ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2010"

Transcript

1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ JUDETUL: BUCURESTI ASIGURARE-REASIGURARE VIATA SI ASIG GENERALE

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3. ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

3 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Στον Ισολογισμό της Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

4 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Λαμβάνοντας υπ όψην τις διατάξεις της υπ αρ. 3129/2005 Απόφασης της Επιτροπής Επίβλεψης των Ασφαλειών (Ε.Ε.Α.), σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης των Διαχειριστών για την οικονομική χρήση η οποία έκλεισε στις και των διατάξεων της Ε.Ε.Α. 3/ για την εφαρμογή των διατάξεων περί κλεισίματος της οικονομικής χρήσης 2010 για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παρουσιάζουν στα εξής τις πληροφορίες οι οποίες ζητήθηκαν βάσει των άνω αναφερομένων νομίμων διατάξεων. Επομένως: H είναι μια ανώνυμος εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 2003, και σήμερα έχει την έδρα της στο Βουκουρέστι, Calea Grivitei nr. 24, sector 1, Τ. Κ Η εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορίου υπό τον αρ. J40/3965/2003, έχει Α.Φ.Μ και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο των Ασφαλιστών υπό τον αρ. 054/ Η Ασφαλιστική δραστηριότητα Σύμφωνα με την Ιδρυτική Πράξη, η πραγματοποιεί ασφάλειες ζωής και γενικές ασφάλειες. Κατά το έτος 2010, η δομή του χαρτοφυλακίου της ήταν: 94,82 % γενικές ασφάλειες και 5,18 % ασφάλειες ζωής. Στις οι μέτοχοι της εταιρείας ήταν: AGROTIKI INSURANCE A.E....99,47%; ATE LEASING A.E....0,53%; Η, θυγατρική της AGROTIKI INSURANCE A.E. (σήμερα ATE INSURANCE A.E.), αποτελεί αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής της μητέρας εταιρεία σε αγορές εκτός Ελλάδος. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 υπό την επωνυμία ABG INSURANCE, και η ρουμανική αγορά θεωρούταν μια αγορά σε πλήρης και ραγδαία ανάπτυξη. Περιμένουμε όπως η ATE INSURANCE ROMANIA SA προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καλά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ρουμανικής αγοράς. Η άρχισε την βασική της δραστηριότητα στα τέλη του Νοεμβρίου του έτους 2006, όποτε υπογράφθηκε η πρώτη ασφαλιστική σύμβαση. Όντας ακόμα στις αρχές της δραστηριοποίησής της, η εταιρεία δεν έχει ακόμα ένα δίκτυο. Κατοπινά γεγονότα Δεν έχουν καταγραφθεί σημαντικά τροποποιητικά γεγονότα, η γεγονότα τα οποία να χρήζουν τροποποιήσεις μετά από το κλείσιμο του ισολογισμού, δηλαδή μετά το τη Η διεχείρηση κινδύνου Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στο χρηματικό κίνδυνο, και στους ασφαλιστικούς κινδύνους. 2 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

5 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Κατά το έτος 2010, η έχει υποστεί και τον συναλλαγματικό κίνδυνο, έχοντας το δηλωμένο και καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο σε συνάλλαγμα. Αυτός ο κίνδυνος εμφανίσθηκε με την μείωση της αντιστοιχίας μεταξύ του Ευρώ και του τοπικού νομίσματος Ron, κατά το δεύτερο εξάμηνο, και ειδικά στο τέλος του έτους, και η αύξηση του συναλλάγματος απέναντι από το ρουμανικό νόμισμα δημιούργησε χρηματικές επιρροές οι οποίες καθρεφτίζονται στο λογαριασμό Κερδών και Ζημιάς, προσάρτημα του Ισολογισμού του έτους Αναφορικά στους άλλους κινδύνους τους οποίους θα μπορούσε να δεχθεί η εταιρεία, και συγκεκριμένα ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο χρηματικός κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η επιρροή αυτών δεν ήταν πολύ αισθητός, διότι η εταιρεία πραγματοποίησε έναν συμβολικό αριθμό δηλωμένων ασφαλίστρων (όντας σε διαδικασία συμπλήρωσης του φάσματος των ασφαλιστικών προϊόντων και καθορισμού διανομής) διαθέτοντας έτσι την αναγκαία ρευστότητα για την άμεση κάλυψη των υποχρεώσεων απέναντι από τους ασφαλισμένους και τις φορολογικές αρχές. Επίσης, για την αντιμετώπιση των κινδύνων, η εταιρεία έχει, στην Μεθοδολογία Εργασίας την οποία εφαρμόζει μια σειρά μέτρων που καθορίζονται για κάθε είδος κινδύνου ξεχωριστά. Για παράδειγμα, για το πιστωτικό κίνδυνο, η εταιρεία επιβλέπει συνέχεια τα όρια έκθεσης και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Το οικονομικό περιβάλλον/ Ο κίνδυνος χώρας Η διαδικασία προσαρμογής των αξιών σύμφωνα με τον κίνδυνο, η οποία έλαβε μέρος στις διεθνές χρηματοοικονομικές αγορές κατά τα τελευταία έτη, ακόμα και στον τομέα των ασφαλειών στη Ρουμανία, οδήγησε σε μια αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την μέλλουσα οικονομική εξέλιξη. Η διοίκηση της εταιρείας δεν μπορεί να προβλέψει τα γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τομέα των ασφαλειών στη Ρουμανία, και έπειτα, τι αποτέλεσμα θα μπορούσαν να έχουν αυτά στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις. Οι διοίκηση της εταιρείας δεν μπορεί να εκτιμήσει αξιόπιστα τις επιρροές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες προκύπτουν από την μείωση της ρευστότητας της χρηματαγοράς, από την αποτίμηση των χρηματικών πόρων επηρεασμένη από μη-ρευστές συνθήκες αγοράς και από την αυξημένη αστάθεια του εθνικού νομίσματος και των χρηματαγορών. Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της αύξησης της δραστηριότητας στις σημερινές συνθήκες, με τις ακόλουθες ενέργειες: Προετοιμασία στρατηγικών διαχείρισης της κρίσης ρευστότητας και καθορισμός μέτρων για αντιμετώπιση τυχόν άλλων κρίσεων ρευστότητας Συνεχόμενη επίβλεψη της ρευστότητας Προβλέψεις της τρέχουσας ρευστότητας Επίβλεψη, σε καθημερινή βάση των χρηματικών ροών και εκτίμηση της επιρροής στους πιστωτές της, της περιορισμένης πρόσβασης στους πόρους, και η δυνατότητα αύξησης των πράξεων στη Ρουμανία. Παρ ότι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία συνεχίζει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας αναπτυσσόμενης αγοράς, όπως ένα υψηλό έλλειμμα στον Προϋπολογισμό, μια σχετικά πρωτόγονη χρηματαγορά, μια αδύναμη υποδομή, και μεγάλες μεταβολές στις ισοτιμίες συναλλάγματος. Κατά το έτος 2010, το χρηματοοικονομικό σύστημα παρέλαβε το σοκ της έλλειψης ρευστού, το οποίο απαλύνθηκε λίγο μόνο στο Β μέρος του 2009, περίοδο κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας μείωσε σταδιακά το ελάχιστο υποχρεωτικό απόθεμα και ένα μέρος των τραπεζών αύξησαν το μετοχικό τους κεφάλαιο. 3 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

6 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Οι επιρροές της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έγιναν αισθητά στην ρομανική αγορά ειδικά υπό την μορφή: α) του περιορισμού της χρηματαγοράς β) της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος γ) της μείωσης των τιμών ακινήτων δ) της αρνητικής εξέλιξης των μακροοικονομικών δεικτών (πληθωρισμός, έλλειμμα προϋπολογισμού, μείωση άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων, αύξηση ενεργείας, κ.α.). Στις συνθήκες της οικονομικής «συρρίκνωσης», έναν αριθμό εταιρειών έκλισαν ή περιόρισαν την δραστηριότητά τους, πράγμα το οποίο επηρέασε αρνητικά το επίπεδο ανεργίας. Παρ όλα αυτά για το έτος 2010, η αξιολόγηση της εταιρείας Fitch, Standard & Poor s παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο του 2009, η Κυβέρνηση της Ρουμανίας προσπαθώντας να τηρήσει τις απαιτήσεις του Δ.Ν.Τ. για την χορήγηση των δόσεων του δανείου Stand-by. Ο κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να προκύψει είτε από την αδυναμία της εταιρείας να αξιοποιήσει περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την άμεση εκπλήρωση και με λογικά κόστη τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, είτε από την δυσκολία στην είσπραξη των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις ασφάλισης / αντασφάλισης. Η πολιτική της εταιρείας περί ρευστού είναι να διατηρήσει αρκετούς πόρους ώστε να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις της. Η εταιρεία διατηρεί έναν εύλογο επίπεδο ρευστού, διατηρώντας στη δομή του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της, ενός σημαντικού ποσοστού των στοιχείων με υψηλό βαθμό ρευστοποίησης, όπως τραπεζικές καταθέσεις. Σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, η εταιρεία επιβλέπει σε μηνιαία βάση τον συντελεστή ρευστότητας. Η φροντίδα της εταιρείας για την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας υλοποιείται στην σταθερή διατήρηση του συντελεστή πάνω από το νόμιμο όριο. Η εταιρεία επιτηρεί συνέχεια τους κινδύνους αγοράς χρησιμοποιόντας τεχνικές διαχείρησης / επιτήρησης των κινδύνων για την καταμέτρηση της σχέσης κίνδυνος / κέρδος με έναν τρόπ συνεπή με τους στόχους της εταιρείας. Ο αναλογιστικός κύνδινος και ο κίνδυνος αποδοχής κινδύνου Ο αναλογιστικός κίνδυνος εμφανίζεται σχετικά με την ασυμβατότητα μεταξύ των ασφαλίστρων των ασφαλιστικών συμβάσεων, τα αποθέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων από ασφάλειες, το περιθώριο φερεγγυότητας, υπολογίζοντας το ανάλογο ενεργητικό, τις τροποποιήσεις των επιτοκίων και τις διαφορές συναλλάγματος, καθώς και λόγω της εξέλιξης της θνησιμότητας, της μη-εξόφλησης των ασφαλίστρων, των λειτουργικών δαπανών, και των γενικών συνθηκών της αγοράς. Ο κίνδυνος αποδοχής ορισμένων ασφαλισμένων γεγονότων είναι αναπόφευκτος στις διαδικασίες κάλυψης κινδύνων, κατά τους περιόδους της εξέτασης των υποβληθέντων αιτήσεων. Η ανώτατη έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο περιορίζεται με απορρίψεις, περιορισμούς της κάλυψης κινδύνων, και αντασφάλιση. Αυτοί οι κίνδυνοι ελέγχονται από την εταιρεία μέσω των οδηγιών δημιουργίας καινούριων προϊόντων, αποδοχή κινδύνων, καθορισμό τιμών και στρατηγικών αντασφάλισης. 4 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

7 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Το 2010, η εταιρεία αναγνώρισε τις προμήθειες αγοράς από άμεσες ασφάλειες στο επίπεδο των πληρωμένων ασφαλίστρων (σύμφωνα με τη λογιστική ανάληψης υποχρεώσεων) και όχι στο επίπεδο των επιλέξιμων προμηθειών. Από τους αναλογιστικούς υπολογισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί για αυτό το σκοπό, προέκυψαν προμήθειες αγοράς ύψους lei αντί για lei επιλέξιμες προμήθειες. Ως επακόλουθο, η εταιρεία αναγνώρισε στα λογιστικά και τη διαφορά των lei. Σε σχέση με το απόθεμα ασφαλίστρων σε υπόλοιπο, έχουν αναβληθεί lei προμήθειες αγοράς. Με τον ίδιο τρόπο μεταχειρίστηκαν και οι προμήθειες τις οποίες η εταιρεία έλαβε από την δραστηριότητα αντασφάλισης. Οι αναλογιστικοί υπολογισμοί σημείωσαν ότι από τα lei επιλέξιμη προμήθεια από αντασφάλιση, τα lei συνδέονται άμεσα με το απόθεμα το οποίο εκχωρείται στον αντασφαλιστή, απόθεμα που ήταν lei τη Για την ακρίβεια των περιουσιακών στοιχείων, οι ίδιοι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί εκ νέου για το περασμένο έτος, δηλαδή το 2009, έτος στο τέλος του οποίου ούτε ο εξωτερικός ελεγκτής Ernst &Young δεν είχε παρατηρήσει αυτή την παράβλεψη. Έτσι, από τους αναλογιστικούς υπολογισμούς, παράρτημα στο λογιστικό σημείωμα προκύπτει για το 2009, lei, προμήθειες αγοράς προς αναβολή, και lei προμήθειες από αντασφάλιση αναβλημένα. Η διαφορά μεταξύ των δυο κατηγοριών αναβλημένων προμηθειών, ύψους lei βρίσκεται καταχωρημένη, όπως το επιτρέπουν τα λογιστικά πρότυπα, στο λογαριασμό 117 Αποτέλεσμα από μεταφορά από την διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων Αναφορικά στην δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2010, οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διατάξεων της Ε. Ε. Α /2005, έτσι ώστε να συμμορφωθούν στις προδιαγραφές της Επιτροπής Διεθνών Προδιαγραφών στη Λογιστική (IASB) και με την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία. Οι οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό κερδών και ζημιάς, την κατάσταση χρηματικών ροών (cash flow), την κατάσταση τροποποιήσεων ιδίου κεφαλαίου, των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων, πληροφοριακά στοιχεία και τα επεξηγητικά δελτία αυτών. Οι λογιστικές καταχωρίσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι άνω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις είναι σε τοπικό νόμισμα RON, και βασίζονται στην αρχή του ιστορικού κόστους. Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιήθηκε το κόστος αγοράς (προμήθειας) και το ιστορικό κόστος. Το χρηματικό ενεργητικό και παθητικό εκτιμήθηκε σε τρέχουσες μονάδες κατά την ημερομηνία της σύναξης του ισολογισμού. Οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε RON σε μια ισοτιμία η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Το παθητικό και το ενεργητικό τα οποία εκφράζονται σε συνάλλαγμα κατά την ημερομηνία της σύνταξης του ισολογισμού μετατρέπονται σε RON χρησιμοποιώντας τις ισοτιμίες που ισχύουν στο τέλος της οικονομικής χρήσης. Τα κέρδη οι ζημιές που προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές ενσωματώνονται στο λογαριασμό κερδών και ζημιάς, ως μέρος των χρηματικών εσόδων ή εξόδων. Η κύρια ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή των υπολοίπων που εκφραζόταν στη 31 Δεκεμβρίου 2010 σε συνάλλαγμα, ήταν 1 Euro = RON, (1 EURO = ψψ Ron την ), και 1 USD = 2,9361 ( 1 USD = 2,9361 στις ). 5 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

8 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Ασώματες ακινητοποιήσεις Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται, κατά κύριο λόγω από μηχανογραφικά πληροφορικά προγράμματα. Τα κόστη που αναλογούν στην προμήθεια προγραμμάτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται βάσει της γραμμικής μεθόδου, κατά την διάρκεια των 3-ων ετών «ωφέλιμης ζωής» τους. Αρχίζοντας από το 2007, η εταιρεία ανέπτυξε in-house ένα πληροφορικό πρόγραμμα διαχείρισης των ασφαλιστικών συμβάσεων και υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων. Κατά την διάρκεια του 2010, συνεχίσθηκε η ανάπτυξη του λογισμικού (softului), με την δημιουργία ενοτήτων: o Ασφαλιστικές συμβάσεις travel; o Ασφαλιστικές συμβάσεις overdraft; o Αλλαγή συνθήματος χρήστη; o o Αυτόματη αναβάθμιση (up-date ) ισοτιμίας Σύστημα ασφάλισης, περίπλοκα συνθήματα κωδικοποιημένα στη βάση δεδομένων, συνθήματα πρόσβασης.. Με αυτόν τον τρόπο, στο τέλος του έτους, του προγράμματος IDES του προσθετικέ η αξία 185,324 lei, τα οποία αποτελούν έξοδα με τους μισθούς για την ανάπτυξη των άνω ενοτήτων. Το συνολικό ασώματο ενεργητικό στο τέλος του 2010, στην εναπομένοντα αξία είναι lei. Οι ασώματες ακινητοποιήσεις καταχωρήθηκαν σε τιμή αγοράς (προμήθειας), σε RON. Ενσώματες ακινητοποιήσιες / πάγια μέσα και απόσβεση Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις εμφανίζονται σε κόστος αγοράς μείον την συσορρευμένη απόσβεση. Η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων εξετάζεται με σκοπό την ανάλυση τυχόν μείωσής της, χωρίς να είναι αναγκαία κάποια επανεκτήμηση. Εάν η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το στοιχείο ενεργητικού για την ίδια της τη δραστηριότητα, η προσαρμογή για την μείωση της αξίας υπολογίζεται μέσω σύγκρισης της αξίας ανάκτησης με την λογιστική αξία, και εάν η εταιρεία δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ενεργητικό για ιδία χρήση, με την σύγκριση της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας με τη λογιστική αξία. Στις τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είχαν εναπομείνοντα αξία lei Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Το χρηματικό διαθέσιμο αποτελείται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις. Αυτές παρουσιάζονται στα Επεξηγητικά Δελτία του Ισολογισμού, με λεπτομέρειες για κάθε τράπεζα.. Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις Η εταιρεία θεωρεί τις καταθέσεις με λήξη μεταξύ 1 μηνός και 1 έτους ως βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Κατά το έτος 2010, η εταιρεία δημιούργησε καταθέσεις με ανώτερη λήξη 12 μηνών χωρίς αυτόματη ανανέωση. Οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις εκφράζονται σε κόστος, συμπεριλαμβάνοντας τον εισπρακτέο τόκο για την ανάλογη περίοδο. Αυτές είναι ύψους lei Εμπορικές απαιτήσεις Η έχει μια απαίτηση απέναντι από το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων, και συγκεκριμένα από επιδόματα μητρότητας ύψους lei, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 2009 και 2010, από συμμετοχές στο ταμείο. Ο πόρος από το οποίο πληρώνονται αυτά τα επιδόματα συστήνεται μηνιαίως, με την εφαρμογή ενός συντελεστή 0,85% στο σύνολο μισθών. Επομένως, αυτός ο πόρος ήταν μικρότερος από τα πληρωμένα επιδόματα, και η απαίτηση θα ανακτηθεί κατά το μέτρο της δημιουργίας της υποχρέωσης προς το Ταμείο, κατά τους επομένους περιόδους, ή με μια άμεση αίτηση προς το Ταμείο. 6 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

9 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Απαιτήσεις στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας Φόρος κερδών προς ανάκτηση από το Δημόσιο Άλλες απαιτήσεις 76 - Σύνολο άλλων απαιτήσεων Προκαταβολικά έξοδα Εκχωρήσεις στη σύμβαση ΑΚΤΟR, που καταγράφηκαν προκαταβολικά αποτελούν την αξία των ασφαλίστρων που έχουν εισπραχθεί προκαταβολικά και δόθηκαν σε αντασφάλιση Εκχωρήσεις προκαταβολικές προς Αγροτική (AKTOR και ΙΝΤΡΑΚΑΤ) προκαταβολικές πληρωμές QBE Eurocredit Άλλες δαπάνες, καταχωρημένες προκαταβολικά Σύνολο Χρηματοοικονομικά εργαλεία Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποίησε η εταιρεία αποτελούνται από μετρητά, προθεσμιακές καταθέσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Τα εργαλεία αυτού του τύπου αξιολογούνται στην εύλογη τους αξία.. Σύμφωνα με το IAS 39, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία θεωρούνται διαθέσιμα για συναλλαγές και εκτιμούνται στην εύλογή τους αξία, η διαφορά από επανεκτίμηση συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό κερδών και ζημιάς. Έσοδα Τα έσοδα από ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές συμβάσεις γενικών ασφαλίσεων αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου στις οικονομικές καταστάσεις από την στιγμή της αρχής της ισχύς των συμβάσεων.. Τεχνικά αποθέματα Τα αποθέματα ασφαλίστρων για τις συμβάσεις γενικών ασφαλίσεων υπολογίζονται σε συνετές προβλεπτικές βάσεις των αναλογιστικών μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψη τους συμβατικούς όρους και τις προβλέψεις της υπ αρ. 3109/2003 διάταξης περί ελάχιστων τεχνικών αποθεμάτων για τις γενικές ασφάλειες, και περί μεθοδολογίας υπολογισμού και επιτήρησης αυτών. Στο τέλος του 2010, το απόθεμα ασφαλίστρων για γενικές ασφάλειες, που έχει συνταχθεί για τις ισχύουσες ασφαλιστικές συμβάσεις, ήταν lei, και εκείνο για ασφάλειες ζωής ήταν lei τα μαθηματικά αποθέματα που αναλογούν στις ασφάλειες ζωής ήταν lei Το απόθεμα για ζημιές Η δημιούργησε το απόθεμα για ζημιές σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ζημιές, ύψους lei, και για τις μη εγκεκριμένες lei. 7 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

10 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Το απόθεμα για καταστροφές Η Ρουμανία παρουσιάζει κάποιο βαθμό έκθεσης σε ότι αφορά τον κίνδυνο σεισμού. Η εταιρεία ελέγχει αυτό τον κίνδυνο μέσω αποθέματος για καταστροφές. Για τις συμβάσεις που καλύπτουν κινδύνους καταστροφής σε ισχύ από το 2010, δημιουργήθηκε ένα απόθεμα για καταστροφές, το οποίο στο τέλος του χρόνου είναι ύψους lei. Το απόθεμα εξισορρόπησης Το απόθεμα εξισορρόπησης δημιουργείται στο κλείσιμο της οικονομικής χρήσης με ευνοϊκά τεχνικά αποτελέσματα για την δημιουργία των πηγών κάλυψης των ζημιών στις οικονομικές χρήσης κατά τις οποίες τα τεχνικά αποτελέσματα δεν θα είναι ευνοϊκά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος δεν εκπληρώνονται οι όροι για την δημιουργία τέτοιου είδος αποθεμάτων, και συγκεκριμένα ο συντελεστής ζημιών να είναι κάτω των 50% σε όλα τα προϊόντα, και το τεχνικό αποτέλεσμα να είναι ευνοϊκό, δεν δημιουργήθηκε το απόθεμα εξισορρόπησης. Η αντασφάλιση Υποχρεώσεις από αντασφάλιση Απαιτήσεις από αντασφάλιση Καθαρή υποχρέωση (διαφορά) από αντασφάλιση Το χρέως από αντασφάλιση αποτελείται από:: Scor Re QBE Agrotiki Insurance SA Atena Chaucer Altii(Chartis, Omiasig, PBC, Dalliani,etc) Σύνολο Partea din rezervele tehnice cedate reasiguratorului Τεχνικά αποθέματα τα οποία δόθηκαν προς αντασφάλιση Απόθεμα ασφαλίστρων γενικές ασφάλειες Απόθεμα αποζημιώσεων γενικές ασφάλειες Απόθεμα ασφαλίστρων ασφάλειες ζωής Απόθεμα μη εγκεκριμένων αποζημιώσεων Σύνολο Τα ασφάλιστρα τα οποία έχουν δοθεί προς αντασφάλιση, οι εισπράξεις προμηθειών από αντασφάλιση και άλλες αποζημιώσεις, καθώς και τα αποθέματα τα οποία αφορούν την αντασφάλιση καταχωρούνται 8 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

11 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei λογιστικά σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων αντασφάλισης. Τα ποσά προς είσπραξη ως επακόλουθο της αντασφάλισης θα αφαιρεθούν από τις πληρωμές που αφορούν την αντασφάλιση σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Η εκχώρησε προς αντασφάλιση την πλειοψηφία των συμβάσεών που έχει συνάψει το Το μέσο ποσοστό εκχώρησης είναι 77.73%, και πραγματοποιήθηκε με τους: ATE INSURANCE A.E. και SCOR RE, AON BENFIELD REINSURANCE SERVICES, OMNIASIG S.A. και EUROBROKERS Greece. Η συμμετοχή των αντασφαλίσεων στα τεχνικά αποθέματα, η ύπαρξη στο υπόλοιπο στα τέλη του 2010, ήταν lei. Το υπόλοιπο των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί προς αντασφάλιση και που δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμα με τους Αντασφαλιστές είναι lei. Φορολογία Η Εταιρεία καταχωρεί τον φόρο καθαρού εισοδήματος σύμφωνα με τις λογιστικές ρυθμίσεις του Υπουργίου Οικονομικών. Ο τρέχων φόρος είναι ο πληρωτέος φόρος για τα καθαρά κέρδη της περιόδου που καθορίζεται βάσει συντελεστή το οποίο εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, και όλων των σχετικών προσαρμογών που αφορούν την προηγούμενη περίοδο. Ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για τα καθαρά κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία, κατά τη διάρκεια του έτους 2010 ήταν 16% (για το έτος 2009 ο συντελεστής φορολογίας ήταν 16%). Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, η εταιρεία έχει πληρώσει φορολογία μισθοδοσίας, τους φόρους ασφάλισης προς την Ε.Ε.Α., και φόρους κερδών. Σε ότι αφορά την φορολογία κερδών, κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία πλήρωσε το ελάχιστο φόρο για το Α και Β τρίμηνο, και, στο τέλος του Γ τριμήνου, το οικονομικό αποτέλεσμα δείχνοντας κερδοφορία, η Α.Τ.Ε. υπολόγισε το φόρο και πλήρωσε τη διαφορά μεταξύ του χρωστούμενου ποσό και των ήδη πληρωμένων για το Α και Β τρίμηνο. Στις , επειδή το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, η εταιρεία δεν οφείλει φόρο κερδών στο Δημόσιο, όπως προκύπτει και από την Δήλωση 101 η οποία υποβλήθηκε στη ΔΥΟ. Η εταιρεία ζήτησε ένα εκκαθαριστικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει χρέη προς το δημόσιο. Στις η εταιρεία έπρεπε να πληρώσει προς το Δημόσιο μόνο το φόρο μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα του έτους 20109, ύψους lei. Οι υπόλοιπες χρηματικές εισφορές πρέπει να πληρωθούν προς το Εθνικό Ταμείο Συντάξεων, το Εθνικό Ταμείο Υγείας, και το Πρακτορείο Απασχόλησης. Το συνολικό ύψος αυτών των εισφορών είναι lei, και όλα τα ποσά πληρώθηκαν εμπρόθεσμα. Η συνέχεια της δραστηριότητας Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής της συνεχόμενης δραστηριότητας, η διοίκηση της εταιρείας θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές αμφιβολίες περί την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της. Νόμιμα αποθέματα κεφαλαίου και ίδια κεφάλαια Σύμφωνα με την ρουμανική νομοθεσία, η πρέπει να κατανέμει τουλάχιστον το 5% των κερδών πρό φόρου για τα νόμιμα αποθέματα κεφαλαίου μέχρι που, τα εν λόγω αποθέματα φτάνουν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, η εταιρεία μπορεί να κατανέμει ποσά ανάλογα με τις ίδιες της τις ανάγκες, αλλά μόνο από τα καθαρά κέρδη. Κατά το έτος 2009 το λογιστικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, και ως εξής, η εταιρεία δεν σύστησε απόθεμα κεφαλαίου. 9 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

12 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Το ίδιο κεφάλαιο, στις είναι ύψους lei. Δηλωμένα μεικτά ασφάλιστρα: Το έτος 2010 τα έσοδα της εταιρείας από μεικτά, δηλωμένα ασφάλιστρα είναι τα εξής: Μεικτά ασφάλιστρα 2010 Ακυρωμένα ή επιστρεφόμενα ασφάλιστρα - RON- Καθαρά ασφάλιστρα 2010 Άμεσες ασφάλειες Γενικές Ζωής Σύνολο άμεσων ασφαλειών Αποδοχές σε αντασφάλιση Σύνολο εσόδων από μεικτά ασφάλιστρα Άλλα τεχνικά έσοδα ύψους Lei προέρχονται από προμήθειες αντασφάλισης. Το 2009, τα ίδια έσοδα ήταν ύψους lei. Καταχωρήθηκε σε έσοδα εκμετάλλευσης και το ποσό των lei που αποτελεί την εργασία για τις ενότητες IDES, που δημιουργήθηκαν το έτος Το ποσό ανευρίσκεται στο λογιστικό λογαριασμό 758 Άλλα έσοδα από εκμετάλλευση. Όλα τα έσοδα από μεικτά ασφάλιστρα της εταιρείας προέρχονται από τη Ρουμανία. Διαχειριστικά έξοδα (ασφάλειες ζωής και γενικές) Διαχειριστικά έξοδα out of: Σύνολο Σύνολο Ασφάλειες ζωής Γενικές ασφάλειες Ενοίκια , Μισθούς και άλλα παρόμοια ,735, Έξοδα συντήρησης Φορολογικές δαπάνες Προμήθεια IAS Οδοιπορικά έξοδα , Έξοδα τηλεπικοινωνιών , Έξοδα με υπηρεσίες , Τραπεζικά έξοδα , Έξοδα φιλοξενίας , Έξοδα με την απόσβεση , Σύνολο ,612, Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

13 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Έξοδα με τις τοποθετήσεις / επενδύσεις din care: Σύνολο Σύνολο Ασφάλειες ζωής Σύνολο Έξοδα με τους τόκους Έξοδα από διαφορά συναλλάγματος Σύνολο Έσοδα από τοποθετήσεις / επενδύσεις din care: Σύνολο Σύνολο Ασφάλειες ζωής Σύνολο Έσοδα από τόκους ,869, Έσοδα από διαφορά ,121, συναλλάγματος Σύνολο ,991, Σχέσεις μεταξύ εταιρειών του ιδίου ομίλου Η εταιρεία διεξάγει την δραστηριότητά της στη Ρουμανία, διατηρόντας σχέσεις με άλλες εταιρείες του ομίλου. Οι εταιρείες του ομίλου οι οποίες διατηρούν σχέσεις με την εταιρεία είναι: a. ATE BANK ROMANIA SA ; b. ATE INSURANCE (AGROTIKI) A.E. ΕΛΛΑΔΑ c. ATE Leasing A.E. ΕΛΛΑΔΑ Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, η ATE INSURANCE ROMANIA, έκανε τη πλειοψηφία των πράξεων είσπραξης, συμψηφισμού και επενδύσεων μέσω της ATE BANK ROMANIA SA ως μέλος του Ομίλου ATE BANK ΕΛΛΑΔΟΣ. Το ύψος αυτών των συναλλαγών είχε ως εξής:: Τζίρους, επενδύσεις, εισροές, ύψους lei και τζίρους, επενδύσεις εκροές ύψους lei, παρουσιάζοντας τελικό υπόλοιπο στο τέλος του έτους ύψους lei; Καταθέσεις προθεσμίας ύψους lei και αντίστοιχοι τόκοι ύψους lei. Έσοδα από τόκους σε τραπεζικές καταθέσεις lei; Cash σε τρέχοντες λογαριασμοί lei Έσοδα από ενοίκια τα οποία πληρώθηκαν στη τράπεζα για την έδρα της εταιρείας, 174,149 lei Προμήθειες οι οποίες πληρώθηκαν στη τράπεζα για την πώληση των ασφαλιστικών συμβάσεων, lei Με την μητέρα εταιρεία Αγροτική Ελλάδος, οι εταιρεία είχε, κατά το 2010 οι εξής συναλλαγές: Μεικτά ασφάλιστρα εκχωρημένα σε αντασφάλιση lei από τα οποία πληρωμένα lei, σε υπόλοιπο το ποσό των lei; 11 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

14 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Προμήθειες που έχουν εισπραχθεί από την Agrotiki υπό την ιδιότητα του αντασφαλιστή lei Συνεισφορά σε μετρητά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2010, ύψους ,60 ευρώ Με την εταιρεία ATE Leasing, δεύτερος μέτοχος, είχε, κατά τη διάρκεια του έτους 2010 μόνο μια συναλλαγή, και συγκεκριμένα, την συνεισφορά σε μετρητά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3.450,69 euro. Φορολογία κερδών Τα έξοδα με το φόρο κερδών της τρέχουσας οικονομικής χρήσης συμψηφίζεται με το αποτέλεσμα της χρήσης ως εξής: Λογιστικό αποτέλεσμα προ φόρου: κέρδος /(ζημιά) Μην εκπιπτόμενες δαπάνες Αφορολόγητο εισόδημα - Φορολογική απόσβεση - Νόμιμο απόθεμα - Φορολογικό αποτέλεσμα (προς φορολόγηση) Φόρος 16% Φορολογική πίστωση - Φόρος καθαρού εισοδήματος πληρωμένος κατά την διάρκεια του έτους Φόρος καθαρών κερδών που απέμεινε προς πληρωμή (-) είσπραξη(+) - Σύμφωνα με την ρουμανική νομοθεσία, οι ζημιές των προηγούμενων χρόνων έχουν ανακτηθεί, και οι απαιτήσεις από το Δημόσιο μπορούν να συμψηφιστούν με ένα μέρος από τις της χρήσης Η κατανομή των κερδών Λαμβάνοντας υπόψην ότι το οικονομικό απτέλεσμα της χρήσης 2010 είναι αρνητικό, δηλαδή υπήρχε ζημιά lei ( lei από τον τομέα Life και lei κέρδος από τις γενικές ασφάλειες) τα δυο αποτελέσματα θα μεταφέρονται ως έχουν στο έτος 2011, και θα συμψηφιστούν / κατανεμηθούν μαζί με τα αποτελέσματα του Θα κατχωρηθούν λογιστικά στο λογαριασμό Αποτέλεσμα σε μεταφορά. Σχετικά με την ένταξη της εταιρείας στους δείκτες της οικονομικής απόδοσης και την εκπλήρωση των όρων ρευστότητας, φερεγγυότητας, σκεδασμού του ενεργητικού που επιτρέπεται να καλύψει τα τεχνικά αποθέματα, κάνουμε τις εξής διευκρινήσεις: 12 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

15 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Διότι το έτος 2010 μπήκε σε ισχύ ο όρος αύξησης του αποθέματος ασφαλείας από Euro σε Euro για κάθε κατηγορία αφαλιών, δηλαδή γενικές και ζωής,, το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφόρησε την Γενική Συνέλευση ότι, το 2010 απαιτείται μια «ένεση» κεφαλαίου η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 17/ απόφαση της Γ.Σ. ύψους ,20 euro α την εκπλήρωση των καινούριων όρων περί αποθέματος ασφαλείας. Σήμερα, η εταιρεία δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους περιθωρίου φερεγγυότητας, αφενός λόγο τις ισοτιμίας η οποία έχει ληφθεί υπόψη στο καθορισμό του περιθωρίου, και συγκεκριμένα lei /euro σε σύγκριση με lei /euro, ισοτιμία η οποία χρησιμοποιήθηκε πριν από το Από την άλλη πλευρά, η μείωση κάτω από το περιθώριο οφείλεται και στο αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο κατανάλωνε από το ίδιο κεφάλαιο, μειώνονται την αξία του σε σχέση με το επίπεδο του αποθέματος ασφαλείας ( euro * lei/euro). Από αυτή την άποψη επιβάλλεται μια καινούρια αύξηση κεφαλαίου στο μέρος των γενιών ασφαλειών, με σκοπό την εκπλήρωση των νόμιμων όρων λειτουργίας. Η εταιρεία προετοιμάζει το πακέτο εγγράφων που απαιτείται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με με τις προβλέψεις των διατάξεων της Ε.Ε.Α. αρ. 17/2008 και 18/2008 περί στοιχείων ενεργητικού τα οποία επιτρέπεται να καλύψουν τα τεχνικά αποθέματα και τον σκεδασμό αυτών, τα τεχνικά αποθέματα μπορούν να καλυφθούν σε ποσοστό 90% με καταθέσεις και χρηματικά διαθέσιμα από πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες), αλλά όχι περισσότερο από 10% από τα μεικτά τεχνικά αποθέματα σε ένα μόνο ίδρυμα. Επομένως, για την κάλυψη σε ποσοστό 90% των τεχνικών αποθεμάτων, χρησιμοποιώντας τις προθεσμιακές καταθέσεις, αυτές πρέπει να τοποθετηθούν σε τουλάχιστον 9 (εννέα) τράπεζες). Κατά το έτος 2010 η ATE INSURANCE ROMANIA τοποθέτησε τα χρήματα στην ATE BANK ROMANIA, και ένα μόνο ποσό, περίπου στη Piraeus Bank. Τα επιτόκια τα οποία προσέφεραν οι Marfin Bank και Banca Romaneasca, όντας πολύ κάτω από το μέσο όρο της αγοράς, προκάλεσαν την εταιρεία να επιλέξει την τράπεζα με το πλέον συμφέρον επιτόκιο, και έτσι εξηγούνται τα έσοδα από τόκους ύψους lei που πραγματοποιήθηκαν το Στην τα τεχνικά αποθέματα καλύπτονται ως εξής: o 100%...Σύνολο τεχνικών αποθεμάτων lei o 30% κάλυψη από καταθέσεις (οι τρείς τράπεζες στις οποίες τοποθετεί) lei o 10% κάλυψη με άλλα στοιχεία ενεργητικού lei 13 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

16 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei o 0.08% κάλυψη με διαθέσιμο ταμείου (στα όρια μετρητών) lei o 57% κάλυψη από απαιτήσεις (στα όρια αυτών) lei Η εταιρεία έχει την αναλογία 0.97 μεταξύ Διαθεσίμου περιθωρίου και του Αποθέματος ασφαλείας για ασφάλειες ζωής, και 0.98 για γενικές ασφάλειες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Άλλες πληροφορίες Μετά από την σύνταξη του ισολογισμού, δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα τέτοιας φύσης, ώστε να αναφερθούν στις οικονομικές καταστάσεις στην a) Αριθμός υπαλλήλων Στις η εταιρεία είχε έναν αριθμό 17 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας, ο μέσος αριθμός υπαλλήλων όντας 17 σε σχέση με τους 14 πέρυσι. Έχουν επανδρωθεί οι υποχρεωτικές θέσεις που επιβάλλονται από την Εποπτική Αρχή. Εφαρμόστηκε η ιστοσελίδα, η οποία θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του έτους b) Διαχειριστές και Διευθυντές Το σύνολο των αμοιβών των διευθυντών και διαχειριστών κατά το 2010 ήταν lei ( lei το 2009). Στις η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις απέναντι από τους διαχειριστές ή διευθυντές. Δεν χορηγήθηκαν δάνεια προς αυτούς. Σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, οι διαχειριστές της εταιρείας πρέπει να συνάψουν συμβάσεις ασφάλισης για αστική επαγγελματική ευθύνη για την κάλυψη τυχών ζημιών που θα προκαλέσουν στην εταιρεία ως επακόλουθο των αποφάσεων που θα λάβουν κατά την διάρκεια της θητείας τους. Η δεν έχει άλλες υποχρεώσεις απέναντι από διαχειριστές ή διευθυντές. c)ελεγκτές (Auditors) Κατά το έτος 2010 οι αμοιβές των ελεγκτών, σύμφωνα με την σύμβαση παροχής υπηρεσιών ήταν ύψους euro, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ,76 RON, τόσο για τον έλεγχο κατά καταστατικό, όσο και για το ολοκληρωμένο πακέτο ομίλου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά από το κλείσιμο της διαδικασίας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και την τιμολόγηση των υπηρεσιών. Άλλες πληροφορίες / Γεγονότα εκ των υστέρων Μετά από την σύνταξη του ισολογισμού, δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα τέτοιας φύσης, ώστε να αναφερθούν στις οικονομικές καταστάσεις στην Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

17 Calea Griviţei nr.24, Bucureşti 1, Romania Tel: Fax: J40/3965/2003, CUI , RA nr.054/ ; Capital Social : lei;cont IBAN: RO85MIND RO01ATEBank Romania SA Suc. Griviţei Πραγματοποιήθηκε η ετήσια καταγραφή κατά τη περίοδο , και ελέγχθηκε η πραγματική ύπαρξη των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση πραγματοποίησης απογραφής αρ. 1726/ και πρακτικών απογραφής αρ. 181/ Γενικοί δείκτες οικονομικής απόδοσης Δείκτες ρευστότητας στην 2010: - Τρέχουσα ρευστότητα = τρέχον ενεργητικό / τρέχον παθητικό (υποχρεώσεις) = 51,32% - Άμεση ρευστότητα = (Τρέχον ενεργητικό αποθέματα) / τρέχον παθητικό (υποχρεώσεις) = 51,28%- Βαθμός χρέωσης = Δανειζόμενο κεφάλαιο / ίδιο κεφάλαιο = 0.00% - Περιθώριο φερεγγυότητας γενικών ασφαλίσεων: 0,98... ( / ) - Περιθώριο φερεγγυότητας ασφαλίσεων ζωής: 0,97...( / ) Δείκτες ρευστότητας στην 2009: Τρέχουσα ρευστότητα = τρέχον ενεργητικό / τρέχον παθητικό (υποχρεώσεις)= 78,27%; Άμεση ρευστότητα= (Τρέχον ενεργητικό αποθέματα)/τρέχον παθητικό (υποχρεώσεις) = 78,27% Βαθμός χρέωσης = Δανειζόμενο κεφάλαιο / ίδιο κεφάλαιο = 0.0% - Περιθώριο φερεγγυότητας γενικών ασφαλίσεων: 0,94 - Περιθώριο φερεγγυότητας ασφαλίσεων ζωής: 0,87 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος, Ιορδάνης ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ 15 Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurătorilor prin Decizia 3536/12,05,2004 Cod operator de date cu caracter personal nr în baza Legii 677/2001

18 Οικονομικές καταστάσεις συνταγμένες σύμφωνα με την υπ αρ /2005 Διάταξη του Προέδρου της Επιτροπής Επίβλεψης των Ασφαλίσεων περί έγκρισης των λογιστικών ρυθμίσεων, εναρμονισμένες στις ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα των ασφαλειών, όπως ισχύει

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Δήλωση περί ευθύνης της σύνταξης των οικονομικών λογιστικών καταστάσεων Η έκθεση οικονομικού ελέγχου - audit Ο Ισολογισμός 3 Ο τεχνικός λογαριασμός των γενικών ασφαλειών 7 Ο τεχνικός λογαριασμός των ασφαλειών ζωής 8 Ο μη τεχνικός λογαριασμός 9 Η Κατάσταση τροποποίησης ιδίου κεφαλαίου 10 Η Κατάσταση χρηματικών ροών (Ταμειακής) 11 Πληροφοριακά στοιχεία 12 Η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων 16 Σημειώσεις περί οικονομικών - λογιστικών καταστάσεων

20 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Lei) Γρα- -μμή Σημείωση 31 Δεκεμβρίου 2010 Υπόλοιπο στις A. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - - I. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5. Προκαταβολές και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε - εξέλιξη Άλλα άυλα 06 3a ΣΥΝΟΛΟ σειρά 01έως B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ - - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ - - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ IΙI. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα Άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ σειρά 17 έως IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΧΩΡΗΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 25 C. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σειρά D. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Μέρος τεχνικών αποθεμάτων σχετικά με εκχωρήτριες συμβάσεις σε αντασφάλιση για γενικές ασφάλειες Μέρος τεχνικών αποθεμάτων σχετικά με εκχωρήτριες συμβάσεις μονάδος λογαριασμού σε αντασφάλιση ΣΥΝΟΛΟ σειρά 28 έως ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 2. Μέρος αποθεμάτων ασφαλίστρων σχετικά με εκχωρήτριες συμβάσεις σε αντασφάλιση ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ 35 ΕΩΣ

21 III. ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ σειρά E. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαιτήσεις από εταιρείες του ομίλου Απαιτήσεις από επενδύσεις - συμμετοχές 44 ΣΥΝΟΛΟ σειρά 43 έως I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Απαιτήσεις από ασφαλισμένους Ασφαιστικοί μεσάζοντες Άλλες απαιτήσεις από άμεσες ασφαλιστικές πράξεις ΣΥΝΟΛΟ σειρά 46 έως II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ III.ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ IV. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ F. ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ) 1. Τεχνολογικός εξοπλισμός 53 3b Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου 54 3b ΣΥΝΟΛΟ σειρά 53 έως ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ) 1. Αναλώσιμα Πάγια μικρής αξίας ΣΥΝΟΛΟ σειρά 57 έως II. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΙΙ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 61 - G. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ I. ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ II. ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σύνολο (σειρά ) III Άλλα έξοδα καταχωρημένα προκαταβολικά Σύνολο (σειρά ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

22 Γρα-- μμή Σημείωση 31 Δεκεμβρίου 2010 Υπόλοιπο στις ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) A. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Δηλωμένο και καταβεβλημένο κεφάλαιο ΣΥΝΟΛΟ σειρά 60 έως II. ΠΡΙΜ [ασφάλιστρα] ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1. Νόμιμα αποθεματικά ΣΥΝΟΛΟ σειρά 73 έως V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1. Αποτέλεσμα από μεταφορά που αποτελεί κέρδος που δεν έχει κατανεμηθεί ή ζημιά που δεν έχει καλυφθεί Αποτέλεσμα σε μεταφορά που προέρχεται από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων (11734 υπόλοιπο D) VI.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κέρδος) (Ζημιά) VII. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Σύνολο (σειρά ) 90 29,385,191 26,843,528 B. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ C. ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σειρά ) I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ(ΣΕΙΡΑ 96+97) α) Αποθέματα για εγκεκριμένες αξιώσεις γενικών ασφαλειών β) Αποθέματα για μη - εγκεκριμένες αξιώσεις γενικών ασφαλειών ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (ΣΕΙΡΑ ): a. Αποθέματα για ρίσκα που δεν έχουν λήξει 99 - b. Απόθεμα για περίπτωση καταστροφής c. Άλλα τεχνικά αποθέματα

23 II. Αποθέματα ασφαλίστρων περί ασφαλειών ζωής (σειρά ) Μαθηματικά αποθέματα Απόθεμα ασφαλίστρων για ασφάλειες ζωής ΙΙΙ. Απόθεμα εξισορρόπησης ΣΥΝΟΛΟ σειρά Mathematic reserve for life insurance transffered E. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Provision for pension & other similar to obligations Προμήθειες για συντάξεις και άλλα παρόμοια F. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ G. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς εταιρείες του ομίλου Υποχρεώσεις σχετικά με επενδύσεις Ι. Υποχρεώσεις από άμεσες ασφάλειες II. Υποχρεώσεις από αντασφάλιση III. Δάνεια από ομολογίες IV. Υποχρεώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα (leasing) V. Άλλες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των ταμείων Σύνολο (σειρά από 118 σε 124) H. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ Ι. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Ι1.Έσοδα προκαταβολικά Σύνολο(σειρά ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (σειρά ) Γενικός Διευθυντής Dan Mihail STOICESCU Γενικός Υποδιευθυντής Elena LUPU 6

24 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (RON) 02 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Γρα μμή Σημε ίωση Πραγματοποιη- Θέντα 2010 Πραγματοποιη- Θέντα Έσοδα από καθαρά ασφάλιστρα αντασφάλισης a) Έσοδα από μεικτά δηλωμένα ασφάλιστρα(+) b) Εκχωρημένα προς αντασφάλιση Ασφάλιστρα (-) c) Μεταβολές στο απόθεμα ασφαλίστρων (+/-) d) Μεταβολές στο απόθεμα ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί προς αντασφάλιση(+/-) Σύνολο (σειρά ) Το ποσοστό του καθαρού εισοδήματος (διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων από επενδύσεις) των επενδύσεων, που μεταφέρθηκαν στο μη τεχνικό λογαριασμό (+) Άλλα τεχνικά έσοδα, καθαρά, αντασφάλισης Έξοδα με ζημιές, καθαρά, αντασφάλισης a) Πληρωμένα ποσά (σειρά.9-10) μεικτά ποσά το μέρος του αντασφαλιστή (-) b) Η μεταβολή του αποθέματος ζημιάς, καθαρό, αντασφάλισης (+/-) ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Η μεταβολή άλλων τεχνικών αποθεμάτων, καθαρά, αντασφάλισης, από τα οποία: a) Η μεταβολή του αποθέματος, για κινδύνους που δεν έχουν λήξει b) Η μεταβολή του αποθέματος καταστροφής c) Η μεταβολή άλλων τεχνικών αποθεμάτων 15 - ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Η μεταβολή του αποθέματος για συμμετοχή σε καθαρά κέρδη και επιστροφές Καθαρά έξοδα εκμετάλλευσης a) Έξοδα αγορών b) η αυξομείωση του ποσού αγορών, σε μεταφορά c) Έξοδα διαχείρισης d) προμήθειες από αντασφαλιστές και συμμετοχή σε κέρδη ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Άλλα τεχνικά έξοδα, καθαρά, αντασφάλισης Η αυξομείωση του αποθέματος εξισορρόπησης Τεχνικό αποτέλεσμα των γενικών ασφαλειών Καθαρά κέρδη Γενικός διευθυντής Dan Mihail STOICESCU Γενικός Υποδιευθυντής Elena LUPU 7

25 II. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ Σει ρά Σημει ώσεις Πραγματοποιη- Θέντα 2010 Πραγματοποιη- Θέντα Έσοδα από καθαρά ασφάλιστρα αντασφάλισης - - a) Εισοδήματα από μεικτά δηλωμένα ασφάλιστρα(+) b) Εκχωρημένα προς αντασφάλιση Ασφάλιστρα (-) c) Μεταβολές στο απόθεμα ασφαλίστρων (+/-) ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Έσοδα από επενδύσεις (+) d. Έσοδα από πραγματοποίηση επενδύσεων (+) Υπεραξία που δεν πραγματοποιήθηκε από επενδύσεις Άλλα τεχνικά καθαρά έσοδα από αντασφάλειες Έξοδα με αποζημιώσεις, καθαρά, αντασφάλισης Σύνολο (σειρά ) Μεικτά ποσά Συμμετοχή αντασφαλιστή σε πληρωμένες αποζημιώσεις(+/-) b) αυξομείωση αποθέματος αποζημίωσης, (+/-) (σειρά 20-21) μεικτό ποσό το μερίδιο των αντασφαλιστών(-) Η αυξομείωση τεχνικών αποθεμάτων από ασφάλειες ζωής ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) μεικτό ποσό μερίδιο αντασφαλιστών(-) b) Αυξομείωση αποθέματος για συμμετοχή στα κέρδη μεικτό ποσό μερίδιο αντασφαλιστών (-) Αυξομείωση του μαθηματικού αποθέματος που αφορά τις ασφάλειες ζωής για τις οποίες η έκθεση στο επενδυτικό κίνδυνο μεταφέρεται στον συμβαλλόμενο, εκχωρημένη σε αντασφάλιση 8. Έξοδα εκμετάλλευσης, καθαρά a) Έξοδα αγοράς b) Η αυξομείωση του ποσού εξόδων αγορών σε μεταφορά c) Έξοδα διαχείρισης d) Ποσοστά από αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Έξοδα με επενδύσεις: a) Έξοδα διαχ. επενδύσεων, συμπεριλ. των τόκων b) Έξοδα για σύσταση προσαρμογών c) Pierderi provenind din realizarea plasamentelor ΣΥΝΟΛΟ (σειρά ) Μείον αξίες που δεν πραγματοποιήθηκαν από 45 - επενδύσεις 11. Άλλα έξοδα, καθαρά, αντασφάλισης Το ποσοστό από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων που μεταφέρθηκαν στο μη τεχνικό λογαριασμό Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλειών ζωής Κέρδη 47 - Ζημιά (σειρά ) Γενικός Διευθυντής, Dan Mihail STOICESCU Γενικός Υποδιευθυντής, Elena LUPU 8

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2009 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2009 JUDETUL: BUCURESTI CODUL FISCAL R 15292051 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διαχείρισης 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 3. Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Calea Griviţei nr.24, Bucureşti

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω:

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007. Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 1-31 2008 ( 4.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ( 25)... 14032/71/ /86/004/06 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα