4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τεύχος Β)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τεύχος Β)"

Transcript

1 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τεύχος Β) «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ - Κωδικός Αναφοράς 5367» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τεύχος Β) 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ Περιγραφή Επιµέτρηση - Πληρωµή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή Επιµέτρηση - Πληρωµή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή Επιµέτρηση - Πληρωµή ΑΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή Επιµέτρηση - Πληρωµή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ Βάθος γεωτρήσεως Σήµανση και εξάρτηση γεώτρησης Επιµέτρηση - Πληρωµή...8 3

4 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών καλύπτουν γενικά τις απαιτήσεις της Ε.Ο.Α.Ε. για την εκτέλεση πλωτών γεωερευνητικών και συναφών εργασιών για τη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του υπεδάφους για το Έργο: «Μελέτες υποδοµών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», τµήµα ED02. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 2.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει την απαιτούµενη άδεια προκειµένου να πραγµατοποιήσει την έρευνα σε κάθε συγκεκριµένη θέση. Αµέσως µόλις ο Ανάδοχος λάβει γνώση σχετικά µε τις θέσεις εκτέλεσης των ερευνών, θα πρέπει να επικοινωνήσει µε τους αρµόδιους φορείς ( ηµοτική Αρχή, Λιµεναρχείο, ΟΚΩ, ιδιώτες κλπ) προκειµένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγγραφη άδεια σχετικά µε την ακριβή θέση, το βάθος και την επιφάνεια κατάληψης, καθώς και την χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα αρχίσει τις οποιεσδήποτε εργασίες και ιδιαιτέρως την εγκατάσταση του πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος και θα εκτελεί τις γεωερευνητικές εργασίες µόνον εφόσον έχει εξασφαλίσει τις απαιτούµενες άδειες (π.χ. νηολόγηση πλωτού). Ο Ανάδοχος θα χωροθετήσει επί τόπου τις θέσεις των προς εκτέλεση ερευνών (γεώτρηση, πενετροµέτρηση κτλ.) και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εισκόµιση πλωτού µέσου και γεωερευνητικού εξοπλισµού. Η εισκόµιση επί τόπου του έργου του γεωτρητικού και λοιπού συναφούς εξοπλισµού για τη διάτρηση, δειγµατοληψία και εκτέλεση επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής και η άµεση έναρξη των εργασιών θα γίνεται µέσα σε δύο (2) εβδοµάδες από την έγγραφη εντολή της ΕΟΑΕ. 4

5 3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 3.1 ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ Άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.1 ΕΟΑΕ Περιγραφή Η εργασία αφορά τη µεταφορά του συνόλου των πλωτών µέσων που θα απαιτηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των θαλάσσιων ερευνών και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µπορούν να περιλαµβάνουν πλωτό γερανό, κατάλληλο σάτι, φορτηγίδα αυτοκινούµενη ή µη, σχεδία συναρµολογούµενη, σκάφος ρυµούλκισης ή οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο ναυπήγηµα της επιλογής του Αναδόχου και κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ο.Α.Ε. Στα πλωτά µέσα θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνεται και µηχανοκίνητη λέµβος ή άλλο κατάλληλο µέσο µεταφοράς προσωπικού και υλικών από και προς τις θέσεις των ερευνών. Κάθε πλωτό µέσο θα πρέπει να είναι επανδρωµένο µε την προβλεπόµενη από το νηολόγιό του σύνθεση, να είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα και προβλεπόµενα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, σωστικά µέσα και µέσα σηµάνσεως. Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει επί τόπου του έργου τον απαραίτητο πλωτό εξοπλισµό, θα προβεί στην απαιτούµενη αγκύρωσή του µε ασφαλή τρόπο και σε ασφαλή θέση αγκυροβολίας και θα προβεί σε όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει επίσης την αποθήκευση υλικών, ανταλλακτικών ή άλλων ειδών κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τον Επιβλέποντα. Μετά την περάτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος θα αποκοµίσει όλο τον εξοπλισµό. Θα αποµακρύνει επίσης τυχόν κατάλοιπα υλικών που δεν χρησιµοποιήθηκαν καθώς και απορρίµµατα, άχρηστα υλικά και πέτρες. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ρίψη απορριµµάτων, πετρελαίου, λιπαντικών και άλλων ουσιών εντός της θάλασσας Επιµέτρηση - Πληρωµή Η επιµέτρηση - πληρωµή της εισκόµισης και αποκόµισης του συνόλου των πλωτών µέσων (άρθρο Ν.Τ.1 ΕΟΑΕ) σε θέση ασφαλούς αγκυροβολίας της επιλογής και ευθύνης του Αναδόχου, ευρισκόµενης σε ακτίνα µέχρι 3ν. µίλια περί τη θέση της πρώτης έρευνας, γίνεται ανά τεµάχιο. Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει κάθε δαπάνη για την εισκόµιση και αποκόµιση ενός πλωτού µέσου, την τυχόν συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του πλωτού, την αγκύρωση σε ασφαλή θέση (ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσης), τη φόρτωση, εκφόρτωση, στερέωση και αποµάκρυνση του γεωτρητικού και λοιπού εξοπλισµού επί του πλωτού µέσου, µαζί µε τις πάσης φύσεως συµπληρωµατικές και επί µέρους κατασκευές και υλικά που πιθανόν να απαιτηθούν (πατάρια, δάπεδα εργασίας κ.ά.). Τέλος στη δαπάνη περιλαµβάνονται καθ όλον το χρόνο της εισκόµισης συναρµολόγησης αποσυναρµολόγησης - αποκόµισης και προετοιµασίας του γεωτρητικού εξοπλισµού, τα µισθώµατα και ασφάλιστρα των πλωτών µέσων, κάθε δαπάνη µεταφοράς, ναύλων ή λιµενικών τελών, τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής, σταλιών και καθυστερήσεων λόγω καιρικών συνθηκών, ζηµιών ή άλλων αιτιών. Σηµειώνεται ότι η δαπάνη είναι ανεξάρτητη του τόπου προελεύσεως και του τελικού προορισµού των πλωτών µέσων, καθώς και του τρόπου κινήσεώς τους (χερσαία ή θαλάσσια µεταφορά) και επιµετράται κατά το ήµισυ άµα τη ολοκληρώσει στη θέση ασφαλούς αγκυροβολίας στη περιοχή του έργου, όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών, µετά τις οποίες καθίσταται δυνατή η έναρξη των θαλάσσιων ερευνών και κατά το έτερο ήµισυ µε την αποκόµιση των πλωτών µέσων, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 5

6 3.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.2 ΕΟΑΕ Περιγραφή Η εργασία αφορά τη µετακίνηση του πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος από µία θέση γεώτρησης (ή πενετροµέτρησης) σε άλλη θέση καθώς και από και προς την εγγύς του έργου θέση ασφαλούς αγκυροβολίας η απόσταση της οποίας δεν θα υπερβαίνει τα 3 ν. µίλια από τη θέση της πρώτης γεώτρησης (ή πενετροµέτρησης). Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη µετακίνηση του πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος από την ολοκληρωµένη γεώτρηση στην επόµενη γεώτρηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα, κατά τρόπο ικανοποιητικό. Ο βασικός πλωτός γεωτρητικός εξοπλισµός µε όλα τα εξαρτήµατά του θα πρέπει να είναι έτοιµος για άµεση χρήση στην επόµενη γεώτρηση, για διάτρηση και εκτέλεση όλων των εργασιών των σχετικών µε τη γεώτρηση Επιµέτρηση - Πληρωµή Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται µε βάση τις ώρες (άρθρο Ν.Τ.2 ΕΟΑΕ) πραγµατοποιηθείσας µετακίνησης και θα βασίζεται στο ηµερολόγιο του έργου και στα ηµερήσια δελτία γεωτρυπάνων στα οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται. Η δαπάνη περιλαµβάνει την προετοιµασία, µεταφορά και ασφαλή αγκυροβολία του πλωτού συγκροτήµατος καθώς και την προετοιµασία του γεωτρητικού εξοπλισµού, η οποία δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. Τέλος στη δαπάνη συµπεριλαµβάνονται µισθώµατα και ασφάλιστρα πλωτών µέσων και γεωτρητικού εξοπλισµού, τα πάσης φύσεως έξοδα κινήσεως, λειτουργίας, συντήρησης και τα λιµενικά τέλη. Καµία πληρωµή δεν θα γίνεται για µετακίνηση πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος από µια θέση γεώτρησης που απορρίφθηκε από τον Επιβλέποντα λόγω κακοτεχνιών, σε άλλη θέση όπου θα εκτελεστεί επαναληπτική γεώτρηση σε αντικατάσταση αυτής που απορρίφθηκε. 3.3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.3 ΕΟΑΕ Περιγραφή Η εργασία περιλαµβάνει την καθηµερινή παρουσία στο έργο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των θαλάσσιων γεωτρήσεων (ή πενετοµετρήσεων) των πλωτών µέσων τα οποία φέρουν γεωτρύπανο (ή πενετρόµετρο) και τον συναρτώµενο µε αυτά εξοπλισµό γεωτρητικού συγκροτήµατος και τα οποία είναι εφοδιασµένα µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και νηολόγησης Επιµέτρηση - Πληρωµή Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται µε βάση τις ώρες (άρθρο Ν.Τ.3 ΕΟΑΕ) παρουσίας του πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος στο έργο και συµπεριλαµβάνει το µίσθωµα και τα ασφάλιστρα του πλωτού µέσου για οκτάωρη απασχόληση, τα έξοδα συντήρησης, υλικά και ανταλλακτικά πάσης φύσεως, λιµενικά τέλη και γενικά και επισφαλή έξοδα του Αναδόχου. 6

7 3.4 ΑΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.4 ΕΟΑΕ Περιγραφή Ο Ανάδοχος θα δικαιούται αποζηµίωση για τον πλωτό γεωτρητικό εξοπλισµό που βρίσκεται σε αργία όταν: µια εργασία διακόπτεται µόνο για τη διευκόλυνση του Εργοδότη και για την οποία ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος και εάν η διακοπή αυτού του είδους υποχρεώνουν τον Ανάδοχο πέρα από κάθε αµφισβήτηση να κρατήσει τα µεγαλύτερα τµήµατα του εξοπλισµού του σε αργία µια εργασία διακόπτεται λόγω καθυστερηµένων οδηγιών από τον Εργοδότη αναφορικά µε τον ειδικό τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να εκτελεστεί µια τέτοια εργασία αφού πρώτα έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση από τον Ανάδοχο προς τον Εργοδότη, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, ειδικότερα δε λόγω κυµατικής κατάστασης θαλάσσης, η οποία καθιστά αδύνατη την εκτέλεση γεωτρήσεων (ή πενετοµετρήσεων) ή απαγορεύει τη διαδικασία µετακινήσεως του πλωτού συγκροτήµατος σε νέα θέση είτε τέλος επηρεάζει σηµαντικά την αξιοπιστία της δειγµατοληψίας και των επί τόπου δοκιµών, όπως αυτό θα ελεγχθεί και θα πιστοποιηθεί επί τόπου από τον Επιβλέπων Μηχανικό της Ε.Ο.Α.Ε. Εννοείται ότι αποζηµίωση λόγω αργίας εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση όπου η χρήση του γεωτρητικού εξοπλισµού προγραµµατίστηκε σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας και διακόπηκε από τον Επιβλέποντα, ο οποίος παρά την έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση δεν έδωσε τις αναγκαίες οδηγίες για τη συνέχιση της εργασίας. εν καταβάλλεται σταλία λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσηµες αργίες Επιµέτρηση - Πληρωµή Η επιµέτρηση - πληρωµή της αργίας πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος γίνεται ανά ώρα (άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.4 ΕΟΑΕ). Η τιµή καλύπτει οποιαδήποτε δαπάνη που έγινε από τον Ανάδοχο σε σχέση µε το χρόνο αργίας του εξοπλισµού του και του προσωπικού που χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισµό. Η τιµή συµπεριλαµβάνει την αργία του γεωτρυπάνου και του προσωπικού και δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. Οι ώρες αργίας θα πρέπει να αναγράφονται στα ηµερήσια δελτία και το ηµερολόγιο του έργου. Οι αργίες κάθε πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ώρες κάθε ηµέρα ανεξάρτητα από το εάν το συγκρότηµα εκτελούσε ηµερήσια εργασία που διαρκούσε περισσότερο από οκτώ (8) ώρες πριν από τη διακοπή. Σηµειώνεται ότι δεν θα πληρώνεται αποζηµίωση για τον χρόνο, κατά τον οποίο ο εξοπλισµός βρίσκεται σε αργία όταν διεξάγονται οποιεσδήποτε επί τόπου δοκιµές, εργασίες καθαρισµού γεώτρησης, εργασίες τσιµέντωσης της οπής, εργασίες εγκατάστασης γεωτεχνικών οργάνων, επιµετρήσεις ή εργασίες επιθεώρησης ή όταν ο εξοπλισµός µεταφέρεται στο εργοτάξιο, µετακινείται σε άλλη γεώτρηση, αποµακρύνεται από το εργοτάξιο ή βρίσκεται σε αργία για διευκόλυνση του Αναδόχου. 7

8 3.5 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ Άρθρο Τιµολογίου ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6, ΓΤΕ Βάθος γεωτρήσεως Το ενδεικτικό βάθος κάθε γεωτρήσεως καθορίζεται στο Πρόγραµµα Γεωερευνητικών Εργασιών και εξαρτάται από το είδος και το µέγεθος του έργου και τις γεωλογικές επί τόπου συνθήκες σε συνδυασµό µε τον σκοπό της προς εκτέλεση γεώτρησης. Το τελικό βάθος της γεωτρήσεως θα καθορίζεται κατά την πρόοδο της εργασίας από τον Μελετητή, µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα, ανάλογα µε τις συνθήκες υπεδάφους που συναντώνται κάθε φορά, όπως κατά τα λοιπά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεύχος Α. Σηµειώνεται ότι στη περίπτωση των θαλάσσιων γεωτρήσεων το βάθος της θάλασσας δεν προσµετράται στο βάθος της διάτρησης Σήµανση και εξάρτηση γεώτρησης Όταν τελειώνει η εκτέλεση µιας γεώτρησης και δεδοµένου ότι δεν θα γίνεται µόνιµη σήµανση της γεώτρησης µε την κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα στον πυθµένα ή σήµανση στην επιφάνεια της θάλασσας (χρήση σηµαδούρας), η τοπογραφική αποτύπωση της γεώτρησης θα γίνεται από τοπογραφικό συνεργείο πριν την µετακίνηση του πλωτού συγκροτήµατος σε άλλη θέση Επιµέτρηση - Πληρωµή Η επιµέτρηση πληρωµή της διάτρησης περιστροφικών γεωτρήσεων γίνεται µε βάση το µήκος των γεωτρήσεων που πραγµατικά εκτελέστηκε, ανάλογα µε το είδος του διατρηθέντος σχηµατισµού σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεύχος Α. Σηµειώνεται ότι στη περίπτωση των θαλάσσιων γεωτρήσεων το βάθος της θάλασσας δεν προσµετράται στο βάθος της διάτρησης. Η χωροθέτηση των γεωτρήσεων και η αποτύπωση της τελικής θέσης εκτέλεσής τους πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΕΟΑΕ Νο 2 (Τεχνικές Προδιαγραφές Τεύχος Α, παράγραφος 3.48). 8

9 Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Αλεξάνδρα Μάνου, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος MSc, /νση Σχεδιασµού Υποδοµών Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Τσιτώτας ιευθυντής Σχεδιασµού Υποδοµών Θεσσαλονίκης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε την 825/5/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Ζαφείριος Σακελλάρης Αντιπρόεδρος Σ Για τον «Ανάδοχο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 9

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4983" ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 19 / 15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.243,45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία Κοινοποίηση Εγγράφων...3 Άρθρο 3 Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Ε Σ Υ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του 75.000.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του 75.000. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός Τοµέας\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

.01 \2.01 ) : 1,17 ) :

.01 \2.01 ) : 1,17 ) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ήµος : ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

: « » & : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068

: «  » &  : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 39.987,00 σε ΕΥΡΩ

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισµού: 39.987,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Τσιµεντοστρώσεις δρόµων..χερσονήσου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: A.M.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε 04/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ..ΚΕΡΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ν ο 88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. του έργου ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ» ΤΣΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ» 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.315.000,00 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα