Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 531/2012 Περίληψη Λήψη απόφασης για Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος οικ. Έτους Στα Σπάτα, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ.πρωτ.38902/ , πρόσκληση του Δημάρχου - Προέδρου, κ. Χρήστου Αντ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μαργέτη Αφροδίτη του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Απόντες κ. Ζήση Μαρία του Ανδρέα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Δανέζης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1 ου και μοναδικού θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Δανέζης Ευάγγελος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Γιαμβριά Παναγιώτα. Ο Δήμαρχος Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και του Προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ. στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δ.Σ.

2 Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ελήφθη η υπ αριθ.05/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το Ε.Π.Δ. έτους 2013 καθώς και η υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, τα οποία εισηγείται βάσει των ανωτέρω στην Οικονομική Επιτροπή. Ύστερα από τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή για την λήψη της απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της: Την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Τις παραγράφους 1 και 4 έως 7 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 Τις περιπτώσεις δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 Την Κ.Υ.Α.50698/ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Την εγκύκλιο 2/3881/ του Υπουργείου Εσωτερικών Την υπ αριθ.05/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το Ε.Π.Δ. έτους 2013 Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 Την ισχύουσα νομοθεσία, τον σχετικό φάκελο και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της και με ψήφους πέντε (5) ΝΑΙ και δύο (2) ΠΑΡΩΝ των κ.κ. Τούντα Αντώνιου και Δανέζη Ευάγγελου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Συντάσσει την αιτιολογική έκθεση επί των εγγραφών του προϋπολογισμού 2013, ως κατωτέρω: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού. 1. Τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 2. Οι διατάξεις των περιπτ. (δ) και (ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α') και ισχύουν. 3. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ.7028/ (ΦΕΚ 253 Β') απόφασή «περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ.64871/ (ΦΕΚ 2253 Β') και 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β') όμοιες και ισχύει. 4. Η αριθμ.50698/ κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων για το έτος 2012» Διαίρεση του προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς. Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος. Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία.

3 1.3. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης Επενδύσεις Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεματικό 1.4. Διάκριση των Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έχουν ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέρος Ι Έσοδα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑ Μισθώματα από αστικά ακίνητα Έχει ήδη ετοιμαστεί μελέτη εκμίσθωσης του χώρου στο εκπτωτικό κέντρο από την αρμόδια υπηρεσία και θεωρούμε ότι το έτος 2013 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπολογίζεται ποσό , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές. K.A Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις Προβλέπονται έσοδα ποσού από τα πανηγύρια του Δήμου μας (Αγ. Μαρίνας, Κοσμά Αιτωλού, Πέτρου-Παύλου και Τιμίου Σταυρού) ΑΡΘΡΟ 94 ΠΕΡ.31 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2323/1995 όπως ισχύουν. Το τέλος επιβάλλεται σύμφωνα με την 290/2012. Υπολογίσθηκε έσοδο ποσού ,00. Κ.Α Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β.Δ.24/24/9-20/10/1958) H διαφορά από το 2012 οφείλεται στο ότι δεν κινήθηκαν σωστά οι διαδικασίες είσπραξης, οι οποίες το 2013 θα τηρηθούν απολύτως. Υπολογίσθηκε έσοδο, ποσού ,00.

4 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ.Α Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ) Το έσοδο αυτό αφορά τους τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις (εισπράξεις του Δήμου) σε λογαριασμούς της Τράπεζας και του Τ.Π. και Δανείων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού Κ.Α Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων Τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο τέλος σύμφωνα με την παρ.12 του Ν.1828/89, το οποίο είναι ανταποδοτικό και πρέπει να καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις δαπάνες των αντίστοιχων Υπηρεσιών (άρθρο 17 του Ν.1080/80). Το Δ.Σ. με την αρ.259/2012 απόφασή του, καθόρισε τους συντελεστές που θα ισχύουν για το έτος 2013 ως εξής: Για τις οικίες 1,81 /τ.μ Για τους επαγγελματικούς χώρους 4,00 /τ.μ Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δηλωθέντων τ.μ., οικιακών & επαγγελματικών και τη συνήθη απόκλιση ( -15%), Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00 που αφορά είσπραξη για 10/12 διότι οι δυο επόμενοι μήνες θα εγγραφούν στον κωδικό Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β.Δ.24/9-20/10/1958) Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Κ.Α Δικαιώματα σύνδεσης νέων παροχών με το δίκτυο. (Άρθρο 19Β Δ ΤΗΣ 24/9-20/10/1958) Υπολογίσθηκε έσοδο, σύμφωνα με την 288/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Υπολογίστηκαν νέες παροχές εντός και εκτός σχεδίου καθώς και πυροσβεστικές παροχές συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Δικαιώματα Επανασύνδεσης παροχών με το δίκτυο (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) Το τέλος καθορίστηκε με την 288/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Έχουν ήδη αποσταλεί ειδοποιήσεις διακοπών παροχών οπότε προβλέπουμε ότι θα γίνουν επανασυνδέσεις. Υπολογίστηκε έσοδο συνολικού ποσού 3.500, Τέλος Ύδρευσης Κ.Α Τέλος Κατανάλωσης Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958). Υπολογίσθηκε έσοδο για την βεβαίωση Α και Β τετραμήνου 2013 για τις δύο ενότητες. Το έσοδο καθορίσθηκε με την 288/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Υπολογίσθηκε έσοδο, ποσού , Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Κ.Α Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης (ΑΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958). Το έσοδο καθορίσθηκε με την 288/2012 απόφαση του ΔΣ. Υπολογίσθηκε έσοδο ποσού , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) Γενικά τα έσοδα των Δημ. Κοιμητηρίων προέρχονται από τέλη, τα οποία καθορίστηκαν με την 289/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

5 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Κ.Α Παραχώρηση χρήσης οικ. τάφου Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο παραχωρούνται τάφοι σε ειδικές περιπτώσεις. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Παραχώρηση χρήσης μαρμάρινης οστεοθήκης (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Παραχώρηση τάφων τριετούς χρήσεως (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Δικαίωμα ενταφιασμού (ταφή) Κ.Α Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο. Αποτελεί νέο έσοδο που επιβάλλεται σύμφωνα με την 289/2012. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Κ.Α Δικαίωμα ανανέωσης παράτασης χρόνου ταφής (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968,άρθρο 3 Ν 547/1977). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Τέλος ανακομιδής (εκταφή) Κ.Α Τέλος ανακομιδής οστών (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (φύλαξη οστών) Κ.Α Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 4.500,00. Κ.Α Δικαιώματα από τη χρήση χωνευτηρίου Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.000, Δικαιώματα ιεροπραξιών Κ.Α Τέλος μνημοσύνων (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, Άρθρο 3 ν. 547/1977) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 200,00. Κ.Α Δικαιώματα κηδειών (εκκλησία) (Άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, Άρθρο 3 ν. 547/1977) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000, Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου & Ιερών Ναών Κ.Α Καθαριότητα Νεκροταφείου Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά κατασκευής μνημείων βάση - μπετά - μάρμαρα Το έσοδο αυτό προέρχεται από κατασκευές ή επισκευές τάφων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας Κ.Α ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)

6 Το τέλος αυτό επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου, τις τιμές ζώνης που ισχύουν στο Δήμο μας, ένα μέσο όρο παλαιότητας των ακινήτων και τον συντελεστή 0,035% που όρισε ο Δήμος μας με την 056/2012 ΑΔΣ. Επιπλέον σε αυτόν τον κ.α. εισπράττεται το τέλος υπέρ του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ.: 36505/2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία προσδιορίσθηκε η διαδικασία κατανομής του 15% του ΤΑΠ στους Δήμους καθώς και ο σκοπός διάθεσής του από αυτούς. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Το τέλος αυτό επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2130/93 στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τις τιμές ζώνης που ισχύουν στο Δήμο μας, ένα μέσο όρο παλαιότητας των ακινήτων και τον συντελεστή 0,035%, που όρισε ο Δήμος μας, με την αρ.056/2012 ΑΔΣ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο /1980, άρθρο 27 Ν 2130/1993 & το άρθρο 23 του Ν.3756/2009) Κ.Α Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Το έσοδο εισπράττεται από την ξενοδοχειακή μονάδα που λειτουργεί εντός των ορίων του Αερολιμένα και των μονάδων που λειτουργούν στα όρια της ενότητας Αρτέμιδος. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν.1080/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3756/2009 και ισχύει σήμερα, ορίσθηκε το τέλος από 1/1/09 σε 0,5% Κ.Α Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. (Σύμφωνα με την περυσινή απόδοση) Κ.Α Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων αεροδρομίου Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Κ.Α Τέλη χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Το τέλος αυτό επιβάλλεται σύμφωνα με άρθρο 3 του Ν.1080/80, σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, νησίδες, στοές κ.λπ.) με τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα κ.λπ. (μετά από αίτησή τους και έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία). Το ύψος των τελών καθορίστηκε με την 290/2012 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τέλος χρήσης ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (άρθρο 13 Ν 2971/2001) Για το έτος 2013 δεν προϋπολογίζεται έσοδο, διότι η παραχώρηση χρήσης του Αιγιαλού που καθορίσθηκε με την ΚΥΑ /2439/Β0010/2009 ΦΕΚ.792/Β/2009 λήγει την 31/12/2012 και με επικοινωνία που είχε η Υπηρεσία μας με τους αρμόδιους φορείς, έγινε γνωστό ότι δεν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία είτε παράτασης είτε έκδοσης νέας απόφασης. Κ.Α Έσοδα από χρήση κυλικείου Νεκροταφείου Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.200,00. Κ.Α Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00.

7 0462 Τέλος Διαφήμισης Κ.Α Τέλος Διαφήμισης Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1900/90, του άρθρου 18 του Ν.2130/93, του άρθρου 9 του Ν.2880/01 και του άρθρου 26 του Ν.3013/02 για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια και ο συντελεστής καθορίζεται με την 291/2012 Α.Δ.Σ. Για το 2013 τα τέλη παραμένουν στο ίδιο ύψος με αυτά που είχαν καθορισθεί με την απόφαση του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Τέλος αδειών οικοδομών Το τέλος αυτό επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 Β.Δ. 249/ και εισπράττεται κατευθείαν από το Δήμο και όχι μέσω των ΔΟΥ, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα καθυστέρησης απόδοσής του. Κ.Α Τέλος υπέρ Δήμου για έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 23 ΒΔ.24/9-20/10/1958). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 4.500,00. Κ.Α Τέλος Υψομετρικής Μελέτης (Αρ. απόφασης 102/1993) Υπολογίσθηκε έσοδο σύμφωνα με την περσινή απόδοση. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 300,00. Κ.Α Τέλος αδειών οικοδομών ΕΚΚΟ Υπολογίσθηκε έσοδο σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των δυο ενοτήτων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0511 ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α Δημοτικός φόρος Εδώ εντάσσεται το έσοδο από το φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.1080/80 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.13 του Ν.1828/89. Το Δ.Σ. με την 260/2012 απόφασή του όρισε το συντελεστή του τέλους αυτού για τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους σε 0,48 /τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους και 0,24 /τμ για τους μη στεγασμένους χώρους για την δημοτική ενότητα Σπάτων και σε 0,33 /τμ για τους στεγασμένους χώρους και 0,17 /τμ για τους μη στεγασμένους χώρους για την Αρτέμιδα. Απόδοση από Ιανουάριο έως Οκτώβριο. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Δημοτικός φόρος μη στεγασμένων χώρων (Αεροδρομίου και λοιποί χώροι) (άρθρο 10 παρ11 και 15 Ν1080/1980). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Ποσοστό δημοτικού φόρου 25% για κάλυψη λειτ. Δαπανών των σχολείων Το έσοδο θα αφαιρείται από την απόδοση των τελών της Δημ. Ενότητας Αρτέμιδος και υπολογίζεται από Ιανουάριο έως Οκτώβριο με δεδομένο ότι οι 2 τελευταίοι μήνες καταχωρούνται σε κωδικό ΠΟΕ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ Κ.Α Φόρος Ζύθου Το έσοδο αυτό αποδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν.Δ.703/70, του άρθρου 12 του Ν.1080/80 και του άρθρου 18, παρ.4 του Ν.3320/05, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση ζύθου κατά το προηγούμενο έτος και αποδίδεται σύμφωνα με Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν.2508/97) Σε όσες ΠΕ δεν έχει ορισθεί οριστική τιμή εισφοράς σε χρήμα εισπράττεται μόνο στις περιπτώσεις που θέλουν να εκδώσουν οικοδομική άδεια (44250/8410/59/87 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠΕΧΩΔΕ) και πληρώνουν ποσοστό 10% ή 20% ανάλογα την περίπτωση σύμφωνα με την προσωρινή τιμή που έχει καθορισθεί. Για τις περιοχές Χριστούπολης και Ασύρματος δεν προϋπολογίζονται έσοδα διότι σε αυτές έχουν ήδη εκδοθεί χρηματικοί κατάλογοι.

8 Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής Μυκηναϊκών Τάφων (Αναμένεται οριστική τιμή προς βεβαίωση εισφορών) Για την περιοχή αυτή έχουν ήδη αποσταλεί τα φύλλα επιβολής εισφοράς και προϋπολογίζεται ότι το έτος 2013 θα βεβαιωθούν οι 2 από τις 12 εξαμηνιαίες δόσεις. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ-ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΛΗΣΙ Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων μετά την αποστολή των χρημ. καταλόγων και την είσπραξη ήδη των ,00 ευρώ περίπου. Για το έτος 2013 προβλέπεται η βεβαίωση των 2 εξαμηνιαίων δόσεων του έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα (ΓΥΑΛΟΥ -ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ) Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων διότι αναμένονται να αποσταλούν νέοι Χρημ. Κατ/γοι από την Δ/νση Πολεοδομίας για την είσπραξη των εισφορών δεδομένου ότι έχει καθορισθεί η οριστική τιμή. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 1 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, για την ΠΕ 1 Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.000,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ2 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 100,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 3 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, διότι θα αποσταλούν χρημ. κατ/γοι από την Δ/νση Πολεοδομίας για την είσπραξη των εισφορών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 4 εισφοράς σε χρήμα. Υπολογίσθηκε έσοδο σύμφωνα με την περσινή απόδοση. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 5 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, σύμφωνα με την περσινή απόδοση. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 7.000,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 6 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 7 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 8 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 9 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 200,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 10 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 11 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 12 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.000,00.

9 Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 13 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 14 εισφοράς σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.500, Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν.1337/83) Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΣΠΑΤΩΝ Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων αναμένεται να εκδοθεί η οριστική τιμή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, κατόπιν Δικαστικής απόφασης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ2 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος για την ΠΕ 2 Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 200,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ3 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος αναμένεται να εκδοθεί η Απόφαση από το δικαστήριο για τον ορισμό της οριστικής τιμής μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ4 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ5 Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, σύμφωνα με την περσινή απόδοση αναμένεται να σταλούν οι χρηματικοί κατάλογοι από την Δ/νση Πολεοδομίας για την είσπραξη των εισφορών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ6 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ7 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ8 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ9 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 10 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 11 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 12 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 13 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00.

10 Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 1 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500,00. Κ.Α ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 14 της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 500, Εισφορά 40% ή 75% ΤΟΥ ΚΗ/1947 ψηφίσματος Κ.Α Εισφορά 40% ή 75% ΤΟΥ ΚΗ/1947 ψηφίσματος Το τέλος αυτό επιβάλλεται σε όσους καταθέτουν δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Πολεοδομίας προκειμένου να τους χορηγηθεί οικοδομική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 34 / Ν.1337/83 & του ΓΟΚ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.500, Λοιπές εισφορές Κ.Α Τροφεία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Εισφορές των άρθρων 9 &10 της ΚΥΑ 16065/02ΦΕΚ497/Β για τροφεία ι παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Εισφορές μελών ΚΑΠΗ & άλλων Ν.Π του Δήμου Το έσοδο αυτό αφορά εισφορές μελών ΚΑΠΗ και άλλων Ν.Π του Δήμου μετά την υπαγωγή των πρώην Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στους ΟΤΑ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 6.000, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611 Κ.Α.Π. για τη κάλυψη γενικών αναγκών Κ.Α Κ.Α.Π. για τη κάλυψη γενικών αναγκών Το έσοδο αυτό θεσμοθετήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1828/89 και η κατανομή τους ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και αποδίδεται στους Δήμους ως τακτική επιχορήγηση για κάλυψη γενικών αναγκών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κ.Α Κ.Α.Π για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΚΑΠ για τη καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους. Κ.Α Κ.Α.Π για την καταβολή Αποζημίωσης σε σχολικούς Τροχονόμους Η κατανομή των εσόδων αυτών ορίζεται με Υπουργικές Αποφάσεις και αποδίδεται στους Δήμους ως αποζημίωση στους σχολικούς τροχονόμους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.200, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Κ.Α Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμων υπαλλήλων ΚΕΠ Το έσοδο αυτό αφορά την επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. προκειμένου να καλυφθούν οι αποδοχές του προσωπικού των Κ.Ε.Π. του Δήμου μας. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00.

11 Κ.Α Έσοδα του αρ.27 του Ν.3756/2009 για λειτουργικές δαπάνες Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09 «Ρύθμιση χρεών προς τους Ο.Τ.Α.» και αφορά πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α) και αφορούν τη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κ.Α.Π. μέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις. Για το έτος 2012 σύμφωνα με την 511/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ θα αποδοθεί το 100% της δ δόσης συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα του αρ.27 του Ν.3756/2009 για επενδύσεις Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09 «Ρύθμιση χρεών προς τους Ο.Τ.Α.» και για το έτος 2013 προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί ποσό ,00. Κ.Α Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και αφορά την στέγαση των σχολικών μονάδων και των Υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί από 1/1/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ιδίου νόμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00 Κ.Α Έσοδα για την δαπάνη μεταφοράς μαθητών Το έσοδο θα προέλθει από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. και θα εγγραφεί αντίστοιχο έξοδο στον προϋπολογισμό δαπανών. Μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί το ύψος της επιχορήγησης. Αν υπάρξει επιχορήγηση θα εγγραφεί με αναμόρφωση. 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Κ.Α Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Το παράβολο αυτό προβλέπεται από το άρθρο 25 του Δ.Κ.Κ. και καταβάλλεται στο Δήμο προκειμένου να ελεγχθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 8.000,00. Κ.Α Παράβολα χορήγησης αδειών Μουσικής. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 7.000, Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του αρ. 15 του βδ 24 ή 27/9-20/10/58 Κ.Α Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24/9-20/10/1958 Το έσοδο αυτό αφορά ποσοστό 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης των επιχειρήσεων και αποδίδεται στο Δήμο μας μέσω της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2880/2001. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Κ.Α Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν.2946/2001) Το παράβολο αυτό ποσοστού 30% καταβάλλεται ως έσοδο στο δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 2880/2001 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 36317/07 σε όσους αλλοδαπούς χορηγείται άδεια παραμονής. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα παραβόλου τύπου Β για κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3838/2010 Το παράβολο αυτό της παρ. 8 του άρθρου 1Α του Ν.3838/2010 ύψους 100,00 αποτελεί έσοδο των ΟΤΑ και αφορά κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης ανηλίκων ή ενηλίκων τέκνων, προκειμένου στη συνέχεια οι αλλοδαποί γονείς να πάρουν βεβαίωση νόμιμης διαμονής. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00.

12 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Κ.Α Τέλη διέλευσης χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης (Υπ.Απ. ΦΕΚ 1375/2009) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00. Κ.Α Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Στο συγκεκριμένο Κ.Α. μπορούν να ενταχθούν τακτικά έσοδα που δεν μπορούν λόγω της φύσης τους να ενταχθούν σε κωδικούς του τρέχοντος έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1115 Προσκύρωση Δημοτικών ή Κοινοτικών εκτάσεων Κ.Α Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΠΕ 5 (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84). Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημ. Ενότητα Αρτέμιδος συνολικού ύψους 1.000,00. Κ.Α Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΠΕ 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12, 13,14 (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημ. Ενότητα Αρτέμιδος συνολικού ύψους 1.000,00 Κ.Α Προσκύρωση δημ. ή κοιν. εκτάσεων για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων Υπολογίσθηκε έσοδο συνολικού ύψους 1.000, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις Κ.Α Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Λοιπές επιχορηγήσεις Το έσοδο αυτό αφορά επιχορηγήσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στους προηγούμενους κωδικούς. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κ.Α Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΣΑΤΑ) Το έσοδο αυτό προέρχεται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). Για το έτος 2013 προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί τουλάχιστον το 50% του ποσού. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Κ.Α Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Το έσοδο αυτό αφορά επιχορηγήσεις από ΣΑΤΑ και θεωρούμε ότι το έτος 2013 θα εισπραχθεί το 50% του ποσού που εισπράχθηκε το έτος (άρθρο 13 Ν.2880/2001) (ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.ΔΑ» (άρθρο 281 του Ν. 3852/2010 Ο συγκεκριμένος κωδικός (πρώην πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ») μετονομάσθηκε σε Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.ΔΑ. και εγγράφονται οι χρηματοδοτήσεις από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν.3852/2010. Εδώ εντάσσονται διάφορα έργα σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους Κ.Α Χρηματοδότηση προγράμματος για το έργο <<Μ/Κ κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σπάτων.>> ΣΑΕΠ 085 Ένταξη και εγκεκριμένη ισόποση πίστωση στον Κ.Α συνολικού ύψους ,00.

13 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Κ.Α Χρηματοδότηση για δημιουργία Κ.Η.Φ.Η. Χρηματοδότηση από ΠΔΕ με κωδικό ΜΙS και ΣΑΕ ΕΠ0858 για δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο. Προϋπολογίζονται έσοδα ,00. Κ.Α Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σπάτων. Υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση (Κ.Α ) συνολικού ύψους , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Κ.Α Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική » Τεχνική Βοήθεια του Δήμου με κωδικό MIS Προϋπολογίζονται έσοδα ,00 Κ.Α Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ Επιχορήγηση δράσεις ενημέρωσης δικτύωσης-σεμινάρια. Προϋπολογίζονται έσοδα ,00 Κ.Α Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ Επιχορήγηση για επιστημονικό και τεχνικό Σύμβουλο του σχεδίου υλοποίησης. Προϋπολογίζονται έσοδα , Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Κ.Α Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Επιχορηγήσεις από Εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Κ.Α Επιχορήγηση από Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας Το έσοδο αυτό αφορά έκτακτα γεγονότα (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.) Δεν προϋπολογίζονται έσοδα. Τυχόν είσπραξη θα εισαχθεί με αναμόρφωση Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Κ.Α Χρηματοδότηση από Νομ.Αυτ/ση (70%) για το έργο αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στο τμήμα Σπάτα - Αεροδρόμιο Εγκεκριμένη πίστωση και αποδοχή από το Δ.Σ. (Πίστωση στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ ) συνολικού ύψους , ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1411 Προϊόν δωρεών Κ.Α Προϊόν δωρεών Το έσοδο αυτό αφορά διάφορες δωρεές από ιδιώτες & λοιπούς φορείς κ.λ.π. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες Κ.Α Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας Έσοδο που προέρχεται από οφειλή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (κληροδότημα ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ) Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,20.

14 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και Πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Κ.Α Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Τα έσοδα αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του άρθρου 16 του Ν.2130/93 και αφορά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης εξόφλησης στα βεβαιωμένα ποσά των χρηματικών καταλόγων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 Κ.Α Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, του ΝΔ.805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2130/93 από πρόστιμα της Ελληνικής Αστυνομίας, που εισπράττονται στο Ταμείο του Δήμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από Δημοτική Αστυνομία Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2130/93 από πρόστιμα παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας, που εισπράττονται από το Ταμείο του Δήμου. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα του ΚΟΚ Άμεσης Δράσης Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Αστυνομικών Τμημάτων Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Τροχαίας Αγ. Παρασκευής Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από Ελληνική Αστυνομία Προβλέπεται έσοδο από πρόστιμα παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. όπου αποδίδονται από την Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Προβλέπεται έσοδο , Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Κ.Α Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1080/80 από κυρώσεις σε βάρος των φορολογουμένων που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν οι διατάξεις Προσόδων των Δήμων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών. Κ.Α Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων (άρθρο 17 και 18 του Ν 1337/1983) τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ.8 Ν.1512/85 και τα πρόστιμα άρθρου 22 Ν.1577/85. Τα έσοδα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1647/86 και εισπράττονται από το Δήμο, μετά από αυτοψία και επιβολή προστίμου της αρμόδιας Δ/νσης Πολεοδομίας. Προϋπολογίζονται ότι το έτος 2013 θα αποσταλούν νέα πρόστιμα μετά την παραλαβή φακέλων από την Πολεοδομία Παλλήνης που θα φθάσουν στο ύψος του ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων Σύμφωνα με τις υπάρχουσες και αποσταλμένες από την αρμόδια Υπηρεσία εκθέσεις αυτοψίας του προηγ. έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Κ.Α Πρόστιμο μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους 0.5%. Το έσοδο αυτό αφορά επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους του άρθρου 2 του ν.2539/1997 (άρθρα 6 & 7 ν.1080/1980 παρ.1 ν.2946/2001) σε όσες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα το δημοτικό φόρο, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 0,50% σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 και 2 του Ν.3756/09. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00.

15 Κ.Α Πρόστιμο εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ Το έσοδο αυτό αφορά πρόστιμο λόγω διαφοράς τ.μ. ακινήτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα ή έχουν κάνει ανακριβή δήλωση σύμφωνα με το Ν.2130/93 του Τ.Α.Π. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00. Κ.Α Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ (άρθρο 10 παρ.11 και 15 Ν.1080/1980). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (άρθρο 5 παρ.1 Ν.25/75 και άρθρο 2 παρ.2 Ν.429/76). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης πεζοδρομίου κλπ κοιν/των χώρων Το έσοδο αυτό αφορά πρόστιμο λόγω αυθαίρετης χρήσης πεζοδρομίου με εμπορεύματα, τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία κ.λ.π. (άρθρο 26 παρ.5 ν.1828/89 & άρθρο 6 του ν.1900/1990). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής ΚΑΝΤΙΝΩΝ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00. Κ.Α Πρόστιμα για παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας Τα έσοδα αυτά αφορούν πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Παράβολα 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών Κ.Α Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών Τα έσοδα αυτά αφορούν παράβολα που καταβάλλουν οι οφειλέτες του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2648/98 παρ. 4, προκειμένου να ρυθμιστούν σε δόσεις οι οφειλές τους και να διευκολυνθούν στην καταβολή τους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλειμμένων οχημάτων Κ.Α Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλειμμένων οχημάτων Ο Δήμος έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ» η οποία αποδίδει στο Δήμο για κάθε εγκαταλειμμένο όχημα που το απομακρύνει το ποσό των 30,00. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000, ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Κ.Α Έσοδα από τη λειτουργία ΚΑΠΗ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Στο συγκεκριμένο Κ.Α. καταβάλλονται τα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις πιο πάνω τάξεις. Κ.Α Λοιπά έκτακτα έσοδα Εδώ εγγράφονται έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 8.000,00. Κ.Α Λοιπά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας από το Υπ. Υγείας. Προβλέπεται ότι το έτος 2013 θα εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή στον Δήμο και επομένως το σύνολο των επιδομάτων που θα δοθούν, προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,00. Έχει εγγραφεί και αντίστοιχο έξοδο.

16 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Στους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη κατά τη διάρκεια του έτους. Η ξεχωριστή παρακολούθηση των εσόδων από παρελθόντα έτη που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους κωδ έως 2117, επιβάλλεται λόγω του ανταποδοτικού ή ειδικευμένου (εν λόγω ή εν μέρει) χαρακτήρα των εσόδων αυτών. Κ.Α Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εδώ εισάγονται τα έσοδα από αναδρομική χρέωση των τελών καθαριότητας και του φόρου που επιβάλλεται σε διάφορους δημότες, λόγω ελλιπούς χρέωσης των τ.μ., αλλά και τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που στέλνονται από τη Δ.Ε.Η. των μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου κάθε έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Υπολογίσθηκε έσοδο για την έκδοση λογαριασμών του Β και Γ Τετραμήνου 2012 για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων, του Β και Γ Τετραμήνου για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος που θα βεβαιωθούν το έτος Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από Τ.Α.Π. Εδώ εγγράφονται τα έσοδα από αναδρομική χρέωση του ΤΑΠ που επιβάλλεται σε διάφορους δημότες λόγω εσφαλμένης χρέωσης των τ.μ., αλλά και τα τέλη που αποδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών προηγ. Ετών (άρθρο 24 παρ.12 Ν.2130/1993) Τα έσοδα αυτά αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών από Δ.Φ. 5% και 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/μων Αεροδρομίου προηγ. Χρήσεων (άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993).Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 7.000,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 24 παρ.12 Ν.2130/ 1993) όπου αφορά την είσπραξη 12ου μήνα προηγ. έτους των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Από παραχώρηση τάφων κ.λπ. Υπολογίσθηκε έσοδο για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων βάσει περσινής απόδοσης συνολικού ύψους 1.000,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από καθαριότητα κοιμητηρίου. Τα έσοδα αυτά αφορούν χρέωση τελών καθαριότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων, από τέλη συντήρησης & καθ/τας νεκροταφείου προηγούμενης χρήσης 2012 σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΔΣ. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα Δημοτικού Φόρου Εδώ εγγράφονται τα έσοδα από αναδρομική χρέωση ΦΗΧ που επιβάλλεται σε διάφορους δημότες λόγω εσφαλμένης χρέωσης των τ.μ., αλλά και τα τέλη που αποδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από τέλος διαφήμισης Τα έσοδα αυτά αφορούν αναδρομική χρέωση τελών διαφήμισης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 2.000,00. Κ.Α Λοιπά Τακτικά έσοδα ΠΟΕ Εδώ εγγράφονται έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 Ν.1828/89, άρθρο 6 Ν.1900/1990) Τα έσοδα αυτά αφορούν τέλος χρήσεως κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. παρελθοντικών ετών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00.

17 Κ.Α Έσοδα δημοτικού φόρου Αεροδρομίου Εδώ εγγράφονται τα έσοδα από ΦΗΧ των χώρων του Αεροδρομίου που αποδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Δικαίωμα Ανανέωσης (παράταση χρόνου Ταφής) Υπολογίσθηκε έσοδο ΠΟΕ της Δημοτ. Ενότητας Σπάτων,σύμφωνα με την ΑΔΣ 14/2010 και για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος σύμφωνα με την ΑΔΣ 287/2010 και την 289/2012. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00. Κ.Α Τέλη Παραλιακού χώρου ΠΟΕ Εδώ εγγράφονται έσοδα από την χρήση του παραλιακού χώρου που δεν εισπράχθηκε το προηγούμενο έτος και θα βεβαιωθεί το έτος Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα του αρ.27 του Ν.3756/2009 Λειτουργικές Δαπάνες Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09 «Ρύθμιση χρεών προς τους Ο.Τ.Α.» και αφορά πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α) και αφορούν τη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κ.Α.Π. μέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις. Εγγράφεται ποσό που αποδόθηκε το έτος 2012 και αφορά υπόλοιπο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Έσοδα του αρ.27 του Ν.3756/2009 Επενδύσεις Το έσοδο αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09 «Ρύθμιση χρεών προς τους Ο.Τ.Α.» και εγγράφεται ποσό που αποδόθηκε το έτος 2012 και αφορά υπόλοιπο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89, άρθρο 12 και 14 του Ν.2880/2001, άρθρο 8 Ν.3106/2003, άρθρο 27 Ν.3756/2009). Υπολογίσθηκε έσοδο από παρακρατηθέντες πόρους του ΤΠΔΔ οι οποίοι αποδίδονται σύμφωνα με τον Ν.3943/2011 συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Εισφορές από τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών σύμφωνα με τα άρθρα 9 &10 της ΚΥΑ.16065/02 ΦΕΚ497/Β Υπολογίζεται έσοδο που θα βεβαιωθεί εντός του έτους και αφορά ανεξόφλητες οφειλές τροφείων για τον 11ο και 12ο μήνα έτους Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000, ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Στο συγκεκριμένο Κ.Α. προβλέπονται ποσά εσόδων από πρόστιμα παρελθόντων οικονομικών ετών, όπως πρόστιμα Τ.Α.Π. παραβάσεων Κ.Ο.Κ., Δ.Φ. 0,50%, καταστημάτων κ.λ.π. Αναλυτικά: Κ.Α Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. Αεροδρομίου Υπολογίσθηκε έσοδα σύμφωνα με την περσινή απόδοση της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων για κλήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών προς βεβαίωση και είσπραξη συνολικού ποσού ,00. Κ.Α Απόδοση παρακρατηθέντων εσόδων από ΤΠΔΔ Εδώ εγγράφονται έσοδα από πόρους που παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα έτη και αποδίδονται το έτος Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας ΠΟΕ Υπολογίσθηκε έσοδο της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος από κλήσεις παρελθόντων ετών (2006 έως 2012) που δεν έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί τα προηγούμενα έτη. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Αγ. Παρασκευής ΠΟΕ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Άμεσης Δράσης ΠΟΕ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 1.000,00.

18 Κ.Α Πρόστιμα ΚΟΚ Αστυνομικών Τμημάτων ΠΟΕ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α Γενικά πρόστιμα ΠΟΕ Εδώ εγγράφονται έσοδα από επιβολή προστίμων που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλες περιπτώσεις. (πρόστιμο ΤΑΠ κλπ). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α πρόστιμα Ανέγερσης Αυθαιρέτων Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Πρόστιμα Διατήρησης Αυθαιρέτων Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 7.000,00. Κ.Α Πρόστιμα τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων ΠΟΕ Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.000,00. Κ.Α ΣΑΤΑ ΠΟΕ Εδώ εγγράφηκε έσοδο από ΣΑΤΑ έτους 2012 που θα αποδοθεί το έτος 2013.Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. Κ.Α Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΠΟΕ (Αρ.13 Ν.2880/2001) Εδώ εγγράφηκε έσοδο από ΣΑΤΑ έτους 2012 που θα αποδοθεί το έτος Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού ,00. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κ.Α Δάνεια από το ΤΠΔ για εξόφληση χρεών ΠΟΕ (άρθρο 2 του Ν.4038/2012 ΦΕΚ 14/2012) Είσπραξη δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών ΠΟΕ. Προϋπολογίζεται έσοδο , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Στο συγκεκριμένο Κ.Α. επαναβεβαιώνονται ποσά από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (Δ.Τ.), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Αναλυτικά: Κ.Α Δημοτικός φόρος Στο συγκεκριμένο Κ.Α. επαναβεβαιώνονται ποσά από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (Δ.Φ), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Έχει βεβαιωθεί ποσό 59,81. Κ.Α Τέλη καθαριότητας και φωτισμού Στο συγκεκριμένο Κ.Α. επαναβεβαιώνονται ποσά από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (Δ.Τ), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί ποσό ,00. Κ.Α Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντων καταλόγων ύδρευσης προηγουμένων ετών. Από το σύνολο του βεβαιωμένου ποσού προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί ποσό ,00. Κ.Α Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Όπως και στον προηγούμενο Κ.Α. και εδώ προβλέπονται ποσά που επαναβεβαιώνονται από τη Ταμειακή Υπηρεσία ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα, (Τ.Α.Π.), προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.). Προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί ποσό 5.000,00. Κ.Α Μετατροπή εισφοράς λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης περιοχής Δημ.Ενοτ. Αρτέμιδος. Προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί ποσό ,93. Κ.Α Εισφορά λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης περιοχής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προβλέπεται ότι από το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων οφειλών θα εισπραχθεί ,00. ποσό

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται.

Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. Θα ακολουθήσει και 2 η συνεδρίαση αμέσως μετά, με άλλη ημερήσια διάταξη και περιορισμένο αριθμό θεμάτων τα οποία αποστέλλονται. ΑΔΑ: ΒΛ17Ω0Ο-Η9Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013

Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 2 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα