ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ Ιοφλιοσ 2015

2 Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων Διμου αφινασ -Ρικερμίου, Λοφλιοσ 2015 ΣΥΝΤΑΞΘ:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΚΟΡΛΜΟΤΘΤΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΝΟΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΕΛΛΘΨΘ Τφιςτάμενθ διαχείριςθ ΑΑ Προτεινόμενοι τόχοι & Δράςεισ Σοπικοφ χεδίου Κόςτοσ επζνδυςθσ & λειτουργίασ Σοπικοφ χεδίου ΒΑΣΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΔΛΑΛΤΕΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΡΛΘΚΥΣΜΛΑΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ ΚΑΤΟΛΚΘΣΘΣ ΣΘΜΕΛΑ ΕΛΔΛΚΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΤΟ ΕΛΔΟΣ ΤΩΝ ΡΑΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ΛΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΟΤΑΞΛΚΕΣ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΕΣ ΚΑΛ ΛΟΛΡΕΣ ΥΚΜΛΣΕΛΣ Γενικά Πολεοδομικά χζδια Ζϊνθ Οικιςτικοφ Ελζγχου (Ζ.Ο.Ε.) Μεςογείων Προεδρικό Διάταγμα προςταςίασ του όρουσ Πεντζλθ 755/ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ Παραγόμενεσ Ποςότθτεσ Α..Α. Τφιςτάμενθ Διαχείριςθ Ποιοτικι φνκεςθ Α..Α Τφιςτάμενεσ Δράςεισ υςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ και χωριςτισ ςυλλογισ ΑΑ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΡΟΣΩΡΛΚΟ Τφιςτάμενεσ υποδομζσ ςυλλογισ και μεταφόρτωςθσ Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ πραςίνων Κάδοι ςυλλογισ ςυμμείκτων Κάδοι ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν (μπλε κάδοι) Συλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν Συλλογι ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ Συλλογι ζντυπου χαρτιοφ Συλλογι αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν (ΑΦΘΣ) Τφιςτάμενο προςωπικό ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΡΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΑΣΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΕΚΝΛΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ τόχοσ για τα Βιοαπόβλθτα τόχοσ Χωριςτισ υλλογισ τόχοσ για τθν Επαναχρθςιμοποίθςθ Ανακφκλωςθ

4 5.2.4 Λοιποί Εκνικοί ςτόχοι ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΛ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΛΚΕΜΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΔΑΣΕΛΣ ΡΟΛΘΨΘΣ - ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΥΛΛΚΩΝ ΔΑΣΕΛΣ ΔΛΑΛΟΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ΣΕ ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΘΜΟΥ Οικιακι Κομποςτοποίθςθ Χωριςτι ςυλλογι και προεπεξεργαςία πραςίνων αποβλιτων Χωριςτι υλλογι Βιοαποβλιτων Ενίςχυςθ ΔςΠ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν & Λοιπϊν Αποβλιτων Δθμιουργία Πράςινων θμείων Βαςικά ςτοιχεία-χαρακτθριςτικά πράςινων ςθμείων Διαχείριςθ ςυλλεγόμενων υλικϊν πράςινου ςθμείου Τεχνικι Ρεριγραφι πράςινου ςθμείου Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Ρ.Σ Χωριςτι ςυλλογι μζςω δθμιουργίασ Πράςινων θμείων υλλογισ Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων Χωριςτι ςυλλογι ΑΗΗΕ Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΗ Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικινδφνων αποβλιτων ςτα ΑΑ Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων (Σθγανελαίων) Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ Τλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ Λειτουργία Ανταποδοτικισ Κάρτασ Δθμοτϊν Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ - Οργάνωςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου ΔΑΣΕΛΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΛΟΛΡΕΣ ΔΑΣΕΛΣ Εκςυγχρονιςμόσ Σοπικοφ ΜΑ ΔΑΣΕΛΣ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΑΣΛΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΣΥΜΜΕΛΚΤΩΝ ΣΥΝΟΨΘ ΔΑΣΕΩΝ ΤΣΔ ΒΑΣΛΚΕΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΕΛΣ ΧΩΟΚΕΤΘΣΘΣ ΝΕΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ Διερεφνθςθ Χωροκζτθςθσ Πράςινου θμείου Διμου Ραφινασ-Πικερμίου Χαρακτθριςμόσ κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου και Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ Αντιςτοίχιςθ με πολεοδομικζσ διατάξεισ Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ για το κεντρικό Ρράςινο Σθμείο Κριτιρια χωροκζτθςθσ Ρράςινων Σθμείων Ρικανζσ κζςεισ χωροκζτθςθσ Ρράςινων Σθμείων Διμου αφινασ-ρικερμίου Χωροκζτθςθ Πράςινων θμείων υλλογισ Αντιςτοίχιςθ με πολεοδομικζσ διατάξεισ Επιτρεπόμενεσ χριςθσ γθσ για τα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ - ΖΣΟΔΑ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΕΩΝ

5 7.2.1 Κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ Απαιτοφμενο Προςωπικό Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ Κόςτοσ λειτουργίασ πράςινου ςθμείου Κόςτοσ χωριςτισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων Ετιςιο κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ Κόςτοσ διαχείριςθσ αδρανϊν (μπαηϊν) Κόςτοσ διάκεςθσ και ειδικό τζλοσ ταφισ αποβλιτων (Ν.4042/2012) υνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ προτεινόμενων δράςεων ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΧΕΔΙΑ

6 ΠΙΝΑΚΕ Ρίνακασ 1: Ρροτεινόμενοι βαςικοί ςτόχοι Διμου αφινασ - Ρικερμίου Ρίνακασ 2: Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δ. αφινασ Ρικερμίου Ρίνακασ 3: Συμβολι κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (ζτθ ) Ρίνακασ 4: Κατανομι μόνιμου πλθκυςμοφ Διμου αφινασ - Ρικερμίου ανά δθμοτικι ενότθτα και ρυκμοί μεταβολισ (ΕΛ. ΣΤΑΤ & 2011) Ρίνακασ 5: Νοικοκυριά Διμου αφινασ - Ρικερμίου ανά Δ.Ε. (2011) Ρίνακασ 6: Αρικμόσ κτιρίων και χριςθ ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) Ρίνακασ 7: Φορζασ ιδιοκτθςίασ κτιρίων Διμου αφινασ Ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) Ρίνακασ 8: Αρικμόσ ορόφων κτιρίων ςτο Διμο αφινασ-ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) Ρίνακασ 9: Βαςικότεροι χϊροι - ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο Διμο αφινασ- Ρικερμίου Ρίνακασ 10: Κεςμοκετθμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο Διμου αφινασ - Ρικερμίου Ρίνακασ 11: Ροςότθτεσ Α.Σ.Α. Διμου αφινασ - Ρικερμίου που οδθγοφνται ςτο ΧΥΤΑ Φυλισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ογκωδϊν & πράςινων και του υπολείμματοσ από το ΚΔΑΥ) Ρίνακασ 12: Ανάλυςθ ποςοτιτων αποβλιτων ςυςκευαςιϊν Διμου αφινασ-ρικερμίου Ρίνακασ 13: Συνολικά παραγόμενεσ ποςότθτεσ ΑΣΑ Ρίνακασ 14: Ροιοτικι ςφςταςθ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων Ρίνακασ 15: Ρροτεινόμενθ ποιοτικι ςφςταςθ ΑΣΑ Διμου αφινασ-ρικερμίου Ρίνακασ 16: Χαρακτθριςτικά Α/Φ οχθμάτων του Δ. αφινασ Ρικερμίου Ρίνακασ 17: Απολογιςτικόσ πίνακασ δαπανϊν που αφοροφν ςτο υφιςτάμενο κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου αφινασ - Ρικερμίου για το ζτοσ Ρίνακασ 18: Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων Διμου αφινασ - Ρικερμίου για το ζτοσ Ρίνακασ 19: Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων Διμου αφινασ-ρικερμίου για τα ζτθ Ρίνακασ 20: Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 2020 ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου Ρίνακασ 21: Στόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν - ζτοσ 2020 ςτο Διμο αφινασ-ρικερμίου Ρίνακασ 22: Ρροτεινόμενοι Ροςοτικοί Στόχοι Διμου αφινασ-ρικερμίου για το ζτοσ Ρίνακασ 23: Ρροτεινόμενοι βαςικοί ςτόχοι Διμου αφινασ - Ρικερμίου Ρίνακασ 24: Μζτρα Ρρόλθψθσ ανά τομζα προτεραιότθτασ Ρίνακασ 25: Εκτιμϊμενοι κάδοι για τθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου Ρίνακασ 26: εφματα αποβλιτων, αποδζκτεσ και είδοσ διαχείριςθσ Ρίνακασ 27: Ροςότθτεσ ςυμμείκτων προσ κεντρικι διαχείριςθ (ζτθ ) Ρίνακασ 28: Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δ. αφινασ Ρικερμίου Ρίνακασ 29: Συμβολι κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (ζτθ ) Ρίνακασ 30: Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δράςεων τοπικοφ ςχεδίου Ρίνακασ 31: Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Κεντρικοφ Ρράςινου ςθμείου

7 Ρίνακασ 32: Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Εκςυγχρονιςμοφ του Τοπικοφ ΣΜΑ Ρίνακασ 33: Εκτιμϊμενο κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ ΑΣΑ (ζτοσ 2020) Ρίνακασ 34: Επιπρόςκετο προςωπικό για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων δράςεων του ςχεδίου Ρίνακασ 35: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ εκτιμϊμενου λειτουργικοφ κόςτουσ-εςόδων πράςινου ςθμείου Ρίνακασ 36: Κόςτοσ διαχείριςθσ ΑΣΑ με τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ςχεδίου (ζτοσ 2020) Ρίνακασ 37: Διαχρονικι εξζλιξθ του κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΣΑ

8 ΕΙΚΟΝΕ Εικόνα 1: Κζςθ Διμου αφινασ - Ρικερμίου Εικόνα 2 : Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο Ρικερμίου (πθγι: 37 Εικόνα 3 : ΗΟΕ Μεςογείων (πθγι:http://www.organismosathinas.gr) Εικόνα 4 : Ηϊνεσ προςταςίασ του όρουσ «Ρεντζλθ» ςφμφωνα με το Ρ.Δ. ΦΕΚ 775Δ/ Εικόνα 5: Κατανομι του ςυνολικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων Διμου αφινασ Ρικερμίου (ζτοσ 2014) Εικόνα 6: Κατανομι του κόςτουσ ςυλλογισ-μεταφοράσ αποβλιτων Διμου αφινασ Ρικερμίου (ζτοσ 2014) Εικόνα 7:Λεράρχθςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων Εικόνα 8: Σφςτθμα ςυλλογισ πόρτα-πόρτα και διαδικαςία αποκομιδισ Εικόνα 9: Σφςτθμα ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ ανά ομάδα κατοικιϊν και διαδικαςία αποκομιδισ Εικόνα 10: Ενδεικτικό ςφςτθμα Διαλογισ ςτθν Ρθγι Βιοαποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου Εικόνα 11: Κάδοι κουηίνασ (κοινόσ κάδοσ και κάδοσ με οπζσ) Εικόνα 12: Κάδοι χωρθτικότθτασ lt Εικόνα 13: Οδθγόσ για τθν ανάπτυξθ ΔςΡ βιοαποβλιτων Εικόνα 14: Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν Εικόνα 15: Κάδοι για διάφορα είδθ μθ ογκωδϊν αποβλιτων Εικόνα 16: Εξωτερικόσ χϊροσ για ογκϊδθ απόβλθτα Εικόνα 17: Χϊροσ αποκικευςθσ ςυμπίεςθσ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων Εικόνα 18: Χϊροσ ςυλλογισ ειδικϊν επικινδφνων αποβλιτων Εικόνα 19: Κατάςτθμα υλικϊν προσ επαναχρθςιμοποίθςθ Εικόνα 20 : Άποψθ ειςόδου ςε Ρράςινο Σθμείο Εικόνα 21: Τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ (ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ) Εικόνα 22: Ρράςινο ςθμείο ςυλλογισ με κτιριακι εγκατάςταςθ ςε κοινόχρθςτο χϊρο Εικόνα 23: Υπόγειοι κάδοι ανακφκλωςθσ (ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ) Εικόνα 24: Κάδοσ ανακφκλωςθσ χαρτιοφ ΕΔΣΝΑ Εικόνα 25: Κϊδωνασ γυάλινων ςυςκευαςιϊν Εικόνα 26: Κάρτα δθμοτϊν

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ Διάγραμμα 1: Εποχικι διακφμανςθ ςτθν παραγωγι των ΑΣΑ Διάγραμμα 2: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΣΑ υφιςτάμενθσ και προτεινόμενθσ διαχείριςθσ Διάγραμμα 3: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ ανά τόνο ΑΣΑ υφιςτάμενθσ και προτεινόμενθσ διαχείριςθσ Διάγραμμα 4: Πφελοσ προτεινόμενθσ διαχείριςθσ ΑΣΑ Διάγραμμα 5: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ υφιςτάμενθσ και προτεινόμενθσ διαχείριςθσ, χωρίσ τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ

10 1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το παρόν Σχζδιο Τοπικισ Διαχείριςθσ Αςτικϊν ςτερεϊν Αποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου εκπονείται ςε ςυνζχεια τθσ από 2/10/2014 Επιςτολισ τθσ Περιφερειάρχθ Αττικισ προσ τουσ Δθμάρχουσ και Δθμοτικά Συμβοφλια τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με κζμα: Για ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ απορριμμάτων. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ άνω επιςτολισ, θ Ρεριφερειακι Αρχι απευκφνεται ςτουσ διμουσ για: Τθν κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ωσ το τζλοσ του 2014, με ςτόχουσ και δράςεισ για το 2015, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και επαναχρθςιμοποίθςθσ, για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι. Τθν ζναρξθ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν παραγωγι και διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο διμου προκειμζνου να δθμιουργθκεί μια διαςυνδεδεμζνθ βάςθ δεδομζνων για όλουσ τουσ ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και τθν Ρεριφζρεια. Ακόμα, το τοπικό ςχζδιο του Διμου αφινασ - Ρικερμίου καλφπτει τισ προδιαγραφζσ και τα περιεχόμενα του Οδθγοφ φνταξθσ Σοπικϊν χεδίων Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του ΕΔΝΑ, που εςτάλθ από τον Ειδικό Διαβακμιδικό φνδεςμο Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) με τθν υπ. αρ. πρ. 2886/ Επιςτολι ενθμζρωςθσ προσ τουσ Διμουσ μζλθ του ΕΔΣΝΑ (όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε ςφμφωνα με τθν από 3/4/2015 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΣΝΑ). Το τοπικό ςχζδιο κα ςυμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) Αττικισ, θ οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τουσ επόμενουσ μινεσ. Σθμειϊνεται ότι βάςει του υπ αρ. 1332/ εγγράφου τθσ Γ.Γ. του ΥΡΕΚΑ ςχετικά με τθν Επικαιροποίθςθ Ρεριφερειακϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) ενόψει τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου , θ επικαιροποίθςθ των ΡΕΣΔΑ κα πρζπει να προχωριςει άμεςα και κατά προτεραιότθτα, εκτόσ των άλλων, για τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα και πιο ςυγκεκριμζνα για τα εξισ διακριτά ρεφματα: Σφμμεικτα και Βιοαπόβλθτα Απόβλθτα Συςκευαςιϊν (Ν. 2939/20001) Απόβλθτα φορθτϊν ςτθλϊν (Ν.2939/2001) Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ οικιακισ προζλευςθσ (Ν.2939/2001) Μικρζσ ποςότθτεσ επικίνδυνων ςτα αςτικά απόβλθτα Κατ επζκταςθ, το παρόν ςχζδιο αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου και περιλαμβάνει: - Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ παραγωγισ και διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτο Διμο. - Τθν ενςωμάτωςθ των κεςμικϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ. 9

11 - Τθν εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο διμου. - Τθν κατάρτιςθ προτάςεων και δράςεων για τθ διαχείριςθ των επιμζρουσ ρευμάτων δθμοτικϊν αποβλιτων, προωκϊντασ κατά προτεραιότθτα τθν πρόλθψθ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθ διαλογι ςτθν πθγι. - Ανάλυςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ και διαχείριςθσ του προτεινόμενου ςχεδίου ςυγκριτικά με το κόςτοσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ. 1.2 ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ Το παρόν τοπικό ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου το οποίο κα: Συμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Αττικισ. Ενςωματϊνει τισ νζεσ απαιτιςεισ και ςτόχουσ τθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων με ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ. Αναδεικνφει τα απαιτοφμενα τοπικά ζργα υποδομισ και δράςεισ κακϊσ και τισ αναγκαίεσ ςυμπλθρωματικζσ κεντρικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων. Ρροτείνει δράςεισ: o για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι και κατ επζκταςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ για το Διμο, o για τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 50% το 2020, o Τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, Διαμορφϊςει τον απαιτοφμενο προχπολογιςμό για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου προκειμζνου να εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Σφμφωνα με το ν. 3463/2006 Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06, Άρκρο 75 περί αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. I περ. β4), οι αρμοδιότθτεσ των Διμων και Κοινοτιτων αφοροφν (μεταξφ άλλων) τον τομζα Ρεριβάλλοντοσ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται (μεταξφ άλλων): Η κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία. Ρρόςκετα, ςφμφωνα με το ν. 3852/2010 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, Άρκρο 94 περί 10

12 πρόςκετων αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. 1 περ. 25) προςκζτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τα εξισ: Η διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςε επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν Περιφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου 186 παρ. Σ' αρικ. 29 του παρόντοσ νόμου. Σφμφωνα με το ν. 3536/2007 (Άρκρο 30, παρ. 1α, τερεά απόβλθτα ): Η προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, επεξεργαςία, αξιοποίθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε κάκε Περιφζρεια τθσ χϊρασ διενεργείται με ευκφνθ των Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΑ), που προβλζπονται ςτο άρκρο 7 παρ. 2 τθσ κ.υ.α /2727/ 2003 (ΦΕΚ 1909 Βϋ/ ), οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτισ διαχειριςτικζσ ενότθτεσ κάκε Περιφζρειασ και οι οποίοι οργανϊνονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. Ακόμα, ςφμφωνα με το ν. 4071/2012 (Άρκρο 13 φςταςθ Περιφερειακϊν υνδζςμων Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων, παρ.1): Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων κάκε περιφζρειασ πλθν τθσ Αττικισ και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ και του επόμενου άρκρου, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςυνιςτάται περιφερειακόσ ςφνδεςμοσ ΦΟΔΑ, ωσ Ν.Π.Δ.Δ., ςτον οποίο μετζχουν υποχρεωτικά όλοι οι διμοι των διαχειριςτικϊν ενοτιτων τθσ περιφζρειασ. το ςφνδεςμο που δθμιουργείται ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά, κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 16 του παρόντοσ, οι ςφνδεςμοι που ζχουν ςυςτακεί ωσ ΦΟΔΑ ι ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι άλλεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των Ο.Σ.Α. κατά κλάδο ι τομζα που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΑ. Με τθν ίδια διαδικαςία, του άρκρου 16 του παρόντοσ ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο περιζρχεται υποχρεωτικά θ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων διμων που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΑ. κοπόσ του περιφερειακοφ ςυνδζςμου ΦΟΔΑ είναι θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με το Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ), και ειδικότερα θ εξειδίκευςθ και θ υλοποίθςθ των ςτόχων και των δράςεων αυτοφ για τθν προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, καλάςςια μεταφορά ΑΑ, επεξεργαςία, ανάκτθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ, ςφμφωνα και με τθν κ.υ.α. 2527/2009 (Αϋ 83). Σφμφωνα με το ν.4042/2012 (άρκρο 35, παρ. 2), το ΠΕΔΑ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων, τα οποία παράγονται ςε μία Ρεριφζρεια, προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςι τουσ, ςε ςυμφωνία με τισ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων και των άρκρων 22 και23 και υποδεικνφει τα κατάλλθλα μζτρα που προωκοφν ιεραρχικά και ςυνδυαςμζνα: α) τθν πρόλθψθ, β) τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) τθν ανακφκλωςθ, δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, 11

13 όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, και ε) τθν αςφαλι τελικι διάκεςθ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ. Το ΡΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.). Ειδικότερα, για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, λειτουργεί ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Σφνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ (ΕΔΣΝΑ) που ςυςτάκθκε με τθν με τθν υπ. αρικ / απόφαςθ του Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν και αποτελεί διάδοχο τθσ προγενζςτερθσ μορφισ του Συνδζςμου (ΕΣΔΚΝΑ). Θ ουςιϊδθσ τροποποίθςθ που υπιρξε ςτθ ςφςταςθ του ιταν ότι μετετράπθ ςε διαβακμιδικό, εκπροςωποφνται δθλαδι πλζον ςε αυτόν και ο α' και ο β' βακμόσ αυτοδιοίκθςθσ. Σκοπόσ του Συνδζςμου είναι θ προςωρινι αποκικευςθ, θ επεξεργαςία, θ μεταφόρτωςθ, θ ανακφκλωςθ και θ εν γζνει αξιοποίθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ λειτουργία ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, θ καταςκευι μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και θ αποκατάςταςθ υφιςταμζνων χϊρων εναπόκεςθσ (ΧΑΔΑ) εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 12

14 2 ΡΕΙΛΘΨΘ Το Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) του Διμου αφινασ - Ρικερμίου εκπονείται ςε ςυνζχεια τθσ από 2/10/2014 Επιςτολισ τθσ Περιφερειάρχθ Αττικισ προσ τουσ Δθμάρχουσ και Δθμοτικά Συμβοφλια τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με κζμα: Για ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ απορριμμάτων για: Τθν κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ωσ το τζλοσ του 2014, με ςτόχουσ και δράςεισ για το 2015, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και επαναχρθςιμοποίθςθσ, για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι. Τθν ζναρξθ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν παραγωγι και διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο διμου προκειμζνου να δθμιουργθκεί μια διαςυνδεδεμζνθ βάςθ δεδομζνων για όλουσ τουσ ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και τθν Ρεριφζρεια. Ακόμα, ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) με τθν υπ. αρ. πρ. 2886/ Επιςτολι του προσ τουσ Διμουσ μζλθ του ΕΔΣΝΑ ζςτειλε προσ ενθμζρωςθ τον «Οδθγό εφαρμογισ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων» (όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε ςφμφωνα με τθν από 3/4/2015 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΣΝΑ). Το άνω τοπικό ςχζδιο του Διμου αφινασ - Ρικερμίου καλφπτει τισ προδιαγραφζσ και τα περιεχόμενα του Οδθγοφ Σφνταξθσ Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ. Το εν λόγω τοπικό ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου το οποίο κα: Συμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Αττικισ. Ενςωματϊνει τισ νζεσ απαιτιςεισ και ςτόχουσ τθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων με ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ. Αναδεικνφει τα απαιτοφμενα τοπικά ζργα υποδομισ και δράςεισ κακϊσ και τισ αναγκαίεσ ςυμπλθρωματικζσ κεντρικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων. Ρροτείνει δράςεισ: o για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι και κατ επζκταςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ για το Διμο, o για τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 50% το 2020, o Τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, Διαμορφϊςει τον απαιτοφμενο προχπολογιςμό για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου προκειμζνου να εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου Ακολοφκωσ παρουςιάηονται τα βαςικά ςτοιχεία του τοπικοφ ςχεδίου του Διμου αφινασ - Ρικερμίου. 13

15 Υφιςτάμενθ διαχείριςθ ΑΣΑ Κατά το ζτοσ 2014, ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου, παριχκθςαν tn αποβλιτων. Δεδομζνου του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου που ανζρχεται ςε μόνιμουσ κατοίκουσ (Ρθγι ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011), προκφπτει ότι θ μζςθ παραγωγι ανά κάτοικο είναι περίπου 1,41 kg/day (513,5 kg/ζτοσ), θ οποία είναι περίπου κατά 13% υψθλότερθ από τθ μζςθ ετιςια παραγόμενθ ποςότθτα απορριμμάτων ςε εκνικό επίπεδο 1,25 kg/day (457kg/ζτοσ) ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat Αξίηει, όμωσ, να ςθμειωκεί ότι θ παραγωγι των ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ εμφανίηει εποχικι διακφμανςθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ λόγω του παρακεριςτικοφ πλθκυςμοφ (εξοχικζσ κατοικίεσ), τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ αλλά και τθσ εποχικισ παραγωγισ των πράςινων αποβλιτων (κλαδζματα, κακαριςμόσ οικοπζδων, κλπ.). Θ διακφμανςθ των ςφμμεικτων ΑΣΑ απεικονίηεται για τα τρία τελευταία ζτθ ςτο παρακάτω διάγραμμα: Εξειδικεφοντασ τθν ποιοτικι ςφςταςθ των ΑΣΑ που δίνεται ςτο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων για το Διμο αφινασ-ρικερμίου και βάςει εκτιμιςεων του Διμου, προκφπτουν τα εξισ επιμζρουσ είδθ αποβλιτων ςτα ΑΣΑ: Ροιοτικι Σφςταςθ (κ.β.) Ραραγόμενεσ Ροςότθτεσ (tn) Οργανικό κλάςμα 34% Ρράςινα 13% Χαρτί - Χαρτόνι 22% Ρλαςτικά 14% Μζταλλα 4% 416 Γυαλί 4% 416 Ξφλο 2% 208 Λοιπά (ΑΘΘΕ, Μπαταρίεσ) 3% 312 Αδρανι 4%

16 Σφνολο 100% Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα πράςινα απόβλθτα αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό ςτα ςυνολικά ΑΣΑ του Διμου, ενϊ εντοπίηονται και αδρανι απόβλθτα από τθ μθ οργανωμζνθ διαχείριςι τουσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ, τα οποία ο Διμοσ καλείται να ςυλλζξει και να διαχειριςτεί. Στο Διμο αφινασ - Ρικερμίου υλοποιείται μία ςειρά δράςεων χωριςτισ ςυλλογισ των ΑΣΑ ςε ςυνεργαςία με ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ και ιδιϊτεσ ι κοινωνικοφσ φορείσ. Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν: Ο Διμοσ αφινασ-ρικερμίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο). Ξεχωριςτι ςυλλογι Γυαλιοφ: Ζχουν τοποκετθκεί ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου (πλατείεσ). ειδικοί κάδοι για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ του γυαλιοφ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ Α.Ε. Ανακφκλωςθ θλεκτρικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Ο Διμοσ ζχει υπογράψει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για ςυλλογι και μεταφορά θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με τθ Φωτοκφκλωςθ. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςυνεργαςίασ ζχει τοποκετθκεί container ςυλλογισ ςε κεντρικό ςθμείο του Διμου αφινασ- Ρικερμίου. Ανακφκλωςθ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν. Θ ςυλλογι των αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν μπαταριϊν γίνεται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςε επιλεγμζνα ςθμεία του Διμου αφινασ-ρικερμίου (ςχολεία, δθμοτικά και δθμόςια κτίρια. κλπ.) κακϊσ και εμπορικά καταςτιματα και επιχειριςεισ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΦΘΣ Α.Ε. Ανακφκλωςθ Υφαςμάτων. Για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ μεταχειριςμζνων ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία RECYCOM ζχει τοποκετιςει 7 ςθμεία ςυλλογισ ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου Ανακφκλωςθ ζντυπου χαρτιοφ. Σε ςυνεργαςία με τον ΕΔΣΝΑ, ςτο Διμο ζχει αναπτυχκεί δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ με τθν εγκατάςταςθ 34 κάδων ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου υλικοφ. Κοινωνικό Ραντοπωλείο ΚΑΡΘ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ. Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ μζριμνασ, ςτο Διμο αφινασ-ρικερμίου λειτουργεί Κοινωνικό Ραντοπωλείο όπου διανζμονται, ςε τακτικι βάςθ, εκτόσ από τρόφιμα, μεταχειριςμζνα είδθ ζνδυςθσ, υπόδυςθσ, βιβλία και παιχνίδια. Επίςθσ μεταχειριςμζνα βιβλία, τα οποία βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, ςυγκεντρϊνονται ςτο ΚΑΡΘ κακϊσ και ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ του Διμου. Τθγανζλαια. Σε οριςμζνα super markets του Διμου ζχουν εγκαταςτακεί κάδοι ςυλλογισ τθγανελαίων. Συλλογι και ανακφκλωςθ πλαςτικϊν καπακιϊν. Στο Διμο ςυλλζγονται πλαςτικά καπάκια με ςκοπό να παραδοκοφν ςε εταιρεία θ οποία με τθ ςειρά τθσ ςυμβάλλει οικονομικά ςτθν αγορά αναπθρικϊν αμαξιδίων. 15

17 Οι ποςότθτεσ που ςυλλζγονται χωριςτά και οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα. Σφνολο παραγόμενων ΑΣΑ ΚΔΑΥ ΧΩΙΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ Μεικτά Υπόλειμμα Κακαρά Ανακυκλ. Χωριςτι ςυλλογι Γυαλιοφ ΑΘΘΕ - Φορθτζσ Θλεκτρικζσ Στιλεσ ΚΕΝΤΙΚΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ - ΤΑΦΘ Σφμμεικτα προσ ΧΥΤΑ , , , , Από τα άνω ςτοιχεία, παρατθρείται κατά το ζτοσ 2014 μόνο το 5% κβ. των ςυνολικϊν παραγόμενων ΑΣΑ ςυλλζγεται χωριςτά, εκ των οποίων 3,2% αξιοποιείται (μζςω ανακφκλωςθσ), ενϊ το υπόλοιπο 96,8% κ.β. οδθγείται ωσ ςφμμεικτα απόβλθτα, ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ που ςτθν παροφςα φάςθ καταλιγει για ταφι. Ρροτεινόμενοι Στόχοι & Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Το παρόν Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων δίνει ζμφαςθ ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ χωριςτισ ςυλλογισ με κφριεσ δράςεισ τθ δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου (και επιμζρουσ ςθμείων ςυλλογισ ςε επίπεδο γειτονιάσ), τθν 100% εκτροπι των πραςίνων και αδρανϊν αποβλιτων από τθν ταφι, τθ διαλογι ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων) ςε ποςοςτό 20% μζχρι το ζτοσ 2020 και ενίςχυςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι του ςυνόλου των ρευμάτων αποβλιτων. Οι βαςικοί ςτόχοι για το ζτοσ 2020 του Διμου αφινασ Ρικερμίου είναι οι εξισ: 16

18 Χωριςτι ςυλλογι ςυνολικϊν ΑΑ Χωριςτι ςυλλογι 4 ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) Χωριςτι υλλογι Βιοαποβλιτων Ρίνακασ 1: Ρροτεινόμενοι βαςικοί ςτόχοι Διμου αφινασ - Ρικερμίου Ποςότθτεσ Σοπικόσ τόχοσ % % % κ.β. επί των ςυνολικϊν ΑΑ κ.β. επί των παραγόμενων υλικϊν κ.β. επί των παραγόμενων βιοαποβλιτων 100% για τα πράςινα 20% για τα απόβλθτα τροφίμων Εκνικόσ τόχοσ ΕΣΔΑ -50% Ν.4042/ % (χωρίσ χωριςτι ςυλλογι) ΕΣΔΑ 65% Ν.4042/ % ΕΣΔΑ 40% Οι προτεινόμενεσ δράςεισ του Τοπικοφ Σχεδίου, αναλφονται ςτον ακόλουκο πίνακα: Ρίνακασ 2: Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δ. αφινασ Ρικερμίου Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 1 Δράςεισ πρόλθψθσ - επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν Συνοπτικι περιγραφι Μζτρο 1: Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά προϊόντων και εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ ςτισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που υλοποιεί ο Διμοσ Μζτρο 2: Ειςαγωγι και δράςεισ εφαρμογισ τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτθν εκπαίδευςθ Σε τοπικό επίπεδο, υλοποίθςθ δράςεων ςε ςυνεργαςία με τθν περιφερειακι διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ - ενςωμάτωςθ πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου Μζτρο 3: Ρροϊκθςθ δωρεϊν τροφίμων Υποςτιριξθ δωρεϊν τροφίμων μζςω ΜΚΟ, τοπικϊν εκκλθςιϊν και του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου του Διμου Μζτρο 4: Ρροαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ o Ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ βιβλίων μζςω προϊκθςθσ εκδθλϊςεων ςε Σχολεία o Ρροϊκθςθ χριςθσ ςυςκευαςιϊν και τςαντϊν πολλαπλϊν χριςεων o Ενίςχυςθ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου που ιδθ λειτουργεί ςτο Διμο, όπου οι πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ εκτόσ από τρόφιμα: είδθ παντοπωλείου, είδθ ατομικισ υγιεινισ, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, βιβλία, παιχνίδια, cd, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ. o Επαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Ρράςινων ςθμείων, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, 17

19 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 2 Οικιακι κομποςτοποίθςθ Συνοπτικι περιγραφι χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ (π.χ. ρουχιςμόσ, υποδιματα, παιχνίδια, ζπιπλα κλπ.) (βλ. Ρράςινο Σθμείο) o Δθμιουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμότθ για χριςθ ςτα πράςινα ςθμεία, ϊςτε οι πολίτεσ να λαμβάνουν εκπτϊςεισ ςε υπθρεςίεσ του Διμου (π.χ. παιδικοφσ ςτακμοφσ, εκδθλϊςεισ, κλπ.) ανάλογα με τισ ποςότθτεσ ι τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρθςιμοποιοφν (βλ. ανταποδοτικι κάρτα) Μζτρο 5: Ρροϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν για πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων (μόνο ςε κεντρικό επίπεδο) Μζτρο 6: Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιδιόρκωςθσ (μζςω των πράςινων ςθμείων και των Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ) Εφαρμογι προγράμματοσ δωρεάν διανομισ κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. με δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο. Εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ των νοικοκυριϊν που ζχουν ι πρόκειται να λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ (από τισ 7 που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία). με ζκπτωςθ επί των δθμοτικϊν τελϊν για τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 3 Χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων 100% χωριςτι ςυλλογι των πράςινων αποβλιτων (χωρίσ ανάμιξθ με τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα) με ςκοπό τον τεμαχιςμό τουσ εντόσ του πράςινου ςθμείου Εγκατάςταςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι ςτο πράςινο ςθμείο για τθ μείωςθ του όγκου και κόςτουσ μεταφοράσ και προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ και τθν αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι Απευκείασ μεταφορά των τεμαχιςμζνων πραςίνων ςε κεντρικι μονάδα κομποςτοποίθςθσ. Σε Β φάςθ. διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργία μονάδασ κομποςτοποίθςθσ εντόσ του Διμου. 4 Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων) Οργάνωςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων καλφπτοντασ το ςφνολο του Διμου. Εκτροπι 20% κ.β. των αποβλιτων τροφίμων μζςω του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ (ςτόχοσ 2020). 18

20 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ Συνοπτικι περιγραφι Μζκοδοσ ςυλλογισ: Συνδυαςμόσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ και πόρτα-πόρτα. ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά των περιοχϊν. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ & αναλϊςιμων για τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ. 5 Ενίςχυςθ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων υλικϊν & λοιπϊν αποβλιτων Αφξθςθ (περίπου κατά 80%) τθσ υφιςτάμενθσ ποςότθτασ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων ςυςκευαςίασ (για το 2020) Ενίςχυςθ Υποδομϊν/ Μζςων Αποκικευςθσ/ Βελτιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ ςυλλογισ (αφξθςθ αρικμοφ των κάδων ι/και πικανι αναδιάταξθ αυτϊν. βζλτιςτθ οργάνωςθ του προγράμματοσ ςυλλογισ). Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και άλλων ομάδων ςτόχων. 6 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω δθμιουργίασ Ρράςινου Σθμείου Δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο Διμου. με ςτόχο να ςυλλζγονται 50 kg/κάτοικο το ζτοσ Στο πράςινο ςθμείο κα ςυλλζγονται ενδεικτικά: μικρζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ & ογκϊδθ ΑΘΘΕ. απλοί λαμπτιρεσ & λαμπτιρεσ φκοριςμοφ. βιβλία. μπαταρίεσ. κεριά. ροφχα. υφάςματα. παποφτςια. ΑΕΚΚ. πλαςτικά υλικά. ξφλο. ζπιπλα οικιακόσ εξοπλιςμόσ χαλιά. μεταλλικά αντικείμενα. τηάμια & γυαλιά διαφόρων χρωμάτων. χαρτί ζντυπο. ςυςκευαςίεσ ανάμικτεσ. χϊματα και πζτρεσ. ογκϊδθ πλαςτικά. πράςινα. μελάνια εκτυπωτι. CD. κά. Οι πολίτεσ κα παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ αποβλιτων με δικό τουσ μεταφορικό μζςο. Οι πολίτεσ κα μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα. παιχνίδια). Ο Διμοσ κα τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ ευκείασ με υλικά (π.χ. ογκϊδθ) που δεν ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ. Εντόσ του πράςινου ςθμείου κα εγκαταςτακεί ο υφιςτάμενοσ κλαδοτεμαχιςτισ και κα γίνεται τεμαχιςμόσ των πραςίνων. 7 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω δθμιουργίασ Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ Συμπλθρωματικά του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. δθμιουργία τουλάχιςτον 4 μικρϊν πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ςε διάφορεσ γειτονιζσ του Διμου Οριςτικοποίθςθ του είδουσ. του μεγζκουσ και τθσ κζςθσ των ςθμείων ςυλλογισ μετά τθ λειτουργία του πράςινου ςθμείου. 19

21 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 8 Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ Συνοπτικι περιγραφι Ενίςχυςθ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ που εφαρμόηει ο ΕΔΣΝΑ και εγκατάςταςθ επιπλζον κάδων ςυλλογισ. Εξυπθρζτθςθ κατά προτεραιότθτα των: o Σχολείων o Δθμοτικϊν κτιρίων (κτίρια διοίκθςθσ. υπθρεςιϊν. ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. πολιτιςτικϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν. κα.). 9 Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ τθσ επιςτροφισ τθσ γυάλινθσ ςυςκευαςίασ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ (supermarkets. κάβεσ. κλπ.) και ενθμζρωςθ των πολιτϊν Επζκταςθ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ με τουσ κϊδωνεσ γυαλιοφ και ςε λοιποφσ χϊρουσ όπου ςυγκεντρϊνονται καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ καλφπτοντασ το ςφνολο των κεντρικϊν ςθμείων του Διμου. Σε Β Φάςθ. διερεφνθςθ. βάςει του διακζςιμου δυναμικοφ του Διμου. τθσ οργάνωςθσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ πόρτα-πόρτα. 10 Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων 11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ 12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ 13 Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων Βελτίωςθ/ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ςυλλογισ ογκωδϊν μζςω ειδικϊν οχθμάτων του Διμου κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με χρζωςθ πάνω από ςυγκεκριμζνο όγκο. ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. Δθμιουργία κινιτρων (ανταποδοτικι κάρτα δθμότθ. βλ. μζτρο ακολοφκωσ) για μεταφορά των ογκωδϊν από τουσ πολίτεσ ςτο κεντρικό πράςινο ςθμείο. Συγκζντρωςθ των ογκωδϊν ςτο πράςινο ςθμείο με κατά προτεραιότθτα εξζταςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ (είτε από το Διμο είτε από κοινωνικοφσ ι λοιποφσ φορείσ). Ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ που ιδθ υλοποιείται. ςε ςυνδυαςμό με τθν εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ. Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ και του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. ϊςτε να δζχονται τα είδθ αυτά και εν ςυνεχεία να παραδίδονται ςτα αρμόδια Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά παρζχονται από το Διμο είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό αυτό. απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ που είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο Διμοσ. Θ ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν ετιςια προγραμματιςμζνθ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. Αξιοποίθςθ του πράςινου ςθμείου για τθ ςυλλογι επικινδφνων αποβλιτων από τα νοικοκυριά. Ενίςχυςθ και παρακολοφκθςθ λοιπϊν υφιςτάμενων δικτφων ςυλλογισ επικινδφνων (όπωσ τα φαρμακεία που ςυλλζγουν 20

22 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ λθγμζνα φάρμακα). Συνοπτικι περιγραφι 14 Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων (τθγανελαίων) Οργάνωςθ δικτφου ςυλλογισ βρϊςιμων ελαίων μζςω ςυμβάςεων με ιδιωτικοφσ φορείσ Εγκατάςταςθ ειδικϊν κάδων ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ ι/και ςυλλογι ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. Με τθ δθμιουργία ςχολικϊν διαγωνιςμϊν ςυγκζντρωςθσ τθγανελαίου από τα νοικοκυριά των μακθτϊν εντόσ των ςχολικϊν μονάδων. 15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ Θ ςυλλογι των αποβλιτων καταςκευϊν & κατεδαφίςεων δεν αποτελεί υποχρζωςθ του Διμου και για το λόγο αυτό: Θ ςυλλογι κα μπορεί να γίνεται από το Διμο κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με χρζωςθ. ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. Υποχρζωςθ πολιτϊν για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρζσ ποςότθτεσ) ςτο πράςινο ςθμείο Σφναψθ ςυμβάςεων με εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν παραλαβι και περαιτζρω αξιοποίθςθ των ΑΕΚΚ. 16 Υλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ Στοχευμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα προγράμματα ΔςΡ που ιδθ εφαρμόηονται ι πρόκειται να υλοποιθκοφν: o Λςτοςελίδα Διμου και ςελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook. twitter. κλπ.) o o o o o o Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο και ενθμερωτικι αφίςα Δελτία τφπου ςτον τοπικό τφπο Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ (ενθμζρωςθ. διαγωνιςμοί. εκδθλϊςεισ) Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των ςυλλογικϊν φορζων. Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ-stand. 17 Λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν Σχεδιαςμόσ και λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν που κα χρθςιμοποιείται κατεξοχιν ςτα πράςινα ςθμεία ωσ εξισ: 21

23 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ Συνοπτικι περιγραφι o Οι δθμότεσ ςυλλζγουν και μεταφζρουν ανακυκλϊςιμα και λοιπά υλικά ςτο πράςινο ςθμείο. τα οποία ηυγίηονται και καταχωροφνται ςε βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. ογκϊδθ. ανακυκλϊςιμα. υλικά επαναχρθςιμοποίθςθσ. κλπ). o o Για κάκε υλικό που ηυγίηεται. ςυγκεντρϊνονται πόντοι ςτθν κάρτα. Οι δθμότεσ χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα για εκπτϊςεισ είτε ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου είτε ςε ςυνεργαηόμενα εμπορικά καταςτιματα τθσ περιοχισ. Σφνδεςθ τθσ κάρτασ με τθ βάςθ δεδομζνων που διατθρεί θ οικονομικι υπθρεςία του Διμου για τθ ΔΕΘ δθλαδι. αντιςτοιχίηοντασ τουσ κατόχουσ των δθμοτικϊν καρτϊν με τουσ υπόχρεουσ καταβολισ τζλουσ κακαριότθτασ. Δθμιουργία μίασ νζασ κατθγορίασ τζλουσ κακαριότθτασ για κατοικίεσ. θ οποία να περιλαμβάνει χαμθλότερο ςυντελεςτι για τα νοικοκυριά που μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν ζχουν ςυλλζξει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων. 18 Αδειοδότθςθ και εκςυγχρονιςμόσ Τοπικοφ ΣΜΑ 19 Μονάδα Κομποςτοποίθςθσ Ρράςινων Αποβλιτων (Β Φάςθ) Άμεςθ αδειοδότθςθ τοπικοφ ΣΜΑ Ζργα υποδομισ ΣΜΑ (διαμόρφωςθ χϊρου. κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ), προμικεια επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ μεταφόρτωςθσ. Σε δεφτερθ φάςθ, κα πρζπει να διερευνθκεί θ κομποςτοποίθςθ των πράςινων αποβλιτων εντόσ του Διμου για τθν παραγωγι κόμποςτ. Ενδεικτικι χωροκζτθςθ ςε περιοχι με χριςεισ γθσ Γεωργικι Γθ Γ2 ςφμφωνα με τθ ΗΟΕ Μεςογείων. Κα μποροφν να αξιολογθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ για τισ χριςεισ των τεμαχιςμζνων πραςίνων, οι οποίεσ κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων αυτϊν. 20 Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ - Οργάνωςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου Εκςυγχρονιςμόσ ςτόλου Α/Φ και λοιπϊν οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ μζςω τακτικισ ςυντιρθςθσ των οχθμάτων ι αντικατάςταςθ με νζα. Ρρομικεια νζων μθχανθμάτων/κάδων. Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του Διμου. Ανάγκθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου. Δθμιουργία κατάλλθλου κεντρικοφ μθχανιςμοφ ςε επίπεδο Διμου για το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ ΑΣΑ. 22

24 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 21 Επικαιροποίθςθ Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ Συνοπτικι περιγραφι Συγκρότθςθ κεντρικοφ γραφείου ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ - Ανάκεςθ κακθκόντων ςε εργαηόμενο του Διμου για τθν παρακολοφκθςθ και οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου. Ανάγκθ επικαιροποίθςθσ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ μετά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ των δράςεων που προβλζπονται ςτο τοπικό ςχζδιο. Οι δράςεισ αυτζσ ζχουν ωσ ςτόχο τθ ςταδιακι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ διαλογι ςτθν πθγι και τθ μείωςθ των ΑΣΑ που κα οδθγοφνται ςε κεντρικι επεξεργαςία. Θ ςυμβολι κάκε δράςθσ ςτουσ ςτόχουσ αυτοφσ από το ζτοσ 2017 ζωσ το 2020, φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα: Ρίνακασ 3: Συμβολι κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (ζτθ ) Δράςεισ 2015* ΣΥΝΟΛΟ Δράςεισ πρόλθψθσ - επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν Ανάκτθςθ υλικϊν μζςω πράςινων ςθμείων Οικιακι κομποςτοποίθςθ Χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων Χωριςτι ςυλλογι ζντυπου χαρτιοφ Χωριςτι ςυλλογι γυαλιοφ Ενίςχυςθ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων υλικϊν & λοιπϊν αποβλιτων (μπλε κάδοσ) Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ, Μπαταριϊν 9,0 20, Χωριςτι ςυλλογι αδρανϊν Υπολείμματα Χωριςτισ ςυλλογισ Σφμμεικτα Απόβλθτα Ροςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ 5% 9% 41% 44% 47% 51% 65% 23

25 Κόςτοσ επζνδυςθσ & λειτουργίασ Τοπικοφ Σχεδίου Για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν και τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων κεωρείται ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ενίςχυςθ ςε ανκρϊπινο δυναμικό του Διμου αλλά και θ εξεφρεςθ πόρων για τθ χρθματοδότθςθ και υλοποίθςι τουσ. Το κόςτοσ επζνδυςθσ του προτεινόμενου τοπικοφ ςχεδίου παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα: Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ Ρροχπολογιςμόσ - Α' Φάςθσ ( ) Ρροχπολογιςμόσ - Β' Φάςθσ ( ) Ρεριγραφι Δαπάνθσ Ρθγι Χρθματοδότθςθ σ 1 Δράςεισ πρόλθψθσ - επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν 2 Οικιακι κομποςτοποίθςθ (προμικεια κάδων) 3 Χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων (προμικεια τεμαχιςτι) 4 Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων) 5 Ενίςχυςθ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων υλικϊν & λοιπϊν αποβλιτων Για τθν υλοποίθςθ των δράςεων απαιτείται ανκρϊπινο δυναμικό - οι δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία ανά κάδο x νζοι κάδοι Κόςτοσ για οργάνωςθ χωριςτισ ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι: Α' ΦΑΣΘ: ανοιχτό φορτθγό με αρπάγθ , 1 container για πράςινα , φορτωτισ , 1 καλακοφόρο για κλαδζματα , 1 θμιφορτθγό ), Β' ΦΑΣΘ (1 ανοιχτό φορτθγό με αρπάγθ Ρρομικεια κάδων κουηίνασ και εξωτερικϊν κάδων , βιοδιαςπϊμενων ςάκων και 2 οχθμάτων 12m ζκαςτο. 2. Θ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία 1. κόςτοσ αντικατάςταςθσ - επζκταςθσ κάδων. 2. ενθμερωτικό υλικό ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΣΣΕΔ - Ανακφκλωςθ (ΕΕΑΑ) 24

26 6 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω δθμιουργίασ Ρράςινου Σθμείου 7 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω δθμιουργίασ Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ 8 Ενίςχυςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ Τοπικό Ρράςινο Σθμείο με ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και κτιριακι εγκατάςταςθ (βλ. ανάλυςθ) Σθμεία Συλλογισ (Ντράφι, Ρικζρμι, Καλλιτεχνοφπολθ, αφινα ζκαςτο για κάδουσ. ςιμανςθ. διαμόρφωςθ χϊρου) Ρρομικεια εξοπλιςμοφ από ΕΔΣΝΑ/ χριςθ υφιςτάμενων κάδων ΥΜΕΡΡΕΑΑ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΕΔΣΝΑ - Λδίοι πόροι 9 Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν 10 Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων Ρρομικεια εξοπλιςμοφ ΕΕΑΑ προμικεια 1 θμιφορτθγοφ & ςυλλογι εντόσ πράςινων ςθμείων 11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ εντόσ των πράςινων ςθμείων 12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ εντόσ των πράςινων ςθμείων 13 Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων 14 Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων (τθγανζλαιων) εντόσ των πράςινων ςθμείων εντόσ των πράςινων ςθμείων 15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ Ρρομικεια 2 θμιφορτθγϊν ζκαςτο & ςυλλογι εντόσ πράςινων ςθμείων 16 Σχεδιαςμόσ και αρχικι υλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ 17 Λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν Υλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για τθν ενίςχυςθ προγραμμάτων/ δράςεων που ιδθ εφαρμόηονται και για τισ νζεσ προτεινόμενεσ δράςεισ (χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων και πράςινα ςθμεία) Καταςκευι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ καρτϊν. ζκδοςθ καρτϊν ΣΣΕΔ - Ανακφκλωςθ (ΕΕΑΑ) ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 25

27 18 Εκςυγχρονιςμόσ Τοπικοφ ΣΜΑ 19 Μονάδα Κομποςτοποίθςθσ Ρράςινων Αποβλιτων (Β Φάςθ) 20 Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ 21 Επικαιροποίθςθ Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ Ζργα υποδομισ ΣΜΑ (διαμόρφωςθ χϊρου, κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ κλπ) , 2 τετραξονικά οχιματα ζκαςτο, 4 containers ζκαςτο διαμόρφωςθ χϊρου. βαςικά ζργα υποδομισ. περιςτροφικό κόςκινο. αναςτροφζασ Α' φάςθ: Ρρομικεια 1 θμιφορτθγοφ γενικϊν εργαςιϊν , 1 ςάρωκρο , 2 απορριμματοφόρα 16m 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΡΑ) ΥΜΕΡΡΕΑΑ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ - Μδιοι πόροι , Β' Φάςθ: Ρρομικεια 1 επιπλζον ςαρϊκρου και δφο απορριμματοφόρων 12m 3 και 16m 3 αντίςτοιχα Μδιοι πόροι Για τθν εκτίμθςθ του ςυνολικοφ ετιςιου κόςτουσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ από τθν εφαρμογι του Τοπικοφ Σχεδίου για το ζτοσ 2020 αναλφονται οι εξισ επιμζρουσ δαπάνεσ: - Κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ των αποβλιτων, είτε πρόκειται για χωριςτά ςυλλεγζντα είτε για ςφμμεικτα ΑΣΑ. Σθμειϊνεται ότι ωσ βάςθ, χρθςιμοποιείται το ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ που υπολογίςτθκε ςε ,59 ι 112,7 /tn. - Κόςτοσ απαιτοφμενου επιπρόςκετου προςωπικοφ, για τθν υλοποίθςθ νζων δράςεων του ςχεδίου. - Κόςτοσ επιπλζον λειτουργικϊν δαπανϊν, από τθν εφαρμογι νζων δράςεων. - Κόςτοσ διάκεςθσ & τζλοσ ταφισ των ςφμμεικτων αποβλιτων που δεν διαχωρίηονται ςτθν πθγι από το Διμο και οδθγοφνται ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ. Επίςθσ, γίνεται θ παραδοχι ότι επιτυγχάνεται το ςφνολο των ςτόχων για το ζτοσ αυτό. Κόςτοσ ςυλλογισ - μεταφοράσ (ςυμμείκτων, βιοαποβλιτων, ανακυκλωςίμων, πραςίνων) Κόςτοσ επιπλζον προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου Κόςτοσ λειτουργίασ πράςινων ςθμείων (χωρίσ προςωπικό) Ροςότθτεσ (tn) Κόςτοσ

28 Κόςτοσ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων (35 /τν) Κόςτοσ διαχείριςθσ αδρανϊν αποβλιτων Κόςτοσ διάκεςθσ ςφμμεικτων & υπολείμματοσ (45 /τν) Ειδικό τζλοσ ταφισ (35-60 /τν) Κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ ΣΥΝΟΛΟ Βάςει των παραπάνω δαπανϊν και του ποςοςτοφ επίτευξθσ των ςτόχων κάκε ζτουσ, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται: - Το ςυνολικό κόςτοσ του προτεινόμενου ςχεδίου για τα ζτθ , κεωρϊντασ ότι επιτυγχάνονται οι ςτόχοι χωριςτισ ςυλλογισ για κάκε ζτοσ. - Το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου αφινασ- Ρικερμίου, δθλαδι χωρίσ τθ μεταβολι των υφιςτάμενων δράςεων αλλά μόνο με τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ. Ζτοσ Υφιςτάμενο Κόςτοσ Διαχείριςθσ ΑΣΑ (ςυλλογι-μεταφοράεπεξεργαςία-ταφι) Κόςτοσ Υφιςτάμενθσ Διαχείριςθσ (με ειδικό τζλοσ ταφισ) Κόςτοσ Ρροτεινόμενθσ Διαχείριςθσ ΑΣΑ Στο ακόλουκο διάγραμμα, παρουςιάηεται εποπτικά θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτο κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου αφινασ-ρικερμίου και το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ μετά τθν εφαρμογι του προτεινόμενου ςχεδίου. 27

29 Επιπροςκζτωσ, γίνεται θ ίδια ςφγκριςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ, χωρίσ τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ. 28

30 Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι το ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ-ρικερμίου κα αυξθκεί ςθμαντικά τα επόμενα ζτθ με τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ. Με τισ δράςεισ που προτείνονται ςτο τοπικό ςχζδιο, το κόςτοσ αυτό δφναται να επανζλκει ςτα ςθμερινά επίπεδα μερικά ζτθ μετά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου, εφόςον βζβαια, επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθ χωριςτι ςυλλογι. Στθν περίπτωςθ, μάλιςτα, που δεν εφαρμοςτεί το ειδικό τζλοσ ταφισ, το κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ του Διμου δφναται να μειωκεί ςθμαντικά τα επόμενα ζτθ. 29

31 3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ 3.1 ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΙΔΙΑΙΤΕΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Ο Διμοσ αφινασ - Ρικερμίου ανικει ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ανατολικισ Αττικισ και ςυςτάκθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθ από τθ ςυνζνωςθ των Διμων αφινασ και τθσ Κοινότθτασ Ρικερμίου. Θ ζκταςθ του Διμου είναι περίπου 40 τ.χλμ και ο πλθκυςμόσ του κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι του Ζδρα του Διμου είναι θ αφινα. Συνορεφει με τουσ Διμουσ Μαρακϊνοσ, Ρεντζλθσ, Ραλλινθσ και Σπάτων-Αρτζμιδοσ. Εικόνα 1: Θζςθ Διμου αφινασ - Ρικερμίου Θ αφινα απζχει 28km από το κζντρο τθσ Ακινασ και 10km από το αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, ενϊ αποτελεί παρακεριςτικό προοριςμό με ςθμαντικι εποχικι διακφμανςθ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Επίςθσ, το λιμάνι τθσ αφινασ αποτελεί το δεφτερο ςε μζγεκοσ λιμάνι τθσ Αττικισ ενϊνοντασ τθν Αττικι εμπορικά και τουριςτικά με πολλά νθςιά. Το κζντρο του Διμου (αφινα) απζχει περίπου 40km οδικι απόςταςθ από τθν Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) Φυλισ. Στο Διμο λειτουργεί Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων όπου μεταφζρεται θ μεγαλφτερθ ποςότθτα των ςφμμεικτων αποβλιτων. 30

32 Οι βαςικοί οδικοί άξονεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των απορριμμάτων ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ είναι θ Λεωφ. Μαρακϊνοσ, θ Ρεριφερειακι Υμθττοφ, θ Αττικι Οδόσ και θ Ρερ. Αιγάλεω ζωσ το ΧΥΤΑ Φυλισ. Θ Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ αποτελεί τθ ςπουδαιότερθ οδικι αρτθρία τθσ περιοχισ. Αποτελεί βαςικό τμιμα τθσ ςφνδεςθσ τθσ αφινασ με τισ κεντρικζσ λεωφόρουσ του λεκανοπεδίου (Μεςογείων, Κθφιςίασ κλπ) και με τουσ άξονεσ υπερτοπικισ ςθμαςίασ (Εκνικι οδόσ). Ο Διμοσ αφινασ - Ρικερμίου είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ πολλϊν κτιρίων και κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων. Συνολικά ο Διμοσ διαχειρίηεται περί 110 δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ (κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, πολιτιςτικϊν, κοινωνικϊν και ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, τεχνικϊν υπθρεςιϊν κ.α.) εκ των οποίων περί τισ 19 ςχολικζσ μονάδεσ (αναλυτικά ςτοιχεία των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων παρατίκενται παρακάτω). Ακόμα, ςθμειϊνεται ότι μεγάλο τμιμα του Διμου (κυρίωσ τθσ Δ.Ε. Ρικερμίου) βρίςκεται εντόσ των ηωνϊν προςταςίασ Α και Γ του όρουσ Ρεντζλθ όπωσ αυτζσ κακορίηονται από το Ρ.Δ. ΦΕΚ 775Δ/ ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ ΚΑΤΟΙΚΘΣΘΣ Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του Διμου ανζρχεται ςε μόνιμουσ κατοίκουσ (Ρθγι ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011). Θ κατανομι του μόνιμου πλθκυςμοφ ανά δθμοτικι ενότθτα ςφμφωνα με τθν Απογραφι Ρλθκυςμοφ του 2001 και 2011, θ ζκταςθ, θ πυκνότθτα πλθκυςμοφ κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ρυκμοί μεταβολισ παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: Ρίνακασ 4: Κατανομι μόνιμου πλθκυςμοφ Διμου αφινασ - Ρικερμίου ανά δθμοτικι ενότθτα και ρυκμοί μεταβολισ (ΕΛ. ΣΤΑΤ & 2011) Δ.Ε. ΡΙΚΕΜΙΟΥ (πρϊθν Κοιν. Ρικερμίου) Δ.Ε ΑΦΘΝΑΣ (πρϊθν Δ. αφινασ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ 2001 Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ 2011 υκμόσ Μεταβολισ Ζκταςθ (τ.χλμ) Ρυκνότθτα Ρλθκ (άτομα/τ.χλμ) ,97% 20,60 348, ,66% 19,00 689, ,10% 39,60 511,77 Να ςθμειωκεί ότι, ςφμφωνα με τον άνω πίνακα, προκφπτει ότι περί 65% του μόνιμου πλθκυςμοφ του Δ. αφινασ-ρικερμίου βρίςκεται ςτθ Δ.Ε. αφινασ και το 35% ςτθ Δ.Ε. Ρικερμίου. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νοικοκυριϊν του Διμου αφινασ - Ρικερμίου είναι νοικοκυριά (Ρθγι ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011). Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατανομι του πλθκυςμοφ νοικοκυριϊν ανά Δ.Ε. του Διμου αφινασ - Ρικερμίου τθσ Απογραφισ τθσ ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011, 31

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ & Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.ΑΝ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ WASP TOOL Ανϊπτυξη και Επύδειξη ενόσ Εργαλεύου για την Τποςτόριξη

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Eνθμερωτικι Εκδιλωςθ ΤΕΕ «Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν Υλοποίθςθ Δράςεων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ» Τρίτθ 21 Απριλίου 2015 Χιωτάκθσ Νίκοσ Ρρόεδροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 1. Η Εταιρεία Θ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. ςτθν ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα