Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ,"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2011 Υεβρουάριος

2 ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 2011 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ, λόγω των διευρυμζνων διοικθτικϊν ορίων τουσ, γίνονται ικανοί να ανταποκρικοφν ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και να υποδεχκοφν διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςε τομείσ, όπωσ, θ πρόνοια, θ υγεία, θ ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν και πολεοδομικϊν εφαρμογϊν κλπ. αξιοποιϊντασ δυναμικά τθν τεχνολογία και τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διοίκθςθσ. Στον πρϊτο χρόνο ηωισ του, ο διευρυμζνοσ Διμοσ Καςτοριάσ είχε τθν υποχρζωςθ να προβεί, ςτα πλαίςια τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, ςε πολλζσ και ςθμαντικότατεσ αλλαγζσ. Ο Διμοσ Καςτοριάσ ανταποκρίκθκε ζγκαιρα και ζγκυρα ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ: 1. Στθν Απογραφι. Ρραγματοποιικθκε από τθν οικονομικι υπθρεςία πλιρθσ φυςικι και λογιςτικι απογραφι και καταρτίςτθκε ενιαίο λογιςτικό ςχζδιο, μια διαδικαςία επίπονθ αλλά πρωταρχικισ ςθμαςίασ για τθν εφρυκμθ και διαφανι λειτουργία του Διμου. 2. Στθ Στζγαςθ των νζων υπθρεςιϊν του Διμου. Ρραγματοποιικθκε ςε χρόνο ρεκόρ θ ςτζγαςθ των νζων υπθρεςιϊν του Διμου και θ μετακίνθςθ οριςμζνων υφιςτάμενων. Δεν είναι υπερβολι να ποφμε ότι οι υπθρεςίεσ του Διμου Καςτοριάσ ιταν από τισ πρϊτεσ που οργανϊκθκαν ςτθν Ελλάδα και λειτοφργθςαν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Καλλικράτθ. 3. Στθν Στελζχωςθ των Υπθρεςιϊν. Καταρτίςτθκε και εφαρμόςτθκε άμεςα, καινοφριοσ Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ ο οποίοσ αποτελεί ςτθν ουςία το νζο οργανόγραμμα και τθ νζα διοικθτικι διάρκρωςθ του Διμου Καςτοριάσ 4. Στθν Συγχϊνευςθ Νομικϊν Ρροςϊπων και Επιχειριςεων. Συγχωνεφτθκαν άμεςα τα 21 νομικά πρόςωπα των πρϊθν Διμων ςε ζνα ενιαίο προκειμζνου να ςυνεχίςουν απρόςκοπτα τθ λειτουργία τουσ και όλεσ οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ των πρϊθν Διμων και δθμιουργικθκε μία Κοινωφελισ Επιχείρθςθ. 5. Στθ δθμιουργία Επιχειριςεων. Συςτάκθκε νζα Α.Ε. με τθν επωνυμία «Μακεδνόσ Α.Ε.», μια αναπτυξιακι επιχείρθςθ με πολλοφσ τομείσ δράςεισ. 6. Απομακρφνκθκε και μετεγκαταςτάκθκε άμεςα το αμαξοςτάςιο του Διμου από το ΔΘ.ΝΑ.Κ. ςτο χϊρο του εργοταξίου τθσ ΤΕΝΑ, ζξω από το Μανιάκι Ανταποκρίκθκε ζγκαιρα ςτθν ςφνταξθ του νζου Οργανιςμοφ Εςωτερικϊν Υπθρεςιϊν του και πλζον ο Διμοσ είναι ζνασ ςφγχρονοσ και οργανωμζνοσ Διμοσ με όλεσ τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται από τον Καλλικράτθ. Οι υπθρεςίεσ του διμου, ςυγκζντρωςαν όλεσ τισ μελζτεσ (που εκκρεμοφςαν) και εργάςτθκαν ϊςτε ςθμαντικότατα ζργα να φτάςουν ςτο ςτάδιο τθσ «ωρίμανςθσ» και να προτακοφν για ζνταξθ ςτο ΕΣΡΑ, ςτο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και ςτο ΡΕΡ Δυτικισ Μακεδονίασ. Τα ζργα αυτά είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 63 περίπου εκατομμυρίων ευρϊ, το πρϊτο μεγάλο βιμα για τθν υποδοχι ενόσ Νζου διεκδικθτικοφ πλαιςίου για το Διμο Καςτοριάσ ζχει γίνει. Οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίςαμε και ζχουμε να αντιμετωπίςουμε είναι πολλζσ: Οι κατά πολφ μειωμζνεσ επιχορθγιςεισ, τα χρζθ των πρϊθν διμων, θ ζλλειψθ προςωπικοφ, οι πολλζσ αρμοδιότθτεσ που ανατζκθκαν χωρίσ τουσ ανάλογουσ πόρουσ αλλά και οι αρνθτικζσ ςυνικειεσ και νοοτροπίεσ του «χκεσ». Ζχουμε πλιρθ επίγνωςθ των δυςκολιϊν και των προβλθμάτων που κα βροφμε μπροςτά μασ, αλλά ζχουμε ςυγχρόνωσ τθν αποφαςιςτικότθτα να ξεπεράςουμε όλεσ τισ δυςκολίεσ και τα εμπόδια που κα ςυναντιςουμε και το χρζοσ ζναντι των πολιτϊν να μθν παρεκκλίνουμε από τουσ ςτόχουσ και τισ δεςμεφςεισ μασ. Με ςυςτθματικι δουλειά, με οδθγό το πρόγραμμά μασ και με γνϊμονα τθν αγάπθ μασ για τον τόπο, ο Διμοσ Καςτοριάσ κα προχωρά αξιοποιϊντασ ςτο ζπακρο τα χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ Ρολιτείασ, επεμβαίνοντασ και βελτιϊνοντασ τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν και ςχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ ζργα ιςόρροπθσ αναπτυξιακισ ϊκθςθσ. 2

3 Θ προςαρμογι ςτθ νζα αυτοδιοικθτικι πραγματικότθτα, θ διοικθτικι και υπθρεςιακι οργάνωςθ, θ εξαςφάλιςθ πόρων, οι ενζργειεσ και δράςεισ ςε κάκε γωνιά του Διμου μασ, τα ζργα που πραγματοποιικθκαν και αυτά που ςχεδιάηονται, είναι αποτζλεςμα ςυνολικισ ςκλθρισ δουλειάσ. Ρριν προχωριςω ςτθν αναλυτικι παρουςίαςθ του παρόντοσ απολογιςμοφ κα ικελα επιγραμματικά να αναφζρω κάποιεσ από τισ ςθμαντικότερεσ δράςεισ που υλοποιικθκαν μζςα ςε αυτι τθ χρονιά. τον τομζα τθσ κακθμερινότθτασ Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ νζασ Δθμοτικισ Αρχισ υπιρξε θ κακαριότθτα και ο ευπρεπιςμόσ των κοινοχριςτων χϊρων ολόκλθρου του Διμου. Επιγραμματικά αναφζρω τα εξισ: Ολόκλθρο το παραλιακό μζτωπο από τθν είςοδο τθσ πόλθσ μζχρι τθν περιοχι του Ντολτςό, κακαρίςτθκε, ςυντθρικθκαν υφιςτάμενεσ υποδομζσ και πραγματοποιικθκαν νζεσ παρεμβάςεισ. Θ απομάκρυνςθ τθσ παλιάσ ςιτασ που βρίςκονταν ςτθν όχκθ τθσ λίμνθσ και τθν αντικατάςταςθ τθσ με ξφλινο φράκτθ, ζδωςε ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ, όψθ Ευρωπαϊκισ πόλθσ. Επίςθσ απομακρφνκθκαν από τον πυκμζνα τθσ λίμνθσ μεγάλεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων και αντικειμζνων, βελτιϊνοντασ επιπλζον τθν ποιότθτα και τθν εικόνα τθσ όχκθσ. Απομακρφνκθκαν όλα τα εγκαταλειμμζνα οχιματα που αποτελοφςαν πθγι μόλυνςθσ και δζςμευαν πολφτιμεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ για τουσ κατοίκουσ Απομακρφνκθκαν όλεσ οι παράνομα τοποκετθμζνεσ διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ αντιμετωπίηοντασ τθν οπτικι ρφπανςθ που δθμιουργοφςαν Αποψιλϊκθκαν και κακαρίςτθκαν κοινόχρθςτοι χϊροι οι οποίοι ιταν εςτίεσ μόλυνςθσ και απόρριψθσ απορριμμάτων Για τθν αποτελεςματικότερθ ςυντιρθςθ και παρακολοφκθςθ όλων των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του Διμου, υπογράφθκε προγραμματικι ςφμβαςθ με τθν ΔΕΥΑΚ. Συντθρικθκε το ςφνολο των πεηοδρομίων τθσ πόλθσ, βελτιϊνοντασ τθ κακθμερινι μετακίνθςθ και πρόςβαςθ των όλων των δθμοτϊν και ιδιαίτερα των Ατόμων με Αναπθρία Σε πολλά ςθμεία του οδικοφ δικτφου και ιδιαίτερα ςτουσ κόμβουσ, πραγματοποιικθκαν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και ευπρεπιςμοφ προκειμζνου να βελτιωκεί το επίπεδο αςφάλειασ των διερχόμενων οχθμάτων Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ηθτικθκε θ ςυνδρομι των μθχανθμάτων του Ελλθνικοφ Στρατοφ για τθν πραγματοποίθςθ κυρίωσ χωματουργικϊν εργαςιϊν. Για τθν υλοποίθςθ όλων των παραπάνω απατικθκαν πολλζσ ϊρεσ εργαςίασ και Αναφερόμενοι ςε αρικμοφσ πραγματοποιικθκαν: Δθμοτικό υμβοφλιο Αρικμόσ ςυνεδριάςεων 25 Αρικμόσ αποφάςεων 465 Οικονομικι Επιτροπι Αρικμόσ ςυνεδριάςεων 39 Αρικμόσ αποφάςεων 320 Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ Αρικμόσ ςυνεδριάςεων 13 Αρικμόσ αποφάςεων 27 Επιτροπι Διαβοφλευςθσ ςυνεδριάςεων. Αρικμόσ ςυνεδριάςεων 5 Αρικμόσ αποφάςεων 6 Επιπρόςκετα κακ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ πραγματοποιικθκαν Τοπικά Συμβοφλια και Γενικζσ Συνελεφςεισ ςτα οποία οποία θ Δθμοτικι αρχι ιταν παροφςα «ακοφγοντασ» τθν τοπικι κοινωνία και τα προβλιματα τα οποία αναδεικνφονταν και παράλλθλα προϊκθςε λφςεισ ςε πάγια και χρονίηοντα αιτιματα. Κζλω να ευχαριςτιςω τουσ Αντιδθμάρχουσ, τουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ, τουσ Ρροζδρουσ και τα μζλθ των Τοπικϊν Κοινοτιτων, τισ υπθρεςίεσ του Διμου Καςτοριάσ, τουσ φορείσ και τουσ ςυλλόγουσ και τουσ 3

4 πολίτεσ του Διμου μασ, που με τθν αγάπθ τουσ, μασ δίνουν τθ δφναμθ να ςυνεχίςουμε με ακόμθ μεγαλφτερο ηιλο. Ο Διμοσ Καςτοριάσ προχωρά ςε δράςεισ, ενζργειεσ και ζργα που κακορίηουν το «Αφριο» του Τόπου μασ, ϊςτε να γεννθκεί και πάλι θ ελπίδα για όλουσ τουσ πολίτεσ και κυρίωσ για τα παιδιά μασ. Μ ε ε κ τ ί μ η σ η Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Ε μ μ α ν ο υ ή λ Φ α τ ζ η σ υ μ ε ω ν ί δ η ς 4

5 5

6 Πίνακας Περιεχομένων ΣΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΠΑΧΟΛΘΘ 7 ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 12 ΣΟΜΕΑ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ & ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 20 ΣΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 23 ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 25 ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ 27 ΣΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ -ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ -ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΞΘ 31 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΚΑΣΟΡΙΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) 34 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 39 ΜΑΚΕΔΝΟ Α.Ε 41 ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΟΡΕΣΙΑ ΔΘΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 43 6

7 ΣΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ο Τομζασ Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ είναι αρμόδιοσ για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και αρχείων που αφοροφν τθν δθμοτικι κατάςταςθ και τθν καταγραφι των λθξιαρχικϊν γεγονότων ςτθν περιοχι του Διμου και για τον ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό εφαρμογισ των πολιτικϊν, ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που αποςκοποφν ςτθν ορκολογικι διοίκθςθ/διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου. Συγχρόνωσ, ο Τομζασ Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ είναι αρμόδιοσ για τθν αποτελεςματικι τιρθςθ των οικονομικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ του Διμου, τθ ςωςτι απεικόνιςθ των οικονομικϊν πράξεων και τθ διαχείριςθ των εςόδων και δαπανϊν του, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ και αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ. Επιγραμματικά οι αρμοδιότθτεσ του τομζα επικεντρϊνονται ςτα παρακάτω: Ραρζχει κάκε είδουσ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τα ςυλλογικά διοικθτικά αιρετά όργανα του Διμου, δθλαδι το Δθμοτικό Συμβοφλιο, τθν Οικονομικι Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ και τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. Τθρεί και ενθμερϊνει τα μθτρϊα του δθμοτολογίου και τα μθτρϊα αρρζνων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ και τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ δθμιουργία και τιρθςθ του Εκνικοφ Δθμοτολογίου. Το Τμιμα Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί ικαγζνειασ, αλλοδαπϊν και μετανάςτευςθσ. Στο πλαίςιο και των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ που κεςπίηει θ Ρολιτεία για τον δθμόςιο τομζα, μεριμνά για τον προςδιοριςμό των αναγκαίων κζςεων εργαςίασ ανά διοικθτικι ενότθτα του Διμου ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Αποτελεςματικότθτασ, Ροιότθτασ και Οργάνωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ. Ραρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των Ρροχπολογιςμϊν, επιςθμαίνει τισ αποκλίςεισ μεταξφ απολογιςτικϊν και προχπολογιςτικϊν μεγεκϊν, μεριμνά για τθν ερμθνεία των αποκλίςεων και ειςθγείται τισ αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Τθρεί ειδικά ςυςτιματα λογιςτικισ και οικονομικισ διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων. Ειςθγείται ςτον Διμαρχο τρόπουσ εκμετάλλευςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου και ενεργεί για τθν τιρθςθ και εφαρμογι, ςε καταφατικζσ περιπτϊςεισ, των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ των ςυναφϊν ςτόχων τθσ δθμοτικισ αρχισ. 1. ΠΛΘΡΩΜΕ ΟΦΕΙΛΩΝ Από τθν οικονομικι υπθρεςία κατά τθν διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ 2011 κόπθκαν ςυνολικά χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ ςυνολικοφ ποςοφ ,63 - Από αυτά το ποςό των ,65 αφορά προμικειεσ και παροχι υπθρεςιϊν τθσ χριςθσ Για ζργα και μελζτεσ χριςθσ δαπανικθκε το ποςό των ,79 - Για ζργα και μελζτεσ παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν που αφοροφςαν όλουσ τουσ ςυνενωμζνουσ Διμουσ δαπανικθκε το ποςό του ,43 και για - Ρρομικειεσ και παροχι υπθρεςιϊν παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν το ποςό των ,11 - Επί πλζον για εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων δαπανικθκε το ποςό των ,69 2. ΕΟΔΑ Το ςφνολο των εςόδων ανιλκε ςτο ποςό των ,61 - ΘΘΕΑ : ,00 - ΕΠΑΔΤΜ: ,56 - Ο.Ε.Κ: ,41 - Ο..Κ.: ,33 - ΤΠΕΑΘΔ : ,02 - ΑΣΑ: ,00 - ΛΟΙΠΕ ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΕΙ: ,54 - ΚΑΡ για κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν ,01 - ΚΑΡ για λειτουργικά ςχολείων ,32 - ΚΑΡ για ςχολικοφσ τροχονόμουσ 8.171,72 - ΚΑΡ για μιςκοδοςία μερικισ απαςχόλθςθσ ,18 - ΚΑΡ για καταβολι προνοιακϊν επιδομάτων ,02 - ΚΑΡ για λειτουργικζσ δαπάνεσ ΚΕΡ ,48 7

8 3. ΑΠΟΓΡΑΦΘ Αντικείμενο του ζργου ιταν θ απογραφι τθσ περιουςίασ του Διμου Καςτοριάσ, κατά τθν πρϊτθ θμζρα λειτουργίασ του, με βάςθ τα ςτοιχεία των διμων που ςυνενϊνονται ςε αυτόν. Θ απογραφι διενεργικθκε με βάςθ τθν απόφαςθ 74445/ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 3.1 Διμοι που ςυνενϊκθκαν και λογιςτικό ςφςτθμα Ο Διμοσ Καςτοριάσ δθμιουργικθκε από τθ ςυνζνωςθ 9 διμων του «Καποδίςτρια» από τουσ οποίουσ 3 εφάρμοηαν το διπλογραφικό ςφςτθμα του ΡΔ 315/99 και 6 εφάρμοηαν το Δθμόςιο Λογιςτικό. Επίςθσ απορροφικθκαν οριςμζνεσ διευκφνςεισ τθσ Νομαρχίασ. Οι διμοι και οι διευκφνςεισ που ςυνενϊκθκαν είναι οι εξισ: Αρικμ. Διμοσ Καποδίςτρια που ςυνενϊνεται ι Διεφκυνςθ Νομαρχίασ που απορροφάται Λογιςτικό φςτθμα 1 ΑΑ1 Διμοσ Καςτοριάσ Διπλογραφικό 2 ΑΑ2 Διμοσ Μεςοποταμίασ Διπλογραφικό 3 ΑΑ3 Διμοσ Αγ.Τριάδοσ Διπλογραφικό 4 ΑΑ4 Διμοσ Μακεδνϊν Απλογραφικό 5 ΑΑ5 Διμοσ Αγίων Αναργφρων Απλογραφικό 6 ΑΑ6 Διμοσ Βιτςίου Απλογραφικό 7 ΑΑ7 Διμοσ Κορεςτείων Απλογραφικό 8 ΑΑ8 Διμοσ Κλειςοφρασ Απλογραφικό 9 ΑΑ9 Κοινότθτα Καςτρακίου Απλογραφικό 3.2 Φυςικζσ και Λογιςτικζσ Απογραφζσ Για τουσ διμουσ που τθροφςαν το διπλογραφικό ςφςτθμα, ςε μεγάλο βακμό θ απογραφι βαςίςτθκε ςτα λογιςτικά ςτοιχεία του διμου που ςυνενϊκθκε. Σθμειϊνεται ότι θ υπουργικι απόφαςθ 74445/10, για αυτοφσ τουσ διμουσ, επιτρζπει τθ λογιςτικι απογραφι ςε πάρα πολλά ςτοιχεία. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι με τον όρο «φυςικι» απογραφι νοείται θ καταμζτρθςθ φυςικϊν αντικειμζνων. Για τουσ περιςςότερουσ λογαριαςμοφσ όμωσ, όπωσ π.χ. για τισ απαιτιςεισ και τισ υποχρεϊςεισ, θ απογραφι, εφόςον δεν βαςίηεται ςε ςυμφωνθμζνα λογιςτικά δεδομζνα, βαςίηεται ςε ζγγραφα και οχι ςε φυςικι καταμζτρθςθ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ εμφανίηεται ο χαρακτθριςμόσ «ζγγραφα». Τζλοσ υπάρχουν και περιπτϊςεισ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςυνδυαςμόσ των πιο πάνω πρακτικϊν, όπωσ π.χ. κατά τθν καταμζτρθςθ διακεςίμων, που μπορεί ζνα τμιμα (ταμείο) να αφορά φυςικι καταμζτρθςθ και ζνα άλλο (λογαριαςμοί όψεωσ) εξζταςθ εγγράφων. Αυτζσ οι περιπτϊςεισ χαρακτθρίηονται ςαν «άλλο». 3.3 Λογιςτικό ςχζδιο Οι ενοποιοφμενοι διμοι που εφάρμοηαν το διπλογραφικό ςφςτθμα, παρότι εφάρμοηαν το ίδιο κλαδικό λογιςτικό ςχζδιο (ΡΔ 315/99) είχαν διαφοροποιθμζνα ςχζδια λογαριαςμϊν, με βάςθ και τισ δυνατότθτεσ ευελιξίασ που παρζχει το κλαδικό λογιςτικό ςχζδιο για τουσ ΟΤΑ. Για να γίνει θ ενοποίθςθ ςε λογιςτικό επίπεδο ιταν απαραίτθτο να υπάρξει ζνα ενιαίο ςχζδιο ςε όλεσ τισ βακμίδεσ ανάπτυξθσ. Για το ςκοπό αυτό ζγιναν αλλαγζσ τίτλων ι αρίκμθςθσ λογαριαςμϊν όπου κρίκθκε απαραίτθτο ι αυξικθκε ο αρικμόσ των λογαριαςμϊν ςε άλλεσ περιπτϊςεισ. Κατά ςυνζπεια τα ιςοηφγια που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ενοποίθςθ, είναι αυτά που προζκυψαν από τθ διαμόρφωςθ ενόσ ενιαίου ςχεδίου λογαριαςμϊν για όλουσ τουσ διμουσ που ςυνενϊνονται. 3.4 Δυςκολίεσ κατά τθ διενζργεια τθσ απογραφισ Θ διενζργεια τθσ απογραφισ δεν αντιμετϊπιςε ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςε ότι αφορά τθ ςυμβολι των μελϊν τθσ επιτροπισ και των κακ φλθν αρμοδίων ςτελεχϊν, εκτόσ φυςικά από τθν εργαςιακι πίεςθ που επζβαλλαν τα αυςτθρά χρονοδιαγράμματα ολοκλιρωςισ τθσ. 4. ΒΑΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΚΑΙ ΔΕΙΚΣΕ 4.1 Βαςικά λογιςτικά μεγζκθ Ενεργθτικοφ και Πακθτικοφ (1βάκμιοι) Στον πίνακα που ακολουκεί εμφανίηονται τα βαςικά λογιςτικά μεγζκθ τθσ απογραφισ, κατά διμο και υπθρεςία νομαρχίασ, ςε επίπεδο πρωτοβάκμιων λογαριαςμϊν γενικισ λογιςτικισ. Τα χρεωςτικά υπόλοιπα εμφανίηονται με κετικό πρόςθμο και τα πιςτωτικά με αρνθτικό. Στθν πρϊτθ ςτιλθ εμφανίηεται το ενοποιθμζνο υπόλοιπο. Επίςθσ διευκρινίηεται πωσ για του λογ 10,11,12,13,14, τθσ γενικισ λογιςτικισ όπου δεν εφαρμοηόταν το διπλογραφικό ςφςτθμα (Κορεςτείων, Κλειςοφρασ, Βιτςίου, Μακεδνϊν, Καςτρακίου, Αγ.Αναργφρων) τα πάγια αποτιμικθκαν με τθν τρζχουςα αντικειμενικι αξία μιασ και δεν υπολογίςτθκαν οι αποςβζςεισ τουσ. Το ίδιο ιςχφει και για το λογ. πακθτικοφ 43 επιχορθγιςεισ επενδφςεων όπου για τουσ παραπάνω διμουσ τα ποςά αφοροφν τθ χριςθ Για το Δ.Αγ.Τριάδασ ςτθ χριςθ του 2010 δεν διενεργικθκαν αποςβζςεισ παγίων. 8

9 Σίτλοι λογαριαςμϊν φνολο Καςτοριάσ Μες/μίασ Αγ.Σριάδοσ Μακεδνϊν Αγ.Αναργ. Βιτςίου Κορεςτείων Κλειςοφρασ Καςτράκι Εδαφικζσ εκτάςεισ Κτίρια εγκαταςτάςεισ κτιρίων-τεχνικά ζργα Μθχανιματα Τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ λοιπόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ Μεταφορικά μζςα Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ και προκαταβολζσ κτιςεωσ πάγιων ςτοιχείων Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ / εξ. Ρολυετοφσ αποςβζςεωσ Ράγιεσ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ κοινισ χριςθσ Τίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ και μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ Απαιτιςεισ από πωλιςεισ Χρεϊςτεσ διάφοροι Χρθματικά διακζςιμα Κεφάλαιο Αποκεματικά διαφορζσ αναπροςαρμογισ Αποτελζςματα εισ νζο Επιχορθγιςεισ επενδυςεων Ρροβλζψεισ Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Ρρομθκευτζσ Τράπεηεσ λογαριαςμοι βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων Ριςτωτζσ διάφοροι Υποχρεϊςεισ από φόρουσ - τζλθ Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί

10 5. ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΡΙΘΘΚΑΝ ΙΔΙΑΙΣΕΡΘ ΘΜΑΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 5.1 Επίπεδο λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ Σε ότι αφορά το επίπεδο λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ των διμων που ςυνενϊκθκαν, εντοπίςτθκαν ςθμαντικζσ ανιςομζρειεσ. Οι διμοι Καςτοριάσ και Μεςοποταμίασ, φαίνεται να είχαν ζνα ςχετικά ικανοποιθτικό επίπεδο, ενϊ για τουσ άλλουσ διμουσ και κοινότθτα φαίνεται να υπιρχαν αρκετζσ αδυναμίεσ. 5.2 Πάγια διμων που τθροφςαν το Δθμόςιο Λογιςτικό Οι απογραφζσ των παγίων για τουσ διμουσ που τθροφςαν το δθμόςιο λογιςτικό, λόγω του ότι ζπρεπε να ολοκλθρωκοφν ςε εξαιρετικά ςφντομο χρόνο, είναι εφλογο να παρουςιάηουν αδυναμίεσ και ςε ότι αφορά τθν πικανι παράλειψθ απογραφισ οριςμζνων ςτοιχείων και κυρίωσ ςε ότι αφορά τθν αποτίμθςι τουσ και τον υπολογιςμό των αντίςτοιχων επιχορθγιςεων. Το ηιτθμα αυτό πρζπει να επανεξεταςτεί ειδικά, ϊςτε ςτο 2011 να εντοπιςτοφν οι τυχόν παραλείψεισ ι αδυναμίεσ και να απογραφοφν με πλθρότθτα αυτά τα πάγια. 5.3 Ζργα υπό εκτζλεςθ και παρακολοφκθςι τουσ Κατά τθν απογραφι των ζργων υπό εκτζλεςθ εντοπίςτθκαν αδυναμίεσ και δυςκολίεσ ςτθν άντλθςθ όλων των απαραίτθτων πλθροφοριϊν. Ο τομζασ των επενδφςεων είχε και ζχει τεράςτια ςθμαςία και θ παρακολοφκθςι τουσ πρζπει να γίνεται με τον πλζον ςφγχρονο τρόπο. Ριςτεφουμε ότι πρζπει να λειτουργιςει ειδικι εφαρμογι για τισ επενδφςεισ, όπου για τα βαςικά ςτοιχεία κα ζχουν άμεςθ on line πλθροφόρθςθ τα αρμόδια αιρετά ςτελζχθ αλλά και οποιοςδιποτε το ηθτιςει. Θ αναγκαιότθτα αυτι πθγάηει από τθν ανάγκθ φπαρξθσ διαφάνειασ, αλλά και από τθν άποψθ τθσ ορκισ εμφάνιςθσ όλων των λογιςτικϊν πλθροφοριϊν. Σε μία τζτοια εφαρμογι κα πρζπει να εμφανίηονται όλα τα ζργα, ο προχπολογιςμόσ τουσ, το ςτάδιο εξζλιξισ τουσ, τα ποςά που ζχουν δαπανθκεί και τα απομζνονται προχπολογιςμζνα ποςά, ο τρόποσ χρθματοδότθςισ τουσ, πικανζσ εκκρεμότθτεσ και αντιδικίεσ, αλλά και πολλζσ άλλεσ ηωτικισ ςθμαςίασ πλθροφορίεσ. Ειδικι ςθμαςία ζχει θ παρακολοφκθςθ των εγγυιςεων (εγγυθτικϊν επιςτολϊν) που βρίςκονται ςτο Διμο με τθν παροχι των απαραίτθτων πλθροφοριϊν που αφοροφν αυτζσ τισ εγγυιςεισ. Από τθν ίδια εφαρμογι κα πρζπει να προκφπτουν τα υπόλοιπα των λθφκζντων επιχορθγιςεων που αφοροφν ςυγκεκριμζνα ζργα και δεν ζχουν εκταμιευτεί, κακϊσ και τα ποςά των επιχορθγιςεων που δεν ζχουν ακόμθ ειςπραχκεί, με διάκριςθ αν αφοροφν ζργα που δεν ζχουν ξεκινιςει ι ζργα που ζχουν εκτελεςτεί κατά ζνα μζροσ ι ςτο ςφνολό τουσ. 5.4 υμμετοχζσ Οι ςυμμετοχζσ αποτιμικθκαν ςτθν αξία κτιςθσ τουσ μείον τισ προβλζψεισ υποτίμθςθσ αν θ τρζχουςα αξία τουσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από το ΡΔ 315/99 ιταν μικρότερθ. Ζχουμε τθ γνϊμθ ότι πρζπει να γίνουν μελζτεσ αποτίμθςθσ των ςυμμετοχϊν, για να προςδιοριςτεί θ πραγματικι «τρζχουςα αξία» τουσ, ϊςτε και το Δθμοτικό Συμβοφλιο να ζχει πλθρζςτερθ πλθροφόρθςθ και να ζχει γίνει θ ςχετικι προετοιμαςία για τθν εφαρμογι των ΔΛΡ. Σθμειϊνεται ότι κατά τθ διαδικαςία τθσ απογραφισ, δεν υπειςιλκαμε ςτα ηθτιματα εκκακάριςθσ ι ςυγχϊνευςθσ των νομικϊν προςϊπων που ανικουν ςτο διμο. 5.5 Αποκζματα Θ αποτίμθςθ των αποκεμάτων εμφανίηει αδυναμίεσ αφοφ δεν τθροφνται «λογιςτικζσ αποκικεσ» ςτουσ διμουσ που ςυνενϊκθκαν. Δεν ζγινε απογραφι αποκεμάτων αφοφ, τα ςχετικά κονδφλια βάραιναν τα αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ κατά ζτοσ. Θ διοίκθςθ τθσ οικονομικισ Υπθρεςίασ προχϊρθςε ςτθν λειτουργία αποκικθσ. Ρλζον όλα τα αποκζματα, κα καταγράφονται και κα αποτιμοφνται ανά πάςα ςτιγμι δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα για εφρυκμθ λειτουργία με αποτελεςματικό χαρακτιρα. Να ςθμειωκεί πωσ ςτθ χριςθ 2012 θ αποκικθ του Διμοσ Καςτοριάσ κα μθχανογραφθκεί. 5.6 Απαιτιςεισ από βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ και προβλζψεισ Θ κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ των βεβαιωτικϊν καταλόγων και οι αδυναμίεσ ςτθ διαδικαςία άντλθςθσ των πρωτογενϊν ςτοιχείων για οριςμζνουσ από αυτοφσ, ελζγχου τθσ διαφυγισ εςόδων και ταχφτθτασ ρευςτοποίθςθσ των απαιτιςεων, αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα για τθ βιωςιμότθτα του διμου και τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του. Θ μθ ζγκαιρθ ζκδοςθ βεβαιωτικϊν καταλόγων δθμιουργεί ζνα κακεςτϊσ ανιςορροπίασ, όπου οι ςυνεπείσ δθμότεσ τιμωροφνται και οι αςυνεπείσ επιβραβεφονται. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τισ κακυςτεριςεισ είςπραξθσ των απαιτιςεων. Ζχουμε τθ γνϊμθ ότι το ηιτθμα τθσ ζγκαιρθσ και ορκισ βεβαίωςθσ των εςόδων, αλλά και τθσ ταχείασ είςπραξισ τουσ, πρζπει να αποτελζςει αντικείμενο ειδικισ μελζτθσ, για κάκε κατθγορία εςόδων. Από τθ μελζτθ πρζπει να προκφψουν οι πρακτικοί τρόποι για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων, αλλά και θ λειτουργία ενόσ επαρκοφσ ςυςτιματοσ διαχειριςτικισ και λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ των εςόδων. Θ επιτροπι απογραφισ ζκανε μία εκτίμθςθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ, δθλαδι για βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ που εκτιμάται ότι δεν κα ειςπραχκοφν. Αυτζσ οι εκτιμιςεισ ιςχφουν μόνο αν εγκρικοφν από το 10

11 Δθμοτικό Συμβοφλιο. Σε καμία περίπτωςθ δεν ςυνεπάγονται τθ διαγραφι απαιτιςεων του Διμου, αλλά αποτελοφν λογιςτικι υποχρζωςθ, ϊςτε να εμφανίηεται ςτον ιςολογιςμό μία ςωςτι εκτίμθςθ για τισ ρευςτοποιιςιμεσ απαιτιςεισ. Στα πλαίςια μίασ ςυνολικισ αναδιοργάνωςθσ τθσ παρακολοφκθςθσ των εςόδων, το ηιτθμα των επιςφαλειϊν πρζπει να αντιμετωπιςτεί με πολφ μεγαλφτερθ ςοβαρότθτα. Ο λογιςμόσ των προβλζψεων πρζπει να βαςίηεται ςε αναλυτικι ζκκεςθ τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ, από τθν οποία κα προκφπτουν και κα προςωποποιοφνται και οι πικανζσ ευκφνεσ για τισ επιςφάλειεσ. Επιπλζον πρζπει οι προβλζψεισ για επιςφάλειεσ να ελζγχονται από τον Ορκωτό Ελεγκτι του Διμου πριν ζλκουν για ζγκριςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, ϊςτε να υπάρχει πλιρθσ πλθροφόρθςθ ςτο όργανο που τελικά αποφαςίηει. 5.7 Διακζςιμα Θ διαρκισ διαχειριςτικι παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των διακεςίμων, αποτελεί ακρογωνιαίο λίκο για μία ορκι διαχείριςθ. Το νζο αυξθμζνο μζγεκοσ του διμου επιβάλλει ςφγχρονεσ διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου, για τθν αποφυγι οποιονδιποτε εκπλιξεων. Στα πλαίςια αυτά κα πρζπει, να ςυνταχτεί ειδικόσ κανονιςμόσ ςτα πλαίςια τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ που κα προςωποποιεί ςυγκεκριμζνεσ ευκφνεσ. Τουλάχιςτον μία φορά το μινα, ςτο τζλοσ του, κα πρζπει να γίνεται καταμζτρθςθ και ςυμφωνία και ςφνταξθ ειδικοφ πρωτοκόλλου καταμζτρθςθσ και ςυμφωνίασ των διακεςίμων. Στθν επιτροπι κα πρζπει να ςυμμετζχουν και αιρετοί από τθν Οικονομικι Επιτροπι. Τουλάχιςτον μία φορά το τρίμθνο ςτθ διαδικαςία καταμζτρθςθσ και ςυμφωνίασ του ταμείου πρζπει να ςυμμετζχει και ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ του Διμου. Στα πρωτόκολλα κα πρζπει να αναλφονται τα υπόλοιπα των διακεςίμων που αφοροφν δεςμεφςεισ (ζκτακτα ειδικευμζνα), ϊςτε να υπάρχει θ απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ για αυτζσ τισ δεςμεφςεισ και τα ελεφκερα χρθματικά διακζςιμα. 5.8 Δανειακζσ υποχρεϊςεισ Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ του Διμου μασ, όπωσ προκφπτουν από τθν απογραφι, είναι εξαιρετικά πολφ ςθμαντικζσ ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά ζςοδά του. Θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ του δανειςμοφ είναι μείηονοσ ςθμαςίασ, για τθ βιωςιμότθτα του διμου και τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του. Το ηιτθμα κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί με μεγάλθ ςοβαρότθτα ςτο επιχειρθςιακό ςχζδιο, με τθ ςυνεκτίμθςθ όλων των άλλων παραμζτρων, ϊςτε ςταδιακά να διαμορφωκεί μία υγιισ χρθματοοικονομικι δομι για το διμο. 5.9 Τποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και τρίτουσ, προχπολογιςμόσ και δεςμεφςεισ Το ηιτθμα τθσ ορκισ εξυπθρζτθςθσ των υποχρεϊςεων του διμου προσ τουσ προμθκευτζσ του, αλλά και ςτο δθμόςιο ι τα αςφαλιςτικά ταμεία, αποτελεί κριτιριο για τθν αξιοπιςτία του και το κφροσ του ςτθν τοπικι κοινωνία, αλλά και ευρφτερα. Ππωσ διαπιςτϊκθκε από τθν απογραφι, υπάρχουν κακυςτεριςεισ ςτθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων του Διμου, αλλά υπάρχει και ανιςομζρεια αυτϊν των αςυνεπειϊν, ανάλογα με το διμο που ςυνενϊκθκε. Δθλαδι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ εντοπίςτθκαν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ και ςε άλλεσ όχι τόςο ςθμαντικζσ. Επίςθσ οφείλουμε να τονίςουμε πωσ κατά τθν διαδικαςία τθσ απογραφισ ςε ςυγκεκριμζνουσ Διμουσ παρατθρικθκε δυςλειτουργία τόςο για τθν προθγοφμενθ οργάνωςθ και ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων και ςυγκεκριμζνα για τθ λειτουργία των οικονομικϊν υπθρεςιϊν τουσ. Ζτςι θ επιτροπι απογραφισ διαπίςτωςε ςωρεία τιμολογίων και υποχρεϊςεων τόςο για το Διμο Αγίασ Τριάδασ όςο και για το Διμο Βιτςίου, Μακεδνϊν, Κλειςοφρασ και κοινότθτασ Καςτρακίου. Το ηιτθμα τθσ ορκισ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των υποχρεϊςεων, ςυναρτάται με τον τρόπο που αξιοποιείται ο προχπολογιςμόσ ςαν εργαλείο ορκισ διαχείριςθσ ι ςαν μία τυπικι υποχρζωςθ που πρζπει να εκπλθρωκεί. Σχετίηεται άμεςα και με τον τρόπο που δεςμεφονται κονδφλια από τον προχπολογιςμό. Σχετίηεται άμεςα και με το ηιτθμα των ςυμβατικϊν δεςμεφςεων που ζχουν αναλθφκεί και εμφανίηονται ςτα πρωτόκολλα καταμζτρθςθσ. Το υπουργείο ζχει επιβάλλει για ζνα διάςτθμα, περιοριςμοφσ ςτισ εκταμιεφςεισ ςε μθνιαία βάςθ. Αυτό ζγινε για τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων προβλθμάτων ρευςτότθτασ, αλλά δείχνει και το δρόμο για το γενικότερο τρόπο αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ, που είναι ο τρόποσ που χρθςιμοποιείται από όλουσ τουσ οργανωμζνουσ φορείσ του ιδιωτικοφ αλλά και του δθμόςιου τομζα. Κατά τθ γνϊμθ μασ, ο ετιςιοσ «προχπολογιςμόσ» που πρζπει να ςυντάςςεται μζςα ςτα γενικά πλαίςια του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, πρζπει να αναλφεται ςε μθνιαία βάςθ. Θ ανάλυςθ πρζπει να αφορά «Οικονομικό» αλλά και «Ταμειακό» προχπολογιςμό. Δθλαδι πρζπει να δεςμεφονται τα αρμόδια όργανα του διμου για τισ δαπάνεσ για τισ οποίεσ κα δεςμεφςουν το διμο ςε μθνιαία βάςθ, αλλά και για το χρόνο εξόφλθςθσ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτζσ. Για τθν υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου ςτόχου, που κα εκςυγχρονίςει ςθμαντικά τθν ταμειακι διαχείριςθ του διμου, απαιτείται ειδικι μελζτθ, ανάλογθ υλικοτεχνικι υποδομι πλθροφοριακισ υποςτιριξθσ, πικανά εξωτερικι βοικεια ςτθν αρχι, και οπωςδιποτε εξωτερικόσ ζλεγχοσ τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων. 11

12 ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ του Διμου είναι αρμόδια για τθν υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ, των υπθρεςιϊν κατά τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των περιοδικϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και απόδοςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου. Οι αρμοδιότθτεσ των επί μζρουσ οργανωτικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ είναι οι εξισ: Μεριμνά για τθν εκπόνθςθ ερευνϊν και μελετϊν για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν ανάπτυξθσ του Διμου, τθ διερεφνθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ αναπτυξιακϊν προτάςεων και τθν ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων ζργων, δράςεων και μζτρων. Διερευνά και ενθμερϊνει τα όργανα και τισ υπθρεςίεσ του Διμου για τισ πικανζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων του Διμου (προγράμματα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ, εκνικά προγράμματα, ζργα ΣΔΛΤ, ζργα αυτοχρθματοδοτοφμενα). Μεριμνά για τθ διενζργεια των διαδικαςιϊν ζνταξθσ ζργων και δράςεων του Διμου ςε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ και τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των αρμοδίων Αρχϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου. Κατά το ζτοσ 2011 και εν όψει τθσ μεγάλθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ του Καλλικράτθ απαιτικθκε ςυντονιςμζνθ και ςτοχευμζνθ προςπάκεια οφτωσ ϊςτε θ διοικθτικι αυτι μεταρρφκμιςθ να αποβεί προσ όφελοσ του νζου Διμου Καςτοριάσ από πλευράσ οργάνωςθσ και κατά ςυνζπεια προσ όφελοσ των δθμοτϊν με απϊτερο ςκοπό τθ βελτίωςθ του βακμοφ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, τθσ ποιότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ δίκαιθσ κατανομισ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν με τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν, τον αναςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν λειτουργίασ τουσ και τον προςανατολιςμό τουσ ςε ςτόχουσ και μετριςιμα αποτελζςματα. ΤΝΣΑΞΘ ΝΕΟΤ Ο.Ε.Τ (Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ) ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ Ο οργανιςμόσ του Ο.Ε.Υ ενόσ Διμου ςτοχεφει ςτθν ςφγχρονθ οργάνωςθ και λειτουργία του Διμου και εξυπθρετεί: Τθ δθμιουργία προχποκζςεων για τθ διεφρυνςθ του αναπτυξιακοφ ρόλου του Διμου μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ικανότθτασ του να ςχεδιάηει και να υλοποιεί προγράμματα οικονομικισ ανάπτυξθσ, κοινωνικισ πολιτικισ, προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κ.λ.π. και να τα εντάςςει ςτισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ ςε εκνικό επίπεδο κακϊσ και ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ. Τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των πολιτικϊν οργάνων διοίκθςθσ και των υπθρεςιϊν με τθν δθμιουργία υπθρεςιϊν διοικθτικισ, νομικισ υποςτιριξθσ και ιδίωσ επιτελικϊν υπθρεςιϊν για τθν επιςτθμονικι - τεχνικι υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων, Τθν αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ και του ρόλου των εργαηομζνων με τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθ λειτουργία όλων των υπθρεςιακϊν επιπζδων, τθν ενίςχυςθ τθσ ευκφνθσ και των αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των υπθρεςιϊν, τθν επιμόρφωςθ του προςωπικοφ. Σφμφωνα λοιπόν με το παραπάνω πλαίςιο, ο νζοσ Ο.Ε.Υ αποτελεί ςτθν ουςία το νζο οργανόγραμμα και τθ νζα διοικθτικι διάρκρωςθ του Διμου Καςτοριάσ ςτοχεφοντασ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία με απϊτερο ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν του νζου Διμου ςτο πλαίςιο εναρμόνιςθσ με το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο, τον εξορκολογιςμό τθσ λειτουργίασ των οργανικϊν δομϊν, τθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν ενςωμάτωςθ εφαρμογϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τθν παρακολοφκθςθ και αξιοποίθςθ του προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων και άλλων αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑ Αποτελεί ςτόχο μείηονοσ ςθμαςίασ ο προγραμματιςμόσ και θ πλιρθσ ανταπόκριςθ ςτισ προςκλιςεισ του ΕΣΡΑ (Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ) με τθν ζνταξθ ζργων που αποςκοποφν ςτθν: Ενίςχυςθ τθσ ευρφτερθσ χωρικισ οργάνωςθσ με τθν ολοκλιρωςθ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ όλων των ΟΤΑ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ πολιτικϊν ςυνεργαςιϊν και δικτυϊςεων ςτουσ βαςικοφσ τομείσ διαχείριςθσ πόρων (φυςικϊν, ανκρϊπινων) και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων και εξυπθρετιςεων. Ενίςχυςθ των δομϊν και υπθρεςιϊν των αςτικϊν κζντρων και των περιοχϊν τθσ υπαίκρου, αναφορικά με τουσ βαςικοφσ κοινωνικοφσ τομείσ. Αποκατάςταςθ και διαφφλαξθ με ταυτόχρονθ ανάδειξθ και προβολι τθσ αρχιτεκτονικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και αναβάκμιςθ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. 12

13 Κατά το ζτοσ 2011 και εν όψει τθσ νζασ δομισ του Καλλικρατικοφ, πλζον, Διμου Καςτοριάσ, θ νζα Δθμοτικι αρχι με τθν υπθρεςία προγραμματιςμοφ και τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ τθσ, αφοφ ςυνζλεξε όλεσ τισ μελζτεσ από του πρϊθν Καποδιςτριακοφσ Διμουσ, αυτζσ αξιολογικθκαν, ωσ προσ τθν ωριμότθτα τουσ και τθν επάρκεια τουσ και επεξεργάςτθκαν από τθν τεχνικζσ υπθρεςίεσ του Νζου Διμου Καςτοριάσ οφτωσ ϊςτε κρικοφν ϊριμεσ για τθν υποβολι τουσ ςτο ΕΣΡΑ, ςφμφωνα με τισ διαχειριςτικζσ προδιαγραφζσ που αυτό κζτει. Στα πλαίςια του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ ζργων υποδομισ και εν όψει τθσ ανακεϊρθςθσ του ΕΣΡΑ ςτουσ παρακάτω επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ παρουςιάηεται το ςφνολο των ζργων τα οποία ζχουν υποβλθκεί ςτα αντίςτοιχα μζτρα του ΕΣΡΑ. 1) ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΕΩΝ: Ραρά τουσ πόρουσ που διατζκθκαν κατά τισ προθγοφμενεσ Ρρογραμματικζσ Ρεριόδουσ ςτουσ Τομείσ των Βαςικϊν Ρεριβαλλοντικϊν Υποδομϊν, το ςχετικό ζλλειμμα τθσ χϊρασ μασ και ακόμθ περιςςότερο ςτο νζο, πλζον, διευρυμζνο Διμο Καςτοριάσ, παραμζνει ςε μεγάλο βακμό. Είναι φανερό ότι θ ουςιαςτικι προςταςία του περιβάλλοντοσ κα πρζπει να επιδιωχκεί μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ ουςιαςτικϊν και αποτελεςματικϊν δράςεων και ενεργειϊν ςτισ αςκοφμενεσ πολιτικζσ που κα αναβακμίςουν τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και κα αποτελζςουν το αναπτυξιακό εκείνο υπόβακρο για περαιτζρω ανάπτυξθ. Κατά ςυνζπεια θ δθμιουργία υποδομϊν που κα προςτατεφουν το περιβάλλον, ενϊ ταυτόχρονα κα αναβακμίηουν τθν ποιότθτα ηωισ των δθμοτϊν αποτελεί φψιςτο κακικον και ςτόχο ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. Στο πλαίςιο αυτό ο Διμοσ Καςτοριάσ κατά τθ διάρκεια του 2011 υπζβαλλε ςε αντίςτοιχεσ προςκλιςεισ του ΕΣΡΑ τα παρακάτω ζργα: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε 1 Αποχετευτικό Δίκτυο Οικιςμϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγ. Αναργφρων Αποχζτευςθ Οικιςμοφ Κορθςοφ ,00 Αποχζτευςθ Οικιςμοφ Αγίου Νικολάου ,00 Αποχζτευςθ Οικιςμοφ Βαςιλειάδασ ,00 Αποχζτευςθ Οικιςμοφ Μελιςςοτόπου ,00 Αποχζτευςθ Οικιςμοφ Σταυροποτάμου ,00 Σφνδεςθ δικτφων αποχζτευςθσ Βαςιλειάδασ, Μελιςςοτόπου και Σταυροποτάμου με ,00 εγκαταςτάςεισ βιολογικοφ κακαριςμοφ Καςτοριάσ Τποςφνολο ,00 2 Αποχετευτικό Δίκτυο Οικιςμϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Μεςοποταμίασ Εςωτερικό Δίκτυο Αποχζτευςθσ Ακακάρτων Υδάτων Καλοχωρίου ,00 Αγωγόσ Μεταφοράσ Ακακάρτων Υδάτων Καλοχωρίου ,00 Αγωγόσ Μεταφοράσ Ακακάρτων Υδάτων Μεςοποταμίασ ,00 Αποχζτευςθ ακακάρτων υδάτων οικιςμοφ κολοκυνκοφσ και ςφνδεςθ με ςτακμό ,00 τριτοβάκμιασ επεξεργαςίασ λυμάτων τθσ ΔΕΥΑΚ (αντλιοςτάςιο Μανιάκων) Τποςφνολο ,00 3 Αποχζτευςθ Οικιςμοφ Πολυκζραςου ,00 4 Αποχζτευςθ Οικιςμοφ Οξυάσ ,00 5 Αποχζτευςθ Οικιςμϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίασ Σριάδασ ,00 6 Βελτίωςθ αντλιοςταςίων Δθμοτικϊν Ενοτιτων Μακεδνϊν και Βιτςίου ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Τα παραπάνω ζργα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ διότι ςε πρϊτο επίπεδο κα βελτιϊςουν και κα αναβακμίςουν τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων ςτισ αντίςτοιχεσ δθμοτικζσ ενότθτεσ, ενϊ παράλλθλα αποτελοφν ςυμπλθρωματικά ζργα που κα περιορίςουν τθν μόλυνςθ τθσ λίμνθσ τθσ Καςτοριάσ ελαχιςτοποιϊντασ τα αςτικά λφματα τα οποία εδϊ και χρόνια κατζλθγαν ςτο εςωτερικό τθσ λίμνθσ. 2) ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΘ: Με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των βαςικϊν τεχνικϊν υποδομϊν (π.χ. δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, βιολογικοί κακαριςμοί) κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτα του νεροφ ο νζοσ Διμοσ Καςτοριάσ ςε αγαςτι ςυνεργαςία με τθν Διοίκθςθ και το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ υπζβαλλε ςτισ 31/01/2011 ςτο ΕΣΡΑ τθν παρακάτω πρόταςθ ζργου: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Π/Τ ςε Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Εντοπιςμοφ και Ελζγχου των Διαρροϊν του Δικτφου Φδρευςθσ του Αςτικοφ Κζντρου τθσ Καςτοριάσ ,00 3) ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΣΩΝ: Με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ ζργων αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ ςε περιοχζσ όπου εμφανίηονται ςυχνά πλθμμυρικά φαινόμενα κατά τα τελευταία χρόνια και με αποκλειςτικό 13

14 ςκοπό τθν αντιπλθμμυρικι κωράκιςθ των αςτικϊν κζντρων και οικιςμϊν τθσ Ρεριφζρειασ, ο Διμοσ Καςτοριάσ κατά τθ διάρκεια του 2011 υπζβαλλε ςε αντίςτοιχεσ προςκλιςεισ του ΕΣΡΑ τα παρακάτω ζργα: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε 1 Δίκτυο Πμβριων Υδάτων Μεςοποταμίασ ,00 2 Δίκτυο Πμβριων Υδάτων Μαυροχωρίου ,00 3 Δίκτυο Πμβριων Υδάτων Ρολυκάρπθσ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 4) ΕΡΓΑ ΑΣΙΚΘ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ: Θ βελτίωςθ των αςτικϊν αρτθριϊν και οδικϊν αξόνων ςτα αςτικά κζντρα, για αποςυμφόρθςθ τθσ κυκλοφορίασ και βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ κακϊσ και θ ενίςχυςθ του ρόλου των αςτικϊν κζντρων ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και του επιπζδου ηωισ αποτελεί ςτόχο μείηονοσ ςθμαςίασ. Για τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ αυτοφ ο νζοσ Διμοσ Καςτοριάσ ςτισ υπζβαλλε πρϊτοσ μεταξφ των υπολοίπων Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν αντίςτοιχθ πρόςκλθςθ του Ρ.Ε.Ρ Δυτικισ Μακεδονίασ το παρακάτω ζργο: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε Βελτίωςθ Αςτικισ Οδοποιίασ Τμιματοσ Ρεριοχισ Φουντουκλι Φάςθ Βϋ ,00 Το προτεινόμενο ζργο αφορά παρεμβάςεισ ςτα εξισ: (i) Καταςκευι Δικτφων Ομβρίων με ςτόχο να αντιμετωπιςτοφν τα ζντονα πλθμμυρικά φαινόμενα ςε περιόδουσ ζντονων βροχοπτϊςεων. (ii) Το εςωτερικό οδικό δίκτυο ςτα οικοδομικά τετράγωνα ςτθν αντίςτοιχθ περιοχι ςυνολικοφ μικουσ 7.879,94 μζτρα. (iii) Τθν καταςκευι πεηοδρομίων και κράςπεδων παραπλεφρωσ του εςωτερικοφ δικτφου με πρόβλεψθ για δθμιουργία ειδικϊν ραμπϊν για ΑΜΕΑ κακϊσ και πρόβλεψθ για τθν τοποκζτθςθ κάδων απορριμμάτων. (iv) Τθν καταςκευι πεηοδρόμων και επίςτρωςθ τουσ με φυςικοφσ λίκουσ. (v) Τθν τοποκζτθςθ ςτφλων θλεκτροφωτιςμοφ. (vi) Τθν ονοματοκεςία και ςιμανςθ τθσ οδοποιίασ με διαγραμμίςεισ οδϊν και διαβάςεων ςτθν αντίςτοιχθ περιοχι και τθν τοποκζτθςθ πινακίδων. (vii) Φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ με φφτευςθ δζνδρων ςτα δθμιουργοφμενα πεηοδρόμια. Γενικότερα θ παρζμβαςθ κα επιλφςει χρονίηοντα προβλιματα τθσ περιοχισ και κα ικανοποιιςει πάγια αιτιματα των αντίςτοιχων δθμοτϊν, ενϊ κα προδϊςει ςτθν επζκταςθ τθσ πόλθσ τθν απαιτοφμενθ εικόνα που αρμόηει. 5) ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: Στα πλαίςια ολοκλιρωςθσ τθσ προςπάκειασ βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ κακϊσ και τθσ οδικισ αςφάλειασ ςε όλθ τθν ζκταςθ του ενδοπεριφερειακοφ οδικοφ δικτφου του ο Διμοσ Καςτοριάσ υπζβαλλε, ςτα πλαίςια του Ρ.Ε.Ρ Δυτ. Μακεδονίασ τθν παρακάτω πρόταςθ ζργου: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε Διάνοιξθ - καταςκευι ςυνδετιριασ περιφερειακισ οδοφ Νταθλάκθ με Λεωφόρο Αμπελϊνων ,00 6) ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ: Ο Διμοσ Καςτοριάσ ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο Ρ.Ε.Ρ (Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα) Δυτ. Μακεδονίασ ςτισ 21/10/2011 υπζβαλλε πρόταςθ ζργου θ οποία απαρτίηεται από 22 υποζργα τα οποία παρουςιάηονται παρακάτω: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε 1 Διαμόρφωςθ περιοχισ από Δαβάκθ μζχρι τα λφκεια Καταςκευι πεηοδρομίου οδοφ Διοικθτθρίου & θλεκτροφωτιςμόσ ευρφτερθσ περιοχισ ,00 Αναβάκμιςθ Διαμόρφωςθ πεηόδρομων και κοινόχρθςτου πραςίνου μεταξφ των οδϊν Μεγ. Αλεξάνδρου και ,00 3 θσ Σεπτεμβρίου Εξωραϊςμόσ πλατειϊν Μακεδονομάχων και Ειρινθσ ,00 Αναβάκμιςθ οδϊν πεηοδρομίων κοινόχρθςτων χϊρων από οδό Ορεςτείων μζχρι λφκεια (παραλίμνιοσ ,00 πεηόδρομοσ & εςωτερικό οδικό δίκτυο από ψαράδικα μζχρι λφκεια) 2 Διαμόρφωςθ περιοχισ Νότιασ Παραλίασ Ρρομικεια εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αυτοματοποιθμζνθσ διαχείριςθσ υπαίκριων χϊρων ςτάκμευςθσ ,00 Ανάπλαςθ παραλίμνιου κοινόχρθςτου χϊρου από Διοικθτιριο μζχρι Σταυρό ,00 Αναβάκμιςθ πλατείασ «Ντολτςοφ» ανακαταςκευι λικόςτρωτων οδϊν παραδοςιακοφ τμιματοσ πόλθσ ,00 Καςτοριάσ 14

15 Βελτίωςθ ςκαλόδορμου «Σταυροφ» παραδοςιακοφ τμιματοσ πόλθσ Καςτοριάσ ,00 Χϊροσ υποδοχισ Σπθλαίου Δράκου ,00 3 Διαμόρφωςθ κοινόχρθςτων χϊρων περιοχισ φουντουκλι Βελτίωςθ αςτικοφ οδικοφ δικτφου περιοχισ «Φουντουκλι» ,00 Αναβάκμιςθ χϊρων πραςίνου περιοχισ Φουντουκλι» (Αγ. Νικάνορα & Λφκεια) ,00 4 Αποκαταςτάςεισ αναπαλαιϊςεισ παραδοςιακϊν & διατθρθτζων μνθμείων Αποκατάςταςθ αναπαλαίωςθ Αρχοντικοφ Μπαςάρα ,00 Αποκατάςταςθ αναπαλαίωςθ Οικίασ Ακ. Χριςτόπουλου ,00 5 Προμικεια μθχανθμάτων Ρρομικεια 2 (Δφο) αυτοκινοφμενων αναρροφθτικϊν ςαρϊκρων οδικοφ κακαριςμοφ ,00 Ρρομικεια 2 (Δφο )αυτοκινιτων αποκομιδισ απορριμμάτων μετά ςυμπιεςτοφ (χωρθτικότθτασ 16 m3 & 8 m3) ,00 Ρρομικεια αυτοκινοφμενου καλακοφόρου οχιματοσ ,00 Ρρομικεια υδροφόρου οχιματοσ πλφςεωσ οδϊν ,00 Ρρομικεια ελαςτικοφόρου εκςκαφζα φορτωτι ,00 Ρρομικεια 2 (Δφο) οχθμάτων πολλαπλϊν χριςεων ,00 Ρρομικεια μικροφ φορτωτι ,00 Ρρομικεια αποχιονιςτικοφ οχιματοσ ,00 Ρρομικεια αυτοκινοφμενου οχιματοσ Διαγράμμιςθσ οδϊν ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Οι ειδικοί ςτόχοι που κα εξυπθρετθκοφν από τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων αφοροφν ςτθν: Αποκατάςταςθ και διαφφλαξθ με ταυτόχρονθ ανάδειξθ και προβολι τθσ αρχιτεκτονικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και αναβάκμιςθ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. Ενίςχυςθ των δομϊν και υπθρεςιϊν των αςτικϊν κζντρων και των περιοχϊν τθσ υπαίκρου, αναφορικά με τουσ βαςικοφσ κοινωνικοφσ τομείσ. Ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν υποδομϊν και ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και κεςμϊν υψθλισ ποιότθτασ, αυξάνοντασ τθν ελκυςτικότθτα του Διμου. 7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΘ ΕΛΛΑΔΑ »: Στα πλαίςια εφαρμογισ του Άξονα 3 «Ροιότθτα ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ» του Ρρογράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ », ο Διμοσ Καςτοριάσ ωρίμαςε και υπζβαλλε τα παρακάτω ζργα: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε 1 Ζργα οριοκζτθςθσ & διευκζτθςθσ ποταμοφ Αλιάκμονα ςτθν περιοχι Δάςουσ Δ.Κ Μεςοποταμίασ του Διμου Καςτοριάσ 2 Ζργα οριοκζτθςθσ & διευκζτθςθσ ποταμοφ Αλιάκμονα ςτθν περιοχι Αντλιοςταςίου Τ.Κ Καλοχωρίου του Διμου Καςτοριάσ , ,00 3 Διαμόρφωςθ υπαίκριων χϊρων Τ.Κ Σιδθχωρίου του Διμου Καςτοριάσ ,00 4 Ζργα τουριςτικισ υποδομισ και αξιοποίθςθσ Δάςουσ Μεςοποταμίασ του Δ. Καςτοριάσ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Τα προτεινόμενα ζργα με τθν προχπόκεςθ τθσ τελικισ ζνταξθσ τουσ ςτισ παραπάνω προςκλιςεισ αποτελοφν μία ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ δθμιουργίασ, αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ περιοχϊν, ςυνειςφζροντασ τα μζγιςτα ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ςυνδθμοτϊν μασ. 8) ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΜΘΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ: Στα πλαίςια εκςυγχρονιςμοφ του εξοπλιςμοφ των Ειδικϊν Σχολείων κακϊσ και των τμθμάτων Ειδικϊν Αγωγισ, ο Διμοσ Καςτοριάσ υπζβαλλε τον Νοζμβριο του 2011 πρόταςθ ζργου ςτο ΕΣΡΑ θ οποία ςυμπεριλαμβάνει τισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΜΘΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΘ ΔΘΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ Α/Α χολείο Π/Τ 1 ΕΝΡ Καςτοριάσ ,69 2 ΕΔΣ Καςτοριάσ ,64 3 1ο Δθμοτικό Σχολείο Μανιάκων ,17 4 Δθμοτικό Σχολείο Μεςοποταμίασ ,99 15

16 5 Δθμοτικό Σχολείο Χιλιοδζνδρου ,65 6 Δθμοτικό Σχολείο Κορθςοφ 6.959,34 7 1ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ ,93 8 2ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ ,17 9 3ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ , ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ , ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ , ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ , ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ , ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ ,65 ΤΝΟΛΟ ,84 Ειδικότερα, θ πρόταςθ αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ χολικϊν Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ Α'βάκμιασ και Βϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Ειδικά Σχολεία και Τμιματα Ζνταξθσ) και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Ειδικό εξοπλιςμό για παιδιά με κινθτικά προβλιματα & με προβλιματα όραςθσ Εξοπλιςμό γυμναςτικισ, ακλοπαιδιϊν και ψυχοκινθτικισ αγωγισ/ειδικό εξοπλιςμό για παιδιά με κινθτικά προβλιματα Εξοπλιςμό εργαςτθρίων αυτόνομθσ διαβίωςθσ, κεραμικισ & κθπουρικισ Εξοπλιςμό φυςιοκεραπείασ Διαδραςτικοφσ πίνακεσ Υπολογιςτζσ - μθχανζσ γραφείου/συςκευζσ ιχου και εικόνασ Ζπιπλα Λοιπό εξοπλιςμό Τα παραπάνω προτεινόμενα υποζργα αποτζλεςαν προϊόν διαβοφλευςθσ με τισ διευκφνςεισ των αντίςτοιχων ςχολείων και με τθν προχπόκεςθ τθσ τελικισ ζνταξθσ τουσ ςτθν εν λόγω πρόςκλθςθ κα αντιμετωπίςουν χρόνια προβλιματα και κα εκςυγχρονίςουν και κα αναβακμίςουν τθν ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν ςτισ αντίςτοιχεσ ςχολικζσ μονάδεσ, ενϊ θ ωφζλεια που κα προκφψει για τουσ μακθτζσ είναι δεδομζνθ και αυταπόδεικτθ. 9) ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ: Ο Διμοσ Καςτοριάσ υπζβαλλε προτάςεισ ζργων ςε πρόςκλθςθ του ΕΣΡΑ που αφορά «Δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ενζργειασ» και τα προτεινόμενα αυτά ζργα είναι τα παρακάτω: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε 1 Αντικατάςταςθ Κουφωμάτων, Μόνωςθ Στζγθσ, Αντικατάςταςθ Λζβθτα και Συςτιματοσ Κζρμανςθσ, λοιπζσ παρεμβάςεισ ςτο ΕΡΑΛ ΤΕΕ ΣΕΚ - ΛΕΚ Καςτοριάσ 2 Εγκατάςταςθσ Φ/Β Συςτθμάτων, Εργαςίεσ Ρεριβάλλοντοσ Χϊρου, Εργαςίεσ Αντικατάςταςθσ Κουφωμάτων, Μόνωςθ Στζγθσ, Αντικατάςταςθ Λζβθτα και Συςτιματοσ Κζρμανςθσ, λοιπζσ παρεμβάςεισ ςτο Γυμνάςιο Μανιάκων 3 Αντικατάςταςθ Κουφωμάτων, Μόνωςθ Στζγθσ, Αντικατάςταςθ Λζβθτα και Συςτιματοσ Κζρμανςθσ, Εργαςίεσ Ρεριβάλλοντοσ Χϊρου, λοιπζσ παρεμβάςεισ ςτο 1ο και 2ο Λφκειο Καςτοριάσ & ςτο Γυμνάςιο/Λφκειο Μεςοποταμίασ , , ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Με τα παραπάνω προτεινόμενα ζργα δφνανται να χρθματοδοτθκοφν πρότυπα επιδεικτικά ζργα αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε υφιςτάμενα δθμόςια ςχολικά κτίρια πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 10) ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΘ ΣΘ ΠΡΟΒΑΘ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ: Στα πλαίςια υλοποίθςθσ πολιτικϊν ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ο Διμοσ Καςτοριάσ υπζβαλλε πρόταςθ ζργου ςτο Τομεακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναµικοφ : ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε 1 Τοπικά ςχζδια για τθν απαςχόλθςθ του Διμου Καςτοριάσ ,00 2 Τοπικά ςχζδια για τθν απαςχόλθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ ,00 16

17 3 Τοπικά ςχζδια για τθν απαςχόλθςθ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ ,00 4 Τοπικά ςχζδια για τθν απαςχόλθςθ του Ν.Ρ.Δ.Δ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Θ ςκοπιμότθτα και θ αναγκαιότθτα αρχικά τθσ υποβολισ και ςτθ ςυνζχεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ εν λόγω δράςθσ, αποτελεί μείηονοσ ςθμαςίασ κακότι ο νζοσ διευρυμζνοσ Διμοσ Καςτοριάσ μετά τθν ςυνζνωςθ επεκτείνεται ςε μεγάλα γεωγραφικά και διοικθτικά όρια και εν όψει του αποδοτικότερου ςυντονιςμοφ, τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ και τθσ άμεςθσ αποτελεςματικότθτασ οφείλει να ανταποκρικεί ςε ζκτακτεσ και εποχικζσ ανάγκεσ οι οποίεσ προβάλλονται και είναι αυξθμζνεσ. 11) ΤΠΟΔΟΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ: Στα πλαίςια υλοποίθςθσ υποδομϊν εκπαίδευςθσ ο Διμοσ Καςτοριάσ ςε αγαςτι ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρειακι Ενότθτα Καςτοριάσ κατόπιν ςφναψθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ υπζβαλλε ςτο Ρ.Ε.Ρ (Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα) Δυτ. Μακεδονίασ το παρακάτω ζργο: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε 10 ο Δθμοτικό Σχολείο Καςτοριάσ ,00 12) ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ INTERREG IVA: Ο Διμοσ Καςτοριάσ ςτα πλαίςια πρόςκλθςθσ για υποβολι προτάςεων ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα - Αλβανία» υπζβαλε ςυνολικά τισ προτάςεισ που αποτυπϊνονται παρακάτω. Οι προτάςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν δράςεισ και ενζργειεσ και ςτουσ δφο άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και καλφπτουν ςχεδόν το ςφνολο των μζτρων. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΡΟ Π/Τ ςε «e-art: Ψθφιοποίθςθ τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ τθσ Καςτοριάσ και τθσ Κορυτςάσ» «Tour-Act: Σχζδιο δράςθσ για τθν ανάδειξθ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ ςε ανταγωνιςτικό τουριςτικό προοριςμό» «Αυτόματο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ υδάτων και ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ» «Cross border music bouquet: Δράςεισ δικτφωςθσ και ανάδειξθσ τθσ μουςικοχορευτικισ παράδοςθσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ» «Ανάδειξθ πολιτιςτικισ αρχιτεκτονικισ παραδοςιακϊν ιςτϊν των πόλεων Καςτοριάσ & Κορυτςάσ - Διάςωςθ και αποκατάςταςθ παλαιϊν κτιρίων ςτθν Καςτοριά και τθν Κορυτςά» «Ρροϊκθςθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ πζραν Υδροθλεκτρικισ / Promoting Renewable Energy Sources beyond Hydro Power RESbeHyd» «Αξιοποίθςθ νζων μζςων για τθν προβολι και προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ-φυςικοφ αποκζματοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ / Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross border area» «Ρροϊκθςθ και προςταςία τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ» «Ρροϊκθςθ του βιϊςιμου τουριςμοφ» «Ρροϊκθςθ και προςταςία των περιβαλλοντικϊν πόρων τθσ περιοχισ» «Ρροϊκθςθ και προςταςία τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ» «Ρροϊκθςθ και προςταςία τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ» «Ρροϊκθςθ και προςταςία των περιβαλλοντικϊν πόρων τθσ περιοχισ» «Ρροϊκθςθ και προςταςία τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ» , , , , , , ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Κατά το ζτοσ 2011 ζτςι όπωσ αποτυπϊνεται ςυνολικά και από τουσ παραπάνω πινάκεσ ο διμοσ Καςτοριάσ με ςυντονιςμζνεσ και ςτοχευμενεσ ενζργειεσ κατάφερε να ωριμάςει και να υποβάλλει προτάςεισ ζργων ςτο ΕΣΡΑ που ξεπερνοφν τα ,00 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ ,84 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΟ ΕΠΑ Το 2011 θ ςυνεπισ ςτάςθ και θ ςυνεχόμενθ προςπάκεια του νζου Καλλικρατικοφ Διμου Καςτοριάσ άρχιςαν να αποδίδουν καρποφσ και ιδθ κατάφερε να ζχει εγκριμζνα ζργα ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ ζτςι όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. Επιπλζον ςτα πλαίςια τθσ περιφερειακισ ςυνείδθςθσ και δεδομζνθσ τθσ εμπειρίασ, τθσ τεχνογνωςίασ και του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ που διακζτει πλζον ο νζοσ Διμοσ Καςτοριάσ ςφναψε υπζβαλλε για το Διμο Νεςτορίου οριςμζνα ζργα ηωτικισ ςθμαςίασ τα οποία παρουςιάηονται και αυτά ςτον παρακάτω πίνακα: 17

18 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π/Τ ςε 1 Βελτίωςθ Αςτικισ Οδοποιίασ Τμιματοσ Ρεριοχισ Φουντουκλι Φάςθ Βϋ ,00 2 Αποχζτευςθ Οικιςμϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίασ Τριάδασ ,00 3 Αποχζτευςθ περιοχισ αντλιοςταςίων φδρευςθσ Διμου Αγίασ Τριάδασ ,00 4 Αποκατάςταςθ - αναβάκμιςθ παραλίασ Μαυροχωρίου και διαμόρφωςθ υποδομϊν ιπιασ αναψυχισ ςτο Δ.Δ Μαυροχωρίου τθσ Δθμοτικισ ενότθτασ Μακεδνϊν 5 Τεκμθρίωςθ, ψθφιοποίθςθ και διαδικτυακι προβολι ςυλλογϊν δθμοτικϊν βιβλιοκθκϊν Διμου Καςτοριάσ 6 «Tour-Act: Σχζδιο δράςθσ για τθν ανάδειξθ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ ςε ανταγωνιςτικό τουριςτικό προοριςμό» 7 «Αξιοποίθςθ νζων μζςων για τθν προβολι και προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ-φυςικοφ αποκζματοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ / Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross border area» 8 Εγκατάςταςθ φυςικισ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων με δεξαμενζσ ςτακεροποίθςθσ Δ.Δ. Χιονάτου 9 Εγκατάςταςθ φυςικισ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων με δεξαμενζσ ςτακεροποίθςθσ Δ.Δ Κομνθνάδων , , , , , ,00 10 Αποχζτευςθ ακακάρτων υδάτων οικιςμοφ Κομνθνάδων Διμου Ακριτϊν ,00 11 Αποχζτευςθ ακακάρτων υδάτων οικιςμοφ Χιονάτου Διμου Ακριτϊν ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Από τα παραπάνω εγκεκριμζνα ζργα ζχουν ξεκινιςει ιδθ οι δθμοπρατιςεισ για αρκετά από αυτά, ζχουν βγει οι ανάδοχοι, ενϊ για τα υπόλοιπα ιδθ ζχουν δρομολογθκεί όλεσ εκείνεσ οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για να εγκρικοφν και να δθμοπρατθκοφν. Τα παραπάνω εγκεκριμζνα ζργα αποτελοφν τα πρϊτα αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ που καταβλικθκε το 2011 από πλευράσ του Διμου Καςτοριάσ και είναι το πρϊτο αναπτυξιακό πλζγμα δράςεων που αντιμετωπίηουν ςοβαρά και χρονίηοντα προβλιματα των αντίςτοιχων δθμοτικϊν ενοτιτων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟ 2012 Εν όψει ςυνζχειασ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ του Καλλικράτθ, τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του νζου Διμου Καςτοριάσ και τθσ επίλυςθσ χρονιηόντων προβλθμάτων, τον επόμενο χρόνο θ προςπάκεια αναμζνεται να εντακεί και να κορυφωκεί οφτωσ ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι ελλείψεισ και οι αδυναμίεσ που καταγράφθκαν. Τα εγκεκριμζνα ζργα ΕΣΡΑ τα οποία ζχουν ιδθ δθμοπρατθκεί αναμζνεται να ξεκινιςουν εντόσ πρϊτου εξαμινου του 2012 με ςτόχο και επιδίωξθ θ ποιότθτα αυτϊν να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν ενϊ παράλλθλα θ υλοποίθςθ τουσ να είναι θ ταχφτερθ δυνατι οφτωσ ϊςτε να αποδοκοφν ςτουσ δθμότεσ. 1) ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΕΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑ: Στισ αρχζσ του 2012 αναμζνεται να δθμοπρατθκοφν όλα εκείνα τα ζργα τα οποία εγκρίκθκαν εντόσ του 2011, και πιο ςυγκεκριμζνα: ΕΡΓΑ ΕΠΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘΟΤΝ Π/Τ ςε 1 Αποχζτευςθ Οικιςμϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίασ Τριάδασ ,00 2 Βελτίωςθ Αςτικισ Οδοποιίασ Τμιματοσ Ρεριοχισ Φουντουκλι Φάςθ Βϋ ,00 3 Αποκατάςταςθ - αναβάκμιςθ παραλίασ Μαυροχωρίου και διαμόρφωςθ υποδομϊν ιπιασ αναψυχισ ςτο Δ.Δ Μαυροχωρίου τθσ Δθμοτικισ ενότθτασ Μακεδνϊν 4 Τεκμθρίωςθ, ψθφιοποίθςθ και διαδικτυακι προβολι ςυλλογϊν δθμοτικϊν βιβλιοκθκϊν Διμου Καςτοριάσ , ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Ρζραν των παραπάνω ζργων που αναμζνεται να δθμοπρατθκοφν άμεςα κακίςταται προφανζσ ότι οιεςδιποτε εντάξεισ ζργων που κα ακολουκιςουν εντόσ των πρϊτων μθνϊν του 2012 κα δθμοπρατθκοφν άμεςα και θ υλοποίθςθ τουσ κα ξεκινιςει εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ. 2) ΩΡΙΜΑΝΘ & ΤΠΟΒΟΛΘ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑ ΕΠΑ: Το πλικοσ των ζργων που αποτυπϊκθκαν παραπάνω αποτελοφν το πρϊτο πλζγμα αναπτυξιακϊν ζργων και ζργων υποδομισ που υποβλικθκαν ςτισ αντίςτοιχεσ προςκλιςεισ του ΕΣΡΑ μζχρι και το τζλοσ του Ραράλλθλα ζχουν ιδθ ξεκινιςει όλεσ εκείνεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα αξιολογιςουν και κα ωριμάςουν ζνα επόμενο πλζγμα δράςεων και 18

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Eνθμερωτικι Εκδιλωςθ ΤΕΕ «Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν Υλοποίθςθ Δράςεων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ» Τρίτθ 21 Απριλίου 2015 Χιωτάκθσ Νίκοσ Ρρόεδροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα