ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΕ2Ε-Ρ3Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΕ2Ε-Ρ3Η ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ"

Transcript

1 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Α Μ Ε Ι Ο Θ Η Ρ Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α π ό τ ο π ρ α κ τ ι κ ό Νο8 τ η ς 16 ης Α π ρ ι λ ί ο υ 2013 Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ. Αριθμός Απόφασης 62/2013. Θ Ε Μ Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ. Στην Θήρα και στο Δημοτικό Λιμενικό κατάστημα σήμερα στις 16 του μήνα Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την αριθμό 8 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν.3463/2006). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρόντες ήταν 6: Διοικητικό Συμβούλιο 1. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πρόεδρος. 2. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, αντιπρόεδρος. 3. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος. 4. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΚΕΛΑ, μέλος. 5. ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, μέλος. 6. ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, μέλος, εκπρόσωπος του Λ/Χ Θήρας. Απόντες: ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜ, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. Πρακτικογράφος : Αργυρός Αντώνης ΔΕ1/Γ υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.ΘΗΡΑΣ. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: Για την εφαρμογή του Σ.Α.Λ.Ε. απαιτείται η έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ», προϋπολογισμού ,55 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην υπό έγκριση μελέτη, μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί πίστωση και η σχετική δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α , με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. γ) Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006. δ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. ε) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. στ) Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ζ) Την από μελέτη η οποία θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θήρας. η) Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των ,55 ευρώ θ) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1

2 Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ», προϋπολογισμού ,55 ευρώ, με Φ.Π.Α., μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές. Β. Εγκρίνει την από μελέτη η οποία θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θήρας, προϋπολογισμού ,55 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού ,55 ευρώ σε βάρος του Κ.Α με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ» του προϋπολογισμού εξόδων έτους Δ. Περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου να δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. ΣΤ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: Άρθρο 1 ο : Ισχύουσες διατάξεις: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις διατάξεις : Α) του Π. Δ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα του αρ και αρ. 1 6 αυτού. Β) του αρ. 209 και του αρ. 273 του ΔΚΚ Ν.3463/06 Γ) της εγκυκλίου 2037/2/ του ΥΠΕΣΔΑ Άρθρο 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στην διακήρυξη του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και των τυχόν επαναλήψεων. 2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, με ιδία παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. 3. Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο Θήρας ή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπουν οι παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 4. Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 ΕΥΡΩ. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σε αυτούς μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 5. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο δύο (2) ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 2

3 Άρθρο 3 ο -Δημοσιότητα διαγωνισμού. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση σε μία τουλάχιστον τοπική ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων. Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο. Το ποσό θα παρακρατηθεί από την αμοιβή του εργολάβου κατά την πρώτη πληρωμή του από τη αναθέτουσα αρχή εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος (αρ. 6 5 Ν.3548/07). Άρθρο 4 ο -Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχες εργασίες με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Άρθρο 5 ο -Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Α) Έλληνες πολίτες και πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Εγγυητική επιστολή ύψους ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού 1.016,34, αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων υπέρ του συμμετέχοντος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. 2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και από το οποίο να προκύπτει το ειδικό με τη δημοπρατούμενη εργασία επάγγελμα τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου. 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να ισχύουν κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης εργασίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα, ότι αναλαμβάνουν πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης. 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: α)ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους από Ο.Τ.Α. ή οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο και σχετικό διευκρινιστικό δικαιολογητικό εφόσον του ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που δεν αφορά ζητούμενο από τη διακήρυξη 3

4 δικαιολογητικό συμμετοχής, γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας ακόμη και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (Σάββατα, Κυριακές, αργίες κ.λπ.) Β) Αλλοδαποί. Στην περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων προσκομίζονται όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και θα γίνονται δεκτά, εφόσον: Εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και προκύπτει από αυτά ότι ο υποψήφιος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του. Για τους προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου της χώρας του. Γ) Νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά. 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και ειδικότερα τις δηλώσεις της παρ. 3 από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο. 2. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπές εταιρείες. Δ) Συνεταιρισμοί, Ενώσεις, Κοινοπραξίες. 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση, συνεταιρισμό ή κοινοπραξία. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα. Στην περίπτωση των ανωνύμων εταιριών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/ ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών. Πρακτικό αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή του διοικούντος οργάνου του προσφέροντος με το οποίο: α) Εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνονται η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρίες μέλη της ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μιας στον προϋπολογισμό του έργου. β) Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδια της καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί και θα πρέπει να προσκομίσει την ταυτότητά του. Όλα τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. Άρθρο 6 ο - Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 4

5 1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 1.016, Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, 3. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η εκτέλεση του έργου, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, η οποία είναι 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μη συνυπολογιζόμενης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά την δημοπρασία (αρ.26 1 ΠΔ 28/80), την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι 2.541,38. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 4. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: α) Την ημερομηνία έκδοσης β) Τον εκδότη γ) Τον Δήμο ή το Ν.Π.Δ.Δ. προς τον οποίο θα απευθύνεται δ) Τον αριθμό της εγγύησης ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ) Την πλήρη επωνυμία και την Δ/νση του Διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ζ) Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. κ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. λ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Άρθρο 7 ο - Προσφορές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δυο αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: *- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. * - Η επωνυμία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. 5

6 * - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. * - Τα στοιχεία του αποστολέα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής συσκευασμένα μέσα σε ένα καλά κλεισμένο φάκελο για αποφυγή διασκορπισμού τους. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται παραπάνω. 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά δύναται να απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει ρητά να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 5. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Οι προσφορές, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, θα είναι γραμμένα στην Ελληνική και μόνο γλώσσα τα δε ξενόγλωσσα σε επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά. 7. Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς, απορρίπτονται. Άρθρο 8 ο -Επιλογή αναδόχου. 1. Μετά την υποβολή προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες τεχνικού χαρακτήρα των προσφορών. 2. Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις επιθυμητοί. 3. Προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές και απορρίφθηκαν, αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον προσφέροντα μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής τους, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται με ευθύνη του να μεριμνήσει για την παραλαβή τους ως άνω. 4. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την συμφερότερη προσφορά. 6

7 Άρθρο 9 ο - Χρόνος ισχύος προσφορών. 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ` όσον ζητηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας πριν από τη λήξη της, κατ`ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης που αναδείχθηκε. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Άρθρο 10 ο Προσφερόμενη τιμή. 1. Με την προσφορά, η τιμή της υπό εκτέλεση εργασίας δίνεται συνολικά για διάρκεια οκτώ (8) μηνών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. 2. Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δίνεται με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό (%) του συνολικού προϋπολογισμού, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ. Προσφορά με την οποία η τιμή θα δίνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Άρθρο 11 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α μη συνυπολογιζόμενης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά την δημοπρασία (αρ.26 1 ΠΔ 28/80). 2. Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης. 3. Όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου. 5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου. Άρθρο 12 ο Χρόνος εκτέλεσης εργασιών 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της εργασίας με την υπογραφή της σύμβασης και η οποία δεν θα υπερβαίνει το όριο των δεκαπέντε (15) ημερών, διάστημα εκτιμώμενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 2. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου κατά δεκαπέντε (15) ημέρες πέραν της συμβατικής προθεσμίας από την ανακοινωθείσα από το Δημοτικό 7

8 Λιμενικό Ταμείο Θήρας ημερομηνία έναρξης εργασιών και μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/ Ο συμβατικός χρόνος ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία της σύμβασης. Άρθρο 13 ο Άλλα στοιχεία 1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μιας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μιας έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού. 2. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζομένων που δεν αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα. 3. Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται μετά από υποβολή λογαριασμού θεωρημένου από την Δ/σα Υπηρεσία. Άρθρο 14 ο - Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και του Επιβλέποντα Μηχανικού που θα οριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας προς τις εντολές και οδηγίες τις οποίες οφείλει απόλυτη συμμόρφωση. 2. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις του σε τρίτο. 3. Κάθε αστική και ποινική ευθύνη (θετική και αποθετική), που προκύπτει από την εκπλήρωση των κάθε μορφής υποχρεώσεων του αναδόχου θα βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 4. Ο εργολάβος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και να καταβάλει τα προβλεπόμενα νόμιμα ημερομίσθια δώρα επιδόματα κ.λπ. και οποιαδήποτε παροχή προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία. 5. Ο εργολάβος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης να φροντίζει για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. 6. Ο εργολάβος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως έργων που βρίσκονται κοντά στο εκτελούμενο έργο για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του εργολάβου, επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των ζημιών, γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας σε βάρος και για λογαριασμό του εργολάβου. 7. Ο εργολάβος υποχρεώνεται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που έχουν συνάψει σύμβαση με τον εργοδότη για την εκτέλεση εργασιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ` αυτήν καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8

9 Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών: «Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Κ Ι Γ Κ Λ Ι Δ Ω Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Τ Ο Υ Κ Ω Δ Ι Κ Α I S P S Σ Τ Ο Λ Ι Μ Α Ν Ι Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Ι Ο» Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ , 5 5 Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ο Μ Ε Ν Ο Υ Φ. Π. Α. 1 6 % Το Δημοτικό Λιμενικού Ταμείου Θήρας θα αναθέσει μετά από διαγωνισμό τη προαναφερόμενη εργασία στον ανάδοχο που θα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την καλή εκτέλεση του. Ο κος Νομικός Γεώργιος μειοψήφησε διότι θεωρεί ότι το υλικό είναι ακατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί να αντικατασταθούν, η εικόνα δεν αρμόζει στο νησί μας και το κόστος των ανοξείδωτων είναι μεγαλύτερο αλλά γίνεται απόσβεση λόγω μακροζωίας και καλαισθησίας του χώρου. Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 62/2013. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: O Πρόεδρος Τα μέλη 1. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 4. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 6. ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δαρζέντας Γεώργιος 9

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥ ΑΓΟΣΩΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) Λ.Καρέα 12, 162 33 Βύρωνας ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-9945594, 210-7650413 Φαξ : 210-9922481, 210-7650414 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, 27/2/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18872 Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,ΑΛΣΩΝ,ΠΑΡΚΩΝ &ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 99 /2013 AΡ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί Καθορισμού των όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Nο 19 /2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Nο 19 /2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 & Σ.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 73 / 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 101 / 2012 Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα