ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώ νυμος Τεχνική Εταιρεία ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ»... 1 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστα τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και δ.τ. «PANSYSTEMS AE».. 2 Δικαστικά Κήρυξη ανίσχυρων τίτλων... 3 Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 4 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «Αθηναϊκό Καρδιοχειρουρ γικό και Παιδοκαρδιοχειρουργικό Ιδιωτικό Ιατρείο Ιατρική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «Αθηναϊκή Καρδιοχειρουργική και Παιδοκαρδιοχειρουργική Ι.Μ.Ε.Π.Ε.»... 5 Τροποποίηση του καταστικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «THE STRATEGY ALLIANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «THE STRATEGY ALLIANCE Ltd»... 6 Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TERRACOM HELLAS ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ»... 7 Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ ΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SPORTS DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.»... 8 Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΣΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «BASIS»... 9 Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΡ ΤΟΓΡΑΜΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή «GENERAL EXHAUST LTD» και δ.τ. «ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση εκχώρησης λόγω δωρεάς εν ζωή εταιρι κών μεριδών της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «Ε.Β.Ε.Ξ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Τεχνι κή Εταιρεία ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /0207 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Kαταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία ΚΕ ΔΡΟΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 6796/01ΝΤ/Β/86/125, που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής:

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Άρθρο 2 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Π. Φαλήρου Αττικής, η διεύθυνση των γραφείων της είναι Λ. Αμφι θέας 77 όπου και δωσιδικεί. 2. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και του εξωτερικού που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Καλλιθέα, 27 Ιουλίου 2007 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕ ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και δ.τ. «PANSYSTEMS AE». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PANSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και με δ.τ. «PANSYSTEMS AE» και με αριθμό Μητρώου 7481/01ΝΤ/Β/86/363, που απο φάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Μετά την τροποποίηση που εγκρίθηκε, το άρθρο έχει ως εξής: Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών ειδών που έχουν σχέση με την λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών (COMPUTER) και συστημάτων οργανώσεως και αυτομα τισμού επαγγελματικών γραφείων, καθώς επίσης και η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εισαγωγή με ρών αυτών και η συναρμολόγηση και συντήρηση τους. 2. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών εμπο ρικών ή κατασκευαστικών οίκων ηλεκτρονικών υπολο γιστών, προγραμμάτων, αναλωσίμων, περιφερειακών και λοιπών συναφών. 3. Η σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών και προγραμ μάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παροχή μηχα νογραφικών υπηρεσιών. 4. Η εμπορία ασυρμάτων συσκευών (κινητών τηλεφώ νων), εξαρτημάτων και αξεσουάρ τους και γενικότερα τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού υλικού. 5. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών εμπο ρικών ή κατασκευαστικών οίκων ασυρμάτων συσκευών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ τους και γενικότερα τηλε πικοινωνιακού και ηλεκτρονικού υλικού. 6. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ως και μέλλουσες να συσταθούν κοινοπραξίες και εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με αντικείμενο συναφές. 7. Η ενέργεια πωλήσεων προϊόντων, οίκων της ημεδα πής και της αλλοδαπής με ταχυδρομικές ή τηλεφωνικές παραγγελίες, μετά από καταχωρήσεις στον τύπο (πε ριοδικά, εφημερίδες κλπ.) και προβολή μηνυμάτων που περιέχουν προσφορές προς πώληση σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το εν λόγω σύστημα πω λήσεων είναι γνωστό διεθνώς ως TELESHOPPING. 8. Η έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων με στό χο: α) την προώθηση της βιώσιμου (αειφόρου) ανάπτυξης π.χ. η βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινοι πόροι, έδαφος, ήλιος, ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινο τόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών. Η εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και η εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων. Η δικτύωση των ανωτέρω έργων καθώς και η δημι ουργία και η διαχείριση ανθρώπινων δικτύων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού καθώς και η εμπορία των προϊόντων τους με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας από άλλες χώρες. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Καλλιθέα, 27 Ιουλίου 2007 Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Κήρυξη ανίσχυρων τίτλων. Δυνάμει της υπ αριθμ. 412/ 2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, εκδοθείσης μετά από αίτηση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», εδρεύ ουσας στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86), νομίμως εκπροσω πούμενης, κηρύχθηκε ανίσχυρη η υπ αριθμ τραπεζική επιταγή της Συνεταιριστικής Τράπεζα Ευβοί ας Ευβοϊκή Πίστη, ποσού ευρώ (5.000,00) που εξέδωσε ο Γεώργιος Τσιλιγιάννης στη Χαλκίδα, σε χρέωση του υπ αριθμ τραπεζικού λογα ριασμού που διατηρεί στην άνω πληρώτρια τράπεζα, με ημερομηνία εκδόσεως , σε διαταγή της εται ρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΑΕΒΕ» και η οποία μεταβιβάσθηκε διαδοχικά δι οπισθογραφήσεως από την ανωτέρω εταιρεία στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε.», από την τελευταία στην εταιρεία με την επωνυμία «ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.», από την τελευταία στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.» και από την τελευταία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Χαλκίδα, 30 Ιουλίου 2007 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΦΩΤΕΙΝΗ Β. ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ (3)

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (4) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡΜΑΕ 30276/06/Β/93/12) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 χλμ Ε.Ο. Σερρών Δράμας), με αριθμό Μητρώου Α.Ε /06/Β/93/12, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, και δυνάμει της υπ αριθμ. 25/ σχετικής απόφασής του, καλεί τους μετό χους της στην 21η έκτακτη Γενική Συνέλευση τους την 28η Αυγούστου 2007 nμέρα Τρίτη και ώρα μεσημ βρινή, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επί του 3ου χλμ Ε.Ο. Σερρών Δράμας (στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Λήψη απόφασης μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ) δηλα δή από την τιμή του ενός ευρώ ανά μετοχή (1 ) να μειωθεί σε πενήντα λεπτά του ευρώ ανά μετοχή (0,50 ). Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας αντίστοιχα της καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ), με ταυτόχρονη έκδοση ίσου με τον υφιστάμε νο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση (διπλασιασμό) του συνολικού αριθμού τους. από οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εννι ακόσιες εξήντα ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς ενός ευρώ (1 ), σε δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι ( ) κοινές ονομαστικές με τοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) συνολικά, ώστε να διανεμηθεί, στη συνέχεια,, στους μετόχους μία δωρεάν μετοχή για κάθε μία παλαιά (split). 2) Τροποποίηση του άρθρου 5 ίου ισχύοντος κωδικο ποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του. 3) Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθεί και η άνω τροποποίηση του άνω άρθρου 5 αυτού. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το νόμο και το κατα στατικό της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 21η έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας (3 χλμ Εθνικής Οδού Σερρών Δράμας, Τ.Κ , Σέρρες) τουλάχιστον πέντε (5) ολό κληρες ημέρες, πριν τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα: Α) Αν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαρι ασμό, να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν απ αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέ πει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προ σκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (s) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογα ριασμό να δεσμεύουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.ΑΑ.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Σέρρες, 31 Ιουλίου 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (5) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «Αθηναϊκό Καρδιοχειρουργικό και Παιδοκαρδιοχειρουργικό Ιδιωτικό Ιατρείο Ιατρι κή Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «Αθηναϊκή Καρδιοχειρουργική και Παιδοκαρ διοχειρουργική Ι.Μ.Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Αντωνίας Δαβι λα Μανδρέκα, που έχει την έδρα της στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 61, που δημοσιεύθηκε νό μιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρω τοδικείου Αθηνών συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με τα ακόλουθα στοιχεία: Εταίρος: Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ του Ηλία και της Φω τεινής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , ιατρός Καρδιοχειρουργός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεύκων αριθμός 21, με ΑΔΤ Χ / του Α.Τ. Κηφισιάς και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος και Ελληνικής ιθαγενείας. Επωνυμία της εταιρείας : Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «Αθηναϊκό Καρδιοχειρουργικό και Παιδοκαρδιο χειρουργικό Ιδιωτικό Ιατρείο Ιατρική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι «Αθηναϊκή Καρδιοχειρουργική και Παιδοκαρδιοχειρουργική Ι.Μ.Ε.Π.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα είναι «Athens Adult and Pediatric Cardiac Surgery Ltd» και ο διακριτικός τίτλος «Athens Heart Surgery». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρί ου Αττικής και ειδικότερα η έδρα του Φορέα Πρωτοβάθ μιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 56. Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00), το οποίο κατεβλήθη εξ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ολοκλήρου ήδη στο ταμείο της εταιρείας. Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ, η δε αξία της μερίδας συμμετοχής ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ και αποτελείται από εισφορά τοις μετρητοίς του μοναδικού εταίρου Γεώργιου Σαρρή, που είναι κύριος και των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων. Διάρκεια: Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι πέντε (25) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα που περίληψη αυτού του καταστατι κού δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να απο φασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφαση της, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της, αφού τη ρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής δεοντολογίας στον τομέα της καρδιοχειρουργικής. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του π.δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει. Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται καθ όλη τη διάρ κεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο, Γεώργιο Σαρρή του Ηλία, ο οποίος ορίζεται ως διαχειριστής με το παρόν. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΑΒΙΛΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ (6) Τροποποίηση του καταστικού της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «THE STRATEGY ALLIANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «THE STRATEGY ALLIANCE Ltd» Με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβο λαιογράφου Αθηνών με έδρα τη Γλυφάδα Δέσποινας Β. Λιασίδου, αντίγραφο τις οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία Eταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις με αριθ μούς Γενικό και Ειδικό 3823, έγινε αλλαγή και μετα φορά της έδρας της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «THE STRATEGY ALLIANCE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «THE STRATEGY ALLIANCE Ltd», από το Δήμο Αθηναίων (οδός Αλέξανδρου Σούτσου αριθμός 8) στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής (οδός Αριστοφάνους αριθμός 23) και έγινε ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστικού της που αναφέρεται στην έδρα της, το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής: Άρθρο 3 Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττι κής. Τα γραφεία της εταιρείας θα στεγάζονται επί της οδού Αριστοφάνους αριθμός 23. Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί η εταιρεία να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πό λεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό ή και να μεταφέρει την έδρα της. Αθήνα, 2 Αυγούστου 2007 ΔΕΣΠΟΙΝΑ Β. ΛΙΑΣΙΔΟΥ (7) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TERRACOM HELLAS ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με το υπ αριθμ. 2964/18.7:2007 συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Αθήνας ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΣΣΑ ΓΙΑΝΝΗ, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό γενικό 8132 και ειδικό 547 και θα δημοσιευθεί νόμιμα στο tεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμέ νης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: α) Ο Σταμάτης Μαχειμάρης του Πελοπίδα πώλησε τα (300) εταιρικά μερίδια που του ανήκαν συνολικά αξίας ( ) το καθένα στον Αριστείδη Ρουσινό του Αλεξάνδρου και αποχώρησε από την εταιρεία και έτσι μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο Αριστείδης Ρουσινός του Αλεξάνδρου. β) Μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια από δραχμές σε ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.195,89 και έτσι ανήλθε στο ποσό των , διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια αξίας 30 το καθένα. γ) Τροποποιήθηκε το άρθρο του καταστατικού όσον αφορά την έδρα της εταιρίας η οποία μεταφέρθηκε στο μισθωμένο γραφείο στην Αθήνα (Χαλκίδος και Ολυμπίων 8 Άνω Πατήσια). δ) Τροποποιήθηκε το άρθρο του σκοπού της εται ρείας. ε) Τροποποιήθηκε το άρθρο της διαχείρισης της εται ρείας και στ) Κωδικοποιήθηκαν όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TERRACOM HELLAS ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα το Δήμο Πειραιά (Ακτής Μιαούλη 5), που συστήθηκε με το υπ αριθμ. 4601/ καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νίκαιας Ασημίνας Σκλαβενίτου Σαράντου, το οποίο καταχωρή θηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 850/ και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο τεύχος Ανωνύμων Εται ρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημε ρίδας της Κυβερνήσεως, με αριθμό 6.982/ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΖΕΛΗ ΚΑΣΣΑΓΙΑΝΝΗ (8) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗ ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SPORTS DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.». Με το υπ αριθμ. 2943/ συμβόλαιο της Συμβο λαιογράφου Αθηνών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ,

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ακριβές αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμι μα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών στις με αριθμό Γενικό 13467, Ειδικό 3776, επήλθαν οι κάτωθι τροποποιήσεις στο καταστατικό της Εταιρεί ας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με το διακρι τικό τίτλο «SPORTS DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Αχαρνών Αττικής επί των οδών Αθηνάς Υγείας και Μεγάλου Βασιλείου, η οποία συστάθηκε με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθη νών Βασιλικής Οικονόμου Οικονομοπούλου, στο οποίο συμπεριελήφθηκε το καταστατικό της, ακριβές αντίγρα φο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία Eταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4077 και ειδικό 1501 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 2051/ ΦΕΚ. Ειδικότερα: α) Ο εταίρος Γεώργιος Τόγιας εκχώρησε λόγω πωλήσεως (200) εταιρικά μερίδια προς τον Κυ ριάκο Καραταϊδη, αντί συνολικού τιμήματος 6.000,00 ευρώ ήτοι αντί τιμήματος (30) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο και β) Ο εταίρος Σωτήριος Μαυρομμάτης εκχώ ρησε λόγω πωλήσεως (190) εταιρικά μερίδια προς τον Κυριάκο Καραταΐδη, αντί συνολικού τιμήματος 5.700,00 ευρώ ήτοι αντί τιμήματος (30) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο. γ) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα πέντε (5) δώδεκα (12), δέκα τέσσερα (14) και είκοσι έξι (26) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις. Τα τροποποιημένα άρθρα έχουν ως εξής Άρθρο 5 Εταιρικό κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια Μεταβίβαση αυτών Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χι λιάδες ευρώ (18.000,00) το οποίο σύμφωνα με τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από περισσότερα εταιρικά μερίδια, ανάλογα με την καταβληθείσα χρηματική ει σφορά του για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Δηλαδή: 1. Ο Ηλίας Αρμόδωρος του Γεωργίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ τριακόσια (300,00) και συμ μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής απο τελούμενη από δέκα (10) εταιρικά μερίδια και 2. Ο Κυριάκος Καραταϊδης του Θεοδώρου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα επτά χιλιάδες επτακό σια (17.700,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα (590) εταιρικά μερίδια. Άρθρο 12 Διαχειρίση και Εκπροσώπηση Διορισμός Εξουσία Ανάκληση Διαχειριστών Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανα λαμβάνει με το παρόν και για όλη την διάρκεια αυτής ο εκ των εταίρων Κυριάκος Καραταΐδης του Θεοδώρου και της Μαρίας, ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα εκπρο σωπεί την εταιρεία, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί ου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Πρά ξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εται ρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γωρίζει. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις. 2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτο ντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επω νυμία. 3) Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει με συμβολαι ογραφικό πληρεξούσιο, σε τρίτο εταίρο ή μη, όλες ή μερικές από τις εξουσίες του. Άρθρο 14 Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, και να είναι εταίροι Ομόρρυθμης ή Ετερρόρυθμης εταιρεί ας ή εταίροι Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με πλειοψηφία των τριών πέ μπτων (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου. Άρθρο 26 Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης Γενικές αρχές 1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβο λαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συ ναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καστατι κό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3190/1955 ή το παρόν καταστατικό. 2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμ βασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορί ζει το άρθρο 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Περίληψη του ανωτέρω κωδικοποιημένου καταστατι κού έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» με δ.τ. «SPORTS DEVELOPMENT Ε.Π.Ε.». Έδρα: Ο Δήμος Αχαρνών Αττικής επί των οδών Αθηνάς Υγείας και Μεγάλου Βασιλείου. Διάρκεια: Τριάντα (30) έτη. Κεφάλαιο: ,00 ευρώ διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 30,00 ευρώ. Εταίροι: 1) Κυριάκος Καραταϊδης του Θεοδώρου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καστοριά, το έτος 1965, κάτοχος του υπ αριθμόν Ν / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καστοριάς, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Διός αρ. 4Β με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου. 2) Ηλίας Αρμόδωρος του Γεωργίου και της Παγώνας, εμπορικός αντιπρόσωπος, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1960, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΑ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού, κάτοικος Χολαργού οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 2Β με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου. Όλοι ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρεία ο μεν Κυριάκος Καραταϊδης με το ποσό των ,00 ευρώ με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελεί ται από (590) εταιρικά μερίδια ο δε Ηλίας Αρμόδωρος με το ποσό των 300,00 ευρώ με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από (10) εταιρικά μερίδια. Σκοπός: Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η κατασκευή και εκμετάλλευση γηπεδικών εγκα ταστάσεων. 2) Η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων, δραστηριο τήτων και πρωταθλημάτων καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων στις ανωτέρω ή σε άλλες εγκαταστάσεις. 3) Η αντιπροσώπευση εισαγωγή και εμπορία αθλητι κών ειδών, ρουχισμού ή μη. 4) Η σύσταση παιδικών ακαδημιών. 5) Η προώθηση αθλητικών προϊόντων, η σύναψη συμ βάσεων με χορηγούς για διαφημιστικούς ή μη λόγους, καθώς και η διαχείριση (διεύθυνση) υποθέσεων αθλητών και αθλητικών διοργανώσεων. 6) Η κατασκευή, δημιουργία λειτουργία και εκμετάλλευ ση καφετέριας αναψυκτηρίου στους ανωτέρω χώρους. 7) Επίσης η συμμετοχή και η συνεργασία σε οιου δήποτε εταιρικού τύπου εταιρεία, που υφίσταται ή θα συσταθεί στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και εντέλει κάθε ενέργεια που θα συνδράμει στους ανωτέρω σκοπούς. Διαχείριση: Η διαχείριση και εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας ανατέθηκε στον εταίρο Κυριάκο Καραταϊδη. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ (9) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΣΙΣ ΠΡΟ ΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «BASIS». Με την υπ αριθμ. 5030/ συμβολαιογραφι κή πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΙΩΣΗΦ ΜΗΝΑ ΣΕΙΣΟΓΛΟΥ που νόμιμα κατεχωρήθη στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 781/ (A.M. 701) και με απόφαση της Γε νικής Συνελεύσεως των εταίρων της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΣΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «BASIS», αποφασίζουν την αύξηση του κεφαλαίου κατά ευρώ από κεφαλοποίηση κερδών χρήσης 2006, καθώς και την τροποποίηση σχετικού άρθρου του καταστατικού της ως εξής: Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιά δες ευρώ (60.000) διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα και διαιρείται ως ακολούθως: 1. Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας Πηνελόπης, με ΑΔΤ Σ / Α Ά.Τ. Θεσ/νίκης, με ΑΦΜ , συμμετέχει συνο λικά στο κεφάλαιο με πενήντα εφτά χιλιάδες εξακόσια (57.600) ευρώ που αντιστοιχούν σε χίλια εννιακόσια εί κοσι (1.920) εταιρικά μερίδια ή ποσοστό 96%, των τρι άντα (30) ευρώ έκαστο. 2. Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ σύζυγος Μιχαήλ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ το γέ νος Αναγνώστη και Ευστρατίας ΒΕΡΓΟΥΛΙΔΗ, με ΑΔΤ Κ / Α Α.Τ. Θεσ/νίκης με ΑΦΜ συμμετέχει συνολικά στο κεφάλαιο με δύο χιλιάδες τε τρακόσια (2.400) ευρώ ή ποσοστό 4%, που αντιστοιχούν σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Άπαντες οι λοιποί όροι του υπ αριθμ. 148/ Καταστατικού σύστασης της εταιρίας παραμένουν ως έχουν και εξακολουθούν να ισχύουν. Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2007 Ο Συμβολαιογράφος ΙΩΣΗΦ ΜΗΝΑ ΣΕΙΣΟΓΛΟΥ (10) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΓΡΑΜΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με το υπ αριθμ / συμβόλαιο του συμ βολαιογράφου Αθηνών Πελοπίδα Παν. Δρόσου, που κα ταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά την 1η Αυγούστου 2007 με αριθμό μητρώου και αριθμό κατάθεσης 551 οι εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΓΡΑΜ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα τον Κορυδαλλό: 1) Παναγιώτης Σταματέας του Βασιλείου και της Σοφίας, έμπορος, 2) Κυριακή χήρα Χριστόφορου Σταματέα, το γένος Καρυοφύλλη και Αγγελικής Τσού τσουρα, ιδιωτική υπάλληλος και 3) Σοφία Σταματέα του Χριστόφορου και της Κυριακής, φοιτήτρια, αποφάσισαν ομόφωνα την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τετρα κοσίων ενενήντα ( ) διαιρούμενο σε τέσσερις χι λιάδες ογδόντα τρία (4.083) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (30) το καθένα που καταβλήθηκε ως εξής: α) Ο Παναγιώτης Σταματέας κατέβαλε εξήντα ένα χι λιάδες διακόσια σαράντα πέντε (61.245) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες σαράντα ένα και 0,50 (2.041,50) εταιρικά μερίδια και

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 β) Η εκ των εταίρων Κυριακή Σταματέα κατέβαλε εξήντα ένα χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε (61.245) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα και 0,50 (2.041,50) εταιρικά μερίδια. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον συ νολικά σε πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά (17.777) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (30) το καθένα και κωδικοποιούν το καταστα τικό της εταιρείας. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (11) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τις συναλλαγές της με την αλλο δαπή «GENERAL EXHAUST LTD» και δ.τ. «ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ». Με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Κορυδαλλού ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΟΥΓΛΗ, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών και Εταιρει ών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό κατάθεσης 550/2007 οι συμβαλλόμενοι: 1) Γεώργιος Κατσαδούρης του Αλεξίου και της Κων σταντούλας, τεχνίτης αυτοκινήτων, γεννημένος στον Άγιο Ηλία Αιτωλοακαρνανίας το 1960, κάτοικος Κο ρυδαλλού, οδός Θήρας αριθμός 60, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ /1987 του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας, με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού. 2) Αθανάσιος Κατσαδούρης του Αλεξίου και της Κων σταντούλας, τεχνίτης εξατμίσεων, γεννημένος στον Άγιο Ηλία Αιτωλοακαρνανίας το 1966, κάτοικος Νίκαιας, οδός Μεγάρων αριθμός 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ /1982 του Ι Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ Δ Πειραιά. 3) Νικόλαος Κατσαδούρης του Αλεξίου και της Κων σταντούλας, τεχνίτης αυτοκινήτων, γεννημένος στον Άγιο Ηλία Αιτωλοακαρνανίας το 1964, κάτοικος Νίκαιας, οδός Μεγάρων αριθμός 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ /1981 του ΙΖ Παραρτήματος Ασφαλεί ας Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ Χαϊδαρίου. 4) Θεόφιλος Κατσαδούρης του Αλεξίου και της Κων σταντούλας, μηχανικός αυτοκινήτων, γεννημένος στον Άγιο Ηλία Αιτωλοακαρνανίας το 1958, κάτοικος Νίκαιας, οδός Μεγάρων αριθμός 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ /1987 του αστυνομικού τμήματος Χολαργού, με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου και 5) Θεόδωρος Κατσαδούρης του Αλεξίου και της Κωνσταντούλας, λογιστής, γεννημένος στον Άγιο Ηλία Αιτωλοακαρνανίας το 1957, κάτοικος Νίκαιας, οδός Μεγάρων αριθμός 19, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ /1998 του αστυνομικού τμήματος Νίκαιας, με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, όλοι Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, προέβησαν σε λύση της παραπάνω εται ρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τις συναλλαγές της την αλλοδαπή «GENERAL EXHAUST LTD» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ» με έδρα το Δήμο Νίκαιας, οδός Μεγάρων αριθμός 19, και ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης. Εκκαθαριστής ορίζεται ο Θεόδωρος Κατσαδούρος. Κορυδαλλός, 26 Ιουλίου 2007 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΓΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (12) Ανακοίνωση εκχώρησης λόγω δωρεάς εν ζωή εταιρι κών μεριδών της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ε.Β.Ε.Ξ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Εταιρεία Περιορι σμένης Ευθύνης». Με το υπ αριθμ. 1602/ συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Γερ. Φρούντζου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών οι: 1/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ σύζυγος Ζώη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το γέ νος Παναγιώτη και Σαπφούς ΛΥΚΟΥΡΙΔΟΥ, έμπορος, που κατοικεί στην Καισαριανή Αττικής, οδός Φιλαδέλ φειας 2, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ελλη νικής ιθαγένειας και 2/ ΖΩΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοδώρου και της Γκόλφως, συνταξιούχος, που κατοικεί στη Καισαριανή Αττικής, οδός Φιλαδέλφειας 2, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ελληνικής ιθαγένειας, αποφασίζουν και δηλώνουν ότι η εταίρος της ως άνω εταιρείας ΕΥΑΓ ΓΕΛΙΑ σύζυγος Ζώη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Πανα γιώτη και Σαπφούς ΛΥΚΟΥΡΙΔΟΥ δωρίζει με δωρεά εν ζωή ισχυρή και αμετάκλητη, εκχωρεί και μεταβιβάζει το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν χιλίων τετρακοσί ων εβδομήντα (1.470) εταιρικών μεριδίων με τα οποία συμμετέχει αυτή στην παραπάνω εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τον ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟ του Θεοδώρου και της Γκόλφως και αποχωρεί από την ανωτέρω εταιρεία. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007 ΜΑΡΘΑ ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα