ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Α.Χ.Ε. 03/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞEΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ISPS ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό προϋπολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ, για τις εργασίες κατασκευής περίφραξεων και πυλών για την εφαρµογή του κώδικα ISPS στις λιµενικές εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους και την Τεχνική Περιγραφή που ακολουθούν και σε εφαρµογή του σχεδίου ISPS. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Ο πρόχειρος διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη έγγραφων κλειστών προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν. 2) Οι προσφορές µπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ως εξής: 2.1. Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπό τους στο Τµήµα Γραµµατείας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., µέχρι την 18/4/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΚ Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 18/4/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή ιαγωνισµού, µέχρι την 18/4/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.. 3) Το άνοιγµα των φακέλων των προσφορών θα γίνει την 18/4/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. (ώρα λήξης) στα Γραφεία της ιεύθυνσης Αξιοποίησης Χώρων - Έργων της Ο.Λ.Θ. A.E. από αρµόδια τριµελή Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αποκαλούµενη εφεξής «Επιτροπή ιαγωνισµού». Οι τιµές των έγγραφων προσφορών θα είναι οριστικές και δεν θα γίνουν δεκτές αντιπροσφορές. 1

2 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισµό.α.χ.ε. 03 / 2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞEΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ISPS ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. 4) 5) Ο φάκελος θα περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα ακόλουθα : Το συνηµµένο στους Όρους έντυπο Οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο. ήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 6) Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. 7) Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδροµεία, διανοµείς, µέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόµενους, των οποίων οι προσφορές ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. 8) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τριάντα (30) ηµέρες. 9) Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών πρέπει να είναι ο συντοµότερος και να µην υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 10) Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 11) Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή. 12) Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 3.900,00 Ευρώ. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 13) Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού θα ακολουθήσει υπογραφή της Σύµβασης µεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του αναδόχου. 2

3 14) Στη Σύµβαση θα περιληφθεί και ο όρος ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει το σύνολο των εργασιών χωρίς ελαττώµατα και ατέλειες. 15) Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών, η οποία και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο. 16) Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής, χωρίς δυσµενείς παρατηρήσεις και την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου από τον Ανάδοχο και τη θεώρησή του από την αρµόδια Υπηρεσία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., θα εκδοθεί το σχετικό ένταλµα πληρωµής από τις Υπηρεσίες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και κατά συνέπεια θα γίνει και η πληρωµή αυτού. Τµηµατικές πληρωµές µπορούν να γίνουν σύµφωνα νε την πρόοδο των εργασιών για ολοκληρωµένα τµήµατα του Κατά την πληρωµή θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος και οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία κρατήσεις (κράτηση 2% υπέρ Τ.Π.Π. / Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 2,4% χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου επί του ποσού του Τ.Π.Π./ Ο.Λ.Θ. Α.Ε ). 17) Ο υπόψη διαγωνισµός θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους γενικούς όρους, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, τυχόν δε προβλήµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν, θα ρυθµιστούν µέσα στα πλαίσια των διατάξεων που ισχύουν για την εταιρεία. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι: - Η κατασκευή νέων περιφράξεων και η ανακατασκευή και αποκατάσταση υφιστάµενων περιφράξεων ISPS - Η κατασκευή νέων πυλών ISPS - Η κατασκευή και τοποθέτηση νέων δικτύων αγωγών ηλεκτροδότησης και παροχής µικρών ρευµάτων σε θέσεις. Αναλυτικότερα θα κατασκευαστούν τα παρακάτω Νέες Περιφράξεις 1. Τµήµα Ζ1 Αποθήκη 2. Τµήµα Ζ11 Ζ11.7 Νέες Πύλες 1. Πύλη G01A αποθήκη (δίφυλλη) 2. Πύλη G02A (µονόφυλλη) 3. Ζ9 (µονόφυλλη) 4. Πύλη F2G10A (δίφυλλη) 5. Πύλη ΜG 24 (πύλη 16) 1. (µονόφυλλη) 6. Πύλη ΜG 24 (πύλη 16) 2. (δίφυλλη) 3

4 Ανακατασκευή επισκευή περιφράξεων Τµήµα Ζ19.5 Ζ19.2 Αποξήλωση περιφράξεων Τµήµα Ζ12.4 Ζ12 2) Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες των εργασιών και την προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, για την έντεχνη υλοποίηση του παραπάνω αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε τη µελέτη, τους κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης. Το αντικείµενο του πρόχειρου διαγωνισµού περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες: 2.1 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες µε µηχανικά µέσα Εκσκαφή ή διάνοιξη τάφρου, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως καθώς και ασφαλτικών επιστρώσεων, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό. 2.2 ιάνοιξη τάφρου µε τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως Εκσκαφή ή διάνοιξη τάφρων και θεµελίων µε τα χέρια µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 2.3 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και αποξήλωση στοιχείων Πλήρης καθαίρεση περιφράξεων από συρµατόπλεγµα και πασσάλους και αποξήλωση στοιχείων από οποιοδήποτε υλικό, µε τη φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. Στην εργασία περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την επίτευξη της καθαίρεσης, καθώς και η επανεπίχωση και διαµόρφωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των καθαιρέσεων, οι φορτοεκφορτώσεις και η µεταφορά όλων των υλικών προς απόρριψη σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού, τα κάθε είδους µέτρα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή 4

5 εκτέλεση της εργασίας. 2.4 Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή των βάσεων στήριξης των πασσάλων. Στην εργασία περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωση κάθε υλικού, και κάθε εργασία εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόµηση, τα µηχανήµατα παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών. Επίσης περιλαµβάνονται οι αναγκαίες µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος, οι δειγµατοληψίες, έλεγχοι, δοκιµές και µετρήσεις και η κατασκευή τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο. 2.5 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα STIV (S500s) Προµήθεια σιδηρούν δοµικού πλέγµατος επί τόπου των έργων, κοπή, κατεργασία και επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.). Στην εργασία περιλαµβάνονται, πέραν της προµήθειας του οπλισµού, η σύνδεση των ράβδων σιδηρού οπλισµού, η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης, η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατών, αρµοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η τοποθέτηση, ανάρτηση και αγκύρωσή του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, τα απαιτούµενα ικριώµατα και οποιαδήποτε ανυψωτικά µέσα. Επίσης περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα (καβίλιες), ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 2.6 οµικά στοιχεία περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο οποιασδήποτε διατοµής Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο οποιασδήποτε διατοµής σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας, Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθετηµένοι, µε έµπηξη στο έδαφος ή σε βάση από σκυρόδεµα καθώς και ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου. 5

6 2.7 Γαλβανισµένοι πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο κυκλικής διατοµής Απλοί πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο κυκλικής διατοµής Φ80 διατοµής απλοί ή µε αντηρίδες, καρφωτοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, συµπεριλαµβανόµενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθετηµένοι, µε έµπηξη στο έδαφος, ή µε πάκτωση σε βάση από σκυρόδεµα. 2.8 Σύρµα γαλβανισµένο (αγκαθωτό ή µη) Σύρµα γαλβανισµένο αγκαθωτό, απλό ή διπλό τοποθετηµένο, πάχους 4 χιλιοστών µε πρόσδεση µε γαλβανισµένο σύρµα σε πασσάλους περιφράγµατος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες. 2.9 Μεταλλική λάµα για τη στήριξη του συρµατοπλέγµατος επί των πυλών Μεταλλική λάµα διαστάσεων 30x30x3 τοποθετηµένη στις ορθογώνιες διατοµές των πυλών για τη στήριξη του συρµατοπλέγµατος Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή Συρµατόπλεγµα ροµβοειδούς οπής, διατοµής 3,80 χιλιοστών τοποθετηµένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγµάτων Επισκευή και αποκατάσταση σύρµατος γαλβανισµένου (αγκαθωτού ή µη) τµήµατος της υφιστάµενης περίφραξης Επισκευή και αποκατάσταση του γαλβανισµένου σύρµατος (αγκαθωτού ή µη) τµήµατος της υφιστάµενης περίφραξης. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται αποξήλωση και αποµάκρυνση του παλαιού σύρµατος όπου κριθεί απαραίτητο Επισκευή και αποκατάσταση συρµατοπλέγµατος οποιασδήποτε µορφης µε την αντίστοιχη του υφιστάµενου τµήµατος περίφραξης. Επισκευή και αποκατάσταση του συρµατοπλέγµατος οποιασδήποτε µορφής µε την αντίστοιχη του υφιστάµενου τµήµατος περίφραξης και αποξήλωση αποµάκρυνση του παλαιού συρµατοπλέγµατος όπου κριθεί απαραίτητο Εύκαµπτοι ηλεκτρολογικοί σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 atm µε οδηγό, Dεσ=110 mm Προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.- Η.D. (HIGH DENSITY) εσωτερικής διαµέτρου Dεσ=110mm µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση τηλεφωνικών καλωδίων. Στην εργασία περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η εκσκαφή και επανεπίχωση της τάφρου, η εκτύλιξη και έκταση του σωλήνα για την ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπή του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσή του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτηση του σύρµατος 6

7 καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής Φρεάτια δικτύων σύνδεσης καλωδίων Πλήρης κατασκευή φρεατίου καλωδίων καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (1,30m)Χ(0,80m), κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων και τα σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15, πάχους τοιχωµάτων 10cm τουλάχιστον για τα φρεάτια έλξης και 15 cm τουλάχιστον για τα φρεάτια σύνδεσης, µε οπλισµό πλέγµα STIV, µε περιµετρικό πλαίσιο και µεταλλικό κάλυµµα από ελατοχυτό σίδηρο βαρέως τύπου D400 και µε τη διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων. Στην εργασία περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η κατάλληλη επισήµανση του φρεατίου και κάθε εργασία για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής Κατασκευή ανθρωποθυρίδας (πεζόπορτα) Κατασκευή ανθρωποθυρίδας µεταλλικής, πλάτους 1 µ. και ύψους 2,20 µ. σύµφωνα µε τα σχέδια τοποθετηµένη ανάµεσα στην περίφραξη ιαµόρφωση ανθρωποθυρίδων επί των πυλών ιαµόρφωση ανθρωποθυρίδων επί των πυλών πλάτους 1,00 µ. και ύψους 2,20 µ. σύµφωνα µε τα σχέδια σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία Εργασίες τοποθέτησης πεζόπορτας τύπου τουρνικέ διαµέτρου 1,50 µ. Τοποθέτηση πεζόπορτας τύπου τουρνικέ, µεταλλικής, διαµέτρου 1,50 µ και ύψους 2,20 µ Καθαίρεση θυρών και αποκατάσταση τµήµατος της τοιχοποιίας. Καθαίρεση και αποµάκρυνση θυρών, σύµφωνα µε τα σχέδια και αποκατάσταση της αντίστοιχης τοιχοποιίας τους στο άνοιγµα 2.19 Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Όλα τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιηµένα και να συνοδεύονται από εγκεκριµένα από Ελληνική Αρχή πιστοποιητικά. 7

8 3) Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος θα συνεννοείται µε την Υπηρεσία για τις τεχνικές λεπτοµέρειες, µε τις υποδείξεις της οποίας είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται στα πλαίσια της σύµβασης και των κανόνων της καλής τέχνης. 4) Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και φέρει ακέραιη την ευθύνη, αστική και ποινική, ατυχηµάτων ή ζηµιών, που µπορεί να συµβούν στο χώρο εργασίας, σε πρόσωπα ή πράγµατα δικά του, της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ή τρίτων. Οφείλει να λάβει γνώση και του Κανονισµού Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων (απόφαση 2643/ ) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 5) Η συνολική δαπάνη του έργου θα προκύψει από το όριο του διαγωνισµού, την αναλυτική επιµέτρηση και την εφαρµογή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιµές µονάδος του προϋπολογισµού µελέτης, σε ΕΥΡΩ ( ). 6) Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες εργασίας και προµήθειας των υλικών (όπως αναφέρονται παραπάνω) για πλήρη και τελειωµένη εργασία, οι κρατήσεις, οι φόροι, οι εισφορές (συµπεριλαµβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές, κρατήσεις ασφαλιστικών ταµείων κλπ. δεδοµένου ότι εργοδότης του απασχολούµενου προσωπικού είναι ο ανάδοχος) κλπ. Οι πάσης φύσεως κρατήσεις, φόροι και εισφορές θα βαρύνουν τον ανάδοχο και µόνο ο Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 1) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 2) Προϋπολογισµός µελέτης 3) Σχέδια µελέτης. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ 8

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α)

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) Για τη γενική εκσκαφή,, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΠΛ.ΒΙΖΥΙΝΟΥ 1 Πληροφορίες:. Κουγιουρούκης Νικόλαος Τηλέφωνο:.25313-52493-52826 Fax 25310-82705 Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Συµπληρωµατικά Έργα Ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες εργασιών. Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (A.M. 63/2013) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.1 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Αριθµ. Μελέτης: 66/2015

ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Αριθµ. Μελέτης: 66/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Σερρών έτους 2015» Αριθµ. Μελέτης: 66/2015 Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ 2015 Προϋπολογισµός: 70.000,00,00 Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 1 από 96 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση βλαβών Λεωφόρου Αχαιών» ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 2 από 96 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες» Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο,../03/2010. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου

Ηράκλειο,../03/2010. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου Ηράκλειο,../03/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε»

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα