ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : , Σειενκ.: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy)"

Transcript

1 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : , Σειενκ.: , πλαγσλίζηξηεο / ζπλαγσληζηέο, 12/12/2005 Φίιεο θαη θίινη, Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεκεζνύ, κνηξάδεηαη καδί κε όια ηα κέιε θαη θίινπο ηνπ Κηλήκαηνο, απηό ην θσηνγξαθηθό απνινγηζκό ησλ θπξηόηεξσλ πεπξαγκέλσλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. Με ηε ζθιεξή δνπιεηά καο πεηύρακε πνιιά ηα δπν ηειεπηαία ρξόληα. Γώζακε ληθεθόξα ηηο κάρεο ηνπ Γεκνςεθίζκαηνο θαη ησλ Δπξσεθινγώλ. Ξαλαδσληαλέςακε παιηνύο ζπιιόγνπο. Ξαλαθέξακε θνληά καο παιηνύο ζπλαγσληζηέο. Φέξακε καδί καο λένπο θίινπο. Ήιζακε ζε επαθή κε ηελ επξύηεξε θνηλσλία. Νηώζακε μαλά ηελ αηζηνδνμία γηα λέεο δπλαηόηεηεο θαη λέεο πξννπηηθέο. Γηα ην θίλεκα καο θαη γηα ην δεκνθξαηηθό ζνζηαιηζκό. Σν κήλπκα πνπ ζέινκε λα ζηείινκε είλαη πσο κπνξέζακε λα θάλνπκε όια απηά γηαηί δνπιέςακε ζθιεξά, γηαηί δνπιέςακε νκαδηθά, γηαηί δνπιέςακε ελσκέλνη θαη νκόζπκνη. Μπνξνύκε λα θάλνπκε αθόκα πεξηζζόηεξα. Καη ζα θάλνκε αθόκα πεξηζζόηεξα. Σν 2006 ζα είλαη έλαο ρξόλνο παξαγσγηθόο θαη ληθεθόξνο γηα ην Κ ΔΓΔΚ Με ζπλαγσληζηηθνύο ραηξεηηζκνύο Νίθνο Νηθνιαΐδεο Πξόεδξνο ΔΔ Λεκεζνύ Κ ΔΓΔΚ Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεκεζνύ ηνπ Κ ΔΓΔΚ εύρεηαη ζε όια ηα κέιε θαη θίινπο θαη ζε όιν ην ιαό ηεο Λεκεζνύ ΥΡΟΝΗΑ ΠΟΛΛΑ θαη θάζε αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή επηπρία. Σα κέιε ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Λεκεζνύ: 1. Νίθνο Νηθνιαΐδεο, Πξόεδξνο 8. Κάιηα Κίηζε 15. Σάθεο Νηθνιάνπ 2. Αλδξέαο Οκήξνπ, Αλ. Πξόεδξνο 9. Γεώξγηνο Κιεάλζνπο 16. Δξαζκία Παλαγηώηνπ 3. Ζιίαο Ησαθείκ, Δπ. Οξγαλσηηθόο 10. Αδάκαο Κόκπνο 17. Αλδξέαο Πηηηάθαξαο 4. Υξίζηνο Αξηζηνηέινπο 11. Αληξνύιια Κνλλαξή 18. Φνίβε Ρηδνπνύινπ 5. Γώξα Γηαιινπξίδνπ 12. ηέιηνο Μαξθίδεο 19. Αλδξέαο Υ Κπξηαθνο 6. ηάζεο Γξεγνξίνπ 13. Ρόεο Μηραειίδεο 20. Υξηζηάθεο Υξηζηνθόξνπ 7. Θσκάο Καηζηώλεο 14. Αλδξέαο Νενθύηνπ δελ μερλώ

2 ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ 2. «Ζ Κύπξνο ηεο Δπξώπεο ε Κύπξνο ηνπ κέιινληνο» Ζ Κύπξνο ζην λέν Δπξσπατθό πεξηβάιινλ ηηο 19/3/04 δηνξγαλώζεθε εθδήισζε κε νκηιεηέο ηνλ Δπξσβνπιεπηή ηνπ ΠΑΟΚ πληαγκαηνιόγν Γεκήηξε Σζάηζν, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Κ ΔΓΔΚ Γηαλλάθε Οκήξνπ θαη ηνλ Δπίηηκν Πξόεδξν Βάζν Λπζζαξίδε. ηηο 1/2/04 ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεκεζνύ Κ ΔΓΔΚ θαη ε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Κύπξνπ ηνπ ΠΑΟΚ, δηνξγάλσζαλ ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο εθδήισζε κε ην πην πάλσ ζέκα. Οκηιεηέο ήηαλ ν Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο θαη Γεκόζηαο Σάμεο Γώξνο Θενδώξνπ θαη ν Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο Γηάλλεο Μαγθξηώηεο. Σε εθδήισζε ραηξέηεζαλ εθ κέξνπο ηεο ΔΓΔΚ θαη ηνπ ΠΑΟΚ αληίζηνηρα ν Νίθνο. Νηθνιαΐδεο θαη Θαλάζεο Κσλζηαληάο. Γώξνο Λνΐδνπ ρξόληα κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Γώξνπ Λνΐδνπ, δηνξγαλώζεθε από ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή ηνπ Κ ΔΓΔΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηε νζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Κίλεζε θαη ην Γήκν Αγίνπ Αζαλαζίνπ εθδήισζε ηηκήο θαη κλήκεο γηα ηνλ ήξσα πνηεηή ζην νκώλπκν πάξθν ζηνλ Άγην Αζαλάζην. Οκηιεηήο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν Πξόεδξνο ηνπ Κηλήκαηνο Γηαλλάθεο Οκήξνπ, ελώ εηζαγσγηθή νκηιία θαηέζεζε ν Δπίηηκνο Πξόεδξνο Βάζνο Λπζζαξίδεο. Καιιηηερληθό πξόγξακκα παξνπζίαζε θιηκάθην ηεο Υνξσδίαο «Λεύηεξνο» ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Κ. Κσλζηαληηλίδε.

3 Πνιπηερλείν ηηο 23/11/04, ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή θαη ε Νενιαία νζηαιδεκνθξαηώλ ηίκεζαλ ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ κε κηα πξσηόηππε εθδήισζε πνπ δηνξγαλώζεθε ζηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο «Μπνπάη Ζρώ 75». Ζ εθδήισζε, ήηαλ κηα αλαδξνκή, δηαλζηζκέλε κε αγσληζηηθά ηξαγνύδηα, ζηα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ ζεκάδεςαλ ηε λεόηεξε Διιεληθή θαη Κππξηαθή ηζηνξία, από ηελ θαηνρή, ζηελ εμέγεξζε ησλ θνηηεηώλ κέρξη ην πξαμηθόπεκα θαη ηελ εηζβνιή. Κύξηνο νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν Πξόεδξνο ηεο ΔΓΔΚ Γηαλλάθεο Οκήξνπ, έγηλαλ δε παξεκβάζεηο θαη αλαθνξέο θαη από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο. Σν θαιιηηερληθό πξόγξακκα θαηαξηίζηεθε θαη εθηειέζηεθε από ηνπο Παλίθν Σξηκηθιηληώηε, Γηώξγν Λώξε θαη Μάξην Υξηζηνθίλε. Γεκνςήθηζκα θαη Δπξσεθινγέο Ζ Δπαξρηαθή Οξγάλσζε Λεκεζνύ κπήθε κε δπλακηζκό θαη πλεύκα ελόηεηαο θαη νκνζπκίαο ζηε δηαθώηηζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ γηα ην Γεκνςήθηζκα. Ακέζσο κεηά, ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή, ηα ζηειέρε θαη ηα κέιε καο κπήθαλ παλέηνηκνη ζηνλ πξνεθινγηθό αγώλα γηα ηηο πξώηεο Δπξσεθινγέο ηεο παηξίδαο καο. Με δεθάδεο ζπγθεληξώζεηο ζε ζπιιόγνπο θαη ζε ηνπηθέο νξγαλώζεηο ζηελ πόιε, κε εμνξκήζεηο θαη επηζθέςεηο ζηελ ύπαηζξν, κε πξνζσπηθή επαθή από ζπίηη ζε ζπίηη, πεηύρακε ηα γλσζηά εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. ηηο θσηνγξαθίεο θαίλνληαη ζηηγκηόηππα από πξνεθινγηθή νκηιία ζην Φνηλί, θαη από ηε κεγάιε κεηεθινγηθή ζπγθέληξσζε ζε μελνδνρείν ηεο Λεκεζνύ. Δθδήισζε γηα ην Δπξσπατθό ύληαγκα Ζ Θεκαηηθή Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ δηνξγάλσζε ζηηο 25/2/05 εθδήισζε γηα ηελ λέα Δπξσπατθή πληαγκαηηθή πλζήθε κε νκηιεηέο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Κηλήκαηνο Γηαλλάθε Οκήξνπ θαη ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη πξώελ κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλέιεπζεο Παλαγηώηε Ησαθεηκίδε.

4 Δθδήισζε Γώξνπ Λνΐδνπ 2005 Πεξηθεξεηαθό πλέδξην νζηαιηζηηθήο Γηεζλνύο 4. ηηο επηεκβξίνπ 2005 έγηλε ζηε Λεκεζό Πεξηθεξεηαθό πλέδξην ηεο νζηαιηζηηθήο Γηεζλνύο κε ζέκα «Οη Γπλαίθεο γηα ηελ εηξήλε». ην πλέδξην κίιεζαλ κεηαμύ άιισλ ν Πξόεδξνο ηεο ΔΓΔΚ Γ. Οκήξνπ, ν Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο θαη Γεκόζηαο Σάμεο Γ. Θενδώξνπ, ε Πξόεδξνο ηεο νζηαιηζηηθήο Γηεζλνύο Γπλαηθώλ Pia Locatelli, ε Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ρ. Μαπξνληθόια, ε Αληηπξόεδξνο ηεο.γ. Μ. Αιεμάθε. ην ζπλέδξην παξεπξέζεθαλ εθπξόζσπνη γπλαηθείσλ νξγαλώζεσλ από ηελ Σνπξθνθππξηαθή θνηλόηεηα θαη από ην εμσηεξηθό. ηηο 16/9/05 πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαζηεξσκέλε εηήζηα εθδήισζε ηηκήο θαη κλήκεο Γώξνπ Λνΐδνπ ζην κλεκείν ηνπ ήξσα ζηνλ Αγ. Αζαλάζην. Οκηιεηήο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν Βνπιεπηήο Λεκεζνύ θαη Α Αληηπξόεδξνο ηνπ Κηλήκαηνο Μαξίλνο ηδόπνπινο. Ζ όιε εθδήισζε πεξηιάκβαλε ραηξεηηζκνύο θαη θαιιηηερληθό πξόγξακκα από θιηκάθην ηεο ρνξσδίαο «Λεύηεξνο». (ηε θσηνγξαθία άλσ δεμηά ε αδειθή ηνπ ήξσα, Αζελνύια, θαηαζέηεη ζηεθάλη) 45-άρξνλα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο -Παξνπζίαζε βηβιίνπ Φ. σθξάηνπο Πνιπηερλείν 2005 Αθόκα κηα ρξνληά ε Μπνπάη «Ζρώ 75» ηνπ Γόξε Γξεγνξηάδε, θηινμέλεζε ηελ εθδήισζε ηηκήο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη θαηαδίθεο ηνπ Φεπδνθξάηνπο πνπ δηνξγάλσζε ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή. Κύξηνο νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν Γήκαξρνο Λεπθάξσλ θαη Β Αληηπξόεδξνο νθνθιήο νθνθιένπο. ηελ εθδήισζε παξνπζηάζηεθε κνπζηθό αθηέξσκα ζην Μίθε Θενδσξάθε από ην κνπζηθό ζρήκα «Αξίνλεο» ηηο 2/11/05, ζε εθδήισζε γηα ηα 45 ρξνλα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, παξνπζηάζηεθε ην βηβιίν ηνπ Φύηνπ σθξάηνπο «Σα παξαζθήληα ηεο Επξίρε θαη ν ξόινο ηεο Διιάδνο» από ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο θαη Γεκόζηαο Σάμεο Γώξν Θενδώξνπ θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Νίθν Νηθνιαΐδε

5 ΜΑΕΗΚΔ / ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 5. Δθδήισζε ηηκήο Ακεξίθνπ Αξγπξίνπ Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή ηίκεζε ζηηο 25/5/04 ζε καδηθή εθδήισζε ην πνιύρξνλν επηζηεκνληθό, θνηλσληθό θαη θηιαλζξσπηθό έξγν ηνπ γηαηξνύ Ακεξίθνπ Αξγπξίνπ. Ζ εθδήισζε πεξηειάκβαλε, κεηαμύ άιισλ, νκηιίεο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Κ ΔΓΔΚ Γηαλλάθε Οκήξνπ, ηνλ Δπίηηκν Πξόεδξν Βάζν Λπζζαξίδε, κηα νπηηθναθνπζηηθή παξνπζίαζε γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ηηκώκελνπ θαη θαιιηηερληθό πξόγξακκα κε ηελ mezzo soprano Καίηε Οηθνλνκίδνπ θαη ηηο Δηξήλε θαη Ρέλα Κόκπνπ ζην πηάλν θαη ζην κπνπδνύθη αληίζηνηρα. Δθδήισζε ηηκήο Νίθνπ Εάκπνγινπ Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεκεζνύ ηίκεζε ζηηο 21/2/05 κέζα ζε έλα ππθλό αθξναηήξην ην δηαθεθξηκέλν ζπκπνιίηε καο γηαηξό Νίθν Εάκπνγινπ. Οκηιεηέο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν Πξόεδξνο ηνπ Κ ΔΓΔΚ Γηαλλάθεο Οκήξνπ θαη ν Δπίηηκνο Πξόεδξνο Βάζνο Λπζζαξίδεο. Αλαθνξά ζην έξγν ηνπ ηηκώκελνπ έθαλε ν Αδάκαο Κόκπνο, κέινο ηεο ΔΔ θαη ΚΔ ηνπ θηλήκαηνο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθδήισζεο, ν γηαηξόο Εάκπνγινπ έδσζε δηάιεμε κε ζέκα «Καξθίλνο θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ζεξαπείαο» Ζκεξίδα ΑΠΔ από ηε Θεκαηηθή Πεξηβάιινληνο Ζ Θεκαηηθή Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηνπ Κηλήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή δηνξγάλσζε ζηηο 23/4/05 εκεξίδα κε ζέκα «Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εθαξκνγή θαη πξννπηηθέο ζηελ Κύπξν» Σελ εκεξίδα πξνζθώλεζαλ ν Πξόεδξνο ηνπ Κηλήκαηνο Γηαλλάθεο Οκήξνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Νίθνο Νηθνιαΐδεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Θεκαηηθήο Πεξηβάιινληνο Μάθεο Ρνπζζήο. Οη εηζεγεηέο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Γξ Πάλνο Παπαλαζηαζίνπ, ν Γξ Πιάησλαο Μπαιηάο, Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο από ηελ Διιάδα, ν Κσλζηαληίλνο Μαπξαληώλεο, ύκβνπινο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηελ Κύπξν, ν Υξηζηόδνπινο Φαξθσλίδεο, ηνπ Ηδξύκαηνο Σερλνινγίαο Κύπξνπ θαη ν Ησάλλεο Λέθαο ηεο ΑΖΚ. Σελ εθδήισζε ζπληόληζε ν Γξ Αλδξέαο Αιεμάλδξνπ, Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο.

6 εηζκνί, ηζνπλάκη θαη Κύπξνο Ζ Θεκαηηθή Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ Λεκεζνύ δηνξγάλσζε ζηηο 23/3/05 δηάιεμε από ηνλ Γξ Πόιπ Μηραειίδε, Μεραληθό Γεσιόγν κε ην πην πάλσ ζέκα. Δηζαγσγηθή ηνπνζέηεζε έθαλε ν Γξακκαηέαο ηεο Θεκαηηθήο Υξηζηόθνξνο Νηθνιαΐδεο. 6. Καζαξηζκόο παξαιηώλ Με επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο, νκάδα από κέιε θαη θίινπο ηνπ Κηλήκαηνο πξαγκαηνπνίεζαλ θαζαξηζκό ηεο παξαιίαο «Γαζνύδη». ηελ νκάδα ζπκκεηείραλ ν Βνπιεπηήο Λεκεζνύ θαη Α Αληηπξόεδξνο Μ. ηδόπνπινο, ν Πξόεδξνο ηεο ΔΔ Ν. Νηθνιαΐδεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Κίλεζεο Πξαζίλσλ Πξάζηλε Ζρώ Γ. Γξεγνξηάδεο. «Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο Πξννπηηθέο ζπνπδώλ θαη εξγνδόηεζεο» Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23/9/05 εθδήισζε ηεο ΝΔΟ κε εηζεγεηέο ηε ηέιια Σεξεηά, εθπξόζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ηνλ Αλδξέα Νενθύηνπ, θαζεγεηή Δκπνξηνιόγν θαη ην ηέιην Μπηίδε, Λεηηνπξγό ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Σελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ ν Νίθνο Νηθνιαΐδεο, Πξόεδξνο ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Λεκεζνύ ηνπ Κ ΔΓΔΚ, ν Υξίζηνο Αξηζηνηέινπο εθ κέξνπο ηεο ΝΔΟ. θαη ν Ηάθσβνο Ηαθώβνπ Πξόεδξνο ηνπ Γ ηεο ΟΔΛΜΔΚ. Σηο παξνπζηάζεηο θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε ζπληόληζε ν Γηώξγνο Σαιηαδώξνο, Δθπαηδεπηηθόο. ΔΠΗΚΔΦΔΗ Δ ΣΡΑΣΟΠΔΓΑ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ηξαηόπεδν Παιώδηαο Θενηόθνο Άγηνο ηέθαλνο ηηγκηόηππα από επηζθέςεηο αληηπξνζσπεηώλ ηνπ Κηλήκαηνο θαη ησλ καδηθώλ Οξγαλώζεσλ ηνπ ζε ζηξαηόπεδα ηεο Δζληθήο Φξνπξάο θαη ζε θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα κε ηελ επθαηξία ησλ γηνξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξoληάο. ηξαηόπεδν Μνλήο

7 ΠΔΡΗΟΓΔΗΔ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ. ΟΜΖΡΟΤ 7. Σα δύν ηειεπηαία ρξόληα ν Πξόεδξνο ηνπ Κηλήκαηνο καο, πέξα από ηηο δεθάδεο επηζθέςεηο ηνπ ζηελ επαξρία καο γηα ζπζθέςεηο θαη άιιεο εθδειώζεηο, πξαγκαηνπνίεζε θαη 9 νινήκεξεο πεξηνδείεο ζπλνδεπόκελνο από αμησκαηνύρνπο θαη ζηειέρε καο. Οη πεξηνδείεο ηνπ απηέο θάιπςαλ όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο κείδνλνο Λεκεζνύ, Κπβεξλεηηθά Γξαθεία, ην Ληκάλη, ην Ννζνθνκείν, ηελ Αζηπλνκία, ρνιηθέο Δθνξίεο θαη ρνιεία, ην ΔΒΔΛ, ηα Γξαθεία ηεο πξνζσξηλήο Γ. Δ. ηνπ ΣΔΠΑΚ, Κνηλνηηθά πκβνύιηα θαη Ξελνδνρεία. Πξαγκαηνπνίεζε επίζεο 4 κεγάιεο Πεξηθεξεηαθέο ζπγθεληξώζεηο ζηελ ύπαηζξν ηεο Λεκεζνύ γηα κειέηε θαη πξνώζεζε ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύζαλ 30 πεξίπνπ Κνηλόηεηεο. ΟΗ ΝΔΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΜΑ Σα Δγθαίλεηα ηνπ «Λεύηεξνπ» Δπηζθνπήο Ο «Ολήζηινο» Οκόλνηαο Σν πάξθν «Γ. Κξαληδηώηε ζην Σξαρώλη Ζ «ΝΔΑ ΓΔΝΖΑ» κεηά ηελ θαηαζηξνθή θαη ζήκεξα

8 Σηκή θαη δόμα ζ απηνύο πνπ αληηζηάζεθαλ 8. Μέζα ζε κηα θαηάκεζηε από θόζκν θαη ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε αίζνπζα έγηλε ην βξάδπ ηεο 1/7/05, ε εθδήισζε ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Λεκεζνύ ηνπ Κ ΔΓΔΚ πξνο ηηκήλ Μειώλ θαη θίισλ ηεο ΔΓΔΚ πνπ αληηζηάζεθαλ ελεξγά ελάληηα ζην πξνδνηηθό πξαμηθόπεκα ηεο 15 εο Ηνπιίνπ Ζ εθδήισζε άξρηζε κε ραηξεηηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο Λεκεζνύ Ν. Νηθνιαΐδε, ν νπνίνο αλέιπζε ηόζν ην ζθεπηηθό ηεο εθδήισζεο όζν θαη ηε δηαδηθαζία θαηαξηηζκνύ ηνπ θαηαιόγνπ ησλ ηηκσκέλσλ Αληηζηαζηαθώλ. Κύξηνη νκηιεηέο ζηελ εθδήισζε ήηαλ ν Πξόεδξνο ηεο ΔΓΔΚ Γ. Οκήξνπ θαη ν Δπίηηκνο Πξόεδξνο Β. Λπζζαξίδεο, νη νπνίνη θαη επέδσζαλ ηα δηπιώκαηα ζηνπο ηηκεζέληεο. Δθ κέξνπο ησλ ηηκεζέλησλ Αληηζηαζηαθώλ κίιεζε ν Α. Οκήξνπ, ν νπνίνο αθνύ επραξίζηεζε ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Λεκεζνύ, επέδσζε εθ κέξνπο ησλ Αληηζηαζηαθώλ ηηκεηηθέο πιαθέηεο ζηνλ Β. Λπζζαξίδε θαη Γ. Οκήξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ε Δπαξρηαθή Δπηηξνπή ηεο ΔΓΔΚ ηίκεζε κε ηηκεηηθή πιαθέηα ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο θαη Γεκόζηαο Σάμεο Γ. Θενδώξνπ, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ έκπξαθηε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ Αληηζηαζηαθώλ από ην θξάηνο. Ζ εθδήισζε πεξηειάκβαλε επίζεο πξνζθιεηήξην όισλ ησλ πεζόλησλ πξν, θαηά θαη κεηά ην πξαμηθόπεκα. Πξνβιήζεθε επίζεο ζε πξώηε πξνβνιή εηδηθό ληνθηκαληέξ ησλ γεγνλόησλ ηεο ηόηε επνρήο, παξαγσγήο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ Χκέγα ηεο Πάθνπ. Ζ εθδήισζε έθιεηζε κε αγσληζηηθά ηξαγνύδηα από ηνλ «Όκηιν Υνξσδηώλ Κ. Κσλζηαληηλίδε».

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ECOWEEK: από ηην Θεζζαλονίκη ζηο Μιλάνο και από ηην οικολογία ζηην καινοηομία

ECOWEEK: από ηην Θεζζαλονίκη ζηο Μιλάνο και από ηην οικολογία ζηην καινοηομία ECOWEEK: από ηην Θεζζαλονίκη ζηο Μιλάνο και από ηην οικολογία ζηην καινοηομία Η ECOWEEK 2011 ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ: Με κεγάιε επηηπρία νινθιεξώζεθε ην 6ν θαηά ζεηξάλ ζπλέδξην θαη εξγαζηήξηα «πξάζηλνπ» ζρεδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ 1 ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Παναγιώτατε Πάτερ και Γέσποτα Δκλεκτό ακροατήριο. Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο εθ ηεο ζέζεώο ηνπ θαη ηεο απνζηνιήο

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» 31 η Οκηωβρίοσ 2015 ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα