ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Βασίλη Κώστογλου Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επίκουρος καθηγητής του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστηµονικός υπεύθυνος του Γραφείου ιασύνδεσης. 1. Εισαγωγή Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί χωρίς αµφιβολία ένα από τα κυρίαρχα σύγχρονα φαινόµενα µε καταλυτικές επιδράσεις σε καθοριστικούς τοµείς, όπως στη διοίκηση και στην οικονοµία, αλλά και σε πολυάριθµες συλλογικές και ατοµικές δραστηριότητες. Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει αποδείξει ότι η εκπαίδευση στις τεχνολογίες αυτές είναι τόσο σηµαντική, όσο και οι πολυδιάστατες εφαρµογές τους (Αναστασιάδης, 2000 και Κώστογλου, 2002). Το γεγονός αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για τις σπουδές στα τριτοβάθµια ιδρύµατα, διότι ο στόχος της εκπαίδευσης που παρέχουν είναι η παραγωγή έτοιµων εξειδικευµένων επιστηµόνων. Ωστόσο, η ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των επαγγελµατιών του κλάδου των ΤΠΕ επιτάσσεται σήµερα τόσο από το µεταξύ τους ανταγωνισµό, όσο και - κυρίως από την ίδια την αγορά εργασίας. Για τους λόγους αυτούς τη µεγάλη άνθηση των προπτυχιακών τµηµάτων ΤΠΕ στην Ελλάδα ακολούθησε η δηµιουργία και λειτουργία πολλών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Η διερεύνησή τους έχει πλέον αποκτήσει αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς παρέχουν την - από πολλούς εργοδότες, αλλά και εργαζοµένους - ζητούµενη εξειδίκευση. υστυχώς στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί ελάχιστες εργασίες ή µελέτες που ασχολούνται µε τον τοµέα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Οι δύο µοναδικές δηµοσιευµένες σχετικές έρευνες είτε αναφέρονται στην παρουσίαση της κατάστασης στην εκπαίδευση των ΤΠΕ έως και το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών έχοντας όµως ως κεντρικό στόχο την εκπόνηση προσοντολογίου-καθηκοντολογίου των επαγγελµατιών του δηµόσιου τοµέα (ΕΠΥ, 1996) είτε ασχολούνται µε τη διερεύνηση των κύκλων σπουδών και ειδικοτήτων στη βασική εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση (Κώστογλου, 2002). Η εκτενής διερεύνηση των ΠΜΣ που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ, στην οποία επικεντρώνεται αυτή η εργασία, διαρθρώνεται σε τρεις κύριους άξονες. Ο πρώτος από αυτούς αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά των µεταπτυχιακών τµηµάτων, όπως η ταυτότητα, οι παρεχόµενες εξειδικεύσεις, η διαχρονική εξέλιξη και η γεωγραφική τους διασπορά στον ελληνική επικράτεια. Παράλληλα προσδιορίζονται οι κύριες επιστηµονικές κατευθύνσεις των ΠΜΣ και επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις για τη µελλοντική κατάσταση. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται µε την ενδελεχή εξέταση των κύριων παραµέτρων της παρεχόµενης εκπαίδευσης, όπως οι υποχρεώσεις σπουδών, τα προσφερόµενα µεταπτυχιακά µαθήµατα και οι γνωστικές προτεραιότητες που τίθενται από τις επιµέρους κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις των ΠΜΣ. Ο τρίτος άξονας ασχολείται µε την ανάλυση του ανθρώπινου δυναµικού αυτών των τµηµάτων, τους διδάσκοντες και τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, εξάγονται συµπεράσµατα για την παρούσα κατάσταση και διατυπώνονται εκτιµήσεις για την εξέλιξη της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στην Ελλάδα. 2. Τα µεταπτυχιακά τµήµατα στις ΤΠΕ Η ελληνική νοµοθεσία επιτρέπει την οργάνωση και λειτουργία αυτόνοµων ΠΜΣ µόνον από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Ως εκ τούτου όλα τα αναγνωρισµένα ΠΜΣ στις ΤΠΕ προσφέρονται µόνον από τµήµατα των ΑΕΙ, χωρίς να είναι δεσµευτικό τα τµήµατα αυτά να σχετίζονται άµεσα µε την Πληροφορική. Η πρώτη κύρια παραδοχή επιλογής των προς διερεύνηση ΠΜΣ είναι ότι ο επίσηµος τίτλος ενός τµήµατος αποτελεί τεκµήριο του επιστηµονικού προσανατολισµού των παρεχόµενων κύκλων σπουδών. Με το σκεπτικό αυτό εντάχθηκαν στην έρευνα όλα τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, των οποίων ο τίτλος περιλαµβάνει έναν τουλάχιστον από τους όρους «Πληροφορική», «Υπολογιστές», «Αυτοµατισµός» ή κάποιο παράγωγό τους είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασµό µε άλλους όρους. εύτερο κριτήριο επιλογής αποτέλεσαν τα προγράµµατα σπουδών και τα περιγράµµατα των προσφερόµενων µαθηµάτων. Το µοναδικό ΠΜΣ που περιέχει τον όρο «Πληροφορική» και εξαιρέθηκε - 1 -

2 από την έρευνα είναι αυτό της Γεωπληροφορικής που προσφέρεται από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, διότι από τη µελέτη του προγράµµατος σπουδών του διαπιστώθηκε ότι αποτελεί εξειδίκευση της Τοπογραφίας και δε σχετίζεται µε τις ΤΠΕ. Για την υλοποίηση της ανάλυσης ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δεδοµένων: α) Επικοινωνία µε όλα τα ΠΜΣ για τη συγκέντρωση όλου του σχετικού διαθέσιµου έντυπου υλικού (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές: 3 έντυποι οδηγοί σπουδών).. β) Επίσκεψη και εξέταση των επίσηµων δικτυακών τόπων των ΠΜΣ καθώς και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης τµηµάτων ΤΠΕ για την καταγραφή προγραµµάτων σπουδών, περιγραµµάτων µαθηµάτων και άλλων χρήσιµων για την ανάλυση πληροφοριών (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές: 7 δικτυακοί τόποι). γ) Προσωπική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία µε τις γραµµατείες και τις διοικήσεις των τµηµάτων για τη συλλογή επιπλέον πληροφοριών. δ) Μελέτη όλου του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου για τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια 11 αναγνωρισµένα ΠΜΣ από ισάριθµα τµήµατα ΑΕΙ. Τα έξι από αυτά προσφέρουν περισσότερες της µίας εξειδικεύσεις. Συνολικά προσφέρονται 28 µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις. Ο πίνακας 1 περιλαµβάνει τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, τις επιµέρους εξειδικεύσεις καθώς και τα µητρικά τµήµατα και ιδρύµατα. Πίνακας 1. Τίτλοι, εξειδικεύσεις και προέλευση προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών στις ΤΠΕ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ 1 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ 1.1 Τεχνολογίες Συστηµάτων Επικοινωνιών ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 1.2 Τεχνολογίες Συστηµάτων Μικροηλεκτρονικής & ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Πληροφορικής Εφαρµογές και Θεµελιώσεις της Επιστήµης ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ των Υπολογιστών ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΩΝ Η/Υ 2.2 Λογικό των Υπολογιστών ΠΑΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.3 Υλικό και Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών 3 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.1 Επεξεργασία Σήµατος για Επικοινωνίες & Πολυµέσα 3.2 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 3.3 Προηγµένα Πληροφοριακά Συστήµατα 3.4 Συστήµατα Επικοινωνιών και ίκτυα 3.5 Τεχνολογία Συστηµάτων Υπολογιστών 3.6 Υπολογιστική Επιστήµη 4.1 Αλγοριθµική και Ανάλυση Συστηµάτων 4.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Ψηφιακά Συστήµατα 4.3 ίκτυα Υπολογιστών & Ψηφιακές Επικοινωνίες 4.4 Μηχανική Όραση και Ροµποτική 4.5 Παράλληλα και Κατανεµηµένα Συστήµατα 4.6 Πληροφοριακά Συστήµατα & Τεχνολογία Λογισµικού 5.1 Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5.2 Πληροφορική 5.3 Συστήµατα 5.4 Τηλεπικοινωνίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 10.1 Συστήµατα Κατασκευών και Παραγωγής 10.2 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου και Ροµποτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - 2 -

3 2.1 Οι κατευθύνσεις των ΠΜΣ Η µεγάλη ποικιλία τίτλων, περιεχοµένων σπουδών και προέλευσης των µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων στις ΤΠΕ δηµιουργούν την ανάγκη κατηγοριοποίησής τους σε επιµέρους κατευθύνσεις. Το µοντέλο προσδιορισµού των κατευθύνσεων και κατανοµής των εξειδικεύσεων που εφαρµόζεται, βασίζεται σε εκτενή διερεύνηση των αναλυτικών περιεχοµένων των αντίστοιχων κύκλων σπουδών. Οι µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ διακρίνονται σε πέντε (5) κατευθύνσεις: 1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Οι κατευθύνσεις των ΠΜΣ µε τους αριθµούς των εξειδικεύσεων που κατανέµονται στην κάθε µία από αυτές παριστάνονται σε διαγραµµατική µορφή στο σχήµα 1. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΜΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (4) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (9) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ (6) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (7) Σχήµα 1. ιαγραµµατική παράσταση κατηγοριοποίησης εξειδικεύσεων των ΠΜΣ Συµπερασµατικά, οι κατευθύνσεις, στις οποίες οµαδοποιούνται τα ΠΜΣ, δε διαφέρουν κατά πολύ από τις αντίστοιχες των προπτυχιακών σπουδών. Από τη µελέτη των προσφερόµενων εξειδικεύσεων προκύπτει ότι οι µεταπτυχιακές σπουδές ΤΠΕ στην Ελλάδα στρέφονται κατά κύριο λόγο σε συγκεκριµένους τοµείς όπως τα Πληροφοριακά Συστήµατα, η Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, τα ίκτυα και οι Επικοινωνίες καθώς και η ιοίκηση. Απουσιάζουν εξειδικεύσεις σε δηµοφιλείς στην αγορά εργασίας τοµείς όπως οι Βάσεις εδοµένων, τα Λειτουργικά Συστήµατα και τα Πολυµέσα. 2.2 ιαχρονική εξέλιξη και προβλέψεις Η ηλικία της πλειοψηφίας των προσφερόµενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι πολύ µικρότερη αυτής των προπτυχιακών τµηµάτων. Ωστόσο, η διερεύνηση της διαχρονικής τους εξέλιξης παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον, διότι αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της εκπαίδευσης να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις των ΤΠΕ και τις επιταγές της αγοράς εργασίας για εξειδίκευση. Η ανάλυση της εξέλιξης του αριθµού των ΠΜΣ βασίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα ίδρυσης και προέλευσής τους. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η ετήσια εξέλιξη τη λειτουργίας και ίδρυσης των µεταπτυχιακών τµηµάτων στις ΤΠΕ από την ίδρυση του πρώτου τµήµατος έως σήµερα. Πίνακας 2. Αριθµοί λειτουργούντων και νεοϊδρυθέντων ΠΜΣ ανά έτος ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΪ ΡΥΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

4 Από την παρατήρηση των δεδοµένων της διαχρονικής εξέλιξης των ΠΜΣ στις ΤΠΕ προκύπτουν αδιαµφισβήτητες διαπιστώσεις. Η διετία και το έτος 1998 αποτελούν τις δύο περιόδους αιχµής, κατά τη διάρκεια των οποίων ιδρύθηκαν τα 9 από τα 11 υπάρχοντα ΠΜΣ (ποσοστό 82%). Η ερµηνεία είναι προφανής: η µαζική ίδρυσή τους οφείλεται στις χρηµατοδοτήσεις του Α και Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Παράλληλα παρατηρείται στασιµότητα του ρυθµού αύξησης κατά την τελευταία τετραετία, καθότι µετά το 1998 ιδρύθηκε µόλις ένα νέο ΠΜΣ. Η πρόβλεψη της µελλοντικής εξέλιξης του αριθµού των ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι κάπως παρακινδυνευµένη, ιδιαίτερα αν επιχειρηθεί σε βάθος χρόνου, λόγω της έλλειψης επαρκών δεδοµένων. Για το λόγο αυτό επιχειρούνται προβλέψεις µόνο για την επόµενη τριετία Επιλέχθηκε η στατιστική συνάρτηση Forecast, η οποία εφαρµόσθηκε στο λογιστικό φύλλο MS-Excel (Dodge et al, 2000 και Walkenbach, 2000). Οι νέες τιµές υπολογίζονται χρησιµοποιώντας γραµµική παλινδρόµηση ελαχίστων τετραγώνων (least squares linear regression) µίας σειράς γνωστών δεδοµένων ή πινάκων. Η πρόβλεψη γίνεται αρχικά για µία επόµενη τιµή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούµενα δεδοµένα. Η πρόβλεψη της µεθεπόµενης τιµής πραγµατοποιείται θεωρώντας - εκτός από τις ήδη υπάρχουσες προηγούµενες τιµές - ως δεδοµένη και την αµέσως προηγούµενη πρόβλεψη (Anderson et al, 1996 και Τσάντας και άλλοι, 1999). Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται διαγραµµατικά οι παρελθόντες και προβλεπόµενοι αριθµοί ΠΜΣ για την τριετία Στο διάγραµµα έχουν προστεθεί και γραµµές τάσης, σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται µικρή γραµµική αύξηση ΠΜΣ Γραµµή Τάσης 12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ Σχήµα 2. ιαχρονική εξέλιξη και στατιστικές προβλέψεις των προσφερόµενων ΠΜΣ στις ΤΠΕ Κατά συνέπεια αναµένεται η ίδρυση ενός νέου µεταπτυχιακού τµήµατος σχετικού µε τις ΤΠΕ σε κάθε ένα από τα έτη 2003, 2004 και Στο τέλος της επόµενης τριετίας προβλέπεται η λειτουργία 14 προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (αύξηση κατά 27%). εν επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις για το µελλοντικό αριθµό των επιµέρους προσφερόµενων εξειδικεύσεων, τόσο λόγω της απουσίας επαρκών δεδοµένων, όσο και επειδή υπεισέρχονται αρκετοί εξωτερικοί παράγοντες που δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν µε ακρίβεια (αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, πολιτική του ΥΠΕΠΘ, διαθέσιµα κοινοτικά και εθνικά κονδύλια, µελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας). ΕΤΗ - 4 -

5 2.3 Γεωγραφική διασπορά Ο σχετικά µικρός αριθµός εισακτέων στα ΠΜΣ των ΤΠΕ που οδηγεί στον έντονο ανταγωνισµό για την κατάληψη µίας θέσης µεταπτυχιακού φοιτητή προσδίδει ενδιαφέρον στη µελέτη της γεωγραφικής διασποράς αυτών των τµηµάτων. Για τη διερεύνηση της διασποράς των ΠΜΣ υιοθετείται ένα µοντέλο διαίρεσης της Ελλάδας µε δύο διαφορετικούς τρόπους, µε βάση τη συσσώρευση του πληθυσµού και τη γεωγραφική θέση αντίστοιχα: α) σε τρεις κύριες περιοχές (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - επαρχία) β) σε εννέα γεωγραφικές περιφέρειες Τα αποτελέσµατα του πρώτου τρόπου ανάλυσης επιβεβαιώνουν την πολιτική αποκέντρωσης που υιοθετείται κατά την τελευταία δεκαετία από την πολιτεία. Η πλειοψηφία των ΠΜΣ (55%) εδρεύσει στην επαρχία, ενώ στην Αθήνα (λεκανοπέδιο Αττικής) έχει την έδρα του περίπου το ένα τρίτο (36%) των τµηµάτων. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί σήµερα µόλις ένα µεταπτυχιακό τµήµα στις ΤΠΕ (ποσοστό 9%). Συγκριτικά µε τη διασπορά των αντίστοιχων προπτυχιακών τµηµάτων παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης στην Αττική σε βάρος αυτών που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη (Κώστογλου, 2003Α: ποσοστά προπτυχιακών τµηµάτων: 58%, 27% και 15% για επαρχία, Αττική και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα). Η κατανοµή των ΠΜΣ σε εννέα γεωγραφικές περιφέρειες παρουσιάζεται στο σχήµα 3. Εξαιρώντας, για προφανείς λόγους, την Αττική, παρατηρείται συγκριτική υπεροχή της Κρήτης µε δύο ΠΜΣ, τα οποία µάλιστα προσφέρουν 10 επιµέρους εξειδικεύσεις (βλ. και πίνακα 1). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη λειτουργία δύο εκ των παλαιότερων προπτυχιακών τµηµάτων ΤΠΕ στο Ηράκλειο και στα Χανιά. 5 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕ ΟΝ. - ΘΡΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝ. ΠΜΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΡΗΤΗ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α Σχήµα 3. Γεωγραφική διασπορά ΠΜΣ στις ΤΠΕ (9 περιφέρειες) - 5 -

6 α/α ΠΜΣ 3. Η παρεχόµενη εκπαίδευση Το µοντέλο που υιοθετείται για την ανάλυση της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης θεωρεί ως την κύρια σχετική παράµετρο που πρέπει να διερευνηθεί τα προσφερόµενα µαθήµατα. Αρχικά διατυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχόµενων σπουδών. Ορίζονται 16 ευδιάκριτες κατηγορίες, στις οποίες κατανέµονται όλα τα µεταπτυχιακά µαθήµατα. Επίσης ποσοτικοποιείται και εξετάζεται η έµφαση που δίδεται στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων τόσο από το σύνολο των ΠΜΣ, όσο και από την κάθε κατεύθυνσή τους. Προσδιορίζονται τέλος οι προτεραιότητες που τίθενται και συνάγονται σχετικά συµπεράσµατα. 3.1 Υποχρεώσεις σπουδών και προσφερόµενα µαθήµατα Τα βασικά στοιχεία που αφορούν στη διάρκεια σπουδών των ΠΜΣ και στα προσφερόµενα µαθήµατα κάθε µίας από τις 28 µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις που παρέχονται στην Ελλάδα κατά το ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνονται στο συγκεντρωτικό πίνακα 3. Πίνακας 3. Γενικά στοιχεία για την παρεχόµενη µεταπτυχιακή εκπαίδευση στις ΤΠΕ Τίτλος ΠΜΣ ιάρκεια σπουδών (εξάµηνα) Αριθµός α/α προσφερόµενων εξειδίκευσης εξειδικεύσεων Αριθµός προσφεροµένων µαθηµάτων 1 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 5 3 ΤΩΝ Η/Υ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ 11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 5,4 2,5 13,1-6 -

7 α/α Τα βασικά χαρακτηριστικά των παρεχόµενων σπουδών οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: α) Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο έτη, χωρίς όµως να είναι σταθερή σε όλα τα προγράµµατα σπουδών. Η φοίτηση σε επτά από τα 11 ΠΜΣ (ποσοστό 64%) διαρκεί έως έξι εξάµηνα, σε ένα µόνο τµήµα (ποσοστό 9%) διαρκεί πέντε εξάµηνα και στα υπόλοιπα τρία (ποσοστό 27%) τέσσερα εξάµηνα. β) Η µέση διάρκεια φοίτησης υπερβαίνει τα πέντε εξάµηνα. Σε όλα τα λειτουργούντα ΠΜΣ τα δύο τελευταία εξάµηνα αφιερώνονται στη συγγραφή της µεταπτυχιακής εργασίας. γ) Παρουσιάζεται µεγάλη ανοµοιογένεια τόσο όσον αφορά στον αριθµό των διδασκόµενων µαθηµάτων (από 5 έως 29 µαθήµατα, µε µέση τιµή 13 και τυπική απόκλιση 6,5), όσο και στις µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις (τα 6 από τα 11 ΠΜΣ προσφέρουν περισσότερες από µία, µε µέση τιµή που προσεγγίζει τις τρεις εξειδικεύσεις ανά ΠΜΣ). Από τη µελέτη των προγραµµάτων σπουδών προκύπτει ότι τα 11 λειτουργούντα ΠΜΣ στις ΤΠΕ προσφέρουν συνολικά 301 µαθήµατα, τα οποία διδάσκονται στα πλαίσια των 28 παρεχόµενων µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων. Το µεγάλο πλήθος και η ποικιλία των µαθηµάτων που διδάσκονται στα ΠΜΣ αποδεικνύει τον πλουραλισµό των µεταπτυχιακών εξειδικεύσεων συγκριτικά µε την, σε αρκετό βαθµό, οµοιοµορφία των παρεχόµενων γνώσεων που διαπιστώθηκε για τα προπτυχιακά τµήµατα (ΕΠΥ, 1996 και Κώστογλου, 2003Α). Η διαφορά αυτή αιτιολογείται από την ίδια τη φύση των µεταπτυχιακών σπουδών και την ύπαρξη µεγάλου αριθµού εξειδικεύσεων. Η ανάγκη της καλύτερης δυνατής επεξεργασίας των δεδοµένων επιβάλλει των κατανοµή των µεταπτυχιακών µαθηµάτων σε επιµέρους κατηγορίες. Ο καθορισµός των κατηγοριών και η κατανοµή των µαθηµάτων σε αυτές πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τους τίτλους και το γνωστικό περιεχόµενο των µαθηµάτων καθώς και τις κατηγοριοποιήσεις που ήδη εφαρµόζουν τα προπτυχιακά τµήµατα ΤΠΕ µέσω της λειτουργίας τοµέων. Ο πίνακας 4 περιλαµβάνει τις 16 κατηγορίες µαθηµάτων, τις συντοµογραφίες τους (για χρήση τους στην περαιτέρω ανάλυση) καθώς και τους αριθµούς των αντίστοιχων υπαγόµενων µαθηµάτων. Πίνακας 4. Κατηγορίες προσφερόµενων µαθηµάτων στα ΠΜΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ- ΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΥΠΟ 17 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙ 27 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓ 20 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙ 33 5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΩ 15 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ε 14 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ 12 8 ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΚ 31 9 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ ΑΥΤ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙ 4 15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠ 6 16 ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛ 9-7 -

8 Η εικόνα της οµαδοποίησης των µεταπτυχιακών µαθηµάτων δε διαφέρει πολύ από αυτή που έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζεται στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών (Κώστογλου, 2003Α). Οι τρεις επικρατέστερες κατηγορίες στα ΠΜΣ είναι κατά σειρά ο «Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - Συστήµατα Γνώσης», η «Τεχνολογία Υλικού» και τα «ίκτυα και Επικοινωνίες». Ακολουθούν η «Λειτουργία και Αρχιτεκτονική Συστηµάτων», η «ιοίκηση - Οικονοµία - ίκαιο» και η «Τεχνολογία Λογισµικού». Αντίθετα, παρουσιάζεται αισθητά µειωµένος ο αριθµός των µαθηµάτων υποδοµής. 3.2 Ανάλυση κατηγοριών µαθηµάτων και προτεραιοτήτων Κύριοι στόχοι της επιχειρούµενης ανάλυσης είναι η διερεύνηση της έµφασης και των προτεραιοτήτων που δίδονται από τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών στις 16 επιµέρους κατηγορίες των µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Η διερεύνηση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι οι κατηγορίες αυτές αντικατοπτρίζουν σε µεγάλο βαθµό τους τοµείς εξειδίκευσης των επαγγελµατιών του κλάδου των ΤΠΕ (Kostoglou et al, 2003Β). Το πρώτο επίπεδο ανάλυσης αναφέρεται στη συσχέτιση του συνόλου των λειτουργούντων ΠΜΣ µε τα προσφερόµενα µαθήµατα. Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται οι ανά κατηγορία µέσοι αριθµοί των µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οι κατηγορίες αναφέρονται συντοµογραφικά σύµφωνα µε τον πίνακα 4. 2,5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 ΥΠΟ ΛΕΙ ΛΟΓ ΥΛΙ ΘΕΩ Ε ΠΛΗ ΙΚ ΠΟΛ ΑΥΤ ΑΣΦ ΕΙ ΟΙ ΚΟΙ ΕΚΠ ΑΛΛ 0,7 1,4 0,9 1,4 0,6 0,8 0,4 1,2 0,9 2,4 0,7 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 4. Μέσες τιµές µαθηµάτων ανά κατηγορία για το σύνολο των ΠΜΣ Από το διάγραµµα µέσων τιµών προκύπτουν, όσον αφορά στην έµφαση που δίνουν τα ΠΜΣ στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων, οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Πρώτη προτεραιότητα µε σηµαντική διαφορά από τις υπόλοιπες δίνεται στην κατηγορία «Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - Συστήµατα Γνώσης», στην οποία προσφέρονται κατά µέσο όρο 2,4 µαθήµατα. Ακολουθούν οι κατηγορίες «Λειτουργία και Αρχιτεκτονική Συστηµάτων» και «Τεχνολογία Υλικού» (από 1,4 µαθήµατα) καθώς και τα «ίκτυα και Επικοινωνίες» (1,2 µαθήµατα). Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προσφέρεται κατά µέσο όρο λιγότερο από ένα µάθηµα. Σε σύγκριση µε τα προπτυχιακά προγράµµατα διαπιστώνεται η επικέντρωση των ΠΜΣ σε λιγότερες κατηγορίες µαθηµάτων, δίνοντας κύρια έµφαση στην παροχή γνώσεων καθαρά τεχνολογικού περιεχοµένου (Κώστογλου, 2003Α). Η στροφή αυτή αιτιολογείται ως προσπάθεια ανταπόκρισής τους στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της Πληροφορικής και κάλυψης των ανάγκης εξειδίκευσης που επιτάσσει η αγορά εργασίας του κλάδου

9 Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης αναφέρεται στη συσχέτιση των πέντε κύριων κατευθύνσεων, στις οποίες υπάγονται οι µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ, µε τις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων. Ο πίνακας 5 περιλαµβάνει τις αντίστοιχες µέσες τιµές µαθηµάτων, τα οποία προσφέρονται από κάθε κατεύθυνση των ΠΜΣ. Πίνακας 5. Μέσες τιµές µαθηµάτων ανά κατηγορία για κάθε κατεύθυνση ΠΜΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟ 0,5 2 0,9 0,5 0,3 ΛΕΙ 0, ,5 3,4 ΛΟΓ 0,5 1,5 1,8 0 0,7 ΥΛΙ 2,5 0,5 0,1 1,2 2,7 ΘΕΩ ,8 0,1 Ε 0 0,5 1,3 0,7 0,6 ΠΛΗ 0 0 0,7 0,2 0,6 ΙΚ 0 1 0,4 3,2 1,3 ΠΟΛ 0,3 0,5 1,8 0,8 0,3 ΑΥΤ 7,3 1,5 1,3 1,7 1,7 ΑΣΦ 0,8 0 0,6 0,5 1,1 ΕΙ 0,8 0 0,4 0,2 0,3 ΟΙ ,3 0,4 ΚΟΙ 0 0 0,3 0 0,1 ΕΚΠ 0 0 0,3 0,3 0 ΑΛΛ 0,3 0 0,1 0,5 0,3 Οι µέσοι αριθµοί των προσφερόµενων µαθηµάτων ανά κατεύθυνση των ΠΜΣ επιβεβαιώνουν τις σηµαντικές µεταξύ τους διαφορές τόσο στην έµφαση, όσο και στο εύρος χρήσης των 16 κατηγοριών µαθηµάτων. Τα ΠΜΣ της κατεύθυνσης «Αυτοµατισµού» δίνουν πρωταρχική βαρύτητα στα µεταπτυχιακά µαθήµατα της οµώνυµης κατηγορίας, προσφέροντας ελάχιστα µαθήµατα οποιασδήποτε άλλης. Τα προγράµµατα της κατεύθυνσης «Επιστήµης Η/Υ» παρουσιάζουν επίσης µικρή διασπορά στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων και δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στις «Γνώσεις Υποδοµής», στην «Τεχνολογία Λογισµικού» και στον «Αυτόµατα Έλεγχο - Ροµποτική Συστήµατα Γνώσης». Αντίθετα, τα ΠΜΣ που ανήκουν στις άλλες τρεις κατευθύνσεις εµφανίζουν µεγαλύτερη πολυφωνία µε τη χρησιµοποίηση όλων σχεδόν των κατηγοριών µαθηµάτων. Οι µεταξύ τους διαφοροποιήσεις δε θεωρούνται σηµαντικές. Καταγράφεται η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίδεται από τα ΠΜΣ της κατεύθυνσης «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» στην κατηγορία µαθηµάτων «ιοίκηση - Οικονοµία - ίκαιο», της οποίας διδάσκονται κατά µέσο όρο περισσότερα από τρία µαθήµατα σε κάθε µεταπτυχιακή εξειδίκευση. Όσον αφορά στη συνολική εικόνα των προσφερόµενων µαθηµάτων από τις 28 µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στις ΤΠΕ, διαπιστώνεται η σηµαντική θέση που κατέχουν τα µαθήµατα της κατηγορίας «Αυτόµατος Έλεγχος - Ροµποτική - Συστήµατα Γνώσης», γεγονός που επαναεπιβεβαιώνει την έµφαση που δίνουν τα ΠΜΣ στην τεχνολογική εξειδίκευση. Οι λιγότερο δηµοφιλείς κατηγορίες µαθηµάτων («Πληροφορική και Κοινωνία» και «Πληροφορική και Εκπαίδευση») συµπίπτουν µε αυτές των προπτυχιακών τµηµάτων. Στο συγκεντρωτικό πίνακα 6 αποτυπώνεται αριθµητικά η σειρά προτεραιότητας που θέτει η κάθε κύρια κατεύθυνση των ΠΜΣ στις επιµέρους κατηγορίες µαθηµάτων. Παρουσιάζεται συγκεκριµένα η ιεράρχησή των κατηγοριών τόσο για κάθε µεταπτυχιακή κατεύθυνση, όσο και για το σύνολο των λειτουργούντων ΠΜΣ µε κριτήριο τον αντίστοιχο µέσο αριθµό των προσφερόµενων µαθηµάτων

10 Πίνακας 6. Σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών µαθηµάτων ανά κατεύθυνση ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΜΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤ 1 η 2 η 2 η 2 η 3 η 1 η ΛΕΙ 5 η 3 η 3 η 6 η 1 η 2 η ΥΛΙ 2 η 4 η 9 η 3 η 2 η 2 η ΙΚ 6 η 3 η 7 η 1 η 4 η 3 η ΟΙ 6 η 5 η 3 η 7 η 8 η 3 η ΛΟΓ 4 η 2 η 1 η 9 η 5 η 4 η ΥΠΟ 4 η 1 η 4 η 6 η 7 η 5 η ΑΣΦ 3 η 5 η 6 η 6 η 4 η 6 η ΠΟΛ 5 η 4 η 1 η 4 η 7 η 6 η Ε 6 η 4 η 2 η 5 η 7 η 7 η ΘΕΩ 6 η 3 η 3 η 4 η 8 η 7 η ΕΙ 3 η 5 η 7 η 8 η 6 η 8 η ΠΛΗ 6 η 5 η 5 η 8 η 8 η 8 η ΑΛΛ 5 η 5 η 9 η 6 η 7 η 9 η ΕΚΠ 6 η 5 η 8 η 7 η 8 η 10 η ΚΟΙ 6 η 5 η 8 η 9 η 8 η 10 η 4. Το ανθρώπινο δυναµικό Πηγή άντλησης των σχετικών µε το ανθρώπινο δυναµικό των ΠΜΣ στοιχείων αποτελούν οι δικτυακοί τόποι των τµηµάτων προέλευσής τους. Οι διαθέσιµες πληροφορίες περιορίζονται στον αριθµό των µελών του διδακτικού προσωπικού και στον ανώτατο ετήσιο αριθµό εισακτέων, όπως αυτός ορίζεται από την υπουργική απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας ή από σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή της αρµόδιας συντονιστικής επιτροπής του τµήµατος. Το διδακτικό προσωπικό των ΠΜΣ απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από µέλη ΕΠ του προπτυχιακού τµήµατος προέλευσης ή άλλων συγγενικών µε τις παρεχόµενες εξειδικεύσεις τµηµάτων. Η ολιγόχρονη λειτουργία των ΠΜΣ δεν επιτρέπει τη διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των αριθµών των εισακτέων και των εγγεγραµµένων µεταπτυχιακών φοιτητών. Για το λόγο αυτό η ανάλυση βασίζεται στους αριθµούς των εισακτέων κατά το τελευταίο ακαδηµαϊκό έτος. Ο πίνακας 7 περιλαµβάνει τα σχετικά δεδοµένα και την αναλογία διδασκόντων και φοιτούντων για όλα τα σχετικά µε τις ΤΠΕ µεταπτυχιακά προγράµµατα. Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό των ΠΜΣ στις ΤΠΕ παρουσιάζουν ενδιαφέρον: α) Οι µέσοι αριθµοί διδασκόντων και εισακτέων ανά ΠΜΣ είναι περίπου ίσοι (29 µέλη ΕΠ και 31 µεταπτυχιακοί φοιτητές αντίστοιχα). β) Η µέση αναλογία διδασκόντων και φοιτητών στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών είναι πολύ µικρότερη από αυτή των προπτυχιακών (1 : 1,1 έναντι µόλις 1 : 26 αντίστοιχα). γ) Ο τρέχων ετήσιος αριθµός των µεταπτυχιακών εισακτέων στα 11 λειτουργούντα ΠΜΣ στις ΤΠΕ είναι 342, ενώ ο αντίστοιχος αριθµός των προπτυχιακών εισακτέων είναι 6305 (Κώστογλου, 2003Α). Κατά συνέπεια για το ακαδηµαϊκό έτος από το σύνολο των 6647 εισακτέων στα τµήµατα ΤΠΕ της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 95 % είναι προπτυχιακοί φοιτητές, ενώ το υπόλοιπο 5 % µεταπτυχιακοί

11 Πίνακας 7. Αναλογία διδασκόντων και εισακτέων στα ΠΜΣ στις ΤΠΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΜΣ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : 0,7 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ : 0,7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ : 2,1 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ : 0,8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Οικονοµικού Παν/µίου) : 1,4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : 1,6 ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ : 1,3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Παν/µίου Μακεδονίας) : 1,2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ : 0,3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ : 1,6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ : 0,9 ΣΥΝΟΛΟ : 1,1 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Εκτιµήσεις και συµπεράσµατα Η σηµαντικότερη διαπίστωση που προκύπτει από τη διερεύνηση των παρεχόµενων στην Ελλάδα µεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών είναι ότι τα προγράµµατα αυτά, µετά την παρέλευση δέκα µόλις ετών από την ίδρυση του αρχαιότερού τους, έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λειτουργούν ήδη 11 ΠΜΣ που προσφέρουν 28 διαφορετικές µεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, οι οποίες οµαδοποιούνται σε πέντε ευδιάκριτες κατηγορίες. Τα ακόλουθα επιµέρους συµπεράσµατα ανακεφαλαιώνουν την πραγµατοποιηθείσα ανάλυση: α) Τις δύο κύριες αιτίες της δηµιουργίας των ΠΜΣ στις ΤΠΕ αποτέλεσαν η εξέλιξη της επιστήµης της Πληροφορικής και η ανάγκη εξειδίκευσης των επαγγελµατιών, η οποία επιτάσσεται από την αγορά εργασίας του κλάδου. β) Η συµβολή του Α και του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε καθοριστική, καθότι τουλάχιστον το 80% των λειτουργούντων ΠΜΣ χρηµατοδοτήθηκε από κοινοτικά κονδύλια. Ανάλογη αναµένεται να είναι και η σχετική επίδραση του Γ ΚΠΣ. γ) Η πολιτική αποκέντρωσης των προπτυχιακών τµηµάτων στις ΤΠΕ που ακολουθεί η πολιτεία υιοθετείται και για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Η πλειοψηφία τους λειτουργεί στην επαρχία και µάλιστα εδρεύουν σε έξι διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες. δ) Όσον αφορά στην παρεχόµενη από τα ΠΜΣ εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι: 1) Η µέση µέγιστη διάρκεια σπουδών υπερβαίνει τα πέντε εξάµηνα. 2) Ο συνολικός αριθµός και η ποικιλία των διδασκόµενων µαθηµάτων, καθώς και οι µεταξύ των ΠΜΣ διαφοροποιήσεις είναι µεγαλύτερες από αυτές των προπτυχιακών σπουδών. 3) Οι σπουδές επικεντρώνονται σε λιγότερες κατηγορίες µαθηµάτων µε σαφή στροφή σε παροχή εξειδικευµένων γνώσεων τεχνολογικού περιεχοµένου. ε) Σε αντίθεση µε τα Προπτυχιακά Προγράµµατα στις ΤΠΕ, ο αριθµός του εµπλεκόµενου διδακτικού προσωπικού των ΠΜΣ παρουσιάζεται επαρκής. στ) Ο τρέχων ετήσιος αριθµός εισακτέων στα ΠΜΣ προσεγγίζει τους 350 και αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού αριθµού των φοιτούντων στις ΤΠΕ. ζ) Η εκτενής στατιστική πρόβλεψη της µελλοντικής εξέλιξης των ΠΜΣ είναι παρακινδυνευµένη λόγω της έλλειψης επαρκών ιστορικών δεδοµένων και της εµπλοκής αστάθµητων παραγόντων. Προβλέπεται ωστόσο µε ασφάλεια η ίδρυση τριών τουλάχιστον νέων ΠΜΣ στις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της επόµενης τριετίας. Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη ερευνητική προσπάθεια αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης και της εξέλιξης των ΠΜΣ που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ. Είναι ωστόσο βέβαιο ότι η συνολική τους εικόνα δε θα παραµείνει στάσιµη, αλλά πρόκειται να µεταβληθεί ουσιαστικά στο

12 προσεχές µέλλον, εξ αιτίας της συνεχούς διεύρυνσης του κλάδου που έχει οδηγήσει στη δηµιουργία πολυάριθµων επιστηµονικών και επαγγελµατικών εξειδικεύσεων. Επίσης η ελληνική πολιτεία έχει ήδη αποφασίσει για τη διεύρυνση της παρεχόµενης µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Η υλοποίηση της ενίσχυσης αυτών των σπουδών έχει ήδη ξεκινήσει µέσω της ενέργειας περαιτέρω ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού τους µε την αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών των ήδη λειτουργούντων ΠΜΣ και τη δηµιουργία νέων µεταπτυχιακών τµηµάτων και εξειδικεύσεων [ΥΠΕΠΘ (2002)]. Για τους λόγους αυτούς η διερεύνηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική και στις συγγενείς της τεχνολογίες πρέπει να επαναλαµβάνεται σε τακτά διαστήµατα, δίνοντας κύρια έµφαση στην εξέταση των παρεχόµενων γνώσεων και του βαθµού ανταπόκρισής τους στην εξέλιξη της επιστήµης και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Βιβλιογραφικές αναφορές Αναστασιάδης, Π. (2000). της Πληροφορίας. Εκδόσεις Λιβάνη ΑΒΕ - «Νέα Σύνορα». Αθήνα. Anderson, T. and Finn, J. (1996). The New Statistical Analysis of Data. Springer. New York. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. (2001). Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Οδηγός Σπουδών. Ξάνθη. Dodge, M. and Stinson, C. (2000). Ο Οδηγός της Microsoft για το Ελληνικό Microsoft Excel Εκδοτικός Οίκος Κλειδάριθµος. Αθήνα. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ανασύρθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. (2002). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστώ. Ανασύρθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: ΕΠΥ. (1996). Εκπόνηση Προσοντολογίου/Καθηκοντολογίου Επαγγελµατιών στις ΤΠΕ Τοµέα. Αθήνα. του ηµόσιου Εφηµερίδα «Τα Νέα». (2003). Ανασύρθηκε στις 19 Μαρτίου 2003 από το ιαδίκτυο: Κώστογλου, Β. (2002). ιερεύνηση των Κύκλων Σπουδών και Ειδικοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Βασική Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Κατάρτιση. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 28, σελ Κώστογλου, Β. (2003Α). Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών στις ΤΠΕ: Εξέλιξη - Παρούσα Κατάσταση - Προοπτικές. Αδηµοσίευτη έρευνα. Kostoglou, V. and Paparrizos, K. (2003Β). Occupation Areas, Specialization Sectors and Professions in ICT: An Overall Analysis and Selection Methodology. 9 th Panhellenic Conference in Informatics. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. (2003). Ανασύρθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2003 από το ιαδίκτυο: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας. (2002). Τµήµα Πληροφορικής. Ανασύρθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων. (2002). Οδηγός Σπουδών Καρλόβασι, Σάµος

13 Πανεπιστήµιο Πατρών. (2002). Ανασύρθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. (2002). Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδηµαϊκού Έτους Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. (2002). Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Ανασύρθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2002 από το ιαδίκτυο: Τσάντας, Ν., Μωϋσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Κ. και Χατζηπαντελής, Θ. (1999). Ανάλυση εδοµένων µε τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. (2002). Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής. Μέτρο: Αναµόρφωση προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κατηγορία πράξης: Ενίσχυση των ΤΠΕ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Walkenbach, J. (2000). Η Βίβλος του Ελληνικού Excel Εκδόσεις Γκιούρδα. Αθήνα

Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις

Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 221 Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις Βασίλειος Κώστογλου Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015)

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) Αντικατάσταση της 717/Β1/23-9-1993 Υ.Α. (ΦΕΚ 786/τ.Β /6-10-1993) όπως τροποποιήθηκε με την 349/Β7/11-8-2000 Υ.Α (ΦΕΚ 1024/τ.Β /30-8-2000), την 57284/Β7/5-7-2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 1052/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό Έτος 1999-2000 έως το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 1 1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 3 ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. + Μαθήµατα Ειδικοτήτων

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 3 ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. + Μαθήµατα Ειδικοτήτων ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ Α ΓΕΛ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 3 ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ»

-VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» -VIΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ Ι- ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι:

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι: Ακαδημαϊκή οργάνωση του Τμήματος Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογίες και ιοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Καρλόβασι, 20 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 1. Αξιολόγηση και απο άλλους φορείς Θέµα: Ορισµένα Τµήµατα έχουν ήδη ενταχθεί σε διεθνή Προγράµµατα Αξιολόγησης, τα οποία χρησιµοποιούν δικά τους πρότυπα που διαφέρουν,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 31.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Τα πρώτα βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

1. Αθηνών: ΤΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

1. Αθηνών: ΤΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3718 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 97 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)..... ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α.Π. 7223 Ρόδος 27.10.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η Συνέλευση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc. Υπεύθυνος ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων

Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Προϊστάμενος τμήματος Β Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1 Ηµερίδα για τα υποστηρικτικά µαθήµατα του µεταβατικού προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τµήµατα Πανεπιστηµίων και δεκατρία

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ sed12pinisc1m Ηµ/νία: 23/02/2012 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 53707 28048 31071 17816 22636 10232 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4887

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Παραρτήµατος ιπλώµατος :

Αριθµός Παραρτήµατος ιπλώµατος : Τεεχνολογι ικό Εκπαιδεευττι ικό ΊΊδρυµα Κρήττηςς ΤΤΜΗΜΑ :: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΓΙΙΑΣ Τ.Θ.1939 Τ.Κ.71004 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: +30 2810 379748 Fax : +30 2810-379859 http://www.tm.teicrete.gr/ Παράρτηµα ιπλώµατος Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Αλλαγές στην Α Λυκείου Δομή διδακτικού έτους Μαθήματα Κλάδοι Μαθημάτων Τρόπος γραπτής εξέτασης μαθημάτων Τελικός βαθμός μαθήματος Προϋποθέσεις προαγωγής Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Ηλεκτρονική είναι η τεχνολογία που ασχολείται με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, κινητά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το νέο Λύκειο Το Σεπτέµβριο του 2013 ψηφίστηκε ο νόµος 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193/17-9-2013) που προβλέπει τις αλλαγές για το Νέο Λύκειο και ρυθµίζει το νέο σύστηµα πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3133 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο Τομέας Αυτοματισμού είναι ένας σύγχρονος τομέας της βιομηχανίας με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας για την κάλυψη της οποίας έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 6.2: Η εισαγωγή των Η/Υ στο σχολείο ως πρόβλημα Αναλυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ:Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Α469Η2Σ-5ΚΝ. Αθήνα, 7 /12 /2011. Αρ. Πρωτ: 3378/Φ94 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: 456Α469Η2Σ-5ΚΝ. Αθήνα, 7 /12 /2011. Αρ. Πρωτ: 3378/Φ94 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 3378/Φ94 Ν.Π... Ζαχάρωφ 1 - Αµπελόκηποι 115 21 - ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα