ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...4» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 5» Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 6» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 7 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές... 8 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...9 Περιφέρειες...10 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. Π8Σ ΑΠ 40151/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 3566/2007), την υπ αριθμ. Π23ΓΥΓΓ (ΦΕΚ 1675/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αυτού, την αναπλήρωση του από τον ΣΤ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης απαλλάσσεται των καθη κόντων της, η υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών, Χριστίνη Διγενάκη του Εμμανουήλ, με βαθμό Β, επειδή συμπλή ρωσε, την τριανταπέντε έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, έχοντας συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Π19Κ39β 41548/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εξωτερι κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 10, 65 και 102 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 3566/2007), των άρθρων 148 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/07) και την υπ αριθμ. Π23ΓΥΓΓ (ΦΕΚ 1675/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, την αναπλήρωση του από τον ΣΤ Γενικό Διευ θυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονο μικής Διαχείρισης, διαπιστώνεται η από , αυ τοδικαίως επελθούσα, λύση της υπαλληλικής σχέσης του Σοφοκλή Κουκκουλλή του Νεοφύτου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθ μό Εμπειρογνώμονος Πρεσβευτού Συμβούλου Α, επει δή κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε και δεύτερη αί τηση παραιτήσεως. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Γενικός Γραμματέας κ.κ.α Η ΣΤ Γενική Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. 30/002/6648/ απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε βά σει των διατάξεων του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α / ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει, του άρθρου 20 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) (ΦΕΚ 26/Α /2007), την υπ αριθμ. 30/ / (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός σε έξι κενές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Χημικών σύμφωνα με την προκήρυξη 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508 τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ)», την υπ αριθμ. 30/002/`224/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας της Γιαπαλάκη Σοφίας του Νικολάου, μέχρι 31/7/2013, το γεγονός, ότι δεν παρουσιά στηκε η ανωτέρω την παραπάνω καταληκτική ημερομη νία, ανακαλείται η υπ αριθμ. 30/002/7616/ (ΦΕΚ 1286/Γ / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

2 7712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) με την οποία διορίστηκε η υπάλληλος Γιαπαλάκη Σοφία του Νικολάου, του Κλάδου ΠΕ Χημικών, κατά το μέρος που την αφορά. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετατάσσεται ο Aνα στάσιος Γκούσης του Θεοδώρου, μόνιμος υπάλληλος με οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων με βαθμό Ε, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Περιφέρεια Αττικής, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν. 4057/2012, κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/1745/ εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./στο Υπουργείο Εσωτερικών 6509/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετατάσσεται η Μα ρία Άννα Γεωργοτά του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος σε οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Ε, της Περιφέρειας Αττικής στη Περιφέρεια Κε ντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρο νη μεταφορά της θέσης της, στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθη κονόμων, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένα του παρ. 18 του Ν. 4057/2012, καθώς και αυτές του άρ θρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.Μ/30511/ εγκριτικής απόφασης της Επι τροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε./στο Υπουργείο Εσωτερικών 6599/ ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Προϊ σταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α ), το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α ), την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/ 27098/ απόφαση του Υπουργού και των Υφυ πουργών Εσωτερικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 2023/τΒ ) και την από αίτηση παραίτη σης, λύεται η σύμβαση εργασίας, από την υπηρεσία, της Αικατερίνης Τόλη του Σπυρίδωνα, υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού με βαθμό Δ, από , ημερομηνία υπο βολής της σχετικής αίτησης παραίτησης. Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (4) Με την υπ αριθμ. 6892/104577/ πράξη του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι κής σχέσης της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ 12 Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Γ και 2ο μισθολογικό κλιμάκιο Ρέλλια Ελένης του Χριστόφορου, από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 6891/104573/ πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκ δόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του κλά δου ΔΕ 12 Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Β και 2ο μισθολο γικό κλιμάκιο Τζομπανάκη Αικατερίνης του Ιωάννη, από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβα λε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην πα ραίτησή της. Στην υπάλληλο μετά την υπερτριακονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή της απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 6899/104848/ πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη πα ραίτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ και 4ο μισθολογικό κλιμάκιο, Μπακάλη Κωνσταντινιάς του Χρήστου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύ τερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (5) Με την υπ αριθμ / απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λει τουργήματος, Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7713 και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έγινε αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία της Ευγενίας Συνοδινού του Γερασίμου, Ειδικής Άμισθης Υποθηκοφύλακα Ληξουρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καν. Δ/τος της 19/ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κ. ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ Με την υπ αριθμ /Φ.1134/ απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Λει τουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δεκτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπη ρεσία, της Ερασμίας Κοπέλου του Δημοσθένη μόνιμης δικαστικής υπαλλήλου, με βαθμό Γ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /Φ.2573/ απόφα ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Λει τουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 146 του Ν. 2812/2000, γίνεται δε κτή η από αίτηση άμεσης παραίτησης από την υπηρεσία, της Χρυσούλας Σιώζου συζ. Βασιλείου, το γένος Κωνσταντίνου Καλογιάννη μόνιμης δικαστι κής υπαλλήλου, με βαθμό Β κατηγορίας ΠΕ του κλά δου Γραμματέων του Ειρηνοδικείου Άρτας. Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (6) Με την υπ αριθμ /9/1 κ'/ απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπι νου Δυναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 726/1980 (Α 182) «Περί εκδόσεως Υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητος του Υ.Δ. Τάξης ρυθμιζόμενων δι' ατομικού χαρακτήρος Π.Δ/των» και των άρθρων 2, 12, 13, 15 και 45 του Ν.Δ. 343/1969 (Α 238) «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας» τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από την Ελληνική Αστυνομία, λόγω σωματικής ανικανότητας και δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, ο τε λών εκτός οργανικών θέσεων Ανθυπαστυνόμος Ζέρβας Γεώργιος του Δημητρίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Κρανιά Γρεβενών και κρίθηκε με την 256 από γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονο μικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την Υπηρεσία Γραφείου και συνεπώς ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΣ. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 1210/1/14β/ πράξη του Προ ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα μικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 894/τ.Γ / στη σελίδα 6527 στην Β στήλη, στον 6 στίχο εκ των κάτω διορθώνεται το εσφαλμένο «.../Υπουργείου Προστασίας του Πο λίτη...» στο ορθό «.../Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη...». (Από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (7) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139 Α ), του Π.Δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75Α ), καθώς του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120Α). Τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι Σημαιοφόροι Λ.Σ. (Ε.Ο.Θ.), απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κα τόπιν αποδοχής από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. των αιτή σεων αποστρατείας που υπέβαλαν, επειδή την συμπλήρωσαν ένα μήνα από την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. (Ε.Ο.Θ.), έχοντας εκπληρώ σει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ΠΔ 81/ 2012 (ΦΕΚ 139Α). Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ Γεώργιος Θεοδόσιος του Νικολάου ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ Νικόλαος του Αγγέλου Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι εγγράφονται στα στε λέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για πέντε (5) έτη μετά την διαγραφή τους από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (ΦΕΚ 75Α ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / , / αντίστοιχα).

4 7714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με το υπ αριθμ Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 του Π.Δ. 37/2012 «Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α 75): Τίθεται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ο Υπο πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Μόζας Χρυσόστομος του Αθανασίου (A.M. 1135), κατ εφαρμογή του άρθρου 4 του Π.Δ. 37/2012 (Α 75). Σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ.: Ε.3413/ αμετάκλητη Γνωμάτευση Ανωτάτης Ναυτικού Υγειο νομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.), ο εν λόγω Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής δεν δύναται να επανέλθει στην κατάσταση της ενεργού Υπηρεσίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Με την υπ αριθμ. 7889/Α1 5569/ απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της Σινάπη Δημοπούλου Ελένης του Ιωάννη, υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ Τεχνικών (ειδ. Σχεδιαστών) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με βαθμό Β και Β Μ.Κ 1., κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 8064/Α1 5689/ απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της Κοντζαμάνη Φεβρωνίας του Δημητρίου, υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ Προσωπι κού Η/Υ (ειδ. Χειριστών Η/Υ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με βαθμό Γ και Γ Μ.Κ 3., κατόπιν της από δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 7889/Α1 5569/ απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της Ανδρικοπούλου Αλεξάν δρας του Σωτηρίου, υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ Προ σωπικού Η/Υ (ειδ. Χειρ. Διατρ. Μηχ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με βαθμό Γ και Γ Μ.Κ 2., κατόπιν της από δεύτε ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΕΜΜ. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ (8) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 206/2013 (αριθμ. πρωτ / ) απόφαση, (σε ορθή επανάληψη), του Δημάρ χου Λεβαδέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 33 παρ. 1α και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 4071/2012 και του άρθρου 19 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΠΟΕ OTA έτους 2012 (Π.Κ. 8/ ), ύστερα από την υπ αριθμ. 19/ γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού OTA Ν. Βοιωτίας (πρακτικό No 2/2012), μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Λεβαδέων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., Μάρκου Ιωάννης του Δημητρίου, ειδικότητας ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας, στην ανώτερη βαθμίδα και στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου, με εμπειρία και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων περί ύπαρξης επαρκών πιστώσεων δαπανών μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό του Δήμου, για το έτος 2013: 20520/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 6756/151897/ ). Με την υπ αριθμ. 205/2013 (αριθμ. πρωτ / ) απόφαση, (σε ορθή επανάληψη), του Δημάρ χου Λεβαδέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 33 παρ. 1α και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 4071/2012 και του άρθρου 19 της Συλλογικής Σύμ βασης Εργασίας της ΠΟΕ OTA έτους 2012 (Π.Κ. 8/ ), ύστερα από την αριθμ. 12/ γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού OTA Ν. Βοιωτίας (πρακτικό No 2/2012), μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Λεβαδέων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., Χαραλα μπίδης Ιωάννης του Χαραλάμπους, ειδικότητας ΥΕ Ερ γάτη Καθαριότητας, στην ανώτερη βαθμίδα και στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου, με εμπειρία και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων περί ύπαρξης επαρκών πιστώσεων δαπανών μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό του Δήμου, για το έτος 2013: 20520/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 6758/151900/ ). Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (9) (10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 956/ απόφαση του Περιφε ρειάρχη Θεσσαλίας και του Δημάρχου Λαρισαίων, που

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7715 εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 246 του Ν. 3852/2010 και 68 του Ν. 4002/2011, και κατόπιν των: α. αριθμ. 16/ πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, β. αριθμ. 12/2012 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας και γ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/29625/ εγκριτικής απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (όπως ισχύει), η Βασιλική ΝΑΣΤΟΥ του Χαραλάμπους, μόνιμη, σε οργανική θέση, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Δ, μετατάσσεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 5317/ ). Ο Περιφερειάρχης Ο Δήμαρχος Θεσσαλίας Λαρισαίων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Με την υπ αριθμ. 1231/ απόφαση του Περι φερειάρχη Θεσσαλίας και του Προέδρου του Δημοτι κού Οργανισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστη μών Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 246 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 3852/2010, 35 παρ. 5 Ν. 4024/2011 και 68 του Ν. 4002/2011 και κατό πιν των: α) αριθμ. 4/ πρακτικού του Υπηρεσια κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) αριθμ. 10/ πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Λάρισας και γ) αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.Μ/29919π.ε./ εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ο Αλέξανδρος Πατουλιώτης του Θωμά, υπάλλη λος ΙΔΑΧ σε προσωρινή θέση του Δημοτικού Οργανι σμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Επιστημών Λάρισας, ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με βαθμό Β, μετατάσ σεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με ταυτόχρονη μετα φορά της προσωποπαγούς του θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 6334/ ). Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Ο Περιφερειάρχης Αθλητισμού και Επιστημών Θεσσαλίας Λάρισας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΒΑΪΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ Με την υπ αριθμ. 3528/149089/ διαπιστωτική πράξη του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση για λόγους συνταξιοδότησης, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας Πε ριφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Αναγνώστου Βασιλι κής του Θεοδώρου, μονίμου υπαλλήλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων του κλάδου TE Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Β και Μ.Κ. 3ο και λύεται η υπαλληλική σχέση της από Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / , λόγω προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας). Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 292/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» της 2ης Υ. ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Δ και μισθολογι κό κλιμάκιο 4ο του βαθμού αυτού, Κλούβα Σταματίου του Δημητρίου κατόπιν της από 30/08/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης 07/08/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 71/ απόφαση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των άρθρων 148, 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια από 28/08/2013 η υπαλληλι κή σχέση της μόνιμης υπαλλήλου ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη της κατηγορίας TE Νοσηλευτριών με Β βαθμό, κατόπιν υποβολής της αριθμ / ης αίτησης παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 149/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Χαλιμούρδα Βαγενά Αγγελικής του Στέφανου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου TE Νοσηλευτών τριών με Βαθμό Β και απο δοχές του 2ου Μισθολογικού Κλιμακίου του Β βαθμού, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 148/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Καπνογιάννη Ελένης του Παναγιώτη, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών με Βαθμό Γ και αποδοχές του 2ου Μισθολογικού Κλιμακίου του Γ βαθμού, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (11)

6 7716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 147/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Τσιάκου Βαΐας του Κωνσταντίνου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Κοπτριών Ραπτριών Γαζωτριών) με Βαθμό Γ και αποδοχές του 2ου Μισθολογικού Κλιμακίου του Γ βαθμού, κατόπιν της από δεύτερης αίτη σης παραίτησης, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Με την υπ αριθμ. 66/ πράξη του Διοικητή του Γ. Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία για συνταξιοδότηση της μόνιμης υπαλλήλου του Γ. Ν. Τρικάλων ΣΙΔΕΡΗ ΠΛΟΣΥΝΣΚΑ ΝΤΑΝΟΥΤΑΣ του Ζένων, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Β και ΜΚ3ο και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση κατά την (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 67/ πράξη του Διοικητή του Γ. Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία για συνταξιοδότηση του μόνιμου υπαλλήλου του Γ. Ν. Τρικάλων ΖΙΩΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ και ΜΚ 3ο και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση κατά την (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΡΔ. ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Φ00/17951/ απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε σιών της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η οποία εκδόθηκε μετά την με αριθμ. 492/Συν. 26η/ απόφαση του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, απολύεται από την υπηρεσία του Ιδρύματος η υπάλλη λος ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, επειδή σύμφωνα με την υπ αριθμ. 29/ γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 3528/07 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, η πάθηση της κρί θηκε μη δεκτική ίασης, από , και ως εκ τούτου την έκρινε ανίκανη να εξακολουθήσει την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φ00/17084/ απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η οποία εκδόθηκε μετά την με αριθμ. 491/Συν. 26η/ απόφαση του Α Υπηρεσια κού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ, απολύεται από την υπηρεσία του Ιδρύματος ο υπάλληλος ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με βαθμό Β του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, επειδή σύμφωνα με την υπ αριθμ. 29/ γνωμάτευση της Β/θμιας Υγειονομι κής Επιτροπής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πάτρας, η πάθηση του κρίθηκε μη δεκτική ίασης, από , και ως εκ τούτου τον έκρινε ανίκανο να εξακολουθήσει την άσκηση των υπη ρεσιακών του καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07)). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ00/19416/ απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρη ση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΚΥΡΙΑΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 6252/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρε σία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φ00/22768/ απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρη ση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυ τοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύ τερη αίτηση της "περί παραιτήσεως από την υπηρεσία" και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φ00/18786/ απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος του ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΑ ΛΑΜΠΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτο δίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση του «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική του σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7717 Με την υπ αριθμ. Φ00/21114/ απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΣΚΟΔΡΑ ΖΩΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 9898/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φ00/16433/ απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΙΟΥ ΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Β1 του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 7419/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ Με την υπ αριθμ. Φ00/21258/ απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κατάστασης Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρη ση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΑ ΡΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Δ του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 461/ δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΒΟΤΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυνα μικού, ανανεώνεται η θητεία του ελεγκτή γιατρού του Οργανισμού Σπυρίδωνα Πετρόπουλου του Ευθυμίου, για τρία (3) ακόμα έτη, από , ημερομηνία λήξης της προηγούμενης θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1943/1991. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού: 14873/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. έγκρ. Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 23751/ 1226/ ). ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την υπ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ21/160/ / απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Κωνσταντίνου Ραδίτση του Αντωνίου Ανδρέα μόνι μου υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Β βαθμό κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. Κ.Α./2930/ απόφαση της Διοικήτριας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατά στασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης της Μπαλτούμα Γεωργίας του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων με Γ βαθμό και Μ.Κ.4 και λύεται η υπαλληλική σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Κ.Α./2931/ απόφαση της Δι οικήτριας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστα σης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης της Ρούβα λη Κωνσταντίνας του Παναγιώτη, του κλάδου ΥΕ Βοη θητικού Προσωπικού με Δ βαθμό και Μ.Κ. 5 και λύεται η υπαλληλική σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Διοικήτρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑ

8 7718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 475 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 12 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2885/Γ5 443/28.3.2012 (ΦΕΚ Β 1166/10.4.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα