Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ"

Transcript

1 Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού Αποκλειςμού» Πολυζωΐδησ Περικλήσ καμνάκησ Φριςτόφοροσ Σήκοσ Ευςτάθιοσ Αθόνα, Δεκϋμβριοσ 2010 ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Το Ππόγπαμμα ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος «Εςπυπαφκού Έηοςρ καηά ηηρ Φηώσειαρ και ηος Κοινυνικού Αποκλειζμού 2010» ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και σπημαηοδοηείηαι με κοινοηικούρ και εθνικούρ πόποςρ.

2

3 Περιεχόμενα Ειςαγωγό... 5 Ι. Τπηρεςύεσ υγεύασ... 6 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ Γιατροί του Κόςμου P.R.A.K.S.I.S Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αθηναίων Υαρμακοποιοί του Κόςμου Κλίμακα Γραμμή Ζωήσ ΙΙ. Τπηρεςύεσ κοινωνικόσ πρόνοιασ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Γιατροί του Κόςμου Εθνικό Κέντρο Ωμεςησ Κοινωνικήσ Βοήθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) Νομαρχία Αθηνών Δήμοσ Αθηναίων «Αλληλεγγύη»-Μ.Κ.Ο. Εκκληςίασ τησ Ελλάδασ Ωρτοσ- Δράςη Κάριτασ Ελλάσ Γραμμή Ζωήσ «Ηλιαχτίδα» ύλλογοσ για το παιδί και την οικογένεια Πρυτανείον Ίδρυμα Αγάπησ Αναπτυξιακή Κίνηςη Πολιτών 2 ου Διαμερίςματοσ Αθηνών (Α.ΚΙ.Β.Δ.Α.) Χ- POLIS ΙΙΙ. Τπηρεςύεσ φιλοξενύασ ςτϋγαςησ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕΓΑΗ Γιατροί του Κόςμου Εθνικό Κέντρο Ωμεςησ Κοινωνικήσ Βοήθειασ «Αλληλεγγύη»- Μ.Κ.Ο. Εκκληςίασ τησ Ελλάδασ Δήμοσ Αθηναίων Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε- Ίδρυμα Πρόνοιασ Κωφών και Βαρυκόων Ελλάδασ Φατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικήσ Προςταςίασ Κλίμακα ΙΑΙ ΙV. Τπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ, δικτύωςησ και νομικόσ προςταςύασ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ, ΔΙΚΣΤΨΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Εργατοώπαλληλικό Κέντρο Αθηνών Ϊνωςη Μεταναςτών Ελλάδασ Γενική υνομοςπονδία Εργατών Ελλάδασ (ΓΕΕ) P.R.A.K.S.I.S

4 «ΑΡΙ»- Κοινωνική Οργάνωςη Τποςτήριξησ Νέων Δήμοσ Αθηναίων e-isotis Κέντρο Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ (ΚΕ.ΕΠ.Ε.Α) Α.με.Α «Ορίζοντεσ» «Φρυςαλλίσ-Κοντά ςτην Αναπηρία» Εταιρεία Κοινωνικήσ και Πολιτιςτικήσ τήριξησ Παλιννοςτούντων Ομογενών «Νόςτοσ» 50+ Ελλάσ

5 Ειςαγωγή Η παρούςα προςπϊθεια επιχειρεύ μια μεθοδικό αποτύπωςη κοινωνικών υπηρεςιών ςτον ευρύτερο χώρο του πολεοδομικού ςυγκροτόματοσ των Αθηνών που απευθύνονται ςτον γενικό πληθυςμό ό ςε κϊποιεσ ειδικϋσ κατηγορύεσ και υποβοηθούν το δύχτυ αςφϊλειασ των εργαζόμενων ό των ϊνεργων κατούκων τησ πόλησ. Η προφανόσ αδυναμύα των μηχανιςμών του κρϊτουσ να οργανώςουν ςυνθόκεσ κοινωνικόσ αςφϊλειασ παρϋχει το ϋδαφοσ για την εκδόλωςη μιασ πληθώρασ υπηρεςιών από επύςημουσ φορεύσ, ΜΚΟ και πρωτοβουλύεσ φορϋων ό πολιτών. Επιδύωξό μασ δεν εύναι η εξαντλητικό αποτύπωςη των διαθϋςιμων υπηρεςιών, περιςςότερο εςτιϊςτηκε ςτο ςχεδιαςμό ενόσ ανοιχτού εργαλεύου το οπούο επιδϋχεται διαρκό ανϊπτυξη και εξϋλιξη. Η καταγραφό αυτό εύναι δυνατό να προςφϋρει ενημϋρωςη ςτουσ πολύτεσ που ϋχουν ανϊγκη από πρόςθετεσ υπηρεςύεσ ωςτόςο εύναι χρόςιμη και ςτον ερευνητό τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ αφού αναδεικνύει πεδύα δρϊςησ από το ςύνολο των κοινωνικών δυνϊμεων. Η ύλη ϋχει διανεμηθεύ ςε τϋςςερισ κατηγορύεσ προκειμϋνου να εύναι περιςςότερο εύχρηςτη. Η πρώτη αφορϊ τισ υπηρεςύεσ υγεύασ. Η δεύτερη κατηγορύα αποτυπώνει υπηρεςύεσ κοινωνικόσ πρόνοιασ, ενώ η τρύτη εύναι εςτιαςμϋνη ςε μια ςειρϊ υπηρεςιών προσ ομϊδεσ του πληθυςμού που αντιμετωπύζουν πρόβλημα ςτϋγησ και τροφόσ. Σϋλοσ μια ςειρϊ ςυμβουλευτικών και υποςτηρικτικών υπηρεςιών ϋχει αποτελϋςει μια τελευταύα τϋταρτη κατηγορύα.

6 Ι. Τπηρεςίεσ υγείασ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑΣΡΟά ΣΟΤ ΚΌΜΟΤ P.R.A.K.S.I.S ΔΗΜΟΣΙΚΩ ΙΑΣΡΕάΑ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΨΝ ΥΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟά ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΡΑΜΜΫ ΖΨΫ 1 Όνομα φορέα Γιατροί του Κόςμου Η οργάνωςη Γιατροί του Κόςμου/ Medecins du Monde, ιδρύθηκε το 1980 ςτη Γαλλία. τόχοσ των Γιατρών του Κόςμου είναι η άμεςη και αποτελεςματική παροχή ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ ςε εκείνουσ που την έχουν περιςςότερο ανάγκη. Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τουσ είναι να κάνουν την υγεία βαςικό ανθρώπινο δικαίωμα. την Ελλϊδα, οι Γιατρού του Κόςμου δημιουργόθηκαν το Από τότε, ϋχουν πραγματοποιόςει δεκϊδεσ αποςτολϋσ ιατρικόσ και ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ, ςτο Ιρϊκ, το Λύβανο, το Αφγανιςτϊν, τη ρι Λϊνκα, το ουδϊν κ.α., ανταποκρινόμενοι ςε όλεσ τισ μεγϊλεσ κρύςεισ και τισ επεύγουςεσ ανϊγκεσ ςε χώρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου αλλϊ και ςτην Ελλϊδα ςτο πλευρό μεταναςτών, προςφύγων και, όςων δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτο ςύςτημα υγεύασ τησ χώρασ. Επεύγοντα Περιςτατικϊ, όπου ςτηρύζεται ςε ϋνα δύκτυο εθελοντών ςτα νοςοκομεύα όλησ τησ χώρασ, το οπούο και μεςολαβεύ ςε περιπτώςεισ ϊμεςησ ανϊγκησ πρόςβαςησ ςτο Εθνικό ύςτημα Τγεύασ, "παρακϊπτοντασ" τισ γραφειοκρατικϋσ δυςκολύεσ. ΜΚΟ Υαρμακεύο εξυπηρετεύ την ανϊγκη χορόγηςησ φαρμϊκων, μετϊ την παρακολούθηςη του αςθενούσ από τουσ ιατρούσ του Πολυιατρεύου. Διεύθυνςη απφούσ 12, τηλέφωνο ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

7 2 Όνομα φορέα P.R.A.K.S.I.S Η P.R.A.K.S.I.S είναι μια ανεξάρτητη, Μη Κυβερνητική Οργάνωςη, που βαςικό ςτόχο έχει τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηςη προγραμμάτων ανθρωπιςτικήσ και ιατρικήσ δράςησ. Η οργϊνωςη απευθύνεται ςε κϊθε κοινωνικϊ αποκλειςμϋνη ομϊδα που δεν ϋχει πρόςβαςη ςε υπηρεςύεσ υγεύασ, κοινωνικόσ και νομικόσ υποςτόριξησ και διαθϋτει δύο Πολυώατρεύα ςτην Αθόνα και Θεςςαλονύκη. ϊμεςη και δωρεϊν ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη οικονομικούσ μετανϊςτεσ αιτούντεσ ϊςυλο /πρόςφυγεσ ϊπορουσ, ϊςτεγουσ, αναςφϊλιςτουσ παιδιϊ των φαναριών μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ ROMA θύματα διεθνικόσ ςωματεμπορύασ (trafficking) αποφυλακιςμϋνου ΜΚΟ ψυχολογικό υποςτόριξη Διεύθυνςη τηλέφωνο ιςτότοποσ Κεντρικά Γραφεία: τουρνϊρη 57, , Αθόνα, Πολυιατρείο Αθήνασ: Παιωνύου 5, , Πλ. Βικτωρύασ Κεντρικά Γραφεία: , Πολυιατρείο Αθήνασ: ώρεσ/ 24ωρο

8 3 Όνομα φορέα Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αθηναίων Σα Δημοτικά Ιατρεία ωσ φορέασ Πρωτοβάθμιασ Υροντίδασ-Τγείασ παρέχουν ςε όλουσ τουσ πολίτεσ μια δέςμη βαςικών υπηρεςιών υγείασ και κοινωνικήσ αλληλεγγύησ. Τπηρεςύεσ υγεύασ που δεν απαιτούν ειςαγωγό ςτο Νοςοκομεύο Σην εκτύμηςη των αναγκών Τγεύασ των πολιτών, το ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη μϋτρων για την πρόληψη των νοςημϊτων και την προαγωγό τησ υγεύασ. Τποδομϋσ για την εξαςφϊλιςη και την διαχεύριςη όλων των ιατρικών πληροφοριών και δεδομϋνων του πληθυςμού. Οικογενειακό προγραμματιςμό Προληπτικό οδοντιατρικό και φροντύδα Μετα-νοςοκομειακό φροντύδα και αποκατϊςταςη Παρακολούθηςη χρονύων παςχόντων Κοινωνικό φροντύδα Οι εν λόγω υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτο ςύνολο των πολιτών Δημόςιοσ Υορϋασ

9 τα Μικροβιολογικϊ Εργαςτόρια παρέχονται δωρεάν ςτουσ Δημότεσ οι κϊτωθι εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ: Γενικό αύματοσ, Γενικό ούρων, ΣΚΕ, Φοληςτερύνη, Σριγλυκερύδια, Ουρύα, Ουρικό οξύ, ϊκχαρο κλπ. Επύςησ, γύνεται δωρεϊν Παπ Σϋςτ. Δωρεϊν ςτουσ δημότεσ. Διεύθυνςη 1o Δημοτικό Ιατρεύο - Καλφοπούλειο Τγειονομικό Κϋντρο όλωνοσ 78 2o Δημοτικό Ιατρεύο - Ν. Κόςμοσ Υανοςθϋνουσ & Υρειδ. μιθ 2Α Δημοτικό Ιατρεύο Παγκρϊτι, Πρωταγόρα 3 3ο Δημοτικό Ιατρεύο - Πετρϊλωνα Θεςςαλονύκησ 48 & Ηρακλειδών 4ο Δημοτικό Ιατρεύο Κολωνόσ, Προποντύδοσ & Αγ.οφύασ 110 5ο Δημοτικό Ιατρεύο - Πατόςια αρανταπόρου 4 6ο Δημοτικό Ιατρεύο Κυψϋλη, Φανύων 4Β τηλέφωνο 1o Δημοτικό Ιατρεύο - Καλφοπούλειο Τγειονομικό Κϋντρο, , o Δημοτικό Ιατρεύο - Ν. Κόςμοσ, , Α Δημοτικό Ιατρεύο Παγκρϊτι, , ο Δημοτικό Ιατρεύο - Πετρϊλωνα , ο Δημοτικό Ιατρεύο Κολωνόσ, , ο Δημοτικό Ιατρεύο Πατόςια, , & ο Δημοτικό Ιατρεύο Κυψϋλη, , ιςτότοποσ υνόθωσ κατϊ τισ πρωινϋσ ώρεσ (8:00-13:00) εκτόσ οριςμϋνων ειδικοτότων, όπου οι υπηρεςύεσ παρϋχονται και το απόγευμα (13:00-18:00)

10 4 Όνομα φορέα Υαρμακοποιοί του Κόςμου Η Oργϊνωςη "Υαρμακοποιού του Κόςμου" ιδρύθηκε το 1996 ςτην Αθόνα από μια ομϊδα 24 Ελλόνων Υαρμακοποιών, ενώ αναγνωρύςτηκε επύςημα ςαν ανεξϊρτητη Μη κυβερνητικό Ανθρωπιςτικό Οργϊνωςη (ΜΚΟ) ςτισ 27 Νοεμβρύου του Οι "Υαρμακοποιού του Κόςμου", λειτουργούν ωσ Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη και βαθμιαύα αναπτύςςουν ςυνεχώσ την δρϊςη τουσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό ενώ ςυνεργϊζονται με ϊλλεσ παρεμφερεύσ Οργανώςεισ και Διεθνεύσ Οργανιςμούσ (Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγεύασ / WHO, Ερυθρόσ ταυρόσ, κ.ϊ). Δημιουργύα δικτύου ςυλλογόσ, ελϋγχου και ταξινόμηςησ υγειονομικού υλικού και ςκελετών γυαλιών, χϊρη ςτην προςφορϊ Υαρμακοποιών και ιδιωτών από όλη την Ελλϊδα. Σο υλικό αυτό, ανανεώνεται και προωθεύται ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ πληθυςμού που το ϋχουν ανϊγκη. ευπαθεύσ ομϊδεσ πληθυςμών (παιδιϊ, γυναύκεσ, πρόςφυγεσ). ΜΚΟ Εφοδιαςμόσ διαφόρων Ιδρυμϊτων με κιβώτια Υαρμακεύων Α Βοηθειών. Προγρϊμματα εμβολιαςμών για παιδιϊ προςφύγων και απόρων οικογενειών, ςε υποβαθμιςμϋνεσ περιοχϋσ τησ Αθόνασ και Πειραιϊ (Κερατςύνι κ.ϊ.).

11 Διεύθυνςη τηλέφωνο ιςτότοποσ Τψηλϊντου 41, Γλυφϊδα , &

12 5 Όνομα φορέα Κλίμακα Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και εύναι ϋνασ Μη Κυβερνητικόσ Οργανιςμόσ, με δραςτηριότητεσ που ςτοχεύουν τόςο ςτην διϊθεςη υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ όςο και ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ ευϊλωτων ομϊδων πληθυςμού. Προςφϋρει υπηρεςύεσ ιατρικϋσ, ψυχοκοινωνικϋσ, ειδικόσ υποςτόριξησ και φροντύδασ ςε ϊτομα και ομϊδεσ ευπαθεύσ με πολλαπλϊ προβλόματα που χρόζουν ςυςτηματικόσ και ολοκληρωμϋνησ παρϋμβαςησ. υμβϊλλει ςτον περιοριςμό των ανιςοτότων, ςτισ ύςεσ ευκαιρύεσ πρόςβαςησ ςτα δημόςια αγαθϊ, ςτην αύξηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και αλληλεγγύησ, ςτην Ελλϊδα και ςε χώρεσ του εξωτερικού. Η ΚΛΙΜΑΚΑ εύναι αναγνωριςμϋνοσ φορϋασ από την Τ.Δ.Α. (Τπηρεςύα Διεθνούσ Αναπτυξιακόσ υνεργαςύασ) του Τπουργεύου Εξωτερικών και αναλαμβϊνει αποςτολϋσ αναπτυξιακόσ και ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ προσ τρύτεσ χώρεσ. Κϋντρα Ημϋρασ ϊτομα που αντιμετωπύζουν ψυχικϊ και κοινωνικϊ προβλόματα ό / και εύναι προερχόμενοι από πολιτιςμικϊ ιδιαύτερεσ ομϊδεσ που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλειςμό. ΜΚΟ Τπηρεςύεσ θεραπευτικόσ αντιμετώπιςησ και αποκατϊςταςησ των ατόμων που πϊςχουν Διεύθυνςη Ευμολπιδών 30-32, τηλέφωνο ιςτότοποσ

13 6 Όνομα φορέα Γραμμή Ζωήσ Η Γραμμή Ζωήσ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωςη που δραςτηριοποιείται για πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Ιδρύθηκε το 2006 από μύα ομϊδα ανθρώπων με επιςτημονικό γνώςη και εμπειρύα ςτο χώρο τησ κοινωνικόσ μϋριμνασ, τησ ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ, ευαιςθητοποιημϋνουσ από τα υπϊρχοντα προβλόματα ςτην οργανωμϋνη και ουςιαςτικό ςτόριξη των ηλικιωμϋνων. Ϊχει προγρϊμματα δρϊςησ για παροχό φροντύδασ, προςταςύασ και αςφϊλειασ ςτουσ ηλικιωμϋνουσ, ςυνεργαζόμενη με τισ Διευθύνςεισ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ των Δόμων. Οι υπηρεςύεσ παρϋχονται δωρεϊν ςε όλουσ τουσ ηλικιωμϋνουσ (65 ετών και ϊνω) ανεξϊρτητα από την οικονομικό ό την οικογενειακό τουσ κατϊςταςη. Ψςτόςο, δύνεται προτεραιότητα ςε όςουσ ζουν μόνοι και το ειςόδημϊ τουσ δεν τουσ επιτρϋπει να εξαςφαλύςουν την απαιτούμενη αυτονομύα τουσ. παροχό φροντύδασ, προςταςύασ και αςφϊλειασ ςτουσ ηλικιωμϋνουσ μϋςω τησ υπηρεςύασ Σηλεειδοπούηςη («κόκκινο κουμπύ»). Προςφορϊ ποιότητασ ζωόσ και αξιοπρεπούσ διαβύωςησ ςτουσ ανθρώπουσ τησ 3ησ και τησ 4ησ ηλικύασ ΜΚΟ Διεύθυνςη Κοδρϊτου 4, Μεταξουργεύο, τηλέφωνο ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

14 ΙΙ. Τπηρεςίεσ κοινωνικήσ πρόνοιασ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Γιατροί του Κόςμου Εθνικό Κέντρο Ωμεςησ Κοινωνικήσ Βοήθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) Νομαρχία Αθηνών Δήμοσ Αθηναίων «Αλληλεγγύη»-Μ.Κ.Ο. Εκκληςίασ τησ Ελλάδασ Ωρτοσ- Δράςη Κάριτασ Ελλάσ Γραμμή Ζωήσ «Ηλιαχτίδα» ύλλογοσ για το παιδί και την οικογένεια Πρυτανείον Ίδρυμα Αγάπησ Αναπτυξιακή Κίνηςη Πολιτών 2 ου Διαμερίςματοσ Αθηνών (Α.ΚΙ.Β.Δ.Α.) Χ- POLIS 1 Όνομα φορέα Γιατροί του Κόςμου Η οργάνωςη Γιατροί του Κόςμου/ Medecins du Monde, ιδρύθηκε το 1980 ςτη Γαλλία. τόχοσ των Γιατρών του Κόςμου είναι η άμεςη και αποτελεςματική παροχή ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ ςε εκείνουσ που την έχουν περιςςότερο ανάγκη. Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τουσ είναι να κάνουν την υγεία βαςικό ανθρώπινο δικαίωμα. την Ελλϊδα, οι Γιατρού του Κόςμου δημιουργόθηκαν το Από τότε, ϋχουν πραγματοποιόςει δεκϊδεσ αποςτολϋσ ιατρικόσ και ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ, ςτο Ιρϊκ, το Λύβανο, το Αφγανιςτϊν, τη ρι Λϊνκα, το ουδϊν κ.α., ανταποκρινόμενοι ςε όλεσ τισ μεγϊλεσ κρύςεισ και τισ επεύγουςεσ ανϊγκεσ ςε χώρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου αλλϊ και ςτην Ελλϊδα ςτο πλευρό μεταναςτών, προςφύγων και, όςων δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτο ςύςτημα υγεύασ τησ χώρασ. κοινωνικόσ υποςτόριξησ ςτουσ εξυπηρετούμενουσ τησ Οργϊνωςησ, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ Διαμεθοδικόσ Κοινωνικόσ Εργαςύασ και ςε ςυνεργαςύα με ϋνα οργανωμϋνο δύκτυο κρατικών υπηρεςιών και Μη Κυβερνητικών Οργανώςεων. φιλοξενούμενοι του Ξενώνα, όςο και όςων απευθύνονται ςε αυτόν μϋςω του Πολυιατρεύου. ΜΚΟ Διεύθυνςη απφούσ 12, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

15 2 Όνομα φορέα Εθνικό Κέντρο Ωμεςησ Κοινωνικήσ Βοήθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) Σο Εθνικό Κϋντρο Ωμεςησ Κοινωνικόσ Βοόθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) εύναι ο κύριοσ Εθνικόσ ςυντονιςτικόσ φορϋασ ϊςκηςησ κοινωνικόσ πολιτικόσ και παροχόσ υπηρεςιών κοινωνικόσ φροντύδασ και κοινωνικόσ αλληλεγγύησ. Σηλεφωνικό γραμμό Ωμεςησ Κοινωνικόσ Βοόθειασ «197» Ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ Δημόςιοσ Υορϋασ Τπηρεςύα Ωμεςησ Κοινωνικόσ Παρϋμβαςησ Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Κρύςεων Διεύθυνςη Σηλέφωνο Ιςτότοποσ Βας. οφύασ 135 &Ζαχϊρωφ, Αμπελόκηποι, & ώρεσ/ 24ωρο

16 3 Όνομα φορέα Νομαρχία Αθηνών Μϋςω του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Αρωγόσ και Παροχόσ Κοινωνικών Τπηρεςιών τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Πρόνοιασ τησ Νομαρχύασ Αθηνών οι πολύτεσ που βρύςκονται ςε μειονεκτικό θϋςη και απειλούνται με κοινωνικό αποκλειςμό μπορούν να αποταθούν για μια ςειρϊ προγρϊμματα που υλοποιούν για λογαριαςμό τησ κεντρικόσ διούκηςησ τα αποκεντρωμϋνα όργανα τησ πολιτεύασ. Παροχό ςτεγαςτικόσ ςυνδρομόσ Δικαιούχοι των αντύςτοιχων προγραμμϊτων Δημόςιοσ Υορϋασ Οικονομικό ενύςχυςη ομογενών προςφύγων Επιδότηςη βαριϊσ αναπηρύασ Διεύθυνςη Λ. υγγρού 15-17, Σηλέφωνο , Ιςτότοποσ Ψρϊριο δημόςιων υπηρεςιών

17 4 Όνομα φορέα Δήμοσ Αθηναίων Ο Δόμοσ Αθηναύων, μϋςω του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ φροντύζει για τη μελϋτη, κατϊρτιςη και παρακολούθηςη εφαρμογόσ προγραμμϊτων καθώσ και για τη λόψη μϋτρων κοινωνικόσ προςταςύασ ατόμων ό ομϊδων που βρύςκονται ςε ανϊγκη όπωσ ουςιοεξαρτημϋνων, ΑμεΑ, κακοποιημϋνων γυναικών κλπ. Πρόγραμμα «Βοόθεια ςτο ςπύτι» Δρϊςεισ υποςτόριξησ αςτϋγων- Κϋντρο Τποδοχόσ και Αλληλεγγύησ Δόμου Αθηναύων- άδρυμα Αςτϋγων- Κοινωνικό Παντοπωλεύο- Βοόθεια ςτο δρόμο Ξενώνασ κακοποιημϋνων γυναικών Ωτομα τρύτησ ηλικύασ, που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλόρωσ, ϊτομα με κινητικϋσ δυςκολύεσ, με προτεραιότητα αυτούσ που ζουν μόνοι τουσ ό δεν ϋχουν την πλόρη φροντύδα τησ οικογϋνειασ ό που το ειςόδημϊ τουσ δεν τουσ επιτρϋπει να εξαςφαλύςουν τισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ τουσ. Ωςτεγοι, ουςιοεξαρτώμενοι, ϊτομα με χαμηλό ειςόδημα, ανεξαρτότωσ εθνικότητασ Γυναύκεσ, θύματα κακοπούηςησ, μαζύ με τα παιδιϊ τουσ, ανεξαρτότωσ εθνικότητασ Δημόςιοσ Υορϋασ Διεύθυνςη Διεύθυνςη Κοινωνικήσ Μέριμνασ: οφοκλϋουσ 70 &Πειραιώσ, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ Ώρεσ υπηρεςιών

18 5 Όνομα φορέα «Αλληλεγγύη»-Μ.Κ.Ο. Εκκληςίασ τησ Ελλάδασ Η Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε το 2002 με ςκοπό την υποςτόριξη των κοινωνικϊ αδύναμων ομϊδων ανεξαρτότωσ εθνικότητασ ό θρηςκεύματοσ. Εύναι αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα, που ςυγκροτεύται από δύο νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου: το Διορθόδοξο Κϋντρο τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ και την Ιερϊ Αρχιεπιςκοπό Αθηνών. Η «Αλληλεγγύη» υλοποιεύ ανθρωπιςτικό ϋργο ςε εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο. Η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ, ωσ ο αρχαιότεροσ φορϋασ ανθρωπιςτικού ϋργου ςτη χώρα, υποςτηρύζει την οργϊνωςη με το δύκτυο των εθελοντών που ςυςπειρώνει και με την εμπειρύα που ϋχει ςυγκεντρώςει από το κοινωνικό τησ ϋργο ϋωσ ςόμερα. Κοινωνικϊ ό οικονομικϊ ευπαθεύσ ομϊδεσ του υςςύτια ελληνικού πληθυςμού, ό ςε ειδικϊ αιτόματα που απαιτούν ϊμεςη παρϋμβαςη. ΜΚΟ Οικονομικό βοόθεια (επιδόματα) Δωρεϋσ ςτα διϊφορα ιδρύματα που διατηρεύ η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ (ορφανοτροφεύα, οικοτροφεύα, γηροκομεύα, παιδικούσ ςταθμούσ, καταςκηνώςεισ, κ.λπ.) Τλικό βοόθεια (ιματιςμό, οικιακό εξοπλιςμό, κ.λπ.) Διεύθυνςη Κολοκυνθούσ &Λεωνύδου 34, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

19 6 Όνομα φορέα Ωρτοσ- Δράςη Σο ωματεύο "ΑΡΣΟ-ΔΡΑΗ" εύναι μη κερδοςκοπικό Εθελοντικό Οργϊνωςη, με ςτόχουσ του αφενόσ μεν τη ςύτιςη των ανθρώπων με ςοβαρϊ προβλόματα επιβύωςησ, αφετϋρου δε την ανθρώπινη υποςτόριξη κατϊ τρόπο ενεργό. ύτιςη Ωτομα με ςοβαρϊ προβλόματα διαβύωςησ ΜΚΟ Διεύθυνςη Υυλόσ 68, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ Ψράριο λειτουργίασ

20 7 Όνομα φορέα Κάριτασ Ελλάσ Η Κάριτασ εύναι αναγνωριςμϋνο Υιλανθρωπικό ωματεύο τησ Καθολικόσ Εκκληςύασ, μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα και Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη. Λειτουργεύ ςτην Ελλϊδα με ϋδρα την Αθόνα από το 1981 και τελεύ υπό την αιγύδα τησ Ιερϊσ υνόδου τησ Καθολικόσ Ιεραρχύασ τησ Ελλϊδοσ. Η Κάριτασ Ελλάσ αποτελεύ μϋλοσ τησ Κάριτασ Ευρώπη που εδρεύει ςτισ Βρυξϋλλεσ και καλύπτει όλα τα Ευρωπαώκϊ κρϊτη. Εθνικϋσ Κϊριτασ λειτουργούν ςε 155 κρϊτη ς όλο τον κόςμο υπό την εποπτεύα τησ Διεθνούσ Κϊριτασ που εδρεύει ςτην Ρώμη. Οικονομικϊ βοηθόματα Ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ, όπωσ ϊποροι, και πρόςφυγεσ με ςκοπό την αξιοπρεπό διαβύωςη ό τον επαναπατριςμό τουσ ΜΚΟ Τλικό υποςτόριξη προςφύγων Διεύθυνςη Καποδιςτρύου 52, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ Ψράριο λειτουργίασ

21 8 Όνομα φορέα Γραμμή Ζωήσ Η Γραμμή Ζωήσ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωςη που δραςτηριοποιείται για πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Ιδρύθηκε το 2006 από μύα ομϊδα ανθρώπων με επιςτημονικό γνώςη και εμπειρύα ςτο χώρο τησ κοινωνικόσ μϋριμνασ, τησ ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ, ευαιςθητοποιημϋνουσ από τα υπϊρχοντα προβλόματα ςτην οργανωμϋνη και ουςιαςτικό ςτόριξη των ηλικιωμϋνων. Ϊχει προγρϊμματα δρϊςησ για παροχό φροντύδασ, προςταςύασ και αςφϊλειασ ςτουσ ηλικιωμϋνουσ, ςυνεργαζόμενη με τισ Διευθύνςεισ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ των Δόμων. Οι υπηρεςύεσ παρϋχονται δωρεϊν ςε όλουσ τουσ ηλικιωμϋνουσ (65 ετών και ϊνω) ανεξϊρτητα από την οικονομικό ό την οικογενειακό τουσ κατϊςταςη. Ψςτόςο, υπηρεςύεσ ατομικόσ υγιεινόσ ςε μόνιμη ό περιοδικό βϊςη δύνεται προτεραιότητα ςε όςουσ ζουν μόνοι και το ειςόδημϊ τουσ δεν τουσ επιτρϋπει να εξαςφαλύςουν την απαιτούμενη αυτονομύα τουσ. ΜΚΟ κοινωνικό εργαςύα μϋςα την οικογϋνεια κοινωνικό εργαςύα με ϊτομα, ομϊδεσ και κοινότητα Διεύθυνςη Λουύζησ Ριανκούρ 26, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ Ψράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο

22 9 Όνομα φορέα «Ηλιαχτίδα» ύλλογοσ για το παιδί και την οικογένεια Η «ΗΛΙΑΦΣΙΔΑ» εύναι ύλλογοσ μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα που ιδρύθηκε ςτην αρχό του ϋτουσ Η ςτόριξη και ενύςχυςη των παιδιών προβληματικών οικογενειών, των απόρων παιδιών, των παιδιών με ειδικϋσ ανϊγκεσ καθώσ και των παιδιών εθνικών μειονοτότων με την παροχό κϊθε δυνατόσ βοόθειασ και υποςτόριξησ, ηθικόσ, οικονομικόσ και ψυχολογικόσ. Παιδιϊ προβληματικών οικογενειών, παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ, παιδιϊ μειονοτότων ΜΚΟ Διεύθυνςη Κοραό 33, , Ν. μύρνη τηλέφωνο ιςτότοποσ Ψράριο λειτουργίασ

23 10 Όνομα φορέα Πρυτανείον Ίδρυμα Αγάπησ Σο ΠΡΤΣΑΝΕΙΟΝ -άδρυμα Αγϊπησ, εύναι μια μη κερδοςκοπικό Ϊνωςη Προςώπων. τόχοι του Ιδρύματοσ εύναι η υλικό, ηθικό και ψυχολογικό βοόθεια ευπαθών κοινωνικών ομϊδων κϊθε ηλικύασ, με την δημιουργύα και λειτουργύα αυτοτελών μονϊδων βοόθειασ. κοπόσ η αποςυλοπούηςη και ενύςχυςη για πλόρη αποκατϊςταςη ενδεών ςυνανθρώπων. Τλικό υποςτόριξη απόρων, οικογενειών με χαμηλό ειςόδημα, ηλικιωμϋνων, φοιτητών με χαμηλό ειςόδημα Ωποροι, οικογϋνειεσ με χαμηλό ειςόδημα, ηλικιωμϋνοι, φοιτητϋσ με χαμηλό ειςόδημα ΜΚΟ Διεύθυνςη Καποδιςτρύου 115, Μοςχϊτο, τηλέφωνο ιςτότοποσ

24 11 Όνομα φορέα Αναπτυξιακή Κίνηςη Πολιτών 2 ου Διαμερίςματοσ Αθηνών (Α.ΚΙ.Β.Δ.Α.) Η Α.ΚΙ.Β.Δ.Α. δημιουργόθηκε με ςκοπό την επύλυςη των απλών καθημερινών προβλημϊτων του πολύτη. Ηθικό και υλικό ςτόριξη Ωτομα που χρειϊζονται βοόθεια ΜΚΟ Επανϋνταξη ςτον κοινωνικό ιςτό Ωτομα ειδικών κατηγοριών Διεύθυνςη Μελαντύασ 15, τηλέφωνο ιςτότοποσ

25 12 Όνομα φορέα Χ- POLIS Ο Μη Κυβερνητικόσ Οργανιςμόσ «Χ-Polis Ινςτιτούτο Χυχολογικήσ, Κοινωνικήσ και Πολιτιςμικήσ Ανάπτυξησ», ιδρύθηκε ςτην Αθήνα τον Δεκέμβριο του κοπόσ του Χ-Polis εύναι η ψυχο-κοινωνικό ενδυνϊμωςη και ςτόριξη κοινωνικϊ ευπαθών ομϊδων, μϋςα από την εφαρμογό καινοτόμων δι-επιςτημονικών προγραμμϊτων ϋρευνασ και παρϋμβαςησ. Οικονομικό και ψυχοκοινωνικό ςτόριξη Ωτομα με αναπτυξιακϋσ και ψυχικϋσ διαταραχϋσ και προβλόματα υγεύασ ΜΚΟ Διεύθυνςη Μαυρομιχϊλη 39 Σηλέφωνο Ιςτότοποσ Ψράριο λειτουργίασ

26 ΙΙΙ. Τπηρεςίεσ φιλοξενίασ ςτέγαςησ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕΓΑΗ ΓΙΑΣΡΟΊ ΣΟΤ ΚΌΜΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΩΜΕΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ»- Μ.Κ.Ο. ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε- ΊΔΡΤΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΨΥΨΝ ΚΑΙ ΒΑΡΤΚΟΨΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΑΣΖΗΚΤΡΙΑΚΕΙΟ ΊΔΡΤΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΑΙ 1 Όνομα φορέα Γιατροί του Κόςμου Η οργάνωςη Γιατροί του Κόςμου/ Medecins du Monde, ιδρύθηκε το 1980 ςτη Γαλλία. τόχοσ των Γιατρών του Κόςμου είναι η άμεςη και αποτελεςματική παροχή ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ ςε εκείνουσ που την έχουν περιςςότερο ανάγκη. Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τουσ είναι να κάνουν την υγεία βαςικό ανθρώπινο δικαίωμα. την Ελλϊδα, οι Γιατρού του Κόςμου δημιουργόθηκαν το Από τότε, ϋχουν πραγματοποιόςει δεκϊδεσ αποςτολϋσ ιατρικόσ και ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ, ςτο Ιρϊκ, το Λύβανο, το Αφγανιςτϊν, τη ρι Λϊνκα, το ουδϊν κ.α., ανταποκρινόμενοι ςε όλεσ τισ μεγϊλεσ κρύςεισ και τισ επεύγουςεσ ανϊγκεσ ςε χώρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου αλλϊ και ςτην Ελλϊδα ςτο πλευρό μεταναςτών, προςφύγων και, όςων δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτο ςύςτημα υγεύασ τησ χώρασ. Σο Πρόγραμμα, ςτεγϊζεται ςτο κεντρικό κτύριο των Γιατρών του Κόςμου, ϋχει δυναμικότητα 70 ατόμων, εύναι ομαδικόσ διαβύωςησ, 24ωρησ κϊλυψησ και παρϋχει φιλοξενύα από 2 μϋχρι 12 μόνεσ. φιλοξενούμενοι του Ξενώνα, όςο και όςων απευθύνονται ςε αυτόν μϋςω του Πολυιατρεύου. ΜΚΟ Διεύθυνςη απφούσ 12, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ Ψράριο λειτουργίασ 24 ώρεσ/ 24ωρο

27 2 Όνομα φορέα Εθνικό Κέντρο Ωμεςησ Κοινωνικήσ Βοήθειασ Σο Εθνικό Κϋντρο Ωμεςησ Κοινωνικόσ Βοόθειασ (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) εύναι ο κύριοσ Εθνικόσ ςυντονιςτικόσ φορϋασ ϊςκηςησ κοινωνικόσ πολιτικόσ και παροχόσ υπηρεςιών κοινωνικόσ φροντύδασ και κοινωνικόσ αλληλεγγύησ. Προςφϋρει υπηρεςύεσ ςε ευπαθεύσ ομϊδεσ πληθυςμού, όπωσ κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ και παιδιϊ, γυναύκεσ θύματα παρϊνομησ εμπορύασ και διακύνηςησ με ςκοπό τη ςεξουαλικό εκμετϊλλευςη, κλπ. Σο δύκτυο δομών του Ε.Κ.Α.Κ.Β. περιλαμβϊνει τουσ ξενώνεσ προςωρινόσ φιλοξενύασ όπου φιλοξενούνται γυναύκεσ θύματα παρϊνομησ εμπορύασ και διακύνηςησ με ςκοπό τη ςεξουαλικό εκμετϊλλευςη και γυναύκεσ κακοποιημϋνεσ με παιδιϊ, δύο ςτην Αττικό και ϋναν ςτη Θεςςαλονύκη, τα Κϋντρα Κοινωνικόσ τόριξησ (Κ.Κ..), οκτώ ςτην Αττικό και δύο ςτη Θεςςαλονύκη, την τηλεφωνικό γραμμό Ωμεςησ Κοινωνικόσ Βοόθειασ «197», την υπηρεςύα Ωμεςησ Κοινωνικόσ Παρϋμβαςησ και την υπηρεςύα Διαχεύριςησ Κρύςεων. Δημόςιοσ Υορϋασ Ξενώνεσ προςωρινόσ φιλοξενύασ γυναύκεσ θύματα παρϊνομησ εμπορύασ και διακύνηςησ με ςκοπό τη ςεξουαλικό εκμετϊλλευςη Κϋντρα Κοινωνικόσ τόριξησ (Κ.Κ..) γυναύκεσ κακοποιημϋνεσ με παιδιϊ Διεύθυνςη Βας. οφύασ 135& Ζαχϊρωφ, Αμπελόκηποι, Σηλέφωνο , Ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

28 3 Όνομα φορέα «Αλληλεγγύη»- Μ.Κ.Ο. Εκκληςίασ τησ Ελλάδασ H Mη Κυβερνητικό Οργϊνωςη «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε το 2002 με ςκοπό την υποςτόριξη των κοινωνικϊ αδύναμων ομϊδων ανεξαρτότωσ εθνικότητασ ό θρηςκεύματοσ. Εύναι αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα, που ςυγκροτεύται από δύο νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου: το Διορθόδοξο Κϋντρο τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ και την Ιερϊ Αρχιεπιςκοπό Αθηνών. Η «Αλληλεγγύη» υλοποιεύ ανθρωπιςτικό ϋργο ςε εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο. Η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ, ωσ ο αρχαιότεροσ φορϋασ ανθρωπιςτικού ϋργου ςτη χώρα, υποςτηρύζει την οργϊνωςη με το δύκτυο των εθελοντών που ςυςπειρώνει και με την εμπειρύα που ϋχει ςυγκεντρώςει από το κοινωνικό τησ ϋργο ϋωσ ςόμερα. Εύναι αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ τησ «Αλληλεγγύησ» και τησ Διεθνούσ Αναπτυξιακόσ υνεργαςύασ (Τ.Δ.Α.) του Τπουργεύου Εξωτερικών. Ξενώνασ «Μϋριμνα» δωρεϊν φιλοξενύα ςε ςυγγενεύσ και ςυνοδούσ αςθενών που νοςηλεύονται ςε νοςοκομεύα τησ Αττικόσ και προϋρχονται από την επαρχύα. Κϋντρο περύθαλψησ και φιλοξενύασ τετραπληγικών παιδιών «Πρόνοια» τετραπληγικϊ παιδιϊ άδρυμα Αςτϋγων «Ανακούφιςη» Ωςτεγοι Διεύθυνςη Κολοκυνθούσ &Λεωνύδου 34, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

29 4 Όνομα φορέα Δήμοσ Αθηναίων Ο Δόμοσ Αθηναύων λειτουργεύ από 1993 τον Ξενώνα Κακοποιημϋνων Γυναικών. Ο Ξενώνασ φιλοξενεύ γυναύκεσ θύματα κακοπούηςησ (εντόσ ό εκτόσ γϊμου) μαζύ με τα παιδιϊ τουσ και τουσ παρϋχει προςταςύα, αςφϊλεια, ψυχολογικό υποςτόριξη και κοινωνικό κϊλυψη. κοπόσ του Ξενώνα, πϋρα από την παροχό ϊμεςησ βοόθειασ, εύναι η αποτροπό χειρότερων καταςτϊςεων με ςοβαρότατεσ ςυνϋπειεσ για τισ ύδιεσ τισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ τουσ. Επιπλέον, ο Δήμοσ Αθηναίων, μέςω του Κέντρου Τποδοχήσ και Αλληλεγγύησ Δήμου Αθηναίων, (Κ.Τ.Α.Δ.Α) διαθέτει δύο ξενώνεσ ςτουσ οποίουσ παρέχεται βραχεία φιλοξενία ςε αςτέγουσ (3-6 μήνεσ) δυναμικότητασ 180 ατόμων. Η πληθυςμιακό ομϊδα που εξυπηρετεύται καλύπτει ϊτομα ηλικύασ ετών. Οι υπηρεςύεσ που παρϋχονται εύναι δωρεϊν και ύδιεσ για όλουσ. Ξενώνασ Κακοποιημϋνων Γυναικών. Ο Ξενώνασ φιλοξενεύ γυναύκεσ θύματα κακοπούηςησ (εντόσ ό εκτόσ γϊμου) μαζύ με τα παιδιϊ τουσ και τουσ παρϋχει προςταςύα, αςφϊλεια, ψυχολογικό υποςτόριξη και κοινωνικό κϊλυψη. Δύο ξενώνεσ αςτϋγων. Βραχεύα φιλοξενύα (3-6 μόνεσ) ςε 180 αςτϋγουσ. Κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ (μαζύ με τα παιδιϊ τουσ, αν υπϊρχουν). Η παραμονό τουσ κατϊ μϋςο όρο και βϊςει του Κανονιςμού Λειτουργύασ εύναι 20 ημϋρεσ ϋωσ 1 μόνα με προώπόθεςη την προςωπικό ςυνϋντευξη από την κοινωνικό υπηρεςύα και την προςκόμιςη ιατρικών εξετϊςεων. Ωςτεγοι Δημόςιοσ Υορϋασ Διεύθυνςη Σηλέφωνο Ιςτότοποσ Η Διεύθυνςη του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών είναι απόρρητη. Σην εποπτεύα του ξενώνα ϋχει το Γραφεύο Ιςότητασ του Δόμου Αθηναύων. Για τον Ξενώνα Αςτέγων: Κ.Τ.Α.Δ.Α.: οφοκλϋουσ 70 &Πειραιώσ 35, Σο Σηλέφωνο του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών είναι απόρρητο. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ η επικοινωνύα γύνεται μϋςω του Γραφεύου Ιςότητασ του Δόμου: Για τον Ξενώνα Αςτέγων: Κ.Τ.Α.Δ.Α: Για τον Ξενώνα Αςτϋγων: Για τον Ξενώνα Κακοποιημϋνων Γυναικών: 24 ώρεσ/ 24ωρο

30 5 Όνομα φορέα Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε- Ίδρυμα Πρόνοιασ Κωφών και Βαρυκόων Ελλάδασ Σο Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε ιδρύθηκε από το ύλλογο Προνούασ Κωφών και Βαρηκόων Ελλϊδοσ. κοπόσ του εύναι η φιλοξενύα κωφών και βαρηκόων νϋων τησ επαρχύασ κοινωνικϊ ευαύςθητων πληθυςμιακών ομϊδων, δύνοντϊσ τουσ την δυνατότητα να φοιτόςουν ςτα ειδικϊ ςχολεύα κωφών και βαρηκόων που λειτουργούν ςτην Αττικό. τόχοι του Ι.Π.Ε.Κ.Β.Ε εύναι η ψυχοκοινωνικό ςτόριξη των φιλοξενούμενων του για την ανϊπτυξη του πολιτιςτικού, μορφωτικού και κοινωνικού επιπϋδου τουσ, η ομαλό κοινωνικοπούηςη των φιλοξενούμενων και η καλύτερη δυνατό κοινωνικό ενςωμϊτωςό τουσ. Εύναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικού Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ) φιλανθρωπικού μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα. Διοικεύται από 5μελϋσ Διοικητικό υμβούλιο. Σρύα μϋλη του εκλϋγονται από τον ύλλογο Προνούασ Κωφών και Βαρηκόων Ελλϊδοσ και 2 μϋλη του διορύζονται με απόφαςη του Τπουργεύου Τγεύασ και Πρόνοιασ. φιλοξενύα κωφών και βαρηκόων νϋων τησ περιφϋρειασ Κωφού και βαρύκοοι νϋοι τησ ελληνικόσ περιφϋρειασ από ευαύςθητεσ κοινωνικϊ πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ Ν.Π.Ι.Δ Διεύθυνςη Μαβύλη 8, Δροςιϊ Αττικόσ τηλέφωνο ιςτότοποσ

31 6 Όνομα φορέα Φατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικήσ Προςταςίασ Τν Χαηδεθπξηάθεην ίδξπκα Παηδηθήο Πξνζηαζίαο είλαη από ηα παιαηόηεξα ζηελ Ειιάδα. Ιδξύζεθε ην 1889 κε ζθνπό ηελ πεξίζαιςε νξθαλώλ θαη άπνξσλ θνξηηζηώλ. Φηινμελεί θνξίηζηα από 6 εηώλ πξνεξρόκελα από νηθνγέλεηεο κε ζνβαξά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, πξνζθέξνληαο εθηόο από ζηέγε, θξνληίδα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, εμαηξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δπλαηόηεηεο θαη ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηελ πξόνδό ηνπο σο ελήιηθεο ζε κηα ζύγρξνλε θνηλσλία. Τν Χαηδεθπξηάθεην είλαη Ννκηθό Πξόζσπν Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Δ.) θαη δηνηθείηαη από 7κειέο Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εζεινληηθά. Επηθνπξηθά, ην έξγν ηνπ Δ.Σ, βνεζά ε 5κειήο Εθνξεία Κπξηώλ. Περύθαλψη και φιλοξενύα απόρων κοριτςιών Ωπορα κορύτςια από 6 ετών Ν.Π.Ι.Δ Διεύθυνςη Κλειςόβησ 18, Πειραιϊσ, τηλέφωνο , ιςτότοποσ

32 7 Όνομα φορέα Κλίμακα Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και εύναι ϋνασ Μη Κυβερνητικόσ Οργανιςμόσ, με δραςτηριότητεσ που ςτοχεύουν τόςο ςτην διϊθεςη υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ όςο και ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ ευϊλωτων ομϊδων πληθυςμού. Προςφϋρει υπηρεςύεσ ιατρικϋσ, ψυχοκοινωνικϋσ, ειδικόσ υποςτόριξησ και φροντύδασ ςε ϊτομα και ομϊδεσ ευπαθεύσ με πολλαπλϊ προβλόματα που χρόζουν ςυςτηματικόσ και ολοκληρωμϋνησ παρϋμβαςησ. υμβϊλλει ςτον περιοριςμό των ανιςοτότων, ςτισ ύςεσ ευκαιρύεσ πρόςβαςησ ςτα δημόςια αγαθϊ, ςτην αύξηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και αλληλεγγύησ, ςτην Ελλϊδα και ςε χώρεσ του εξωτερικού. Η ΚΛΙΜΑΚΑ εύναι αναγνωριςμϋνοσ φορϋασ από την Τ.Δ.Α. (Τπηρεςύα Διεθνούσ Αναπτυξιακόσ υνεργαςύασ) του Τπουργεύου Εξωτερικών και αναλαμβϊνει αποςτολϋσ αναπτυξιακόσ και ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ προσ τρύτεσ χώρεσ. Καταφύγιο «Φλόη». Σο καταφύγιο εύναι δυναμικότητασ 12 ατόμων Γυναύκεσ θύματα trafficking, ςυςτηματικόσ κακοπούηςησ, ενδοοικογενειακόσ βύασ, βαςανιςτηρύων και θύματα πολεμικών ςυγκρούςεων, μαζύ με τα παιδιϊ τουσ. ΜΚΟ

33 Ξενώνασ Χυχοκοινωνικόσ Αποκατϊςταςησ Υιλοξενεύ ϊτομα με ψυχικϋσ διαταραχϋσ και ςοβαρϊ ψυχοκοινωνικϊ προβλόματα για διαβύωςη, θεραπεύα και υποςτόριξη με ςκοπό την επύτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξϊρτητησ λειτουργύασ τουσ ςτην κοινότητα. ε ϋνα ξενώνα φιλοξενούνται ϊτομα που δεν ϋχουν οικογενειακό περιβϊλλον ό ϊτομα για τα οπούα κρύνεται ότι εύναι θεραπευτικό η προςωρινό απομϊκρυνςό τουσ από το περιβϊλλον τησ οικογϋνειϊσ τουσ ό που χρειϊζονται μια περύοδο προςαρμογόσ και επανεκπαύδευςησ για τη ζωό ςτην κοινότητα. Η δυναμικότητα ενόσ ξενώνα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα 15 ϊτομα. Οι ξενώνεσ διαβαθμύζονται, ανϊλογα με το χρόνο παραμονόσ των ενούκων ςε αυτούσ ςε βραχεύασ, μϋςησ και μακρϊσ διαρκεύασ παραμονόσ. Η υποςτόριξη των ξενώνων διαβαθμύζεται ανϊλογα με την παρουςύα του προςωπικού ςε αυτούσ με υψηλού βαθμού (24ωρη παρουςύα προςωπικού), μϋςου βαθμού (κατώτερη του 24ωρου παρουςύα προςωπικού) και χαμηλού βαθμού (περιοδικό παρακολούθηςη και υποςτόριξη ενούκων). Η λειτουργύα του ξενώνα εύναι ανοικτό ςτην κοινωνύα και προςομοιϊζει με οικογενειακό περιβϊλλον. Για αυτό το λόγο επιβϊλλεται η παρουςύα τουσ ςε περιοχϋσ κατοικύασ. Οικοτροφεύο- Μονϊδα Χυχοκοινωνικόσ Αποκατϊςταςησ υψηλού βαθμού προςταςύασ Υιλοξενύα για διαβύωςη, υποςτόριξη και θεραπεύα ατόμων με ψυχικϋσ διαταραχϋσ με ςκοπό να διαςφαλιςτεύ η παραμονό τουσ ςτην κοινότητα και η ςυνϋχιςη των ςχϋςεων αυτών των ατόμων με τη ζωό και τη δρϊςη τησ τοπικόσ κοινωνύασ. Ο αριθμόσ των ατόμων που φιλοξενούνται ςε ϋνα Οικοτροφεύο δεν μπορεύ να ξεπερνϊ τα 25 και μπορούν να εύναι εύτε ϊτομα που χρειϊζονται ψυχογηριατρικό φροντύδα εύτε ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη και δευτερογενεύσ ψυχικϋσ διαταραχϋσ εύτε, τϋλοσ, ϊτομα που μπορούν να ζουν ςτην κοινότητα αλλϊ επειδό ϋχουν χαμηλό βαθμό αυτοδυναμύασ ϋχουν ανϊγκη από μια ςτεγαςτικό δομό υψηλόσ προςταςύασ.

34 Προςτατευμϋνα Διαμερύςματαχώροι ςτϋγαςησ ςε πολυκατοικύεσ ό μονοκατοικύεσ Υιλοξενύα ατόμων με ψυχικϋσ διαταραχϋσ ό νοητικό υςτϋρηςη με δευτερογενεύσ ψυχικϋσ διαταραχϋσ τα οπούα ϋχουν αυξημϋνεσ αλλϊ όχι πλόρησ ικανότητεσ αυτοφροντύδασ και αυτοεξυπηρϋτηςησ. ε ϋνα προςτατευμϋνο διαμϋριςμα δεν μπορούν να διαμϋνουν περιςςότερα από ϋξι ϊτομα. Η ψυχοκοινωνικό φροντύδα που παρϋχεται ςε αυτϊ τα ϊτομα ϋχει ςκοπό την επύτευξη τησ μεγαλύτερησ δυνατόσ ανεξαρτηςύασ, αυτονομύασ και αποτελεςματικότητϊσ τουσ, ώςτε να λειτουργόςουν ςτην κοινότητα με επιτυχύα και ςτόχο την πλόρη αυτόνομη διαβύωςη. Διεύθυνςη Ευμολπιδών 30-32, Γκϊζι, τηλέφωνο ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

35 8 Όνομα φορέα ΙΑΙ Η Αςτικό Μη Κυβερνητικό Εταιρεύα (ΑμΚΕ) ΙΑΙ ξεκύνηςε τη δρϊςη τησ το 2005 με ςκοπό την προςφορϊ θεραπευτικών και ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ψυχοκοινωνικόσ φύςεωσ ςε ϊτομα που το ϋχουν ανϊγκη. Ϊχει αναπτύξει δύο δομϋσ, και πολλϋσ δραςτηριότητεσ, για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων ψυχοςωματικόσ υγεύασ του ατόμου και τησ οικογϋνειασ. τουσ ςτόχουσ τησ ΑμΚΕ ΙΑΙ περιλαμβϊνονται, μεταξύ ϊλλων η παροχό υπηρεςιών πρώιμησ διϊγνωςησ και θεραπεύασ των ενηλύκων και των οικογενειών τουσ, η οργϊνωςη και υλοπούηςη μονϊδων υποδοχόσ και παροχόσ επαρκούσ ψυχιατρικόσ φροντύδασ ςε ενόλικεσ με ψυχιατρικϋσ διαταραχϋσ, η οργϊνωςη και λειτουργύα υμβουλευτικόσ και Τποςτηρικτικόσ θεραπεύασ, η παροχό εξειδικευμϋνων ψυχιατρικών υπηρεςιών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβϊςεων, η πρόληψη και ευαιςθητοπούηςη τησ οικογϋνειασ ωσ προσ τισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ του ενόλικα, η οργϊνωςη και λειτουργύα ενδιϊμεςων δομών διϊγνωςησ και θεραπευτικόσ αντιμετώπιςησ ψυχικών διαταραχών και αποκατϊςταςησ ςτο επύπεδο τησ κοινότητασ, ο ςχεδιαςμόσ παρεμβϊςεων ςτην κοινότητα με ςτόχο την ευαιςθητοπούηςη τόςο ςε γενικϊ (κοινωνικό ευθύνη, κλπ) όςο και ςε εξειδικευμϋνα θϋματα (μετανϊςτευςη, ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ, κλπ), η λειτουργικό διαςύνδεςη με Πρωτοβϊθμιουσ και Δευτεροβϊθμιουσ φορεύσ υγεύασ (ΠΥΤ) ώςτε να διαςφαλιςτεύ η ςυνϋχεια τησ φροντύδασ μϋςω ςυγκρότηςησ του κοινοτικού δικτύου, η εκπαύδευςη επαγγελματιών Τγεύασ ςε θϋματα Χυχικόσ Τγεύασ και η διεξαγωγό ερευνητικών προγραμμϊτων. Κϋντρο Ημϋρασ «ΙΑΙ» Οικοτροφεύο «ΙΑΙ» Παροχό υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ ςε ενόλικουσ κατούκουσ του Νομού Αττικόσ οι οπούοι αντιμετωπύζουν θϋματα ψυχικόσ αςθϋνειασ και διαβιούν εκτόσ αςύλου, εύτε ςε προςτατευμϋνεσ δομϋσ (οικοτροφεύα, διαμερύςματα και ξενώνεσ), εύτε ζουν με την οικογϋνεια τουσ. Υιλοξενύα 15 ατόμων που υπόρξαν χρόνιοι τρόφιμοι του ψυχιατρικού Νοςοκομεύου Αττικόσ «Δρομοκαiτειο». ΑμΚΕ Διεύθυνςη τηλέφωνο ιςτότοποσ Οικοτροφείο «ΙΑΙ»: Ζυμπαρϊκη 45, Αγ. Νικόλαοσ, Κϊτω Πατόςια, Κέντρο Ημέρασ «ΙΑΙ»: Πατηςύων 68 &Κότςικα 2, Πλ. Βικτωρύασ, Οικοτροφείο «ΙΑΙ»: Κέντρο Ημέρασ «ΙΑΙ»: ώρεσ/ 24ωρο

36 ΙV. Τπηρεςίεσ ςυμβουλευτικήσ, δικτύωςησ και νομικήσ προςταςίασ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ, ΔΙΚΣΤΨΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Εργατοώπαλληλικό Κέντρο Αθηνών Ϊνωςη Μεταναςτών Ελλάδασ Γενική υνομοςπονδία Εργατών Ελλάδασ (ΓΕΕ) P.R.A.K.S.I.S «ΑΡΙ»- Κοινωνική Οργάνωςη Τποςτήριξησ Νέων Δήμοσ Αθηναίων e-isotis Κέντρο Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ (ΚΕ.ΕΠ.Ε.Α) Α.με.Α «Ορίζοντεσ» «Φρυςαλλίσ-Κοντά ςτην Αναπηρία» Εταιρεία Κοινωνικήσ και Πολιτιςτικήσ τήριξησ Παλιννοςτούντων Ομογενών «Νόςτοσ» 50+ Ελλάσ 1 Όνομα φορέα Εργατοώπαλληλικό Κέντρο Αθηνών Σο Εργατοώπαλληλικό Κϋντρο Αθόνασ ιδρύθηκε το 1910 και αποτελεύ την μεγαλύτερη δευτεροβϊθμια ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη τησ χώρασ. Ο χώροσ δρϊςησ του εύναι το πολεοδομικό ςυγκρότημα τησ Αθόνασ. Απαρτύζεται από 453 Πρωτοβϊθμια ωματεύα μϋλη που εκπροςωπούν περύπου εργαζόμενουσ ςτην ευρύτερη περιοχό τησ Αθόνασ. Νομικό Τπηρεςύα Εργατικού Κϋντρου Αθόνασ. καθημερινό ενημϋρωςη και παροχό νομικών ςυμβουλών ςε εργαζομϋνουσ και ςωματεύα που αντιμετωπύζουν εργαςιακϊ και ςυνδικαλιςτικϊ προβλόματα. δικαςτηριακό αλληλεγγύη του ΕΚΑ προσ τα ωματεύα μϋλη του, με παρεμβϊςεισ ςτα δικαςτόρια. οργϊνωςη αρχεύου εργατικών νόμων, και διϊθεςό τουσ ςτουσ εργαζόμενουσ. εργαζόμενοι και ϊνεργοι ςυλλογικόσ φορϋασ

37 Διεύθυνςη 3ησ επτεμβρύου 48 Β Αθόνα Σηλέφωνο 210/ / Ιςτότοποσ 09:00-13:00

38 2 Όνομα φορέα Ϊνωςη Μεταναςτών Ελλάδασ H Ϊνωςη Μεταναςτών Ελλϊδασ εύναι μια ανεξϊρτητη, μη κυβερνητικό οργϊνωςη προβληματιςμού και δρϊςησ με ϋδρα την Αθόνα. Αφιερώνει τη δραςτηριότητϊ τησ ςτην ανϊλυςη τησ κύνηςησ των λαών προσ την Ελλϊδα και την Ευρώπη ενώ παρϊλληλα διευκολύνει τουσ μετανϊςτεσ να ενταχθούν ςτην ελληνικό πραγματικότητα με νόμιμο και αξιοπρεπό τρόπο. Για τη ςτόριξη των μεταναςτευτικών ομϊδων και των αιτούντων ϊςυλο η Ϊνωςη Μεταναςτών Ελλϊδοσ με τισ υπηρεςύεσ που διαθϋτει, όπωσ μεταξύ ϊλλων νομικό υπηρεςύα, κοινωνικό υπηρεςύα, τμόμα εκπαύδευςησ, κ.α, καθώσ και πολλούσ εθελοντϋσ τουσ υποβοηθϊ να θϋςουν με αξιοπρϋπεια τισ βϊςεισ για μια νϋα αςφαλό ζωό. Προτεραιότητα δύνεται ςε ευϊλωτεσ περιπτώςεισ, όπωσ αυτϋσ των αςυνόδευτων ανηλύκων, μονογονεώκών οικογενειών και θυμϊτων εμπορύασ ανθρώπων. Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου Παροχό νομικόσ ςυνδρομόσ ςε μετανϊςτεσ, αιτούντεσ ϊςυλο, πρόςφυγεσ. Μετανϊςτεσ, αιτούντεσ ϊςυλο, πρόςφυγεσ ΜΚΟ Νομικό εκπροςώπηςη προςφύγων, αιτούντων ϊςυλο και ατόμων που χρόζουν διεθνούσ προςταςύασ ενώπιον των ελληνικών Αρχών και Δικαςτηρύων. Αποςτολϋσ μελών του νομικού τμόματοσ και διερμηνϋων ςε ςημεύα ειςόδου προςφύγων (ακριτικϋσ περιοχϋσ) για ενημϋρωςη των Αρχών ςε θϋματα αςύλου και για παροχό νομικόσ ςυνδρομόσ ςε αιτούντεσ ϊςυλο. Διεύθυνςη Αχαρνών 155, τηλέφωνο , ιςτότοποσ

39 3 Όνομα φορέα Γενική υνομοςπονδία Εργατών Ελλάδασ (ΓΕΕ) Η ΓΕΕ, η ανώτατη ςυνδικαλιςτική οργάνωςη τησ χώρασ, έχοντασ ςτόχο την ολόπλευρη ςτήριξη του κόςμου τησ μιςθωτήσ εργαςίασ, δημιούργηςε από το 2000 το Κέντρο Πληροφόρηςησ Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α), για να πληροφορεί υπεύθυνα για εργαςιακά και αςφαλιςτικά θέματα, να ςτηρίζει ςυμβουλευτικά Εργαζόμενουσ και Ανέργουσ καθώσ και οικονομικούσ μετανάςτεσ τησ χώρασ. το ΚΕΠΕΑ λειτουργούν τμόματα εργαςιακών και νομικών θεμϊτων, αςφαλιςτικών θεμϊτων, μεταναςτών, πληροφόρηςησ ανϋργων και επιχειρόςεων, γραφεύο εύρεςησ εργαςύασ, ενώ ςυγκεντρώνονται ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για το εύδοσ των προβλημϊτων που απαςχολούν τουσ εργαζόμενουσ, το προφύλ των ανϋργων που ζητούν εργαςύα και των επιχειρόςεων που αναζητούν προςωπικό. Νομικό υποςτόριξη Εργαζόμενοι και ϊνεργοι, Ϊλληνεσ και αλλοδαπού και επιχειρόςεισ ΝΠΙΔ Πληροφόρηςη για τα εργαςιακϊ και αςφαλιςτικϊ δικαιώματα εργαζομϋνων και ανϋργων Γραφεύο εύρεςησ εργαςύασ Διεύθυνςη ΚΕ.Π.Ε.Α: Αινιανόσ 3 &Πατηςύων 69, τηλέφωνο ιςτότοποσ 9:00-19:30

40 4 Όνομα φορέα P.R.A.K.S.I.S Η P.R.A.K.S.I.S εύναι μια ανεξϊρτητη, Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη, που βαςικό ςτόχο ϋχει τη δημιουργύα, εφαρμογό και υλοπούηςη προγραμμϊτων ανθρωπιςτικόσ και ιατρικόσ δρϊςησ. Η οργϊνωςη απευθύνεται ςε κϊθε κοινωνικϊ αποκλειςμϋνη ομϊδα που δεν ϋχει πρόςβαςη ςε υπηρεςύεσ υγεύασ, κοινωνικόσ και νομικόσ υποςτόριξησ και διαθϋτει δύο Πολυώατρεύα ςτην Αθόνα και Θεςςαλονύκη. Ϋδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργύασ των Πολυώατρεύων διαπιςτώθηκε η ϋντονη ανϊγκη των μεταναςτών και των αιτούντων ϊςυλο/ προςφύγων για πληροφόρηςη και καθοδόγηςη όςον αφορϊ ςτισ διαδικαςύεσ νομιμοπούηςόσ τουσ. Για την αντιμετώπιςη τησ επιτακτικόσ αυτόσ ανϊγκησ, κρύθηκε απαραύτητη η δημιουργύα του Κϋντρου Πληροφόρηςησ-Τποςτόριξησ Μεταναςτών / Legal Information Center (L.I.C). Σο Κϋντρο λειτούργηςε για πρώτη φορϊ το 1998 ςτο Πολυώατρεύο τησ Αθόνασ, το οπούο επεκτϊθηκε τον επόμενο χρόνο και ςτη Θεςςαλονύκη. Σα τελευταύα χρόνια, η PRAKSIS, διαπιςτώνοντασ την ανϊγκη για παροχό υπηρεςιών και ςε ϊλλουσ πληθυςμούσ ϋχει επεκτεύνει τισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ τησ και ςε πληθυςμούσ πϋραν των μεταναςτών και των προςφύγων. Πλϋον, οι πληθυςμού που απευθύνονται ςτα μετονομαζόμενα πλϋον Κϋντρα Νομικόσ Αρωγόσ, προϋρχονται από κϊθε κοινωνικϊ ό οικονομικϊ αποκλειςμϋνη ομϊδα, όπωσ για παρϊδειγμα αποφυλακιςμϋνοι, αναςφϊλιςτοι, αθύγγανοι κλπ. Τπηρεςίεσ Πρόςβαςη είδοσ παρόχου Πληροφόρηςη, ενημϋρωςη και ςυμβουλϋσ για νομικϊ ζητόματα, διαδικαςύεσ και δικαιώματα (π.χ. διαδικαςύα νομιμοπούηςησ αλλοδαπών, ϋκδοςη ϊδειασ εργαςύασ κ.ϊ.) Κοινωνικϊ ό οικονομικϊ αποκλειςμϋνεσ ομϊδεσ, όπωσ μετανϊςτεσ, αιτούντεσ ϊςυλο, αθύγγανοι, αποφυλακιςμϋνοι, αναςφϊλιςτοι, κ.α ΜΚΟ Διαςύνδεςη με αρμόδιουσ και ειδικούσ φορεύσ (δημόςιουσ και ιδιωτικούσ) Τποςτόριξη και παρακολούθηςη των αιτημϊτων τουσ από εξειδικευμϋνα ςτελϋχη προκειμϋνου να ξεπερϊςουν τον «δαύδαλο» τησ γραφειοκρατύασ. Διεύθυνςη τουρνϊρη 57, τηλέφωνο ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

41 5 Όνομα φορέα «ΑΡΙ»- Κοινωνική Οργάνωςη Τποςτήριξησ Νέων Η ΑΡΙ εύναι μη κυβερνητικό οργϊνωςη εξειδικευμϋνη ςτην κοινωνικό υποςτόριξη των νϋων και ςτην προϊςπιςη των νεανικών δικαιωμϊτων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1992 και λειτουργεύ με κϋντρα ςτην Αθόνα, τη Θεςςαλονύκη, το Βόλο, τη Λϊριςα και την Καρδύτςα. Αποςτολό τησ ΑΡΙ εύναι η ανϊληψη δρϊςησ με ςτόχο την πρόληψη και καταπολϋμηςη του κοινωνικού αποκλειςμού των νϋων, με ϋμφαςη ςτισ ηλικύεσ 15 ϋωσ 21 χρονών. αυτό το πλαύςιο η ΑΡΙ αναπτύςςει πρότυπεσ μεθόδουσ και εργαλεύα υποςτόριξησ των νϋων, δημιουργεύ και ςυμμετϋχει ςε δύκτυα εθελοντιςμού και κοινωνικόσ αλληλεγγύησ, ςυνεργϊζεται με ιδιωτικούσ και δημόςιουσ φορεύσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό και προωθεύ θεςμικϋσ προτϊςεισ που αφορούν τη βελτύωςη τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ για τουσ νϋουσ. Γραφεύο ψυχοκοινωνικόσ ςτόριξησ: ειςαγωγικό ενημϋρωςη, ατομικό ςτόριξη και ςυμβουλευτικό, κοινωνικό πληροφόρηςη, ομϊδεσ επικοινωνύασ, παραπομπϋσ ςε ϊλλουσ ειδικούσ φορεύσ εκπαύδευςησ, πρόνοιασ και θεραπεύασ. Νϋοι (κυρύωσ από 15 ϋωσ 21 ετών) για την αποτροπό φαινομϋνων κοινωνικού αποκλειςμού. ΜΚΟ Γραφεύο εργαςύασ: επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, κύκλοι προετοιμαςύασ για την εργαςύα, παραπομπό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ, ςύνδεςη με Κϋντρα Προώθηςησ Απαςχόληςησ ΟΑΕΔ, αναζότηςη εργοδοτών, δημιουργύα δικτύου εργοδοτών, τοποθϋτηςη ςε απαςχόληςη, παρακολούθηςη υποςτόριξη τοποθετόςεων.

42 Γραφεύο νομικόσ ςυμβουλευτικόσ: παροχό νομικόσ πληροφόρηςησ και ςυμβουλευτικόσ, κύκλοι εκπαύδευςησ για τα δικαιώματα και τισ διακρύςεισ. Κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ για την απαςχόληςη των νϋων («ΥΜΠΡΑΞΗ»): κοινωνικό επιχεύρηςη με μϋλη νϋουσ ανϋργουσ, οι οπούοι δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ, νϋουσ επιςτόμονεσ που προτύθενται να ςτηρύξουν το ϋργο τησ επιχεύρηςησ και ευαιςθητοποιημϋνουσ πολύτεσ. Προγρϊμματα ανταλλαγόσ νϋων και εθελοντών ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ «YOUTH» και ςε δύκτυα που ϋχουν δημιουργηθεύ για την υποςτόριξη κοινωνικϊ αποκλειςμϋνων νϋων. Διεύθυνςη Δεριγνύ 28, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ 24 ώρεσ/ 24ωρο

43 6 Όνομα φορέα Δήμοσ Αθηναίων Ο Δόμοσ Αθηναύων μϋςω τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ και του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Αλλοδαπών τησ Διεύθυνςησ Αλλοδαπών φροντύζει για τη μελϋτη, κατϊρτιςη και παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ προγραμμϊτων κοινωνικόσ μϋριμνασ και προςταςύασ αλλοδαπών τησ Ε.Ε. και ϊλλων Διεθνών Οργανιςμών. Επύςησ παρϋχει ενημϋρωςη και ςυμβουλϋσ ςε θϋματα καθημερινόσ δραςτηριότητασ και γενικότερησ ςτϊςησ ζωόσ των αλλοδαπών βοηθώντασ την όςο το δυνατό ομαλότερη ϋνταξη τουσ ςτην ελληνικό κοινωνύα. Ακόμη μϋςω τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Μϋριμνασ παρϋχει υποςτόριξη, ενημϋρωςη και ςυμβουλευτικό ςε ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ, όπωσ ϊνεργοι, ουςιοεξαρτώμενοι, ϊςτεγοι, κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ. Γραφεύο τόριξησ Ατόμων με Αναπηρύεσ Ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ, κακοποιημϋνεσ γυναύκεσ Δημόςιοσ Υορϋασ υμβουλευτικό και ενημϋρωςη, ψυχοκοινωνικό ςτόριξη αςτϋγων Χυχολογικό υποςτόριξη κακοποιημϋνων γυναικών Διεύθυνςη Διεύθυνςη Κοινωνικήσ Μέριμνασ: οφοκλϋουσ 70 &Πειραιώσ, τηλέφωνο ιςτότοποσ Ψρϊριο υπηρεςιών

44 7 Όνομα φορέα e-isotis Ο Οργανιςμόσ e-isotis (Information Society Open to ImpairmentS) ιδρύθηκε το 2004, ωσ μη κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ (ΝΠΙΔ) με ςκοπό να διευκολύνει την πρόςβαςη των ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ ςτην εκπαύδευςη, την επαγγελματικό αποκατϊςταςη και την κοινωνικό ζωό. Εδρεύει ςτην Αθόνα και διατηρεύ γραφεύο εκπροςώπηςησ ςτο Βϋλγιο. Οι υπηρεςύεσ παρϋχονται χωρύσ κόςτοσ για τα ΑμεΑ. Αξιολόγηςη τησ χρηςτικότητασ και τησ προςβαςιμότητασ προώόντων και υπηρεςιών για ΑμεΑ (πληροφορικό, τηλεπικοινωνύεσ, υποςτηρικτικό τεχνολογύα). ΑμΕΑ ΝΠΙΔ Παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών (νομικϊ θϋματα, ψυχολογικό υποςτόριξη, εξειδικευμϋνη πληροφόρηςη κ.α.) μϋςω διαδικτυακών πυλών, με τη χρόςη νϋων τεχνολογιών. Τποςτόριξη των ΑμεΑ ςτη εύρεςη εργαςύασ. Διεύθυνςη Κλυταιμνόςτρασ 40, Σηλέφωνο Ιςτότοποσ

45 8 Όνομα φορέα Κέντρο Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ (ΚΕ.ΕΠ.Ε.Α) Α.με.Α «Ορίζοντεσ» Σο ΚΕΠΕΑ "Ορύζοντεσ" (Κϋντρο Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ Παιδιών και Ενηλύκων ΑμεΑ) απευθύνεται ςε νϋουσ και νϋεσ ηλικύασ ετών με νοητικό υςτϋρηςη και όπιεσ διαταραχϋσ ςυμπεριφορϊσ και ςε ϊτομα με αυτιςμό μϋςησ ό υψηλόσ λειτουργικότητασ. Ιδρύθηκε το 1998 με την πρωτοβουλύα ομϊδασ γονϋων ατόμων με αναπηρύεσ. Εύναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικού Δικαύου μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα, ειδικώσ αναγνωριςμϋνο ωσ φιλανθρωπικό ςωματεύο. Επιδοτεύται μερικώσ και εποπτεύεται από το Τπουργεύο Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ. Προκατϊρτιςη ανϊπτυξη γνώςεων και δεξιοτότων ΑμεΑ ΝΠΙΔ Μη Κερδοςκοπικού Φαρακτόρα Πρόγραμμα κοινωνικοπούηςησ- Εκπαύδευςη ςε κοινωνικϋσ δεξιότητεσ, ςε δεξιότητεσ ςυνδιαλλαγόσ, πρόγραμμα κυκλοφοριακόσ αγωγόσ υμβουλευτικό τόριξη- Ομϊδεσ γονϋων 1 φορϊ το μόνα- υνεδρύεσ με ψυχολόγο Διεύθυνςη Λεωφόροσ Καλλιφρονϊ Σηλέφωνο Ιςτότοποσ 8:00-14:00

46 9 Όνομα φορέα «Φρυςαλλίσ-Κοντά ςτην Αναπηρία» Η «Φρυςαλλύσ - Κοντϊ ςτην Αναπηρύα» εύναι μύα αςτικό μη κερδοςκοπικό εθελοντικό εταιρύα με ϋδρα ςτην Αθόνα, Ελλϊδα, που εργϊζεται για την βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ ατόμων με αναπηρύα. Η «Φρυςαλλύσ - Κοντϊ ςτην Αναπηρύα» εργϊζεται ενϊντια ςτην διϊκριςη και τον αποκλειςμό που αντιμετωπύζουν τα ϊτομα με αναπηρύα ςε όλουσ τουσ κοινωνικούσ τομεύσ, ςτοχεύοντασ ςτην κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό τουσ ενςωμϊτωςη, προςφϋροντασ ευκαιρύεσ για δια βύου μϊθηςη, υποςτόριξη και γνώςη ςε νϋεσ τεχνολογύεσ. Η ομϊδα - ςτόχοσ αποτελεύται από ϊτομα με αναπηρύα, τισ οικογϋνειεσ τουσ καθώσ και από όςουσ ενδιαφϋρονται για την καθιϋρωςη καλών πρακτικών ςε θϋματα αναπηρύασ. υμβουλευτικό και ϋρευνα ςε θϋματα αναπηρύασ ΑμεΑ ΑΜΚΕ Παροχό ψυχολογικόσ υποςτόριξησ ςτα ϊτομα με αναπηρύα και τισ οικογϋνειεσ τουσ. υμβουλευτικό ςτην χρηςτικότητα και προςβαςιμότητα τεχνολογικών προώόντων και υπηρεςιών. Διεύθυνςη Βερανζϋρου 34, τηλέφωνο ιςτότοποσ

47 10 Όνομα φορέα Εταιρεία Κοινωνικήσ και Πολιτιςτικήσ τήριξησ Παλιννοςτούντων Ομογενών «Νόςτοσ» Η Εταιρεύα Κοινωνικόσ και Πολιτιςτικόσ τόριξησ Παλιννοςτούντων Ομογενών «Νόςτοσ» ιδρύθηκε το 1995 από την Ομοςπονδύα Ποντιακών ωματεύων Νότιασ Ελλϊδοσ και τοπικούσ ποντιακούσ ςυλλόγουσ. Η απόφαςη για τη δημιουργύα του προϋκυψε από την ανϊγκη να αντιμετωπιςθούν με ςυγκροτημϋνο και αποτελεςματικό τρόπο τα ϋντονα κοινωνικϊ και οικονομικϊ προβλόματα που αντιμετώπιζαν οι παλιννοςτούντεσ ομογενεύσ από την πρώην Ε...Δ. οι οπούοι την περύοδο εκεύνη ϋφθαναν μαζικϊ ςτην Ελλϊδα, ςτο πλαύςιο των γενικότερων ανακατατϊξεων που ςημειώνονται ςτην τότε οβιετικό Ϊνωςη. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ θαη ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε, ν θνξέαο επέθηεηλε ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θαη ζε άιιεο από ηηο ιεγόκελεο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ πνπ κε ζηόρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ηεο αλεξγίαο. Τποςτηρικτικϋσ και ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ Μακροχρόνια ϊνεργοι, παλιννοςτούντεσ, μετανϊςτεσ, αιτούντεσ ϊςυλο, μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ ΑΜΚΕ Σμόματα εκμϊθηςησ ελληνικών και απόκτηςησ βαςικών δεξιοτότων ςτουσ Ηλεκτρονικούσ Τπολογιςτϋσ Διεύθυνςη Μετςόβου 30 &Νοταρϊ τηλέφωνο , ιςτότοποσ 9:00-21:00

48 11 Όνομα φορέα 50+ Ελλάσ Η 50και Ελλϊσ εύναι ϋνασ μια κυβερνητικό και μη κερδοςκοπικό οργϊνωςη που ςτοχεύει ςτην βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των ατόμων ϊνω των 50 ςτην Ελλϊδα, ςε μια κοινωνύα ιςότητασ και μϋςα από δραςτηριότητεσ που αφορούν όλουσ τουσ τομεύσ τησ ζωόσ. ε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ κοινωνικούσ εταύρουσ, φροντύζει και υποςτηρύζει τα δικαιώματα τουσ ςτην ύςη και δύκαια μεταχεύριςη ςτην κοινωνύα, ςτην εργαςύα, ςτην υγεύα και ςτην ιατρικό περύθαλψη, ςτην διαςκϋδαςη, ςτην αυτονομύα και ςτην αξιοπρεπό διαβύωςη, ςτη ςυμμετοχό ςτισ αποφϊςεισ που παύρνονται, και ςτη χϊραξη κϊθε εύδουσ πολιτικόσ με επιπτώςεισ ςε αυτούσ. Η οργϊνωςη επύςησ προωθεύ τα ςυμφϋροντα και τισ ανϊγκεσ για υποςτόριξη των εξαρτημϋνων ηλικιωμϋνων ατόμων και τισ οικογϋνειεσ και επαγγελματύεσ που τουσ φροντύζουν. Προώθηςη των ςυμφερόντων και η υπερϊςπιςη των δικαιωμϊτων των ατόμων ϊνω των 50 ετών ςε εθνικό και ευρωπαώκό επύπεδο ϊτομα ϊνω των 50 ετών ΜΚΟ Πληροφόρηςη και επηρεαςμόσ τησ κυβερνητικόσ πολιτικόσ ϋναντι των ηλικιωμϋνων Διεύθυνςη Αντόνοροσ 16-18, τηλέφωνο , ιςτότοποσ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «Χαρτογράφηση Υπηρεσιών, Φορέων και Οργανώσεων για δράσεις κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Οικογζνειασ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Φρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 Γιατί η οικογζνεια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα Μουςική Μουςικό θεωρεύται

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ

Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ Γιώργοσ Αςημϋλλησ Επ. Καθηγητόσ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, Τμόμα Φυςικόσ Το Φωσ και η Εναςχόληςη με Αυτό...א ור-ו י ה י ; י ה י א ור, ו י אמ ר א לה ים......καì εἶπεν ὁ Θεόσ γενηθότω φῶσ καì

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: Κοινωνική πολιτική και Αλληλεγγύη «Ενεργητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα