Χαρακτηριςτικϊ και Σύγχρονεσ Τϊςεισ ςτα Εργαλεύα Παραμετρικού Σχεδιαςμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρακτηριςτικϊ και Σύγχρονεσ Τϊςεισ ςτα Εργαλεύα Παραμετρικού Σχεδιαςμού"

Transcript

1 Πανεπιςτήμιο Πατρών Ενδοπανεπιςτημιακά Δίκτυα Δίκτυο PROCEN Χαρακτηριςτικϊ και Σύγχρονεσ Τϊςεισ ςτα Εργαλεύα Παραμετρικού Σχεδιαςμού Χρήςτοσ Α. Παπαδόπουλοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ Α : ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΜΕΡΟ Β : ΓΡΑΦΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΜΕ Η/Τ Γ ΜΕΡΟ: ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Δ ΜΕΡΟ: ΤΓΧΡΟΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 2

2 ΜΕΡΟ Α ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 3 Ιςτορύα και ανϊπτυξη του CAD/CAM Ευκλείδησ ο Αλεξανδρεφσ (300 πχ) : Η ανάπτυξθ του ςφγχρονου λογιςμικοφ CAD, βαςίηεται ςτο ζργο του Ευκλείδθ (περίπου το 350 πχ) «Σα τοιχεία» όπου αναπτφςςονται τα κεωριματα και αξιϊματα τθσ γνωςτισ ςιμερα ςε όλο το κόςμο Ευκλειδίου Γεωμετρίασ. 4

3 Ιςτορύα και ανϊπτυξη του CAD/CAM Γραφική επικοινωνία: Ζλλθνεσ Αρχαίοι Αιγφπτιοι Ρωμαίοι Leonardo da Vinci ( ): χζδια, Μθχανζσ Μθχανιςμοί, Ρομπότ (Codex Atlanticus) 5 Καταςκευϋσ από ςχϋδια του L.daVinci 6

4 Ιςτορύα και ανϊπτυξη του CAD/CAM Gaspard Monge ( ): Γάλλοσ φυςικομακθματικόσ. ε θλικία 16 ετϊν ζγινε κακθγθτισ ςτο Παν/μιο τθσ Λυϊν. Ζγραψε το πρϊτο βιβλίο τεχνικοφ ςχεδίου ςτθν Ευρϊπθ με τίτλο «Geometrie Descriptive». το βιβλίο αυτό ζδειξε ο Monge ότι μποροφμε να παραςτιςουμε ζνα τριδιάςτατο αντικείμενο επακριβϊσ, ςχεδιάηοντασ διάφορεσ όψεισ και/ι τομζσ του με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ. Θεωρείται ο κεμελιωτισ τθσ παραςτατικισ Γεωμετρίασ 7 Το CAD τη δεκαετύα Ivan Sutherland (1938-): Αμερικανόσ επιςτιμων υπολογιςτϊν. Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ του διατριβισ ςτο ΜΙΣ, το 1958, εφεφρε το Sketchpad, ζνα καινοτόμο πρόγραμμα, αλλθλεπίδραςθσ οκόνθσ TV με υπολογιςτι και παρουςίαςθ γραφικϊν. Θεωρείται το πρϊτο CAD υπολογιςτικό πρόγραμμα. Επίςθσ αργότερα το 1968 μαηί με τον μακθτι του Bob Sproul, ςτο Harvard καταςκεφαςαν τθν πρϊτθ μθχανι εικονικισ πραγματικότθτασ. Aναπτφςςεται θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ APT (Automatically Programmed Tools) μια υψθλοφ επιπζδου γλϊςςα προγραμματιςμοφ για υπολογιςτζσ 8

5 Το CAD τη δεκαετύα του 1970 Εμφανίηεται και αρχίηει να χρθςιμοποιείται ο όροσ CAD. Πρόκειται κυρίωσ για προςπάκειεσ ψθφιοποίθςθσ τθσ διςδιάςτατθσ ςχεδίαςθσ. General Motors: (1964) DAC-1 (Design Automated by Computer) Lockheed Aircraft: (1965) CADAM Bell Phone Labs: (1965) GRAPHIC-1 Ο K. Vesprille's (Πανεπιςτιμιο των υρακουςϊν) το 1975 ςτθ διατριβι του με τίτλο "Computer-Aided Design Applications of the B-Spline Approximation Form", μαηί με προγενζςτερεσ εργαςίεσ των de Casteljau, Bezier, Coons and Forrest ζκεςαν τισ βάςεισ τθσ μοντελοποίηςησ ςφνθετων 3D καμπυλών και επιφανειών ςτισ οποίεσ το 3D λογιςμικό ςτθρίηεται μζχρι ςιμερα. 9 Το CAD τη δεκαετύα του 1980 Η εξζλιξθ των εφαρμογϊν CAD είναι μια διελκυςτίνδα ανάμεςα ςτο software και το hardware. θμαντικό ρόλο ζρχεται να διαδραματίςει και το λειτουργικό ςφςτθμα που ςυνδζει αυτά τα δφο. Η Dassault Systèmes (1977) ανζπτυξε το 3D-CAD λογιςμικό CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application) που χρθςιμοποιείται με μεγάλθ εμπορικι επιτυχία μζχρι ςιμερα. 10

6 Δεκαετύα 1990 Δεκαετία ζρευνασ και εξελίξεων. Νζεσ κεωρίεσ και αλγόρικμοι. Νζα πιο γριγορα και πιο φκθνά μθχανιματα. Σριςδιάςτατα γραφικά, Επιφάνειεσ, Coons, Bezier και Gordon. Mass properties calculations, NC milling, FE applications. Μθχανιςμοί, ανάλυςθ και εξομοίωςθ Robots κλπ Solid Modeling: GMSolid (General Electric) Romulus (ShapeData) PADL-2 (Univ. of Rochester) SynthaVision-based (Applicon) Solidesign (Computervision) 11 Δεκαετία 2000 Νζοι αλγόρικμοι ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ Νζα καλφτερα και ταχφτερα μθχανιματα Δίκτυα και λογιςμικό επικοινωνίασ (Web enabled CAD) Internet, , ftp Σο Ford Mondeo ςχεδιάςτηκε εξ ολοκλήρου «Ιντερνετικά» χρηςιμοποιώντασ την πλατφόρμα Ford's C3P (CAD CAM CAE PDM) ςε 1/3 ο του απαιτοφμενου παραδοςιακοφ χρόνου Εικονικι ανάπτυξθ προϊόντοσ (virtual product development) Οι τζςςερισ κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Dassault Systèmes, Parametric Technology, Unigraphics Solutions and SDRC (Structural Dynamics Research Corporation) 12

7 Σύγχρονεσ τϊςεισ τα μζςα περίπου τθσ τρζχουςασ δεκαετίασ, θ βιομθχανία λογιςμικοφ CAD κυριαρχείται από τρεισ προμθκευτζσ λφςεων PLM IBM-Dassault Systèmes με το CATIA & ENOVIA UGS με το Unigraphics & iman, και PTC με το Pro/Engineer & WindChill Autodesk, με λίγο μικρότερο μερίδιο αγοράσ από τθ Dassault Systèmes και πάνω από τριπλάςιο τθσ PTC Σο SolidWorks και το SolidEdge (ανικουν αντίςτοιχα ςτθ Dassault Systèmes και UGS) ςυνεχίηουν να αγωνίηονται με το Inventor τθσ Autodesk ςτθν αγορά CAD λογιςμικοφ μεςαίασ τιμισ και Επίςθσ υπάρχουν αρκετζσ μικρζσ εταιρείεσ CAD λογιςμικοφ, που επζηθςαν λόγω τθσ αριςτείασ τουσ ςε επι μζρουσ αντικείμενα τθσ αγοράσ, διατθρϊντασ τθ ςυμβατότθτά τουσ με τα προϊόντα των τεςςάρων θγετϊν ςτο χϊρο. 13 Πρόβλεψη για το μϋλλον Παρακινδυνευμζνο να προβλζψει κανείσ το μζλλον. Μεγάλα μικρά ςυςτιματα για μεγάλεσ μικρζσ επιχειριςεισ. Χριςθ περιβάλλοντοσ εργαςίασ για δθμιουργία νζων εφαρμογϊν. Μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ. Περιςςότερο διαδίκτυο και ςτον παράλλθλο ι ςυνεργατικό ςχεδιαςμό PLM? 14

8 ΜΕΡΟ Β ΓΡΑΦΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΜΕ Η/Τ 15 Computer Graphics Μοντζλα ςυρματικισ αναπαράςταςθσ ι ακμϊν ι δικτυωμάτων Μοντζλα επιφανειακισ αναπαράςταςθσ ι επιφανειϊν Μοντζλα ςτερεάσ αναπαράςταςθσ ι ςτερεϊν 16

9 Συρματικό αναπαρϊςταςη Καμπφλεσ αναλυτικήσ ζκφραςησ Ευκεία, καμπφλθ, κφκλοσ, ζλλειψθ, παραβολι, υπερβολι Καμπφλεσ μη αναλυτικήσ ζκφραςησ Κυβικζσ καμπφλεσ ι καμπφλεσ τρίτου βακμοφ Bezier B-Splines NURBS T-splines 17 Επιφανειακό μοντελοπούηςη Επιφάνειεσ αναλυτικήσ ζκφραςησ Επίπεδεσ επιφάνειεσ Επιφάνειεσ ςαρϊςεωσ Επιφάνειεσ εκ περιςτροφισ Οδθγοφμενεσ επιφάνειεσ Επιφάνειεσ μη αναλυτικήσ ζκφραςησ Κυβικζσ επιφάνειεσ Bezier επιφάνειεσ B-Splines επιφάνειεσ T-Splines επιφάνειεσ 18

10 T-splines vs. B-splines Οι ενϊςεισ των επιφανειακϊν τμθμάτων B- splines, παρουςιάηουν ατζλειεσ οι οποίεσ επιλφονται με τα επιφανειακά τμιματα T- splines. 19 Σύγκριςη NURBS και T-Splines Σα ςθμεία ελζγχου των NURBS παρατάςςονται ςε ορκογωνικό πλζγμα. Αυτά των T-spline παρατάςςονται ςε αςυνεχείσ γραμμζσ. (a) Σοπολογία πλζγματοσ ελζγχου NURBS. (b) Σοπολογία πλζγματοσ ελζγχου των T- spline. (c) Πλζγματα ελζγχου NURBS και T-spline για μοντζλο κεφαλισ: 4800 ςθμεία ελζγχου NURBS; 1100 ςθμεία ελζγχου T-spline (d) Μοντζλο καφαλισ με NURBS και T-spline. (e) Μοντζλο αυτοκινιτου με χριςθ T-splines. Ζγινε ςτο ζνα τζταρτο του αντίςτοιχου χρόνου μοντελοποίθςθσ με NURBS. 20

11 Σύγκριςη NURBS και T-Splines 21 Στερεϊ μοντελοπούηςη Χριςθ παραμετροποιθμζνων οικογενειϊν αρχετφπων (πχ. Κοχλιϊν, Ρουλμάν κλπ) Οριακι αναπαράςταςθ (boundary representation): το ςτερεό ορίηεται από τθ τοπολογία των ορίων του. Καταςκευαςτικι ςτερεά γεωμετρία (Constructive Solid Geometry): Χριςθ αρχετφπων (πχ. Ορκογϊνιο, ςφινα, ςφαίρα κλπ) και πράξεων ςυνόλων (πχ. Ζνωςθ, τομι κλπ) για τθ καταςκευι του ςτερεοφ. 22

12 Παραμετρικό ςτερεϊ μοντελοπούηςη: οικογϋνειεσ αρχετύπων Οι διαςτάςεισ είναι παράμετροι του μοντζλου πχ. Σο άγκιςτρο του ςχιματοσ ςχεδιάηεται μια φορά και επιλζγοντασ τισ παραμζτρουσ 1 μζχρι 6 ζχουμε διαφορετικό αποτζλεςμα. 23 Στερεϊ μοντελοπούηςη αρχϋτυπα Σα αρχζτυπα ειςάγονται ςε κατάλλθλεσ διαςτάςεισ, τροποποιείται θ κζςθ τουσ με ςκοπό το ςχθματιςμό του αντικειμζνου ςτόχου. Σα βαςικά αρχζτυπα είναι: Ορκογϊνιο παραλ/πεδο Κφλινδροσ Κϊνοσ φαίρα φινα Σοροειδζσ

13 Στερεϊ μοντελοπούηςη: Πρϊξεισ ςυνόλων Καταςκευαςτικό ςτερεϊ γεωμετρύα (Constructive Solid Geometry): Με τθν ειςαγωγι και ζνωςθ των κατάλλθλων αρχετφπων ςτο προδιαγεγραμμζνο μζγεκοσ, ςχθματίηεται το επικυμθτό ςτερεό. το ςχιμα φαίνεται το δζνδρο των λειτουργιϊν

14 Αναπαρϊςταςη ςαρώςεωσ: ςτερεϊ ό επιφϊνειεσ Η ςάρωςθ ακμϊν ι επιφανειϊν, κατά μικοσ γενζτειρασ (ευκείασ ι καμπφλθσ) ι περί άξονα ςυμμετρίασ, δθμιουργεί επιφάνειεσ ςάρωςθσ ι ςτερεά ςάρωςθσ αντίςτοιχα. Διακρίνουμε παράλλθλθ ι κάκετθ ςάρωςθ ανάλογα με το προςανατολιςμό των ακμϊν ι επιφανειϊν ωσ προσ τθ γενζτειρα. ΜΕΡΟ Γ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 28

15 Πολυπλοκότητα και χρόνοσ καταςκευόσ 29 PLM: Product Lifecycle Management Σο PLM είναι ζνα πλαίςιο προςζγγιςθσ για καινοτομία, ανάπτυξθ και διάκεςθ νζων προϊόντων, κακϊσ επίςθσ και ςυλλογι και διαχείρθςθ πλθροφοριϊν του προϊόντοσ από τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ μζχρι το τζλοσ του βίου του. Σο PLM ζχει ςτο κζντρο τθσ προςοχισ του το προϊόν. 30

16 PLM: Product Lifecycle Management Σα πλεονεκτιματα τθσ PLM προςζγγιςθσ ςτο κφκλο ηωισ των προϊόντων είναι τα εξισ: Σο προϊόν φκάνει πιο γριγορα ςτθν αγορά Βελτιϊνεται θ ποιότθτα του προϊόντοσ Μειϊνεται το κόςτοσ καταςκευισ πρωτοτφπων Εξοικονόμθςθ από επανάχρθςθ αρχικϊν δεδομζνων Διαμόρφωςθ πλαιςίου βελτιςτοποίθςθσ του προϊόντοσ Εξοικονόμθςθ από μείωςθ φφρασ Εξοικονόμθςθ από τθ πλιρθ ολοκλιρωςθ του κφκλου εργαςιϊν του μθχανικοφ 31 PLM: Product Lifecycle Management Σο PLM δεν είναι ζνα προϊόν που μποροφμε να αγοράςουμε. Είναι μια ςχετικά νζα προςζγγιςθ ςτθν ολοκλιρωςθ των ιδθ διακζςιμων εργαλείων (CAD/CAM, ERP, CAE, PDM κλπ.) μαηί με νζα ςυςτιματα, όπωσ πλατφόρμεσ ι πφλεσ ςυνεργαςίασ, που περιλαμβάνει και ελζγχει τθ δθμιουργία, τα απαραίτθτα τεςτ, τθν καταςκευι, τισ υπθρεςίεσ, τθν απόςυρςθ και τθ διαδικαςία ανακφκλωςθσ. 32

17 ΜΕΡΟ Δ ΤΓΧΡΟΝΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 33 Dassault Systèmes PLM Σο PLM λογιςμικό και υπθρεςίεσ τθσ Dassault Systèmes (DS) ςχεδιάςτθκαν με ςτόχο να κάνει ικανό το χριςτθ να εξομοιϊςει, ςε ζνα 3D ςυνεργατικό περιβάλλον, ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ ενόσ προϊόντοσ, από το ςτάδιο τθσ ςφλλθψθσ τθσ ιδζασ μζχρι τθν ανάπτυξθ, καταςκευι και χριςθ ςε λειτουργία. Αυτζσ οι PLM λφςεισ διευκολφνουν τθν ταυτόχρονθ ςφμπραξθ πολλϊν διαφορετικϊν λειτουργιϊν που εμπλζκονται ςτο PLM: μθχανικι, ςτρατθγικι, αγορά και πωλιςεισ, προγραμματιςμόσ και παραγωγι, προμικεια, οικονομικά και ανκρϊπινο δυναμικό κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 34

18 Dassault Systèmes - PLM 35 CATIA- Part Design Σο Part Design παρζχει ζνα βαςικό ςετ ολοκλθρωμζνων εργαλείων για το ςχεδιαςμό ςτερεϊν αντικειμζνων. Χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα εργαλεία, ςε ςυνδυαςμό με τισ διακζςιμεσ πράξεισ ςυνόλων (Άλγεβρα Boole), ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργεί πολλαπλζσ όψεισ και γεωμετρικζσ ςχζςεισ από τα μοντζλα. Με εργαλεία διαχείριςθσ προδιαγραφϊν, οι οποιεςδιποτε αλλαγζσ πραγματοποιοφνται γριγορα και απλά. Η δυνατότθτα αυτι είναι ιδιαίτερα χριςιμθ ςε περιβάλλοντα πολλϊν χρθςτϊν και αυξάνει τθν παραγωγικότθτα. 36

19 CATIA- Wireframe and Surface To Wireframe and Surface χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία ςυρματικϊν και επιφανειακϊν αναπαραςτάςεων. Επίςθσ μπορεί επίςθσ να εμπλουτίςει τθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ ςτερεϊν μοντζλων με τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ απλϊν επιφανειϊν. 37 CATIA- Structure Design Σο Structure Design είναι μία εφαρμογι που χρθςιμοποιείται για τθ ςχεδίαςθ ςιδθρϊν καταςκευϊν, ευκφγραμμων ι καμπφλων δικτυωμάτων και πλαιςίων, μζςω τθσ χριςθσ τυποποιθμζνων διατομϊν. Επιπλζον, είναι δυνατι θ καταγραφι παραμετρικοφ καταλόγου με λίςτεσ υλικϊν (ΒΟΜs). υνεργάηεται πλιρωσ με όλεσ τισ υπόλοιπεσ εφαρμογζσ του CATIA V5, πχ. Για τθ μελζτθ τθσ αντοχισ ςε ενδεχόμενεσ καταπονιςεισ. 38

20 CATIA- Weld Design Σο Weld Design είναι μία εφαρμογι θ οποία χρθςιμεφει ςτον κακοριςμό ςυγκολλιςεων ςε ςυναρμολογιςεισ. Δεκαπζντε τφποι ςυγκολλιςεων (Βάςει ISO), παρζχονται ςτουσ χριςτεσ για τθ δθμιουργία των απαραίτθτων ςυγκολλιςεων, τθν προετοιμαςία των μοντζλων και τον κακοριςμό των ςυναφϊν ςχολίων. Σο προϊόν απευκφνεται ςε εταιρίεσ που αςχολοφνται με μθχανολογικοφσ εξοπλιςμοφσ και καλοφπια και τουσ παρζχει προθγμζνεσ δυνατότθτεσ κακοριςμοφ ςυγκολλιςεων. 39 CATIA- Assembly Design Σο Assembly Design αφορά τθ διαχείριςθ ςυναρμολογιςεων. Σο Assembly Design βοθκά τουσ ςχεδιαςτζσ να διαχειρίηονται μεγάλεσ ςυναρμολογιςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να μετζχουν μοντζλα υπό μορφι CATIA V5, CATIA V4, STEP, VRML. Παραγωγικά εργαλεία, όπωσ θ αυτόματθ δθμιουργία διαςκορπιςμζνων όψεων, ο ζλεγχοσ για τυχόν ςυγκροφςεισ και θ αυτόματθ δθμιουργία τθσ λίςτασ υλικϊν (BOM) μειϊνουν δραματικά το χρόνο εργαςίασ και αυξάνουν τθν ποιότθτα. 40

21 Dassault Systèmes - ENOVIA Το ENOVIA είναι μια λφςθ τθσ DS απευκυνόμενθ ςε γενικό ςυνεργατικό περιβάλλον για βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν μιασ επιχείρθςθσ. Σο ENOVIA παρζχει ζνα ςφνολο ολοκλθρωμζνων λφςεων ϊςτε να βοθκιςει πελάτεσ να δθμιουργιςουν ςυνεργατικι ψθφιακι επιχείρθςθ. Δίνει τθ δυνατότθτα ςε ομίλουσ να εγκακιδρφςουν μοναδικζσ ψθφιακζσ περιοχζσ εργαςίασ για ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό ςε όλο το εφροσ τθσ επιχείρθςθσ, μθχανικι και καταςκευι, διαχείρθςθ των ψθφιακϊν τουσ προϊόντων ςε κάκε ςτάδιο του κφκλου ηωισ του και εξομοιϊνει ειδικζσ διεργαςίεσ. 41 Dassault Systèmes DELMIA PLM DELMIA χεδιάςτθκε να παρζχει περιβάλλον εικονικισ παραγωγισ για εκτζλεςθ καταςκευισ καλφπτουςα τόςο PLM ψθφιακζσ καταςκευαςτικζσ λφςεισ όςο και αυτοματοποιθμζνεσ λφςεισ. Σο DELMIA PLM ςχεδιάςτθκε να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ καταςκευαςτζσ εικονικά να ορίηουν, προγραμματίηουν, δθμιουργοφν παρακολουκοφν και ελζγχουν τθ διαδικαςία παραγωγισ πρίν θ πραγματικι παραγωγι να λάβει χϊρα. 42

22 Dassault Systèmes DELMIA PLM Οι κφριοι τομείσ που απευκφνονται οι ψθφιακζσ καταςκευαςτικζσ λφςεισ του DELMIA PLM περιλαμβάνουν: Προγραμματιςμόσ παραγωγισ (προγραμματιςμόσ διακζςιμων μθχανϊν, μζτρθςθ χρόνων, ανάλυςθ κόςτουσ, ιςοφόρτιςθ εργοςταςιακϊν γραμμϊν), Λεπτομερειακόσ προγραμματιςμόσ και επιβεβαίωςθ (όπωσ ςειρά ςυναρμολόγθςθσ, προγραμματιςμόσ επιχείρθςθσ και ανεξάρτθτων μονάδων (cell) και λειτουργίεσ κατεργαςιϊν) και Μοντελοποίθςθ και εξομοίωςθ πόρων (όπωσ ρομπότ, εργαλειομθχανζσ, εξαρτιματα, μζρθ αυτοματοποίθςθσ, και εργονομία λειτουργιϊν). 43 Dassault Systèmes - SIMULIA SIMULIA χεδιάςτθκε για τθν υποςτιριξθ του Εικονικοφ Ελζγχου Προϊόντων ωσ προσ τθν ποιότθτα από μθχανικι άποψθ, παρζχει ρεαλιςτικζσ εξομοιϊςεισ ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να επιτρζπουν ςτισ επιχειριςεισ να μειϊςουν τον αρικμό των πραγματικϊν πρωτοτφπων. Αυτι θ ςειρά λογιςμικοφ πεπεραςμζνων ςτοιχείων (FEA) επιτρζπει ςτο μθχανικό να δθμιουργιςει εικονικά πρωτότυπα ελζγχου για ςφνκετα προϊόντα και διαδικαςίεσ. Ο κλάδοσ του SIMULIA περιλαμβάνει το Abaqus και άλλα εργαλεία εξομοίωςθσ τθσ Dassault Systèmes. 44

23 3DVIA Δημιουργύα υλικού Τεκμηρύωςησ 3DVIA To λογιςμικό αυτό δθμιουργεί υλικό τεκμθρίωςθσ προϊόντοσ. Με τθ χριςθ 3D CAD δεδομζνων αυτοματοποιεί και επιταχφνει τθν διαδικαςία τεκμθρίωςθσ του προϊόντοσ ςε πλικοσ διαφορετικϊν γλωςςϊν. Από τθν άμεςθ ειςαγωγι CAD δεδομζνων, όπωσ πολφπλοκα ςυναρμολογιματα χιλιάδων κομματιϊν, είτε αυτά είναι SolidWorks, CATIA V4, V5, Pro/E, IGES, STEP ι άλλα, μζχρι τθν δθμιουργία ποιοτικοφ ζντυπου ι ψθφιακοφ υλικοφ τεκμθρίωςθσ, αλλά και αποτελεςματικισ κινοφμενθσ εικόνασ (video animation). 45 Ψηφιακό προτυποπούηςη Η ψηφιακή προτυποποίηςη δίνει ςτισ ομάδεσ του κεμελιϊδουσ ςχεδιαςμοφ, τθσ ανάλυςθσ - ςφνκεςθσ και τθσ καταςκευισ τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν ψθφιακά ζνα πλιρεσ προϊόν πριν αυτό υλοποιθκεί (καταςκευαςτεί). Με τθν ψηφιακή προτυποποίηςη ο καταςκευαςτισ μπορεί να ςχεδιάςει, να απεικονίςει και να εξομοιϊςει λειτουργικά προϊόντα από τθ φάςθ του κεμελιϊδουσ ςχεδιαςμοφ μζχρι τθ διαδικαςία καταςκευισ. Με τθ χριςθ των ψηφιακϊν προτφπων ο καταςκευαςτισ μπορεί να απεικονίςει και εξομοιϊςει λειτουργικά τθν επίδοςθ τουσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, βοθκϊντασ ςτθ μείωςθ τθσ εξάρτθςισ τουσ από τθ καταςκευι ακριβϊν φυςικϊν προτφπων. 46

24 Autodesk: Ψηφιακό προτυποπούηςη Engineering Simulation Visualization Manufacturing Ψηφιακό προτυποπούηςη: οφϋλη 48

25 Συμπερϊςματα Παρουςιάςτθκαν ςυνοπτικά θ φάςθ τθσ προϊςτορίασ του ςχεδιαςμοφ από τθν αρχαιότθτα μζχρι τθ δεκαετία του ϋ50, και θ φάςθ τθσ ιςτορίασ του CAD/CAM από τθ δεκαετία του ϋ50 μζχρι ςιμερα. Σα ςφγχρονα εργαλεία ςχεδιαςμοφ προϊόντων παρζχουν τθ δυνατότθτα και το περιβάλλον για πλιρθ εικονικό ςχεδιαςμό, ςυναρμολόγθςθ, καταςκευι, κινθματικι και δυναμικι ανάλυςθ, εξομοίωςθ λειτουργίασ, τεκμθρίωςθ, ςυντιρθςθ, απόςυρςθ και ανακφκλωςθ. Σο πλαίςιο τθσ προςζγγιςθσ αυτισ ονομάηεται Δια Βίου Διαχείρθςθ Προϊόντοσ. 49

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενςωματωμένου ςυςτήματοσ για χαρακτηριςμό τηλεπικοινωνιακών διατάξεων

Ανάπτυξη ενςωματωμένου ςυςτήματοσ για χαρακτηριςμό τηλεπικοινωνιακών διατάξεων 2011 Ανάπτυξη ενςωματωμένου ςυςτήματοσ για χαρακτηριςμό τηλεπικοινωνιακών διατάξεων Σακελλαρίου Παναγιώτης Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Πανεπιςτήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιςτών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Thesis Title : 3D Schema Matching Tool

Thesis Title : 3D Schema Matching Tool Thesis Title : 3D Schema Matching Tool Author Name : George Tsamis Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Masters of Science degree in Computer Science University of Crete

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Παντελή Αντωνιάδη, για τη στήριξη και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον εργαστηριακό συνεργάτη κύριο

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή κύριο Παντελή Αντωνιάδη, για τη στήριξη και τις πολύτιμες συμβουλές του, καθώς και τον εργαστηριακό συνεργάτη κύριο 1 Περιεχόμενα Ρερίλθψθ / Abstract... 4 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικι Ειςαγωγι:... 5 1.1 Ρωσ μπικαν ςτθν ηωι μασ οι τριςδιάςτατεσ τεχνολογίεσ απεικόνιςθσ... 5 1.2 Εξζλιξθ των Τριςδιάςτατων τεχνολογιϊν... 7 1.3

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού με εφαρμογή του walking GPS

Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού με εφαρμογή του walking GPS ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΡΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Χρήση WSN για ιχνηλάτηση της τροχιάς ενός κινητού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα