ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Βασίλη Κώστογλου Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επίκουρος καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστηµονικός υπεύθυνος του Γραφείου ιασύνδεσης. 1. Εισαγωγή Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί χωρίς αµφιβολία ένα από τα κυρίαρχα σύγχρονα φαινόµενα µε καταλυτικές επιδράσεις σε καθοριστικούς τοµείς, όπως στη διοίκηση και στην οικονοµία, αλλά και σε πολυάριθµες συλλογικές και ατοµικές δραστηριότητες. Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει αποδείξει ότι η εκπαίδευση στις τεχνολογίες αυτές είναι τόσο σηµαντική, όσο και οι πολυδιάστατες εφαρµογές τους (Αναστασιάδης, 2000 και Κώστογλου, 2002). Το γεγονός αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για τις σπουδές στα τριτοβάθµια ιδρύµατα, διότι ο στόχος της εκπαίδευσης που παρέχουν είναι η παραγωγή έτοιµων εξειδικευµένων επιστηµόνων. Ωστόσο, η ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των επαγγελµατιών του κλάδου των ΤΠΕ επιτάσσεται σήµερα τόσο από το µεταξύ τους ανταγωνισµό, όσο και - κυρίως από την ίδια την αγορά εργασίας. Για τους λόγους αυτούς τη µεγάλη άνθηση των προπτυχιακών τµηµάτων ΤΠΕ στην Ελλάδα ακολούθησε η δηµιουργία και λειτουργία πολλών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Η διερεύνησή τους έχει πλέον αποκτήσει αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς παρέχουν την - από πολλούς εργοδότες, αλλά και εργαζοµένους - ζητούµενη εξειδίκευση. υστυχώς στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί ελάχιστες εργασίες ή µελέτες που ασχολούνται µε τον τοµέα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Οι δύο µοναδικές δηµοσιευµένες σχετικές έρευνες είτε αναφέρονται στην παρουσίαση της κατάστασης στην εκπαίδευση των ΤΠΕ έως και το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών έχοντας όµως ως κεντρικό στόχο την εκπόνηση προσοντολογίου-καθηκοντολογίου των επαγγελµατιών του δηµόσιου τοµέα (ΕΠΥ, 1996) είτε ασχολούνται µε τη διερεύνηση των κύκλων σπουδών και ειδικοτήτων στη βασική εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση (Κώστογλου, 2002). Η εκτενής διερεύνηση των ΠΜΣ που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, στην οποία επικεντρώνεται αυτή η εργασία, διαρθρώνεται σε τρεις κύριους άξονες. Ο πρώτος από αυτούς αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά των µεταπτυχιακών τµηµάτων, όπως η ταυτότητα, οι παρεχόµενες εξειδικεύσεις, η διαχρονική εξέλιξη και η γεωγραφική τους διασπορά στον ελληνική επικράτεια. Παράλληλα προσδιορίζονται οι κύριες επιστηµονικές κατευθύνσεις των ΠΜΣ και επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις για τη µελλοντική κατάσταση. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται µε την ενδελεχή εξέταση των κύριων παραµέτρων της παρεχόµενης εκπαίδευσης, όπως οι υποχρεώσεις σπουδών, τα προσφερόµενα µεταπτυχιακά µαθήµατα και οι γνωστικές προτεραιότητες που τίθενται από τις επιµέρους κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις των ΠΜΣ. Ο τρίτος άξονας ασχολείται µε την ανάλυση του ανθρώπινου δυναµικού αυτών των τµηµάτων, τους διδάσκοντες και τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, εξάγονται συµπεράσµατα για την παρούσα κατάσταση και διατυπώνονται εκτιµήσεις για την εξέλιξη της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στην Ελλάδα. 2. Τα µεταπτυχιακά τµήµατα στις ΤΠΕ Η ελληνική νοµοθεσία επιτρέπει την οργάνωση και λειτουργία αυτόνοµων ΠΜΣ µόνον από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Ως εκ τούτου όλα τα αναγνωρισµένα ΠΜΣ στις ΤΠΕ προσφέρονται µόνον από τµήµατα των ΑΕΙ, χωρίς να είναι δεσµευτικό τα τµήµατα αυτά να σχετίζονται άµεσα µε την Πληροφορική. Η πρώτη κύρια παραδοχή επιλογής των προς διερεύνηση ΠΜΣ είναι ότι ο επίσηµος τίτλος ενός τµήµατος αποτελεί τεκµήριο του επιστηµονικού προσανατολισµού των παρεχόµενων κύκλων σπουδών. Με το σκεπτικό αυτό εντάχθηκαν στην έρευνα όλα τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, των οποίων ο τίτλος περιλαµβάνει έναν τουλάχιστον από τους όρους «Πληροφορική», «Υπολογιστές», «Αυτοµατισµός» ή κάποιο παράγωγό τους είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασµό µε άλλους όρους. εύτερο κριτήριο επιλογής αποτέλεσαν τα προγράµµατα σπουδών και τα περιγράµµατα των προσφερόµενων µαθηµάτων. Το µοναδικό ΠΜΣ που περιέχει τον όρο «Πληροφορική» και εξαιρέθηκε - 1 -

2 από την έρευνα είναι αυτό της Γεωπληροφορικής που προσφέρεται από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, διότι από τη µελέτη του προγράµµατος σπουδών του διαπιστώθηκε ότι αποτελεί εξειδίκευση της Τοπογραφίας και δε σχετίζεται µε τις ΤΠΕ. Για την υλοποίηση της ανάλυσης ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δεδοµένων: α) Επικοινωνία µε όλα τα ΠΜΣ για τη συγκέντρωση όλου του σχετικού διαθέσιµου έντυπου υλικού (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές: 3 έντυποι οδηγοί σπουδών).. β) Επίσκεψη και εξέταση των επίσηµων δικτυακών τόπων των ΠΜΣ καθώς και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης τµηµάτων ΤΠΕ για την καταγραφή προγραµµάτων σπουδών, περιγραµµάτων µαθηµάτων και άλλων χρήσιµων για την ανάλυση πληροφοριών (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές: 7 δικτυακοί τόποι). γ) Προσωπική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία µε τις γραµµατείες και τις διοικήσεις των τµηµάτων για τη συλλογή επιπλέον πληροφοριών. δ) Μελέτη όλου του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου για τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια 11 αναγνωρισµένα ΠΜΣ από ισάριθµα τµήµατα ΑΕΙ. Τα έξι από αυτά προσφέρουν περισσότερες της µίας εξειδικεύσεις. Συνολικά προσφέρονται 28 µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις. Ο πίνακας 1 περιλαµβάνει τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, τις επιµέρους εξειδικεύσεις καθώς και τα µητρικά τµήµατα και ιδρύµατα. Πίνακας 1. Τίτλοι, εξειδικεύσεις και προέλευση προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ 1 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ 1.1 Τεχνολογίες Συστηµάτων Επικοινωνιών ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 1.2 Τεχνολογίες Συστηµάτων Μικροηλεκτρονικής & ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Πληροφορικής Εφαρµογές και Θεµελιώσεις της Επιστήµης ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ των Υπολογιστών ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΩΝ Η/Υ 2.2 Λογικό των Υπολογιστών ΠΑΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.3 Υλικό και Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών 3 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.1 Επεξεργασία Σήµατος για Επικοινωνίες & Πολυµέσα 3.2 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 3.3 Προηγµένα Πληροφοριακά Συστήµατα 3.4 Συστήµατα Επικοινωνιών και ίκτυα 3.5 Τεχνολογία Συστηµάτων Υπολογιστών 3.6 Υπολογιστική Επιστήµη 4.1 Αλγοριθµική και Ανάλυση Συστηµάτων 4.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Ψηφιακά Συστήµατα 4.3 ίκτυα Υπολογιστών & Ψηφιακές Επικοινωνίες 4.4 Μηχανική Όραση και Ροµποτική 4.5 Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα 4.6 Πληροφοριακά Συστήµατα & Τεχνολογία Λογισµικού 5.1 Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5.2 Πληροφορική 5.3 Συστήµατα 5.4 Τηλεπικοινωνίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 10.1 Συστήµατα Κατασκευών και Παραγωγής 10.2 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου και Ροµποτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - 2 -

3 2.1 Οι κατευθύνσεις των ΠΜΣ Η µεγάλη ποικιλία τίτλων, περιεχοµένων σπουδών και προέλευσης των µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων στις ΤΠΕ δηµιουργούν την ανάγκη κατηγοριοποίησής τους σε επιµέρους κατευθύνσεις. Το µοντέλο προσδιορισµού των κατευθύνσεων και κατανοµής των εξειδικεύσεων που εφαρµόζεται, βασίζεται σε εκτενή διερεύνηση των αναλυτικών περιεχοµένων των αντίστοιχων κύκλων σπουδών. Οι µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ διακρίνονται σε πέντε (5) κατευθύνσεις: 1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Οι κατευθύνσεις των ΠΜΣ µε τους αριθµούς των εξειδικεύσεων που κατανέµονται στην κάθε µία από αυτές παριστάνονται σε διαγραµµατική µορφή στο σχήµα 1. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΜΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (4) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (9) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ (6) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (7) Σχήµα 1. ιαγραµµατική παράσταση κατηγοριοποίησης εξειδικεύσεων των ΠΜΣ Συµπερασµατικά, οι κατευθύνσεις, στις οποίες οµαδοποιούνται τα ΠΜΣ, δε διαφέρουν κατά πολύ από τις αντίστοιχες των προπτυχιακών σπουδών. Από τη µελέτη των προσφερόµενων εξειδικεύσεων προκύπτει ότι οι µεταπτυχιακές σπουδές ΤΠΕ στην Ελλάδα στρέφονται κατά κύριο λόγο σε συγκεκριµένους τοµείς όπως τα Πληροφοριακά Συστήµατα, η Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, τα ίκτυα και οι Επικοινωνίες καθώς και η ιοίκηση. Απουσιάζουν εξειδικεύσεις σε δηµοφιλείς στην αγορά εργασίας τοµείς όπως οι Βάσεις εδοµένων, τα Λειτουργικά Συστήµατα και τα Πολυµέσα. 2.2 ιαχρονική εξέλιξη και προβλέψεις Η ηλικία της πλειοψηφίας των προσφερόµενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι πολύ µικρότερη αυτής των προπτυχιακών τµηµάτων. Ωστόσο, η διερεύνηση της διαχρονικής τους εξέλιξης παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον, διότι αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της εκπαίδευσης να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις των ΤΠΕ και τις επιταγές της αγοράς εργασίας για εξειδίκευση. Η ανάλυση της εξέλιξης του αριθµού των ΠΜΣ βασίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα ίδρυσης και προέλευσής τους. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η ετήσια εξέλιξη τη λειτουργίας και ίδρυσης των µεταπτυχιακών τµηµάτων στις ΤΠΕ από την ίδρυση του πρώτου τµήµατος έως σήµερα. Πίνακας 2. Αριθµοί λειτουργούντων και νεοϊδρυθέντων ΠΜΣ ανά έτος ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΪ ΡΥΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

4 Από την παρατήρηση των δεδοµένων της διαχρονικής εξέλιξης των ΠΜΣ στις ΤΠΕ προκύπτουν αδιαµφισβήτητες διαπιστώσεις. Η διετία και το έτος 1998 αποτελούν τις δύο περιόδους αιχµής, κατά τη διάρκεια των οποίων ιδρύθηκαν τα 9 από τα 11 υπάρχοντα ΠΜΣ (ποσοστό 82%). Η ερµηνεία είναι προφανής: η µαζική ίδρυσή τους οφείλεται στις χρηµατοδοτήσεις του Α και Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Παράλληλα παρατηρείται στασιµότητα του ρυθµού αύξησης κατά την τελευταία τετραετία, καθότι µετά το 1998 ιδρύθηκε µόλις ένα νέο ΠΜΣ. Η πρόβλεψη της µελλοντικής εξέλιξης του αριθµού των ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι κάπως παρακινδυνευµένη, ιδιαίτερα αν επιχειρηθεί σε βάθος χρόνου, λόγω της έλλειψης επαρκών δεδοµένων. Για το λόγο αυτό επιχειρούνται προβλέψεις µόνο για την επόµενη τριετία Επιλέχθηκε η στατιστική συνάρτηση Forecast, η οποία εφαρµόσθηκε στο λογιστικό φύλλο MS-Excel (Dodge et al, 2000 και Walkenbach, 2000). Οι νέες τιµές υπολογίζονται χρησιµοποιώντας γραµµική παλινδρόµηση ελαχίστων τετραγώνων (least squares linear regression) µίας σειράς γνωστών δεδοµένων ή πινάκων. Η πρόβλεψη γίνεται αρχικά για µία επόµενη τιµή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούµενα δεδοµένα. Η πρόβλεψη της µεθεπόµενης τιµής πραγµατοποιείται θεωρώντας - εκτός από τις ήδη υπάρχουσες προηγούµενες τιµές - ως δεδοµένη και την αµέσως προηγούµενη πρόβλεψη (Anderson et al, 1996 και Τσάντας και άλλοι, 1999). Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται διαγραµµατικά οι παρελθόντες και προβλεπόµενοι αριθµοί ΠΜΣ για την τριετία Στο διάγραµµα έχουν προστεθεί και γραµµές τάσης, σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται µικρή γραµµική αύξηση ΠΜΣ Γραµµή Τάσης 12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ Σχήµα 2. ιαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις των προσφερόµενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ Κατά συνέπεια αναµένεται η ίδρυση ενός νέου µεταπτυχιακού τµήµατος σχετικού µε τις ΤΠΕ σε κάθε ένα από τα έτη 2003, 2004 και Στο τέλος της επόµενης τριετίας προβλέπεται η λειτουργία 14 προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (αύξηση κατά 27%). εν επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις για το µελλοντικό αριθµό των επιµέρους προσφερόµενων εξειδικεύσεων, τόσο λόγω της απουσίας επαρκών δεδοµένων, όσο και επειδή υπεισέρχονται αρκετοί εξωτερικοί παράγοντες που δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν µε ακρίβεια (αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, πολιτική του ΥΠΕΠΘ, διαθέσιµα κοινοτικά και εθνικά κονδύλια, µελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας). ΕΤΗ - 4 -

5 2.3 Γεωγραφική διασπορά Ο σχετικά µικρός αριθµός εισακτέων στα ΠΜΣ των ΤΠΕ που οδηγεί στον έντονο ανταγωνισµό για την κατάληψη µίας θέσης µεταπτυχιακού φοιτητή προσδίδει ενδιαφέρον στη µελέτη της γεωγραφικής διασποράς αυτών των τµηµάτων. Για τη διερεύνηση της διασποράς των ΠΜΣ υιοθετείται ένα µοντέλο διαίρεσης της Ελλάδας µε δύο διαφορετικούς τρόπους, µε βάση τη συσσώρευση του πληθυσµού και τη γεωγραφική θέση αντίστοιχα: α) σε τρεις κύριες περιοχές (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - επαρχία) β) σε εννέα γεωγραφικές περιφέρειες Τα αποτελέσµατα του πρώτου τρόπου ανάλυσης επιβεβαιώνουν την πολιτική αποκέντρωσης που υιοθετείται κατά την τελευταία δεκαετία από την πολιτεία. Η πλειοψηφία των ΠΜΣ (55%) εδρεύσει στην επαρχία, ενώ στην Αθήνα (λεκανοπέδιο Αττικής) έχει την έδρα του περίπου το ένα τρίτο (36%) των τµηµάτων. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί σήµερα µόλις ένα µεταπτυχιακό τµήµα στις ΤΠΕ (ποσοστό 9%). Συγκριτικά µε τη διασπορά των αντίστοιχων προπτυχιακών τµηµάτων παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης στην Αττική σε βάρος αυτών που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη (Κώστογλου, 2003Α: ποσοστά προπτυχιακών τµηµάτων: 58%, 27% και 15% για επαρχία, Αττική και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα). Η κατανοµή των ΠΜΣ σε εννέα γεωγραφικές περιφέρειες παρουσιάζεται στο σχήµα 3. Εξαιρώντας, για προφανείς λόγους, την Αττική, παρατηρείται συγκριτική υπεροχή της Κρήτης µε δύο ΠΜΣ, τα οποία µάλιστα προσφέρουν 10 επιµέρους εξειδικεύσεις (βλ. και πίνακα 1). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη λειτουργία δύο εκ των παλαιότερων προπτυχιακών τµηµάτων ΤΠΕ στο Ηράκλειο και στα Χανιά. 5 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕ ΟΝ. - ΘΡΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝ. ΠΜΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΡΗΤΗ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α Σχήµα 3. Γεωγραφική διασπορά ΠΜΣ στις ΤΠΕ (9 περιφέρειες) - 5 -

6 α/α ΠΜΣ 3. Η παρεχόµενη εκπαίδευση Το µοντέλο που υιοθετείται για την ανάλυση της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης θεωρεί ως την κύρια σχετική παράµετρο που πρέπει να διερευνηθεί τα προσφερόµενα µαθήµατα. Αρχικά διατυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχόµενων σπουδών. Ορίζονται 16 ευδιάκριτες κατηγορίες, στις οποίες κατανέµονται όλα τα µεταπτυχιακά µαθήµατα. Επίσης ποσοτικοποιείται και εξετάζεται η έµφαση που δίδεται στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων τόσο από το σύνολο των ΠΜΣ, όσο και από την κάθε κατεύθυνσή τους. Προσδιορίζονται τέλος οι προτεραιότητες που τίθενται και συνάγονται σχετικά συµπεράσµατα. 3.1 Υποχρεώσεις σπουδών και προσφερόµενα µαθήµατα Τα βασικά στοιχεία που αφορούν στη διάρκεια σπουδών των ΠΜΣ και στα προσφερόµενα µαθήµατα κάθε µίας από τις 28 µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις που παρέχονται στην Ελλάδα κατά το ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνονται στο συγκεντρωτικό πίνακα 3. Πίνακας 3. Γενικά στοιχεία για την παρεχόµενη µεταπτυχιακή εκπαίδευση στις ΤΠΕ Τίτλος ΠΜΣ ιάρκεια σπουδών (εξάµηνα) Αριθµός α/α προσφερόµενων εξειδίκευσης εξειδικεύσεων Αριθµός προσφεροµένων µαθηµάτων 1 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 5 3 ΤΩΝ Η/Υ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ 11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 5,4 2,5 13,1-6 -

7 α/α Τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχόµενων σπουδών οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: α) Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο έτη, χωρίς όµως να είναι σταθερή σε όλα τα προγράµµατα σπουδών. Η φοίτηση σε επτά από τα 11 ΠΜΣ (ποσοστό 64%) διαρκεί έως έξι εξάµηνα, σε ένα µόνο τµήµα (ποσοστό 9%) διαρκεί πέντε εξάµηνα και στα υπόλοιπα τρία (ποσοστό 27%) τέσσερα εξάµηνα. β) Η µέση διάρκεια φοίτησης υπερβαίνει τα πέντε εξάµηνα. Σε όλα τα λειτουργούντα ΠΜΣ τα δύο τελευταία εξάµηνα αφιερώνονται στη συγγραφή της µεταπτυχιακής εργασίας. γ) Παρουσιάζεται µεγάλη ανοµοιογένεια τόσο όσον αφορά στον αριθµό των διδασκόµενων µαθηµάτων (από 5 έως 29 µαθήµατα, µε µέση τιµή 13 και τυπική απόκλιση 6,5), όσο και στις µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις (τα 6 από τα 11 ΠΜΣ προσφέρουν περισσότερες από µία, µε µέση τιµή που προσεγγίζει τις τρεις εξειδικεύσεις ανά ΠΜΣ). Από τη µελέτη των προγραµµάτων σπουδών προκύπτει ότι τα 11 λειτουργούντα ΠΜΣ στις ΤΠΕ προσφέρουν συνολικά 301 µαθήµατα, τα οποία διδάσκονται στα πλαίσια των 28 παρεχόµενων µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων. Το µεγάλο πλήθος και η ποικιλία των µαθηµάτων που διδάσκονται στα ΠΜΣ αποδεικνύει τον πλουραλισµό των µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων συγκριτικά µε την, σε αρκετό βαθµό, οµοιοµορφία των παρεχόµενων γνώσεων που διαπιστώθηκε για τα προπτυχιακά τµήµατα (ΕΠΥ, 1996 και Κώστογλου, 2003Α). Η διαφορά αυτή αιτιολογείται από την ίδια τη φύση των µεταπτυχιακών σπουδών και την ύπαρξη µεγάλου αριθµού εξειδικεύσεων. Η ανάγκη της καλύτερης δυνατής επεξεργασίας των δεδοµένων επιβάλλει των κατανοµή των µεταπτυχιακών µαθηµάτων σε επιµέρους κατηγορίες. Ο καθορισµός των κατηγοριών και η κατανοµή των µαθηµάτων σε αυτές πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τους τίτλους και το γνωστικό περιεχόµενο των µαθηµάτων καθώς και τις κατηγοριοποιήσεις που ήδη εφαρµόζουν τα προπτυχιακά τµήµατα ΤΠΕ µέσω της λειτουργίας τοµέων. Ο πίνακας 4 περιλαµβάνει τις 16 κατηγορίες µαθηµάτων, τις συντοµογραφίες τους (για χρήση τους στην περαιτέρω ανάλυση) καθώς και τους αριθµούς των αντίστοιχων υπαγόµενων µαθηµάτων. Πίνακας 4. Κατηγορίες προσφερόµενων µαθηµάτων στα ΠΜΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ- ΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΥΠΟ 17 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙ 27 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓ 20 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙ 33 5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΩ 15 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ε 14 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ 12 8 ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΚ 31 9 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΑΥΤ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙ 4 15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠ 6 16 ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛ 9-7 -

8 Η εικόνα της οµαδοποίησης των µεταπτυχιακών µαθηµάτων δε διαφέρει πολύ από αυτή που έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζεται στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών (Κώστογλου, 2003Α). Οι τρεις επικρατέστερες κατηγορίες στα ΠΜΣ είναι κατά σειρά ο «Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - Συστήµατα Γνώσης», η «Τεχνολογία Υλικού» και τα «ίκτυα και Επικοινωνίες». Ακολουθούν η «Λειτουργία και Αρχιτεκτονική Συστηµάτων», η «ιοίκηση - Οικονοµία - ίκαιο» και η «Τεχνολογία Λογισµικού». Αντίθετα, παρουσιάζεται αισθητά µειωµένος ο αριθµός των µαθηµάτων υποδοµής. 3.2 Ανάλυση κατηγοριών µαθηµάτων και προτεραιοτήτων Κύριοι στόχοι της επιχειρούµενης ανάλυσης είναι η διερεύνηση της έµφασης και των προτεραιοτήτων που δίδονται από τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών στις 16 επιµέρους κατηγορίες των µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Η διερεύνηση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι οι κατηγορίες αυτές αντικατοπτρίζουν σε µεγάλο βαθµό τους τοµείς εξειδίκευσης των επαγγελµατιών του κλάδου των ΤΠΕ (Kostoglou et al, 2003Β). Το πρώτο επίπεδο ανάλυσης αναφέρεται στη συσχέτιση του συνόλου των λειτουργούντων ΠΜΣ µε τα προσφερόµενα µαθήµατα. Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται οι ανά κατηγορία µέσοι αριθµοί των µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οι κατηγορίες αναφέρονται συντοµογραφικά σύµφωνα µε τον πίνακα 4. 2,5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 ΥΠΟ ΛΕΙ ΛΟΓ ΥΛΙ ΘΕΩ Ε ΠΛΗ ΙΚ ΠΟΛ ΑΥΤ ΑΣΦ ΕΙ ΟΙ ΚΟΙ ΕΚΠ ΑΛΛ 0,7 1,4 0,9 1,4 0,6 0,8 0,4 1,2 0,9 2,4 0,7 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 4. Μέσες τιµές µαθηµάτων ανά κατηγορία για το σύνολο των ΠΜΣ Από το διάγραµµα µέσων τιµών προκύπτουν, όσον αφορά στην έµφαση που δίνουν τα ΠΜΣ στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων, οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Πρώτη προτεραιότητα µε σηµαντική διαφορά από τις υπόλοιπες δίνεται στην κατηγορία «Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - Συστήµατα Γνώσης», στην οποία προσφέρονται κατά µέσο όρο 2,4 µαθήµατα. Ακολουθούν οι κατηγορίες «Λειτουργία και Αρχιτεκτονική Συστηµάτων» και «Τεχνολογία Υλικού» (από 1,4 µαθήµατα) καθώς και τα «ίκτυα και Επικοινωνίες» (1,2 µαθήµατα). Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προσφέρεται κατά µέσο όρο λιγότερο από ένα µάθηµα. Σε σύγκριση µε τα προπτυχιακά προγράµµατα διαπιστώνεται η επικέντρωση των ΠΜΣ σε λιγότερες κατηγορίες µαθηµάτων, δίνοντας κύρια έµφαση στην παροχή γνώσεων καθαρά τεχνολογικού περιεχοµένου (Κώστογλου, 2003Α). Η στροφή αυτή αιτιολογείται ως προσπάθεια ανταπόκρισής τους στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της Πληροφορικής και κάλυψης των ανάγκης εξειδίκευσης που επιτάσσει η αγορά εργασίας του κλάδου

9 Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης αναφέρεται στη συσχέτιση των πέντε κύριων κατευθύνσεων, στις οποίες υπάγονται οι µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ, µε τις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων. Ο πίνακας 5 περιλαµβάνει τις αντίστοιχες µέσες τιµές µαθηµάτων, τα οποία προσφέρονται από κάθε κατεύθυνση των ΠΜΣ. Πίνακας 5. Μέσες τιµές µαθηµάτων ανά κατηγορία για κάθε κατεύθυνση ΠΜΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟ 0,5 2 0,9 0,5 0,3 ΛΕΙ 0, ,5 3,4 ΛΟΓ 0,5 1,5 1,8 0 0,7 ΥΛΙ 2,5 0,5 0,1 1,2 2,7 ΘΕΩ ,8 0,1 Ε 0 0,5 1,3 0,7 0,6 ΠΛΗ 0 0 0,7 0,2 0,6 ΙΚ 0 1 0,4 3,2 1,3 ΠΟΛ 0,3 0,5 1,8 0,8 0,3 ΑΥΤ 7,3 1,5 1,3 1,7 1,7 ΑΣΦ 0,8 0 0,6 0,5 1,1 ΕΙ 0,8 0 0,4 0,2 0,3 ΟΙ ,3 0,4 ΚΟΙ 0 0 0,3 0 0,1 ΕΚΠ 0 0 0,3 0,3 0 ΑΛΛ 0,3 0 0,1 0,5 0,3 Οι µέσοι αριθµοί των προσφερόµενων µαθηµάτων ανά κατεύθυνση των ΠΜΣ επιβεβαιώνουν τις σηµαντικές µεταξύ τους διαφορές τόσο στην έµφαση, όσο και στο εύρος χρήσης των 16 κατηγοριών µαθηµάτων. Τα ΠΜΣ της κατεύθυνσης «Αυτοµατισµού» δίνουν πρωταρχική βαρύτητα στα µεταπτυχιακά µαθήµατα της οµώνυµης κατηγορίας, προσφέροντας ελάχιστα µαθήµατα οποιασδήποτε άλλης. Τα προγράµµατα της κατεύθυνσης «Επιστήµης Η/Υ» παρουσιάζουν επίσης µικρή διασπορά στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων και δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στις «Γνώσεις Υποδοµής», στην «Τεχνολογία Λογισµικού» και στον «Αυτόµατα Έλεγχο - Ροµποτική Συστήµατα Γνώσης». Αντίθετα, τα ΠΜΣ που ανήκουν στις άλλες τρεις κατευθύνσεις εµφανίζουν µεγαλύτερη πολυφωνία µε τη χρησιµοποίηση όλων σχεδόν των κατηγοριών µαθηµάτων. Οι µεταξύ τους διαφοροποιήσεις δε θεωρούνται σηµαντικές. Καταγράφεται η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίδεται από τα ΠΜΣ της κατεύθυνσης «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» στην κατηγορία µαθηµάτων «ιοίκηση - Οικονοµία - ίκαιο», της οποίας διδάσκονται κατά µέσο όρο περισσότερα από τρία µαθήµατα σε κάθε µεταπτυχιακή εξειδίκευση. Όσον αφορά στη συνολική εικόνα των προσφερόµενων µαθηµάτων από τις 28 µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ, διαπιστώνεται η σηµαντική θέση που κατέχουν τα µαθήµατα της κατηγορίας «Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - Συστήµατα Γνώσης», γεγονός που επαναεπιβεβαιώνει την έµφαση που δίνουν τα ΠΜΣ στην τεχνολογική εξειδίκευση. Οι λιγότερο δηµοφιλείς κατηγορίες µαθηµάτων («Πληροφορική και Κοινωνία» και «Πληροφορική και Εκπαίδευση») συµπίπτουν µε αυτές των προπτυχιακών τµηµάτων. Στο συγκεντρωτικό πίνακα 6 αποτυπώνεται αριθµητικά η σειρά προτεραιότητας που θέτει η κάθε κύρια κατεύθυνση των ΠΜΣ στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων. Παρουσιάζεται συγκεκριµένα η ιεράρχησή των κατηγοριών τόσο για κάθε µεταπτυχιακή κατεύθυνση, όσο και για το σύνολο των λειτουργούντων ΠΜΣ µε κριτήριο τον αντίστοιχο µέσο αριθµό των προσφερόµενων µαθηµάτων

10 Πίνακας 6. Σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών µαθηµάτων ανά κατεύθυνση ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΜΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤ 1 η 2 η 2 η 2 η 3 η 1 η ΛΕΙ 5 η 3 η 3 η 6 η 1 η 2 η ΥΛΙ 2 η 4 η 9 η 3 η 2 η 2 η ΙΚ 6 η 3 η 7 η 1 η 4 η 3 η ΟΙ 6 η 5 η 3 η 7 η 8 η 3 η ΛΟΓ 4 η 2 η 1 η 9 η 5 η 4 η ΥΠΟ 4 η 1 η 4 η 6 η 7 η 5 η ΑΣΦ 3 η 5 η 6 η 6 η 4 η 6 η ΠΟΛ 5 η 4 η 1 η 4 η 7 η 6 η Ε 6 η 4 η 2 η 5 η 7 η 7 η ΘΕΩ 6 η 3 η 3 η 4 η 8 η 7 η ΕΙ 3 η 5 η 7 η 8 η 6 η 8 η ΠΛΗ 6 η 5 η 5 η 8 η 8 η 8 η ΑΛΛ 5 η 5 η 9 η 6 η 7 η 9 η ΕΚΠ 6 η 5 η 8 η 7 η 8 η 10 η ΚΟΙ 6 η 5 η 8 η 9 η 8 η 10 η 4. Το ανθρώπινο δυναµικό Πηγή άντλησης των σχετικών µε το ανθρώπινο δυναµικό των ΠΜΣ στοιχείων αποτελούν οι δικτυακοί τόποι των τµηµάτων προέλευσής τους. Οι διαθέσιµες πληροφορίες περιορίζονται στον αριθµό των µελών του διδακτικού προσωπικού και στον ανώτατο ετήσιο αριθµό εισακτέων, όπως αυτός ορίζεται από την υπουργική απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας ή από σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή της αρµόδιας συντονιστικής επιτροπής του τµήµατος. Το διδακτικό προσωπικό των ΠΜΣ απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από µέλη ΕΠ του προπτυχιακού τµήµατος προέλευσης ή άλλων συγγενικών µε τις παρεχόµενες εξειδικεύσεις τµηµάτων. Η ολιγόχρονη λειτουργία των ΠΜΣ δεν επιτρέπει τη διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των αριθµών των εισακτέων και των εγγεγραµµένων µεταπτυχιακών φοιτητών. Για το λόγο αυτό η ανάλυση βασίζεται στους αριθµούς των εισακτέων κατά το τελευταίο ακαδηµαϊκό έτος. Ο πίνακας 7 περιλαµβάνει τα σχετικά δεδοµένα και την αναλογία διδασκόντων και φοιτούντων για όλα τα σχετικά µε τις ΤΠΕ µεταπτυχιακά προγράµµατα. Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό των ΠΜΣ στις ΤΠΕ παρουσιάζουν ενδιαφέρον: α) Οι µέσοι αριθµοί διδασκόντων και εισακτέων ανά ΠΜΣ είναι περίπου ίσοι (29 µέλη ΕΠ και 31 µεταπτυχιακοί φοιτητές αντίστοιχα). β) Η µέση αναλογία διδασκόντων και φοιτητών στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών είναι πολύ µικρότερη από αυτή των προπτυχιακών (1 : 1,1 έναντι µόλις 1 : 26 αντίστοιχα). γ) Ο τρέχων ετήσιος αριθµός των µεταπτυχιακών εισακτέων στα 11 λειτουργούντα ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι 342, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός των προπτυχιακών εισακτέων είναι 6305 (Κώστογλου, 2003Α). Κατά συνέπεια για το ακαδηµαϊκό έτος από το σύνολο των 6647 εισακτέων στα τµήµατα ΤΠΕ της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 95 % είναι προπτυχιακοί φοιτητές, ενώ το υπόλοιπο 5 % µεταπτυχιακοί

11 Πίνακας 7. Αναλογία διδασκόντων και εισακτέων στα ΠΜΣ στις ΤΠΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : 0,7 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ : 0,7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ : 2,1 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ : 0,8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Οικονοµικού Παν/µίου) : 1,4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : 1,6 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ : 1,3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Παν/µίου Μακεδονίας) : 1,2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : 0,3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ : 1,6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ : 0,9 ΣΥΝΟΛΟ : 1,1 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Εκτιµήσεις και συµπεράσµατα Η σηµαντικότερη διαπίστωση που προκύπτει από τη διερεύνηση των παρεχόµενων στην Ελλάδα µεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών είναι ότι τα προγράµµατα αυτά, µετά την παρέλευση δέκα µόλις ετών από την ίδρυση του αρχαιότερού τους, έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λειτουργούν ήδη 11 ΠΜΣ που προσφέρουν 28 διαφορετικές µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, οι οποίες οµαδοποιούνται σε πέντε ευδιάκριτες κατηγορίες. Τα ακόλουθα επιµέρους συµπεράσµατα ανακεφαλαιώνουν την πραγµατοποιηθείσα ανάλυση: α) Τις δύο κύριες αιτίες της δηµιουργίας των ΠΜΣ στις ΤΠΕ αποτέλεσαν η εξέλιξη της επιστήµης της Πληροφορικής και η ανάγκη εξειδίκευσης των επαγγελµατιών, η οποία επιτάσσεται από την αγορά εργασίας του κλάδου. β) Η συµβολή του Α και του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε καθοριστική, καθότι τουλάχιστον το 80% των λειτουργούντων ΠΜΣ χρηµατοδοτήθηκε από κοινοτικά κονδύλια. Ανάλογη αναµένεται να είναι και η σχετική επίδραση του Γ ΚΠΣ. γ) Η πολιτική αποκέντρωσης των προπτυχιακών τµηµάτων στις ΤΠΕ που ακολουθεί η πολιτεία υιοθετείται και για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Η πλειοψηφία τους λειτουργεί στην επαρχία και µάλιστα εδρεύουν σε έξι διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες. δ) Όσον αφορά στην παρεχόµενη από τα ΠΜΣ εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι: 1) Η µέση µέγιστη διάρκεια σπουδών υπερβαίνει τα πέντε εξάµηνα. 2) Ο συνολικός αριθµός και η ποικιλία των διδασκόµενων µαθηµάτων, καθώς και οι µεταξύ των ΠΜΣ διαφοροποιήσεις είναι µεγαλύτερες από αυτές των προπτυχιακών σπουδών. 3) Οι σπουδές επικεντρώνονται σε λιγότερες κατηγορίες µαθηµάτων µε σαφή στροφή σε παροχή εξειδικευµένων γνώσεων τεχνολογικού περιεχοµένου. ε) Σε αντίθεση µε τα Προπτυχιακά Προγράµµατα στις ΤΠΕ, ο αριθµός του εµπλεκόµενου διδακτικού προσωπικού των ΠΜΣ παρουσιάζεται επαρκής. στ) Ο τρέχων ετήσιος αριθµός εισακτέων στα ΠΜΣ προσεγγίζει τους 350 και αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού αριθµού των φοιτούντων στις ΤΠΕ. ζ) Η εκτενής στατιστική πρόβλεψη της µελλοντικής εξέλιξης των ΠΜΣ είναι παρακινδυνευµένη λόγω της έλλειψης επαρκών ιστορικών δεδοµένων και της εµπλοκής αστάθµητων παραγόντων. Προβλέπεται ωστόσο µε ασφάλεια η ίδρυση τριών τουλάχιστον νέων ΠΜΣ στις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της επόµενης τριετίας. Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη ερευνητική προσπάθεια αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης και της εξέλιξης των ΠΜΣ που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ. Είναι ωστόσο βέβαιο ότι η συνολική τους εικόνα δε θα παραµείνει στάσιµη, αλλά πρόκειται να µεταβληθεί ουσιαστικά στο

12 προσεχές µέλλον, εξ αιτίας της συνεχούς διεύρυνσης του κλάδου που έχει οδηγήσει στη δηµιουργία πολυάριθµων επιστηµονικών και επαγγελµατικών εξειδικεύσεων. Επίσης η ελληνική πολιτεία έχει ήδη αποφασίσει για τη διεύρυνση της παρεχόµενης µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Η υλοποίηση της ενίσχυσης αυτών των σπουδών έχει ήδη ξεκινήσει µέσω της ενέργειας περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού τους µε την αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των ήδη λειτουργούντων ΠΜΣ και τη δηµιουργία νέων µεταπτυχιακών τµηµάτων και εξειδικεύσεων [ΥΠΕΠΘ (2002)]. Για τους λόγους αυτούς η διερεύνηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική και στις συγγενείς της τεχνολογίες πρέπει να επαναλαµβάνεται σε τακτά διαστήµατα, δίνοντας κύρια έµφαση στην εξέταση των παρεχόµενων γνώσεων και του βαθµού ανταπόκρισής τους στην εξέλιξη της επιστήµης και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Βιβλιογραφικές αναφορές Αναστασιάδης, Π. (2000). της Πληροφορίας. Εκδόσεις Λιβάνη ΑΒΕ - «Νέα Σύνορα». Αθήνα. Anderson, T. and Finn, J. (1996). The New Statistical Analysis of Data. Springer. New York. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. (2001). Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Οδηγός Σπουδών. Ξάνθη. Dodge, M. and Stinson, C. (2000). Ο Οδηγός της Microsoft για το Ελληνικό Microsoft Excel Εκδοτικός Οίκος Κλειδάριθµος. Αθήνα. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ανασύρθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. (2002). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστώ. Ανασύρθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: ΕΠΥ. (1996). Εκπόνηση Προσοντολογίου/Καθηκοντολογίου Επαγγελµατιών στις ΤΠΕ Τοµέα. Αθήνα. του ηµόσιου Εφηµερίδα «Τα Νέα». (2003). Ανασύρθηκε στις 19 Μαρτίου 2003 από το ιαδίκτυο: Κώστογλου, Β. (2002). ιερεύνηση των Κύκλων Σπουδών και Ειδικοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Βασική Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Κατάρτιση. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 28, σελ Κώστογλου, Β. (2003Α). Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών στις ΤΠΕ: Εξέλιξη - Παρούσα Κατάσταση - Προοπτικές. Αδηµοσίευτη έρευνα. Kostoglou, V. and Paparrizos, K. (2003Β). Occupation Areas, Specialization Sectors and Professions in ICT: An Overall Analysis and Selection Methodology. 9 th Panhellenic Conference in Informatics. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. (2003). Ανασύρθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2003 από το ιαδίκτυο: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής. Ανασύρθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. (2002). Οδηγός Σπουδών Καρλόβασι, Σάµος

13 Πανεπιστήµιο Πατρών. (2002). Ανασύρθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. (2002). Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδηµαϊκού Έτους Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. (2002). Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Ανασύρθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τσάντας, Ν., Μωϋσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Κ. και Χατζηπαντελής, Θ. (1999). Ανάλυση εδοµένων µε τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. (2002). Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής. Μέτρο: Αναµόρφωση προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κατηγορία πράξης: Ενίσχυση των ΤΠΕ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Walkenbach, J. (2000). Η Βίβλος του Ελληνικού Excel Εκδόσεις Γκιούρδα. Αθήνα

Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις

Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 221 Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις Βασίλειος Κώστογλου Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Αλλαγές στην Α Λυκείου Δομή διδακτικού έτους Μαθήματα Κλάδοι Μαθημάτων Τρόπος γραπτής εξέτασης μαθημάτων Τελικός βαθμός μαθήματος Προϋποθέσεις προαγωγής Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και δεκατρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε θέματα Πληροφορικής και να εργαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 8 ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 11 η Σεπτεμβρίου έως την 20 η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Μαρούσι,01-02-2010 Α.Π. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 10/02/2005 sed10bstdtei Ώρα: 10:25:16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136020 69278 16515 8123 20314 9749 18202 9230 18707 9289 16631

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας KOIN: α) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 24/03/2005 sed10bstdtei Ώρα: 11:43:34 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139506 70114 16457 8384 20440 10044 17841 8871 18798 8976 17296

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ. 9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2013 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ (Α3) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήµερα 18.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα