ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ : Δημοσιογράυος (σντάκτης Ρεπόρτερ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ : Δημοσιογράυος (σντάκτης Ρεπόρτερ)"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ : Δημοσιογράυος (σντάκτης Ρεπόρτερ) Αίζνπζα ζύληαμεο Γξαθείν ηύπνπ Οριζμός: Καζήθνλ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη λα αζρνιείηαη κε ηελ επηθαηξόηεηα θαη λα ελεκεξώλεη ηελ θνηλή γλώκε κε εηδήζεηο, πιεξνθνξίεο, ζρόιηα θαη αληαπνθξίζεηο γηα όζα ζπκβαίλνπλ ζηε ρώξα ηνπ ή ζηε δηεζλή θνηλόηεηα. Περιγραθή: Ο δεκνζηνγξάθνο αξρηθά εληνπίδεη ην ζέκα πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη θαη πνπ πηζηεύεη όηη ελδηαθέξεη άκεζα ηελ θνηλή γλώκε. Σηε ζπλέρεηα νθείιεη λα εξεπλήζεη ην ζέκα ηνπ πνιύπιεπξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο: παίξλεη ζπλεληεύμεηο ηηο νπνίεο καγλεηνθσλεί ή βηληενζθνπεί, απεπζύλεηαη ζε δηάθνξεο πεγέο γηα λα εμαθξηβώζεη ιεπηνκέξεηεο θαη λα δηαζηαπξώζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλεη, ζπλδπάδεη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ην ζέκα θαη ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο ηνπ ζην θνηλό. Αλ ε παξνπζίαζε απηή έρεη ηε κνξθή άξζξνπ ζε έληππα κέζα, αλαιακβάλεη λα ζπληάμεη ην θείκελν θαη λα θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ. Αλ έρεη ηελ κνξθή ηειενπηηθήο ή ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο, ρξεηάδεηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ζηελ εθπνκπή ηνπ, λα ζπιιέμεη θαη λα επεμεξγαζηεί ην πιηθό ηεο ζπδήηεζεο, λα αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκό ηεο ζπδήηεζεο, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ηερληθό γηα ην κνληάδ ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο, θαζώο θαη κε ηνλ ζθελνζέηε θαη όινπο ηνπο ηερληθνύο πνπ εκπιέθνληαη ζην γύξηζκα κηαο εθπνκπήο. Αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ζηελ νπνία έρεη εμεηδηθεπζεί θαη ην είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζηνλ νπνίνλ απαζρνιείηαη, ν δεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα είλαη αληαπνθξηηήο ζην εμσηεξηθό, αξζξνγξάθνο, νηθνλνκηθόο αλαιπηήο, πνιηηηθόο ζπληάθηεο, αζιεηηθνγξάθνο, εηδηθεπκέλνο ζε δηάθνξα θνηλσληθά θαη άιια ζέκαηα, παξνπζηαζηήο πξνγξακκάησλ, εθθσλεηήο εηδήζεσλ, ειεύζεξνο αληαπνθξηηήο ή ζπλεξγάηεο, αζηπλνκηθόο ή πνιεκηθόο αληαπνθξηηήο.

2 Προϋποθέζεις άζκηζης: Δελ ππάξρνπλ πξνϋπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, γηαηί ηελ απνζηνιή ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ηύπνπ θαηνρπξώλεη ην Σύληαγκα, σο πξσηαξρηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο. Η πξόζβαζε ζην επάγγεικα πξέπεη λα είλαη ειεύζεξε. Τν κνξθσηηθό επίπεδν ησλ απξηαλώλ δεκνζηνγξάθσλ πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην πςειό, αιιά γηα ηελ είζνδν ζηε δεκνζηνγξαθία δελ απνηειεί αλαγθαία πξνϋπόζεζε έλα δίπισκα, παλεπηζηεκηαθό πηπρίν ή ηππνπνηεκέλε εθπαίδεπζε. Οπνηνζδήπνηε πνπ κπνξεί θαη αξζξνγξαθεί κπνξεί λα είλαη δεκνζηνγξάθνο, αλεμαξηήηνπ θύινπ, ειηθίαο, ζπνπδώλ, κε ην ζθεπηηθό όηη πξέπεη λα εληζρύεηαη ε πνιπθσλία θαη ν πινπξαιηζκόο ζηελ ελεκέξσζε ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαη ινγνθξηζία. Νομοθεηική καηοτύρωζη: Φσξίο ζεζκηθό πιαίζην, ζε κηα άλαξρε αγνξά εξγαζίαο όπνπ δελ ππάξρνπλ θαη θπζηθά δελ ιεηηνπξγνύλ θνηλά απνδεθηνί θαλόλεο ην δεκνζηνγξαθηθό επάγγεικα είλαη έλα από ηα επαγγέικαηα ζηελ Ειιάδα πνπ δελ είλαη θαηνρπξσκέλν. Εκπαίδεσζη: Οη ζπνπδέο δεκνζηνγξαθίαο παξέρνληαη ζηα αληίζηνηρα Τκήκαηα Επηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ Τ.Ε.Ι., ή αθόκε ησλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ Ι.Ε.Κ. Επίζεο, ν δεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα έρεη ηειεηώζεη θάπνηα από ηηο ζρνιέο δεκνζηνγξαθίαο ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ ζηαζκώλ ή ησλ θέληξσλ ειεπζέξσλ ζπνπδώλ θαη λα έρεη ππνδνκή γλώζεσλ από θάπνην Παλεπηζηεκηαθό ηκήκα Κνηλσληθώλ ή Πνιηηηθώλ επηζηεκώλ. Προζόνηα: Ελδεηθηηθά, σο αλαγθαία πξνζόληα, πνπ πεξηγξάθνπλ ην επάγγεικα, απαξηζκνύληαη: 1. Επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα: επάξθεηα ζηνλ γξαπηό θαη πξνθνξηθό ιόγν, ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, ζηνλ έιεγρν δεδνκέλσλ, ζηε ζύλζεζε ηδεώλ, ζηε κεζνδηθή έξεπλα, ζηελ ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο ζε άιιεο γιώζζεο. 2. Τερλνινγηθή ηθαλόηεηα: απνηειεζκαηηθή γλώζε θαη ρξήζε ησλ επηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θνηλσληθώλ επηδξάζεσλ ηνπο, εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 3. Κξηηηθή ζθέςε: ηθαλόηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ ΜΜΕ θαη θξηηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ. 4. Επαγγεικαηηθή ππεπζπλόηεηα: πξσηαξρηθόο ηνπ ζθνπόο είλαη ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ ελεκέξσζε. Ο δεκνζηνγξάθνο πξνζπαζεί λα κελ επεξεάδεηαη από ηηο δηθέο ηνπ εκπάζεηεο, ζηάζεηο, ζπκθέξνληα θη αληηιήςεηο θαη λα κελ εκπιέθεηαη ζε πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο. Έλαο

3 δεκνζηνγξάθνο πξέπεη αθόκε, λα έρεη επηκνλή, επγέλεηα, πεξηέξγεηα, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αληνρή. 5. Υπνδνκή γλώζεσλ: γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ ζεζκώλ ηεο θνηλσλίαο, γλώζεσλ πνιηηηθήο επηζηήκεο, θνηλσληνινγίαο, ηζηνξίαο, νηθνλνκίαο θαη ςπρνινγίαο, νη νπνίεο θαζηζηνύλ ηνλ δεκνζηνγξάθν ηθαλό λα θαηαλνεί θαη λα θαηαγξάθεη ηόζν ηα θνηλσληθά γεγνλόηα όζν θαη ηα θίλεηξα ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 6. Ειεύζεξε ζθέςε, πςειό αίζζεκα επζύλεο θαη θπξίσο ζεβαζκό ζηνπο ζεζκνύο θαη ζηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο, νη νπνίνη πξνζηαηεύνπλ από ηελ εμνπζία ησλ εθδνηώλ. 7. Εθκάζεζε ησλ λέσλ κεζόδσλ ζηε δεκνζηνγξαθία ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο όζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απνθάιπςεο ησλ εηδήζεσλ (reporting). 8. Σηα πξνζόληα ελόο θαινύ δεκνζηνγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ε γεξή κλήκε, ε παξαγσγή ηδεώλ, ε ζπλδπαζηηθή ηθαλόηεηα γεγνλόησλ-θαηαζηάζεσλ, νη θαιέο δεκόζηεο ζρέζεηο, θαζώο επίζεο θαη ε ηθαλόηεηα δηεθπεξαίσζεο εξγαζηώλ γξαθείνπ. Οη γλώζεηο ρεηξηζκνύ Η/Υ θαη μέλσλ γισζζώλ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ. Προοπηικές - Αμοιβές: Σην ρώξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο ππάξρεη κεγάιε πξνζθνξά ζηειερώλ από πνιινύο ρώξνπο θαη κε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνζόληα, ελώ νη ζέζεηο εξγαζίαο δελ αλαπηύζζνληαη κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνύο πνπ αλαπηύζζνληαλ κεηά ην 1989 έηνο απειεπζέξσζεο ησλ ΜΜΕ θαη δεκηνπξγίαο ηδησηηθώλ ξαδηνηειενπηηθώλ κέζσλ. Σήκεξα, ππάξρνπλ πνιινί θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ ελεκέξσζε, πιεξνθόξεζε θαη ςπραγσγία ηνπ θνηλνύ: δεκνζηνγξαθηθνί νξγαληζκνί θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί, ζύιινγνη, νκνζπνλδίεο, εθδνηηθνί νίθνη, λέα ςεθηαθά κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία θηι. Έλαο λένο ζην επάγγεικα θαη απνθαζηζκέλνο λα αζθήζεη ηε δεκνζηνγξαθία, κπνξεί λα αλαδεηήζεη εξγαζία ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο θαη αλάινγα κε ηηο θηινδνμίεο ηνπ, ηελ εξγαηηθόηεηά ηνπ θαη ηνλ δπλακηζκό ηνπ, λα πξνρσξήζεη θαη λα εμειηρζεί ζηαδηαθά ζηνλ θιάδν. Οη απνδνρέο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ δηαθέξνπλ. Οη αλαγλσξηζκέλνη θαη θαηαμησκέλνη δεκνζηνγξάθνη δηεθδηθνύλ θαη απνιακβάλνπλ ακνηβέο, νη νπνίεο κπνξεί λα θζάζνπλ θαη ζε πςειόηαηα επίπεδα, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηνλ έληνλν αληαγσληζκό πνπ ππάξρεη ζήκεξα -θπξίσο αλάκεζα ζηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα. Η πιεηνςεθία όκσο ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζήκεξα ακείβνληαη όζν έλαο κέζνο δεκόζηνο ππάιιεινο, ελώ ηα σξάξηα εξγαζίαο ηνπο είλαη νξηζκέλεο θνξέο εμνλησηηθά. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ζύκθσλα κε έξεπλα ηεο VPRC, όηη έλα κεγάιν πνζνζηό δεκνζηνγξάθσλ είλαη αλαζθάιηζην ή ακείβεηαη κε βάζε θάπνηα άιιε ζπιινγηθή ζύκβαζε.

4 Περιβάλλον εναζτόληζης: Ο δεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα εξγαζηεί ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθό ηύπν, ζε εζληθνύο θαη ηδησηηθνύο ξαδηνηειενπηηθνύο ζηαζκνύο, θαζώο επίζεο θαη ζε γξαθεία ηύπνπ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ πξεζβεηώλ, Δεκνζίσλ νξγαληζκώλ θαη ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ζε δηαθεκηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία ή ςεθηαθά κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Ωο εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο κπνξεί λα αξζξνγξαθεί ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, λα ζπλεξγάδεηαη κε δεκνζηνγξαθηθνύο νξγαληζκνύο ή λα αλαιακβάλεη ξεπνξηάδ γηα δηάθνξα έληππα θαη ξαδηνηειενπηηθνύο ζηαζκνύο. Επίζεο κπνξεί λα εξγαζηεί σο εκπεηξνγλώκνλαο ησλ Μ.Μ.Ε. θαη σο ζύκβνπινο επηθνηλσλίαο ζε επηρεηξήζεηο ή ηδξύκαηα. Επαγγελμαηικές ζσνθήκες: Η δνπιεηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζεσξείηαη αξθεηά δύζθνιε θαη πνιύπινθε. Τν σξάξην είλαη εμνλησηηθό θαη πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίνλ απαζρνιείηαη θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζ' απηόλ, κε κέζν όξν ηηο 55 ώξεο ηελ εβδνκάδα. Οη ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί θαη νη κεγάινη δεκνζηνγξαθηθνί νξγαληζκνί, ιεηηνπξγνύλ κε βάξδηεο εξγαζίαο πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα ελεκέξσζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ. Ο δεκνζηνγξάθνο εξγάδεηαη ζηελ θαλνληθή ηνπ βάξδηα, αιιά βξίζθεηαη θαη ζε ζπλερή εηνηκόηεηα όηαλ πξνθύπηνπλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη ε αλάγθε γηα ελεκέξσζε είλαη άκεζε. Σπλήζσο, νη ώξεο εξγαζίαο είλαη πνιιέο, άζηαηεο θαη ππάξρεη αξθεηή πίεζε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Όια απηά ζπληζηνύλ κία εξγαζία κε άγρνο θαη έληαζε, πνπ ζπγρξόλσο είλαη ζπλαξπαζηηθή, θαζώο απνθέξεη κεγάιε εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε. Οη πξνθιήζεηο ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ε πνηθηιία ζεκάησλ δίλνπλ ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύλ κε ζεκαληηθά θη ελδηαθέξνληα ζέκαηα. Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ εμαξηάηαη από ηνλ εηδηθόηεξν ηνκέα απαζρόιεζήο ηνπ. Τα ηαμίδηα θαη νη κεηαθηλήζεηο κπνξεί λα είλαη κέζα ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ. Έηζη, ν δεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο (γξαθεία, αίζνπζεο ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ κεηαδόζεσλ) αιιά θαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, πνιιέο θνξέο θάησ από δύζθνιεο ή θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηόηεηα ζπλζήθεο (γηα παξάδεηγκα, θαηά

5 ηελ θάιπςε αζηπλνκηθώλ ή πνιεκηθώλ γεγνλόησλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ, θιπ.). Επαγγελμαηικές οργανώζεις: Υπάξρνπλ αξθεηνί ζπιινγηθνί θνξείο πνπ εθπξνζσπνύλ ην επάγγεικα όπσο, γηα παξάδεηγκα ε ΕΣΗΕΑ (Έλσζε Σπληαθηώλ Ηκεξεζίσλ Εθεκεξίδσλ Αζελώλ) θαη ε ΠΟΕΣΥ (Παλειιήληα Οκνζπνλδία Έλσζεο Σπληαθηώλ) θαη άιιεο. Γενικά ζτόλια: Η δεκνζηνγξαθία σο ιεηηνπξγία εκθαλίζηεθε ζηηο θνηλσλίεο ζαλ απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο όιν θαη πεξηζζνηέξσλ αλζξώπσλ λα πιεξνθνξνύληαη απηά πνπ δηαδξακαηίδνληαη γύξσ ηνπο ζην θνηλσληθό θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ. Απηό πξνϋπνζέηεη ηελ ειεπζεξία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. Ο δεκνζηνγξάθνο ρξεηάδεηαη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ην ιόγν, λα είλαη δξαζηήξηνο, εηνηκόινγνο, επέιηθηνο, καρεηηθόο θαη ηνικεξόο. Αθόκε, είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ην ράξηζκα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο δηνξαηηθόηεηαο θαη ηεο επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θνηλσληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ θαη λα έρεη κηα γεληθά δπλακηθή πξνζσπηθόηεηα. Η θαιύηεξε θαη εγθπξόηεξε πιεξνθόξεζε πνπ νθείιεη λα παξέρεη ν δεκνζηνγξάθνο ζην θνηλό, απαηηεί ηε ζπλερή θαη πνιύπιεπξε ελεκέξσζε ηνπ ίδηνπ γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θόζκν γύξσ ηνπ θαη πνπ ελδηαθέξνπλ ην θνηλσληθό ζύλνιν.

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2 Περιεχόμενα ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ Γεωργακάκου Βαςιλική, Έτοσ Αποφοίτηςησ 2004, Stanley Black & Decker Inc.USA... 3 Παπαδημητρίου Νώντασ, Έτοσ Αποφοίτηςησ 2004,

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ, ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζε απηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ ιόγσ ύπαξμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα