ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑ 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον. Ακαδημαϊκό Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑ 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον. Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑ 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον Ακαδημαϊκό Έτος η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ 1 (25%) 1. Oι N.3601/2007 και Ν.4021/2011 αποτελούν τους δύο βασικούς ρυθμιστικούς νόμους του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας. Ως απόρροια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, στον νόμο Ν.4021/2011 διευρύνονται οι προϋποθέσεις λήψης από την Τράπεζα της Ελλάδος προληπτικών εποπτικών μέτρων που προβλέπονταν στο άρθρο 62 του Ν.3601/2007. Να αναφέρετε επιγραμματικά ποια επιπλέον μέτρα προβλέπονται στον νέο νόμο. (7%) Οι προϋποθέσεις λήψης προληπτικών μέτρων από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4021/2011 ( έχουν διευρυνθεί σε σύγκριση με το Ν.3601/2007 (http://www.et.gr) και τα νέα μέτρα που προβλέπονται για τραπεζικά ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 1. Τήρηση ιδίων κεφαλαίων πέραν του ελαχίστου ύψους που ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις περί κεφαλαιακής επάρκειας. 2. Βελτίωση των στρατηγικών, πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζονται. 3. Εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού. 4. Περιορισμούς σχετικά με το είδος και την έκταση των δραστηριοτήτων τους, το δίκτυό, ή την εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού τους. 5. Μείωση των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματά τους. 6. Ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων μέσω των καθαρών κερδών. ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 1 από 13

2 7. Προαπαιτούμενη έγκριση συναλλαγών που κατά την κρίση της είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος. 8. Περιορισμό των μη σταθερών αποδοχών σε περιπτώσεις όπου το ύψος τους δε συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης. 9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 10. Γνωστοποίηση στα οικεία πρόσωπα ενεργειών ή παραλείψεων που είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του πιστωτικού ιδρύματος και υπόδειξη της λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. 11. Απαίτηση κατάρτισης σχεδίου ανάκαμψης και σχεδίου εξυγίανσης σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων. 12. Διορισμός επίτροπου ή λήψη μέτρων εξυγίανσης για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος. 2. Βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το «ξέπλυμα χρήματος» αποτελεί ο νόμος Ν.3691/2008. i. Να ορίσετε τι είναι το «ξέπλυμα χρήματος» και ποιες πράξεις το αποτελούν. (5%) Ως «ξέπλυμα» χρήματος ορίζεται η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Ν.3691/2008, οι πράξεις που αποτελούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (βασικά αδικήματα) είναι οι ακόλουθες: Η μετατροπή ή μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της. Η απόκρυψη της προέλευσης, διακίνησης ή χρήσης περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες. ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 2 από 13

3 Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες. Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα. Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας και η συμμετοχή σε αυτή για τη διάπραξη πράξεων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. ii. Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν τα υπόχρεα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενάντια στο «ξέπλυμα χρήματος»; (5%) Τα τραπεζικά ιδρύματα, εξειδικεύοντας τις διατάξεις του Ν.3691/2008, και κυρίως τα Άρθρα 12 και 20, θα πρέπει να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα: Τήρηση της βασικής Αρχής «Γνώρισε καλά τον πελάτη σου», δηλαδή τήρηση των διαδικασιών πιστοποίησής του πελάτη και δημιουργία οικονομικού και συναλλακτικού προφίλ του πελάτη. Διαρκής εποπτεία και αξιολόγηση των συναλλαγών του πελάτη σε σχέση με το συναλλακτικό του προφίλ. Ενδελεχής διερεύνηση των ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών. Υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών στην Επιτροπή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εάν και όταν στοιχειοθετηθεί το ύποπτο της συναλλαγής. Δυνατότητα μη εκτέλεσης συναλλαγής, άρνησης παροχής υπηρεσιών, και διακοπής της επιχειρηματικής σχέσης σε περίπτωση εμπλοκής του πελάτη σε υπόθεση ξεπλύματος. iii. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του «ξεπλύματος χρήματος» στην εγχώρια οικονομία και κοινωνία; (8%) Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος συνοψίζονται ως εξής: ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 3 από 13

4 1. Παραποίηση της κατανάλωσης, αφού οι καταναλωτικές συνήθειες των εμπλεκόμενων στο ξέπλυμα χρήματος διαφέρουν σημαντικά από τις συνηθισμένες. 2. Παραποίηση στο διεθνές εμπόριο της χώρας και διαταραχή ισοζυγίου πληρωμών λόγω αγοράς πολυτελών αγαθών. 3. Τεχνητή αύξηση τιμών λόγω της υπέρμετρης αγοράς κάποιων ειδών. 4. Παραποίηση επενδύσεων και αποταμιεύσεων, λόγω της ανάγκης τοποθέτησης/ απόκρυψης μεγάλων χρηματικών ποσών. 5. Αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω της υψηλής διαθεσιμότητας κεφαλαίων τα οποία φέρνουν τους κατόχους τους σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι άλλων υποψήφιων αγοραστών. 6. Επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας και μείωση της παραγωγής και της απασχόλησης, λόγω αύξησης της διαφθοράς και κατεύθυνσης των κεφαλαίων σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. 7. Μείωση της συνολικής ζήτησης του χρήματος και επίδραση στο ύψος των επιτοκίων και τη διαμόρφωση συναλλαγματικών ισοτιμιών. 8. Μείωση δημοσίων εσόδων και αύξηση της φοροδιαφυγής λόγω της απόκρυψης και μη δήλωσης των εισοδημάτων. 9. Μεγάλες κεφαλαιακές εισροές ή εκροές με αντίκτυπο στη φήμη, τη ρευστότητα, τη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων και την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων. 10. Μειωμένες επενδύσεις λόγω της χαμηλής αξιοπιστίας της χώρας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 11. Αύξηση της διαφθοράς της εγκληματικότητας με κίνητρο τα μεγάλα οικονομικά οφέλη και ενδεχόμενη έξαρση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. ΘΕΜΑ 2 (25%) 1. Ένα από τα προβλήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή των κανόνων εποπτείας των τραπεζών είναι η συμμόρφωση των εποπτευόμενων με το γράμμα και όχι το πνεύμα των κανόνων. Εξηγείστε 5 τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες δυνητικά, κάτω από τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, μπορούν νομότυπα να ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 4 από 13

5 διακρατούν λιγότερα εποπτικά κεφάλαια ενώ το ρίσκο τους είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερο. (8%) Τα τραπεζικά ιδρύματα, έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, τηρώντας ταυτόχρονα τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ. Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους ένα τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο είναι οι ακόλουθοι: 1. Χρήση αυξημένης μόχλευσης (leverage). Οι μηχανισμοί επίτευξης αυξημένης μόχλευσης είναι πολλοί. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την εκτεταμένη χρήση τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. 2. Άντληση υψηλών συμπληρωματικών κεφαλαίων (Tier II) με ταυτόχρονο περιορισμό των βασικών κεφαλαίων (Tier I). 3. Αξιοποίηση υπερεκτιμημένων επιμέρους αξιολογήσεων σε χαρτοφυλάκια τιτλοποιήσεων ειδικότερα σε περιπτώσεις μεγάλων τραπεζικών οργανισμών οι οποίοι μπορούν να επηρρεάσουν σημαντικά τις αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης. 4. Μείωση αποθεματικών που προορίζονται για την κάλυψη των ζημιών από δάνεια. 5. Πώληση χαρτοφυλακίων χορηγήσεων υψηλής ποιότητας σε άλλους οργανισμούς για την άμεση άντληση κεφαλαίων. 2. Τι περιλαμβάνουν τα βασικά και τα συμπληρωματικά εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών; Ποιοί είναι οι δύο κυριότεροι λόγοι για τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στα βασικά κεφάλαια στα πλαίσια της τραπεζικής εποπτείας; (8%) Τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I) περιλαμβάνο υν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά από κεφαλαιοποίηση κερδών, τις διαφορές υπέρ το άρτιον και λοιπά αποθεματικά, τα κέρδη εις νέον, τους καινοτόμους τίτλους Τier I (προνομιούχες μετοχές μη σωρευτικού μερίσματος), τα δικαιώματα μειοψηφίας και τις αρνητικές διαφορές ενοποίησης. Από τον υπολογισμό των βασικών κεφαλαίων αφαιρούνται οι ίδιες μετοχών, οι καθαρές ζημιές προηγούμενων ετών και τρέχοντος έτους, η υπεραξία της επιχείρησης, οι ενδιάμεσες μη δημοσιευμένες καθαρές ζημιές, το 50% ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 5 από 13

6 του σωρευτικού ελλείμματος από τυχόν ασφαλιστικά προγράμματα καθορισμένων παροχών, οι αρνητικές διαφορές αποτίμησης του διαθέσιμου προς πώληση μετοχικού χαρτοφυλακίου και οι θετικές διαφορές ενοποίησης. Τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Τier II) περιλαμβάνο υν τα αποθεματικά από την επανεκτίμηση της αξίας των παγίων, τα αποθεματικά για την κάλυψη γενικών τραπεζικών κινδύνων, τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών, το 45% των θετικών διαφορών αποτίμησης του διαθεσίμου προς πώληση μετοχικού χαρτοφυλακίου και άλλα πιστωτικά μέσα αόριστης διάρκειας που προσομοιάζουν με ίδια κεφάλαια εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος και υποχρεωτικώς μετατρέψιμα χρεόγραφα). Από το άθροισμα των βασικών και συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων αφαιρούνται οι τοποθετήσεις σε μη ενοποιημένες θυγατρικές και άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα για ποσό άνω του 10% των κεφαλαίων, το 50% του σωρευτικού ελλείμματος από ασφαλιστικά προγράμματα καθορισμένων παροχών για το προσωπικό και το άθροισμα όλων των συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 10% της κεφαλαιακής βάσης του πιστωτικού ιδρύματος. Τέλος, τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα βασικά ίδια κεφάλαια. Τα βασικά κεφάλαια είναι εκείνα που μπορούν να διατεθούν άμεσα για την κάλυψη ζημιών που είναι δυνατό να προκύψουν σε περίπτωση ακραίων οικονομικών κρίσεων, όπως η πρόσφατη οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, όταν η κεφαλαιακή διάρθρωση ενός τραπεζικού ιδρύματος περιλαμβάνει υψηλά ποσοστά Tier I κεφαλαίων, αυξάνεται σημαντικά η ανθεκτικότητα του τραπεζικού ιδρύματος σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. 3. Ο όρος regulatory dialectic (ελεύθερη απόδοση: διαλεκτική για την εποπτεία) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία προσαρμογών ή αλλαγών στο εποπτικό πλαίσιο τραπεζών ή/και αποφυγής εφαρμογής των κανόνων που απορρέουν από το υφιστάμενο πλαίσιο. Ποιά είναι τα κίνητρα των συμμετεχόντων και ποιοί παράγοντες επιδρούν σε μια τέτοια διαδικασία; (9%) ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 6 από 13

7 Η διαλεκτική για την εποπτεία είναι ένα «δυναμικό παιχνίδι» με διαφορετικούς συμμετέχοντες και πολλαπλά κίνητρα (Kane, 2012). Οι μετέχοντες σε μια τέτοια διαδικασία μπορεί να είναι χρηματοδότες, ρυθμιστικές αρχές, εκπρόσωποι συγκεκριμένων συμφερόντων, πολιτικοί, πελάτες, οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, ακόμη και φορολογούμενοι. Τα κίνητρα των συμμετεχόντων εν γένει κινούνται σε μία από τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις: 1. Επίτευξη προσαρμογών στο ρυθμιστικό πλαίσιο. 2. Δημιουργίας lobbies, παραπληροφόρησης και μηχανισμών «ταχείας και δημιουργικής αποφυγής συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο 3. Επίτευξη κανονιστικής συμμόρφωσης Οι παράγοντες που επιδρούν σε μια τέτοια διαδικασία είναι καταρχάς τα συμφέροντα και οι στόχοι των εμπλεκόμενων, η δυναμική και η στρατηγική των συμμετεχόντων, ενώ σημαντική είναι επίσης η ταχύτητα και η διάρκεια του «παιχνιδιού». Είναι γεγονός ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες, όπως φορολογούμενοι και ρυθμιστικές αρχές αποτελούν πολλές φορές τα «αιώνια κορόιδα», που μόνο περιστασιακά και προσωρινά συνειδητοποιούν ότι το παιχνίδι αυτό είναι «στημένο» και διεξάγεται σε βάρος τους. ΘΕΜΑ 3 (25%) 1. Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ μέτρων μικρο- και μακρο-προληπτικής εποπτείας για μια τράπεζα; (10%) Καταρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο βασικός στόχος της μακροπροληπτικής εποπτείας είναι ο περιορισμός του κινδύνου εμφάνισης ακραίων οικονομικών καταστάσεων που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της χώρας. Ως εκ τούτου, τα μέτρα μακροπροληπτικής εποπτείας, εμπίπτουν στο ευρύ πλαίσιο της παραδοσιακής μακροοικονομίας και εστιάζουν στην πρόληψη φαινομένων «ντόμινο». Πρακτικά, τα εν λόγω μέτρα εστιάζουν στην διενέργεια προληπτικών ελέγχων οριακής συνεισφοράς κάθε τράπεζας στην πρόκληση συστημικών κινδύνων και παρακολούθησης του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των τραπεζών. ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 7 από 13

8 Η μικροπροληπτική εποπτεία εστιάζει στην αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν ειδικά τα τραπεζικά ιδρύματα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει εποπτεία σε θέματα τήρησης των κανόνων αδειοδότησης των τραπεζών (κ εφαλαιακή επάρκεια, εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση, μετοχική σύνθεση, κ.α.) με απώτερο στόχο την αποφυγή μετάδοσης προβλημάτων από τράπεζα σε τράπεζα και την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης. Τα μέτρα μικροπροληπτικής εποπτείας ακολουθούν bottomup λογική και εστιάζουν στην παρακολούθηση και πρόληψη των εσωτερικών κινδύνων που αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα. 2. Βασιζόμενοι στο παρακάτω απόσπασμα του Πίνακα 2 από το άρθρο των Cihak et al. (2012), εξηγείστε τη σημασία της εταιρικής διακυβέρν ησης για την αποτελεσματικότητα της μικρο-προληπτικής εποπτείας. (7%) Σύμφωνα με τους Cihak et al. (2012) στον ανωτέρω πίνακα καταγράφονται οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις απαντήσεων έρευνας σχετικής με την εποπτεία τραπεζικών ιδρυμάτων, μεταξύ χωρών που βίωσαν την οικονομική κρίση και χωρών που δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Από την ανάγνωση του παραπάνω αποσπάσματος του Πίνακα, το οποίο αφορά στις δυνατότητες των εποπτικών αρχών να παρεμβαίνουν ουσιαστικά στην περίπτωση που οι τράπεζες παράγουν ζημιές, προκύπτει ότι οι ρυθμιστικές αρχές στις χώρες της κρίσης είχαν μικρότερη ισχύ ώστε να απαιτήσουν από τις τράπεζες την αύξηση των μετοχικών τους κεφαλαίων και των διενεργούμενων προβλέψεων ή την αναστολή της πληρωμής bonus και εξόδων διαχείρισης. ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 8 από 13

9 Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν τη σημαντικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης για την αποτελεσματικότητα της μικροπρομηπτικής εποπτείας. Η άσκηση της εν λόγω εποπτείας είναι προφανώς αποτελεσματικότερη όταν τα τραπεζικά ιδρύματα διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης. Σε μια τέτοια περίπτωση αφενός διευκολύνεται η μικροπροληπτική εποπτεία αφού στηρίζεται σε υφιστάμενους ενδοτραπεζικούς μηχανισμούς που λειτουργούν προς την κατεύθυνση συμμόρφωσης και αφετέρου λαμβάνονται ενδεδειγμένες και προλαμβάνονται προβληματικές αποφάσεις οι οποίες προστατεύουν την υγεία και βιωσιμότητα του συγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος και του τραπεζικού συστήματος γενικότερα. 3. Στο παρακάτω απόσπασμα του Πίνακα 2 από το άρθρο των Cihak et al. (2012), συζητείστε τα ευρήματα των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1 (Υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς ασφάλισης καταθέσεων (στη χώρα σας)) και 3 (Οι τράπεζες πρέπει να κοινοποιούν στο κοινό..) μεταξύ των ομάδων χωρών στις οποίες ξέσπασε κρίση και εκείνων στις οποίες δεν εμφανίστηκε κρίση. (8%) Ενώ όλες οι χώρες που εισήλθαν στην κρίση, είχαν ήδη από το 2007 ρητή εγγύηση των καταθέσεων, αυτό ίσχυε μόνο στο 50% των χωρών που δεν επηρεάστηκαν από την κρίση, ποσοστό που ανήλθε βέβαια στο 72% το Αυτό δείχνει ότι η προετοιμασία των χωρών που είχαν οικονομικά προβλήματα ήταν καλύτερη στον τομέα αυτό, ενώ ακόμη και οι χώρες που δεν επηρεάστηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν περαιτέρω μετά την εκδήλωση της κρίσης. Η οικονομική κρίση υποχρέωσε όλες τις χώρες να παρέχουν στοιχεία ενοποιημένων, σε επίπεδο ομίλου, ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 9 από 13

10 οικονομικών καταστάσεων. Οι χώρες που βίωσαν την κρίση είχαν θέσει σε εφαρμογή μηχανισμούς ευρύτερης παρακολούθησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, των συναλλαγών που διενεργούνταν από συσχετιζόμενα μέλη και του πεδίου εφαρμογής της λογιστικής ενοποίησης. Παρά το γεγονός όμως ότι οι χώρες που βίωσαν την κρίση είχαν αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τα κίνητρα για την ευρύτερη παρακολούθηση των κινδύνων που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες και το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα, ήταν ασθενέστερα σε αυτές τις χώρες. ΘΕΜΑ 4 (25%) Δίνεται ο παρακάτω ισολογισμός της Εμποροπιστωτικής Τράπεζας Ελλάδος (ποσά σε εκ. ευρώ): Ενεργητικό Ποσό Παθητικό Ποσό Μετρητά 50 Βασικά κεφάλαια (Tier 1) Ιδία Κεφάλαια 50 Έντοκα γραμμάτια δημοσίου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ΑΑ Κρατικά ομόλογα χωρών ΟΟΣΑ Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ΑΑΑ Διατραπεζικά δάνεια με τράπεζες χωρών του ΟΟΣΑ Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ΑΑ 50 Συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier 2) Λοιπές Υποχρεώσεις Στεγαστικά δάνεια 300 Επιχειρηματικά δάνεια Πιστοληπτικής 100 Αξιολόγησης ΑΑΑ Επιχειρηματικά δάνεια Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Α 150 Πάγια Στοιχεία 100 Σύνολο 1000 Σύνολο Να υπολογίσετε τον απλό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (που δεν είναι προσαρμοσμένος ως προς κανένα κίνδυνο). (4%) ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 10 από 13

11 Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ισούται με το λόγο των Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού. Τα Ίδια Κεφάλαια είναι όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα ίσα με 100 (βασικά και συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια), ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε Επομένως ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται σε 100/1000 = 10%. 2. Να υπολογίσετε, όπως προβλέπονται στο σύμφωνο Βασιλεία Ι, τα εξής: (9%) i. Tο προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWA credit ). Το προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWAcredit) υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Στοιχείο Ενεργητικού Αρχική Αξία Συντελεστής Στάθμισης RWA credit Μετρητά 50 0% 0,0 Κρατικά Ομόλογα ΟΑΣΑ/ Έντοκα 150 0% 0,0 Δάνεια Διατραπεζικής % 30,0 Στεγαστικά Δάνεια % 150,0 Επιχειρηματικά Δάνεια % 250,0 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού % 100,0 Σύνολο ,0 ii. Tον Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier_1_Ratio). Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier_1_Ratio) ισούται με το λόγο των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς το προσαρμοσμένο ενεργητικό, δηλαδή 50/530=9,43%. iii. Tον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR). Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) ισούται με το λόγο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων προς το προσαρμοσμένο ενεργητικό, δηλαδή 100/530=18,87%. 3. Αν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου είναι 6 και 4 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα, να υπολογίσετε, όπως προβλέπονται στο σύμφωνο Βασιλεία ΙΙ, τα εξής: (12%) ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 11 από 13

12 i. Το προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWAcredit). Συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το αντίστοιχο του ερωτήματος Βii, και αιτιολογήστε τις τυχόν διαφορές. Για τους υπολογισμούς κατά Βασιλεία ΙΙ χρησιμοποιούμε τους συντελεστές στάθμισης του ακόλουθου Πίνακα. Πηγή: BIS Το προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWA credit ) υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Στοιχείο Ενεργητικού Αρχική Αξία Συντελεστής Στάθμισης RWA credit Μετρητά 50 0% 0,00 Κρατικά Ομόλογα ΟΑΣΑ ΑΑΑ 100 0% 0,00 Έντοκα Γραμμάτια ΑΑ 50 0% 0,00 Δάνεια Διατραπεζικής ΟΑΣΑ ΑΑ % 30,00 Στεγαστικά Δάνεια % 105,00 Επιχειρηματικά Δάνεια ΑΑΑ % 20,00 Επιχειρηματικά Δάνεια Α % 75,00 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού % 100,00 Σύνολο ,00 Παρατηρούμε ότι το προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWAcredit) είναι μειωμένο κατά 200. Αυτό οφείλεται στη χαμηλότερη στάθμιση των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων. ii. Τον Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier_1_Ratio). ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 12 από 13

13 Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier_1_Ratio) ισούται με το λόγο των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς το άθροισμα του πιστωτικού κινδύνου με τον κίνδυνο αγοράς και το λειτουργικό κίνδυνο, δηλαδή 50/340 = 14,71%. iii. Τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR). Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) ισούται με το λόγο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων προς το άθροισμα του πιστωτικού κινδύνου με τον κίνδυνο αγοράς και το λειτουργικό κίνδυνο, δηλαδή 100/340 = 29,41%. Βιβλιογραφία 1. Νόμοι: Ν , Ν , N Unger, Brigitte., J. Ferwerda, W. de Kruijf, G. Rawlings, M. Siegel, and K. Wokke The Amounts and the Effects of Money Laundering, report for Dutch Ministry of Finance, Feb Edward J. Kane (2012). The Inevitability of Shadowy Banking, paper presented at the Federal Reserve Bank of Atlanta in the 2012 Financial Markets Conference: "Financial Reform: The Devil s In the Details", Atlanta, Georgia, April 10, Douglas J. Elliott (2010). A Primer on Bank Capital, Brookings Institution. 5. Brunnermeier, Markus, Andrew Crockett, Charles Goodhart, Avinash D. Persaud, and Hyun Shin (2009). The Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy Ernesto Dal Bo (2006). Regulatory Capture: A Review, Oxford Review of Economic Policy 22, p Jacopo Carmassi and Stefano Micossi (2012). Time to Set Banking Regulation Right, CEPS Paperbacks, forthcoming. 8. Cihak, M., A. Demirguc-Kunt, M. Soledad Martínez Pería, and A.Mohseni- Cheraghlou (2012). Bank Regulation and Supervision around the World: A Crisis Update, World Bank Policy and Research Working Paper, No ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 13 από 13

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα. του Σαράντη Λώλου

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα. του Σαράντη Λώλου Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...1 2. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα...3 3. Η Κεντρική Τράπεζα...4

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η Θεωρία της Διεθνούς Τραπεζικής Λόγοι Διεθνοποίησης Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα