ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΗ CAD ΜΔ ΣΟ SOLIDWORKS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΗ CAD ΜΔ ΣΟ SOLIDWORKS. www.academy4all.gr"

Transcript

1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΗ CAD ΜΔ ΣΟ SOLIDWORKS

2 ΒΑΡΤΣΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ ΒΑΣΙΚΔΣ ΑΡΧΔΣ ΣΧΔΓΙΑΣΗΣ CAD ME TO SOLIDWORKS

3 Ο Νόκνο 2387/20 ην Ν.Γ. 4264/62 θαη ν Ν. 2121/93 θαηνρπξώλνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη απαγνξεύνπλ ηελ αλαπαξαγσγή κε θάζε ηξόπν, θαζώο θαη ηελ αλαδεκνζίεπζε αθόκα θαη ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα. Σν παξόλ ππόθεηηαη ζε κειινληηθό δεηγκαηνινγηθό έιεγρν. Κάθε γνήζιο ανηίησπο θέρει ηην σπογραθή ενός από εκ ηον ζσγγραθέων Σχέδια : Εμ. Βαρύηης, Σ. Σηασροπούλοσ Δακτυλογπάυηση : Εμ. Βαρύηης, Σ. Σηασροπούλοσ Μοντάζ-Εξώυυλλο : Eμ. Βαρύηης Τσπογραθείο : ISBN Copyright : Εμ. Βαρύηης, Σ. Σηασροπούλοσ. Σοσρμένων 12 Σσκιές Θεζζαλονίκη, Τ.Κ Έκδοση: Των ζσγγραθέων Το βιβλίο ασηό εκδόθηκε ζηη Θεζζαλονίκη. Όλα ηα δικαιώμαηα διαηηρούνηαι. Απαγορεύεηαι η αναηύπωζη, αναδημοζίεσζη ή ανηιγραθή μέροσς ή όλοσ ηοσ βιβλίοσ ή ηων ζτημάηων ηοσ, ή αποθήκεσζη ζε αρτείο πληροθοριών, ή μεηάδοζη με οποιοδήποηε μέζο επικοινωνίας (ηλεκηρονικό, μητανικό, θωηοανηιγραθικό, θωνογραθικό κ.λ.π.) τωρίς ηην νόμιμη εκτώρηζη άδειας από ηοσς ζσγγραθείς. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means electrical, mechanical or otherwise, without first seeking the written permission of the copyright owner and of the author

4 Πξόινγνο Η ρξήζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ παθέησλ CAD, ηα ηειεπηαία ρξόληα απνηειεί αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία. ην βηβιίν απηό, o αλαγλώζηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ην ινγηζκηθό παθέην SolidWorks. Σν SolidWorks είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο ησλ πξνγξακκάησλ CAD, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πιήζνο εθαξκνγώλ. Ξερσξίδεη γηα ην εύρξεζην πεξηβάιινλ, ηε ζρεηηθά απιή εθκάζεζε θαη ηε ζπλερόκελε βειηίσζή ηνπ, παξέρνληαο λέεο δπλαηόηεηεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ παγθνζκίσο, κέζσ ησλ λέσλ εθδόζεσλ. Σν βηβιίν απηό απεπζύλεηαη ζε θνηηεηέο Πνιπηερληθώλ θαη Σερλνινγηθώλ ηδξπκάησλ κε ζθνπό λα ηνπο εθπαηδεύζεη κέζσ ηεο πιεζώξαο ησλ tutorials θαη ησλ ιπκέλσλ παξαδεηγκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο βαζηθέο ηερληθέο ζρεδίαζεο CAD, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζρεδηαζηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ θαηά ηελ θνίηεζή ηνπο, αιιά θαη αξγόηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Παξάιιεια απεπζύλεηαη θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζπλαληνύλ θαζεκεξηλά ζηελ εξγαζίαο ηνπο πξνβιήκαηα ζρεδηαζηηθήο θύζεσο. ηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ θαιύπηνληαη νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο sketch, part modeling, assembly modeling θαη drawing όπσο επίζεο θαη ηερληθέο πξνζνκνίσζεο ηεο θίλεζεο ζπλαξκνινγεκάησλ. Βαξύηεο Δκκαλνπήι Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

5 Πεξηερόκελα 1. ρεδίαζε ζε παξακεηξηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα CAD 9 Δηζαγσγή. 9 Καηαλόεζε ηεο κνληεινπνίεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ γεσκεηξηθώλ κνξθώλ. 9 Καηαλόεζε ηνπ ηζηνξηθνύ ζρεδίαζεο. 10 ρεδίαζε γξακκήο. 12 Σξνπνπνίεζε ηεο γξακκήο. 17 Δληνιή δεκηνπξγίαο παξαιιεινγξάκκνπ. 18 ρεδίαζε ζρήκαηνο κε νξζέο γσλίεο. 20 Σξνπνπνίεζε ηνπ Sketch. 22 Σξνπνπνίεζε ηνπ Feature. 23 Ο θύθινο θαη ε εληνιή Smart Dimension. 24 Δληνιέο δεκηνπξγίαο ηόμσλ, Centerpoint Arc θαη Tangent Arc. 26 Πεξίιεςε ρεδίαζε 2D ζρεκάησλ (Sketch modeling) 29 Δηζαγσγή. 29 Σόμν ηξηώλ ζεκείσλ - 3 Point Arc. 30 Κακππιόηεηα fillet θαη ε εληνιή Undo. 31 Κακπύιε γξακκή Spline. 33 Κακπύιε γξακκή από εμίζσζε. 34 Πνιύγσλν Polygon. 35 Έιιεηςε Ellipse. 36 Παξαβνιή Parabola. 37 H εληνιή Offset Entities. 38 Η εληνιή Trim Entities. 39 Η εληνιή Extend Entities. 40 Η εληνιή Split Entities. 41 Η εληνιή Jog Line. 42

6 Η εληνιή Mirror Entities. 44 H εληνιή Move Entities. 45 Η εληνιή Rotate Entities. 46 Η εληνιή Copy Entities. 47 Η εληνιή Scale Entities. 48 Η εληνιή Centerline. 49 Η εληνιή Linear Sketch Pattern. 50 Η εληνιή Circular Sketch Pattern. 52 ρεδίαζε κε παξακέηξνπο. 53 Tutorials ρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling) 66 Δηζαγσγή. 66 Η εληνιή Extruded Boss/Base. 67 Η εληνιή Extruded Cut. 70 Η εληνιή Hole Wizard. 71 Η εληνιή Fillet. 74 Η εληνιή Chamfer. 78 Η εληνιή Revolved Boss/Base. 81 Η εληνιή Revolved Cut. 82 Δπίπεδα αλαθνξάο-reference Planes. 83 Η εληνιή Lofted Boss/Base. 85 Η εληνιή Swept Boss/Base. 87 Η εληνιή Rib. 89 Η εληνιή Draft. 91 Η εληνιή Linear Pattern. 92 Η εληνιή Circular Pattern. 93 Η εληνιή Mirror. 94 Η εληνιή Shell. 95 Σξνπνπνίεζε αληηθεηκέλσλ-editing Features. 96

7 Tutorials. 97 Tutorial 1: Οη δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηεο εληνιήο Extrude. 98 Tutorial 3: Δπηηάρπλζε ηεο ζρεδίαζεο κε ηε ρξήζε ησλ εληνιώλ Mirror, Move/Cope θαη Combine. 101 Tutorial 4: Η εληνιή Dome θαη άιιεο ηερληθέο ζρεδίαζεο. 103 Tutorial 5: Η ρξήζε ηεο εληνιήο Circular Pattern ζηελ πξάμε. 106 Tutorial 6: Η ρξήζε ηεο εληνιήο Loft ζηελ πξάμε. 108 Tutorial 7: Η ρξήζε ηεο εληνιήο Swept Cut θαη ε εηζαγσγή νπώλ κε ζπείξσκα. 110 Tutorial 8: Η ρξήζε ησλ εληνιώλ Revolve, Swept Bose θαη Circular Pattern. 112 Tutorial 9: Πξνεγκέλεο ηερληθέο ζρεδίαζεο ζύλζεησλ αληηθεηκέλσλ. 114 Παξαδείγκαηα ζρεδίαζεο 3D αληηθεηκέλσλ ρεδίαζε πλαξκνινγεκάησλ (Assembly modeling) 138 Δηζαγσγή. 138 Άλνηγκα ζρεδίνπ ζπλαξκνιόγεζεο. 138 Η εληνιή Move Component. 140 Η εληνιή Rotate Component. 140 Η εληνιή Mate. 141 πλαξκνιόγεζε Κάησ πξνο ηα Πάλσ (Bottom-Up Assemblies). 144 Γεκηνπξγία απνζπλαξκνινγεκέλεο δηάηαμεο. 146 Πξνζνκνίσζε Γηαδηθαζίαο πλαξκνιόγεζεο. 147 Μειέηε Κίλεζεο. 148 Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο δεκηνπξγίαο πεξηζηξνθηθήο δηάηαμεο. 149 Η ρξήζε ηεο εληνιήο Motion Study. 152 Σξνπνπνίεζε αληηθεηκέλνπ Part εζσηεξηθά αξρείνπ Assembly. 153 Tutorial Δθπόλεζε Μεραλνινγηθώλ ζρεδίσλ (Drawing) 157 Δηζαγσγή. 157 Όςεηο. 157 Σνκέο. 161 ρεδίαζε ηνκώλ ζην SolidWorks. 161 Σνκή κε πεξηζηξνθή. 164

8 Σνκή ζξαύζεο. 165 Λεπηνκέξεηα. 166 Βνεζεηηθέο όςεηο. 167 Γεκηνπξγία κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ απνζπλαξκνινγεκέλεο δηάηαμεο. 168 Αξίζκεζε εμαξηεκάησλ ζπλαξκνινγεκέλεο δηάηαμεο. 169 Καηάζηαζε ηεκαρίσλ. 170 Τπόκλεκα. 173

9 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks 1. Στεδίαζη ζε παραμεηρικό λογιζμικό πρόγραμμα CAD Δηζαγσγή Σην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηεί βήκα πξνο βήκα, ν ηξόπνο ζρεδίαζεο 3D αληηθεηκέλσλ ζην SolidWorks. Σθνπόο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα θαζνδεγήζεη ην λέν ρξήζηε, πνπ δελ είρε θακηά πξνεγνύκελε επαθή κε ην πξόγξακκα ζην παξειζόλ, ώζηε λα ζρεδηάζεη ηα πξώηα ηνπ ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα, κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Οη ηερληθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην θεθάιαην, ζα αλαπηπρζνύλ αλαιπηηθά ζηα θεθάιαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ. Πξηλ όκσο, ζα ήηαλ ζθόπηκν λα δνζνύλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζα βνεζήζνπλ ην λέν ζρεδηαζηή λα αληηιεθζεί θαιύηεξα ηνλ ηξόπν κνληεινπνίεζεο αληηθεηκέλσλ ζην SolidWorks. Γηαθνξεηηθά κπνξείηε λα κεηαβείηε απεπζείαο ζηελ παξάγξαθν Σρεδίαζε γξακκήο Τν SolidWorks είλαη έλα 3D CAD ινγηζκηθό πξόγξακκα παξακεηξηθήο ζρεδίαζεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ραξαθηεξηζηηθώλ γεσκεηξηθώλ κνξθώλ, θαηαγξάθνληαο ην ηζηνξηθό ηεο ζρεδίαζεο. Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά έρνπλ ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή ζεκαζία ζην SolidWorks θαη ζα πεξηγξαθνύλ ζηηο ακέζσο επόκελεο παξαγξάθνπο. Καηαλόεζε ηεο κνληεινπνίεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ γεσκεηξηθώλ κνξθώλ. Με ηνλ όξν κνληεινπνίεζε ραξαθηεξηζηηθώλ γεσκεηξηθώλ κνξθώλ (Feature-Based Modeling) ελλνείηαη όηη ην αληηθείκελν ρηίδεηαη κε ηνλ ζηαδηαθό εληνπηζκό δηαθξηηώλ ιεηηνπξγηθώλ ζρεκάησλ ή δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθώλ γεσκεηξηθώλ κνξθώλ, θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαιιήισλ ηερληθώλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θύβνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ρξήζε ηεο ηερληθήο Extrude. Μηα ζθαίξα κε ρξήζε ηεο ηερληθήο Revolve, ελώ έλαο θύιηλδξνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη κε ηηο δύν ηερληθέο, κε ηελ έθηαζε ελόο θύθινπ θάζεηα ζην επίπεδν ζρεδίαζήο ηνπηερληθή Extrude - ή κε ηελ πεξηζηξνθή ελόο παξαιιεινγξάκκνπ γύξσ από κηα αθκή-ηερληθή Revolve. Βλέπε ζτήμα 1. Η δηαδηθαζία ζρεδίαζεο, αξρηθά μεθηλάεη κε ηε ζύιιεςε λνεηά ηεο γεσκεηξηθήο κνξθήο πνπ πξέπεη λα κνληεινπνηεζεί, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο Έθηαζε ηνπ ηεηξαγώλνπ πξνο ηα πάλσ γηα ην ζρεκαηηζκό θύβνπ Πεξηζηξνθή ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ 360 ν γύξσ από ηελ αθκή ηνπ γηα ην ζρεκαηηζκό θπιίλδξνπ. Τερληθή Extrude Τερληθή Revolve Έθηαζε ηνπ θύθινπ πξνο ηα πάλσ γηα ην ζρεκαηηζκό θπιίλδξνπ Πεξηζηξνθή ηνπ εκηθπθιίνπ 360 ν γύξσ από ηελ αθκή ηνπ γηα ην ζρεκαηηζκό ζθαίξαο ηερληθήο, ζηα 2D ζρήκαηα (Sketches). Η θαηαλόεζε ηεο βαζηθήο απηήο έλλνηαο απνηειεί ήδε ηε κηζή γλώζε πνπ πξέπεη θάπνηνο λα έρεη γηα λα ζρεδηάζεη ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα ζην SolidWorks. -9-

10 1.Σρεδίαζε ζε παξακεηξηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα CAD Σην πξνεγνύκελν ζρήκα ν θύβνο, ε ζθαίξα θαη ν θύιηλδξνο απνηεινύλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο γεσκεηξηθέο κνξθέο. Τα 2D ζρήκαηα ηνπ ηεηξαγώλνπ-γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θύβνπ-, ηνπ θύθινπ ή ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ-γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ- θαη ηνπ εκηθπθιίνπ-γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζθαίξαο-, απνηεινύλ ηα Sketches πάλσ ζηα νπνία εθαξκόδνληαη νη ηερληθέο ηεο έθηαζεο Extrude ή ηεο πεξηζηξνθήο Revolve γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνξθώλ. Κάζε ραξαθηεξηζηηθή γεσκεηξηθή κνξθή, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηερληθή ζρεδίαζεο. Έηζη, έρεη επηθξαηήζεη, νη κνξθέο λα ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ ηύπν ηεο ηερληθήο. Γηα παξάδεηγκα, ν θύβνο είλαη ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηύπνπ έθηαζεο, ε ζθαίξα είλαη ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηύπνπ πεξηζηξνθήο θ.ν.θ. Σην SolidWorks, νη πνιινί δηαθνξεηηθνί ηύπνη ζρεκαηηζκνύ γεσκεηξηθώλ κνξθώλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη, ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κνληεινπνηήζεηε από πνιύ απιά αληηθείκελα κέρξη θαη πην ζύλζεηεο θαηαζθεπέο. Τν βηβιίν απηό αλαθέξεηαη κόλν ζηελ ηερληθή κνληεινπνίεζεο ζηεξεώλ (Solid Modeling). Τν SolidWorks δηαζέηεη σζηόζν θαη εξγαιεία κνληεινπνίεζεο επηθαλεηώλ (Surface Modeling). Σην ζτήμα 1 θαίλνληαη νη πην ζπλεζηζκέλνη ηύπνη ραξαθηεξηζηηθώλ κνξθώλ πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζην SolidWorks θαη θαηαηάζζνληαη ζε ζρέζε κε ην αλ ε ύπαξμε Sketch είλαη ππνρξεσηηθή, πξναηξεηηθή, ή δελ ρξεηάδεηαη πνηέ. Τύποι ταρακηηριζηικών μορθών Το Sketch είναι σποτρεωηικό Το Sketch είναι προαιρεηικό Δεν απαιηείηαι Sketch Extrude Loft Fillet Revolve Sweep Chamfer Hole Wizard Dome Draft Rib Boundary Shell Wrap Deform Flex Καηαλόεζε ηνπ ηζηνξηθνύ ζρεδίαζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ SolidWorks είλαη ην ηζηνξηθό ζρεδίαζεο. Τν SolidWorks θαηαγξάθεη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο ελόο αληηθεηκέλνπ, κε ηε κνξθή δέληξνπ-design tree-ζε έλα παξάζπξν ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο κε ηελ νλνκαζία Feature Manager. Σην παξάζπξν απηό ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δεκηνπξγείηαη κηα ιίζηα κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο θαηαρσξνύληαη ζηε ιίζηα κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ην ηζηνξηθό ζρεδίαζεο. Η ζεηξά ησλ κνξθώλ ζηε ιίζηα κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο λα αιιάμεη, επηδξώληαο ζηελ ηζηνξία ηνπ αληηθεηκέλνπ. Άξα είλαη θαλεξό όηη θάζε ελέξγεηα ζην SolidWorks θαηαγξάθεηαη θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία γίλνληαη νη ελέξγεηεο είλαη ζεκαληηθή. Γηα παξάδεηγκα ζεσξήζηε ην αληηθείκελν ηνπ ζρήκαηνο. Βλέπε ζτήμα

11 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Τν αληηθείκελν απηό κνληεινπνηήζεθε κε ηελ παξαθάησ ζεηξά. 1. Γεκηνπξγία Sketch. Βλέπε ζτήμα Έθηαζε ηνπ Sketch. 3. Γεκηνπξγία δεύηεξνπ Sketch. Βλέπε ζτήμα Έθηαζε ηνπ δεύηεξνπ Sketch. 5. Γεκηνπξγία ηξίηνπ Sketch. Βλέπε ζτήμα Έθηαζε αθαίξεζεο ηνπ ηξίηνπ Sketch. 7. Δηζαγσγή θακππινηήησλ. Βλέπε ζτήμα Γεκηνπξγία θειύθνπο. Τα βήκαηα απηά πεξηγξάθνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζρήκαηα. Δάλ ε ζεηξά ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο αιιάμεη π.ρ. ε δεκηνπξγία ησλ θακππινηήησλ θαη ηνπ θειύθνπο πξνεγεζεί ηνπ βήκαηνο 6, ηόηε ην αληηθείκελν ζα έρεη εκθαλώο αιιαγκέλε κνξθή. Βλέπε ζτήμα 5. Σην ζτήμα 6 κπνξείηε λα ζπγθξίλεηε ηε κνξθή ηνπ design tree κε ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κνξθώλ. Γηα λα αιιάμεηε ηε ζέζε κηαο ραξαθηεξηζηηθήο κνξθήο, ηελ επηιέγεηε θαη ηελ κεηαθέξεηε πην πάλσ ή θάησ ζηε ιίζηα. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ κνξθώλ κπνξεί λα απνηξέςνπλ ηελ αλαθαηαλνκή ησλ κνξθώλ. Γηα παξάδεηγκα, νη θακππιόηεηεο εμαξηώληαη άκεζα από ηε δεύηεξε κνξθή έθηαζεο, θαη δε γίλεηαη λα κεηαθεξζνύλ ρξνληθά πξηλ από απηήλ ηε κνξθή, δειαδή λα κεηαθεξζνύλ ζηε ιίζηα ζε κηα ζέζε πάλσ από ηε κνξθή Extrude 2. Σηα 2D ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα CAD, όπνπ απιά ζρεδηάδνληαη γξακκέο, ε ζεηξά πνπ ζα ζρεδηαζηνύλ δελ έρεη απνιύησο θακία ζεκαζία ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ. Απηή είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνύ ζρεδίαζεο θαη ησλ απιώλ 2D ινγηζκηθώλ CAD. Σρήκα 3 Σρήκα 4 Σρήκα 6 Σρήκα 5-11-

12 1.Σρεδίαζε ζε παξακεηξηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα CAD Οη ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο απνηεινύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ην ρηίζηκν ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σηα βήκαηα απηά, ζηελ νπζία πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη θάζε θνξά έλαο όγθνο πιηθνύ. Κάηη αληίζηνηρν γίλεηαη θαη ζηελ θαηαζθεπή ελόο αληηθεηκέλνπ ζηηο θξαηδνκεραλέο ή ζηνπο ηόξλνπο, κε ηε δηαθνξά όηη εθεί ζηα απαξαίηεηα βήκαηα γίλεηαη κόλν αθαίξεζε πιηθνύ. Τν παξάζπξν Feature Manager όπνπ βξίζθεηαη ην design tree, απνηειεί ην θύιιν νδεγηώλ γηα ην ρηίζηκν ηνπ αληηθεηκέλνπ. Κάζε θνξά πνπ αιιάδεη ε ζέζε ησλ κνξθώλ, αιιάδεη ε ηζηνξία ηνπ αληηθεηκέλνπ άξα ε ζεηξά πνπ δηεμάγνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην ηειηθό κνληέιν Σρεδίαζε γξακκήο. Όηαλ ν ρξήζηεο αλνίμεη ην πξόγξακκα αληηθξίδεη ηελ εηθόλα πνπ θαίλεηαη ζην ζτήμα 1 1. Κάληε click ζηελ εληνιή New. Η εληνιή New αλνίγεη έλα λέν αξρείν ηνπ SolidWorks. Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν New SolidWorks Document. Βλέπε ζτήμα Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Part. 3. Κάληε click ζηελ εληνιή ΟΚ. Τν SolidWorks κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηξία δηαθνξεηηθά αξρεία θαη επνκέλσο ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζρεδίσλ: Part (3D αληηθείκελα), Assembly (ζπλαξκνινγήκαηα), θαη Drawing (κεραλνινγηθά ζρέδηα). Σε απηό ην θεθάιαην ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εληνιή Part, κε ηελ νπνία ζρεδηάδνληαη κεκνλσκέλα αληηθείκελα. Η δεκηνπξγία αξρείσλ Drawing θαη Assembly, ζα αλαιπζνύλ ζε επόκελα θεθάιαηα. -12-

13 Feature Manager Παξάζπξν Σρεδίαζεο Command Manager Main menu Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Η αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη ζην ζτήμα 1. Σην ζτήμα 2 επεμεγνύληαη νη βαζηθέο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή νζόλε. Έηζη, ππάξρεη ε πεξηνρή Main Menu, πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο. Σηελ πεξηνρή απηή βξίζθνληαη οι λίζηες ενηολών File, Edit, View, Insert, Tools, Windows και Help. Πεξηνρή Σρεδίαζεο Γηα λα εκθαλίζεηε ηηο ιίζηεο εληνιώλ κεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα πάλσ ζην βέινο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3. Παηήζηε ηελ πηλέδα πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ εληνιή Help, γηα λα είλαη πάληα νξαηέο νη ιίζηεο εληνιώλ. Η πεξηνρή Command Manager, βξίζθεηαη θάησ από ηελ πεξηνρή ηνπ Main Menu, θαη απνηειείηαη από ηηο θαξηέιεο εληνιώλ. Σην ζρήκα θαίλνληαη οι καρηέλες ενηολών Features, Sketch, Evaluate και DimXpert. Κάζε θαξηέια πεξηέρεη δηαθνξεηηθέο εληνιέο. Σην ζρήκα 2 θαίλνληαη νη εληνιέο ηεο θαξηέιαο Features. Καξηέιεο εληνιώλ Λίζηεο εληνιώλ View (Heads-Up) Η πεξηνρή Feature Manager, βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. Σηελ πεξηνρή απηή θαηαγξάθεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε ζρεδίαζε. Σύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Η πεξηνρή ζρεδίαζεο βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο Σρήκα 3 νζόλεο. Σηελ πεξηνρή απηή ζρεδηάδεηαη ην αληηθείκελν. Σην πάλσ κέξνο ηεο πεξηνρήο ζρεδίαζεο εκθαλίδεηαη ην menu View (Heads-Up), ελώ θάησ αξηζηεξά εκθαλίδεηαη ην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. -13-

14 1.Σρεδίαζε ζε παξακεηξηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα CAD 4. Κάληε click ζηελ θαξηέια εληνιώλ Sketch ηνπ Command Manager Σην Command Manager εκθαλίδνληαη νη εληνιέο ηεο θαξηέιαο Sketch. 5. Κάληε click ζην επίπεδν Front Plane ηνπ Feature Manager. Βλέπε ζτήμα 1. Τν επίπεδν Front Plane εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο ζε ηξηζδηάζηαηε πξνβνιή. Βλέπε ζτήμα 2. Υπάξρνπλ ηξία βαζηθά επίπεδα ζρεδίαζεο: Front, Top θαη Right Plane. Τα επίπεδα απηά αληηπξνζσπεύνπλ ηηο βαζηθέο όςεηο πξνβνιήο. 6. Κάληε click ζηελ εληνιή Sketch ηεο θαξηέιαο εληνιώλ Sketch. Βλέπε ζτήμα 3. Τν Front plane πεξηζηξέθεηαη ώζηε λα έξζεη παξάιιεια κε ηελ νζόλε θαη λα πάξεη ηε ζέζε γηα 2D ζρεδίαζε. Μόιηο αλνίμαηε ην πξώην ζαο sketch. Πιένλ κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε γξακκέο θαη λα θηηάμεηε ηα πξώηα ζαο 2D ζρήκαηα. Οη εληνιέο ζρεδίαζεο 2D γξακκώλ θαη ζρεκάησλ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο. Σρήκα 3 Σην ζρήκα 4 θαίλεηαη ε νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αλνηρηό ην sketch. Δίλαη απαξαίηεην, θπξίσο νη λένη ρξήζηεο, λα αλαγλσξίδεηε πόηε έλα sketch είλαη αλνηρηό θαη πόηε θιεηζηό. Όηαλ ην sketch είλαη αλνηρηό, όπσο αλαθέξζεθε, κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζρεδίαζε πξέπεη λα θιείζεηε ην sketch θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλνίμεηε έλα άιιν ή λα επηζηξέςεηε ζε απηό γηα λα θάλεηε ηξνπνπνηήζεηο. Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη θαζ όιε ηελ πνξεία ζρεδίαζεο. Οη ελδείμεηο πνπ ζαο εηδνπνηνύλ όηη ην sketch είλαη αλνηθηό θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 5 θαη 6. Τν εηθνλίδην πνπ πηέζαηε γηα λα αλνίμεηε ην sketch, όηαλ ην sketch είλαη αλνηθηό, γξάθεη exit sketch, ελώ ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο ζην θέληξν ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη έλα ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ θαη ζηε δεμηά πάλσ γσλία εκθαλίδνληαη δύν λέα εηθνλίδηα. Βιέπε ζρήκα 5. Γώζηε πξνζνρή ζε απηέο ηηο ελδείμεηο, έσο όηνπ απνθηήζεηε κηα ζρεηηθή άλεζε κε ην πξόγξακκα. Γηα λα θιείζεηε ην sketch θάληε click ζην εηθνλίδην Exit Sketch. Βιέπε ζρήκα 5. Σρήκα 4 Σρήκα 5 Σρήκα 6-14-

15 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks 7. Κάληε click ζηελ εληνιή Line. Βλέπε ζτήμα 1. Δάλ αθήζεηε ηνλ θέξζνξα ιίγα δεπηεξόιεπηα πάλσ από κηα εληνιή, ζα εκθαληζηεί έλα επεμεγεκαηηθό κήλπκα πνπ ζαο ελεκεξώλεη γηα ηελ εληνιή, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο εληνιήο Line. 8. Κάληε click ζε έλα ζεκείν γηα λα νξίζεηε ην αξρηθό ζεκείν ηεο επζείαο. 9. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα νξηδόληηα θαηά κήθνο ηεο νζόλεο θαη θάληε click γηα λα νξίζεηε ην ηειηθό ζεκείν ηεο επζείαο. Βλέπε ζτήμα 2. Όηαλ ε εληνιή Line είλαη ελεξγνπνηεκέλε, παξαηεξήζηε όηη ν θέξζνξαο αιιάδεη κνξθή. 10. Πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> από ην πιεθηξνιόγην, ή θάληε δεμί click θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Select, από ην αλαδπόκελν menu, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Line. Βλέπε ζτήμα 3. Γηα λα θάλεηε zoom ζε θάπνην ζεκείν ηεο πεξηνρήο ζρεδίαζεο, πεξηζηξέςηε ηε ξνδέια από ην πνληίθη. Γηα λα πεξηζηξέςεηε (Rotate) ην ρώξν ζρεδίαζεο πηέζηε ηε ξνδέια θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλήζηε ην πνληίθη, ελώ γηα λα κεηαθηλεζείηε (Pan) ζε θάπνην άιιν ζεκείν ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο πηέζηε από ην πιεθηξνιόγην ην πιήθηξν Ctrl θαη ηαπηόρξνλα πηέζηε ηε ξνδέια θαη κεηαθηλήζηε ην πνληίθη. Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα ζρεδηάζεηε κηα επζεία είλαη λα θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν από ην πνληίθη θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ θέξζνξα. Τν ηέινο ηεο επζείαο νξίδεηαη αθήλνληαο ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ. Οη επζείεο θαζώο επίζεο θαη νη άιιεο γξακκέο ζην SolidWorks αιιάδνπλ ρξώκαηα. Τα ρξώκαηα βνεζνύλ ζηνλ νξηζκό ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ε επζεία. Όηαλ ζρεδηάδεηε κηα επζεία απηή είλαη κπιε. Δάλ πεξάζεηε ηνλ θέξζνξα πάλσ από κηα ππάξρνπζα επζεία, απηή ζα γίλεη πνξηνθαιί, έλδεημε όηη ε επζεία εληνπίζηεθε από ην ζύζηεκα θαη όηη κπνξεί λα επηιερζεί γηα λα ηξνπνπνηεζεί. Δάλ δελ γίλεη πνξηνθαιί ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα επηιερζεί. Δάλ επηιέμεηε κηα εληνιή π.ρ. ηε Smart Dimension, κε ηελ νπνία κπνξείηε λα εηζάγεηε δηαζηάζεηο, θαη κεηαθηλήζεηε ηνλ θέξζνξα πάλσ από ηελ επζεία, απηή γίλεηαη αξρηθά πνξηνθαιί άξα έρεη αλαγλσξηζηεί θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, θαη έπεηηα γαιάδηα, όηαλ θάλεηε click πάλσ ηεο, έλδεημε όηη επηιέρζεθε γηα ηξνπνπνίεζε. Σρήκα 3 Καζώο ζρεδηάδεηε γξακκέο ζην SolidWorks εκθαλίδνληαη ελδείμεηο δίπια από ηνλ θέξζνξα πνπ ζαο δίλνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα απηέο. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηε ζρεδίαζε κηαο επζείαο γξακκήο εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κήθνο ηεο επζείαο θαη ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη κε ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε. Καηά ηε ζρεδίαζε ελόο θύθινπ εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθηίλα ηνπ θύθινπ. Βιέπε ζρήκα 4. Σρήκα

16 1.Σρεδίαζε ζε παξακεηξηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα CAD Τα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην θεθάιαην είλαη ζε mm. Δάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε κνλάδεο: 1. Κάληε click ζηε ιίζηα εληνιώλ Tools ηνπ main menu. Βλέπε ζτήμα 1. Η ιίζηα εληνιώλ Tools εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 2. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Options. 3. Κάληε click ζηελ θαξηέια Document Properties. Βλέπε ζτήμα Κάληε click ζηελ εληνιή Units. Βλέπε ζτήμα Δπηιέμηε ην ζύζηεκα ησλ κνλάδσλ πνπ επηζπκείηε. 6. Κάληε click OK Σρήκα 3 Τν κηθξό πξάζηλν ηεηξαγσλάθη κε ηελ νξηδόληηα γξακκή εζσηεξηθά ηνπ, πνπ εκθαλίδεηαη απηόκαηα όηαλ ζρεδηάδεηε ηελ επζεία, δειώλεη όηη ε επζεία είλαη νξηδόληηα ζην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλωλ. Βιέπε ζρήκα 4. Σρήκα 4-16-

17 1.Σρεδίαζε ζε παξακεηξηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα CAD Τξνπνπνίεζε ηνπ Sketch Σην SolidWorks είλαη δπλαηό λα ηξνπνπνηήζεηε έλα ζρήκα, ρσξίο λα πξέπεη λα ην ζρεδηάζεηε από ηελ αξρή. Σε απηό ην παξάδεηγκα ηξνπνπνηείηαη ην κήθνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ από 100 mm ζε 150 mm, θαη ζηε ζπλέρεηα αιιάδεη ην πάρνο ηνπ από 15 mm ζε 30 mm. Η δηαδηθαζία πνπ ηξνπνπνηεί ην sketch, νλνκάδεηαη edit sketch, ελώ ε δηαδηθαζία πνπ ηξνπνπνηεί ην feature, νλνκάδεηαη edit feature. Γεληθά αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην αληηθείκελν κε ηε ρξήζε ησλ εληνιώλ ηεο θαξηέιαο Sketch νλνκάδνληαη editing sketch, ελώ αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε ρξήζε ησλ εληνιώλ ηεο θαξηέιαο Features, νλνκάδνληαη editing features. Σην Feature Manager θαηαγξάθνληαη όιεο νη ελέξγεηεο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα νξηζηεί ην αληηθείκελν. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ην sketch: 1. Κάληε αξηζηεξό (ή δεμί)-click ζηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή κε νλνκαζία Boss-Extrude1 ζηελ πεξηνρή Feature Manager. Βλέπε ζτήμα 1. Έλα παξάζπξν κε εηθνλίδηα εληνιώλ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Τν αληηθείκελν ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο αιιάδεη ρξώκα. 2. Δπηιέμηε ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Edit Sketch. Βιέπε ζρήκα 1. Τν sketch ηεο ραξαθηεξηζηηθήο κνξθήο αλνίγεη θαη εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ελεξγό. 3. Πηέζηε ην πιήθηξν <Spacebar> από ην πιεθηξνιόγην. Τν παξάζπξν Orientation εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 4. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Normal Τo. Βλέπε ζτήμα 2. Τν sketch εκθαλίδεηαη θάζεηα ζηελ νζόλε. 5. Κάληε δηπιό-click ζηελ ηηκή ηεο δηάζηαζεο 100 mm ηεο νξηδόληηαο γξακκήο. Τν παξάζπξν Modify εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Βλέπε ζτήμα Δηζάγεηε ζην πεδίν ηελ ηηκή 150 mm. 7. Κάληε click ΟΚ. Η εληνιή Smart Dimension ηεξκαηίδεηαη. 8. Κάληε click ζηελ εληνιή Exit Sketch ζηελ θαξηέια εληνιώλ Sketch ζην Command Manager Σρήκα 3 Τν sketch θιείλεη θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη. Οη αιιαγέο ζηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ελεκεξώλνληαη απηόκαηα. -22-

18 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Τξνπνπνίεζε ηνπ Feature Σε απηό ην παξάδεηγκα ηξνπνπνηείηαη ην πάρνο ηνπ αληηθεηκέλνπ από 15 mm ζε 30 mm. 1. Κάληε δεμί-click πάλσ ζηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Έλα παξάζπξν κε εληνιέο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Βλέπε ζτήμα Δπηιέμηε ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Edit Feature. Τν παξάζπξν Boss-Extrude1 κε ηηο επηινγέο ηεο εληνιήο εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο, ηηο νπνίεο κπνξείηε πιένλ λα ηξνπνπνηήζεηε. Βλέπε ζτήμα 2. Γηαθνξεηηθά, γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ εληνιή Edit Feature, θάληε αξηζηεξό ή δεμί-click ζηε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή κε νλνκαζία Boss- Extrude1 ζην Feature Manager, θαη από ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέμηε ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Edit Feature. Βιέπε ζρήκα 3. Υπελζπκίδεηαη όηη όιεο νη εληνιέο πνπ είλαη ζηελ θαξηέια εληνιώλ Feature ηνπ Command Manager ελεξγνπνηνύληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. 3. Αιιάμηε ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ Depth από 15 mm ζε 30 mm. 4. Κάληε click OK. Η εληνιή Edit Feature ηεξκαηίδεηαη, νη αιιαγέο απνζεθεύνληαη θαη ε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ελεκεξώλεηαη. 5. Πηέζηε ην πιήθηξν <Spacebar> από ην πιεθηξνιόγην. Τν παξάζπξν Orientation εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 6. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Trimetric. Βλέπε ζτήμα 4. Η πξνβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη ηξηκεηξηθή. Σην ζρήκα 4 θαίλεηαη ην ηειηθό ηξνπνπνηεκέλν αληηθείκελν. Σρήκα 3 Σρήκα 4-23-

19 1.Σρεδίαζε ζε παξακεηξηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα CAD Ο θύθινο θαη ε εληνιή Smart Dimension Σε απηό ην παξάδεηγκα ζρεδηάδεηαη ην θπξηό αληηθείκελν κε νπή ηνπ ζτήμαηος Αλνίμηε έλα λέν ζρέδην Part Document. 2. Δπηιέμηε ην επίπεδν Top Plane ζην Feature Manager. 3. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια εληνιώλ Sketch ζην Command Manager. 4. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Line. Σρεδηάζηε ην ζρήκα θαηά πξνζέγγηζε, δηαηεξώληαο ηηο αλαινγίεο ηνπ, ρσξίο λα εηζάγεηε δηαζηάζεηο. Βλέπε ζτήμα Κάληε δεμί-click θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Select, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Line. Γηαθνξεηηθά πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> από ην πιεθηξνιόγην. 6. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart Dimension 7. Δηζάγεηε ηηο δηαζηάζεηο ησλ κεθώλ 100 mm, 150 mm, 220 mm θαη 400 mm. Γηα λα εηζάγεηε ηε δηάζηαζε 220 mm, θάληε click ζην αξρηθό ζεκείν ηεο απόζηαζεο πνπ ζέιεηε λα κεηξήζεηε θαη έπεηηα ζην ηειηθό ζεκείν. Η δηάζηαζε εκθαλίδεηαη δίπια ζηνλ θέξζνξα. Απνκαθξύλεηε ηνλ θέξζνξα από ην ζρήκα θαη θάληε click γηα λα νξίζεηε ηε ζέζε ηεο δηάζηαζεο. Παξαηεξήζηε όηη θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ θέξζνξα ζε δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο, εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο απόζηαζεο. 8. Δηζάγεηε ηε δηάζηαζε 45 ν ζηε γσλία. Γηα λα εηζάγεηε δηάζηαζε ζε κηα γσλία, θάληε click δηαδνρηθά ζηηο πιεπξέο ηεο γσλίαο, ελώ ε εληνιή Smart Dimension είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Απνκαθξύλεηε ηνλ θέξζνξα από ην ζρήκα θαη θάληε click γηα λα νξίζεηε ηε ζέζε ηεο δηάζηαζεο. Δηζάγεηε ηε δηάζηαζε 45 ν. Παξαηεξήζηε όηη θαζώο κεηαθηλείηε ηνλ θέξζνξα ζε δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο, εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γσληώλ. Σρήκα 3 9. Δπηιέμηε ηελ θαξηέια εληνιώλ Features ζην Command Manager 10. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Extruded Boss/Base. Η πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ζρεδίαζεο αιιάδεη απηόκαηα ζε ηξηκεηξηθή. Τν παξάζπξν Boss-Extrude1 εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 11. Σην πεδίν Depth εηζάγεηε ηελ ηηκή 30 mm. Βλέπε ζτήμα Κάληε click ΟΚ. Σρήκα 4 Η εληνιή Extruded Boss/Base ηεξκαηίδεηαη θαη ην αληηθείκελν παίξλεη ηε κνξθή ηνπ ζτήμαηος

20 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Πξόζζεζε ηεο νπήο Γηα λα πξνζζέζεηε ηελ νπή πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ζρεδηάζεηε έλαλ θύθιν πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαίλεηαη ηνληζκέλε ζην ζρήκα. Βλέπε ζτήμα 1. Σηε ζπλέρεηα ν θύθινο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθνπή ηκήκαηνο από ην αληηθείκελν, κε ηελ εληνιή Extruded Cut, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ε νπή. 1. Κάληε δεμί-click ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Βιέπε ζρήκα 1. Η επηθάλεηα αιιάδεη απηόκαηα ρξώκα, έλδεημε όηη επηιέρζεθε θαη είλαη ελεξγή. 2. Δπηιέμηε ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Sketch. Γηαθνξεηηθά, γηα λα αλνίμεηε έλα λέν sketch πάλσ ζηελ επηθάλεηα, επηιέμηε ηελ επηθάλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ εληνιή Sketch ηεο θαξηέιαο εληνιώλ Sketch ζην Command Manager. Με ηνλ ηξόπν απηόλ έλα λέν sketch αλνίγεη. Σην παξάζπξν Feature Manager, θαηαγξάθεηαη ην λέν sketch κε νλνκαζία Sketch4 πνπ απνηειεί έλδεημε όηη αλνίμαηε έλα λέν sketch θαη κπνξείηε πιένλ λα ζρεδηάζεηε. Βλέπε ζτήμα 2. Σην δηθό ζαο παξάδεηγκα ην όλνκα ηνπ sketch κπνξεί λα δηαθέξεη. 3. Κάληε click ζηελ εληνιή Circle ηεο θαξηέιαο εληνιώλ Sketch ηνπ Command Manager. Βλέπε ζτήμα Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν. 5. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart Dimension. 6. Δηζάγεηε ηηο δηαζηάζεηο όπσο θαίλνληαη ζην ζρήκα. Βλέπε ζτήμα 4. Γηα λα εηζάγεηε ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ, βεβαησζείηε όηη είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε εληνιή Smart Dimension θαη θάληε click ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θύθινπ. Η δηάζηαζε εκθαλίδεηαη δίπια ζηνλ θέξζνξα. Απνκαθξύλεηε ηνλ θέξζνξα από ηνλ θύθιν θαη θάληε click γηα λα νξίζεηε ηε ζέζε ηεο δηάζηαζεο. Σρήκα 3 Γηα λα εηζάγεηε ηε δηάζηαζε ηεο απόζηαζεο ηνπ θύθινπ από ηελ αξηζηεξή αθκή ηνπ αληηθεηκέλνπ, βεβαησζείηε όηη είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε εληνιή Smart Dimension θαη θάληε click δηαδνρηθά ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θύθινπ θαη ζηελ αθκή. Η δηάζηαζε εκθαλίδεηαη δίπια ζηνλ θέξζνξα. Απνκαθξύλεηε ηνλ θέξζνξα πξνο ηα πάλσ θαη θάληε click γηα λα νξίζεηε ηε ζέζε ηεο δηάζηαζεο. 7. Πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Smart Dimension. 8. Κάληε click ζηελ εληνιή Extruded Cut ηεο θαξηέιαο εληνιώλ Feature ηνπ Command Manager. Βλέπε ζτήμα Κάληε click ζηoλ θύθιν, ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Η πξνεπηζθόπεζε ηεο εληνιήο Extruded Cut εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Σρήκα Κάληε click ΟΚ. Η εληνιή Extruded Cut ηεξκαηίδεηαη. 11. Κάληε click ζην βέινο δεμηά ηνπ εηθνληδίνπ ηεο εληνιήο Save ζην main menu. Βλέπε ζτήμα Κάληε click ζηελ εληνιή Save as. Γειώζηε έλα όλνκα γηα ην αξρείν θαη θάληε click Save, γηα λα απνζεθεύζεηε ην αξρείν. Σρήκα 5 Σρήκα 6-25-

21 1.Σρεδίαζε ζε παξακεηξηθό ινγηζκηθό πξόγξακκα CAD Δληνιέο δεκηνπξγίαο ηόμσλ, Centerpoint Arc θαη Tangent Arc Σην SolidWorks ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξόπνη δεκηνπξγίαο ηόμνπ θύθινπ. Σε απηό ην παξάδεηγκα ζρεδηάδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ ζρήκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ εληνιώλ Centerpoint Arc θαη Tangent Arc. Βλέπε ζτήμα 1. Η ρξήζε ηεο εληνιήο Tangent Arc Αλνίμηε έλα λέν ζρέδην Part Document. Δπηιέμηε ην επίπεδν Top Plane θαη έπεηηα επηιέμηε ηελ θαξηέια εληνιώλ Sketch ηνπ Command Manager. 1. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Line. 2. Σρεδηάζηε δύν παξάιιειεο επζείεο γξακκέο. Τα αξρηθά ζεκεία από όπνπ μεθηλνύλ νη επζείεο πξέπεη λα πεξλνύλ από ηελ ίδηα θαηαθόξπθε επζεία γξακκή. Βλέπε ζτήμα Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart Dimension. 4. Δηζάγεηε ηηο δηαζηάζεηο ζην ζρήκα. Βιέπε ζρήκα Κάληε click ζηελ εληνιή Tangent Arc. Βλέπε ζτήμα Κάληε click ζην αξηζηεξό άθξν ηεο επάλσ επζείαο. Τα άθξα ησλ επζεηώλ νξίδνληαη από ζεκεία. Τα ζεκεία ρξσκαηίδνληαη θόθθηλα θαη απμάλνπλ ην κέγεζόο ηνπο θάζε θνξά πνπ επηιέγνληαη. Βλέπε ζτήμα Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα πξνο ηα θάησ θαηά κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ηόμνπ πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε, θαη θάληε click ζην αξηζηεξό άθξν ηεο δεύηεξεο επζείαο. Βιέπε ζρήκα Κάληε δεμί-click θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Select ή πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Tangent Arc. Σρήκα 3 Η εληνιή Centerpoint Arc 1. Κάληε click ζηελ εληνιή Centerpoint Arc. Βιέπε ζρήκα Τνπνζεηήζηε ηνλ θέξζνξα ζην θέληξν ηνπ ηόμνπ πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε δεμηά. Η ζέζε ηνπ θέληξνπ γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπ ηόμνπ, βξίζθεηαη, κεηαθηλώληαο ηνλ θέξζνξα γύξσ από ηελ πεξηνρή πνπ αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη. Όηαλ ν θέξζνξαο βξεζεί αθξηβώο πάλσ από ην θέληξν, ηόηε εκθαλίδνληαη δηαθεθνκκέλεο βνεζεηηθέο γξακκέο, όπσο θαίλεηαη ζην ζτήμα Κάληε click ζην θέληξν ηνπ ηόμνπ. 4. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζην δεμί άθξν ηεο θάησ επζείαο θαη θάληε click γηα λα ην επηιέμεηε. 5. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα πξνο ηα πάλσ θαη θάληε click ζην δεμί άθξν ηεο πάλσ επζείαο. Βλέπε ζτήμα Κάληε δεμί-click θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Select ή πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Centerpoint Arc.. Σρήκα 4 Σρήκα 5 Σρήκα 6-26-

22 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks 2. Σχεδίαζη 2D ζχημάηων (Sketch modeling) Δηζαγσγή Σην ζχήμα 1 θαίλνληαη νη εληνιέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα sketches. Τα εξγαιεία απηά βξίζθνληαη ζηελ αλαδπόκελε ιίζηα Sketch Entities ηεο ιίζηαο εληνιώλ Tools ηνπ Main Menu. Σην ζχήμα 2 θαίλεηαη έλα κέξνο ηεο θαξηέιαο εληνιώλ Sketch ηνπ Command Manager. Δίλαη θαλεξό όηη κηα εληνιή ζην SolidWorks, κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί από δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο. -29-

23 2.Σρεδίαζε 2D ζρεκάησλ (Sketch modeling) Τόμν ηξηώλ ζεκείσλ - 3 Point Arc Η εληνιή 3 Point Arc, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηόμνπ από ηξία ζεκεία. Σην παξάδεηγκα δεκηνπξγείηαη ηόμν από ηα ηξία ζεκεία ηνπ ζρήκαηνο. Βλέπε ζχήμα Αλνίμηε έλα λέν Part Document, θάληε click ζηελ θαξηέια Sketch ηνπ Command Manager, θαη επηιέμηε ην επίπεδν Top Plane από ην Feature Manager. 2. Κάληε click ζηελ εληνιή Point. Βλέπε ζχήμα Σρεδηάζηε ηξία ηπραία ζεκεία όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα Πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Point. 5. Κάληε click ζηελ εληνιή 3 Point Arc. Βλέπε ζχήμα Δπηιέμηε ηα ηξία ζεκεία γηα λα νξίζεηε ην ηόμν. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην ηόμν, επηιέγνληαο ηξία ζεκεία ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο, ρσξίο λα έρεηε εηζάγεη πξνεγνπκέλσο ηα ζεκεία κε ηελ εληνιή Point. Γνθηκάζηε λα επηιέμεηε ηα ζεκεία κε δηαθνξεηηθή ζεηξά, θαη δείηε ηα δηαθνξεηηθά ηόμα πνπ δεκηνπξγνύληαη. 7. Κάληε δεμί-click θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Select, ή πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή 3 Point Arc. Σην παξάζπξν Arc, ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο, εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα νξηζκνύ ηνπ ηόμνπ. Μπνξείηε λα ηα ηξνπνπνηήζεηε θαη λα αιιάμεηε ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ ηνπ ηόμνπ, ηελ αθηίλα ηνπ, ην κήθνο ηόμνπ θ.η.ι. Βλέπε ζτήμα 4. Σρήκα 3 Σρήκα 4-30-

24 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Κακππιόηεηα fillet θαη ε εληνιή Undo Η εληνιή Fillet, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θακππιόηεηαο ζε γσλία ηνπ ζρήκαηνο. Σε απηό ην παξάδεηγκα δεκηνπξγνύληαη θακππιόηεηεο ζηηο γσλίεο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ηνπ ζρήκαηνο. Βλέπε ζχήμα Αλνίμηε έλα λέν Part Document, επηιέμηε ηελ εληνιή Sketch, θαη θάληε click ζην επίπεδν Top Plane. 2. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Rectangle. Βιέπε ζρήκα Σρεδηάζηε έλα παξαιιειόγξακκν. 4. Πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Rectangle. 5. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart Dimension θαη εηζάγεηε ηηο δηαζηάζεηο ζην ζρήκα. Βιέπε ζρήκα Πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Smart Dimension. 7. Κάληε click ζηελ εληνιή Sketch Fillet. Βλέπε ζχήμα 3. Τν παξάζπξν Sketch Fillet εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 8. Σην πεδίν Fillet Radius εηζάγεηε ηελ ηηκή 10 mm. Βλέπε ζχήμα 4. Σην πεδίν Fillet Radius νξίδεηαη ε αθηίλα θακππιόηεηαο ηνπ ηόμνπ. 9. Κάληε click δηαδνρηθά ζηελ αξηζηεξή θαηαθόξπθε γξακκή, θαη ζηελ επάλσ νξηδόληηα γξακκή ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ. Η πξνεπηζθόπεζε ηεο εληνιήο Fillet εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηηο δύν γξακκέο. Βιέπε ζρήκα 4. Σρήκα 3 Σρήκα 4-31-

25 2.Σρεδίαζε 2D ζρεκάησλ (Sketch modeling) 10. Πξνζζέζηε θακππιόηεηα κε αθηίλα R 10 mm ζηε δεμηά πάλσ γσλία, επηιέγνληαο δηαδνρηθά ηελ επάλσ νξηδόληηα θαη ηε δεμηά θαηαθόξπθε γξακκή. Βλέπε ζχήμα 1. Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα πξνζζέζεηε θακππιόηεηα είλαη λα επηιέμεηε απεπζείαο ηε γσλία. 11. Κάληε click ΟΚ, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Fillet. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη πξνζζέζηε θακππιόηεηεο ζηηο δύν θάησ γσλίεο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ κε αθηίλα R 5 mm. Βλέπε ζχήμα 2. Μπνξείηε λα θξύςεηε ηα relations ώζηε λα κε θαίλνληαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο, θάλνληαο click ζηε ιίζηα εληνιώλ View ηνπ main menu θαη απελεξγνπνηώλη Σρήκα 3 αο ηελ εληνιή Sketch Relations από ηε ιίζηα εληνιώλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζτήμα Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Undo. Η εληνιή Undo βξίζθεηαη ζην main menu. Βλέπε ζχήμα 4. Η εληνιή Undo ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαηξέζεη ηελ ηειεπηαία εληνιή πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε. Σην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη πηέζηε ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο undo ώζηε λα επηζηξέςεηε ζην αξρηθό παξαιιειόγξακκν. 13. Κάληε click ζηελ εληνιή Sketch Fillet. Δηζάγεηε Σρήκα 4 ζην πεδίν Fillet Radius ηελ ηηκή 24 mm θαη δεκηνπξγήζηε θακππιόηεηεο ζηηο γσλίεο ηνπ ζρήκαηνο. Βλέπε ζχήμα Κάληε Save θαη θιείζηε ην αξρείν. Σρήκα 5-32-

26 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Κακπύιε γξακκή Spline Η γξακκή Spline είλαη κηα θακπύιε γξακκή. Σην παξάδεηγκα απηό παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία κηαο θακπύιεο γξακκήο Spline. 1. Αλνίμηε έλα λέν Part Document, θάληε click ζηελ εληνιή Sketch, θαη έπεηηα θάληε click ζην επίπεδν Top Plane. 2. Κάληε click ζηελ εληνιή Spline. Βλέπε ζχήμα Κάληε click ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο γηα λα νξίζεηε ην αξρηθό ζεκείν ηεο θακπύιεο. 4. Δπηιέμηε δηαδνρηθά ζεκεία θαη επεθηείλεηε ηελ θακπύιε γξακκή Spline. 5. Δπηιέμηε ην ηειηθό ζεκείν ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. 6. Κάληε δεμί-click θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Select ή πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Spline. Βλέπε ζχήμα 2. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ θακπύιε Spline κεηαθηλήζηε θάπνην από ηα ζεκεία ειέγρνπ. Τξνπνπνίεζε Spline. 1. Κάληε click θαη δηαηεξήζηε παηεκέλν θάπνην από ηα ζεκεία νξηζκνύ ηεο θακπύιεο, κεηαθηλήζηε ην ζε άιιε ζέζε θαη ειεπζεξώζηε ην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ. Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ αλαγξάθνληαη ζην πεδίν Parameters. Βλέπε ζχήμα 3. Οη ζπληεηαγκέλεο αιιάδνπλ θάζε θνξά πνπ ην ζεκείν κεηαθηλείηαη. Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ κπνξνύλ λα δεισζνύλ εμ αξρήο ζην πεδίν απηό. 2. Κάληε δεμί-click θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Select ή πηέζηε ην πιήθηξν <Esc> γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Spline. Βιέπε ζρήκα 3. Σρήκα 3-33-

27 2.Σρεδίαζε 2D ζρεκάησλ (Sketch modeling) Κακπύιε γξακκή από εμίζσζε Η θακπύιε γξακκή από εμίζσζε είλαη κηα Spline ε νπνία θαζνδεγείηαη από πεπιεγκέλε ή παξακεηξηθή εμίζσζε. 1. Αλνίμηε έλα λέν Part Document, θάληε click ζηελ εληνιή Sketch, θαη έπεηηα θάληε click ζην επίπεδν Top plane. 2. Κάληε click ζηελ εληνιή Equation Driven Curve. Βλέπε ζχήμα 1. Η εληνιή Equation Driven Curve αλαδύεηαη από ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Spline. Τν παξάζπξν Equation Driven Curve εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 3. Κάληε click ζηελ επηινγή Explicit. Βλέπε ζχήμα 2. Με ηελ εληνιή Explicit, ε ζπλάξηεζε νξίδεηαη κε πεπιεγκέλε κνξθή. 4. Δηζάγεηε ηελ εμίζσζε ηεο θακπύιεο ζην πεδίν Enter an equation. Σην παξάδεηγκα εηζάγεηαη ε πεπιεγκέλε ζπλάξηεζε: Y x =0.045*x^3-0.01*x^2-0.05*x 5. Οξίζηε ην εύξνο ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο x ζηα πεδία Enter start range for the equation θαη Enter end range for the equation. Σην παξάδεηγκα εηζάγνληαη νη ηηκέο Φ 1 =-5 θαη X 2 =5. Η πξνεπηζθόπεζε ηεο θακπύιεο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 6. Κάληε click ΟΚ γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Equation Driven Curve. -34-

28 2.Σρεδίαζε 2D ζρεκάησλ (Sketch modeling) Tutorials Σε απηήλ ηελ ελόηεηα πεξηέρνληαη παξαδείγκαηα γηα ηε ζρεδίαζε πνιύπινθσλ 2D ζρεκάησλ πνπ ζθνπό έρνπλ λα ζαο εμνηθεηώζνπλ κε ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηερληθέο ζρεδίαζεο. Καηά ηε ζρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ ηα sketches πνπ ζπλήζσο ζρεδηάδεηε απνηεινύληαη από κηα θιεηζηή πεξηνρή θαη είλαη πνιύ πην απιά. Παξάδεηγκα 1: Αλνίμηε έλα λέν αξρείν Part Document. Αλνίμηε έλα νέο Sketch ζην επίπεδν front plane. Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν κε θέληξν ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ηπραία αθηίλα. Βλέπε ζχήμα 1. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart Dimension θαη νξίζηε ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ Φ 46 mm. Γηα λα εηζάγεηε δηάζηαζε ζε θύθιν θάληε click ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ. Παξαηεξήζηε όηη ν θύθινο γίλεηαη καύξνο. Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν κε θέληξν ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ηπραία αθηίλα. Δλεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή For construction ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. Βλέπε ζχήμα 2. Η επηινγή For construction κεηαηξέπεη κηα γξακκή ζε βνεζεηηθή. Οη βνεζεηηθέο γξακκέο εμππεξεηνύλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 2D ζρεκάησλ, θπξίσο γηα ηελ εηζαγσγή δηαζηάζεσλ. Γελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κνξθώλ. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart Dimension θαη νξίζηε ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ Φ 62mm. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Centerline, θαη ζρεδηάζηε κηα νξηδόληηα αμνληθή γξακκή πνπ λα δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηε ζέζε ηνπ ζτήμαηος 3, ώζηε λα θαλεί ε βνεζεηηθή δηαθεθνκκέλε γξακκή. Κάληε click γηα λα νξίζεηε ην πξώην ζεκείν ηεο επζείαο θαη κεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζηε ζέζε ηνπ ζτήμαηος 4. Κάληε click γηα λα νξίζεηε ην ηειηθό ζεκείν ηεο επζείαο. Σρήκα 3 Σρήκα 4-56-

29 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Κεληξάξεηε ηελ επζεία κε ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Υπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα θεληξάξεηε ηελ επζεία. Δπηιέμηε ηελ επζεία, πηέζηε ην πιήθηξν Ctrl από ην πιεθηξνιόγην, θαη δηαηεξώληαο ην παηεκέλν επηιέμηε ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Σην πεδίν Selected Entities ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο, εκθαλίδνληαη δύν ζηνηρεία, ε γξακκή θαη ην ζεκείν. Δπηιέμηε ην εηθνλίδην ηεο ηδηόηεηαο Midpoint. Βλέπε ζτήμα 5. Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν ζην ζεκείν ηνκήο ησλ δύν αμνληθώλ γξακκώλ, κε ηπραία αθηίλα. Πξνζέμηε όηη γηα λα επηιέμεηε ην ζεκείν ηνκήο, πξέπεη λα εκθαληζηεί έλα ζεκείν όπσο θαίλεηαη ζην ζτήμα 6. Σρήκα 5 Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart Dimension θαη νξίζηε ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ Φ 10 mm. Γηα λα κεγαιώζεηε ην κήθνο ηεο νξηδόληηαο αμνληθήο γξακκήο επηιέμηε θαη ζύξεηε ην άθξν ηεο ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Βλέπε ζτήμα 7. Παξαηεξήζηε όηη θαζώο κεηαβάιιεηαη ην κέγεζνο ηεο αμνληθήο γξακκήο, παξακέλεη θεληξαξηζκέλε ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο Midpoint πνπ πξνζηέζεθε ζε πξνεγνύκελν βήκα. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Circular Pattern γηα λα ζρεδηάζεηε ην θπθιηθό κνηίβν ησλ έμη θύθισλ. Βλέπε ζτήμα 8. Υπελζπκίδεηαη όηη γηα λα εθηειεζηεί ε εληνιή Circular Pattern, επηιέγεηαη ε αξρή ησλ αμόλσλ σο θέληξν ηνπ κνηίβνπ, ζην πεδίν Number of Instances εηζάγεηαη ε ηηκή έμη, θαη ζην πεδίν Entities to Pattern επηιέγεηαη ν θύθιν Φ10 mm ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Σρήκα 6 Σρήκα 7 Σρήκα 8-57-

30 2.Σρεδίαζε 2D ζρεκάησλ (Sketch modeling) Παξαηεξήζηε όηη κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, νη θύθινη πνπ πξνζηέζεθαλ εκθαλίδνληαη κπιε, δηόηη ην πξόγξακκα δελ θιεηδώλεη απηόκαηα ηε ζέζε ηνπ κνηίβνπ. Γηα λα νξίζεηε πιήξσο ην ζρήκα, εηζάγεηε ηε ζρέζε Coincident κεηαμύ ηνπ θέληξνπ ηνπ θύθινπ θαη ηεο αμνληθήο γξακκήο. Δηζάγεηε ηε ζρέζε γηα δύν θύθινπο. Γηα λα εηζάγεηε ηε ζρέζε Coincident, επηιέγεηε κε Ctrl ην θέληξν ηνπ θύθινπ θαη ηελ αμνληθή γξακκή θαη έπεηηα ην εηθνλίδην ηεο ζρέζεο ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν κε θέληξν ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη ηπραία δηάκεηξν. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart Dimension θαη νξίζηε ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ Φ 80 mm. Βλέπε ζτήμα 9. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Centerline θαη ζρεδηάζηε κηα θαηαθόξπθε αμνληθή γξακκή πνπ λα δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Βλέπε ζτήμα 10. Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν επάλσ ζηελ αμνληθή γξακκή κε ηπραία δηάκεηξν θαη ζε ηπραία απόζηαζε από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. Βιέπε ζρήκα 10. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Smart dimension θαη νξίζηε ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ Φ 16 mm. Οξίζηε ηελ απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ θύθινπ από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ 50 mm. Βλέπε ζτήμα 11. Σρήκα 9 Υπελζπκίδεηαη όηη γηα λα νξίζεηε ηελ απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ θύθινπ από έλα ζεκείν ή επζεία, επηιέγεηε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θύθινπ θαη ην ζεκείν ή ηελ επζεία, κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ εληνιή Smart Dimension. Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν κε θέληξν ην θέληξν ηνπ θύθινπ Φ 16 mm, θαη δηάκεηξν Φ 30 mm. Βλέπε ζτήμα

31 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Δπηιέμηε ηελ εληνιή Trim Entities, θαη αθαηξέζηε ηα ηόμα ησλ θύθισλ. Βλέπε ζχήμα 13. Υπελζπκίδεηαη όηη γηα λα αθαηξέζεηε ηα ηόμα θάλεηε click πάλσ ζε απηά. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Sketch Fillet θαη εηζάγεηε θακππιόηεηεο κε αθηίλα θακππιόηεηαο R 6 mm. Βλέπε ζχήμα 14. Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν κε θέληξν πάλσ ζηελ νξηδόληηα αμνληθή γξακκή κε δηάκεηξν Φ 22 mm θαη απόζηαζε από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ 62 mm. Δάλ ρξεηαζηεί πξνεθηείλεηε ηελ αμνληθή γξακκή γηα λα κεγαιώζεηε ην κήθνο ηεο. 3 4 Δπηιέμηε ηελ εληνιή Centerpoint Arc θαη ζρεδηάζηε έλα ηόμν αθηίλαο R 18 mm, κε θέληξν ην θέληξν ηνπ θύθινπ Φ 22 mm όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Βλέπε ζχήμα 15. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Centerpoint Arc θαη ζρεδηάζηε έλα ηόμν αθηίλαο R 6 mm κε ηπραίν θέληξν ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζχήμα 16. Κάληε ην ηόμν λα είλαη εθαπηόκελν ζην ηόμν αθηίλαο R 18 mm θαη ζηνλ θύθιν. Βλέπε ζχήμα 17. Υπελζπκίδεηαη όηη γηα λα γίλνπλ ηα ηόμα εθαπηόκελα, ηα επηιέγεηε κε Ctrl θαη επηιέγεηε ην εηθνλίδην ηεο ηδηόηεηαο Tangent πνπ εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλε. Δπαλαιακβάλεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα θάλεηε εθαπηόκελν ην ηόμν ζηνλ θύθιν. Τν ηόμν γίλεηαη καύξν. Παξαηεξήζηε ηα εηθνλίδηα tangent, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο, γηα λα ζαο ππελζπκίδνπλ όηη ην ηόμν εθάπηεηαη ζηνλ θύθιν θαη ζην ηόμν R 18 mm

32 2.Σρεδίαζε 2D ζρεκάησλ (Sketch modeling) Δπηιέμηε ηελ εληνιή Mirror Entities, γηα λα αληηγξάςεηε ζπκκεηξηθά ηνλ θύθιν Φ 22 mm, ην ηόμν R 18 mm θαη ην ηόμν R 6 mm, σο πξνο ηελ θαηαθόξπθε αμνληθή γξακκή. Βλέπε ζχήμα 18 Υπελζπκίδεηαη όηη γηα λα εθηειέζεηε ηελ εληνιή ζην πεδίν Entities to mirror, εηζάγεηε ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε ζπκκεηξηθά, θαη ζην πεδίν Mirror about, επηιέγεηε ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο. Η επηινγή copy πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλε. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Centerpoint Arc θαη ζρεδηάζηε έλα ηόμν κε θέληξν ην θέληξν ηνπ θύθινπ Φ 16 mm, όπσο θαίλεηαη ζην ζχήμα 19. Κάληε ην ηόμν λα ηέκλεηαη εθαπηόκελα κε ηα γεηηνληθά ηνπ ηόμα. Τν ηειηθό 2D ζρήκα θαίλεηαη ζην ζχήμα 20. Γηα λα θξύςεηε ηηο ηδηόηεηεο από ηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο, επηιέμηε ηελ εληνιή Sketch Relations, από ηε ιίζηα εληνιώλ View ηνπ main menu

33 3.Σρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling) 3. Σχεδίαζη 3D ανηικειμένων (part modeling) Δηζαγσγή Σε απηό ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηε ζρεδίαζε ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ. Η πξόζβαζε ζηηο εληνιέο γίλεηαη από ηε ιίζηα εληνιώλ Insert ηνπ main menu. Βλέπε ζχήμα 1. Σηο ζχήμα 2 θαίλνληαη αλαιπηηθά νη εληνιέο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ιίζηεο Boss/Base, Cut, Features θαη Pattern/Mirror. Σηο ζχήμα 3 θαίλεηαη ε θαξηέια εληνιώλ Features ηνπ Command Manager. Πνιιά παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην απηό πνπ εμεγνύλ ηα εξγαιεία ζε πξαθηηθό επίπεδν. Σρήκα 3-66-

34 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Η εληνιή Extruded Boss/Base Η εληνιή Extruded Boss/Base ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δώζεηε ύςνο ή πάρνο ζε έλα 2D ζρήκα. Οη θπξηόηεξεο εληνιέο γηα ηε ζρεδίαζεο 2D ζρεκάησλ (sketches) αλαπηύρζεθαλ ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Η ρξήζε ηεο εληνιή Extruded Boss/Base 1. Αλνίμηε έλα λέν sketch ζην επίπεδν Top Plane θαη ζρεδηάζηε έλα παξαιιειόγξακκν κε δηαζηάζεηο 100 x 50 mm. Βλέπε ζχήμα Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο View Orientation ζηε γξακκή εληνιώλ View (Heads Up). Δπηιέμηε ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Isometric. Βλέπε ζχήμα Κάληε click ζηελ θαξηέια Features ηνπ Command Manager. 4. Κάληε click ζηελ εληνιή Extrude Boss/Base. Τν παξάζπξν Boss-Extrude εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 5. Δηζάγεηε ζην πεδίν Depth ηελ ηηκή 20 mm. Βλέπε ζχήμα 3. Η πξνεπηζθόπεζε ηνπ ζρεκαηηδόκελνπ όγθνπ εκθαλίδεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Τν κέγεζνο ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο κπνξεί λα εηζαρζεί ζαλ αξηζκεηηθή ηηκή ή ρξεζηκνπνηώληαο ηα βέιε πνπ βξίζθνληαη ζηα δεμηά ηνπ πεδίνπ Depth. 6. Κάληε click ΟΚ, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Extruded Boss/Base. Σην ζχήμα 4 θαίλεηαη ην ηειηθό 3D αληηθείκελν. Σρήκα 3 Σρήκα 4-67-

35 3.Σρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling) Γεκηνπξγία πιεπξώλ κε εζσηεξηθή θιίζε. Σην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα νη πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη θάζεηεο. Η εληνιή Extruded Boss/Base ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε δεκηνπξγία θσληθώλ αθκώλ. Οη πιεπξέο απηέο ζην SolidWorks νλνκάδνληαη draft. 1. Αλνίμηε έλαλ λέν sketch ζην επίπεδν Top Plane θαη ζρεδηάζηε έλα παξαιιειόγξακκν δηαζηάζεσλ 100 x 50 mm. 2. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Extruded Boss/Base. Τν παξάζπξν Boss-Extrude1 εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 3. Σην πεδίν Depth εηζάγεηε ηελ ηηκή 20 mm. 4. Κάληε click ζην πεδίν Draft On/Off. Βλέπε ζχήμα Δηζάγεηε ηελ ηηκή ηεο γσλίαο θιίζεο. Σην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη, εηζάγεηαη γσλία 30 ν. 6. Κάληε click OK, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Extruded Boss/Base. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, αιιά απηήλ ηε θνξά ελεξγνπνηήζηε ην πεδίν Draft outward. Βλέπε ζχήμα

36 3.Σρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling) Οξηζκόο Chamfer ζε θνξπθή Σε απηό ην παξάδεηγκα πξνζηίζεηαη chamfer ζηελ θνξπθή πνπ θαίλεηαη ζην ζχήμα Κάληε click ζηελ εληνιή Chamfer. Τν παξάζπξν Chamfer εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 2. Κάληε click ζηελ επηινγή Vertex ηνπ παξαζύξνπ Chamfer. Τα πεδία Distance 1, Distance 2 θαη Distance 3 εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν Chamfer γηα λα νξίζεηε ηηο απνζηάζεηο ζε απηέο ηηο θαηεπζύλζεηο. 3. Οξίζηε ηηο ηξεηο απνζηάζεηο ζηα πεδία. Σε απηό ην παξάδεηγκα νξίδνληαη ηξεηο ίζεο απνζηάζεηο 5 mm, σζηόζν κπνξείηε λα εηζάγεηε θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο. 4. Βεβαησζείηε όηη ην πεδίν Edges and Faces or Vertex είλαη ελεξγνπνηεκέλν θαη θάληε click ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ ζρήκαηνο 1. Η πξνεπηζθόπεζε ηνπ chamfer εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. 5. Κάληε click OK γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Chamfer. Τν ηειηθό αληηθείκελν θαίλεηαη ζην δεμί κέξνο ηνπ ζρήκαηνο

37 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Η εληνιή Revolved Boss/Base Η εληνιή Revolved Boss/Base ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεηε 3D αληηθείκελα από ηελ πεξηζηξνθή ελόο πεξηγξάκκαηνο (2D ζρήκα sketch) γύξσ από έλαλ άμνλα ζπκκεηξίαο. 1. Αλνίμηε έλα λέν sketch ζην επίπεδν Top Plane. 2. Σρεδηάζηε ην ζρήκα. Βλέπε ζχήμα 1. Η νξηδόληηα γξακκή πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαη αμνληθή. 3. Αιιάμηε ηελ πξνβνιή ζε ηζνκεηξηθή 4. Κάληε click ζηελ θαξηέια Features θαη έπεηηα θάληε click ζηελ εληνιή Revolved Boss/Base. Βλέπε ζχήμα 2. Τν παξάζπξν Revolve εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 5. Κάληε click ζην πεδίν Selected Contour ηνπ παξαζύξνπ Revolve γηα λα ην ελεξγνπνηήζεηε θαη κεηά επηιέμηε ην ζρήκα ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο γηα λα νξίζεηε ην πεξίγξακκα πνπ ζέιεηε λα πεξηζηξέςεηε. Βλέπε ζχήμα 3. Σρήκα 3 Δάλ ην πεδίν Selected Contour είλαη ήδε ζθηαζκέλν, ζεκαίλεη όηη ελεξγνπνηήζεθε απηόκαηα. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε θάληε click απεπζείαο ζην ζρήκα. 6. Κάληε click ζην πεδίν Axis of Revolution γηα λα ην ελεξγνπνηήζεηε. 7. Κάληε click ζηελ νξηδόληηα επζεία γξακκή πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο, γηα λα νξίζεηε ηoλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Η πξνεπηζθόπεζε ηνπ εθ πεξηζηξνθήο ζπκκεηξηθνύ αληηθεηκέλνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. 8. Κάληε click OK γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Revolved Boss/Base. Η ζθαίξα ηνπ ζχήμαηος 4 ζρεδηάζηεθε κε ηελ εληνιή Revolved Boss/Base. Σρήκα 4-81-

38 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Η εληνιή Circular Pattern Η εληνιή Circular Pattern ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία 3D θπθιηθώλ κνηίβσλ γύξσ από ζεκείν. 1. Σρεδηάζηε έλαλ δίζθν δηαζηάζεσλ Φ 160 x10 mm. 2. Γεκηνπξγήζηε κηα νπή δηακέηξνπ Φ 30 ζην θέληξν ηνπ δίζθνπ. Βλέπε ζχήμα Δπηιέμηε ηελ εληνιή Reference Geometry ζηελ θαξηέια εληνιώλ Features θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Axis από ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη. Τν παξάζπξν Axis εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 4. Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Cylindrical/Conical Face ηνπ παξαζύξνπ Axis θαη θάληε click ζηελ εζσηεξηθή θπιηλδξηθή επηθάλεηα ηεο νπήο Φ 30 ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Η πξνεπηζθόπεζε ηεο αμνληθήο γξακκήο ηνπ δίζθνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. 5. Κάληε click OK, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Axis. 6. Κάληε click ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ θαη θάληε click ζηελ εληνιή Sketch, γηα λα αλνίμεηε έλα λέν sketch ζηελ επηθάλεηα απηή. 7. Σρεδηάζηε έλαλ θύθιν δηακέηξνπ Φ 20 mm ζε απόζηαζε 60 mm από ην θέληξν ηεο νπήο. Βλέπε ζχήμα Δπηιέμηε ηελ εληνιή Extruded-Cut, θαη δεκηνπξγήζηε κηα δηακπεξή νπή. 9. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Circular Pattern. Βλέπε ζχήμα 3. Η εληνιή Circular Pattern αλαδύεηαη από ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Linear Pattern. Τν παξάζπξν Circular Pattern εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 10. Δπηιέμηε ην πεδίν Pattern Axis θαη θάληε click ζηνλ άμνλα ηεο νπήο πνπ δεκηνπξγήζαηε ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο, γηα λα δειώζεηε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Βλέπε ζχήμα Σην πεδίν Number of Instances εηζάγεηε ηελ ηηκή 8, γηα λα δειώζεηε ηνλ αξηζκό ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην κνηίβν. 12. Κάληε click ζηελ επηινγή Equal Spacing, γηα λα ηζαπέρνπλ ηα αληηθείκελα ηνπ κνηίβνπ. 13. Δλεξγνπνηήζηε ην πεδίν Features to Pattern, θαη επηιέμηε ηελ θπιηλδξηθή επηθάλεηα ηεο νπήο Φ 20 mm γηα λα νξίζεηε ην αληηθείκελν ηνπ κνηίβνπ. Σρήκα 3 Η πξνεπηζθόπεζε ηνπ κνηίβνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 14. Κάληε click OK, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Circular Pattern. Σρήκα 4-93-

39 3.Σρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling) Η εληνιή Mirror Η εληνιή Mirror ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπκκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ. Τα ζπκκεηξηθά αληηθείκελα δηαθέξνπλ από ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Copy. Σε απηό ην παξάδεηγκα δεκηνπξγείηαη ην ζπκκεηξηθό αληηθείκελν ηνπ κνληέινπ πνπ θαίλεηαη ζηα ζχήμαηα 1 και 2. Οη αθηίλεο θακππιόηεηαο R 5 mm έρνπλ εηζαρζεί ζην ζρήκα κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Sketch Fillet. Σε όζεο θακππιόηεηεο ηνπ ζρήκαηνο δελ εκθαλίδεηαη δηάζηαζε, ιακβάλεηαη ε ηηκή 5 mm. 1. Σρεδηάζηε ην αληηθείκελν ηνπ ζρήκαηνο 2 ζύκθσλα κε ην ζρήκα 1. Τν πάρνο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη 10 mm. 2. Κάληε click ζηελ εληνιή Mirror. Βλέπε ζχήμα 3. Τν παξάζπξν Mirror εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 3. Δλεξγνπνηήζηε ην πεδίν Features to Mirror θαη επηιέμηε ην αληηθείκελν από ηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Βλέπε ζχήμα Δλεξγνπνηήζηε ην πεδίν Mirror Face/Plane θαη έπεηηα θάληε click ζηε δεμηά επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, γηα λα δειώζεηε ην επίπεδν ζπκκεηξίαο. Η πξνεπηζθόπεζε ηεο ζπκκεηξηθνύ αληηθεηκέλνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. 5. Κάληε click OK, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή M i r r o r. Σρήκα 3 Σρήκα 4-94-

40 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Η εληνιή Shell Η εληνιή Shell ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θειύθε. Τν ηειηθό αληηθείκελν ραξαθηεξίδεηαη από ιεπηά ηνηρώκαηα. Σην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη ην αληηθείκελν πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. Βλέπε ζχήμα Σρεδηάζηε έλα ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν, όπσο απηό ηνπ ζρήκαηνο Οξίζηε ηελ πξνβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηζνκεηξηθή. 3. Κάληε click ζηελ εληνιή Shell. Βλέπε ζχήμα 2. Τν παξάζπξν Shell εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 4. Σην πεδίν Thickness εηζάγεηε ηελ ηηκή 2, γηα λα δειώζεηε ην ηειηθό πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ. 5. Δλεξγνπνηήζηε ην πεδίν Faces to Remove, θαη επηιέμηε ηελ κπξνζηηλή θαη δεμηά επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Σην πεδίν Faces to Remove δειώλεηε ηηο επηθάλεηεο πνπ αθαηξνύληαη. Βλέπε ζχήμα Δλεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Show preview. Η πξνεπηζθόπεζε ηεο εληνιήο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. 7. Κάληε click OK, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Shell. Σρήκα 3-95-

41 3.Σρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling) Τξνπνπνίεζε αληηθεηκέλσλ-editing Features Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην πξώην θεθάιαην, ζην SolidWorks κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηα αληηθείκελα θαη λα αιιάμεηε ην κέγεζνο θαη/ή ην ζρήκα ηνπο ρσξίο λα απαηηείηαη λα ηα μαλαζρεδηάζεηε από ηελ αξρή, κε ηε ρξήζε ησλ εληνιώλ Edit Sketch θαη Edit Features. Σην ζχήμα 1 απεηθνλίδεηαη ην αληηθείκελν πνπ ζρεδηάζηεθε ζε πξνεγνύκελν παξάδεηγκα. Σε απηό ην παξάδεηγκα, ηξνπνπνηείηαη ην βάζνο θαη ην κέγεζνο ηεο εγθνπήο. Τξνπνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εγθνπήο. 1. Κάληε click ζηελ νλνκαζία ηεο ραξαθηεξηζηηθήο κνξθήο Cut- Extrude3 ζην παξάζπξν Features Manager ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζόλεο. Γηα λα βεβαησζείηε πνηα από ηηο ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο αλαθέξεηαη ζηελ εγθνπή, κεηαθηλείζηε ηνλ θέξζνξα πάλσ από απηέο ζην Feature Manager. Παξαηεξήζηε όηη αλάινγα ζε πνηα ραξαθηεξηζηηθή κνξθή βξίζθεηαη ν θέξζνξαο, ηνλίδεηαη θαη ε αληίζηνηρε γεσκεηξία ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. 2. Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Edit Sketch, από ην αλαδπόκελν παξάζπξν, γηα λα αλνίμεηε ην sketch ηεο εγθνπήο. Βλέπε ζχήμα 2. Τν Sketch ηεο εγθνπήο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 3. Κάληε δηπιό click ζηε δηάζηαζε 15 mm. Αιιάμηε ηε δηάζηαζε ζε 20 mm. Βλέπε ζχήμα 3. Τν πιάηνο ηεο εγθνπήο απμάλεηαη. 4. Κάληε click ζηελ εληνιή Exit Sketch γηα λα θιείζεηε ην sketch. Σρήκα 3 Σην ζχήμα 4 θαίλεηαη ε λέα κνξθή ηεο εγθνπήο. Τξνπνπνίεζε εγθνπήο. 1. Κάληε click ζηελ νλνκαζία ηεο ραξαθηεξηζηηθήο κνξθήο Cut-Extrude 3 ζην παξάζπξν Features Manager θαη επηιέμηε ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Edit Feature από ην αλαδπόκελν παξάζπξν, γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν Cut- Extrude3. Βλέπε ζχήμα 4. Σρήκα 4 Τν παξάζπξν Cut-Extrude3 εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο, ελώ ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο εκθαλίδεηαη ε πξνεπηζθόπεζε ηεο εληνιήο. Μπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην βάζνο ηεο νπήο αιιάδνληαο ηηο παξακέηξνπο ηεο εληνιήο. Πξνζέμηε όηη ελώ νη δηαζηάζεηο ηνπ sketch ηεο εγθνπήο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε δελ κπνξνύλ επηιερζνύλ γηα λα ηξνπνπνηεζνύλ. Βλέπε ζτήμα 5. Σρήκα 5-96-

42 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks 2. Κάληε click ζην πεδίν End Condition: Through All θαη από ηελ αλαδπόκελε ιίζηα επηιέμηε ηελ εληνιή Blind. Βλέπε ζχήμα 1. Δλεξγνπνηώληαο ηελ επηινγή Blind κπνξείηε λα νξίζεηε ην βάζνο ηνπ αύιαθα, εηζάγνληαο αξηζκεηηθή ηηκή. 3. Σην πεδίν Depth νξίζηε ην βάζνο ηνπ αύιαθα 5mm. Βλέπε ζχήμα Κάληε click ΟΚ, γηα λα ηεξκαηίζεηε ηελ εληνιή Edit Feature. Σην δεμί κέξνο ηνπ ζρήκαηνο 2 θαίλεηαη ην ηειηθό αληηθείκελν, ζην νπνίν έρεη ηξνπνπνηεζεί ην κέγεζνο θαη ην βάζνο ηνπ αύιαθα ρσξίο λα μαλαζρεδηαζηεί από ηελ αξρή. -97-

43 3.Σρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling) Tutorials Σηελ ελόηεηα απηήλ παξνπζηάδνληαη ηερληθέο θαη ζπκβνπιέο ζρεδίαζεο απιώλ θαη πην ζύλζεησλ κνξθώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε. Tutorial 1: Οη δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηεο εληνιήο Extrude Σην ζχήμα 1 θαίλεηαη ην αληηθείκελν πνπ ζα ζρεδηαζηεί ζε απηό ην παξάδεηγκα. Αλνίμηε έλα λέν Part Document. Αλνίμηε έλα λέν sketch ζην επίπεδν Top Plane. Σρεδηάζηε ην ζρήκα. Βλέπε ζχήμα 2. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Extrude θαη ζην πεδίν End Condition νξίζηε ηελ επηινγή Mid Plane. Οξίζηε ην ύςνο ηεο έθηαζεο ζε 22.5 mm. Βλέπε ζχήμα 3. Η επηινγή Mid Plane εθηείλεη ην sketch ζε ίζε απόζηαζε θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. Αλνίμηε έλα νέο sketch ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. Βλέπε ζχήμα 4. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Cut Extrude θαη ζην πεδίν End Condition νξίζηε ηελ επηινγή Trough All. Βιέπε ζρήκα 4. Η επηινγή Trough All εθηείλεη ην sketch ώζηε λα αθαηξεζεί όινο ν όγθνο ηνπ πιηθνύ. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Mirror Entities θαη αληηγξάςηε ζπκκεηξηθά ηελ ηειεπηαία δηακόξθσζε θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σην πεδίν Mirror Face/Plane επηιέμηε ην Front Plane, ζην πεδίν Features to Mirror επηιέμηε ηε δηακόξθσζε κε νλνκαζία Cut-Extrude3. Βλέπε ζχήμα 5. Σρήκα 3 Γηα λα εκθαληζηεί ην design tree ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο παηήζηε ην ζύκβνιν + κπξνζηά από ηελ νλνκαζία tutorial 1. Δπηιέμηε ηελ εληνιή fillet θαη πξνζζέζηε θακππιόηεηεο R 1 mm ζηηο αθκέο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Βλέπε ζχήμα 6. Σρήκα 4 Σρήκα 5-98-

44 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Αλνίμηε έλα νέο sketch ζηελ επίπεδε επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. Βλέπε ζχήμα 7. Τν ζρήκα ηζαπέρεη από ηηο πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ην ηόμν εθάπηεηαη ζηελ θάησ αθκή. Η αθκή εκθαλίδεηαη ηνληζκέλε ζην ζρήκα 7. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Cut Extrude θαη ζην πεδίν End Condition νξίζηε ηελ επηινγή Up to Next. Η επηινγή Up to Next εθηείλεη ην sketch κέρξη λα βξεη ηελ επόκελε δηακόξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δάλ θάπνην ηκήκα ηνπ sketch δελ ζπλαληά αληηθείκελν, γηα παξάδεηγκα εάλ ε δηάζηαζε 10 γίλεη κεγαιύηεξε, ηόηε έλα ηκήκα ηνπ ηόμνπ ζα βξίζθεηαη πην έμσ από ην αληηθείκελν θαη ε εληνιή δε κπνξεί λα εθηειεζηεί. Σρήκα 6 Αλνίμηε έλα νέο sketch ζηελ επίπεδε επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζρεδηάζηε έλαλ θύθιν δηακέηξνπ Φ 15 mm. Βλέπε ζχήμα 8. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Extrude, ζην πεδίν End Condition ηεο πεξηνρήο Direction 1 νξίζηε ηελ επηινγή Blind θαη εηζάγεηε Depth 10 mm. Δλεξγνπνηείζηε ηελ επηινγή Direction 2 θαη νξίζηε ζην πεδίν End Condition ηελ επηινγή Up to Next. Δλεξγνπνηώληαο ηελ επηινγή Direction 2 έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα εθηείλεηε ην sketch θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο κε δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή έθηαζεο γηα θάζε δηεύζπλζε. Σρήκα 7 Δπηιέμηε ηελ εληνιή Fillet θαη πξνζζέζηε αθηίλα θακππιόηεηαο R 1 mm ζηελ αθκή ηνπ θπιίλδξνπ. Βλέπε ζχήμα 9. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Chamfer θαη εηζάγεηε γσλία 1 x 45 o ζηελ επάλσ αθκή ηνπ θπιίλδξνπ. Αλνίμηε έλα νέο sketch ζην επίπεδν Right Plane θαη ζρεδηάζηε έλαλ θύθιν κε θέληξν ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη δηάκεηξν Φ 10 mm. Βλέπε ζχήμα 10. Δπηιέμηε ηελ εληνιή Extrude, ζην πεδίν Start Condition ηεο πεξηνρήο From νξίζηε ηελ επηινγή Surface/Face/Plane. Σην πεδίν Select A Σρήκα 8 Surface/Face/Plane επηιέμηε ηελ επάλσ θπιηλδξηθή επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Βιέπε ζρήκα 10. Σην πεδίν Depth εηζάγεηε ηελ ηηκή 10 mm. Η επηινγή Surface/ Face/Plane μεθηλάεη ηελ έθηαζε ηνπ sketch από θάπνην επίπεδν ή επηθάλεηα, δηαθνξεηηθό από ην επίπεδν ζρεδίαζεο ηνπ sketch. Πξνζέμηε όηη ε επάλσ επηθάλεηα ηνπ ζρεκαηηδόκελνπ όγθνπ δελ είλαη επίπεδε αιιά αθνινπζεί ηε κνξθή ηεο αξρηθήο επηθάλεηαο. Σρήκα 9 Δπηιέμηε ηελ εληνιή Fillet θαη πξνζζέζηε αθηίλα θακππιόηεηαο R 1 mm ζηελ αθκή ηνπ θπιίλδξνπ

45 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Παξαδείγκαηα ζρεδίαζεο 3D αληηθεηκέλσλ -119-

46 3.Σρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling) Παξαδείγκαηα ζρεδίαζεο 3D αληηθεηκέλσλ. Σε απηήλ ηελ ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κνληεινπνίεζεο 3D αληηθεηκέλσλ. Παξάδεηγκα Αλνίμηε έλα νέο sketch ζην επίπεδν top plane θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. 2. Κάληε extrude ζην sketch κε ύςνο 0.4 in ζηε δηεύζπλζε 1 θαη 0.4 in ζηε δηεύζπλζε Αλνίμηε έλα νέο sketch ζην επίπεδν top plane θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. 4. Κάληε cut extrude ζην sketch θαη αθαηξέζηε πιηθό 0.1 in ζηε δηεύζπλζε 1 θαη 0.1 in ζηε δηεύζπλζε Παξάδεηγκα Αλνίμηε έλα νέο sketch ζην επίπεδν top plane θαη ζρεδηάζηε ηνλ θύθιν κε δηάκαηεξν Φ in. 2. Κάληε extrude ζην sketch κε ύςνο 4 in. 3. Αλνίμηε έλα νέο sketch ζην επίπεδν top plane θαη ζρεδηάζηε ηνλ θύθιν κε δηάκαηεξν Φ 0.5 in. 4. Κάληε extrude ζην sketch κε ύςνο 0.5 in. 5. Αλνίμηε έλα νέο sketch ζηε κπξνζηηλή επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. 6. Κάληε cut extrude ζην sketch θαη αθαηξέζηε όιν ην πάρνο ηνπ πιηθνύ από ην θπιηλδξηθό ζώκα

47 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Παξάδεηγκα Αλνίμηε έλα νέο sketch ζην επίπεδν front plane θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. 2. Κάληε extrude ζην sketch κε ύςνο in. 3. Αλνίμηε έλα νέο sketch ζηελ επάλσ επηθάλεηα θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. 4. Κάληε cut extrude ζην sketch θαη αθαηξέζηε πάρνο 0.75 in. 5. Αλνίμηε έλα νέο sketch ζηελ πιατλή επηθάλεηα θαη ζρεδηάζηε έλα θύθιν δηακέηξνπ Φ in. 6. Κάληε cut extrude ζην sketch θαη αθαηξέζηε όιν ην πάρνο. 7. Αλνίμηε έλα νέο sketch ζηελ απέλαληη πιατλή επηθάλεηα θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. Η αμνληθή γξακκή δηέξρεηαη από ην κέζν ηεο πιεπξάο. 8. Κάληε cut extrude ζην sketch θαη αθαηξέζηε όιν ην πάρνο ηνπ πιηθνύ. 9. Αλνίμηε έλα νέο sketch θαη ζρεδηάζηε έλαλ θύθιν δηακέηξνπ in. 10. Κάληε cut extrude ζην sketch θαη αθαηξέζηε όιν ην πάρνο ηνπ πιηθνύ. 11. Αλνίμηε έλα λέν sketch ζηελ ίδηα επηθάλεηα θαη ζρεδηάζηε δύν θύθινπο δηακέηξνπ Φ in. 12. Κάληε cut extrude ζην sketch θαη αθαηξέζηε πιηθό up to next. 13. Αλνίμηε έλα νέο sketch ζηελ επάλσ επηθάλεηα θαη ζρεδηάζηε δύν θύθινπο δηακέηξνπ Φ 0.25 in. 14. Κάληε cut extrude ζην sketch θαη αθαηξέζηε όιν ην πιηθό

48 3.Σρεδίαζε 3D αληηθεηκέλσλ (part modeling)

49 4.Σρεδίαζε Σπλαξκνινγεκάησλ (Assembly modeling) 4. Σχεδίαζη Συναρμολογημάηων (Assembly modeling) Δηζαγσγή Σε απηό ην θεθάιαην αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία ζπλαξκνινγεκέλσλ δηαηάμεσλ. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία απνζπλαξκνινγεκέλεο δηάηαμεο θαη ε δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπλαξκνιόγεζεο ησλ εμαξηεκάησλ. Τέινο παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πξνζνκνίσζεο ηεο θίλεζεο ησλ κειώλ ηεο δηάηαμεο θαη ε παξαγσγή Video. Άλνηγκα ζρεδίνπ ζπλαξκνιόγεζεο Σην ζχήμα 1 θαίλεηαη ην δνθίκην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνπζηαζηνύλ νη βαζηθέο εληνιέο ζπλαξκνιόγεζεο. 1. Αλνίμηε έλα Part Document, γηα λα ζρεδηάζεηε ην αληηθείκελν. 2. Αλνίμηε έλα λέν sketch ζην επίπεδν Top Plane θαη ζρεδηάζηε ην ζρήκα. Βλέπε ζχήμα Δπηιέμηε ηελ εληνιή Extruded Boss/Base. Σην πεδίν Depth εηζάγεηε ηελ ηηκή 20 mm, γηα λα δειώζεηε ην πάρνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 4. Κάληε click ΟΚ, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε εληνιή Extruded Boss/Base. 5. Απνζεθεύζηε ην αξρείν κε ηελ νλνκαζία Block_1. 6. Κάληε click ζηε ιίζηα εληνιώλ File ηνπ main menu θαη επηιέμηε ηελ εληνιή New, γηα λα αλνίμεηε έλα λέν αξρείν. Τν παξάζπξν New SolidWorks Document εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 7. Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Assembly. 8. Κάληε click OK, γηα λα αλνίμεηε έλα λέν αξρείν Assembly Document. Τν παξάζπξν Begin Assembly εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο 9. Κάληε click ζηελ εληνιή Browse. Βλέπε ζχήμα 3. Σρήκα

50 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks Τν παξάζπξν Open εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Αλαηξέμηε ζηνλ θάθειν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη ην δνθίκην. 10. Κάληε click ζην αξρείν Block_1, ζην παξάζπξν Open θαη κεηά θάληε click ζηελ εληνιή Open. Τν δνθίκην Block_1, εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο θαη κεηαθηλείηαη καδί κε ηνλ θέξζνξα. 11. Κάληε click ζε έλα ζεκείν ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο, γηα λα νξίζεηε ηε ζέζε ηνπ. 12. Κάληε click ζηελ εληνιή Insert Component ζηελ θαξηέια εληνιώλ Assembly, γηα λα εηζάγεηε έλα δεύηεξν αληηθείκελν. Βλέπε ζχήμα 1. Σην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη εηζάγεηαη γηα δεύηεξε θνξά ην ίδην δνθίκην. 13. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα από 9 έσο 11 θαη εηζάγεηε γηα δεύηεξε θνξά ην αληηθείκελν Block_1. Τνπνζεηήζηε ην δεύηεξν δνθίκην αξηζηεξά ηνπ πξώηνπ όπσο θαίλεηαη ζην ζχήμα 2. Τν πξώην δνθίκην πνπ εηζάγεηε ζε θάζε λέν ζρέδην Assembly Drawing ζεσξείηαη όηη είλαη αθίλεην. Γηα ην ιόγν απηό κπξνζηά από ηελ νλνκαζία ηνπ δνθηκίνπ Block_1 <1>, ζην παξάζπξν Features Manager, εκθαλίδεηαη ην ζύκβνιν (f), (fixed). Σηο ζχήμα 3 ην αθίλεην δνθίκην (f) είλαη ηνληζκέλν. Καζώο ε ζπλαξκνιόγεζε εμειίζζεηαη, ηα εμαξηήκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζηεξεώλνληαη ζην αθίλεην δνθίκην Γηα λα αθαηξεζεί ε ζπλζήθε αθηλεζίαο ηνπ δνθηκίνπ, θάληε click ζηελ νλνκαζία Block_1 <1>, ζην Features Manager, θαη έπεηηα θάληε click ζηελ εληνιή Float, από ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη. Βλέπε ζσήμα 4. Γηα λα επηζηξέςεη ην δνθίκην ζηελ θαηάζηαζε αθηλεζίαο ή γηα λα αθηλεηνπνηήζεηε έλα άιιν αληηθείκελν, θάληε δεμί-click ζηελ νλνκαζία ηνπ ζην Feature Manager θαη επηιέμηε ηελ εληνιή Fix. Σρήκα Σρήκα 4

51 4.Σρεδίαζε Σπλαξκνινγεκάησλ (Assembly modeling) Ζ εληνιή Move Component Ζ εληνιή Move Component ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθηλήζεηε ηα εμαξηήκαηα ηεο δηάηαμεο γύξσ από ην αθίλεην εμάξηεκα. 1. Κάληε click ζηελ εληνιή Move Component ζηελ θαξηέια εληνιώλ Assembly ηνπ Command Manager. Βλέπε ζχήμα Κάληε click ζην δνθίκην πνπ εηζάγαηε δεύηεξν, ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο θαη θξαηήζηε ην παηεκέλν. 3. Μεηαθηλήζηε ην δνθίκην, κεηαθηλώληαο ηνλ θέξζνξα. 4. Αθήζηε ζηε λέα ζέζε ην δνθίκην ειεπζεξώλνληαο ην πιήθηξν. Δηαθνξεηηθά κπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ην δνθίκην αθινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία παξαιείπνληαο ην πξώην βήκα. Σην ζχήμα 2 θαίλεηαη ε ηειηθή ζέζε ησλ εμαξηεκάησλ. Τν αθίλεην αληηθείκελν εκθαλίδεηαη ηνληζκέλν. Ζ εληνιή Rotate Component Ζ εληνιή Rotate Component ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηζηξέςεηε ηα εμαξηήκαηα ηεο δηάηαμεο γύξσ από ην αθίλεην εμάξηεκα. 1. Κάληε click ζηελ εληνιή Rotate Component ζηελ θαξηέια εληνιώλ Assembly ηνπ Command Manager. Βλέπε ζχήμα 3. Ζ εληνιή Rotate Component αλαδύεηαη από ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Move Component θάλνληαο click ζην βέινο πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην εηθνλίδην ηεο εληνιήο. 2. Κάληε click ζην δνθίκην πνπ εηζάγαηε δεύηεξν, ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο θαη θξαηήζηε ην παηεκέλν. 3. Πεξηζηξέςηε ην δνθίκην, κεηαθηλώληαο ηνλ θέξζνξα. 4. Αθήζηε ζηε λέα ζέζε ην δνθίκην ειεπζεξώλνληαο ην πιήθηξν. Βλέπε ζχήμα 4. Δηαθνξεηηθά κπνξείηε λα πεξηζηξέςεηε ην δνθίκην αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία παξαιείπνληαο ην πξώην βήκα. 5. Κάληε click ζηελ εληνιή Undo θαη επαλαθέξεηε ην δνθίκην ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε πξηλ ην κεηαθηλήζεηε θαη ην πεξηζηξέςεηε. Σρήκα 3 Για να αλλάξεηε ηην πποβολή ηηρ πεπιοσήρ ζσεδίαζηρ πιέζηε και κπαηήζηε παηημένη ηη ποδέλα από ηο πονηίκι μεηακινώνηαρ ηον κέπζοπα για να πεπιζηπέτεηε ηα ανηικείμενα. Για να μεηακινήζεηε και ηα δύο ανηικείμενα συπίρ να αλλάξεηε ηη ζσεηική ηοςρ θέζη, πιέζηε ηο πλήκηπο <Ctrl> και ηαςηόσπονα κπαηήζηε παηημένη ηη ποδέλα από ηο πονηίκι. Για να αλλάξεηε ηο zoom ηηρ πεπιοσήρ ζσεδίαζηρ, μεηακινήζηε ηην ποδέλα από ηο πονηίκι. Το ππόγπαμμα κάνει zoom ζηο ζημείο ηηρ πεπιοσήρ ζσεδίαζηρ πος βπίζκεηαι ο κέπζοπαρ. Σρήκα

52 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks 5. Εκπόνηζη Μηχανολογικών ζχεδίων (Drawing) Δηζαγσγή Σην SolidWorks κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε νξζνγξαθηθέο όςεηο απεπζείαο από ηα ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα. Οη νξζνγξαθηθέο όςεηο είλαη 2D ζρήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν. Σπλήζσο γηα ηελ πεξηγξαθή ελόο αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηξεηο όςεηο. Η πξόνςε, ε θάηνςε θαη ε πιάγηα όςε. Όςεηο Γηα λα δεκηνπξγήζεηε νξζνγξαθηθέο όςεηο ζην SolidWorks επηιέγεηαη ν ηύπνο αξρείνπ Drawing, πνπ βξίζθεηαη ζην παξάζπξν New SolidWorks Document. Βλέπε ζχήμα Αλνίμηε έλα λέν αξρείν θάλνληαο click ζηελ εληνιή New. Τν παξάζπξν New SolidWorks Document εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 2. Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Drawing ηνπ παξαζύξνπ New SolidWorks Document. 3. Κάληε click OK. Τν παξάζπξν Sheet Format/Size ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. 4. Δπηιέμηε κέγεζνο θύιινπ ζρεδίαζεο Α3 (ISO) από ηε ιίζηα. Βλέπε ζχήμα Κάληε click ΟΚ. Τα θύιια ζρεδίαζεο ζην κεραλνινγηθό ζρέδην, ην ραξηί πάλσ ζην νπνίν εθηππώλνληαη δειαδή ηα ζρέδηα, θαηαζθεπάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο. Σην Αγγιηθό ζύζηεκα ηππνπνίεζεο γηα παξάδεηγκα, ην θύιιν ζρεδίαζεο A-size έρεη δηαζηάζεηο 8.5 x 11 in. Σην κεηξηθό ζύζηεκα αληίζηνηρα ην θύιιν ζρεδίαζεο Α0 έρεη δηαζηάζεηο 210 x 297 mm. Τν θύιιν ζρεδίαζεο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Βλέπε ζχήμα 3. Σην θύιιν ζρεδίαζεο είλαη ζρεδηαζκέλν ην πεξίγξακκα θαη ην ππόκλεκα. Η κνξθή ηνπ θύιινπ ζρεδίαζεο (drawing format) κπνξεί λα αιιάμεη, αιιά ζε απηό ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη σο έρεη. Σρήκα

53 5.Δθπόλεζε Μεραλνινγηθώλ ζρεδίσλ (Drawing) Τν παξάζπξν Model View εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 6. Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Cancel. Βλέπε ζχήμα 1, γηα λα θιείζεηε ην παξάζπξν Model View. 7. Κάληε click ζηελ εληνιή Standard 3 View ζηελ θαξηέια εληνιώλ View Layout ηνπ Command Manager. Βλέπε ζχήμα 2. Τν παξάζπξν Standard 3 View εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 8. Κάληε click ζηελ εληνιή Browse Τν παξάζπξν Open εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Σε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα αξρείν ζρεδίνπ Part ή Assembly θαη λα ην εηζάγεηε ζην αξρείν Drawing. 9. Δπηιέμηε ην αξρείν ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 2 θαη θάληε click Open. Τν εμάξηεκα ηνπ ζρήκαηνο έρεη ζρεδηαζηεί ζε πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Οη βαζηθέο όςεηο ηνπ εμαξηήκαηνο, πξόνςε, θάηνςε θαη αξηζηεξή πιάγηα όςε εκθαλίδνληαη ζην θύιιν ζρεδίαζεο. Βλέπε ζχήμα 4. Πξνζέμηε όηη ζηελ πξόνςε θαη ζηελ αξηζηεξή πιάγηα όςε, δελ εκθαλίδεηαη ε αμνληθή γξακκή ηεο νπήο, όπσο επίζεο θαη νη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο πνπ δειώλνπλ ηηο κε νξαηέο αθκέο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σρήκα 3 Σρήκα

54 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο CAD κε ην SolidWorks 10. Κάληε click ζηελ πξόνςε, ζην θύιιν ζρεδίαζεο. Τν παξάζπξν Drawing View εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο. 11. Κάληε click ζην εηθνλίδην ηεο εληνιήο Hidden Lines Visible. Βλέπε ζχήμα 1. Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ησλ κε νξαηώλ αθκώλ πξνζηίζεληαη ζηελ πξόνςε θαη ζηελ αξηζηεξή πιάγηα όςε. Οη αμνληθέο γξακκέο πξνζηίζεληαη κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο Centerline πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξηέια εληνιώλ Annotations ηνπ Command Manager. Βλέπε ζχήμα 2. Σηελ θάηνςε, όπνπ ε νπή πξνβάιιεηαη ζε θύθιν νη αμνληθέο γξακκέο ηνπ θέληξνπ ηνπνζεηνύληαη απηόκαηα από ην πξόγξακκα. 12. Κάληε click ζηελ εληνιή Centerline ζηελ θαξηέια εληνιώλ Annotation. 13. Δπηιέμηε δηαδνρηθά ηηο δύν παξάιιειεο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ζηελ πξόνςε θαη ζηελ αξηζηεξή πιάγηα όςε, πνπ νξίδνπλ ηελ νπή. Η αμνληθή γξακκή εκθαλίδεηαη. Βλέπε ζχήμα 3. Μεηαθίλεζε όςεσλ Σην ζχήμα 4 θαίλνληαη νη νξζνγξαθηθέο όςεηο ηνπ ίδηνπ εμαξηήκαηνο ζε άιιε ζέζε από απηήλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Μπνξείηε λα πιεζηάζεηε ή λα απνκαθξύλεηε ηηο όςεηο ζην θύιιν ζρεδίαζεο. 1. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα πάλσ από ηελ πξόνςε. Τν πιαίζην ηεο όςεο γίλεηαη θόθθηλν, Βιέπε ζρήκα Κάληε click θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν πάλσ ζε κηα γξακκή ηνπ πιαηζίνπ ηεο όςεο. 3. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα θαη θαη επέθηαζε ηελ όςε ζε κηα λέα ζέζε. Σρήκα 3 Σρήκα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Παρακάτω παρουσιάζεται ένα λεξικό βασικών όρων και στην συνέχεια ενδεικτικά η σειρά εκτέλεσης των εντολών του ηλεκτρονικού σχεδίου όπως παραδόθηκαν στην αίθουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΣ. Φξήζε ηνκώλ: Απόδνζε εζσηεξηθώλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, εμαξηεκάησλ θαη επθνιία ζηελ θαηαρώξεζε δηαζηάζεσλ

ΤΟΜΕΣ. Φξήζε ηνκώλ: Απόδνζε εζσηεξηθώλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, εμαξηεκάησλ θαη επθνιία ζηελ θαηαρώξεζε δηαζηάζεσλ 2. Απεηθόληζε εμαξηεκάησλ Τκήκα Μεραλνινγίαο ΤΟΜΕΣ Φξήζε ηνκώλ: Απόδνζε εζσηεξηθώλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, εμαξηεκάησλ θαη επθνιία ζηελ θαηαρώξεζε δηαζηάζεσλ Σρήκα 1 Φξήζε ηνκώλ Σηε ζρεδίαζε ηνκώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ 1.1 Μονάδερ μέηπηζηρ ηόξων (γωνιών) ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ Ωο κνλάδα κέηξεζεο ησλ ηόμσλ εθηόο από ηελ κνίξα (1 ν ) πνπ είλαη ην 1/360 ηνπ θύθινπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην αθηίλην (1rad). Τν αθηίλην είλαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα