Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΧΡΙΑΗ ΣH Lublin

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΧΡΙΑΗ ΣH Lublin"

Transcript

1 Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΧΡΙΑΗ ΣH Lublin Η έλσζε γηα ηελ ςσξίαζε είλαη εζληθόο νξγαληζκόο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από απηή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: γνλέσλ, νηθνγελεηώλ θαη επαγγεικαηηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Η έλσζε,πνπ εδξεύεη ζηελ πόιε Lublin,, ηδξύζεθε θαη ζεκειηώζεθε επηζήκσο ην 1993.Η δξαζηεξηόηεηά ηεο βαζίδεηαη ζε λνκνζεηεκέλνπο ζηόρνπο.κύξηνο ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν ηδξύζεθε ν νξγαληζκόο ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο ώζηε λα βειηησζεί ε γλώζε γηα ηηο αηηίεο ηεο αξξώζηηαο,ηελ εμέιημε ηεο, ηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο ζεξαπείαο(ηδηαηηέξσο ζην ζπίηη), ε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνύο ησλ νπνίσλ ν ζηόρνο είλαη λα εξγάδνληαη γηα ηνπο αξξώζηνπο κα πάλσ από όια ε ελζσκάησζε αλζξώπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε. Πεξί ηα ηέιε ηνπ 1993,μεθηλήζακε κία ζεηξά από ζπλαληήζεηο ησλ κειώλ θαη ησλ ππνζηεξηθηώλ ηεο έλσζεο,ζηηο νπνίεο δεξκαηνιόγνη παξέδσζαλ δηαιέμεηο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ςσξίαζε.μνηξαδόκαζηε ηελ εκπεηξία καο ζπδεηώληαο πεξηπηώζεηο αζζέλεηαο θαη ζεξαπείαο. Αγσληδόκαζηε λα ζαο επηβεβαηώζνπκε όηη ηα κέιε καο θαζώο θαη νη ππνζηεξηθηέο καο είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ.μαζαίλνπκε λα δνύκε κε ηελ ςσξίαζε εηδηθόηεξα επεηδή είλαη επθνιόηεξν λα ην θάλεηο ζαλ κέινο κηαο νκάδαο παξά κόλνο. Αληηπξόζσπνη εηαηξεηώλ πνπ παξάγνπλ θάξκαθα γηα ηελ ςσξίαζε είλαη πξνζθεθιεκέλνη ζηηο ζπλαληήζεηο καο ζηηο νπνίεο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ πξντόλησλ ζπδεηείηαη θαη παξνπζηάδεηαη. Κάπνηεο από ηηο εηαηξίεο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ έλσζε νηθνλνκηθά. Δλζαξξύλνπκε θαη ζηεξίδνπκε ηελ επαθή κε γηαηξνύο άιισλ εηδηθνηήησλ. Mηα άιιε κνξθή βνήζεηαο γηα ηνπο πάζρνληεο είλαη δηα κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, γηα παξάδεηγκα: ξάδην, ηειενπηηθέο ζπλεληεύμεηο ζηηο νπνίεο κέιε ηνπ θεληξηθνύ γξαθείνπ ηεο έλσζεο κηινύλ γηα ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο ηύπνπο δξαζηεξηόηεηάο ηεο. Κάλνπκε ιόγν επίζεο γηα ηελ αλεθηηθόηεηα θαη ηελ έιιεηςή ηεο ζηελ θνηλσλία καο. Δμεγνύκε όηη 1

2 δελ είλαη κηα κεηαδνηηθή αζζέλεηα, αλήθεη ζε κία θαηεγνξία αηζζεηηθήο αζζέλεηαο,ε νπνία ηελ θάλεη κε απεηιεηηθή ζηνπο άιινπο. Λακβάλνπκε πνιιά γξάκκαηα από όιε ηε ρώξα από εθείλνπο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από ηελ αζζέλεηα δεηώληαο βνήζεηα θαη ζπκβνπιή γηα ηελ ζεξαπεία ηεο. αλ απνηέιεζκα ηεο εθζηξαηείαο καο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο, πνιιά παξαξηήκαηα ηεο έλσζεο έρνπλ ηδξπζεί ζε όιε ηε ρώξα. Έλα από ηα πξώηα παξαξηήκαηα ιεηηνύξγεζε ζηελ Konin,απηή ε δξαζηεξηόηεηα επεθηάζεθε ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Πνισλίαο.Πεηπρεκέλα παξαξηήκαηα νξγαλώζεθαλ ζηηο αθόινπζεο πόιεηο:rzeszow, Bialystok,Kielce,Olsztyn θαη ηέινο Radom.Άιιεο κνξθέο δξαζηεξηόηεηαο ηεο έλσζεο ήηαλ λα νξγαλώζεη θάπνηα ζαλαηόξηα ζην Nateczow (ζηα λόηηα ηεο Πνισλίαο)γηα ηα κέιε ηεο έλσζεο θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο. Μηα από ηηο θηινδνμίεο ηεο έλσζεο Lublin γηα ηελ ςσξίαζε είλαη λα εηζάγεη έλα παγθόζκην θόξνπκ θαη λα θξαηήζεη επαθή κε άιιεο ρώξεο θαη ηνπο ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο ηνπο. Δίκαζηε επηηπρεκέλνη ζε απηό ιόγσ ηνπ όηη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ύπαξμε ηεο έλσζεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ελόο από ηνπο ζπόλζνξεο Schering company-.σνλ Ινύλην ηνπ 2001 αληηπξόζσπνο από ην θεληξηθό γξαθείν ζηε Lublin πξνζθιήζεθε ζε νινκέιεηα ζηε Ρώκε.Ο νξγαλσηήο ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Έλσζεο γηα ηελ ςσξίαζε κε ην θεληξηθό ηεο γξαθείν ζην Διζίλθη.Ο απεζηαικέλνο ήηαλ πξόεδξνο ηεο έλσζεο γηα ηελ ςσξίαζε ηεο Lublin.O ζθνπόο ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ λα εθιέμεη ε EUROPSO αληηπξνζώπνπο, λα θάλεη αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθό ηεο θαη λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ζε θαηλνύξηα κέιε. Η EUROPSO ηδξύζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1988 ζην Rotterdam θαη ζπγθεληξώλεη 18 θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Από ηηο πξώηεο ρώξεο πνπ ηελ ίδξπζαλ ήηαλ: Βέιγην, Γαιιία, Βξεηαλία,Γεξκαλία θαη νη Κάησ Υώξεο Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα εηζδερζεί ζαλ κέιε ρώξεο εθηόο Δ.Δ. ζηελ έλσζε. Απνθαζίζηεθε κε αλώλπκε ςήθν,όπνπ ε Πνισληθή Έλσζε γηα ηελ ςσξίαζε ζα επέηξεπε ηελ είζνδν ζηελ νκάδα ηεο EUROPSO.Tν πιενλέθηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνέδξνπ ηεο PPA ζηε ζπλάληεζε ήηαλ ε επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε άιιεο παγθόζκηεο 2

3 ελώζεηο θαζώο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ ζθνπεύνληαο ζηε βαζύηεξε γλώζε ζε δεηήκαηα ζεξαπείαο ηεο ςσξίαζεο θαη ηε δξαζηεξηόηεηα απηνύ ηνπ ηύπνπ θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Σν 2003 απνλεκήζεθε ζηελ έλσζε ην κεγάιν βξαβείν ζηνλ πεξίβιεπην δηαγσληζκό πνπ νξγαλώζεθε από ηε EUROPSO θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ηε θαξκαθεπηηθή επηρείξεζε Biogen.θνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ ήηαλ λα παξνπζηάζεη θαηλνύξηεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο θαη βαζηθά λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο απηώλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από ηελ ςσξίαζε.η ηδέα ζηελ νπνία πξνηείλνπκε λα ζπλδέζνπκε δεξκαηνινγηθέο ζεξαπείεο κε ςπρνζεξαπεία επηιέρζεθε αλώλπκα κεηαμύ ελλέα άιισλ πνπ πξνηάζεθαλ από :Μεγάιε Βξεηαλία,νπεδία, Γαλία, Ιηαιία,-Ιζιαλδία-, Φηιαλδία, Βέιγην, Γεξκαλία θαη Γαιιία. Με ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ειήθζεζαλ από ην βξαβείν, έρνπκε δηεμάγεη κηα ζεηξά από ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ ςπρνινγηθό θαη ζεξαπεπηηθό ραξαθηήξα γηα όινπο ηνπο εζεινληέο ζηελ πεξηνρή καο. Σν Ννέκβξε ηνπ 2005, αληηπξόζσπνο ηεο έλσζήο καο πήξε κέξνο ζηελ επόκελε ζπλάληεζε ηεο EUROPSO γηα ηελ αλαθνξά εθινγήο. αλ απνηέιεζκα, έρνπκε έλαλ αληηπξόζσπν ζηελ πξνζθάησο εδξαησκέλε επηηξνπή ε νπνία δξά ζην λα πξνάγεη γλώζε θαη έξεπλα γηα ηελ ςσξίαζε κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα δσήο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ. Σν πξόγξακκα ζα παξνπζηαζηεί ζηηο αξρέο ηεο Δ.Δ. Έλαο άιινο αληηπξόζσπόο καο εθιέρζεθε γηα ηελ επηηξνπή ησλ ελώζεσλ ζηηο Κεληξν-Αλαηνιηθέο Δπξσπατθέο Υώξεο λα ζηεξίδεη ηνπο ζπλδέζκνπο ζηηο ρώξεο απηέο. Μηα άιιε ζεκαληηθή απόθαζε ηεο ζπλάληεζεο απηήο ήηαλ λα ππνζηεξίμνπκε ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ ζεξαπείαο ηεο ςσξίαζεο ζηελ Nίθαηα δηακέζνπ ηεο EUROPSO (ε έλαξμε γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή είρε ζρεδηαζηεί γηα ηελ ρξνληά 2007). Από ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2006,ε Έλσζε γηα ηελ ςσξίαζε ζηελ Lublin αλήθεη ζηνλ νξγαληζκό Παγθόζκηα Μέξα γηα ηελ ςσξίαζε (Π.Μ.Φ).Υάξε ζηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ από ηελ Π.Μ.Φ. ε 29 ε Οθησβξίνπ αλαθεξύρηεθε ζαλ Παγθόζκηα Μέξα Φσξίαζεο θαη ε έλσζή καο ζπλέβαιε ζηνλ ενξηαζκό ηεο αλάκλεζήο ηεο.μεηαθξάζακε ζηα Πνισληθά θαη ππνγξάςακε ηελ αίηεζε ειεθηξνληθά,ε νπνία 3

4 πξνσζήζεθε ζηνλ παγθόζκην νξγαληζκό πγείαο πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ην πξόβιεκα ηεο ςσξίαζεο ζε γλώζε ηνπ θνηλνύ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Σν Μάην ηνπ 2009 γίλακε κέιε ηνπ IFPA (δηεζλήο νκνζπνλδία ηεο έλσζεο γηα ηελ ςσξίαζε)κηα νξγάλσζε πνπ θέξλεη ζε επαθή ζπλδέζκνπο από όιν ηνλ θόζκν. Δίκαζηε ην 33 ν θξάηνο-κέινο. ηηο 3 Οθησβξίνπ ηνπ 2009 κηα πνιπεζληθή δηάζθεςε ησλ ζπλδέζκσλ γηα αλζξώπνπο πξνζβεβιεκέλνπο από ςσξίαζε έιαβε ρώξα ζηε Lublin κε ηε ζπκκεηνρή νξγαλώζεσλ από ηηο αθόινπζεο ρώξεο:bydgoszcz,gdansk,poznan,wroclaw, Konin, Rodom θαη Kielce. Eπίζεο παξόλ ήηαλ: ν Δζληθόο ύκβνπινο ζηνλ ηνκέα ηεο δεξκαηνινγίαο θαζεγεηήο Andizej Kanszuba,ν θαζεγεηήο Wieslaw Glinski, ηηκνύκελνο θαιεζκέλνο ν πξόεδξνο ηεο EUROPSO Ottfrid Hillmann θαη Adam Borzecki (phd). Μηάο θαη ν ζθνπόο είλαη θνηλόο,δειαδή ε βνήζεηα αζζελώλ πνπ ππνθέξνπλ από ςσξίαζε.η λέα νξγάλσζε παξνπζηάδεη θπξίσο ηα ελδηαθέξνληα όισλ ησλ αζζελώλ θαη ππνβάιιεη ζαλ αίηεκα, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ε NFZ (NHS ην αληίζηνηρν ζηα Αγγιηθά )λα παξέρνπλ ζεξαπεία κε βηνινγηθά θάξκαθα γηα ηελ ςσξίαζε θαη λα ηελ εληάμνπλ ζηελ θαηεγνξία ρξόλησλ παζήζεσλ. ηηο 26 Οθησβξίνπ ηνπ 2009,ζηε Βαξζνβία, ζην θέληξν ηύπνπ PAP,κηα ζπλδηάζθεςε έιαβε ρώξα ζηε γηνξηή ηεο Παγθόζκηαο Μέξαο γηα ηελ ςσξίαζε. Ο δηνξγαλσηήο ηεο ζπλδηάζθεςεο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο ήηαλ ν Δζληθόο ύκβνπινο ζηνλ ηνκέα ηεο δεξκαηνινγίαο θαη ησλ αθξνδίζησλ λνζεκάησλ,θαζεγεηήο Andrzej Kaszuba καδί κε ηελ Δζληθή Οκάδα Δηδηθώλ ζηε δεξκαηνινγία.η ζπλδηάζθεςε επηθεληξώζεθε ζην λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνύ γηα ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα αζζελώλ κε απηή ηελ πάζεζε θαη ζην λα ππνβάιιεη παξαθιήζεηο,ζηα ηδξύκαηα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ πγεία,έηζη ώζηε λα παξέρνπλ ζεξαπεία ε νπνία ζα κπνξνύζε λα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα δσήο απηώλ πνπ ππνθέξνπλ από ςσξίαζε.μεηά ηελ ζπλδηάζθεςε, αληηπξόζσπνη ησλ Δλώζεσλ εκθαληδόκελνη σο Έλσζε ζπλδέζκσλ εθ κέξνπο ησλ αζζελώλ ππέγξαςαλ αίηεζε πνπ απεπζπλόηαλ ζηνλ Τπνπξγό Τγείαο,ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δζληθνύ Σακείνπ Τγείαο θαη δηεπζπληή ηνπ ΑΟΣΜ θαη ζηνλ Δζληθό ύκβνπιν δεξκαηνινγίαο θαη αθξνδίζησλ λνζεκάησλ. Η αίηεζε επηδεηνύζε ηα παξαθάησ: 4

5 Να κειεηεζεί ε πηζαλόηεηα αύμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα ηα θόζηε ησλ βηνινγηθώλ θαξκάθσλ γηα ηελ ςσξίαζε θαζώο δελ είλαη δπλαηό λα θαιπθζνύλ από ηνπο αζζελείο κεκνλσκέλα ιόγσ πςειήο ηηκήο. Ο ζπλππνινγηζκόο ησλ πην ζνβαξά αξξώζησλ ζην θαξκαθεπηηθό πξόγξακκα ςσξίαζεο λα εγγπάηαη πξόζβαζε ζε ζεξαπεία θαη επηζηξνθή εμόδσλ. Αλα-θαηάηαμε ηεο ςσξίαζεο ζηε ιίζηα ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ. Η Έλσζε έζηεηιε επίζεο κηα γξαπηή έθθιεζε ζηνλ Τπνπξγό Τγείαο ππνγεγξακκέλε εθ κέξνπο ησλ γηαηξώλ από ηνλ θαζεγεηή Kaszuba,Δζληθό ύκβνπιν,θαη εθ κέξνπο ησλ αζζελώλ από ηνλ Janusz Jagiello,ζπληνληζηή ηεο Έλσζεο πλδέζκσλ. Η έθθιεζε έθαλε ιόγν γηα: Σελ εδξαίσζε ζηελ Πνισλία κηαο καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ζεξαπεία αζζελώλ κε ςσξίαζε. Σελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ αλαπηύρηεθαλ ιακβάλνληαο ππόςε λέεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο. Παξνρή πξόζβαζεο Πνισλώλ αζζελώλ ζηηο βηνινγηθέο ζεξαπείεο. Γηα πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο. πκβνύιην Έλσζεο γηα ηελ ςσξίαζε ζηελ Lublin. ul. Młyńska 14A LUBLIN tel αο πξνζθαινύκε λα ζπκβάιιεηε! Translated by Elina Troupi. 5

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Αθνύγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ζύληνκεο εηζήγεζήο κνπ, όινη ζα αλαξσηηνύληαη: ππάξρεη θαζόινπ θαη πνηά είλαη ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν όξσλ; Η επθνιόηεξε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα