Στοιχεία Θεωρίας. της. Ευρωπαϊκής Μουσικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία Θεωρίας. της. Ευρωπαϊκής Μουσικής"

Transcript

1 Στοιχεία Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής ύκθωλα κε ην ζρνιηθό βηβιίν ηνπ ΟΔΓΒ ηεο Α γπκλαζίνπ Αζήλαη 2007 Απόζηνινο. ηόληαο

2 Αληί πξνιόγνπ Οη ζεκεηώζεηο απηέο είλαη γξακκέλεο θαηά ηξόπν ηειεγξαθηθό θαη πεξηέρνπλ νξηζκέλνπο βαζηθνύο νξηζκνύο, ηηο θιίκαθεο, δηαζηήκαηα θαη εηζαγωγή ζηηο ζπγρνξδίεο. Γίπια ζηνλ ηίηιν ηεο θάζε παξαγξάθνπ ζεκεηώλεηαη ε ζειίδα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. ηεο Α γπκλαζίνπ όπνπ αλαθέξεηαη ζην ίδην ζέκα. Οη ζεκεηώζεηο απηέο ζθνπό έρνπλ λα απνηειέζνπλ κηα πνιύ πεξηεθηηθή απνζήθε πιεξνθνξηώλ πνπ λα κπνξεί ν καζεηήο λα ηελ ζπκβνπιεύεηαη θαη λα θάλεη επαλάιεςε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. ε θακία πεξίπηωζε δελ αληηθαζηζηνύλ ην βηβιίν. ην ηέινο ππάξρεη κηα ζεηξά αζθήζεσλ γηα θάζε ηάμε ηεο ζεσξίαο, νύησο ώζηε ν καζεηήο λα έρεη έλα πιάλν γηα λα εξγάδεηαη εθ όιεο ηεο ύιεο ηεο ρξνληάο. Υεηκώλαο 2007 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπγγξαθέσο Πξώηε έθδνζε: 1991 Δεύηεξε έθδνζε: 2001 Σξίηε έθδνζε: 2004 Σέηαξηε έθδνζε: 2005 ver.16/7/2006 Πέκπηε έθδνζε: 2007 ver.15/4/2007 Έθηε έθδνζε: 2007 ver.1/12/2007 Έβδνκε έθδνζε 2011

3 1 Οθηάβα (24) Οθηάβα ελόο θζόγγνπ νλνκάδνπκε ην δηπιάζην (ή ππνδηπιάζην) ηεο ζπρλόηεηάο ηνπ.(ζπρλόηεηα = παικνί/δεπηεξόιεπην). 2 Σόλνο, Ηκηηόλην (24) Σόλνο=1/6 νθηάβαο Σ Σ Σ Σ Σ Σ Ηκηηόλην=1/12 νθηάβαο Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η 3 θάια ή θιίκαθα (71) Δίλαη κηα ζεηξά ήρσλ (θζόγγσλ) κε θαζνξηζκέλεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο. 4 Μείδωλ θιίκαθα (71) Σελ δηαδνρή νθηώ θζόγγσλ (ν όγδννο είλαη ε νθηάβα ηνπ πξώηνπ) θαηά ΣΣΗΣΣΣΗ ηελ νλνκάδνπλε κείδνλα θιίκαθα (major, magiore). (θεπηόκελνη κε ηεηξάρνξδα ιέκε όηη ε κείδσλ θιίκαθα απνηειείηαη από δπν δηαδεπγκέλα (ρσξηζκέλα) δηαηνληθά ηεηξάρνξδα ηνπ ηύπνπ: Σ Σ Η ) 5 Ολνκαζία βαζκίδωλ (72) Κύξηεο: Ι = ηνληθή, ΙV = ππνδεζπόδνπζα, V = δεζπόδνπζα. Δεπηεξεύνπζεο:: II = επηηνληθή, III = κέζε, VI = επηδεζπόδνπζα, VII = πξνζαγσγέαο. 6 Η θπζηθή λην κείδωλ (72) Οη γλσζηέο καο λόηεο λην ξε κη θα ζνι ια ζη λην απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά Σ Σ Η Σ Σ Σ Η θαη ζρεκαηίδνπλ κηα κείδνλα ζθάια, ηελ θπζηθή λην κείδσλ. Σ Σ Η Σ Σ Σ Η d r m f s l t d

4 7 Η έλλνηα ηνπ θηλεηνύ λην (mouvable do). Απόιπηεο νλνκαζίεο θζόγγωλ ( ) ηε κέζνδν ηνπ θηλεηνύ λην νη γλσζηέο καο ζπιιαβέο d r m f s l t d αληηζηνηρνύλ πάληα ζηηο βαζκίδεο νπνηαζδήπνηε κείδνλαο ζθάιαο, δειαδή ηξαγνπδάκε ηηο βαζκίδεο θαη όρη ηηο πξαγκαηηθέο λόηεο. Έηζη πρ όηαλ ηξαγνπδώ d r είλαη πάληα δηάζηεκα ελόο ηόλνπ, ή d r m είλαη ηξεηο θζόγγνη πνπ απέρνπλ θαηά ΣΣ θνθ. Γηα ηηο απόιπηεο νλνκαζίεο ησλ θζόγγσλ ρξεζηκνπνηνύκε ηα γξάκκαηα A B C D E F G (ια ζη λην ξε κη θα ζνι). 8 Η ζέζε ηωλ ηόλωλ θαη ηωλ εκηηνλίωλ ζηελ κείδνλα ζθάια ( βιέπε θαη παξάγξαθν 4) Σα εκηηόληα ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ βαζκίδσλ: III-IV θαη VII-I. Οη ηόλνη ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ ησλ βαζκίδσλ: I-II II-III IV-V V-VI VI-VII 9 Αιινηώζεηο Γίεζε # πςώλεη ηελ λόηα θαηά έλα εκηηόλην. Ύθεζε b Αλαίξεζε Γηπιή δίεζε X Γηπιή ύθεζε» ρακειώλεη ηελ λόηα θαηά έλα εκηηόλην. αλαηξεί (βγάδεη ηελ δίεζε ή ηελ ύθεζε. πςώλεη ηελ λόηα θαηά έλα ηόλν. ρακειώλεη ηελ λόηα θαηά έλα ηόλν. 10 Δηαηνληθά θαη ρξωκαηηθά εκηηόληα (81) Γηαηνληθό εκηηόλην είλαη απηό πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ δπν δηαθνξεηηθώλ θζόγγσλ. Υξσκαηηθό εκηηόλην είλαη απηό πνπ πξνθύπηεη κε αιινίσζε (όμπλζε ή βάξπλζε ) ηνπ ίδηνπ ηνπ θζόγγνπ. 11 Μεηαηξνπή ηόλνπ ζε εκηηόλην, θαη εκηηνλίνπ ζε ηόλν

5 11α Ελαξκόληνη θζόγγνη Δίλαη νη θζόγγνη πνπ ερνύλ ην ίδην αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθό όλνκα! (γξάθνληαη δηαθνξεηηθά ζην πεληάγξακκν) π.ρ. λην# - ξεb, θα# - ζνιb, κη# - θα. 11β Σξηεκηηόλην Δίλαη ε απόζηαζε δπν δηπιαλώλ θζόγγσλ πνπ όπσο ιέεη θαη ην όλνκά ηνπ απέρνπλ ηξία εκηηόληα, π.ρ. λην - ξε#, θα - ζνι#, κηb - θα#.

6 12 Οπιηζκόο ζεηξά ηωλ δηέζεωλ (93) Η ζεηξά ησλ δηέζεσλ είλαη : θα λην ζνι ξε ια κη ζη 13 Οη κείδνλεο κε δηέζεηο (92-94) 14 Μλεκνληθόο θαλόλαο γηα κείδνλεο κε δηέζεηο (101) Η ηειεπηαία δίεζε είλαη ε έβδνκε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο.

7 15 εηξά ηωλ πθέζεωλ (94) Η ζεηξά ησλ πθέζεσλ είλαη : ζη κη ια ξε ζνι λην θα 16 Οη κείδνλεο κε πθέζεηο (95) 17 Μλεκνληθόο θαλόλαο γηα ηηο κείδνλεο κε πθέζεηο (101) Η πξνηειεπηαία ύθεζε είλαη ε ζθάια. (πξνζνρή 1b= Φα κείδσλ)

8 18 Ο θύθινο ηωλ πεκπηώλ (98) ΦΑ 5Κ ΝΤΟ 5Κ ΣΟΛ ΣΙ ΡΕ ΜΙ ΛΑ ΛΑ ΜΙ ΝΤΟ ΡΕ Ε Ν Α Ρ ΦΑ ΣΟΛ Μ Ο Ν Ι Ε Σ ΣΙ ΝΤΟ 19 Ελαξκόληεο θιίκαθεο (99) Έρνπλ ην ίδην άθνπζκα αιιά γξάθνληαη δηαθνξεηηθά, (έρνπλ ηηο λόηεο ηνπο ελαξκόληεο). Ι ΝΣΟb, ΦΑ# - ΟΛb, ΝΣΟ# - ΡΔb ( Β - Cb F# -- Gb C# - Db ) 20 Η ζέζε ηνπ θηλεηνύ do ζηηο 15 κείδνλεο ζθάιεο ( ) (βιέπε θαη παξάγξαθν 7)

9 21 Δηαζηήκαηα (79-80) Γηάζηεκα νλνκάδνπκε ηελ ερεηηθή απόζηαζε πνπ έρνπλ δπν θζόγγνη. Aλ νη δπν θζόγγνη ερνύλ ηαπηόρξνλα κηιάκε γηα αξκνληθό δηάζηεκα. Αλ νη δπν θζόγγνη ερνύλ δηαδνρηθά έρνπκε κειωδηθό δηάζηεκα. ηα κεισδηθά δηαζηήκαηα κπνξνύκε λα έρνπκε αληόλ ή θαηηόλ δηάζηεκα αλάινγα αλ ν δεύηεξνο θζόγγνο είλαη πςειόηεξνο ή ρακειόηεξνο από ηνλ πξώην. Κάζε δηάζηεκα θαζνξίδεηαη από ην όλνκα θαη ην είδνο ηνπ. Σν όλνκα ηνπ δηαζηήκαηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ θζόγγσλ ηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεη. Πρ. Σν είδνο ηνπ δηαζηήκαηνο εμαξηάηαη από ηνπο ηόλνπο θαη ηα εκηηόληα πνπ πεξηέρεη ην δηάζηεκα. Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε είλαη: κηθξά κεγάια θαζαξά απμεκέλα ειαηηωκέλα ( Θα ηα ζπκβνιίδνπκε αληίζηνηρα κε ηα γξάκκαηα: κ Μ Κ Α Δ) Καηάηαμε δηαζηεκάηωλ Γηαζηήκαηα παιηά ζύκθωλα δηάθωλα * Κ κ Μ ζήκεξ α ζύκθωλα δηάθωλα αηειώο ζύκθωλα Κ 3 6 κ Μ 2 7 κ Μ * Γηάθσλα δηαζηήκαηα επίζεο είλαη όια ηα απμεκέλα θαη ηα ειαηησκέλα.

10 Μεηαηξνπή δηαζηήκαηνο σο πξνο ην είδνο Α) Η +Η +Η Διαηησκέλν κηθξό Μεγάιν Απμεκέλν -Η -Η -Η Διαηησκέλν κηθξό Μεγάιν Απμεκέλν Β) Η +Η Διαηησκέλν Καζαξό Απμεκέλν -Η -Η Διαηησκέλν Καζαξό Απμεκέλν Αλαζηξνθή δηαζηεκάηωλ (83) Έλα απιό δηάζηεκα αλαζηξέθεηαη όηαλ ν ρακειόηεξνο θζόγγνο ηνπ κεηαθηλεζεί κηα νθηάβα πςειόηεξα ή αληίζεηα όηαλ ν πςειόηεξνο θζόγγνο ηνπ κεηαθηλεζεί κηα νθηάβα ρακειόηεξα. Σόηε ην δηάζηεκα αιιάδεη όλνκα νύησο ώζηε ην άζξνηζκα πνπ πξνθύπηεη από ην δηάζηεκα θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ λα είλαη πάληα 9 ην δε είδνο ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θαζαξό παξακέλεη θαζαξό άιισο αιιάδεη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: κ Μ Μ κ Ε Α Α Ε Γηα παξαδείγκαηα αλαζηξνθήο δηαζηεκάησλ βιέπε παξάγξαθν 22 ύλζεηα δηαζηήκαηα Γηαζηήκαηα κεγαιύηεξα ηεο νγδόεο ιέγνληαη ζύλζεηα. Πρ 9 εο 10 εο 11 εο 13 εο

11 22 Σα δηαζηήκαηα ζηε κείδνλα ζθάια (80-86) Σα δηαζηήκαηα ηεο 1 εο θαη νη αλαζηξνθέο ηνπο δει ηεο 8 εο είλαη όια θαζαξά.

12 Ο ίδηνο πίλαθαο ησλ δηαζηεκάησλ ιίγν δηαθνξεηηθά δηαηππσκέλνο.

13 23 Οη ηξόπνη (modes) ην ύθνο ηεο Αλαγέλλεζεο, ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα αιιά θαη ζηε κνπζηθή ηνπ 20νπ αηώλα πνιιέο κεισδίεο είλαη γξακκέλεο όρη ζε κείδνλα ή ειάζζνλα θιίκαθα αιιά ζηνπο ιεγόκελνπο ηξόπνπο (modes). Η απόζηαζε ηεο ηξίηεο βαζκίδαο από ηελ ηνληθή θαζνξίδεη ηνλ θάζε ηξόπν. Έηζη κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν Γώξηνο, Φξύγηνο (θαη ν Λνθξηθόο) κνηάδνπλ κε ηνλ ειάζζνλα ηξόπν, ελώ ν Λύδηνο θαη ν Μπμνιύδηνο κε ηνλ κείδνλα ηξόπν.

14 24 Η ειάζζνλα θιίκαθα (90) Η ειάζζνλα θιίκαθα είλαη ε εμέιημε ηνπ αηνιηθνύ ηξόπνπ (l l ) Τςώλνληαο θαηά έλα εκηηόλην ηελ VII βαζκίδα απηνύ ηνπ ηξόπνπ δεκηνπξγνύκε πξνζαγσγέα (κε ηάζε λα ιύλεηαη ζηελ ηνληθή) νπόηε απηή ε ειάζζνλα θιίκαθα νλνκάδεηαη αξκνληθή ειάζζωλ θαη αθνινπζεί ην θαινύπη: Σ Η Σ Σ Η 3Η Η I II III IV V VI VII I Δπεηδή ην δηάζηεκα ηεο απμεκέλεο δεπηέξαο ζεσξείηαη δηάθσλν ζηελ επξσπατθή κνπζηθή δεκηνπξγνύκε άιιν έλα ηύπν ειάζζνλαο νμύλνληαο θαη ηελ VI βαζκίδα κεηαηξέπνληαο ηελ απμεκέλε δεπηέξα ζε κεγάιε δεπηέξα θαη έηζη πξνθύπηεη ε κειωδηθή ειάζζωλ. Σ Η Σ Σ Σ Σ Η Σειηθά έρνπκε ηξεηο ηύπνπο ειάζζνλνο θιίκαθαο: Σελ θπζηθή ειάζζωλ (αηνιηθόο ηξόπνο) ηελ αξκνληθή θαη ηελ κειωδηθή. (Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο όηαλ ιέκε ειάζζσλ ελλννύκε ηελ αξκνληθή ειάζζσλ θιίκαθα). 25 ύγθξηζε ηεο κείδνλαο θαη ειάζζνλαο θιίκαθαο Σ Σ Η Σ Σ Σ Η I II III IV V VI VII I Σ Η Σ Σ Η 3Η Η Η δηαθνξά ηνπο είλαη όηη ε III θαη ρακεισκέλεο. VI βαζκίδα είλαη θαηά έλα εκηηόλην

15 26 Δηαζηήκαηα ηεο ηνληθήο ηεο θιίκαθαο κεηά ηωλ άιιωλ βαζκίδωλ ηεο Α) Μείδνλα θιίκαθα Σα δηαζηήκαηα είλαη όια Μεγάια θαη Καζαξά Β)Διάζζνλα θιίκαθα Πξνζνρή! Η ηξίηε θαη ε έθηε είλαη κηθξέο 27 Εύξεζε ηωλ θιηκάθωλ ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδεηαη έλα δηάζηεκα Έλα δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε ηόζεο θιίκαθεο όζεο θνξέο ζρεκαηίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ζηνλ αληίζηνηρν ηξόπν (κείδνλα ή ειάζζνλα). Π.ρ. ε δεύηεξε κηθξή κη-θα βξίζθεηαη: ζε δπν κείδνλεο θιίκαθεο κεηαμύ ησλ βαζκίδσλ 3-4 ζηελ ΝΣΟ, θαη 7-8 ζηελ ΦΑ. θαη ζε ηξεηο ειάζζνλεο κεηαμύ ησλ βαζκίδσλ 2-3 ξε, 5-6 ια θαη 7-8 θα ηξόπνο εξγαζίαο i. Χαξαθηεξίδω ην δηάζηεκα. ii. Βξίζθω κεηαμύ πνηωλ βαζκίδωλ ζρεκαηίδεηαη απηό ην είδνο ηνπ δηαζηήκαηνο ζηελ κείδνλα ζθάια (ή θαη ζηελ ειάζζνλα) (βιέπε παξάγξαθν 22 ή θαη 32). iii. Βάζεη ηωλ βαζκίδωλ βξίζθω ηηο θιίκαθεο (βιέπε παξάγξαθν 26).

16 28 Eιάζζνλεο κε δηέζεηο ( 95 )

17 29 Ειάζζνλεο κε πθέζεηο ( 96 )

18 30 Ο θύθινο ηωλ πεκπηώλ (98) (Βιέπε θαη παξάγξαθν 18) ΣΙ ΦΑ σολ ρε ΝΤΟ λα 5Κ μι ΣΟΛ σι ΡΕ MI ντο φα ΛΑ ΛΑ φα ΝΤΟ ΡΕ Sι λα μι ρε ΦΑ ΣΟΛ ντο λα σολ ΣΙ ΝΤΟ ΜΙ Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Ε Σ 31 ρεηηθέο νκώλπκεο θαη ελαξκόληεο θιίκαθεο(96) ρεηηθέο: NTO-ια, ΟΛ κη, ΦΑ ξε, ΡΔ ζη, Ιb ζνι θιπ Οκώλπκεο: ΝΣΟ λην, ΟΛ-ζνι ΦΑ-θα ΡΔ-ξε ΛΑ-ια θιπ Ελαξκόληεο: ΝΣΟ# -ΡΔb, ΦΑ# - ΟΛb, Ι ΝΣΟb, θαζώο θαη θαη νη ζρεηηθέο ηνπο ια# ζηb, ξε#-κηb, ζνι#-ιαb 32 Σα δηαζηήκαηα ζηε ειάζζνλα ζθάια ) Σα δηαζηήκαηα ηεο 1 εο θαη νη αλαζηξνθέο ηνπο δει ηεο 8 εο είλαη όια θαζαξά.

19

20 33 Οη ζπγρνξδίεο (104) Υηππώληαο ηαπηόρξνλα ηξεηο δηαθνξεηηθέο λόηεο έρνπκε ην άθνπζκα κηαο ζπγρνξδίαο (κηαο ηξίθσλεο ζπγρνξδίαο). Μηα ζπγρνξδία "ρηίδεηε" βάδνληαο δπν ζπλερόκελα δηαζηήκαηα 3εο ην έλα πάλσ από ην άιιν, ην δε όλνκά ηεο ην παίξλεη από ηελ ρακειόηεξε λόηα. Η αιιηώο κπνξνύκε λα πνύκε, όηη κηα ζπγρνξδία ηελ ρηίδνπκε πξνζζέηνληαο άιινπο δπν θζόγγνπο ζε απόζηαζε 3εο θαη 5εο. Έηζη κε ηελ ζπλήρεζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ θζόγγσλ, έρσ ην άθνπζκα κηαο ηξίθσλεο ζπγρνξδίαο. Σηο λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο ηηο νλνκάδνπκε, πξώηε - ηξίηε - πέκπηε, νη νλνκαζίεο δε απηέο όπσο είλαη θαλεξό δειώλνπλ ηηο απνζηάζεηο πνπ έρνπλ νη λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο από ηνλ θζόγγν πάλσ ζηνλ νπνίν ηελ "ρηίδνπκε". Η 1 ε ιέγεηαη θαη ζεκέιηνο Η 3 ε ιέγεηαη θαη κέζε ηεο ζπγρνξδίαο Η 5 ε ιέγεηαη θαη θνξπθή.

21 34 Σα ηέζζεξα είδε ηωλ ζπγρνξδηώλ (104) Αλάινγα κε ηα δηαζηήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο νη λόηεο κηαο ζπγρνξδίαο έρνπκε ηέζζεξα είδε ηξίθσλσλ ζπγρνξδηώλ. Γνκή ηωλ ζπγρνξδηώλ κε βάζε ηα δηαζηήκαηα 3 εο πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο νη θζόγγνη. Μείδωλ Διάζζωλ Διαηηωκέλε Απμεκέλε 3κ 3Μ 3κ 3Μ 3Μ 3κ 3κ 3Μ Γνκή ηωλ ζπγρνξδηώλ κε βάζε ηα δηαζηήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ νη θζόγγνη κε ηελ ζεκέιην. Μείδωλ Διάζζωλ Διαηηωκέλε Απμεκέλε 5Κ 5Κ 5Η 5Α 3Μ 3κ 3κ 3Μ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία κπνξεί λα ζπλαληήζεηε ηνλ παξαθάησ ζπκβνιηζκό: Μείδνλεο C G D A E Διάζζνλεο Cm Gm Dm Am Em Διαηησκέλεο Cm -5 Gm -5 Dm -5 Am -5 Em -5 Απμεκέλεο C +5 G +5 D +5 A +5 E +5

22 35 Οη ζπγρνξδίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ κείδνλα ζθάια (105) Οη επηά ζπιιαβέο do, re, mi, far, so, la, ti δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ηα επηά ζθαινπάηηα κηαο κείδνλνο ζθάιαο, πνπ ηα αξηζκνύκε κε ηνπο ιαηηληθνύο αξηζκνύο I II III IV V VI VII. Η ζπγρνξδία πνπ ρηίδεηαη πάλσ ζε έλα ζθαινπάηη κηαο θιίκαθαο παίξλεη ηελ αξίζκεζή ηεο από απηό ην ζθαινπάηη. Έηζη ζηελ I IV V ζρεκαηίδνληαη κείδνλεο ζπγρνξδίεο ζηηο II III VI ζρεκαηίδνληαη ειάζζνλεο ζπγρνξδίεο ζηελ VII ειαηησκέλε 36 Οη ζπγρνξδίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ αξκνληθή ειάζζνλα ζθάια (105) ηελ ειάζζνλα θιίκαθα ζρεκαηίδνληαη ηα θάησζη είδε ζπγρνξδηώλ: I IV ειάζζνλεο V VI κείδνλεο II VII ειαηησκέλεο III απμεκέλε

23 37 Αλαζηξνθέο ζπγρνξδηώλ Δπζεία θαηάζηαζε έρνπκε όηαλ ν ρακειόηεξνο θζόγγνο είλαη ε πξώηε ηεο ζπγρνξδίαο. Η ζπγρνξδία ζπκβνιίδεηαη κε ηνπο αξηζκνύο 5 3 ή ηίπνηα. Πξώηε αλαζηξνθή έρνπκε όηαλ ν ρακειόηεξνο θζόγγνο είλαη ε ηξίηε ηεο ζπγρνξδίαο. Η ζπγρνξδία ζπκβνιίδεηαη κε ηνπο αξηζκνύο 6/3 ή 6 Γεύηεξε αλαζηξνθή έρνπκε όηαλ ν ρακειόηεξνο θζόγγνο είλαη ε πέκπηε ηεο ζπγρνξδίαο. Η ζπγρνξδία ζπκβνιίδεηαη κε ηνπο αξηζκνύο 6/4

24 38 Οη ζέζεηο κηαο ζπγρνξδίαο Σν δηάζηεκα πνπ ζρεκαηίδεη ε ζεκέιηνο κε ηελ πςειόηεξε λόηα κηαο ζπγρνξδίαο θαζνξίδεη ηελ ζέζε ηεο. Έηζη γηα ηελ ηξίθσλε ζπγρνξδία έρνπκε ηηο ζέζεηο, 8 εο 3 εο θαη 5 εο 39 πλεπηπγκέλε θαη Αλεπηπγκέλε ζέζε πλεπηπγκέλε ζέζε έρνπκε όηαλ νη λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο δηαζηήκαηα 3 εο ή 4 εο. Αλεπηπγκέλε ζέζε έρνπκε όηαλ νη λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο δηαζηήκαηα 5 εο ή 6 εο. (Γηα παξαδείγκαηα βιέπε ηελ 37 ε παξάγξαθν) 40 Εύξεζε ηωλ θιηκάθωλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλήθεη κηα ζπγρνξδία Κάζε ζπγρνξδία - όπσο θαη ηα δηαζηήκαηα - βξίζθεηαη ζε ηόζεο θιίκαθεο (κείδνλεο θαη ειάζζνλεο) όζεο θνξέο ζρεκαηίδεηαη ην είδνο ηεο ζηελ κείδνλα θαη ειάζζνλα θιίκαθα. Γειαδή κηα κείδσλ ζπγρνξδία ζα ηελ βξνύκε ζε ηξεηο κείδνλεο θιίκαθεο σο I, IV, V θαη ζε δπν ειάζζνλεο σο V, θαη VI. (Βιέπε ηελ 35ε θαη 36ε παξάγξαθν) Ο παξαθάησ πίλαθαο καο δείρλεη επίζεο ζε πνηα βαζκίδα ζρεκαηίδεηαη ην θάζε είδνο ηεο ζπγρνξδίαο. Δίδνο Μείδωλ Διάζζωλ Ηιαηηωκέλε Απμεκέλε Γνκή κε 3εο 3κ 3Μ 3Μ 3κ 3κ 3κ 3Μ 3Μ Γηαζηήκαηα ε ζρέζε κε ηελ ζεκέιην 5Κ 3Μ 5Κ 3κ 5Η 3κ 5Α 3Μ Πνπ ζρεκαηίδνληαη Μείδνλα ζθάια Διάζζνλα ζθάια I, IV, V V, VI II, III, VI VII I, IV II, VII III

25 41 ρεκαηηζκόο ζπγρνξδίαο όηαλ δίδεηαη ε 3ε ή ε 5ε ηεο. α) όηαλ δίδεηαη ε 3ε ηεο ζπγρνξδίαο πξνζζέηνπκε δπν ηξίηεο (κηθξέο ή κεγάιεο), αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπγρνξδίαο ε κία αληνύζα θαη ε άιιε θαηηνύζα έρνληαο ζαλ βάζε ηνλ δνζκέλν θζόγγν. Αλαιπηηθά αλ πξόθεηηαη γηα: Γηα κείδνλα ζπγρνξδία, ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κηθξή αληνύζα θαη κηα 3ε κεγάιε θαηηνύζα. Γηα ειάζζνλα ζπγρνξδία, ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κεγάιε αληνύζα θαη κηα 3ε κηθξή θαηηνύζα.. γηα ειαηηωκέλε ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν δπν 3εο κηθξέο αληνύζα θαη θαηηνύζα γηα απμεκέλε ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν δπν 3εο κεγάιεο.

26 β) όηαλ δίδεηαη ε 5ε ηεο ζπγρνξδίαο πξνζζέηνπκε κηα θαηηνύζα ηξίηε (κηθξή ή κεγάιε), θαη κηα θαηηνύζα 5ε (θαζαξή, ειαηησκέλε απμεκέλε ) αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπγρνξδίαο κε βάζε ηνλ δνζκέλν θζόγγν. Αλαιπηηθά αλ πξόθεηηαη γηα: κείδωλ ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κηθξή θαη κηα 5ε θαζαξή (θαηηόληα θαη ηα δπν). ειάζζωλ ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κεγάιε θαη κηα 5ε θαζαξή (θαηηόληα θαη ηα δπν). ειαηηωκέλε ζπγρνξδία ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κηθξή θαη κηα 5ε ειαηησκέλε (θαηηόληα θαη ηα δπν). απμεκέλε ζπγρνξδία, ζρεκαηίδσ από ην δνζκέλν θζόγγν κηα 3ε κεγάιε θαη κηα 5ε απμεκέλε.

27 43 Μνπζηθνί όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ρπζκηθή αγωγήο (67) Adagio, Largo, Lento Andante Moderato Allegretto Allegro Presto Prestissimo Δπλακηθήο (61) Pianissimo (pp) Piano (p) MezzoPiano (mp) MezzoForte (mf) Forte (f) Fortissimo (ff) crescendo diminuendo sfortzando δηάθνξα είδε ηνληζκώλ Έθθξαζεο (65) Legato Staccato Espressivo Tenuto Dolce Leggiero Marcato

28 44 Γηα ηνλ ξπζκό θαη κέηξν ζηελ κνπζηθή (31-50) Η έλλνηα ηνπ ξπζκνύ θαη ε έλλνηα ηνπ παικνύ (31) Ο ξπζκόο ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ ή ελόο ηξαγνπδηνύ πξνθύπηεη από ηηο δηάξθεηεο ησλ ήρσλ ζε ζπλδπαζκό πάληα θαη κε ηνπο ηνληζκνύο. Γηα λα θαηαιάβεηε θαιύηεξα ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνύ, παίμηε ηνλ ξπζκό δηαθόξσλ ηξαγνπδηώλ ρηππώληαο παιακάθηα θαη ηξαγνπδώληαο από κέζα ζαο ηηο ζπιιαβέο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Παικό (ή ρξόλνπο) ιέκε ηα ηζόρξνλα δηαδνρηθά ζπλερή ρηππήκαηα πνπ αηζζαλόκαζηε όηαλ αθνύκε κηα κνπζηθή. Υηππήζηε ηνλ παικό ηξαγνπδώληαο δηάθνξα ηξαγνύδηα. Παξαηεξνύκε όηη θάπνηνη ρηύπνη είλαη ηνληζκέλνη ελώ θάπνηνη άιινη άηνλνη. Σα κνπζηθά κέηξα (38) Μέηξν ζηελ κνπζηθή νλνκάδνπκε έλα κηθξό ηκήκα κνπζηθήο πνπ πάληα αξρίδεη από ην ζεκείν κηαο έκθαζεο, ελόο ηνληζκνύ (ηζρπξό κέξνο) ηεο ζέζεο όπσο ιέγεηαη θαη ζπλερίδεη κε έλα ή πεξηζζόηεξα κέξε ηα αζζελή. Σν ηειεπηαίν αζζελέο κέξνο ιέγεηαη θαη άξζε. Οη ρξόλνη ηνπ κέηξνπ Κάζε κέηξν ρσξίδεηαη ζε ίζα ηκήκαηα (ρξνληθά), ηνπο ρξόλνπο. Αλάινγα κε ηνπο πόζνπο ρξόλνπο έρεη έλα κέηξν ην ιέκε δηκεξέο, ηξηκεξέο, ηεηξακεξέο, πεληακεξέο θιπ. Οη ρξόλνη απηνί έρνπλ θάπνηα δηάξθεηα (κνπζηθή δηάξθεηα, αμία λόηαο). πλήζσο είλαη ηέηαξηα θαη ζπκβνιίδνληαη κε ηνλ αξηζκό 4, ή όγδνα θαη ζπκβνιίδνληαη κε ηνλ αξηζκό 8. Πωο ζπκβνιίδνπκε ην κέηξν (38) Σν κέηξν ην ζπκβνιίδνπκε κε δπν αξηζκνύο πνπ γξάθνληαη ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν. Ο πάλσ αξηζκόο καο δείρλεη πόζνπο ρξόλνπο έρεη ην κέηξν. Ο θάησ αξηζκόο ηελ αμία (κνπζηθή δηάξθεηα) ηνπ θάζε ρξόλνπ. Απιά κέηξα (39) Δίλαη ηα δηκεξή (ηζρπξό αζζελέο) θαη ηα ηξηκεξή (ηζρπξό αζζελέο αζζελέο) απηά πνπ όηαλ ρηππάκε ηνλ παικό ηνλίδνπκε θάζε δπν ή ηξεηο ρξόλνπο. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν ηύπσλ κέηξνπ καο δίλεη όια ηα κέηξα ζηελ κνπζηθή.

29 ύλζεηα κέηξα (40) Όηαλ ελώζνπκε δπν ή πεξηζζόηεξα ίδηα απιά κέηξα κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε κέηξα πνπ λα έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από ηξεηο ρξόλνπο. Μόλν ν πξώηνο ρξόλνο είλαη ν ηζρπξόο, ελώ ζην ζεκείν έλωζεο ησλ κέηξσλ νη ρξόλνη είλαη ζρεηηθά ηζρπξνί θαη νη ππόινηπνη αζζελείο. Μηθηά κέηξα (40-41) Έλσζε ησλ δπν δηαθνξεηηθώλ απιώλ κέηξσλ (δηκεξέο & ηξηκεξέο) κε δηάθνξνπο ηξόπνπο καο δίλεη ηα ιεγόκελα κηθηά κέηξα. Οκνίσο όπσο ζηα ζύλζεηα κέηξα κόλν ν πξώηνο ρξόλνο είλαη ν ηζρπξόο, ελώ ζην ζεκείν έλωζεο ησλ κέηξσλ νη ρξόλνη είλαη ζρεηηθά ηζρπξνί θαη νη ππόινηπνη αζζελείο. Μεξηθά παξαδείγκαηα:

30 Μεξηθά αξραία ειιεληθά πνηεηηθά κέηξα.!! Αλ ζπκβνιίζνπκε ηελ βξαρεία ζπιιαβή κε θαη ηελ καθξά κε Γίζεκνη (δύν ρξόλνη) Ηγεκώλ Σξίζεκνη (3 ρξόλνη) Σξίρξνλε βξαρεία Ίακβνο Σξνραίνο Σξίρξνλε καθξά Σεξηάζεκνη (4 ρξόλνη) Πξνθειεπζκαηηθόο Γάθηπινο Αλάπαηζηνο Ακβίβξαρπο πόλδεηνο Σεηξάρξνλε καθξά

31 Ρπζκηθά νλόκαηα ηωλ πην βαζηθώλ αμηώλ θαη ξπζκηθώλ ζρεκάηωλ (35, 51) Δπίζεο ην νιόθιεξν πξνθέξεηαη, ηάααα θαη ην κηζό, ηάα

32 ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ Α ΘΔΩΡΙΑ 1. Ο θύθινο ησλ πεκπηώλ.(σε πξόρεηξν ραξηί) (βιέπε 18) Μαζαίλω λα βξίζθω ηελ θιίκαθα από ηνλ νπιηζκό. Μαζαίλω λα βξίζθω ηελ θιίκαθα όηαλ κνπ δίδεηαη θάπνηα βαζκίδα ηεο, π.ρ. ε δεζπόδνπζα. 2. Γξάθσ δύν κείδνλεο θιίκαθεο (κηα κε δηέζεηο & κηα κε πθέζεηο). εκεηώλσ ηηο βαζκίδεο, ηα ηεηξάρνξδα ηεο ηνληθήο θαη δεζπόδνπζαο, ηνπο ηόλνπο θαη ηα εκηηόληα, νλνκάδσ ηηο βαζκίδεο (ηνληθή, επηηνληθή ) (βιέπε 4, 5, 12-18] 3. Μεηαηξνπή ηόλνπ ζε εκηηόλην, ηξηεκηηόλην, ελαξκόληνπο θζόγγνπο θαη ην αλάπνδν. Δπίζεο ζρεκαηίδσ ηα παξαπάλσ δηαζηήκαηα από δνζκέλν θζόγγν. [βιέπε 11] 4. Μεηαθνξά κηαο κεισδίαο κηα νθηάβα πάλσ ή θάησ (από ην ζνιθέδ ε άιιν θνκκάηη πνπ παίδσ). 5. Γξάθσ ξπζκηθέο θξάζεηο ησλ 4 κέηξσλ. (ρξεζηκνπνηώ παύζεηο, παξεζηηγκέλα, ζύδεπμε δηαξθείαο). Σν κέηξν κπνξεί λα είλαη απιό, ή ζύλζεην. Παίδσ ηελ άζθεζε! (βιέπε ζει.26,27) 6. Γξάθσ 5-6 ξπζκηθέο ηζόηεηεο όπσο:

33 ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ Β ΘΔΩΡΙΑ 1. Γξάθσ ηελ ίδηα κεισδία ζην ίδην αθξηβώο ύςνο αιιά ζε άιιν θιεηδί. 2. Αλαγλσξίδσ ηηο θιίκαθεο ζε δηάθνξα θνκκάηηα πνπ παίδσ. 3. Γξάθσ δύν ζρεηηθέο θιίκαθεο (κείδνλα, ειάζζνλα αξκνληθή θαη ειάζζνλα κεισδηθή αληνύζα θαη θαηηνύζα). εκεηώλσ ηηο βαζκίδεο, ηα ηεηξάρνξδα ηεο ηνληθήο θαη δεζπόδνπζαο, ηνπο ηόλνπο ηα εκηηόληα ην ηξηεκεηόλην. (βιέπε 28, 29) 4. Γξάθσ ην θύθιν ησλ πεκπηώλ. (Σε πξόρεηξν ραξηί) (βιέπε 30) 5. Παίξλνληαο σο βάζε κηα λόηα γξάθσ όισλ ησλ εηδώλ ηα δηαζηήκαηα, αληόληα θαη θαηηόληα. π.ρ. από ηελ λόηα λην ηα αληόληα.

34 6. Γξάθσ δηαζηήκαηα θαζώο θαη ηηο αλαζηξνθέο ηνπο. 7. Βξίζθσ ηηο κείδνλεο θιίκαθεο ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδεηαη θάπνην δηάζηεκα. (βιέπε 22, 26) 8. Γξάθσ 5-6 όξνπο, ξπζκηθήο αγσγήο θαη δπλακηθήο. (βιέπε παξάξηεκα) 9. Γξάθσ κηα ξπζκηθή άζθεζε κε ζπγθνπέο θαη αληηρξνληζκνύο. Παίδσ ηελ άζθεζε! (Βιέπε θαη ζνιθέδ Καινκνίξε 2 ν ηεύρνο, Νν 16, 28, 29, 44, 47,48, 53 θαη 3ν ηεύρνο ηξίην 35, 36, 37, 38) 10. Μεηαθνξά κηαο κεισδίαο ζε άιιε ηνληθόηεηα (από ην ζνιθέδ ε άιιν θνκκάηη πνπ παίδσ).

35 ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ Γ ΘΔΩΡΙΑ 1. Γξάθσ 5-6 όξνπο, ξπζκηθήο αγσγήο, δπλακηθήο ή έθθξαζεο (βιέπε παξάξηεκα). 2. Γξάθσ κηα κεισδία ζε ειάζζνλα θιίκαθα ζε ζύλζεην ή κεηθηό κέηξν ζηελ νπνία λα ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά κεισδηθά δηάθσλα δηαζηήκαηα, πρ. 4Α, 5Η, 7Η, 4H, 2Α θιπ (βιέπε 32). 3. Βξίζθσ ηηο κείδνλεο θαη ειάζζνλεο θιίκαθεο ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδεηαη θάπνην δηάζηεκα (βιέπε 22, 23, 26, 27). 4. ε δνζκέλε θιίκαθα (κείδνλα ε ειάζζνλα) ζρεκαηίδσ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηηο ζπγρνξδίεο θαη ηηο νλνκάδσ. πρ ζηε ζνι ειάζζνλα. 5. Γξάθσ δηάθνξεο ζπγρνξδίεο ζε ζηελή θαη ζε επξεία ζέζε ζηα δπν θιεηδηά θαζώο θαη ηηο αλαζηξνθέο ηνπο. (βιέπε 37)

36 6. Παίξλνληαο έλα θζόγγν σο ζεκέιην (1ε), κέζε (3ε) ή θνξπθή (5ε) ζρεκαηίδσ ηα ηέζζεξα είδε ζπγρνξδηώλ. (βιέπε 41) πρ. ε λόηα θα. 7. Βξίζθσ ηηο θιίκαθεο (κείδνλεο θαη ειάζζνλεο) ζηηο νπνίεο ζπλαληάκε κηα ζπγρνξδία. (βιέπε 40)

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι νόηες είναι 7: ΝΣΟ ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΟΛ ΛΑ Ι

Οι νόηες είναι 7: ΝΣΟ ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΟΛ ΛΑ Ι Π Ε Ν Τ Α Γ Ρ Α Μ Μ Ο Πενηάγραμμο είλαη έλα ζύλνιν από 5 νξηδόληηεο θαη παξάιιειεο γξακκέο πνπ απέρνπλ ην ίδην ε κία από ηελ άιιε θαη καο ρξεζηκεύεη ζην λα γξάθνπκε πάλσ ηνπ λόηεο. Τηο 5 γραμμές ηηο κεηξάκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα