Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων"

Transcript

1 Eφαρµογές σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταµένων Α. Κανελλόπουλος Dr..tehn. ETH Zuerih, CUBUS HELLAS Ltd E. Mυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Εργαστήριο ανάλυσης και σχεδιασµού κατασκευών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λέξεις κλειδιά: ινοπλισµένο σκυρόδεµα, σκυρόδεµα υψηλής επιτελεστικότητας, λυγηροί στύλοι, προεντεταµένες δοκοί, σύµµικτες πλάκες, ενισχύσεις µε µανδύες ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία παρουσιάζονται εφαρµογές σκυροδεµάτων υπερυψηλής αντοχής. Οι εφαρµογές αναφέρονται τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάµενες κατασκευές και περιλαµβάνουν προκατασκευή λυγηρών στύλων, προκατασκευή δοκών, σύµµικτες πλάκες και ενίσχυση φορέων µέσω εφαρµογής µανδυών µικρών παχών µε υψηλή αντοχή σε θλίψη και εφελκυσµό. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως σκυρόδεµα υψηλής επιτελεστικότητας (Σ.Υ.Ε.), χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε σκυρόδεµα ικανοποιεί συγκεκριµένα κριτήρια που προτείνονται προκειµένου να αρθούν οι περιορισµοί των συµβατικών σκυροδεµάτων. Η κατηγορία των σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας περιλαµβάνει σκυροδέµατα που παρέχουν βελτιωµένη αντοχή στις περιβαλλοντικές επιρροές, αισθητά αυξηµένες αντοχές, ανθεκτικότητα στο χρόνο κλπ. Επίσης περιλαµβάνει σκυροδέµατα που µειώνουν σηµαντικά το χρόνο κατασκευής και επιτρέπουν την ταχύτατη επισκευή υφιστάµενων στοιχείων. Εποµένως δεν είναι δυνατό να δοθεί ένας µοναδικός ορισµός των Σ.Υ.Ε. χωρίς να εξετασθούν όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι παράµετροι που καθορίζουν την επιτελεστικότητα του σκυροδέµατος. Ο Forter (Foter 1994) όρισε το Σ.Υ.Ε. ως «ένα σκυρόδεµα που παρασκευάζεται µε κατάλληλα υλικά που συνδυάζονται σύµφωνα µε ένα επιλεγµένο σχέδιο µιγµάτων και αναµιγνύονται κατάλληλα, µεταφέρονται, τοποθετούνται, στερεοποιούνται, και συντηρούνται, έτσι ώστε το προκύπτον υλικό να επιδείξει άριστη απόδοση στην κατασκευή για την οποία προορίζεται και για τα φορτία στα οποία θα υποβληθεί για τον προβλεπόµενο χρόνο ζωής του». Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το ενδιαφέρον βαθµιαία έχει µετατοπιστεί από τη θλιπτική δύναµη σε άλλες ιδιότητες του υλικού, όπως το υψηλό µέτρο ελαστικότητας, η υψηλή πυκνότητα, η χαµηλή διαπερατότητα και η αντίσταση σε διάφορες µορφές προσβολής (Aitin και Neville 1993). Ένας ευρύτερος ορισµός του Σ.Υ.Ε. υιοθετήθηκε από το Amerian Conrete Intitute. Το Σ.Υ.Ε. ορίστηκε ως το σκυρόδεµα που καλύπτει τις ειδικές απαιτήσεις απόδοσης και οµοιοµορφίας που δεν µπορούν πάντα να επιτευχθούν µε τη χρήση µόνο των συµβατικών υλικών. Οι απαιτήσεις µπορούν να περιλάβουν βελτίωση διάφορων χαρακτηριστικών όπως π.χ. της σκυροδέτησης χωρίς διαχωρισµό, τις µακροπρόθεσµες µηχανικές ιδιότητες, την πρόωρη αντοχή, τη σταθερότητα του όγκου, ή το χρόνο ζωής σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος. Τα σκυροδέµατα που διαθέτουν πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά επιτυγχάνουν συχνά και την υψηλότερη αντοχή. Εποµένως τα Σ.Υ.Ε. είναι συχνά υψηλής αντοχής, αλλά το σκυρόδεµα υψηλής αντοχής µπορεί να µην είναι απαραιτήτως υψηλής επιτελεστικότητας. Στο εξωτερικό, τα σκυροδέµατα υψηλής επιτελεστικότητας έχουν αποκτήσει ευρύτατη χρήση εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στην Ελλάδα, τα πρώτα βήµατα για την παραγωγή σκυροδεµάτων υψηλής

2 επιτελεστικόητας έχουν ήδη γίνει από την εταιρεία ΑΓΕΤ-Ηρακλής, στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος που συγχρηµατοδοτείται από τη Γ.Γ.Ε.Τ, την ΑΓΕΤ-Ηρακλής και την CUBUS Hella και υλοποιείται σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασµού Κατασκευών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Το υλικό που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προαναφερθέντος προγράµµατος είναι ινοπλισµένο κονίαµα θλιπτικής αντοχής της τάξης των 110Μpa και υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τεχνολογικά προβλήµατα και εφαρµογές όπου το όφελος από τη χρήση σκυροδεµάτων υψηλής επιτελεστικότητας µπορεί να είναι ουσιώδες. Οι εφαρµογές που θα παρουσιασθούν είναι οι παρακάτω: Προκατασκευή λυγηρών στύλων. Προκατασκευασµένα στοιχεία µε ή χωρίς προένταση. Σύµµικτες κατασκευές. Ενίσχυση και αποκατάσταση φορέων µέσω εφαρµογής µανδυών µικρών παχών µε υψηλή αντοχή σε θλίψη και εφελκυσµό, ενίσχυση διατοµών ή προσθήκη οπλισµών µέσω συνάφειας και πρόσφυσης. Επιπροσθέτως το συγκεκριµένο υλικό µπορεί να βρει και άλλες εφαρµογές όπως Σε περιοχές εισαγωγής συγκεντρωµένων δυνάµεων (προένταση) όπου εµφανίζονται υψηλές τάσεις διάρρηξης. Σε επικαλύψεις έναντι διαβρωτικών µέσων (σωλήνες, σήραγγες, φρεάτια). Σε εφαρµογές προστασίας από εκρηκτικές ύλες όπου απαιτείται υψηλή εφελκυστική αντοχή. 2 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ TOY ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για το νέο υλικό τέθηκαν εξαρχής υψηλοί στόχοι, που αφορούσαν στο σύνολο των ιδιοτήτων του υλικού ούτως ώστε να µπορεί πράγµατι να χαρακτηρισθεί ως «σκυρόδεµα υψηλής επιτελεστικότητας» και όχι απλώς «σκυρόδεµα υψηλής αντοχής». Ο σχεδιασµός ξεκίνησε από τις ιδιότητας του νωπού σκυροδέµατος και επεκτάθηκε στις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος. 2.1 Ιδιότητες του νωπού σκυροδέµατος Οι βασικές απαιτήσεις για το νέο υλικό εστιάστηκαν κυρίως στα παρακάτω: Εργασιµότητά Λόγω της σχεδιαζόµενης χρήσης του νέου υλικού σε αντισεισµικές εφαρµογές ενισχύσεων υφιστάµενων κατασκευών, απαιτήθηκε υψηλή εργασιµότητα, παραπλήσια µε αυτήν των αυτοσυµπυκνούµενων σκυροδεµάτων (βλέπε Σχήµα 1). Χρόνος πήξης Ο χρόνος πήξης του νέου υλικού πρέπει να επιτρέπει ικανό χρόνο επεξεργασίας ειδικά τις θερµότερες περιόδους του έτους. Απ την άλλη πλευρά, λόγω της σχεδιαζόµενης εφαρµογής σε υφιστάµενες κατασκευές απαιτήθηκε η δυνατότητας ταχείας αφαίρεσης των ξυλοτύπων. Συντήρηση Το νέο υλικό πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για εφαρµογές και εκτός εργοστασίων προκατασκευής, όπου υπάρχει γενικώς η δυνατότητα προσεκτικής συντήρησης. Αντοχή σε απόµιξη Λόγω της χρήσης ινών για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του υλικού, λήφθηκε ιδιαίτερη µέριµνα ούτως ώστε να µην παρατηρείται απόµιξη των ινών και γενικώς το υλικό να διατηρεί την οµοιογένειά του µετά από τη διέλευσή του από τους συνήθεις µηχανισµούς άντλησης. 2.2 Ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος Οι βασικές απαιτήσεις για το νέο υλικό εστιάστηκαν κυρίως στα παρακάτω:

3 Θλιπτική αντοχή Για τη θλιπτική αντοχή τέθηκε εξ αρχής ο στόχος των 100ΜPa. Ήδη το υλικό που αναπτύχθηκε διαθέτει θλιπτική αντοχή µεγαλύτερη των 110 ΜPa. Σχήµα 1: Εργασιµότητα του νέου ινοπλισµένου σκυροδέµατος Εφελκυστική καµπτική αντοχή Η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος παίζει πρωταρχικό ρόλο για εφαρµογές όπου αναπτύσσονται σηµαντικά εφελκυστικά πεδία τάσεων, όπως σε κόµβους πλαισίων, σε θέσεις εισαγωγής συγκεντρωµένων δυνάµεων, σε βλητρώσεις, στις θέσεις των διατµητικών ήλων σύµµικτων κατασκευών κλπ. Επίσης, η αυξηµένη εφελκυστική αντοχή οδηγεί και σε αυξηµένη αντοχή σε διάτµηση. Συνάφεια παλαιού-νέου σκυροδέµατος Η δυνατότητα του νέου σκυροδέµατος να συνδυάζεται µε υφιστάµενο σκυρόδεµα θεωρήθηκε εξ αρχής ως θεµελιώδης, αφού ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ερευνητικής οµάδας ήταν η εφαρµογή σε αντισεισµικές ενισχύσεις υφιστάµενων κατασκευών. Ικανότητα παραµόρφωσης Η ικανότητα παραµόρφωσης είναι µέγεθος που επηρεάζει αποφασιστικά την καταλληλότητα του υλικού για χρήση σε αντισεισµικές εφαρµογές. Ο κυρίαρχος παράγοντας για την παράµετρο αυτή είναι το ογκοµετρικό ποσοστό και ο τύπος των ινών που χρησιµοποιούνται. Στο συγκεκριµένο υλικό χρησιµοποιούνται ίνες µε αγκύρωση ούτως ώστε να αναπτύσσεται σύνθετος µηχανισµός εξόλκευσης µε τριβή θραύση των ινών και να αυξάνεται η ικανότητα παραµόρφωσης. Στα σχήµατα 2 και 3 δίνονται τυπικά διαγράµµατα επιβαλλοµένης δύναµης βέλους κάµψης καµπτόµενων δοκιµίων διαστάσεων 10x10x50m. Το διάγραµµα του σχήµατος 2 αντιστοιχεί σε δοκίµιο από ινοπλισµένο σκυρόδεµα, ενώ το διάγραµµα του σχήµατος 3 αντιστοιχεί σε δοκίµιο από τη τσιµεντοειδή µήτρα χωρίς ίνες. Η βελτίωση της ικανότητας παραµόρφωσης στο ινοπλισµένο δοκίµιο είναι θεαµατική. Συρρίκνωση Το θέµα της συρρίκνωσης είναι πολύ µεγάλης σηµασίας όταν πρόκειται για εφαρµογές σε υφιστάµενα κτίρια. Εάν το νέο υλικό συρρικνώνεται σηµαντικά, το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την υψηλή εφελκυστική αντοχή, πιθανόν να οδηγήσει σε πλήθος προβληµάτων, όπως η εισαγωγή παρασιτικών αυτογενών εντάσεων στα υφιστάµενα στοιχεία, ρηγµατώσεις κλπ. Τελικά η

4 ερευνητική οµάδα κατάφερε να προσδώσει στο νέο ινοπλισµένο υλικό εξαιρετικές ιδιότητες σε ότι αφορά τη συρρίκνωση (σχεδόν µηδενική). Ανθεκτικότητα Η ανθεκτικότητα του νέου ινοπλισµένου σκυροδέµατος είναι εξαιρετική καθώς διαθέτει ελάχιστο πορώδες, Total load (kn) Defletion (mm) Σχήµα 2: ιάγραµµα επιβαλλόµενης δύναµης βέλους κάµψης σε καµπτόµενο δοκίµιο ινοπλισµένου σκυροδέµατος Total load (kn) Defletion (mm) Σχήµα 3: ιάγραµµα επιβαλλόµενης δύναµης βέλους κάµψης σε καµπτόµενο δοκίµιο χωρίς ίνες.

5 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1 Κατασκευή λυγηρών στύλων Φ=30 m και l=10 m Στόχος του παραδείγµατος είναι η εφαρµογή Σ.Υ.Ε για την κατασκευή λυγηρού στύλου. ιερευνώνται τα παρακάτω θέµατα: H επιρροή της µειωµένης πλαστιµότητας του C100/115 (ε u =-2.2 ) έναντι του C25/30 (ε u =-3.5 ) καθώς και του συντελεστή ασφάλειας του σκυροδέµατος γ γ '=1.67 (C100/115) έναντι του γ =1.50 (C25/30). Η επιρροή της χρήσης ινών στο σκυρόδεµα C100/115 προς αύξηση της πλαστιµότητας και τη συνεισφορά σε ανάληψη εφελκυστικών τάσεων (f tm =10.0 N/mm 2 ). Η βελτίωση της αντοχής και πλαστιµότητας καθώς και της δυσκαµψίας µε χρήση µεταλλικού µανδύα (κοιλοδοκός ROR 298.5/2.9) 22.2 kg/m. Παραδοχές : πάκτωση κάτω οριζόντια στήριξη άνω, ύψος 10 m, διατοµή κυκλική Φ30 m. Ύψος στύλου : l=10m ιατοµή στύλου : κυκλική διαµέτρου D=30m Ποιότητες σκυροδέµατος: C25/30, C100/115 Χάλυβας οπλισµού : BSt 500. Χάλυβας δοµικός : FeE 235. Φορτία : Ίδιο βάρος στύλου 500kN (Μόνιµα), 200kN (Ωφέλιµα). Προπαραµόρφωση :5, δηλ. 50mm. Μέθοδος υπολογισµού : Μη γραµµική ανάλυση και ως προς το νόµο του υλικού (ρηγµατωµένη διατοµή), και ως προς την παραµόρφωση (στατική ανάλυση µε θεωρία 2 ης τάξης). Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Pyru 5 της εταιρείας Cubu. Αποτελέσµατα υπολογισµών 1 η περίπτωση : Σκυρόδεµα C25/30 ιαστασιολόγηση κατά DIN Οριζόντιο βέλος : mm Βράχυνση : mm Αξονική δύναµη / Ροπή Ν/Μ: -976 kn / 91.2 knm Λόγος φορτίου θλίψης οπλ./σκυροδέµατος : 1.72 Απαιτούµενος οπλισµός : 48.9 m 2 (ρ=6.9 %), Μάζα 384 kg Έλεγχος σε θραύση : γ κ =1.0 2 η περίπτωση : Σύµµεικτη διατοµή µε C25/30 ιαστασιολόγηση κατά DIN : Μάζα κοιλοδοκού :222 kg Οριζόντιο βέλος : 58.3 mm Βράχυνση : 11.0 mm Αξονική δύναµη / Ροπή Ν/Μ: -976 kn / 75.9 knm Λόγος φορτίου θλίψης οπλ./σκυροδέµατος : 1.44 Απαιτούµενος οπλισµός : 23.0 m 2 (ρ=3.4 %), Μάζα kg Έλεγχος σε θραύση : γ κ =1.0 3 η περίπτωση : Σκυρόδεµα C100/115 ιαστασιολόγηση κατά DIN : Οριζόντιο βέλος : 26.0 mm Βράχυνση : 4.3 mm Αξονική δύναµη / Ροπή Ν/Μ: -975 kn / 53.0 knm Λόγος φορτίου θλίψης οπλ./σκυροδέµατος : 0.05 Απαιτούµενος οπλισµός : 10.0 m 2 (ρ=1.4 %) Έλεγχος σε θραύση : γ κ =1.0

6 4 η περίπτωση : Σύµµεικτη διατοµή µε C100/115 ιαστασιολόγηση κατά DIN : Οριζόντιο βέλος : 15.2 mm Βράχυνση : 3.57 mm Αξονική δύναµη / Ροπή Ν/Μ: -976 kn / 45.0 knm Λόγος φορτίου θλίψης οπλ./σκυροδέµατος : 0.23 Έλεγχος σε θραύση : γ κ = η περίπτωση : Σκυρόδεµα C100/115 ινοπλισµένο (f tm = 10 N/mm 2 ) ιαστασιολόγηση κατά DIN : Οριζόντιο βέλος : 20.0 mm Βράχυνση : 4.27 mm Αξονική δύναµη / Ροπή Ν/Μ: -976 kn / 50.0 knm Λόγος φορτίου θλίψης οπλ./σκυροδέµατος : 0.01 Έλεγχος σε θραύση : γ κ = η περίπτωση : Σύµµεικτη διατοµή µε C100/115 ινοπλισµένο ιαστασιολόγηση κατά DIN : Οριζόντιο βέλος : 14.4 mm Βράχυνση : 3.60 mm Αξονική δύναµη / Ροπή Ν/Μ: -975 kn / 45.0 knm Λόγος φορτίου θλίψης οπλ./σκυροδέµατος : 0.23 Έλεγχος σε θραύση : γ κ =2.03 Τα παραπάνω αποτελέσµατα συγκεντρώνονται στον πίνακα 1 Περίπτωση 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η DX (mm) DZ (mm) M (knm) F / F ρ (%) γ κ Πίνακας 1. Αποτελέσµατα των υπολογισµών για τον στύλο µε l=10m και D=30m Παρατηρούµε ότι : 1. To C25/30 δεν είναι κατάλληλο για τη συγκεκριµένη εφαρµογή διότι οδηγεί σε µεγάλες παραµορφώσεις και πολύ υψηλό ποσοστό οπλισµού ρ=6.9 %. 2. Το C25/30 µε σύµµεικτη λειτουργία επίσης οδηγεί σε υψηλό ποσοστό οπλισµού ρ=3.4 %. 3. Το C100/115 οδηγεί σε µειωµένες παραµορφώσεις και λογικό οπλισµό 1.4 %, αλλά δεν διαθέτει απόθεµα αντοχής λόγω αστάθειας (λυγισµού). 4. Το C100/115 µε σύµµεικτη λειτουργία οδηγεί σε µειωµένες παραµορφώσεις, καθόλου οπλισµό και διαθέτει απόθεµα αντοχής (2.06). Πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα τεχνική λύση. 5. Το C100/115 µε ίνες οδηγεί επίσης σε µειωµένη παραµόρφωση (διαθέτει δυσκαµψία), σχεδόν καθόλου οπλισµό και διαθέτει απόθεµα αντοχής (1.81). Πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα τεχνική λύση. 6. Ο συνδυασµός C100/115 µε ίνες και σύµµεικτη λειτουργία δεν φαίνεται να προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήµατα.

7 3.2 Προένταση προκατασκευασµένων δοκών Μέσω της προέντασης µειώνονται ως γνωστόν οι εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεµα. Έτσι αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της χαµηλής σχετικά εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέµατος. Μέσω έκκεντρης προέντασης και καµπύλων χαράξεων δηµιουργούνται αντιβέλη και ελέγχονται οι παραµορφώσεις σε µεγάλα ανοίγµατα. Το Σ.Υ.Ε ενδείκνυται για προεντεταµένους φορείς µεγάλης λυγηρότητας και χαµηλού βάρους και λόγω της αυξηµένης ανθεκτικότητας στο χρόνο και έναντι διαβρωτικών µέσων. Στη Γαλλία, Νορβηγία, Καναδά και αλλού χρησιµοποιείται ήδη στη γεφυροποιϊα από τη δεκατία του Άλλο πλεονέκτηµα ειδικά για την προκατασκευή είναι η πρώιµη απόκτηση υψηλής αντοχής. Οι περιοχές αγκύρωσης των τενόντων, όπου αναπτύσσονται υψηλές θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις αντιµετωπίζονται επίσης ευκολώτερα µε το Σ.Υ.Ε. Μειωµένες είναι επίσης οι ερπυστικές παραµορφώσεις στα Σ.Υ.Ε. Όλα τα ανωτέρω πλεονεκτήµατα αλλά και η δυνατότητα µείωσης του βάρους οδηγούν σε πολύ ενδιαφέρουσες τεχνικές λύσεις στην προκατασκευή. Βεβαίως τα πλεονεκτήµατα οφείλουν να αξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη και το αυξηµένο κόστος των Σ.Υ.Ε. Με την εισαγωγή του νέου DIN στη Γερµανία καλύπτεται η εφαρµογή Σ.Υ.Ε µέχρι C100/115 στο οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα, τα οποία αντιµετωπίζονται πλέον µε ενιαία µεθοδολογία υπολογισµού. Στόχοι του σχεδιασµού είναι : Περιορισµός των ρωγµών σε λειτουργία. Προστασία τενόντων από διάβρωση. Περιορισµός των παραµορφώσεων (βελών) λόγω αυξηµένης δυσκαµψίας (αρηγµάτωτο) Εφελκυστικές τάσεις επιτρέπονται υπό διάφορους συνδυασµούς ωφέλιµων φορτίων (µη συχνούς) στην περιορισµένη προένταση, αρκεί το εύρος των ρωγµών να είναι κάτω από 0.2 mm. Στη µερική προένταση δεν απαιτείται έλεγχος απόθλιψης για κανένα συνδυαµό φορτίων, παρά µόνο έλεγχος ρηγµάτωσης και ενίοτε κόπωσης. Επιτρέπεται σε εσωτερικά στοιχεία για κατηγορία απαιτήσεων D. Ο έλεγχος του εύρους των ρωγµών οφείλει να γίνεται και για αυτεντατικές καταστάσεις και να τοποθετείται πάντοτε ο ελάχιστος οπλισµός. Στη συνέχεια θα συγκριθεί το απαιτούµενο βάρος προκατασκευασµένων δοκών σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα ποιότητας C45/55 ή εναλλακτικά C100/115. Το άνοιγµα των αµφιερείστων δοκών είναι m και το ύψος της διατοµής 1m. Η προένταση θα είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή επί κλίνης µε συνολικό φορτίο P o =3600 kn. Κριτήριο θα είναι ο περιορισµός της θλιπτικής τάσης του σκυροδέµατος σε σ C = -22Ν/mm 2 για το C45/55 και σ C = -44Ν/mm 2 για το C100/115. Σε εφελκυσµό θα µελετηθούν για το ίδιο ωφέλιµο φορτίο απόθλιψης. Φορτία : Ιδιο βάρος δοκού Πρόσθετα µόνιµα g' = 40 kn /m (απόθλιψης) κινητό p α =15 kn /m Χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα Statik-5 και Fagu-5 της ubu. Οι διατοµές που προέκυψαν για την προεντεταµένη δοκό για τις δύο περιπτώσεις (C45/55 και C110/115) φαίνονται στο σχήµα 4. To βάρος της δοκού µε σκυρόδεµα C100/115 είναι περίπου το µισό σε σχέση µε αυτό που προκύπτει για σκυρόδεµα C45/55. Εποµένως, η χρήση σκυροδέµατος υψηλής αντοχής µπορεί να οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις από τεχνική και οικονοµική πλευρά.

8 Σχήµα 4. Προεντεταµένη δοκός επί κλίνης µε σκυρόδεµα C45/55 και ινοπλισµένο C100/ Σύµµεικτες πλάκες υψηλής αντοχής Στην παράγραφο αυτή διερευνάται η χρήση του Σ.Υ.Ε. για την κατασκευή λεπτών σύµµεικτων πλακών υψηλής αντοχής. Ως γνωστόν οι σύµµικτες πλάκες δύναται να αστοχήσουν µε µια από τις παρακάτω µορφές αστοχίας (βλέπε σχήµα 5): Καµπτική αστοχία Η καµπτική µορφή αστοχίας επιτυγχάνεται µόνο όταν είναι εξασφαλισµένη η πλήρης διατµητική σύνδεση µεταξύ του χαλυβδόφυλλου και του σκυροδέµατος. Σ αυτή την περίπτωση κρίσιµη είναι η διατοµή στο άνοιγµα (διατοµή Ι) καθ ύψος της οποίας εκδηλώνονται κατακόρυφες ρωγµές. Αστοχία σε διαµήκη διάτµηση Όταν οι δυνάµεις διαµήκους διάτµησης που εµφανίζονται στη διεπιφανεια σκυροδέµατοςχαλυβδόφυλλου, δεν παραλαµβάνονται επαρκώς, τότε η διατοµή στο άνοιγµα της πλάκας (διατοµή Ι) παύει να είναι κρίσιµη. Αντιθέτως κρίσιµη είναι η οριζόντια διατοµή κατά µήκος του διατµητικού µήκους L σε µια από δύο τις στηρίξεις (διατοµή ΙΙ) στην οποία εµφανίζεται σχετική ολίσθηση µεταξύ χαλυβδόφυλλου και σκυροδέµατος. Προφανώς η αστοχία σ αυτή την περίπτωση επέρχεται για φορτίο µικρότερο αυτού για το οποίο επέρχεται καµπτική αστοχία. Αστοχία σε κατακόρυφη διάτµηση (τέµνουσα) Η κατακόρυφη διατµητική αστοχία είναι καθοριστική σε σύµµικτες πλάκες µε µεγάλο ύψος, µικρό άνοιγµα και σχετικά µεγάλα φορτία. Κρίσιµη διατοµή είναι η διατοµή ΙΙΙ.

9 P/2 P/2 P/2 P/2 III I III I II II II II LS P/2 P/2 P/2 P/2 I III I Σχήµα 5. Μορφές αστοχίας σύµµεικτων πλακών. III Στα παρακάτω, θα εξεταστούν µόνον η καµπτική αστοχία και η αστοχία από κατακόρυφη διάτµηση, καθώς η αστοχία σε διαµήκη διάτµηση απαιτεί την εκτέλεση πειραµάτων. Θα εξεταστεί η αύξηση του ωφέλιµου φορτίου που µπορεί να φέρει πλάκα στατικού συστήµατος συνεχούς δοκού τριών ανοιγµάτων και πλάτους 1.0m µε C100/115 σε σχέση µε την ίδια πλάκα από σκυρόδεµα C25/30. Για τους υπολογισµούς θεωρείται το ευρέως διαδεδοµένο χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 µε πάχος 1.25mm, ποιότητας Fe320G. To συνολικό ύψος της σύµµικτης πλάκας λαµβάνεται ίσο µε 130mm και στις δύο περιπτώσεις (C25/30 και C100/115). H αντοχή σε θετικές ροπές της διατοµής µε το C25/30 είναι ίση µε knm. Για να αποκτήσει η διατοµή ικανοποιητική αντοχή σε αρνητικές ροπές απαιτείται η τοποθέτηση εφελκυόµενου άνω οπλισµού. Για οπλισµό S500 Φ8/15, η αντοχή σε αρνητικές ροπές είναι ίση µε knm. Mε τα στοιχεία αυτά, υπολογίζεται ότι η δοκός µπορεί να φέρει ωφέλιµο φορτίο ίσο µε 5.00 kn/m A = m γ =1.76 γ =1.1 a A = m γ =1.76 γ =1.1 a Σχήµα 6. ιαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων σύµµεικτης πλακών µε C25/30 H αντοχή σε θετικές ροπές της διατοµής µε το Σ.Υ.Ε. C100/115 µε εφελκυστική αντοχή f tm =10N/mm 2 είναι ίση µε knm. H αντοχή σε αρνητικές ροπές χωρίς επιπλέον οπλισµό,

10 είναι ίση µε knm. Mε τα στοιχεία αυτά, υπολογίζεται ότι η πλάκα µπορεί να φέρει ωφέλιµο φορτίο ίσο µε 9.50 kn/m δηλαδή, το φορτίο είναι αυξηµένο κατά 90% a a Σχήµα 7. ιαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων σύµµεικτης πλακών µε Σ.Υ.Ε. C100/ Μανδύες για ενίσχυση υποστυλωµάτων Στύλοι piloti και άλλες περιπτώσεις στύλων µπορούν να ενισχυθούν εύκολα µε εφαρµογή µανδύα από C100/115 κατά προτίµηση ινοπλισµένου, προς αύξηση της πλαστιµότητας. Στο παρόν παράδειγµα θα υπολογισθεί η βελτίωση της αντοχής σχεδιασµού υπό έκκεντρη θλίψη (κάµψη µε αξονική δύναµη). Σαν παράδειγµα θα εξεταστεί η περίπτωση υποστυλώµατος διαστάσεων 30x45m από σκυρόδεµα C16/20 µε οπλισµό 4Φ16-S220, που ενισχύεται µε µανδύα πάχους 3m από C100/115 ινοπλισµένου µε αντοχή σε εφελκυσµό (f tm =10.0 N/mm 2 ). Εξετάζονται τρεις περιπτώσεις έκκεντρης θλίψης, µε εκκεντρότητες 10, 20 και 30 m. Χρησιµοποιείται το πρόγραµµα FAGUS-5 της ubu κατά DIN και προκύπτουν τα αποτελέσµατα του πίνακα 2. Tα αντίστοιχα διαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων παρουσιάζονται στα σχήµατα 8 και 9. M/N (m) Υποστύλωµα 30X Υποστύλωµα 30X45 µε ινοπλισµένο µανδύα από C100/110 και ε =-3.5 Υποστύλωµα 30X45 µε µανδύα από C100/110 χωρίς προσθήκη ινών και ε =-2.2 Πίνακας 2 : Φορτία αστοχίας σε έκκεντρη θλίψη Ν (kn)

11 Σχήµα 8. ιαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων για ενίσχυση διατοµής 30x45 µε µανδύα από ινοπλισµένο C100/115 για εκκεντρότητα Μ/Ν : α) 10m, β) 20m, γ) 30m.

12 Σχήµα 9. ιαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων για ενίσχυση διατοµής 30x45 µε µανδύα από C100/115 χωρίς προσθήκη ινών για εκκεντρότητα Μ/Ν : α) 10m, β) 20m, γ) 30m. Παρατηρούµε ότι η αντοχή σε θλίψη µε 3 m µανδύα αυξάνεται από 2.85 έως 3 φορές ανάλογα µε τις παραδοχές. Όταν αυξάνεται η εκκεντρότητα (Μ/Ν = 30 m), η συνεισφορά των ινών σε εφελκυσµό αποδίδει καλύτερα και ο λόγος βελτίωσης της αντοχής φθάνει µέχρι ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Forter, S. W High-Performane Conrete Strething the Paradigm. Conrete International, Ot, Vol. 16, No. 10, pp Aitin, P.-C. and Neville, A High-Performane Conrete Demytified. Conrete International, Jan, Vol. 15, No. 1, pp

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΪΣΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1818 Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισµική κάµψη των εναλλάξ εφελκυόµενων και θλιβόµενων πελµάτων τοιχωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ζ, C, Σ, Ζplus... 3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Σ 175, 205, 225, 255...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ C 140, 155, 175, 205...4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζ 140, 155, 175, 205...5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζplus 205, 225,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. ΣΥΜΟΛΙΣΜΟΙ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παρατίθενται οι βασικοί συμβολισμοί και η ονοματολογία των μεγεθών που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού:

1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού: 1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού: - μπορεί να πάρει όποια μορφή θέλουμε (καμπύλη, με προεξοχές η εσοχές κλπ) χωρίς πολλή δυσκολία με μόνο κατάλληλη διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα