Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου"

Transcript

1 Διάρκεια 2 ώρες Αµερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Δείγµα γραπτής δοκιµασίας για την εισαγωγή και την απονοµή υποτροφιών στην 1 η τάξη Γυµνασίου Ιανουαρίου ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μην συµπληρώσετε τίποτα σε αυτό το µέρος της σελίδας. Προορίζεται για χρήση από το προσωπικό του Ανατόλια που θα διορθώσει το γραπτό σας. ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 1

2 ENGLISH PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντοµους διαλόγους. Θα ακούσετε µια ερώτηση για κάθε διάλογο µια φορά πριν ακούσετε το διάλογο, και θα ακούσετε κάθε σύντοµο διάλογο δύο φορές. Η ερώτηση είναι τυπωµένη και στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Θα επιλέξετε µια από τις τρεις εικόνες/επιλογές αυτή που νοµίζετε ότι απαντάει καλύτερα στην ερώτηση για το διάλογο. Σηµειώστε την απάντησή σας µέσα στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Example Question: Which place won t be open? a) b) c) Η σωστή απάντηση είναι a) 1. a) Which of the men is she describing? b) c) 2. Susan will go to Paris by. a) b) c) 2

3 3. Susan is talking about a.... a) b) c) 4. What was the weather like? a) b) c) 5. Jill must wait for the little green man before. a) starting to play a game. b) getting on the bus. c) crossing a busy road. 3

4 PART 2: READING COMPREHENSION (20 POINTS) Carefully read the three pieces and choose the best answers to each of the questions. Greek Bananas Some of the tastiest bananas in the world do not come from countries far, far away from Greece but from the island of Crete. Yes, we have delicious bananas. They look exactly the same as others but are half the size, much tastier and much fresher. Which would you prefer, a banana that takes a month to reach your supermarket from South America, or one that was collected just a day before from the village of Arti in Crete? So, ask your greengrocer to sell more Cretan bananas! 1. Greek bananas are: a) not as tasty as those from other countries. b) much bigger than other bananas. c) grown in just one day. d) smaller than other bananas. 2. In which ONE way are Greek bananas the same as those from other countries? They a) are the same shape (σχήµα) b) are the same size c) have the same taste d) come from Crete 3. The writer wants the reader to: a) eat lots of bananas. b) prefer (προτιµήσει) Cretan bananas. c) prefer South American Bananas. d) go to Crete to buy bananas. 4

5 Petros the Good Boy My younger brother, Petros is such a good boy! Well, that is what my parents believe. You see, he s always smiling and does everything that mom and dad tell him to do, keeps his room tidy, and is an excellent student at school. The problem is that he only shows his real character to ME. He enters my room when I m not there and steals my pencils and erasers. When I m studying, he comes and pushes me or shouts in my ear and when I fight back he runs to my parents crying. Of course, they never believe me because he is their favorite. 4. Who has written this piece? a) Petros b) the parents c) Petros brother d) We don t know. 5. Petros is not one of these: a) a very good student b) tidy c) obedient (υπάκουος) to his parents d) nice to his brother 6. Why do Petros parents always believe him? Because a) he tells the truth. b) they like him more. c) he is older than his brother. d) he s always happy. 5

6 A Noise in the Night One calm night last summer, I was awakened by a loud noise in my bedroom. As there was no moon, it was very dark. What scared me more was that my window was open (as it always is during that period of the year) and maybe there was somebody in my room. I was just about to scream when something jumped onto my bed, made a friendly purring noise and licked my face. It was Tommy, my pet cat! What had the loud noise been? I soon found out when I tried to switch on the lamp next to my bed. The lamp wasn t there. However, after a minute or two searching in the dark I found it on the floor. 7. Why was the window open? a) The cat had opened it. b) The wind had opened it. c) It was always open during the summer. d) We don t know. 8. What made the writer sure there was no danger? a) It was very dark. b) Something jumped onto the bed. c) the friendly purring noise d) The window was open. 9. Where had the loud noise come from? The. a) open window b) writer s scream c) cat jumping on the bed d) lamp falling down onto the floor 10. What most probably made the lamp fall to the floor? a) the strong wind b) Tommy the cat c) the writer of the piece d) It fell by itself. 6

7 PART 3: MULTIPLE CHOICE KNOWLEDGE OF ENGLISH (30 POINTS) 1. William got up late this morning and the school bus. a) takes b) lost c) goes into d) missed 2. Bobby went to the school library to a book he needed. a) lend b) take out c) have d) ask 3. The boys looked at in the mirror. a) theirselfs b) ourselves c) himself d) themselves 4. I don t know how much. a) do those hamburgers cost b) those hamburgers cost c) are those hamburgers costing d) those hamburgers does cost 5. I will see you in two time. a) day b) day s c) days d) days 6. Don t go to the stadium 6 p.m. They let people in after that time. a) before b) by c) since d) on 7. Richard was born June 24 th, a) at b) on c) in d) until 8. David just eating ice cream. a) is loving b) has loved c) loves d) has been loving 9. Bye, Johnny! you tomorrow. a) Would see b) Seeing c) Are seeing d) See 10. Jill: What time is it? Joan: It s. a) nine and forty-five b) nine and three-quarters c) nine forty-five d) nine forty and five 11. You a high grade, if you study well. a) have got b) make c) made d) will get 7

8 12. Those books are my friends. They are. a) theirs b) his c) hers d) its 13. Billy put some cheese between two pieces of bread to make a(n). a) salad b) cheese pie c) sandwich d) biscuit 14. My mother me to tidy my room. a) said b) let c) shouted d) told 15. Robert has nice teeth because he visits the every six months. a) doctor b) dentist c) supermarket d) bathroom PART : 4 LANGUAGE AND LOGIC (20 POINTS) 1. If the day before yesterday was Sunday which day of the week will it be three days from now? a) Friday b) Sunday c) Monday d) Wednesday 2. Arm is to hand as leg is to. a) knee b) toe c) foot d) shoe 3. Given the alphabet : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ If END is to FOE, then ODM is to a) NCL b) PEN c) MOD d) INK 4. Which word can start all these? i) present ii) story iii) Day iv) tree a) sun b) high c) Christmas d) birth 8

9 5. If I is 1, V is 5, and X is 10, what number is XVII? a) 13 b) 52 c) 17 d) Which word is the odd one out (does not match with the others)? a) elephant b) zebra c) donkey d) horse 7. This season has the longest night of the year. a) spring b) summer c) autumn d) winter 8. Which one of these words does not rhyme (δεν έχει οµοιοκαταληξία) with the others? a) ski b) monkey c) sky d) tree 9. Which animal is big, brown, black or white, can stand and walk on two legs, and sleeps all winter? A a) gorilla b) bear c) sheep d) pig 10. An anagram is a word whose letters are mixed up: Examples: ANM = MAN, ARWTE = WATER So, which of these is not a color? a) reneg b) rppea c) lwyoel d) dre 9

10 PART 5: WRITTEN EXPRESSION (20 POINTS) April 1 st is a day when we play tricks on others. This is why we call it April Fool s Day. Write a little (true?) story of such a Day. Say what your idea was, what happened when you played the trick and what the result of the joke was. REMEMBER TO WRITE IN ENGLISH. 10

11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Το αποτέλεσµα της αφαίρεσης είναι: α) β) γ) δ) κανένα από τα προηγούµενα (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 2. Το αποτέλεσµα της διαίρεσης είναι: α) β) γ) δ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 3. Το αποτέλεσµα της αριθµητικής παράστασης είναι: α) 10 β) 24 γ) 88 δ) 28 (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 4. Το αποτέλεσµα της αριθµητικής παράστασης είναι: α) β) γ) δ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 5. Ποιο από τα παρακάτω κλάσµατα βρίσκεται ανάµεσα στο και στο ; α) β) γ) δ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 11

12 6. Να βάλετε σε κάθε παρένθεση το Σ (σωστό) ή το Λ (λάθος). Στον κενό χώρο δίπλα σε κάθε ερώτηση να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. α) ( ) β) ( ) γ) Οι αριθµοί και είναι αντίστροφοι. ( ) δ) Το Ε.Κ.Π. των αριθµών και είναι το. ( ) ε) Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι ίσες µεταξύ τους. ( ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 25) 7. Η κα Κατερίνα αγόρασε από το Super Market της γειτονιάς της ίδια κρασιά και ίδιες σοκολάτες. Πλήρωσε συνολικά. Αν κάθε κρασί κόστιζε, να βρείτε πόσο κόστιζε η κάθε σοκολάτα. (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 12

13 8. Ο κος Πέτρος, που είναι αγρότης, όργωσε τη Δευτέρα το και την Τρίτη το του χωραφιού του α) Τι µέρος του χωραφιού όργωσε συνολικά τις δύο µέρες; β) Τι µέρος του χωραφιού µένει για να οργώσει; (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 9. Οι µαθητές της Α Γυµνασίου ενός σχολείου είναι. Από αυτούς τα έχουν µαύρα µάτια και το των υπολοίπων γαλάζια. Να βρείτε πόσοι µαθητές δεν έχουν µαύρα ή γαλάζια µάτια. (ΜΟΝΑΔΕΣ 20) 13

14 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μέρος Α : Κατανόηση κειμένου Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και σημειώστε τη σωστή απάντηση στα ερωτήματα που ακολουθούν. 20 μονάδες [Κείµενο] Εάν η τάξη του µέλλοντος είναι ένας χώρος χωρίς τοίχους, τότε είναι δυνατό να τη συναντήσει κάποιος σήµερα στο Hellerup School, στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, µε 640 µαθητές από 6 έως 16 ετών. Τα µαθήµατα ξεκινούν µε συγκέντρωση των µαθητών, ώστε ο δάσκαλος να παρουσιάσει την εργασία της ηµέρας, να εξηγήσει νέες ιδέες και να αναλύσει το θέµα. «Τότε, ίσως για µισή µε µια ώρα, τα παιδιά βγαίνουν έξω και ασχολούνται µε διαφορετικά πράγµατα», εξηγεί η Liselotte Nylander, διευθύντρια του σχολείου. «Κάποια δουλεύουν µόνα, κάποια µαζί, κάποια σε οµάδες, κάποια µε ακουστικά, κάποια µε µουσική. Μπορούν να καθίσουν όπου τους είναι καλύτερα». Τα παιδιά κουλουριάζονται σε καναπέδες ή αποµονώνονται σε ήσυχες γωνιές. Τα µικρότερα παίζουν στο πάτωµα, ενώ τα µεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά είναι ελεύθερα να βγουν έξω. Στο Hellerup τα παιδιά είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασµό της δουλειάς τους, και συµβουλεύονται τον δάσκαλο, για να συζητήσουν την πορεία τους. Οι δάσκαλοι λειτουργούν περισσότερο ως σύµβουλοι, καθοδηγώντας τα παιδιά και βοηθώντας τα να βρουν τρόπους µάθησης που ταιριάζουν στο µάθηµα αλλά και στον χαρακτήρα τους. Παράλληλα, µε τα έξυπνα τηλέφωνα οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν την επαφή από οπουδήποτε. «Μπορείς να πας και να πεις στον δάσκαλο ''τα λέµε ξανά την Τετάρτη''», εξηγεί η Nylander. Η τεχνολογία χρησιµοποιείται σε όλες σχεδόν τις εργασίες. «Με αριθµοµηχανή, ηλεκτρονικό σηµειωµατάριο και κάµερα, έχεις όλα όσα χρειάζεσαι στο κινητό σου» συµπληρώνει. Ένα πείραµα µπορεί κάποιος να το φωτογραφήσει αντί να το ζωγραφίσει. Σε µια εργασία είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες και βίντεο ή ακουστικό υλικό. Εάν πάλι κάποιος δεν είναι καλός στα γραπτά, µπορεί ακόµη και να στείλει την εργασία του µέσω αυτού του τηλεφώνου. Τα µαθήµατα αποτελούν µόνο ένα κοµµάτι της µάθησης των παιδιών. Το σχολείο δε γνωρίζει ποιες γνώσεις θα χρειαστούν οι µαθητές στο µέλλον, όµως δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επίλυση προβληµάτων και η κριτική σκέψη θα είναι σίγουρα απαραίτητα. «Τα παιδιά µας είναι πολύ καλά στη συνεργασία», λέει η Nylander. Επικοινωνούµε µε άλλα σχολεία, ώστε τα παιδιά να µαθαίνουν από άλλα παιδιά. «Γιατί να διαβάσει ένας µαθητής για το Λονδίνο, όταν µπορεί να συνοµιλήσει µε ένα παιδί που ζει εκεί;» άρθρο της Diane Hofkins στην εφηµερίδα The Guardian, 10 Νοεµβρίου 2011 (διασκευή από τη µετάφραση της Χρύσας Πιπιλή, 14

15 Η φράση «Ένας χώρος χωρίς τοίχους» στην 1 η σειρά σηµαίνει! ότι το µάθηµα γίνεται στην εξοχή! ότι δεν υπάρχουν παραδοσιακές αίθουσες-δωµάτια διδασκαλίας! ότι τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πάτωµα! ότι οι µαθητές κάνουν µάθηµα εξ αποστάσεως µέσω του διαδικτύου 1. «Γιατί να διαβάσει ένας μαθητής για το Λονδίνο, όταν μπορεί να συνομιλήσει με ένα παιδί που ζει εκεί;» Τα εισαγωγικά στην τελευταία περίοδο του κειμένου δηλώνουν! ευθύ λόγο! τον τίτλο ενός βιβλίου! τον τίτλο του κειµένου! µεταφορά 2. «Παράλληλα, με τα έξυπνα τηλέφωνα οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν την επαφή από οπουδήποτε.» Η λέξη «παράλληλα» στη φράση αυτή σημαίνει:! παράδειγµα! δίπλα-δίπλα! ίσια! ταυτόχρονα 3. Στο κείμενο υπάρχουν κάποιες υπογραμμισμένες λέξεις. Εντοπίστε τες και απαντήστε: Η λέξη «κομμάτι» θα μπορούσε να έχει ως συνώνυμή της τη λέξη. Η λέξη «γνωρίζει» θα μπορούσε να έχει ως συνώνυμή της τη λέξη. Η λέξη «βοηθώντας» θα μπορούσε να έχει ως αντίθετή της τη λέξη. Η λέξη «διαφορετικά» θα μπορούσε να έχει ως αντίθετή της τη λέξη. 4. Το Hellerup είναι ξεχωριστό σχολείο, γιατί! δεν έχει τοίχους! οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες! έχει 640 μαθητές! δεν υπάρχουν δάσκαλοι 5. Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα με σκοπό! να μας διαφημίσει το σχολείο Hellerup! να συγκεντρωθούν χρήματα, ώστε το σχολείο Hellerup να αποκτήσει τοίχους! να μας δείξει ότι το σχολείο Hellerup δεν είναι καλό σχολείο! να μας δείξει άλλους τρόπους εκπαίδευσης από αυτούς που γνωρίζουμε 6. Δώστε έναν σύντομο τίτλο στο κείμενο (εκτός από τον τίτλο «Το σχολείο Hellerup» ) που να αντιστοιχεί στο περιεχόμενό του. 15

16 Μέρος Β : Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1) Με βάση τις γνώσεις σας για τη γλώσσα, τη γραµµατική και το συντακτικό, σε καθεµιά από τις παρακάτω οµάδες λέξεων/φράσεων να επιλέξετε (σηµειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) τη λέξη που δεν ταιριάζει γραµµατικά ή την υπογραµµισµένη λέξη/πρόταση που δεν ταιριάζει συντακτικά µε τις υπόλοιπες και να δικαιολογήσετε µε συντοµία την επιλογή σας. 30 µονάδες παράδειγµα: πριν " προτού " πρώτον " πρώτος # Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει, διότι είναι επίθετο (τακτικό αριθµητικό), ενώ οι υπόλοιπες είναι χρονικά επιρρήµατα. Ανάλυση " Ανακύκλωση " Ανανάς " Ανανέωση " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Άνεργος " Ανάλατος " Αντίθετος " Άνανδρος " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Όταν " Επειδή " Αν " Έξω " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Ουρανός " Σιδηρόδρομος " Καστανοπράσινος " Κατασκότεινος " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. 16

17 Μαγεμένη " Χαρούμενη " Αγριεμένη " Αληθινή " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Θα προβάλλω " Θα μοιράσω " Θα ελέγχω " Θα γυρεύω " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Ήρθα να σου μιλήσω. " Αποφάσισα να ταξιδέψω στο εξωτερικό. " Ήθελε να διαβάσει μαζί μου. " Μπορώ να κάνω αυστηρή δίαιτα. " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Άνοιξε την ομπρέλα του και περπάτησε στη βροχή. " Με μια καταπληκτική ενέργεια κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι " Θα σε πληρώσω τον Απρίλιο. " Του έδωσα το πορτοφόλι μου. " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Έχεις γίνει απαισιόδοξος. " Ο Μάνος είναι απρόσεκτος τελευταία. " Οι μαθητές φαίνονται πολύ χαρούμενοι. " Οι δάσκαλοι αποχαιρέτησαν τους τελειόφοιτους μαθητές. " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Δεν μου είπες πού να στρίψω και χάθηκα " Χάρηκα που αποφάσισα να τα παρατήσω " Δεν προσέχει πού πατάει " Προσπαθούμε να αποφασίσουμε πού θα πάμε διακοπές " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. 17

18 2) Με βάση τις γενικές γνώσεις σας σε καθεµιά από τις παρακάτω οµάδες λέξεων να επιλέξετε (σηµειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες και να δικαιολογήσετε µε συντοµία την επιλογή σας. 10 µονάδες παράδειγµα: όραση " όσφρηση " αντανάκλαση # ακοή " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει, διότι είναι ένα φαινόμενο, ενώ οι υπόλοιπες είναι αισθήσεις. Πέλλα " Μαγνησία " Πελοπόννησος " Φθιώτιδα " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Ερμής " Κρόνος " Δίας " Ισημερινός " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Νείλος " Ιμαλάια " Άλπεις " Καύκασος " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. βράχος " χαλκός " σίδηρος " μόλυβδος " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. Ιουστινιανός " Ηράκλειος " Διοκλητιανός " Λέων Γ " Δικαιολόγηση: Δεν ταιριάζει διότι είναι ενώ οι υπόλοιπες είναι. 18

19 Μέρος Γ : Γραπτή έκφραση 1) Στις παρακάτω διαφημίσεις παρουσιάζονται δύο διαφορετικές προτάσεις για ταξιδιωτικούς προορισμούς. Επιλέξτε μία από τις δύο ταξιδιωτικές προτάσεις, ώστε να την προτείνετε σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό ζευγάρι. Γράψτε τους ένα σημείωμα, εξηγώντας γιατί προτείνετε αυτόν τον προορισμό και τι θα απολαύσουν περισσότερο στην εκδρομή που τους προτείνετε (περίπου 120 λέξεις). 20 μονάδες Επισκεφτείτε τα Άνω Πεδινά! Σαββατοκύριακο για 2 άτομα 80 Ο διατηρητέος οικισμός στο Ζαγόρι, με τους 50 κατοίκους! Ελάτε σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον στο βουνό, με παραδοσιακή φιλοξενία και πατροπαράδοτη ελληνική κουζίνα! Ένα ταξίδι στην Ιστορία! Απολαύστε τα µνηµεία µιας ιστορικής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας και όµορφες νύχτες µε τη συνοδεία των τσιγγάνικων βιολιών! /άτοµο 3 µέρες

20 (Γράψε εδώ το κείμενό σου) Τρεις φίλοι, ο Μάρκος, η Ειρήνη και ο Παντελής, έχουν μια παράξενη συνήθεια: Ο Μάρκος αφηγείται πάντα σε ενεστώτα, η Ειρήνη σε παρατατικό και ο Παντελής σε αόριστο! Μπορείτε να γράψετε πώς είπαν η Ειρήνη και ο Παντελής όσα διηγήθηκε ο Μάρκος; 20 μονάδες ΜΑΡΚΟΣ: Είμαι ενθουσιασμένος! Η Διευθύντρια εγκρίνει το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης που ετοιμάζουμε. Παίζουμε με κέφι, τελειώνει η παράσταση, σέρνουμε τα έπιπλα πίσω από τη σκηνή, ανεβαίνουμε όλοι επάνω και δεχόμαστε το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Οι καθηγητές θυμούνται ανάλογες στιγμές θριάμβου και έτσι στο τέλος όλοι συγκινούμαστε! ΕΙΡΗΝΗ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ: (τέλος του τεστ) 20

Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια.

Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. 23 Μαρτίου 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ / -ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Το τεύχος που έχετε στα χέρια σας αποτελείται από τρία μέρη. - Στο 1 ο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ. για τθν απονομι υποτροφιϊν. κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου. του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια.

Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ. για τθν απονομι υποτροφιϊν. κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου. του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια. Δείγμα γραπτισ εξζταςθσ για τθν απονομι υποτροφιϊν κατά τθν ειςαγωγι ςτθν 1 θ τάξθ Γυμναςίου του Αμερικανικοφ Κολλεγίου Ανατόλια. Μάρτιοσ 2014 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ / -ΣΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2008 ιάρκεια 2 Ώρες Part 1. Ελληνική Έκθεση ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες Part 1A Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010)

επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) επίθετο... όνομα... πατρvώνυμο... Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) 1 Anatolia College ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2010) Διάρκεια 2 ώρες 2 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος των ξένων γλωσσών Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary English Test

Preliminary English Test University of ambridge ESOL Examinations Preliminary English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Preliminary English Test (PET); Εάν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε καθημερινές

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2012) Διάρκεια 2 ώρες

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2012) Διάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2012) Διάρκεια 2 ώρες Part 1A -- Listening Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια

Διαβάστε περισσότερα

άκουσέ με listen to me Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους

άκουσέ με listen to me Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους άκουσέ με listen to me Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους άκουσέ με listen to me Με την ευγενική χορηγεία της εταιρείας VALIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Ενεργειακή - Κατασκευαστική ΆΚΟΥΣΕ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γραμματική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων «στα Γρήγορα»! Λύσεις ασκήσεων

Η Γραμματική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων «στα Γρήγορα»! Λύσεις ασκήσεων Γιώργος Δροσουλάκης Η Γραμματική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων «στα Γρήγορα»! Λύσεις ασκήσεων success-club.com Ένα βιβλίο από την SucceSS club editions Copyright 2008-2014: Success Club Editions Copyright κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

LISTENING PRACTICE TESTS

LISTENING PRACTICE TESTS New Michigan ECCE B2 30 LISTENING PRACTICE TESTS Teacher s Book New Michigan ECCE B2 30 Listening Practice Tests Teacher s Book Writer Marilyn Tate-Antani Editing Στέλλα Μποχώρη Sarah Yu Maria Ioannou

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 LEVEL 1 Μαγική θεραπεία Language structures verb forms πονάω/πονάς/πονάει

Διαβάστε περισσότερα

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου Επιτρέψτε μας να συστηθούμε. Είμαστε η συγγραφική ομάδα «Χρυσές Πένες» (μαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-1-1 978-9963-9998-0-4 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα