ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη Αριθμ. Πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη 06-04-2015.. Αριθμ. Πρωτ. 2254.."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U S U N I V E R S I T Y O F T H R A C E UNIVERSITY CAMPUS 6 th km ALEXANDROUPOLIS-MAKRIS GR ALEXANDROUPOLIS S C H O O L O F M E D I C I N E S E C R E T A R I A T Προς Το Γραφείο Φοιτητικών θεµάτων Κοινοποίηση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μαρία Σαµακουρή ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη Αριθμ. Πρωτ Θέµα: Εγκριση της προκήρυξης και των κριτηρίων επιλογής φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρική» Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης στην αριθ. 7/31 Μαρτίου 2015 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την αριθ /Β7 (ΦΕΚ 1879/ Β ) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ιατρικής µε τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρική» του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ /Β7/ (ΦΕΚ.2913/ Β ) Υπουργική Απόφαση 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008, ο οποίος επανήλθε σε ισχύ δυνάµει της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011, που συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 και τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/ Τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Α10636/ ) 4. Το αριθ. 83/ (2254/ έγγραφο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Μαρίας Σαµακουρή Πληροφορίες Information Τηλ. : 25510/30921,30923,30946, tel: Fax : 25510/30922 fax: αποφάσισε να εγκρίνει τη συνηµµένη προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στον κύκλο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ιατρικής του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης µε τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρική».

2 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης εγκρίνει επίσης τα συµπληρωµατικά κριτήρια επιλογής των εισακτέων που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Μαρίας Σαµακουρή. Ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης Καθηγητής Χειρουργικής ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΑΡΙΑ Α. ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ.Π.Θ. Κ.Ε.:80218 Αλεξανδρούπολη.. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

3 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Με την απόφαση αριθµ /Β7/ΦΕΚ Αρ. 1879, τεύχος Β, 12 Σεπτεµβρίου 2008, του τότε Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανατέθηκε στο Τµήµα Ιατρικής του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Κοινωνική Ψυχιατρική», το οποίο άρχισε να πραγµατοποιείται από το εαρινό εξάµηνο του Ήδη ο τρίτος κύκλος σπουδών εξελίσσεται προς την ολοκλήρωσή του. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη δηµιουργία στελεχών ψυχικής υγείας µε εξειδικευµένες γνώσεις καθώς και ερευνητικές, οργανωτικές και κλινικές δεξιότητες που θα µπορούν να εργαστούν αποτελεσµατικά ως στελέχη σε υπηρεσίες Κοινωνικής Ψυχιατρικής και να αναπτύξουν την έρευνα σε αυτό τον τοµέα. Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι υποψήφιοι πληρούν τις κατωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση προκειµένου να επιλεγούν για τον τέταρτο κύκλο σπουδών, που θ αρχίσει κατά το χειµερινό εξάµηνο του Ακαδ. Έτους Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι, κατά την ηµεροµηνία που θα προσδιοριστεί να δώσουν συνέντευξη στην επιτροπή επιλογής, στην Αλεξανδρούπολη.

4 -2- Οι µετέχοντες θα πρέπει: α) Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα θεωρητικά µαθήµατα που θα γίνονται στην Αλεξανδρούπολη µε τρόπο που θα βοηθάει και εργαζοµένους σε άλλες περιοχές να τα παρακολουθήσουν β) Να ασκηθούν πρακτικά σε διάφορες υπηρεσίες που ασκούν έργο Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Ο ασκούµενος µπορεί ύστερα από συνεννόηση, ν ασκηθεί στον τόπο κατοικίας όπου ζει και εργάζεται, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υπηρεσία γ) Να συµµετάσχουν επιτυχώς σε εξετάσεις επί της διδαχθείσας ύλης δ) Να παρουσιάσουν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τις εργασίες που θα τους ζητηθούν και κατά το τέλος της φοίτησης, διπλωµατική εργασία. Τα µαθήµατα διαρκούν τέσσερα εξάµηνα. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 750 ευρώ ανά εξάµηνο σπουδών. Ποιοί µπορούν να συµµετάσχουν Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχιατρική», αφορά κυρίως αποφοίτους ΑΕΙ Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και κατόχους άλλων πτυχίων ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι συναφών µε την Ψυχιατρική της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, ισοτιµία από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ στην οποία να αναφέρεται ο βαθµός του πτυχίου. Θα επιλεγούν έως 40 σπουδαστές. Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε τα πιο κάτω περιγραφόµενα κριτήρια επιλογής. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε βάση το διαχωρισµό των υποψηφίων σε πέντε κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία ορίζεται ανώτερο όριο εισακτέων. Αν σε µια

5 -3- κατηγορία οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι, οι κενές θέσεις µεταφέρονται στις άλλες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία Ψυχίατροι και Παιδοψυχίατροι, οι οποίοι εργάζονται σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) του νόµου 2716/1999 ή σε άλλη συναφή υπηρεσία δηµόσιου χαρακτήρα (π.χ. ΟΚΑΝΑ), ειδικευόµενοι στην Ψυχιατρική ή στην Παιδοψυχιατρική καθώς και απόφοιτοι Ιατρικής που καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιλέξουν µια από τις ανωτέρω ειδικότητες. Ανώτερος αριθµός σπουδαστών αυτής της κατηγορίας = 17 άτοµα. Κριτήρια επιλογής α) Ο βαθµός του πτυχίου β) Η εργασία, κατά την παρούσα περίοδο, εντός της περιοχής Ανατολ. Μακεδονίας Θράκης, µοριοδοτείται µε 1 µονάδα επί του βαθµού του πτυχίου γ) Η συµµετοχή σε δύο τουλάχιστον δηµοσιεύσεις σε ελληνικό επιστηµονικό περιοδικό ή σε µια δηµοσίευση σε ξενόγλωσσο επιστηµονικό µε impact factor, µοριοδοτείται µε 1 µονάδα επί του βαθµού του πτυχίου. Δεύτερη κατηγορία Γενικοί Ιατροί και ειδικευόµενοι Γενικής Ιατρικής Ανώτερος αριθµός σπουδαστών αυτής της κατηγορίας = 4 άτοµα Ισχύουν τα κριτήρια επιλογής της πρώτης κατηγορίας Τρίτη κατηγορία Απόφοιτοι ΑΕΙ, Τµηµάτων Ψυχολογίας (µε πτυχίο που τους επιτρέπει τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου), Νοσηλευτικής και Τµηµάτων ΑΕΙ άµεσα -4-

6 -4- συναφών µε την άσκηση ψυχιατρικών δραστηριοτήτων (π.χ. Λογοθεραπείας, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης, µε κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία). Ανώτερος αριθµός σπουδαστών αυτής της κατηγορίας= 9 άτοµα Κριτήρια επιλογής α) Ο βαθµός του πτυχίου β) Η εργασία, κατά την παρούσα περίοδο, σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας του νόµου 2716/1999 ή σε άλλη δηµόσιου χαρακτήρα υπηρεσία (π.χ. ΟΚΑΝΑ) στην οποία ο εργαζόµενος παρέχει κλινικό έργο συναφές µε το πτυχίο του, µοριοδοτείται µε 1 µονάδα επιπλέον επί του βαθµού του πτυχίου γ) Η εργασία σε Μ.Ψ.Υ. ή άλλη δηµόσιου χαρακτήρα υπηρεσία στην περιοχή Ανατολ. Μακεδονίας-Θράκης, στην οποία ο εργαζόµενος παρέχει κλινικό έργο συναφές µε το πτυχίο του, µοριοδοτείται µε 1 µονάδα επιπλέον επί του βαθµού του πτυχίου δ) Η ύπαρξη δηµοσιεύσεων (όπως και στην πρώτη κατηγορία) µοριοδοτείται µε 1 µονάδα επιπλέον επί του βαθµού του πτυχίου ε) Η εθελοντική εργασία σε υπηρεσία που προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες, τουλάχιστον επί ένα εξάµηνο εντός του , µοριοδοτείται µε 0,5 µονάδα επί του βαθµού του πτυχίου Τέταρτη κατηγορία Απόφοιτοι ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας ή άλλου Τ.Ε.Ι. που δίνει πτυχίο συναφές µε ψυχιατρικές δραστηριότητες Ανώτατος αριθµός ατόµων που θα επιλεγούν: 4 άτοµα Ισχύουν τα κριτήρια επιλογής της τρίτης κατηγορίας

7 -5- Πέµπτη κατηγορία Αφορά τις ακόλουθες οµάδες πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ: α) Άτοµα που έχουν κάποιο από τα προηγουµένως αναφερθέντα πτυχία και ανήκουν σε κάποια πολιτισµική µειονότητα µε µητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική β) Επιστήµονες, που έχουν κάποιο από τα προηγουµένως αναφερθέντα πτυχία, µε µακροχρόνια εργασία σε ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού συναφές µε την Ψυχιατρική και δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε impact factor γ) Nέοι επιστήµονες µε διαρκή, τουλάχιστον διετή, δραστηριότητα στο δηµόσιο που συνεχίζεται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, µε πτυχίο παρόµοιο ή και διαφορετικό από αυτά που αφορούν τις προηγούµενες κατηγορίες και εργάζονται ως στελέχη σε δραστηριότητες που αφορούν την οργάνωση ψυχιατρικών υπηρεσιών ή την πρόληψη ψυχικών διαταραχών Ανώτερος αριθµός σπουδαστών της πέµπτης κατηγορίας= 6 άτοµα Η επιλογή όσον αφορά αυτή την κατηγορία θα γίνει από την επιτροπή επιλογής µε βάση τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων. Γενικά κριτήρια επιλογής (ισχύουν για όλες τις κατηγορίες) α) Όπως αναφέρθηκε ήδη όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε συνέντευξη. Η βαθµολογία των συνεντευκτών, 1-4 µονάδες, θα προστίθεται στις υπόλοιπες µονάδες τις οποίες συγκέντρωσε ο υποψήφιος. Επισηµαίνεται ότι η βαθµολογία της συνέντευξης θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν µεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο γλωσσοµάθειας, την ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης καθώς και από την υποκειµενική εκτίµηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος θα µπορούσε να ωφεληθεί από την παρακολούθηση του µεταπτυχιακού και να µεταδώσει το όφελος αυτό στο κοινωνικό σύνολο

8 -6- β) Όλοι οι υποψήφιοι (µε εξαίρεση αυτούς της κατηγορίας 5α) πρέπει απαραιτήτως να έχουν πιστοποιηµένη γνώση µιας από τις επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε., εκτός βέβαια των ελληνικών. Οι υποψήφιοι οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν έχουν πιστοποίηση θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ικανοποιητικά µία ξένη γλώσσα από τις προαναφερθείσες. Ο έλεγχος θα γίνει κατά τη συνέντευξη ή/και µε όποιο άλλο τρόπο κρίνει η επιτροπή επιλογής. Αίτηση συµµετοχής Αυτή πρέπει να υποβάλλεται ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά: Προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. Για το Π.Μ.Σ.: «Κοινωνική Ψυχιατρική» Γραφείο Φοιτητικών και Μεταπτυχιακών θεµάτων 6 ο χιλ. Αλεξ/πολης-Μάκρης. Τηλ. πληροφ (κ. Παπαδοπούλου) Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεως είναι η Η αίτηση πρέπει να περιέχει απαραιτήτως: α) Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη τη φόρµα αίτησης (βλ. κατωτέρω) β) Σύντοµο (µέχρι 1½ δακτυλογραφηµένη σελίδα) βιογραφικό του υποψηφίου γ) Αριθµηµένο κατάλογο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται δ) Τα δικαιολογητικά αριθµηµένα από τον υποψήφιο, σύµφωνα µε τον ανωτέρω κατάλογο. ε) Αντίτυπα εργασιών, µόνο αν αυτές είναι δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά περιοδικά. Από συµµετοχές, ανακοινώσεις ή οµιλίες σε συνέδρια ή ηµερίδες παρακαλούµε στείλτε µόνο τη βεβαίωση συµµετοχής ή το µέρος των προγραµµάτων όπου αναφέρεται η συµµετοχή σας. Η Επιστηµονική Υπεύθυνος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαρία Σαµακουρή Αν. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Δ.Π.Θ.

9 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Τόπος & έτος γέννησης: ιεύθυνση για επικοινωνία Ταχυδροµική: Τηλεφωνική: Ηλεκτρονική: Πτυχίο βασικών σπουδών: Τεκµήριο γλωσσοµάθειας: Κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος (βλ. κριτήρια επιλογής): ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ.Π.Θ. Για το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχιατρική» Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή µου, για συµµετοχή στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχιατρική», που πραγµατοποιείται από τον Τοµέα Ψυχιατρικής του Τµήµατος Ιατρικής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Ο/Η Αιτών/ούσα Αλεξανδρούπολη / / Συνηµµένα σας καταθέτω: 1. Αντίγραφο πτυχίου (Εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε οµοταγές ίδρυµα της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση, ισοτιµία από το ΟΑΤΑΠ καθώς και βεβαίωση από το ΟΑΤΑΠ στην οποία να αναφέρεται ο βαθµός του πτυχίου) 2. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη τη φόρµα αίτησης 3. Σύντοµο βιογραφικό του υποψηφίου 4. Αριθµηµένο κατάλογο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται 5. Τα δικαιολογητικά αριθµηµένα 6. Αντίτυπα εργασιών

10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.β /28.5.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2008 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος Κιουμουρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 Άρθρο 1 Γενικά 1. Η Ευθύνη Το Πανεπιστήµιο έχει σύµφωνα µε το Νόµο την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007 2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο:

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Προσάρτηµα της από 11/9-12-2013 πράξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης) Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα