Στοιχεία Θεωρίας. της. Ευρωπαϊκής Μουσικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία Θεωρίας. της. Ευρωπαϊκής Μουσικής"

Transcript

1 Στοιχεία Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής ύκθωλα κε ην ζρνιηθό βηβιίν ηνπ ΟΔΓΒ ηεο Α γπκλαζίνπ Αζήλαη 2007 Απόζηνινο. ηόληαο

2 Αληί πξνιόγνπ Οη ζεκεηώζεηο απηέο είλαη γξακκέλεο θαηά ηξόπν ηειεγξαθηθό θαη πεξηέρνπλ νξηζκέλνπο βαζηθνύο νξηζκνύο, ηηο θιίκαθεο, δηαζηήκαηα θαη εηζαγωγή ζηηο ζπγρνξδίεο. Γίπια ζηνλ ηίηιν ηεο θάζε παξαγξάθνπ ζεκεηώλεηαη ε ζειίδα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. ηεο Α γπκλαζίνπ όπνπ αλαθέξεηαη ζην ίδην ζέκα. Οη ζεκεηώζεηο απηέο ζθνπό έρνπλ λα απνηειέζνπλ κηα πνιύ πεξηεθηηθή απνζήθε πιεξνθνξηώλ πνπ λα κπνξεί ν καζεηήο λα ηελ ζπκβνπιεύεηαη θαη λα θάλεη επαλάιεςε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. ε θακία πεξίπηωζε δελ αληηθαζηζηνύλ ην βηβιίν. ην ηέινο ππάξρεη κηα ζεηξά αζθήζεσλ γηα θάζε ηάμε ηεο ζεσξίαο, νύησο ώζηε ν καζεηήο λα έρεη έλα πιάλν γηα λα εξγάδεηαη εθ όιεο ηεο ύιεο ηεο ρξνληάο. Υεηκώλαο 2007 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπγγξαθέσο Πξώηε έθδνζε: 1991 Δεύηεξε έθδνζε: 2001 Σξίηε έθδνζε: 2004 Σέηαξηε έθδνζε: 2005 ver.16/7/2006 Πέκπηε έθδνζε: 2007 ver.15/4/2007 Έθηε έθδνζε: 2007 ver.1/12/2007 Έβδνκε έθδνζε 2011

3 1 Οθηάβα (24) Οθηάβα ελόο θζόγγνπ νλνκάδνπκε ην δηπιάζην (ή ππνδηπιάζην) ηεο ζπρλόηεηάο ηνπ.(ζπρλόηεηα = παικνί/δεπηεξόιεπην). 2 Σόλνο, Ηκηηόλην (24) Σόλνο=1/6 νθηάβαο Σ Σ Σ Σ Σ Σ Ηκηηόλην=1/12 νθηάβαο Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η 3 θάια ή θιίκαθα (71) Δίλαη κηα ζεηξά ήρσλ (θζόγγσλ) κε θαζνξηζκέλεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο. 4 Μείδωλ θιίκαθα (71) Σελ δηαδνρή νθηώ θζόγγσλ (ν όγδννο είλαη ε νθηάβα ηνπ πξώηνπ) θαηά ΣΣΗΣΣΣΗ ηελ νλνκάδνπλε κείδνλα θιίκαθα (major, magiore). (θεπηόκελνη κε ηεηξάρνξδα ιέκε όηη ε κείδσλ θιίκαθα απνηειείηαη από δπν δηαδεπγκέλα (ρσξηζκέλα) δηαηνληθά ηεηξάρνξδα ηνπ ηύπνπ: Σ Σ Η ) 5 Ολνκαζία βαζκίδωλ (72) Κύξηεο: Ι = ηνληθή, ΙV = ππνδεζπόδνπζα, V = δεζπόδνπζα. Δεπηεξεύνπζεο:: II = επηηνληθή, III = κέζε, VI = επηδεζπόδνπζα, VII = πξνζαγσγέαο. 6 Η θπζηθή λην κείδωλ (72) Οη γλσζηέο καο λόηεο λην ξε κη θα ζνι ια ζη λην απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά Σ Σ Η Σ Σ Σ Η θαη ζρεκαηίδνπλ κηα κείδνλα ζθάια, ηελ θπζηθή λην κείδσλ. Σ Σ Η Σ Σ Σ Η d r m f s l t d

4 7 Η έλλνηα ηνπ θηλεηνύ λην (mouvable do). Απόιπηεο νλνκαζίεο θζόγγωλ ( ) ηε κέζνδν ηνπ θηλεηνύ λην νη γλσζηέο καο ζπιιαβέο d r m f s l t d αληηζηνηρνύλ πάληα ζηηο βαζκίδεο νπνηαζδήπνηε κείδνλαο ζθάιαο, δειαδή ηξαγνπδάκε ηηο βαζκίδεο θαη όρη ηηο πξαγκαηηθέο λόηεο. Έηζη πρ όηαλ ηξαγνπδώ d r είλαη πάληα δηάζηεκα ελόο ηόλνπ, ή d r m είλαη ηξεηο θζόγγνη πνπ απέρνπλ θαηά ΣΣ θνθ. Γηα ηηο απόιπηεο νλνκαζίεο ησλ θζόγγσλ ρξεζηκνπνηνύκε ηα γξάκκαηα A B C D E F G (ια ζη λην ξε κη θα ζνι). 8 Η ζέζε ηωλ ηόλωλ θαη ηωλ εκηηνλίωλ ζηελ κείδνλα ζθάια ( βιέπε θαη παξάγξαθν 4) Σα εκηηόληα ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ βαζκίδσλ: III-IV θαη VII-I. Οη ηόλνη ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ βαζκίδσλ: I-II II-III IV-V V-VI VI-VII 9 Αιινηώζεηο Γίεζε # πςώλεη ηελ λόηα θαηά έλα εκηηόλην. Ύθεζε b Αλαίξεζε Γηπιή δίεζε X Γηπιή ύθεζε» ρακειώλεη ηελ λόηα θαηά έλα εκηηόλην. αλαηξεί (βγάδεη ηελ δίεζε ή ηελ ύθεζε. πςώλεη ηελ λόηα θαηά έλα ηόλν. ρακειώλεη ηελ λόηα θαηά έλα ηόλν. 10 Δηαηνληθά θαη ρξωκαηηθά εκηηόληα (81) Γηαηνληθό εκηηόλην είλαη απηό πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ δπν δηαθνξεηηθώλ θζόγγσλ. Υξσκαηηθό εκηηόλην είλαη απηό πνπ πξνθύπηεη κε αιινίσζε (όμπλζε ή βάξπλζε ) ηνπ ίδηνπ ηνπ θζόγγνπ. 11 Μεηαηξνπή ηόλνπ ζε εκηηόλην, θαη εκηηνλίνπ ζε ηόλν

5 11α Ελαξκόληνη θζόγγνη Δίλαη νη θζόγγνη πνπ ερνύλ ην ίδην αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθό όλνκα! (γξάθνληαη δηαθνξεηηθά ζην πεληάγξακκν) π.ρ. λην# - ξεb, θα# - ζνιb, κη# - θα. 11β Σξηεκηηόλην Δίλαη ε απόζηαζε δπν δηπιαλώλ θζόγγσλ πνπ όπσο ιέεη θαη ην όλνκά ηνπ απέρνπλ ηξία εκηηόληα, π.ρ. λην - ξε#, θα - ζνι#, κηb - θα#.

6 12 Οπιηζκόο ζεηξά ηωλ δηέζεωλ (93) Η ζεηξά ησλ δηέζεσλ είλαη : θα λην ζνι ξε ια κη ζη 13 Οη κείδνλεο κε δηέζεηο (92-94) 14 Μλεκνληθόο θαλόλαο γηα κείδνλεο κε δηέζεηο (101) Η ηειεπηαία δίεζε είλαη ε έβδνκε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο.

7 15 εηξά ηωλ πθέζεωλ (94) Η ζεηξά ησλ πθέζεσλ είλαη : ζη κη ια ξε ζνι λην θα 16 Οη κείδνλεο κε πθέζεηο (95) 17 Μλεκνληθόο θαλόλαο γηα ηηο κείδνλεο κε πθέζεηο (101) Η πξνηειεπηαία ύθεζε είλαη ε ζθάια. (πξνζνρή 1b= Φα κείδσλ)

8 18 Ο θύθινο ηωλ πεκπηώλ (98) ΦΑ 5Κ ΝΤΟ 5Κ ΣΟΛ ΣΙ ΡΕ ΜΙ ΛΑ ΛΑ ΜΙ ΝΤΟ ΡΕ Ε Ν Α Ρ ΦΑ ΣΟΛ Μ Ο Ν Ι Ε Σ ΣΙ ΝΤΟ 19 Ελαξκόληεο θιίκαθεο (99) Έρνπλ ην ίδην άθνπζκα αιιά γξάθνληαη δηαθνξεηηθά, (έρνπλ ηηο λόηεο ηνπο ελαξκόληεο). Ι ΝΣΟb, ΦΑ# - ΟΛb, ΝΣΟ# - ΡΔb ( Β - Cb F# -- Gb C# - Db ) 20 Η ζέζε ηνπ θηλεηνύ do ζηηο 15 κείδνλεο ζθάιεο ( ) (βιέπε θαη παξάγξαθν 7)

9 21 Δηαζηήκαηα (79-80) Γηάζηεκα νλνκάδνπκε ηελ ερεηηθή απόζηαζε πνπ έρνπλ δπν θζόγγνη. Aλ νη δπν θζόγγνη ερνύλ ηαπηόρξνλα κηιάκε γηα αξκνληθό δηάζηεκα. Αλ νη δπν θζόγγνη ερνύλ δηαδνρηθά έρνπκε κειωδηθό δηάζηεκα. ηα κεισδηθά δηαζηήκαηα κπνξνύκε λα έρνπκε αληόλ ή θαηηόλ δηάζηεκα αλάινγα αλ ν δεύηεξνο θζόγγνο είλαη πςειόηεξνο ή ρακειόηεξνο από ηνλ πξώην. Κάζε δηάζηεκα θαζνξίδεηαη από ην όλνκα θαη ην είδνο ηνπ. Σν όλνκα ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ θζόγγσλ ηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεη. Πρ. Σν είδνο ηνπ δηαζηήκαηνο εμαξηάηαη από ηνπο ηόλνπο θαη ηα εκηηόληα πνπ πεξηέρεη ην δηάζηεκα. Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε είλαη: κηθξά κεγάια θαζαξά απμεκέλα ειαηηωκέλα ( Θα ηα ζπκβνιίδνπκε αληίζηνηρα κε ηα γξάκκαηα: κ Μ Κ Α Δ) Καηάηαμε δηαζηεκάηωλ Γηαζηήκαηα παιηά ζύκθωλα δηάθωλα * Κ κ Μ ζήκεξ α ζύκθωλα δηάθωλα αηειώο ζύκθωλα Κ 3 6 κ Μ 2 7 κ Μ * Γηάθσλα δηαζηήκαηα επίζεο είλαη όια ηα απμεκέλα θαη ηα ειαηησκέλα.

10 Μεηαηξνπή δηαζηήκαηνο σο πξνο ην είδνο Α) Η +Η +Η Διαηησκέλν κηθξό Μεγάιν Απμεκέλν -Η -Η -Η Διαηησκέλν κηθξό Μεγάιν Απμεκέλν Β) Η +Η Διαηησκέλν Καζαξό Απμεκέλν -Η -Η Διαηησκέλν Καζαξό Απμεκέλν Αλαζηξνθή δηαζηεκάηωλ (83) Έλα απιό δηάζηεκα αλαζηξέθεηαη όηαλ ν ρακειόηεξνο θζόγγνο ηνπ κεηαθηλεζεί κηα νθηάβα πςειόηεξα ή αληίζεηα όηαλ ν πςειόηεξνο θζόγγνο ηνπ κεηαθηλεζεί κηα νθηάβα ρακειόηεξα. Σόηε ην δηάζηεκα αιιάδεη όλνκα νύησο ώζηε ην άζξνηζκα πνπ πξνθύπηεη από ην δηάζηεκα θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ λα είλαη πάληα 9 ην δε είδνο ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θαζαξό παξακέλεη θαζαξό άιισο αιιάδεη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: κ Μ Μ κ Ε Α Α Ε Γηα παξαδείγκαηα αλαζηξνθήο δηαζηεκάησλ βιέπε παξάγξαθν 22 ύλζεηα δηαζηήκαηα Γηαζηήκαηα κεγαιύηεξα ηεο νγδόεο ιέγνληαη ζύλζεηα. Πρ 9 εο 10 εο 11 εο 13 εο

11 22 Σα δηαζηήκαηα ζηε κείδνλα ζθάια (80-86) Σα δηαζηήκαηα ηεο 1 εο θαη νη αλαζηξνθέο ηνπο δει ηεο 8 εο είλαη όια θαζαξά.

12 Ο ίδηνο πίλαθαο ησλ δηαζηεκάησλ ιίγν δηαθνξεηηθά δηαηππσκέλνο.

13 23 Οη ηξόπνη (modes) ην ύθνο ηεο Αλαγέλλεζεο, ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα αιιά θαη ζηε κνπζηθή ηνπ 20νπ αηώλα πνιιέο κεισδίεο είλαη γξακκέλεο όρη ζε κείδνλα ή ειάζζνλα θιίκαθα αιιά ζηνπο ιεγόκελνπο ηξόπνπο (modes). Η απόζηαζε ηεο ηξίηεο βαζκίδαο από ηελ ηνληθή θαζνξίδεη ηνλ θάζε ηξόπν. Έηζη κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν Γώξηνο, Φξύγηνο (θαη ν Λνθξηθόο) κνηάδνπλ κε ηνλ ειάζζνλα ηξόπν, ελώ ν Λύδηνο θαη ν Μπμνιύδηνο κε ηνλ κείδνλα ηξόπν.

14 24 Η ειάζζνλα θιίκαθα (90) Η ειάζζνλα θιίκαθα είλαη ε εμέιημε ηνπ αηνιηθνύ ηξόπνπ (l l ) Τςώλνληαο θαηά έλα εκηηόλην ηελ VII βαζκίδα απηνύ ηνπ ηξόπνπ δεκηνπξγνύκε πξνζαγσγέα (κε ηάζε λα ιύλεηαη ζηελ ηνληθή) νπόηε απηή ε ειάζζνλα θιίκαθα νλνκάδεηαη αξκνληθή ειάζζωλ θαη αθνινπζεί ην θαινύπη: Σ Η Σ Σ Η 3Η Η I II III IV V VI VII I Δπεηδή ην δηάζηεκα ηεο απμεκέλεο δεπηέξαο ζεσξείηαη δηάθσλν ζηελ επξσπατθή κνπζηθή δεκηνπξγνύκε άιιν έλα ηύπν ειάζζνλαο νμύλνληαο θαη ηελ VI βαζκίδα κεηαηξέπνληαο ηελ απμεκέλε δεπηέξα ζε κεγάιε δεπηέξα θαη έηζη πξνθύπηεη ε κειωδηθή ειάζζωλ. Σ Η Σ Σ Σ Σ Η Σειηθά έρνπκε ηξεηο ηύπνπο ειάζζνλνο θιίκαθαο: Σελ θπζηθή ειάζζωλ (αηνιηθόο ηξόπνο) ηελ αξκνληθή θαη ηελ κειωδηθή. (Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο όηαλ ιέκε ειάζζσλ ελλννύκε ηελ αξκνληθή ειάζζσλ θιίκαθα). 25 ύγθξηζε ηεο κείδνλαο θαη ειάζζνλαο θιίκαθαο Σ Σ Η Σ Σ Σ Η I II III IV V VI VII I Σ Η Σ Σ Η 3Η Η Η δηαθνξά ηνπο είλαη όηη ε III θαη ρακεισκέλεο. VI βαζκίδα είλαη θαηά έλα εκηηόλην

15 26 Δηαζηήκαηα ηεο ηνληθήο ηεο θιίκαθαο κεηά ηωλ άιιωλ βαζκίδωλ ηεο Α) Μείδνλα θιίκαθα Σα δηαζηήκαηα είλαη όια Μεγάια θαη Καζαξά Β)Διάζζνλα θιίκαθα Πξνζνρή! Η ηξίηε θαη ε έθηε είλαη κηθξέο 27 Εύξεζε ηωλ θιηκάθωλ ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδεηαη έλα δηάζηεκα Έλα δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε ηόζεο θιίκαθεο όζεο θνξέο ζρεκαηίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ζηνλ αληίζηνηρν ηξόπν (κείδνλα ή ειάζζνλα). Π.ρ. ε δεύηεξε κηθξή κη-θα βξίζθεηαη: ζε δπν κείδνλεο θιίκαθεο κεηαμύ ησλ βαζκίδσλ 3-4 ζηελ ΝΣΟ, θαη 7-8 ζηελ ΦΑ. θαη ζε ηξεηο ειάζζνλεο κεηαμύ ησλ βαζκίδσλ 2-3 ξε, 5-6 ια θαη 7-8 θα ηξόπνο εξγαζίαο i. Χαξαθηεξίδω ην δηάζηεκα. ii. Βξίζθω κεηαμύ πνηωλ βαζκίδωλ ζρεκαηίδεηαη απηό ην είδνο ηνπ δηαζηήκαηνο ζηελ κείδνλα ζθάια (ή θαη ζηελ ειάζζνλα) (βιέπε παξάγξαθν 22 ή θαη 32). iii. Βάζεη ηωλ βαζκίδωλ βξίζθω ηηο θιίκαθεο (βιέπε παξάγξαθν 26).

16 28 Eιάζζνλεο κε δηέζεηο ( 95 )

17 29 Ειάζζνλεο κε πθέζεηο ( 96 )

18 30 Ο θύθινο ηωλ πεκπηώλ (98) (Βιέπε θαη παξάγξαθν 18) ΣΙ ΦΑ σολ ρε ΝΤΟ λα 5Κ μι ΣΟΛ σι ΡΕ MI ντο φα ΛΑ ΛΑ φα ΝΤΟ ΡΕ Sι λα μι ρε ΦΑ ΣΟΛ ντο λα σολ ΣΙ ΝΤΟ ΜΙ Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Ε Σ 31 ρεηηθέο νκώλπκεο θαη ελαξκόληεο θιίκαθεο(96) ρεηηθέο: NTO-ια, ΟΛ κη, ΦΑ ξε, ΡΔ ζη, Ιb ζνι θιπ Οκώλπκεο: ΝΣΟ λην, ΟΛ-ζνι ΦΑ-θα ΡΔ-ξε ΛΑ-ια θιπ Ελαξκόληεο: ΝΣΟ# -ΡΔb, ΦΑ# - ΟΛb, Ι ΝΣΟb, θαζώο θαη θαη νη ζρεηηθέο ηνπο ια# ζηb, ξε#-κηb, ζνι#-ιαb 32 Σα δηαζηήκαηα ζηε ειάζζνλα ζθάια ) Σα δηαζηήκαηα ηεο 1 εο θαη νη αλαζηξνθέο ηνπο δει ηεο 8 εο είλαη όια θαζαξά.

19

20 33 Οη ζπγρνξδίεο (104) Υηππώληαο ηαπηόρξνλα ηξεηο δηαθνξεηηθέο λόηεο έρνπκε ην άθνπζκα κηαο ζπγρνξδίαο (κηαο ηξίθσλεο ζπγρνξδίαο). Μηα ζπγρνξδία "ρηίδεηε" βάδνληαο δπν ζπλερόκελα δηαζηήκαηα 3εο ην έλα πάλσ από ην άιιν, ην δε όλνκά ηεο ην παίξλεη από ηελ ρακειόηεξε λόηα. Η αιιηώο κπνξνύκε λα πνύκε, όηη κηα ζπγρνξδία ηελ ρηίδνπκε πξνζζέηνληαο άιινπο δπν θζόγγνπο ζε απόζηαζε 3εο θαη 5εο. Έηζη κε ηελ ζπλήρεζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ θζόγγσλ, έρσ ην άθνπζκα κηαο ηξίθσλεο ζπγρνξδίαο. Σηο λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο ηηο νλνκάδνπκε, πξώηε - ηξίηε - πέκπηε, νη νλνκαζίεο δε απηέο όπσο είλαη θαλεξό δειώλνπλ ηηο απνζηάζεηο πνπ έρνπλ νη λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο από ηνλ θζόγγν πάλσ ζηνλ νπνίν ηελ "ρηίδνπκε". Η 1 ε ιέγεηαη θαη ζεκέιηνο Η 3 ε ιέγεηαη θαη κέζε ηεο ζπγρνξδίαο Η 5 ε ιέγεηαη θαη θνξπθή.

21 34 Σα ηέζζεξα είδε ηωλ ζπγρνξδηώλ (104) Αλάινγα κε ηα δηαζηήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο νη λόηεο κηαο ζπγρνξδίαο έρνπκε ηέζζεξα είδε ηξίθσλσλ ζπγρνξδηώλ. Γνκή ηωλ ζπγρνξδηώλ κε βάζε ηα δηαζηήκαηα 3 εο πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο νη θζόγγνη. Μείδωλ Διάζζωλ Διαηηωκέλε Απμεκέλε 3κ 3Μ 3κ 3Μ 3Μ 3κ 3κ 3Μ Γνκή ηωλ ζπγρνξδηώλ κε βάζε ηα δηαζηήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ νη θζόγγνη κε ηελ ζεκέιην. Μείδωλ Διάζζωλ Διαηηωκέλε Απμεκέλε 5Κ 5Κ 5Η 5Α 3Μ 3κ 3κ 3Μ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία κπνξεί λα ζπλαληήζεηε ηνλ παξαθάησ ζπκβνιηζκό: Μείδνλεο C G D A E Διάζζνλεο Cm Gm Dm Am Em Διαηησκέλεο Cm -5 Gm -5 Dm -5 Am -5 Em -5 Απμεκέλεο C +5 G +5 D +5 A +5 E +5

22 35 Οη ζπγρνξδίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ κείδνλα ζθάια (105) Οη επηά ζπιιαβέο do, re, mi, far, so, la, ti δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ηα επηά ζθαινπάηηα κηαο κείδνλνο ζθάιαο, πνπ ηα αξηζκνύκε κε ηνπο ιαηηληθνύο αξηζκνύο I II III IV V VI VII. Η ζπγρνξδία πνπ ρηίδεηαη πάλσ ζε έλα ζθαινπάηη κηαο θιίκαθαο παίξλεη ηελ αξίζκεζή ηεο από απηό ην ζθαινπάηη. Έηζη ζηελ I IV V ζρεκαηίδνληαη κείδνλεο ζπγρνξδίεο ζηηο II III VI ζρεκαηίδνληαη ειάζζνλεο ζπγρνξδίεο ζηελ VII ειαηησκέλε 36 Οη ζπγρνξδίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ αξκνληθή ειάζζνλα ζθάια (105) ηελ ειάζζνλα θιίκαθα ζρεκαηίδνληαη ηα θάησζη είδε ζπγρνξδηώλ: I IV ειάζζνλεο V VI κείδνλεο II VII ειαηησκέλεο III απμεκέλε

23 37 Αλαζηξνθέο ζπγρνξδηώλ Δπζεία θαηάζηαζε έρνπκε όηαλ ν ρακειόηεξνο θζόγγνο είλαη ε πξώηε ηεο ζπγρνξδίαο. Η ζπγρνξδία ζπκβνιίδεηαη κε ηνπο αξηζκνύο 5 3 ή ηίπνηα. Πξώηε αλαζηξνθή έρνπκε όηαλ ν ρακειόηεξνο θζόγγνο είλαη ε ηξίηε ηεο ζπγρνξδίαο. Η ζπγρνξδία ζπκβνιίδεηαη κε ηνπο αξηζκνύο 6/3 ή 6 Γεύηεξε αλαζηξνθή έρνπκε όηαλ ν ρακειόηεξνο θζόγγνο είλαη ε πέκπηε ηεο ζπγρνξδίαο. Η ζπγρνξδία ζπκβνιίδεηαη κε ηνπο αξηζκνύο 6/4

24 38 Οη ζέζεηο κηαο ζπγρνξδίαο Σν δηάζηεκα πνπ ζρεκαηίδεη ε ζεκέιηνο κε ηελ πςειόηεξε λόηα κηαο ζπγρνξδίαο θαζνξίδεη ηελ ζέζε ηεο. Έηζη γηα ηελ ηξίθσλε ζπγρνξδία έρνπκε ηηο ζέζεηο, 8 εο 3 εο θαη 5 εο 39 πλεπηπγκέλε θαη Αλεπηπγκέλε ζέζε πλεπηπγκέλε ζέζε έρνπκε όηαλ νη λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο δηαζηήκαηα 3 εο ή 4 εο. Αλεπηπγκέλε ζέζε έρνπκε όηαλ νη λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο δηαζηήκαηα 5 εο ή 6 εο. (Γηα παξαδείγκαηα βιέπε ηελ 37 ε παξάγξαθν) 40 Εύξεζε ηωλ θιηκάθωλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλήθεη κηα ζπγρνξδία Κάζε ζπγρνξδία - όπσο θαη ηα δηαζηήκαηα - βξίζθεηαη ζε ηόζεο θιίκαθεο (κείδνλεο θαη ειάζζνλεο) όζεο θνξέο ζρεκαηίδεηαη ην είδνο ηεο ζηελ κείδνλα θαη ειάζζνλα θιίκαθα. Γειαδή κηα κείδσλ ζπγρνξδία ζα ηελ βξνύκε ζε ηξεηο κείδνλεο θιίκαθεο σο I, IV, V θαη ζε δπν ειάζζνλεο σο V, θαη VI. (Βιέπε ηελ 35ε θαη 36ε παξάγξαθν) Ο παξαθάησ πίλαθαο καο δείρλεη επίζεο ζε πνηα βαζκίδα ζρεκαηίδεηαη ην θάζε είδνο ηεο ζπγρνξδίαο. Δίδνο Μείδωλ Διάζζωλ Ηιαηηωκέλε Απμεκέλε Γνκή κε 3εο 3κ 3Μ 3Μ 3κ 3κ 3κ 3Μ 3Μ Γηαζηήκαηα ε ζρέζε κε ηελ ζεκέιην 5Κ 3Μ 5Κ 3κ 5Η 3κ 5Α 3Μ Πνπ ζρεκαηίδνληαη Μείδνλα ζθάια Διάζζνλα ζθάια I, IV, V V, VI II, III, VI VII I, IV II, VII III

25 41 ρεκαηηζκόο ζπγρνξδίαο όηαλ δίδεηαη ε 3ε ή ε 5ε ηεο. α) όηαλ δίδεηαη ε 3ε ηεο ζπγρνξδίαο πξνζζέηνπκε δπν ηξίηεο (κηθξέο ή κεγάιεο), αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπγρνξδίαο ε κία αληνύζα θαη ε άιιε θαηηνύζα έρνληαο ζαλ βάζε ηνλ δνζκέλν θζόγγν. Αλαιπηηθά αλ πξόθεηηαη γηα: Γηα κείδνλα ζπγρνξδία, ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κηθξή αληνύζα θαη κηα 3ε κεγάιε θαηηνύζα. Γηα ειάζζνλα ζπγρνξδία, ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κεγάιε αληνύζα θαη κηα 3ε κηθξή θαηηνύζα.. γηα ειαηηωκέλε ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν δπν 3εο κηθξέο αληνύζα θαη θαηηνύζα γηα απμεκέλε ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν δπν 3εο κεγάιεο.

26 β) όηαλ δίδεηαη ε 5ε ηεο ζπγρνξδίαο πξνζζέηνπκε κηα θαηηνύζα ηξίηε (κηθξή ή κεγάιε), θαη κηα θαηηνύζα 5ε (θαζαξή, ειαηησκέλε απμεκέλε ) αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπγρνξδίαο κε βάζε ηνλ δνζκέλν θζόγγν. Αλαιπηηθά αλ πξόθεηηαη γηα: κείδωλ ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κηθξή θαη κηα 5ε θαζαξή (θαηηόληα θαη ηα δπν). ειάζζωλ ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κεγάιε θαη κηα 5ε θαζαξή (θαηηόληα θαη ηα δπν). ειαηηωκέλε ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κηθξή θαη κηα 5ε ειαηησκέλε (θαηηόληα θαη ηα δπν). απμεκέλε ζπγρνξδία, ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κεγάιε θαη κηα 5ε απμεκέλε.

27 43 Μνπζηθνί όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ρπζκηθή αγωγήο (67) Adagio, Largo, Lento Andante Moderato Allegretto Allegro Presto Prestissimo Δπλακηθήο (61) Pianissimo (pp) Piano (p) MezzoPiano (mp) MezzoForte (mf) Forte (f) Fortissimo (ff) crescendo diminuendo sfortzando δηάθνξα είδε ηνληζκώλ Έθθξαζεο (65) Legato Staccato Espressivo Tenuto Dolce Leggiero Marcato

28 44 Γηα ηνλ ξπζκό θαη κέηξν ζηελ κνπζηθή (31-50) Η έλλνηα ηνπ ξπζκνύ θαη ε έλλνηα ηνπ παικνύ (31) Ο ξπζκόο ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ ή ελόο ηξαγνπδηνύ πξνθύπηεη από ηηο δηάξθεηεο ησλ ήρσλ ζε ζπλδπαζκό πάληα θαη κε ηνπο ηνληζκνύο. Γηα λα θαηαιάβεηε θαιύηεξα ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνύ, παίμηε ηνλ ξπζκό δηαθόξσλ ηξαγνπδηώλ ρηππώληαο παιακάθηα θαη ηξαγνπδώληαο από κέζα ζαο ηηο ζπιιαβέο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Παικό (ή ρξόλνπο) ιέκε ηα ηζόρξνλα δηαδνρηθά ζπλερή ρηππήκαηα πνπ αηζζαλόκαζηε όηαλ αθνύκε κηα κνπζηθή. Υηππήζηε ηνλ παικό ηξαγνπδώληαο δηάθνξα ηξαγνύδηα. Παξαηεξνύκε όηη θάπνηνη ρηύπνη είλαη ηνληζκέλνη ελώ θάπνηνη άιινη άηνλνη. Σα κνπζηθά κέηξα (38) Μέηξν ζηελ κνπζηθή νλνκάδνπκε έλα κηθξό ηκήκα κνπζηθήο πνπ πάληα αξρίδεη από ην ζεκείν κηαο έκθαζεο, ελόο ηνληζκνύ (ηζρπξό κέξνο) ηεο ζέζεο όπσο ιέγεηαη θαη ζπλερίδεη κε έλα ή πεξηζζόηεξα κέξε ηα αζζελή. Σν ηειεπηαίν αζζελέο κέξνο ιέγεηαη θαη άξζε. Οη ρξόλνη ηνπ κέηξνπ Κάζε κέηξν ρσξίδεηαη ζε ίζα ηκήκαηα (ρξνληθά), ηνπο ρξόλνπο. Αλάινγα κε ηνπο πόζνπο ρξόλνπο έρεη έλα κέηξν ην ιέκε δηκεξέο, ηξηκεξέο, ηεηξακεξέο, πεληακεξέο θιπ. Οη ρξόλνη απηνί έρνπλ θάπνηα δηάξθεηα (κνπζηθή δηάξθεηα, αμία λόηαο). πλήζσο είλαη ηέηαξηα θαη ζπκβνιίδνληαη κε ηνλ αξηζκό 4, ή όγδνα θαη ζπκβνιίδνληαη κε ηνλ αξηζκό 8. Πωο ζπκβνιίδνπκε ην κέηξν (38) Σν κέηξν ην ζπκβνιίδνπκε κε δπν αξηζκνύο πνπ γξάθνληαη ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν. Ο πάλσ αξηζκόο καο δείρλεη πόζνπο ρξόλνπο έρεη ην κέηξν. Ο θάησ αξηζκόο ηελ αμία (κνπζηθή δηάξθεηα) ηνπ θάζε ρξόλνπ. Απιά κέηξα (39) Δίλαη ηα δηκεξή (ηζρπξό αζζελέο) θαη ηα ηξηκεξή (ηζρπξό αζζελέο αζζελέο) απηά πνπ όηαλ ρηππάκε ηνλ παικό ηνλίδνπκε θάζε δπν ή ηξεηο ρξόλνπο. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν ηύπσλ κέηξνπ καο δίλεη όια ηα κέηξα ζηελ κνπζηθή.

29 ύλζεηα κέηξα (40) Όηαλ ελώζνπκε δπν ή πεξηζζόηεξα ίδηα απιά κέηξα κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε κέηξα πνπ λα έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από ηξεηο ρξόλνπο. Μόλν ν πξώηνο ρξόλνο είλαη ν ηζρπξόο, ελώ ζην ζεκείν έλωζεο ησλ κέηξσλ νη ρξόλνη είλαη ζρεηηθά ηζρπξνί θαη νη ππόινηπνη αζζελείο. Μηθηά κέηξα (40-41) Έλσζε ησλ δπν δηαθνξεηηθώλ απιώλ κέηξσλ (δηκεξέο & ηξηκεξέο) κε δηάθνξνπο ηξόπνπο καο δίλεη ηα ιεγόκελα κηθηά κέηξα. Οκνίσο όπσο ζηα ζύλζεηα κέηξα κόλν ν πξώηνο ρξόλνο είλαη ν ηζρπξόο, ελώ ζην ζεκείν έλωζεο ησλ κέηξσλ νη ρξόλνη είλαη ζρεηηθά ηζρπξνί θαη νη ππόινηπνη αζζελείο. Μεξηθά παξαδείγκαηα:

30 Μεξηθά αξραία ειιεληθά πνηεηηθά κέηξα.!! Αλ ζπκβνιίζνπκε ηελ βξαρεία ζπιιαβή κε θαη ηελ καθξά κε Γίζεκνη (δύν ρξόλνη) Ηγεκώλ Σξίζεκνη (3 ρξόλνη) Σξίρξνλε βξαρεία Ίακβνο Σξνραίνο Σξίρξνλε καθξά Σεξηάζεκνη (4 ρξόλνη) Πξνθειεπζκαηηθόο Γάθηπινο Αλάπαηζηνο Ακβίβξαρπο πόλδεηνο Σεηξάρξνλε καθξά

31 Ρπζκηθά νλόκαηα ηωλ πην βαζηθώλ αμηώλ θαη ξπζκηθώλ ζρεκάηωλ (35, 51) Δπίζεο ην νιόθιεξν πξνθέξεηαη, ηάααα θαη ην κηζό, ηάα

32 ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ Α ΘΔΩΡΙΑ 1. Ο θύθινο ησλ πεκπηώλ.(σε πξόρεηξν ραξηί) (βιέπε 18) Μαζαίλω λα βξίζθω ηελ θιίκαθα από ηνλ νπιηζκό. Μαζαίλω λα βξίζθω ηελ θιίκαθα όηαλ κνπ δίδεηαη θάπνηα βαζκίδα ηεο, π.ρ. ε δεζπόδνπζα. 2. Γξάθσ δύν κείδνλεο θιίκαθεο (κηα κε δηέζεηο & κηα κε πθέζεηο). εκεηώλσ ηηο βαζκίδεο, ηα ηεηξάρνξδα ηεο ηνληθήο θαη δεζπόδνπζαο, ηνπο ηόλνπο θαη ηα εκηηόληα, νλνκάδσ ηηο βαζκίδεο (ηνληθή, επηηνληθή ) (βιέπε 4, 5, 12-18] 3. Μεηαηξνπή ηόλνπ ζε εκηηόλην, ηξηεκηηόλην, ελαξκόληνπο θζόγγνπο θαη ην αλάπνδν. Δπίζεο ζρεκαηίδσ ηα παξαπάλσ δηαζηήκαηα από δνζκέλν θζόγγν. [βιέπε 11] 4. Μεηαθνξά κηαο κεισδίαο κηα νθηάβα πάλσ ή θάησ (από ην ζνιθέδ ε άιιν θνκκάηη πνπ παίδσ). 5. Γξάθσ ξπζκηθέο θξάζεηο ησλ 4 κέηξσλ. (ρξεζηκνπνηώ παύζεηο, παξεζηηγκέλα, ζύδεπμε δηαξθείαο). Σν κέηξν κπνξεί λα είλαη απιό, ή ζύλζεην. Παίδσ ηελ άζθεζε! (βιέπε ζει.26,27) 6. Γξάθσ 5-6 ξπζκηθέο ηζόηεηεο όπσο:

33 ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ Β ΘΔΩΡΙΑ 1. Γξάθσ ηελ ίδηα κεισδία ζην ίδην αθξηβώο ύςνο αιιά ζε άιιν θιεηδί. 2. Αλαγλσξίδσ ηηο θιίκαθεο ζε δηάθνξα θνκκάηηα πνπ παίδσ. 3. Γξάθσ δύν ζρεηηθέο θιίκαθεο (κείδνλα, ειάζζνλα αξκνληθή θαη ειάζζνλα κεισδηθή αληνύζα θαη θαηηνύζα). εκεηώλσ ηηο βαζκίδεο, ηα ηεηξάρνξδα ηεο ηνληθήο θαη δεζπόδνπζαο, ηνπο ηόλνπο ηα εκηηόληα ην ηξηεκεηόλην. (βιέπε 28, 29) 4. Γξάθσ ην θύθιν ησλ πεκπηώλ. (Σε πξόρεηξν ραξηί) (βιέπε 30) 5. Παίξλνληαο σο βάζε κηα λόηα γξάθσ όισλ ησλ εηδώλ ηα δηαζηήκαηα, αληόληα θαη θαηηόληα. π.ρ. από ηελ λόηα λην ηα αληόληα.

34 6. Γξάθσ δηαζηήκαηα θαζώο θαη ηηο αλαζηξνθέο ηνπο. 7. Βξίζθσ ηηο κείδνλεο θιίκαθεο ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδεηαη θάπνην δηάζηεκα. (βιέπε 22, 26) 8. Γξάθσ 5-6 όξνπο, ξπζκηθήο αγσγήο θαη δπλακηθήο. (βιέπε παξάξηεκα) 9. Γξάθσ κηα ξπζκηθή άζθεζε κε ζπγθνπέο θαη αληηρξνληζκνύο. Παίδσ ηελ άζθεζε! (Βιέπε θαη ζνιθέδ Καινκνίξε 2 ν ηεύρνο, Νν 16, 28, 29, 44, 47,48, 53 θαη 3ν ηεύρνο ηξίην 35, 36, 37, 38) 10. Μεηαθνξά κηαο κεισδίαο ζε άιιε ηνληθόηεηα (από ην ζνιθέδ ε άιιν θνκκάηη πνπ παίδσ).

35 ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ Γ ΘΔΩΡΙΑ 1. Γξάθσ 5-6 όξνπο, ξπζκηθήο αγσγήο, δπλακηθήο ή έθθξαζεο (βιέπε παξάξηεκα). 2. Γξάθσ κηα κεισδία ζε ειάζζνλα θιίκαθα ζε ζύλζεην ή κεηθηό κέηξν ζηελ νπνία λα ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά κεισδηθά δηάθσλα δηαζηήκαηα, πρ. 4Α, 5Η, 7Η, 4H, 2Α θιπ (βιέπε 32). 3. Βξίζθσ ηηο κείδνλεο θαη ειάζζνλεο θιίκαθεο ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδεηαη θάπνην δηάζηεκα (βιέπε 22, 23, 26, 27). 4. ε δνζκέλε θιίκαθα (κείδνλα ε ειάζζνλα) ζρεκαηίδσ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηηο ζπγρνξδίεο θαη ηηο νλνκάδσ. πρ ζηε ζνι ειάζζνλα. 5. Γξάθσ δηάθνξεο ζπγρνξδίεο ζε ζηελή θαη ζε επξεία ζέζε ζηα δπν θιεηδηά θαζώο θαη ηηο αλαζηξνθέο ηνπο. (βιέπε 37)

36 6. Παίξλνληαο έλα θζόγγν σο ζεκέιην (1ε), κέζε (3ε) ή θνξπθή (5ε) ζρεκαηίδσ ηα ηέζζεξα είδε ζπγρνξδηώλ. (βιέπε 41) πρ. ε λόηα θα. 7. Βξίζθσ ηηο θιίκαθεο (κείδνλεο θαη ειάζζνλεο) ζηηο νπνίεο ζπλαληάκε κηα ζπγρνξδία. (βιέπε 40)

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα