ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση με ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στύψιμο σε πλυντήριο ρούχων στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά. Τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης, στον Οδηγό εγκατάστασης και στον Πίνακα προγραμμάτων κατά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων. Φυλάσσετε τις παρούσες Οδηγίες χρήσης, τον Πίνακα προγραμμάτων και τον Οδηγό εγκατάστασης. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε άλλο άτομο, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να συνοδεύεται από τις Οδηγίες χρήσης, τον Πίνακα προγραμμάτων και τον Οδηγό εγκατάστασης. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 1. Οδηγίες για την ασφάλεια Το πλυντήριο ρούχων είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υγρά κοντά στη συσκευή. Το πλυντήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση του πλυντηρίου και κατανοούν τους κινδύνους οι οποίοι απορρέουν από τη χρήση του. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το πλυντήριο. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στο πλυντήριο δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς να υπάρχει επίβλεψη. Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία κάτω από τους 5 C. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο ρούχων σας, επικοινωνήστε πρώτα με το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο, για να βεβαιωθείτε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Η εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο εάν το στεγνωτήριο στερεωθεί πάνω στο πλυντήριο ρούχων με τη χρήση ενός κατάλληλου κιτ στοίβαξης που διατίθεται από το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο. Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να είναι πάντα δυνατή η πρόσβαση στο φις ή η αποσύνδεση της συσκευής από το κεντρικό δίκτυο μέσω ενός διπολικού διακόπτη. Κλείνετε τη βρύση όταν δεν χρησιμοποιείται. Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε το πλυντήριο ρούχων από το κεντρικό δίκτυο. Μην ασκείτε ποτέ δύναμη για να ανοίξετε την πόρτα και μη χρησιμοποιείτε την πόρτα ως στήριγμα. Εάν απαιτείται, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ίδιο καλώδιο που διατίθεται από το κέντρο σέρβις. Για αποφυγή κινδύνων το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το κέντρο σέρβις. EL 1

2 2. Συσκευασία Η συσκευασία είναι απόλυτα ανακυκλώσιμη και φέρει το σήμα της ανακύκλωσης. Τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη των υλικών συσκευασίας. 3. Απόρριψη συσκευασίας και απόσυρση παλαιών πλυντηρίων ρούχων Το πλυντήριο ρούχων είναι κατασκευασμένο από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η απόρριψη του πλυντηρίου ρούχων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων. Πριν από την απόσυρση, απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά το πλυντήριο ρούχων. Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικιακό απόρριμμα. Πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, τη συλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή με το κατάστημα πώλησης του προϊόντος. 4. Παγετός Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Εάν κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχει αδειάσει πλήρως το νερό από το πλυντήριο ρούχων μετά από κάθε πλύση: Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες εισαγωγής από τη βρύση νερού και περιμένετε μέχρι το νερό να αδειάσει πλήρως. Βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης από το σιφόνι ή το νιπτήρα και περιμένετε μέχρι το νερό να αδειάσει πλήρως. Αδειάστε το υπολειπόμενο νερό από το πλυντήριο ρούχων ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Απάντληση υπολειπόμενου νερού». Μετακινήστε τη συσκευή υπό κλίση προς τα εμπρός με τη βοήθεια δύο ατόμων, για να αδειάσει πλήρως το υπολειπόμενο νερό. 5. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα: Οδηγία για τη χαμηλή τάση 2006/95/ΕΚ Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/EΚ Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές σε ρούχα που οφείλονται σε ακατάλληλες ή εσφαλμένες οδηγίες φροντίδας που παρέχονται μαζί με τα ρούχα. EL 2

3 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1.Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων. Απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις ή στο τοπικό κατάστημα πώλησης. Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου. Εάν η συσκευή εκτέθηκε σε χαμηλές θερμοκρασίες πριν από την παράδοση, αφήστε την σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν από τη χρήση. 2. Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει μπουλόνια μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο εσωτερικό του κατά τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς. Μετά την αφαίρεσή τους, καλύψτε τα ανοίγματα με τα 4 παρεχόμενα πλαστικά καπάκια. 3. Εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα χειρισμού (εάν διατίθεται στο μοντέλο σας). Μετακινήστε τη συσκευή χωρίς να την ανασηκώσετε από την πάνω πλευρά. Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σε σταθερό, επίπεδο δάπεδο και, κατά προτίμηση, σε μια γωνία του δωματίου. Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και στηρίζονται στο δάπεδο. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι). Στην περίπτωση ξύλινων ή των γνωστών «πλωτών δαπέδων» (για παράδειγμα, ορισμένοι τύποι παρκέ ή επικολλητών δαπέδων), τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα φύλλο κόντρα πλακέ 60 x 60 εκ. πλάτος/βάθος και με πάχος τουλάχιστον 3 εκ., στερεωμένο στο δάπεδο. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση του πλυντηρίου ρούχων σας (εάν διατίθενται στο μοντέλο σας) δεν παρεμποδίζονται από χαλιά ή άλλα υλικά. 4. Εισαγωγή νερού Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες εισαγωγής νερού στην παροχή πόσιμου νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής επιχείρησης ύδρευσης. Για μοντέλα με μία βαλβίδα εισαγωγής: Κρύο νερό Για μοντέλα με δύο βαλβίδες εισαγωγής: Κρύο ΚΑΙ ζεστό νερό, ή μόνο κρύο νερό (βλ. ξεχωριστό Οδηγό εγκατάστασης). Βρύση νερού: Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με σπείρωμα 3/4'' Πίεση νερού (πίεση ροής): kpa (1-10 bar). Χρησιμοποιείτε μόνο καινούριους εύκαμπτους σωλήνες για τη σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων στην παροχή νερού. Οι μεταχειρισμένοι εύκαμπτοι σωλήνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά, αλλά να απορρίπτονται. Για μοντέλα με παροχή ζεστού νερού: Η θερμοκρασία εισαγωγής ζεστού νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 C. 5. Απάντληση Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο σιφόνι ή σε άλλη εκροή αποστράγγισης νερού (βλ. ξεχωριστό Οδηγό εγκατάστασης). Εάν το πλυντήριο ρούχων είναι συνδεδεμένο σε ένα ενσωματωμένο σύστημα αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει εξαερισμό, ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη πλήρωση και εκκένωση του νερού (φαινόμενο σιφονισμού). 6. Ηλεκτρική σύνδεση Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τυπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Τα στοιχεία σχετικά με την τάση, την κατανάλωση ρεύματος και τις απαιτήσεις προστασίας παρέχονται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο μέσω πρίζας με γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η γείωση του πλυντηρίου ρούχων είναι υποχρεωτική βάση της νομοθεσίας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή τραυματισμούς ατόμων ή ζώων λόγω μη τήρησης των οδηγιών που παρέχονται παραπάνω. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το κεντρικό δίκτυο. Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων, εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το κέντρο σέρβις. Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνεται μόνο από το κέντρο σέρβις. Όταν χρησιμοποιείτε ασφαλειοδιακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCCB), χρησιμοποιείτε μόνο μοντέλα με σήμανση. EL 3

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Ανάλογα με το μοντέλο: 1. Πάνω πλευρά 2. Πίνακας χειρισμού 3. Θήκη απορρυπαντικού 4. Ετικέτα σέρβις (στο εσωτερικό της πόρτας) 5. Πόρτα 6. Πρόσβαση στην αντλία με φίλτρο και εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης έκτακτης ανάγκης (εάν διατίθεται) πίσω από τη βάση 7. Ρυθμιζόμενα πόδια ΠΟΡΤΑ Για να ανοίξετε την πόρτα, κρατήστε τη λαβή της πόρτας και τραβήξτε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα πιέζοντάς την χωρίς υπερβολική δύναμη μέχρι να ασφαλίσει. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ ΠΛΥΣΗΣ Για να απομακρύνετε το νερό που ενδέχεται να έχει απομείνει στο πλυντήριο ρούχων μετά τους ελέγχους του κατασκευαστή, συνιστάται να πραγματοποιήσετε ένα σύντομο κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα. 1. Ανοίξτε τη βρύση. 2. Κλείστε την πόρτα. 3. Προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού (έως το 1/3 της συνιστώμενης ποσότητας από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού για ελαφρώς λερωμένα ρούχα) στο θάλαμο κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού. 4. Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Συνθετικά» στους 60 C (βλ. ξεχωριστό πίνακα προγραμμάτων). EL 4

5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ 1. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα εξής... Τύπος υφάσματος / σύμβολο ετικέτας φροντίδας Βαμβακερά ρούχα, ρούχα μεικτών ινών, ρούχα εύκολης φροντίδας/συνθετικά, μάλλινα ρούχα, ρούχα για πλύσιμο στο χέρι. Χρώμα Ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά. Πλένετε ξεχωριστά τα καινούρια χρωματιστά ρούχα. Μέγεθος Πλύνετε μαζί ρούχα διαφορετικών μεγεθών, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση της πλύσης και η κατανομή του φορτίου στον κάδο. Ευαίσθητα Πλύνετε ρούχα μικρού μεγέθους (π.χ. νάιλον κάλτσες, ζώνες, κ.λπ.) και ρούχα με γάντζους (π.χ. στηθόδεσμους) σε ένα σάκο ρούχων ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ. Αφαιρείτε πάντα τους κρίκους από τις κουρτίνες ή πλένετε τις κουρτίνες με κρίκους μέσα σε βαμβακερό σάκο. 2.Αδειάζετε όλες τις τσέπες Νομίσματα, παραμάνες, κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα σας, καθώς και στον κάδο και το θάλαμο της συσκευής. 3.Συνδετήρες Κλείνετε τα φερμουάρ, τα κουμπιά ή τους γάντζους. Οι λυμένες ζώνες ή κορδέλες πρέπει να δένονται μαζί. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά! Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (π.χ. νέφτι, βενζίνη) και μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχων υφάσματα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλυτικά ή εύφλεκτα υγρά. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ή/και πρόσθετα κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων οικιακής χρήσης. Τηρείτε τις συστάσεις που αναγράφονται στις ετικέτες των ρούχων. Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από: Τύπος υφάσματος Χρώμα Συνιστώμενη θερμοκρασία πλύσης Βαθμός και τύπος των λεκέδων Τύπος πλύσης Τύπος απορρυπαντικού Λευκά ανθεκτικά ρούχα Ισχυρά απορρυπαντικά με (κρύο - 95 C): Λευκά ευαίσθητα ρούχα (κρύο - 40 C): Ανοιχτόχρωμα / παστέλ χρώματα (κρύο - 60 C): Έντονα χρώματα (κρύο - 60 C): Μαύρα/σκούρα χρώματα (κρύο - 60 C): λευκαντικό Απαλά απορρυπαντικά με λευκαντικό ή/και οπτικά λαμπρυντικά Απορρυπαντικά με λευκαντικό ή/και οπτικά λαμπρυντικά Απορρυπαντικά για χρωματιστά ρούχα χωρίς λευκαντικά / οπτικά λαμπρυντικά Ειδικά απορρυπαντικά για μαύρα/σκούρα ρούχα EL 5 Αφαίρεση λεκέδων Οι λεκέδες από αίμα, γάλα, αυγά, κ.λπ. αφαιρούνται συνήθως κατά το στάδιο της αυτόματης δράσης των ενζύμων του προγράμματος. Για την αφαίρεση λεκέδων από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, γρασίδι και φρούτα κ.λπ., προσθέστε καθαριστικό λεκέδων στο θάλαμο κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού. Καθαρίστε εκ των προτέρων τους επίμονους λεκέδες με καθαριστικό λεκέδων, εάν είναι απαραίτητο. Βαφές και λευκαντικά Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές και λευκαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι βαφές ή τα λευκαντικά μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες στα πλαστικά και ελαστικά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων. Τοποθέτηση ρούχων 1. Ανοίξτε την πόρτα. 2. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα στον κάδο, χαλαρά, χωρίς να φορτώσετε υπερβολικά το πλυντήριο ρούχων. Τηρείτε τα μεγέθη φορτίου που αναφέρονται στον πίνακα προγραμμάτων. Σημειώσεις: Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του πλυντηρίου ρούχων, τα αποτελέσματα της πλύσης δεν θα είναι ικανοποιητικά και τα ρούχα θα τσαλακωθούν. 3. Κλείστε την πόρτα. Προσέξτε να μην μαγκώσει κανένα ρούχο ανάμεσα στην πόρτα και το λάστιχο της πόρτας. Για ρούχα που απαιτούν ειδική μεταχείριση (π.χ. μάλλινα ή μικροΐνες), συνιστάται η χρήση εξειδικευμένων απορρυπαντικών, προσθέτων ή προϊόντων προεργασίας για τους λεκέδες που διατίθενται στην αγορά. Ανατρέξτε στο internet στο σύνδεσμο για πιο αναλυτικές πληροφορίες. Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Πρόπλυση». Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά όταν επιλέγετε ετεροχρονισμένη έναρξη κύκλου / τέλος κύκλου (ανάλογα με το μοντέλο). Δοσολογία Ακολουθείτε τις συστάσεις δοσολογίας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Εξαρτώνται από: Το βαθμό και τύπο των λεκέδων Το μέγεθος του φορτίου πλύσης - πλήρες φορτίο: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού. - μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που χρησιμοποιείται για πλήρες φορτίο. - ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 κιλών): 1/2 της ποσότητας που χρησιμοποιείται για πλήρες φορτίο. Αν δεν υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένο φορτίο ρούχων στη συσκευασία του απορρυπαντικού: Οι κατασκευαστές απορρυπαντικών συνήθως αναφέρουν τη συνιστώμενη δοσολογία για πλύση 4,5 κιλών για απορρυπαντικό για δύσκολους λεκέδες και 2,5 κιλών για ευαίσθητο απορρυπαντικό. Η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης). Για μαλακό νερό απαιτείται λιγότερο απορρυπαντικό από ό,τι για σκληρό νερό.

6 Σημείωση: Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό υπερβολικού αφρού, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα της πλύσης. Εάν το πλυντήριο ρούχων εντοπίσει το σχηματισμό υπερβολικού αφρού, μπορεί να ακυρώσει το στύψιμο ή να αυξήσει τη διάρκεια του προγράμματος και να μειώσει την κατανάλωση νερού (βλ. επίσης παρατηρήσεις για το σχηματισμό αφρού στον «Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων»). Σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού τα ρούχα μπορεί να είναι γκρίζα ή μπορεί να σχηματιστούν εναποθέσεις αλάτων στο σύστημα θέρμανσης, στον κάδο και στους εύκαμπτους σωλήνες. Θήκες απορρυπαντικού και πρόσθετων Το συρτάρι απορρυπαντικού έχει τρεις θαλάμους (εικ. «A»). Θάλαμος κύριας πλύσης Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση Καθαριστικό λεκέδων Αποσκληρυντικό νερού Θάλαμος μαλακτικού Μαλακτικό Υγρή κόλλα Γεμίζετε τη θήκη για πρόσθετα μόνο έως την ένδειξη «MAX» (Μέγ.). Θάλαμος πρόπλυσης Απορρυπαντικό για την πρόπλυση Μαλακτικό ΜΟΝΟ όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Χρωματιστά 15 και άνω (αν διατίθεται) Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, κλείνετε τη θήκη αμέσως μετά την προσθήκη του απορρυπαντικού. Ένθετο για το θάλαμο κύριας πλύσης (εικ. Β - διατίθεται μόνο για μοντέλα πλυντηρίων ρούχων με την επιλογή «Χρωματιστά 15 και άνω»): Αυτό το ένθετο πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο θάλαμο κύριας πλύσης εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Χρωματιστά 15 και άνω» και πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το ένθετο είναι κατάλληλο μόνο για υγρά απορρυπαντικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για απορρυπαντικά σε σκόνη. Αν χρησιμοποιείτε πάντα υγρά απορρυπαντικά για την κύρια πλύση, μπορείτε να αφήσετε το ένθετο στο θάλαμο κύριας πλύσης ακόμη κι αν η επιλογή «Χρωματιστά 15 και άνω» δεν είναι ενεργοποιημένη. Πώς να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Χρωματιστά 15 και άνω» (αν διατίθεται): Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει Να προσθέσετε το ένθετο στο θάλαμο κύριας πλύσης μόνο αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση (εικ. C) Να ρίξετε το υγρό απορρυπαντικό στο ένθετο που βρίσκεται στο θάλαμο κύριας πλύσης (εικ. D). Αν χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη, μη χρησιμοποιήσετε το ένθετο. Ρίξτε τη σκόνη απευθείας στο θάλαμο κύριας πλύσης. Να ρίξετε υγρό μαλακτικό στο θάλαμο πρόπλυσης (εικ. E), σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία που αναφέρεται στο δοχείο του μαλακτικού. Αν θέλετε τα ρούχα σας να είναι απαλά, μπορείτε φυσικά να προσθέσετε επίσης υγρό μαλακτικό ρούχων στο θάλαμο μαλακτικού Α ( ) B C D E EL 6

7 Χρήση λευκαντικού με χλωρίνη Πλύνετε τα ρούχα σας στο επιθυμητό πρόγραμμα (βαμβακερά, συνθετικά), προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού με χλωρίνη στο θάλαμο του ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ (κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού). Αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο», ώστε να απομακρυνθούν τυχόν οσμές λευκαντικού που έχουν παραμείνει. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό. Μην προσθέτετε ποτέ ταυτόχρονα λευκαντικό με χλωρίνη και μαλακτικό στο θάλαμο μαλακτικού. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε λευκαντικά με βάση το οξυγόνο. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρήση κόλλας Επιλέξτε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο» και βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα στυψίματος έχει ρυθμιστεί στις 800 σ.α.λ. το μέγιστο. Ξεκινήστε το πρόγραμμα και τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, ώστε να μπορείτε να δείτε ένα τμήμα περίπου 3 εκ. του θαλάμου μαλακτικού. Προσθέστε το διάλυμα κόλλας που προετοιμάσατε στο θάλαμο μαλακτικού όταν το νερό τρέχει στη θήκη απορρυπαντικού. EL 7

8 ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ Συνιστάται να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο, ειδικά: Εάν ανάβει η ενδεικτική λυχνία «Καθαρισμός αντλίας». Εάν η συσκευή δεν αδειάζει σωστά το νερό ή εάν δεν στύβει τα ρούχα. Εάν το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού, πρέπει να αδειάζετε το υπολειπόμενο νερό μετά από κάθε πλύση, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυώσει πριν από την απάντληση της συσκευής. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. 2. Για να ανοίξετε τη βάση (ανάλογα με το μοντέλο): - Πιέστε προς τα κάτω τις γλωττίδες δεξιά και αριστερά (εάν διατίθενται), για να αποδεσμευτεί η βάση και να την αφαιρέσετε (εικόνα «A»). - Αφαιρέστε τη βάση χρησιμοποιώντας το ένθετο σιφονιού της θήκης απορρυπαντικού: Πιέστε προς τα κάτω τη μία πλευρά της βάσης με το χέρι σας, στη συνέχεια πιέστε το ένθετο σιφονιού στο κενό ανάμεσα στη βάση και τον μπροστινό πίνακα για να ανοίξετε τη βάση (εικόνα «B»). 3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κοντά στο πλυντήριο ρούχων. 4. Εάν το πλυντήριο ρούχων σας διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης έκτακτης ανάγκης: - Απαγκιστρώστε τον εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης έκτακτης ανάγκης. Αν δεν υπάρχει εύκαμπτος σωλήνας απάντλησης έκτακτης ανάγκης: Τοποθετήστε ένα φαρδύ, επίπεδο δοχείο κάτω από το φίλτρο (εικόνα «D»). Παραβλέψτε τα βήματα 5-8 και προχωρήστε στο βήμα Κρατήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα έκτακτης ανάγκης μέσα στο δοχείο και αφαιρέστε το πώμα (εικόνα «C»). 6. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το πώμα στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα (εικόνα «Ε»). 7. Επανατοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα έκτακτης ανάγκης (αν διατίθεται) στη θέση του. 8. Απλώστε ένα απορροφητικό βαμβακερό πανί (π.χ. πετσέτα) στο δάπεδο μπροστά από το φίλτρο. 9. Ανοίξτε αργά το φίλτρο περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα (εικόνα «F»). Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε πλήρως το φίλτρο και αφαιρέστε το. 10. Μόνο για την απάντληση υπολειπόμενου νερού: Μετακινήστε προσεκτικά τη συσκευή υπό κλίση προς τα εμπρός (με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου), για να απομακρυνθεί πλήρως το νερό που έχει απομείνει. 11. Μόνο για το πλύσιμο του φίλτρου: Καθαρίστε το φίλτρο και το θάλαμο φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι ο ρότορας της αντλίας στο θάλαμο φίλτρου κινείται ελεύθερα. 12. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και βιδώστε το δεξιόστροφα μέχρι τέρμα. 13. Προσθέστε περίπου 1 λίτρο νερού στη θήκη απορρυπαντικού, για να ενεργοποιήσετε ξανά το «Σύστημα Eco». Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια και ότι δεν τρέχει νερό. 14. Τοποθετήστε ξανά τη βάση (εικόνα «G»). Εάν απαιτείται, μετακινήστε το πλυντήριο ρούχων ελαφρώς υπό κλίση προς τα πίσω (με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου). 15. Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων στην πρίζα. Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για εκ νέου λειτουργία. EL 8 Α B C D E F G

9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξωτερικό συσκευής και πίνακας χειρισμού Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί. Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Εσωτερικό συσκευής Μετά από κάθε πλύση, αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για λίγη ώρα, ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν πλένετε ποτέ ή εάν πλένετε σπάνια τα ρούχα σας στους 95 C, συνιστάται να χρησιμοποιείτε περιστασιακά ένα πρόγραμμα 95 C χωρίς ρούχα, προσθέτοντας μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, ώστε να διατηρηθεί το Λάστιχο πόρτας Σκουπίζετε το λάστιχο της πόρτας μετά από κάθε πλύση με ένα απορροφητικό, βαμβακερό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο της πόρτας είναι απόλυτα στεγνό πριν κλείσετε την πόρτα του κενού πλυντηρίου ρούχων. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του λάστιχου της πόρτας. Φίλτρο Ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο (βλ. ενότητα «Απάντληση υπολειπόμενου νερού/καθαρισμός του φίλτρου»). εσωτερικό της συσκευής καθαρό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν διαλυτικά, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικούς παράγοντες γενικής χρήσης ή γυαλιού και εύφλεκτα υγρά. Μπορεί να βλάψουν τις πλαστικές επιφάνειες ή άλλα μέρη. Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού 1. Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι απορρυπαντικού μέχρι τέρμα. Πιέστε με το δάκτυλό σας στο κοίλο σημείο πάνω από την ένδειξη «PUSH» (Πιέστε) (εικ. «A»), για να αποδεσμευτεί το συρτάρι και τραβήξτε το μέχρι το τέρμα προς τα έξω. 2. Αφαιρέστε το σιφόνι από το θάλαμο μαλακτικού τραβώντας το προς τα πάνω (εικ. «Β»). Αν διατίθεται, αφαιρέστε επίσης το ένθετο για υγρό απορρυπαντικό από το θάλαμο κύριας πλύσης και αφαιρέστε το έγχρωμο τμήμα του σιφονιού (εικ. «C»). 3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό. 4. Καθαρίστε το διαμέρισμα της θήκης με ένα υγρό πανί. 5. Επανατοποθετήστε το σιφόνι στο θάλαμο μαλακτικού πιέζοντάς το προς τα κάτω μέχρι το τέρμα. Αν το πλυντήριο ρούχων διαθέτει ένθετο για υγρό απορρυπαντικό, προσθέστε ξανά το έγχρωμο τμήμα σιφονιού στο ένθετο. Στη συνέχεια πιέστε το συρτάρι απορρυπαντικού πίσω στο διαμέρισμα της θήκης απορρυπαντικού. Α B Εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού (εικόνα D, E ή F - ανάλογα με το μοντέλο) Ελέγχετε τακτικά για τυχόν αποσάθρωση και ρωγμές. Σε περίπτωση βλάβης, αντικαταστήστε τον με έναν καινούριο εύκαμπτο σωλήνα ίδιου τύπου, που διατίθεται από το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού του πλυντηρίου ρούχων αντιστοιχεί στο μοντέλο της εικόνας «E», ελέγχετε περιοδικά το παράθυρο ελέγχου της βαλβίδας ασφαλείας: Αν είναι κόκκινο, έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία waterstop και ο σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί από έναν καινούργιο από το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο. Αυτό το μοντέλο μπορεί να διαθέτει μοχλό απασφάλισης τον οποίο πρέπει να πιέσετε προς τα κάτω ενώ ξεβιδώνετε το σωλήνα. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής έχει διαφανή επικάλυψη εύκαμπτου σωλήνα (εικ. «F»), ελέγχετε τακτικά το χρώμα της. Εάν το χρώμα αρχίσει να γίνεται πιο έντονο τοπικά, ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να έχει διαρροή και πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο, για να προμηθευτείτε έναν ανταλλακτικό εύκαμπτο σωλήνα. Καθαρισμός του φίλτρου σήτας στους εύκαμπτους σωλήνες παροχής νερού 1. Κλείστε τη βρύση και χαλαρώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής στη βρύση. 2. Καθαρίστε το εσωτερικό φίλτρο σήτας και βιδώστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού στη βρύση. 3. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής στο πίσω μέρος του πλυντηρίου ρούχων. 4. Αφαιρέστε το φίλτρο σήτας από το πλυντήριο ρούχων με μια πένσα γενικής χρήσης και καθαρίστε το. 5. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο σήτας στη θέση του και βιδώστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής στη συσκευή. 6. Ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές. EL 9 C D E F Μοχλός απασφάλισης Παράθυρο ελέγχου

10 ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ Το πλυντήριο ρούχων σας διαθέτει διάφορες αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας. Οι λειτουργίες αυτές παρέχουν τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των βλαβών, ώστε το σύστημα ασφαλείας να παρέμβει κατάλληλα. Αυτές οι βλάβες είναι συχνά τόσο μικρές που μπορούν να αποκατασταθούν μέσα σε λίγα λεπτά. Πρόβλημα Η συσκευή δεν ξεκινά, καμία ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη Η συσκευή δεν ξεκινά παρόλο που πατήσατε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία «Έναρξη/Παύση» Η θήκη απορρυπαντικού περιέχει υπολείμματα απορρυπαντικού ή/και πρόσθετων Η συσκευή δονείται κατά τον κύκλο στυψίματος «Ανισορροπία κατά το στύψιμο» Η ένδειξη «Στύψιμο/ Απάντληση» στη γραμμή ροής προγράμματος αναβοσβήνει, ή αναβοσβήνει η ταχύτητα στυψίματος στην οθόνη, ή η λυχνία ένδειξης ταχύτητας στυψίματος αναβοσβήνει μετά το τέλος του προγράμματος (ανάλογα με το μοντέλο). Τα ρούχα είναι ακόμη πολύ υγρά. Τα αποτελέσματα του τελικού στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικά Αιτίες, λύσεις, συμβουλές Το φις δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. Η πρίζα ή η ασφάλεια δεν λειτουργεί σωστά (χρησιμοποιήστε ένα επιτραπέζιο φωτιστικό ή παρόμοια συσκευή για τον έλεγχο). Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Ασφάλεια για τα παιδιά/κλείδωμα κουμπιών» (εάν διατίθεται στο μοντέλο σας). Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά, πατήστε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά με το σύμβολο κλειδιού για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδιού στην οθόνη εξαφανίζεται και το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει. Ενεργοποιήθηκε η «Ακύρωση ξεβγάλματος». Πατήστε «Έναρξη/Παύση» για στύψιμο των ρούχων. Για απάντληση του νερού χωρίς στύψιμο, επιλέξτε το πρόγραμμα «Απάντληση» (αν διατίθεται) ή πατήστε το κουμπί «Επαναφορά/Απάντληση» για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα έχει μεταβληθεί - επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση». Το πρόγραμμα διακόπηκε και η πόρτα τελικά άνοιξε - κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί «Έναρξη/Παύση». Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας της συσκευής (βλ. «Ενδείξεις βλάβης» στον πίνακα προγραμμάτων). Η βρύση νερού δεν είναι ανοιχτή ή ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού είναι τσακισμένος ή φραγμένος (αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία «Κλειστή βρύση νερού»). Το παρεχόμενο νερό δεν είναι αρκετό. Τα φίλτρα σήτας της παροχής νερού μπορεί να είναι φραγμένα (βλ. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»). Τα μπουλόνια μεταφοράς δεν έχουν αφαιρεθεί. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς. Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη / δεν στηρίζεται σταθερά και στα τέσσερα πόδια (βλ. ξεχωριστό «Οδηγό εγκατάστασης»). Η ανισορροπία του φορτίου ρούχων κατά τη διάρκεια του στυψίματος απέτρεψε τη φάση στυψίματος έτσι ώστε να αποφευχθούν βλάβες στο πλυντήριο ρούχων. Για αυτό τα ρούχα είναι ακόμη πολύ υγρά. Αιτία της ανισορροπίας μπορεί να είναι: Μικρά φορτία ρούχων (αποτελούμενα μόνο από μερικά αρκετά μεγάλα ή απορροφητικά στοιχεία, π.χ. πετσέτες) ή από μεγάλα/βαριά στοιχεία. Αποφεύγετε κατά το δυνατό τα μικρά φορτία. Συνιστάται θερμά να προσθέτετε για πλύσιμο κι άλλα ρούχα διαφορετικών μεγεθών μαζί με ένα μεγάλο ή βαρύ στοιχείο πλύσης. Αν θέλετε να στύψετε την υγρή πλύση, προσθέστε περισσότερα στοιχεία διαφορετικών μεγεθών και στη συνέχεια επιλέξτε και εκκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα & Στύψιμο». Η ανισορροπία κατά τη διάρκεια του στυψίματος απέτρεψε τη φάση στυψίματος για λόγους προστασίας του πλυντηρίου ρούχων (βλ. «Ανισορροπία κατά το στύψιμο»). Δεν εκτελέστηκε στύψιμο λόγω σχηματισμού υπερβολικού αφρού. Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο». Αποφεύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού (βλ. «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ»). Το κουμπί «Στύψιμο» έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή ταχύτητα στυψίματος. EL 10

11 Πρόβλημα Το πλυντήριο ρούχων είναι ακινητοποιημένο για αρκετά λεπτά κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος. Το πρόγραμμα πλύσης δεν ολοκληρώνεται Υπολείμματα απορρυπαντικού στα ρούχα μετά την πλύση Η διάρκεια του προγράμματος είναι αρκετά μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στον «πίνακα προγραμμάτων» ή στην οθόνη (εάν διατίθεται) Αιτίες, λύσεις, συμβουλές Φυσιολογική λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων για βελτιστοποίηση της φάσης ξεβγάλματος. Η παύση αυτή μπορεί να οφείλεται στη χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού. Το πλυντήριο ρούχων διακόπτει αυτόματα το πρόγραμμα, ώστε να μειωθεί ο αφρός. Η παύση αυτή μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές μέχρι να μειωθεί επαρκώς ο αφρός, ώστε να συνεχιστεί ο κύκλος πλύσης. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει αφρός, θα ανάψει η κόκκινη ένδειξη «Σέρβις» και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο κωδικός «F18» ή «Fod» - στην περίπτωση αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες που αφορούν την ένδειξη «Σέρβις» στις επόμενες σελίδες. Τα λευκά υπολείμματα στα σκούρα υφάσματα προκαλούνται από τα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς φωσφορικά άλατα. - Αποφεύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό, ενεργοποιήστε την επιλογή «Εντατικό ξέβγαλμα», εάν είναι δυνατό, βουρτσίστε τα ρούχα. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων, ώστε να προσαρμόζεται σε παράγοντες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη διάρκεια του προγράμματος, όπως σχηματισμός υπερβολικού αφρού, ανισορροπία φορτίου λόγω ρούχων μεγάλου βάρους, παρατεταμένος χρόνος θέρμανσης λόγω χαμηλής θερμοκρασίας νερού εισαγωγής, κ.λπ. Επίσης, το σύστημα ανίχνευσης του πλυντηρίου ρούχων προσαρμόζει τη διάρκεια του προγράμματος στο μέγεθος του φορτίου πλύσης. Βάσει των παραγόντων αυτών, η διάρκεια υπολογίζεται ξανά κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ενημερώνεται, εάν απαιτείται. Κατά το διάστημα αυτό, στην οθόνη (εάν διατίθεται) εμφανίζεται μια κινούμενη ένδειξη. Για μικρά φορτία, ο χρόνος προγράμματος που αναγράφεται στον «πίνακα προγραμμάτων» μπορεί να μειωθεί κατά έως 50%. Περιγραφή ενδείξεων βλάβης Αναβοσβήνει η λυχνία ένδειξης βλάβης «Παροχή νερού κλειστή» «Καθαρισμός αντλίας» Περιγραφή Αιτίες Λύσεις Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν επαρκεί. Αναβοσβήνει η λυχνία «Έναρξη/Παύση». Ελέγξτε εάν: Εάν η βρύση νερού είναι τελείως ανοιχτή και εάν η πίεση της παροχής νερού είναι κατάλληλη. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού είναι τσακισμένος. Εάν το φίλτρο σήτας του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο (βλ. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»). Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού έχει παγώσει. Εάν το παράθυρο ελέγχου της βαλβίδας ασφαλείας του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι κόκκινο (εφόσον η συσκευή σας διαθέτει τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού που φαίνεται στην εικόνα «D» - βλ. προηγούμενο κεφάλαιο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»). Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα με καινούριο που διατίθεται από το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί «Έναρξη/Παύση». Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις (βλ. επόμενο κεφάλαιο). Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα. Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται στο αντίστοιχο βήμα του προγράμματος. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και ελέγξτε: Εάν υπάρχουν τσακίσματα στον εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης ή εάν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένος για κάποιο άλλο λόγο. Εάν είναι φραγμένο το φίλτρο ή η αντλία (βλ. κεφάλαιο «Απάντληση υπολειπόμενου νερού/καθαρισμός του φίλτρου». Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυώσει πριν από την απάντληση της συσκευής). Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας απάντλησης έχει παγώσει. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, πατήστε το κουμπί «Επαναφορά» για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ξεκινήστε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα. Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις (βλ. επόμενο κεφάλαιο). EL 11

12 Αναβοσβήνει η λυχνία ένδειξης βλάβης Ένδειξη στην οθόνη (εάν διατίθεται) από «F03» έως «F43» (εκτός από τους κωδικούς «F18» και «F24») «F24» Περιγραφή Αιτίες Λύσεις «Βλάβη ηλεκτρικής μονάδας» Πατήστε το κουμπί «Επαναφορά» για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Ενδέχεται να εμφανιστεί για πολύ μουλιασμένα ρούχα ή εάν προσθέσατε πολλά ρούχα σε ένα πρόγραμμα που προορίζεται μόνο για μικρά φορτία. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων. Πατήστε το κουμπί «Επαναφορά» για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, ώστε να διακόψετε το πρόγραμμα. Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο», για να ολοκληρωθεί σωστά το πρόγραμμα πλύσης που διακόπηκε. «Σέρβις» «F02» ή «FA» (αν διατίθεται στο μοντέλο σας, θα ανάψει η ένδειξη ) «Βλάβη συστήματος Waterstop» Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση «Απενεργοποίηση/O», αποσυνδέστε το φις και κλείστε τη βρύση. Μετακινήστε προσεκτικά τη συσκευή υπό κλίση προς τα εμπρός (με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου), για να απομακρυνθεί το νερό που έχει συγκεντρωθεί. Στη συνέχεια: Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα. Ανοίξτε τη βρύση νερού (εάν τρέξει αμέσως νερό στη συσκευή, χωρίς να την έχετε ενεργοποιήσει, υπάρχει βλάβη. Κλείστε τη βρύση και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις). Επιλέξτε και ξεκινήστε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα. «F18» ή «FoD» «Υπερβολικός αφρός» Το πρόγραμμα πλύσης διακόπηκε λόγω υπερβολικού αφρού. Αν το πλυντήριο διαθέτει λειτουργία «Συστάσεις δοσολογίας» και την έχετε χρησιμοποιήσει: Ελέγξτε εάν οι τιμές δοσολογίας που έχουν οριστεί για τις διαφορετικές ομάδες προγραμμάτων αντιστοιχούν στις τιμές δοσολογίας που συνιστώνται για τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιείτε (βλ. λεπτομέρειες στις ξεχωριστές οδηγίες για τη λειτουργία «Συστάσεις δοσολογίας»). Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο». Στη συνέχεια, επιλέξτε και ξεκινήστε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας λιγότερο απορρυπαντικό. Δείτε επίσης την περιγραφή του προβλήματος «Το πλυντήριο ρούχων είναι ακινητοποιημένο...» στο προηγούμενο μέρος του Οδηγού αντιμετώπισης προβλημάτων. Εάν ένα από τα προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω εξακολουθεί να εμφανίζεται, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, κλείστε τη βρύση νερού και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις (βλ. επόμενο κεφάλαιο). EL 12

13 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ Ο βαθμός υγρασίας που παραμένει στα ρούχα της πλύσης μετά το στύψιμο εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του υφάσματος, το επιλεγμένο πρόγραμμα και την ταχύτητα στυψίματος. Μπορείτε να επιτύχετε την ελάχιστη ποσότητα υγρασίας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης, με τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος. Αυτό το πρόγραμμα σημειώνεται στον ξεχωριστό πίνακα προγραμμάτων ως «Πρόγραμμα αναφοράς για την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης». Ακολουθεί έρευνα για την υπολειπόμενη ποσότητα υγρασίας (σε %) που σχετίζεται με τις διάφορες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος: Κατηγορία απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος Υπολειπόμενη ποσότητα υγρασίας σε % A (= μέγιστη απόδοση) λιγότερο από 45 B 45 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 54 C 54 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 63 D 63 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 72 E 72 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 81 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Για βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας, του νερού, του απορρυπαντικού και του χρόνου, εκτελείτε τα προγράμματα με μέγιστο μέγεθος φορτίου. Εξοικονομήστε ενέργεια χρησιμοποιώντας πρόγραμμα πλύσης 60 C αντί για 95 C, ή χρησιμοποιώντας πρόγραμμα πλύσης 40 C αντί για 60 C. Χρησιμοποιείτε την «Πρόπλυση» μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα. Για εξοικονόμηση απορρυπαντικού, χρόνου, νερού και ενέργειας, μη χρησιμοποιείτε «Πρόπλυση» για ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα ρούχα. Μην υπερβαίνετε τη δοσολογία απορρυπαντικού που αναφέρεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Επιλέξτε υψηλή ταχύτητα στυψίματος αν πρόκειται να στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο, έτσι ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια για τη διαδικασία στεγνώματος. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (μόνο για πλυντήρια ρούχων με ετικέτα ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την Οδηγία 2010/30/ΕΕ) Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης περιέχει πληροφορίες για την απόδοση και κατανάλωση του πλυντηρίου σας: Το έντονο μαύρο βέλος σημειώνει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A+++ = μέγιστη απόδοση / D = ελάχιστη απόδοση). kwh/έτος Κατανάλωση ισχύος ανά έτος L/έτος Κατανάλωση νερού ανά έτος db Επίπεδο θορύβου πλύσης κιλά Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου db Επίπεδο θορύβου στυψίματος Κατηγορία απόδοσης στυψίματος στεγνώματος (A = μέγιστη απόδοση / G = ελάχιστη απόδοση) EL 13

14 ΣΈΡΒΙΣ Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις: 1. Προσπαθήστε να αποκαταστήσετε μόνοι σας το πρόβλημα (βλ. «Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων»). 2. Ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα, για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί. 3. Εάν το πλυντήριο ρούχων εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. ΒΟΗΘΗΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ Δηλώστε: Το είδος του προβλήματος. Το μοντέλο του πλυντηρίου ρούχων. Τον κωδικό σέρβις (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE). Η ετικέτα του κέντρου σέρβις βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Την πλήρη διεύθυνσή σας. Tον αριθμό τηλεφώνου σας και τον υπεραστικό κωδικό σας. Οι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις του κέντρου σέρβις αναγράφονται στην κάρτα εγγύησης. Εναλλακτικά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Για ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να προμηθευτείτε, μέσω του κέντρου σέρβις ή του εξειδικευμένου αντιπροσώπου: Ένα συρτάρι βάσης που μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το πλυντήριο ρούχων σας. Ανασηκώνει το πλυντήριο ρούχων για πιο εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των ρούχων, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να σκύβετε, για να έχετε πρόσβαση στην πόρτα. Επιπλέον, αποτελεί μια λύση για καλύτερη διαχείριση του χώρου και αποθήκευση. Ένα κιτ στοίβαξης, με το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο ρούχων σας. Ένα ράφι κιτ στοίβαξης, με το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο ρούχων σας, για να εξοικονομήσετε χώρο και να διευκολυνθεί η τοποθέτηση και η αφαίρεση ρούχων από το στεγνωτήριο στη θέση αυτή. Ένα κιτ πίνακα επικάλυψης για εντοιχισμό του πλυντηρίου ρούχων σας, για παράδειγμα, κάτω από ενιαίο πάγκο κουζίνας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο, για να διαπιστώσετε εάν κάτι τέτοιο είναι δυνατό για το μοντέλο πλυντηρίου ρούχων που διαθέτετε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Μην ανασηκώνετε ποτέ το πλυντήριο ρούχων από την πάνω πλευρά κατά τη μεταφορά. 1. Τραβήξτε προς τα έξω το φις. 2. Κλείστε τη βρύση. 3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η θήκη απορρυπαντικού του πλυντηρίου ρούχων έχουν κλείσει σωστά. 4. Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες εισαγωγής και απάντλησης. 5. Αδειάστε όλο το νερό από τους εύκαμπτους σωλήνες και από τη συσκευή (βλ. «Απάντληση υπολειπόμενου νερού/ Καθαρισμός του φίλτρου»). 6. Τοποθετήστε τα μπουλόνια ασφαλείας (υποχρεωτικά). EL 14

15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία Προειδοποίηση - Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί Αντικατάσταση ασφάλειας Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής διαθέτει φις BS 1363A με ασφάλεια 13 Α, για να αλλάξετε την ασφάλεια σε αυτό τον τύπο φις χρησιμοποιήστε ασφάλεια με έγκριση A.S.T.A. για τύπο BS 1362 και ακολουθήστε τις οδηγίες: 1. Βγάλτε το κάλυμμα ασφάλειας (A) και την ασφάλεια (B). 2. Τοποθετήστε την ανταλλακτική ασφάλεια 13 Α στο κάλυμμα της ασφάλειας. 3. Τοποθετήστε και τα δύο στο φις. Προσοχή: Πρέπει να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα ασφάλειας όταν αλλάζετε μια ασφάλεια και στην περίπτωση που χαθεί το κάλυμμα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια μέχρι να τοποθετηθεί σωστό ανταλλακτικό. Τα σωστά ανταλλακτικά αναγνωρίζονται από το έγχρωμο ένθετο ή τις έγχρωμες λέξεις που είναι εγχαραγμένες στη βάση του φις. Μπορείτε να προμηθευτείτε το ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας από το τοπικό σας κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Μόνο για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας Οι πληροφορίες που δίνονται με βάση αυτές της Μ. Βρετανίας εφαρμόζονται συχνά, όμως χρησιμοποιείται επίσης και ένας τρίτος τύπος φις και πρίζας, ο τύπος με 2 ακροδέκτες, τύπος με γείωση στο πλάι. Πρίζα / Φις (ισχύει και για τις δύο χώρες) Εάν το ήδη τοποθετημένο φις δεν είναι κατάλληλο για την πρίζα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις μας για περαιτέρω οδηγίες. Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε μόνοι σας το φις. Η διαδικασία αυτή πρέπει να διεξαχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τυπικούς κανονισμούς ασφάλειας. Κατασκευαστής: Whirlpool Europe s.r.l. Viale Guido Borghi Comerio (VA) Ιταλία EL 15 J - 01/2013

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών)

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών) Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πατήστε το κουμπί «προγραμμάτων» (επανειλημμένα) μέχρι να ανάψει η ένδειξη του απαιτούμενου προγράμματος (βλ. «Πίνακα προγραμμάτων» παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GR 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Απορρυ. παντικό. στεγνώματος. Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0,85 100 X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ.

Κατανάλωση Απορρυ. παντικό. στεγνώματος. Λεπτά 1) 4,0 0,03 14 ΟΧΙ. Ελαφρύ στέγνωμα X 10,0 0,85 100 X 11,0 0,80 30 ΟΧΙ. Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ!

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ! Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων D D5 3 ➂ ➃ D6 D D3 b a b D7 a D - - Στις σελίδες που ακολουθούν θα ανακαλύψετε τα παρακάτω σύµβολα τα οποία επισηµαίνουν: τις οδηγίες ασφαλείας (για σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317 07/2013 Mod: DC502-N Production code: 916317 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ... 2 2.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ... 3 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε

Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε Συχνές ερωτήσεις - Όλες οι απαντήσεις µε µια µατιά Επιλέξτε το θέµα που σας ενδιαφέρει Έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη δοσολογία, τους λεκέδες και τα ευαίσθητα υφάσµατα; Εδώ θα βρείτε όλες τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου

Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WBW-91280 Οικονομικό σύστημα πλύσης Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το πλυντήριο καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια και νερό, επιλέγοντας βέλτιστη ποσότητα νερού

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Smeg Spa Petco S.A. 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Smeg Spa Petco S.A. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 1. Οδηγίες αποσυσκευασίας και μεταφοράς 3 2. Αφαίρεση της μπάζας 4 3. Αφαίρεση των ελαστικών στηριγμάτων της πόρτας 5 4. Χρήση των ελαστικών στηριγμάτων της πόρτας 6 5. Αφαίρεση της πόρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο.

Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης νερού Με απλούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τη κατανάλωση νερού στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στο μπάνιο 1. Ελέγξτε για διαρροή το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Οδηγίες ασφαλείας Υποδείξεις ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφαίρεση βιδών µεταφοράς Ρύθµιση βάσης στήριξης Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Πίνακας περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ... 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙ ΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων Οδηγιεσ χρησεωσ Πλυντήριο ρούχων Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στην αγορά του πλυντηρίου ρούχων, και τα συγχαρητήρια στην άριστη επιλογή. Το νέο πλυντήριο ρούχων σας καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς όπως περιγράφεται στην σελ. 5, πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου

Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς όπως περιγράφεται στην σελ. 5, πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου Συγχαρητήρια!!! Το νέο σας πλυντήριο ρούχων ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α που σας εξασφαλίζει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με τη βέλτιστη απόδοση πλύσίματος. Το πλυντήριο ρούχων έχει πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα