ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: FAX: Αριθ. Πρωτ. :75 Ημερομηνία : Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ΤΔ-093/3 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ» Προϋπολογισμός: Δέκα εννέα χιλιάδες (9.000,00 ) Ευρώ πλέον ΦΠΑ Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κ.λ.π.) να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά προκειμένου να ανατεθεί σε εταιρεία η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης για τα προϊόντα και συστήματα μηχανημάτων πληρωμής αντιτίμου στάθμευσης & ελέγχου εισόδου/ εξόδου στο χώρο στάθμευσης του Μετρό «Συγγρού Φιξ» Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει αναλάβει τη λειτουργία του χώρου Στάθμευσης του Σταθμού Συγγρού-Φιξ, στην οποία περιλαμβάνονται τα μηχανήματα πληρωμής αντιτίμου στάθμευσης και ελέγχου εισόδου / εξόδου του Χώρου Στάθμευσης (πάρκινγκ). Προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια και ποιότητα της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Λειτουργίας του Χώρου Στάθμευσης, διενεργείται ο εν λόγω διαγωνισμός το αντικείμενο του οποίου αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης(προληπτικής και διορθωτικής), επισκευής, και τεχνικής υποστήριξης των μηχανημάτων πληρωμής αντιτίμου στάθμευσης και ελέγχου των εν γένει προϊόντων και συστημάτων (υλικό και λογισμικό) που είναι τοποθετημένα στο ΤΔ ΤΔ /8

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Χώρο Στάθμευσης Συγγρού-Φιξ και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές». Οι υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των μηχανημάτων συνοπτικά είναι οι εξής: Α. Τηλεφωνική Υποστήριξη (Hot Line) Β. Τηλεϋποστήριξη (Tele - Support) Γ. Επιτόπου Τεχνική Υποστήριξη Δ. Προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση προϊόντων Ε. Εξελίξεις των Λειτουργικών Προγραμμάτων του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Software) ΣΤ. Παρεχόμενες Υπηρεσίες με Επιπλέον Χρέωση Ο μεγαλύτερος όγκος του εξοπλισμού, των προϊόντων και συστημάτων που είναι τοποθετημένα στο Χώρο Στάθμευσης Συγγρού-Φιξ αποτελείται από προϊόντα του οίκου, ενώ υπάρχουν και προϊόντα των οίκων GEUTEBRUCK GMBH, I-TO-I, OPTICON, 3COM και AIPHONE τα οποία δίδονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Α του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών ή η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες. Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο συνημμένο Τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές». Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι χρονικό διάστημα ενός () έτους. Η ΣΤΑΣΥ δύναται να παρατείνει την διάρκεια της σύμβασης μέχρι ένα () επιπλέον έτος.. Υποβολή Προσφοράς Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 203 και ώρα 3.00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της προσφοράς να αναγράφεται : ΤΔ ΤΔ 2/8

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΔ- 093/3 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υπόψη: Επιτροπής Διαγωνισμού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Σημειώνουμε:. Με ευθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ημέρες. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,30 Αυγούστου 203 και ώρα 3.30, στην αίθουσα Αθηνά, Αθηνάς 67, Αθήνα. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να παρευρεθείτε. 2. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα πλην των ΦΕΚ που κατατίθενται σε απλά αντίγραφα. α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. ΤΔ ΤΔ 3/8

4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. γ) Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου 3μήνου από το οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από άλλη αρμόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριμήνου. δ) Επίσημο αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ όπου έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση, από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρία. στ)υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα δηλώνεται : ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών που αφορούν το έργο (τόπος έργου, συνθήκες προσπέλασης, και μεταφοράς υλικών κλπ.) μετά από λεπτομερή εξέταση και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου υπό τους όρους του Διαγωνισμού αυτού. ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλλει με την προσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει μελετήσει επακριβώς του όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τα Τεύχη αυτού και τους αποδέχεται. 2.2 Ουσιαστικά προσόντα Απαραίτητη προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες είναι να έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία και με ημερομηνία υπογραφής μετά την , μία () τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας σύμβαση παρομοίου αντικειμένου με ετήσιο συμβατικό αντικείμενο το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00 ) άνευ ΦΠΑ ή συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου, τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας, των οποίων το άθροισμα των συμβατικών τιμημάτων θα είναι τουλάχιστον 5.000,00 ενώ η κάθε μία ξεχωριστά θα πρέπει να έχει συμβατικό τίμημα τουλάχιστον 5.000,00, άνευ ΦΠΑ. Ως συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου νοούνται οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής προϊόντων και συστημάτων σε μηχανήματα πληρωμής αντιτίμου στάθμευσης και ελέγχου εισόδου / εξόδου σε εγκαταστάσεις στάθμευσης οχημάτων κλπ. Οι διαγωνιζόμενοι προς απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν α) ΠΙΝΑΚΑ στον οποίο θα αναγράφονται: Ο πελάτης, Το όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν) ΤΔ ΤΔ 4/8

5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων που αφορούν αυτές οι συμβάσεις, Την τρέχουσα αξία των συμβάσεων Τη διάρκεια των συμβάσεων β) Βεβαίωση του πελάτη για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση, που στη σύμβαση, που επικαλείται ο διαγωνιζόμενος για την απόδειξη της εμπειρίας του, συμμετείχε σε κοινοπραξία, θα πρέπει η ζητούμενη από τη διακήρυξη εμπειρία να καλύπτεται από το ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στη κοινοπραξία. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/κοινοπραξία, θα πρέπει η ζητούμενη από τη διακήρυξη εμπειρία να καλύπτεται τουλάχιστον από ένα μέλος αυτής. 2.3 Οικονομική Προσφορά Στην Οικονομική Προσφορά θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζομένους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού και τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της Ανάθεσης, οι τιμές αυτές είναι και θα παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή επικαιροποίηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται στον παρόντα πρόχειρο διαγωνισμό, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 3. Κριτήριο Ανάθεσης Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους με βάση τον έλεγχο των Νομιμοποιητικών Στοιχείων. ΤΔ ΤΔ 5/8

6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη τιμή. Ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με την ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει ή καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 0% του συμβατικού τιμήματος που θα προσφερθεί. Η εγγυητική επιστολή θα εκδίδεται από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στις χώρες μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Εγγυητική επιστολή που δεν εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα δεν γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, εάν επιλέξει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αυτή πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας / σύμπραξης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και παραμένει σε ισχύ και ενέργεια, μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλες οι απαιτήσεις της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την λύση ή λήξη της Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύμβασης και δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωσή της ολική ή μερική. 4. Ποινική Ρήτρα Σε περίπτωση εκπρόθεσμης και γενικά αντισυμβατικής εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η ΣΤΑΣΥ δύναται να επιβάλλει σε αυτόν ποινική ρήτρα ίση με το /250 του συμβατικού αντικειμένου για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας με ανώτατο ποσό ποινικής ρήτρας το 2% του συμβατικού αντικειμένου. 5.Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει εξήντα (60) ημέρες μετά από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου του προμηθευτή. Σε περίπτωση που η παραλαβή του τιμολογίου καθυστερήσει πέραν των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του, η πληρωμή θα γίνεται εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή του. Για προμήθεια αξίας άνω των 467,40, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. Βεβαίωση Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ) Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΤΔ ΤΔ 6/8

7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λογιστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 403/20 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και θα παρακρατηθεί στην πρώτη πληρωμή. Νικόλαος Χ. Παπαθανάσης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (Ι) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΙΙ) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (III) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΔ ΤΔ 7/8

8 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/3 ««ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Η Οικονομική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, αποκλειόμενης της εξάρτησης με οποιοδήποτε τρόπο του τιμήματος από την ισοτιμία του Ευρώ με άλλα νομίσματα. Οι προσφορές πρέπει να μην φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.) επί ποινή αποκλεισμού. Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως μη αποδεκτή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Εξάλλου, διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεις έπ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου. Σε περίπτωση ύπαρξης αριθμητικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών πράξεων και χρησιμοποιεί για την κατάταξη των προσφορών, την διορθωμένη πλέον προσφορά του διαγωνιζόμενου. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος επίσης μονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές που τυχόν λείπουν, θα μπουν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και η προσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όμως που θα υποβληθεί ανυπόγραφη θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση σύμπραξης Εταιρειών η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται αντίστοιχα από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των Εταιρειών που συμμετέχουν στη σύμπραξη. Διευκρινίζεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόμενοι, πρέπει να συντάξουν την προσφορά τους με τυποποιημένο τρόπο βάσει του συνημμένου Τιμολογίου Προσφοράς. Στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν τις νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,0% του Ν. 403/20, η οποία υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας, προ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωμή του Αναδόχου. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζομένους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των ζητούμενων της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και των λοιπών Παραρτημάτων. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης οι τιμές αυτές είναι και θα παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή επικαιροποίηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. ΤΔ ΤΔ ΤΔ(Ι)- 9 / 4

10 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) κάθε διαγωνιζομένου αναφέρεται στη διάρκεια της σύμβασης ( έτος) και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: ΟΠ ( ) = Σ.Τ. + (20ώρες x.. /ώρα) = (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) Όπου: ΣΤ. = Συνολικό Τίμημα για την ετήσια διάρκεια της Σύμβασης Σημείωση: Υπολογίζονται είκοσι (20) Ώρες Εκτάκτων Εργασιών για τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε περίπτωση κοινοπραξίας/ σύμπραξης τίθενται οι υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία/ σύμπραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συμπραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

11 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/3 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

12 Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ ( ) Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ.. για ποσό.ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση των όρων της μεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύμβασης «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ»» (ΤΔ-093/3). 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 3. Σε περίπτωση που, αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε αυθημερόν, με την κοινοποίηση στην Τράπεζά μας της σχετικής ειδοποίησής σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ εσάς του ποσού της εγγύησης. 6. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία ως προς την εγγύηση αυτή η τις σχετικές πληρωμές, η διαφορά θα επιλύεται στα καθ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

13 Βεβαιούμε επίσης ότι, με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν το καθορισμό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από την Τράπεζα μας

14 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/3 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙIΙ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

15 . ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΣΤΑΣΥ: Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Ορίζονται ως όλος ο εξοπλισμός, (υλικό και λογισμικό) που αποτελούν το σύστημα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων του Σταθμού Μετεπιβίβασης Συγγρού Φιξ της ΣΤΑΣΥ. Ο εν λόγω εξοπλισμός, (Προϊόντα και Συστήματα) παρατίθενται στο παράρτημα Α της παρούσης και η συντήρησή τους, προληπτική και διορθωτική, αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Επιβλέπων Εργασιών Συντήρησης : Ορίζεται ο εκάστοτε τεχνικός της ΣΤΑΣΥ που παρίσταται και επιβλέπει στο πεδίο την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χώρος Στάθμευσης: Είναι ο Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων του Σταθμού Μετεπιβίβασης Συγγρού Φιξ της ΣΤΑΣΥ. ΥΧΣ: Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Χώρου Στάθμευσης Συγγρού Φιξ. Κεντρικό Ταμείο: Το δωμάτιο εντός του οποίο είναι εγκατεστημένο το κεντρικό, χειροκίνητο ταμείο του Χώρου Στάθμευσης. Έντυπο Επιδιόρθωσης Βλάβης: Έντυπο που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης ύστερα από επιδιόρθωση βλάβης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει οποιαδήποτε εργασία η οποία έγινε για την αποκατάσταση της βλάβης, εργασίες που τυχόν πρέπει να γίνουν αργότερα για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, ανταλλακτικά που χρησιμοποίησε, ελέγχους και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Έντυπο Επιδιόρθωσης Βλάβης παραδίδεται στην ΣΤΑΣΥ και αποτελεί ιδιοκτησία της. Έντυπο Προληπτικής Συντήρησης ή Δελτίο Τακτικής Συντήρησης: Έντυπο που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον τεχνικό του Αναδόχου και τον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης ύστερα από την ολοκλήρωση κάθε εργασίας προληπτικής συντήρησης. Τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα Έντυπα Προληπτικής Συντήρησης παραδίδονται στη ΣΤΑΣΥ και αποτελούν ιδιοκτησία της. Στο εν λόγω έντυπο θα βεβαιώνεται ότι έγιναν οι εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης όπως επίσης και κάθε επιπλέον επισκευή που προέκυψε κατά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης. Σε κάθε εργασία θα αναφαίνονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (ανταλλακτικά, αναλώσιμα) οι ρυθμίσεις που έγιναν, μικροεπισκευές και ενδεχομένως υποδείξεις για μελλοντικές εργασίας. Έντυπο Παρουσιών Σταθμού: Έντυπο το οποίο φυλάσσεται στο χώρο του Κεντρικού Ταμείου του Χώρου Στάθμευσης στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των επισκεπτών (ονοματεπώνυμο επισκέπτη, όνομα εταιρείας/εργοδότη, σκοπός επίσκεψης, ημερομηνία και ώρα άφιξης, ημερομηνία και ώρα αποχώρησης). Στο έντυπο αυτό υποχρεούται να καταγράφουν την παρουσία τους, με την υπογραφή τους, οι τεχνικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ οποτεδήποτε επισκέπτονται το Χώρο Στάθμευσης.

16 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης, επισκετυής και τεχνικής υποστήριξης για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ και τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΞΠΟΛΙΣΜΟ) Μηχανημάτων Πληρωμής Αντιτίμου Στάθμευσης και ελέγχου Εισόδου / Εξόδου του Χώρου Στάθμευσης του Σταθμού του Μετρό «Συγγρού-Φιξ». Οι υπηρεσίες αυτές αναλύονται ως εξής: Α. Τηλεφωνική Υποστήριξη (Hot Line) Παροχή τηλεφωνικών οδηγιών από εξειδικευμένο προσωπικό του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», με άμεσο χρόνο απόκρισης το αργότερο εντός 5 min από την κλήση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 7:00), για την επίλυση ή πρόσκαιρη παράκαμψη προβλημάτων εκμετάλλευσης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Β. Τηλεϋποστήριξη (Tele - Support) Απομακρυσμένη σύνδεση εξειδικευμένων τεχνικών του Αναδόχου μέσω modem με τις εγκατάστασεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εντός δύο ωρών από τη λήψη της κλήσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 7:00) για: α) Προσδιορισμό προβλημάτων εκμετάλλευσης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ όπου αυτό είναι εφικτό. β) Επίλυση προβλημάτων εκμετάλλευσης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, όπου αυτό είναι εφικτό γ) Διάγνωση βλάβης και διενέργεια ή καθορισμός των αναγκαίων εργασιών για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Γ. Επιτόπου Τεχνική Υποστήριξη Παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 7:00) και συνίσταται στην επιτόπου παρουσία εξειδικευμένων τεχνικών υπαλλήλων του ΑΝΑΔΟ- ΧΟΥ, εντός οκτώ (8) εργασίμων ωρών από την αναγγελία του προβλήματος, στο Χώρο Στάθμευσης του Σταθμού Μετρό «Συγγρού-Φιξ», προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθούν με τις ανωτέρω υπό προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως: α) Επανορθωτική ενέργεια αποκατάστασης ανωμαλίας ή βλάβης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. β) Προσδιορισμός φθαρμένων ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ λόγω βλάβης. γ) Επισκευή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή εξαρτημάτων του ή αντικατάσταση αυτών, κατά την κρίση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικών υλικών ή εξαρτημάτων με νέα, το αντικατασταθέν ανταλλακτικό θα επιστρέφεται στην ΣΤΑΣΥ. Δ. Προληπτική Προγραμματισμένη Συντήρηση Η υποχρεωτική προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ είναι εξαμηνιαία και ετήσια, όπως καθορίζεται στα σχετικά εγχειρίδια με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευαστή. Η προληπτική συντήρηση, έχει τη έννοια της πραγματοποίησης, από την τεχνική υπηρεσία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όλων των αναγκαίων ελέγχων, ρυθμίσεων, λιπάνσεων, καθαρισμού, κ.λ.π. του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, καθώς και του εντοπισμού φθαρμένων τμημάτων του, ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες και να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία και χρησιμοποίηση τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

17 Ε. Εξελίξεις των Λειτουργικών Προγραμμάτων του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (S oftware ) Η υποστήριξη των λειτουργικών προγραμμάτων των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και εγκατάσταση κάθε νέας έκδοσής τους (version), όταν αυτή προσφέρεται δωρεάν από τον κατασκευαστή, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της από τον κατασκευαστή. Οι παραπάνω Υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο κατ αποκοπή ετήσιο τίμημα (ΣΤ), όπως αυτό ορίζεται στο «Έντυπο οικονομικής προσφοράς» και δεν επιβαρύνονται με «αποζημίωση μετάβασης» στο χώρο στάθμευσης. ΣΤ. Παρεχόμενες Υπηρεσίες με Επιπλέον Χρέωση Για έκτακτες εργασίες που δεν περιγράφονται στο αντικείμενο της παρούσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην Οικονομική του Προσφορά το ωρομίσθιο τεχνικού για αυτές τις έκτακτες εργασίες. Στη κατηγορία με επί πλέον χρέωση περιλαμβάνονται οι εργασίες που προκύπτουν από: α. Επισκευή βλαβών και αποκατάσταση προβλημάτων που προέρχονται από τις παρακάτω αιτίες : Βανδαλισμούς Λόγους ανωτέρας βίας όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός κ.λπ. Αποδεδειγμένα κακή μεταχείριση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ εκ μέρους του προσωπικού της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ή μη εξουσιοδοτημένων από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρηστών ή/και χειριστών. Λειτουργία του εξοπλισμού σε ακατάλληλες, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, συνθήκες λειτουργίας. β. Προσθήκες, τροποποιήσεις, παραμετροποιήσεις και γενικά οποιεσδήποτε αλλαγές στον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ζητήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οι παραπάνω υπηρεσίες (παράγραφοι α και β), όπως και άλλες που δεν προβλέπονται στην παρούσα και προκύψει η ανάγκη να ζητηθούν για τους σκοπούς της παρούσας, θα παρέχονται εντός ευλόγου χρόνου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο επιτόπιος προσδιορισμός και η επίλυση προβλημάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία των υπηρεσιών που παρέχονται με επιπλέον χρέωση θα γίνεται εφ' όσον προηγουμένως δεν κατέστη δυνατή η επίλυσή τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που υπάρξει ανυπαίτια καθυστέρηση πέραν του χρονικού διαστήματος ανταπόκρισης που ορίζεται στην παρούσα, υποχρεούται να καταβάλει στην ΣΤΑΣΥ ως ποινική ρήτρα για κάθε ώρα καθυστέρησης ανταπόκρισης το ποσό των Ευρώ οκτώ ( 8 ) ανά ώρα. Η εν λόγω ποινική ρήτρα επιβάλλεται ανεξάρτητα τυχόν επιβαλλομένων ποινικών ρητρών που αναφέρονται στην παρούσα.

18 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου (τεχνίτες και εργοδηγοί) που συμμετέχει στη συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και να έχει τις επαγγελματικές άδειες που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται στις περιοδικές επιθεωρήσεις και στους ελέγχους που ενδεχομένως απαιτηθούν από την ΣΤΑΣΥ, καθώς επίσης και να προσφέρει τεχνική και διοικητική υποστήριξη. Κάθε συνεργείο του Αναδόχου διευθύνεται από τον Υπεύθυνο συνεργείου, ο οποίος ορίζεται από τον Ανάδοχο και πρέπει να είναι παρών καθ όλη την διάρκεια της εργασίας. Ο Υπεύθυνος συνεργείου παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, κατευθύνει, επιβλέπει, δίνει οδηγίες στο προσωπικό και γενικά μεριμνά για την ποιοτική και έγκαιρη πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης. Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία δυνατότητα αντίρρησης από τον Ανάδοχο, να απαιτήσει την απομάκρυνση από το έργο οποιουδήποτε τεχνικού του Αναδόχου, εφόσον πιστεύει ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριμένη εργασία ή δεν υπακούει στις προφορικές ή γραπτές του οδηγίες. Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προβεί σε μετατροπές ή αλλαγές στον εξοπλισμό χωρίς προηγουμένως να έχει υποβάλλει πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και να έχει λάβει την έγγραφη άδεια από την ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος, προκειμένου να προστατεύσει τους χρήστες από ατυχήματα κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης, υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας όπως επίσης και τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή. Τέτοια μέτρα ασφαλείας είναι η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, σημάτων, ανακοινώσεων, φώτων νυκτός, κατευθυντηρίων σημάτων πορείας, εμποδίων προσπέλασης και γενικά όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να απομονώνεται το συντηρούμενο μηχάνημα από το κοινό. Το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ που επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε εργασία του Αναδόχου η οποία σύμφωνα με τη γνώμη του μπορεί να αποτελέσει αίτιο ατυχήματος, είτε στο προσωπικό του Αναδόχου, είτε στους χρήστες του χώρου στάθμευσης. Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει έναν Υπεύθυνο Έργου για όλο το έργο της συντήρησης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και να γνωστοποιήσει εγγράφως την απόφασή του προς την ΣΤΑΣΥ. Ο Υπεύθυνος Έργου εκπροσωπεί τον Ανάδοχο και είναι εξουσιοδοτημένος για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Η επικοινωνία του Αναδόχου με την ΣΤΑΣΥ γίνεται εγγράφως μέσω Πρωτοκόλλου της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΣΤΑΣΥ τα τηλέφωνα και τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του Κέντρου Λήψης Βλαβών του στα οποία θα γίνεται η αναγγελία των βλαβών. 4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Το κόστος των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης βαρύνει την ΣΤΑΣΥ εκτός των περιπτώσεων αποκατάστασης βλαβών οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (πλημμελής ή ελλιπής συντήρηση, λανθασμένοι χειρισμοί, χρήση μη εγκεκριμένων υλικών κ.λπ.) στις οποίες το κόστος των ανταλλακτικών, υλικών και εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

19 Υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ θα είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή ή θα υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της ΣΤΑ- ΣΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται σε περίπτωση κατά την οποία η ΣΤΑΣΥ διαθέτει το απαραίτητο κατά περίπτωση αναλώσιμο ή ανταλλακτικό να το χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της παρούσας, ενώ οφείλει να παραδίδει στην «ΣΤΑΣΥ το ελαττωματικό υλικό ή αναλώσιμο, το οποίο αντικαταστάθηκε. 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς κατάλληλης ειδικότητας και θα βεβαιώνονται ενυπόγραφα από τους τεχνικούς που τις εκτέλεσαν. Οι εργασίες επίσης θα εκτελούνται πάντα παρουσία του Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από τη συντήρηση/επισκευή οποιουδήποτε μηχανήματος να ελέγξει λειτουργικά το μηχάνημα και να το παραδώσει σε πλήρη και σωστή λειτουργία πριν την αποχώρησή του από το χώρου. Μετά το πέραν των εργασιών συντήρησης το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να μετακινήσει από το χώρο των μηχανημάτων όλα τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποίησε, καθώς επίσης και τα υλικά που αφαίρεσε. Ο Ανάδοχος πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν στο πάτωμα, λιπαντικά, ή μικρά υλικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα στου στο προσωπικό και τους χρήστες του Χώρου Στάθμευσης. Τα μηχανήματα και ο περιβάλλων χώρος τους θα πρέπει να παραδίδονται απολύτως καθαρά και γενικά έτοιμα προς χρήση. Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης Η υποχρεωτική προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ είναι εξαμηνιαία και ετήσια και θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευαστή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο της ΣΤΑΣΥ, να μελετήσουν τα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τα οποία βρίσκονται στο Εργαστήριο Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών της ΣΤΑΣΥ στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων, Κηφισού 94, Αθήνα. Ώρες συνεννόησης: καθημερινές από τις 9:00 έως τις 6:00μ.μ. Αρμόδιος Υπάλληλος: Β. Αγγελόπουλος Τηλ.: Εντός τεσσάρων εβδομάδων από την υπογραφή της Σύμβασης και πριν από την έναρξη ων εργασιών προληπτικής συντήρησης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην ΣΤΑΣΥ το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης ανά μηχάνημα, τα έντυπα ελέγχων και δοκιμών (checklist) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Ο ακριβής χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζεται σε συνεργασία με το Διαχειριστή του Χώρου Στάθμευσης με στόχο να αποφεύγεται η εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης τις ώρες αιχμής και ως εκ τούτου να ελαχιστοποιούνται τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις

20 στη λειτουργία του Χώρου Στάθμευσης. Οι ώρες αιχμής είναι οι εξής: στις εισόδους: από 07:00 έως 0:00π.μ., στις εξόδους : από 4:00 έως 8:00μ.μ. Ένα μήνα πριν το τέλος της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει Τεχνική Έκθεση στην οποία θα καταγράφεται η κατάσταση όλου του συντηρούμενου εξοπλισμού καθώς και οι προτεινόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση πιθανών εκκρεμοτήτων ή για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για τη εκτέλεση εργασιών διορθωτικής συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης που απαιτούν επιτόπου παρουσία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Χώρο Στάθμευσης θα τηρείται η παρακάτω διαδικασία: α) Η ΣΤΑΣΥ ειδοποιεί τον Ανάδοχο μέσω τηλεομοιοτυπίας ή τηλεφώνου παρέχοντάς του τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός βλάβης Κωδικός/ Είδος μηχανήματος Σύντομη περιγραφή βλάβης Προτεραιότητα (επείγουσα ή κανονική) β) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επικοινωνεί τηλεφωνικά την ΣΤΑΣΥ (στα τηλέφωνα που θα ορίσει η ΣΤΑΣΥ κατά την υπογραφή της Σύμβασης) τουλάχιστον μισή ώρα πριν ο τεχνικός του μεταβεί στο Χώρο Στάθμευσης για την άρση της βλάβης και δίδει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο τεχνικού, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, σκοπός της επίσκεψης. γ) Με την είσοδό του στο Χώρο Στάθμευσης ο τεχνικός του Αναδόχου μεταβαίνει στο χώρο του Κεντρικού Ταμείου και σε συνεργασία με τον ΥΧΣ συμπληρώνει και υπογράφει το Έντυπο Παρουσιών Σταθμού. Στο εν λόγω έντυπο καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο τεχνικού, όνομα εταιρείας/εργοδότη, σκοπός επίσκεψης, ημερομηνία και ώρα άφιξης. δ) Στη συνέχεια ο τεχνικός του Αναδόχου μεταβαίνει στο χώρο εργασιών όπου, παρουσία του Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης εκτελεί τις εργασίες επισκευής του εξοπλισμού. ε) Μετά το πέρας των εργασιών επισκευής, το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία. Η σωστή λειτουργία του μηχανήματος επιβεβαιώνεται από τον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης και τον ΥΧΣ. στ) Ο τεχνικός του Αναδόχου σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης συμπληρώνει το Έντυπο Επιδιόρθωσης Βλάβης το οποίο και συνυπογράφει με τον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης. Το Έντυπο Επιδιόρθωσης Βλάβης παραδίδεται στον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης. ζ) Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την αποχώρησή του από το Χώρο Στάθμευσης ο τεχνικός του Αναδόχου μεταβαίνει στο χώρο του Κεντρικού Ταμείου, ενημερώνει τον ΥΧΣ και αποχωρεί αφού καταχωρηθεί στο Έντυπο Παρουσίας Σταθμού η ημερομηνία και ώρα αποχώρησής του. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης εκτελούνται βάσει του συμφωνηθέντος προγράμματος προληπτικής συντήρησης

21 Για τη εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης που απαιτούν επιτόπου παρουσία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Χώρο Στάθμευσης θα τηρείται η παρακάτω διαδικασία: α) Ο Ανάδοχος επικοινωνεί με την ΣΤΑΣΥ (στα τηλέφωνα που θα ορίσει η ΣΤΑΣΥ κατά την υπογραφή της Σύμβασης), πέντε τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την συμφωνηθείσα ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών προληπτικής συντήρησης, για να επιβεβαιώσει τις εργασίες και την ώρα έναρξής τους. β) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επικοινωνεί τηλεφωνικά με τη ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον μισή ώρα πριν ο τεχνικός του μεταβεί στο Χώρο Στάθμευσης και δίδει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο τεχνικού, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, σκοπός της επίσκεψης. γ) Με την είσοδό του στο Χώρο Στάθμευσης ο τεχνικός του Αναδόχου μεταβαίνει στο χώρο του Κεντρικού Ταμείου και σε συνεργασία με τον ΥΧΣ συμπληρώνει και υπογράφει το Έντυπο Παρουσιών Σταθμού. Στο εν λόγω έντυπο καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο τεχνικού, όνομα εταιρείας/εργοδότη, σκοπός επίσκεψης, ημερομηνία και ώρα άφιξης. δ) Στη συνέχεια ο τεχνικός του Αναδόχου μεταβαίνει στο χώρο εργασιών όπου, παρουσία του Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης εκτελεί τις προγραμματισμένες προληπτικής συντήρησης. ε) Μετά το πέρας έκαστης εργασίας προληπτικής συντήρησης ο τεχνικός του Αναδόχου θέτει και παραδίδει σε σωστή λειτουργία το μηχάνημα και στη συνέχεια συμπληρώνει το αντίστοιχο Έντυπο Προληπτικής Συντήρησης το οποίο και συνυπογράφει με τον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης. Το έντυπο παραδίδεται στον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης. στ) Μετά το πέρας των εργασιών και τη συμπλήρωση και παράδοση όλων των σχετικώς Εντύπων Προληπτικής Συντήρησης ο τεχνικός του Αναδόχου μεταβαίνει στο χώρο του Κεντρικού Ταμείου, ενημερώνει τον ΥΧΣ και αποχωρεί αφού καταχωρηθεί στο Έντυπο Παρουσίας Σταθμού η ημερομηνία και ώρα αποχώρησής του. 8. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Έντυπο Επιδιόρθωσης Βλάβης: Στο έντυπο αυτό το οποίο συμπληρώνεται κάθε φορά που γίνεται επέμβαση σε εξοπλισμό για επιδιόρθωση βλάβης καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία: Αριθμός αναφοράς βλάβης Κωδικός μηχανήματος Ημερομηνία και ώρα που ο Ανάδοχος προσήλθε στη περιοχή εργασίας. Ακριβής περιγραφή της βλάβης Διορθωτικές ενέργειες που έγιναν Ανταλλακτικά και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν Λεπτομέρειες για επιπρόσθετες ενέργειες που ενδεχομένως απαιτούνται Τυχόν παρατηρήσεις / σχόλια Ημερομηνία και ώρα επισκευής της βλάβης Ονοματεπώνυμο τεχνικού Αναδόχου Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης

22 Το Έντυπο Επιδιόρθωσης Βλάβης συνυπογράφεται από τον τεχνικό του Αναδόχου και από τον Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης που παρευρίσκεται στο χώρο εργασιών Έντυπα Προληπτικής Συντήρησης (Δελτίο Τακτικής Συντήρησης) Τα Έντυπα Προληπτικής Συντήρησης περιέχουν αναλυτικά όλες τις εργασίες προληπτικής συντήρησης καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών (check list). Στα εν λόγω έντυπα καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία: Κωδικός μηχανήματος Ημερομηνία και ώρα έναρξης εργασίας Περιγραφή εργασίας Αποτελέσματα ελέγχων και δοκιμών Μετρήσεις και ρυθμίσεις που έγιναν Περιγραφή πιθανών επισκευών που προέκυψαν Υλικά (ανταλλακτικά και αναλώσιμα) που χρησιμοποιήθηκαν Υποδείξεις για επιπρόσθετες ενέργειες που ενδεχομένως απαιτούνται Τυχόν παρατηρήσεις / σχόλια Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης της εργασίας Ονοματεπώνυμο τεχνικού που εκτέλεσε τις εργασίες Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα Εργασιών Συντήρησης

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το Σύστημα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων του Σταθμού Μετεπιβίβασης Συγγρού Φιξ της ΣΤΑΣΥ, η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του οποίου αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, αποτελείται από το παρακάτω εξοπλισμό (υλικά και λογισμικό). ΕΙΔΟΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ TEMAXIA ΚΑΜΕΡΑ ICD-48E/230VAC (INFRARED) GEUTEBRUCK GMBH 2 ΦΑΚΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ Ζ5,0-50,0AI-DC- VD053-L GEUTEBRUCK GMBH 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ POS20 ΜΕ "ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ" ΤΑΜΕΙΟ αποτελούμενος από (α) ΗΥ βιομηχανικού τύπου (β) Συσκευή ανάγνωσης/έκδοσης εισιτηρίων και καρτών μονίμων πελατών (γ) Εκτυπωτή αποδείξεων τύπου EPSON M29C (δ) Ειδικό πληκτρολόγιο ταμείου τύπου PREH COMMANDER M84 (ε) Εκτυπωτή αναφορών και στατιστικών στοιχείων τύπου LaserJet HP005 Series (στ) Οθόνη πληροφόρησης πελάτη (ζ) Εκτυπωτή dot matrix τύπου OKI ML552 για την εκτύπωση του θεωρημένου βιβλίου στάθμευσης (η) Λογισμικό Διαχείρισης Χώρου Στάθμευσης. LICENCED PLATE RECOGNITION SYSTEM "VIS-3X" (2 ENTRIES) I-TO-I BARCODE SCANNER OPT-625 OPTICON ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ BARCODE S20/B ΒΑΣΙΚΟ S/W ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΕΛ. POSTRAYMENT S/W INTERFACE ΓΙΑ ΕΞΩΤ. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ. S/W ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ "ΧΡΟΝΟΥ" S/W REMOTE DIAGNOSIS/MAINTENANCE S/W NetOp Host ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΜΕΙΟ PKA25B (WITH SET KEYS) 6 S/W ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ "ΧΡΟΝΟΥ" ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ PGL20/B (SHORT + SEASON) 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΔΟΥ PL20/B 2 S/W ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΙΣΙΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΣ/ΕΞ BRC 4 S/W ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΙΣ/ΕΞ 4

24 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ AS20 4 KEY SWITCH 4 ETHERNET-LAN SWITCH WITH TCP/IP 3COM 4 S/W FOR INVOICING CARDS S/W ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟ S/W ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ S/W ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ BARC ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ PKA20/25/30 6 ΒΑΝΚΝΟΤΕ ACCEPTOR JCM (BNP JCM "EURO") 6 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ (2 ΒΡΟΓΧΩΝ) 4 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΚΑΤΑΜ/ΣΗΣ PH-2F 6 LED DISPLAY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ 6 ΕΞΩΤ. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΓΙΑ ΤΟ"ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ή ΠΛΗΡΕΣ" ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΥΝ/ΣΗΣ (0 ΣΤΑΘΜΩΝ) AIPHONE LEF-0W AIPHONE ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

(25.770,00 ) πλέον ΦΠΑ. AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146

(25.770,00 ) πλέον ΦΠΑ. AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-075/15 για την Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων (ΤΔ-075/15) (MR-105197)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΡΛΟ-3ΕΔ. Αριθ. Πρωτ. :635 Ημερομηνία :14/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Σηλέφωνο : 214-4141339

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΡΛΟ-3ΕΔ. Αριθ. Πρωτ. :635 Ημερομηνία :14/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Σηλέφωνο : 214-4141339 ΣΑΘΕΡΕ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΣΑ.Τ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΦΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΥΜ: 099939745 Δ.Ο.Τ. :ΥΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΛ. ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Αρμόδιος Υπάλληλος: Π. ΣΙΔΕΡΗΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 27/2/15 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. πρωτ.: Γ 403/2013 Διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 461 Ημερομηνία : 10.01.2014. Τηλέφωνο : 2144141192,194, 195

Αριθ. Πρωτ. : 461 Ημερομηνία : 10.01.2014. Τηλέφωνο : 2144141192,194, 195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ης Σεπτεμβρίου 107 ΑΘΗΝΑ 104 34 FAX: 210-8812489 Πληροφορίες: Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Τηλ.: 210-8206507 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 210 3339617 FAX: 210 3339590 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 27-05-2014 4143 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15).

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15). ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Αριθμ. Πρωτ.: 816/ 29/03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο «Εργασίες συντήρησης σιδηροδρομικής επιδομής γραμμής 1της ΣΤΑΣΥ ΑΕ».

ΘΕΜΑ : Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο «Εργασίες συντήρησης σιδηροδρομικής επιδομής γραμμής 1της ΣΤΑΣΥ ΑΕ». ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα