ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ Ιοφλιοσ 2015

2 Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων Διμου αφινασ -Ρικερμίου, Λοφλιοσ 2015 ΣΥΝΤΑΞΘ:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΚΟΡΛΜΟΤΘΤΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΝΟΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΕΛΛΘΨΘ Τφιςτάμενθ διαχείριςθ ΑΑ Προτεινόμενοι τόχοι & Δράςεισ Σοπικοφ χεδίου Κόςτοσ επζνδυςθσ & λειτουργίασ Σοπικοφ χεδίου ΒΑΣΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΛΚΕΜΛΟΥ ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΔΛΑΛΤΕΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΡΛΘΚΥΣΜΛΑΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ ΚΑΤΟΛΚΘΣΘΣ ΣΘΜΕΛΑ ΕΛΔΛΚΟΥ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΤΟ ΕΛΔΟΣ ΤΩΝ ΡΑΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ΛΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΟΤΑΞΛΚΕΣ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΕΣ ΚΑΛ ΛΟΛΡΕΣ ΥΚΜΛΣΕΛΣ Γενικά Πολεοδομικά χζδια Ζϊνθ Οικιςτικοφ Ελζγχου (Ζ.Ο.Ε.) Μεςογείων Προεδρικό Διάταγμα προςταςίασ του όρουσ Πεντζλθ 755/ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ Παραγόμενεσ Ποςότθτεσ Α..Α. Τφιςτάμενθ Διαχείριςθ Ποιοτικι φνκεςθ Α..Α Τφιςτάμενεσ Δράςεισ υςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ και χωριςτισ ςυλλογισ ΑΑ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΡΟΣΩΡΛΚΟ Τφιςτάμενεσ υποδομζσ ςυλλογισ και μεταφόρτωςθσ Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ πραςίνων Κάδοι ςυλλογισ ςυμμείκτων Κάδοι ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν (μπλε κάδοι) Συλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν Συλλογι ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ Συλλογι ζντυπου χαρτιοφ Συλλογι αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν (ΑΦΘΣ) Τφιςτάμενο προςωπικό ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΡΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΒΑΣΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΕΚΝΛΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ τόχοσ για τα Βιοαπόβλθτα τόχοσ Χωριςτισ υλλογισ τόχοσ για τθν Επαναχρθςιμοποίθςθ Ανακφκλωςθ

4 5.2.4 Λοιποί Εκνικοί ςτόχοι ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΛ ΡΟΣΟΤΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΛΚΕΜΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΔΑΣΕΛΣ ΡΟΛΘΨΘΣ - ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΥΛΛΚΩΝ ΔΑΣΕΛΣ ΔΛΑΛΟΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ΣΕ ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΘΜΟΥ Οικιακι Κομποςτοποίθςθ Χωριςτι ςυλλογι και προεπεξεργαςία πραςίνων αποβλιτων Χωριςτι υλλογι Βιοαποβλιτων Ενίςχυςθ ΔςΠ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν & Λοιπϊν Αποβλιτων Δθμιουργία Πράςινων θμείων Βαςικά ςτοιχεία-χαρακτθριςτικά πράςινων ςθμείων Διαχείριςθ ςυλλεγόμενων υλικϊν πράςινου ςθμείου Τεχνικι Ρεριγραφι πράςινου ςθμείου Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Ρ.Σ Χωριςτι ςυλλογι μζςω δθμιουργίασ Πράςινων θμείων υλλογισ Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων Χωριςτι ςυλλογι ΑΗΗΕ Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΗ Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικινδφνων αποβλιτων ςτα ΑΑ Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων (Σθγανελαίων) Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ Τλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ Λειτουργία Ανταποδοτικισ Κάρτασ Δθμοτϊν Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ - Οργάνωςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου ΔΑΣΕΛΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΛΟΛΡΕΣ ΔΑΣΕΛΣ Εκςυγχρονιςμόσ Σοπικοφ ΜΑ ΔΑΣΕΛΣ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΑΣΛΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΣΥΜΜΕΛΚΤΩΝ ΣΥΝΟΨΘ ΔΑΣΕΩΝ ΤΣΔ ΒΑΣΛΚΕΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΕΛΣ ΧΩΟΚΕΤΘΣΘΣ ΝΕΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ Διερεφνθςθ Χωροκζτθςθσ Πράςινου θμείου Διμου Ραφινασ-Πικερμίου Χαρακτθριςμόσ κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου και Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ Αντιςτοίχιςθ με πολεοδομικζσ διατάξεισ Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ για το κεντρικό Ρράςινο Σθμείο Κριτιρια χωροκζτθςθσ Ρράςινων Σθμείων Ρικανζσ κζςεισ χωροκζτθςθσ Ρράςινων Σθμείων Διμου αφινασ-ρικερμίου Χωροκζτθςθ Πράςινων θμείων υλλογισ Αντιςτοίχιςθ με πολεοδομικζσ διατάξεισ Επιτρεπόμενεσ χριςθσ γθσ για τα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ - ΖΣΟΔΑ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΕΩΝ

5 7.2.1 Κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ Απαιτοφμενο Προςωπικό Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ Κόςτοσ λειτουργίασ πράςινου ςθμείου Κόςτοσ χωριςτισ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων Ετιςιο κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ Κόςτοσ διαχείριςθσ αδρανϊν (μπαηϊν) Κόςτοσ διάκεςθσ και ειδικό τζλοσ ταφισ αποβλιτων (Ν.4042/2012) υνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ προτεινόμενων δράςεων ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΧΕΔΙΑ

6 ΠΙΝΑΚΕ Ρίνακασ 1: Ρροτεινόμενοι βαςικοί ςτόχοι Διμου αφινασ - Ρικερμίου Ρίνακασ 2: Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δ. αφινασ Ρικερμίου Ρίνακασ 3: Συμβολι κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (ζτθ ) Ρίνακασ 4: Κατανομι μόνιμου πλθκυςμοφ Διμου αφινασ - Ρικερμίου ανά δθμοτικι ενότθτα και ρυκμοί μεταβολισ (ΕΛ. ΣΤΑΤ & 2011) Ρίνακασ 5: Νοικοκυριά Διμου αφινασ - Ρικερμίου ανά Δ.Ε. (2011) Ρίνακασ 6: Αρικμόσ κτιρίων και χριςθ ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) Ρίνακασ 7: Φορζασ ιδιοκτθςίασ κτιρίων Διμου αφινασ Ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) Ρίνακασ 8: Αρικμόσ ορόφων κτιρίων ςτο Διμο αφινασ-ρικερμίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) Ρίνακασ 9: Βαςικότεροι χϊροι - ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο Διμο αφινασ- Ρικερμίου Ρίνακασ 10: Κεςμοκετθμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο Διμου αφινασ - Ρικερμίου Ρίνακασ 11: Ροςότθτεσ Α.Σ.Α. Διμου αφινασ - Ρικερμίου που οδθγοφνται ςτο ΧΥΤΑ Φυλισ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ογκωδϊν & πράςινων και του υπολείμματοσ από το ΚΔΑΥ) Ρίνακασ 12: Ανάλυςθ ποςοτιτων αποβλιτων ςυςκευαςιϊν Διμου αφινασ-ρικερμίου Ρίνακασ 13: Συνολικά παραγόμενεσ ποςότθτεσ ΑΣΑ Ρίνακασ 14: Ροιοτικι ςφςταςθ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων Ρίνακασ 15: Ρροτεινόμενθ ποιοτικι ςφςταςθ ΑΣΑ Διμου αφινασ-ρικερμίου Ρίνακασ 16: Χαρακτθριςτικά Α/Φ οχθμάτων του Δ. αφινασ Ρικερμίου Ρίνακασ 17: Απολογιςτικόσ πίνακασ δαπανϊν που αφοροφν ςτο υφιςτάμενο κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου αφινασ - Ρικερμίου για το ζτοσ Ρίνακασ 18: Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων Διμου αφινασ - Ρικερμίου για το ζτοσ Ρίνακασ 19: Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων Διμου αφινασ-ρικερμίου για τα ζτθ Ρίνακασ 20: Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 2020 ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου Ρίνακασ 21: Στόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν - ζτοσ 2020 ςτο Διμο αφινασ-ρικερμίου Ρίνακασ 22: Ρροτεινόμενοι Ροςοτικοί Στόχοι Διμου αφινασ-ρικερμίου για το ζτοσ Ρίνακασ 23: Ρροτεινόμενοι βαςικοί ςτόχοι Διμου αφινασ - Ρικερμίου Ρίνακασ 24: Μζτρα Ρρόλθψθσ ανά τομζα προτεραιότθτασ Ρίνακασ 25: Εκτιμϊμενοι κάδοι για τθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου Ρίνακασ 26: εφματα αποβλιτων, αποδζκτεσ και είδοσ διαχείριςθσ Ρίνακασ 27: Ροςότθτεσ ςυμμείκτων προσ κεντρικι διαχείριςθ (ζτθ ) Ρίνακασ 28: Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δ. αφινασ Ρικερμίου Ρίνακασ 29: Συμβολι κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (ζτθ ) Ρίνακασ 30: Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δράςεων τοπικοφ ςχεδίου Ρίνακασ 31: Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Κεντρικοφ Ρράςινου ςθμείου

7 Ρίνακασ 32: Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Εκςυγχρονιςμοφ του Τοπικοφ ΣΜΑ Ρίνακασ 33: Εκτιμϊμενο κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ ΑΣΑ (ζτοσ 2020) Ρίνακασ 34: Επιπρόςκετο προςωπικό για τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων δράςεων του ςχεδίου Ρίνακασ 35: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ εκτιμϊμενου λειτουργικοφ κόςτουσ-εςόδων πράςινου ςθμείου Ρίνακασ 36: Κόςτοσ διαχείριςθσ ΑΣΑ με τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ςχεδίου (ζτοσ 2020) Ρίνακασ 37: Διαχρονικι εξζλιξθ του κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΣΑ

8 ΕΙΚΟΝΕ Εικόνα 1: Κζςθ Διμου αφινασ - Ρικερμίου Εικόνα 2 : Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο Ρικερμίου (πθγι: 37 Εικόνα 3 : ΗΟΕ Μεςογείων (πθγι:http://www.organismosathinas.gr) Εικόνα 4 : Ηϊνεσ προςταςίασ του όρουσ «Ρεντζλθ» ςφμφωνα με το Ρ.Δ. ΦΕΚ 775Δ/ Εικόνα 5: Κατανομι του ςυνολικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων Διμου αφινασ Ρικερμίου (ζτοσ 2014) Εικόνα 6: Κατανομι του κόςτουσ ςυλλογισ-μεταφοράσ αποβλιτων Διμου αφινασ Ρικερμίου (ζτοσ 2014) Εικόνα 7:Λεράρχθςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων Εικόνα 8: Σφςτθμα ςυλλογισ πόρτα-πόρτα και διαδικαςία αποκομιδισ Εικόνα 9: Σφςτθμα ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ ανά ομάδα κατοικιϊν και διαδικαςία αποκομιδισ Εικόνα 10: Ενδεικτικό ςφςτθμα Διαλογισ ςτθν Ρθγι Βιοαποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου Εικόνα 11: Κάδοι κουηίνασ (κοινόσ κάδοσ και κάδοσ με οπζσ) Εικόνα 12: Κάδοι χωρθτικότθτασ lt Εικόνα 13: Οδθγόσ για τθν ανάπτυξθ ΔςΡ βιοαποβλιτων Εικόνα 14: Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν Εικόνα 15: Κάδοι για διάφορα είδθ μθ ογκωδϊν αποβλιτων Εικόνα 16: Εξωτερικόσ χϊροσ για ογκϊδθ απόβλθτα Εικόνα 17: Χϊροσ αποκικευςθσ ςυμπίεςθσ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων Εικόνα 18: Χϊροσ ςυλλογισ ειδικϊν επικινδφνων αποβλιτων Εικόνα 19: Κατάςτθμα υλικϊν προσ επαναχρθςιμοποίθςθ Εικόνα 20 : Άποψθ ειςόδου ςε Ρράςινο Σθμείο Εικόνα 21: Τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ (ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ) Εικόνα 22: Ρράςινο ςθμείο ςυλλογισ με κτιριακι εγκατάςταςθ ςε κοινόχρθςτο χϊρο Εικόνα 23: Υπόγειοι κάδοι ανακφκλωςθσ (ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ) Εικόνα 24: Κάδοσ ανακφκλωςθσ χαρτιοφ ΕΔΣΝΑ Εικόνα 25: Κϊδωνασ γυάλινων ςυςκευαςιϊν Εικόνα 26: Κάρτα δθμοτϊν

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ Διάγραμμα 1: Εποχικι διακφμανςθ ςτθν παραγωγι των ΑΣΑ Διάγραμμα 2: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ ΑΣΑ υφιςτάμενθσ και προτεινόμενθσ διαχείριςθσ Διάγραμμα 3: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ ανά τόνο ΑΣΑ υφιςτάμενθσ και προτεινόμενθσ διαχείριςθσ Διάγραμμα 4: Πφελοσ προτεινόμενθσ διαχείριςθσ ΑΣΑ Διάγραμμα 5: Σφγκριςθ κόςτουσ διαχείριςθσ υφιςτάμενθσ και προτεινόμενθσ διαχείριςθσ, χωρίσ τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ

10 1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το παρόν Σχζδιο Τοπικισ Διαχείριςθσ Αςτικϊν ςτερεϊν Αποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου εκπονείται ςε ςυνζχεια τθσ από 2/10/2014 Επιςτολισ τθσ Περιφερειάρχθ Αττικισ προσ τουσ Δθμάρχουσ και Δθμοτικά Συμβοφλια τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με κζμα: Για ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ απορριμμάτων. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ άνω επιςτολισ, θ Ρεριφερειακι Αρχι απευκφνεται ςτουσ διμουσ για: Τθν κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ωσ το τζλοσ του 2014, με ςτόχουσ και δράςεισ για το 2015, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και επαναχρθςιμοποίθςθσ, για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι. Τθν ζναρξθ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν παραγωγι και διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο διμου προκειμζνου να δθμιουργθκεί μια διαςυνδεδεμζνθ βάςθ δεδομζνων για όλουσ τουσ ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και τθν Ρεριφζρεια. Ακόμα, το τοπικό ςχζδιο του Διμου αφινασ - Ρικερμίου καλφπτει τισ προδιαγραφζσ και τα περιεχόμενα του Οδθγοφ φνταξθσ Σοπικϊν χεδίων Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του ΕΔΝΑ, που εςτάλθ από τον Ειδικό Διαβακμιδικό φνδεςμο Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) με τθν υπ. αρ. πρ. 2886/ Επιςτολι ενθμζρωςθσ προσ τουσ Διμουσ μζλθ του ΕΔΣΝΑ (όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε ςφμφωνα με τθν από 3/4/2015 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΣΝΑ). Το τοπικό ςχζδιο κα ςυμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) Αττικισ, θ οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τουσ επόμενουσ μινεσ. Σθμειϊνεται ότι βάςει του υπ αρ. 1332/ εγγράφου τθσ Γ.Γ. του ΥΡΕΚΑ ςχετικά με τθν Επικαιροποίθςθ Ρεριφερειακϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) ενόψει τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου , θ επικαιροποίθςθ των ΡΕΣΔΑ κα πρζπει να προχωριςει άμεςα και κατά προτεραιότθτα, εκτόσ των άλλων, για τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα και πιο ςυγκεκριμζνα για τα εξισ διακριτά ρεφματα: Σφμμεικτα και Βιοαπόβλθτα Απόβλθτα Συςκευαςιϊν (Ν. 2939/20001) Απόβλθτα φορθτϊν ςτθλϊν (Ν.2939/2001) Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ οικιακισ προζλευςθσ (Ν.2939/2001) Μικρζσ ποςότθτεσ επικίνδυνων ςτα αςτικά απόβλθτα Κατ επζκταςθ, το παρόν ςχζδιο αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου και περιλαμβάνει: - Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ παραγωγισ και διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτο Διμο. - Τθν ενςωμάτωςθ των κεςμικϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ. 9

11 - Τθν εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο διμου. - Τθν κατάρτιςθ προτάςεων και δράςεων για τθ διαχείριςθ των επιμζρουσ ρευμάτων δθμοτικϊν αποβλιτων, προωκϊντασ κατά προτεραιότθτα τθν πρόλθψθ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθ διαλογι ςτθν πθγι. - Ανάλυςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ και διαχείριςθσ του προτεινόμενου ςχεδίου ςυγκριτικά με το κόςτοσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ. 1.2 ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ Το παρόν τοπικό ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ - Ρικερμίου το οποίο κα: Συμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Αττικισ. Ενςωματϊνει τισ νζεσ απαιτιςεισ και ςτόχουσ τθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων με ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ. Αναδεικνφει τα απαιτοφμενα τοπικά ζργα υποδομισ και δράςεισ κακϊσ και τισ αναγκαίεσ ςυμπλθρωματικζσ κεντρικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων. Ρροτείνει δράςεισ: o για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι και κατ επζκταςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ για το Διμο, o για τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 50% το 2020, o Τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, Διαμορφϊςει τον απαιτοφμενο προχπολογιςμό για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου προκειμζνου να εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Σφμφωνα με το ν. 3463/2006 Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06, Άρκρο 75 περί αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. I περ. β4), οι αρμοδιότθτεσ των Διμων και Κοινοτιτων αφοροφν (μεταξφ άλλων) τον τομζα Ρεριβάλλοντοσ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται (μεταξφ άλλων): Η κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία. Ρρόςκετα, ςφμφωνα με το ν. 3852/2010 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, Άρκρο 94 περί 10

12 πρόςκετων αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. 1 περ. 25) προςκζτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τα εξισ: Η διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςε επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν Περιφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου 186 παρ. Σ' αρικ. 29 του παρόντοσ νόμου. Σφμφωνα με το ν. 3536/2007 (Άρκρο 30, παρ. 1α, τερεά απόβλθτα ): Η προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, επεξεργαςία, αξιοποίθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε κάκε Περιφζρεια τθσ χϊρασ διενεργείται με ευκφνθ των Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΑ), που προβλζπονται ςτο άρκρο 7 παρ. 2 τθσ κ.υ.α /2727/ 2003 (ΦΕΚ 1909 Βϋ/ ), οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτισ διαχειριςτικζσ ενότθτεσ κάκε Περιφζρειασ και οι οποίοι οργανϊνονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. Ακόμα, ςφμφωνα με το ν. 4071/2012 (Άρκρο 13 φςταςθ Περιφερειακϊν υνδζςμων Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων, παρ.1): Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων κάκε περιφζρειασ πλθν τθσ Αττικισ και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ και του επόμενου άρκρου, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςυνιςτάται περιφερειακόσ ςφνδεςμοσ ΦΟΔΑ, ωσ Ν.Π.Δ.Δ., ςτον οποίο μετζχουν υποχρεωτικά όλοι οι διμοι των διαχειριςτικϊν ενοτιτων τθσ περιφζρειασ. το ςφνδεςμο που δθμιουργείται ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά, κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του άρκρου 16 του παρόντοσ, οι ςφνδεςμοι που ζχουν ςυςτακεί ωσ ΦΟΔΑ ι ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι άλλεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των Ο.Σ.Α. κατά κλάδο ι τομζα που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΑ. Με τθν ίδια διαδικαςία, του άρκρου 16 του παρόντοσ ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο περιζρχεται υποχρεωτικά θ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων διμων που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΑ. κοπόσ του περιφερειακοφ ςυνδζςμου ΦΟΔΑ είναι θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με το Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ), και ειδικότερα θ εξειδίκευςθ και θ υλοποίθςθ των ςτόχων και των δράςεων αυτοφ για τθν προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, καλάςςια μεταφορά ΑΑ, επεξεργαςία, ανάκτθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ, ςφμφωνα και με τθν κ.υ.α. 2527/2009 (Αϋ 83). Σφμφωνα με το ν.4042/2012 (άρκρο 35, παρ. 2), το ΠΕΔΑ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων, τα οποία παράγονται ςε μία Ρεριφζρεια, προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςι τουσ, ςε ςυμφωνία με τισ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων και των άρκρων 22 και23 και υποδεικνφει τα κατάλλθλα μζτρα που προωκοφν ιεραρχικά και ςυνδυαςμζνα: α) τθν πρόλθψθ, β) τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) τθν ανακφκλωςθ, δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, 11

13 όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, και ε) τθν αςφαλι τελικι διάκεςθ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ. Το ΡΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον οικείο περιφερειακό Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.). Ειδικότερα, για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, λειτουργεί ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Σφνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ (ΕΔΣΝΑ) που ςυςτάκθκε με τθν με τθν υπ. αρικ / απόφαςθ του Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν και αποτελεί διάδοχο τθσ προγενζςτερθσ μορφισ του Συνδζςμου (ΕΣΔΚΝΑ). Θ ουςιϊδθσ τροποποίθςθ που υπιρξε ςτθ ςφςταςθ του ιταν ότι μετετράπθ ςε διαβακμιδικό, εκπροςωποφνται δθλαδι πλζον ςε αυτόν και ο α' και ο β' βακμόσ αυτοδιοίκθςθσ. Σκοπόσ του Συνδζςμου είναι θ προςωρινι αποκικευςθ, θ επεξεργαςία, θ μεταφόρτωςθ, θ ανακφκλωςθ και θ εν γζνει αξιοποίθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ λειτουργία ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, θ καταςκευι μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και θ αποκατάςταςθ υφιςταμζνων χϊρων εναπόκεςθσ (ΧΑΔΑ) εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 12

14 2 ΡΕΙΛΘΨΘ Το Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) του Διμου αφινασ - Ρικερμίου εκπονείται ςε ςυνζχεια τθσ από 2/10/2014 Επιςτολισ τθσ Περιφερειάρχθ Αττικισ προσ τουσ Δθμάρχουσ και Δθμοτικά Συμβοφλια τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με κζμα: Για ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ απορριμμάτων για: Τθν κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ωσ το τζλοσ του 2014, με ςτόχουσ και δράςεισ για το 2015, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και επαναχρθςιμοποίθςθσ, για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι. Τθν ζναρξθ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν παραγωγι και διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο διμου προκειμζνου να δθμιουργθκεί μια διαςυνδεδεμζνθ βάςθ δεδομζνων για όλουσ τουσ ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και τθν Ρεριφζρεια. Ακόμα, ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) με τθν υπ. αρ. πρ. 2886/ Επιςτολι του προσ τουσ Διμουσ μζλθ του ΕΔΣΝΑ ζςτειλε προσ ενθμζρωςθ τον «Οδθγό εφαρμογισ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων» (όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε ςφμφωνα με τθν από 3/4/2015 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΣΝΑ). Το άνω τοπικό ςχζδιο του Διμου αφινασ - Ρικερμίου καλφπτει τισ προδιαγραφζσ και τα περιεχόμενα του Οδθγοφ Σφνταξθσ Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ. Το εν λόγω τοπικό ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου το οποίο κα: Συμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Αττικισ. Ενςωματϊνει τισ νζεσ απαιτιςεισ και ςτόχουσ τθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων με ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ. Αναδεικνφει τα απαιτοφμενα τοπικά ζργα υποδομισ και δράςεισ κακϊσ και τισ αναγκαίεσ ςυμπλθρωματικζσ κεντρικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων. Ρροτείνει δράςεισ: o για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι και κατ επζκταςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ για το Διμο, o για τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 50% το 2020, o Τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, Διαμορφϊςει τον απαιτοφμενο προχπολογιςμό για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου προκειμζνου να εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου Ακολοφκωσ παρουςιάηονται τα βαςικά ςτοιχεία του τοπικοφ ςχεδίου του Διμου αφινασ - Ρικερμίου. 13

15 Υφιςτάμενθ διαχείριςθ ΑΣΑ Κατά το ζτοσ 2014, ςτο Διμο αφινασ Ρικερμίου, παριχκθςαν tn αποβλιτων. Δεδομζνου του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου που ανζρχεται ςε μόνιμουσ κατοίκουσ (Ρθγι ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011), προκφπτει ότι θ μζςθ παραγωγι ανά κάτοικο είναι περίπου 1,41 kg/day (513,5 kg/ζτοσ), θ οποία είναι περίπου κατά 13% υψθλότερθ από τθ μζςθ ετιςια παραγόμενθ ποςότθτα απορριμμάτων ςε εκνικό επίπεδο 1,25 kg/day (457kg/ζτοσ) ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat Αξίηει, όμωσ, να ςθμειωκεί ότι θ παραγωγι των ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ εμφανίηει εποχικι διακφμανςθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ λόγω του παρακεριςτικοφ πλθκυςμοφ (εξοχικζσ κατοικίεσ), τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ αλλά και τθσ εποχικισ παραγωγισ των πράςινων αποβλιτων (κλαδζματα, κακαριςμόσ οικοπζδων, κλπ.). Θ διακφμανςθ των ςφμμεικτων ΑΣΑ απεικονίηεται για τα τρία τελευταία ζτθ ςτο παρακάτω διάγραμμα: Εξειδικεφοντασ τθν ποιοτικι ςφςταςθ των ΑΣΑ που δίνεται ςτο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων για το Διμο αφινασ-ρικερμίου και βάςει εκτιμιςεων του Διμου, προκφπτουν τα εξισ επιμζρουσ είδθ αποβλιτων ςτα ΑΣΑ: Ροιοτικι Σφςταςθ (κ.β.) Ραραγόμενεσ Ροςότθτεσ (tn) Οργανικό κλάςμα 34% Ρράςινα 13% Χαρτί - Χαρτόνι 22% Ρλαςτικά 14% Μζταλλα 4% 416 Γυαλί 4% 416 Ξφλο 2% 208 Λοιπά (ΑΘΘΕ, Μπαταρίεσ) 3% 312 Αδρανι 4%

16 Σφνολο 100% Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα πράςινα απόβλθτα αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό ςτα ςυνολικά ΑΣΑ του Διμου, ενϊ εντοπίηονται και αδρανι απόβλθτα από τθ μθ οργανωμζνθ διαχείριςι τουσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ, τα οποία ο Διμοσ καλείται να ςυλλζξει και να διαχειριςτεί. Στο Διμο αφινασ - Ρικερμίου υλοποιείται μία ςειρά δράςεων χωριςτισ ςυλλογισ των ΑΣΑ ςε ςυνεργαςία με ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ και ιδιϊτεσ ι κοινωνικοφσ φορείσ. Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν: Ο Διμοσ αφινασ-ρικερμίου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο). Ξεχωριςτι ςυλλογι Γυαλιοφ: Ζχουν τοποκετθκεί ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου (πλατείεσ). ειδικοί κάδοι για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ του γυαλιοφ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ Α.Ε. Ανακφκλωςθ θλεκτρικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Ο Διμοσ ζχει υπογράψει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για ςυλλογι και μεταφορά θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με τθ Φωτοκφκλωςθ. Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςυνεργαςίασ ζχει τοποκετθκεί container ςυλλογισ ςε κεντρικό ςθμείο του Διμου αφινασ- Ρικερμίου. Ανακφκλωςθ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν. Θ ςυλλογι των αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν μπαταριϊν γίνεται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςε επιλεγμζνα ςθμεία του Διμου αφινασ-ρικερμίου (ςχολεία, δθμοτικά και δθμόςια κτίρια. κλπ.) κακϊσ και εμπορικά καταςτιματα και επιχειριςεισ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΦΘΣ Α.Ε. Ανακφκλωςθ Υφαςμάτων. Για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ μεταχειριςμζνων ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία RECYCOM ζχει τοποκετιςει 7 ςθμεία ςυλλογισ ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου Ανακφκλωςθ ζντυπου χαρτιοφ. Σε ςυνεργαςία με τον ΕΔΣΝΑ, ςτο Διμο ζχει αναπτυχκεί δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ με τθν εγκατάςταςθ 34 κάδων ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου υλικοφ. Κοινωνικό Ραντοπωλείο ΚΑΡΘ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ. Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ μζριμνασ, ςτο Διμο αφινασ-ρικερμίου λειτουργεί Κοινωνικό Ραντοπωλείο όπου διανζμονται, ςε τακτικι βάςθ, εκτόσ από τρόφιμα, μεταχειριςμζνα είδθ ζνδυςθσ, υπόδυςθσ, βιβλία και παιχνίδια. Επίςθσ μεταχειριςμζνα βιβλία, τα οποία βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, ςυγκεντρϊνονται ςτο ΚΑΡΘ κακϊσ και ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ του Διμου. Τθγανζλαια. Σε οριςμζνα super markets του Διμου ζχουν εγκαταςτακεί κάδοι ςυλλογισ τθγανελαίων. Συλλογι και ανακφκλωςθ πλαςτικϊν καπακιϊν. Στο Διμο ςυλλζγονται πλαςτικά καπάκια με ςκοπό να παραδοκοφν ςε εταιρεία θ οποία με τθ ςειρά τθσ ςυμβάλλει οικονομικά ςτθν αγορά αναπθρικϊν αμαξιδίων. 15

17 Οι ποςότθτεσ που ςυλλζγονται χωριςτά και οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα. Σφνολο παραγόμενων ΑΣΑ ΚΔΑΥ ΧΩΙΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ Μεικτά Υπόλειμμα Κακαρά Ανακυκλ. Χωριςτι ςυλλογι Γυαλιοφ ΑΘΘΕ - Φορθτζσ Θλεκτρικζσ Στιλεσ ΚΕΝΤΙΚΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ - ΤΑΦΘ Σφμμεικτα προσ ΧΥΤΑ , , , , Από τα άνω ςτοιχεία, παρατθρείται κατά το ζτοσ 2014 μόνο το 5% κβ. των ςυνολικϊν παραγόμενων ΑΣΑ ςυλλζγεται χωριςτά, εκ των οποίων 3,2% αξιοποιείται (μζςω ανακφκλωςθσ), ενϊ το υπόλοιπο 96,8% κ.β. οδθγείται ωσ ςφμμεικτα απόβλθτα, ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ που ςτθν παροφςα φάςθ καταλιγει για ταφι. Ρροτεινόμενοι Στόχοι & Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Το παρόν Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων δίνει ζμφαςθ ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ χωριςτισ ςυλλογισ με κφριεσ δράςεισ τθ δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου (και επιμζρουσ ςθμείων ςυλλογισ ςε επίπεδο γειτονιάσ), τθν 100% εκτροπι των πραςίνων και αδρανϊν αποβλιτων από τθν ταφι, τθ διαλογι ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων) ςε ποςοςτό 20% μζχρι το ζτοσ 2020 και ενίςχυςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι του ςυνόλου των ρευμάτων αποβλιτων. Οι βαςικοί ςτόχοι για το ζτοσ 2020 του Διμου αφινασ Ρικερμίου είναι οι εξισ: 16

18 Χωριςτι ςυλλογι ςυνολικϊν ΑΑ Χωριςτι ςυλλογι 4 ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) Χωριςτι υλλογι Βιοαποβλιτων Ρίνακασ 1: Ρροτεινόμενοι βαςικοί ςτόχοι Διμου αφινασ - Ρικερμίου Ποςότθτεσ Σοπικόσ τόχοσ % % % κ.β. επί των ςυνολικϊν ΑΑ κ.β. επί των παραγόμενων υλικϊν κ.β. επί των παραγόμενων βιοαποβλιτων 100% για τα πράςινα 20% για τα απόβλθτα τροφίμων Εκνικόσ τόχοσ ΕΣΔΑ -50% Ν.4042/ % (χωρίσ χωριςτι ςυλλογι) ΕΣΔΑ 65% Ν.4042/ % ΕΣΔΑ 40% Οι προτεινόμενεσ δράςεισ του Τοπικοφ Σχεδίου, αναλφονται ςτον ακόλουκο πίνακα: Ρίνακασ 2: Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δ. αφινασ Ρικερμίου Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 1 Δράςεισ πρόλθψθσ - επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν Συνοπτικι περιγραφι Μζτρο 1: Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά προϊόντων και εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ ςτισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που υλοποιεί ο Διμοσ Μζτρο 2: Ειςαγωγι και δράςεισ εφαρμογισ τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτθν εκπαίδευςθ Σε τοπικό επίπεδο, υλοποίθςθ δράςεων ςε ςυνεργαςία με τθν περιφερειακι διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ - ενςωμάτωςθ πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου Μζτρο 3: Ρροϊκθςθ δωρεϊν τροφίμων Υποςτιριξθ δωρεϊν τροφίμων μζςω ΜΚΟ, τοπικϊν εκκλθςιϊν και του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου του Διμου Μζτρο 4: Ρροαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ o Ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ βιβλίων μζςω προϊκθςθσ εκδθλϊςεων ςε Σχολεία o Ρροϊκθςθ χριςθσ ςυςκευαςιϊν και τςαντϊν πολλαπλϊν χριςεων o Ενίςχυςθ του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου που ιδθ λειτουργεί ςτο Διμο, όπου οι πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ εκτόσ από τρόφιμα: είδθ παντοπωλείου, είδθ ατομικισ υγιεινισ, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, βιβλία, παιχνίδια, cd, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ. o Επαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Ρράςινων ςθμείων, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, 17

19 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 2 Οικιακι κομποςτοποίθςθ Συνοπτικι περιγραφι χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ (π.χ. ρουχιςμόσ, υποδιματα, παιχνίδια, ζπιπλα κλπ.) (βλ. Ρράςινο Σθμείο) o Δθμιουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμότθ για χριςθ ςτα πράςινα ςθμεία, ϊςτε οι πολίτεσ να λαμβάνουν εκπτϊςεισ ςε υπθρεςίεσ του Διμου (π.χ. παιδικοφσ ςτακμοφσ, εκδθλϊςεισ, κλπ.) ανάλογα με τισ ποςότθτεσ ι τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρθςιμοποιοφν (βλ. ανταποδοτικι κάρτα) Μζτρο 5: Ρροϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν για πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων (μόνο ςε κεντρικό επίπεδο) Μζτρο 6: Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιδιόρκωςθσ (μζςω των πράςινων ςθμείων και των Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ) Εφαρμογι προγράμματοσ δωρεάν διανομισ κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. με δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο. Εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ των νοικοκυριϊν που ζχουν ι πρόκειται να λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ (από τισ 7 που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία). με ζκπτωςθ επί των δθμοτικϊν τελϊν για τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 3 Χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων 100% χωριςτι ςυλλογι των πράςινων αποβλιτων (χωρίσ ανάμιξθ με τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα) με ςκοπό τον τεμαχιςμό τουσ εντόσ του πράςινου ςθμείου Εγκατάςταςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι ςτο πράςινο ςθμείο για τθ μείωςθ του όγκου και κόςτουσ μεταφοράσ και προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ και τθν αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι Απευκείασ μεταφορά των τεμαχιςμζνων πραςίνων ςε κεντρικι μονάδα κομποςτοποίθςθσ. Σε Β φάςθ. διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργία μονάδασ κομποςτοποίθςθσ εντόσ του Διμου. 4 Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων) Οργάνωςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων καλφπτοντασ το ςφνολο του Διμου. Εκτροπι 20% κ.β. των αποβλιτων τροφίμων μζςω του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ (ςτόχοσ 2020). 18

20 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ Συνοπτικι περιγραφι Μζκοδοσ ςυλλογισ: Συνδυαςμόσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ και πόρτα-πόρτα. ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά των περιοχϊν. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ & αναλϊςιμων για τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ. 5 Ενίςχυςθ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων υλικϊν & λοιπϊν αποβλιτων Αφξθςθ (περίπου κατά 80%) τθσ υφιςτάμενθσ ποςότθτασ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων ςυςκευαςίασ (για το 2020) Ενίςχυςθ Υποδομϊν/ Μζςων Αποκικευςθσ/ Βελτιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ ςυλλογισ (αφξθςθ αρικμοφ των κάδων ι/και πικανι αναδιάταξθ αυτϊν. βζλτιςτθ οργάνωςθ του προγράμματοσ ςυλλογισ). Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και άλλων ομάδων ςτόχων. 6 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω δθμιουργίασ Ρράςινου Σθμείου Δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο Διμου. με ςτόχο να ςυλλζγονται 50 kg/κάτοικο το ζτοσ Στο πράςινο ςθμείο κα ςυλλζγονται ενδεικτικά: μικρζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ & ογκϊδθ ΑΘΘΕ. απλοί λαμπτιρεσ & λαμπτιρεσ φκοριςμοφ. βιβλία. μπαταρίεσ. κεριά. ροφχα. υφάςματα. παποφτςια. ΑΕΚΚ. πλαςτικά υλικά. ξφλο. ζπιπλα οικιακόσ εξοπλιςμόσ χαλιά. μεταλλικά αντικείμενα. τηάμια & γυαλιά διαφόρων χρωμάτων. χαρτί ζντυπο. ςυςκευαςίεσ ανάμικτεσ. χϊματα και πζτρεσ. ογκϊδθ πλαςτικά. πράςινα. μελάνια εκτυπωτι. CD. κά. Οι πολίτεσ κα παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ αποβλιτων με δικό τουσ μεταφορικό μζςο. Οι πολίτεσ κα μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα. παιχνίδια). Ο Διμοσ κα τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ ευκείασ με υλικά (π.χ. ογκϊδθ) που δεν ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ. Εντόσ του πράςινου ςθμείου κα εγκαταςτακεί ο υφιςτάμενοσ κλαδοτεμαχιςτισ και κα γίνεται τεμαχιςμόσ των πραςίνων. 7 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω δθμιουργίασ Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ Συμπλθρωματικά του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. δθμιουργία τουλάχιςτον 4 μικρϊν πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ςε διάφορεσ γειτονιζσ του Διμου Οριςτικοποίθςθ του είδουσ. του μεγζκουσ και τθσ κζςθσ των ςθμείων ςυλλογισ μετά τθ λειτουργία του πράςινου ςθμείου. 19

21 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 8 Χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ Συνοπτικι περιγραφι Ενίςχυςθ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ που εφαρμόηει ο ΕΔΣΝΑ και εγκατάςταςθ επιπλζον κάδων ςυλλογισ. Εξυπθρζτθςθ κατά προτεραιότθτα των: o Σχολείων o Δθμοτικϊν κτιρίων (κτίρια διοίκθςθσ. υπθρεςιϊν. ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. πολιτιςτικϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν. κα.). 9 Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ τθσ επιςτροφισ τθσ γυάλινθσ ςυςκευαςίασ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ (supermarkets. κάβεσ. κλπ.) και ενθμζρωςθ των πολιτϊν Επζκταςθ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ με τουσ κϊδωνεσ γυαλιοφ και ςε λοιποφσ χϊρουσ όπου ςυγκεντρϊνονται καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ καλφπτοντασ το ςφνολο των κεντρικϊν ςθμείων του Διμου. Σε Β Φάςθ. διερεφνθςθ. βάςει του διακζςιμου δυναμικοφ του Διμου. τθσ οργάνωςθσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ πόρτα-πόρτα. 10 Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων 11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ 12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ 13 Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων Βελτίωςθ/ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ςυλλογισ ογκωδϊν μζςω ειδικϊν οχθμάτων του Διμου κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με χρζωςθ πάνω από ςυγκεκριμζνο όγκο. ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. Δθμιουργία κινιτρων (ανταποδοτικι κάρτα δθμότθ. βλ. μζτρο ακολοφκωσ) για μεταφορά των ογκωδϊν από τουσ πολίτεσ ςτο κεντρικό πράςινο ςθμείο. Συγκζντρωςθ των ογκωδϊν ςτο πράςινο ςθμείο με κατά προτεραιότθτα εξζταςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ (είτε από το Διμο είτε από κοινωνικοφσ ι λοιποφσ φορείσ). Ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ που ιδθ υλοποιείται. ςε ςυνδυαςμό με τθν εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ. Οργάνωςθ των πράςινων ςθμείων ςυλλογισ και του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. ϊςτε να δζχονται τα είδθ αυτά και εν ςυνεχεία να παραδίδονται ςτα αρμόδια Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά παρζχονται από το Διμο είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό αυτό. απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ που είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο Διμοσ. Θ ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν ετιςια προγραμματιςμζνθ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου. Αξιοποίθςθ του πράςινου ςθμείου για τθ ςυλλογι επικινδφνων αποβλιτων από τα νοικοκυριά. Ενίςχυςθ και παρακολοφκθςθ λοιπϊν υφιςτάμενων δικτφων ςυλλογισ επικινδφνων (όπωσ τα φαρμακεία που ςυλλζγουν 20

22 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ λθγμζνα φάρμακα). Συνοπτικι περιγραφι 14 Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων (τθγανελαίων) Οργάνωςθ δικτφου ςυλλογισ βρϊςιμων ελαίων μζςω ςυμβάςεων με ιδιωτικοφσ φορείσ Εγκατάςταςθ ειδικϊν κάδων ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ ι/και ςυλλογι ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. Με τθ δθμιουργία ςχολικϊν διαγωνιςμϊν ςυγκζντρωςθσ τθγανελαίου από τα νοικοκυριά των μακθτϊν εντόσ των ςχολικϊν μονάδων. 15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ Θ ςυλλογι των αποβλιτων καταςκευϊν & κατεδαφίςεων δεν αποτελεί υποχρζωςθ του Διμου και για το λόγο αυτό: Θ ςυλλογι κα μπορεί να γίνεται από το Διμο κατόπιν ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με χρζωςθ. ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. Υποχρζωςθ πολιτϊν για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρζσ ποςότθτεσ) ςτο πράςινο ςθμείο Σφναψθ ςυμβάςεων με εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν παραλαβι και περαιτζρω αξιοποίθςθ των ΑΕΚΚ. 16 Υλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ Στοχευμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα προγράμματα ΔςΡ που ιδθ εφαρμόηονται ι πρόκειται να υλοποιθκοφν: o Λςτοςελίδα Διμου και ςελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook. twitter. κλπ.) o o o o o o Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο και ενθμερωτικι αφίςα Δελτία τφπου ςτον τοπικό τφπο Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ (ενθμζρωςθ. διαγωνιςμοί. εκδθλϊςεισ) Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των ςυλλογικϊν φορζων. Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ-stand. 17 Λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν Σχεδιαςμόσ και λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν που κα χρθςιμοποιείται κατεξοχιν ςτα πράςινα ςθμεία ωσ εξισ: 21

23 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ Συνοπτικι περιγραφι o Οι δθμότεσ ςυλλζγουν και μεταφζρουν ανακυκλϊςιμα και λοιπά υλικά ςτο πράςινο ςθμείο. τα οποία ηυγίηονται και καταχωροφνται ςε βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. ογκϊδθ. ανακυκλϊςιμα. υλικά επαναχρθςιμοποίθςθσ. κλπ). o o Για κάκε υλικό που ηυγίηεται. ςυγκεντρϊνονται πόντοι ςτθν κάρτα. Οι δθμότεσ χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα για εκπτϊςεισ είτε ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου είτε ςε ςυνεργαηόμενα εμπορικά καταςτιματα τθσ περιοχισ. Σφνδεςθ τθσ κάρτασ με τθ βάςθ δεδομζνων που διατθρεί θ οικονομικι υπθρεςία του Διμου για τθ ΔΕΘ δθλαδι. αντιςτοιχίηοντασ τουσ κατόχουσ των δθμοτικϊν καρτϊν με τουσ υπόχρεουσ καταβολισ τζλουσ κακαριότθτασ. Δθμιουργία μίασ νζασ κατθγορίασ τζλουσ κακαριότθτασ για κατοικίεσ. θ οποία να περιλαμβάνει χαμθλότερο ςυντελεςτι για τα νοικοκυριά που μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν ζχουν ςυλλζξει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων. 18 Αδειοδότθςθ και εκςυγχρονιςμόσ Τοπικοφ ΣΜΑ 19 Μονάδα Κομποςτοποίθςθσ Ρράςινων Αποβλιτων (Β Φάςθ) Άμεςθ αδειοδότθςθ τοπικοφ ΣΜΑ Ζργα υποδομισ ΣΜΑ (διαμόρφωςθ χϊρου. κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ), προμικεια επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ μεταφόρτωςθσ. Σε δεφτερθ φάςθ, κα πρζπει να διερευνθκεί θ κομποςτοποίθςθ των πράςινων αποβλιτων εντόσ του Διμου για τθν παραγωγι κόμποςτ. Ενδεικτικι χωροκζτθςθ ςε περιοχι με χριςεισ γθσ Γεωργικι Γθ Γ2 ςφμφωνα με τθ ΗΟΕ Μεςογείων. Κα μποροφν να αξιολογθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ για τισ χριςεισ των τεμαχιςμζνων πραςίνων, οι οποίεσ κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων αυτϊν. 20 Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ - Οργάνωςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου Εκςυγχρονιςμόσ ςτόλου Α/Φ και λοιπϊν οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ μζςω τακτικισ ςυντιρθςθσ των οχθμάτων ι αντικατάςταςθ με νζα. Ρρομικεια νζων μθχανθμάτων/κάδων. Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του Διμου. Ανάγκθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου. Δθμιουργία κατάλλθλου κεντρικοφ μθχανιςμοφ ςε επίπεδο Διμου για το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ ΑΣΑ. 22

24 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ 21 Επικαιροποίθςθ Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ Συνοπτικι περιγραφι Συγκρότθςθ κεντρικοφ γραφείου ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ - Ανάκεςθ κακθκόντων ςε εργαηόμενο του Διμου για τθν παρακολοφκθςθ και οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου. Ανάγκθ επικαιροποίθςθσ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ μετά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ των δράςεων που προβλζπονται ςτο τοπικό ςχζδιο. Οι δράςεισ αυτζσ ζχουν ωσ ςτόχο τθ ςταδιακι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ διαλογι ςτθν πθγι και τθ μείωςθ των ΑΣΑ που κα οδθγοφνται ςε κεντρικι επεξεργαςία. Θ ςυμβολι κάκε δράςθσ ςτουσ ςτόχουσ αυτοφσ από το ζτοσ 2017 ζωσ το 2020, φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα: Ρίνακασ 3: Συμβολι κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων (ζτθ ) Δράςεισ 2015* ΣΥΝΟΛΟ Δράςεισ πρόλθψθσ - επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν Ανάκτθςθ υλικϊν μζςω πράςινων ςθμείων Οικιακι κομποςτοποίθςθ Χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων Χωριςτι ςυλλογι ζντυπου χαρτιοφ Χωριςτι ςυλλογι γυαλιοφ Ενίςχυςθ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων υλικϊν & λοιπϊν αποβλιτων (μπλε κάδοσ) Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ, Μπαταριϊν 9,0 20, Χωριςτι ςυλλογι αδρανϊν Υπολείμματα Χωριςτισ ςυλλογισ Σφμμεικτα Απόβλθτα Ροςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ 5% 9% 41% 44% 47% 51% 65% 23

25 Κόςτοσ επζνδυςθσ & λειτουργίασ Τοπικοφ Σχεδίου Για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν και τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων κεωρείται ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ενίςχυςθ ςε ανκρϊπινο δυναμικό του Διμου αλλά και θ εξεφρεςθ πόρων για τθ χρθματοδότθςθ και υλοποίθςι τουσ. Το κόςτοσ επζνδυςθσ του προτεινόμενου τοπικοφ ςχεδίου παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα: Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Δράςθσ Ρροχπολογιςμόσ - Α' Φάςθσ ( ) Ρροχπολογιςμόσ - Β' Φάςθσ ( ) Ρεριγραφι Δαπάνθσ Ρθγι Χρθματοδότθςθ σ 1 Δράςεισ πρόλθψθσ - επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν 2 Οικιακι κομποςτοποίθςθ (προμικεια κάδων) 3 Χωριςτι ςυλλογι πράςινων αποβλιτων (προμικεια τεμαχιςτι) 4 Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων) 5 Ενίςχυςθ ΔςΡ ανακυκλϊςιμων υλικϊν & λοιπϊν αποβλιτων Για τθν υλοποίθςθ των δράςεων απαιτείται ανκρϊπινο δυναμικό - οι δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία ανά κάδο x νζοι κάδοι Κόςτοσ για οργάνωςθ χωριςτισ ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ υφιςτάμενου κλαδοτεμαχιςτι: Α' ΦΑΣΘ: ανοιχτό φορτθγό με αρπάγθ , 1 container για πράςινα , φορτωτισ , 1 καλακοφόρο για κλαδζματα , 1 θμιφορτθγό ), Β' ΦΑΣΘ (1 ανοιχτό φορτθγό με αρπάγθ Ρρομικεια κάδων κουηίνασ και εξωτερικϊν κάδων , βιοδιαςπϊμενων ςάκων και 2 οχθμάτων 12m ζκαςτο. 2. Θ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία 1. κόςτοσ αντικατάςταςθσ - επζκταςθσ κάδων. 2. ενθμερωτικό υλικό ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΣΣΕΔ - Ανακφκλωςθ (ΕΕΑΑ) 24

26 6 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω δθμιουργίασ Ρράςινου Σθμείου 7 Χωριςτι ςυλλογι υλικϊν μζςω δθμιουργίασ Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ 8 Ενίςχυςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ Τοπικό Ρράςινο Σθμείο με ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και κτιριακι εγκατάςταςθ (βλ. ανάλυςθ) Σθμεία Συλλογισ (Ντράφι, Ρικζρμι, Καλλιτεχνοφπολθ, αφινα ζκαςτο για κάδουσ. ςιμανςθ. διαμόρφωςθ χϊρου) Ρρομικεια εξοπλιςμοφ από ΕΔΣΝΑ/ χριςθ υφιςτάμενων κάδων ΥΜΕΡΡΕΑΑ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΕΔΣΝΑ - Λδίοι πόροι 9 Χωριςτι ςυλλογι γυάλινων ςυςκευαςιϊν 10 Χωριςτι ςυλλογι ογκωδϊν αποβλιτων Ρρομικεια εξοπλιςμοφ ΕΕΑΑ προμικεια 1 θμιφορτθγοφ & ςυλλογι εντόσ πράςινων ςθμείων 11 Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ εντόσ των πράςινων ςθμείων 12 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ εντόσ των πράςινων ςθμείων 13 Χωριςτι ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων 14 Χωριςτι ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων (τθγανζλαιων) εντόσ των πράςινων ςθμείων εντόσ των πράςινων ςθμείων 15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ Ρρομικεια 2 θμιφορτθγϊν ζκαςτο & ςυλλογι εντόσ πράςινων ςθμείων 16 Σχεδιαςμόσ και αρχικι υλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ 17 Λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν Υλοποίθςθ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για τθν ενίςχυςθ προγραμμάτων/ δράςεων που ιδθ εφαρμόηονται και για τισ νζεσ προτεινόμενεσ δράςεισ (χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων και πράςινα ςθμεία) Καταςκευι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ καρτϊν. ζκδοςθ καρτϊν ΣΣΕΔ - Ανακφκλωςθ (ΕΕΑΑ) ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ 25

27 18 Εκςυγχρονιςμόσ Τοπικοφ ΣΜΑ 19 Μονάδα Κομποςτοποίθςθσ Ρράςινων Αποβλιτων (Β Φάςθ) 20 Εκςυγχρονιςμόσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ 21 Επικαιροποίθςθ Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ Ζργα υποδομισ ΣΜΑ (διαμόρφωςθ χϊρου, κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ κλπ) , 2 τετραξονικά οχιματα ζκαςτο, 4 containers ζκαςτο διαμόρφωςθ χϊρου. βαςικά ζργα υποδομισ. περιςτροφικό κόςκινο. αναςτροφζασ Α' φάςθ: Ρρομικεια 1 θμιφορτθγοφ γενικϊν εργαςιϊν , 1 ςάρωκρο , 2 απορριμματοφόρα 16m 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΡΑ) ΥΜΕΡΡΕΑΑ ΥΜΕΡΡΕΑΑ - ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ ΡΕΡ ΑΤΤΛΚΘΣ - Μδιοι πόροι , Β' Φάςθ: Ρρομικεια 1 επιπλζον ςαρϊκρου και δφο απορριμματοφόρων 12m 3 και 16m 3 αντίςτοιχα Μδιοι πόροι Για τθν εκτίμθςθ του ςυνολικοφ ετιςιου κόςτουσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ από τθν εφαρμογι του Τοπικοφ Σχεδίου για το ζτοσ 2020 αναλφονται οι εξισ επιμζρουσ δαπάνεσ: - Κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ των αποβλιτων, είτε πρόκειται για χωριςτά ςυλλεγζντα είτε για ςφμμεικτα ΑΣΑ. Σθμειϊνεται ότι ωσ βάςθ, χρθςιμοποιείται το ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ που υπολογίςτθκε ςε ,59 ι 112,7 /tn. - Κόςτοσ απαιτοφμενου επιπρόςκετου προςωπικοφ, για τθν υλοποίθςθ νζων δράςεων του ςχεδίου. - Κόςτοσ επιπλζον λειτουργικϊν δαπανϊν, από τθν εφαρμογι νζων δράςεων. - Κόςτοσ διάκεςθσ & τζλοσ ταφισ των ςφμμεικτων αποβλιτων που δεν διαχωρίηονται ςτθν πθγι από το Διμο και οδθγοφνται ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ. Επίςθσ, γίνεται θ παραδοχι ότι επιτυγχάνεται το ςφνολο των ςτόχων για το ζτοσ αυτό. Κόςτοσ ςυλλογισ - μεταφοράσ (ςυμμείκτων, βιοαποβλιτων, ανακυκλωςίμων, πραςίνων) Κόςτοσ επιπλζον προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου Κόςτοσ λειτουργίασ πράςινων ςθμείων (χωρίσ προςωπικό) Ροςότθτεσ (tn) Κόςτοσ

28 Κόςτοσ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων (35 /τν) Κόςτοσ διαχείριςθσ αδρανϊν αποβλιτων Κόςτοσ διάκεςθσ ςφμμεικτων & υπολείμματοσ (45 /τν) Ειδικό τζλοσ ταφισ (35-60 /τν) Κόςτοσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ ΣΥΝΟΛΟ Βάςει των παραπάνω δαπανϊν και του ποςοςτοφ επίτευξθσ των ςτόχων κάκε ζτουσ, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται: - Το ςυνολικό κόςτοσ του προτεινόμενου ςχεδίου για τα ζτθ , κεωρϊντασ ότι επιτυγχάνονται οι ςτόχοι χωριςτισ ςυλλογισ για κάκε ζτοσ. - Το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου αφινασ- Ρικερμίου, δθλαδι χωρίσ τθ μεταβολι των υφιςτάμενων δράςεων αλλά μόνο με τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ. Ζτοσ Υφιςτάμενο Κόςτοσ Διαχείριςθσ ΑΣΑ (ςυλλογι-μεταφοράεπεξεργαςία-ταφι) Κόςτοσ Υφιςτάμενθσ Διαχείριςθσ (με ειδικό τζλοσ ταφισ) Κόςτοσ Ρροτεινόμενθσ Διαχείριςθσ ΑΣΑ Στο ακόλουκο διάγραμμα, παρουςιάηεται εποπτικά θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτο κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ του Διμου αφινασ-ρικερμίου και το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ μετά τθν εφαρμογι του προτεινόμενου ςχεδίου. 27

29 Επιπροςκζτωσ, γίνεται θ ίδια ςφγκριςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ, χωρίσ τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ. 28

30 Από τα παραπάνω ςυμπεραίνεται ότι το ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ ςτο Διμο αφινασ-ρικερμίου κα αυξθκεί ςθμαντικά τα επόμενα ζτθ με τθν εφαρμογι του ειδικοφ τζλουσ ταφισ. Με τισ δράςεισ που προτείνονται ςτο τοπικό ςχζδιο, το κόςτοσ αυτό δφναται να επανζλκει ςτα ςθμερινά επίπεδα μερικά ζτθ μετά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου, εφόςον βζβαια, επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθ χωριςτι ςυλλογι. Στθν περίπτωςθ, μάλιςτα, που δεν εφαρμοςτεί το ειδικό τζλοσ ταφισ, το κόςτοσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ του Διμου δφναται να μειωκεί ςθμαντικά τα επόμενα ζτθ. 29

31 3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ 3.1 ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΙΔΙΑΙΤΕΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Ο Διμοσ αφινασ - Ρικερμίου ανικει ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Ανατολικισ Αττικισ και ςυςτάκθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθ από τθ ςυνζνωςθ των Διμων αφινασ και τθσ Κοινότθτασ Ρικερμίου. Θ ζκταςθ του Διμου είναι περίπου 40 τ.χλμ και ο πλθκυςμόσ του κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι του Ζδρα του Διμου είναι θ αφινα. Συνορεφει με τουσ Διμουσ Μαρακϊνοσ, Ρεντζλθσ, Ραλλινθσ και Σπάτων-Αρτζμιδοσ. Εικόνα 1: Θζςθ Διμου αφινασ - Ρικερμίου Θ αφινα απζχει 28km από το κζντρο τθσ Ακινασ και 10km από το αεροδρόμιο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, ενϊ αποτελεί παρακεριςτικό προοριςμό με ςθμαντικι εποχικι διακφμανςθ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Επίςθσ, το λιμάνι τθσ αφινασ αποτελεί το δεφτερο ςε μζγεκοσ λιμάνι τθσ Αττικισ ενϊνοντασ τθν Αττικι εμπορικά και τουριςτικά με πολλά νθςιά. Το κζντρο του Διμου (αφινα) απζχει περίπου 40km οδικι απόςταςθ από τθν Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) Φυλισ. Στο Διμο λειτουργεί Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων όπου μεταφζρεται θ μεγαλφτερθ ποςότθτα των ςφμμεικτων αποβλιτων. 30

32 Οι βαςικοί οδικοί άξονεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των απορριμμάτων ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ είναι θ Λεωφ. Μαρακϊνοσ, θ Ρεριφερειακι Υμθττοφ, θ Αττικι Οδόσ και θ Ρερ. Αιγάλεω ζωσ το ΧΥΤΑ Φυλισ. Θ Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ αποτελεί τθ ςπουδαιότερθ οδικι αρτθρία τθσ περιοχισ. Αποτελεί βαςικό τμιμα τθσ ςφνδεςθσ τθσ αφινασ με τισ κεντρικζσ λεωφόρουσ του λεκανοπεδίου (Μεςογείων, Κθφιςίασ κλπ) και με τουσ άξονεσ υπερτοπικισ ςθμαςίασ (Εκνικι οδόσ). Ο Διμοσ αφινασ - Ρικερμίου είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ πολλϊν κτιρίων και κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων. Συνολικά ο Διμοσ διαχειρίηεται περί 110 δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ (κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, πολιτιςτικϊν, κοινωνικϊν και ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, τεχνικϊν υπθρεςιϊν κ.α.) εκ των οποίων περί τισ 19 ςχολικζσ μονάδεσ (αναλυτικά ςτοιχεία των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων παρατίκενται παρακάτω). Ακόμα, ςθμειϊνεται ότι μεγάλο τμιμα του Διμου (κυρίωσ τθσ Δ.Ε. Ρικερμίου) βρίςκεται εντόσ των ηωνϊν προςταςίασ Α και Γ του όρουσ Ρεντζλθ όπωσ αυτζσ κακορίηονται από το Ρ.Δ. ΦΕΚ 775Δ/ ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ ΚΑΤΟΙΚΘΣΘΣ Ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ του Διμου ανζρχεται ςε μόνιμουσ κατοίκουσ (Ρθγι ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011). Θ κατανομι του μόνιμου πλθκυςμοφ ανά δθμοτικι ενότθτα ςφμφωνα με τθν Απογραφι Ρλθκυςμοφ του 2001 και 2011, θ ζκταςθ, θ πυκνότθτα πλθκυςμοφ κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ρυκμοί μεταβολισ παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: Ρίνακασ 4: Κατανομι μόνιμου πλθκυςμοφ Διμου αφινασ - Ρικερμίου ανά δθμοτικι ενότθτα και ρυκμοί μεταβολισ (ΕΛ. ΣΤΑΤ & 2011) Δ.Ε. ΡΙΚΕΜΙΟΥ (πρϊθν Κοιν. Ρικερμίου) Δ.Ε ΑΦΘΝΑΣ (πρϊθν Δ. αφινασ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ 2001 Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ 2011 υκμόσ Μεταβολισ Ζκταςθ (τ.χλμ) Ρυκνότθτα Ρλθκ (άτομα/τ.χλμ) ,97% 20,60 348, ,66% 19,00 689, ,10% 39,60 511,77 Να ςθμειωκεί ότι, ςφμφωνα με τον άνω πίνακα, προκφπτει ότι περί 65% του μόνιμου πλθκυςμοφ του Δ. αφινασ-ρικερμίου βρίςκεται ςτθ Δ.Ε. αφινασ και το 35% ςτθ Δ.Ε. Ρικερμίου. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νοικοκυριϊν του Διμου αφινασ - Ρικερμίου είναι νοικοκυριά (Ρθγι ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011). Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατανομι του πλθκυςμοφ νοικοκυριϊν ανά Δ.Ε. του Διμου αφινασ - Ρικερμίου τθσ Απογραφισ τθσ ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011, 31

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘΣ

ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘΣ ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘΣ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2015 ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤ/ΡΟΛΘΣ 2 Πίνακας περιετομένων... 2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 1.1 Οινθιεξωκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (Σ..Δ.) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ-ΑΡΤΡΟΤΠΟΛΗ ΕΚΣΕΣΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (Σ..Δ.) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ-ΑΡΤΡΟΤΠΟΛΗ ΕΚΣΕΣΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (Σ..Δ.) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ-ΑΡΤΡΟΤΠΟΛΗ Σο Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Διμου Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ ςυντάςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙO

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙO ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙO ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ& ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ, Ιοφλιοσ 2015 (ανακεωρθμζνθζκδοςθ) Περιεχόμενα 1. ΕΛΣΑΓΫΓΘ... 6 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παλλήνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ OKTΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Οκτώβριος 2015 ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

(υποβλικθκε με αρ. πρωτ.6891/2015-ςυνοδεφει τθν 281/5.8.2015 Απόφαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΝΑ) [0]

(υποβλικθκε με αρ. πρωτ.6891/2015-ςυνοδεφει τθν 281/5.8.2015 Απόφαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΝΑ) [0] (υποβλικθκε με αρ. πρωτ.6891/2015-ςυνοδεφει τθν 281/5.8.2015 Απόφαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΝΑ) [0] Ρίνακασ περιεχομζνων 1. ΕΛΧΑΓΩΓΘ... 14 1.1 ΓΕΡΛΞΑ... 14 1.1.1 Λςτορικό τθσ ανακεςθσ... 14 1.1.2 Χκοπιμότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Νίκαια 14/10/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Σχεδίου Τοπικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κιλελέρ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σεπτέμβριος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Σεπτέμβριος 2015 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟ ΘΣΕΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΜΕΛΕΣΘΣΘ Ι. ΚΟΤΓΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε.

ΔΘΜΟ ΘΣΕΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΜΕΛΕΣΘΣΘ Ι. ΚΟΤΓΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε. ΔΘΜΟ ΘΣΕΙΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΜΕΛΕΣΘΣΘ Ι. ΚΟΤΓΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΔΘΜΟΤ ΘΣΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ Το παρόν αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω:

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Γραφείο Δημάρχου ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 4/ 2/ 2011 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ Α Π Ο Φ Α Θ O ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ αφοφ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Σόμοσ

Διαβάστε περισσότερα