ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48

2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI Γξφκνπ, Ξίζηαο, Νξεηλήο Ξνδειαζίαο, Πηθιν-θξφο. ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΔΘ ΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ : Θξηηήο Δ.Ν.Ξ. Ξαξαζθεπή ΚΑΓΘΝ Κεηαθξάζηξηα, Δπίζεκε Ππήθεξ UCI, ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΔΠ ΚΔΡΑΦΟΑΠΔΗΠ 2010 : Διέλε ΘΑΚΞΑΓΑΘΖ Φηιφινγνο, Κεηαθξάζηξηα, Θξηηήο Δ.Ν.Ξ. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 2 απφ 48

3 ΜΔΡΟ II ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ ΓΡΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γηεζλέο Θαιαληάξη - Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα Όινη νη αγψλεο δξφκνπ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην Γηεζλέο Καιαληάξη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε UCI. Σν Γηεζλέο Καιαληάξη εθαξκφδεηαη ζηηο Καηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Νέσλ (θνηλφ), Γπλαηθψλ, Δθήβσλ θαη Νεαλίδσλ. Οη αγψλεο δξφκνπ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, πνπ εληάζζνληαη ζην Γηεζλέο Καιαληάξη εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Πξφγξακκα θαη έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηινγή εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο Σα Ηπεηξσηηθά Καιαληάξηα εθαξκφδνληαη ζηελ θαηεγνξία Αλδξψλ θαη Νέσλ θαη ζπληίζεληαη απφ ηνπο αγψλεο δξφκνπ πνπ γίλνληαη ζε θάζε Ήπεηξν. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Δπξψπε, ηζρχεη ην Δπξσπατθφ Καιαληάξη γλσζηφ θαη σο Europe Tour. Σν Δπξσπατθφ Καιαληάξη δξφκνπ μεθηλά ηελ 15 ε Οθησβξίνπ θαη νινθιεξψλεηαη ηελ 14 ε Οθησβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο Έλαο αγψλαο δξφκνπ κπνξεί λα εγγξαθεί ζε Γηεζλέο Καιαληάξη νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, εθφζνλ εγγπεζεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 5 μέλσλ Οκάδσλ, εθηφο απφ απηέο ηεο ρψξαο πνπ δηνξγαλψλεη ηνλ αγψλα. Μηα Μηθηή Οκάδα ινγίδεηαη σο μέλε, εθφζνλ ε πιεηνςεθία ησλ πνδειαηψλ πνπ ηελ απνηεινχλ είλαη μέλεο εζληθφηεηαο Μηα Μηθηή Οκάδα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ πνδειάηεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε έλαλ αγψλα, αιια νη Οκάδεο απηέο δελ έρνπλ ήδε έρνπλ δεισζεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ελ ιφγσ αγψλα. Όινη νη πνδειάηεο πνπ ηελ απνηεινχλ, ζα θνξνχλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ελδπκαζία, πνπ κπνξεί λα θέξεη δηαθήκηζε νπνηνπδήπνηε ρνξεγνχ. ε θακηά πεξίπησζε ε ελδπκαζία δελ ζα είλαη απηή κηαο Δζληθήο Οκάδαο. Γηεζλείο Αγψλεο θαη Ππκκεηνρή Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη νη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θαη ην είδνο ησλ Οκάδσλ (Δζληθέο, Δπαγγεικαηηθέο, Πεξηθεξεηαθέο, Μηθηέο, σκαηεηαθέο) ζε έλαλ αγψλα αλάινγα κε ηελ θιάζε ηνπ θαη ην θαιαληάξη πνπ έρεη εγγξαθεί έλαο Γηεζλήο Αγψλαο, δεισκέλνο ζηελ UCI, αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο ηεο UCI γηα ηελ Πνδειαζία Γξφκνπ,. Πε αγψλεο ηνπ Γηεζλνχο Θαιαληαξηνχ γηα ηελ θαηεγνξία Γπλαηθψλ, πνδειάηηζζεο ειηθίαο 18 εηψλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε Δζληθέο, Ξεξηθεξεηαθέο, Κηθηέο ή Πσκαηεηαθέο Νκάδεο Οη πνδειάηεο ηεο θαηεγνξίαο Νέσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγψλεο Αλδξψλ, πνπ είλαη δεισκέλνη ζην αληίζηνηρν Γηεζλέο Καιαληάξη. Αληίζεηα, αγψλεο πνπ θαηαηάζζνληαη σο Αγψλεο Νέσλ, είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηεγνξία απηή Υσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ UCI, δελ επηηξέπεηαη ζηνπο δηνξγαλσηέο λα ζέηνπλ φξηα Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 3 απφ 48

4 ειηθίαο πέξαλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο. Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα θαη Ππκκεηνρή Ν ζπληνληζκφο, νη θαλφλεο, ε δνκή, ε θιάζε, θαη ε βαζκνινγία ησλ αγψλσλ δξφκνπ πνπ δειψλνληαη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Ξαξφληεο Θαλνληζκνχο θαη εγθπθιίνπο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Ρ.Δ. ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Πε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη Δπαγγεικαηηθέο Νκάδεο, πνπ έρνπλ έδξα ηελ Διιάδα, Ξεξηθεξεηαθέο θαη Πσκαηεηαθέο Νκάδεο, Δζληθέο θαη Κηθηέο Νκάδεο. Νη Κηθηέο Νκάδεο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πνδειάηεο κε επαγγεικαηηθφ ζπκβφιαην ζε νκάδα ηνπ Pro Tour Έλαο αγψλαο εληαγκέλνο ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα, φρη δηεζλήο ή UCI, επηηξέπεηαη λα δερζεί ην κέγηζην 3 μέλεο Νκάδεο Πε αγψλεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ πνδειάηεο, Έιιελεο ή αιινδαπνί, πνπ εληάζζνληαη ζε Νκάδεο, δηαθνξεηηθέο απφ απηήλ πνπ αλήθνπλ, πξέπεη λα θέξνπλ έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ Πσκαηείνπ ή ηεο Δπαγγεικαηηθήο Νκάδαο ζηα νπνία αλήθνπλ, πνπ λα δειψλεηαη μεθάζαξα ε άδεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα κε ηελ ζρεηηθή Νκάδα, πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα. Νη βεβαηψζεηο απηέο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Αιπηάξρε ή ηνπο Θνκηζάξηνπο ησλ αγψλσλ, εθφζνλ ην απαηηήζνπλ Νκάδεο απφ ην εμσηεξηθφ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα θέξνπλ έγγξαθε άδεηα ηεο Νκνζπνλδίαο ηνπο, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο ζηελ Διιάδα. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή Νκάδσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζε Ξαλειιήληα ή Ξεξηθεξεηαθά Ξξσηαζιήκαηα Γηα φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο (Γηαζπιινγηθνί, Ρνπηθά θιπ), θαη ησλ Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ, ζα ηζρχνπλ νη ειάρηζηεο ζπκκεηνρέο θαη , θαζψο θαη νη ζπγρσλεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν ηνπο αγψλεο Οκαδηθήο Υξνλνκέηξεζεο ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή είλαη 3 Οκάδεο. Δμνπιηζκφο ηνπο αγψλεο Πνδειαζίαο Γξφκνπ ζηηο θαηεγνξίεο Μίλη (Μηθξά ή Μεγάια) επηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε πνδειάησλ Οξεηλήο Πνδειαζίαο (ΜΣΒ) ή Κξνο (ΒΜΥ), εθηφο θαη αλ αιιηψο νξίδεηαη απφ ηνπο Δηδηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ αγψλα. Καλέλαο πεξηνξηζκφο δελ επηηξέπεηαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο. Σν κέγηζην αλάπηπγκα αλά θαηεγνξία εθαξκφδεηαη ζε παληφο είδνπο πνδήιαηα. Αζθάιεηα Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ αγσληδνκέλσλ, φινη νη αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο Μίλη (Μηθξά ή Μεγάια) ζα δηεμάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε δηαδξνκέο παληειψο θιεηζηέο ζηελ θπθινθνξία άιισλ νρεκάησλ, πιελ απηψλ ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, θαη ηεο ππεξεζίαο ηάμεο ηνπ αγψλα. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 4 απφ 48

5 Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ην Αγσληζηηθφ Πξφγξακκα ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ηχπνπο αγψλσλ. ΚΩΓΙΚΟ ΣΤΠΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΓΟ ΑΓΩΝΑ Αγώνας μιας ημέρας Αγώνας με ΔΣΑΠ ΠΠ Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα (όιεο νη θαηεγνξίεο) 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Γηεζλήο Αγώλαο UCI γηα Άλδξεο (Διίη θαη Νένπο) 1.1, 1.2 MU, 2.1, 2.2 MU Γηεζλήο Αγώλαο UCI κόλν γηα Νένπο Άλδξεο / Γπλαίθεο 1.1, 1.2 MJ, WJ 2.1, 2.2 MJ, WJ Γηεζλήο Αγώλαο UCI γηα Έθεβνπο / Νεαλίδεο Γηεζλήο Αγώλαο UCI γηα Μάζηεξο Αγώλαο γηα Άλδξεο (Διίη θαη Νένπο) Αγώλαο γηα Νένπο Αγώλαο γηα Έθεβνπο Αγώλαο γηα Γπλαίθεο Αγώλαο γηα Νεαλίδεο Αγώλαο γηα Παίδεο Αγώλαο γηα Κνξαζίδεο Αγώλαο γηα Πακπαίδεο Αγώλαο γηα Παλθνξαζίδεο Αγώλαο γηα Μίλη (όιεο νη θαηεγνξίεο) Αγώλαο γηα Μάζηεξο Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 5 απφ 48

6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Ξνδειάηεο πνπ αλήθνπλ ζε νκάδα κε ηνλ ίδην ρνξεγφ ή θχξην κέηνρν δελ κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη ζηνλ ίδην αγψλα εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή δηνξγάλσζε Ο αξηζκφο ησλ πνδειαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ αγψλα δξφκνπ πεξηνξίδεηαη ζηνπο Ο αξηζκφο ησλ πνδειαηψλ αλά νκάδα ζε αγψλεο κε εηάπ - νξίδεηαη ζηνπο 4 ηνπιάρηζηνλ θαη 10 ην πνιχ. Ο δηνξγαλσηήο κπνξεί λα αλαθέξεη κέζα ζηελ πξφζθιεζε ή ζην πξφγξακκα - ηερληθφ νδεγφ θαη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνλ κέγηζην αξηζκφ αζιεηψλ αλά νκάδα γηα ηνλ αγψλα ηνπ. Απηφο ν αξηζκφο πξέπεη λα είλαη ίδηνο γηα φιεο ηηο νκάδεο. Γελ ζα ιακβάλνληαη ππ φςηλ δεισκέλνη πνδειάηεο πέξαλ απηνχ ηνπ αξηζκνχ. Δάλ ν κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ αλά νκάδα, έρεη νξηζηεί λα είλαη 4,5 ή 6, θακία νκάδα δελ κπνξεί λα πάξεη εθθίλεζε κε ιηγφηεξνπο απφ 4 αζιεηέο. Δάλ ν κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ αλά νκάδα, έρεη νξηζηεί λα είλαη 7 ή 8, θακία νκάδα δελ κπνξεί λα πάξεη εθθίλεζε κε ιηγφηεξνπο απφ 5 αζιεηέο. Δάλ ν κέγηζηνο αξηζκφο αζιεηψλ αλά νκάδα, έρεη νξηζηεί λα είλαη 9 ή 10, θακία νκάδα δελ κπνξεί λα πάξεη εθθίλεζε κε ιηγφηεξνπο απφ 6 αζιεηέο. Πηνπο αγψλεο Αηνκηθήο Σξνλνκέηξεζεο, Criterium θαζψο θαη ζηνπο αγψλεο ηχπνπ πίζηαο ε θαηάηαμε είλαη αηνκηθή. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο νκαδηθή θαηάηαμε. Πε αγψλεο κε ΔΡΑΞ ε ζπκκεηνρή ζα είλαη κε ζσκαηεία ή άιινπ είδνπο νκάδεο (ηνπηθψλ επηηξνπψλ, UCI, θιπ. Αηνκηθέο ζπκκεηνρέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Πηνπο κνλνήκεξνπο αγψλεο αληνρήο ν νξγαλσηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε ηεο ζπκκεηνρήο νκαδηθψλ ζπκκεηνρψλ, κε αίηεζε πξνο ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ε νπνία ζα απνζηαιεί καδί κε ην Ξξφγξακκα - Ρερληθφ Νδεγφ ηνπ αγψλα, θαη ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αηηείηαη απηή ηελ εμαίξεζε Οη νκάδεο κπνξνχλ λα δειψζνπλ αλαπιεξσκαηηθνχο (ησλ επηζήκσλ) πνδειάηεο, ρσξίο ν αξηζκφο ηνπο λα κπνξεί λα μεπεξάζεη ην κηζφ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζήκσλ πνδειαηψλ. Μφλν νη δεισκέλνη αληηθαηαζηάηεο κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ ηνπο επίζεκνπο πνδειάηεο ψξεο ην αξγφηεξν πξηλ ηνλ αγψλα νη νκάδεο κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ γξαπηψο ζηνλ δηνξγαλσηή ηα νλφκαηα επηζήκσλ θαη 2 αλαπιεξσκαηηθψλ πνδειαηψλ. Μφλν νη πνδειάηεο πνπ αλαθνηλψλνληαη ζε απηή ηελ επηβεβαίσζε κπνξνχλ λα πάξνπλ εθθίλεζε Δάλ ν αξηζκφο ησλ δεισκέλσλ πνδειαηψλ ζε έλαλ αγψλα κε εηάπ μεπεξάζεη ην φξην πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ αγψλα, ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά νκάδα ζα κεησζεί νχησο ψζηε λα είλαη ίδηνο γηα φιεο ηηο νκάδεο. ηνπο άιινπο αγψλεο ε πξνηεξαηφηεηα ζα δίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά παξαιαβήο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο, απφ ηνλ Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 6 απφ 48

7 δηνξγαλσηή. Ο δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη, ακέζσο, λα αλαθνηλψζεη ηελ κείσζε πνπ έγηλε ζε φιεο ηηο νκάδεο, θαζψο θαη ζηνπο πνδειάηεο πνπ αθαηξέζεθαλ Δάλ ηξεηο κέξεο πξηλ ηνλ αγψλα ν αξηζκφο ησλ δεισκέλσλ ζπκκεηερφλησλ είλαη θαηψηεξνο ησλ 100 ν δηνξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εμνπζηνδνηήζεη ηηο δεισκέλεο νκάδεο λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πνδειαηψλ ηνπο, πνπ δελ ζα μεπεξλά ηνπο Οη πνδειάηεο - κέιε ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ UCI, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο Open -«Πνδειαζία γηα φινπο», εθηφο θαη αλ έρνπλ ηεο εμνπζηνδφηεζε ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο θαη ηεο UCI. Παξφια απηά επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγψλα ηέηνηαο κνξθήο, ρσξίο λα δεηήζνπλ άδεηα, κφλν κηα θνξά ην ρξφλν θαη εθφζνλ ν αγψλαο θέξεη αλακλεζηηθά ην φλνκα ηνπο. Οη πνδειάηεο κε επαγγεικαηηθφ ζπκβφιαην επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κέρξη 3 θνξέο ην έηνο ζε αγψλεο Open - «Πνδειαζία γηα φινπο». Ο αξηζκφο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηνπο 3 αλά αγψλα, θαη θαζέλαο ηνπο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηνξγαλσηή φηη απηφ ην φξην δελ ζα παξαβηαζηεί Η ζπλεηζθνξά ηνπ Οξγαλσηή ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ αγψλα ηνπ Γηεζλνχο Καιαληαξηνχ θαη ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, εθηφο θαη αλ θάηη δηαθνξεηηθφ, πξνθεηκέλνπ γηα αγψλεο ηνπ Γηεζλνχο Καιαληαξηνχ, πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο UCI ε αγψλεο κε ΔΣΑΠ ηνπ Γηεζλνχο Καιαληαξηνχ, θαζψο θαη ζε δηαθεθξηκέλνπο αγψλεο ηνπ Δζληθφ Αγσληζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο νη Οξγαλσηέο ππνρξενχληαη λα θαιχπηνπλ ηα έμνδα δηαβίσζεο ησλ νκάδσλ απφ ηελ λχθηα ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο εθθίλεζεο κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα. Οη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ ζα θαιχπηνληαη επίζεο ζε αξηζκφ αλάινγν ησλ κειψλ θάζε νκάδαο, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ αγψλα β. Απνθιεηζκφο απφ αγψλεο Υσξίο λα παξαβιέπνληαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ, έλαο θάηνρνο δειηίνπ ή κηα νκάδα κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ έλαλ αγψλα εάλ βιάπηεη ζνβαξά ηελ εηθφλα ηεο πνδειαζίαο ή ηνπ αγψλα. Ο απνθιεηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπκβεί πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Ο απνθιεηζκφο ζα επηβιεζεί κε θνηλή απφθαζε ηνπ Αιπηάξρε θαη ηνπ νξγαλσηή. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Αιπηάξρε θαη ηνπ νξγαλσηή, ε απφθαζε ζα ιεθζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο ή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Θα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρν ηνπ δειηίνπ ή ηελ νκάδα λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ. Δάλ ε απφθαζε ιεθζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο απηή πξέπεη λα βαζηζηεί απνθιεηζηηθά ζηελ αλαθνξά ηνπ Αιπηάξρε. Αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηα απνηειέζκαηα, ηα κπφλνπο θαη ηα έπαζια πνπ ειήθζεζαλ πξηλ ηα γεγνλφηα πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ν απνθιεηζκφο δελ ζα αλαθιεζνχλ. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 7 απφ 48

8 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Ο νξγαλσηήο πξέπεη λα ζπληάμεη έλα πξφγξακκα - ηερληθφ νδεγφ θάζε θνξά πνπ δηνξγαλψλεηαη αγψλαο ηνπ Σν πξφγξακκα - ηερληθφο νδεγφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο νξγάλσζεο, απφ ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ: Αλαθνξά φηη ν αγψλαο δηεμάγεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο. Αλαθνξά φηη ζα εθαξκνζηνχλ νη πνηλέο ηεο Δ.Ο.Π. Σνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ληφπηλγθ θνληξφι, εθφζνλ πξνβιέπεηαη λα δηεμαρζεί. Σελ θιάζε ηνπ αγψλα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο, θαζψο θαη ηνπο πφληνπο πνπ δίδνπλ ζηελ βαζκνινγία ησλ αζιεηψλ. Σηο θαηεγνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνδειαηψλ. Σνλ αξηζκφ ησλ αζιεηψλ αλά νκάδα (ειάρηζην - κέγηζην). Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γξαθείσλ ηνπ Αγψλα. Σελ ηνπνζεζία θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο, ηνπ ειέγρνπ ησλ δειηίσλ θαη ηεο παξαιαβήο ησλ αξηζκψλ. Σελ ηνπνζεζία θαη ηελ ψξα ηνπ Σερληθνχ πλεδξίνπ. Σελ ηνπνζεζία ησλ Γξαθείσλ ηνπ Αγψλα θαη ηεο αίζνπζαο Διέγρνπ Νηφπηλγθ. Σελ ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηνπ αγψλα (Radio-Tour). Γεπηεξεχνπζεο θαηαηάμεηο (νκαδηθή, πφληνη, αλάβαζε, ηζνπαιίεο θιπ.)-ν Σα ρξεκαηηθφ έπαζια φισλ ησλ θαηαηάμεσλ. Πηζαλά κπφλνπο ρξφλνπ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγψλεο ΔΣΑΠ). Σν φξην ρξφλνπ ηεξκαηηζκνχ. Σα εηάπ πνπ έρνπλ ηεξκαηηζκφ ζε θνξπθή (γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ αξζ ) Σηο ηειεηέο ησλ απνλνκψλ. Σηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο δίδνληαη νη ρξφλνη πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηα εηάπ νκαδηθήο ρξνλνκέηξεζεο ζηηο αηνκηθέο θαηαηάμεηο Σελ χπαξμε νπδέηεξνπ ζέξβηο πνδειαηψλ, εθφζνλ ππάξρεη. Σηο πεξηνρέο θαη ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο εθφζνλ απαηηνχληαη. Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ ζεηξά εθθίλεζεο ησλ πνδειαηψλ ελφο αγψλα ρξνλνκέηξεζεο ή πξνιφγνπ, ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζεηξά ησλ νκάδσλ. Κάζε νκάδα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ ζεηξά ησλ αζιεηψλ ηεο. Μηα πεξηγξαθή ησλ δηαδξνκψλ ησλ εηάπ, ηηο απνζηάζεηο, ηα ζηξθνπί. Σα εκπφδηα ηεο δηαδξνκήο (ηνχλει, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, επηθίλδπλα ζεκεία θιπ.) Σνλ αθξηβή ηφπν εθθηλήζεσλ, ηεξκαηηζκψλ θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα. Δλδηάκεζα πξίλη, έπαζια αλάβαζεο θαη άιια εηδηθά έπαζια ηεο δηαδξνκήο. Σν ζρεδηάγξακκα θαη ην πςνκεηξηθφ (εάλ είλαη απαξαίηεην) ηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρηιηνκέηξσλ. Σελ ιίζηα ησλ πιεζηέζηεξσλ λνζνθνκείσλ πνπ ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Οξγαλσηή λα είλαη ζε επηθπιαθή γηα αηχρεκα. Σελ ζχλζεζε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο. Σν φλνκα, ηελ δηεχζπλζε θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ δηεπζπληή ηνπ αγψλα θαη άιισλ αξκνδίσλ ηεο δηνξγάλσζεο. ε αγψλεο κε εηάπ αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο εάλ απαγνξεχεηαη ζε απηά ε ρξήζε εηδηθνχ πνδειάηνπ αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο Αποηελέζμαηα Ν Νξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή φινλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, γηα λα κπνξέζεη λα απνζηείιεη ηα απνηειέζκαηα Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 8 απφ 48

9 ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ιίζηαο ή ζεηξάο εθθίλεζεο ησλ αζιεηψλ Ξξνθεηκέλνπ γηα αγψλεο εληαγκέλνπο ζην θαιαληάξη ηεο UCI, ε Δ.Ν.Ξ. πξέπεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα ελεκεξψλεη ηε UCI γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηα απνηειέζκαηα ηηο νπνίεο ηεο θνηλνπνίεζε ν Νξγαλσηήο Γραμμαηεία Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα πξνβιέςεη γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ή θάζε εηάπ, κία κόληκε εμνπιηζκέλε γξακκαηεία. Έλαο ππεύζπλνο ηεο δηνξγάλσζεο πξέπεη λα είλαη παξώλ αλά πάζα ζηηγκή. Απηή ε γξακκαηεία ζα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο εθθίλεζεο, κία ώξα πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ηνπ εηάπ θαη ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκό, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεξκαηηζκνύ. Ζ γξακκαηεία ζηνλ ηεξκαηηζκό ζα είλαη αλνηθηή έσο όηνπ βγνπλ ηα απνηειέζκαηα ή εάλ ε Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή δελ έρεη ηειεηώζεη κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ηηο εξγαζίεο ηεο. Ζ γξακκαηεία ζα πξέπεη (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) λα είλαη εμνπιηζκέλε κε κία ηνπιάρηζηνλ ηειεθσληθή γξακκή. Ζ γξακκαηεία ζηνλ ηεξκαηηζκό ζα πξέπεη (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) λα είλαη εμνπιηζκέλε, επί πιένλ θαη κε έλα θσηνηππηθό θαη έλα θαμ. Αζθάλεια Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα νξγαλψζεη κία επαξθή ππεξεζία αζθάιεηαο πνπ ζα είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο. Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη, απφ πξηλ, λα ηνπνζεηήζεη ζήκαλζε, γηα θάζε εκπφδην πνπ γλσξίδεη (ή λα πξνιακβάλεη κία θαηάζηαζε), θαη παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνδειαηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ. Έηζη, ν δηνξγαλσηήο ζα θξνληίζεη θπξίσο : λα πξνεηδνπνηήζεη γηα μαθληθά ζηελέκαηα ηνπ δξφκνπ δεκηνπξγψληαο έλα βαζκηαίν ζηέλεκα κε ην λα θάλεη ζήκαλζε κε θσηεηλά ρξψκαηα. λα εμαζθαιίζεη ηνλ θσηηζκφ ησλ ηνχλει εηο ηξφπνλ φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ζε θάζε ζεκείν κέζα ζην ηνχλει θαη ζηελ είζνδφ ηνπ, λα μερσξίδεη κε γπκλφ νθζαικφ ην λνχκεξν ελφο απηνθηλήηνπ ζηα 10 κέηξα φπσο θαη έλα ζθνπξφρξσκν απηνθίλεην ζηα 50 κέηξα. Σα εκπφδηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν πξέπεη λα θαίλνληαη ζην πξφγξακκα - ηερληθφ νδεγφ ηνπ αγψλα. Θα γίλεη επίζεο εηδηθή αλαθνξά γη απηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σερληθνχ πλεδξίνπ Υσξίο λα παξαηηεζεί απφ ηηο εθαξκνζκέλεο λφκηκεο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θαζελφο λα έρεη ππφ έιεγρν ηελ δνπιεηά πνπ έρεη αλαιάβεη λα θάλεη, ν δηνξγαλσηήο πξέπεη λα θξνληίζεη λα απνθεπρζνχλ ζηελ δηαδξνκή πεξηνρέο ή θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνδειαηψλ, ησλ ζπλνδψλ θαη ηνπ θνηλνχ. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 9 απφ 48

10 Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα έρεη έλα απηνθίλεην αλαγλψξηζεο (πξνπνκπφ) ζηελ αξρή ηνπ αγψλα πνπ ζα κπνξεί λα πξνεηδνπνηήζεη γηα θάζε ελδερφκελν εκπφδην Μία δψλε ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ πξηλ θαη κέηξσλ κεηά ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ ζα πξνθπιάζζεηαη κε θάγθεια, ή κπαξηέξεο ή εηδηθέο πιαζηηθέο θνξδέιεο ζήκαλζεο. απηφ ζα έρνπλ πξφζβαζε απνθιεηζηηθά νη ππεχζπλνη ηεο δηνξγάλσζεο, νη πνδειάηεο, νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ, νη αγσλνδίθεο θαη ηα άηνκα ηνπ ηχπνπ Όηαλ πξφθεηηαη γηα αγψλεο πνπ δελ είλαη ε ίδηα ππεχζπλε νξγαλσηηθά, ζε θακία πεξίπησζε, ε Δ.Ο.Πνδειαζίαο δελ κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα ηα ιάζε ηεο δηαδξνκήο νχηε γηα ηα αηπρήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνχλ. Ηαηξηθή θξνληίδα Οη ηαηξηθέο θξνληίδεο ζην αγψλα ζα παξέρνληαη απφ ηνλ ή ηνπο γηαηξνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ αγψλα, θαη απηφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη πνδειάηεο κπαίλνπλ ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ζηελ εθθίλεζε κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ηελ εγθαηαιείπνπλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ. Νη γηαηξνί πνπ νξίδνληαη ζε αγψλεο πνδειαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθφηεηαο ηέηνηαο πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα παξέρνπλ νπζηαζηηθή ηαηξηθή βνήζεηα ζε πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ πξν, κεηά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα πνδειαζίαο ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί ζεκαληηθή ηαηξηθή βνήζεηα ζηα πεξάζκαηα ηνπ βνπλνχ ή ζηηο αλσθέξεηεο, ν γηαηξφο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζηακαηήζεη γηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Ο γηαηξφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην απηνθίλεηφ ηνπ θαη ηνπο επηβάηεο ηνπ θαη δελ ζα επηηξέςεη ζε θαλέλαλ λα παξέρεη βνήζεηα ζε πνδειάηε (ηξαβψληαο ηνλ ή επηηξέπνληάο ηνπ λα θξαηηέηαη απφ ην απηνθίλεην, θ. ι. π.) λα παξακείλεη ε λα επηζηξέςεη ζην γθξνππ ηνπ. Radio Tour (Κεηάδνζε Αγψλα ) Ο δηνξγαλσηήο ζα εμαζθαιίζεη κία ππεξεζία κεηάδνζεο - πιεξνθφξεζεο «Radio - Σour» απφ ην απηνθίλεην ηνπ Αιπηάξρε.. Πξέπεη λα ππνρξεψζεη φια ηα απηνθίλεηα λα είλαη εθνδηαζκέλα κε έλα ιήπηε πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα ιακβάλνπλ κνλίκσο ηελ εθπνκπή απφ ην «Radio - Tour». Ρεξκαηηζκφο Γηα αγψλεο δξφκνπ φπνπ απαηηείηαη ζπλνδεία απηνθηλήησλ ν Νξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ρψξν ζηάζκεπζεο γηα ηα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ γηα λα ζπλαληεζνχλ κε ηνπο αζιεηέο ηνπο b. Πε αγψλεο φπνπ πεξηιακβάλνληαη εηάπ ρξνλνκέηξεζεο ή πξφινγνο, ν νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη ζηελ αγσλφδηθν επηηξνπή, έλα εηδηθφ φξγαλν κέηξεζεο (εηδηθή ζπζθεπή) δηαζηάζεσλ πνδειάησλ ρξνλνκέηξεζεο. Ρν φξγαλν απηφ ζα δίδεηαη ζηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα, γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ν.Ξ θαη ηεο UCI. Ν νξγαλσηήο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπκβαηφηεηα απηή. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 10 απφ 48

11 3. ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΡΝ ΑΓΩΛΑ. Αλάπηπγκα (Ξάηεκα) Σν κέγηζην επηηξεπφκελν αλάπηπγκα αλά θαηεγνξία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θάησζη πίλαθα : ΖΙΗΘΗΑΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΛΓΟΔΠ (ΔΙΗΡ/ΛΔΝΗ) ΓΛΑΗΘΔΠ- ΒΔΡΔΟΑΛΝΗ ΔΦΖΒΝΗ ΛΔΑΛΗΓΔΠ ΞΑΗΓΔΠ ΘΝΟΑΠΗΓΔΠ ΞΑΚΞΑΗΓΔΠ ΞΑΛΘΝΟΑΠΗΓΔΠ ΚΗΛΗ ΚΔΓΑΙΑ θαη ΚΗΘΟΑ ΚΔΓΗΠΡΝ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΝ ΑΛΑΞΡΓΚΑ Διεχζεξν αλάπηπγκα 7,93κ. 7,01κ. 6,10κ. (ξπζκηδφκελν) 5,69κ. (ξπζκηδφκελν) Δπηθνηλσλία θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο Αγψλα Απαγνξεχεηαη ή ρξήζε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο ξαδην-επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο ζηνπο παξαθάησ αγψλεο : Ξαγθφζκηα πξσηαζιήκαηα. Αλδξψλ θιάζεο 2 ηεο UCI, θαη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Θαιαληαξηνχ (Δζληθά θαη Ρνπηθά Ξξσηαζιήκαηα, Γηαζπιινγηθνχο θιπ). Γπλαηθψλ θιάζεο 2 ηεο UCI, θαη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Θαιαληαξηνχ (Δζληθά θαη Ρνπηθά Ξξσηαζιήκαηα, Γηαζπιινγηθνχο θιπ). Να ζεκεησζεί φηη νη πνδειάηεο απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ ηειέθσλν ελψ αγσλίδνληαη. Ππκπεξηθνξά ησλ πνδειαηψλ Απαγνξεχεηαη ζηνπο πνδειάηεο λα πεηάλε ρσξίο πξνθχιαμε ηξνθέο, ηζάληεο ηξνθνδνζίαο, κπνπθάιηα, ξνχρα θ. ι. π. ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. Οη πνδειάηεο απαγνξεχεηαη λα πεηάλε νηηδήπνηε κέζα ζε απηνθηλεηφδξνκνπο, αιιά ζπλίζηαηαη λα ην κεηαθέξνπλ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ θαη λα ην αθήλνπλ κε αζθάιεηα. Απαγνξεχεηαη λα θέξνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γπάιηλα δνρεία. Λνχκεξα πιάηεο Οη πνδειάηεο πξέπεη λα θνξάλε 2 λνχκεξα πιάηεο, εθηφο απφ ηνπο αγψλεο ρξνλνκέηξεζεο, πνπ πξέπεη λα θνξάλε κφλν έλα λνχκεξν πιάηεο. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ λα θέξνπλ θαη λνχκεξα ζηα καλίθηα ή ζην θξάλνο ηνπο. Λνχκεξν (Ρακπειάθη) ζθειεηνχ Δθηφο απφ ηνπο αγψλεο ρξνλνκέηξεζεο, νη πνδειάηεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ εηο ηξφπνλ πνπ λα θαίλεηαη (ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζθειεηνχ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ζε Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 11 απφ 48

12 άιιν ζεκείν) ηνπ πιαηζίνπ ηνπ πνδειάηνπ ηνπο έλα ηακπειάθη πιαηζίνπ κε ην λνχκεξν ηεο πιάηεο ηνπο. Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή Η ζχλζεζε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο νξίδεηαη ζην άξζξν Ππκβάληα ηνπ αγψλα ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα γεληθψο ή ελφο εηάπ εηδηθψο, ν Γηεπζπληήο ηνπ Αγψλα, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αιπηάξρε θαη ησλ θνκηζαξίσλ, κπνξεί λα απνθαζίζεη, αθνχ έρεη ελεκεξψζεη πξψηα ηνπο ρξνλνκέηξεο, αιιά θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο (πνδειάηεο, ζπλνδνχο θ.ι.π.) είηε: λα ηξνπνπνηήζεη ηελ δηαδξνκή λα νξίζεη κία πξφζθαηξε νπδεηεξνπνίεζε ηνπ αγψλα ή ηνπ εηάπ λα ζεσξήζεη φηη ην εηάπ δελ δηεμήρζε λα αθπξψζεη έλα κέξνο ηνπ εηάπ θαζψο θαη φια ηα απνηειέζκαηα ησλ ελδερφκελσλ ελδηάκεζσλ θαηαηάμεσλ θαη λα δψζεη εθ λένπ εθθίλεζε θνληά ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο λα δηαηεξήζεη ηα απνηειέζκαηα σο έρνπλ ή λα μαλαδψζεη κία λέα εθθίλεζε ιακβάλνληαο ππ φςε ηα θελά πνπ ππήξραλ ηελ ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο. Δγθαηάιεηςε Ο πνδειάηεο πνπ εγθαηαιείπεη πξέπεη λα βγάιεη ακέζσο ηα λνχκεξα ηεο πιάηεο ηνπ θαη λα ηα δψζεη ζε έλαλ θνκηζάξην ή ην απηνθίλεην - ζθνχπα. Γελ έρεη ην δηθαίσκα λα πεξάζεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ. Δθηφο απφ πεξίπησζε ζσκαηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζνβαξήο αδηαζεζίαο, πξέπεη λα αλεβεί ζην απηνθίλεην ζθνχπα. Απηνθίλεηα Κάζε απηνθίλεην πνπ έρεη πξφζβαζε ζηελ δηαδξνκή ηνπ αγψλα ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηαθξηηηθφ ζήκα Δθηφο απφ ηνπο αγψλεο ρξνλνκέηξεζεο, ηα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 1,66κ. ζε χςνο. ε πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα έρεη απηνθίλεην ζπλνδείαο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ επηηξέπεη ην παξφλ άξζξν, ηα νρήκαηα απηά (πρ. Μίλη ιεσθνξεία θαη θιεηζηά θνξηεγάθηα) ζα αθνινπζνχλ ζην ηέινο ησλ ππνινίπσλ απηνθηλήησλ ζπλνδείαο Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα θηλνχληαη ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ δξφκνπ (φπσο επηβάιιεη ν Θψδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο). Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 12 απφ 48

13 Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ Αιπηάξρε ( θαη αλ είλαη δπλαηφλ γηα θαζέλα απφ ηνπο θνκηζάξηνπο) έλα απηνθίλεην κε αλνηγκέλε νξνθή, εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα ξαδηνεπηθνηλσλίαο β. Ο Οξγαλσηήο ζα δηνξγαλψζεη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ηα άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ αγψλα κε κνηφ, έλαο εθπξφζσπνο ηεο ηειεφξαζεο, έλαο εθπξφζσπνο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή. Ππλνδνί Όινη ηα άηνκα πνπ αθνινπζνχλ κε ηα νρήκαηα ζηνλ αγψλα, εθηφο απφ ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο επίηηκνπο πξνζθεθιεκέλνπο, πξέπεη λα είλαη θάηνρνη δειηίνπ. Σα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηνλ Αξρεγφ θάζε Οκάδαο ή ηνλ επίζεκα δεισκέλν πλνδφ, ν νπνίνο ζα έρεη δειηίν θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην φρεκα Απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο ζπλνδνχο λα πεηάλε νπνπδήπνηε θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο θάπνην αληηθείκελν Απαγνξεχεηαη λα ξαληίδνληαη νη πνδειάηεο απφ απηνθίλεην. 4. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΤΠΟ. Νξηζκφο Απηέο νη δηεπθξηλίζεηο αθνξνχλ θάζε πξφζσπν ηνπ γξαπηνχ, ηνπ νκηινχληνο, ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ Σχπνπ θαη ηνπο θσηνγξάθνπο ηνπ Σχπνπ πνπ επηβαίλνπλ ζε απηνθίλεην ή κνηνζηθιέηα. Γηαπίζηεπζε - Άδεηα Πε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ν δηνξγαλσηήο ζπλίζηαηαη λα δίλεη ζηνπο δηάθνξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σχπνπ κία άδεηα ή κηα δηαπίζηεπζε. Πε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ γίλεη, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Αιπηάξρε γηα ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ Ρχπνπ θαη Φσηνγξάθσλ Σα πξφζσπα πνπ δηαπηζηεχνληαη θαλνληθά απφ ηνλ θνξέα ηνπο (εθεκεξίδα, ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ ζηαζκφ θ.ι.π.) πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία θάξηα αλαγλσξηζκέλε απφ: Σνλ Π..Α.Σ. Σελ Γηεζλή Έλσζε Αζιεηηθνχ Σχπνπ. (I.S.P.A.) Σελ Γηεζλή Έλσζε Γεκνζηνγξάθσλ Πνδειαζίαο. (I.A.C.J.) Κάζε πξφζσπν κε δηαπηζηεπκέλν απφ ηελ αξρή δελ κπνξεί λα δηαπηζηεπηεί, παξά κεηά απφ ζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ δηνξγαλσηή θαη ηνλ δηνξηζκέλν επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ αγψλα Ο δηνξγαλσηήο παξαδίδεη ζην δηαπηζηεπκέλν πξφζσπν κία δηαπίζηεπζε ή κία άδεηα πξάζηλνπ ρξψκαηνο, πάλσ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ αγψλα θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 13 απφ 48

14 Ξιεξνθνξίεο πξηλ ηνλ αγψλα Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα δψζνπλ πξηλ ηνλ αγψλα ζηνπο δηάθνξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σχπνπ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ αθνξά ηνλ αγψλα ηνπο: δηαδξνκή, ιίζηα ζπκκεηερφλησλ, δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο, θ. ι. π. Θα πξέπεη λα ζέζνπλ - ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ - ζηελ δηάζεζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηελ ιίζηα ησλ εγγεγξακκέλσλ πνδειαηψλ. Ξιεξνθνξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα Οη εθπξφζσπνη ηνπ Σχπνπ πξέπεη λα παίξλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ αγψλα Δάλ ε δηεχζπλζε ηνπ αγψλα, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζηείιεη ηα απηνθίλεηα ηνπ Σχπνπ ζε δξφκν παξάιιειν ή θάπνηα ρηιηφκεηξα κπξνζηά, νη εθπξφζσπνη ηνπ Σχπνπ ζα πξέπεη λα πιεξνθνξνχληαη ζπλερψο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αγψλα Πξνθεηκέλνπ γηα δηεζλείο αγψλεο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζηελ Αγγιηθή ή Γαιιηθή θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ξνκπή ησλ νρεκάησλ ηνπ Ρχπνπ Πιελ πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο κε ηνλ δηνξγαλσηή, θάζε εθπξφζσπνο ηνπ Σχπνπ δελ κπνξεί λα έρεη παξά κφλν έλα απηνθίλεην θαη κία κεραλή ζηελ θάιαγγα ηνπ αγψλα Απηά ηα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απφ έλα δηαθξηηηθφ ζήκα εκπξφο θαη πίζσ, ψζηε λα ηνπο επηηξέπεηαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ θάιαγγα. Όια απηά ηα νρήκαηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εθνδηαζκέλα κε έλα ζχζηεκα ξαδηνεπηθνηλσλίαο γηα λα παίξλεη κφληκα πιεξνθνξίεο απφ ην Radio - Tour Δθηφο πεξηπηψζεσλ φπνπ επηβάιιεηαη πεξηνξηζκφο νρεκάησλ ηνπ ηχπνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δηαδξνκήο θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ν δηνξγαλσηήο δελ κπνξεί λα επηβάιιεη νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκφ εθηφο αλ ζπκθσλήζεη πξψηα κε ηελ Δ.Ο.Πνδειαζίαο θαη ηνλ Π..Α.Σ Οη δηνξγαλσηέο ζα απαηηήζνπλ απφ ηα νρήκαηα ηνπ ηχπνπ λα νδεγνχληαη απφ έκπεηξνπο νδεγνχο, πνπ γλσξίδνπλ απφ πνδειαηηθνχο αγψλεο θαη ηνλ ηξφπνπ πνπ ζα θηλνχληαη (καλνπβξάξνπλ). Απηνί νη νδεγνί κπνξνχλ λα είλαη δεκνζηνγξάθνη ή ηερληθνί. Κάζε εθπξφζσπνο ηνπ ηχπνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεραλήο πνπ έρεη. Θπθινθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα Γεληθέο δηαηάμεηο Οη νδεγνί είλαη ππεχζπλνη γηα ην φρεκά ηνπο θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ακέζσο κε ηηο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο ησλ Κνκηζάξησλ ηεο δηεχζπλζεο ηνπο αγψλα θαη ηνπο δηνξγαλσηέο ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πνδειαηψλ, ζην ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν, θαλέλα φρεκα ηνπ ηχπνπ, φπνην θαη αλ είλαη απηφ, δελ κπνξεί λα κείλεη ζηνλ αγψλα, εθηφο αλ έρεη γίλεη θάπνηα εμαίξεζε ζηελ αξρή ηνπ αγψλα. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 14 απφ 48

15 Οδεγνί πνπ δελ ζέβνληαη ηηο δηαηαγέο θαη ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα απνρσξίζνπλ απφ ηελ θάιαγγα ησλ νρεκάησλ, αθνχ βγάινπλ ηα δηαθξηηηθά ζήκαηα, γηα δηάξθεηα πνπ νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ησλ πξάμεσλ. Απηή ε πνηλή κπνξεί λα επηβιεζεί απφ έλα κέινο ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο ζε ζπκθσλία κε ηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα θαη ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί ακέζσο Δάλ ε αλσηέξσ πνηλή επηβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα κε εηάπ, ην φρεκα ή ε κεραλή δελ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηελ θάιαγγα ηνπ αγψλα γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα επφκελα εηάπ Δάλ εθπξφζσπνη ηνπ ηχπνπ αθήλνπλ λα πηαζηνχλ πνδειάηεο ζην απηνθίλεηφ ηνπο, ζα βγαίλνπλ εθηφο αγψλα θαη ζα απνθιείνληαη γηα δηάξθεηα πνπ νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ησλ πξάμεσλ. Απηνθίλεηα Σα νρήκαηα ηνπ Σχπνπ, ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά απφ ηελ θάιαγγα ησλ πνδειαηψλ, θαη απαγνξεχεηαη λα αλακηρζνχλ κε απηνθίλεηα ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, απηνθίλεηα νκάδσλ ή άιια νρήκαηα κε ζρεηηθά Σα νρήκαηα ηνπ Σχπνπ, πξέπεη λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα σο πξνο εθείλα ησλ ελδερνκέλσλ πξνζθεθιεκέλσλ ηνπ αγψλα ηνλ αγψλα, ηα απηνθίλεηα ηνπ ηχπνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίδνληαη απφ ηνλ Αιπηάξρε ή ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή. Γελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα πξνζπεξάζνπλ έλα θξάγκα (θφθθηλε ζεκαία) εάλ πξψηα δελ έρνπλ πάξεη άδεηα Απαγνξεχεηαη ε θσηνγξάθεζε θαη ε βηληενζθφπεζε απφ απηνθίλεην ηνπ Σχπνπ ελ θηλήζεη Σα απηνθίλεηα ηνπ ηχπνπ πξέπεη λα ζέβνληαη ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Γελ κπνξνχλ λα νδεγνχλ (κπαίλνπλ) ζε δηπιή ζεηξά εθηφο αλ θηλεζνχλ πνιχ γξήγνξα αθνχ πάξνπλ άδεηα λα ην θάλνπλ ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αιπηάξρε ή θαηά πεξίπησζε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή ηνπ αγψλα. Κνηνζηθιέηεο θσηνγξάθσλ Μπξνζηά απφ ηνλ αγψλα, νη νδεγνί ησλ κνηνζηθιεηψλ κπνξνχλ λα θηλνχληαη κπξνζηά απφ ην απηνθίλεην ηνπ θνκηζάξηνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θηλεηφ παξαβάλ Γηα λα πάξνπλ ηηο θσηνγξαθίεο, νη νδεγνί ζα πξέπεη αθήλνληαη λα γιηζηξήζνπλ ελαιιάμ, πξνο ην θεθάιη ηνπ αγψλα (πξνπνξεπφκελνπο πνδειάηεο). Ο θσηνγξάθνο παίξλεη ηελ θσηνγξαθία ηνπ θαη ακέζσο ν νδεγφο μαλαγπξλάεη ζην παξαβάλ Θακία κνηνζηθιέηα δελ κπνξεί λα κείλεη κεηαμχ ηεο θεθαιήο ηνπ γθξνππ θαη ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ θνκηζάξηνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κνηνζηθιέηα βξίζθεηαη απξνζδφθεηα πνιχ θνληά ζηνπο πνδειάηεο, ηφηε ν νδεγφο ηεο κνηνζηθιέηαο ζα πξέπεη λα αθήζεη ηνπο πνδειάηεο λα πεξάζνπλ. Γελ ζα μαλαγπξίζεη ζηελ ζέζε ηεο (ζην παξαβάλ ) παξά κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Αιπηάξρε ή ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή ηνπ αγψλα. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 15 απφ 48

16 Πίζσ απφ ηνλ αγψλα, νη νδεγνί ησλ κεραλψλ ζα νδεγνχλ ζε κνλή ζεηξά, πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηνπ Αιπηάξρε θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ πνπ θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζην πεινηφλ ή ζέινπλ λα πξνζπεξάζνπλ ηνπο πνδειάηεο ηα βνπλά θαη ηηο αλαβάζεηο, νη νδεγνί ησλ κνηνζηθιεηψλ πξέπεη λα θξνληίζνπλ ψζηε λα κελ ελνρινχλ ηνπο πνδειάηεο, νχηε ηα επίζεκα νρήκαηα ζέξβηο θαη, θπξίσο, νη θσηνγξάθνη ζα ζηακαηάλε φηαλ ζα παίξλνπλ θσηνγξαθίεο ηνλ ηεξκαηηζκφ, νη θσηνγξάθνη πνπ ζα πξέπεη λα θνξάλε δηαθξηηηθά ζεκάδηα (πηζαλφλ γηιέθα) ζα παξαηάζζνληαη ζε θάζε πιεπξά ηνπ δξφκνπ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ηνπ άξζξνπ Κνηνζηθιέηεο δεκνζηνγξάθσλ ξαδηνθψλνπ θαη ηειενξάζεσο Μπξνζηά, απηέο νη κνηνζηθιέηεο πξέπεη λα κέλνπλ κπξνζηά απφ ην παξαβάλ ησλ θσηνγξάθσλ θαη δελ πξέπεη πνηέ λα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ θνκηζάξηνπ θαη ησλ πνδειαηψλ. Γελ κπνξνχλ λα παξεκβάιινληαη κεηαμχ δχν γθξνππ πνδειαηψλ - πνπ πηζαλφλ ζρεκαηίζζεθαλ - εθηφο αλ έρνπλ άδεηα απφ ηνλ Αιπηάξρε Πίζσ, ζα θηλνχληαη ζην χςνο ησλ απηνθηλήησλ ησλ πλνδψλ ησλ νκάδσλ, ζε κνλή ζεηξά ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ πνπ θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζην πεινηφλ ή πνπ ζέινπλ λα πξνζπεξάζνπλ ηνπο πνδειάηεο Η ζπλέληεπμε ησλ πνδειαηψλ ζηνλ αγψλα, απαγνξεχεηαη. Η ζπλέληεπμε ησλ πλνδψλ ησλ νκάδσλ επηηξέπεηαη, εθηφο ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρηιηνκέηξσλ ηνπ αγψλα θαη πάληα κφλν απφ κνηνζηθιέηα. Κνηνζηθιέηεο ησλ θάκεξακαλ ηεο ηειεφξαζεο Η θίλεζε ησλ κνηνζηθιεηψλ ηειεφξαζεο πξέπεη λα γίλεηαη εηο ηξφπνλ ψζηε λα κελ επλνεί (βνεζάεη) ή λα ελνριεί ηελ πξνζπάζεηα ησλ πνδειαηψλ. Απηέο ζα πξέπεη λα κελ είλαη παξαπάλσ απφ ηξεηο Οη νδεγνί ησλ κνηνζηθιεηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηα νρήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην πεινηφλ ή ζέινπλ λα πξνζπεξάζνπλ ηνπο πνδειάηεο Οη θάκεξακαλ ζα θάλνπλ ιήςεηο (θηλεκαηνγξαθνχλ) απφ ην πιάη ή 3/4 απφ πίζσ. Γελ κπνξνχλ λα πξνζπεξάζνπλ ην πεινηφλ θηλεκαηνγξαθψληαο παξά κφλν αλ ην επηηξέπεη ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ. ηα βνπλά θαη ζηηο αλαβάζεηο, νη ιήςεηο ζα γίλνληαη απφ πίζσ Πνηέ νη κεραλέο δελ ζα ζηακαηάλε θνληά ζηνπο πνδειάηεο εθηφο θαη αλ θάλνπλ ιήςεηο Απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε ιήςε απφ κία κνηνζηθιέηα ζηα 500 ηειεπηαία κέηξα. Ρεξκαηηζκφο Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ, πέξαλ ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνχ, κία δψλε αξθεηά επξχρσξε γηα λα επηηξέπεη ζηα άηνκα ηνπ ηχπνπ λα εξγάδνληαη. ε απηή ηε Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 16 απφ 48

17 δψλε ζα έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη ππεχζπλνη ηεο νξγάλσζεο, νη πνδειάηεο, νη καζέξ, νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ θαη ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ. Οη δηνξγαλσηέο ππνρξεψλνληαη λα ελεκεξψζνπλ ηηο ηνπηθέο Αζηπλνκηθέο αξρέο γηα απηέο ηηο δηαηάμεηο. Αίζνπζα ηχπνπ Η αίζνπζα Σχπνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν γίλεηαη πην θνληά ζηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη καθξηά, ε πξφζβαζε ζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ελφο δξφκνπ ζσζηά ζεκαηνδνηεκέλνπ Οη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα νξίδνπλ έλαλ ρψξν εξγαζίαο αξθεηά επξχρσξν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν (ηξαπέδηα, θαξέθιεο, ειεθηξηθέο πξίδεο θ. ι. π.), γηα ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ ηελ αίζνπζα Σχπνπ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε κφλν ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ πνπ έρνπλ ζρεηηθή άδεηα ή δηαπίζηεπζε θαη νη ππεχζπλνη ηεο δηνξγάλσζεο Η αίζνπζα Σχπνπ πξέπεη λα είλαη αλνηρηή ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ψξεο πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη κπνξεί λα έρεη ζέζεηο ηειεφξαζεο. Γελ κπνξεί λα θιείζεη παξά κφλν φηαλ φια ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ έρνπλ ηειεηψζεη ηελ εξγαζία ηνπο. Ρειεπηθνηλσλίεο Οη δηνξγαλσηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζέζνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ αηφκσλ ηνπ Σχπνπ ηα αλαγθαία κέζα κεηάδνζεο (ηειέθσλα, θαμ). Ο Σχπνο πξέπεη λα θάλεη γλσζηά ηα αηηήκαηά ηνπ ζηνλ δηνξγαλσηή, πξηλ απφ ηνλ Αγψλα. Ππλέληεπμε ηχπνπ Οη ηξεηο πξψηνη πνδειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξνπζηαζηνχλ κε ηελ ζπλνδεία ησλ δηνξγαλσηψλ ζηελ αίζνπζα Σχπνπ, ή ζε ρψξν θαζνξηζκέλν θαη πξννξηζκέλν γηα ηα άηνκα ηνπ Σχπνπ, αλ ε αίζνπζα Σχπνπ είλαη καθξηά Κνληέιν θαηάηαμεο 1. Ξξνθεηκέλνπ γηα αγψλεο πνπ είλαη δεισκέλνη ζην Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Αλαθνίλσζε Νν.22 ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΣΔΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ/ΓΔΝΙΚΗ/ΣΟΤ ΔΣΑΠ Νο...(ΓΙΑΓΡΟΜΗ) Γηνξγαλσηήο: Αξηζκόο ρηιηνκέηξσλ: Moyenne ηνπ ληθεηή: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ειρά Νούμερο Αρ. Γεληίοσ Ονομαηεπώνσμο Ομάδα Υρόνος ΜΑΝΗΑΣΖ Γηώξγνο ΠΑΝΑΘΖΝΑΗΚΟ 3h ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ Κώζηαο Π.Ο. ΒΔΛΟ ΓΑΛΔΕΗΟ Ησζήθ Π.. ΚΡΟΝΟ ΝΗΚ ΛΤΡΑΝΣΩΝΑΚΖ ηέθ. Α.Ο. ΚΤΓΩΝ ΥΑΝ ΣΑΜΟΤΛΖ Κώζηαο ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΗΚΟ Α.. 28 θ. ι. π. Αξηζκόο πνδειαηώλ πνπ πήξαλ εθθίλεζε: 100 Αξηζκόο Αζιεηώλ πνπ Σεξκάηηζαλ εθηόο ρξόλνπ: 10 Δγθαηαιείςαληεο:10 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 17 απφ 48

18 2. Προκειμένοσ για αγώνες ποσ είναι δηλωμένοι ζηο Καλανηάρι ηης U.C.I. Αλαθνίλσζε Νν.44 ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΣΔΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ/ΓΔΝΙΚΗ/ΣΟΤ ΔΣΑΠ Νο...(ΓΙΑΓΡΟΜΗ) Γηνξγαλσηήο: Αξηζκόο ρηιηνκέηξσλ: Moyenne ηνπ ληθεηή: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ειρά Νούμερο Κωδ. UCI Όνομα, Δπίθεηο Κωδ. Ομάδας Υρόνος 1 74 POL ETGEN Janusz HIS 3h GBR WILLIAMS Dylan GIS NED SCHENDERLEIN T. TOS LUX MEYERS Pascal DEL BEL VAN DIJKEN Patrick VAR 28 θ. ι. π. Αξηζκόο πνδειαηώλ πνπ πήξαλ εθθίλεζε: 100 Αξηζκόο Αζιεηώλ πνπ Σεξκάηηζαλ εθηόο ρξόλνπ: 10 Δγθαηαιείςαληεο: Θέζεις Φωηογράθων. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 18 απφ 48

19 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΑΓΩΛΔΠ ΑΛΡΝΣΖΠ (ΚΗΑΠ ΖΚΔΟΑΠ) Κέζνδνο Οη κνλνήκεξνη αγψλεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία εκέξα κε κφλν κία εθθίλεζε θαη έλαλ ηεξκαηηζκφ. Οη αγψλεο αληνρήο (κηαο εκέξαο) δηεμάγνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή Οκάδσλ ή φπνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο κε ηελ ζπκκεηνρή Μηθηψλ Οκάδσλ. Οη αγψλεο αληνρήο (κηαο εκέξαο) δηεμάγνληαη κε αηνκηθή ή νκαδηθή ή θαη αηνκηθή θαη νκαδηθή θαηάηαμε βάζεη ρξφλνπ. ηε πεξίπησζε νκαδηθήο θαηάηαμεο, νη πνδειάηεο θάζε νκάδαο ζα πξέπεη λα είλαη ελδεδπκέλνη νκνηφκνξθα. Απνζηάζεηο Η κέγηζηε απφζηαζε ησλ αγψλσλ δξφκνπ αληνρήο (κηαο εκέξαο) αλά θαηεγνξία νξίδεηαη σο εμήο. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΠΔ ΘΚ (ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΚΔΓΗΠΡΖ ) ΑΛΓΟΩΛ ΛΔΩΛ (ΘΑΡΩ ΡΩΛ 23) ΓΛΑΗΘΩΛ ΔΦΖΒΩΛ ΛΔΑΛΗΓΩΛ ΞΑΗΓΩΛ ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ ΞΑΚΞΑΗΓΩΛ ΞΑΛΘΝΟΑΠΗΓΩΛ ΚΑΠΡΔΟΠ ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα νη απνζηάζεηο ζα είλαη νη αθφινπζεο. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΠΔ ΘΚ (ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΚΔΓΗΠΡΖ ) ΑΛΓΟΩΛ ΛΔΩΛ (ΘΑΡΩ ΡΩΛ 23) ΓΛΑΗΘΩΛ ΔΦΖΒΩΛ ΛΔΑΛΗΓΩΛ ΞΑΗΓΩΛ ΘΝΟΑΠΗΓΩΛ Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα επηηξέςεη θαη' εμαίξεζε θαη εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ κε απνζηάζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 19 απφ 48

20 Γηαδξνκή Ο δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα αλαξηά κφληκεο πηλαθίδεο πνπ λα δείρλνπλ: ην ρηιηφκεηξν κεδέλ (ε πξαγκαηηθή εθθίλεζε),ην 50φ ρηιηφκεηξν ηεο δηαδξνκήο θαη κεηά ηα ηειεπηαία 25, 20, 10, 5, 4, 3 θαη 2 ρηιηφκεηξα. ηνπο αγψλεο πνπ ηεξκαηίδνπλ ζε ζηξθνπί, πξέπεη λα αλαξηψληαη πηλαθίδεο κφλν γηα ηα 3, 2 θαη 1 ρηιηφκεηξα θαη ηηο ζηξνθέο πνπ απνκέλνπλ. Ν δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα αλαξηά πηλαθίδεο πνπ λα δείρλνπλ: ηα ηειεπηαία 500 κ., 300 κ., 200 κ., 150 κ., 100 κ., θαη 50 κ., πξίλ απφ ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ Σν ηειεπηαίν ρηιηφκεηξν δείρλεηαη κε θφθθηλν αλαζηξακκέλν ηξίγσλν (κε ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ). Δθηφο ηνπ παλψ ηεξκαηηζκνχ θακία άιιε ζήκαλζε ή παλψ δελ κπνξεί λα αλαξηάηαη κεηά ην θφθθηλν ηξίγσλν Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα πξνβιέςεη πξηλ ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ κία παξάθακςε πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα νρήκαηα (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεραλψλ) εθηφο απηά ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα, ησλ θνκηζάξησλ, ηνπ επίζεκνπ γηαηξνχ θαη ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδνο ηεο ληθήηξηαο νκάδαο ιακβαλνκέλνπ ππ φςηλ φηη ν ληθεηήο πξνεγείηαη θαζαξά γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ιεπηφ απφ ην ππφινηπν πεινηφλ Δάλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε ζηξθνπί, απηφ πξέπεη λα έρεη ειάρηζην κήθνο 12 ρικ. Ν δηνξγαλσηήο είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, λα γίλεη θάπνηα εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ. Θα πξέπεη λα εμεγήζεη εγγξάθσο 30 εκέξεο πξν ηνπ αγψλα ηνπο ιφγνπο ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη λα απνζηείιεη ράξηε (ζρεδηάγξακκα) ηεο δηαδξνκήο Οη αγψλεο κπνξνχλ λα ηειεηψζνπλ ζε ζηξθνπί κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: Σν κήθνο ηνπ ζηξθνπί πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 ρικ. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζηξνθψλ ζην ζηξθνπί είλαη: - 3 ζηξνθέο γηα ηα ζηξθνπί κήθνπο κεηαμχ ησλ 3 θαη 5 ρικ. - 5 ζηξνθέο γηα ηα ζηξθνπί κήθνπο κεηαμχ ησλ 5 θαη 8 ρικ. - 8 ζηξνθέο γηα ηα ζηξθνπί κήθνπο κεηαμχ ησλ 8 θαη 12 ρικ. Οη θνκηζάξηνη ζα πάξνπλ φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ν αγψλαο έρεη δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγψλα κεηά ηελ είζνδν ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ ζηξθνπί. Δθθίλεζε ηνπ αγψλα Οη πνδειάηεο θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ ηνπο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ ηφπν ππνγξαθήο ηνπ θχιινπ αγψλνο. Πξέπεη λα είλαη παξφληεο θαη έηνηκνη ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ ηελ ψξα εθθίλεζεο ζηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο. Η ππνγξαθή ηνπ θχιινπ αγψλνο ζα ηειεηψζεη 10 ιεπηά πξηλ ηελ ψξα εθθίλεζε απφ ηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο Η πξαγκαηηθή εθθίλεζε ζα δίλεηαη ζε ζηάζε ε ελ θηλήζεη απφ ζεκείν θνληά ζηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο θαη ππνγξαθήο ηνπ θχιινπ αγψλα. χκθσλα κε επηζπκία - ππφδεημε ηνπ Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 20 απφ 48

21 δηνξγαλσηή, (αιιά θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ή θαη γηα ιφγνπο ζεάκαηνο) είλαη δπλαηφλ λα δνζεί κία πξν - εθθίλεζε, απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν ρψξν. Η πξαγκαηηθή εθθίλεζε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα δίλεηαη ζε ζηάζε ε ελ θηλήζεη θαη δελ ζα κπνξεί λα έρεη απφζηαζε πάλσ απφ 10 ρικ. απφ ηνλ ρψξν ζπγθέληξσζεο ηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα ηα λνχκεξα ζα δίλνληαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ αγψλα. Ζ ζεηξά θιήζεο ησλ πνδειαηψλ ησλ Νκάδσλ ζηελ Γξακκή Δθθίλεζεο νξίδεηαη φπσο εμήο: Η. Νη πνδειάηεο θαζεκηάο απφ ηηο 10 πξψηεο νκάδεο ηνπ πεξζηλνχ πξσηαζιήκαηνο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζα παίξλνπλ ζέζε ζηελ Γξακκή Δθθίλεζεο. 2. Νη ππφινηπεο Νκάδεο, ζα πάξνπλ ζέζε ζηελ ζπλέρεηα, κεηά απφ θιήξσζε. Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ πνδειαηψλ Όινη νη πνδειάηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηθξέο ππεξεζίεο φπσο δαλεηζκφ ή αληαιιαγή ηξνθήο, πνηψλ, εξγαιείσλ ή αμεζνπάξ. Ο δαλεηζκφο ή ε αληαιιαγή ηξνρψλ, πνδειάησλ, ε αλακνλή ελφο πνδειάηε πνπ έκεηλε ή πνπ είρε αηχρεκα δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν κεηαμχ πνδειαηψλ ηεο ίδηαο νκάδνο. Σν ζπξψμηκν ελφο πνδειάηε απφ άιιν απαγνξεχεηαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ Οη πνδειάηεο κπνξνχλ λα βγάδνπλ ελ θηλήζεη ην αδηάβξνρφ ηνπο, ην παλσθφξη ηνπο θ. ι. π., δίλνληάο ηα ζην απηνθίλεην ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο ηνπο, πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηνπ αιπηάξρε. Έλα κέινο κηαο νκάδαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηελ ππεξεζία γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ζε ζηξθνπί, ε αιιεινβνήζεηα ηαθηηθήο (ζπλελλφεζε) κεηαμχ ησλ πνδειαηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη παξά κφλν αλ βξίζθνληαη ζην ίδην ρηιηνκεηξηθφ ζεκείν ηνπ αγψλα. Νρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ Η ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ εηθνλίδεηαη ζην ζρήκα ηνπ άξζξνπ Η ηερληθή βνήζεηα ζε θάζε αγψλα ζα εμαζθαιίδεηαη απφ έλα θνηλφ ζέξβηο (Neutralservice). Ο δηνξγαλσηήο πξέπεη λα πξνβιέςεη ηνπιάρηζηνλ 2 απηνθίλεηα θνηλά - ζέξβηο (γηα δηεζλείο αγψλεο ηνπιάρηζηνλ 3 απηνθίλεηα) θαη έλα απηνθίλεην ζθνχπα ηελ θάιαγγα ηνπ αγψλα, δελ ζα γίλεηαη δεθηφ παξά κφλν έλα απηνθίλεην αλά νκάδα Η ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ ησλ νκάδσλ ζηνλ αγψλα νξίδεηαη σο εμήο: Σα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Σερληθφ πλέδξην ησλ αξρεγψλ ησλ νκάδσλ θαη επηθπξψλνπλ ηνπο πνδειάηεο πνπ μεθηλνχλ ηνλ αγψλα, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ απηά ησλ άιισλ νκάδσλ. Ρα απηνθίλεηα ησλ Νκάδσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Ρερληθφ Ππλέδξην, αιιά δελ επηθπξψλνπλ εγθαίξσο ηνπο πνδειάηεο πνπ μεθηλνχλ ηνλ αγψλα. Ρα απηνθίλεηα ησλ Νκάδσλ πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζην Ρερληθφ Ππλέδξην. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 21 απφ 48

22 ε θαζεκία απφ ηηο αλσηέξσ νκάδεο απηνθηλήησλ, ε ζεηξά θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σερληθνχ πλεδξίνπ ησλ αξρεγψλ ησλ νκάδσλ. Ζ θιήξσζε ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θιήξνπο πνπ πεξηέρνπλ (αλαγξάθνπλ) ηα νλφκαηα ησλ νκάδσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ αγψλα. Ζ νκάδα πνπ ζα θιεξσζεί πξψηε, ζα πάξεη ηελ 1 ε ζέζε, απηή πνπ ζα θιεξσζεί δεχηεξε, ζα πάξεη ηελ 2 ε ζέζε, θ.ι.π ηνλ αγψλα, ηα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ ζα ηνπνζεηνχληαη πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηνπ Αιπηάξρε (πξνέδξνπ ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο) ή ηνπ δηνξηζκέλνπ, απφ απηφλ, θνκηζάξηνπ. Οη θάηνρνη ησλ απηνθηλήησλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο κε ηηο νδεγίεο ησλ θνκηζάξησλ, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα θξνληίδνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ απηνθηλήησλ Ο νδεγφο πνπ επηζπκεί λα πξνζπεξάζεη ηα απηνθίλεηα ηνπ Αιπηάξρε ε θάπνηνπ θνκηζάξηνπ (ε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή) κε δηθηά ηνπ πξσηνβνπιία, πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηα ιίγν ζην χςνο απηψλ ησλ απηνθηλήησλ λα δηεπθξηλίζεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαη λα πεξάζεη κφλν κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνκηζάξηνπ. Πξέπεη ηειεηψζεη ηελ εξγαζία ηνπ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη λα μαλαπάξεη γξήγνξα ηελ ζέζε ηνπ ζηελ θάιαγγα. Μφλν έλα απηνθίλεην θάζε θνξά ζα επηηξέπεηαη λα κπαίλεη ζην πεινηφλ αλεμαξηήησο απφ ην κέγεζνο ηνπ πεινηφλ ε πεξίπησζε πνπ έλαο ή δχν ή κηα νκάδα πνδειαηψλ μεθνιιήζεη δεκηνπξγψληαο κηα δηαθνξά απφ ην θπξίσο γθξνππ, ην / ηα απηνθίλεην / απηνθίλεηα ζπλνδείαο ( ζέξβηο ) δελ κπνξεί λα κπεη /κπνπλ αλάκεζα ζηνλ ή ζηνπο μεθνιιεκέλνπο θαη ην γθξνππ πνπ αθνινπζεί, παξά κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ Αιπηάξρε ε θάπνηνπ θνκηζάξηνπ θαη γηα δηάζηεκα πνπ απηή ε απφζηαζε ζεσξείηαη αξθεηή θαη αζθαιήο απφ ηνλ Αιπηάξρε ε θνκηζάξην Θαλέλα απηνθίλεην δελ κπνξεί λα πξνζπεξάζεη ηνπο πνδειάηεο πνπ ζπλνδεχεη ζηα ηειεπηαία 10 ρηιηφκεηξα. Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα Πηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα κφλν ηα παξαθάησ απηνθίλεηα επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη ζηνλ αγψλα: 1. ην απηνθίλεην ηνπ Aιπηάξρε. 2. ην απηνθίλεην ηνπ δεχηεξνπ θνκηζάξηνπ. 3. ην απηνθίλεην ηνπ ηξίηνπ θνκηζάξηνπ. 4. ην απηνθίλεην ηεο Δ.Ο.Πνδειαζίαο. 5. Σν απηνθίλεην ηνπ Ιαηξνχ ηνπ Αγψλα 6. ην απηνθίλεην επηθνηλσλίαο Radio - Tour. 7. ην λνζνθνκεηαθφ. 8. ηα απηνθίλεηα ηεο ηειεφξαζεο, ησλ θσηνγξάθσλ 9. ηα απηνθίλεηα θνηλά ζέξβηο 10. ηα απηνθίλεηα ζέξβηο ησλ νκάδσλ(έλα γηα θάζε σκαηείν νκάδα) 11. ην απηνθίλεην ηεο αζηπλνκίαο 12. νη κνηνζηθιέηεο ηεο αζηπλνκίαο 13. νη κνηνζηθιέηεο ησλ θνκηζάξησλ θαη θξηηψλ Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 22 απφ 48

23 14. ε κνηνζηθιέηα ηνπ πίλαθα 15. Η κνηνζηθιέηα πιεξνθφξεζεο (info moto) Η ζέζε απηψλ ησλ απηνθηλήησλ θαζνξίδεηαη επί ηφπνπ απφ ηνλ Αιπηάξρε Σα οτήμαηα ποσ αναθέρονηαι ζηο άρθρο παρ. 8. θα μπορούν να ακολοσθούν ηον αγώνα εάν και εθόζον η μορθολογία ηοσ εδάθοσς και η θύζη ηοσ αγώνα ηο επιηρέποσν. Αξκόδηα γηα λα απνθαζίζεη γη απηό είλαη ε Αγσλόδηθνο Δπηηξνπή. Η ζεηξά ησλ απηνθηλήησλ ησλ νκάδσλ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο νξίδεηαη σο εμήο: 1. Σα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ ησλ δέθα (10) πξψησλ πνδειαηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα κπνπλ ζηελ αληίζηνηρε ζεηξά. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αλάκεζα ζηνπο δέθα πξψηνπο αζιεηέο ππάξρνπλ αζιεηέο ηεο ίδηαο νκάδαο, δελ ζα επηηξαπεί δεχηεξν απηνθίλεην ηεο ίδηαο νκάδαο. Η ζέζε ή νη ζέζεηο πνπ κέλνπλ θελέο ζα θαιπθζνχλ απφ ηα απηνθίλεηα ησλ νκάδσλ ησλ αζιεηψλ πνπ ζην πξνεγνχκελν Παλειιήλην θαηεηάγεζαλ ζηηο ακέζσο θαηψηεξεο ζέζεηο (11 νο, 12 νο θ.ι.π.) Οη ππφινηπεο νκάδεο ζα πάξνπλ ζέζε ζηελ ζπλέρεηα, κεηά απφ θιήξσζε. Ρξνθνδνζίεο ηνπο αγψλεο ή ηα εηάπ ησλ νπνίσλ ε απφζηαζε δελ μεπεξλάεη ηα 150 ρηιηφκεηξα, επηηξέπνληαη νη ηξνθνδνζίεο κφλν απφ ην απηνθίλεην ηεο νκάδαο. Απηέο νη ηξνθνδνζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ζαθνχια ή κε παγνχξη. Οη πνδειάηεο πξέπεη λα θηλεζνχλ κε πξνζνρή ( γιηζηξήζνπλ ) ζην χςνο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο ηνπο φπνπ εθεί κπνξνχλ λα πάξνπλ ηξνθνδνζία. Η ηξνθνδνζία δελ κπνξεί λα γίλεη παξά κφλν πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηνπ θνκηζάξηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε κέζα ζην πεινηφλ ή ζην ηέινο ηνπ. Δάλ ζρεκαηηζηεί γθξνππ 15 ή πεξηζζνηέξσλ μεθνιιεκέλσλ πνδειαηψλ, ε ηξνθνδνζία επηηξέπεηαη ζην ηέινο απηνχ ηνπ γθξνππ ηνπο άιινπο αγψλεο ή εηάπ, νη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα πξνβιέςνπλ θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ κπνξεί λα δνζεί ηξνθνδνζία. Οη πεξηνρέο ηεο ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα ζεκαηνδνηνχληαη. Θα είλαη αξθεηά κεγάιεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ άλεηε δηεμαγσγή ηεο ηξνθνδνζίαο. Απηέο νη ηξνθνδνζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη πεδή, κφλν απφ ην πξνζσπηθφ ζπλνδείαο ησλ Οκάδσλ θαη απφ θαλέλα άιιν πξφζσπν. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ δεμηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο ηξνθνδνζία ζηηο αλαβάζεηο, ηηο θαηαβάζεηο θαζψο θαη ζηα 50 πξψηα θαη ηα 20 ηειεπηαία ρηιηφκεηξα Ξαξφια απηά ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απφζηαζε ησλ 50 ρικ. αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ιφγσ ηνπ πξνθίι θαη ηνπ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 23 απφ 48

24 Ρερληθή βνήζεηα (ζέξβηο) Οη πνδειάηεο κπνξνχλ λα δέρνληαη ηερληθή βνήζεηα απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο ηνπο ή απφ έλα απφ ηα απηνθίλεηα θνηλνχ ζέξβηο ή αθφκα απφ ην απηνθίλεην ζθνχπα Όπνηα θαη αλ είλαη ε ζέζε ελφο πνδειάηε ζηνλ αγψλα, ε ηερληθή βνήζεηα ζα ηνπ παξέρεηαη κφλν πίζσ απφ ην γθξνππ ηνπ θαη ζε ζηάζε. Σν γξαζάξηζκα ησλ αιπζίδσλ απαγνξεχεηαη απφ θηλνχκελν απηνθίλεην Απαγνξεχεηαη ζηνπο ηερληθνχο ησλ νκάδσλ λα πξνεηνηκάδνπλ ή λα έρνπλ έηνηκα ηα πιηθά γηα ηνπο πνδειάηεο έμσ απφ ηα απηνθίλεηα ζέξβηο. Όια ηα άηνκα πξέπεη λα κέλνπλ κέζα ζηα απηνθίλεηα θαη λα κελ θξέκνληαη έμσ απφ απηά Δάλ επηηξέπεηαη ε ηερληθή βνήζεηα απφ κνηνζηθιέηα, απηή κπνξεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά κφλν ηξνρνχο ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα, θαη ζηνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε ζηξθνπί ε ηερληθή βνήζεηα θαη ε αιιαγή ηξνρψλ ή πνδειάηνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηα απηνθίλεηα ησλ θνηλψλ ζέξβηο, είηε ζηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γη απηφ ην ιφγν (ε ζηηο δψλεο ηξνθνδνζίαο). Γξακκέο ηξαίλνπ Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην πέξαζκα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ φηαλ νη κπάξεο (κπαξηέξεο ή ηα θάγθεια) θαηεβαίλνπλ ή είλαη ήδε θαηεβαζκέλεο. Δθηφο ηεο πνηλήο πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ιφγσ παξάβαζεο ηνπ Λφκνπ, νη πνδειάηεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη ζε απηή ηε δηάηαμε, ζα απνθιείνληαη απφ ηνλ αγψλα, απφ ηνπο θνκηζάξηνπο Θα εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ θαλφλεο: 1. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη μεθνιιεκέλνη πνδειάηεο ζηακαηάλε ζε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ είλαη θιεηζηή, αιιά ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή αλνίγεη πξν ηνπ εξρνκνχ ηνπ ππφινηπνπ πεινηφλ. Γελ γίλεηαη θακία ελέξγεηα θαη ην θιείζηκν απηήο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζεσξείηαη σο έλα ζπκβάλ ηνπ αγψλα. 2. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη μεθνιιεκέλνη πνδειάηεο πνπ πξνπνξεχνληαη πάλσ απφ 30 ζηακαηάλε ζε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ είλαη θιεηζηή θαη ην πεινηφλ θζάλεη (πηάλεη) ηνπο μεθνιιεκέλνπο ζηελ θιεηζηή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αγψλαο νπδεηεξνπνηείηαη (κε ηελ βνήζεηα ησλ ρξνλνκεηξψλ) θαη δίλεηαη κία λέα εθθίλεζε κε ηηο ίδηεο ρξνληθέο απνζηάζεηο, αθνχ πεξάζνπλ πξψηα ηα επίζεκα απηνθίλεηα πνπ πξνεγνχληαη ζηνλ αγψλα θαη κεηά φιν ην ππφινηπν θαξαβάλη ηνπ αγψλα, απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη μεθνιιεκέλνη πνδειάηεο πξνπνξεχνληαη ιηγφηεξν απφ 30, ην θιείζηκν ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζεσξείηαη σο έλα ζπκβάλ ηνπ αγψλα. 3. Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη επί θεθαιήο πνδειάηεο πεξάζνπλ ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πξηλ ην θιείζηκφ ηεο θαη νη επφκελνη πνδειάηεο ή γθξνχπ ή ην πεινηφλ θζάζεη θαη ζηακαηήζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ ελ ησ κεηαμχ Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 24 απφ 48

25 έρεη θιείζεη, δελ γίλεηαη θακία ελέξγεηα θαη ην θιείζηκν ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζεσξείηαη σο έλα ζπκβάλ ηνπ αγψλα. 4. Κάζε άιιε θαηάζηαζε (ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θιεηζηή γηα πνιχ ρξφλν θ. ι. π.) ζα δηεπζεηείηαη απφ ηνπο θνκηζάξηνπο. Απηφ ην άξζξν εθαξκφδεηαη επίζεο γηα παξφκνηεο θαηαζηάζεηο (θηλεηέο γέθπξεο, εκπφδηα ζην δξφκν θ.ι.π.) Ππξίλη Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνπο πνδειάηεο λα παξαθάκπηνπλ (παξεθθιίλνπλ) απφ ηελ δηαδξνκή (ηελ γξακκή, ην θνπινπάξ) πνπ δηαιέγνπλ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ην ζπξίλη παξελνριψληαο ή ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηνπο ζπλαζιεηέο ηνπο ή άιια άηνκα. Ρεξκαηηζκνί θαη ρξνλνκέηξεζε Η θαηάηαμε γίλεηαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά πνπ θάζε πνδειάηεο πεξλάεη απφ ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ. Η θαηάηαμε θαζνξίδεη ηελ απνλνκή επάζισλ θαη πφλησλ. Η ηειηθή θαηάηαμε ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηζνβαζκνχλησλ ζε δεπηεξεχνπζεο θαηαηάμεηο αζιεηψλ Σν Φψην - θίληο είλαη ππνρξεσηηθφ Κάζε πνδειάηεο πνπ ηεξκαηίδεη κε θαζπζηέξεζε ρξφλνπ (φξην ρξφλνπ) απφ ηνλ ληθεηή, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή, δελ κπαίλεη ζηελ θαηάηαμε. Σν φξην ρξφλνπ εθθξάδεηαη επί ηνηο εθαηφ (%) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρξφλν ηνπ πξψηνπ πνδειάηε (π.ρ. 10% ηνπ ρξφλνπ ηνπ πξψηνπ). Σν φξην ρξφλνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη θαηψηεξν ηνπ 5% θαη αλψηεξν ηνπ 25%. ε αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε ζηξθνπί, νη πνδειάηεο πνπ πηάλνληαη θαη ράλνπλ ζηξνθή απφ ηνπο πξνπνξεπφκελνπο πνδειάηεο, πξηλ απηνί κπνχλ ζηνλ ηειεπηαίν γχξν, ζα απνθιείνληαη θαη πξέπεη λα βγνπλ απφ ηνλ αγψλα. Οη πνδειάηεο πνπ πηάλνληαη ζηνλ ηειεπηαίν γχξν ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπο ηελ ψξα πνπ πεξλάλε ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ. Δηδηθά ζε Γηαζπιινγηθνχο αγψλεο, ην φξην ρξφλνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαλσηή ή ηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ 15 θαη αλψηεξν απφ 25% Όινη νη πνδειάηεο πνπ ηεξκαηίδνπλ καδί (ζην ίδην γθξνχπ) παίξλνπλ ηνλ ίδην ρξφλν. Οη ρξνλνκέηξεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ ζέζε ηνπο κέρξη ηελ άθημε απηνθηλήηνπ ζθνχπα. Καηαγξάθνπλ επίζεο ηνπο ρξφλνπο ησλ πνδειαηψλ πνπ ηεξκαηίδνπλ θαζπζηεξεκέλνη θαη δίλνπλ ηελ ιίζηα κε ηνπο ρξφλνπο ζηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα Όινη νη ρξφλνη πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ρξνλνκέηξεο ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην πιεζηέζηεξν δεπηεξφιεπην ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ζε πίζηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φιε ε επηθάλεηα ηεο πίζηαο. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 25 απφ 48

26 Οη ρξφλνη ησλ πνδειαηψλ κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ζηελ είζνδν ηεο πίζηαο. Δπίζεο, γηα λα απνθεπρζεί ε αλάκεημε πνδειαηψλ απφ δηαθνξεηηθά γθξνππ, νη θνκηζάξηνη κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ νπδεηεξνπνίεζε ζηελ είζνδν ηεο πίζηαο. Δάλ ε πίζηα είλαη απξνζπέιαζηε, ε γξακκή ηεξκαηηζκνχ κεηαθέξεηαη έμσ απφ ηελ πίζηα θαη νη πνδειάηεο ζα ην πιεξνθνξνχληαη κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα Δάλ κεηά ηελ εμάληιεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ κέζσλ, νη πνδειάηεο πνπ θαηέθηεζαλ ηηο ηξείο πξψηεο ζέζεηο είλαη ηζφπαινη, ζα κνηξάδνληαη ηελ ζέζε γηα ηελ νπνία ππάξρεη ηζνπαιία. Πηελ πεξίπησζε απηή, ή ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηζφπαισλ πνδειαηψλ, δελ ζα ππάξμνπλ απνλνκέο επάζισλ γηα ηελ επφκελε ή ηηο επφκελεο απηέο ζέζεηο Ζ Νκαδηθή Θαηάηαμε είλαη πξναηξεηηθή. Θα βαζίδεηαη ζηελ πξφζζεζε (ζχλνιν) ησλ ηξηψλ θαιπηέξσλ αηνκηθψλ ρξφλσλ (ησλ αζιεηψλ) θάζε νκάδαο. Πε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ν δηαρσξηζκφο θαη ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ ζέζεσλ ησλ ηξηψλ θαιπηέξσλ αζιεηψλ. Πε πεξίπησζε θαη λέαο ηζνπαιίαο, νη ζέζεηο ησλ Νκάδσλ ζα δίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ θαιχηεξνπ πνδειάηε ηνπο. Απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί απφ ηνλ αγψλα πξηλ επηθπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα σο ηειηθά, ε Αηνκηθή Θαηάηαμε, θαη φπνπ απαηηείηαη ε Νκαδηθή, ζα δηνξζσζνχλ. Αλ έλαο πνδειάηεο απνβιεζεί κεηά απφ ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ σο ηειηθά, ε Αηνκηθή Θαηάηαμε ζα δηνξζσζεί κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζέζε κέζα ζηηο πξψηεο 20. Γηα παξαθάησ, ε ζέζε ηνπ απνθιεηζκέλνπ πνδειάηε παξακέλεη θελή. Αλ απαηηείηαη, ε Νκαδηθή Θαηάηαμε ζα δηνξζσζεί νινθιεξσηηθά Πρήκα ηεο απηνθηλεηνπνκπήο. Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 26 απφ 48

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα