διαχειριστικά έξοδα (ασφάλειες ζωής και γενικές) Διαχειριστικά έξοδα out of: Σύνολο Σύνολο Ασφάλειες ζωής Γενικές ασφάλειες Ενοίκια , Μισθούς και άλλα παρόμοια ,735, Έξοδα συντήρησης Φορολογικές δαπάνες Προμήθεια IAS Οδοιπορικά έξοδα , Έξοδα τηλεπικοινωνιών , Έξοδα με υπηρεσίες , Τραπεζικά έξοδα , Έξοδα φιλοξενίας , Έξοδα με την απόσβεση , Σύνολο ,612, Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

13 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Έξοδα με τις τοποθετήσεις / επενδύσεις din care: Σύνολο Σύνολο Ασφάλειες ζωής Σύνολο Έξοδα με τους τόκους Έξοδα από διαφορά συναλλάγματος Σύνολο Έσοδα από τοποθετήσεις / επενδύσεις din care: Σύνολο Σύνολο Ασφάλειες ζωής Σύνολο Έσοδα από τόκους ,869, Έσοδα από διαφορά ,121, συναλλάγματος Σύνολο ,991, Σχέσεις μεταξύ εταιρειών του ιδίου ομίλου Η εταιρεία διεξάγει την δραστηριότητά της στη Ρουμανία, διατηρόντας σχέσεις με άλλες εταιρείες του ομίλου. Οι εταιρείες του ομίλου οι οποίες διατηρούν σχέσεις με την εταιρεία είναι: a. ATE BANK ROMANIA SA ; b. ATE INSURANCE (AGROTIKI) A.E. ΕΛΛΑΔΑ c. ATE Leasing A.E. ΕΛΛΑΔΑ Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, η ATE INSURANCE ROMANIA, έκανε τη πλειοψηφία των πράξεων είσπραξης, συμψηφισμού και επενδύσεων μέσω της ATE BANK ROMANIA SA ως μέλος του Ομίλου ATE BANK ΕΛΛΑΔΟΣ. Το ύψος αυτών των συναλλαγών είχε ως εξής:: Τζίρους, επενδύσεις, εισροές, ύψους lei και τζίρους, επενδύσεις εκροές ύψους lei, παρουσιάζοντας τελικό υπόλοιπο στο τέλος του έτους ύψους lei; Καταθέσεις προθεσμίας ύψους lei και αντίστοιχοι τόκοι ύψους lei. Έσοδα από τόκους σε τραπεζικές καταθέσεις lei; Cash σε τρέχοντες λογαριασμοί lei Έσοδα από ενοίκια τα οποία πληρώθηκαν στη τράπεζα για την έδρα της εταιρείας, 174,149 lei Προμήθειες οι οποίες πληρώθηκαν στη τράπεζα για την πώληση των ασφαλιστικών συμβάσεων, lei Με την μητέρα εταιρεία Αγροτική Ελλάδος, οι εταιρεία είχε, κατά το 2010 οι εξής συναλλαγές: Μεικτά ασφάλιστρα εκχωρημένα σε αντασφάλιση lei από τα οποία πληρωμένα lei, σε υπόλοιπο το ποσό των lei; 11 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

14 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Προμήθειες που έχουν εισπραχθεί από την Agrotiki υπό την ιδιότητα του αντασφαλιστή lei Συνεισφορά σε μετρητά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010, ύψους ,60 ευρώ Με την εταιρεία ATE Leasing, δεύτερος μέτοχος, είχε, κατά τη διάρκεια του έτους 2010 μόνο μια συναλλαγή, και συγκεκριμένα, την συνεισφορά σε μετρητά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3.450,69 euro. Φορολογία κερδών Τα έξοδα με το φόρο κερδών της τρέχουσας οικονομικής χρήσης συμψηφίζεται με το αποτέλεσμα της χρήσης ως εξής: Λογιστικό αποτέλεσμα προ φόρου: κέρδος /(ζημιά) Μην εκπιπτόμενες δαπάνες Αφορολόγητο εισόδημα - Φορολογική απόσβεση - Νόμιμο απόθεμα - Φορολογικό αποτέλεσμα (προς φορολόγηση) Φόρος 16% Φορολογική πίστωση - Φόρος καθαρού εισοδήματος πληρωμένος κατά την διάρκεια του έτους Φόρος καθαρών κερδών που απέμεινε προς πληρωμή (-) είσπραξη(+) - Σύμφωνα με την ρουμανική νομοθεσία, οι ζημιές των προηγούμενων χρόνων έχουν ανακτηθεί, και οι απαιτήσεις από το Δημόσιο μπορούν να συμψηφιστούν με ένα μέρος από τις της χρήσης Η κατανομή των κερδών Λαμβάνοντας υπόψην ότι το οικονομικό απτέλεσμα της χρήσης 2010 είναι αρνητικό, δηλαδή υπήρχε ζημιά lei ( lei από τον τομέα Life και lei κέρδος από τις γενικές ασφάλειες) τα δυο αποτελέσματα θα μεταφέρονται ως έχουν στο έτος 2011, και θα συμψηφιστούν / κατανεμηθούν μαζί με τα αποτελέσματα του Θα κατχωρηθούν λογιστικά στο λογαριασμό Αποτέλεσμα σε μεταφορά. Σχετικά με την ένταξη της εταιρείας στους δείκτες της οικονομικής απόδοσης και την εκπλήρωση των όρων ρευστότητας, φερεγγυότητας, σκεδασμού του ενεργητικού που επιτρέπεται να καλύψει τα τεχνικά αποθέματα, κάνουμε τις εξής διευκρινήσεις: 12 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

15 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Διότι το έτος 2010 μπήκε σε ισχύ ο όρος αύξησης του αποθέματος ασφαλείας από Euro σε Euro για κάθε κατηγορία αφαλιών, δηλαδή γενικές και ζωής,, το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφόρησε την Γενική Συνέλευση ότι, το 2010 απαιτείται μια «ένεση» κεφαλαίου η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 17/ απόφαση της Γ.Σ. ύψους ,20 euro α την εκπλήρωση των καινούριων όρων περί αποθέματος ασφαλείας. Σήμερα, η εταιρεία δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους περιθωρίου φερεγγυότητας, αφενός λόγο τις ισοτιμίας η οποία έχει ληφθεί υπόψη στο καθορισμό του περιθωρίου, και συγκεκριμένα lei /euro σε σύγκριση με lei /euro, ισοτιμία η οποία χρησιμοποιήθηκε πριν από το Από την άλλη πλευρά, η μείωση κάτω από το περιθώριο οφείλεται και στο αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο κατανάλωνε από το ίδιο κεφάλαιο, μειώνονται την αξία του σε σχέση με το επίπεδο του αποθέματος ασφαλείας ( euro * lei/euro). Από αυτή την άποψη επιβάλλεται μια καινούρια αύξηση κεφαλαίου στο μέρος των γενιών ασφαλειών, με σκοπό την εκπλήρωση των νόμιμων όρων λειτουργίας. Η εταιρεία προετοιμάζει το πακέτο εγγράφων που απαιτείται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με με τις προβλέψεις των διατάξεων της Ε.Ε.Α. αρ. 17/2008 και 18/2008 περί στοιχείων ενεργητικού τα οποία επιτρέπεται να καλύψουν τα τεχνικά αποθέματα και τον σκεδασμό αυτών, τα τεχνικά αποθέματα μπορούν να καλυφθούν σε ποσοστό 90% με καταθέσεις και χρηματικά διαθέσιμα από πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες), αλλά όχι περισσότερο από 10% από τα μεικτά τεχνικά αποθέματα σε ένα μόνο ίδρυμα. Επομένως, για την κάλυψη σε ποσοστό 90% των τεχνικών αποθεμάτων, χρησιμοποιώντας τις προθεσμιακές καταθέσεις, αυτές πρέπει να τοποθετηθούν σε τουλάχιστον 9 (εννέα) τράπεζες). Κατά το έτος 2010 η ATE INSURANCE ROMANIA τοποθέτησε τα χρήματα στην ATE BANK ROMANIA, και ένα μόνο ποσό, περίπου στη Piraeus Bank. Τα επιτόκια τα οποία προσέφεραν οι Marfin Bank και Banca Romaneasca, όντας πολύ κάτω από το μέσο όρο της αγοράς, προκάλεσαν την εταιρεία να επιλέξει την τράπεζα με το πλέον συμφέρον επιτόκιο, και έτσι εξηγούνται τα έσοδα από τόκους ύψους lei που πραγματοποιήθηκαν το Στην τα τεχνικά αποθέματα καλύπτονται ως εξής: o 100%...Σύνολο τεχνικών αποθεμάτων lei o 30% κάλυψη από καταθέσεις (οι τρείς τράπεζες στις οποίες τοποθετεί) lei o 10% κάλυψη με άλλα στοιχεία ενεργητικού lei 13 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

16 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei o 0.08% κάλυψη με διαθέσιμο ταμείου (στα όρια μετρητών) lei o 57% κάλυψη από απαιτήσεις (στα όρια αυτών) lei Η εταιρεία έχει την αναλογία 0.97 μεταξύ Διαθεσίμου περιθωρίου και του Αποθέματος ασφαλείας για ασφάλειες ζωής, και 0.98 για γενικές ασφάλειες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Άλλες πληροφορίες Μετά από την σύνταξη του ισολογισμού, δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα τέτοιας φύσης, ώστε να αναφερθούν στις οικονομικές καταστάσεις στην a) Αριθμός υπαλλήλων Στις η εταιρεία είχε έναν αριθμό 17 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας, ο μέσος αριθμός υπαλλήλων όντας 17 σε σχέση με τους 14 πέρυσι. Έχουν επανδρωθεί οι υποχρεωτικές θέσεις που επιβάλλονται από την Εποπτική Αρχή. Εφαρμόστηκε η ιστοσελίδα, η οποία θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του έτους b) Διαχειριστές και Διευθυντές Το σύνολο των αμοιβών των διευθυντών και διαχειριστών κατά το 2010 ήταν lei ( lei το 2009). Στις η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις απέναντι από τους διαχειριστές ή διευθυντές. Δεν χορηγήθηκαν δάνεια προς αυτούς. Σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, οι διαχειριστές της εταιρείας πρέπει να συνάψουν συμβάσεις ασφάλισης για αστική επαγγελματική ευθύνη για την κάλυψη τυχών ζημιών που θα προκαλέσουν στην εταιρεία ως επακόλουθο των αποφάσεων που θα λάβουν κατά την διάρκεια της θητείας τους. Η δεν έχει άλλες υποχρεώσεις απέναντι από διαχειριστές ή διευθυντές. c)ελεγκτές (Auditors) Κατά το έτος 2010 οι αμοιβές των ελεγκτών, σύμφωνα με την σύμβαση παροχής υπηρεσιών ήταν ύψους euro, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ,76 RON, τόσο για τον έλεγχο κατά καταστατικό, όσο και για το ολοκληρωμένο πακέτο ομίλου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά από το κλείσιμο της διαδικασίας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και την τιμολόγηση των υπηρεσιών. Άλλες πληροφορίες / Γεγονότα εκ των υστέρων Μετά από την σύνταξη του ισολογισμού, δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα τέτοιας φύσης, ώστε να αναφερθούν στις οικονομικές καταστάσεις στην Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

17 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Πραγματοποιήθηκε η ετήσια καταγραφή κατά τη περίοδο , και ελέγχθηκε η πραγματική ύπαρξη των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση πραγματοποίησης απογραφής αρ. 1726/ και πρακτικών απογραφής αρ. 181/ Γενικοί δείκτες οικονομικής απόδοσης Δείκτες ρευστότητας στην 2010: - Τρέχουσα ρευστότητα = τρέχον ενεργητικό / τρέχον παθητικό (υποχρεώσεις) = 51,32% - Άμεση ρευστότητα = (Τρέχον ενεργητικό αποθέματα) / τρέχον παθητικό (υποχρεώσεις) = 51,28%- Βαθμός χρέωσης = Δανειζόμενο κεφάλαιο / ίδιο κεφάλαιο = 0.00% - Περιθώριο φερεγγυότητας γενικών ασφαλίσεων: 0,98... ( / ) - Περιθώριο φερεγγυότητας ασφαλίσεων ζωής: 0,97...( / ) Δείκτες ρευστότητας στην 2009: Τρέχουσα ρευστότητα = τρέχον ενεργητικό / τρέχον παθητικό (υποχρεώσεις)= 78,27%; Άμεση ρευστότητα= (Τρέχον ενεργητικό αποθέματα)/τρέχον παθητικό (υποχρεώσεις) = 78,27% Βαθμός χρέωσης = Δανειζόμενο κεφάλαιο / ίδιο κεφάλαιο = 0.0% - Περιθώριο φερεγγυότητας γενικών ασφαλίσεων: 0,94 - Περιθώριο φερεγγυότητας ασφαλίσεων ζωής: 0,87 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος, Ιορδάνης ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ 15 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

18 Οικονομικές καταστάσεις συνταγμένες σύμφωνα με την υπ αρ /2005 Διάταξη του Προέδρου της Επιτροπής Επίβλεψης των Ασφαλίσεων περί έγκρισης των λογιστικών ρυθμίσεων, εναρμονισμένες στις ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα των ασφαλειών, όπως ισχύει

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Δήλωση περί ευθύνης της σύνταξης των οικονομικών λογιστικών καταστάσεων Η έκθεση οικονομικού ελέγχου - audit Ο Ισολογισμός 3 Ο τεχνικός λογαριασμός των γενικών ασφαλειών 7 Ο τεχνικός λογαριασμός των ασφαλειών ζωής 8 Ο μη τεχνικός λογαριασμός 9 Η Κατάσταση τροποποίησης ιδίου κεφαλαίου 10 Η Κατάσταση χρηματικών ροών (Ταμειακής) 11 Πληροφοριακά στοιχεία 12 Η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων 16 Σημειώσεις περί οικονομικών - λογιστικών καταστάσεων

20 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Lei) Γρα- -μμή Σημείωση 31 Δεκεμβρίου 2010 Υπόλοιπο στις A. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - - I. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5. Προκαταβολές και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε - εξέλιξη Άλλα άυλα 06 3a ΣΥΝΟΛΟ σειρά 01έως B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ - - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ - - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ IΙI. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα Άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ σειρά 17 έως IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΧΩΡΗΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 25 C. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σειρά D. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Μέρος τεχνικών αποθεμάτων σχετικά με εκχωρήτριες συμβάσεις σε αντασφάλιση για γενικές ασφάλειες Μέρος τεχνικών αποθεμάτων σχετικά με εκχωρήτριες συμβάσεις μονάδος λογαριασμού σε αντασφάλιση ΣΥΝΟΛΟ σειρά 28 έως ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 2. Μέρος αποθεμάτων ασφαλίστρων σχετικά με εκχωρήτριες συμβάσεις σε αντασφάλιση ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ 35 ΕΩΣ

21 III. ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ σειρά E. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις από εταιρείες του ομίλου Απαιτήσεις από επενδύσεις - συμμετοχές 44 ΣΥΝΟΛΟ σειρά 43 έως I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Απαιτήσεις από ασφαλισμένους Ασφαιστικοί μεσάζοντες Άλλες απαιτήσεις από άμεσες ασφαλιστικές πράξεις ΣΥΝΟΛΟ σειρά 46 έως II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ III.ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ IV. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ F. ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ) 1. Τεχνολογικός εξοπλισμός 53 3b Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου 54 3b ΣΥΝΟΛΟ σειρά 53 έως ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ) 1. Αναλώσιμα Πάγια μικρής αξίας ΣΥΝΟΛΟ σειρά 57 έως II. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΙΙ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 61 - G. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ I. ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ II. ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σύνολο (σειρά ) III Άλλα έξοδα καταχωρημένα προκαταβολικά Σύνολο (σειρά ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

22 Γρα-- μμή Σημείωση 31 Δεκεμβρίου 2010 Υπόλοιπο στις ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) A. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Δηλωμένο και καταβεβλημένο κεφάλαιο ΣΥΝΟΛΟ σειρά 60 έως II. ΠΡΙΜ [ασφάλιστρα] ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1. Νόμιμα αποθεματικά ΣΥΝΟΛΟ σειρά 73 έως V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1. Αποτέλεσμα από μεταφορά που αποτελεί κέρδος που δεν έχει κατανεμηθεί ή ζημιά που δεν έχει καλυφθεί Αποτέλεσμα σε μεταφορά που προέρχεται από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων (11734 υπόλοιπο D) VI.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κέρδος) (Ζημιά) VII. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Σύνολο (σειρά ) 90 29,385,191 26,843,528 B. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ C. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σειρά ) I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ(ΣΕΙΡΑ 96+97) α) Αποθέματα για εγκεκριμένες αξιώσεις γενικών ασφαλειών β) Αποθέματα για μη - εγκεκριμένες αξιώσεις γενικών ασφαλειών ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (ΣΕΙΡΑ ): a. Αποθέματα για ρίσκα που δεν έχουν λήξει 99 - b. Απόθεμα για περίπτωση καταστροφής c. Άλλα τεχνικά αποθέματα

23 II. Αποθέματα ασφαλίστρων περί ασφαλειών ζωής (σειρά ) Μαθηματικά αποθέματα Απόθεμα ασφαλίστρων για ασφάλειες ζωής ΙΙΙ. Απόθεμα εξισορρόπησης ΣΥΝΟΛΟ σειρά Mathematic reserve for life insurance transffered E. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Provision for pension & other similar to obligations Προμήθειες για συντάξεις και άλλα παρόμοια F. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ G. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς εταιρείες του ομίλου Υποχρεώσεις σχετικά με επενδύσεις Ι. Υποχρεώσεις από άμεσες ασφάλειες II. Υποχρεώσεις από αντασφάλιση III. Δάνεια από ομολογίες IV. Υποχρεώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα (leasing) V. Άλλες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των ταμείων Σύνολο (σειρά από 118 σε 124) H. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ Ι. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Ι1.Έσοδα προκαταβολικά Σύνολο(σειρά ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (σειρά ) Γενικός Διευθυντής Dan Mihail STOICESCU Γενικός Υποδιευθυντής Elena LUPU 6

24 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (RON) 02 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Γρα μμή Σημε ίωση Πραγματοποιη- Θέντα 2010 Πραγματοποιη- Θέντα Έσοδα από καθαρά ασφάλιστρα αντασφάλισης a) Έσοδα από μεικτά δηλωμένα ασφάλιστρα(+) b) Εκχωρημένα προς αντασφάλιση Ασφάλιστρα (-) c) Μεταβολές στο απόθεμα ασφαλίστρων (+/-) d) Μεταβολές στο απόθεμα ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί προς αντασφάλιση(+/-) Σύνολο (σειρά ) Το ποσοστό του καθαρού εισοδήματος (διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων από επενδύσεις) των επενδύσεων, που μεταφέρθηκαν στο μη τεχνικό λογαριασμό (+) Άλλα τεχνικά έσοδα, καθαρά, αντασφάλισης Έξοδα με ζημιές, καθαρά, αντασφάλισης a) Πληρωμένα ποσά (σειρά.9-10) μεικτά ποσά το μέρος του αντασφαλιστή (-) b) Η μεταβολή του αποθέματος ζημιάς, καθαρό, αντασφάλισης (+/-) ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Η μεταβολή άλλων τεχνικών αποθεμάτων, καθαρά, αντασφάλισης, από τα οποία: a) Η μεταβολή του αποθέματος, για κινδύνους που δεν έχουν λήξει b) Η μεταβολή του αποθέματος καταστροφής c) Η μεταβολή άλλων τεχνικών αποθεμάτων 15 - ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Η μεταβολή του αποθέματος για συμμετοχή σε καθαρά κέρδη και επιστροφές Καθαρά έξοδα εκμετάλλευσης a) Έξοδα αγορών b) η αυξομείωση του ποσού αγορών, σε μεταφορά c) Έξοδα διαχείρισης d) προμήθειες από αντασφαλιστές και συμμετοχή σε κέρδη ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Άλλα τεχνικά έξοδα, καθαρά, αντασφάλισης Η αυξομείωση του αποθέματος εξισορρόπησης Τεχνικό αποτέλεσμα των γενικών ασφαλειών Καθαρά κέρδη Γενικός διευθυντής Dan Mihail STOICESCU Γενικός Υποδιευθυντής Elena LUPU 7

25 II. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ Σει ρά Σημει ώσεις Πραγματοποιη- Θέντα 2010 Πραγματοποιη- Θέντα Έσοδα από καθαρά ασφάλιστρα αντασφάλισης - - a) Εισοδήματα από μεικτά δηλωμένα ασφάλιστρα(+) b) Εκχωρημένα προς αντασφάλιση Ασφάλιστρα (-) c) Μεταβολές στο απόθεμα ασφαλίστρων (+/-) ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Έσοδα από επενδύσεις (+) d. Έσοδα από πραγματοποίηση επενδύσεων (+) Υπεραξία που δεν πραγματοποιήθηκε από επενδύσεις Άλλα τεχνικά καθαρά έσοδα από αντασφάλειες Έξοδα με αποζημιώσεις, καθαρά, αντασφάλισης Σύνολο (σειρά ) Μεικτά ποσά Συμμετοχή αντασφαλιστή σε πληρωμένες αποζημιώσεις(+/-) b) αυξομείωση αποθέματος αποζημίωσης, (+/-) (σειρά 20-21) μεικτό ποσό το μερίδιο των αντασφαλιστών(-) Η αυξομείωση τεχνικών αποθεμάτων από ασφάλειες ζωής ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) μεικτό ποσό μερίδιο αντασφαλιστών(-) b) Αυξομείωση αποθέματος για συμμετοχή στα κέρδη μεικτό ποσό μερίδιο αντασφαλιστών (-) Αυξομείωση του μαθηματικού αποθέματος που αφορά τις ασφάλειες ζωής για τις οποίες η έκθεση στο επενδυτικό κίνδυνο μεταφέρεται στον συμβαλλόμενο, εκχωρημένη σε αντασφάλιση 8. Έξοδα εκμετάλλευσης, καθαρά a) Έξοδα αγοράς b) Η αυξομείωση του ποσού εξόδων αγορών σε μεταφορά c) Έξοδα διαχείρισης d) Ποσοστά από αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Έξοδα με επενδύσεις: a) Έξοδα διαχ. επενδύσεων, συμπεριλ. των τόκων b) Έξοδα για σύσταση προσαρμογών c) Pierderi provenind din realizarea plasamentelor ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Μείον αξίες που δεν πραγματοποιήθηκαν από 45 - επενδύσεις 11. Άλλα έξοδα, καθαρά, αντασφάλισης Το ποσοστό από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων που μεταφέρθηκαν στο μη τεχνικό λογαριασμό Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλειών ζωής Κέρδη 47 - Ζημιά (σειρά ) Γενικός Διευθυντής, Dan Mihail STOICESCU Γενικός Υποδιευθυντής, Elena LUPU 8

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2009 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2009 JUDETUL: BUCURESTI CODUL FISCAL R 15292051 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διαχείρισης 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 3. Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Calea Griviţei nr.24, Bucureşti

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») για τη χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole Insurance Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων. Οικονομικές Καταστάσεις

Credit Agricole Insurance Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων. Οικονομικές Καταστάσεις Credit Agricole Insurance Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND ROMANIA SRL

MICROLAND ROMANIA SRL MICROLAND ROMANIA SRL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ERGO AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ

ERGO AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ERGO AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005»

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005» Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49290/01/Β/01/392 «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005» Οικονομικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 12 Μαρτίου 2013 έως 11 Μαρτίου 2014

ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 12 Μαρτίου 2013 έως 11 Μαρτίου 2014 ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 12 Μαρτίου 2013 έως 11 Μαρτίου 2014 Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34763/01ΑΤ/Β/95/365 Πλ.Φιλικής Εταρείας 15, 106 73 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (01/01 31/12/2013) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2, 11527 ΑΘΗΝΑ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010

ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010 ΠΑΝ.ΒΛ.ΤΖΕΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35837/06/Β/96/15 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 - ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-31/12/2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Πειραιώς Factoring Α.Ε. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση από 7 Ιουλίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712/01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Έδρα :Ελευσίνα, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι 192 00 ΑΡ.ΜΑΕ : 36466/01ΑΤ/Β/96/71/98 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 30.06.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Ενδιάμεσες Oικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 30 ης Ιουνίου Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός 4 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5 Κατάσταση μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

EFG Eurolife A.E.A.Z.

EFG Eurolife A.E.A.Z. EFG Eurolife A.E.A.Z. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σμύρνη 171 21 www.eurolife.gr,

Διαβάστε περισσότερα