ΑΔΑ: 456ΜΓ-8Ο1 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 456ΜΓ-8Ο1 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 9-12-2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ Ρφδνο, Αξ. Πξση.: 856 Σαρ. Γ/λζε: Ηππνηψλ, Ρφδνο, Πιεξνθ.: Αηθαηεξίλε Καθαθηνχ Σει.: Φαμ: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΤΛΗΚΧΝ ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ, ΜΟΝΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΟΝΧΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε» Έρνληαο ππφςε:. Σν ΠΓ 9/03 (ΦΔΚ Α /46) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» 2. Σνλ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α / 247) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο 3. Σνλ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α / 9) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 4. Σν ΠΓ 99/92 (ΦΔΚ Α /46) «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ» 5. Σν ΠΓ 8/07 (ΦΔΚ Α / 50) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 6. Σελ ππ αξ. 3530/739/ (ΦΔΚ Β /29) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ 7. Σνλ Ν. 386/200 (ΦΔΚ Α /2) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 8. Σν ΠΓ 3/200 (ΦΔΚ Α /94) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 9. Σελ ππ αξ. ΤΠΠΟΣ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/30044/ (ΦΔΚ Β 566) «Οξηζκφο δεπηεξεπφλησλ δηαηαθηψλ γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ ζε βάξνο πηζηψζεσλ, νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπο θαη εληνιή ηνπ θχξηνπ δηαηάθηε» 0. Σελ κε ΑΓΑ 4Η0ΦΔΝ-6 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε» ζην Δ.Π. «Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ ». Σελ κε ΑΓΑ 4ΗΦΣΓ-79 Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηελ 4ε ΔΒΑ 2. Σελ κε ΑΓΑ 4ΑΧΓ-7Κ απφθαζε νξηζκνχ επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε» 3. Σελ κε ΑΓΑ 4ΑΧΓ-Η απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαπξαγκάηεπζεο, θαη δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ. 4. Σελ κε ΑΓΑ 4565Γ-Γ0Τ απφθαζε έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο νηθνδνκηθψλ θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο νηθνδνκηθψλ θαη εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, πιηθψλ πιαθφζηξσζεο, κνλσηηθψλ θαη εηδηθψλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε».

2 . ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ θαη εηδηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, πιηθψλ πιαθφζηξσζεο, κνλσηηθψλ θαη εηδηθψλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο πνπ αθνινπζεί ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φια ηα είδε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ «ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» ή/θαη ηνλ «ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» ή/θαη ηνλ «ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΧΖ» ή/θαη ηνλ «ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΝΧΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» ή/θαη ηνλ «ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΟΝΧΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» ηνπ Παξαξηήκαηνο. Κάθε ππομηθεςηήρ μποπεί να ςποβάλει πποζθοπά για όλα ηα είδη ηηρ μιαρ καηηγοπίαρ ςλικών ή πεπιζζοηέπυν καηηγοπιών εθόζον ηα εμποπεύεηαι ζηο ζύνολο ηοςρ. Πποζθοπά πος θα είναι ελλιπήρ υρ ππορ ηα πποζθεπόμενα είδη, θα αποππίπηεηαι. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε ,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε» θαη επηκεξίδεηαη σο εμήο: α/α ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΔΗΓΗΚΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΔΠΗΣΡΧΖ ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΔΗΓΗΚΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Οη πξνζθνξέο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα παξαπάλσ ρξεκαηηθά φξηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, αιιηψο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 4. ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο 4 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ (ζην εμήο 4 ε ΔΒΑ), νδφο Ηππνηψλ Μεζαησληθή Πφιε ΣΚ Ρφδνο, από ηιρ έυρ και ηιρ και ώπα Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πξσηνθνιινχληαη ππ επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο 4 εο ΔΒΑ. Πποζθοπά πος θα ςποβληθεί μεηά ηην καθοπιζμένη ημεπομηνία και ώπα, δεν θα λαμβάνεηαι ςπότη, και θα επιζηπέθεηαι ζηον ενδιαθεπόμενο. 5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θάθειν ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη : Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, Ο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο ζπλνπηηθά: «4 ε ΔΒΑ» Σν ζέκα ηεο πξνθήξπμεο ζπλνπηηθά: «ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΟΝΧΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» Σνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ζπλνπηηθά: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΖ ΡΟΤΚΟΤΝΗΧΣΖ» Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ: « » Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα πξνζθέξνληνο Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ ζε καμία πεπίπηυζη δεν ππέπει να καηαηίθεηαι συπίρ ηα παπαπάνυ ζηοισεία ή να θέπει διακπιηικά άλληρ επισείπηζηρ ή θοπέα παπά μόνο ηος ςποτηθίος πος καηαθέηει ηην πποζθοπά. Δνηόρ ηος θακέλος ηηρ κάθε πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνεηαι: Α) Οικονομική πποζθοπά.

3 Οη πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ζα ζπκπιεξψλνληαη επθξηλψο κε ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο ρσξίο Φ.Π.Α. ην ηέινο ηεο ζηήιεο ησλ ηηκψλ πνζφηεηαο ζα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ, ην πνζνζηφ θαη ην πνζφ ΦΠΑ θαη ην ην νπνίν θαη ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΏ ( ). Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη κέρξη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. ηηο ηηκέο ρσξίο Φ.Π.Α., ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα απνηππψλεηαη ζηνπο πίλαθεο εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, νη νπνίνη θαη θέξνπλ ην δηαθξηηηθφ αξηζκφ δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ). Θα αποκλείονηαι οι πποζθοπέρ ζε ένηςπα ηυν ςποτηθίυν επισειπήζευν. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φια ηα είδε ηνπ θάζε πίλαθα. Κάζε πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα φια ηα είδε ηεο κηαο θαηεγνξίαο πιηθψλ ή θαη γηα πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο πιηθψλ, εθφζνλ ηα εκπνξεχεηαη ζην ζχλνιν ηνπο. Πποζθοπά πος θα είναι ελλιπήρ υρ ππορ ηα πποζθεπόμενα είδη, θα αποππίπηεηαι. Οη πξνζθνξέο γηα θάζε θαηεγνξία πιηθψλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα αληίζηνηρα φξηα ησλ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ «Πίλαθα Πξνυπνινγηζκνχ» ηνπ άξζξνπ 3. Πποζθοπέρ πος δεν θα ηηπούν αςηόν ηον όπο θα αποκλείονηαι. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πηλάθσλ εηδψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Πποζθοπέρ πος θα θέποςν αζηεπάκι ή λοιπέρ ζημειώζειρ πος διαθοποποιούν ηιρ αιηούμενερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ θα αποππίπηονηαι. Ζ διάπκεια ιζσύορ ηυν πποζθοπών, πέπαν αςηήρ ηος αναδόσος, εκηείνεηαι έυρ και 20 ημεπολογιακέρ ημέπερ από ηην ημεπομηνία καηακύπυζηρ ηος αποηελέζμαηορ. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ Τ, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξνβεί ζε δηνξζψζεηο. Β) Τπεύθςνη Γήλυζη ηος Ν. 599/986 ζηην οποία θα αναθέπεηαι:. φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, 2. φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 3. φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ Δθνξεία θαη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ) θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 4. φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 4 εο ΔΒΑ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο 5. φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα 20 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαθχξσζεο 6. ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα θαη αθνινχζσο αδπλαηεί λα ηελ εθηειέζεη, ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ηε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ επφκελνπ κεηνδφηε. Ζ ςπεύθςνη δήλυζη επιζςνάπηεηαι ζςμπληπυμένη ζηην παπούζα, κάηυ από ηοςρ πίνακερ ειδών ηος παπαπηήμαηορ, και αςηή η ίδια, θα ππέπει να ςποβληθεί ςπογεγπαμμένη και ζθπαγιζμένη από ηον ππομηθεςηή. 6. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σν παξφλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΠΟΣ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 4 εο ΔΒΑ. Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία () ηνπηθή εθεκεξίδα. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη αληίηππα ηεο πξνθήξπμεο απφ ην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο 4 εο ΔΒΑ (Ηππνηψλ Μεζαησληθή Πφιε, Σ.Κ Ρφδνο, ηει ), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηηο έυρ Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ππεχζπλε κεραληθφ ηνπ έξγνπ Αηθαηεξίλε Καθαθηνχ (ηει , 7. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ζ απνζθξάγηζε ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηηο Ζ Δπηηξνπή, κεηά ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ (ππεχζπλε δήισζε θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζα ζπληάμεη Ππακηικό με

4 ζςγκπιηικό πίνακα καηάηαξηρ ηυν πποζθοπών με θθίνοςζα ζειπά και θα ειζηγηθεί ηον μειοδόηη. ε πεξίπησζε χπαξμεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ηηκή, ε πξνκήζεηα ζα θαηαθπξσζεί ζε έλαλ πξνκεζεπηή κε κλήπυζη, ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη. Μεηά ηελ έθδνζε Πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή, ε Τπεξεζία ζα εθδψζεη απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν 8. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Οη πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξψλεηαη ε πξνκήζεηα, είλαη ππνρξεσκέλνη κέζα ζε ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ θαηαθπξσηηθνχ απνηειέζκαηνο λα ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε δηαθνξεηηθά, ε 4 ε ΔΒΑ δχλαηαη λα απεπζπλζεί ζηνλ επφκελν κεηνδφηε πξνκεζεπηή. Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ε 4 ε ΔΒΑ δχλαηαη λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε θαη λα απεπζπλζεί ζηνλ επφκελν ζηελ θαηάηαμε κεηνδφηε πξνκεζεπηή ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθέξεη ηα πξντφληα ηνπ ζηηο ηηκέο ηεο θαηαηηζέκελεο πξνζθνξάο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ηνπ αξρηθνχ απνηειέζκαηνο. ε πεπίπηυζη πος με ςπαιηιόηηηα ηος αναδόσος αναγκαζηεί η 4 η ΔΒΑ να πποζθύγει ζηον δεύηεπο καηά ζειπά μειοδόηη, ο ππώηορ θα ππέπει να πληπώζει ηη διαθοπά πος πποκύπηει ανάμεζα ζηην πποζθοπά αςηού και ηος επόμενος μειοδόηη. 9. ΔΝΣΑΔΗ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο ηφζν θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη θαηά ηεο δηελέξγεηαο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ, θαη γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5, παξ. 6, ηνπ ΠΓ 8/2007. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο ζα θνηλνπνηεζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνπο εληζηάκελνπο απφ ηελ 4 ε ΔΒΑ. 0. ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Οηθνδνκηθά Μνλή Ρνπθνπληψηε ζηε χκε Ζ πξψηε παξάδνζε ζα γίλεη άκεζα, ε δεχηεξε έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 202 θαη ε ηξίηε έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 202 Δηδηθά Οηθνδνκηθά Ζ πξψηε παξάδνζε ζα γίλεη άκεζα, ε δεχηεξε έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 202. Τιηθά Δπίζηξσζεο. Οιφθιεξε ε πξνκήζεηα ζα παξαδνζεί άκεζα. Μνλσηηθά Απνζήθε Τιηθψλ ηεο 4 εο ΔΒΑ, ζηε Ρφδν. Ζ πξψηε παξάδνζε ζα γίλεη άκεζα, ε δεχηεξε έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 202 Δηδηθά Μνλσηηθά Οιφθιεξε ε πξνκήζεηα ζα παξαδνζεί άκεζα. Οη πξνκήζεηεο ζα παξαδνζνχλ κε επζχλε θαη έμνδα ησλ πξνκεζεπηψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ έξγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο ζπζθεπαζκέλσλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ν αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ ψζηε λα είλαη επρεξήο ε θαηακέηξεζε ησλ πιηθψλ.. ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ Ζ πιεξσκή ζα γίλεη εληφο 30 εκεξψλ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ, κε επηηαγή ΣηΔ πνπ ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, κε βάζε ηηκνιφγην ηνπ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηηκνιφγην, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, απφδεημε είζπξαμεο. Δπί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 4%. Θα ιάβεη δε απφ ην Λνγηζηήξην ηεο 4 εο ΔΒΑ, βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ ΦΔ. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Βαζηιηθή Γεσξγνπνχινπ Γηνηθεηηθφο Ζ Πξντζηακέλε Μαξία Μηραειίδνπ

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: «ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΓΧΝ» ΑΜΜΟ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ Α ΓΗΑΛΟΓΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ m3 ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 00m3 2 ΣΗΜΔΝΣΟ ΑΠΡΟ ΑΚΗ 50 kg 300 ΑΚΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 3 ΣΗΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ ΑΚΗ 50 kg 20 ΑΚΗΑ 4 ΑΒΔΣΟΠΟΛΣΟ ΑΚΗ 20 kg 500 ΑΚΗΑ 5 ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΖ m3 30m3 6 ΑΚΟΤΛΔ ΜΠΑΕΧΝ ΑΝΑΚΑΦΧΝ kg 200kg ΦΠΑ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ ΔΗΓΗΚΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 2 3 ΘΖΡΑΗΚΖ ΓΖ, ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 0-2mm ΜΔΣΡΖΖ ΑΚΚΗ 20 kg ΘΖΡΑΗΚΖ ΓΖ, ΑΚΚΗ 20 kg ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ 0-4mm ΔΣΟΗΜΟ ΔΝΔΗΜΟ ΠΟΕΟΛΑΝΗΚΟ ΚΟΝΗΑΜΑ, (ΔΝΔΜΑ) ΥΧΡΗ ΣΗΜΔΝΣΟ, ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΑ < 5κm, ΑΚΚΗ 5 kg ΠΡΟΦΤΖ ΣΟ ΤΠΟΣΡΧΜΑ > 0,5ΜPa, ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΗΑΥΤΖ ΤΓΡΑΣΜΧΝ κ <35 ΠΟΟΣ. 400 ΑΚΗΑ 200 ΑΚΗΑ 400 ΑΚΗΑ ΠΟΟΣ. ΦΠΑ.% Ζκεξνκελία : Ο πξνζθέξσλ

6 ΜΑΡΜΑΡΟ, ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ ΒΡΑΣΑ, ΜΠΔΕ ΥΡΧΜΑΣΟ, Δ ΑΝΣΗΚΔ - ΜΑΣ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΥΟΤ MAΡΜΑΡΟΤ 2εθ. ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΠΛΑΣΟΤ 30 εθ. θαη ΜΖΚΟΤ 60 εθ. ΤΛΗΚΟ ΔΠΗΣΡΧΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣ. ΠΟΟΣ. (m2) 20 ΦΠΑ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ 2 3 ΒΔΛΣΗΧΣΗΚΟ ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ - ΛΑΣΔΞ ΤΝΘΔΣΗΚΧΝ ΡΖΣΗΝΧΝ ΣΤΠΟΤ REVINEX ΤΚΔΤΑΗΑ 8ΚΗΛΧΝ ΓΡΑΟ ΛΗΘΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΔΧ ΓΗΑ ΓΡΑΝΑΕΗΑ, ΚΟΥΛΗΔ, ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ, ΤΡΜΑΣΟΥΟΗΝΑ, ΜΔΝΣΔΔΓΔ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, θ.α, ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΥΡΖΖ -25 έσο 20C, ΤΚΔΤΑΗΑ 450ml ΠΡΔΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ - ΑΝΣΗΚΟΤΡΗΑΚΟ, ΣΤΠΟΤ WD-40 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ Δ ΓΤΚΟΛΔ ΤΝΘΖΚΔ, ΟΠΧ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΟΝΣΑ Δ ΘΑΛΑΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΑΛΑΣΧΝ, ΚΟΤΡΗΑ, ΤΓΡΑΗΑ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 400ml ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΜΔΣΡ. 0 ΣΔΜΑΥΗΟ 4 ΠΟΟΣ. ΠΟΟΣΖΣΑ

7 ΝΑΤΛΟΝ ΓΗΑΦΑΝΔ ΦΑΡΓΟΤ 2m, ΠΑΥΟΤ mm ΓΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ, ΚΔΠΑΜΑ ΤΛΗΚΧΝN, ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΑΠΌ ΤΓΡΑΗΑ, Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΡΟΛΟΤ ΣΧΝ 50 ΚΗΛΧΝ ΑΝΣΗΚΧΡΗΑΚΟ ΥΡΧΜΑ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 2.5lit, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΣΔΤΘΔΗΑΝ Δ ΚΟΤΡΗΑΜΔΝΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ, ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔ ΠΗΝΔΛΟ ή ΠΗΣΟΛΗ, ΑΠΟΓΟΖ 4-8m2/Lit. BEΡNIKI ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΓΗΑ ΔΠΑΝΑΒΑΦΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ - ΑΥΡΧΜΟ-ΜΑΣ, ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 0.9, ΚΑΛΤΠΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ ΔΝΑ ΥΔΡΗ 20m2/Lit, ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 2.5ΛΗΣΡΧΝ ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΔΛΟΤ ΑΥΡΧΜΟ, ΑΓΗΑΛΤΣΟ ΣΟ ΝΔΡΟ, ΔΗΓΗΚΟΤ ΒΑΡΟΤ gr/cm3, ΤΚΔΤΑΗΑ 4Lit ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΑΣΑΡΗ (MINIO) ΤΚΔΤΑΗΑ 2,5 lit ΔΠΑΛΔΗΦΟΜΔΝΟ ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ ΓΗΑ ΔΛΑΣΗΚΖ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ DIN 8 95, ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΧ 900%, ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑΚΖ ΑΝΣΟΥΖ -25C ΔΧ +00C, ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Κg/m2 ΓΗΑ ΣΡΗΑ ΥΔΡΗΑ ΤΛΗΚΟΤ, ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 25ΚΗΛΧΝ, ΛΔΤΚΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 8 ΦΠΑ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ

8 ΔΗΓΗΚΑ ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 2 3 Διδικόρ οπλιζμένορ επιζκεςαζηικόρ ζοβάρ κε βάζε ην ηζηκέλην απφ ηξαρείηε, κε ραιαδηαθή άκκν, αζβέζηε, ιεπθφ ηζηκέλην θαη ίλεο. Τδξαπιηθφ θνλίακα κε κέγεζνο θφθθσλ 0-,3mm Οπςκηό σπώμα για εξυηεπικέρ επιθάνειερ με βάζη ηην ςδπύαλο (ππξηηηθά άιαηα), θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ, αλεμίηειν, Αδηάβξνρν, καη, άθιεθην, δελ πξνζβάιιεηαη απφ κχθεηεο, δελ πεξηέρεη δηαιχηεο θαη πιαζηηθνπνηεηέο, εηδηθνχ βάξνπο.6g/cm3 ΛΔΤΚΟΤ ΥΡΧΜΑΣΟ Απαιυηικό (νξπθηφ ζπλδεηηθφ) γηα παξάηαζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο νξπθηνχ ρξψκαηνο ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣ. ΠΟΟΣ. ΚΗΛΑ 300 ΚΗΛΑ 50 ΛΗΣΡΑ 5 ΦΠΑ Ζκεξνκελία Ο πξνζθέξσλ

9 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άρθρο 8 Ν.599/986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 599/986) ΠΡΟ () : 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 599/986, δειώλω όηη: Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ηελ νπνία έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα Γελ έρσ απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζηελ Δθνξία θαη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ) θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 4 εο ΔΒΑ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο Ζ πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα 20 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Ζκεξνκελία:.20 Ο Ζ Γει. (Τπνγξαθή) () Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε σο 0 εηψλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ. Ρφδνο, 30-3-2012 Αξ. Πξση.

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ. Ρφδνο, 30-3-2012 Αξ. Πξση. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 4 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ Ρφδνο, 30-3-202 Αξ. Πξση.: 752 Σαρ. Γ/λζε: Ηππνηψλ, Ρφδνο, 85 00 Πιεξνθ.: Καηεξίλα Καθαθηνχ Σει.: 2243

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 08-03-2011 Απιθμ. Ππωη.: 599 Σασ. Γ/νζη : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληποθοπίερ: Α.Κακπέξε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ «ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΑΓΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ 02/15 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΓΗΑ ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ- ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Γφληα Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146

Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λεωθ. Αλεξάνδπαρ 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 29-9-2014 Σηλ:. 210

Διαβάστε περισσότερα