" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB

2 Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων 90 µέλη (ιδ. & δηµ. Εργαστήρια) έτος ίδρυσης : Μέλος της EUROLAB (Ευρωπαϊκής Ενωσης Εργαστηρίων) - Μια αυτοτελής συνιστώσα της ποιότητας στη χώρα. - Εκπροσωπείται στο.σ. και στο συµβούλιο διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.., - στο συµβούλιο Τυποποίησης ΕΛΟΤ, στο ΕΣΠΑ - διοργανώνει σεµινάρια, συνέδρια (π.χ. Μετρολογίας κάθε διετία),... 2

3 Πρότυπα - ιεθνή -Εθνικά -Τα τεχνικά πρότυπα σχεδιάζονται, εκπονούνται, εγκρίνονται και εφαρµόζονται από χρήστες που κυµαίνονται από ιδιώτες έως εταιρίες, επαγγελµατικές ενώσεις και εθνικές κυβερνήσεις έως περιφερειακούς Φορείς. -Εκπονούνται δηµοκρατικά, µε την ευρύτερη δυνατή προοπτική, επιδιώκοντας να προσφέρουν το µεγαλύτερο καλό, στο µεγαλύτερο αριθµό. -Πρέπει να διατηρούν ένα βαθµό ευελιξίας και να είναι ανοικτά στην προσαρµογή, τον εκσυγχρονισµό και την βελτίωση, ακόµα και στην απόσυρση ή την αντικατάσταση όταν το απαιτούν οι µεταβαλλόµενες συνθήκες, οι τεχνολογίες ή οι αγορές. 3

4 Πρότυπα για εργαστήρια - οκιµών, - ιακριβώσεων, - Μετρήσεων. - ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: Γενικό πλαίσιο βάσης όλης της διαδικασίας αξιολόγησης. 4

5 Αλλα Πρότυπα -Μέθοδοι Ευρωπαϊκής και Αµερικανικής Φαρµακοποιϊας (για αναλύσεις φαρµάκων) -Μέθοδοι E.P.A. (Environmental Protection Agency)- Η.Π.Α. (για αναλύσεις ουσιών στο περιβάλλον) -Μέθοδοι F.D.A. (Food & Drug Administration) Η.Π.Α. (για αναλύσεις τροφίµων και φαρµάκων) -Μέθοδοι AFNOR, AOAC,... 5

6 Εκτός από Πρότυπα, τι; 1. Οδηγοί (Guides) Π.χ. ΕΛΟΤ ISO/IEC 43-1:1997 (αλλά και ILAC-G13:2000) οκιµή Ικανότητας είναι ο προσδιορισµόςτηςεπίδοσηςενός εργαστηρίου στην εκτέλεση δοκιµών / διακριβώσεων µέσω διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών. ιεργαστηριακή Σύγκριση είναι η οργάνωση, η εκτέλεση και η αξιολόγηση µίας δοκιµής / διακρίβωσης επί του αυτού ή οµοειδούς υπό δοκιµή / διακρίβωση αντικειµένου, από δύο ή περισσότερα εργαστήρια, σύµφωνα µε προκαθορισµένες συνθήκες Π.χ. ISO/IEC GUIDE 66 ιαπίστευση φορέων πιστοποίησης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 6

7 Εκτός από Πρότυπα, τι; 2. Κανονιστικές διατάξεις - Οδηγίες (Directives) π.χ. Οδηγίες 2002/69/ΕΚ και 2004/44/ΕΚ για τον προσδιορισµό διοξινών, Οδηγία 2004/16/ΕΚ για τον προσδιορισµό κασσίτερου σε κονσέρβες, Οδηγία 2003/78/ΕΚ για τον προσδιορισµό πατουλίνης, Κατευθυντήριες Οδηγίες π.χ. Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΣΥ σχετικά µε τηδειγµατοληψία, Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑ-04/10 σχετικά µε τη διαπίστευση εργαστηρίων για µικροβιολογικές δοκιµές σε δείγµατα νερού και τροφίµων,... 7

8 Εκτός από Πρότυπα, τι; 4. Κώδικες π.χ. Κώδικας τροφίµων και ποτών, Codex Alimentarius, 5. Μέθοδοι δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά κείµενα ή περιοδικά 6. Μέθοδοι καθοριζόµενες από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί 8

9 Μέθοδοι 1. Πρότυπες µέθοδοι Πρότυπες µέθοδοι θεωρούνται οι µέθοδοι ISO και οι µέθοδοι που προτείνονται από διεθνώς καθιερωµένους οργανισµούς (ASTM, AFNOR, EPA, AOAC, NCFA, IDF, ) 2. Τροποποιηµένες µέθοδοι Τροποποιηµένες µέθοδοι θεωρούνται µέθοδοι που στοχεύουν στην ανίχνευση του ίδιου αναλύτη και στο ίδιο υπόστρωµα (matrix), αλλά έχουν µικρές τροποποιήσεος σε σχέση µε την αντίστοιχη επίσηµη µέθοδο (αλλαγή σε µια θερµοκρασία, κτλ.). Επίσης ο συνδυασµός προτύπων µεθόδων, οδηγεί σε τροποποιηµένες µέθόδους, εκτός από την περίπτωση που η µέθοδος συµπληρώνεται ως προς την ταυτοποίησηήεπιβεβαίωσηαπόάλληπρότυπηµέθοδο. 9

10 Μέθοδοι 3. Εσωτερικά ανεπτυγµένες (in-house) µέθοδοι Mία µέθοδος που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από ένα εργαστήριο. 4. Ισοδύναµες µέθοδοι Θεωρούνται δύο ποσοτικές µέθοδοι όταν η µέση σχετική διαφορά των µετρήσεων µετά το στάδιο της επιβεβαίωσης βρεθεί «µη σηµαντική διαφορετική», σύµφωνα µε υπολογισµούς που καθορίζονται από το ISO

11 Χαρακτηριστικά Ποιότητας Αναλυτικών Μεθόδων (Ελληνική Ορολογία 2002/657/ΕΚ) -Accuracy: Ακρίβεια -Precision: Πιστότητα -Reproducibility: Αναπαραγωγιµότητα -Intra-laboratory: Ενδοεργαστηριακή -Inter-laboratory: ιεργαστηριακή -Ruggedness: Ανθεκτικότητα -Detectability: Ανιχνευσιµότητα -Detection Limit: Οριο ανίχνευσης -Quantitation Limit: Οριο Ποσοτικοποίησης -Trueness: Ορθότητα -Specificity / Selectivity: Ειδικότητα / Εκλεκτικότητα -Sensitivity: Ευαισθησία -Linearity: Γραµµικότητα -Repeatability: Επαναληψιµότητα -Working Range: περιοχή εργασίας 11

12 Επικύρωση / Επαλήθευση Αναλυτικών Μεθόδων -Επικύρωση (Validation): Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ποιότητας της µεθόδου µέσω πειραµατικής τεκµηρίωσης και η εξέταση της ανταπόκρισής της προς προδιαγραφές (specifications) για να αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται (fit for purpose). -Επαλήθευση (Verification): Επιβεβαίωση µέσω πειραµατικής τεκµηρίωσης ότι µια επικυρωµένη µέθοδος µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ποιότητας και χαρακτηριζόµενη ως κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο αναπτύχθηκε, εφαρµοζόµενη στο Εργαστήριο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται προς τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 12

13 Απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίου Μη Πρότυπες Μέθοδοι -πρέπει να ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ κατάλληλα πριν από τη χρήση, -πρέπει να υπολογίζεται η Αβεβαιότητα ή να υπάρχει διαδικασία εκτίµησης της αβεβαιότητας -πρέπει να ενηµερώνεται και να συµφωνεί ο πέλάτης 13

14 Απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίου Μη Πρότυπες Μέθοδοι Επικύρωση Επικυρώνονται: - Μη πρότυπες µέθοδοι, - Μέθοδοι που σχεδιάζονται από το Εργαστήριο (In house Methods) - Πρότυπες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται εκτός αντικειµένου - Ενισχυµένες και τροποποιηµένες πρότυπες µέθοδοι Εκταση επικύρωσης: Οσο είναι απαραίτητο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της δεδοµένης εφαρµογής ή του πεδίου εφαρµογής 14

15 Απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίου Μη Πρότυπες Μέθοδοι Επικύρωση Τεχνικές επικύρωσης : -Χρήση προτύπων αναφοράς ή υλικών αναφοράς, -Σύγκριση αποτελεσµάτων µε άλλες πρότυπες µεθόδους αναφοράς, - ιεργαστηριακές συγκρίσεις, -Συστηµατική αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν το αποτέλεσµα, -Αξιολόγηση αβεβαιότητας αποτελεσµάτων µε βάση τις θεωρητικές αρχές και πρακτική εµπειρία. 15

16 Απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίου Μη Πρότυπες Μέθοδοι Επικύρωση ιαδικασία επικύρωσης : -Περιγραφή απαιτήσεων (π.χ. Απαιτήσεις οδηγιών φορέων), -Πειραµατικός προσδιορισµός χαρακτηριστικών µαθόδου, -Ελεγχος ικανοποίησης (συµµόρφωσης) απαιτήσεων, - ήλωση Εγκυρότητας (καταλληλότητας για σκοπούµενη χρήση), -Τακτική ανασκόπηση για επαλήθευση συνεχούς ικανοποιήσεως απαιτήσεων του πελάτη. Επικύρωση είναι µια στάθµιση µεταξύ: κόστους, διακινδύνευσης και τεχνικών δυνατοτήτων. 16

17 Απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίου Μη Πρότυπες Μέθοδοι Επικύρωση Τεκµηρίωση : -Πρωτόκολλο (γραπτό και εγκεκριµένο πριν την έναρξη, περιλαµβάνει κριτήρια αποδοχής), - εδοµένα ελέγχου (test data), -Έκθεση (report) Πρέπει να υπάρχει ενιαίο σύστηµα αρίθµησης πρωτοκόλλων και εκθέσεων. Η επικυρωµένη µέθοδος ανταποκρίνεται στα κριτήρια αποδοχής του πρωτοκόλλου (ή όταν υπάρχει επαρκής δικαιολογία για το αντίθετο). 17

18 Απαιτήσεις διαπίστευσης εργαστηρίου Μη Πρότυπες Μέθοδοι Επικύρωση Ταξινόµηση : 4 κατηγορίες : 1. Έλεγχοι ταυτοποίησης (identification tests), 2. Ποσοτικοί προσδιορισµοί για την περιεκτικότητα προσµίξεων (qantitative measurements for impurity content), 3. Έλεγχοι ορίων για προσµίξεις (limit tests for impurities), 4. Ποσοτικοί προσδιορισµοί δραστικών ουσιών (assays). Η έκταση της επικύρωσης εξαρτάται από τον τύπο της µεθόδου. 18

19 " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα Ευχαριστώ για την προσοχή σας 19

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 15189 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΛΙΝΕΡΓ 01/02/30-01-2014 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΝΙΝΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 29-03-2006 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation Το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD 2006-07-04 ICS: 03.120.20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Χρήστος Κρούπης, MSc, PhD EurClinChem Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη ii Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη: Σύµφωνα µε το ISO/IEC 17025 (3): Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της εγκυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007 1/25 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 520/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

2004-12-21 ICS : 13.020.10

2004-12-21 ICS : 13.020.10 2004-12-21 ICS : 13.020.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του Environmental management systems Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα