Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.southeast-europe.net"

Transcript

1 Ανάκτηση περιθωριοποιηµένων εκτάσεων, µέσω επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ Το έργο M2RES Ε. Μαύρου (Περιβαλλοντολόγος, Μ Ε) Συνεργάτης του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ From Marginal to Renewable Energy Sources Sites Recovering marginal territories, making them regain their lost value by pursuing sustainable development programs (Από Περιθωριοποιηµένες εκτάσεις σε Θέσεις Ανάπτυξης ΑΠΕ Αποκατάσταση των περιθωριοποιηµένων εδαφών, προκειµένου να ανακτήσουν την χαµένη τους αξία µε την προώθηση προγραµµάτων αειφόρου ανάπτυξης) Το έργο M2RES συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας South-East Europe. Αποτελεί µια κοινή προσπάθεια 14 εταίρων (ο ένας observer ) από 10 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, µε συντονιστή το εθνικό κέντρο ενέργειας της Ιταλίας (ΕΝΕΑ). Το έργο άρχισε τον Μάρτιο του 2011 και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2014.

2 Προγράµµατα ιακρατικής Συνεργασίας Πληροφορίες για το Πρόγραµµα ιακρατικής Συνεργασίας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Ο κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση της διαδικασίας περιφερειακής, οικονοµικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης στην ΝΑ Ευρώπη και η συµβολή στη συνοχή, σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής µέσω της ανάπτυξης υπερεθνικών εταιρικών σχέσεων και κοινών δράσεων σε θέµατα στρατηγικής σηµασίας. Επιπροσθέτως, το Πρόγραµµα ιακρατικής Συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης επιδιώκει την πλήρη συµµετοχή των κρατών που δεν είναι Μέλη της ΕΕ στις δράσεις του προγράµµατος επωφελούµενα από την εξωτερική Προενταξιακή Βοήθεια και την χρηµατοδότηση από την Πολιτική Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Η περιοχή επιλεξιµότητας του προγράµµατος εντοπίζεται στο Νοτιοανατολικό άκρο της Ένωσης, όπου είναι συγκεντρωµένες πολλές υποψήφιες προς ένταξη και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες καθώς και τρίτες χώρες εµπλεκόµενες στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης µε την ΕΕ, και έτσι επεκτείνεται πολύ πέρααπόταεξωτερικάσύνορατηςεε. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος: Περιγραφή: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα τεράστιο αναξιοποίητο φυσικό περιουσιακό στοιχείο: τα περιθωριοποιηµένα εδάφη: ανενεργές χωµατερές, εγκαταλελειµµένα / εξαντληµένα ορυχεία και λατοµεία, ρυπασµένοι πρώην βιοµηχανικοί χώροι και µολυσµένα εδάφη, ανενεργές / εγκαταλελειµµένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το ευρωπαϊκό έργο M2RES αποσκοπεί στην επαναξιοποίηση των περιθωριοποιηµένων περιοχών / εδαφών / θέσεων, µέσω επενδυτικών προγραµµάτων που επικεντρώνονται στην εγκατάσταση ΑΠΕ (Φ/Β, αιολικά, βιοµάζα, γεωθερµία, βιοαέριο, κλπ.), και τα οποία µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά ποσά ενέργειας από ΑΠΕ. Το εν λόγω έργο µπορεί να δώσει ώθηση στην αειφόρο ανάπτυξη, επιστρέφοντας την κοινωνική και οικονοµική αξία τους σε περιοχές που την έχουν απολέσει ανεπανόρθωτα.

3 Στρατηγικός στόχος: Η διάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους ΟΤΑ µέσω ενός προγράµµατος ευαισθητοποίησης και παροχής βοήθειας σχετικά µε: τον εντοπισµό περιθωριοποιηµένων περιοχών στα όριά τους, τα προβλήµατα που συνδέονται µε την ύπαρξη τέτοιων θέσεων, τις κατάλληλες τεχνολογίες ΑΠΕ που µπορούν να εγκατασταθούν κάθε φορά, και τις αποδόσεις που προέρχονται από την ανάπτυξη των εφαρµογών ΑΠΕ σε τέτοια «κρίσιµα» εδάφη. ράσεις: Αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρµογής των επενδύσεων σε έργα τύπου M2RES στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καταγραφή των περιθωριοποιηµένων εκτάσεων (λατοµεία / ορυχεία, χωµατερές, στρατόπεδα, βιοµηχανικά οικόπεδα) στις συµµετέχουσες περιφέρειες + Υπολογισµός εν δυνάµει παραγόµενης ενέργειας Αναγωγή σε εθνικό επίπεδο Μεταφορά τεχνογνωσίας (µέσω συναντήσεων εργασίας και δοµηµένων σεµιναρίων) γύρω από τα έργα τύπου M2RES. Παραγωγή Εγχειριδίου µε τίτλο «Αναπτύσσοντας τις ΑΠΕ σε περιθωριοποιηµένα εδάφη». ιεξαγωγή σειράς συναντήσεων για τον εντοπισµό των διαθέσιµων περιθωριοποιηµένων εκτάσεων και την µεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη σε αυτές έργων ΑΠΕ.

4 ράσεις: Ανάπτυξη προκαταρκτικού Σχεδίου ράσης (Master plans) για έργα τύπου M2RES, ώστε να ενσωµατωθούν στα τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης. Επεξεργασία 40 (4 σε κάθε χώρα) υποδειγµατικών επενδυτικών προτάσεων για έργα του τύπου M2RES, σύµφωνα µε τις αρχές του Οδηγού Πώς να διεξάγετε µια προκαταρτική µελέτη σκοπιµότητας για τις τοπικές δηµοτικές αρχές στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Επιλογή των 10 καλύτερων πιλοτικών προτάσεων και προώθησή τους στους αντίστοιχους ΟΤΑ. Ανάδειξη τουλάχιστον 2 από αυτές τις 10 πιλοτικές προτάσεις στα πλαίσια του M2RES ως «µοντέλα προς µίµηση». Επεξεργασία ενός «Οδικού Χάρτη» για τη διαρκή προώθηση και εφαρµογή της ιδέας του M2RES. Εταίροι(Official name in English) Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA) Regional Union of Veneto s Chambers of commerce Municipality of Velenje Χώρα Italy Italy Slovenia Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) Greece Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania (ENERO) Association of New and Renewable Sources Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources Bulgarian Academy of Science (CL SENES BAS) Észak-AlföldRegional Energy Agency NonprofitLimited Liability Company (ENEREA) Regional EnvironmentalCenter for Central & Eastern Europe (REC) European Center for Renewable Energy Güssing Ltd Municipality of ULCINJ Ministry of Environment and Spatial Planning Albania-EU Energy Efficiency Centre UniCredit Leasing S.p.A(Observer) Romania Romania Bulgaria Hungary Hungary Austria Montenegro Serbia Albania Italy Συµµετέχουσες περιφέρειες Attiki Region (Greece) EmiliaRomagnaRegion (Italy) Veneto Region (Italy) Region of Beograd (Serbia) Region of Tirana (Albania) Nyregyhaza region(hungary) Region around Budapest (Hungary) Region of Bucharest (Romania) Region of Sofia (Bulgaria) Region of Stajerska(Slovenia) Burgherland(Austria) Montenegro (the whole country)

5 Κατάρτιση / ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών: Παραγωγή ενός Εγχειριδίου µε τίτλο: Developing RES on marginal terrains (Αναπτύσσοντας τις ΑΠΕ σε περιθωριοποιηµένα εδάφη), από το ΚΑΠΕ. Το Εγχειρίδιο παρουσιάζει το πώς µπορεί η εκµετάλλευση των ΑΠΕ σε περιθωριοποιηµένες εκτάσεις να αποφέρει οφέλη για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τους πολίτες τους. ιοργάνωση 1 Συνάντηση Εργασίας µε την Περιφέρεια Αττικής για ενηµέρωση για το έργο M2RES και τις ράσεις του, ώστε να προωθηθούν κατάλληλα στη λήψη σχετικών αποφάσεων, αλλά και να ενηµερωθούν για τους ήµους όπου υπάρχει το κατάλληλο δυναµικό. Κατάρτιση / ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών: 2 Συναντήσεις Εργασίας για τη συµµετοχή και ενηµέρωση δήµων Νοέµβριος 2011, Royal Olympic/ Μάιος 2014, ΠΕ Α. Παρουσίαση του έργου στην 1 η συνάντηση της Εθνικής Οµάδας Εργασίας Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συµφώνου των ηµάρχων, Νοέµβριος 2012, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

6 Υποστήριξη των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη σχεδίων και δράσεων για την υλοποίηση έργων Συνεργασία µε την ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής για την ενηµέρωση για το έργο M2RES και τις δράσεις του, καθώς και το ενδεχόµενο ένταξης έργων τύπου M2RES στο ΠΕΠ Παροχή συµβουλών στον ήµο που έχει το πεδίο µε τις καταλληλότερες συνθήκες ωριµότητας για υλοποίηση, προκειµένου να αναπτύξει προκαταρκτικά σχέδια δράσης (Master plans) για έργα τύπου M2RES, ώστε να ενσωµατωθεί στο τοπικό πρόγραµµα αστικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν µόνο 3 προκαταρκτικά Master plans (Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα 1 προκαταρκτικό Master Plan για τον ήµο Παιανίας???). Έκδοση δελτίων τύπου για τις εν λόγω µελέτες (Σχέδια ράσης) Ανάπτυξη προτάσεων για επιδεικτικά πιλοτικά έργα Ανάπτυξη του Οδηγού: «Πώς µπορούν να βοηθηθούν οι δήµοι στην αρχική φάση αξιολόγησης για το εάν είναι σκόπιµο να προχωρήσουν σε επένδυση σε έργο τύπου M2RES ή όχι» Επιλογή 7 δήµων που έχουν τις µεγαλύτερες πιθανότητες να εµπλακούν στην ανάπτυξη πιλοτικών έργων Λατοµείο Καισαριανής Πρώην Βιοµηχανική Ζώνη Λιπασµάτων Λατοµείο Πετρούπολης Πρώην χωµατερή Παιανίας Πρώην χωµατερή Φυλής Πρώην λατοµείο Φυλής Πρώην λατοµείο Κορυδαλλού ΧΑ Α Σχιστού Περάµατος

7 Ανάπτυξη προτάσεων για επιδεικτικά πιλοτικά έργα Εξέταση των εδαφών που προτάθηκαν στο «Κοινό Σχέδιο ράσης» και επιλογή 4 από τα 7, προκειµένου να ετοιµαστούν 4 «Επενδυτικές Προτάσεις» Πρώην λατοµείο Κορυδαλλού Πρώην χωµατερή Φυλής ΧΑ Α Σχιστού Περάµατος Πρώην χωµατερή Παιανίας Τελικά οριστικοποιήθηκε 1 δήµος όπου δόθηκε περαιτέρω υποστήριξη σχετικά µε το πώς µπορεί ο ΟΤΑ να δεχθεί επενδυτικές προσφορές από εγκαταστάτες µονάδων τύπου M2RES, αλλά και µε το πώς να αξιολογεί τις προσφορές αυτές Παιανία??? Ο στόχος του έργου ήταν τουλάχιστον 1 από τις προτάσεις όλων των χωρών για πιλοτικά έργα να προχωρήσουν σε υλοποίηση και να προκείψουν έργα 1 έργο στο Burgenland, Strem Αυστρίας, 1 περίπτωση στην Ιταλία, 1 πιλοτικό έργο στην Ρουµανία (Ialomita County) ιαµόρφωση των συνθηκών για τη βιωσιµότητα της µετάβασης περιθωριοποιηµένων εκτάσεων σε έργα Τα αποτελέσµατα/ παραγόµενα του έργου συγκεντρώθηκαν σε έντυπο µε τίτλο: «Μετατρέποντας τις περιθωριοποιηµένες εκτάσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ: Εµπειρίες και µαθήµατα που αποκοµίσθηκαν από την υλοποίηση του έργου M2RES» Για ευρύτερη διάδοση (προς το παρόν διαθέσιµο µονο στα Αγγλικά). Το έντυπο περιλαµβάνει επίσης την περιγραφή των «Βέλτιστων Πρακτικών», όπως διαπιστώθηκαν από τους εταίρους του έργου, καθώς και τις εµπειρίες / τα διδάγµατα που αποκοµίσθηκαν. Ιστοσελίδα έργου M2RES:

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΩΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...13 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗΣ... 13 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα