ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Β) Το ΠΔ 715/79 «περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠΔΔ, μισθώσεων και εκμισθώσεων». ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Β) Το ΠΔ 715/79 «περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠΔΔ, μισθώσεων και εκμισθώσεων». ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 08/03/2011 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Aριθ.Πρωτ / Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΩΤ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΤΗΛ. : FAX : Το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ έχοντας υπόψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α) τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΤΑΑ 118/ και 121/ περί δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση προς εκμετάλλευση των Λουτρών και εγκαταστάσεων λουτήρων (μη περιλαμβανομένων του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος, των οικίσκων και οιουδήποτε άλλου οικήματος) Θερμής Λέσβου για τρεις (3) λουτρικές περιόδους ( ) και έγκριση Ειδικών και Γενικών Όρων της διακήρυξης για τη μίσθωση του ανωτέρω Λουτρικού Συγκροτήματος. Β) Το ΠΔ 715/79 «περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠΔΔ, μισθώσεων και εκμισθώσεων». ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση προς εκμετάλλευση των λουτρών και εγκαταστάσεων λουτήρων των Ιαματικών Πηγών Θερμής του Νομού Λέσβου για τρεις (3) λουτρικές περιόδους ( ) με τους παρακάτω όρους: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται άπαξ, 20 τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού σε δύο εφημερίδες της Μυτιλήνης και σε μία των Αθηνών, οριζόμενες από το ΔΣ του ΕΤΑΑ τα έξοδα δε της δημοσίευσης βαρύνουν το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μισθωτή για την μίσθωση προς εκμετάλλευση μόνον των λουτρών μετά των εγκαταστάσεων λουτήρων των Ιαματικών Πηγών Θερμής, που βρίσκονται στην περιοχή της Θερμής του Νομού Λέσβου, στην κατάσταση που βρίσκονται αυτά σήμερα. Οιοσδήποτε άλλος χώρος (οικοδομημένος ή μη) του Λουτρικού Συγκροτήματος δεν αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού.

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα και προσόντα στην εκμετάλλευση αναλόγου επιχειρήσεως. Αποκλείονται του διαγωνισμού εκείνοι που ως ανάδοχοι ιαματικών πηγών έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι για παραβάσεις των υποχρεώσεών των, ως και εκείνοι που από τις κείμενες διατάξεις αποκλείονται από τις δημοπρασίες του Δημοσίου. Ομοίως στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν μισθωτές του συγκροτήματος είτε ως άτομα είτε ως μέλη εταιρείας κατά το παρελθόν και κηρύχθηκαν έκπτωτα ή βρίσκονται σε αντιδικία με το Ταμείο, εκτός εάν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των προ της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 1. Ενσφράγιστη οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφεται ο όρος ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σχετικά στον περί εγγυήσεων όρο). 3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου της αρμόδιας εισαγγελίας από όπου να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. 4. Δήλωση περί του επαγγέλματος που ασκεί η ασκούσε κατά το παρελθόν. 5. Δήλωση περί της ακριβούς διευθύνσεως της κατοικίας του. 6. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει αποδεικνυόμενη με προσκομιζόμενους τίτλους κτήσεως (συμβόλαια) ακίνητη περ ιουσία αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ή να ορίσει άλλον αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα εγγυηθεί για τη παρούσα μίσθωση και ο οποίος με τη σειρά του θα έχει ακίνητη περιουσία στο όνομά του αντικειμενικής αξίας άνω των Σε περίπτωση που, αυτός που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχει μόνιμη κατοικία στην Αθήνα, οφείλει με έγγραφη δήλωσή του, που θα καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού να διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα καθορίζοντας και την ακριβή διεύθυνση και τηλέφωνό του. Σε περίπτωση παραλείψεως ή μη ανευρέσεως του ορισθησομένου αντικλήτου νόμιμος αντίκλητος είναι ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών προς τον οποίον ενεργείται εγκύρως κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που αφορά τον μετέχοντα, ιδιαίτερα δε τον τελευταίο πλειοδότη που αναδεικνύεται ανάδοχος.

3 Αν στο διαγωνισμό λαμβάνει μέρος προσωπική εταιρεία, τα ανωτέρω 3,4 και 5 πρέπει να υποβληθούν από κάθε ομόρρυθμο εταίρο, αν δε πρόκειται περί ΕΠΕ από τον διαχειριστή και κάθε εταίρο και αν πρόκειται για ΑΕ από τα μέλη του ΔΣ αυτής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων είναι γνώστης της πραγματικής κατάστασης στην οποία ευρίσκονται οι λουτρικές εγκαταστάσεις των Ιαματικών Πηγών Θερμής και ότι ουδεμία επιφύλαξης διατηρεί ως προς αυτήν. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30/03/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΕΤΑΑ, Μάρνη 22, , Αθήνα, στον 2 ο όροφο ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Πληροφορίες και όροι διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΤΑΑ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Μάρνη 22, , Αθήνα, 1 ος όροφος, Φωτεινή Χουρδάκη τηλ και Δημοσθένης Ιωαννίδης ). Ο διαγωνισμός διενεργείται με ενσφράγιστες προσφορές αποκλειόμενης της δια προφορικών προσφορών συνεχίσεώς του, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι της προσδιορισθείσας ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεσμεύονται με την προσφορά τους επί 60 ημέρες από της επομένης του διαγωνισμού. Η Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό τηρεί πρακτικά στα οποία καταχωρούνται όλα τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο διαγωνισμό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η δε υποχρέωση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει τα πρακτικά με απόφαση της Επιτροπής, που διενεργεί το διαγωνισμό και χωρίς άλλη διατύπωση, καταπίπτει υπέρ του ΕΤΑΑ η εγγύηση συμμετοχής του και γίνεται μνεία, λόγω ποινικής ρήτρας στα πρακτικά της αρνήσεώς του να τα υπογράψει. Στην περίπτωση αυτή το ΕΤΑΑ κατά την ελεύθερη κρίση του δύναται να ανακηρύξει ως τελευταίο πλειοδότη τον αμέσως προηγούμενο του εκπεσθέντος ή να επαναλάβει το διαγωνισμό. Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων (άρθρο 42 ΠΔ 715/79). ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ Μετά το πέρας του διαγωνισμού τα πρακτικά αυτού μαζί με τις εγγυήσεις των συμμετασχόντων σε αυτόν και κάθε άλλο έγγραφο υποβάλλονται στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, το οποίο αποφασίζει περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι το μίσθωμα που προσφέρεται, σε συνδυασμό με την επαγγελματική πείρα και τα προσόντα του πλειοδότη στην εκμετάλλευση ανάλογων επιχειρήσεων. Το ΔΣ του ΕΤΑΑ δύναται να μην αποδεχθεί τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή του αν κρίνει ασύμφορο τούτον ή να αποφασίσει με αιτιολογημένη

4 απόφασή του υπέρ της κατακυρώσεως ουχί στον τελευταίο πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσέφεραν το ίδιο μίσθωμα, το ΔΣ του ΕΤΑΑ αποφασίζει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την κατακύρωση στον υποψήφιο που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα. Η περί κατακύρωσης ή μη απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ είναι ανέλεγκτη. Η για οποιοδήποτε λόγο μη κατακύρωση του διαγωνισμού δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη ή οποιουδήποτε άλλου που συμμετέχει σ αυτόν. Εάν το ΔΣ κρίνει ασύμφορο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ή δεν προσέλθει ουδείς ενδιαφερόμενος στον διενεργηθέντα διαγωνισμό τότε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται και προκηρύσσεται από το ΔΣ του ΕΤΑΑ με τους όρους της αρχικής διακήρυξης. Για τη διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού απαιτείται η προ 10 ημερών δημοσίευση της νέας διακήρυξης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η μίσθωση ορίζεται για τρεις (3) λουτρικές περιόδους, ήτοι εκείνη των ετών έως και Η λουτρική περίοδος θεωρείται ότι αρχίζει την 1 η Ιουνίου και λήγει την 15 η Οκτωβρίου. Σιωπηρή παράταση του χρόνου μισθώσεως δεν χωρεί σε καμιά περίπτωση. Ρητώς δηλούται ότι επί της μισθώσεως των Ιαματικών Πηγών δεν έχουν εφαρμογή οι περί εμπορικών μισθώσεων διατάξεις. ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ως ελάχιστο μίσθωμα για την πρώτη λουτρική περίοδο (2011) ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ) και είναι καταβλητέο σε τρεις ισόποσες δόσεις, ήτοι 1 η Ιουνίου, 31 Αυγούστου και 31 Οκτωβρίου Για κάθε μία από τις επόμενες λουτρικές περιόδους, το εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή μηνός Απριλίου κάθε έτους, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης για τις επόμενες λουτρικές περιόδους, το μίσθωμα είναι καταβλητέο σε τρεις ισόποσες δόσεις, ήτοι 1 η Ιουνίου, 31 Αυγούστου και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Το χαρτόσημο του μισθώματος, τα δημοτικά τέλη και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους βαρύνουν τον μισθωτή. Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος από της κατακύρωσης της μίσθωσης και μετά. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

5 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσόν των επτακοσίων πενήντα ευρώ ( 750,00 ) και θα καταβάλλεται με γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων Τραπεζών στην Ελλάδα, η δε διάρκεια ισχύος της θα είναι η ίδια με εκείνη της υποβληθείσας προσφοράς. Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος. Ο ανάδοχος προ της υπογραφής του μισθωτηρίου Συμβολαίου υποχρεούται να καταβάλλει στο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσο με το ήμισυ του μισθώματος της πρώτης λουτρικής περιόδου το οποίο θα επιτευχθεί. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να καταβάλει ως εγγύηση καλής εκτέλεσης το ήμισυ της διαφοράς από την αναπροσαρμογή του μισθώματος των δύο επόμενων λουτρικών περιόδων, η δε καταβολή θα γίνεται κατά την έναρξη εκάστης λουτρικής περιόδου. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καταβάλλεται με Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή μιας από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες στην Ελλάδα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει ισχύ μέχρι την 28/01/2014 και μετά την λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου επιστρέφεται στον ανάδοχο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Εκείνος που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης οφείλει σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της περί κατακυρώσεως αποφάσεως του διαγωνισμού να προσέλθει στα γραφεία του ΕΤΑΑ ή εφόσον ειδοποιηθεί προς τούτο στα γραφείου του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ Λέσβου προς υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, αφού εκπληρώσει προηγουμένως όλες τις υποχρεώσεις του (προσκόμιση εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της συμβάσεως κλπ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό του ημίσεως του συμφωνηθέντος μισθώματος. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, η δε εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. 2. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική μεταβίβαση της χρήσης του μισθίου είτε με υπεκμίσθωση είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και με οποιοδήποτε τύπο από τον μισθωτή σε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. 3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το Υδροθεραπευτήριο, καθ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως στο πρέπον τουριστικό επίπεδο και να εκμεταλλεύεται αυτό κατά τρόπον που να εξυπηρετεί πλήρως τους λουόμενους και τις τουριστικές επιδιώξεις του ΕΟΤ. Οι υποχρεώσεις αυτές ρητώς συμφωνούνται ως ουσιώδης όρος της συμβάσεως. 4. Το μισθωτή βαρύνει η δαπάνη για τις απαραίτητες για τη λειτουργία των Λουτρών και εγκαταστάσεων λουτήρων, εργασίες αποχέτευσης ύδρευσης κλπ 5. Η ευθύνη και η μέριμνα για την έκδοση αδείας λειτουργίας των Λουτρών (αν απαιτείται) ανήκει στον μισθωτή και πραγματοποιείται με δική του δαπάνη. 6. Για κάθε έργο, πέραν των καθοριζομένων από τη διακήρυξη αυτή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την κατασκευή του να λαμβάνει έγγραφη έγκριση από το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. Σε αντίθετη περίπτωση το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ μπορεί, το μεν να καταγγείλει την μίσθωση, το δε να προβεί στην καταστροφή αυτού (του έργου) με δαπάνες του αναδόχου κατά την ελεύθερη κρίση του.

6 7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαφυλάττει τα δικαιώματα του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ επί του μισθίου και γενικά του Συγκροτήματος Θερμής, να καταγγέλλει αμέσως κάθε καταπάτηση καθώς και κάθε απόπειρα καταπάτησης ευθυνόμενος απέναντι στο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ για κάθε, έστω και από ελαφρά αμέλεια, βλάβη, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων. 8. Κατά τη λήξη της συμβάσεως ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ το μίσθιο στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε. 9. Το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, σε περίπτωση που αποφασίσει την αξιοποίηση των θερμοπηγών και της εν γένει περιοχής των, δύναται να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε και αζημίως γι αυτό τη μίσθωση, κατόπιν εξάμηνης προειδοποίησης. Αν ο ανάδοχος δεν αποδώσει κενό και ελεύθερο το μίσθιο μετά την πάροδο του 6μηνου από τη σχετική προειδοποίηση, τότε καταπίπτει σε βάρος του ποινική ρήτρα ποσού 400 για κάθε μέρα καθυστέρησης απόδοσης του μισθίου. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης και χωρίς την αποδοχή του το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ δεν θα προχωρούσε στην εκμίσθωση του ακινήτου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ Το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στον ανάδοχο στην υπάρχουσα κατάσταση αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Αν διατυπωθούν παράπονα κατά του αναδόχου και του προσωπικού του και διαπιστωθούν παραβάσεις της διακήρυξης αυτής ή άλλων διατάξεων ή των κανονισμών περί υδροθεραπευτηρίων κλπ και των καθοριζομένων αντιστοίχως υποχρεώσεων, επιβάλλεται στον ανάδοχο, χρηματικό πρόστιμο μη αποκλειομένης και αυτής της εκπτώσεως. 2. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ κατά της οποίας ο ανάδοχος δηλώνει από τώρα ότι παραιτείται οιασδήποτε προσφυγής ή ενστάσεως και αναγνωρίζει αυτήν ως υποχρεωτική για αυτόν και αμέσως εκτελεστή. 3. Η παράβαση από τον τελευταίο πλειοδότη ή τον ανάδοχο οιουδήποτε όρου της διακήρυξης ή υποχρεώσεως που απορρέει από άλλες διατάξεις, δύναται να συνεπάγεται την κήρυξη του ως εκπτώτου με απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Κατά της περί εκπτώσεως αποφάσεως του ΔΣ του ΕΤΑΑ, εφόσον η διάταξη στην οποία βασίζεται δεν αποκλείει αυτό, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του ΔΣ του ΕΤΑΑ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της περί εκπτώσεως αποφάσεως. Η απόφαση του ΔΣ σε περίπτωση ασκήσεως εμπρόθεσμης προσφυγής είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, προσφυγή ή ένσταση και είναι υποχρεωτική και αμέσως εκτελεστή. 4. Η κήρυξη εκπτώτου του τελευταίου πλειοδότη ή αναδόχου επιφέρει τις εξής συνέπειες κατά περίπτωση: α) Καταπίπτει υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ η κατατεθείσα εγγύηση ως ποινική ρήτρα μη υπολογιζόμενη στις τυχόν οφειλές του εκπτώτου, τελευταίου πλειοδότη ή αναδόχου. β) Ο τελευταίος πλειοδότης ή ανάδοχος χάνει κάθε δικαίωμα που έχει από την παρούσα ή τη σύμβαση ως και το δικαίωμα επί των έργων που έχει εκτελέσει. γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στο ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ το μίσθιο ελεύθερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της περί εκπτώσεως αποφάσεως ή,

7 αν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή σύμφωνα με τα ανωτέρω, από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της δυσμενούς για αυτόν αποφάσεως του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Σε περίπτωση καθυστερήσεως θα υπόκειται στην οριζόμενη ποινική ρήτρα, θα εξώνεται δε κατά την προβλεπόμενη στο νόμο νομική διαδικασία. Για κάθε ημέρα καθυστερήσεως παραδόσεως εν όλω ή εν μέρει των Ιαματικών Πηγών από της προ τούτο εντολής λόγω εκπτώσεως ή λήξεως της παραχωρήσεως ή λύσεως αυτής, καθορίζεται ως ποινική ρήτρα που καταπίπτει υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ το ποσό των 400. δ) Ο κηρυχθείς έκπτωτος ανάδοχος είναι πάντα υπεύθυνος για κάθε ζημιά του ΕΤΑΑ. 5. Κάθε οφειλή του τελευταίου πλειοδότη ή του αναδόχου, που προκύπτει από τη διακήρυξη αυτή, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, είτε με κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία. Τίτλο εκτελεστό για βεβαίωση και είσπραξη κάθε οφειλής, αποτελεί η απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή. 2. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απολύτως προς τις διατάξεις που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν μελλοντικά για τα Υδροθεραπευτήρια και στις διαταγές που εκδίδονται κάθε φορά για τον τρόπο λειτουργίας αυτών. 3. Τα δικαιώματα τα οποία ο ανάδοχος δικαιούται να εισπράττει από τους λουόμενους θα είναι τα νόμιμα που καθορίζονται κάθε φορά. Για την είσπραξη των λουτρικών δικαιωμάτων ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί εισιτήρια για κάθε κατηγορία λουτρικού δικαιώματος, τα οποία θα εκτυπώνει με δικές του δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις και αποφάσεις του ΕΟΤ και θα φέρει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση από την αιτία αυτή. 4. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα από τις κείμενες διατάξεις τυχόν επιβαλλόμενα βιβλία και στοιχεία. 5. Το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ θα διενεργεί τον έλεγχο της τηρήσεως των υποχρεώσεων του αναδόχου γενικώς. 6. Το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ δεν έχει ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για αποζημίωση ή απαλλαγή ή μείωση του μισθώματος ή παράταση του χρόνου παραχωρήσεως από το λόγο ότι υπέστη ζημίες ή βλάβες ή δεν μπόρεσε να λειτουργήσει τα Λουτρά από οποιαδήποτε αιτία, ιδιαίτερα λόγω αλλοιώσεως της φύσεως ή ποιότητας των υδάτων (Ιαματικών Πηγών) ή μειώσεως της ποσότητας αυτών. 7. Το προσωπικό των Υδροθεραπευτηρίων των Ιαματικών Πηγών προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό υδροθεραπευτηρίων, προσλαμβάνεται δε και απολύεται σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδει κάθε φορά ο ΕΟΤ 8. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάσταση του προσωπικού θεωρημένη αρμοδίως. 9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει απροφασίστως με εντολή του ΕΟΤ ή του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ στην απομάκρυνση από τις υπηρεσίες του οποιουδήποτε από το

8 προσωπικό, εφόσον διατυπωθούν δικαιολογημένα παράπονα ή διαπιστωθεί ακαταλληλότητα αυτού. 10. Ιατρός Επόπτης Χρόνος λειτουργίας Οι υπό του ΕΟΤ διοριζόμενοι ιατρός και επόπτης ασκούν γενικά την εποπτεία για την ομαλή λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, ο δε ανάδοχος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και υποδείξεις αυτών. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αναντιρρήτως με τις περί υδροθεραπευτηρίων εκδιδόμενες διατάξεις, ιδιαίτερα δε με εκείνες που αφορούν την τήρηση των όρων υγιεινής, καθαριότητος, εξυγιάνσεως και καλής εμφανίσεως υδροθεραπευτηρίων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυστηρά την σειρά προτεραιότητας των λουομένων βάσει του αύξοντα αριθμού των εκδιδομένων κάθε φορά εισιτηρίων λούσεων ή άλλου τρόπου που έχει καθοριστεί από τον ΕΟΤ ή του Κανονισμού. Ο χρόνος λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου είναι εκείνος που καθορίζεται κάθε χρόνο από απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ. Ο ανάδοχος σε ότι αφορά την λειτουργία της λουτροπόλεως είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού των λουτροπόλεων 11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον ΕΟΤ κάθε μήνα δελτία στατιστικής ή άλλα στοιχεία κινήσεως της λουτροπόλεως του προηγούμενου μήνα. 12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αμοιβή να εισπράττει για λογαριασμό του ΕΟΤ το σχετικό τέλος και να αποδίδει αυτό εγκαίρως, ευθυνόμενος ως δημόσιος υπόλογος έναντι του ΕΟΤ για τη διαχείριση των εισπραττομένων. 13. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την αξία των εντύπων και βιβλίων, εισιτηρίων λούσεως κλπ, τα οποία χορηγούνται από τον ΕΟΤ. 14. Σε περίπτωση εκτελέσεως οιουδήποτε έργου, αυτό παραμένει μετά τη λήξη της μισθώσεως ή της καθ οιουδήποτε τρόπο λύσης της συμβάσεως σε όφελος του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται αποζημίωση. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Ο τελευταίος πλειοδότης ανεξαρτήτως της κατοικίας του ή της τοποθεσία των Ιαματικών Πηγών, θα ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων των Αθηνών, τα οποία καθίστανται αρμόδια κατά παρέκταση για κάθε δικαστική ενέργεια του ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. Αθήνα, 08/03/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΑΜΥΝΗΣ ΒΙ046-ΦΚΒ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δημ. Σούτσου 40 Τ.Κ. 11521 Τηλ. 2108705174-2108705054 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/ 16-04-2014 1. Ανακοινώνεται ότι την 3/6/14 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 1878/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 2104893000

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Y Π ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 28-11-2014 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 09/03/2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ά ρ θ ρ ο 1ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα