7.1 Θεωρητική εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7.1 Θεωρητική εισαγωγή"

Transcript

1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch) RS, το D Flip-Flop, το JK Flip-Flop και η µετατροπή του JK σε T Flip-Flop. 7.1 Θεωρητική εισαγωγή Ακολουθιακά κυκλώµατα Η εκτέλεση διαδοχικών λειτουργιών απαιτεί τη δηµιουργία κυκλωµάτων που µπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες, στα ενδιάµεσα στάδια των λειτουργιών αυτών. Αυτού του τύπου τα κυκλώµατα ονοµάζονται ακολουθιακά. Στο σχ. 7.1 φαίνεται το σχηµατικό διάγραµµα ενός ακολουθιακού κυκλώµατος. Σχήµα 7.1: Σχηµατικό διάγραµµα ακολουθιακού κυκλώµατος Ένα ακολουθιακό κύκλωµα περιλαµβάνει συνδυαστικά κυκλώµατα και τουλάχιστον ένα στοιχείο µνήµης. Τα στοιχεία µνήµης είναι κυκλώµατα που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν πληροφορίες σε δυαδική µορφή. Οι αποθηκευµένες πληροφορίες, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, καθορίζουν την κατάσταση του ακολουθιακού κυκλώµατος τη δεδοµένη στιγµή. Το ακολουθιακό κύκλωµα λαµβάνει δυαδικές πληροφορίες-δεδοµένα µέσω των εισόδων του. Οι τιµές των εισόδων, σε συνδυασµό µε την παρούσα κατάσταση των στοιχείων µνήµης, καθορίζουν τις τιµές των εξόδων του κυκλώµατος και κατά συνέπεια και την επόµενη κατάσταση των στοιχείων µνήµης. ηλαδή, η κατάσταση ενός ακολουθιακού κυκλώµατος καθορίζεται από µια χρονική ακολουθία τιµών εισόδων, εσωτερικών καταστάσεων και εξόδων. Τα ακολουθιακά κυκλώµατα διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους, ανάλογα µε τις χρονικές στιγµές, κατά τις οποίες: (α) καθορίζονται οι τιµές των εισόδων και (β) αλλάζει η εσωτερική κατάσταση των κυκλωµάτων. Έτσι, ένα ακολουθιακό κύκλωµα µπορεί να είναι: Σύγχρονο: Η εφαρµογή της εισόδου, η εκτέλεση των λειτουργιών, η λήψη της εξόδου γίνεται σε καθορισµένες χρονικές στιγµές, µε τη λειτουργία ενός «παλµού ρολογιού» (βλ. σχ. 7.2). Ασύγχρονο: Οι αλλαγές κατάστασης δεν γίνονται σε καθορισµένους χρόνους αλλά σε τυχαίους χρόνους που καθορίζονται από το κύκλωµα και µόνο.

2 Σχήµα 7.2 Ο συγχρονισµός στα σύγχρονα κυκλώµατα επιτυγχάνεται µε χρήση περιοδικών παλµών ρολογιού. Η σχεδίαση ασύγχρονων κυκλωµάτων είναι δύσκολη, αφού η λειτουργία τους εξαρτάται απ την καθυστέρηση διάδοσης των σηµάτων µέσα στο κύκλωµα και απ τις χρονικές στιγµές µεταβολής των τιµών των εισόδων. Η επιλογή συνεπώς είναι η σχεδίαση σύγχρονων κυκλωµάτων, στα οποία ωστόσο περιέχονται και µονάδες που βασίζονται στην ασύγχρονη λογική. Τέτοιες δοµικές µονάδες είναι τα ασύγχρονα στοιχεία µνήµης που ονοµάζονται µανδαλωτές και αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση των flip-flop, που αποθηκεύουν πληροφορίες στα σύγχρονα κυκλώµατα. Τα σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώµατα που χρησιµοποιούν παλµούς ρολογιού ως εισόδους στα στοιχεία µνήµης ονοµάζονται χρονιζόµενα ακολουθιακά κυκλώµατα. Οι τιµές των εξόδων των στοιχείων µνήµης (δηλ. της κατάστασής τους) µπορούν να µεταβάλλονται µόνο κατά τη διάρκεια εφαρµογής των παλµών. Όταν δεν υπάρχει παλµός ρολογιού, οι τιµές των εξόδων δεν αλλάζουν, ακόµα και αν οι τιµές των εισόδων µεταβληθούν. Τα στοιχεία µνήµης ονοµάζονται flip-flop και είναι διατάξεις που µπορούν να αποθηκεύουν 1 bit δυαδικών δεδοµένων (σχήµα 7.3). Σχήµα 7.3: Σχηµατικό διάγραµµα σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώµατος Ένα flip-flop διαθέτει µία ή δύο εξόδους. Η µία αντιστοιχεί στην κανονική τιµή του bit που αποθηκεύεται, ενώ η δεύτερη έξοδος είναι «προαιρετική» και αντιστοιχεί στο συµπλήρωµα της τιµής του αποθηκευµένου bit Μανδαλωτής SR Είναι ένα κύκλωµα που αποτελείται από δύο πύλες NOR, που συνδυάζονται όπως φαίνεται στο σχ. 7.4 Ο µανδαλωτής έχει δύο εισόδους, που χαρακτηρίζονται ως S (set) και R (reset), καθώς και δύο αξιοποιήσιµες εξόδους, που καθορίζουν την κατάσταση του κυκλώµατος. Η κατάσταση Q = 1και Q = 0, του µανδαλω- Σχήµα 7.4 Μανδαλωτής SR τή χαρακτηρίζεται ως κατάσταση set. µε πύλες NOR. Η κατάσταση Q = 0 και Q = 1, του µανδαλωτή χαρακτηρίζεται ως κατάσταση reset. Οι έξοδοι είναι η µία συµπλήρωµα της άλλης. Όταν και οι δύο είσοδοι πάρουν την

3 τιµή 1 ταυτόχρονα, τότε προκύπτει µία µη-επιτρεπτή κατάσταση. Η λειτουργία του µανδαλωτή περιγράφεται στον Πίνακα 7.1 Πίνακας 7.1 Λειτουργία του µανδαλωτή SR Είσοδοι Έξοδοι Κατάσταση Set 1 0 Store Reset 0 1 Store 1 1 Μη-επιτρεπτή Μανδαλωτής S R Είναι ένα κύκλωµα που αποτελείται από δύο πύλες NAND, που συνδυάζονται όπως φαίνεται στο σχ. 7.5 Ο πίνακας λειτουργίας του κυκλώµατος είναι ο Πίνακας 7.2. Σχήµα 7.5 Μανδαλωτής S R. Πίνακας 7.2 Λειτουργία του µανδαλωτή S R Είσοδοι Έξοδοι Κατάσταση Set Store 1 1 Reset Store 1 1 Μη-επιτρεπτή Χρονιζόµενος µανδαλωτής SR Η λειτουργία του βασικού κυκλώµατος του µανδαλωτή SR µπορεί να τροποποιηθεί, µε χρήση µιας πρόσθετης εισόδου ελέγχου (παλµός ρολογιού), που καθορίζει το πότε µεταβάλλεται η κατάστασή του. Το σχηµατικό διάγραµµα του κυκλώµατος φαίνεται στο σχήµα 7.6. Ο πίνακας λειτουργίας του είναι ο Πίνακας 7.3 Σχήµα 7.6 Χρονιζόµενος µανδαλωτής SR Πίνακας 7.3 Λειτουργία του χρονιζόµενου µανδαλωτή SR Είσοδοι Έξοδοι C Κατάσταση 0 X X Q Q Store 1 Q Q Store Reset Set Μη-επιτρεπτή

4 Όταν και οι τρεις είσοδοι βρεθούν στην τιµή 1, οι τιµές των εισόδων του βασικού µανδαλωτή γίνονται 0. Αυτό οδηγεί σε µη-επιτρεπτή κατάσταση, αφού και οι δύο έξοδοι παίρνουν τιµή D Flip-Flop Ένας τρόπος να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς λόγω της µηεπιτρεπτής κατάστασης στον µανδαλωτή SR είναι να διασφαλιστεί ότι οι είσοδοι S και R δεν θα παίρνουν την τιµή 1 ταυτόχρονα. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση του D flip-flop (σχ. 7.7). Σχήµα 7.7 D flip-flop Το κύκλωµα έχει µόνο δύο εισόδους: την D (data) και την C (control). Η τιµή της εισόδου D γίνεται αντιληπτή όταν C = 1. Όταν D = 1, η έξοδος Q παίρνει την τιµή 1, οπότε το κύκλωµα βρίσκεται σε κατάσταση set. Όταν D = 0, η έξοδος Q παίρνει τιµή 0, οπότε το κύκλωµα µεταβαίνει σε κατάσταση reset (Πίνακας 7.4) D Flip-Flop Πίνακας 7.4 Λειτουργία του µανδαλωτή D Είσοδοι C D 0 X Store 1, Reset 1 1 1, Set Επόµενη κατάσταση της εξόδου Q Το ολοκληρωµένο κύκλωµα που θα χρησιµοποιηθεί στο εργαστήριο είναι το 7474, που περιέχει δύο ακµοπυροδότητα (θετικής ακµής) D flip-flop. Κάθε flip-flop διαθέτει εισόδους D (data), C (clock), set και reset, καθώς και δύο εξόδους, συµπληρωµατικές µεταξύ τους. Οι είσοδοι λειτουργούν ανεξάρτητα απ την είσοδο του ρολογιού. Όταν οι είσοδοι set και reset βρίσκονται σε τιµή 1, η τιµή της εισόδου D οδηγείται στις εξόδους Q, Q, κατά τη µετάβαση του παλµού ρολογιού απ το 0 στο 1 (θετική ακµή). Η τιµή της εισόδου πρέπει να είναι καθορισµένη πριν τη µετάβαση του παλµού, ώστε να λειτουργήσει σωστά το κύκλωµα (σχ. 7.8). Σχήµα 7.8 D flip-flop(ολοκληρωµένο 7474) και περιγραφή των ακροδεκτών

5 7.1.5 JK Flip-Flop Το JK flip-flop έχει δύο εισόδους, την J (set) και την K (reset). Αποτελεί τροποποίηση του µανδαλωτή SR, χωρίς να οδηγεί σε µη-επιτρεπτή κατάσταση (σχ. 7.9). Η παρουσία των πυλών AND διασφαλίζει το ότι η είσοδος J επιδρά µόνον όταν το κύκλωµα βρίσκεται σε κατάσταση reset, ενώ η K µόνον όταν βρίσκεται σε κατάσταση set. Με άλλα λόγια, οι δύο είσοδοι δεν µπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Σχήµα 7.9 JK flip-flop Όταν το κύκλωµα βρίσκεται σε κατάσταση set ( Q = 1 και Q = 0), η είσοδος J «αδρανοποιείται», λόγω του Q = 0, που σηµαίνει ότι η κάτω AND δίνει έξοδο 0 και η αντίστοιχη NOR δεν αλλάζει κατάσταση. Απ την άλλη, όταν το κύκλωµα βρίσκεται σε κατάσταση reset ( Q = 0 και Q = 1) αδρανοποιείται η είσοδος K. Όταν J = K = 1: Αν το κύκλωµα βρίσκεται σε κατάσταση set ( Q = 1 και Q = 0), η είσοδος J «αδρανοποιείται», οπότε, στον επόµενο παλµό ρολογιού, η πάνω πύλη AND θα έχει εισόδους Q = K = C = 1, άρα θα δώσει έξοδο 1 και η πάνω NOR θα δώσει έξοδο Q = 0. ηλαδή το κύκλωµα θα µεταβεί σε κατάσταση reset ( Q = 0 και Q = 1). Αντίστροφα, όταν το κύκλωµα βρίσκεται σε κατάσταση reset ( Q = 0 και Q = 1), η Κ «αδρανοποιείται» και στον επόµενο παλµό, το κύκλωµα µεταβαίνει σε κατάσταση set ( Q = 1και Q = 0). Ο πίνακας 7.5 είναι ο πίνακας λειτουργίας ενός JK flip-flop. Ο πίνακας αναφέρεται στη λειτουργία του κυκλώµατος, κατά την εφαρµογή παλµού ρολογιού. Η κατάσταση Q είναι η παρούσα κατάσταση του κυκλώµατος και η Q(t+1), η κατάσταση στην οποία µεταβαίνει. Πίνακας 7.5 Λειτουργία του JK flip-flop Q J K Q(t+1)

6 JK Flip-Flop Το ολοκληρωµένο κύκλωµα που θα χρησιµοποιηθεί στο εργαστήριο είναι το (σχ. 7.10), που περιέχει δύο ακµοπυροδότητα JK flip-flop. Κάθε flip-flop διαθέτει εισόδους J, K, C (clock), set και clear, καθώς και δύο εξόδους, συµπληρωµατικές µεταξύ τους. Όταν ο παλµός µεταβαίνει από 0 σε 1, οι είσοδοι ενεργοποιούνται και τα δεδοµένα γίνονται «αντιληπτά». Οι τιµές των εισόδων J, K µπορούν να µεταβάλλονται όταν ο παλµός είναι σε τιµή 1. Τα δεδοµένα αυτά µεταφέρονται στην έξοδο, κατά την αρνητική ακµή του παλµού. Σχήµα 7.10 JK flip-flop(ολοκληρωµένο 74112) και περιγραφή των ακροδεκτών T Flip-Flop Πρόκειται για Παραλλαγή του JK flip-flop, όπου οι είσοδοι J και K έχουν γίνει µία (σχ. 7.11). Η ονοµασία Τ flip-flop προέρχεται από τη δυνατότητα του flip-flop να αντιστρέφεται (toggle), δηλαδή να αλλάζει κατάσταση. Σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται το flip-flop, όταν έλθει ο παλµός του ρολογιού ενώ Τ=1 πηγαίνει στη συµπληρωµατική κατάσταση. Όταν Τ=0, Q(t+1)=Q, δηλαδή η επόµενη κατάσταση είναι ίδια µε την παρούσα και καµιά αλλαγή δε συµβαίνει. Σχήµα 7.10 Τ flip-flop Πίνακας 7.6 Λειτουργία του Τ flip-flop Q Τ Q(t+1)

7 7.2 Εργαστηριακό µέρος Υλοποίηση του µανδαλωτή SR µε πύλες NAND (IC 7400) 1. Κατασκευάστε στο raster το πιο κάτω κύκλωµα και συµπλρώστε τον αντίστοιχο πίνακα αλήθειας: Περιγραφή της κατάστασης 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το επόµενο κύκλωµα του χρονιζόµενου µανδαλωτή SR. C= Περιγραφή της κατάστασης C= Περιγραφή της κατάστασης Τι συµπέρασµα βγάζετε µελετώντας τα αποτελέσµατα των δύο πινάκων;

8 7.2.2 Μελέτη του D flip-flop (IC 7474) Θα χρησιµοποιήσετε µόνο το ένα από τα δύο flip-flop, που περιλαµβάνει το ολοκληρωµένο. 1. Τοποθετήστε το ολοκληρωµένο κύκλωµα στο raster και συνδέστε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας και γείωσης. 2. Χρησιµοποιήστε τις εξόδους Q 0, Q0. 3. Στους ακροδέκτες SD0, RD0 δώστε τιµή 1. Λόγω του ότι οι είσοδοι SD0, RD0 είναι active low θα χρησιµοποιηθούν δύο πύλες NOT (7404), όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Φέρτε το κύκλωµα σε κατάσταση set: Με τον ακροδέκτη RD0 να παραµένει σε τιµή 1 δώστε στον SD0 τιµή 0 και πάλι 1. Βεβαιωθείτε ότι οι τιµές στις εξόδους είναι: Q = 1, Q= 0 και ότι SD0=RD0=1. 4. ώστε στις εισόδους D0 (data) και CP0 (clock) τιµή Με D0=0 δώστε CP0=1. 6. ώστε D0=1 και CP0=0. 7. ώστε πάλι CP0=1. Συµπληρώστε τον πίνακα λειτουργίας του D flip-flop µε βάση τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω. SD0 RD0 D0 CP0 Q0 Q Μελέτη του JK flip-flop (IC 74112) Θα χρησιµοποιήσετε µόνο το ένα από τα δύο flip-flop, που περιλαµβάνει το ολοκληρωµένο. 1. Τοποθετήστε το ολοκληρωµένο κύκλωµα στο raster και συνδέστε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας και γείωσης. 2. Χρησιµοποιήστε τις εξόδους 1 Q, 1Q. Στους ακροδέκτες 1CLR, 1PR δώστε τιµή 1. Λόγω του ότι οι είσοδοι 1CLR, 1PR είναι active low θα χρησιµοποιηθούν δύο πύλες NOT (7404), όπως φαίνεται στο διάγραµµα. Φέρτε το κύκλωµα σε κατάσταση set: Με τον ακροδέκτη 1CLR να παραµένει σε τιµή 1 δώστε στον 1PR τιµή 0 και πάλι 1. Βεβαιωθείτε ότι οι τιµές στις εξόδους είναι: Q = 1, Q= 0 και ότι 1PR =1CLR =1. 3. Συµπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα λειτουργίας του κυκλώµατος.

9 CLR PR J K CK Q Q 0 1 X X X 1 0 X X X X X X X X Μετατροπή του JK flip-flop (IC 74112), σε T flip-flop. Το JK flip-flop µετατρέπεται σε Τ flip-flop όταν οι δύο είσοδοί του παίρνουν την ίδια τιµή. Κατασκευάστε το πιο κάτω κύκλωµα και συµπληρώστε τον πίνακα λειτουργίας του. CLR PR Τ CK Q X

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΑΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΙ ΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/03/09 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ i ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 24 25 Ηµεροµηνία Εξέτασης 29.6.25 Χρόνος Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΡΟΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM)

Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM) 1 of 6 16/12/2003 9:23 µµ ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2003 Τµ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM) 12-15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

VHDL Introduction. Subtitle

VHDL Introduction. Subtitle VHDL Introduction Subtitle Getting Started VHDL means Very Hard Difficult Language That s a lie!!! τα αρχικά VHDL είναι συντομογραφία του VHSIC Hardware Description Language, ενώ το VHSIC αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 Βασικές Έννοιες Ψηφιακών Κυκλωµάτων.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης Πίνακας Περιεχοµένων. 1.1 Ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα....2

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR Σκοπός: Να επαληθευτούν πειραµατικά οι πίνακες αληθείας των λογικών πυλών OR, NOR, XOR. Να δειχτεί ότι η πύλη NOR είναι οικουµενική.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός Μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ / ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα