Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004"

Transcript

1 .Ε. 8/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την 18η Ιουλίου 2003, και όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε τα ιατάγµατα.ε. 5/2003,.Ε.6/2003 και.ε. 10/2003, του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Το παρόν ιάταγµα βασίζεται στα άρθρα 20 (ια), (ιζ) (κδ), (κστ), 53, 56 (6) και 57 του Νόµου Περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Ν.112(Ι)/2004 (εφεξής «ο Νόµος») και του Κανονισµού 21(1), των Περί «Υπολογισµού των Τελών ιασύνδεσης (Τηλεπικοινωνιών)» Κανονισµών του 2002, στο Περί «Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών)» ιάταγµα του 2003 και στην «Περί της Εισαγωγής Ενδιάµεσης Λύσης για την εφαρµογή του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών)» Απόφαση του Το παρόν διάταγµα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο 152 (2) του Νόµου. Κατά την 31η Μαρτίου 2004 το ΓΕΡΗΕΤ µε επιστολή του ζητούσε από την ΑΤΗΚ την ετοιµασία και αποστολή δεόντως συµπληρωµένου κειµένου-προσθήκης στο εν ισχύ ΥΠ αναφορικά µε την εφαρµογή των προνοιών του διατάγµατος Φορητότητας (Υπηρεσία ροµολόγησης κλήσεων), το οποίο µετά από την έγκριση του Επιτρόπου θα αποτελούσε µέρος του εν ισχύ Υποδείγµατος Προσφοράς ιασύνδεσης 2003 της ΑΤΗΚ. Την 23η Απριλίου 2004 η ΑΤΗΚ υπέβαλε κείµενο στο οποίο γινόταν περιγραφή της Υπηρεσίας ροµολόγησης κλήσεων για ενσωµάτωση στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης. Την 16 η Ιουλίου 2004 ο Επίτροπος κοινοποίησε δεόντως στην ΑΤΗΚ τις προτεινόµενες εκ µέρους του τροποποιήσεις στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης, µε σκοπό την εισαγωγή της υπηρεσίας ροµολόγησης Κλήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 28(1) του Νόµου. Σε επιστολές ηµεροµηνίας 30 Ιουλίου 2004 και 9 Αυγούστου 2004, η ΑΤΗΚ κοινοποίησε στο ΓΕΡΗΕΤ τα τέλη µε τα οποία προτίθεται παρέχει την υπηρεσία ροµολόγησης κλήσεων. Την 30 η Ιουλίου 2004, η ΑΤΗΚ υπέβαλε γραπτές παραστάσεις στον Επίτροπο, σύµφωνα µε το άρθρο 28(1) του Νόµου. Το Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης εκ µέρους της ΑΤΗΚ, που έγινε την 18 ην Ιουλίου 2003, σε τρεις εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που αναφέρει ότι το Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης είναι διαθέσιµο στα Κεντρικά της Γραφεία και στην Ιστοσελίδα του Οργανισµού και ως αυτό έχει τροποποιηθεί µε τα ιατάγµατα.ε. 5/2003,.Ε.6/2003 και.ε. 10/2003, ως εκδόθηκαν και δηµοσιεύτηκαν από τον Επίτροπο Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, έχοντας σκοπό τη προαγωγή και διασφάλιση της διασύνδεσης µεταξύ Παροχέων υπηρεσιών 1

2 ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το συµφέρον των καταναλωτών έλαβε υπόψη ιδιαίτερα: την ανάγκη για ικανοποιητική από άκρη σε άκρη επικοινωνία µεταξύ των χρηστών ώστε κλήσεις από ένα δίκτυο να µπορούν να ολοκληρώνονται σε άλλο δίκτυο και οι υπηρεσίες σε ένα δίκτυο να είναι προσιτές σε καλούντες συνδροµητές από άλλο δίκτυο, την ανάγκη προαγωγής ανταγωνιστικής αγοράς, τις αρχές της µή διάκρισης και αναλογικότητας, ΚΑΙ αφού εξέτασε δεόντως τις παραστάσεις τις οποίες η ΑΤΗΚ υπέβαλε σύµφωνα µε τα πιο πάνω, και επειδή δεν επήλθε συµφωνία επί των προτεινόµενων τροποποιήσεων, ο Επίτροπος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το Νόµο και τις σχετικές Κανονιστικές διατάξεις κρίνει εύλογο όπως επιβάλει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο ισχύον Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης (δηµοσίευση από ΑΤΗΚ την 18 η Ιουλίου 2003 ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος) δια της εκδόσεως του παρόντος διατάγµατος, ως ακολούθως: ΟΡΙΣΜΟΙ: Προσθήκη: Να συµπεριληφθεί η έννοια της Υπηρεσίας ροµολόγησης Κλήσεων ως εξής: «Υπηρεσία ροµολόγησης Κλήσεων» σηµαίνει την υπηρεσία που παρέχεται από την ΑΤΗΚ και περιλαµβάνει τη διερεύνηση της Βάσης εδοµένων Αρίθµησης («η Βάση») της ΑΤΗΚ µε στόχο την προσθήκη προθέµατος δροµολόγησης στον αριθµό του καλούµενου, όπως αυτή ορίζεται στο «Περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών)» ιάταγµα του 2003, και την «Περί της εισαγωγής ενδιάµεσης λύσης για την εφαρµογή του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών)»Απόφαση του Μετά τη διερεύνηση της Βάσης και της προσθήκης του εν λόγω προθέµατος, η κλήση θα δροµολογείται στο δίκτυο τερµατισµού ή στο διαβατικό δίκτυο.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Υπηρεσίες ιασύνδεσης που θα παρέχει η ΑΤΗΚ Η παράγραφος αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «1.1.2 Η υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΑΤΗΚ θα περιορίζεται σε κλήσεις προς: 1. Γεωγραφικούς αριθµούς που είναι συνδεδεµένοι µε το Σταθερό ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΑΤΗΚ. 2. Κωδικούς 8090ΥΧΧΧ, 9090ΥΧΧΧ που αντιστοιχούν σε Παροχείς Υπηρεσιών ιαδικτύου που είναι συνδεδεµένοι µε το Σταθερό ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΑΤΗΚ. 3. Τον κωδικό πρόσβασης στο τηλεφωνικό κέντρο των Ηνωµένων Εθνών για κλήσεις σε αριθµούς στα κατεχόµενα.» 2

3 Το σηµείο (α) των παραγράφων και αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «(α) Τον έλεγχο της ορθότητας του καλούµενου αριθµού σύµφωνα µε το ΣΑΚ και του προθέµατος δροµολόγησης όπου αυτό εφαρµόζεται.» Το σηµείο (α) της παραγράφου και της παραγράφου αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «(α) Τον έλεγχο της ορθότητας του καλούµενου αριθµού σύµφωνα µε το ΣΑΚ και την αποστολή του, περιλαµβανοµένου του προθέµατος δροµολόγησης που υποδεικνύει το ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ. Στην περίπτωση που ο Παροχέας δεν αποστείλει πρόθεµα δροµολόγησης για την πιο πάνω κλήση ενεργοποιείται η υποχρέωση της ΑΤΗΚ για παροχή της υπηρεσίας δροµολόγησης κλήσεων. Η ΑΤΗΚ θα διενεργεί διερεύνηση στη Βάση της για εξασφάλιση της πληροφορίας δροµολόγησης και θα δροµολογεί την κλήση ανάλογα µε το πρόθεµα δροµολόγησης που θα εξασφαλίζεται µετά τη διερεύνηση.» Οι παράγραφοι και αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «Η ΑΤΗΚ θα αποδέχεται και θα τερµατίζει στο ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών GSM της (α) κλήσεις προς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας συνδροµητών που είναι συµβεβληµένοι µε την ΑΤΗΚ και περιλαµβάνουν πρόθεµα δροµολόγησης που υποδεικνύει το ηµόσιο ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ. Στην περίπτωση κλήσεων προς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας που έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί στην ΑΤΗΚ οι οποίες δεν περιλαµβάνουν πρόθεµα δροµολόγησης ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.10 πιο κάτω. (β) κλήσεις προς συνδροµητές άλλων δικτύων οι οποίοι βρίσκονται σε περιαγωγή στο ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ και περιλαµβάνουν τον Αριθµό Περιαγωγής Κινητού της ΑΤΗΚ.» Μετά την παράγραφο προστίθενται οι πιο κάτω παράγραφοι: «1.4.6 Στην περίπτωση Σύντοµων µηνυµάτων (SMS) τα οποία προέρχονται από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τρίτων χωρών, της παράδοσης των µηνυµάτων προηγούνται µηνύµατα Σηµατοδοσίας αρ.7 (SS7) που αφορούν στον εντοπισµό του δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο παραλήπτης (µηνύµατα διερεύνησης). Τα µηνύµατα διερεύνησης που παραλαµβάνονται από τα ιεθνή Τηλεφωνικά Κέντρα της ΑΤΗΚ θα προωθούνται, κατόπιν διερεύνησης στη Βάση εδοµένων Φορητότητας αριθµών, στο δίκτυο στο οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί η αριθµοσειρά στην οποία ανήκει ο αριθµός του παραλήπτη Τα καθαυτό µηνύµατα SMS δύναται να προωθούνται από τα ιεθνή Τηλεφωνικά Κέντρα της ΑΤΗΚ στο κινητό δίκτυο που θα υποδεικνύεται από το µήνυµα «SCCP called party address» κατόπιν συµφωνίας των Μερών Τα τέλη για τη δροµολόγηση Σύντοµων Μηνυµάτων από δίκτυα του εξωτερικού θα αποτελέσουν θέµα εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των Μερών.» 3

4 Το σηµείο (α) της παραγράφου αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: « (α) Τον έλεγχο της ορθότητας του καλούµενου αριθµού και τυχόν προθέµατος δροµολόγησης που υποδεικνύει το δίκτυο του Παροχέα Β όπου αυτό εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το ΣΑΚ.» Μετά την παράγραφο 1.8 προστίθενται οι πιο κάτω παράγραφοι: «1.9 Υπηρεσία ροµολόγησης κλήσεων µέσω του Σταθερού ηµόσιου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων µέσω του Σταθερού ηµοσίου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ, ορίζεται ως η υπηρεσία που παρέχεται από την ΑΤΗΚ και περιλαµβάνει τη διερεύνηση της Βάσης της ΑΤΗΚ µε στόχο την προσθήκη προθέµατος δροµολόγησης κλήσεων στον αριθµό του καλούµενου. Μετά τη διερεύνηση της Βάσης και της προσθήκης του εν λόγω προθέµατος, η κλήση θα δροµολογείται στο δίκτυο τερµατισµού ή στο διαβατικό δίκτυο Οι κλήσεις θα παραδίδονται από τον Παροχέα στα σηµεία διασύνδεσης µε το Σταθερό ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΑΤΗΚ και αφού διενεργηθεί διερεύνηση στη Βάση της ΑΤΗΚ για εξασφάλιση της πληροφορίας δροµολόγησης (πρόθεµα), η κλήση θα δροµολογείται στο δίκτυο τερµατισµού ή στο διαβατικό δίκτυο Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει την υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων για κλήσεις οι οποίες παραλαµβάνονται στα Σηµεία ιασύνδεσης χωρίς την ύπαρξη του προθέµατος δροµολόγησης Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων δεν θα προσφέρεται για την υπηρεσία φωνοταχυδροµείου Ο Παροχέας έχει υποχρέωση για τα ακόλουθα: (α) τον έλεγχο της ορθότητας του καλούµενου αριθµού στην µορφή που καθορίζεται στο ΣΑΚ µε την παράµετρο «Nature of Address» Indicator καθορισµένη ως «National» (β) την αποστολή της παραµέτρου «Call Reference» στο ΙΑΜ µήνυµα µε τη µορφή που καθορίζεται στις συστάσεις της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Τοµέας Τηλεπικοινωνιών (ITU-T) Q763 (γ) την πρόβλεψη της κίνησης σύµφωνα µε τον όρο 8 της Συµφωνίας ιασύνδεσης (δ) τη συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους συνδροµητές του που κάνουν χρήση της υπηρεσίας δροµολόγησης κλήσεων Υπηρεσία ροµολόγησης κλήσεων µέσω του ηµόσιου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων µέσω του ηµοσίου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ ορίζεται ως η υπηρεσία που παρέχεται από την ΑΤΗΚ και περιλαµβάνει τη διερεύνηση της Βάσης της ΑΤΗΚ µε στόχο την προσθήκη προθέµατος δροµολόγησης κλήσεων στον αριθµό του καλούµενου. Μετά τη διερεύνηση της Βάσης και της προσθήκης του σχετικού προθέµατος, η κλήση θα δροµολογείται στο δίκτυο τερµατισµού ή στο διαβατικό δίκτυο Οι κλήσεις θα παραδίδονται από τον Παροχέα στα σηµεία διασύνδεσης µε το ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ και αφού διενεργηθεί διερεύνηση στη Βάση της ΑΤΗΚ για εξασφάλιση της πληροφορίας 4

5 δροµολόγησης η κλήση θα δροµολογείται στο δίκτυο τερµατισµού ή στο διαβατικό δίκτυο Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει την υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων για κλήσεις οι οποίες παραλαµβάνονται στα Σηµεία ιασύνδεσης µε το ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ χωρίς την ύπαρξη του προθέµατος δροµολόγησης Η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων µέσω του ηµοσίου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ θα προσφέρεται µόνο για αριθµούς κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί στην ΑΤΗΚ οι οποίοι θα παραλαµβάνονται στα σηµεία διασύνδεσης µε το ηµόσιο ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ. Για κλήσεις προς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι δεν έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί στην ΑΤΗΚ και δεν περιλαµβάνουν κατάλληλο πρόθεµα δροµολόγησης η εν λόγω υπηρεσία θα προσφέρεται µέσω του Σταθερού ηµοσίου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ µε το ίδιο τέλος παροχής που προσφέρεται η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων µέσω του ηµοσίου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ Ο Παροχέας έχει υποχρέωση για τα ακόλουθα: (α) τον έλεγχο της ορθότητας του καλούµενου αριθµού στην µορφή που καθορίζεται στο ΣΑΚ µε την παράµετρο «Nature of Address» Indicator καθορισµένη ως «National» (β) την αποστολή της παραµέτρου «Call Reference» στο ΙΑΜ µήνυµα µε τη µορφή που καθορίζεται στις συστάσεις της ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Τοµέας Τηλεπικοινωνιών (ITU-T) Q763 (γ) την πρόβλεψη της κίνησης σύµφωνα µε τον όρο 8 της Συµφωνίας ιασύνδεσης (δ) τη συνολική διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχει στους συνδροµητές του που κάνουν χρήση της υπηρεσίας δροµολόγησης κλήσεων.» Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «Ο Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα του καλούµενου αριθµού και τυχόν προθέµατος δροµολόγησης όπου αυτό εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τον κατάλογο µε τους ενεργούς αριθµούς υπηρεσιών ελευθέρων δωρεάν κλήσεων που του παρέχεται από την ΑΤΗΚ και το εύρος αρίθµησης των αντίστοιχων προθεµάτων δροµολόγησης.» Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «Ο Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα του καλούµενου αριθµού και τυχόν προθέµατος δροµολόγησης όπου αυτό εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τον κατάλογο µε τους ενεργούς αριθµούς υπηρεσιών προσωπικού αριθµού που του παρέχεται από την ΑΤΗΚ και το εύρος αρίθµησης των αντίστοιχων προθεµάτων δροµολόγησης.» Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «Ο Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα του καλούµενου αριθµού και τυχόν προθέµατος δροµολόγησης όπου αυτό εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τον κατάλογο µε τους ενεργούς αριθµούς υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που του παρέχεται από την ΑΤΗΚ και το εύρος αρίθµησης των αντίστοιχων προθεµάτων δροµολόγησης.» Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «Ο Παροχέας υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα του καλούµενου αριθµού και τυχόν προθέµατος δροµολόγησης όπου αυτό εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τον κατάλογο µε τους 5

6 ενεργούς αριθµούς υπηρεσιών «Ένας Αριθµός» που του παρέχεται από την ΑΤΗΚ και το εύρος αρίθµησης των αντίστοιχων προθεµάτων δροµολόγησης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τέλη Παροχής Υπηρεσιών ιασύνδεσης Στο τέλος του παραρτήµατος 2 του εν ισχύ Υποδείγµατος Προσφοράς ιασύνδεσης προστίθεται η Παράγραφος 5 ως εξής: «5 Τέλη Υπηρεσίας ροµολόγησης Κλήσεων Τέλος παροχής Υπηρεσίας δροµολόγησης κλήσεων µέσω του Σταθερού ηµοσίου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ Τέλος παροχής Υπηρεσίας δροµολόγησης κλήσεων µέσω του ηµοσίου ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ 0,0836 σεντ /κλήση 0,018 σεντ /κλήση/ µήνυµα Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων θα αποφασίσει για το δικαιολογηµένο των τελών της Υπηρεσίας ροµολόγησης Κλήσεων βάσει του άρθρου 24(α) του Νόµου µετά το πέρας του κοστολογικού ελέγχου της ΑΤΗΚ διατηρώντας το δικαίωµα να αναπροσαρµόσει αυτά αναδροµικά κατ εφαρµογή του άρθρου 60(3) του Νόµου.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Τεχνικά Πρότυπα ιασύνδεσης Μετά την παράγραφο 2.5 προστίθεται η πιο κάτω παράγραφο µε αρίθµηση 2.6 «2.6 Η παραλαβή κλήσεων στα Σηµεία ιασύνδεσης µε το ηµόσιο Σταθερό ή/και µε το ηµόσιο ίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών GSM της ΑΤΗΚ, χωρίς πρόθεµα δροµολόγησης ενεργοποιεί την παροχή υπηρεσίας δροµολόγησης κλήσεων από την ΑΤΗΚ.» Η παράγραφος 6.1αντικαθίσταται µε το πιο κάτω κείµενο: «6.1 Η ΑΤΗΚ και ο Παροχέας θα αλληλοενηµερώνονται µε την υπογραφή της συµφωνίας σχετικά µε το εύρος αρίθµησης (που τους έχει εκχωρηθεί), και τα αντίστοιχα προθέµατα δροµολόγησης. Επιπρόσθετα, θα αλληλοενηµερώνονται περιοδικά σε σχέση µε το εύρος αρίθµησης που πρόκειται να τους εκχωρηθεί από τον Επίτροπο, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη προσαρµογή των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τους ικτύων.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: Προβλέψεις Αναγκών Τα έντυπα του παραρτήµατος 8 τροποποιούνται ανάλογα ώστε να ενσωµατωθεί η Υπηρεσία ροµολόγηση κλήσεων στους πίνακες που αναφέρονται στην πρόβλεψη κίνησης, όπως φαίνεται στο Παράρτηµα Α του παρόντος διατάγµατος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Υπόδειγµα Εντύπου Αίτησης και ιάγραµµα Ροής Το έντυπο αίτησης για σύναψη συµφωνίας διασύνδεσης, του παραρτήµατος 11 τροποποιείται ανάλογα ώστε να ενσωµατωθεί σε αυτό και η υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων, όπως φαίνεται στο Παράρτηµα Β του παρόντος διατάγµατος. 6

7 Παράρτηµα Α «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχέας Υφιστάµενα Σηµεία ιασύνδεσης Ετος 200x Ετος 200(x+1) Υπηρεσίες διασύνδεσης στο Σταθερό Κόµβος Σηµείο Α/Α ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ Πάροχου ιασύνδεσης 1 ος 2 ο 1 ο 2ο Ολικό ΑΤΗΚ Εξά Εξά Εξά Εξά 1 Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ 2 Τερµατισµός κλήσεων στο Κινητό ηµόσιο 4 Υπηρεσία ιαβίβασης Κλήσεων (Transit) 5 Υπηρεσία ιεθνούς Κίνησης 6 Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου της ΑΤΗΚ 7 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 8 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Τριψήφιας και Τετραψήφιας Αρίθµησης 9 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Ελευθέρων ( ωρεάν) Κλήσεων LYKR- KOKR 10 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προσωπικού Αριθµού 11 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας 12 Πρόσβαση στην Υπηρεσία «Ένας Αριθµός» 13 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Φωνοταχυδροµείου Ολικό κίνησης ζεύγους (Erlangs) Υπηρεσίες διασύνδεσης στο ηµόσιο Κόµβος Σηµείο Α/Α Πάροχου ιασύνδεσης 1 ος 2 ο 1 ο 2ο Ολικ ό ΑΤΗΚ Εξ Εξ Εξ Εξ 1 Τερµατισµός κλήσεων στο ηµόσιο 2 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Φωνοταχυδροµείου GSMC LYK GSMC LAT 7

8 Ολικό κίνησης ζεύγους (Erlangs) Παροχέας Υφιστάµενα Σηµεία ιασύνδεσης Ετος 200x Ετος 200(x+1) Υπηρεσίες διασύνδεσης στο Σταθερό Κόµβος Σηµείο Α/Α ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ Πάροχου ιασύνδεσης 1 ος 2 ο 1 ο 2ο Ολικό ΑΤΗΚ Εξά Εξά Εξά Εξά 1 Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ 2 Τερµατισµός κλήσεων στο Κινητό ηµόσιο 4 Υπηρεσία ιαβίβασης Κλήσεων (Transit) 5 Υπηρεσία ιεθνούς Κίνησης 6 Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου της ΑΤΗΚ 7 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 8 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Τριψήφιας και Τετραψήφιας Αρίθµησης 9 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Ελευθέρων ( ωρεάν) Κλήσεων MGIR KAPR 10 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προσωπικού Αριθµού 11 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας 12 Πρόσβαση στην Υπηρεσία «Ένας Αριθµός» 13 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Φωνοταχυδροµείου Ολικό κίνησης ζεύγους (Erlangs) Υπηρεσίες διασύνδεσης στο ηµόσιο Κόµβος Σηµείο Α/Α Πάροχου ιασύνδεσης 1 ος 2 ο 1 ο 2ο Ολικ ό ΑΤΗΚ Εξ Εξ Εξ Εξ 1 Τερµατισµός κλήσεων στο ηµόσιο 2 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Φωνοταχυδροµείου GSMC AMA GSMC OMO Ολικό κίνησης ζεύγους (Erlangs) 8

9 Παροχέας Νέα Σηµεία ιασύνδεσης Ετος 200x Ετος 200(x+1) Υπηρεσίες στο Σταθερό Κόµβος Σηµείο Α/Α ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ Πάροχου ιασύνδεσης 1 ος 2 ο 1 ο 2ο Ολικό ΑΤΗΚ Εξά Εξά Εξά Εξά 1 Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ 2 Τερµατισµός κλήσεων στο Κινητό ηµόσιο 4 Υπηρεσία ιαβίβασης Κλήσεων (Transit) 5 Υπηρεσία ιεθνούς Κίνησης 6 Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου της ΑΤΗΚ 7 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης LYKR - KOKR 8 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Τριψήφιας και Τετραψήφιας Αρίθµησης 9 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Ελευθέρων ( ωρεάν) Κλήσεων 10 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προσωπικού Αριθµού 11 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας 12 Πρόσβαση στην Υπηρεσία «Ένας Αριθµός» 13 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Φωνοταχυδροµείου Ολικό κίνησης ζεύγους (Erlangs) Υπηρεσίες στο ηµόσιο Κόµβος Σηµείο Α/Α Πάροχου ιασύνδεσης 1 ος 2 ο 1 ο 2ο Ολικ ό ΑΤΗΚ Εξ Εξ Εξ Εξ 1 Τερµατισµός κλήσεων στο ηµόσιο 2 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Φωνοταχυδροµείου GSMC LYK GSMC LAT 9

10 Ολικό κίνησης ζεύγους (Erlangs) Παροχέας Νέα Σηµεία ιασύνδεσης Ετος 200x Ετος 200(x+1) Υπηρεσίες ιασύνδεσης στο Σταθερό Κόµβος Σηµείο Α/Α ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ Πάροχου ιασύνδεσης 1 ος 2 ο 1 ο 2ο Ολικό ΑΤΗΚ Εξά Εξά Εξά Εξά 1 Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ 2 Τερµατισµός κλήσεων στο Κινητό ηµόσιο 4 Υπηρεσία ιαβίβασης Κλήσεων (Transit) 5 Υπηρεσία ιεθνούς Κίνησης 6 Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου της ΑΤΗΚ 7 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 8 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Τριψήφιας και Τετραψήφιας Αρίθµησης 9 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Ελευθέρων ( ωρεάν) Κλήσεων MGIR KAPR 10 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προσωπικού Αριθµού 11 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας 12 Πρόσβαση στην Υπηρεσία «Ένας Αριθµός» 13 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Φωνοταχυδροµείου Ολικό κίνησης ζεύγους (Erlangs) Υπηρεσίες διασύνδεσης στο ηµόσιο Κόµβος Σηµείο Α/Α Πάροχου ιασύνδεσης 1 ος 2 ο 1 ο 2ο Ολικ ό ΑΤΗΚ Εξ Εξ Εξ Εξ 1 Τερµατισµός κλήσεων στο ηµόσιο 2 Πρόσβαση στην Υπηρεσία Φωνοταχυδροµείου GSMC AMA GSMC OMO 10

11 Ολικό κίνησης ζεύγους (Erlangs) Παράρτηµα Β ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ GSM ΤΗΣ ΑΤΗΚ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ (TRANSIT) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GSM ΤΗΣ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ( ΩΡΕΑΝ) ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΝΟΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΞΕΩΝ 2Μbps ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΡΟΧΕΑ ΣΗΜΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 11

12 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 4 ΣΗΜΕΙΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ» 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της CallSat 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CYTA 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cyta 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της MTN 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στα Δημόσια Δίκτυα της ΑΤΗΚ. Ο Χρόνος Χρέωσης αρχίζει με τη λήψη απαντητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.Ε. 6/2003 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την 18η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Onephone Freephone ΟΤΕ

Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες ιασύνδεσης ικτύων Νοέµβριος 2009 Υπηρεσίες ιασύνδεσης Υπηρεσίες Τερµατισµού Κλήσεων Γεωγραφικοί Αριθµοί ΟΤΕ Σύντοµοι Κωδικοί Onephone Freephone ΟΤΕ Υπηρεσίες Εκκίνησης Κλήσεων Κωδικός Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στα Δημόσια Δίκτυα της Cyta. Ο Χρόνος Χρέωσης αρχίζει με τη λήψη απαντητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στα Δημόσια Δίκτυα της Cyta. Ο Χρόνος Χρέωσης αρχίζει με τη λήψη απαντητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΗΚ 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΗΚ 1.1. Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει Διασύνδεση στις Πύλες Μέσων (ΠΜ) του Δικτύου λογισμικής μεταγωγής και του Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κινητής Τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5518 Κ.Δ.Π. 850/2003 Αρ. 3771, 21.11.2003 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Οι Κόμβοι Διασύνδεσης στους οποίους προσφέρεται Διασύνδεση από τη Cyta, είναι οι ακόλουθοι:

1.2 Οι Κόμβοι Διασύνδεσης στους οποίους προσφέρεται Διασύνδεση από τη Cyta, είναι οι ακόλουθοι: 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA 1.1. Η Cyta θα προσφέρει Διασύνδεση στις Πύλες Μέσων (ΠΜ) του δικτύου Λογισμικής Μεταγωγής και του Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 Παρουσίαση Προϊόντος Βασικές Πληροφορίες Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ορισµός Οφέλη Ηδιασύνδεσηαποτελείτηφυσικήκαιλογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)... 2 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ.3

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου.

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα αναφορικά με την περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Απρίλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ A)ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ B) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης 2002 και λοιπά ζητήµατα ιασύνδεσης ενόψει της προετοιµασίας του ΥΠ 2003

Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης 2002 και λοιπά ζητήµατα ιασύνδεσης ενόψει της προετοιµασίας του ΥΠ 2003 Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης 2002 και λοιπά ζητήµατα ιασύνδεσης ενόψει της προετοιµασίας του ΥΠ 2003 Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2002 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152 Παρ. ΙΙΙ (1) Αρ. 5000, 24.02.2017 64 Κ.Δ.Π. 64 /2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MTN 1.1 Η ΜΤΝ προσφέρει τις επιλογές διασύνδεσης στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυό της και στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.3 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (κδ), 75 και 152 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) Κ.Δ.Π.244/2014 Αρ.Εφ.4779, 09/5/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CYTA 1.1. Η Cyta θα προσφέρει Διασύνδεση σε όλα τα Tοπικά Tηλεφωνικά Kέντρα (ΤΤΚ) καθώς και στις Πύλες Μέσων (ΠΜ) του δικτύου Λογισμικής Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP) 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2 2. ΤΕΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 624 Δ.Ε. 5/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθμός 624 Δ.Ε. 5/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3655 Κ.Δ.Π. 624/2003 Αρ. 3739, 25.7.2003 Αριθμός 624 Δ.Ε. 5/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, 4.7.2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108(2) O Επίτροπος

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ... 43 28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 44 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ... 44 30. ΑΠΑΝΕΣ... 44 31. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ... 45 32.

27. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ... 43 28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 44 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ... 44 30. ΑΠΑΝΕΣ... 44 31. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ... 45 32. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ... 8 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ... 8 2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ... 9 2.2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 5.1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π.343/2004 Απόφαση Επιτρόπου 2/2004 Αρ. Εφ.3847, 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Απόφαση αναφορικά µε την εισαγωγή ενδιάµεσης λύσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ... 6 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1. Για σκοπούς σύναψης συµφωνίας διασύνδεσης µε την Cablenet o Παροχέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD 2-2017 124! /177 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 1) ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 26634/924/3-5-2007 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύον νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11/06/2015 Αριθ. ΑΠ.: 763/38 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11/06/2015 Αριθ. ΑΠ.: 763/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11/06/2015 Αριθ. ΑΠ.: 763/38 Κύρωση της τροποποίησης της υπ αριθ. 3/2014 υπογραφείσας Σύµβασης µεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Απολογισµός Έργου & Προοπτική Αγοράς Οργανόγραµµα ΓΕΡΗΕΤ Συµβουλευτική Επιτροπή βερηετ ΕΡΗΕΤ Συµβούλιο Επιλογής & Προαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Εισαγωγή Ο Επίτροπος (ΕΡΗΕΤ) με το παρόν έγγραφο καταθέτει σε δημόσια διαβούλευση, αναμένοντας σχόλια κυρίως από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5638 Κ.Δ.Π. 881/2003 Αρ. 3778, 5.12.2003 Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 24 Κ.Δ.Π. 15/2005 Αρ. 3945,17.1.2005 Αριθμός 15 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΙ\ΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ!ΚΩΝ EmκOlί~ΩNIΩN ΚΑΙ TAXYΔPOl\ι1IΚΩN ΎllΉPEΣIΩN ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(6) l

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 4 Τεχνικά Πρότυπα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 4 Τεχνικά Πρότυπα Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 4 Τεχνικά Πρότυπα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 2. Sip Trunk

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, Κ.Δ.Π. 329/2003

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, Κ.Δ.Π. 329/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, 24.4.2003 Κ.Δ.Π. 329/2003 Αριθμός 329 Οι περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD 2-2017 28! /177 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 30 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα