ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑ 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον. Ακαδημαϊκό Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑ 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον. Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑ 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον Ακαδημαϊκό Έτος η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ 1 (25%) 1. Oι N.3601/2007 και Ν.4021/2011 αποτελούν τους δύο βασικούς ρυθμιστικούς νόμους του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας. Ως απόρροια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, στον νόμο Ν.4021/2011 διευρύνονται οι προϋποθέσεις λήψης από την Τράπεζα της Ελλάδος προληπτικών εποπτικών μέτρων που προβλέπονταν στο άρθρο 62 του Ν.3601/2007. Να αναφέρετε επιγραμματικά ποια επιπλέον μέτρα προβλέπονται στον νέο νόμο. (7%) Οι προϋποθέσεις λήψης προληπτικών μέτρων από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4021/2011 ( έχουν διευρυνθεί σε σύγκριση με το Ν.3601/2007 (http://www.et.gr) και τα νέα μέτρα που προβλέπονται για τραπεζικά ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 1. Τήρηση ιδίων κεφαλαίων πέραν του ελαχίστου ύψους που ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις περί κεφαλαιακής επάρκειας. 2. Βελτίωση των στρατηγικών, πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζονται. 3. Εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού. 4. Περιορισμούς σχετικά με το είδος και την έκταση των δραστηριοτήτων τους, το δίκτυό, ή την εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού τους. 5. Μείωση των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματά τους. 6. Ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων μέσω των καθαρών κερδών. ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 1 από 13

2 7. Προαπαιτούμενη έγκριση συναλλαγών που κατά την κρίση της είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος. 8. Περιορισμό των μη σταθερών αποδοχών σε περιπτώσεις όπου το ύψος τους δε συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης. 9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 10. Γνωστοποίηση στα οικεία πρόσωπα ενεργειών ή παραλείψεων που είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του πιστωτικού ιδρύματος και υπόδειξη της λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. 11. Απαίτηση κατάρτισης σχεδίου ανάκαμψης και σχεδίου εξυγίανσης σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων. 12. Διορισμός επίτροπου ή λήψη μέτρων εξυγίανσης για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος. 2. Βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το «ξέπλυμα χρήματος» αποτελεί ο νόμος Ν.3691/2008. i. Να ορίσετε τι είναι το «ξέπλυμα χρήματος» και ποιες πράξεις το αποτελούν. (5%) Ως «ξέπλυμα» χρήματος ορίζεται η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Ν.3691/2008, οι πράξεις που αποτελούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (βασικά αδικήματα) είναι οι ακόλουθες: Η μετατροπή ή μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της. Η απόκρυψη της προέλευσης, διακίνησης ή χρήσης περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες. ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 2 από 13

3 Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες. Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα. Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας και η συμμετοχή σε αυτή για τη διάπραξη πράξεων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. ii. Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν τα υπόχρεα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενάντια στο «ξέπλυμα χρήματος»; (5%) Τα τραπεζικά ιδρύματα, εξειδικεύοντας τις διατάξεις του Ν.3691/2008, και κυρίως τα Άρθρα 12 και 20, θα πρέπει να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα: Τήρηση της βασικής Αρχής «Γνώρισε καλά τον πελάτη σου», δηλαδή τήρηση των διαδικασιών πιστοποίησής του πελάτη και δημιουργία οικονομικού και συναλλακτικού προφίλ του πελάτη. Διαρκής εποπτεία και αξιολόγηση των συναλλαγών του πελάτη σε σχέση με το συναλλακτικό του προφίλ. Ενδελεχής διερεύνηση των ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών. Υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών στην Επιτροπή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εάν και όταν στοιχειοθετηθεί το ύποπτο της συναλλαγής. Δυνατότητα μη εκτέλεσης συναλλαγής, άρνησης παροχής υπηρεσιών, και διακοπής της επιχειρηματικής σχέσης σε περίπτωση εμπλοκής του πελάτη σε υπόθεση ξεπλύματος. iii. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του «ξεπλύματος χρήματος» στην εγχώρια οικονομία και κοινωνία; (8%) Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος συνοψίζονται ως εξής: ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 3 από 13

4 1. Παραποίηση της κατανάλωσης, αφού οι καταναλωτικές συνήθειες των εμπλεκόμενων στο ξέπλυμα χρήματος διαφέρουν σημαντικά από τις συνηθισμένες. 2. Παραποίηση στο διεθνές εμπόριο της χώρας και διαταραχή ισοζυγίου πληρωμών λόγω αγοράς πολυτελών αγαθών. 3. Τεχνητή αύξηση τιμών λόγω της υπέρμετρης αγοράς κάποιων ειδών. 4. Παραποίηση επενδύσεων και αποταμιεύσεων, λόγω της ανάγκης τοποθέτησης/ απόκρυψης μεγάλων χρηματικών ποσών. 5. Αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω της υψηλής διαθεσιμότητας κεφαλαίων τα οποία φέρνουν τους κατόχους τους σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι άλλων υποψήφιων αγοραστών. 6. Επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας και μείωση της παραγωγής και της απασχόλησης, λόγω αύξησης της διαφθοράς και κατεύθυνσης των κεφαλαίων σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. 7. Μείωση της συνολικής ζήτησης του χρήματος και επίδραση στο ύψος των επιτοκίων και τη διαμόρφωση συναλλαγματικών ισοτιμιών. 8. Μείωση δημοσίων εσόδων και αύξηση της φοροδιαφυγής λόγω της απόκρυψης και μη δήλωσης των εισοδημάτων. 9. Μεγάλες κεφαλαιακές εισροές ή εκροές με αντίκτυπο στη φήμη, τη ρευστότητα, τη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων και την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων. 10. Μειωμένες επενδύσεις λόγω της χαμηλής αξιοπιστίας της χώρας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 11. Αύξηση της διαφθοράς της εγκληματικότητας με κίνητρο τα μεγάλα οικονομικά οφέλη και ενδεχόμενη έξαρση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. ΘΕΜΑ 2 (25%) 1. Ένα από τα προβλήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή των κανόνων εποπτείας των τραπεζών είναι η συμμόρφωση των εποπτευόμενων με το γράμμα και όχι το πνεύμα των κανόνων. Εξηγείστε 5 τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες δυνητικά, κάτω από τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, μπορούν νομότυπα να ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 4 από 13

5 διακρατούν λιγότερα εποπτικά κεφάλαια ενώ το ρίσκο τους είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερο. (8%) Τα τραπεζικά ιδρύματα, έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, τηρώντας ταυτόχρονα τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ. Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους ένα τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο είναι οι ακόλουθοι: 1. Χρήση αυξημένης μόχλευσης (leverage). Οι μηχανισμοί επίτευξης αυξημένης μόχλευσης είναι πολλοί. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την εκτεταμένη χρήση τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. 2. Άντληση υψηλών συμπληρωματικών κεφαλαίων (Tier II) με ταυτόχρονο περιορισμό των βασικών κεφαλαίων (Tier I). 3. Αξιοποίηση υπερεκτιμημένων επιμέρους αξιολογήσεων σε χαρτοφυλάκια τιτλοποιήσεων ειδικότερα σε περιπτώσεις μεγάλων τραπεζικών οργανισμών οι οποίοι μπορούν να επηρρεάσουν σημαντικά τις αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης. 4. Μείωση αποθεματικών που προορίζονται για την κάλυψη των ζημιών από δάνεια. 5. Πώληση χαρτοφυλακίων χορηγήσεων υψηλής ποιότητας σε άλλους οργανισμούς για την άμεση άντληση κεφαλαίων. 2. Τι περιλαμβάνουν τα βασικά και τα συμπληρωματικά εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών; Ποιοί είναι οι δύο κυριότεροι λόγοι για τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στα βασικά κεφάλαια στα πλαίσια της τραπεζικής εποπτείας; (8%) Τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I) περιλαμβάνο υν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά από κεφαλαιοποίηση κερδών, τις διαφορές υπέρ το άρτιον και λοιπά αποθεματικά, τα κέρδη εις νέον, τους καινοτόμους τίτλους Τier I (προνομιούχες μετοχές μη σωρευτικού μερίσματος), τα δικαιώματα μειοψηφίας και τις αρνητικές διαφορές ενοποίησης. Από τον υπολογισμό των βασικών κεφαλαίων αφαιρούνται οι ίδιες μετοχών, οι καθαρές ζημιές προηγούμενων ετών και τρέχοντος έτους, η υπεραξία της επιχείρησης, οι ενδιάμεσες μη δημοσιευμένες καθαρές ζημιές, το 50% ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 5 από 13

6 του σωρευτικού ελλείμματος από τυχόν ασφαλιστικά προγράμματα καθορισμένων παροχών, οι αρνητικές διαφορές αποτίμησης του διαθέσιμου προς πώληση μετοχικού χαρτοφυλακίου και οι θετικές διαφορές ενοποίησης. Τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Τier II) περιλαμβάνο υν τα αποθεματικά από την επανεκτίμηση της αξίας των παγίων, τα αποθεματικά για την κάλυψη γενικών τραπεζικών κινδύνων, τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών, το 45% των θετικών διαφορών αποτίμησης του διαθεσίμου προς πώληση μετοχικού χαρτοφυλακίου και άλλα πιστωτικά μέσα αόριστης διάρκειας που προσομοιάζουν με ίδια κεφάλαια εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος και υποχρεωτικώς μετατρέψιμα χρεόγραφα). Από το άθροισμα των βασικών και συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων αφαιρούνται οι τοποθετήσεις σε μη ενοποιημένες θυγατρικές και άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα για ποσό άνω του 10% των κεφαλαίων, το 50% του σωρευτικού ελλείμματος από ασφαλιστικά προγράμματα καθορισμένων παροχών για το προσωπικό και το άθροισμα όλων των συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 10% της κεφαλαιακής βάσης του πιστωτικού ιδρύματος. Τέλος, τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα βασικά ίδια κεφάλαια. Τα βασικά κεφάλαια είναι εκείνα που μπορούν να διατεθούν άμεσα για την κάλυψη ζημιών που είναι δυνατό να προκύψουν σε περίπτωση ακραίων οικονομικών κρίσεων, όπως η πρόσφατη οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, όταν η κεφαλαιακή διάρθρωση ενός τραπεζικού ιδρύματος περιλαμβάνει υψηλά ποσοστά Tier I κεφαλαίων, αυξάνεται σημαντικά η ανθεκτικότητα του τραπεζικού ιδρύματος σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. 3. Ο όρος regulatory dialectic (ελεύθερη απόδοση: διαλεκτική για την εποπτεία) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία προσαρμογών ή αλλαγών στο εποπτικό πλαίσιο τραπεζών ή/και αποφυγής εφαρμογής των κανόνων που απορρέουν από το υφιστάμενο πλαίσιο. Ποιά είναι τα κίνητρα των συμμετεχόντων και ποιοί παράγοντες επιδρούν σε μια τέτοια διαδικασία; (9%) ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 6 από 13

7 Η διαλεκτική για την εποπτεία είναι ένα «δυναμικό παιχνίδι» με διαφορετικούς συμμετέχοντες και πολλαπλά κίνητρα (Kane, 2012). Οι μετέχοντες σε μια τέτοια διαδικασία μπορεί να είναι χρηματοδότες, ρυθμιστικές αρχές, εκπρόσωποι συγκεκριμένων συμφερόντων, πολιτικοί, πελάτες, οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, ακόμη και φορολογούμενοι. Τα κίνητρα των συμμετεχόντων εν γένει κινούνται σε μία από τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις: 1. Επίτευξη προσαρμογών στο ρυθμιστικό πλαίσιο. 2. Δημιουργίας lobbies, παραπληροφόρησης και μηχανισμών «ταχείας και δημιουργικής αποφυγής συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο 3. Επίτευξη κανονιστικής συμμόρφωσης Οι παράγοντες που επιδρούν σε μια τέτοια διαδικασία είναι καταρχάς τα συμφέροντα και οι στόχοι των εμπλεκόμενων, η δυναμική και η στρατηγική των συμμετεχόντων, ενώ σημαντική είναι επίσης η ταχύτητα και η διάρκεια του «παιχνιδιού». Είναι γεγονός ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες, όπως φορολογούμενοι και ρυθμιστικές αρχές αποτελούν πολλές φορές τα «αιώνια κορόιδα», που μόνο περιστασιακά και προσωρινά συνειδητοποιούν ότι το παιχνίδι αυτό είναι «στημένο» και διεξάγεται σε βάρος τους. ΘΕΜΑ 3 (25%) 1. Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ μέτρων μικρο- και μακρο-προληπτικής εποπτείας για μια τράπεζα; (10%) Καταρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο βασικός στόχος της μακροπροληπτικής εποπτείας είναι ο περιορισμός του κινδύνου εμφάνισης ακραίων οικονομικών καταστάσεων που θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία της χώρας. Ως εκ τούτου, τα μέτρα μακροπροληπτικής εποπτείας, εμπίπτουν στο ευρύ πλαίσιο της παραδοσιακής μακροοικονομίας και εστιάζουν στην πρόληψη φαινομένων «ντόμινο». Πρακτικά, τα εν λόγω μέτρα εστιάζουν στην διενέργεια προληπτικών ελέγχων οριακής συνεισφοράς κάθε τράπεζας στην πρόκληση συστημικών κινδύνων και παρακολούθησης του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των τραπεζών. ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 7 από 13

8 Η μικροπροληπτική εποπτεία εστιάζει στην αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν ειδικά τα τραπεζικά ιδρύματα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει εποπτεία σε θέματα τήρησης των κανόνων αδειοδότησης των τραπεζών (κ εφαλαιακή επάρκεια, εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση, μετοχική σύνθεση, κ.α.) με απώτερο στόχο την αποφυγή μετάδοσης προβλημάτων από τράπεζα σε τράπεζα και την εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης. Τα μέτρα μικροπροληπτικής εποπτείας ακολουθούν bottomup λογική και εστιάζουν στην παρακολούθηση και πρόληψη των εσωτερικών κινδύνων που αντιμετωπίζει κάθε τράπεζα. 2. Βασιζόμενοι στο παρακάτω απόσπασμα του Πίνακα 2 από το άρθρο των Cihak et al. (2012), εξηγείστε τη σημασία της εταιρικής διακυβέρν ησης για την αποτελεσματικότητα της μικρο-προληπτικής εποπτείας. (7%) Σύμφωνα με τους Cihak et al. (2012) στον ανωτέρω πίνακα καταγράφονται οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις απαντήσεων έρευνας σχετικής με την εποπτεία τραπεζικών ιδρυμάτων, μεταξύ χωρών που βίωσαν την οικονομική κρίση και χωρών που δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Από την ανάγνωση του παραπάνω αποσπάσματος του Πίνακα, το οποίο αφορά στις δυνατότητες των εποπτικών αρχών να παρεμβαίνουν ουσιαστικά στην περίπτωση που οι τράπεζες παράγουν ζημιές, προκύπτει ότι οι ρυθμιστικές αρχές στις χώρες της κρίσης είχαν μικρότερη ισχύ ώστε να απαιτήσουν από τις τράπεζες την αύξηση των μετοχικών τους κεφαλαίων και των διενεργούμενων προβλέψεων ή την αναστολή της πληρωμής bonus και εξόδων διαχείρισης. ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 8 από 13

9 Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν τη σημαντικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης για την αποτελεσματικότητα της μικροπρομηπτικής εποπτείας. Η άσκηση της εν λόγω εποπτείας είναι προφανώς αποτελεσματικότερη όταν τα τραπεζικά ιδρύματα διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης. Σε μια τέτοια περίπτωση αφενός διευκολύνεται η μικροπροληπτική εποπτεία αφού στηρίζεται σε υφιστάμενους ενδοτραπεζικούς μηχανισμούς που λειτουργούν προς την κατεύθυνση συμμόρφωσης και αφετέρου λαμβάνονται ενδεδειγμένες και προλαμβάνονται προβληματικές αποφάσεις οι οποίες προστατεύουν την υγεία και βιωσιμότητα του συγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος και του τραπεζικού συστήματος γενικότερα. 3. Στο παρακάτω απόσπασμα του Πίνακα 2 από το άρθρο των Cihak et al. (2012), συζητείστε τα ευρήματα των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1 (Υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς ασφάλισης καταθέσεων (στη χώρα σας)) και 3 (Οι τράπεζες πρέπει να κοινοποιούν στο κοινό..) μεταξύ των ομάδων χωρών στις οποίες ξέσπασε κρίση και εκείνων στις οποίες δεν εμφανίστηκε κρίση. (8%) Ενώ όλες οι χώρες που εισήλθαν στην κρίση, είχαν ήδη από το 2007 ρητή εγγύηση των καταθέσεων, αυτό ίσχυε μόνο στο 50% των χωρών που δεν επηρεάστηκαν από την κρίση, ποσοστό που ανήλθε βέβαια στο 72% το Αυτό δείχνει ότι η προετοιμασία των χωρών που είχαν οικονομικά προβλήματα ήταν καλύτερη στον τομέα αυτό, ενώ ακόμη και οι χώρες που δεν επηρεάστηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν περαιτέρω μετά την εκδήλωση της κρίσης. Η οικονομική κρίση υποχρέωσε όλες τις χώρες να παρέχουν στοιχεία ενοποιημένων, σε επίπεδο ομίλου, ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 9 από 13

10 οικονομικών καταστάσεων. Οι χώρες που βίωσαν την κρίση είχαν θέσει σε εφαρμογή μηχανισμούς ευρύτερης παρακολούθησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, των συναλλαγών που διενεργούνταν από συσχετιζόμενα μέλη και του πεδίου εφαρμογής της λογιστικής ενοποίησης. Παρά το γεγονός όμως ότι οι χώρες που βίωσαν την κρίση είχαν αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τα κίνητρα για την ευρύτερη παρακολούθηση των κινδύνων που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες και το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα, ήταν ασθενέστερα σε αυτές τις χώρες. ΘΕΜΑ 4 (25%) Δίνεται ο παρακάτω ισολογισμός της Εμποροπιστωτικής Τράπεζας Ελλάδος (ποσά σε εκ. ευρώ): Ενεργητικό Ποσό Παθητικό Ποσό Μετρητά 50 Βασικά κεφάλαια (Tier 1) Ιδία Κεφάλαια 50 Έντοκα γραμμάτια δημοσίου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ΑΑ Κρατικά ομόλογα χωρών ΟΟΣΑ Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ΑΑΑ Διατραπεζικά δάνεια με τράπεζες χωρών του ΟΟΣΑ Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ΑΑ 50 Συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier 2) Λοιπές Υποχρεώσεις Στεγαστικά δάνεια 300 Επιχειρηματικά δάνεια Πιστοληπτικής 100 Αξιολόγησης ΑΑΑ Επιχειρηματικά δάνεια Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Α 150 Πάγια Στοιχεία 100 Σύνολο 1000 Σύνολο Να υπολογίσετε τον απλό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (που δεν είναι προσαρμοσμένος ως προς κανένα κίνδυνο). (4%) ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 10 από 13

11 Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ισούται με το λόγο των Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού. Τα Ίδια Κεφάλαια είναι όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα ίσα με 100 (βασικά και συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια), ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε Επομένως ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται σε 100/1000 = 10%. 2. Να υπολογίσετε, όπως προβλέπονται στο σύμφωνο Βασιλεία Ι, τα εξής: (9%) i. Tο προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWA credit ). Το προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWAcredit) υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Στοιχείο Ενεργητικού Αρχική Αξία Συντελεστής Στάθμισης RWA credit Μετρητά 50 0% 0,0 Κρατικά Ομόλογα ΟΑΣΑ/ Έντοκα 150 0% 0,0 Δάνεια Διατραπεζικής % 30,0 Στεγαστικά Δάνεια % 150,0 Επιχειρηματικά Δάνεια % 250,0 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού % 100,0 Σύνολο ,0 ii. Tον Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier_1_Ratio). Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier_1_Ratio) ισούται με το λόγο των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς το προσαρμοσμένο ενεργητικό, δηλαδή 50/530=9,43%. iii. Tον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR). Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) ισούται με το λόγο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων προς το προσαρμοσμένο ενεργητικό, δηλαδή 100/530=18,87%. 3. Αν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου είναι 6 και 4 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα, να υπολογίσετε, όπως προβλέπονται στο σύμφωνο Βασιλεία ΙΙ, τα εξής: (12%) ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 11 από 13

12 i. Το προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWAcredit). Συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το αντίστοιχο του ερωτήματος Βii, και αιτιολογήστε τις τυχόν διαφορές. Για τους υπολογισμούς κατά Βασιλεία ΙΙ χρησιμοποιούμε τους συντελεστές στάθμισης του ακόλουθου Πίνακα. Πηγή: BIS Το προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWA credit ) υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Στοιχείο Ενεργητικού Αρχική Αξία Συντελεστής Στάθμισης RWA credit Μετρητά 50 0% 0,00 Κρατικά Ομόλογα ΟΑΣΑ ΑΑΑ 100 0% 0,00 Έντοκα Γραμμάτια ΑΑ 50 0% 0,00 Δάνεια Διατραπεζικής ΟΑΣΑ ΑΑ % 30,00 Στεγαστικά Δάνεια % 105,00 Επιχειρηματικά Δάνεια ΑΑΑ % 20,00 Επιχειρηματικά Δάνεια Α % 75,00 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού % 100,00 Σύνολο ,00 Παρατηρούμε ότι το προσαρμοσμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό (RWAcredit) είναι μειωμένο κατά 200. Αυτό οφείλεται στη χαμηλότερη στάθμιση των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων. ii. Τον Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier_1_Ratio). ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 12 από 13

13 Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier_1_Ratio) ισούται με το λόγο των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς το άθροισμα του πιστωτικού κινδύνου με τον κίνδυνο αγοράς και το λειτουργικό κίνδυνο, δηλαδή 50/340 = 14,71%. iii. Τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR). Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) ισούται με το λόγο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων προς το άθροισμα του πιστωτικού κινδύνου με τον κίνδυνο αγοράς και το λειτουργικό κίνδυνο, δηλαδή 100/340 = 29,41%. Βιβλιογραφία 1. Νόμοι: Ν , Ν , N Unger, Brigitte., J. Ferwerda, W. de Kruijf, G. Rawlings, M. Siegel, and K. Wokke The Amounts and the Effects of Money Laundering, report for Dutch Ministry of Finance, Feb Edward J. Kane (2012). The Inevitability of Shadowy Banking, paper presented at the Federal Reserve Bank of Atlanta in the 2012 Financial Markets Conference: "Financial Reform: The Devil s In the Details", Atlanta, Georgia, April 10, Douglas J. Elliott (2010). A Primer on Bank Capital, Brookings Institution. 5. Brunnermeier, Markus, Andrew Crockett, Charles Goodhart, Avinash D. Persaud, and Hyun Shin (2009). The Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy Ernesto Dal Bo (2006). Regulatory Capture: A Review, Oxford Review of Economic Policy 22, p Jacopo Carmassi and Stefano Micossi (2012). Time to Set Banking Regulation Right, CEPS Paperbacks, forthcoming. 8. Cihak, M., A. Demirguc-Kunt, M. Soledad Martínez Pería, and A.Mohseni- Cheraghlou (2012). Bank Regulation and Supervision around the World: A Crisis Update, World Bank Policy and Research Working Paper, No ΤΡΑ 50 / η Γραπτή Εργασία Σελίδα 13 από 13

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα