ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 1/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 1/12-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 1/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 1/2015 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση της βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ - BIOSOLAR» στα αγροτεμάχια 1471 και 1472 του Αναδασμού του αγροκτήματος Βασιλικών μετά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων» Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 12 η ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθ. 435/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1. Αγοραστούδη Ευγενία Δ.Σ.) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Ακριτίδου Μαρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.) 3. Αναγνώστου Πασχάλης 4. Αποστόλου Στυλιανός 4. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία 5. Βλαχομήτρος Δημήτριος 6. Βογιατζής Δημήτριος 7. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή (απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 2 ου θέματος) 8. Γκιζάρης Στέργιος 9. Γκουστίλης Θεόδωρος 10. Ζελιλίδης Δαμιανός 11. Ιωσηφίδης Ιωάννης 12. Καραουλάνης Δημήτριος 13. Καρκατζίνος Νικόλαος (απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 2 ου θέματος) 14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 15. Κοντοπίδης Γεώργιος (απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 2 ου θέματος) 16. Κουγιουμτζίδης Σταύρος (απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 2 ου θέματος)

2 17. Μπίκος Κωνσταντίνος (απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 2 ου θέματος) 18. Λαγός Νικόλαος 19. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα) 20. Μουστάκας Βασίλειος 21. Πονερίδης Παναγιώτης 22. Πράτανος Απόστολος 23. Σαμαράς Σωκράτης 24. Σαραφιανός Χρήστος 25. Σφονδύλας Δημήτριος 26. Τσολάκης Απόστολος 27. Φάμελλος Σωκράτης (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5 ου θέματος) 28. Χρυσοστομίδου Σαμαρά Όλγα 29. Χρυσοχόου Παύλος κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. Για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος κλήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης κος Δούμπλιος Στυλιανός με το υπ αριθμ. 436/ έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος παραστάθηκε. Για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος κλήθηκε με το υπ αριθμ. 476/ έγγραφο της Προέδρου ο κος Σαλαγκούδης Γεώργιος, εκπρόσωπος της εταιρείας BIOSOL Βιοηλιακή Ενέργεια Βιομάζα Φωτοβολταϊκά ΕΠΕ, ο οποίος παραστάθηκε και έλαβε το λόγο. Επίσης, παραστάθηκαν οι κ.κ. Βλαχοκώστας Χρίστος και Περκουλίδης Γεώργιος, Διδάκτορες Μηχανολόγοι του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την υπ αριθμ (416)/ ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κλήθηκε το κοινό, το/α οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αφορά τη διεξαγωγή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΕΤΑΪΚΑ ΕΠΕ BIOSOLAR» που θα εγκατασταθεί στα υπ αριθμ και 1472 αγροτεμάχια στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Βασιλικών. Η Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών με την υπ αριθμ. 42/2014 απόφαση του συμβουλίου της γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του φακέλου της Μ.Π.Ε. καθώς πιστεύει ότι θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην περιοχή στην οποία ισχύουν τα εξής: 1. Τα αγροτεμάχια βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή γης υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα και με την αρ.πρωτ.:1405/ Γνωμοδότηση της Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης της Γενικής Δ/νσης Περιφ.Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, απαγορευτικό δεδομένο για την εγκατάσταση τέτοιων δραστηριοτήτων.

3 2. Στη γύρω περιοχή υπάρχουν παραγωγικές-αγροτικές μονάδες (θερμοκήπια), κτηνοτροφικές μονάδες-βοσκότοποι και χώροι αναψυχής. 3. Η εν λόγω επένδυση θα λάβει χώρα σε αγροτεμάχια του Αναδασμού Βασιλικών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθμ. 92/2014 πράξη της γνωμοδότησε θετικά για τη ΜΠΕ, καθώς τέτοιου είδους μονάδες είναι επιθυμητές αλλά να λειτουργούν με αυστηρούς όρους, με προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην σχετική απόφαση. Οι σημαντικότερες ελλείψεις της ΜΠΕ που πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν συνοψίζονται ως κάτωθι : - Δεν περιγράφεται η διαδικασία της ξήρανσης της πρώτης ύλης ούτε η πηγή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί και συνεπώς δεν περιγράφονται και οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτήν την φάση της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας - Η αποθήκευση της πρώτης ύλης δεν είναι συμβατή περιβαλλοντικά να γίνεται σε ανοιχτό υπόστεγο και η μελέτη πρέπει να συμπληρωθεί προβλέποντας κλειστή αποθήκη με εισόδους εξόδους που θα προστατεύονται από λωριδοκουρτίνες - Αναφέρεται στη μελέτη ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάνει τους 850 ο C για την αποφυγή των φουρανίων και διοξινών. Δεν περιγράφεται στη μελέτη ούτε το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να διατηρείται η θερμοκρασία πάνω από 850 ο για την καταστροφή των διοξινών και των φουρανίων, ούτε το σύστημα ψύξης το οποίο θα εμποδίζει την ανασύνθεσή τους. - Η μελέτη θα πρέπει να συμπληρωθεί με λεπτομερέστερο σχεδιασμό όσον αφορά την χρήση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν ούτε ποσοτικές εκτιμήσεις για το ποσό που χρειάζεται η ίδια η μονάδα ούτε διασφαλίζεται η διάθεσή της σε άλλες διαδικασίες. Η έκλυσή της στο περιβάλλον απαγορεύεται. - Ενώ είναι κατανοητό από την παραγωγική διαδικασία ότι υπάρχουν δύο είδη τέφρας η ιπτάμενη ως επικίνδυνο απόβλητο και η τέφρα πυθμένα η οποία μπορεί να διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό, υπάρχει σύγχυση στη ΜΠΕ όσον αφορά τη διαχείριση των δύο ρευμάτων. Επιπλέον, δεν παρουσιάζονται οι αδειοδοτήσεις της εταιρείας με την οποία υπάρχει πρόθεση συνεργασίας για τη διαχείριση της τέφρας. - Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες σε σχέση με τις αποστάσεις από τους οικισμούς. - Δεν προβλέπεται μόνιμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των εκπομπών αερίων της μονάδας, απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλούς λειτουργίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ. 378/2014 (ΑΔΑ: ΒΧΞΖΩΡΣ-2Γ2) απόφασή του με πλειοψηφία έκρινε τη μελέτη επιστημονικά ανεπαρκή και τεχνικά ελλιπή και ανέπεμψε το φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να ζητηθεί από το μελετητή η συμπλήρωσή της στα εξής σημεία : 1. Να περιγράφεται η διαδικασία της ξήρανσης της πρώτης ύλης και η πηγή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί και να περιγράφονται οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτήν την φάση της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας και η αντιμετώπισή τους. 2. Να προβλεφθεί κλειστή αποθήκη με εισόδους εξόδους που θα προστατεύονται από λωριδοκουρτίνες για την αποθήκευση της πρώτης ύλης. 3. Να περιγράφεται στη μελέτη σαφώς όλη η παραγωγική διαδικασία, το χρονικό διάστημα στο οποίο διατηρείται υποχρεωτικά η θερμοκρασία πάνω από 850 ο C για την καταστροφή των διοξινών και των φουρανίων. 4. Να περιγράφεται με σαφήνεια το σύστημα ψύξης ώστε να εμποδίζεται η ανασύνθεση των διοξινών και φουρανίων. 5. Να περιγράφεται λεπτομερώς η χρήση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας. Να ποσοτικοποιηθούν η παραγόμενη θερμική ενέργεια, οι ανάγκες της επιχείρησης σε θερμική ενέργεια καθώς και η περίσσεια θερμική ενέργεια - ο τρόπος διανομής της οι τελικοί χρήστες. Να είναι δε αυστηρά απαγορευμένη η έκλυσή της στο περιβάλλον. 6. Να περιγραφούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και να διαστασιολογηθεί όλος ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός.

4 7. Να περιγραφεί η διαχείριση των υγρών αποβλήτων που υπονοείται σε κάποιο σημείο της διεργασίας από τη μελέτη. 8. Να υπάρξει σαφής διαχωρισμός των ειδών τέφρας, έλεγχος των παραγομένων ποσοτήτων και διακριτός νόμιμος τρόπος διαχείρισης του κάθε είδους. 9. Να προσκομιστούν αποδεικτικά αδειοδοτήσεων της εταιρείας με την οποία υπάρχει πρόθεση συνεργασίας για τη διαχείριση της τέφρας ως επικίνδυνου αποβλήτου. 10. Να υπολογιστούν με σαφήνεια οι αποστάσεις από τους οικισμούς. 11. Να περιγράφεται μόνιμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των εκπομπών αερίων της μονάδας. 12. Να διασαφηνιστούν ο εξοπλισμός και το ύψος της μονάδας. 13. Να μελετηθούν τα φορτία από τη μεταφορά της πρώτης ύλης και να προβλεφθούν επαρκείς προσβάσεις καθώς και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, να μελετηθούν οι προβλέψεις όδευσης της νέας Ε.Ο. Θέρμης Γαλάτιστας και οι σχέσεις της με την εγκατάσταση. 14. Να περιγράφεται σαφώς και με βάση το Νόμο η προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση των ΑΕΚΚ στη φάση της κατασκευής. 15. Να ληφθεί υπόψη και να αναλυθεί ο χαρακτηρισμός της περιοχής από θεσμοθετημένα και υπό εκπόνηση σχέδια. Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ο Δήμος Θέρμης να παρακολουθεί με τα όργανά του όλη την πορεία και τα στάδια που τυχόν θα ακολουθήσουν για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Σε περίπτωση που υπάρξει διορθωμένη μελέτη να λάβει έγκαιρα γνώση ώστε να επαναφέρει τη διαδικασία της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους επιστημονικούς φορείς και να ληφθούν εκ νέου αποφάσεις. Σε περίπτωση που προχωρήσουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε προώθηση της μελέτης, να παρέμβει σε όλα τα στάδια, ώστε να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα παρέμβασης με κάθε νόμιμο τρόπο. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα Βασιλικά την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 με μοναδικό θέμα την εγκατάσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων, στα συμπληρωματικά στοιχεία που απέστειλε η εταιρεία στις και στις (ορθή επανάληψη) και στην αποστολή τους στο Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο ζήτησε γνωμοδότηση. Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην από γνωμοδότησή του αναφέρει τα εξής: «Τα κύρια ευρήματα έχουν ως εξής : η σύσταση του παραγόμενου αερίου που δίνεται στις ΜΠΕ δεν αφορά σε βιοαέριο, το οποίο έχει υψηλή συγκέντρωση σε μεθάνιο, αλλά σε αέριο σύνθεσης. Στη χώρα μας υπάρχει πολύχρονη εμπειρία από την καύση βιοαερίου σε χώρους διάθεσης αποβλήτων, αλλά στην περίπτωση του αερίου σύνθεσης που προκύπτει από την αεριοποίηση δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία. Οι κίνδυνοι για την παραγωγή του αντιμετωπίζονται με μηχανικές και χημικές μεθόδους αντίστοιχες των παραγωγικών διαδικασιών της χημικής βιομηχανίας. Στις ΜΠΕ δεν αναφέρονται αναλυτικά και επακριβώς τα μέτρα ασφαλείας, αλλά υπάρχουν γενικόλογες αναφορές χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές (κεφάλαιο 10). Στο κεφάλαιο 11 : Περιβαλλοντική Διαχείριση και Παρακολούθηση, αναφέρεται ότι «Επειδή δεν προβλέπονται κίνδυνοι από την λειτουργία του εργοστασίου το σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων είναι η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών (π.χ. πυροσβεστική, αστυνομία κ.λ.π.) σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του εργοστασίου».

5 Ωστόσο, μια πυρκαγιά ή μια έκρηξη μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη διαρροή επικίνδυνων ουσιών που αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται στη μονάδα αεριοποίησης. Οι επιπτώσεις είναι δυνατόν να είναι σοβαρές για τους εργαζόμενους, τον πληθυσμό της περιοχής που γειτνιάζει και στο περιβάλλον π.χ. η εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ακόμα και για λίγα λεπτά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη σε υψηλές συγκεντρώσεις. Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί ότι η πιθανότητα εξωτερικής ή εσωτερικής έκρηξης εξαρτάται από την πίεση λειτουργίας του αεριοποιητή σε σύγκριση με την ατμοσφαιρική πίεση. Στην περίπτωση της υποπίεσης, υπάρχει ο κίνδυνος να εισχωρήσει αέρας, δυνάμει του οποίου μπορεί να προκληθεί έκρηξη στη μονάδα. Πηγή ανάφλεξης είναι ο αεριοποιητής αφού το αέριο σύνθεσης δημιουργεί εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Για το λόγο αυτό, κίνδυνος έκρηξης μπορεί να υπάρχει κατά την εκκίνηση και κατά την παύση λειτουργίας, λόγω ανεπαρκούς παροχής αέρα ή και λόγω διαρροών. Οι ΜΠΕ αναφέρονται σε συσκευή ασφαλείας, αλλά δεν απαντώνται με σαφήνεια στις ΜΠΕ ερωτήματα όπως : (i) ποιες είναι οι προδιαγραφές / πιστοποίηση της συσκευής ασφαλείας που προστατεύει τη δεξαμενή από την υπερπίεση και την υποπίεση (παράγραφος ); (ii) Η εν λόγω συσκευή αναφέρεται σε αέριο σύνθεσης ή σε βιοαέριο; (iii) Τι σχέδιο αντιμετώπισης υπάρχει στην περίπτωση δυσλειτουργίας / αστοχίας της εν λόγω συσκευής; Επιπρόσθετα, η αποθήκευση των γεωργικών υποπροϊόντων κρύβει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης και δημιουργίας τοξικών αερίων. Τα θρεπτικά συστατικά των γεωργικών υποπροϊόντων ευνοούν τη μικροβιακή δραστηριότητα, η οποία με την υγρασία και τον χρόνο παραμονής των υποπροϊόντων, μπορεί να οδηγήσει σε έκλυση θερμότητας και αυτανάφλεξη. Είναι απαραίτητο να προδιαγραφούν θερμικοί ανιχνευτές και μηχανικός αερισμός για την πρόληψη και την προστασία από τέτοιους κινδύνους. Στις ΜΠΕ απουσιάζει η ανάλυση επικινδυνότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός της παραγράφου «Το έργο δεν έχει επίδραση σε κανένα πληθυσμό καθώς απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 χλμ. από το κοντινότερο οικισμό» δεν έχει την απαραίτητη τεκμηρίωση. Στις ΜΠΕ δε λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οποία πιθανότητα έκρηξης λόγω του μεγάλου εύρους εκρηκτικού μίγματος του αερίου σύνθεσης που θα παραχθεί από τον αεριοποιητή (5-59% βαθμός εκρηκτικότητας κ.ο.) σε αναντιστοιχία με άλλα καύσιμα αέρια όπως το αέριο που προκύπτει από τη βιοαποικοδόμηση των οργανικών (5-8% βαθμός εκρηκτικότητας κ.ο.) και το φυσικό αέριο (5-15% βαθμός εκρηκτικότητας κ.ο.). Είναι αναγκαίο στις ΜΠΕ να υπάρχει πίνακας με τη στοιχειακή ανάλυση των αντιδρώντων και προϊόντων, το ανώτερο και κατώτερο όριο έκρηξης, τη στοιχειομετρική ποσότητα αέρα, την πίεση ανάφλεξης και τη θερμοκρασία φλόγας. Στις ΜΠΕ αναφέρεται ότι «Η ιπτάμενη τέφρα που παράγεται από τον αεριοποιητή είναι 230 kg/day ενώ η υπολειμματική τέφρα που συλλέγεται στη βάση του αεριοποιητή είναι 2020 kg/day. Η ιπτάμενη τέφρα που εμπεριέχεται στο συνθετικό αέριο κατακρατείται στις μονάδες εξευγενισμού του και μόλις 1 kg/day εκλύεται στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που είναι κάτω από τα όρια». Οι αναφορές στο διαχωρισμό της ιπτάμενης από την υπολειμματική τέφρα είναι υποτυπώδεις. Δεν είναι σαφές από πού προκύπτουν οι εκτιμήσεις / υπολογισμοί για την τέφρα που συλλέγεται / κατακρατείται / εκλύεται. Το ισοζύγιο μάζας (κεφάλαιο 6) απαιτείται να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Επιπρόσθετα με το αμέσως παραπάνω σημείο, καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αεριοποίησης έχει το είδος της πρώτης ύλης. Οι ΜΠΕ αναφέρουν : «Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί είναι ροκανίδια (wood chips) 5000 τόνοι ετησίων ή 15 τόνοι ημερησίως και θα γίνεται προμήθεια είτε από την εγχώρια είτε από τη διεθνή αγορά βάση σχετικών τιμών και κλαδέματα από την γύρω περιοχή». Ωστόσο ακριβής περιγραφή και ανάλυση της πρώτης ύλης απουσιάζει από τις ΜΠΕ.

6 Η παρεμπόδιση του σχηματισμού και του περιορισμού της δημιουργίας πίσσας κατά την παραγωγική διαδικασία δεν αναφέρεται με λεπτομέρεια. Στην περίπτωση που η θερμοκρασία του παραγόμενου αερίου πέσει κάτω από το σημείο δρόμου, θα επικαθίσει πίσσα σε εσωτερικές επιφάνειες του εξοπλισμού. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των μονάδων χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση και αναλυτικότερο προσδιορισμό. Πρέπει να προδιαγραφεί το προβλεπόμενο να εγκατασταθεί «πλήρες» σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής σε πραγματικό χρόνο των εκπομπών αέριων ρύπων (CO, CO 2, SO 2, NO x, σωματίδια κ.λ.π.). Ο Πίνακας της παραγράφου που αφορά στην εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού για κάθε μονάδα απαιτείται να διορθωθεί. Απαιτείται διευκρίνιση του ισχυρισμού της παραγράφου «Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις από τις χρήσεις γης καθώς το αγροτεμάχιο είναι υψηλής παραγωγικότητας». Ο Πίνακας της παραγράφου 9.14 απαιτείται να συμπληρωθεί. Συμπερασματικά, η περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων των εν λόγω εγκαταστάσεων στο περιβάλλον δεν είναι ολοκληρωμένη στις ΜΠΕ. Οι ΜΠΕ καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν κρίνονται συνεπώς ως όχι απολύτως επαρκή. Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος». Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από απάντηση της εταιρείας BIOSOL Βιοηλιακή Ενέργεια Βιομάζα Φωτοβολταϊκά ΕΠΕ στην ανωτέρω γνωμοδότηση (που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο Θέρμης με αριθ. πρωτ. 732/ ), η οποία έχει ως εξής : «Κύριε Δήμαρχε, Με το παρόν σας κοινοποιούμε τις απαντήσεις και τα σχόλια της εταιρείας μας και του υπογράφοντος τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μελετητή επί της γνωμοδότησης του καθηγητή κ. Μουσιόπουλου, τις οποίες και σας παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στα μέλη του Δημοτικού σας Συμβουλίου ενόψει της επί τούτου συνεδρίασης του οργάνου την Δευτέρα Καταρχήν σημειώνουμε ότι στη γνωμοδότηση του κ. Μουσιόπουλου δεν γίνεται πουθενά οποιαδήποτε ουσιαστική αναφορά σε κάποια από τις 15 παρατηρήσεις που συνόδευαν τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού σας Συμβουλίου. Η γνωμοδότηση του κ. Μουσιόπουλου εστιάζει πλέον κύρια και γενικόλογα όπως θα αναλυθεί παρακάτω στην «επικινδυνότητα έκρηξης τοξικότητας CO λόγω διαρροής» των μονάδων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την κλίμακα, τα μεγάθη και τα κατασκευαστικά δεδομένα των συγκεκριμένων σχεδιαζόμενων μονάδων. Όπως αναλύεται λεπτομερώς με μαθηματικούς υπολογισμούς στο συνημμένα Παράρτημα του μελετητή περί Τοξικότητας CO, οι υπό εξέταση μονάδες ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ κίνδυνο τοξικότητας για εργαζόμενους και περιοίκους, ακόμα και σε ακραίο θεωρητικό σενάριο έκρηξης / διαρροής. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η σύσταση του αερίου είναι αντιπροσωπευτική της σύστασης συνθετικού αερίου. Πράγματι η μονάδα αεριοποίησης παράγει συνθετικό αέριο και όχι βιοαέριο. Όμως, στην ελληνική νομοθεσία και σε όλες τις κανονιστικές πράξεις δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί επίσημα ο όρος «συνθετικό αέριο» αλλά μόνο βιοαέριο το οποίο χρησιμοποιείται και στην ΜΠΕ. 2. Μέτρα προστασίας Στη ΜΠΕ αναφέρονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας για μια χαμηλής όχλησης βιομηχανική εγκατάσταση. Οι περιπτώσεις έκρηξης ή πυρκαγιάς σε έναν ανοικτό χώρο, όπως είναι οι εν λόγω μονάδες και λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των μονάδων (παραγωγή συνθετικού αερίου μόλις 20 κυβικών μέτρων ανά λεπτό), αντιμετωπίζονται απλά με την παύση τροφοδοσίας της μονάδες με πρώτη ύλη και την ειδοποίηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δυνατότητα δηλητηρίασης των εργαζομένων

7 δεν υφίσταται, γιατί ο χώρος αεριοποίησης και η δεξαμενή αποθήκευσης δεν είναι κλειστός (βιομηχανικό εργοστάσιο) αλλά ανοικτός και συνεπώς η οποιαδήποτε μικρή ποσότητα συνθετικού αερίου (μικρότερη από 20 κυβικά μέτρα) διαχέεται στον αέρα χωρίς τη δημιουργία εκρηκτικού μίγματος. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα δηλητηρίασης των εργαζομένων πολύ περισσότερο των περιοίκων της περιοχής καθώς η ποσότητα μονοξειδίου του άνθρακα σε περίπτωση διαρροής είναι μόλις 4 κυβικά μέτρα. Ο συνολικός όγκος της εγκατάστασης είναι 88μ μήκος Χ 11.5μ ύψος m 3. Συνεπώς η παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα (CO) που είναι 20% Χ 20 = 4 m 3 έχει μια συγκέντρωση μόλις 0.034%, η οποία είναι βεβαίως απειροελάχιστη. Με τέτοια συγκέντρωση, ΔΕΝ μπορεί να δημιουργηθεί τοξικότητα από τυχόν διαρροή ούτε για τους εργαζόμενους εντός του χώρου, πόσο μάλλον για τους περιοίκους. 3. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΡΗΞΗΣ Όλες οι μονάδες αεριοποίησης παγκοσμίως λειτουργούν σε καθεστώς υποπίεσης (δηλ. μικρότερη της ατμοσφαιρικής). Ο εν λόγω μονάδες έχουν πίεση λειτουργίας Pa (βλ. ΜΠΕ 6.2.3). Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση εισροής αέρα στον αεροποιητή να σταματά αμέσως η παροχή πρώτης ύλης, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω παραγωγής συνθετικού αερίου και συνεπώς αύξησης της πίεσης (ύπαρξη Gas Pressure Transmitter σε συνδυασμό με Biomass Level Detecting Mechanism, βλ. ΜΠΕ ). Αυτή είναι μια δόκιμη μέθοδος αντιμετώπισης της υπερβολικής αύξησης της πίεσης σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και τις χημικές μονάδες παγκοσμίως. Επίσης, όπως αναφέρεται στις ΜΠΕ, υπάρχουν βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης στη δεξαμενή αποθήκευσης συνθετικού αερίου (βλ. ΜΠΕ 6.2.4) που πληρούν τα διεθνή πρότυπα εκτόνωσης πίεσης APE 521 καθώς και καύσης του συνθετικού αερίου σε πυρσό σε περίπτωση υπερπίεσης (βλ. ΜΠΕ 6.2.7). Ο πυρσός είναι τυπικός και σχεδιασμένος ώστε να έχει σύστημα κατακράτησης νερού, αυτόματο σύστημα ανάφλεξης και επίβλεψη φλόγας με συναγερμό. Συνεπώς, σε περιπτώσεις μη ομαλής έναρξης ή παύσης του αεριοποιητή ή λόγω διαρροών, ο συνδυασμός βαλβίδων εκτόνωσης της πίεσης και πυρσού καύσης αντιμετωπίζουν το πρόβλημα επαρκώς. Οι προδιαγραφές ασφαλείας του κατασκευαστή είναι τύπου CE για όλα τα συστήματα ασφαλείας καθώς και για όλο τον εξοπλισμό. Σαφώς η συσκευή ασφαλείας αναφέρεται σε συνθετικό αέριο. Το σχέδιο αντιμετώπισης, όπως προβλέπεται στις ΜΠΕ, είναι άμεση παύση τροφοδοσίας πρώτης ύλης, η εκτόνωση της πίεσης στην δεξαμενή αποθήκευσης και η καύση του συνθετικού αερίου από τον πυρσό, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ΜΠΕ. 4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ Τα γεωργικά παραπροϊόντα που χρησιμοποιούνται, με βάση τον ΕΚΑ που έχει δοθεί στις ΜΠΕ, είναι κλαδέματα ελιάς και άλλων δέντρων και συνεπώς κανένας κίνδυνος αυτανάφλεξης δεν υφίσταται. Επίσης, τα ροκανίδια (wood chips) αποθηκεύονται καταλλήλως σε σιλό και η μέση παραμονή τους είναι μόλις 2 ημέρες (μέση ημερήσια κατανάλωση 13 τόνοι και γίνεται προμήθεια με φορτηγά μεγέθους 27 τόνων). Συνεπώς καμία πιθανότητα αυτανάφλεξης δεν υφίσταται. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη για θερμικούς ανιχνευτές ή μηχανικό αερισμό λόγω της φύσης της πρώτης ύλης και της ελάχιστης παραμονής της στον αποθηκευτικό χώρο. 5. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ισχυρισμός της γνωμοδότησης ότι στις ΜΠΕ απουσιάζει ανάλυση επικινδυνότητας είναι γενικόλογος και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Είναι σαφές από τις ΜΠΕ ότι το έργο είναι μικρού μεγέθους, σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένη περιοχή και δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής. Επίσης, στις ΜΠΕ αναφέρεται ότι τόσο κατά τη φάση της κατασκευής (βλ. ΜΠΕ 12.2) όσο και στη φάση λειτουργίας (βλ. ΜΠΕ 12.3) στην εγκατάσταση θα τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 6. ΕΥΡΟΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Το εύρος αναφλεξιμότητας έχει νόημα μόνο σε κλειστούς χώρους, όπου πράγματι μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες έκρηξης. Η μονάδα αεριοποίησης είναι εγκατεστημένη σε πλήρως ανοικτό χώρο, επαρκώς αεριζόμενη και καμία δυνατότητα δημιουργίας εκρηκτικού μίγματος

8 δεν υφίσταται. Όσον αφορά τα συστήματα ασφαλείας, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει σύστημα εκτόνωσης της πίεσης με βάση το πρότυπο ΑΡΙ 521 και κατάλληλος πυρσός καύσης του συνθετικού αερίου σε περίπτωση υπερπίεσης. Η παροχή αέρα στον αεριοποιητή είναι 1.8 m 3 /kg βιομάζας Χ ( kg/yr / 8760 hr/yr) = 1027 m 3 /hr και του οξυγόνου Ο 2 21% Χ 1027 = 214 m 3 /hr, όταν η στοιχειομετρική είναι 500 m 3 /hr. Ταυτόχρονα, η παραγωγή συνθετικού αερίου είναι 1200 m 3 /hr. 7. ΕΛΛΕΙΠΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ Οι αναφορές στις ΜΠΕ για την παραγόμενη τέφρα δεν είναι υποτυπώδεις, όπως αναφέρει η γνωμοδότηση, καθώς δίνονται νούμερα για την ημερήσια παραγωγή της. Το ισοζύγιο μάζας είναι αναλυτικό της εγκατάστασης και αρκούντως σαφές με βάση επιστημονική προσέγγιση. 8. ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ Δίνονται πλήρως οι ΕΚΑ και η περιγραφή της πρώτης ύλης που είναι ροκανίδια ξύλου και γεωργικά παραπροϊόντα όπως κλαδέματα ελιάς. Τα ροκανίδια (wood chips) είναι εμπορεύσιμο προϊόν παγκοσμίως και η περιγραφή του είναι γνωστή και τυπική. Επίσης, τα γεωργικά κλαδέματα είναι αρκούντως γνωστά και δίνεται ΕΚΑ. 9. ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Η επικάθιση πίσσας στο εσωτερικό του εξοπλισμού αποφεύγεται λόγω ψύξης του συνθετικού αερίου πάνω από το σημείο δρόσου της πίσσας. Αυτό λαμβάνεται υπόψη διότι επηρεάζει την απόδοση της μονάδας και πρωτίστως ο κατασκευαστής ενδιαφέρεται για αυτό. 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ Όπως αναφέρεται και στις ΜΠΕ «θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των εκπομπών αέριων ρύπων (CO, CO 2, SO 2, NO X, σωματίδια κ.λ.π.) σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία θα καταγράφονται και θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Το σύνολο της δαπάνης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής θα βαρύνει τον κύριο της εγκατάστασης». Το σύστημα αυτό είναι εμπορεύσιμο και τυπικό για τέτοιες μονάδες δηλαδή «από το ράφι». 11. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είναι σωστός και δεν χρήζει διόρθωσης. Εξάλλου δεν είναι δυνατόν μια επιστημονική γνωμοδότηση να γνωρίζει καλύτερα τον προϋπολογισμό του έργου από τον ίδιο τον προμηθευτή του έργου. 12. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Επειδή ως «προνομιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, θεωρούνται ενδεικτικά, οι χώροι που ευρίσκονται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης», οι σχεδιαζόμενες μονάδες βρίσκονται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης που είναι κλαδέματα. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης οι εκτάσεις είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, γεγονός που συνάδει με αυτή την απαίτηση του ειδικού χωροταξικού για ΑΠΕ. Πρέπει, δε, να τονιστεί ότι σε δεύτερη φάση θα αναπτυχθεί πλησίον των μονάδων και θερμοκήπια για λαχανικά που θα εκμεταλλεύονται την απορρίπτουσα θερμότητα υπό μορφή ζεστού νερού από τις αεριομηχανές για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του θερμοκηπίου αλλά και τα καυσαέρια των αεριομηχανών για την αύξηση της στρεμματικής απόδοσης του θερμοκηπίου. 13. ΠΙΝΑΚΑΣ 9.14 Ο Πίνακας έχει χρωματιστεί με πράσινο χρώμα που υποδεικνύει καμία αρνητική επίπτωση στην εν λόγω παράμετρο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Εν κατακλείδι η γνωμοδότηση του κ. Μουσιόπουλου έχει εστιάσει ανισομερώς στην παράμετρο της επικινδυνότητας της μονάδας και επιφανειακά σε άλλες δευτερεύουσες παραμέτρους (π.χ. σύσταση πρώτης ύλης, σύστημα παρακολούθησης αερίων ρύπων κ.λ.π.). Οι μονάδες σχεδιάζονται για εγκατάσταση σε ανοικτό χώρο και η παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα σε περίπτωση διαρροής είναι μόλις 4 κυβικά μέτρα ή συγκέντρωση 0.034%. Άρα σε τυχόν διαρροή δεν μπορεί να καταστεί τοξικό ούτε για τους εργαζόμενους ούτε για τους περιοίκους.

9 Επίσης, λόγω του μεγέθους των μονάδων οποιαδήποτε έκρηξη ή πυρκαγιά αντιμετωπίζεται εύκολα και απλά με την άμεση παύση τροφοδοσία πρώτης ύλης, όπως γίνεται σε όλες τις μονάδες παραγωγής ρεύματος ή θερμότητας και τις χημικές μονάδες οποιουδήποτε μεγέθους (από ένα οικιακό καυστήρα λέβητα μέχρι ένα μεγάλο λιγνιτικό εργοστάσιο της Δ.Ε.Η.). Ταυτόχρονα, προβλέπονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας, όπως περιγράφονται στις ΜΠΕ (βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης στη δεξαμενή αποθήκευσης συνθετικού αερίου βάση προτύπου ΑΡΙ 521 και πυρσός καύσης του συνθετικού αερίου σε περίπτωση υπερπίεσης που έχει σύστημα κατακράτησης νερού, αυτόματο σύστημα ανάφλεξης και επίβλεψη φλόγας σε συναγερμό). Με εκτίμηση, BIOSOL ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ ΔΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ» Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας) και Υπηρεσιών Δόμησης κος Τσολάκης Απόστολος, αφού ανέφερε λεπτομερές ιστορικό όλων των σχετικών διαδικασιών, που μεσολάβησαν από την ημέρα που διαβιβάστηκε στον Δήμο η Μ.Π.Ε. έως και σήμερα, πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις υπ αριθ. 378/2014 και 379/2014 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 2. Τις υπ αριθ. 42/2014 και 43/2014 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, 3. Τις υπ αριθ. 92/2014 και 93/2014 Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης, 4. Την υπ αριθ. πρωτ. 2/15/ Γνωμοδότηση του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (καθ. Ν. Μουσιόπουλος), 5. Τις θέσεις του ενδιαφερομένου επί της ανωτέρω Γνωμοδότησης, που κατατέθηκαν στον Δήμο με την από επιστολή (αριθ. πρωτ. Δήμου Θέρμης 752/ ), και 6. Τις διαδικασίες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, με την κοινωνία και τους φορείς της, να αποφασίσει: 1. να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της υπό εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ BIOSOLAR» που προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ αριθμ και 1472 αγροτεμάχια στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Βασιλικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2. ο Δήμος Θέρμης να παρέμβει με τα όργανά του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε όλα τα στάδια της περαιτέρω διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εν λόγω εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να παρουσιάσει και να υποστηρίξει τις απόψεις του, καθώς και να παρέμβει σε όποιο άλλο επίπεδο απαιτηθεί με όποιο τρόπο κρίνει σκόπιμο.

10 3. να καλέσει την τοπική κοινωνία, την Επιτροπή Αγώνα και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών να συμβάλλουν στην προσπάθεια της διοίκησης του Δήμου, με κινητοποιήσεις και ενεργή συμμετοχή σε όποια πρωτοβουλία του Δήμου κριθεί απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα για την προστασία και την ανάπτυξη της περιοχής. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κος Σαλαγκούδης Γεώργιος, εκπρόσωπος της εταιρείας BIOSOL Βιοηλιακή Ενέργεια Βιομάζα Φωτοβολταϊκά ΕΠΕ, ο οποίος τόνισε ότι η εγκατάσταση των συγκεκριμένων μονάδων στα Βασιλικά αποτελεί προοπτική ανάπτυξης του τόπου, δεν θα προκαλέσει κανένα απολύτως περιβαλλοντικό πρόβλημα. Αντιθέτως θα βοηθήσει στην αγροτική παραγωγή, στην ανάπτυξη θερμοκηπίων και στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Εξέφρασε δε τη λύπη του για την αρνητική εισήγηση και για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι οι μονάδες είναι επικίνδυνες. Ο Δ.Σ. Φάμελλος Σωκράτης επεσήμανε ότι τα ζητήματα που έθεσε το Εργαστήριο του ΑΠΘ συμπεριλαμβάνονταν στα είκοσι (20) σημεία που η παράταξή του είχε επισημάνει κατά τη συνεδρίαση της 08 ης Οκτωβρίου 2014 και ότι στα συμπληρωματικά στοιχεία, που κατέθεσε η εταιρεία, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις ως προς τα σημεία που είχαν επισημανθεί στην αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως η ασάφεια ως προς την προέλευση της πρώτης ύλης, έλλειψη διαστασιολόγησης της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, έλλειψη χωριστής διαχείρισης της τέφρας, έλλειψη ισοζυγίου μάζας. Πρότεινε να γίνει παρέμβαση του Δήμου, συνυποβάλλοντας ό,τι υλικό έχει συλλεχθεί από την Επιτροπή Αγώνα και από το Δήμο, στη Μητροπολιτική Επιτροπή και στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Τέλος, τόνισε ότι, παρά την αναγκαιότητα για χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η παράταξη «Παρέμβαση Πολιτών» θα ταχθεί υπέρ της εισήγησης του Αντιδημάρχου για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας και ατέλειας της ΜΠΕ. Ο Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης πρότεινε την απόρριψη της μελέτης καθώς υπάρχει διαφωνία συνολικά για το πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένες μονάδες και για το γεγονός ότι οι πηγές ενέργειας παραχωρούνται σε ιδιώτες. Επιπλέον, αναρωτήθηκε το ποιος θα ελέγχει τη συγκεκριμένη μονάδα και πώς θα διασφαλιστεί ότι δε θα βλάπτεται η υγεία των κατοίκων. Πρότεινε να υπάρξει αντίδραση του Δήμου και των κατοίκων κατά τη συζήτηση του θέματος στη Μητροπολιτική Επιτροπή. Ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος Δημήτριος δήλωσε ότι πρέπει να απαιτηθεί να μην αδειοδοτηθούν οι συγκεκριμένες μονάδες, που θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, την στιγμή που οι κάτοικοι επιβαρύνονται με πρόσθετα ποσά για τις ΑΠΕ. Τόνισε ότι οι κάτοικοι των Βασιλικών δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και δεν πρέπει να δεχθούνε τέτοιου είδους ανάπτυξη. Κλείνοντας τη συζήτηση ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος λειτούργησε με περισσή ευθύνη και ευαισθησία. Με την πεποίθηση ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν το μέλλον και θα πρέπει να αξιοποιηθούν, αν είχαμε πεισθεί ότι η εγκατάσταση δεν βλάπτει το περιβάλλον και τους περιοίκους, η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν θετική. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τη γνωμοδότηση του Εργαστηρίου πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, την υπ αριθμ. 378/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη γνωμοδότηση του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την απαντητική επιστολή της εταιρείας BIOSOL, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010

11 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα 1. Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της υπό εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ BIOSOLAR» που προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ αριθμ και 1472 αγροτεμάχια στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Βασιλικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2. Ο Δήμος Θέρμης να παρέμβει με τα όργανά του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σε όλα τα στάδια της περαιτέρω διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εν λόγω εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να παρουσιάσει και να υποστηρίξει τις απόψεις του, καθώς και να παρέμβει σε όποιο άλλο επίπεδο απαιτηθεί με όποιο τρόπο κρίνει σκόπιμο. 3. Καλεί την τοπική κοινωνία, την Επιτροπή Αγώνα και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών να συμβάλλουν στην προσπάθεια της διοίκησης του Δήμου, με κινητοποιήσεις και ενεργή συμμετοχή σε όποια πρωτοβουλία του Δήμου κριθεί απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα για την προστασία και την ανάπτυξη της περιοχής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015. Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 118/2015 ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της υπ αριθμ. 64/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 93/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το υπ αριθµ. 21/22-07-2015 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 304/2015 ΘΕΜΑ : «Εκποίηση δηµοτικού ακινήτου του Αγροκτήµατος Α. Σχολαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 164/2015 ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 25-04-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μοναστηρίου 12 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφ. 45/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6950 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα

Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα 20-21 Νοεμβρίου 2014, «Τεχνόπολις», Πειραιώς 100, Γκάζι Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα Μπέλλης Βασίλειος, Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, Γραμματέας ΕΣΕΚ Απλά Ερωτήματα Η εξάρτηση της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πρόκειται για κτιριακό οργανισμό, o οποίος θα στεγάσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα ονομαστικής ισχύος 1MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός Βιομηχανικής περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 3187/30.03.2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 3187/30.03.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 52/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3187/30.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα