ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α ΕΞ 2010/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότη ση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικει μενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει... 1 Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής... 2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή στον Ανα πληρωτή Διοικητή, στον Διευθυντή Ιατρικής Υπη ρεσίας και στην Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύ θυνσης του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ6Α ΕΞ2013 (1) Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α ΕΞ 2010/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότη ση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενι κών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 41 του ν.1249/82 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α 43). β) Του άρθρου 89 του π.δ.284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128 ). γ) Του π.δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» και του π.δ. 189/2009 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4111/ 2013 (Α 18) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση και άλλες επείγουσες διατάξεις». ε) Του π.δ.503/89 «Κατάργηση της συναρμοδιότητας του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, κατά την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/82» (Α 216). στ) Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) και του ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114). ζ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 «Σχέσεις κράτους πολίτη, καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α 75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποι ήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 13,14,15 και 33 του ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ( Α 45). η) Του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α 297), όπως αντικα ταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρ. 7 του ν.3833/2010 (Α 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτι κές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 2. Την αριθμ. ΔΙΜΕΔ/Φ.11.3/71/Α.20683/82 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτε ρικών «Δημοσίευση πράξεων συγκροτήσεως των συλλο γικών οργάνων Περιφερειακής Τοπικής Αρμοδιότητας» (Β 951 ). 3. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2010/ Υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν. 1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α ΕΞ2010/ , Δ6Α ΕΞ2011/ , /ΕΞ2011/ και Δ6Α ΕΞ2012/ (ΥΟΔΔ 134), όμοιες. 4. Το αριθ / έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών. 5. Την αριθ. 24/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβου λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). 6. Την αριθ. Δ6Α ΕΞ2013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με

2 11660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Συμπληρώνουμε την παρ. Ε της αριθ. Δ6Α ΕΞ2010/ απόφασής μας «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρ. 41 του Ν. 1249/82) για την ανα προσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α ΕΞ2010/ , Δ6Α ΕΞ2011/ , Δ6Α /ΕΞ2011/ και Δ6Α ΕΞ2012/ , όμοιες, ως κατωτέρω: «Ε. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η μελέτη και εισή γηση στον Υπουργό Οικονομικών της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της περιοχής των Δήμων του Νομού Αττικής, κατά ζώνες και κατά είδος ακινήτου και ειδικότερα των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων αυτών. Η Επιτροπή επιφορτίζεται επιπλέον στις περιοχές και για τα έτη που ορίζονται από τις υπ αριθ. 2107/2009, 2019/2012 και 2020/2012 αποφάσεις του Σ.Τ.Ε., σύμφωνα με την υπ αριθ. 24/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ βουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έχει γίνει δεκτή.» 2. Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί, κατά τη διαδικα σία που προβλέπεται με την ΔΙΜΕΔ/Φ.11 3/71/Α.20683/82 κοινή απόφαση, στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Δ.Ο.Υ., του Δήμου της έδρας των Περι φερειακών Ενοτήτων και των υπόλοιπων Δήμων ή Κοι νοτήτων του Νομού. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2010/ απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύ ει με τις αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2010/ , Δ6Α ΕΞ 2011/ , /ΕΞ 2011/ και Δ6Α ΕΞ2012/ , όμοιες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ F Αριθ. οικ. 322 (2) Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουρ γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχεί ριση των υδάτων εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ κλπ» (Α 280), όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 (παρ. 2), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 (περ. γ) του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013 (Α 29). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Δι οικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45) και ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). 5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 6. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ γών» (A 144) 8. Την υπ αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Καθο ρισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ γείων» (Α 221) και του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α 56). 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.κλπ» (Α 147). 11. Το ΠΔ 24/2010 «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009» και ει δικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 2 αυτού (Α 56). 12. Την υπ αριθ. Υ.46/2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύ ρου Καλαφάτη» (Β 2101). 13. Την με αρ / απόφαση Πρωθυπουρ γού και Υπουργού Π.ΕΚ.Α. περί «διορισμού του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ / 433). 14. Την με αρ / απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Υπουρ γού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ γού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γρα φείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 499). 15. Τις διατάξεις της αριθ. Υ48/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικού Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105) 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι αρμοδιότητες της οποίας περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν.3199/2003, όπως το άρθρο αυτό τρο ποποιήθηκε με την παράγραφο 1 (περ. α, β, γ και δ) του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013 (Α 29), ως ακολούθως: Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 1. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες: α. Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος. Οι Διευθύνσεις απαρτίζονται από Τμήματα, όπως περι γράφεται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας. Άρθρο 2 Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος 1. Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τη δια μόρφωση και την αξιολόγηση της πολιτικής για την προ στασία και τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, για την οργάνωση και υλοποίηση συστήματος παρακο λούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του, καθώς και για την καταχώρηση, επεξεργασία και διάχυση των μετρητικών δεδομένων. 2. Η Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα: α. Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων β. Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περι βάλλοντος 3. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστα σίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος κατανέ μονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α. Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων, το οποίο: Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική προστασίας των εσωτερικών υδάτων κυρίως στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.3199/2003, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του ν.3199/2003 και του π.δ.51/2007 και εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη νομοθετικών μέ τρων σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, το ενω σιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Μεριμνά για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, σύμφωνα με την παράγρα φο 1ζ του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013, με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για την κατάστα ση του υδάτινου περιβάλλοντος που τίθενται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Καταρτίζει τα μακροχρόνια (με διάρκεια πάνω από έξι έτη) και μεσοχρόνια (με διάρκεια από δύο έως έξι έτη) εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για κάθε ζή τημα που αφορά στην προστασία και τη διαχείριση των υδάτων. Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων σε συνεργασία με τις Διευ θύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Παρακολουθεί τη λειτουργία των Διευθύνσεων Υδά των των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και παρέχει οδη γίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως ορί ζονται στο ν.3199/2003, όπως ισχύει. Για κάθε περιοχή λεκάνη απορροής ποταμού συντάσ σει εκθέσεις των χαρακτηριστικών της, των πιέσεων και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των υδατικών ισοζυγίων και της κατανομής των ποσοτήτων νερού στις διάφορες χρήσεις. Καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων Πε ριοχών. Συντάσσει τις απαιτούμενες εκθέσεις που υποβάλ λονται στην ΕΕ και την Ετήσια Έκθεση προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3199/ Καταρτίζει, λειτουργεί και ενημερώνει μητρώο των βασικών αναπτυξιακών έργων των υδατικών πόρων και μεριμνά για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού υλοποίησής τους. Διαμορφώνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό αντιμετώπι σης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας, με βάση τις αρχές του προληπτικού σχεδιασμού και προώθηση της εξοικονόμησης νερού. Καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα για την προ στασία του υδάτινου περιβάλλοντος από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Προσδιορίζει τους κανόνες και τα μέτρα για τη δια σφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανά λωσης, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Διαμορφώνει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και εισηγείται τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα στο πλαί σιο εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και ενημερώνει τα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Επεξεργάζεται σε συνεργασία με συναρμόδιους φο ρείς το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του, τις οποίες υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) της χώρας, συντονίζει και εποπτεύει τις Υπηρεσίες και Φορείς που αναλαμβάνουν τη λειτουργία και τη συντήρησή του. Εισηγείται τη λήψη νομοθετικών μέτρων για τον κα θορισμό: α) Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών, σε εθνικό επίπεδο, για τους ρύπους που διαπιστώνεται ότι συμβάλλουν ώστε να μην επιτευχθεί η καλή χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, β) Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος για ορισμένους ρύπους και τις ουσίες του καταλόγου ουσιών προτεραι ότητας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, γ) Τεχνικών Προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ελάχιστων κριτηρίων επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους πα ρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, καθώς και κανόνων που αναφέρονται στην απόδειξη της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας, διαχείρισης και ενημέρωσης των εθνικών βάσεων δεδομένων της Ειδι κής Γραμματείας Υδάτων για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού καθώς των χαρακτηριστικών των πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα ποσοτικά και ποι οτικά δεδομένα από Υπηρεσίες και Φορείς που έχουν την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. ζ του ν. 3199/ 2003 να παρέχουν στοιχεία στις βάσεις δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

4 11662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά για τη λειτουργία, συντήρηση και ενημέρωση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας. Μεριμνά για την προστασία, αναβάθμιση και απο κατάσταση όλων των συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροπο ποιημένων υδατικών συστημάτων, με σκοπό την επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης για τα επιφανειακά ύδατα των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία. Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για θέ ματα αρμοδιότητάς του. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και μετέχει στα αρμόδια κρατικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του. Εκπροσωπεί τη χώρα και μετέχει στα αρμόδια κοινο τικά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων τόσο με γειτονικές χώρες όσο και με κάθε κράτος της αλλοδαπής που συνάπτει σχέσεις συνεργασίας για θέματα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου των πλημμυρών. Σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθη τοποίησης των ενδιαφερόμενων Φορέων και του κοινού για θέματα αρμοδιότητας του και προωθεί τις συμμετο χικές διαδικασίες. Το Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων επι κουρείται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3199/2003, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. β. Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περι βάλλοντος, το οποίο: Σχεδιάζει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσι ων οικοσυστημάτων όπως καθορίζεται στο ν. 3983/2011, την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των ακτών κολύμβησης, καθώς και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής νομοθε σίας, του ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συντονίζει τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρω μένων Διοικήσεων σε θέματα του αντικειμένου του και παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς για κάθε ζήτημα που αφορά τα θέματα του αντικειμένου του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση εθνι κών θέσεων καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών. Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια Διεθνή και Κοινο τικά όργανα και το ΥΠΕΚΑ σε εθνικό επίπεδο, για κάθε ζήτημα που αφορά στο αντικείμενό του. Σχεδιάζει προγράμματα ευαισθητοποίησης, μεριμνά για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων φορέων και του κοινού και προωθεί και ενθαρρύνει τις συμμετοχικές διαδικασίες σε θέματα του αντικειμένου του. Εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για τα θέματα αρμοδιότητάς του. Οργανώνει και διαχειρίζεται Ολοκληρωμένο Πληροφο ριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Ενημερώνει τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς σχετικά με τα ποιοτικά, ποσοτικά και στατιστικά δεδομένα των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων. Καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Θαλάσσιας Στρα τηγικής, παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την εφαρμογή του. Συνεργάζεται με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτες χώρες, για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των δράσεών τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών, σύμ φωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ). Εκπονεί τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής, μετά από γνώμη της ΕΕΘΠΕΣ. Καθορίζει τους περιβαλλοντικούς στόχους και συνα φείς δείκτες, για την επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντι κής Κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής. Καταρτίζει τα Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Περιοχών, εισηγείται την έγκρισή τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής και μεριμνά για την εφαρμογή τους. Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής τους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Περιοχών καθώς και τις υποχρεώσεις των εν λόγω φορέων. Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και δι αχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» και τις υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΕΘΠΕΣ. Μεριμνά και διασφαλίζει, ότι παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκαιρες και ουσιαστικές δυνατό τητες συμμετοχής στην εφαρμογή του νόμου 3983/2011. Για την επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσι ου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, πρόσβαση και δικαιώματα χρήσης των σχετικών δεδομένων. Αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ. Υποστηρίζει το έργο της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσ σιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ). Καθορίζει τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τα μέτρα και τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ενωσι ακού και διεθνούς δικαίου. Αξιολογεί τις προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί η απόφαση προσδιορισμού των υδάτων κολύμβησης κάθε Αποκεντρωμένης Διοί κησης της χώρας και εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την παρακολούθηση των απαιτούμενων ποιοτικών και οπτικά παρακολουθούμενων παραμέτρων των υδάτων κολύμβησης και την αξιολόγηση των εν λόγω δεδομένων. Λαμβάνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τα κατάλληλα κατά περίπτωση διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών της ρύπανσης των υδάτων κολύμβησης και ενημερώνει σχετικά την Ε.Ε. Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποτελέσματα της παρακολούθησης καθώς και την ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβη σης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης. Προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, συντάσσει και παρακο λουθεί προγράμματα έργων επεξεργασίας υγρών απο βλήτων και μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σημειακής και διάχυτης ρύπανσης των νερών και παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθε σίας καθώς των διεθνών συμβάσεων. Παρακολουθεί την ολοκλήρωση των αναγκαίων υπο δομών συλλογής αστικών λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης) και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Εγκαταστάσεις Επε ξεργασίας Λυμάτων). Συλλέγει, ελέγχει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα λειτουργικά δεδομένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργα σίας Λυμάτων της χώρας σε συντονισμό και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τα καταχωρεί σε Εθνική Βάση Δεδομένων. Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και αποτελέσματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο πλαίσιο εφαρ μογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Καθορίζει τα μέτρα και τις απαιτήσεις για την επα ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, παρακολουθεί, ελέγχει την εφαρμογή τους, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις στους αρμόδιους εμπλεκόμε νους φορείς. Τηρεί μητρώο των βασικών έργων τεχνολογίας περι βάλλοντος που στοχεύουν στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Το Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περι βάλλοντος, επικουρείται κατά την άσκηση των αρμοδιο τήτων του αναφορικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την «Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπει ρογνωμόνων Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής» (ΓΕΕΘΠΕΣ) του ν. 3983/2011 και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την προστασία των ακτών κολύμβησης και την προστασία από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3199/2003, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος 1. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος είναι αρμόδια για το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και αξιολόγηση της πολιτικής για την ορ θολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο εφαρμογής και εξειδίκευσης των γενικών κανόνων και αρχών χρήσης των υδάτων που προβλέ πονται στο άρθρο 10 του ν. 3199/2003 (Α 280), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος παρακολουθεί και συντο νίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής από τις εμπλε κόμενες δημόσιες αρχές. 2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τμήματα: α. Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος β. Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων 3. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδια σμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α. Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος, το οποίο: Διαμορφώνει και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 (παρ. 1) του ν. 3199/2003, σχετικά με: α) τις διαδικασίες, τη μέθοδο και τα επίπεδα ανάκτη σης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τους γενικούς κανόνες για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του καθώς και τη σχετική πολιτική προστίμων, με στόχο να εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστης από πλευράς ποι ότητας και ποσότητας και οικονομικά προσιτής παροχής νερού στους χρήστες καταναλωτές, γ) τους κανόνες και τα μέτρα που συμβάλλουν στη βελ τίωση των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας με στόχο την ώθηση στην οικονομία, Εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων: α) την έγκριση των ετήσιων εκθέσεων για την υλο ποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδά των και τη συμβατότητά της με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων, β) τη μεθοδολογία και τους κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρή ση τους οι οποίοι, στο πλαίσιο εφαρμογής των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης, εφόσον έχουν εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, διαμορφώνο νται σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία και, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις παρα χώρησης υπηρεσιών ύδατος σε τρίτους, μετά από δια βούλευση με τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών ύδατος, γ) τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων, οδηγιών, μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή των απο φάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων από τις δημόσιες αρχές με στόχο την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος. Παρακολουθεί και εποπτεύει: α) την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης των υπη ρεσιών ύδατος σε όλους τους τομείς της χρήσης του, β) την εφαρμογή της μεθοδολογίας και των κανόνων τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρή ση τους, γ) την απρόσκοπτη, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή παροχή νερού προς τους χρήστες καταναλωτές. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των απο

6 11664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων από τις δημόσιες αρχές, καθώς και το επίπεδο ευθυγράμμισης των επί μέρους δράσεών τους με τις αποφάσεις αυτές. Συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ανταλλαγή εμπει ριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, της παροχής και της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του. Διαμορφώνει σχετικά προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης των καταναλωτών και χρηστών των υδάτων, τα οποία εκτελούνται σε συνεργασία με τους καθ ύλην αρμόδιους φορείς. Συλλέγει, αξιολογεί και ελέγχει στοιχεία κόστους οφέλους σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδι ους φορείς για την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος. β. Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο: Διαμορφώνει και επεξεργάζεται τις εισηγήσεις προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 3 (παρ. 1) του ν. 3199/2003, σχετικά με: α) τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη εναρ μονισμένων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των δη μόσιων συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων πα ροχής και εκμετάλλευσης των υπηρεσιών ύδατος καθώς και των αδειών χρήσης υδάτων και β) τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση της εφαρ μογής της πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος κατά τρόπο ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα δεδομένα και πορίσματα και να εξασφαλίζεται έτσι η ποιότητα των αξιο λογήσεων των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του. Εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ, μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων, τη λήψη των απα ραίτητων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τη μεταφορά και υλοποίηση των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων στο πεδίο της εξειδίκευσης και των πρακτικών εφαρμογών Παρακολουθεί και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος παροχής των υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης και ειδικότερα: α) Ως προς τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών: Παρακολουθεί και, εφόσον δεν ορίζεται δια φορετικά, εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των υφιστάμε νων συμβάσεων ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτές όρων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων από και συμβάσεων παραχώρησης υπη ρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιριών ΕΥΔΑΠ Α.Ε & ΕΥΔΑΠ Παγίων και ΕΥΑΘ Α.Ε & ΕΥΑΘ Παγίων αντιστοίχως. β) Σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων ή τροπο ποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών: 1) επεξεργάζεται τους όρους της σύμβασης σε συνεργα σία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες δημόσιες αρχές, 2) συμμετέχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις, 3) μετά την έγκριση της σύμβασης, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή της σύμβασης ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν όρων και επιβάλλει τις προβλεπόμενες σε αυτήν κυρώσεις, 4) εποπτεύει τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου των υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης, σε συνερ γασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 5) εξετάζει καταγγελίες, αναφορές και προσφυγές τρί των, που έχουν έννομο συμφέρον, κατά των παρόχων των υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβα ση παραχώρησης και, εφόσον διαπιστώνει παράβαση, εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την άρση της παράβασης. Οργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες χορήγησης αδειών χρήσης νερού, την τήρηση των όρων χορήγησης και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτές. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που διε νεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 11 του ν.3199/2003 και εισηγείται στο Υπουργό ΠΕΚΑ τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος. Μεριμνά για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση κατά τις οικείες διατάξεις συμβάσεων προ μηθειών, έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και οποιων δήποτε άλλων συμβάσεων σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Ειδικότερα συντάσσει και επεξεργάζεται διακηρύξεις, προδιαγραφές, τεύχη δημοπρά τησης, σχέδια συμβάσεων, αποφάσεις για συγκρότηση επι τροπών, κατακύρωση διαγωνισμών και εν γένει συντάσσει και επεξεργάζεται όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και εκτέλεση των πιο πάνω συμβάσεων καθώς και την ενημέρωση των σχετικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας του το Τμήμα συνεπικουρείται, ανάλογα με το περιεχόμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, από τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της ΕΓΥ. Άρθρο 4 Κοινές Διατάξεις 1. Κατά το στάδιο διαμόρφωσης και επεξεργασίας των εισηγήσεων των Διευθύνσεων προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα συνεργά ζονται με τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούνται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 3199/2003, και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και με άλλες αρχές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 2. Πριν την υποβολή προς έγκριση των ανωτέρω ειση γήσεων στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων δύναται να ζητεί ται προηγούμενη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων. 3. H έγκριση των ανωτέρω εισηγήσεων από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων αποσκοπεί: α) στην ενσωμάτωση των προβλεπόμενων κατευθύν σεων, κανόνων και μέτρων στις επί μέρους (τομεακές) πολιτικές προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου περι βάλλοντος καθώς και διαχείρισης των υπηρεσιών Ύδατος που ασκούνται κατά την κείμενη νομοθεσία, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, β) στη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών και κα νονιστικών πράξεων από τις ανωτέρω δημόσιες αρχές προκειμένου το νομοθετικό τους πλαίσιο που διέπει επί μέρους τομείς προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος καθώς και διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος να εναρμονίζεται με τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και γ) στην επίτευξη της αναγκαίας συνοχής κατά τη δια μόρφωση και εφαρμογή αυτών των επί μέρους πολιτικών σε όλο το φάσμα των δημόσιων αρχών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων Ο αριθμός των θέσεων τακτικού (μονίμου και ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ανέρχεται σε 42 και διακρίνεται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Κατηγορία/ Κλάδος Αριθμός θέσεων Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών 10 Αριθμός θέσεων Κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών 7 ΠΕ Περιβάλλοντος 7 ΠΕ Διοικητικού 33 5 Οικονομικού ΠΕ Νομικής 2 ΠΕ Πληροφορικής 2 ΤΕ Μηχανικών 1 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων / ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 8 8 Σύνολο Τα προσόντα διορισμού στις παραπάνω θέσεις καθο ρίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/01), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 6 Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Μονάδων 1. Στις Διευθύνσεις της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐστανται υπάλληλοι από τους ακόλουθους κλάδους: Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Πε ριβάλλοντος: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γε ωτεχνικών ή ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή ΠΕ Νομικής. 2. Στις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Ειδικής Γραμ ματείας Υδάτων προΐστανται υπάλληλοι από τους ακό λουθους κλάδους: Τμήμα Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων: ΠΕ Μη χανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περι βάλλοντος: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών. Τμήμα Κοστολόγησης & Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γε ωτεχνικών ή ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή ΠΕ Νομικής. Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή ΠΕ Νομικής Άρθρο 7 Θέματα λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων 1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων (ΓΕΥ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), που συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 (περ. δ) του πέμπτου άρθρου του ν.4117/2013, υποβάλλει προτάσεις και γνωμο δοτεί για τα θέματα που περιγράφονται στις ανωτέρω διατάξεις και εν γένει υποστηρίζει και συνεπικουρεί τις Υπηρεσίες της ΕΓΥ. 2. Τα μέλη της ΓΕΥ με τους αναπληρωτές τους προτεί νονται από τους φορείς που εκπροσωπούν με κριτήριο την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία στον το μέα της προστασίας και διαχείρισης των υδάτων καθώς και στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος. Κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα να προτείνει περισσό τερους του ενός εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους, για κάθε τομέα αρμοδιότητας της ΓΕΥ, προκειμέ νου να συμμετέχουν εναλλακτικά, ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα, στις συνεδριάσεις της. 3. Κάθε μέλος της ΓΕΥ είναι εντεταλμένο από τη δη μόσια αρχή που εκπροσωπεί για την παροχή και επεξερ γασία των αναγκαίων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων κόστους οφέλους, πληροφοριών και δε δομένων καθώς και, όταν απαιτείται, για τη διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εν λόγω αρχής, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των κανόνων, προδιαγραφών, μεθοδολογιών, μέτρων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 1 της παρού σας καθώς και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπόλοιπων υπηρεσιών της ΕΓΥ. 4. Η ΓΕΥ συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Κώ δικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α 45), όπως ισχύουν κάθε φορά. 5. Καθήκοντα Προέδρου της ΓΕΥ ασκεί ο Ειδικός Γραμ ματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής και σε περίπτωση κωλύματός του ο εκάστοτε οριζόμενος εκπρόσωπός του. 6. Η ΓΕΥ συνέρχεται κάθε φορά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της ΓΕΥ μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εξειδικευμένοι επιστήμονες για την παροχή προτάσεων και την παρουσίαση και ανά λυση θεμάτων τεχνικής φύσεως σχετικών με την προ στασία και διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος, καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών οργάνων ή οργανισμών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 7. Για τη συμμετοχή στη ΓΕΥ δεν καταβάλλεται απο ζημίωση. Άρθρο 8 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 49139/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β 1695). Άρθρο 9 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

8 11666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ (3) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή στον Αναπλη ρωτή Διοικητή, στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και στην Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυνσης του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ. 26 του ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.Α /4 4 05). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 18 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α /9 3 99). 3. Το γεγονός ότι από ανέλαβε στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αναπληρωτής Διοικητής (Υ10β/Γ.Π. οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας, αριθμ. 89/ ΦΕΚ τ.υοδδ). 4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την εύρυθμη λει τουργία. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα πρόταση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: Α. Μεταβιβάζει στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του ν.3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις»: άρθρο 58: Άδειες Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άρθρο 59: Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονι κούς λόγους του ιατρικού, διοικητικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού 2. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα ακόλουθα εδάφια του άρθρου 7 παρ. 8 του ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Εδάφιο 17 Α) Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδό τησης για χρεούμενα υλικά σε ασθενείς μέχρι του ποσού των Ευρώ. Β) Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδό τησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμή θεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι ευρώ ετησίως και υπο γράφει τις σχετικές συμβάσεις. Β. Μεταβιβάζει στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στην αριθμ. πρωτ / εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρ μάκων: Φάρμακα που υπερβαίνουν τις Ευρώ και χρει άζονται ειδική Νοσοκομειακή παραγγελία. 2. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα ακόλουθα εδά φια του άρθρου 7 παρ. 9, εδάφ. 8 και 9, του ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Έγκριση χρηματοδοτούμενων και μη, από εξωτερικούς φορείς, ερευνητικών προγραμμάτων και κλινικών μελετών Γ. Μεταβιβάζει στην Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυν σης του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», τις ακόλουθες αρμο διότητες: 1. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα του ν.3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»: άρθρο 48: Δικαίωμα κανονικής άδειας άρθρο 49: Χορήγηση κανονικής άδειας του προσωπι κού, εκτός από τις άδειες των Διευθυντών και προϊστα μένων τμημάτων Άρθρο 50: Δικαίωμα ειδικής άδειας Άρθρο 51: Άδειες χωρίς αποδοχές μέχρι ένα μήνα Άρθρο 52: Άδειες μητρότητας Άρθρο 53: Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις Άρθρο 54: Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας Άρθρο 55: Χορήγηση αναρρωτικής άδειας Άρθρο 56: Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας Άρθρο 60: Άδειες εξετάσεων 2. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα άρθρα του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,...και άλ λες συναφείς διατάξεις», του Ν. 4024/11 «συνταξιοδοτι κές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, κ.λπ», του Ν. 4038/12 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρ μογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου» και του Ν.4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής »: Χορήγηση με πράξη μισθολογικών κλιμακίων των υπαλ λήλων με εξαίρεση των περιπτώσεων που οι προς προαγω γή υπάλληλοι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Χορήγηση επιδόματος Χρόνου υπηρεσίας στους ια τρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Χορήγηση οικογενειακής παροχής. Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων. Βαθμολογική κατάταξη μετά την προσκόμιση μετα πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος.. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται εφαρμόζονται αναλογικά και στο προσωπικό που υπηρετεί με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ανα πληρωτή Διοικητή, οι αρμοδιότητες του ασκούνται από το Διοικητή ή το Διευθυντή Ιατρική Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή Ια τρικής Υπηρεσίας, οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με την απόφαση αυτή, ασκούνται αυτοδικαίως από τον Διοικητή ή από τον Αναπληρωτή Διοικητή και σε περί πτωση απουσίας ή κωλύματος, του Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας, από τους νόμιμους αναπληρωτές του. Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013 Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr Δομή ομιλίας 1. 7 ο Πρόγραμμα δράσης της Ε. Επιτροπής 2. Ευρωπαϊκό Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax :

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 130464 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΗ-8ΗΧ. ΦΕΚ:62/Β/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αρ. Πρωτ. Δ6Α ΕΞ2012

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΗ-8ΗΧ. ΦΕΚ:62/Β/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αρ. Πρωτ. Δ6Α ΕΞ2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση ισχύος Ανοικτών Προσκλήσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση ισχύος Ανοικτών Προσκλήσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α2 : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» Ταχ. Δ/νση: Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΕΚ: Β 3586/31-12-2014 Α.Δ.Α.: 7ΗΦ4Η-ΦΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 130547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 06 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. : 11526, Αθήνα Πληρ. : Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. : 11526, Αθήνα Πληρ. : Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 374/19-2-2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ ΤΜΗΜΑ: Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης του έργου: «Υποστήριξη της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π. 2007-2013 Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π. 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Τ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Τ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 13 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα