14SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14SYMV"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς Α Θ Η Ν Α Τηλ. : , Pol : , Fax : Α. Φ. Μ. : Ο. Υ. : Ι Β Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8036 / 1 / 20 ιστ ΠΟΣΟ : 6.000,00 ΕΙ ΟΣ : Συντήρηση - επισκευή οχηµάτων ΠΑΡΟΧΟΣ : : ΤΟΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» 14SYMV Στην Αθήνα, σήµερα την 16 η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, στα γραφεία της /νσης Άµεσης ράσης Αττικής, Λ. Αλεξάνδρας 173, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι : α) Το Ελληνικό ηµόσιο, νοµίµως εκπροσωπούµενο µε βάση τις κείµενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο Βασίλειο ΤΖΙΓΚΟ, ιευθυντή της /νσης Άµεσης ράσης Αττικής που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Αγοραστής» και β Η εταιρεία µε την επωνυµία ΤΟΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ, Α.Φ.Μ. : ,.Ο.Υ. : Κ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην οδό Τρουπάκη 12 14, Αθήνα, Τ.Κ. : , Τηλ. Fax. : , νοµίµως εκπροσωπούµενη από τoν ΤΟΓΕΛΟ Ιωάννη του Ευαγγέλου και της Μαρίας Α..Τ. : ΑΙ εκδ. 05/03/2010 από το Τ.Α. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και Α.Φ.Μ της.ο.υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, που στη συνέχεια θα ονοµάζεται για συντοµία «Προµηθευτής», κατόπιν της υπ αριθ / 1 / 14 / από Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α. / Κ.Ο.Τ.Π. / -ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3 ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συµβαλλόµενο «Πάροχο», την συντήρηση επισκευή 80 υπηρεσιακών οχηµάτων µάρκας HONDA, ο οποίος αναλαµβάνει αυτή, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Το είδος της εργασίας των οχηµάτων και οι τιµές αυτής ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 2. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής στα υπηρεσιακά οχήµατα να πραγµατοποιούνται πάντα εντός των οικονοµικών ορίων της παρούσας σύµβασης τόσο κατά την προγραµµατισµένη συντήρηση τους ( όποτε αυτό απαιτηθεί ) και σε ποσότητες ανάλογες µε αυτές που ορίζει το πρόγραµµα συντήρησης- επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εµφανίζονται βλάβεςφθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, προκαλούν όµως την ακινητοποίηση των οχηµάτων ως συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας µας. 3.Ο Πάροχος αναλαµβάνει την επισκευή συντήρηση των υπηρεσιακών οχηµάτων εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν παράταση της υφιστάµενης σύµβασης για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί εντός της εγκεκριµένης πίστωσης. 4. Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές έως την και δεν υπόκεινται σε καµία µεταβολή από οποιαδήποτε αιτία, εντός του συµφωνηθέντος ποσού και σύµφωνα µε τον κατάλογο προσφεροµένων τιµών που έγινε αποδεκτός και εµφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 5. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνα µε τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και βάση της τεχνικής προσφοράς του Παρόχου, ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό καθώς και τον κατάλληλο χώρο εντός της επιχείρησης, για την ασφαλή φύλαξη των οχηµάτων, κατά τη διάρκεια της νύχτας και της ηµέρας. 6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 43_110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Οι παρεχόµενες υπηρεσίες βαρύνωνται µε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταµείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 6,4% ( Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% ) της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%, 2% επι των κρατήσεων (του 6,4% ), 3% επί των κρατήσεων ( του 0,10% ) για τέλη χαρτοσήµου και 20% επ αυτών (2% & 3% ) υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και φορολογία 4% για την προµήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ 8. Ο Πάροχος βαρύνεται µε την χαρτοσήµανση της σύµβασης.

2 9. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. 10. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Περί ηµοσίου Λογιστικού Α 247) και του Π.. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου Α -150). 11. Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνει ΣΥΝΟΛΙΚΑ, αφού προσκοµισθούν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, οι οποίες να αναγράφουν «για είσπραξη χρηµάτων από το ηµόσιο»). Η πληρωµή του Παρόχου θα γίνει από την ιαχείριση Χρηµατικού της Υπηρεσίας µας. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύµβασης, το ένα κατατέθηκε στην.α..α., το άλλο πήρε ο Πάροχος δια του νόµιµου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: ΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ - Ο- ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΤΖΙΓΚΟΣ Ταξίαρχος Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΤΟΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ Τρουπάκη 12-14,ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ ΟΥ Κ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ

3 ΑΘΗΝΑ 22/3/2014 Από: ΤΟΓΙΑΛΟΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οικονοµική προσφορά για ανταλλακτικά µάρκας HONDA και µοντέλα TRANSALP 700 και TRANSALP 650 της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στα ανταλλακτικά παρέχεται εγγύηση ενός έτους και έκπτωση στα ανταλλακτικά σύµφωνα µε την σύµβαση που έχουν συνάψει η εταιρεία µας µε το υπουργείο σας ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΥΘ. ΤΟΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ 2-ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ : ΟΥ :K ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ :

4 Τιµές ανταλλακτικών TRANSALP 700 Κωδικός Περιγραφή Τιµή χωρίς Τελική τιµή µε ΦΠΑ ΦΠΑ 90180MN8006 ΒΙ A ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ 2,44 3, KW3006 ΒΙ A ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ 5,95 7, ΡΟ ΕΛΑ ΤΑΠΑΣ 0,40 0, MFFD00 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 65,43 80, MCRD02 ΜΠΑΤΑΡΙΑ YTZ14S 109,00 134, ΟΠ.ΛΑΜΠΑ 1,53 1, MFFD00 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 84,00 103, MFF316 ΚΕΡΑΙΑ 128,90 IMMOBILAZER 158, MFFD01 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 145,50 ΙΑΚΟΠΤΗΣ MEW920 ΒΑΣΗ 3,08 3, MAW761 ΤΡΟΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ 226,00 277, MFFD41 ΤΡΟΜΠΑ ΠΙΣΩ 174,58 214, MEW920 ΠΛΑΚΑ 32,80 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 40, KY6010 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 28,58 ΣΕΛΛΑΣ 35, MA5671 ΒΑΛΒΙ Α ΕΜΠΡΟΣ 17,25 21, MCW000 ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΕΚ 2,53 3, MFFD01 ΒΑΛΒΙ Α 21,13 ΠΟ Ο 25, MEW920 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 20,00 ΚΑΡΜΠ/ΤΕΡ 24, MFFD01 ΠΗΝΕΙΑ 427,00 525, MFFA51 ΤΑΠΑ 28,63 35, MK5003 ΒΑΛΒΙ Α 18,00 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 22, MCB610 ΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 31,95 39, MM9000 ΕΛΑΤΗΡΙΑ 2,95 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΤΕΜΑΧ. 3, MFFD01 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 329,56 405, MAN620 ΤΑΠΑ ΨΑΛΙ ΙΟΥ 7,30 8, MFFD01 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 464,00 570, SMGE01HE ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ , KPPT01 ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ 8,20 10, MT4000 ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 80,42 98, MEW921 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 6,20 7,62 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /20 ιστ

5 ΜΙΖΑΣ 31202MEW921 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 6,20 ΜΙΖΑΣ 7, MFFD00 ΣΤΑΝΤ ΠΛΑΪΝΟ 52,58 64, MEW922 ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΑ 37,15 45, MV1003 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 11,00 ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 13, MT6831 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,78 ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 20, MV1003 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ 11,00 ΤΡΟΧΟΥ 13, KS4003 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ 19,40 ΤΡΟΧΟΥ 23, MM5004 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 17,13 ΜΟΥΑΓΙΕ ΤΕΑΜΑΧ. 21, MN4920 ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 2,93 3, MFFD01 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 23,95 29, MN5650 ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 7,65 9, MFFD01 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 55,46 68, MFFD01 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 55,33 68, MAK000 ΣΙ ΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ 7,73 ΑΡΙΣΤΕΡΟ 9, MAK000 ΣΙ ΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ 7,73 ΕΞΙ 9, MFFD00 ΣΕΛΛΑ 360,18 443, MAN600 ΜΑΝΕΤΑ L XLV 14,85 18, MAN621 ΚΑ ΕΝΑ 60,98 ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 75, GC3000 ΠΑΞΙΜΑ Ι 1,85 2, GN5830 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΑΣΠΙΕ 7,68 9, MCB610 ΣΙ ΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ 13,35 16, MAK000 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΑΣΠΙΕ 3,50 4, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ 5,90 ΤΑΧ. 7, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΑΡΤΕΡ 2,25 14ΜΜ 2, MFFD01 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ R 45,95 56, MFFD01 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ L 45,95 56, MCB610 ΣΙ ΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ ΑΡ. 12,73 15, MFFD01 ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ R. 46,15 56, MY1006 ΕΛΑΤΗΡΙΟ 3,09 3, MFFD01 ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ L 46,15 56, MJ4670 ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 7,65 9, MEW921 ΒΑΛΒΙ Α 83,15 102, KT7761 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΙΣΚΟΦ. 4,42 5, MAB621 ΜΑΝΕΤΑ R. 24,48 30,11

6 43112MFFD01 ΕΛΑΤΗΡΙΟ 5,46 6, MFFD01 ΟΡΓΑΝΑ ΚΟΜΠΛΕ 593, MBW003 ΚΛΙΠΣ ΑΝΑ 2,13 2, MM9000 ΠΑΞΙΜΑ Ι 4,63 ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ 5, MFFD01 ΝΤΙΖΑ ΣΕΛΛΑΣ 5,8 7, MFFD00 ΝΤΟΥΙ ΠΙΣΩ 19,00 ΦΑΝΑΡΙΟΥ 23, KRM841 ΜΠΟΥΖΙ 11,8 14, MCJ505 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ 6,78 8, MFFD00 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 27,8 34, MEED01 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 23,15 ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ 28, KT8005 ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 14,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ 17, MM9003 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 4,53 ΣΤΑΥΡΟΥ 5, KA4701 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 4,30 ΣΤΑΥΡΟΥ 5, MFFD01 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 96,84 119, MFFD01 ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 76,64 ΕΜΠΡΟΣ 94, MFFD01 ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 86,30 106, MFFD01 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 30,34 ΣΕΤ 37, MFFD01 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 30,34 ΣΕΤ 37, MEJ016 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 44,00 54, MEW920 ΛΑΣΤΙΧΑ 14,20 ΒΑΛΒΙ ΩΝ HTA ΣΕΤ 17, KE8003 ORING ΣΕΤ ΝΕΡΟΥ 1,68 2, MFFD01 ΨΥΓΕΙΟ ΕΞΙ 261,88 322, MFFD01 ΨΥΓΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 232,00 285, KRJ901 ΒΑΛΒΙ Α 32,60 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40, MCHA00 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 34,00 41, MFFD00 ΣΩΛΗΝΑΣ 13,00 ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 15, MFFD00 ΣΩΛΗΝΑΣ 14,00 ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 17, MFFD00 ΣΩΛΗΝΑΣ 14,00 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 17, MFFD00 ΣΩΛΗΝΑΣ 9,75 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 11, MFFD00 ΣΩΛΗΝΑΣ 7,43 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 9, MFFD00 ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 7,00 ΝΕΡΟΥ 8, MFFD00 ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 8,53 ΝΕΡΟΥ 10,49 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /20 ιστ

7 19506MFFD00 ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 12,00 ΝΕΡΟΥ 14, MFFD01 ΝΤΙΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 16,64 20, MFFD01 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 23,00 28, MFFD01 ΝΤΙΖΑ 23,00 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 28, MFFD41 ΑΤΕΡΜΩΝΑΣ 127,00 ΚΟΝΤΕΡ 156, MFFD00 ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ 228,00 280, MFFP01 ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ & 122,00 ΑΛΥΣΙ Α 150, MFFD00 ΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 7,80 9, MAE000 ΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,82 12, MAV000 ΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ , MY3621 ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 28,24 34, KT7000 ΤΑΠΑ ΒΟΛΑΝ 12,53 15, MN8006 ΒΙ Α ΠΙΣΩ 2,44 ΑΓΚΑΝΑΣ 3, KBV003 ΒΙ Α ΕΜΠΡΟΣ 2,30 ΑΓΚΑΝΑΣ 2, MBTD51 ΒΙ Α ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 7,93 ΤΑΚΑΚΙΑ 9, MAW760 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΝΤ 14,00 17, MAW760 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΝΤ 2,60 3, MFFD01 ΙΑΚΟΠΤΗΣ 124,25 ΠΤΩΣΗΣ 152, KK0003 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 3,83 ΜΟΧΛΟΥ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 4, MBG003 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 65,00 79, MFFD01 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 295,00 ΜΟΤΕΡ 362, MFF305 ΒΑΛΒΙ Α ΣΤΑΝΤ 46,00 56, KE8003 ORING ΝΕΡΟΥ 1,55 ΕΠΑΝΩ 1, MEW921 ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 36,00 44, MAN910 ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ 27,23 ΚΟΜΛΕΡ 33, MCB610 ΒΙ Α 2,11 2,59 08R80MFF802 ΖΕΛΑΤΙΝΑ XLV MFFD00 ΜΑΤΙ 100,40 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 123, MN8000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6,50 8, MCB610ZD ΧΟΥΦΤΑ R XLV MCB610ZD ΧΟΥΦΤΑ L XLV

8 38501MEL003 ΡΕΛΕ KFGE20 ΛΑΜΠΑ Τιµές ανταλλακτικών TRANSALP 650 Κωδικός Περιγραφή Τιµή χωρίς ΦΠΑ Τελική τιµή µε ΦΠΑ ΜΠΟΥΖΙ 2,33 2, MCJ505 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ 6,78 8, MCB960 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 46,17 56, MM9013ZE ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ 33,13 40, KT8005 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 14,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ 17, ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ 2,25 14ΜΜ 2, MS6921 ΠΛΑΚΑ 32,45 39, MCB610 ΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 31,95 39, KAE003 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 21,10 ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ 25, MY1006 ΕΛΑΤΗΡΙΟ 3,09 3, KA4701 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 4,28 ΣΤΑΥΡΟΥ 5, MCB610 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ 60,48 74, KAS901 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3,83 4, ΡΟ ΕΛΑ ΤΑΠΑΣ 0,40 ΚΑΡΤΕΡ 0, MCF643 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 101,67 125, MM9003 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 4,53 ΣΤΑΥΡΟΥ 5, SB6000 ΒΙ Α 2,60 3, HN5671 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ 157,95 194, MAK000 ΣΙ ΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ 7,73 ΑΡΙΣΤΕΡΟ 9, MAK000 ΣΙ ΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ 7,73 ΕΞΙ 9, MCB610 ΣΙ ΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ 13,35 16, MCB610 ΣΙ ΕΡΟ ΜΑΣΠΙΕ 12,73 ΑΡΙΣΤΕΡΟ 15, GN5830 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΑΣΠΙΕ 7,68 9, MAK000 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΑΣΠΙΕ 3,50 4, MCB771 ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 76,64 94,27

9 ΕΜΠΡΟΣ 77200MCB670ZA ΣΕΛΛΑ 350,13 430, MCB611 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 55,33 68, MCB771 ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ 80,88 99, MCB612 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 29,58 ΣΕΤ (1) 36, MCB611 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 55,90 68, MCB612 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 29,58 ΣΕΤ (1) 36, KT7761 ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4,42 ΙΣΚΟΦΡ. 5, KT7761 ΛΑΜΑΚΙ 5,45 6, MAB621 ΜΑΝΕΤΑ R. 24,48 30, MCB771 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 68,28 83, MCB671 ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ L 42,73 52, MCB671 ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ R 42,73 52, MCB671 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ R 36,98 45, MCB671 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ L 36,98 45, ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΕΒΙΕ 5,90 ΤΑΧ. 7, KT7415 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 24,28 29, MAN600 ΜΑΝΕΤΑ L 14,85 18, MZ8650 ΛΑΣΤΙΧΑ 15,18 ΒΑΛΒΙ ΩΝ HTA 18, MF5003 ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΑΠΕΣ 4,43 ΒΑΛΒΙ ΩΝ 5, HC4005 ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΑΠΕΣ 3,00 ΒΑΛΒΙ ΩΝ 3, KE8000 ORING ΝΕΡΟΥ 1,68 2, MCB611 ΨΥΓΕΙΟ ΕΞΙ 261,88 322, MCB611 ΨΥΓΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 232,05 285, MT2003 ΒΑΛΒΙ Α 57,15 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 70, PC1004 ΒΑΛΒΙ Α 47,81 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 58, KE8000 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 40,20 49, MCB610 ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ 32,80 40, MCB610 ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ 18,63 22, MCB610 ΣΩΛΗΝΑΣ 14,14 ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 17, MR1000 ΣΩΛΗΝΑΣ 16,68 ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 20, MS8000 ΣΩΛΗΝΑΣ 14,63 ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ 17, MCB750 ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ 125,39 154, MCB610 ΣΩΛΗΝΑΣ 16,36 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 20, MCB610 ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 8,18 10,06

10 19233MCB610 ΣΩΛΗΝΑΣ 5,90 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 7, MCB610 ΝΤΙΖΑ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 16,64 20, MM9000 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 22,54 27, MCB610 ΝΤΙΖΑ 22,54 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 27, MAW760 ΝΤΙΖΑ ΚΟΝΤΕΡ 15,10 18, MV1013 ΑΤΕΡΜΩΝΑΣ 91,44 ΚΟΝΤΕΡ 112, MV1003 ΓΡΑΝΑΖΙ 14,80 ΑΤΕΡΜΩΝΑ 18, MCB611 ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ & 121,38 ΑΛΥΣΙ Α 149, MCB610 ΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 6,91 8, MAE000 ΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,82 12, MY3621 ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 28,24 34, KT7000 ΤΑΠΑ ΒΟΛΑΝ 12,53 15, KW3006 ΒΙ Α ΑΓΚΑΝΑΣ 5,95 ΠΙΣΩ 7, ML7922 ΒΙ Α ΓΙΑ ΠΙΣΩ 2,75 ΤΑΚΑΚΙΑ 3, MCB770 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 75,96 93, MCB771 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 68,28 83, MCB319 ΚΕΡΑΙΑ 104,44 IMMOBILAZER 128, MCB770 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 157,79 ΙΑΚΟΠΤΗΣ 194, HA5672 ΒΙ Α ΑΓΚΑΝΑΣ 8,35 ΕΜΠΡΟΣ 10, HA5672 ΒΙ Α ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 2,68 ΤΑΚΑΚΙΑ 3, MAW761 ΤΡΟΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ 226,03 278, MCB771 ΤΡΟΜΠΑ ΠΙΣΩ 167,45 205, MM5600 ΒΑΛΒΙ Α ΕΜΠΡΟΣ 17,25 21, MG7405 ΒΑΛΒΙ Α 16,43 ΠΟ Ο 20, MAW710 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 24,78 ΚΑΡΜΠ/ΤΕΡ 30, MCB611 ΠΗΝΕΙΑ 384,23 472, MK5003 ΒΑΛΒΙ Α 17,73 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 21, ML3910 ΕΛΑΤΗΡΙΑ 2,60 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 3, KEA743 ΙΑΚΟΠΤΗΣ 70,64 ΒΕΝΖΙΝΗΣ 86, MAN620 ΤΑΠΑ ΨΑΛΙ ΙΟΥ 7,30 8,98

11 52400MCB771 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 579,93 713, MC7602 ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ 20,00 24, MBB611 ΛΑΜΠΑ ΠΙΣΩ 1,5 1, MR5007 ΡΕΛΕ ΜΙΖΑΣ 80,42 98, MR6008 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 15,30 ΜΙΖΑΣ 18, MR6008 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 15,00 ΜΙΖΑΣ 18, MF5000 ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΕΣ 19,86 ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ 24, MN8010 ΜΠΟΥΖΟΠΙΠΕΣ 23,53 28, MV1003 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 11,08 ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 13, MT6832 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,78 ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 20, MV1003 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 11,08 ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 13, KS4003 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 19,40 ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 23, MM5004 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 17,13 ΜΟΥΑΓΙΕ 21, MAN910 ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ 27,23 ΚΟΜΠΛΕΡ 33, S04003 ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ 12,88 15, MM5860 ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 2,93 3, MJ4670 ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 7,65 9, MM5860 ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 2,93 3, MBW003 ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2,15 2, MM9000 ΠΑΞΙΜΑ ΙΑ 4,63 ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ 5, MCB610 ΝΤΙΖΑ ΣΕΛΛΑΣ 5,95 7, GZ9003 ΝΤΟΥΙ ΠΙΣΩ 9,23 ΦΑΝΑΡΙΟΥ 11, MAW760 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΝΤ 2,60 3, MAW760 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΑΝΤ 14,00 17, KK0003 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 3,83 ΜΟΧ.ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 4, MM8003 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 103,30 127, MCB610 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 295,00 362, MCB305 ΒΑΛΒΙ Α ΣΤΑΝΤ 43,00 52, MN8000 ORING ΝΕΡΟΥ 2,10 ΕΠΑΝΩ ΣΕΤ 2, MAB690 ΣΕΤ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΑ 42,00 51, MBWD21 ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 30,21 37, MF5841 ΣΛΑΪΤ 115,91 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 142, MCB610 ΒΙ Α 2,11 2, GAH003 ΛΑΜΠΑ ΣΤΟΠ XLV ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ / 1 /20 ιστ

12 23811MN8000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6,50 8, MCB610ZD ΧΟΥΦΤΑ R XLV MCB610ZD ΧΟΥΦΤΑ L XLV MEL003 ΡΕΛΕ KFGE20 ΛΑΜΠΑ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ AFTERMARKET ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Με εκτίµηση ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΥΘ. ΤΟΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ 2-ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ : ΟΥ :K ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ :

13 Λίστα ανταλλακτικών After-Market TRANSALP 650 Σε περίπτωση µη επάρκειας γνήσιων ανταλλακτικών, θα χρησιµοποιηθούν After-Market ανταλλακτικά που θα είναι εφάµιλλης ποιότητας µε πιστοποίηση ISO και CE και θα προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 15%. Κωδικός Περιγραφή Τιµή χωρίς Τιµή µε Τελική τιµή ΦΠΑ έκπτωση µε ΦΠΑ BELRAY EXP ΛΑ ΙΑ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 9,35 7,95 9,78 HARRIS-ARIETE ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 17,89 15,20 18,70 DOT-4 BELRAY ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 8,13 6,91 8,50 COOL ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 4,88 4,15 5,10 WURTH ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0,41 ΡΕΥΜΑΤΟΣ 0,35 0,43 FA140 PREMIER ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 17,48 14,86 18,28 FA185 BENDIX ΤΑΚΑΚΙΑ 20,95 ΕΜΠΡΟΣ 17,81 21,90 FA185 PREMIER ΤΑΚΑΚΙΑ 17,88 ΕΜΠΡΟΣ 15,20 18, MCB ΝΤΙΖΑ 10,97 JAPAN ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 9,32 11,47 17/HXLV650V1548 ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΑΛΥΣΙ Α JS/26 ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 32,11 ΤΙΜΟΝΙΟΥ 27,29 33, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 3,66 3,11 3, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ 5,27 TEMAXIO 4,48 5, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ 6,59 ΤΡΟΧΟΥ 5,60 6, ΜΑΝΕΤΑ VICMA L 3,72 XLV MAB ROC ΜΑΝΕΤΑ (R) 9,30 XRV750-XLV650 7,92 9, ΦΛΑΣ-ΠΙΣΩ R 14,63 XLV650 ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ L 14,63 XLV650 ΜΕ ΒΑΣΗ PERMATEX ΣΠΡΕΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 4.72 PERMATEX FORK OIL ΛΑ Ι ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ 8,94 SAE15 BELRAY 7,60 9,35 XG153AF ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 41,87 35,59 43,78

14 ΕΜΠΡΟΣ XG157AF ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 35,77 ΠΙΣΩ 30,40 37, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 16,26 XLV650 13,82 17,00 DRP8EA-9 ΜΠΟΥΖΙ 2,60 2,21 2,72 ΚΑΘ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 4.07 TRANSALP ΦΑΡ-0002 ΦΑΡΟΣ POLICE 65,04 B ΤΥΠΟΣ 55,59 68,37 ΣΕΙ-0009 ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΙΚΡΗ XLV ΛΑΜ-0024 ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ v-21w ROC ΣΕΙ-0008 ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗ 227,64 193,49 237,99 ΣΩΛ ΣΩΛ.ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΚΑΡΜΠ. 1/2 2,68 ΜΕΤΡΑ 2,28 2,80 ΠΙΠ ΠΙΠΑ NGK LD05F 3,25 2,76 3,39 ΦΑΡ ΦΑΡΟΣ POLICE 109,75 A ΤΥΠΟΣ 93,29 114,75 ΠΙΠ ΠΙΠΑ NGK XD05F ΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 7.32 ROCKET SWITCH

15 AFTER-MARKET Λίστα ανταλλακτικών After-Market TRANSALP 700 Σε περίπτωση µη επάρκειας γνήσιων ανταλλακτικών, θα χρησιµοποιηθούν After-Market ανταλλακτικά που θα είναι εφάµιλλης ποιότητας µε πιστοποίηση ISO και CE και θα προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 15%. Κωδικός Περιγραφή Τιµή χωρίς ΦΠΑ Τιµή µε έκπτωση Τελική τιµή µε ΦΠΑ HARRIS-ARIETE ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 17,89 15,20 18,70 DOT-4 BELRAY ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 8,95 7,61 9,36 FORK OIL ΛΑ Ι ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ 8,94 SAE15 BELRAY 7,60 9,35 COOL ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 4,88 4,15 5,10 BELRAY EXP ΛΑ ΙΑ ΤΙΜΗ 9,35 ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 7,95 9,78 WURTH ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0,41 ΡΕΥΜΑΤΟΣ 0,35 0,43 FA174 PREMIER ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 17,56 14,93 18,36 FA 388 PREMIER ΤΑΚΑΚΙΑ 19,51 ΕΜΠΡΟΣ 16,58 20, MFF JAPAN ΝΤΙΖΑ 8,94 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 7,60 9,35 17/HXLV600V1547 ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΑΛΥΣΙ Α JS/26 ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 32,11 ΤΙΜΟΝΙΟΥ 27,29 33, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 5,27 TEMAXIO 4,48 5, ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 6,59 TEMAXIO 5,60 6,89 XG153AF ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡΟΣ 41,87 ΤΕΧΑΧΙΟ 35,59 43,78 XG157AF ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ 35,77 ΠΙΣΩ 30,40 37,40 CPR8EA-9 ΜΠΟΥΖΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 3,66 ΤΡΟΧΟΥ 3,11 3,83 ΚΑΘ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 4.07 TRANSALP

16 ΖΕΛ-0135 ΖΕΛ-0077 ΛΑΜ-0139 ΦΑΡ-0002 ΖΕΛΑΤΙΝΑ XLV 700 ERMAX ΖΕΛΑΤΙΝΑ XLV700 KAPPA ΛΑΜΠΑ H11 PHILIPS ΦΑΡΟΣ POLICE B ΤΥΠΟΣ , ,59 68,37 ΣΕΙ-0009 ΛΑΜ-0024 ΦΛΑ-2143 ΦΛΑ-2073 ΛΑΜ-0139 ΣΕΙ-0008 ΣΩΛ ΠΙΠ ΦΑΡ ΠΙΠ ΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΙΚΡΗ XLV 700 ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ 12v-21w ROC ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ (L) ΙΑΦΑΝΟ ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ (R) ΙΑΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑ H11 PHILIPS ΣΕΙΡΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΩΛ.ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΚΑΡΜΠ. 1/2 ΜΕΤΡΑ ΠΙΠΑ NGK LD05F ΦΑΡΟΣ POLICE A ΤΥΠΟΣ ΠΙΠΑ NGK XD05F ΙΑΚΟΠΤΗΣ ROCKET SWITCH ,84 2, ,64 2,68 3,25 109, ,41 2,96 2,41 2, ,49 237,99 2,28 2,80 2,76 3,39 93,29 114, ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΑΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ AFTERMARKET ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Οι παραπάνω τιµές ισχύουν µέχρι 31/12/2014 Με εκτίµηση ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΥΘ. ΤΟΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΟΥΡΤΙ ΟΥ 2-ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ : ΟΥ :K ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ :

17 ΑΘΗΝΑ Από: ΜΑΡΙΑ ΙΩ. ΤΟΓΕΛΟΥ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέµα: Οικονοµική προσφορά παροχής υπηρεσιών δικύκλων οχηµάτων µάρκας HONDA και µοντέλα TRANSALP 700 και TRANSALP 650 της Ελληνικής Αστυνοµίας. Παροχή υπηρεσιών Στις τιµές της παροχής υπηρεσιών, προσφέρεται έκπτωση της τάξης του 15%. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΓΑΛΟ 96,00 81,60 100,37 ΣΕΡΒΙΣ ΜΙΚΡΟ 46,00 39,10 48,09 ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΚΟΙ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ 60, ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ ΙΑ ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ 47,00 39,95 49,14 ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜ. ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ 46,00 39,10 48,09 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛ. ΤΙΜΟΝΙΟΥ 56,00 47,60 58,55 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 10,00 8,50 10,46 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 25,00 21,25 26,14 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΑΙ 28,00 23,80 29,27 ΑΛΥΣΙ Α ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ 20,00 17,00 20,91 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 20,00 17,00 20,91 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 46,00 39,10 48,09 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛ. ΤΡΟΧΟΥ 25,00 21,25 26,14 ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΚΟΠΛ. ΕΜΠΡΟΣ 38,00 32,30 39,73 ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΚΟΠΛ. ΠΙΣΩ 30,00 25,50 31,37 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΧΟΥ 50,00 42,50 52,28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 28,00 23,80 29,27 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 28,00 23,80 29,27 ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΣ 28,00 23,80 29,27 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 38,00 32,30 39,73 ΑΛΛΑΓΗ ORING ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ 20,00 17,00 20,91

18 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΑΕΡΟΣ 20,00 17,00 20,91 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΠΕΚ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΗΤΑ ,45 38,68 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙ ΙΩΝ 30,00 25,50 31,37 ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΖΟΑΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ,45 38,68 ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ,95 49,14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΣΩ ,80 29,27 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ 20,00 17,00 20,91 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 20,00 17,00 20,91 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΡΡΟΗΣ 40,00 34,00 41,82 ΚΥΛΙΝ ΡΟ-ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ 40,00 34,00 41,82 ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΡΝΑΣ 20,00 17,00 20,91 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΓΚΑΝΑΣ ,95 28,23 ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΓΚΑΝΑΣ 20,00 17,00 20,91 ΠΙΣΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 20,00 17,00 20,91 ΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΦΛΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 20,00 17,00 20,91 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΛΛΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΦΑΝΟΥ 30,00 25,50 31,37 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ INJECTION ,45 59,59 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΛΑ Ι ,45 59,59 ΠΕΙΡΟΥΝΙΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΟΥ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΥΣΙ ΑΣ 15,00 12,75 15,68 ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΩΝ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΚΟΠΤΟΥ ΦΛΑΣ 30,00 25,50 31,37 ΚΑΙ ΦΩΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ,60 58,55 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ ,30 39,73 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ,30 39,73 ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΟΡΘΩΤΗ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΨΑΛΙ ,30 39,73 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ 15,00 12,75 15,68 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΚΟΠΤΗ ΒΕΝΖ. 25,00 21,25 26,14 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΒΕΝΖ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΡΟΜ.ΒΕΝΖΙΝΗΣ 30,00 25,50 31,37 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 50,00 42,50 52,27 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΝΟΥ ΣΤΑΝΤ 40,00 34,00 41,82 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 20,00 17,00 20,91 ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 50,00 42,50 52,27 ΑΛΛΑΓΗ O-RING ΚΕΦΑΛΗΣ 20,00 17,00 20,91 ΝΕΡΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ 10,00 8,50 10,45

19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΦΑΡΟΥ 30,00 23,10 28,41 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10,00 8,50 10,45 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΤΙ 50,00 42,50 52,27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 150,00 127,50 156,82 Οι παραπάνω τιµές ισχύουν µέχρι 31/12/2014 Με εκτίµηση

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002551243 2015-01-31 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α.Δ.Α.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 /1 /13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 833 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας).1.βαση ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.S (453772)ΤΜΧ 1 2. ΜΑΣΚΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤ6ΙΚΗ (7804Ρ8)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Σ.Α.Ν. ΤΜ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Βοτανικός, 01-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΖΙΠ SUZUKI VITARA SE416 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 30/4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 290 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟ, 2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Ιων.ια 30/3/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ:8382: /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Μελέτης :7 Προς: /νση Oικονοµικών Υπηρεσιών Θέµα : «Μελέτη για την προµήθεια ανταλακτικών για την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επισκευή Υπηρεσιακών Μοτοσικλετών της ΔΤΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 136 71 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23 / 6/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 377 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1. ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΕΞΙ (ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ), 1 2. ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΟΠ ΠΙΣΩ ΑΡ ΠΟΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 7-5-12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 209 210 211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ (7840 L9) TMX1.ΓΙΑ CITROEN JUMPER.ΑΡ.ΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ AGILITY 50 150 5ΚΑΛ 7220044 7220044 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 125 MAJESTY 125 150 7220086 7220086 Κωδικός: 04601121 Barcode: 04601121 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ BEVERLY 250 MP3 7220045 7220045 Κωδικός: 04601144 Barcode:

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ HONDA 0-5250 29,00 0-5651 29,00 0-5259 25,00 0-5600 25,00 G200 GX120 GX160 GX160 Πιστόνι πλήρες Φ67mm Πιστόνι πλήρες Φ60mm Πιστόνι πλήρες Φ68mm Πιστόνι πλήρες Φ68,25mm oversize 0-5615 27,00 0-5640 30,00 0-4456

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Π Ο Φ Α Σ Η «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΗΜΟΣΙΑΣ Τ Α Ξ Η Σ & Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΟΥ Π Ο Λ Ι Τ Η ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002186362 2014-07-23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρμόδιος: Αρχ/κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Εργασίες Συστήματος Πέδησης Σελίδα 1 από 25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ραιδεστός, 20 Απριλίου 2016

Νέα Ραιδεστός, 20 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ιωάννινα, 22-11 -2011 Αριθ. πρωτ.: 6423 Ταχ. Δ/νση: Βυζαντινό Μουσείο Ταχ. Κώδικας: 45221- Κάστρο Πληροφορίες: Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1305,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1305,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθ. Πρωτ. :6640 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL 0-6448 50,00 0-6576 50,00 0-6429 50,00 0-6419 50,00 017,MS170 018,MS180 MS230 025,MS250 Κύλινδρος Φ37mm Κύλινδρος Φ38mm Κύλινδρος Φ40mm Κύλινδρος Φ42,5mm 0-6581 70,00 0-6512 60,00 0-6615 90,00 0-6456 6,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 601/04-09-2014 14SYMV002280027 2014-09-09 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21 22 23 24 25 26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΚΗΙ-6240 CITROEN JUMPER, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/12/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 36540 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm

ΓΙΑ ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA - JONSERED - PARTNER- POULAN - MC CULLOCH. Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7159 50,00 0-7161 50,00 0-7125 60,00 0-6531 50,00 137,142 40, 142 365 PARTNER 351 Κύλινδρος Φ 38mm Κύλινδρος Φ 40mm Κύλινδρος Φ 48mm Κύλινδρος Φ41mm 0-7163 35,00 0-7127 50,00 0-7113 3,00 0-6536 3,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 590/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 18o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/112-γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ-

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ- Α Α: ΒΛΛΗΩΚΑ-ΖΧ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV

17SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 999739279 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIKOΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 19 Τ.Κ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Φ.Μ.: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 =========================

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩ10-4Τ5 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 01 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 12-06-14 Αριθμ. Πρωτ.: 09 14SYMV00292 14-06-12 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την Ανάθεση εργασίας «Συντήρηση Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα, και έχοντας υπόψη o

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα, και έχοντας υπόψη o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, 18 εκεµβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. :7161 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Κιλκίς, 22 Αυγούστου 2016

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Κιλκίς, 22 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.13 16:03:02 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΜ9465ΦΘΘ-ΑΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την 10/8/2015 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), Νίκης 4, Τ.Κ 10248, Αθήνα, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα την 10/8/2015 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), Νίκης 4, Τ.Κ 10248, Αθήνα, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων: Σύμβαση ποσού ευρώ 19.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία πληροφοριακών υποδομών και δικτύων στα πλαίσια λειτουργίας του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

**************************** * Μ Ε Λ Ε Τ Η * **************************** υπ αριθ. 2/2017

**************************** * Μ Ε Λ Ε Τ Η * **************************** υπ αριθ. 2/2017 **************************** * Μ Ε Λ Ε Τ Η * **************************** υπ αριθ. 2/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προµήθεια:ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.762,80 ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz & smart Κωδικός Ανταλλακτικού Περιγραφή Ανταλλακτικού Αξία Μονάδας Απόθεµα A0000531026 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 18 A0000531126 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,24 20 A0000700387 ΒΕΛΟΝΑ 40,16 1 A0000700487

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 04.12.2013 οικ.238934 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός 6.503,00 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ιατηρείται µέχρι τέλος έτους 2018 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πειραιάς, 4 εκεµβρίου 2015 Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 e-mail: oikepitr@pireasnet.gr Αριθ. πρωτ. _54336/1324_ ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

GU32570360 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΡ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 GU32570260 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕ MG NEVADA 750 ΧΡΩΜΙΟ 71,00 887039 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΑΡΙΣΤ 9,70 887040 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΠ ΤΕΠΟΖ MG STELVIO NTX ΔΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 6PROC005294607 206-0-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Οκτωβρίου 206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ιατηρείται µέχρι τέλος έτους 2018 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2015 Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 e-mail: oikepitr@pireasnet.gr Αριθ. πρωτ. _55880/1357_ ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Υπηρεσία : Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου Γουδή 14SYMV002063390

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο 01/2014 Για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για εξυγίανση φανών εμποδίων ευρύτερης περιοχής αεροδρομίου Αστυπάλαιας σύμφωνα με εγκεκριμένη και θεωρημένη προδιαγραφή. 14SYMV002235078

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός 12 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ BS5501 BS5501 ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 110ΤΕΜ BS9839 BS9839 Κωδικός: 17403015 Barcode: 17403015 Κωδικός: 52602007 Barcode: 52602007 ΒΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΕΙΣΑΓΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ BS3701 BS3701 ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002623030 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 2 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας :121 33 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα