Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 531/2012 Περίληψη Λήψη απόφασης για Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος οικ. Έτους Στα Σπάτα, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ.πρωτ.38902/ , πρόσκληση του Δημάρχου - Προέδρου, κ. Χρήστου Αντ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μαργέτη Αφροδίτη του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Απόντες κ. Ζήση Μαρία του Ανδρέα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Δανέζης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1 ου και μοναδικού θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Δανέζης Ευάγγελος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Γιαμβριά Παναγιώτα. Ο Δήμαρχος Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και του Προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ. στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δ.Σ.

2 Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ελήφθη η υπ αριθ.05/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το Ε.Π.Δ. έτους 2013 καθώς και η υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, τα οποία εισηγείται βάσει των ανωτέρω στην Οικονομική Επιτροπή. Ύστερα από τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή για την λήψη της απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της: Την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Τις παραγράφους 1 και 4 έως 7 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 Τις περιπτώσεις δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 Την Κ.Υ.Α.50698/ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Την εγκύκλιο 2/3881/ του Υπουργείου Εσωτερικών Την υπ αριθ.05/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το Ε.Π.Δ. έτους 2013 Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 Την ισχύουσα νομοθεσία, τον σχετικό φάκελο και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της και με ψήφους πέντε (5) ΝΑΙ και δύο (2) ΠΑΡΩΝ των κ.κ. Τούντα Αντώνιου και Δανέζη Ευάγγελου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Συντάσσει την αιτιολογική έκθεση επί των εγγραφών του προϋπολογισμού 2013, ως κατωτέρω: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού. 1. Τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 2. Οι διατάξεις των περιπτ. (δ) και (ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α') και ισχύουν. 3. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ.7028/ (ΦΕΚ 253 Β') απόφασή «περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ.64871/ (ΦΕΚ 2253 Β') και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β') όμοιες και ισχύει. 4. Η αριθμ.50698/ κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων για το έτος 2012» Διαίρεση του προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς. Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος. Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία.

3 1.3. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης Επενδύσεις Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεματικό 1.4. Διάκριση των Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έχουν ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος Ι Έσοδα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα Έχει ήδη ετοιμαστεί μελέτη εκμίσθωσης του χώρου στο εκπτωτικό κέντρο από την αρμόδια υπηρεσία και θεωρούμε ότι το έτος 2013 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπολογίζεται ποσό , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές. K.A Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις Προβλέπονται έσοδα ποσού από τα πανηγύρια του Δήμου μας (Αγ. Μαρίνας, Κοσμά Αιτωλού, Πέτρου-Παύλου και Τιμίου Σταυρού) ΑΡΘΡΟ 94 ΠΕΡ.31 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2323/1995 όπως ισχύουν. Το τέλος επιβάλλεται σύμφωνα με την 290/2012. Υπολογίσθηκε έσοδο ποσού ,00. Κ.Α Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β.Δ.24/24/9-20/10/1958) H διαφορά από το 2012 οφείλεται στο ότι δεν κινήθηκαν σωστά οι διαδικασίες είσπραξης, οι οποίες το 2013 θα τηρηθούν απολύτως. Υπολογίσθηκε έσοδο, ποσού ,00.

4 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ.Α Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ) Το έσοδο αυτό αφορά τους τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις (εισπράξεις του Δήμου) σε λογαριασμούς της Τράπεζας και του Τ.Π. και Δανείων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού Κ.Α Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων Τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο τέλος σύμφωνα με την παρ.12 του Ν.1828/89, το οποίο είναι ανταποδοτικό και πρέπει να καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις δαπάνες των αντίστοιχων Υπηρεσιών (άρθρο 17 του Ν.1080/80). Το Δ.Σ. με την αρ.259/2012 απόφασή του, καθόρισε τους συντελεστές που θα ισχύουν για το έτος 2013 ως εξής: Για τις οικίες 1,81 /τ.μ Για τους επαγγελματικούς χώρους 4,00 /τ.μ Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δηλωθέντων τ.μ., οικιακών & επαγγελματικών και τη συνήθη απόκλιση ( -15%), Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00 που αφορά είσπραξη για 10/12 διότι οι δυο επόμενοι μήνες θα εγγραφούν στον κωδικό Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β.Δ.24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Κ.Α Δικαιώματα σύνδεσης νέων παροχών με το δίκτυο. (Άρθρο 19Β Δ ΤΗΣ 24/9-20/10/1958) Υπολογίσθηκε έσοδο, σύμφωνα με την 288/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Υπολογίστηκαν νέες παροχές εντός και εκτός σχεδίου καθώς και πυροσβεστικές παροχές συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Δικαιώματα Επανασύνδεσης παροχών με το δίκτυο (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) Το τέλος καθορίστηκε με την 288/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Έχουν ήδη αποσταλεί ειδοποιήσεις διακοπών παροχών οπότε προβλέπουμε ότι θα γίνουν επανασυνδέσεις. Υπολογίστηκε έσοδο συνολικού ποσού 3.500, Τέλος Ύδρευσης Κ.Α Τέλος Κατανάλωσης Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958). Υπολογίσθηκε έσοδο για την βεβαίωση Α και Β τετραμήνου 2013 για τις δύο ενότητες. Το έσοδο καθορίσθηκε με την 288/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Υπολογίσθηκε έσοδο, ποσού , Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Κ.Α Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958). Το έσοδο καθορίσθηκε με την 288/2012 απόφαση του ΔΣ. Υπολογίσθηκε έσοδο ποσού , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) Γενικά τα έσοδα των Δημ. Κοιμητηρίων προέρχονται από τέλη, τα οποία καθορίστηκαν με την 289/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

5 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Κ.Α Παραχώρηση χρήσης οικ. τάφου Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο παραχωρούνται τάφοι σε ειδικές περιπτώσεις. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Παραχώρηση χρήσης μαρμάρινης οστεοθήκης (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Παραχώρηση τάφων τριετούς χρήσεως (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Δικαίωμα ενταφιασμού (ταφή) Κ.Α Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο. Αποτελεί νέο έσοδο που επιβάλλεται σύμφωνα με την 289/2012. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Κ.Α Δικαίωμα ανανέωσης παράτασης χρόνου ταφής (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968,άρθρο 3 Ν 547/1977). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Τέλος ανακομιδής (εκταφή) Κ.Α Τέλος ανακομιδής οστών (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (φύλαξη οστών) Κ.Α Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 4.500,00. Κ.Α Δικαιώματα από τη χρήση χωνευτηρίου Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.000, Δικαιώματα ιεροπραξιών Κ.Α Τέλος μνημοσύνων (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, Άρθρο 3 ν. 547/1977) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 200,00. Κ.Α Δικαιώματα κηδειών (εκκλησία) (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, Άρθρο 3 ν. 547/1977) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000, Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου & Ιερών Ναών Κ.Α Καθαριότητα Νεκροταφείου Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά κατασκευής μνημείων βάση - μπετά - μάρμαρα Το έσοδο αυτό προέρχεται από κατασκευές ή επισκευές τάφων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας Κ.Α ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)

6 Το τέλος αυτό επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου, τις τιμές ζώνης που ισχύουν στο Δήμο μας, ένα μέσο όρο παλαιότητας των ακινήτων και τον συντελεστή 0,035% που όρισε ο Δήμος μας με την 056/2012 ΑΔΣ. Επιπλέον σε αυτόν τον κ.α. εισπράττεται το τέλος υπέρ του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ.: 36505/2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία προσδιορίσθηκε η διαδικασία κατανομής του 15% του ΤΑΠ στους Δήμους καθώς και ο σκοπός διάθεσής του από αυτούς. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Το τέλος αυτό επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2130/93 στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τις τιμές ζώνης που ισχύουν στο Δήμο μας, ένα μέσο όρο παλαιότητας των ακινήτων και τον συντελεστή 0,035%, που όρισε ο Δήμος μας, με την αρ.056/2012 ΑΔΣ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο /1980, άρθρο 27 Ν 2130/1993 & το άρθρο 23 του Ν.3756/2009) Κ.Α Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Το έσοδο εισπράττεται από την ξενοδοχειακή μονάδα που λειτουργεί εντός των ορίων του Αερολιμένα και των μονάδων που λειτουργούν στα όρια της ενότητας Αρτέμιδος. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν.1080/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3756/2009 και ισχύει σήμερα, ορίσθηκε το τέλος από 1/1/09 σε 0,5% Κ.Α Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. (Σύμφωνα με την περυσινή απόδοση) Κ.Α Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων αεροδρομίου Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Κ.Α Τέλη χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Το τέλος αυτό επιβάλλεται σύμφωνα με άρθρο 3 του Ν.1080/80, σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, νησίδες, στοές κ.λπ.) με τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα κ.λπ. (μετά από αίτησή τους και έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία). Το ύψος των τελών καθορίστηκε με την 290/2012 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τέλος χρήσης ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (άρθρο 13 Ν 2971/2001) Για το έτος 2013 δεν προϋπολογίζεται έσοδο, διότι η παραχώρηση χρήσης του Αιγιαλού που καθορίσθηκε με την ΚΥΑ /2439/Β0010/2009 ΦΕΚ.792/Β/2009 λήγει την 31/12/2012 και με επικοινωνία που είχε η Υπηρεσία μας με τους αρμόδιους φορείς, έγινε γνωστό ότι δεν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία είτε παράτασης είτε έκδοσης νέας απόφασης. Κ.Α Έσοδα από χρήση κυλικείου Νεκροταφείου Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.200,00. Κ.Α Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00.

7 0462 Τέλος Διαφήμισης Κ.Α Τέλος Διαφήμισης Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1900/90, του άρθρου 18 του Ν.2130/93, του άρθρου 9 του Ν.2880/01 και του άρθρου 26 του Ν.3013/02 για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια και ο συντελεστής καθορίζεται με την 291/2012 Α.Δ.Σ. Για το 2013 τα τέλη παραμένουν στο ίδιο ύψος με αυτά που είχαν καθορισθεί με την απόφαση του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Τέλος αδειών οικοδομών Το τέλος αυτό επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 Β.Δ. 249/ και εισπράττεται κατευθείαν από το Δήμο και όχι μέσω των ΔΟΥ, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα καθυστέρησης απόδοσής του. Κ.Α Τέλος υπέρ Δήμου για έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 23 ΒΔ.24/9-20/10/1958). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 4.500,00. Κ.Α Τέλος Υψομετρικής Μελέτης (Αρ. απόφασης 102/1993) Υπολογίσθηκε έσοδο σύμφωνα με την περσινή απόδοση. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 300,00. Κ.Α Τέλος αδειών οικοδομών ΕΚΚΟ Υπολογίσθηκε έσοδο σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των δυο ενοτήτων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0511 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α Δημοτικός φόρος Εδώ εντάσσεται το έσοδο από το φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.1080/80 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.13 του Ν.1828/89. Το Δ.Σ. με την 260/2012 απόφασή του όρισε το συντελεστή του τέλους αυτού για τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους σε 0,48 /τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους και 0,24 /τμ για τους μη στεγασμένους χώρους για την δημοτική ενότητα Σπάτων και σε 0,33 /τμ για τους στεγασμένους χώρους και 0,17 /τμ για τους μη στεγασμένους χώρους για την Αρτέμιδα. Απόδοση από Ιανουάριο έως Οκτώβριο. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Δημοτικός φόρος μη στεγασμένων χώρων (Αεροδρομίου και λοιποί χώροι) (άρθρο 10 παρ11 και 15 Ν1080/1980). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Ποσοστό δημοτικού φόρου 25% για κάλυψη λειτ. Δαπανών των σχολείων Το έσοδο θα αφαιρείται από την απόδοση των τελών της Δημ. Ενότητας Αρτέμιδος και υπολογίζεται από Ιανουάριο έως Οκτώβριο με δεδομένο ότι οι 2 τελευταίοι μήνες καταχωρούνται σε κωδικό ΠΟΕ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ Κ.Α Φόρος Ζύθου Το έσοδο αυτό αποδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν.Δ.703/70, του άρθρου 12 του Ν.1080/80 και του άρθρου 18, παρ.4 του Ν.3320/05, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση ζύθου κατά το προηγούμενο έτος και αποδίδεται σύμφωνα με Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν.2508/97) Σε όσες ΠΕ δεν έχει ορισθεί οριστική τιμή εισφοράς σε χρήμα εισπράττεται μόνο στις περιπτώσεις που θέλουν να εκδώσουν οικοδομική άδεια (44250/8410/59/87 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ) και πληρώνουν ποσοστό 10% ή 20% ανάλογα την περίπτωση σύμφωνα με την προσωρινή τιμή που έχει καθορισθεί. Για τις περιοχές Χριστούπολης και Ασύρματος δεν προϋπολογίζονται έσοδα διότι σε αυτές έχουν ήδη εκδοθεί χρηματικοί κατάλογοι.

8 Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής Μυκηναϊκών Τάφων (Αναμένεται οριστική τιμή προς βεβαίωση εισφορών) Για την περιοχή αυτή έχουν ήδη αποσταλεί τα φύλλα επιβολής εισφοράς και προϋπολογίζεται ότι το έτος 2013 θα βεβαιωθούν οι 2 από τις 12 εξαμηνιαίες δόσεις. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ-ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΛΗΣΙ Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων μετά την αποστολή των χρημ. καταλόγων και την είσπραξη ήδη των ,00 ευρώ περίπου. Για το έτος 2013 προβλέπεται η βεβαίωση των 2 εξαμηνιαίων δόσεων του έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα (ΓΥΑΛΟΥ -ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ) Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων διότι αναμένονται να αποσταλούν νέοι Χρημ. Κατ/γοι από την Δ/νση Πολεοδομίας για την είσπραξη των εισφορών δεδομένου ότι έχει καθορισθεί η οριστική τιμή. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 1 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, για την ΠΕ 1 Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.000,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ2 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 100,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 3 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, διότι θα αποσταλούν χρημ. κατ/γοι από την Δ/νση Πολεοδομίας για την είσπραξη των εισφορών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 4 εισφοράς σε χρήμα. Υπολογίσθηκε έσοδο σύμφωνα με την περσινή απόδοση. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 5 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, σύμφωνα με την περσινή απόδοση. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 7.000,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 6 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 7 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 8 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 9 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 200,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 10 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 11 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 12 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.000,00.

9 Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 13 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 14 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.500, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν.1337/83) Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΣΠΑΤΩΝ Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων αναμένεται να εκδοθεί η οριστική τιμή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, κατόπιν Δικαστικής απόφασης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ2 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος για την ΠΕ 2 Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 200,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ3 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος αναμένεται να εκδοθεί η Απόφαση από το δικαστήριο για τον ορισμό της οριστικής τιμής μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ4 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ5 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, σύμφωνα με την περσινή απόδοση αναμένεται να σταλούν οι χρηματικοί κατάλογοι από την Δ/νση Πολεοδομίας για την είσπραξη των εισφορών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ6 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ7 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ8 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ9 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 10 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 11 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 12 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 13 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00.

10 Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 1 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 14 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500, Εισφορά 40% ή 75% ΤΟΥ ΚΗ/1947 ψηφίσματος Κ.Α Εισφορά 40% ή 75% ΤΟΥ ΚΗ/1947 ψηφίσματος Το τέλος αυτό επιβάλλεται σε όσους καταθέτουν δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Πολεοδομίας προκειμένου να τους χορηγηθεί οικοδομική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 34 / Ν.1337/83 & του ΓΟΚ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.500, Λοιπές εισφορές Κ.Α Τροφεία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Εισφορές των άρθρων 9 &10 της ΚΥΑ 16065/02ΦΕΚ497/Β για τροφεία ι παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορές μελών ΚΑΠΗ & άλλων Ν.Π του Δήμου Το έσοδο αυτό αφορά εισφορές μελών ΚΑΠΗ και άλλων Ν.Π του Δήμου μετά την υπαγωγή των πρώην Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στους ΟΤΑ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 6.000, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611 Κ.Α.Π. για τη κάλυψη γενικών αναγκών Κ.Α Κ.Α.Π. για τη κάλυψη γενικών αναγκών Το έσοδο αυτό θεσμοθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1828/89 και η κατανομή τους ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και αποδίδεται στους Δήμους ως τακτική επιχορήγηση για κάλυψη γενικών αναγκών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κ.Α Κ.Α.Π για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΚΑΠ για τη καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους. Κ.Α Κ.Α.Π για την καταβολή Αποζημίωσης σε σχολικούς Τροχονόμους Η κατανομή των εσόδων αυτών ορίζεται με Υπουργικές Αποφάσεις και αποδίδεται στους Δήμους ως αποζημίωση στους σχολικούς τροχονόμους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.200, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Κ.Α Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμων υπαλλήλων ΚΕΠ Το έσοδο αυτό αφορά την επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. προκειμένου να καλυφθούν οι αποδοχές του προσωπικού των Κ.Ε.Π. του Δήμου μας. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00.

11 Κ.Α Έσοδα του αρ.27 του Ν.3756/2009 για λειτουργικές δαπάνες Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09 «Ρύθμιση χρεών προς τους Ο.Τ.Α.» και αφορά πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α) και αφορούν τη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κ.Α.Π. μέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις. Για το έτος 2012 σύμφωνα με την 511/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ θα αποδοθεί το 100% της δ δόσης συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα του αρ.27 του Ν.3756/2009 για επενδύσεις Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09 «Ρύθμιση χρεών προς τους Ο.Τ.Α.» και για το έτος 2013 προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί ποσό ,00. Κ.Α Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και αφορά την στέγαση των σχολικών μονάδων και των Υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί από 1/1/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ιδίου νόμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00 Κ.Α Έσοδα για την δαπάνη μεταφοράς μαθητών Το έσοδο θα προέλθει από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. και θα εγγραφεί αντίστοιχο έξοδο στον προϋπολογισμό δαπανών. Μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί το ύψος της επιχορήγησης. Αν υπάρξει επιχορήγηση θα εγγραφεί με αναμόρφωση. 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Α Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Το παράβολο αυτό προβλέπεται από το άρθρο 25 του Δ.Κ.Κ. και καταβάλλεται στο Δήμο προκειμένου να ελεγχθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 8.000,00. Κ.Α Παράβολα χορήγησης αδειών Μουσικής. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 7.000, Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του αρ. 15 του βδ 24 ή 27/9-20/10/58 Κ.Α Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 Το έσοδο αυτό αφορά ποσοστό 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης των επιχειρήσεων και αποδίδεται στο Δήμο μας μέσω της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2880/2001. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Κ.Α Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν.2946/2001) Το παράβολο αυτό ποσοστού 30% καταβάλλεται ως έσοδο στο δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 2880/2001 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 36317/07 σε όσους αλλοδαπούς χορηγείται άδεια παραμονής. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα παραβόλου τύπου Β για κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3838/2010 Το παράβολο αυτό της παρ. 8 του άρθρου 1Α του Ν.3838/2010 ύψους 100,00 αποτελεί έσοδο των ΟΤΑ και αφορά κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης ανηλίκων ή ενηλίκων τέκνων, προκειμένου στη συνέχεια οι αλλοδαποί γονείς να πάρουν βεβαίωση νόμιμης διαμονής. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00.

12 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Κ.Α Τέλη διέλευσης χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης (Υπ.Απ. ΦΕΚ 1375/2009) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00. Κ.Α Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Στο συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να ενταχθούν τακτικά έσοδα που δεν μπορούν λόγω της φύσης τους να ενταχθούν σε κωδικούς του τρέχοντος έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1115 Προσκύρωση Δημοτικών ή Κοινοτικών εκτάσεων Κ.Α Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΠΕ 5 (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84). Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημ. Ενότητα Αρτέμιδος συνολικού ύψους 1.000,00. Κ.Α Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΠΕ 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12, 13,14 (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημ. Ενότητα Αρτέμιδος συνολικού ύψους 1.000,00 Κ.Α Προσκύρωση δημ. ή κοιν. εκτάσεων για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων Υπολογίσθηκε έσοδο συνολικού ύψους 1.000, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις Κ.Α Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Λοιπές επιχορηγήσεις Το έσοδο αυτό αφορά επιχορηγήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στους προηγούμενους κωδικούς. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κ.Α Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΣΑΤΑ) Το έσοδο αυτό προέρχεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). Για το έτος 2013 προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί τουλάχιστον το 50% του ποσού. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Κ.Α Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Το έσοδο αυτό αφορά επιχορηγήσεις από ΣΑΤΑ και θεωρούμε ότι το έτος 2013 θα εισπραχθεί το 50% του ποσού που εισπράχθηκε το έτος (άρθρο 13 Ν.2880/2001) (ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.ΔΑ» (άρθρο 281 του Ν. 3852/2010 Ο συγκεκριμένος κωδικός (πρώην πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ») μετονομάσθηκε σε Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.ΔΑ. και εγγράφονται οι χρηματοδοτήσεις από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν.3852/2010. Εδώ εντάσσονται διάφορα έργα σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους Κ.Α Χρηματοδότηση προγράμματος για το έργο <<Μ/Κ κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σπάτων.>> ΣΑΕΠ 085 Ένταξη και εγκεκριμένη ισόποση πίστωση στον Κ.Α συνολικού ύψους ,00.

13 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Κ.Α Χρηματοδότηση για δημιουργία Κ.Η.Φ.Η. Χρηματοδότηση από ΠΔΕ με κωδικό ΜΙS και ΣΑΕ ΕΠ0858 για δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο. Προϋπολογίζονται έσοδα ,00. Κ.Α Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σπάτων. Υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση (Κ.Α ) συνολικού ύψους , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Κ.Α Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική » Τεχνική Βοήθεια του Δήμου με κωδικό MIS Προϋπολογίζονται έσοδα ,00 Κ.Α Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ Επιχορήγηση δράσεις ενημέρωσης δικτύωσης-σεμινάρια. Προϋπολογίζονται έσοδα ,00 Κ.Α Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ Επιχορήγηση για επιστημονικό και τεχνικό Σύμβουλο του σχεδίου υλοποίησης. Προϋπολογίζονται έσοδα , Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Κ.Α Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Επιχορηγήσεις από Εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Κ.Α Επιχορήγηση από Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας Το έσοδο αυτό αφορά έκτακτα γεγονότα (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.) Δεν προϋπολογίζονται έσοδα. Τυχόν είσπραξη θα εισαχθεί με αναμόρφωση Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Κ.Α Χρηματοδότηση από Νομ.Αυτ/ση (70%) για το έργο αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στο τμήμα Σπάτα - Αεροδρόμιο Εγκεκριμένη πίστωση και αποδοχή από το Δ.Σ. (Πίστωση στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ ) συνολικού ύψους , ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1411 Προϊόν δωρεών Κ.Α Προϊόν δωρεών Το έσοδο αυτό αφορά διάφορες δωρεές από ιδιώτες & λοιπούς φορείς κ.λ.π. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες Κ.Α Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας Έσοδο που προέρχεται από οφειλή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (κληροδότημα ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,20.

14 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και Πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Κ.Α Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Τα έσοδα αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του άρθρου 16 του Ν.2130/93 και αφορά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης εξόφλησης στα βεβαιωμένα ποσά των χρηματικών καταλόγων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 Κ.Α Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, του ΝΔ.805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2130/93 από πρόστιμα της Ελληνικής Αστυνομίας, που εισπράττονται στο Ταμείο του Δήμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από Δημοτική Αστυνομία Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2130/93 από πρόστιμα παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας, που εισπράττονται από το Ταμείο του Δήμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα του ΚΟΚ Άμεσης Δράσης Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Αστυνομικών Τμημάτων Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας Αγ. Παρασκευής Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από Ελληνική Αστυνομία Προβλέπεται έσοδο από πρόστιμα παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. όπου αποδίδονται από την Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Προβλέπεται έσοδο , Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Κ.Α Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1080/80 από κυρώσεις σε βάρος των φορολογουμένων που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν οι διατάξεις Προσόδων των Δήμων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών. Κ.Α Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων (άρθρο 17 και 18 του Ν 1337/1983) τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ.8 Ν.1512/85 και τα πρόστιμα άρθρου 22 Ν.1577/85. Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1647/86 και εισπράττονται από το Δήμο, μετά από αυτοψία και επιβολή προστίμου της αρμόδιας Δ/νσης Πολεοδομίας. Προϋπολογίζονται ότι το έτος 2013 θα αποσταλούν νέα πρόστιμα μετά την παραλαβή φακέλων από την Πολεοδομία Παλλήνης που θα φθάσουν στο ύψος του ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων Σύμφωνα με τις υπάρχουσες και αποσταλμένες από την αρμόδια Υπηρεσία εκθέσεις αυτοψίας του προηγ. έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Κ.Α Πρόστιμο μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους 0.5%. Το έσοδο αυτό αφορά επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους του άρθρου 2 του ν.2539/1997 (άρθρα 6 & 7 ν.1080/1980 παρ.1 ν.2946/2001) σε όσες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα το δημοτικό φόρο, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 0,50% σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 και 2 του Ν.3756/09. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00.

15 Κ.Α Πρόστιμο εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ Το έσοδο αυτό αφορά πρόστιμο λόγω διαφοράς τ.μ. ακινήτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα ή έχουν κάνει ανακριβή δήλωση σύμφωνα με το Ν.2130/93 του Τ.Α.Π. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00. Κ.Α Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ (άρθρο 10 παρ.11 και 15 Ν.1080/1980). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (άρθρο 5 παρ.1 Ν.25/75 και άρθρο 2 παρ.2 Ν.429/76). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης πεζοδρομίου κλπ κοιν/των χώρων Το έσοδο αυτό αφορά πρόστιμο λόγω αυθαίρετης χρήσης πεζοδρομίου με εμπορεύματα, τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία κ.λ.π. (άρθρο 26 παρ.5 ν.1828/89 & άρθρο 6 του ν.1900/1990). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ΚΑΝΤΙΝΩΝ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Πρόστιμα για παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας Τα έσοδα αυτά αφορούν πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών Κ.Α Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών Τα έσοδα αυτά αφορούν παράβολα που καταβάλλουν οι οφειλέτες του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2648/98 παρ. 4, προκειμένου να ρυθμιστούν σε δόσεις οι οφειλές τους και να διευκολυνθούν στην καταβολή τους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλειμμένων οχημάτων Κ.Α Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλειμμένων οχημάτων Ο Δήμος έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ» η οποία αποδίδει στο Δήμο για κάθε εγκαταλειμμένο όχημα που το απομακρύνει το ποσό των 30,00. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Κ.Α Έσοδα από τη λειτουργία ΚΑΠΗ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Στο συγκεκριμένο Κ.Α. καταβάλλονται τα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις πιο πάνω τάξεις. Κ.Α Λοιπά έκτακτα έσοδα Εδώ εγγράφονται έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 8.000,00. Κ.Α Λοιπά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας από το Υπ. Υγείας. Προβλέπεται ότι το έτος 2013 θα εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή στον Δήμο και επομένως το σύνολο των επιδομάτων που θα δοθούν, προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,00. Έχει εγγραφεί και αντίστοιχο έξοδο.

16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Στους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη κατά τη διάρκεια του έτους. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα έτη που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους κωδ έως 2117, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευμένου (εν λόγω ή εν μέρει) χαρακτήρα των εσόδων αυτών. Κ.Α Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εδώ εισάγονται τα έσοδα από αναδρομική χρέωση των τελών καθαριότητας και του φόρου που επιβάλλεται σε διάφορους δημότες, λόγω ελλιπούς χρέωσης των τ.μ., αλλά και τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που στέλνονται από τη Δ.Ε.Η. των μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου κάθε έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Υπολογίσθηκε έσοδο για την έκδοση λογαριασμών του Β και Γ Τετραμήνου 2012 για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων, του Β και Γ Τετραμήνου για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος που θα βεβαιωθούν το έτος Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από Τ.Α.Π. Εδώ εγγράφονται τα έσοδα από αναδρομική χρέωση του ΤΑΠ που επιβάλλεται σε διάφορους δημότες λόγω εσφαλμένης χρέωσης των τ.μ., αλλά και τα τέλη που αποδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών προηγ. Ετών (άρθρο 24 παρ.12 Ν.2130/1993) Τα έσοδα αυτά αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών από Δ.Φ. 5% και 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/μων Αεροδρομίου προηγ. Χρήσεων (άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993).Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 7.000,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 24 παρ.12 Ν.2130/ 1993) όπου αφορά την είσπραξη 12ου μήνα προηγ. έτους των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Από παραχώρηση τάφων κ.λπ. Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων βάσει περσινής απόδοσης συνολικού ύψους 1.000,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από καθαριότητα κοιμητηρίου. Τα έσοδα αυτά αφορούν χρέωση τελών καθαριότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων, από τέλη συντήρησης & καθ/τας νεκροταφείου προηγούμενης χρήσης 2012 σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΔΣ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα Δημοτικού Φόρου Εδώ εγγράφονται τα έσοδα από αναδρομική χρέωση ΦΗΧ που επιβάλλεται σε διάφορους δημότες λόγω εσφαλμένης χρέωσης των τ.μ., αλλά και τα τέλη που αποδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από τέλος διαφήμισης Τα έσοδα αυτά αφορούν αναδρομική χρέωση τελών διαφήμισης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.000,00. Κ.Α Λοιπά Τακτικά έσοδα ΠΟΕ Εδώ εγγράφονται έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 Ν.1828/89, άρθρο 6 Ν.1900/1990) Τα έσοδα αυτά αφορούν τέλος χρήσεως κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. παρελθοντικών ετών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00.

17 Κ.Α Έσοδα δημοτικού φόρου Αεροδρομίου Εδώ εγγράφονται τα έσοδα από ΦΗΧ των χώρων του Αεροδρομίου που αποδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Δικαίωμα Ανανέωσης (παράταση χρόνου Ταφής) Υπολογίσθηκε έσοδο ΠΟΕ της Δημοτ. Ενότητας Σπάτων,σύμφωνα με την ΑΔΣ 14/2010 και για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος σύμφωνα με την ΑΔΣ 287/2010 και την 289/2012. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00. Κ.Α Τέλη Παραλιακού χώρου ΠΟΕ Εδώ εγγράφονται έσοδα από την χρήση του παραλιακού χώρου που δεν εισπράχθηκε το προηγούμενο έτος και θα βεβαιωθεί το έτος Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα του αρ.27 του Ν.3756/2009 Λειτουργικές Δαπάνες Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09 «Ρύθμιση χρεών προς τους Ο.Τ.Α.» και αφορά πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α) και αφορούν τη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κ.Α.Π. μέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις. Εγγράφεται ποσό που αποδόθηκε το έτος 2012 και αφορά υπόλοιπο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα του αρ.27 του Ν.3756/2009 Επενδύσεις Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09 «Ρύθμιση χρεών προς τους Ο.Τ.Α.» και εγγράφεται ποσό που αποδόθηκε το έτος 2012 και αφορά υπόλοιπο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89, άρθρο 12 και 14 του Ν.2880/2001, άρθρο 8 Ν.3106/2003, άρθρο 27 Ν.3756/2009). Υπολογίσθηκε έσοδο από παρακρατηθέντες πόρους του ΤΠΔΔ οι οποίοι αποδίδονται σύμφωνα με τον Ν.3943/2011 συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Εισφορές από τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών σύμφωνα με τα άρθρα 9 &10 της ΚΥΑ.16065/02 ΦΕΚ497/Β Υπολογίζεται έσοδο που θα βεβαιωθεί εντός του έτους και αφορά ανεξόφλητες οφειλές τροφείων για τον 11ο και 12ο μήνα έτους Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000, ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Στο συγκεκριμένο Κ.Α. προβλέπονται ποσά εσόδων από πρόστιμα παρελθόντων οικονομικών ετών, όπως πρόστιμα Τ.Α.Π. παραβάσεων Κ.Ο.Κ., Δ.Φ. 0,50%, καταστημάτων κ.λ.π. Αναλυτικά: Κ.Α Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. Αεροδρομίου Υπολογίσθηκε έσοδα σύμφωνα με την περσινή απόδοση της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων για κλήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών προς βεβαίωση και είσπραξη συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Απόδοση παρακρατηθέντων εσόδων από ΤΠΔΔ Εδώ εγγράφονται έσοδα από πόρους που παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα έτη και αποδίδονται το έτος Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας ΠΟΕ Υπολογίσθηκε έσοδο της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος από κλήσεις παρελθόντων ετών (2006 έως 2012) που δεν έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί τα προηγούμενα έτη. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Αγ. Παρασκευής ΠΟΕ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Άμεσης Δράσης ΠΟΕ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00.

18 Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Αστυνομικών Τμημάτων ΠΟΕ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Γενικά πρόστιμα ΠΟΕ Εδώ εγγράφονται έσοδα από επιβολή προστίμων που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλες περιπτώσεις. (πρόστιμο ΤΑΠ κλπ). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α πρόστιμα Ανέγερσης Αυθαιρέτων Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα Διατήρησης Αυθαιρέτων Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 7.000,00. Κ.Α Πρόστιμα τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων ΠΟΕ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α ΣΑΤΑ ΠΟΕ Εδώ εγγράφηκε έσοδο από ΣΑΤΑ έτους 2012 που θα αποδοθεί το έτος 2013.Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΠΟΕ (Αρ.13 Ν.2880/2001) Εδώ εγγράφηκε έσοδο από ΣΑΤΑ έτους 2012 που θα αποδοθεί το έτος Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κ.Α Δάνεια από το ΤΠΔ για εξόφληση χρεών ΠΟΕ (άρθρο 2 του Ν.4038/2012 ΦΕΚ 14/2012) Είσπραξη δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών ΠΟΕ. Προϋπολογίζεται έσοδο , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Στο συγκεκριμένο Κ.Α. επαναβεβαιώνονται ποσά από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (Δ.Τ.), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Αναλυτικά: Κ.Α Δημοτικός φόρος Στο συγκεκριμένο Κ.Α. επαναβεβαιώνονται ποσά από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (Δ.Φ), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Έχει βεβαιωθεί ποσό 59,81. Κ.Α Τέλη καθαριότητας και φωτισμού Στο συγκεκριμένο Κ.Α. επαναβεβαιώνονται ποσά από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (Δ.Τ), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί ποσό ,00. Κ.Α Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντων καταλόγων ύδρευσης προηγουμένων ετών. Από το σύνολο του βεβαιωμένου ποσού προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί ποσό ,00. Κ.Α Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Όπως και στον προηγούμενο Κ.Α. και εδώ προβλέπονται ποσά που επαναβεβαιώνονται από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (Τ.Α.Π.), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί ποσό 5.000,00. Κ.Α Μετατροπή εισφοράς λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης περιοχής Δημ.Ενοτ. Αρτέμιδος. Προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί ποσό ,93. Κ.Α Εισφορά λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης περιοχής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προβλέπεται ότι από το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων οφειλών θα εισπραχθεί ,00. ποσό

19 Κ.Α Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Μυκ.Τάφων Προβλέπεται έσοδο ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Πέτρα Γυαλού Βούλια-Προκαλήσι Προβλέπεται έσοδο ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Πέτρα Γυαλού Αγ.Δημήτριος-Πύργος. Προβλέπεται έσοδο ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Και σ αυτό το Κ.Α. προβλέπονται έσοδα που επαναβεβαιώνονται από την Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (0,50% Δ.Φ. επιτηδευματιών), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.).Προβλέπεται ότι θα βεβαιωθεί ποσό ,00. Κ.Α Εκ λοιπών φόρων και τελών Εδώ προβλέπονται έσοδα που επαναβεβαιώνονται από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (λοιπούς φόρους και τέλη), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Έχουν βεβαιωθεί έσοδα ,00. Κ.Α Τέλος παραχώρησης τάφων Εδώ προβλέπονται έσοδα που επαναβεβαιώνονται από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, από παραχωρήσεις τάφων στο κοιμητήριο (Π.Ο.Ε.). Έχουν βεβαιωθεί έσοδα ,00. Κ.Α Τέλη πεζοδρομίου Εδώ προβλέπονται έσοδα που επαναβεβαιώνονται από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων-πεζοδρομίων κ.λ.π.), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Έχουν βεβαιωθεί έσοδα , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σ αυτό το κωδικό εμφανίζονται τα ποσά από έκτακτα γενικά έσοδα βεβαιωμένα από παρελθόντα οικονομικά έτη, τα οποία είναι εισπρακτέα υπόλοιπα άλλων βεβαιωθέντων εκτάκτων εσόδων (παραβάσεις Κ.Ο.Κ., προσκυρώσεις, πρόστιμα αυθαιρέτων λόγω δόσεων, αποχετευτικά, φορολογικά πρόστιμα, κ.λπ.). Αναλυτικά: Κ.Α Πρόστιμα από 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/των (επαναβεβαίωση προηγ. χρήσης καταλόγου ακαθαρ. εσόδων κατ/μων) Έχουν βεβαιωθεί έσοδα ,00. Κ.Α Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. Προβλέπεται για το έτος 2013 ότι θα εισπραχθούν έσοδα συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Λοιπά έκτακτα έσοδα Προϋπολογίζεται η είσπραξη ποσού ,00. Από τα εισπρακτέα υπόλοιπα του κωδικού 32 ύψους περίπου ,00 εγγράψαμε ποσό ,74 το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί στη χρήση του ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κ.Α : Συνταξιοδοτικές& Ασφαλιστικές εισφορές φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Εγγράφονται ποσά που αφορούν εισπράξεις από φόρους, λοιπές κρατήσεις, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία εγγράφονται αντίστοιχα και στους Κ.Α. εξόδων για την απόδοσή τους σε τρίτους και στο Δημόσιο. 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΚΑ Υπέρ Δημοσίου (ΚΥΑ /2439/Β0010/2009 ΦΕΚ 792/Β/2009) Εσόδων από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού Υπολογίστηκε έσοδο Υπέρ Δημοσίου (ΚΥΑ /2439/Β0010/2009-ΦΕΚ 792/Β/2009) από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού ποσό 1.500,00. Κ.Α Φ.Π.Α. 13% (τέλη ύδρευσης) ποσό ,00. Κ.Α Φ.Π.Α. 23% (δικαίωμα σύνδεσης ύδρευσης αποχέτευσης) ποσό

20 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Κ.Α Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Το έσοδο αυτό αφορά επιστροφή ποσού από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Σύμφωνα με νέα ρύθμιση το ύψος της παγίας είναι ,00 και η επισ τροφή εγγράφεται ως έσοδο. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Το έσοδο αυτό αφορά περικοπές αποδοχών που εμφανίζονται στη στήλη των κρατήσεων της μισθοδοτικής κατάστασης (απεργία, άν ευ αποδοχών κ.λ.π.) καθώς και κάθε επιστροφή χρημάτων που δεν εμπίπτει στους κ.α. 4211, 4212 & Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Επιστροφή εν γένει χρημάτων Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Κ.Α Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα του Δήμου Προϋπολογίζεται ποσό ,00 από τακτικά έσοδα προηγούμενης χρήσης που θα μεταφερθούν στη νέα χρήση οικονομικού έτους Κ.Α.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Κ.Α Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα Προϋπολογίζεται ποσό ,00 από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα προηγούμενης χρήσης που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση Κ.Α Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Προϋπολογίζεται ποσό ,89 από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα προηγούμενης χρήσης που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση Κ.Α Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ Προϋπολογίζεται ποσό ,70 από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα προηγούμενης χρήσης που μεταφέρεται στη νέα χρήση οικονομικού έτους ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ : , Μέρος ΙΙ Έξοδα Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων αναλύονται ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού Στους λογαριασμούς της κατηγορίας 60 εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου. Οι αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 2013 έχουν υπολογισθεί με το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Ειδικότερα: 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράψαμε ποσό ,00 και αφορά τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές. Στον ΚΑ 6012 εκτός των υπερωριών, έχει υπολογισθεί η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 04 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 19 ης Ιανουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 006/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.03/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.03/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για «Προέγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος». Στα Σπάτα σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Κ Ω ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 185.220,72 138.506,65 106.000,00 106.000,00 106.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 - Δήμος Ξάνθης Κωδικός Αριθμός Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 232/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111.10000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 011 Μισθώµατα 26.000,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.000,00 0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 292/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 30/18-11-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης 16.097.004,65 7.170.199,05 12.821.507,68 135.867,54 87.748,57 115.616,12 4.500,00 5.065,81 4.500,00

Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης 16.097.004,65 7.170.199,05 12.821.507,68 135.867,54 87.748,57 115.616,12 4.500,00 5.065,81 4.500,00 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16.097.004,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι αναμορ/σεων 0 01 011 0111 0111.0000 0111.0001 0111.0002 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 06 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντ α Προηγ. Οικ. Έτους Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Εκτίμηση Εισπραχθέντω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις Μοίρες σήμερα την 19-03-2013 ημέρα Τρίτη έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 0111.001 Μίσθωματα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα