ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ"

Transcript

1 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦ.1.[16] οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον. [17] Λύσανδρος δ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι: [18] ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων: καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ. ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Οι Αθηναίοι έχοντας ορμητήριο τη Σάμο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιμάζονταν για ναυμαχία και εξέλεξαν ως στρατηγούς επίσης, εκτός από αυτούς που υπήρχαν, το Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο. Ο Λύσανδρος απέπλευσε από τη Ρόδο, παραπλέοντας τα παράλια της Ιωνίας, για τον Ελλήσποντο με σκοπό να εμποδίσει τον απόπλου των αθηναϊκών πλοίων και να υποτάξει τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς (=Λακ.). Συγχρόνως και οι Αθηναίοι βγήκαν από το λιμάνι της Χίου στην ανοιχτή θάλασσα γιατί τα παράλια της Μ. Ασίας ήταν εχθρικά σ αυτούς. Ο Λύσανδρος έπλεε παραλιακά από την Άβυδο για τη Λάμψακο, που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων οι κάτοικοι της Αβύδου και οι λοιποί σύμμαχοι (των Λακ.) έφτασαν πεζοπορώντας και αρχηγός αυτών ήταν ο Θώραξ ο Λακεδαιμόνιος. [19] προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ κράτος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη: τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος. Και αφού έκαναν επίθεση στην πόλη, την κυρίεψαν με έφοδο και τη λεηλάτησαν οι στρατιώτες, καθώς ήταν πλούσια και γεμάτη κρασί, σιτάρι και άλλα εφόδια όλους όμως τους πολίτες ο Λύσανδρος τους άφησε ελεύθερους. [20] οἱ δ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. [21] ἐκεῖθεν δ εὐθὺς Οι Αθηναίοι πλέοντας από κοντά αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα της Χερσονήσου με εκατόν ογδόντα πλοία. Ενώ λοιπόν γευμάτιζαν εκεί, έμαθαν τα νέα για τη Λάμψακο και αμέσως ανοίχτηκαν για τη Σηστό

2 ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου: διεῖχε δ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο. [22] Λύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτί, ἐπεὶ ὄρθρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλήματα παραβάλλων, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο. [23] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. [24] Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. καὶ οὐ πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. ταῦτα δ ἐποίει τέτταρας ἡμέρας: καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. [25] Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν: [26] οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, ὅταν βούλησθε. από εκεί, αφού εφοδιάστηκαν με τρόφιμα, έπλευσαν αμέσως στους Αιγός ποταμούς, απέναντι από τη Λάμψακο στο μέρος αυτό ο Ελλήσποντος έχει πλάτος περίπου δεκαπέντε στάδια. Κι εκεί έπαιρναν το δείπνο τους. Ο Λύσανδρος την επόμενη νύχτα, όταν ξημέρωνε, έδωσε σήμα στα πληρώματα, αφού προγευματίσουν, να επιβιβαστούν στα πλοία και αφού έκανε όλες τις προετοιμασίες σαν για ναυμαχία και ενώ τοποθετούσε στα πλάγια των πλοίων παραπετάσματα, προειδοποίησε να μην απομακρυνθεί κανένας από την παράταξη μήτε να ανοιχτεί στο πέλαγος. Οι Αθηναίοι αμέσως με την ανατολή του ηλίου παρατάχτηκαν κατά μέτωπο μπροστά στο λιμάνι για ναυμαχία. Επειδή όμως ο Λύσανδρος δεν έβγαλε τα πλοία του για να τους αντιμετωπίσει ήταν άλλωστε αργά γύρισαν πάλι στους Αιγός ποταμούς. Τότε ο Λύσανδρος διέταξε τα πιο γρήγορα πλοία του να (παρ)ακολουθούν τους Αθηναίους και, αφού παρατηρήσουν τι κάνουν όταν αποβιβαστούν στην ξηρά, να αποπλεύσουν και να του το ανακοινώσουν. (Στο μεταξύ) δεν αποβίβασε από τα πλοία τους στρατιώτες του, παρά μόνο αφού επέστρεψαν τα ταχύπλοα. Την τακτική αυτή την ακολουθούσε για τέσσερις μέρες, ενώ οι Αθηναίοι (στο διάστημα αυτό) έβγαιναν στην ανοιχτή θάλασσα για να τον αντιμετωπίσουν. Ο Αλκιβιάδης, όταν παρατήρησε από ψηλά από τα τείχη του πύργου του ότι οι Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει σε ανοιχτή/αμμώδη παραλία και μακριά από κάθε πόλη και ότι αναζητούσαν τα εφόδια από τη Σηστό, που απείχε από τα πλοία δεκαπέντε στάδια, ενώ (ότι) οι εχθροί (ναυλοχούσαν) σε λιμάνι και είχαν τα πάντα κοντά σε πόλη, τους είπε ότι δεν είχαν αράξει σε καλό μέρος και τους συμβούλευσε να μετακινηθούν στη

3 Σηστό, αλλάζοντας αγκυροβόλι, κοντά σε λιμάνι και στην πόλη «εκεί αν είστε, μπορείτε να οἱ δὲ στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ ναυμαχήσετε είπε όταν το θελήσετε». Μένανδρος, ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν: αὐτοὶ Οι στρατηγοί όμως ιδίως ο Τυδέας και ο γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον. [27] καὶ ὁ Μένανδρος τον πρόσταξαν να φύγει γιατί (του μὲν ᾤχετο. είπαν) ότι τώρα οι ίδιοι ήταν στρατηγοί και όχι Λύσανδρος δ, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη εκείνος. Έτσι ο Αλκιβιάδης σηκώθηκε κι έφυγε. ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς Ο Λύσανδρος την πέμπτη ημέρα, αφότου οι ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Αθηναίοι έπλεαν εναντίον του, διέταξε αυτούς που Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον κατασκόπευαν τους Αθηναίους κατά διαταγή του, καθ ἑκάστην ἡμέραν, τά τε σιτία όταν δουν αυτούς να έχουν αποβιβαστεί και να πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες είναι διασκορπισμένοι στη χερσόνησο (πράγμα δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν, ακριβώς που οι Αθηναίοι συνήθιζαν να κάνουν κάθε ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ αὐτὸν ἆραι μέρα όλο και περισσότερο, γιατί και τα τρόφιμα τα ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. οἱ δὲ ταῦτα αγόραζαν από μακριά και περιφρονούσαν φυσικά το ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. Λύσανδρο, διότι δεν έβγαινε από το λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει), να επιστρέψουν με τα πλοία πίσω σ αυτόν και να υψώσουν μια ασπίδα στο μέσο της διαδρομής. Κι αυτοί εξετέλεσαν αυτά, όπως [28] Λύσανδρος δ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν τους πρόσταξε. ταχίστην πλεῖν: συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, Τότε ο Λύσανδρος έδωσε αμέσως σήμα να ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ ξεκινήσει ο στόλος ολοταχώς συμπορευόταν και ο κράτος. διεσκεδασμένων δὲ τῶν Θώραξ με το πεζικό του. Ο Κόνων, μόλις είδε την ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, επιθετική κίνηση των εχθρών, έδωσε σήμα (στους αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί: ἡ στρατιώτες) να τρέξουν αμέσως στα πλοία. Επειδή δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ όμως οι άνθρωποι είχαν διασκορπιστεί, άλλα πλοία πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, βρέθηκαν με δύο μόνο σειρές κωπηλάτες, άλλα με τὰς δ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς μία και άλλα τελείως άδεια μόνο το πλοίο του τῇ γῇ. τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ Κόνωνα και άλλα εφτά, που βρέθηκαν επανδρωμένα συνέλεξεν: οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ κοντά του, όλα μαζί βγήκαν στ ανοιχτά, μαζί και η τειχύδρια. Πάραλος, ενώ όλα τα άλλα ο Λύσανδρος τα κατέλαβε στην ακτή. Επίσης, στην ακτή αιχμαλώτισε τους περισσότερους άντρες μερικοί όμως πρόλαβαν και κατέφυγαν στα μικρά οχυρά (της Σηστού). [29] Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα Ο Κόνων, ενώ έφευγε με τα εννιά πλοία του, όταν διεφθαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι είχαν καταστραφεί, αφού τὴν Λαμψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ προσορμίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακρωτήρι της

4 μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ Λαμψάκου, πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά των αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ πλοίων του Λύσανδρου και ο ίδιος με τα οχτώ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς πλοία έπλευσε για τον Ευαγόρα της Κύπρου, ενώ η Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα. Πάραλος προς την Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα. [30] Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν, ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ο Λύσανδρος μετέφερε στη Λάμψακο και τα πλοία Ἀδείμαντον. ᾗ δ ἡμέρᾳ ταῦτα και τους αιχμαλώτους και κάθε είδους λάφυρα και κατειργάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν συνέλαβε μερικούς στρατηγούς και ανάμεσά τους Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα το Φιλοκλή και τον Αδείμαντο. Την ίδια ημέρα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος μάλιστα που κατόρθωσε αυτά έστειλε στη Σπάρτη τριταῖος ἀπήγγειλε. το Θεόπομπο, το Μιλήσιο πειρατή, για να αναγγείλει τα γεγονότα, ο οποίος έφτασε εκεί μετά [31] μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας από τρεις μέρες και τα ανακοίνωσε. τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ Ύστερα ο Λύσανδρος, αφού συγκέντρωσε τους τῶν αἰχμαλώτων. ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι συμμάχους, τους είπε να ανταλλάξουν απόψεις και ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων, ἅ τε ἤδη να αποφασίσουν για τους αιχμαλώτους. Τότε, παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν λοιπόν, διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες για τους ποιεῖν, εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν Αθηναίους, ποια δηλ. εγκλήματα πολέμου ήδη είχαν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων διαπράξει και τι είχαν αποφασίσει να κάνουν, αν πάντων, καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις, νικήσουν στη ναυμαχία, να αποκόψουν δηλαδή το Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας ἐξ δεξί χέρι όλων όσοι θα πιάνονταν ζωντανοί, και αὐτῶν πάντας κατακρημνίσειαν: Φιλοκλῆς ότι, όταν έπιασαν/κυρίεψαν δύο τριήρεις, τη μια δ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, ὃς από την Κόρινθο και την άλλη από την Άνδρο, τούτους διέφθειρεν. όλους τους άνδρες απ αυτές τους πέταξαν στη θάλασσα. Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των Αθηναίων που τους εξόντωσε. [32] ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Διατυπώνονταν και άλλες πολλές κατηγορίες και Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου, ὅτι μόνος φάνηκε καλό να σκοτώσουν όσους αιχμαλώτους ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς ήταν Αθηναίοι, εκτός από τον Αδείμαντο, γιατί ἀποτομῆς τῶν χειρῶν ψηφίσματος: ᾐτιάθη μόνο αυτός στην εκκλησία του δήμου ήταν μέντοι ὑπό τινων προδοῦναι τὰς ναῦς. αντίθετος στην απόφαση για την αποκοπή των Λύσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον ἐρωτήσας, χεριών κατηγορήθηκε όμως από μερικούς ότι ὃς τοὺς Ἀνδρίους καὶ Κορινθίους πρόδωσε το στόλο. Ο Λύσανδρος, αφού ρώτησε κατεκρήμνισε, τί εἴη ἄξιος παθεῖν πρώτα το Φιλοκλή, που έριξε στη θάλασσα τους ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν, Ανδρίους και τους Κορινθίους, ποια τιμωρία του ἀπέσφαξεν. άξιζε να υποστεί, επειδή πρώτος άρχισε να παραβαίνει τους νόμους κατά των Ελλήνων, τον

5 ΚΕΦ. 2 [1] ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ έσφαξε. κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. οἱ δ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς Αφού ο Λύσανδρος ρύθμισε την κατάσταση στη τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους Λάμψακο, έπλευσε εναντίον του Βυζαντίου και της ἀφέντες. οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Καλχηδόνας. Οι κάτοικοι (αυτών των πόλεων) τον Βυζάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, δέχτηκαν, αφού άφησαν να φύγουν με επίσημη ὕστερον δ εἰς Ἀθήνας καὶ ἐγένοντο συμφωνία οι φρουροί των Αθηναίων αυτοί, πάλι, Ἀθηναῖοι. που παρέδωσαν με προδοσία στον Αλκιβιάδη το Βυζάντιο, τότε κατέφυγαν πρώτα στον Πόντο, [2] Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν ύστερα στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι πολίτες. Ἀθηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι Ο Λύσανδρος και τους φρουρούς των Αθηναίων Ἀθηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς Ἀθήνας, και οποιονδήποτε άλλον Αθηναίο έβλεπε κάπου, διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, τους έστελνε στην Αθήνα δίνοντας ασφάλεια σ ἄλλοθι δ οὔ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους αυτούς που μόνο για εκεί έπλεαν και όχι για άλλο συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, μέρος, γιατί γνώριζε ότι, όσο περισσότεροι θα θᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν ἔσεσθαι. συγκεντρωθούν στην πόλη της Αθήνας και στον καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος Πειραιά, (τόσο) γρηγορότερα θα προκύψει έλλειψη Σθενέλαον ἁρμοστὴν Λάκωνα, αὐτὸς των εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρμοστή στο ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς Βυζάντιο και στην Καλχηδόνα το Σθενέλαο το ἐπεσκεύαζεν. Λάκωνα, ο ίδιος επέστρεψε στη Λάμψακο και άρχισε [3] ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου να επισκευάζει τα πλοία του. ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ Όταν η Πάραλος έφτασε νύχτα στην Αθήνα, οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν διαδιδόταν η συμφορά, και ο θρήνος έφτανε από τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ τον Πειραιά μέσα από τα μακρά τείχη στην πόλη, παραγγέλλων: ὥστ ἐκείνης τῆς νυκτὸς καθώς ανήγγελλε (την είδηση) ο ένας στον άλλον οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς έτσι, εκείνη τη νύχτα κανένας δεν κοιμήθηκε, γιατί ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον θρηνούσαν όχι μόνο όσους είχαν χαθεί, αλλά πολύ ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες περισσότερο ακόμα οι ίδιοι τους εαυτούς τους, οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων γιατί νόμιζαν ότι θα πάθουν σαν κι αυτά που ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, έκαναν στους κατοίκους της Μήλου, που ήταν καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ άποικοι των Λακεδαιμονίων, αφού τους νίκησαν με Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. της Σκιώνης και της Τορώνης και της Αίγινας και [4] τῇ δ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν σε πολλούς άλλους Έλληνες. ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν Την επόμενη μέρα, ωστόσο, έκαναν συνέλευση του ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς λαού στην οποία αποφάσισαν να φράξουν με ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς επιχωμάτωση την είσοδο στα λιμάνια, εκτός από πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. καὶ ένα, να επισκευάσουν τα τείχη, να εγκαταστήσουν οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα ἦσαν. φρουρές και να ετοιμάσουν την πόλη τους για όλα [16] τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν τα άλλα σαν για πολιορκία. ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι Ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, ο Θηραμένης είπε

6 παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει στην εκκλησία του δήμου ότι, αν θέλουν να Λακεδαιμονίους πότερον στείλουν αυτόν τον ίδιο στο Λύσανδρο, θα ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι επιστρέψει γνωρίζοντας αν οι Λακεδαιμόνιοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως επιμένουν για την κατεδάφιση των τειχών, επειδή ἕνεκα. πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη, ή για να έχουν Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, ἐπιτηρῶν εγγύηση. Όταν, λοιπόν, τον έστειλαν, έμενε κοντά ὁπότε Ἀθηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ στο Λύσανδρο τρεις μήνες και περισσότερο ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα ὅ τι τις καιροφυλαχτώντας πότε οι Αθηναίοι επρόκειτο λέγοι ὁμολογήσειν. εξαιτίας της παντελούς έλλειψης των τροφίμων να συμφωνήσουν σε ό,τι κάποιος θα τους πρότεινε. [17] ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν Όταν γύρισε τον τέταρτο μήνα, ανακοίνωσε στην ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν εκκλησία του δήμου ότι τάχα ο Λύσανδρος τον κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα κρατούσε αιχμάλωτο έως τότε και έπειτα τον ἰέναι: οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ διέταζε να μεταβεί στη Σπάρτη γιατί (του έλεγε) αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. μετὰ ταῦτα ότι δεν ήταν αρμόδιος αυτός για όσα τον ρωτούσε ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αλλά οι έφοροι. Ύστερα από αυτά (ο Θηραμένης) αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός. εκλέχτηκε, μαζί με άλλους εννιά, ως πρεσβευτής με απόλυτη εξουσιοδότηση για τη Σπάρτη. (Στο μεταξύ) ο Λύσανδρος έστειλε στους εφόρους [18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, ἀγγελοῦντα μετ ἄλλων Λακεδαιμονίων που ήταν εξόριστος Αθηναίος, για να τους Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι αναγγείλει ότι αποκρίθηκε στο Θηραμένη πως ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εκείνοι ήταν αρμόδιοι για ειρήνη και πόλεμο. εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου. Ο Θηραμένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν [19] Θηραμένης δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρέσβεις βρίσκονταν στη Σελλασία, καθώς τους ρωτούσαν ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ για ποιο λόγο/με ποιες προτάσεις είχαν έρθει, τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον ὅτι αὐτοκράτορες απάντησαν ότι (είχαν έρθει) με απόλυτη περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἱ ἔφοροι καλεῖν εξουσιοδότηση για την ειρήνη ύστερα από αυτά οι ἐκέλευον αὐτούς. έφοροι πρόσταξαν να τους φωνάξουν. Όταν (οι Αθηναίοι πρέσβεις) έφτασαν (στη Σπάρτη), (οι έφοροι) συγκάλεσαν συνέλευση (των ἐπεὶ δ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ συμμάχων τους), στην οποία οι Κορίνθιοι και ἀντέλεγον Κορίνθιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα, κυρίως οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων, μὴ αντιπρότειναν να μη συνθηκολογήσουν με τους σπένδεσθαι Ἀθηναίοις, ἀλλ ἐξαιρεῖν. Αθηναίους αλλά να τους αφανίσουν. Οι Λακεδαιμόνιοι όμως είπαν ότι δε θα υποδουλώσουν μια πόλη ελληνική που είχε [20] Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στους πολύ μεγάλους Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν κινδύνους που απείλησαν την Ελλάδα γι αυτό εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις δέχτηκαν να κάνουν ειρήνη με τον όρο (οι γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ ἐποιοῦντο Αθηναίοι), αφού γκρεμίσουν τα μακρά τείχη και τα

7 εἰρήνην ἐφ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν τείχη του Πειραιά, παραδώσουν τα πλοία τους Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν εκτός από δώδεκα και επαναφέρουν τους δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας εξόριστους, να ακολουθούν τους Λακεδαιμόνιους καθέντας τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον και στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου τους οδηγούν νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ αυτοί, έχοντας τον ίδιο (μ αυτούς) εχθρό και φίλο. κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἂν Ο Θηραμένης και οι συμπρέσβεις του μετέφεραν ἡγῶνται. αυτούς τους όρους στην Αθήνα. Όταν έμπαιναν στην πόλη, τους περικύκλωσε πολύς λαός, γιατί [21] Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ φοβούνταν μήπως γύρισαν άπρακτοι γιατί δε πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς χωρούσε πια άλλη αναβολή, επειδή πολλοί πέθαιναν Ἀθήνας. εἰσιόντας δ αὐτοὺς ὄχλος από την πείνα. περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι Την επόμενη μέρα οι πρέσβεις ανακοίνωσαν με ἥκοιεν: οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι δέχονταν να πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. συνάψουν ειρήνη ο Θηραμένης μιλώντας εξ [22] τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ ονόματος των πρέσβεων έλεγε ότι πρέπει να πρέσβεις ἐφ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο υπακούσουν στους Λακεδαιμόνιους και να τὴν εἰρήνην: προηγόρει δὲ αὐτῶν γκρεμίσουν τα τείχη. Επειδή λίγοι του έφεραν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι αντίρρηση, αλλά πολύ περισσότεροι συμφώνησαν Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. μαζί του, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη. ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ Ύστερα από αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλευσε πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεφαν στην τὴν εἰρήνην. πατρίδα τους και άρχισαν να γκρεμίζουν τα τείχη πολύ πρόθυμα, ενώ οι αυλητρίδες έπαιζαν τον αυλό [23] μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει τους και τραγουδούσαν, επειδή νόμιζαν ότι εκείνη εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ η μέρα ήταν για την Ελλάδα η αρχή της τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ αὐλητρίδων ελευθερίας. πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Όταν άκουσε ο Θηραμένης αυτά, αναπήδησε στο βωμό (της βουλής) και είπε: «Εγώ, είπε, άντρες, σας υποβάλλω την πιο νόμιμη παράκληση απ όλες, ΚΕΦ.3. [52] ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης να μην έχει δηλ. ο Κριτίας το δικαίωμα να ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν: Ἐγὼ διαγράφει (από τον κατάλογο) μήτε εμένα μήτε δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων όποιον από σας θέλει, αλλά σύμφωνα με το νόμο, ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν τον οποίο ακριβώς αυτοί συνέταξαν γι αυτούς που μήτε ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται, ἀλλ περιλαμβάνονται στον κατάλογο, σύμφωνα με ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγραψαν περὶ τῶν ἐν τῷ αυτόν και εσείς και εγώ να δικαζόμαστε. καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ Και δεν αγνοώ βέβαια αυτό, μα τους θεούς, είπε, τὴν κρίσιν εἶναι. ότι δηλ. καθόλου δε θα με βοηθήσει αυτός εδώ ο βωμός, αλλά θέλω να σας αποδείξω και το εξής, [53] καὶ τοῦτο μέν, ἔφη, μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ότι δηλαδή αυτοί είναι όχι μόνο πολύ άδικοι ἀγνοῶ, ὅτι οὐδέν μοι ἀρκέσει ὅδε ὁ βωμός, απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και πολύ ασεβείς

8 ἀλλὰ βούλομαι καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι. ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὅτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν ὄνομα εὐεξαλειπτότερον ἢ τὸ ὑμῶν ἑκάστου. απέναντι στους θεούς. Απορώ όμως με σας, άντρες καλοί και έντιμοι, είπε, που δε θα βοηθήσετε τον ίδιο τον εαυτό σας, και μάλιστα ενώ γνωρίζετε ότι το δικό μου όνομα δε διαγράφεται καθόλου πιο εύκολα (από τον κατάλογο) απ ό,τι το όνομα του καθενός από σας». Ύστερα από αυτό ο κήρυκας των τριάκοντα κάλεσε τους έντεκα να συλλάβουν το Θηραμένη κι όταν εκείνοι μπήκαν μέσα μαζί με τους [54] ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην: ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν υπηρέτες/βοηθούς τους, έχοντας επικεφαλής το Σάτυρο, το θρασύτατο και αναιδέστατο, είπε ο Κριτίας: «Σας παραδίνουμε αυτόν εδώ το Θηραμένη τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν Σατύρου που έχει καταδικαστεί σύμφωνα με το νόμο. Και τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας: Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ σεις οι έντεκα, αφού τον συλλάβετε και τον οδηγήσετε όπου πρέπει, να εκτελέσετε τα περαιτέρω». τὸν νόμον: [55] ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε. ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ Μόλις είπε αυτά (ο Κριτίας), ο Σάτυρος προσπαθούσε να αποσπάσει (το Θηραμένη) από το βωμό, το ίδιο έκαναν και οι βοηθοί του. Τότε ο βωμοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηρέται. ὁ Θηραμένης, όπως βέβαια ήταν φυσικό, δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους καθορᾶν τὰ γιγνόμενα. ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. επικαλούνταν και θεούς και ανθρώπους να δουν καλά αυτά που γίνονταν. Αλλά οι βουλευτές αδρανούσαν, γιατί έβλεπαν ότι και αυτοί που ήταν κοντά στα κιγκλιδώματα (ήταν) όμοιοι με το Σάτυρο και ότι ο χώρος μπροστά στο βουλευτήριο (ήταν) γεμάτος από τους φρουρούς και γιατί γνώριζαν ότι αυτοί παρευρίσκονταν οπλισμένοι με εγχειρίδια. Και αυτοί (= οι έντεκα) έσυραν τον άντρα [56] οἱ δ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς περνώντας (τον) μέσα από την αγορά, ενώ αυτός ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα φώναζε με πολύ μεγάλη φωνή τι πάθαινε. Λένε και ἔπασχε. λέγεται δ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο: Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ, ἔφη, οἰμώξομαι; καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν: Κριτίᾳ τοῦτ ἔστω τῷ καλῷ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ αυτήν τη φράση αυτού. Μόλις του είπε ο Σάτυρος ότι θα θρηνήσει, αν δε σωπάσει, τον ρώτησε/του απάντησε ρωτώντας «Αν σιωπώ, είπε, άραγε δε θα θρηνήσω;» Και όταν έπινε το κώνειο, καθώς αναγκαζόταν να πεθάνει (ή: πεθαίνοντας με το ζόρι), λένε ότι αυτός, αφού έριξε κάτω σταγόνασταγόνα ό,τι απέμεινε στο ποτήρι, όπως στο παιχνίδι με τον «κότταβο», είπε: «αυτό στην υγειά του όμορφου Κριτία». Και δεν αγνοώ βέβαια αυτό,

9 ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς. ότι δηλαδή αυτά δεν (είναι) αποφθέγματα αξιόλογα, όμως κρίνω αξιοθαύμαστο αυτό το στοιχείο του άντρα, το ότι δηλαδή ακόμα και την ώρα που πλησίαζε ο θάνατος δεν έλειψε από την ψυχή του μήτε η αυτοκυριαρχία μήτε το χιούμορ του.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα () από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Αρχαίο Κείµενο και Μετάφραση Μετάφραση-Σηµειώσεις: Πολύβιος ηµητρακόπουλος (Pol Arcas) εκδόσεις Φέξη, Αθήνα 191 ιάρθρωση Πρόλογος 1-23 Πάροδος 24-349 Πορεία προς τον Αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη.

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη. Αντιγόνη Ὦ κάρα κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης, ἆρ' οἶσθ' ὅ τι τῶν κακῶν ἀπ' Οἰδίπου ὁποῖον Ζεὺς οὐχὶ τελεῖ νῷν ἔτι ζώσαιν ; Οὐδὲν γὰρ ἐσθ' οὔτ' ἀλγεινὸν οὔτ' ἄτης ἄτερ 5 οὔτ' αἰσχρὸν οὔτ' ἄτιμον, ὁποῖον οὐκ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ.

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 8 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η άνοδος της πολιτικής δυνάµεως

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔπειτα δέ ἐκ µέν τοῦ σανιδίου τούς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν ἐν τούτῳ γάρ πολλοί µέν τῶν ὁµολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν,

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγωγή του Επιτaφίου λόγου O λόγος αυτός κατάγεται από το παλαιότατο έθιµο τού θρήνου των συγγενών γυναικών στην πρόθεση τού νεκρού που γινόταν στο σπίτι του. Οι θρήνοι αυτοί έµοιαζαν κάπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 15)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 15) 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 15) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ἄλλας δέ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ έκάστην, θυγατέρας τῆς Ἀνάγκης, Μοίρας, λευχειμονούσας, στέμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα