ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: FAX: ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Πξνθεξχζζεη, ειεθηξνληθφ δηεζλή δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο θαη ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο (.Τ.Γ.), δηακεξίζκαηα ηχπνπ Α θαη ηχπνπ Β γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε». 1. Σξφπνο ΔθηΫιεζεο, Κξηηάξην θαηαθχξσζεο, Πξνυπνινγηζκφο Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ειεθηξνληθφ δηεζλή δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά νκάδα εηδψλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ππ αξηζ.3/2015 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ, ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ & Ζ.Μ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Αλαιπηηθά: Α/Α ΟΜΑΓΑ Πεξηγξαθά Μ.Μ. ΠΟΑ Δ 1 Α ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Σεκ./m 2 φςεο ,00 2 Β ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Σεκ ,00 3 Γ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ Σεκ ,00 4 Γ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Σεκ./θ.α ,00 5 Δ ΔΗΓΗΚΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Σεκ./ m ,00 6 Σ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Ζ/Τ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ Σεκ ,00 7 Ε ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΑ- ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ - Σεκ./θ.α ,00 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ 8 Ζ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ Σεκ ,00 9 Θ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Σεκ ,00 10 Η ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΟΗΚΗΑΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ Σεκ ,00 11 Κ ΟΥΖΜΑΣΑ Σεκ ,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΧΝ Α-Κ (πξν ,00 Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α ,94 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΧΝ Α-Κ (κε Φ.Π.Α.) ,94 Οη αλαιπηηθέο πνζφηεηεο αλά νκάδα, αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξηζ.3/2015 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ, ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ Ζ/Μ). Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο θαη γηα ηηο 11 Οκάδεο, πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,94επξψ, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%), ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α (Π.Α.Τ.:Β/171/ ) Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο Ζ πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ- ΗΟΝΗΟΗ ΝΖΟΗ , κε θσδηθφ πξάμεο έληαμεο MIS θαη ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε (πνζφηεηα θαη αμία) πεξηγξάθνληαη θαη πξνδηαγξάθνληαη ζην ππ αξηζ.3/2015 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ, ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ & Ζ.Μ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο ή γηα φιεο ηηο νκάδεο εηδψλ (Α-Κ), γηα ηε ζπλνιηθή σζηφζν πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξεο ηεο «νκάδαο». Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θιεηζηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα θάζε νκάδα εηδψλ πνπ επηζπκεί ή θαη γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ππνςήθηνο ζέιεη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηηο νκάδεο Α, Β, Η, ηφηε ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηηο νκάδεο απηέο. 2. Σαμηλφκεζε εηδψλ θαηϊ CPV (γεληθϋο θαηεγνξέεο): , , , , , , , , , , (αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξηζ.3/2015 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ Ζ/Μ). 3. Υξφλνο, Σφπνο, Γιψζζα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε ππ αξηζ.392/1729/2015 1

2 δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ 120/Α/ ), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» θαη ζην ΠΓ60/07. ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Γηαδηθηπαθά πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΔΖΓΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 31/07/ /08/2015 θαη ψξα 14:00 πκ 03/09/2015 θαη ψξα 14:00 κκ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνεηνηκάδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ζχζηεκα ακέζσο κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ, ζα έρνπλ φκσο ηε δπλαηφηεηα λα ηελ ππνβάιινπλ κφλν κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη ε αλαζέηνπζα αξρή γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία είλαη ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ ή λα αθπξψζνπλ πξνζθνξά κεηά ηελ ππνβνιή ηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 4. ΠξνυπνζΫζεηο πκκεηνράο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζπλεηαηξηζκνχο, ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά νη νπνίνη δχλαληαη λα εθηειέζνπλ ηελ πξνκήζεηα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - δηαδηθηπαθή πχιε Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο ή γηα φιεο ηηο νκάδεο εηδψλ (Α-Κ), γηα ηε ζπλνιηθή σζηφζν πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξεο ηεο «νκάδαο». Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ: φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ αξηζ.392/1729/2015 δηαθήξπμε Σερληθέο & επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο: φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ αξηζ.392/1729/2015 δηαθήξπμε 5. Δγγπάζεηο ζπκκεηνράο Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ή ησλ πξνζθεξφκελσλ νκάδσλ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ (120) εκέξεο. 6. Ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 3 κήλεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο Πξνκεζεπηήο ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, απνδέρεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα φζν δηαξθεί ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο απηήο. 7. Υξφλνο, ηξφπνο- ηφπνο, παξϊδνζεο: φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ αξηζ.392/1729/2015 δηαθήξπμε 8. Ζκεξνκελέα απνζηνιάο πεξέιεςεο ηεο πξνθάξπμεο γηα δεκνζέεπζε Ζκεξνκελία απνζηνιήο, ηεο πεξίιεςεο ηεο ππ αξηζ.392/1729/2015 δηαθήξπμεο, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ είλαη ε: 24/07/2015 κε αξηζκφ εζσηεξηθήο αλαθνξάο Ζκεξνκελία απνζηνιήο, ηεο πεξίιεςεο ηεο ππ αξηζ.392/1729/2015 δηαθήξπμεο, ζην ηεχρνο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο είλαη ε: 31/07/2015. Θ παροφςα κα αναρτθκεί και ςτο πρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ. 9. ΓηΪζεζε ησλ Ϋγγξαθσλ ζηνηρεέσλ ηνπ δηαγσληζκνχ-πιεξνθνξέεο Σν ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ (κειέηε, δηαθήξπμε θαη έληππα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην φπνπ παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα ηεχρε ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο θαη απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ-Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ (1 νο φξνθνο) φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, απφ 10:00π.κ. έσο 13:30κ.κ.. Αξκφδηνο ππάιιεινο Β. Μαθξπγηψξγνο Σαρ. Γ/λζε Μαηδψλνο 147 Σ.Κ Σειέθσλα (2613) Fax (2613) Έμνδα δεκνζέεπζεο: ζα βαξχλνπλ ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/ηεο. Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΚΧΣΑ ΠΔΛΔΣΗΓΖ 2

3 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΠΪηξα:05/05/2015 Αξ.Πξση.: 392/1729 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: «ΚΔΝΣΡΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΣΔΓΔ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ (.Τ.Γ.), ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ Α ΚΑΗ ΣΤΠΟΤ Β ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ-ΗΟΝΗΟΗ ΝΖΟΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 7 ΜΔ ΣΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΠΣΤΞΖ (Δ.Σ.Π.Α.) ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.): Φ.Π.Α.: ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α.): Υακειφηεξε Σηκά ,00επξψ ,94επξψ ,94επξψ 3

4 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΠΪηξα: 05/05./2015 Αξ.Πξση.: 392/1729 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΘΔΜΑ: Πξνκάζεηα απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ην: «ΚΫληξν Ζκεξάζηαο Φξνληέδαο θαη ηϋγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβέσζεο (.Τ.Γ.), δηακεξέζκαηα ηχπνπ Α θαη ηχπνπ Β γηα Ϊηνκα κε λνεηηθά πζηϋξεζε» Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/η.Α). ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ.11389/3/1993 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 185/Β/ ). ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ-247 Α') Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο ηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3310/2005 θαη ηνπ Ν.3414/2005 γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ησλ Α.Δ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α/ ) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3731/ΦΔΚ 263 Α'/ «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» θαη ηδηαίηεξα ηελ 13ε παξάγξαθν ηνπ 20 νπ άξζξνπ. 4

5 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3801/ΦΔΚ 163 Α'/ «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α'/ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/ΦΔΚ 160 Α'/ «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/ΦΔΚ 107 Α'/ «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη ηδίσο ηεο Ε' παξαγξάθνπ. /2011) «- - /2012) ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Π1/2380/ (ΦΔΚ 3400 Β'/ ) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α'/ ) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην -βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ». ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α'/ ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/A/ ) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/ ). ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/ ) θεθ. Β. άξζξα 9 θαη 10. ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζ.π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθπθιίνπ κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α') «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014( ΦΔΚ Α/74/2014). ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Π1 / 2622 / 2013 ( Φ.Δ.Κ Β' / ) «Δμαίξεζε απφ ηελ έληαμε ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) κέρξη ησλ Πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ( ΔΠΑ )». ηελ ππ αξηζ.966/ (ΑΓΑ:ΒΗΔΧ7Λ6-ΣΖΟ) Απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο κε θσδηθφ MIS ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ-ΗΟΝΗΟΗ ΝΖΟΗ ηελ ππ αξηζ.3/2015 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ & Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Σελ ππ αξηζ.44/ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε πίζησζε πνζνχ ,94επξψ ζηνλ Κ.Α (Π.Α.Τ.:Β/171/ ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο ηελ ππ' αξηζ.180/ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ (ππ αξηζ.60823/6454/ Απφθαζε έγθξηζεο Γ. Γξακκαηέα ηεο Α.Γ.Π.Γ.Δ. & Η.). ηελ ππ' αξηζ. 211/ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. γηα ην ηελ ππ αξηζ.230/ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 5

6 Πξνθεξχζζεη Σε δηελέξγεηα Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξάμεο «Πξνκήζεηα απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο θαη ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο (.Τ.Γ.), δηακεξίζκαηα ηχπνπ Α θαη ηχπνπ Β γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο πεληαθνζίσλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ, επηαθνζίσλ εμήληα επηά επξψ θαη ελελήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ( ,94επξψ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.23%, κε θσδηθφ MIS ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ-ΗΟΝΗΟΗ ΝΖΟΗ , κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: ΑΡΘΡΟ Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Α.1 Αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ην: «Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο θαη ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο (.Τ.Γ.), δηακεξίζκαηα ηχπνπ Α θαη ηχπνπ Β γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε». Α.2. ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ. Γηεχζπλζε: Μαηδψλνο 147, Σ.Κ Πάηξα ΦΑΞ: Σειέθσλα: ,244,249,327,344 Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Α.3. ηνηρεέα θνξϋα πινπνέεζεο ηεο πξνκάζεηαο Γήκνο Παηξέσλ, κε Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Β -Γ Παηξψλ Α.4. Υξφλνο θαη Σφπνο δηεμαγσγάο ηνπ Γηαγσληζκνχ-Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ 120/Α/ ), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» θαη ζην ΠΓ60/07. ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΔΖΓΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γηαδηθηπαθά πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 31/07/ /08/2015 θαη ψξα 14:00 πκ 03/09/2015 θαη ψξα 14:00 κκ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνεηνηκάδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ζχζηεκα ακέζσο κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ, ζα έρνπλ φκσο ηε δπλαηφηεηα λα ηελ ππνβάιινπλ κφλν κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη ε αλαζέηνπζα αξρή γηα παξνρή 6

7 δηεπθξηλίζεσλ επί φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία είλαη ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ ή λα αθπξψζνπλ πξνζθνξά κεηά ηελ ππνβνιή ηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ, ε νπνία είλαη θαη επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, νξίζηεθε κε ηελ ππ αξηζ.211/ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Α.5. ΣερληθΫο πξνδηαγξαθϋο Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο σο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ ππ αξηζ.230/ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο (ππ αξηζ.3/2015 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ Ζ/Μ). Α.6. Σξφπνο ΔθηΫιεζεο-Πξνυπνινγηζκφο Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ειεθηξνληθφ δηεζλή αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά νκάδα εηδψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ππ αξηζ.3/2015 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ, ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ & Ζ.Μ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο θαη γηα ηηο 11 ΟκΪδεο, πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ ,94επξψ, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%), ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015, θαη ζα θαιπθζεί κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Σα πξνο πξνκήζεηα είδε (πνζφηεηα θαη αμία) πεξηγξάθνληαη θαη πξνδηαγξάθνληαη ζην ππ αξηζ.3/2015 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Ζ/Μ, ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ & Ζ.Μ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβϊιινπλ πξνζθνξϊ, γηα κηα ά πεξηζζφηεξεο ά γηα φιεο ηηο νκϊδεο εηδψλ (Α-Κ), γηα ηε ζπλνιηθά σζηφζν πξνθεξπρζεέζα πνζφηεηα ησλ εηδψλ θϊζε νκϊδαο. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξεο ηεο «νκάδαο». Δπηζεκαέλεηαη, φηη νη δηαγσληδφκελνη ζα πξϋπεη λα ππνβϊιινπλ θιεηζηά ζθξαγηζκϋλε πξνζθνξϊ γηα θϊζε νκϊδα εηδψλ πνπ επηζπκεέ ά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ νκϊδσλ. Γηα παξϊδεηγκα, αλ Ϋλαο ππνςάθηνο ζϋιεη λα ππνβϊιιεη πξνζθνξϊ γηα ηηο νκϊδεο Α, Β, Η, ηφηε ζα ππνβϊιιεη πξνζθνξϊ γηα ηηο νκϊδεο απηϋο. Α.7. πκβαηηθϊ ηνηρεέα Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή, θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : Ζ δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ Ζ ππ αξηζ.3/2015 κειέηε Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Ζ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε Α.8. Γηθαέσκα πκκεηνράο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά πλεηαηξηζκνί Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 7

8 πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο "πξνκεζεπηήο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. Α.9. Απνθιεηζκφο πκκεηνράο ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή αληίζηνηρεο αξρήο άιινπ θξάηνποκέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή αλαπηχζζνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ ή ΑΔ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ή αληίζηνηρν θνξέα άιινπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, ή αλαπηχζζνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζνη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 43.1 ηνπ ΠΓ 60/2007., ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ β) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γ) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/E0K ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο δ) Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. Α.10. ΠξνυπνζΫζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε ) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο: 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ, παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : o Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. o Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. o Οη νηθνλνκηθνί θνξείο -ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο : 8

9 - είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ.pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α) γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β) γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ) γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 2. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Α.11. πκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο-δηεπθξηλέζεηο επέ ησλ εγγξϊθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο- ελδηαθεξφκελνπο κέρξη ηελ 24/08/2015 θαη ψξα κ.κ. θαη απηέο (πιεξνθνξίεο -δηεπθξηλίζεηο) ζα παξέρνληαη απφ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ηελ 26/08/2015 θαη ψξα 14.00πκ. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ.pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο, ζρεηηθέο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Α.12. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθά αξρεένπ.pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Τ.Α 11389/93, ην Ν.4155/13((ΦΔΚ/Α'/ ) θαη ην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: I. ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Β.4.1. ηεο παξνχζαο) πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ή ησλ πξνζθεξφκελσλ νκάδσλ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 2. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (παξ.1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ.60/2007). Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ην Ν. 1599/86 φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: -θπζηθά πξφζσπα -νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. -δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ -Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. 9

10 -ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 3. Πηζηνπνηεηηθφ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (παξ. 2, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ.60/2007). 4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα αλαθέξεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 6. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 7. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α. φηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. φηη δελ έρνπλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη φηη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Ζ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ γηα ζπλήζε ρξήζε, απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή πξνβιεκάησλ γηα δχν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη παξνρή αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, φπνπ ρξεηάδεηαη, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά γηα θάπνηα επί κέξνπο νκάδα ή πιηθφ. 10. Δάλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο, ζα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζή ηνπ γηα ην πνηφο είλαη ν θαηαζθεπαζηήο θαη δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη αλαιακβάλεη λα πξνκεζεχζεη ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. 11. Ο πξνκεζεπηήο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ (άξζξν 45 ηνπ Π.Γ.60/2007) θαη κε πνηλά απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά θαη εληφο ηνπ θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο-σερληθήο Πξνζθνξάο: α) Γήισζε γηα ην κέζν θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ νκάδσλ πιηθψλ, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεη πξνζθνξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ νκάδσλ πιηθψλ, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεη πξνζθνξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). β) Ηζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ ή δήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ. γ) θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε. Οη 10

11 παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη, εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα ππεξεζία (αλαζέηνπζα αξρή), κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ δε (ν απνδέθηεο) είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. ζ) δήισζε-αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν ν πξνκεζεπηήο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο. II. ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ Σα σο άλσ γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο αιιά κε έθδνζε ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο III. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ (ΖκεδαπΪ ά ΑιινδαπΪ) 1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο ή/θαη Αιινδαπνχο Πνιίηεο 2. Σα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζχζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο θαη εθπξνζψπεζήο ηνπο, φπσο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ΦΔΚ θιπ.) ελ ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 3. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ Ννκηθά Πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο Α.Δ., απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο Α2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. IV. ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Β.4.ηεο παξνχζαο, πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ή ησλ πξνζθεξφκελσλ νκάδσλ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 2. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο Α2, Α3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. V. ΔΝΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 2. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ, γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο. Ζ εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο φζνλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία, απαηηείηαη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή, Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. ππνβάιιεηαη πξσηφηππν θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξία. 4. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, πξέπεη λα ππνβάιινληαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά ην λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπ ηδξχκαηνο πνπ ηα εθδίδεη θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο, δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 11

12 αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη αιινδαπψλ ππνςεθίσλ. VI. Όιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, πξϋπεη λα ππνγξϊθνληαη, απφ ην έδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηϋρεη ζην δηαγσληζκφ ά φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεέα, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηάο. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. (Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ά ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ππνγξϊθνληαη ςεθηαθϊ απφ ηνπο Ϋρνληεο ππνρξϋσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηεέηαη ζρεηηθά ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξϋπεη λα θϋξνπλ εκεξνκελέα ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελέα ηειεπηαέαο δεκνζέεπζεο ζηνλ ηχπν ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο Ϋσο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α 74/ ). ΑΡΘΡΟ Β. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Β.1. Σξφπνο ππνβνιάο θαη ζχληαμεο πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο αλά νκάδα εηδψλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/ ), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», ζην Π.Γ. 60/07 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ ή λα αθπξψζνπλ πξνζθνξά κεηά ηελ ππνβνιή ηεο. 12

13 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κφλν ζε έληππε κνξθή δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. Β.2. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : (α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» (δηαθξηηά γηα θάζε Οκάδα εηδψλ γηα ηελ νπνία ζα δψζεη πξνζθνξά). *(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Β.2.1. Πεξηερφκελα (ππν)θαθϋινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο - Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ: α) Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν Α.12. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, (ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο) ην Ν.4155/13((ΦΔΚ/Α'/ ) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». β) Ζ Σερληθή Πξνζθνξά (ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ Οκάδσλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ: Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο Καηάζηαζε κε παξφκνηεο παξαδφζεηο γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα (ή παξαπιήζηα) είδε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο. Οηηδήπνηε άιιν πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 3/2015 θαη αλάινγα κε ηελ νκάδα, ή πιηθφ θάπνηαο νκάδαο. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ). Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ (ππν)θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (άξα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή) ηφηε νθεέινπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα ηα πξνζθνκέζνπλ ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,ζε έληππε κνξθή, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο (ζε ζθξαγηζκϋλν ππνθϊθειν κε εμσηεξηθέο ελδείμεηο «επηκέξνπο έληππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο»). Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ. Σα ειεθηξνληθϊ ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα 13

14 δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. Σα ηερληθά θπιιάδηα (φπνπ απηά πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 3/2015) εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπο ζε έληππε κνξθή εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ πνπ έρεη ππνβάιεη ειεθηξνληθά ν ζπκκεηέρσλ. Οη Γεληθνί φξνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηεο ππ αξηζ.3/2015 κειέηεο είλαη απαξάβαηνη, ηζρχνπλ γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ε κε ζπκκφξθσζε Ϋζησ θαη κε Ϋλα απφ απηνχο ζα Ϋρεη ζαλ ζπλϋπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Ο θάζε ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαιείηαη λα ηεθκεξηψζεη ηα αλαθεξφκελα. Β.2.2. Πεξηερφκελα (ππν)θαθϋινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξνκεζεπηή), δηαθξηηά γηα θάζε Οκάδα εηδψλ. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επέ πνηλά απνξξέςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα επηζπλάςεη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf ζηνλ (ππν)θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ (πξνζάξηεκα), ηα θάησζη: A. Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, θαη λα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ: α) ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη γ) ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, απφ ηνλ νξηζζέληα θνηλφ εθπξφζσπν. Β. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κηα ά πεξηζζφηεξεο νκϊδεο (Α-Κ) γηα ηε ζπλνιηθά σζηφζν πξνθεξπρζεέζα πνζφηεηα θϊζε νκϊδαο. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξεο ηεο «νκάδαο». Γ. Δθφζνλ πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιάξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηζεκαέλεηαη φηη ππνςάθηνη πνπ ζα ζπκκεηϊζρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκϊδεο, ζα ζπκπιεξψζνπλ μερσξηζηφ Ϋληππν Οηθνλνκηθάο πξνζθνξϊο γηα θϊζε ΟκΪδα. Β.3. ΣηκΫο Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ, ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΧ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ : Όιεο ηηο επηβαξχλζεηο (θφξνπο, δαζκνχο, κεηαθνξηθά θιπ) πιελ ηνπ Φ.Π.Α., νη νπνίεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή Σηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ επίζεο ηνλ πξνκεζεπηή. Πξνζθνξέο ζε άιιν λφκηζκα ή πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγκα ή ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο πξνζθνξάο θαη ηεο ζχκβαζεο νχηε θαη ζε ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο. 14

15 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, φπσο επίζεο θαη θάζε πξνζθνξά απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή. Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Β.4 Δγγπάζεηο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) Β.4.1 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο (1) Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθϊ απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ή ησλ πξνζθεξφκελσλ νκάδσλ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν Β.5. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δειαδή ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ (120) εκέξεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί πξηλ ηε ιήμε ηεο λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη σο εμήο: a. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ην Γηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε ζχκβαζε πξνκήζεηαο, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. b. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο Γηαγσληδφκελνπο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ, επηζηξέθνληαη εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή θαη ην Γηαγσληδφκελν. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: Σελ εκεξνκελία Έθδνζεο. Σνλ Δθδφηε. Σνλ Φνξέα ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ( Γήκνο Παηξέσλ). Σνλ Αξηζκφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. Σελ πιήξε Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο ή ηεο δηδήζεσο. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ (Γήκνο Παηξέσλ) θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 15

16 Β.4.2 Δγγχεζε θαιάο εθηϋιεζεο (2) Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα: 1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 2. Σνλ εθδφηε. 3. Σνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ( Γήκνο Παηξέσλ). 4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 5. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 7. Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 8. 'Οηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 9. 'Οηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ν.η.α. πνπ έρεη ζπλάςεη ηε ζχκβαζε θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο απφ ηεο απιήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 10. 'Οηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 11. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ην ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά, πιένλ δχν (2) κήλεο. 12. 'Οηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ν.η.α. πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Ζ Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Β.4.3 Δγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο (3) Γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο Α (Δμνπιηζκφο ΓΓΓ ), ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε ειάρηζηε απνδεθηή δηάξθεηα ηεο είλαη δχν (2) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εγγπήζεηο κπνξεί λα εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 (Α'139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Β.5. Υξφλνο Ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 3 κάλεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 16

17 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο Πξνκεζεπηήο ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, απνδέρεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα φζν δηαξθεί ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο απηήο. Β.6. ΑληηπξνζθνξΫο-ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξϋο ην Γηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Β.7. Γιψζζα Γηαδηθαζέαο Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη θάζε έγγξαθν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ''Apostile" ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ. είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. Όια ηα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθϊ (π.ρ. ΠηζηνπνηεηηθΪ ISO) νθεέινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηϊθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηπρφλ ππνβαιιφκελα ηερληθϊ θπιιϊδηα. ΑΡΘΡΟ Γ. ΣΡΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γ.1. Γηαδηθαζέα ειεθηξνληθάο απνζθξϊγηζεο πξνζθνξψλ Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 10/09/2015 θαη ψξα 11:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Γ.2. Γηαδηθαζέα ειεθηξνληθάο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή, θξηηήξην αμηνιφγεζεο εέλαη ε ρακειφηεξε ηηκά αλά Οκάδα εηδψλ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε: ε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο ηξέρνπζεο ζηελ αγνξά ηηκέο, θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 17

18 Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, ν νπνίνο πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Ηζφηηκεο, ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ειεθηξνληθψλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά», ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: α) ειέγρεη γηα θάζε έλαλ απφ ηνπ δηαγσληδφκελνπο ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δειαδή: ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά" θαηά ηα άξζξα Α.12., Β.2.1., ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηα άξζξα Α.8., Α.9., ηελ πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα άξζξα Α.12. θαη Β ηεο Παξνχζαο. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα απεπζχλεη ειεθηξνληθφ αίηεκα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηέζεζαλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εγγξάθσο αλ δεηεζεί,ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλήζεηο. β) ζηε ζπλέρεηα αθνχ κνλνγξάςεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζρεηηθνχ (ππν)θαθέινπ, πεξηιεπηηθά κελ αιιά κε ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη εάλ είλαη ζχκθσλα ή φρη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Σέινο, ζην πξαθηηθφ θαηαγξάθνληαη νη πιεξνχληεο ηα θξηηήξηα επηινγήο, νη απνθιεηφκελνη απφ ην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθάζηνπ ησλ απνθιεηνκέλσλ. γ) Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ζην χζηεκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε ζπλεκκέλν ην Πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη' απηνχ, κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Β.7. ηεο παξνχζαο. Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ή αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζήο ηνπο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρσξά ζην επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη απνζθξαγίδεη ειεθηξνληθά ηνπο ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην. πγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, i) Διέγρεη ηελ νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδφκελσλ, θαηά ην άξζξν Β.2.2. ηεο παξνχζαο, ii) ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο αθνχ κνλνγξάςεη ηα έληππα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά). Αλ πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ζην χζηεκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε ζπλεκκέλν ην Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη' απηνχ κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Β.7. ηεο παξνχζαο. Δθφζνλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεη ηα πξαθηηθά γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη αλαδεηθλχεη ηνλ ή θαη ηνπο κεηνδφηεο. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ αλνίρηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζην κεηνδφηε. 18

19 Γ.3. ΔλζηΪζεηο-ΠξνζθπγΫο Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 15 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ),θαη ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013, ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ΔΖΓΖ θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ην ππνβάιεη θαη ζε έληππε κνξθή εληφο πξνζεζκίαο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν, σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, εθηφο αλ ππάξρεη πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο, φπσο απηή ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά θαη ηεο έλζηαζεο, φπσο έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, νπφηε σο εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. Δηδηθά, γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη : 1) Καηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 2) Καηά ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ζε απηνχο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία ππνβάιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ε νπνία ηειηθά θαη απνθαζίδεη. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Οη Γηαγσληδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππέβαιαλ ελζηάζεηο, ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο έλζηαζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο έλζηαζεο θαη εθδίδεη πξαθηηθφ ην νπνίν ππνβάιεη (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εθδνζείζα απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθεχγνληα. Γ.4. Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β' 1317/ ) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. ΑΡΘΡΟ Δ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ Γ.1. Κξέζε ΑπνηειΫζκαηνο Γηαγσληζκνχ Με θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππ φςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: - Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 19

20 - Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. - Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. - Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά ζα γίλεη θαηά πεξίπησζε ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, ν νπνίνο πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ κε γλσκνδφηεζή ηεο καδί κε αηηηνιφγεζε επί ηπρφλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη κηα εθ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 21 ηεο Τπ. Απφθαζεο αξ /93. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ ιάβεη ππφςε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ελψ ζε θάζε πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο. Μεηνδφηεο ζα αλαθεξπρζεί ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά νκάδα εηδψλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξηζ.3/2015 κειέηε. Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ δχλαηαη λα απεπζχλεη αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο - ρξήζηεο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο ΤΑ 11389/1993/ΦΔΚ Β 185 (ΔΚΠΟΣΑ). Γ.2. Αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο θαη ππνγξαθά ζχκβαζεο ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζεκεία: α. Σν είδνο β. Σελ πνζφηεηα γ. Σελ ηηκή δ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ. ζη. Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο απηήο, είλαη άθπξε. δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ 20

21 αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ιε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Γ.3. χκβαζε Οη ζπκβάζεηο θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε,ππνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε (αλαζέηνπζα αξρή, πξνκεζεπηή). Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε, ζηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή θαη ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπνληαη εθφζνλ δελ αιινηψλνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν (είδνο, πνζφηεηα, παξαδνηέα) θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ε νπνία ζα απνηειεί παξάξηεκα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη ζε 6 κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα 1,5 κάλα, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή κε απηή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ην ίδην αθξηβψο είδνο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: Σνλ Σφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Σα ζπκβαιιφκελα κέξε Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαηάμεηο Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα Σε ζπκθσλεζείζα ηηκή Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ Σελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο Σνλ ηξφπν πιεξσκήο Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο σο αζήκαλην. β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. ΑΡΘΡΟ Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΛΖΡΧΜΖ Δ.1. Υξφλνο ΠαξΪδνζεο θαη Παξαιαβάο ησλ Δηδψλ Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζε ρξφλνπο φπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην ησλ Γεληθψλ φξσλ ηνπ Σεχρνπο ηεο κειέηεο 3/2015 ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: ΟΜΑΓΔ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ, Ζ, Θ, Η: Έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηα είδε ησλ αλσηέξσ νκάδσλ. ΟΜΑΓΑ Ε: Έσο ζαξάληα πέληε (45) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηα είδε ηεο αλσηέξσ νκάδαο. 21

22 ΟΜΑΓΑ Κ: Έσο εμήληα (60) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηα είδε ηεο αλσηέξσ νκάδαο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζε θάπνην θσδηθφ. Ο θάζε πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο βάζεη ηνπ πξνηχπνπ EN ISO- 9001:2000 γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κε ηελ παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε (φπνπ απηή πξνβιέπεηαη) θαη ζέζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ νξηζκέλα απφ απηά βξεζνχλ φηη, δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα απνξξίπηνληαη θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη ηα αθαηάιιεια πιηθά κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη, εθπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήκνπ. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ δελ παξαδψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ' απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε κεηαθνξά ή ηνπνζέηεζε/ εγθαηάζηαζή ηνπ. Αθφκα, θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνμελήζεη ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε/ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά απηέο άκεζα, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε, ε Τπεξεζία ζα απνθαζηζηά απηέο γηα ινγαξηαζκφ θαη εηο βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή. ε θάζε πεξίπησζε, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ πιήξσο εγθαηεζηεκέλν θαη ηνπνζεηεκέλν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα. Δ.2. ΜΫηξα πξνζηαζέαο Ο Πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ ηνπνζεηήζεσλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. Δπίζεο, ν Πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηακεραλήκαηα θαη ινηπά κέζα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ, πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη αλ εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο. Δ.3. Σξφπνο πιεξσκάο-κξαηάζεηο Ζ ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά: ηελ έθδνζε λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ (ηηκνινγίνπ), ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ελψ ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο κέζα ζε δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο νη δαζκνί, θφξνη θαη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 22

23 ΑΡΘΡΟ Σ. ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σ.1. Δπέιπζε δηαθνξψλ Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Παηξέσλ), ζχκθσλα κε ην Ν / 2010 θαη βάζεη ηνπ ειιεληθνχ νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ. Σ.2. Δπηπξφζζεηεο ππνρξεψζεηο πξνκεζεπηά Μεηαμχ ησλ άιισλ θαη φισλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 3/2015, κεηά ην πέξαο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο/ εγθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ ηνπ εμνπιηζκνχ (εηδηθά γηα ηηο Οκάδεο Σ, Ε, Ζ, Η, Κ), ζα γίλεη πιήξεο θαη εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ, ιεηηνπξγίαο, νξζήο ρξήζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. Σ.3. ΓηαθνξΫο Γηαθάξπμεο-Νφκσλ Γηα θϊζε ζϋκα πνπ δελ ξπζκέδεηαη κε ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, Ϋρνπλ εθαξκνγά νη δηαηϊμεηο ηνπ Ν.4155/13, ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν.3852/2010, ηνπ Π.Γ. 60/07 θαη ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ), φπσο ηζρχνπλ. ΑΡΘΡΟ Ε. ΓΖΜΟΗΔΎΔΗ Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε: ηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ), ηνλ ειιεληθφ ηχπν, ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ηξεηο ηνπηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, κία εβδνκαδηαία, ην δηθηπαθφ ηφπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.., ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ: Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο αλαξηάηαη ζηελ δηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ζε επηκειεηήξηα θαη ινηπνχο θνξείο. χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09 θαη ηελ αληίζηνηρε 3ε παξάγξαθν ηνπ 4νπ άξζξνπ ηνπ Ν. 3548/07, νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβιεζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ/ηνπο αλάδνρν/ρνπο πξνκεζεπηή/εο, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. ΠΪηξα:05./05/2015 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΚΧΣΑ ΠΔΛΔΣΗΓΖ 23

24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Γ/ΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ Απιθ.Μελέηηρ: 3 ςνηάξαρ: Μοςθλοςζέληρ Δ. Έηορ: 2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ & Ζ/Μ ΣΜΖΜΑ Ζ/Μ Κένηρο Ημερήζιας Φρονηίδας και Σηέγες Υποζηεριδόμενες Γιαβίωζες (Σ.Υ.Γ.), διαμερίζμαηα ηύποσ Α και ηύποσ Β για άηομα με νοεηική σζηέρεζε ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΟΜΑΓΑ ΜΔΛΔΣΖ: ΚΧΓΗΚΟ ΜΔΛΔΣΖ ΦΑΖ ΚΑΣΖΓ. ΜΔΛΔΣΖ ΚΧΓΗΚΟ ΣΔΤΥΟΤ ΑΝ. ΠΑΡ. ΠΑΣΡΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ

25 Περιεχόμενα ΓΕΝΛΚΑ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΡΟΤΥΡΑ ΡΟΔΛΑΓΑΨΕΣ ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ CPV ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΟΜΑΔΑ Α ΞΥΛΛΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞ 01 ΞΥΛΛΝΟ ΒΑΚΟ ΕΞ 05 ΝΤΟΥΛΑΡΑ - ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ ΕΞ 10 ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΔΑΡΕΔΟΥ ΕΞ 11 ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΤΟΛΩΟΥ ΚΕΜΑΣΤΑ ΕΞ 12 ΤΑΡΕΗΛ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ ΕΞ 15 ΞΥΛΛΝΟ ΚΟΜΟΔΛΝΟ ΕΞ 16 ΞΥΛΛΝΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΚΛΕΛΣΤΘ ΕΞ 17 ΞΥΛΛΝΟΣ ΡΑΓΚΟΣ ΕΞ 18 ΓΑΨΕΛΟ ΔΫΜΑΤΛΟΥ ΕΞ 19 ΕΜΑΛΟ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ ΕΞ 09 ΡΑΓΚΟΣ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΕΞ 20 ΞΥΛΛΝΟ ΕΜΑΛΟ - ΛΛΝΟΚΘΚΘ ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ ΕΞ 21 ΞΥΛΛΝΑ ΡΑΓΚΑΚΛΑ ΕΞ 36 ΚΑΕΚΛΑ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ ΕΞ 25 ΤΑΡΕΗΛ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ ΟΜΑΔΑ Γ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΕΞ 02 ΞΥΛΛΝΟ ΕΜΑΛΟ ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΕΞ 03 ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΕΞ 04 ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ ΕΞ 06 ΤΑΡΕΗΛ ΕΓΑΣΛΑΣ ΕΞ 07 ΤΑΡΕΗΛ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ ΕΞ 08 ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ ΕΞ 13 ΓΑΨΕΛΟ RECEPTION ΕΞ 28 ΚΛΝΘΤΟ ΚΑΚΛΣΜΑ ΕΞ 29 ΚΑΚΛΣΜΑ ΕΞ 30 ΚΑΚΛΣΜΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ

26 ΕΞ 31 ΚΑΕΚΛΑ. ΓΑΨΕΛΟΥ ΕΞ 33 ΚΑΕΚΛΑ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Δ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΣΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ ΕΞ 14 ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ ΕΞ 34 ΚΑΕΚΛΑ ΩΑΛΑΫΣΘΣ ΕΞ 35 ΚΑΚΛΣΜΑ ΔΫΜΑΤΛΟΥ ΕΞ 37 ΡΟΛΥΚΟΝΑ ΕΞ 38 ΚΑΝΑΡΕΣ ΕΞ 39 ΚΑΝΑΡΕΣ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ (Γωνιακόσ) ΕΞ 40 ΚΛΛΝΘ - ΚΕΨΑΛΑΛ ΕΞ 68 ΛΕΥΚΑ ΕΛΔΘ, ΛΟΛΡΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΔΫΜΑΤΛΫΝ ΟΜΑΔΑ Ε ΕΛΔΛΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞ 22 ΑΝΟΛΩΤΑ ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΑΨΛΑ ΤΥΡΟΥ DEXION ΕΞ 26 ΕΛΔΛΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΛΣΤΟΣ ΣΘΜΑΛΑΣ) ΕΞ 27 ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ Θ/Υ ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΫΝ ΕΞ 49 PROJECTOR ΕΞ 50 Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΕΞ 51 ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΕΞ 52 ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ ΜΘΩΑΝΘΜΑ ΕΞ 53 SERVER ΕΞ 54 UPS ΕΞ 55 RACK ΕΞ 56 ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΕΞ 57 DVD PLAYER ΕΞ 58 ΣΤΕΕΟΨΫΝΛΚΟ ΑΔΛΟΨΫΝΛΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΕΞ 59 ΟΛΚΛΑΚΟ ΑΔΛΟΨΫΝΛΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΕΞ 60 ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΕΞ 61 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΞ 62 ΣΥΣΚΕΥΘ FAX ΕΞ 63 ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ ΟΜΑΔΑ Η ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΑ- ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΛΟ - ΕΣΤΛΑΤΟΛΟ ΕΞ 23 ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΛΜΑΤΛΟΚΘΚΕΣ ΑΡΟΔΥΤΘΛΫΝ ΡΑ.01 ΕΜΑΛΟ ΜΘΩΑΝΘΣ ΚΑΨΕ ΡΑ.02 ΪΥΓΕΛΟ ΡΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΡΑ.03 ΡΟΤΘΛΕΑ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΘ

27 ΡΑ.04 ΕΜΑΛΟ ΝΕΟΩΥΤΘΣ ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΑ.05 ΕΜΑΛΟ ΡΑ.06 ΕΜΑΛΟ ΣΥΤΑΛΕΑ ΡΑ.07 ΪΥΓΕΛΟ ΡΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘ, ΕΡΛΤΟΛΩΛΟ ΕΜΑΛΟ ΡΑ.08 ΕΡΛΤΟΛΩΟ ΕΜΑΛΟ ΡΑ.09 ΡΑΓΚΟΣ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟΣ ΡΑ.10 ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΨΛΤΕΗΑ ΔΛΡΛΘ ΥΓΑΕΛΟΥ ΡΑ.11 ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΛΣ ΕΣΤΛΕΣ ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΡΑ.12 ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟ GRILL ΜΟΝΟ ΥΓΑΕΛΟΥ ΝΕΟΥ ΡΑ.13 ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΜΑΚΑΟΝΛΕΑ ΜΟΝΘ ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΡΑ.14 ΜΘΩΑΝΘ, ΚΑΛΟΥΡΛ, ΞΘΑΝΤΘΛΟ ΗΥΜΑΛΚΫΝ ΡΑ.15 ΛΑΝΤΗΑ ΜΟΝΘ ΡΑ.16 ΕΜΑΛΟ 90*70* ΡΑ.17 ΕΜΑΛΟ 100*70* ΡΑ.18 ΕΡΛΤΟΛΩΛΟ ΔΛΡΛΟ ΑΨΛ ΡΑ.19 ΨΟΥΝΟΣ ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟΣ ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ ΡΑ.20 ΪΥΚΤΛΚΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ-ΚΑΤΑΪΥΞΘ ΡΑ.21 ΪΥΓΕΛΟ ΡΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΡΑ.22 ΕΜΑΛΟ ΡΑΓΚΟΣ ΡΑ.23 ΤΟΩΘΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΡΑ.24 ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΟ ΑΨΛ ΡΑ.25 ΤΑΡΕΗΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΑ.26 ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΑΓΫΓΘΣ ΟΣΜΫΝ ΡΑ.27 ΨΟΥΝΟΣ ΚΕΑΜΛΚΫΝ ΡΑ.28 ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΕΣΤΛΑΤΟΛΟΥ - ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Θ ΕΞΟΡΛΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΘΛΟΥ ΕΞ 41 ΣΤΑΤΛΚΟ ΡΟΔΘΛΑΤΟ ΕΞ 42 ΡΟΛΥΗΥΓΟ ΤΟΛΩΟΥ ΞΥΛΛΝΟ ΕΞ 43 ΣΥΣΚΕΥΘ ΚΫΡΘΛΑΣΛΑΣ ΕΞ 44 ΣΤΫΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Κ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΥΡΘΕΣΛΫΝ ΥΓΕΛΑΣ ΕΞ 45 ΨΛΑΛΘ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΞ 46 ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΚΛΛΝΘ ΑΣΚΕΝΟΥΣ ΕΞ 47 ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΝΤΟΥΛΑΡΛ ΛΑΤΛΚΫΝ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ ΕΞ 48 ΣΚΑΜΡΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ ΟΜΑΔΑ Λ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΟΛΚΛΑΚΫΝ ΣΥΣΚΕΥΫΝ

28 ΕΞ 64 ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΣΤΕΓΝΫΤΘΛΟ ΕΞ 65 ΪΥΓΕΛΟ ΕΞ 66 ΚΟΥΗΛΝΑ ΕΞ 67 ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ ΟΜΑΔΑ Κ ΟΩΘΜΑΤΑ OX 1 Πχθμα tour van

29 ΓΕΝΙΚΑ Θ παροφςα μελζτθ κζτει τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ του κτιρίου κακϊσ και οχιματοσ τφπου tour Van. Θ προμικεια αυτι ζχει ωσ ςτόχο να ενςωματϊςει εξοπλιςμό που κα είναι ςφμωωνοσ με τθ χριςθ του κτιρίου αυτοφ ωσ κζντρο θμεριςιασ ωροντίδασ και ςτζγθ υποςτθριηόμενθσ διαβίωςθσ, οικοτροωείο 9 ατόμων και διαμζριςμα 4 ατόμων για άτομα με Νοθτικι Υςτζρθςθ. Στουσ παρακάτω πίνακεσ αποτυπϊνεται αναλυτικά ο προσ προμικεια εξοπλιςμόσ με αναωορά ςτο επίπεδο/ χριςθ/ κωδικό χϊρου, ςτθν Ομάδα/ Κατθγορία, ςτον αντίςτοιχο Κωδικό χαρακτθριςμοφ κάκε υλικοφ και ςτθ ποςότθτα. ΕΞΫΤΕΛΚΟΣ - ΡΕΛΒΑΛΛΫΝ ΩΫΟΣ ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ ΠΟΟΣΗΣΑ ΡΕΛΒΑΛΛΫΝ ΩΫΟΣ ΞΥΛΛΝΑ ΡΑΓΚΑΚΛΑ Β ΕΞ 21 5 TEM. ΕΛΔΛΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΛΣΤΟΣ ΣΘΜΑΛΑΣ) Ε ΕΞ 26 1 TEM. ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ Ε ΕΞ 27 2,48 m 2 ΥΡΟΓΕΛΟ ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣ Α ΚΕΝΤΟ ΘΜΕΘΣΛΑΣ ΨΟΝΤΛΔΑΣ ΣΥΔ 1,2 ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ- ΑΣΑΝΣΕ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΘΜΕΑΣ - - 3,10 ΔΛΑΔΟΜΟΣ ΩΫΟΛ ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΫΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΫΝ 5,6 ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ- ΑΣΑΝΣΕ ΤΫΝ ΣΥΔ ΜΘΩΑΝΟΣΤΑΣΛΟ ΘΛΕΚΤΟΣΤΑΣΛΟ - 9 ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ ΩΫΟΛ ΑΝΟΛΩΤΑ ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΑΨΛΑ DEXION Ε ΕΞ ΤΕΜ. 11 ΩΫΟΣ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΫΝ ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΣΤΕΓΝΫΤΘΛΟ Λ ΕΞ 64 2 ΤΕΜ. - 29

30 ΛΣΟΓΕΛΟ ΚΫΔ. ΩΫΟΥ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΩΫΟΥ ΚΕΝΤΟ ΘΜΕΘΣΛΑΣ ΨΟΝΤΛΔΑΣ (50 ΑΤΟΜΫΝ) 15 ΑΛΚΟΥΣΑ ΑΝΑΪΥΩΘΣ- ΣΥΓΚΕΝΤΫΣΕΫΝ 16 ΩΫΟΣ ΕΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ- ΑΡΑΣΩΟΛΘΣΘΣ 14 ΓΑΨΕΛΟ ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ 17 ΩΫΟΣ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΛΟΥ 13 ΩΫΟΣ ΑΤΟΜΛΚΘΣ- ΟΜΑΔΛΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ 11,12 ΩΫΟΣ ΑΡΟΔΥΤΘΛΫΝ- ΝΤΟΥΣ ΡΕΛΓΑΨΘ ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 30 ΚΑΤΘΓΟΛ Α ΚΫΔ. ΕΞΟΡΛΛ ΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΚΛΝΘΤΟ ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ TEM. ΞΥΛΛΝΟ ΒΑΚΟ Α ΕΞ 01 1 TEM. ΞΥΛΛΝΟ ΕΜΑΛΟ οπτικοακουςτικοφ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ Γ ΕΞ 02 1 TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 8 TEM. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. PROJECTOR ΣΤ ΕΞ 49 1 ΤΕΜ. ΣΤΕΕΟΨΫΝΛΚΟ ΑΔΛΟΨΫΝΛΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΣΤ ΕΞ 58 1 ΤΕΜ. ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΣΤ ΕΞ 56 1 ΤΕΜ. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΤΑΡΕΗΛ ΕΓΑΣΛΑΣ Γ ΕΞ 06 4 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. ΤΑΡΕΗΛ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Α ΕΞ 12 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Γ ΕΞ 33 6 TEM. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΛΟΥ Η ΑΡΟΚΟΡΘ ΣΤΑΤΛΚΟ ΡΟΔΘΛΑΤΟ Θ ΕΞ 41 2 ΤΕΜ. ΡΟΛΥΗΥΓΟ ΤΟΛΩΟΥ ΞΥΛΛΝΟ Θ ΕΞ 42 1 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΘ ΚΫΡΘΛΑΣΛΑΣ Θ ΕΞ 43 1 ΤΕΜ. ΣΤΫΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Θ ΕΞ 44 1 ΤΕΜ. ΨΛΑΛΘ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Κ ΕΞ 45 1 ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΑ ΡΑΓΚΑΚΛΑ Β ΕΞ 21 2 ΤΕΜ. ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΛΜΑΤΛΟΚΘΚΕΣ ΑΡΟΔΥΤΘΛΫΝ Η ΕΞ 23 6 TEM. 3 ΓΑΨΕΛΟ ΛΑΤΟΥ ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM.

31 ΚΫΔ. ΩΫΟΥ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΩΫΟΥ ΡΕΛΓΑΨΘ ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΤΘΓΟΛ Α ΚΫΔ. ΕΞΟΡΛΛ ΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΚΛΛΝΘ ΑΣΚΕΝΟΥΣ Κ ΕΞ 46 1 TEM. ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΝΤΟΥΛΑΡΛ ΛΑΤΛΚΫΝ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ Κ ΕΞ 47 1 TEM. 1 ΓΑΨΕΛΟ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΣΚΑΜΡΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Κ ΕΞ 48 1 ΤΕΜ. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 2 TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ RECEPTION (ΓΚΛ) Γ ΕΞ 13 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ Γ ΕΞ 30 1 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ ΜΘΩΑΝΘΜΑ ΣΤ ΕΞ 52 1 TEM. ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΣΤ ΕΞ 60 1 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΘ ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΣΤ ΕΞ 61 1 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΘ FAX ΣΤ ΕΞ 62 1 TEM. 8,9,10 ΩΫΟΛ ΥΓΛΕΛΝΘΣ - - (1ΑΜΕΑ με ντουσ,4απλά) 2 ΩΫΟΣ ΕΛΣΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΕΣ Δ ΕΞ 38 1 ΤΕΜ. 4,5 ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ- ΑΣΑΝΣΕ ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 1 ΤΕΜ ,7 ΔΛΑΔΟΜΟΛ - - ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΣΥΔ 21 ΓΑΨΕΛΟ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ RECEPTION (ΡΟΤΟΚΑΛΛ) Γ ΕΞ 13 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ Γ ΕΞ 30 1 TEM. ΣΥΣΚΕΥΘ ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΣΤ ΕΞ 61 1 ΤΕΜ. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 20 ΩΫΟΣ ΕΛΣΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΕΣ Δ ΕΞ 38 1 ΤΕΜ. 31

32 ΚΫΔ. ΩΫΟΥ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΩΫΟΥ 18,19 ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ- ΑΣΑΝΣΕ Α ΟΟΨΟΣ ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ (50 ΑΣΟΜΩΝ) ΡΕΛΓΑΨΘ ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΤΘΓΟΛ Α ΚΫΔ. ΕΞΟΡΛΛ ΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 1 ΤΕΜ. - - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣ Α 15 ΩΫΟΣ ΘΣΥΩΑΣΤΘΛΟΥ ΚΑΝΑΡΕΣ Δ ΕΞ 38 1 ΤΕΜ. ΚΑΕΚΛΑ ΩΑΛΑΫΣΘΣ Δ ΕΞ 34 1 ΤΕΜ. ΚΛΛΝΘ - ΚΕΨΑΛΑΛ Δ ΕΞ 40 2ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΟ ΚΟΜΟΔΛΝΟ Α ΕΞ 15 2 ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΚΛΕΛΣΤΘ Α ΕΞ 16 1 ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΟΣ ΡΑΓΚΟΣ Α ΕΞ 17 1 ΤΕΜ. ΚΑΚΛΣΜΑ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Δ ΕΞ 35 2 ΤΕΜ. 16 ΑΡΟΚΘΚΘ ΓΑΨΕΛΟ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΚΟΚΚΛΝΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 19 ΓΑΨΕΛΟ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΣ - ΛΟΓΛΣΤΘΛΟ 2 ΓΑΨΕΛΟ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΥΤΘ 3 ΓΑΨΕΛΟ ΪΥΩΟΚΕΑΡΕΥΤΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΡΟΤΟΚΑΛΛ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΡΑΣΛΝΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 32

33 ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣ Α ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 23 ΑΛΚΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ 1 ΑΛΚΟΥΣΑ ΡΟΛΛΑΡΛΫΝ ΩΘΣΕΫΝ 18 ΑΛΚΟΥΣΑ ΡΟΛΛΑΡΛΫΝ ΩΘΣΕΫΝ 7,10,11, 12,13 ΩΫΟΛ ΥΓΛΕΛΝΘΣ (1ΑΜΕΑ με ντουσ, 4απλά, 1ντουσ) 4,5 ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ- ΑΣΑΝΣΕ 6,8,9, 14,17 ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΔ ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΛΕΥΚΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΤΑΡΕΗΛ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ Γ ΕΞ 07 2 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ Γ ΕΞ TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 3 TEM. PROJECTOR ΣΤ ΕΞ 49 1 ΤΕΜ. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΤΑΡΕΗΛ ΕΓΑΣΛΑΣ Γ ΕΞ 06 4 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ TEM. PROJECTOR ΣΤ ΕΞ 49 1 ΤΕΜ. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΤΑΡΕΗΛ ΕΓΑΣΛΑΣ Γ ΕΞ 06 4 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 8 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 8 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. PROJECTOR ΣΤ ΕΞ 49 1 ΤΕΜ ΔΛΑΔΟΜΟΛ ΩΫΟΣ ΕΛΣΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΕΣ Δ ΕΞ 38 1 ΤΕΜ. ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 1 ΤΕΜ. 29 ΓΑΨΕΛΟ ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΚΟΚΚΛΝΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 33

34 ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣ Α ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 22 ΓΑΨΕΛΟ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΥΤΘ 21 ΓΑΨΕΛΟ ΪΥΩΟΚΕΑΡΕΥΤΘ 25 ΓΑΨΕΛΟ ΤΕΩΝΛΚΟΥ ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ 26,34,35 ΩΫΟΛ ΥΓΛΕΛΝΘΣ (1ΑΜΕΑ με ντουσ,4απλά) ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΡΟΤΟΚΑΛΛ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΡΑΣΛΝΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM ΑΡΟΚΘΚΘ ΓΕΝΛΚΟΣ SERVER ΣΤ ΕΞ 53 1 ΤΕΜ. UPS ΣΤ ΕΞ 54 1 ΤΕΜ. RACK ΣΤ ΕΞ 55 1 ΤΕΜ. 31,32 ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ- ΑΣΑΝΣΕ ,30,33 ΔΛΑΔΟΜΟΛ

35 Β ΟΟΨΟΣ ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣ Α ΤΔ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟ 9 ΑΣΟΜΩΝ 1,3,7,9, 14,16,18, 21,24, 26 2,4,8,10, 15,17,19 20,23,25 ΥΡΝΟΔΫΜΑΤΛΑ ΜΟΝΟΚΛΛΝΑ (8 ΔΫΜ. +1 ΔΫΜ. ΑΜΕΑ + 1 ΚΟΛΤΫΝΑΣ ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ) W.C./ντουσ (ΣΕ 10 ΔΫΜΑΤΛΑ) 6 ΓΑΨΕΛΟ ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΚΛΛΝΘ - ΚΕΨΑΛΑΛ Δ ΕΞ ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΟ ΚΟΜΟΔΛΝΟ Α ΕΞ ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΚΛΕΛΣΤΘ Α ΕΞ ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΟΣ ΡΑΓΚΟΣ Α ΕΞ ΤΕΜ. ΚΑΚΛΣΜΑ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Δ ΕΞ ΤΕΜ. ΓΑΨΕΛΟ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Α ΕΞ TEM. ΤΑΡΕΗΛ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ Β ΕΞ 25 6 ΤΕΜ. ΚΑΕΚΛΑ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ Β ΕΞ ΤΕΜ ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 33 ΚΑΚΛΣΤΛΚΟ ΚΑΝΑΡΕΣ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 39 2 ΤΕΜ. ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 2 TEM. ΕΜΑΛΟ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Α ΕΞ 19 1 ΤΕΜ. ΡΟΛΥΚΟΝΑ Δ ΕΞ 37 2 ΤΕΜ. ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΣΤ ΕΞ 56 1 ΤΕΜ. ΟΛΚΛΑΚΟ ΑΔΛΟΨΫΝΛΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΣΤ ΕΞ 59 1 ΤΕΜ. DVD PLAYER ΣΤ ΕΞ 57 1 ΤΕΜ. 27 ΤΑΡΕΗΑΛΑ ΤΑΡΕΗΛ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Α ΕΞ 12 3 ΤΕΜ. ΚΑΕΚΛΑ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Γ ΕΞ ΤΕΜ. 28 ΚΟΥΗΛΝΑ ΡΑΓΚΟΣ ΚΟΥΗΛΝΑΣ Α ΕΞ 09 5,00 τρ.μ. ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΔΑΡΕΔΟΥ Α ΕΞ 10 4,50 m 2 ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΤΟΛΩΟΥ ΚΕΜΑΣΤΑ όψθσ Α ΕΞ 11 4,50 m 2 όψθσ ΪΥΓΕΛΟ Λ ΕΞ 65 1 ΤΕΜ.

36 ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣ Α ΚΟΥΗΛΝΑ Λ ΕΞ 66 1 ΤΕΜ. ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ Λ ΕΞ 67 1 ΤΕΜ. 29 ΑΡΟΚΘΚΘ ΩΫΟΣ ΕΛΣΟΔΟΥ ,31 ΚΛΛΜΑΚ/ΣΛΟ- ΑΣΑΝΣΕ - - 5,11,12, 22,32 ΔΛΑΔΟΜΟΛ ΞΥΛΛΝΟ ΕΜΑΛΟ - ΛΛΝΟΚΘΚΘ Α ΕΞ 20 9,50 m 2 όψθσ ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣ Α ΤΔ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 4 ΔΩΜΑΣΙΩΝ 1,3,4,5 ΥΡΝΟΔΫΜΑΤΛΑ ΜΟΝΟΚΛΛΝΑ (2 ΔΫΜΑΤΛΑ) 2,7 W.C./ντουσ (2 ΩΫΟΛ) - 10 ΚΑΚΛΣΤΛΚΟ ΚΑΛ ΤΑΡΕΗΑΛΑ ΚΛΛΝΘ - ΚΕΨΑΛΑΛ Δ ΕΞ 40 4 ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΟ ΚΟΜΟΔΛΝΟ Α ΕΞ 15 4 ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΚΛΕΛΣΤΘ Α ΕΞ 16 5 ΤΕΜ. ΞΥΛΛΝΟΣ ΡΑΓΚΟΣ Α ΕΞ 17 4 ΤΕΜ. ΚΑΚΛΣΜΑ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Δ ΕΞ 35 8 ΤΕΜ. ΓΑΨΕΛΟ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Α ΕΞ 18 4 ΤΕΜ. ΤΑΡΕΗΛ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ Β ΕΞ 25 3 ΤΕΜ. ΚΑΕΚΛΑ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ Β ΕΞ 36 6 ΤΕΜ. ΚΑΝΑΡΕΣ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 39 1 ΤΕΜ. ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 1 TEM. ΕΜΑΛΟ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Α ΕΞ 19 1 ΤΕΜ. ΤΑΡΕΗΛ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Α ΕΞ 12 1 ΤΕΜ. ΚΑΕΚΛΑ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Γ ΕΞ 33 6 ΤΕΜ. ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΣΤ ΕΞ 56 1 ΤΕΜ. DVD PLAYER ΣΤ ΕΞ 57 1 ΤΕΜ. ΟΛΚΛΑΚΟ ΑΔΛΟΨΫΝΛΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΣΤ ΕΞ 59 1 ΤΕΜ. 9 ΚΟΥΗΛΝΑ ΡΑΓΚΟΣ ΚΟΥΗΛΝΑΣ Α ΕΞ 09 3,00 τρ.μ. ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΔΑΡΕΔΟΥ Α ΕΞ 10 3,50 m 2 ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΤΟΛΩΟΥ ΚΕΜΑΣΤΑ 36 όψθσ Α ΕΞ 11 3,50 m 2 όψθσ ΪΥΓΕΛΟ Λ ΕΞ 65 1 ΤΕΜ.

37 ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣ Α ΚΟΥΗΛΝΑ Λ ΕΞ 66 1 ΤΕΜ. ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ Λ ΕΞ 67 1 ΤΕΜ. 8 ΑΡΟΚΘΚΘ ΑΣΑΝΣΕ - - 6,11 ΔΛΑΔΟΜΟΛ - - ΚΩΔ. ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ ΠΟΟΣΗΣ Α ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ ΣΤ ΕΞ TEM. ΛΕΥΚΑ ΕΛΔΘ- ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΔΫΜΑΤΛΫΝ Δ ΕΞ 68 ΑΡΟΚΟΡΘ 37

38 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Α.Σ. Ομάδερ - Πεπιγπαθή Κωδικόρ Δξοπλιζμ. Μονάδα μεηπ. Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ Γαπάνη Μεπική Γαπάνη Ολική Α. ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α01 Ξύιηλν Βάζξν ΔΞ 01 ηεκ 1, , ,00 Α02 Νηνπιάπα - βηβιηνζήθε 2Φ ΔΞ 05 ηεκ 6, , ,00 Α03 Νηνπιάπα - βηβιηνζήθε 3Φ ΔΞ 05 ηεκ 6, , ,00 Α04 Ξύιηλα ληνπιάπηα θνπδίλαο δαπέδνπ ΔΞ 10 m 2 όςεο 8,00 364, ,00 Α05 Ξύιηλα ληνπιάπηα θνπδίλαο ηνίρνπ θξεκαζηά ΔΞ 11 m 2 όςεο 8,00 325, ,00 Α06 Σξαπέδη ηξαπεδαξίαο ΔΞ 12 ηεκ 5,00 780, ,00 Α07 Ξύιηλν θνκνδίλν ΔΞ 15 ηεκ 16,00 351, ,00 Α08 Ξύιηλε ληνπιάπα θιεηζηή ΔΞ 16 ηεκ 17, , ,00 Α09 Ξύιηλνο πάγθνο ΔΞ 17 ηεκ 15,00 585, ,00 Α10 Γξαθείν δσκαηίνπ ΔΞ 18 ηεκ 14,00 715, ,00 Α11 Δξκάξην θαζηζηηθνύ ΔΞ 19 ηεκ 2,00 780, ,00 Α12 Πάγθνο θνπδίλαο ΔΞ 09 ηξ.κ. 8,00 130, ,00 Α13 Ξύιηλν εξκάξην - ιηλνζήθε ΔΞ 20 m 2 όςεο 9,50 390, , ,00 Β. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ Β01 Ξύιηλα παγθάθηα ΔΞ 21 ηεκ 7,00 390, ,00 Β02 Καξέθια εμσηεξηθνύ ρώξνπ ΔΞ 36 ηεκ 18,00 117, ,00 Β03 Σξαπέδη εμσηεξηθνύ ρώξνπ ΔΞ 25 ηεκ 9,00 189, , ,00 Γ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ Γ01 Ξύιηλν εξκάξην νπηηθναθνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ ΔΞ 02 ηεκ 1,00 650,00 650,00 Γ02 Υακειό εξκάξην ΔΞ 03 ηεκ 7,00 845, ,00 Γ03 Υακειό εξκάξην ηξνρήιαην ΔΞ 04 ηεκ 18,00 585, ,00 Γ04 Σξαπέδη εξγαζίαο ΔΞ 06 ηεκ 12,00 715, ,00 Γ05 Σξαπεδη ζπζθέςεσλ ΔΞ 07 ηεκ 2, , ,00 Γ06 Γξαθείν κε ζπξηαξηέξα ΔΞ 08 ηεκ 11, , ,00 Γ07 Γξαθείν reception ΔΞ 13 ηεκ 2, , ,00 Γ08 Κηλεηό θάζηζκα ΔΞ 28 ηεκ 100,00 143, ,00 Γ09 Κάζηζκα ΔΞ 29 ηεκ 22,00 234, ,00 Γ10 Κάζηζκα ζπζθέςεσλ ΔΞ 30 ηεκ 18,00 273, ,00 Γ11 Καξέθια γξαθείνπ ΔΞ 31 ηεκ 51,00 390, ,00 Γ12 Καξέθια ηξαπεδαξίαο ΔΞ 33 ηεκ 30,00 195, , ,00 Γ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ Γ01 Σξαπέδη θαζηζηηθνύ ΔΞ 14 ηεκ 6,00 715, ,00 Γ02 Καξέθια ραιαξσζεο ΔΞ 34 ηεκ 1,00 871,00 871,00 Γ03 Κάζηζκα δσκαηίνπ ΔΞ 35 ηεκ 30,00 260, ,00 Γ04 Πνιπζξόλα ΔΞ 37 ηεκ 2,00 390,00 780,00 Γ05 Καλαπέο ΔΞ 38 ηεκ 4, , ,00 Γ06 Καλαπέο θαζηζηηθνύ ΔΞ 39 ηεκ 3, , ,00 38

39 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Α.Σ. Ομάδερ - Πεπιγπαθή Κωδικόρ Δξοπλιζμ. Μονάδα μεηπ. Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ Γαπάνη Μεπική Γαπάνη Ολική Γ07 Κιίλε - θεθαιάξη ΔΞ 40 ηεκ 16, , ,00 Γ08 Λεπθά είδε, ινηπόο εμνπιηζκόο δσκαηίσλ ΔΞ 68 θ.α 1, , , ,00 Δ. ΔΗΓΗΚΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Δ01 Αλνηρηά κεηαιιηθά ξάθηα DEXION ΔΞ 22 ηεκ 15,00 156, ,00 Δ02 Δηδηθέο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (ηζηόο ζεκαίαο) ΔΞ 26 ηεκ 1, , ,00 Δ03 Πηλαθίδεο κεηαιιηθέο ΔΞ 27 m 2 2,48 975, , ,00 Σ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ Ζ/Τ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΩΝ Σ01 Projector ΔΞ 49 ηεκ 4,00 700, ,00 Σ02 Ζ/Τ γξαθείνπ ΔΞ 50 ηεκ 24, , ,00 Σ03 Δθηππσηήο γξαθείνπ ΔΞ 51 ηεκ 10,00 230, ,00 Σ04 Φσηνηππηθό κεράλεκα ΔΞ 52 ηεκ 1, , ,00 Σ05 Γεληθόο sesrver ΔΞ 53 ηεκ 1, , ,00 Σ06 UPS ΔΞ 54 ηεκ 1,00 600,00 600,00 Σ07 RACK ΔΞ 55 ηεκ 1,00 676,00 676,00 Σ08 Σειεόξαζε ΔΞ 56 ηεκ 3, , ,00 Σ09 DVD player ΔΞ 57 ηεκ 2,00 105,00 210,00 Σ10 ηεξενθσληθό ξαδηνθσληθό ζπγθξόηεκα ΔΞ 58 ηεκ 1, , ,00 Σ11 Οηθηαθό ξαδηνθσληθό ζπγθξόηεκα ΔΞ 59 ηεκ 2,00 585, ,00 Σ12 Σειεθσληθό θέληξν ΔΞ 60 ηεκ 1, , ,00 Σ13 πζθεπέο ηειεθσληθνύ θέληξνπ ΔΞ 61 ηεκ 2,00 390,00 780,00 Σ14 πζθεπή FAX ΔΞ 62 ηεκ 1,00 299,00 299,00 Σ15 Σειεθσληθή ζπζθεπή ΔΞ 63 ηεκ 20,00 208, , ,00 Ε. ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΑ- ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ - ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ Ε01 Μεηαιιηθέο ηκαηηνζήθεο απνδπηεξίσλ ΔΞ 23 ηεκ 6, , ,00 Ε02 Δξκάξην κεραλήο θαθέ ΠΑΡ.01 ηεκ 1, , ,00 Ε03 Φπγείν πάγθνο ζπληήξεζεο 1000x700x870 ΠΑΡ.02 ηεκ 1, , ,00 Ε04 Πνηεξηέξα αλνμείδσηε ΠΑΡ.03 ηεκ 1, , ,00 Ε05 Δξκάξην λεξνρύηεο πιπληήξην ΠΑΡ.04 ηεκ 1, , ,00 Ε06 Δξκάξην 600x500x870 ΠΑΡ.05 ηεκ 1,00 767,00 767,00 Ε07 Δξκάξην ζπξηαξηέξα ΠΑΡ.06 ηεκ 1,00 600,00 600,00 Ε08 Φπγείν πάγθνο ζπληήξεζεο 2350x700x680 ΠΑΡ.07 ηεκ 1, , ,00 Ε09 Δπηηνίρην εξκάξην ΠΑΡ.08 ηεκ 1,00 680,00 680,00 Ε10 Πάγθνο αλνμείδσηνο ΠΑΡ.09 ηεκ 1,00 222,00 222,00 Ε11 Δπηηξαπέδηα θξηηέδα δηπιή πγξαεξίνπ ΠΑΡ.10 ηεκ 1, , ,00 Ε12 Δπηηξαπέδηα θνπδίλα κε ηέζζεξηο εζηίεο ειεθηξηθή ΠΑΡ.11 ηεκ 1, , ,00 Ε13 Δπηηξαπέδην grill κόλν πγξαεξίνπ λεξνύ ΠΑΡ.12 ηεκ 1,00 740,00 740,00 Ε14 Δπηηξαπέδηα καθαξνληέξα κνλή ειεθηξηθή ΠΑΡ.13 ηεκ 1,00 888,00 888,00 Ε15 Μεραλή, θαινύπη, μεξαληήξην δπκαξηθώλ ΠΑΡ.14 ηεκ 1, , ,00 Ε16 Λάληδα κνλή ΠΑΡ.15 ηεκ 1,00 610,00 610,00 Ε17 Δξκάξην 900x700x870 ΠΑΡ.16 ηεκ 1,00 495,00 495,00 Ε18 Δξκάξην 1000x700x870 ΠΑΡ.17 ηεκ 1,00 500,00 500,00 Ε19 Δπηηνίρην δηπιό ξάθη 1900x350 ΠΑΡ.18 ηεκ 1,00 270,00 270,00 39

40 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Α.Σ. Ομάδερ - Πεπιγπαθή Κωδικόρ Δξοπλιζμ. Μονάδα μεηπ. Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ Γαπάνη Μεπική Γαπάνη Ολική Ε20 Φνύξλνο επηηξαπέδηνο ειεθηξηθόο ΠΑΡ.19 ηεκ 1, , ,00 Ε21 Φπθηηθόο ζάιακνο ζπληήξεζεο - θαηάςπμε ΠΑΡ.20 ηεκ 1, , ,00 Ε22 Φπγείν πάγθνο ζπληήξεζεο ΠΑΡ.21 ηεκ 1, , ,00 Ε23 Δξκάξην πάγθνο ΠΑΡ.22 ηεκ 1,00 183,00 183,00 Ε24 ηξνρήιαηνο θάδνο ΠΑΡ.23 ηεκ 2,00 182,00 364,00 Ε25 επηηξαπέδην ξάθη ΠΑΡ.24 ηεκ 1,00 377,00 377,00 Ε26 ηξαπέδη παξαιαβήο ΠΑΡ.25 ηεκ 1,00 630,00 630,00 Ε27 ύζηεκα απαγσγήο νζκώλ ΠΑΡ.26 ηεκ 1, ,00 Ε28 Φνύξλνο θεξακηθώλ ΠΑΡ.27 ηεκ 1, ,00 Ε29 Δμνπιηζκόο εζηηαηνξίνπ - θνπδίλαο ΠΑΡ.28 θ.α 1, , ,00 Ζ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ Ζ01 ηαηηθό πνδήιαην ΔΞ 41 ηεκ 2,00 700, ,00 Ζ02 Πνιύδπγν ηνίρνπ μύιηλν ΔΞ 42 ηεκ 1,00 400,00 400,00 Ζ03 πζθεπή θσπειαζίαο ΔΞ 43 ηεκ 1,00 700,00 700,00 Ζ04 ηξώκα δαπέδνπ ΔΞ 44 ηεκ 1,00 95,00 95, ,00 Θ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ Θ01 Φηάιε νμπγόλνπ ΔΞ 45 ηεκ 1,00 290,00 290,00 Θ02 Μεηαιιηθή θιίλε αζζελνύο ΔΞ 46 ηεκ 1,00 625,00 625,00 Θ03 Μεηαιιηθό ληνπιάπη ηαηξηθώλ αληηθεηκέλσλ ΔΞ 47 ηεκ 1,00 420,00 420,00 Θ04 θακπό ηξνρήιαην ΔΞ 48 ηεκ 1,00 197,00 197, ,00 Η. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ Η01 Πιπληήξην - ζηεγλσηήξην ΔΞ 64 ηεκ 2,00 912, ,00 Η02 Φπγείν ΔΞ 65 ηεκ 2,00 950, ,00 Η03 Κνπδίλα ΔΞ 66 ηεκ 2, , ,00 Η04 Πιπληήξην πηάησλ ΔΞ 67 ηεκ 2, , , ,00 Κ. ΟΥΖΜΑΣΑ Κ01 Όρεκα tour van OX 1 ηεκ 2, , , ,00 ύνολο εξοπλιζμού ,00 Φ.Π.Α. 23% ,94 Σειηθό πνζό ,94 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ,94 40

41 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Οι παρακάτω όροι ςε ςυνδυαςμό με τουσ Ειδικοφσ όρουσ είναι απαράβατοι, ιςχφουν για όλα τα προσ προμικεια είδθ και θ μθ ςυμμόρωωςθ ζςτω και με ζνα από αυτοφσ κα ζχει ςαν ςυνζπεια τον αποκλειςμό των προςωορϊν. Ο κάκε υποψιωιοσ οικονομικόσ ωορζασ καλείται να τεκμθριϊςει τα αναωερόμενα. Θ Ρρομικεια, Καταςκευι, Εγκατάςταςθ και Συντιρθςθ των ειδϊν κα γίνει ςφμωωνα με: α. Τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία β. Τα υπάρχοντα Ελλθνικά Ρρότυπα (ΕΛΟΤ) γ. Τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΕΝ) δ. Τα Διεκνι Ρρότυπα (ΛSΟ) ε. Τα Εκνικά Ρρότυπα των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, κλπ.). Επίςθσ, τα παραπάνω ιςχφουν και όςον αωορά: 1. Τα Ροιοτικά Συςτιματα και τισ Μεκόδουσ ποιοτικισ εξαςωάλιςθσ ςτθν Ραραγωγι, Εγκατάςταςθ και Συντιρθςθ μετά τθν πϊλθςθ των διαωόρων ειδϊν. 2. Τισ βαςικζσ Ρροδιαγραωζσ Αςωάλειασ για τουσ χριςτεσ των ειδϊν. 3. Τισ βαςικζσ Ρροδιαγραωζσ Διαςτάςεων (γενικϊν και επί μζρουσ) των διαωόρων ειδϊν. 4. Τισ απαιτιςεισ Ρυραςωάλειασ (αναωλεξιμότθτα, μετάδοςθ ωλόγασ, κλπ.) των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν. Ο τρόποσ καταςκευισ των ειδϊν και τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα εξαςωαλίηουν τθν: - Λειτουργικότθτα και τθν αςωαλι χριςθ τουσ. - Αντοχι ςε ωορτίςεισ και ωκορζσ κάκε είδουσ κατά τθν προβλεπόμενθ χριςθ τουσ. - Άρτια εμωάνιςθ εμωανϊν και αωανϊν ςτοιχείων, ςυναρμογϊν, υλικϊν και απολιξεων (Ρερίοπτα είδθ). Πλα τα είδθ κα είναι ςυναρμολογοφμενα ϊςτε να εξαςωαλίηεται: - Εφκολθ μεταωορά - Μείωςθ χϊρων αποκικευςθσ και - Δυνατότθτα αντικατάςταςθσ (ςε περίπτωςθσ ωκοράσ) τμιματοσ μόνον του είδουσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα είδθ τα οποία λόγω τθσ χριςθσ τουσ (π.χ. κάδοι απορριμμάτων, λευκζσ ςυςκευζσ, οχιματα κλπ) δεν πρζπει να είναι ςυναρμολογοφμενα. Θ τυχόν αναωορά ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ του εμπορίου κακϊσ και θ τυχόν εμωάνιςθ ωωτογραωικϊν/ ςχθματικϊν απεικονίςεων, γίνεται με ςκοπό τον κακοριςμό ενόσ αντιπροςωπευτικοφ ολοκλθρωμζνου δείγματοσ, που περιλαμβάνει τα ελάχιςτα χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται από το ςχετικό τεφχοσ των Ειδικϊν Πρων. Θ ωωτογραωικι απεικόνιςθ δεν αποτελεί δζςμευςθ. Τα είδθ κα πρζπει να είναι βιομθχανικισ ςειράσ, δοκιμαςμζνα ςε μαηικι παραγωγι, κακϊσ και ςτθν χριςθ τουσ ςε χϊρουσ μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ, εκτόσ από εκείνα τα είδθ που αναωζρονται ςε custom καταςκευι. Οι χρωματιςμοί κα επιλεγοφν κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν υπθρεςία. Για όλα τα είδθ μπορεί να ηθτθκεί δείγμα. Στθν τιμι προςωοράσ του προμθκευτι ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ μεταωοράσ και εγκατάςταςθσ των ειδϊν ςτο χϊρο που αναωζρεται ςτθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ. 41

42 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ενθμζρωςθ - επίδειξθ του προςωπικοφ που κα του υποδειχκεί. Ο προςωερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει: Να είναι ςφμωωνοσ με τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EN -European Norms), Να ωζρει το ςιμα CE όπου απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τθν εν ιςχφ νομοκεςία, Να διακζτει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό (διλωςθ ςυμμόρωωςθσ CE), Να πλθροί όλεσ τισ προδιαγραωζσ αςωάλειασ και υγείασ, ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία. Οι προςωζροντεσ ςυνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαηί με τθν τεχνικι τουσ προςωορά, ανάλογα με τθν κατθγορία του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικά κοινοποιθμζνων Οργανιςμϊν, δθλϊςεισ ςυμμόρωωςθσ, εκκζςεισ ι άλλα ανάλογα ζγγραωα, από τα οποία πιςτοποιείται, θ απόλυτθ καταλλθλότθτα και αςωάλεια των προςωερόμενων ειδϊν για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται και γενικά θ ςυμμόρωωςθ του καταςκευαςτι προσ τισ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ οδθγίασ ι των κοινϊν υπουργικϊν αποωάςεων με τισ οποίεσ εναρμονίςτθκε θ ελλθνικι νομοκεςία. Κα προςκομιςκεί επίςθσ διλωςθ ότι τα είδθ κακϊσ και τα μζρθ αυτϊν είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. Απαραίτθτθ με τθν παράδοςθ του είδουσ θ κατάκεςθ του εγχειριδίου χριςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και εγχειριδίου χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, όπου απαιτείται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να παραδοκεί ζτοιμο (πχ. προεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα), παραμετροποιιμενο (π.χ. εγκατάςταςθ DOS και ελλθνικϊν 928 ςτουσ εκτυπωτζσ) και να λειτουργεί πλιρωσ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό (πχ. τροωοδοςίεσ, άλλα καλϊδια, κλπ), το λογιςμικό εγκατάςταςθσ (CDs, άδειεσ χριςθσ, οδθγοί εγκατάςταςθσ, κλπ) ςε θλεκτρονικι μορωι και τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ (εγχειρίδια χριςθσ, γραπτζσ εγγυιςεισ, κλπ), όπωσ αυτά επιςιμωσ παρζχονται από τον καταςκευαςτι και όπου απαιτείται. Διευκρινίηεται ότι, όλα τα ανωτζρω κα αωοροφν ςε κάκε ςυςκευι και κα είναι πλιρωσ ενθμερωμζνα. Ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί οωείλει να εγκαταςτιςει όλα τα ανωτζρω ςε χϊρο που κα του υποδείξει θ υπθρεςία. Απαραίτθτθ θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ όπου αυτό απαιτείται, θ οποία κα παρζχεται για όςο διάςτθμα κρικεί απαραίτθτο από τθν υπθρεςία. Τζλοσ, ειδικότερα για τον εξοπλιςμό που τον αωορά, κα ιςχφουν και οι προδιαγραωζσ/απαιτιςεισ που αναωζρονται ςτα ακόλουκα: ΥΑ Η (ΨΕΚ 746 Β/ ) «Ανϊτατο όριο ωορμαλδεψδθσ για τα ζπιπλα, διακοςμθτικά αντικείμενα και πρϊτεσ φλεσ αυτϊν ςφνκετθσ ςυγκολλθμζνθσ ξυλείασ - Μετανάςτευςθ οριςμζνων ςτοιχείων από παιδικά ζπιπλα -Επιτροπι Επίπλου». ΥΑ Η3-818 (ΨΕΚ 1395 Β/ «Κατάλογοσ ΕΛΟΤ/ΕΝ προτφπων - Απαιτιςεισ αςωάλειασ και επιςιμανςθσ για τα αντικείμενα παιδικισ ωροντίδασ και τον παιδικό εξοπλιςμό». Ππου, ςτα κείμενα των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, υπάρχει αναωορά ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων, κακϊσ και θ αναωορά οριςμζνθσ παραγωγισ ι προζλευςθσ, νοείται και το «ι το ιςοδφναμο». Οι διαςτάςεισ των επίπλων κα ζχουν ανοχι το πολφ 5-10 εκατοςτά, επειδι οι χϊροι ςτουσ οποίουσ κα τοποκετθκοφν, ζχουν αυςτθρά ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ. Οι χρωματιςμοί όλων των επιωανειϊν όπου δεν αναωζρονται κα γίνουν με υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ. Τα ζπιπλα που κα τοποκετθκοφν ςτο κτίριο και ιδιαίτερα ςτουσ ίδιουσ χϊρουσ, κα πρζπει να είναι τθσ ίδιασ αιςκθτικισ (χρωματικισ, ςτυλ, κλπ). 42

43 Τα μεταλλικά ςτοιχεία επιπλοποιίασ εςωτερικοφ χϊρου (όπου δεν αναωζρεται) κα είναι βαμμζνα με θλεκτροςτατικι βαωι ποφδρασ ςτουσ 200 ο C και κα ζχουν υποςτεί αντιοξειδωτικι επεξεργαςία. Κατά τθν εγκατάςταςθ και τοποκζτθςθ όλων των ειδϊν κα πρζπει να λθωκεί μζριμνα ϊςτε να μθν προκλθκοφν ωκορζσ. Σε περίπτωςθ που προκλθκοφν, ο ανάδοχοσ προμθκευτισ προκειμζνου να αποπλθρωκεί κα πρζπει να τισ ζχει αποκαταςτιςει. Θ ακριβισ τοποκζτθςθ των ειδϊν κα γίνει κακ υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ. Ο μειοδότθσ υποχρεοφται εκτόσ από τα παραπάνω αναωερόμενα, να προςκομίςει τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον ζνα χρόνο από τθν εγκατάςταςι των ειδϊν εκτόσ εάν (ι όπωσ) αναγράωεται διαωορετικά ςτουσ ειδικοφσ όρουσ. Οι εργαςίεσ, τα υλικά, οι κάκε είδουσ ςυςκευζσ και μθχανιματα που περιλαμβάνονται ςτο παράρτθμα αυτό, κα πρζπει κατ' ελάχιςτον να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ και να είναι ςφμωωνα με τα πρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελλθνικά ι Διεκνι, όπωσ αυτά ιςχφουν, ςυμπλθρωμζνα ι και τροποποιθμζνα. Από τουσ Κανονιςμοφσ και Ρρότυπα για τισ ομάδεσ ΣΤ, Η, Θ, Λ, κυριότερα είναι τα ακόλουκα, με ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ αντιωάςεων, που κα κακορίηεται κατά περίπτωςθ από τον Εργοδότθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του: o ΕΛΟΤ ΕΝ Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα - Γενικό πρότυπο εκπομπισ.- Κατθγορία γενικοφ προτφπου - Μζροσ 1: Ρεριβάλλον οικιακό, επαγγελματικό και περιβάλλον βιοτεχνίασ. o ΕΛΟΤ ΕΝ Πρια και μζκοδοι μζτρθςθσ των χαρακτθριςτικϊν ραδιοπαρεμβολϊν οικιακϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, ωορθτϊν εργαλείων και παρόμοιων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. o o ΕΛΟΤ ΕΝ Πρια και μζκοδοι μετριςεωσ των χαρακτθριςτικϊν των ραδιοπαρεμβολϊν από βιομθχανικζσ, επιςτθμονικζσ και ιατρικζσ ςυςκευζσ ραδιοςυχνότθτασ. ΕΛΟΤ ΕΝ Πρια και μζκοδοι μετριςεωσ των χαρακτθριςτικϊν των ραδιοπαρεμβολϊν από δζκτεσ ραδιοωωνίασ και τθλεόραςθσ και ςυναωείσ ςυςκευζσ. o ΕΛΟΤ ΕΝ Πρια και μζκοδοι μζτρθςθσ TUV χαρακτθριςτικϊν ραδιοπαρεμβολϊν εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ πλθροωοριϊν. o ΕΛΟΤ ΕΝ Θλεκτρικοί πίνακεσ χαμθλισ τάςθσ - Μζροσ 1 : Απαιτιςεισ για πίνακεσ που ζχουν υποςτεί δοκιμι τφπου και μερικι δοκιμι τφπου. o ΕΛΟΤ ΕΝ Αςωάλεια εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ πλθροωοριϊν ςυμπεριλαμβανομζνου και του θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ γραωείου. o 78/23/EWG Οδθγία χαμθλισ τάςθσ 89/336/EWG Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα. Κινθματογραωικϊν Αικουςϊν ISO 296 THX Sound System Manual. Χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν : ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Θ, Κ, Λ: Ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ για τα είδθ των ανωτζρω ομάδων. ΟΜΑΔΑ Η: Ζωσ ςαράντα πζντε (45) εργάςιμεσ μζρεσ. 43

44 ΟΜΑΔΑ Κ: Ζωσ εξιντα (60) εργάςιμεσ μζρεσ. εκτόσ αν αναωζρεται διαωορετικά ςε κάποιο κωδικό. Ο κάκε προμθκευτισ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ βάςει του προτφπου EN ISO- 9001:2000. Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. 44

45 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ CPV ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ Σ ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ Θ ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ Κ

46 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΑΔΑ Α ΞΤΛΙΝΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ όλου του εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ εργαςία και τα απαραίτθτα υλικά για τθν πλιρθ καταςκευι και τοποκζτθςθ. Τα προσ προμικεια υλικά, με ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ κα πρζπει: 1. Να είναι πρόςωατθσ καταςκευισ, όχι πζραν του ζτουσ. Κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 2. Να είναι εφχρθςτα, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αωοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ, τρόπο καταςκευισ και ποιότθτα υλικϊν. 3. Να αντζχουν αποδεδειγμζνα ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, καιρικζσ ςυνκικεσ- διαβρωτικά περιβάλλοντα, απότομεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ, υπεριϊδθ ακτινοβολία, υδάτινθ και χθμικι προςβολι ι και από κακι χριςθ. 4. Να αποτελοφνται από υλικά ωιλικά ςτο περιβάλλον και να μθν περιζχουν ουςίεσ τοξικζσ και επιβαρυντικζσ για το ανκρϊπινο οργανιςμό. Ππου γίνεται αναωορά ςε μοριοςανίδα, αυτι Κα είναι καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα υψθλισ πίεςθσ Ε1. 5. Να ζχουν προζλκει από διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν που διεξάγονται ςφμωωνα με Το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2000 Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO : 2004 Τζλοσ, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ (ςε ιςχφ) εωαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό, καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ καταςκευϊν. Επιπλζον, όλα τα ξφλινα ςτοιχεία από κόντρα πλακζ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ςυμμορωϊνονται με τθν ΚΥΑ Η3-5430/ (ΨΕΚ 746Β/ ). Οι εκκζςεισ δοκιμϊν κα αωοροφν τισ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι του ξφλινου επίπλου. Ειδικότερα, οι εκκζςεισ δοκιμϊν που απαιτοφνται να προςκομίςουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι: Για το κόντρα- πλακζ: μζγιςτο όριο εκπομπισ E1 ςφμωωνα με ΕΝ. Θ ποιότθτα ςυγκόλλθςθσ να είναι αποδεκτι ςφμωωνα με το ΕΝ Θ όλθ καταςκευι κα ςυμμορωϊνεται με τα όρια μετανάςτευςθσ οριςμζνων ςτοιχείων, τα οποία κακορίηονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995, 71.3./Α1:2000. Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω εκκζςεισ δοκιμϊν κα ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια ςφμωωνα το άρκρο 9 του ΡΔ 118/2007. Κα προςωζρεται εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν, εκτόσ αν ςτουσ επί μζρουσ κωδικοφσ αναωζρεται διαωορετικά. ΕΞ 01 Ποςότητα: 1 ΤΕΜ ΞΤΛΙΝΟ ΒΑΘΡΟ Ενδεικτικϊν διαςτάςεων: 550cm x 450cm x 40cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Το βάκρο κα είναι από ξφλο δρυ. Ο ςκελετόσ του βάκρου κα αποτελείται από τρεισ ωορείσ, που ςυγκρατοφν ζνα πλαίςιο και τισ ςανίδεσ κάλυψθσ. Το πλαίςιο προεξζχει προσ τα επάνω τόςο, ϊςτε οι ςανίδεσ κάλυψθσ, που βιδϊνονται πάνω ςτουσ ωορείσ, να βρίςκονται μζςα ιςόπεδα. Κάκε 50 ζωσ 46

47 60 cm χρειάηεται ζναν τζτοιο ωορζα για τθν υποςτιριξθ των ςανίδων κάλυψθσ. Στθν πλευρά των 550cm κα βρίςκεται ςκαλοπάτι ςε όλο το μικοσ του ςε φψοσ 20cm. Με προςαρμογι ϊςτε να ςπάει ςε 3 τμιματα. Γενικά θ καταςκευι κα είναι ςτζρεθ, χωρίσ τριγμοφσ, ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ και τθσ τεχνικισ. ΕΞ 05 Ποςότητα: 2Φ: 6 ΤΕΜ. ΝΣΟΤΛΑΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: ΛΕΥΚΟ: 3Φ: 6 ΤΕΜ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: ΛΕΥΚΟ: Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 3 ΤΕΜ. 3 ΤΕΜ. 3 ΤΕΜ. 3 ΤΕΜ Διαςτάςεισ 2Ψ (ωφλλα): 180cm x 58cm x 190cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Διαςτάςεισ 3Ψ (ωφλλα): 270cm x 58cm x 190cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Ρρόκειται για ντουλάπα με ςυρόμενεσ πόρτεσ ( όπωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτισ εικόνεσ) από μοριοςανίδα με εςωτερικά ράωια, ςυρόμενθ, με μθχανιςμοφσ ανοίγματοσ πορτϊν βαρζωσ τφπου, με προωίλ αλουμινίου, κάςωμα μελαμίνθσ λευκισ ι ζγχρωμθσ 22mm, ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ του κυρίου του ζργου. Θ ντουλάπα - βιβλιοκικθ κα διακζτει ρυκμιηόμενα πζλματα. Το υλικό καταςκευισ: μοριοςανίδα (Ε1) τριϊν ςτρϊςεων επενδεδυμζνθ αμωίπλευρα από μελαμίνθ ςε απόχρωςθ δρυ ανοικτό 3mm. Στα εμωανι περικϊρια (ςόκορα) κα υπάρχει κερμοςυγκολλθμζνθ ταινία PVC πάχουσ 2 mm ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ, ενϊ ςτα μθ εμωανι περικϊρια (ςόκορα) το PVC κα είναι πάχουσ 0,45 mm. Το πάχοσ ςτα πλαϊνά, ςτο καπάκι, ςτισ πόρτεσ και ςτθν πλάτθ είναι 18mm, ενϊ ςτα ράωια, ςτισ βάςεισ mm, ενϊ ςτο κεωαλάρι 30 mm. Τα πλαϊνά εςωτερικά ωζρουν διάτρθςθ ανά 32χιλ για τθν μετακίνθςθ των ραωιϊν κακ' φψοσ και για να υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ επιπλζον ραωιϊν αν χρειαςτεί. Το επάνω και κάτω μζροσ ωζρουν διάτρθςθ για τα ωυράμια ςφνδεςθσ. 47

48 Θ πλάτθ περιμετρικά ζχει πατοφρα ϊςτε να εωαρμόηει ςε αντίςτοιχεσ εςοχζσ -γκινιςιζσ που υπάρχουν ςτα πλαϊνά, ςτθν βάςθ και ςτο καπάκι βιβλιοκικθσ. Τα κινθτά ράωια κα ζχουν τθ δυνατότθτα να γίνονται ςτακερά αν χρειαςτεί για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα τθσ βιβλιοκικθσ. Κα υπάρχουν δφο ςτθρίγματα ραωιϊν ανά πλευρά για κάκε ράωι. Τα ράωια και θ ςτιριξι τουσ κα ζχουν αντοχι ςε διαρκζσ ωορτίο 25kg ανά ράωι χωρίσ να εμωανίηουν ςθμαντικι παραμόρωωςθ. Τα ςτθρίγματα ραωιϊν είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτιματα- πφροι, τα οποία εωαρμόηουν ςε κατάλλθλθσ διαμζτρου τρφπεσ ςτισ εςωτερικζσ πλευρζσ των πλαϊνϊν. Θ πόρτα αλουμινίου κα περιλαμβάνει ενδιάμεςεσ τραβζρςεσ και ςφςτθμα ςφςωιξθσ για αποωυγι '' πετςικαρίςματοσ'' τθσ πόρτασ. Το μοντάριςμα τθσ πόρτασ κα είναι εφκολο και γριγορο χάρθ ςτον μεταλλικό ςφνδεςμο ςτθν πίςω πλευρά κάκε γωνίασ. Στον ίδιο ςφνδεςμο κα βιδϊνονται οι άνω και οι κάτω ρόδεσ οι οποίεσ διακζτουν ςφςτθμα οριηοντίωςθσ τθσ πόρτασ για απρόςκοπτθ και ακόρυβθ λειτουργία με μθχανιςμό απαλοφ κλειςίματοσ και ωρζνου. Δεν κα χρειάηεται καμία εργαςία (τρφπεσ, βίδεσ κλπ.) ςτα προωίλ αλουμινίου, παρά μόνο μία ίςια (90 ο ) κοπι των προωίλ. Στο κάτω μζροσ τθσ βιβλιοκικθσ κα υπάρχουν κοχλίεσ ρφκμιςθσ τθσ ζδραςθσ και οριηοντίωςθσ, προςαρμοςμζνοι ϊςτε να μθ μειϊνεται θ αντοχι των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται θ απόλυτα ςτακερι ζδραςθ των βιβλιοκθκϊν. Ο ςκελετόσ κα είναι από ανοδιωμζνο αλουμίνιο ωυςικοφ χρϊματοσ ειδικοφ προωίλ. Οι ςυρόμενεσ πόρτεσ κα είναι ενιςχυμζνο MDF με επζνδυςθ λάκα χρϊματοσ: πορτοκαλί και λευκό. Οι βιβλιοκικεσ κα δφνανται να είναι λυόμενεσ για τθν εφκολθ μεταωορά τουσ και τθν αντικατάςταςθ τμθμάτων του ςε περίπτωςθ ωκοράσ τουσ. Θ ςυναρμολόγθςθ κα γίνεται με τρόπο απλό: όλα τα τμιματα κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με καβίλιεσ 8Ω40 και ςυνδετικά μεταλλικά ωεράμια, εξαςωαλίηοντασ όμωσ τθν αντοχι και τθ απόλυτθ ςτακερότθτα. Οι καβίλιεσ κα ζχουν ραβδϊςεισ και θ ςφνδεςθ κα γίνεται με ςφςωιξθ μθδενικισ αντοχισ, ζτςι ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ απόλυτθ αντοχι. ΕΞ 10 Ποςότητα: 8,00 m 2 όψησ ΞΤΛΙΝΑ ΝΣΟΤΛΑΠΙΑ ΚΟΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΤ Ερμάρια κουηίνασ δαπζδου, μθ τυποποιθμζνα, με βάκοσ 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, αμωίπλευρα επενδυμζνα με μελαμίνθ ι ωορμάικα, πάχουσ 1,0 mm, με τελείωμα ςε όλα τα ορατά ςόκορα από κερμοςυγκολλθμζνο PVC πάχουσ 3 mm, με ενϊςεισ των επιωανειϊν με ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ και κόλλα, κακϊσ και με κατάλλθλεσ εντορμίεσ. Οι τρφπεσ που χρειάηονται κα γίνουν με ωρζηα. Θ πλάτθ του κουτιοφ προσ τον τοίχο κα καταςκευαςκεί από ωορμάικα πάχουσ 8 mm, τα οριηόντια (ράωια) και τα κατακόρυωα ςτακερά χωρίςματα, κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδεσ επενδυμζνεσ και ςτισ δφο επιωάνειεσ με μελαμίνθ (1 mm) ςυνολικοφ πάχουσ 18 ι 20 mm ανάλογα με το πλάτοσ τουσ, με περικϊριο από PVC πάχουσ 3 mm ςτα εμωανι ςόκορα με ςπαςμζνεσ ακμζσ. Τα ωφλλα (μονά ι διπλά) οιαςδιποτε μορωισ ι λειτουργίασ κα καταςκευαςτοφν από νοβοπάν με μελαμίνθ οιουδιποτε χρϊματοσ, εςωτερικά και εξωτερικά (min πάχοσ 1 mm), ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, με περικϊρια από PVC πάχουσ 3 mm με ςτρογγυλευμζνεσ ακμζσ. Τα είδθ κιγκαλερίασ περιλαμβάνουν χειρολαβζσ (πόμολα) ωφλλων και κρυωοφσ μεταλλικοφσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου διπλισ περιςτροωισ, ανοξείδωτουσ και ρυκμιηόμενουσ. Πλθ θ καταςκευι κα ςτθρίηεται ςε ρυκμιηόμενα πζλματα πάνω ςε πλαςτικό προωίλ (ι ελαςτικζσ λωρίδεσ) για τθν προςταςία τουσ από τθν υγραςία με κουμπωτι μπάηα φψουσ 125 mm από νοβοπάν με επζνδυςθ μελαμίνθσ πάχουσ 1,0 mm. Συρτάρια για κουηινοντοφλαπα επιωάνειασ ζωσ 0,20 m 2, οιουδιποτε ςχεδίου και διαςτάςεων, μθ εμωανι, καλυπτόμενα από ωφλλο ντουλαπιοφ με πλαίςιο από τεμάχια λευκισ ξυλείασ πάχουσ 16 mm επενδυμζνα με μελαμίνθ περαςτά και κολλθτά με οπζσ ι τομζσ ςτο «πρόςωπο» ι χειρολαβζσ και με πυκμζνα από μοριοςανίδα (hard board), επενδυμζνθ με μελαμίνθ περαςτι και κολλθτι και με οδθγοφσ λειτουργίασ του ςυρταριοφ μεταλλικοφσ απλοφσ. 48

49 ΕΞ 11 Ποςότητα: 8,00 m 2 όψησ ΞΤΛΙΝΑ ΝΣΟΤΛΑΠΙΑ ΚΟΤΖΙΝΑ ΣΟΙΦΟΤ ΚΡΕΜΑΣΑ Ερμάρια κουηίνασ τοίχου κρεμαςτά, μθ τυποποιθμζνα, με βάκοσ 35 cm, διάταξθσ ςφμωωνα με τθν μελζτθ, με «κουτιά» από νοβοπάν ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, αμωίπλευρα επενδυμζνα με μελαμίνθ ι ωορμάικα, πάχουσ 1mm, με τελείωμα ςε όλα τα ορατά ςόκορα από PVC πάχουσ 3 mm, με ενϊςεισ των επιωανειϊν με ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ και κόλλα, κακϊσ και με κατάλλθλεσ εντορμίεσ. Οι τρφπεσ που χρειάηονται κα γίνουν με ωρζηα. Θ πλάτθ του κουτιοφ προσ τον τοίχο, κα καταςκευαςκεί από ωορμάικα πάχουσ 8 mm, τα οριηόντια (ράωια) και τα κατακόρυωα ςτακερά χωρίςματα, κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδεσ επενδυμζνεσ και ςτισ δφο επιωάνειεσ με μελαμίνθ (1 mm.) ςυνολικοφ πάχουσ 18 ι 20 mm ανάλογα με το πλάτοσ τουσ, με περικϊριο από PVC πάχουσ 3 mm ςτα εμωανι ςόκορα με ςπαςμζνεσ ακμζσ. Τα ωφλλα (μονά ι διπλά) οιαςδιποτε μορωισ ι λειτουργίασ κα καταςκευαςτοφν από νοβοπάν με μελαμίνθ οιουδιποτε χρϊματοσ, εςωτερικά και εξωτερικά (min πάχοσ 1 mm.), ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm., με περικϊρια από PVC πάχουσ 3 mm με ςτρογγυλευμζνεσ ακμζσ. Τα είδθ κιγκαλερίασ περιλαμβάνουν, χειρολαβζσ (πόμολα) ωφλλων και κρυωοφσ μεταλλικοφσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου διπλισ περιςτροωισ ανοξείδωτουσ και ρυκμιηόμενουσ. ΕΞ 12 Ποςότητα: 5 ΤΕΜ ΣΡΑΠΕΖΙ ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ Διαςτάςεων: 200 cm x100 cm x72 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Ξφλινο τραπζηι με επιωάνεια και πόδια από ξφλο δρυ ανοιχτό. Από καπάκι μοριοςανίδα με καπλαμά από δρυ ανοιχτό. Στισ πλευρζσ μαςίω δρυσ ανοιχτόσ πάχουσ 4cm και ωάλτςο 45ο από μαςίω δρυ ανοιχτό. Στισ τζςςερισ γωνίεσ τα ξφλινα πόδια κα είναι κωνικά από το ζξω μζροσ (ενδεικτικι εικόνα ) διαςτάςεων ενδεικτικϊν 12cm x 6cm, με τελικι διαμόρωωςθ τζτοια όπου ενδεχόμενθ κφλιςθ δεν κα ωκείρει το τελικό δάπεδο. 49

50 ΕΞ 15 Ποςότητα: 16 ΤΕΜ ΞΤΛΙΝΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ Διαςτάςεισ: 45 cm x 40 cm x 50 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Ππωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτο παραπάνω ςχιμα, περιλαμβάνεται ςυρτάρι φψουσ 12 εκ και 2 ηεφγθ ποδιϊν 4 εκ x 4 εκ, όλα από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ. Οι οδθγοί του ςυρταριοφ κα είναι βάρουσ 10 κιλϊν, μεταλλικοί. Κα βερνικωκεί με οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν ςτρϊςεων 30Μ. ΕΞ 16 ΞΤΛΙΝΗ ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΚΛΕΙΣΗ Ποςότητα: 17 ΤΕΜ Ράνω μζροσ Κάτω μζροσ 50

51 Διαςτάςεισ: 120cm x 60cm x ~230cm(ζωσ τθν ψευδοροωι) (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Ξφλινθ ντουλάπα με ςυρόμενεσ πόρτεσ κλειςτζσ όπωσ ωαίνεται από το καταςκευαςτικό ςχζδιο. Από κόκκινθ μελαμίνθ εςωτερικά και εξωτερικά ταπετςαρία ι βαμμζνθ ανάλογα με τθν επικυμία του ενοίκου του δωματίου ι τθσ υπθρεςίασ. Ωαρακτθριςτικά αντίςτοιχα με ΕΞ 05. ΕΞ 17 Ποςότητα: 15 ΤΕΜ. ΞΤΛΙΝΟ ΠΑΓΚΟ Διαςτάςεισ (ενδεικτικζσ και ενδεικτικό ςχζδιο): 100 cm x 45 cm x 50 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Αποτελείται από επιωάνεια 100 εκ x 45 εκ x 4 εκ, 2 ςυρτάρια 20 εκ x 45 εκ, 1 πορτάκι 40 εκ x 45 εκ και 2 ηεφγθ ποδιϊν 4 εκ x 4 εκ, όλα από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ, όπωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτο παραπάνω ςχιμα. Οι οδθγοί των ςυρταριϊν κα είναι αντοχισ για βάροσ 10 κιλϊν, μεταλλικοί. Κα βερνικωκεί με οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν ςτρϊςεων 30Μ. ΕΞ 18 Ποςότητα: 14 ΤΕΜ. ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΨΜΑΣΙΟΤ Διαςτάςεισ ενδεικτικζσ (ενδεικτικό ςχζδιο): 135 cm x 48 cm x 75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Αποτελείται από επιωάνεια εργαςίασ 135 εκ x 48 εκ, ςυρτάρι φψουσ 8 εκ και 2 ηεφγθ ποδιϊν 4 εκ x 4 εκ και φψουσ 75 εκ, όλα από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ, όπωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτο παραπάνω ςχιμα. Οι οδθγοί του ςυρταριοφ κα είναι βάρουσ 10 κιλϊν, μεταλλικοί. Κα βερνικωκεί με οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν ςτρϊςεων 30Μ. 51

52 ΕΞ 19 Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΘΙΣΙΚΟΤ Διαςτάςεισ (ενδεικτικζσ, ενδεικτικό ςχζδιο): 100 cm x 35 cm x 75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Ξφλινο ερμάριο για τθν τοποκζτθςθ τθλεόραςθσ και οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ για χϊρο κακιςτικοφ. Από ξφλο δρυ ανοιχτό. Με ζνα μεγάλο ςυρτάρι και ζνα ανοικτό ράωι. Τα ξφλινα πόδια κα ωζρουν ςτο κάτω μζροσ ειδικζσ ελαςτικζσ τάπεσ για τθν προςταςία του πατϊματοσ. ΕΞ 09 Ποςότητα: 8,00 τρ.m ΠΑΓΚΟ ΚΟΤΖΙΝΑ Ράγκοσ από άκαυςτθ ωορμάικα τφπου DUROPAL πάχουσ 32 mm και πλάτουσ 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει: α) τθν επικάλυψθ του πάγκου με ειδικι ωορμάικα τφπου DUROPAL, ςυνολικοφ πάχουσ 32 mm και πλάτουσ 90 cm, με ειδικό περικϊριο από κερμοςυγκολλθμζνο PVC πάχουσ 3 mm με ςπαςμζνεσ ακμζσ ςτα εμωανι ςόκορα. Θ ςτερζωςθ ςτθν υπάρχουςα υποδομι γίνεται μζςω κατάλλθλθσ ςυγκολλθτικισ φλθσ. β) τθν διαμόρωωςθ - κοπι κατάλλθλου ανοίγματοσ οιουδιποτε ςχεδίου, για τθν υποδοχι του επικακιμενου νεροχφτθ, ςφμωωνα με τθν μελζτθ. γ) τθν ολοκλθρωμζνθ ςτεγάνωςθ τθσ επιωάνειασ (π.χ. ςθμεία ςυμβολισ με τον τοίχο), με αντιμικροβιακι ςιλικόνθ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 52

53 ΕΞ 20 ΞΤΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ - ΛΙΝΟΘΗΚΗ Ποςότητα: 9,5 m 2 όψησ Ράνω μζροσ Κάτω μζροσ Διαςτάςεισ: όπωσ ςτα αρχιτεκτονικά ςχζδια, με Φψοσ: ~ 230cm(ζωσ τθν ψευδοροωι) Ξφλινθ ντουλάπα με ανοιγόμενεσ πόρτεσ κλειςτζσ όπωσ ωαίνεται από το καταςκευαςτικό ςχζδιο. Από κόκκινθ μελαμίνθ εςωτερικά και εξωτερικά ταπετςαρία ι βαμμζνθ ανάλογα με τθν επικυμία του ενοίκου του δωματίου ι τθσ υπθρεςίασ. Ωαρακτθριςτικά αντίςτοιχα του ΕΞ

54 ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ όλου του εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ εργαςία και τα απαραίτθτα υλικά για τθν πλιρθ καταςκευι και τοποκζτθςθ. Τα προσ προμικεια υλικά, με ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ κα πρζπει: 1. Να είναι πρόςωατθσ καταςκευισ, όχι πζραν του ζτουσ. Κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 2. Να είναι εφχρθςτα, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αωοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ, τρόπο καταςκευισ και ποιότθτα υλικϊν. 3. Να αντζχουν αποδεδειγμζνα ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, καιρικζσ ςυνκικεσ- διαβρωτικά περιβάλλοντα, απότομεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ, υπεριϊδθ ακτινοβολία, υδάτινθ και χθμικι προςβολι ι και από κακι χριςθ. 4. Να αποτελοφνται από υλικά ωιλικά ςτο περιβάλλον και να μθν περιζχουν ουςίεσ τοξικζσ και επιβαρυντικζσ για το ανκρϊπινο οργανιςμό. Ππου γίνεται αναωορά ςε μοριοςανίδα, αυτι Κα είναι καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα υψθλισ πίεςθσ Ε1. 5. Να ζχουν προζλκει από διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν που διεξάγονται ςφμωωνα με Το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2000 Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO : 2004 Τζλοσ, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ (ςε ιςχφ) εωαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό, καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ καταςκευϊν. Κα προςωζρεται εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν, εκτόσ αν ςτουσ επί μζρουσ κωδικοφσ αναωζρεται διαωορετικά. ΕΞ 21 Ποςότητα: 5 ΤΕΜ. ΞΤΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΤΟΪΘ 54

55 ΤΟΜΘ ΟΪΘ Ξφλινο παγκάκι από ξφλο και μεταλλικό ςκελετό, με χαρακτθριςτικά όπωσ ωαίνεται ςτο ςχζδιο. Γενικά χαρακτθριςτικά Τεχνικζς προδιαγραφζς Ο ςκελετόσ του κάκε κακιςτικοφ αποτελείται από 2 πλάγια τμιματα, καταςκευαςμζνα από ςυμπαγι χυτοςίδθρο ( μαντζμι μαςίω ), διαμορωωμζνο ςε ςχζδιο όπωσ ωαίνεται ςτθν αντίςτοιχθ εικόνα με πυκνι διάταξθ ελικοειδϊν ςχθμάτων. Κάκε πλάγιο τμιμα κα ζχει μζγιςτο πάχοσ 4 εκ. Τα πλάγια αυτά τμιματα κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τθ βοικεια χυτοςιδθρϊν οριηόντιων ράβδων διατομισ τουλάχιςτο 1/2, δφο ςτο κάκιςμα και μία ςτθν κορυωι τθσ πλάτθσ, οι οποίεσ διακζτουν ςτθν άκρθ τουσ ςπείρα και παξιμάδι αςωαλείασ 3/8"Ω70. Κα ζχουν δε μικοσ περίπου 178 εκ. Για τθν ευκολότερθ ςυναρμολόγθςθ του κακιςτικοφ, αλλά και για αιςκθτικοφσ λόγουσ ςτο εςωτερικό του κάκε πλάγιου χυτοςιδθροφ τμιματοσ κα υπάρχουν ειδικζσ υποδοχζσ (δζκα ςε κάκε τμιμα) για τισ ξφλινεσ δοκίδεσ, με διαςτάςεισ ανάλογεσ με αυτζσ του και βάκοσ περίπου 2 εκ. Το κάκιςμα αποτελείται από ζξι (6) ξφλινεσ δοκίδεσ ορκογωνικισ διατομισ με ςτρογγυλεμζνεσ ακμζσ και μικουσ περίπου 200 εκ. που παρατάςςονται ςε ςχιμα καμπφλθσ. Θ καμπφλθ αυτι κα προκφπτει από κατάλλθλθ διάταξθ των δοκίδων, οφτωσ ϊςτε να δθμιουργείται επιωάνεια κακίςματοσ ςφμωωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ εργονομίασ. Τα πόδια των κακιςτικϊν κα ωζρουν ςτα κάτω άκρα τουσ αςωαλι αντικλεπτικό μθχανιςμό για τθν αποτροπι μετακίνθςισ τουσ. Ξυλεία Το ξφλο που χρθςιμοποιείται κα είναι ςφνκετθ αντικολλθτι ξυλεία πεφκθσ Σουθδίασ, ςφμωωνθ με τα ΕΝ 351 και κα καταςκευάηεται με ειδικι ζνωςθ (ςυγκόλλθςθ ξφλων) ςτισ ανάλογεσ διατομζσ ςφμωωνα με τθ χριςθ που προορίηεται. Το ςφνκετο ξφλο κα ζχει αντοχι τουλάχιςτο 360 kp/m 2 και ειδικό βάροσ περίπου 480 kg/m 3. Τεχνικά χαρακτηριςτικά ξφλου: Ρεριεχόμενθ υγραςία περίπου 15%. Κα περιζχει ελάχιςτουσ χυμοφσ (ρετςίνι) ςε ςφγκριςθ με άλλα δζντρα τθσ οικογζνειασ τθσ πεφκθσ των άλλων χωρϊν (καιρικζσ ςυνκικεσ ςτθ Βόρειο Σουθδία ζωσ -25 ο C). Κα ζχει κερμικι αγωγιμότθτα s=0,10 Kcal/Mho και θχθτικι μόνωςθ 3.5 ωορζσ μεγαλφτερθ από ςκυρόδεμα ι πλινκοδομι ίςου πάχουσ. Κα ζχει αντιμαγνθτικζσ ιδιότθτεσ και κα είναι κακόσ αγωγόσ του θλεκτριςμοφ 55

56 Κα αντζχει ςτθ πυρκαγιά και κα κατατάςςεται ςτισ κατθγορίεσ F30 και F60 (κατά DIN 4120) ανάλογα με τθ διατομι του. Πταν καίγεται το εξωτερικό μζροσ τθσ διατομισ, το εςωτερικό τθσ κα προωυλάςςεται και κα διατθρεί τθν αντοχι του. Κα υωίςταται επεξεργαςία όπωσ και το ξφλο του εμπορίου. Κα διατθρεί τθν απαιτοφμενθ μορωι του και κα υωίςταται ελάχιςτθ παραμόρωωςθ, ενϊ κα δθμιουργεί ελάχιςτα ριγματα. Πλεσ οι γωνίεσ (κόχεσ) των ξφλων κα είναι πλαναριςμζνεσ ςε radial 5 χιλ. κατ ελάχιςτο. Πλα τα ξφλινα μζρθ του κακιςτικοφ αωοφ υποςτοφν κατάλλθλθ επεξεργαςία (τρίψιμο, λείανςθ, ςτοκάριςμα ), κα επικαλφπτονται με 2 ςτρϊςεισ υδατοδιαλυτοφ χρϊματοσ και 1 ςτρϊςθ προςτατευτικοφ κεριοφ. Μεταλλικά ςτοιχεία Τα μεταλλικά ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ, ςφνδεςμοι κτλ.), κα αποτελοφνται από μζταλλα είτε κερμογαλβανιςμζνα (κερμογαλβανιςμζνοσ χάλυβασ με ψευδάργυρο) είτε θλεκτρογαλβανιςμζνα, όπου κα ζχει προθγθκεί προετοιμαςία τθσ επιωάνειασ με αμμοβολι, είτε ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαςτάςεισ και οι διατομζσ των μεταλλικϊν ςτοιχείων κα είναι επαρκείσ, για να παραλάβουν (με κατάλλθλο ςυντελεςτι αςωαλείασ) τα ωορτία για τα οποία ζχουν μελετθκεί, αλλά και για να αντζχουν ςτθ διάβρωςθ και ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Για τθν αντιςκωριακι προςταςία των μεταλλικϊν μερϊν του κακιςτικοφ κα ακολουκείται επεξεργαςία για να επιτευχκεί θ απολίπανςι τουσ και ςτθ ςυνζχεια κα εωαρμόηεται μία επίςτρωςθ polyzinc (ψευδαργφρου) και ζπειτα θλεκτροςτατικι βαωι ποφδρα polyester. Θ τεχνικι προςωορά κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ μαντεμιοφ, και κα αναωζρεται αναλυτικά θ πλιρθσ χθμικι ανάλυςθ αυτοφ. Το μαντζμι (ςυμπαγισ χυτοςίδθροσ) του ςκελετοφ του κακιςτικοφ κα αποτελείται από C, Si, MN, P, S, Cr και κα αναωερκοφν τα ποςοςτά αυτϊν. Βαφζσ - χρϊματα Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία κα είναι βαμμζνα τα ξφλινα μζρθ, κα είναι ειδικά μελετθμζνα για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ (κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, ανοιχτοί ι χϊροι, πλθςίον κάλαςςασ κτλ) και απολφτωσ ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ (δεν περιζχουν μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο ι άλλα βαρζα μζταλλα), ενϊ κα προςδίδουν μεγάλθ αντοχι ςτθν καταςκευι. Κα προςκομιςτεί αναλυτικι βεβαίωςθ με τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά από τον ανάδοχο. 56

57 ΕΞ 36 Ποςότητα: 18 ΤΕΜ. ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ Διαςτάςεισ: 60 cm x 50 cm x 80 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Θ καρζκλα αυτι αποτελείται από 4 πόδια από ανοξείδωτο ατςάλι διατομισ 5 εκ. x 2,5 εκ., ενϊ τα μπράτςα κα είναι από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ, κουρμπαριςτό, όπωσ ωαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα. Το κάκιςμα και θ πλάτθ κα είναι από text line ι άλλο ιςοδφναμο υλικό. ΕΞ 25 Ποςότητα: 9 ΤΕΜ. ΣΡΑΠΕΖΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ Διαςτάςεισ: 80 cm x 73 cm (ΔΛΑΜΕΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Το τραπζηι εξωτερικοφ χϊρου κα αποτελείται από βάςθ ςτιλβωμζνου ανοξείδωτου χάλυβα Ø40 εκ. και από ςωλινα επιχρωμιωμζνου ατςαλιοφ Ø6 εκ. Το καπάκι είναι από μαςίω laminate, με ραβδϊςεισ ςτο τελείωμα και άςπρο πυρινα. Το πάχοσ του είναι 10 εκ. και κα είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 57

58 ΟΜΑΔΑ Γ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΥΕΙΟΤ Τα προσ προμικεια υλικά, με ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ κα πρζπει: 1. Να είναι πρόςωατθσ καταςκευισ, όχι πζραν του ζτουσ. Κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 2. Να είναι εφχρθςτα, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αωοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ, τρόπο καταςκευισ και ποιότθτα υλικϊν. 3. Να αντζχουν αποδεδειγμζνα ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, καιρικζσ ςυνκικεσ- διαβρωτικά περιβάλλοντα, απότομεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ, υπεριϊδθ ακτινοβολία, υδάτινθ και χθμικι προςβολι ι και από κακι χριςθ. 4. Να αποτελοφνται από υλικά ωιλικά ςτο περιβάλλον και να μθν περιζχουν ουςίεσ τοξικζσ και επιβαρυντικζσ για το ανκρϊπινο οργανιςμό. Ππου γίνεται αναωορά ςε μοριοςανίδα, αυτι Κα είναι καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα υψθλισ πίεςθσ Ε1. 5. Να ζχουν προζλκει από διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν που διεξάγονται ςφμωωνα με Το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2000 Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO : 2004 Τζλοσ, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ (ςε ιςχφ) εωαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό, καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ καταςκευϊν. Κα προςωζρεται εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν, εκτόσ αν ςτουσ επί μζρουσ κωδικοφσ αναωζρεται διαωορετικά. ΕΞ 02 Ποςότητα: 1 ΤΕΜ ΞΤΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Διαςτάςεισ: 100cm x 53cm x 120cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Ρρόκειται για ερμάριο καταςκευαςμζνο από MDF με επζνδυςθ από βακελίτθ πάχουσ 10χιλ. και περιμετρικι επζνδυςθ από PVC πάχουσ 3χιλ ςτθν ίδια απόχρωςθ. Ο ςκελετόσ κα είναι από ανοδιωμζνο αλουμίνιο ςε ωυςικό χρϊμα ειδικοφ προωίλ. Κα ζχει ντουλάπια κλειςτά, ανοιχτά και ςυρτάρια κατάλλθλα για τθν τοποκζτθςθ του οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ αίκουςασ. ΕΞ 03 Ποςότητα: 7 ΤΕΜ. ΡΟΤΟΚΑΛΛ: ΚΟΚΚΛΝΟ: ΡΑΣΛΝΟ: ΛΕΥΚΟ: ΦΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 2 ΤΕΜ. 2 ΤΕΜ. 2 ΤΕΜ. 1 ΤΕΜ. 58

59 Διαςτάςεισ: 270cm x 53cm x 85cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Ρρόκειται για χαμθλά ερμάρια από ενιςχυμζνο MDF με ςυρτάρια ςυρόμενα όπωσ ωαίνεται ςτισ εικόνεσ. Πλα τα ερμάρια και οι ςυρταριζρεσ κα είναι καταςκευαςμζνα από αμωίπλευρθ μελαμίνθ 18mm. Θ εξωτερικι επζνδυςθ του ερμαρίου κα είναι με μελαμίνθ ςε απόχρωςθ δρυ ανοικτό, ενϊ το εμωανζσ ςόκορο κα είναι καλυμμζνο με ταινία P.V.C. 3mm ςτθν ίδια απόχρωςθ. Τα κουτιά των ερμαρίων κα ζχουν ειδικοφσ ςυνδζςμουσ (ωυράμια) για τθν ευκολότερθ ςυναρμολόγθςθ και αποςυναρμολόγθςθ τουσ και για τθν ταχφτερθ αντικατάςταςθ τουσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Εςωτερικά τα κουτιά κα είναι τρυπθμζνα με κατάλλθλο ςφςτθμα ϊςτε θ τοποκζτθςθ των ραωιϊν να μπορεί να γίνει ςε οποιοδιποτε επικυμθτό φψοσ. Ο ςκελετόσ κα είναι από ανοδιωμζνο αλουμίνιο ωυςικοφ χρϊματοσ ειδικοφ προωίλ. Ωωριηόμενο ςτα τρία υπάρχουν ηεφγθ από πόδια μεταλλικά, τα οποία ωζρουν ςτο κάτω μζροσ ειδικζσ ελαςτικζσ τάπεσ για τθν προςταςία του πατϊματοσ. Τα ςυρτάρια κα είναι λάκα χρϊματοσ: πορτοκαλί, κόκκινο, πράςινο και λευκό. ΕΞ 04 Ποςότητα: 18 ΤΕΜ. ΦΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ Διαςτάςεισ: 90cm x 60cm x 60cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Ρρόκειται για χαμθλά ερμάρια τροχιλατα. Κα είναι καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα υψθλισ πίεςθσ Ε1, επενδεδυμζνθ αμωίπλευρα από μελαμίνθ απόχρωςθσ δρυ ανοικτό. Στα εμωανι περικϊρια (ςόκορα) κα υπάρχει ςυγκολλθμζνθ ταινία PVC πάχουσ 2 mm ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ, ενϊ ςτα μθ εμωανι περικϊρια (ςόκορα) το PVC κα είναι πάχουσ 0,45 mm. Το πάχοσ ςτα πλαϊνά, το καπάκι, τισ πόρτεσ και τθν πλάτθ κα είναι 18 mm, ράωια βάςεισ mm ενϊ ςτο κεωαλάρι 30 mm. Θ ςφνδεςθ όλων των μερϊν του καςϊματοσ (πλαϊνά, καπάκι, βάςθ, πάτοσ) μεταξφ τουσ να γίνεται με καβίλιεσ (4 ανά πλευρά) και κόλλα υψθλισ αντοχισ μθ τοξικι. Ρεριμετρικά, ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) τθσ επιωάνειασ κα κερμοςυγκολλθκεί προωίλ από PVC πάχουσ 3mm, ενϊ ςτα μθ εμωανι 0,45 mm. 59

60 To PVC κα κερμοςυγκολλθκεί ζτςι ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ απόλυτθ ςυνοχι τθσ με τθ μοριοςανίδα. Το κάκε ερμάριο κα ωζρει από τθν μία μεριά τρία ςυρτάρια ςυρόμενα και από τθν άλλθ, ντουλάπι ανοιγόμενο, όπωσ ωαίνεται ςτισ εικόνεσ. Ο ςκελετόσ και τα χεροφλια λειτουργίασ κα είναι από ανοδιωμζνο αλουμίνιο ωυςικοφ μεταλλικοφ χρϊματοσ, ειδικοφ προωίλ. Θ ςυρταριζρα κα ωζρεται ςε 4 δίδυμουσ περιςτρεωόμενουσ τροχοφσ αςωαλείασ, καταςκευαςμζνουσ από ανκεκτικό πλαςτικό, οι οποίοι κα διαςωαλίηουν αςωαλι ζδραςθ και εφκολθ μετακίνθςθ. Κα προςαρμόηονται ςτο ςϊμα τθσ ςυρταριζρασ με πρεςςαριςτζσ ωωλιζσ και ατςάλινουσ πίρουσ. Τα ςυρτάρια κα κλειδϊνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά αςωαλείασ, τοποκετθμζνθ ςε κατάλλθλθ κζςθ. Το ςυρτάρι κα ζχει τθν δυνατότθτα ανοίγματοσ 80% και ο οδθγόσ να ωζρει ςτόπερ, ϊςτε το ςυρτάρι να μθ βγαίνει από τθν ςυρταροκικθ. Θ κλειδαριά κα είναι περιςτροωικι, κυλινδρικι, αςωαλείασ Ψ 16mm, από χυτοπρεςςαριςτό κράμα αλουμινίου, υψθλισ αντοχισ, με κλειδί αςωαλείασ, επινικελωμζνθ, θ οποία να κλειδϊνει όλα τα ςυρτάρια, μζςω χαλφβδινθσ ράβδου, με ςτακερά, όχι ρυκμιηόμενα stop. Κάκε ςυρτάρι κα κινείται ς ζνα μεταλλικό πλαίςιο (οδθγό), από λαμαρίνα γαλβανιηζ πάχουσ 2 χιλ. Τα ερμάρια κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Οι αντοχζσ όλων των επιωανειϊν, ςε χτφπθμα, κερμοκραςία υδάτινθ και χθμικι προςβολι κα είναι υψθλζσ. ΕΞ 06 Ποςότητα: 12 ΤΕΜ. ΣΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΙΑ Διαςτάςεων: 170 cm x70 cm x75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Τραπζηι εργαςίασ με επιωάνεια από πολυςτρωματικό ωυςικό ξφλο (δρυσ ανοικτό) με επζνδυςθ HPL (βακελίτθ) ςτακεροφ φψουσ ςκελετό INOX. Κα ωζρει πλαίςιο ςτιριξθσ και κάκετα ςτθρίγματα από χαλφβδινο ςωλινα INOX διαμζτρου/πάχουσ περίπου 40/1,5mm. Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ μζκοδο ςφνδεςθσ (κόμβο) μεταξφ κάκετων και οριηόντιων ςτοιχείων του ςκελετοφ. Θ επιωάνεια εργαςίασ κα είναι καταςκευαςμζνθ από πολυςτρωματικό ωυςικό ξφλο με επζνδυςθ HPL (βακελίτθ), πάχουσ 18mm. Κα διακζτει κανάλια καλωδίων και ροηζτεσ εξόδου καλωδίων. Επίςθσ, ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τα πόδια κα ωζρουν ςτο κάτω μζροσ ειδικζσ ελαςτικζσ τάπεσ για τθν προςταςία του πατϊματοσ, ενϊ κα είναι τοποκετθμζνοι ειδικοί ρεγουλατόροι οριηοντίωςθσ από 0 ζωσ 25mm. ΕΞ 07 Ποςότητα: 2 ΤΕΜ ΣΡΑΠΕΖΙ ΤΚΕΧΕΨΝ Διαςτάςεων: 230 cm x120 cm x75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Το τραπζηι ςυςκζψεων κα ωζρει επιωάνεια από μοριοςανίδα με επίςτρωςθ μελαμίνθσ (δρυσ ςκοφρο) 18mm και βαμμζνο χαλφβδινο ςκελετό. Κα ωζρει πλαίςιο ςτιριξθσ από ςωλινα INOΩ (ι βαμμζνο χαλφβδινο) ενδεικτικϊν διαςτάςεων διάμετροσ/πάχοσ 400mm/ 1,5mm. Τα κάκετα ςτθρίγματα κα είναι από ςωλινα INOX (ι βαμμζνο χαλφβδινο) ενδεικτικϊν διαςτάςεων διάμετροσ/πάχοσ 600mm/ 2mm. Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ μζκοδο ςφνδεςθσ (κόμβο) μεταξφ κάκετων και οριηόντιων ςτοιχείων του ςκελετοφ. Το τραπζηι κα ωζρει ςτα μεταλλικά πόδια ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ 0-25mm. ΕΞ 08 Ποςότητα: 11 ΤΕΜ. ΣΥΤΑΛΕΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕ ΤΡΣΑΡΙΕΡΑ 60

61 ΡΟΤΟΚΑΛΛ: ΓΚΛ: 6 ΤΕΜ. 5 ΤΕΜ. Το γραωείο κα αποτελείται από τραπζηι εργαςίασ και ςυρταριζρα τροχιλατθ: Απόχρωςθ επιωάνειασ: μελαμίνθ δρυσ ανοιχτι. Διαςτάςεων γραωείου: Διαςτάςεων γωνίασ: Διαςτάςεων ςυρταριζρασ: 170 cm x65 cm x75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Γ: 80 cm x50 cm x75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 54 cm x42 cm x50 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Το γραωείο κα ωζρει επιωάνεια εργαςίασ από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων 18mm Ε1 με αμωίπλευρθ επίςτρωςθ μελαμίνθσ και βαμμζνο χαλφβδινο ςκελετό. Κα ωζρει πλαίςιο ςτιριξθσ από ςωλινα INOΩ (ι βαμμζνο χαλφβδινο) ενδεικτικϊν διαςτάςεων διάμετροσ/πάχοσ 400mm/ 1,5mm. Τα κάκετα ςτθρίγματα κα είναι από ςωλινα INOX (ι βαμμζνο χαλφβδινο) ενδεικτικϊν διαςτάςεων διάμετροσ/πάχοσ 600mm/ 1,5mm. Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ μζκοδο ςφνδεςθσ (κόμβο) μεταξφ κάκετων και οριηόντιων ςτοιχείων του ςκελετοφ. Το τραπζηι κα ωζρει ςτα μεταλλικά πόδια ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ 0-25mm. Θ κάκε ςυρταριζρα κα αποτελείται από μεταλλικό κάςωμα, ενϊ τα κοφτελο και καπάκι κα είναι από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18mm, επενδεδυμζνο με μελαμίνθ. Ρεριμετρικά, ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) τθσ επιωάνειασ κα κερμοςυγκολλθκεί προωίλ από ABS πάχουσ 3mm, ενϊ ςτα μθ εμωανι 0,45 mm. Το ABS κα κερμοςυγκολλθκεί ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ απόλυτθ ςυνοχι τθσ με τθν μοριοςανίδα. Θ ςφνδεςθ όλων των μερϊν του καςϊματοσ (πλαϊνά, καπάκι, βάςθ, πάτοσ) μεταξφ τουσ γίνεται με καβίλιεσ (4 ανά πλευρά) και κόλλα υψθλισ αντοχισ μθ τοξικι. Οι γλιςιζρεσ βιδϊνονται ςτθν εςωτερικι μεριά των πλαϊνϊν και ςτα ςυρτάρια. Οι γλιςιζρεσ ζχουν αντοχι ςε κατακόρυωο ωορτίο 20 kg (τθσ μολυβοκικθσ 10 kg). Θ πλάτθ τθσ ςυρταροκικθσ είναι ορατι και για αυτό τον λόγο είναι ωινιριςμζνθ και εμωανίςιμθ. Κα ωζρει τουλάχιςτο τρία μεταλλικά ςυρτάρια τα οποία κα καλφπτουν πλιρωσ τουσ οδθγοφσ κφλιςθσ. Το πάχοσ λαμαρίνασ κα είναι τουλάχιςτο 0,6mm. Τα ςυρτάρια κα ωζρουν ςφςτθμα α) μθ ανατροπισ τθσ ςυρταριζρασ, αποτρζποντασ το παράλλθλο άνοιγμα δεφτερου ςυρταριοφ, β) ςυγκράτθςθσ ςτθν κλειςτι κζςθ, γ) απόςβεςθσ κλειςίματοσ (soft close). Θ ςυρταριζρα, κα ωζρει ξεχωριςτό ςυρτάρι μολυβοκικθ. Θ ςυρταριζρα κα είναι τροχιλατθ, με ενςωματωμζνο μθχανιςμό ωρεναρίςματοσ των τροχϊν και κα ωζρει κλειδαριά αςωαλείασ. Πλα τα ςυρτάρια κα ωζρουν χεροφλια λειτουργίασ. ΕΞ 13 Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. ΡΟΤΟΚΑΛΛ: ΓΚΛ: ΓΡΑΥΕΙΟ RECEPTION 1 ΤΕΜ. 1 ΤΕΜ. Διαςτάςεων: 240 cm x120 cm x70 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) Το Γραωείο κα είναι λυόμενο με μεταλλικά ωεράμια και καβίλιεσ επιτρζποντασ τθν εφκολθ μεταωορά του κακϊσ και τθν αντικατάςταςθ τμθμάτων του ςε περίπτωςθ ωκοράσ τουσ. Επίςθσ, ςτθν ςυςκευαςία κα υπάρχει αναλυτικό ςχζδιο ςυναρμολόγθςθσ για κάκε γραωείο. Πλεσ οι μοριοςανίδεσ, είναι αμωίπλευρα επικαλυμμζνεσ με διπλι επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα Ε-1, τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 25-30χιλ, επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ (ανοιχτόσ δρυσ) από τισ δφο πλευρζσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) τθσ επιωάνειασ τθσ εργαςίασ κερμοςυγκολλείται περικϊριο από ειδικό PVC πάχουσ 3 mm και ακτίνασ R 3, ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ. Θ ταινία κερμοςυγκολλείται με ειδικι κόλλα, ϊςτε 61

62 να εξαςωαλίηεται θ απόλυτθ ςυνοχι τθσ με τθν μοριοςανίδα. Στθν επιωάνεια εργαςίασ, ςε ειδικό άνοιγμα κα υπάρχει ςφςτθμα διζλευςθσ καλωδίων (ροηζτα θλεκτροδότθςθσ 1-2 τεμάχια). Το άνοιγμα κα καλφπτεται με τάπα ρυκμιηόμενθ Ψ 60 mm από PVC. ΕΞ 28 ΚΙΝΗΣΟ ΚΑΘΙΜΑ Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ(ρ/β/υ): 500/540/750mm Ποςότητα: 100 ΤΕΜ Κάκιςμα κινθτό ςεμιναρίου με ξεχωριςτι ζδρα πλάτθ και πινακίδα γραωισ (ενδεικτικι εικόνα). Ο ςκελετόσ του κακίςματοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλφβδινο ςωλινα κυκλικισ διατομισ, διαμζτρου 16 mm και πάχουσ 1,5mm, κατάλλθλα κουρμπαριςμζνο και ςυγκολλθμζνο. Ο ςκελετόσ κα είναι επιχρωμιωμζνοσ και κα ωζρει τζςςερα αντιολιςκθτικά πζλματα από χυτό κερμοπλαςτικό υλικό για τθν προςταςία του δαπζδου. Θ ζδρα και θ πλάτθ του κακίςματοσ κα είναι καταςκευαςμζνθ από χυτό κερμοπλαςτικό υλικό (PP) και κα ςτερεϊνονται κουμπωτά πάνω ςτο ςκελετό. Θ πινακίδα γραωισ (αναλόγιο) κα είναι καταςκευαςμζνθ από χυτό κερμοπλαςτικό υλικό (PP) και βιδωμζνθ πάνω ςτο μπράτςο. Το μπράτςο κα είναι καταςκευαςμζνο από επιχρωμιωμζνο χαλφβδινο ςωλινα κυκλικισ διατομισ ενδεικτικϊν διαςτάςεων διαμζτρου/πάχουσ 16mm/1.5mm. ΕΞ 29 Ποςότητα: 22 ΤΕΜ ΚΑΘΙΜΑ Το κάκιςμα πρζπει να είναι ανατομικά και εργονομικά ςχεδιαςμζνο για να εξαςωαλίηει ςωςτι και αναπαυτικι ζδραςθ, χωρίσ να επιτρζπει τθν ολίςκθςθ του ςϊματοσ. Το κάκιςμα αποτελείται από το ςκελετό και το κζλυωοσ (πλάτθ και ζδρα). Ο ςκελετόσ είναι μεταλλικόσ από επιχρωμιωμζνο ςωλινα ι θλεκτροςτατικισ βαωισ. και αποτελείται από δφο ποδαρικά ςε ςχιμα Ρ (τζςςερα πόδια), τα οποία ςυγκλίνουν ςτο επάνω μζροσ. Τα δφο ποδαρικά ςυνδζονται μεταξφ τουσ ϊςτε να αποτελοφν τθ βάςθ ζδραςθσ του κελφωουσ. Στα τζςςερα πόδια του ςκελετοφ τοποκετοφνται πλαςτικά αντιολιςκθτικά πζλματα για τθν προςταςία του δαπζδου. Θ πλάτθ και θ ζδρα είναι καταςκευαςμζνεσ από πολυπροπυλζνιο ι άλλο ιςχυρό και ανκεκτικό υλικό. Θ επιωάνεια του κακίςματοσ κα επενδυκεί ςτθν πλευρά του κακθμζνου με φωαςμα ι τεχνόδερμα. Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ : Α) ζδρασ πλάτοσ 470 mm, βάκοσ 420 mm με ανοχι 50 mm Β) πλάτθσ: πλάτοσ 470 mm, φψοσ 330 mm με ανοχι 50 mm Κα υπάρχει θ δυνατότθτα ςτοίβαξθσ του ενόσ πάνω ςτο άλλο. 62

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1068 / 2015 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 120.400,93 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005066467 2016-09-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Αξ. Δηαθήξπμεο: 36/2016 Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 16-11-2016 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 27613 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηφρν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 08/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2864-16PROC004190853 2016-04-12 ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 01/07/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 89278/3253 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Λακία, 23/06/ 2015 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξ. Πξση.: 85077/3092 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κώδηθαο : 35100 Λακία Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ,885 ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ,885 ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Νάνπζα: 11-11-2016 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Aξ.πξση: -2224- ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ Πιεξνθνξίεο: θ.παπιίδνπ Όιγα Σει:2332025600 Fax:2332028798

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠΟΘΗΚΗ Γηεύζπλζε: Καπιάλε 7 Πιεξνθνξίεο: Μπαζνύλα Αγγειηθή Σει. 26513-61334 Email: ampasouna@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξηζκόο Μειέηεο 09/2015, 10/2015, 11/2015 Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μύθνλνο, 11/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2896- ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ «Παξνρη Τπεξεζηω λ πληη ξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : 35100 Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : 22313-53315 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΗΘΜ. ΜΔΛΔΣΖ: 06/2013 ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 203.918,87

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ» ςνολικοω Πποχπολογιζμοω: ,99

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ» ςνολικοω Πποχπολογιζμοω: ,99 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 34/14 ΑΡ.ΠΡΩΣ.:2204 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ «ΣΑΘΜΟΤ» Υπημαηοδψηηζη:

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα