ΛΗΜΔΝΔ θαη ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΗΜΔΝΔ θαη ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ"

Transcript

1 ΛΗΜΔΝΔ θαη ΤΝΓΤΑΜΔΝΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Πεξηγξακκα Βαζηθεο ελλνηεο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

2 Πεξηγξακκα Βαζηθεο ελλνηεο Ναπηηιηα κηθξσλ απνζηαζεσλ (SSS), Γηεπξσπαηθα Γηθηπα (TEN), Marco Polo, Θαιαζζηεο Λεσθνξνη (MoS) Σηκνινγεζε, πξαζηλε βηβινο, ιηκεληθν παθεην Αλαλεσζε ζηνινπ ΝΜΑ Ληκεληθνο ζρεδηαζκνο θαη αλαπηπμε ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

3 Πεξηγξακκα ζπλερεηα Θεκαηα κεηαθνξησζεο θαη ιηκεληθεο ελδνρσξαο Γηαρεηξηζε ηεξκαηηθσλ ζηαζκσλ, πξνβιεκαηα θνξησζεο Θεκαηα αζθαιεηαο (security)- θσδηθαο ISPS Θεκαηα πεξηβαιινληνο Ηδησηηθνπνηεζε ιηκελσλ θιπ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

4 Γηνηθεηηθα εκεησζεηο θαη ινηπε πιε ζηελ ηζηνζειηδα Πξνζειεπζε: απαξαηηεηε Πξννδνο 30% Σειηθε εμεηαζε 40% Θεκα 30% ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

5 Βαζηθεο ελλνηεο-πεξηγξακκα Δηζαγσγε ζηηο ζαιαζζηεο κεηαθνξεο Ληκαληα: θξηθνη ηεο κεηαθνξηθεο αιπζηδαο ρεδηαζκνο θαη αλαπηπμε Δηδε ηεξκαηηθσλ ζηαζκσλ Δθαξκνγεο Σξερνληα ζεκαηα ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

6 Ληκαληα: θξηθνο ζηε κεηαθνξηθε αιπζηδα- πεξηγξακκα Δηδε interfaces εκαζηα ηεο κεηαθνξησζεο Κξηηεξηα απνδνζεο Ηεξαξρηα πξνβιεκαησλ Μνληεια ηδηνθηεζηαο ιηκελσλ Μεηδνλα ζεκαηα ζε logistics ιηκελσλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

7 ρεδηαζκνο θαη αλαπηπμεπεξηγξακκα ρεδηα αλαπηπμεο ιηκελσλ Αιιειεπηδξαζε πξνβιεκαησλ Οηθνλνκηθεο ζεσξεζεηο Ναπηηιηαθε δηαζηαζε Ζ ελλνηα ηνπ port zoning (ρσξνζεηεζε) Πεξηβαιινληηθεο ζεσξεζεηο Αιια ζεκαηα Αλαπηπμε masterplan ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

8 Γεληθα ζεκαηα Δηδε ηεξκαηηθσλ ζηαζκσλπεξηγξακκα Σεξκαηηθνη ζηαζκνη ρπδελ Πεηξειαην Ξεξα θνξηηα Αιια Σεξκαηηθνη ζηαζκνη γεληθνπ θνξηηνπ πκβαηηθν θνξηην Δκπνξεπκαηνθηβσηηα Ro-ro Δ/Γ-Ο/Γ Αιια ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

9 Γηαθνξεο εθαξκνγεο-πεξηγξακκα Φνξησζε πινηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηησλ Γηαρεηξηζε πιαηεηαο Γηαρεηξηζε ξνεο εκπνξεπκαηνθηβσηησλ Σηκνινγεζε Πξνβιεκαηα αλακνλεο Μεραλνγξαθεζε/EDI/e-εκπνξην ρεδηαζε δηθηπνπ ζπλδπαζκελσλ κεηαθνξσλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

10 Σξερνληα ζεκαηα-πεξηγξακκα Κνηλε πνιηηηθε κεηαθνξσλ ΔΔ Πξαζηλε βηβινο Ληκεληθν παθεην Ναπηηιηα κηθξσλ απνζηαζεσλ Μεηα ην Prestige ηαηηζηηθα ξνσλ ζπλδπαζκελσλ κεηαθνξσλ Αζθαιεηα (security) Ηδησηηθνπνηεζεηο ιηκελσλ θιπ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

11 Θαιαζζηεο κεηαθνξεο ~90% ηνπ νγθνπ ηνπ ζαιαζζηνπ εκπνξηνπ ~70% ηεο αμηαο EΔ: ~90% εμσηεξηθνπ, 30% εζσηεξηθνπ εκπνξηνπ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

12 Θαιαζζηεο κεηαθνξεο ζπλερεηα Παξαγσλ-θιεηδη ζην παγθνζκην εκπνξην Παξαγσλ-θιεηδη ζηελ αλάπηπμε πνιισλ ρσξσλ Πεγε εηζνδεκαηνο ζε πνιιεο ρσξεο Μεζν αζθαιεο θαη θηιηθν ζην πεξηβαιινλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

13 Θαιαζζηεο κεηαθνξεο ζπλερεηα Δπηβαηεο - Δκπνξεπκαηα Πνληνπνξνο - Shortsea Charter - Liner ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

14 Θαιαζζηεο κεηαθνξεο ζπλερεηα Ναπιαγνξα Charter Σειεηνο αληαγσληζκνο Τγξα-μεξα θνξηηα ρπδελ ρεηηθα ρακειε αμηα ρεηηθα ρακειε ηαρπηεηα Πινην γεκαην-αδεην ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

15 Θαιαζζηεο κεηαθνξεο ζπλερεηα Ναπιαγνξα Liner Καξηεινπνηεκελε (ζπζηεκα θνηλνπξαμησλ) πκβαηηθα-κνλαδνπνηεκελα θνξηηα ρεηηθα πςειε αμηα ρεηηθα πςειε ηαρπηεηα Δκπνξεπκαηνθηβσηηα (Lo lo) Ro ro Πινην κεξηθσο γεκαην ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

16 Γιατι λιμενες;; ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

17 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

18 Ληκαληα: θξηθνη ηεο κεηαθνξηθεο αιπζηδαο ζπλδπαζκελσλ κεηαθνξσλ Δηδε ζπλδπαζκσλ (interfaces) Πινην- δξνκνο Πινην- ηξαηλν Πινην- πινην Καη ρπδελ θαη κνλαδνπνηεκελα Καη θνξηην θαη επηβαηεο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

19 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

20 Ληκαληα: θξηθνη ηεο κεηαθνξηθεο αιπζηδαο ζπλδπαζκελσλ κεηαθνξσλ Βαζηθεο εμειημεηο ζηηο ζπλδπαζκελεο κεηαθνξεο Θεζκηθεο Δληαηα αγνξα ΔΔ Απειεπζεξσζε αγνξσλ παγθνζκησο Σερλνινγηθεο Πινηα Μεζα θνξηνεθθνξησζεο EDI ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

21 Ληκαληα: θξηθνη ηεο κεηαθνξηθεο αιπζηδαο ζπλδπαζκελσλ κεηαθνξσλ Δζηηαζε ζηε κεηαθνξησζε Γηαηη γξεγνξε κεηαθνξησζε; Κνζηνο ζηνπο λαπισηεο Πξνζεζκηεο Πνηληθεο ξεηξεο γηα θαζπζηεξεζε Κνζηνο ζηηο λαπηηιηαθεο εηαηξηεο Κνζηνο ζην ιηκαλη Αληαγσληζηηθνηεηα ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

22 Κξηηεξηα απνδνζεο ρεηηθα κε ην ξπζκν δηεθπεξαησζεο (Throughput) Toλλνη/σξα TEU/σξα Ορεκαηα/σξα ρεηηθα κε ηελ θαζπζηεξεζε Ωξεο ζπλνιηθεο θαζπζηεξεζεο (lateness, tardiness) Ωξεο ζπλνιηθεο δηακνλεο ζην terminal Επγηζκελε θαζπζηεξεζε (ηνλλνη*σξεο) ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

23 Αιια θξηηεξηα Παξαγσγηθνηεηαο Output/input (πρ, TEU/γεξαλνγεθπξα) (ε, TEU/αλζξσπνκελα) Οηθνλνκηθα Κεξδε πξν θνξσλ Απνδνζε ζε ζρεζε κε ηδηξν Απνδνζε ζε ζρεζε κε επελδεδπκελα θεθαιαηα ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

24 Ηεξαξρηα πξνβιεκαησλ ηξαηεγηθν επηπεδν Πξνγξακκαηηζκνο ρεδηαζε Υσξνζεηεζε Τπνδνκεο Αλσδνκεο Δμνπιηζκνο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

25 Ηεξαξρηα πξνβιεκαησλ ΗΗ ηξαηεγηθν επηπεδν Σηκνινγεζε ηξαηεγηθε αληαγσληζκνπ Υξεκαηνδνηεζε Γηθηπα ελδνρσξαο Τπεξεζίεο πξνζηηζεκελεο αμηαο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

26 Ηεξαξρηα πξνβιεκαησλ ΗΗΗ Σαθηηθν-επηρεηξεζηαθν επηπεδν Διεγρνο ξνεο εκπνξεπκαησλ Φνξησζε/εθθνξησζε Απνζεθεπζε Γηαρεηξηζε νπξαο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

27 Μνληεια ηδηνθηεζηαο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

28 Μνληεια ηδηνθηεζηαο ΗΗ παξαδεηγκαηα Landlord: Rotterdam, Antwerp, Hamburg, Barcelona Tool: Marseille Public service: Πεηξαηαο (ΟΛΠ) Private service: Felixstowe, Gioia Tauro ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

29 Μεηδνλα ζεκαηα ζηα logistics ιηκελσλ- πεξηγξακκα Φαζκα ππεξεζησλ Αληαγσληζκνο & γεληθεπκελν θνζηνο Σαζεηο ζηα ηδηνθηεζηαθα Δζσηεξηθν εκπνξην θαη ΝΜΑ Mega-carriers ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

30 Φαζκα ππεξεζησλ Γηακεηαθνξα Οδηθε κεηαθνξα Φνξηεγηδεο Ρπκνπιθεζε Πινεγεζε Τδξνδνηεζε Πεηξειεπζε θνππηδηα+ιπκαηα Φνξηνεθθνξησζε Μεηαθνξησζε Απνζεθεπζε Γηαλνκε Logistics αληαιιαθηηθσλ Τπεξεζηεο Courier Τπεξεζηεο πιεξσκαησλ Δπηζεσξεζεηο ζεκαηαο Δπηζεσξεζεηο ιηκελνο Τγεηνλνκηθεο ππεξεζηεο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

31 Αληαγσληζκνο θαη γεληθεπκελν θνζηνο Δαλ ην θνξηην παεη απν ην A ζην B, πνην δξνκν ζα αθνινπζεζεη, θαη απν πνηα ιηκαληα ζα πεξαζεη; Δλλνηα ηνπ γεληθεπκελνπ θνζηνπο GC= F + VOT*T + a F= ζπλνιηθν θνζηνο απν ην A ζην B VOT= αμηα ηνπ ρξνλνπ T= ζπλνιηθνο ρξνλνο απν ην A ζην B a = ζηαζεξα (εμαξησκελε απν ηε δηαδξνκε) ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

32 Ports of the North Sea Area Hamburg Bremen Ports Amsterdam Felixstowe Rotterdam London Antwerp Le Havre Zeebrugge Hamburg-Le Havre-Range UK-Ports ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

33 Hinterland for North Sea Ports 460 Mio. Inhabitants total Norway 4 Mio. Sweden 9 Mio. Denmark 5 Mio. Finland 5 Mio. Estonia 1 Mio. Latvia 2 Mio. Lithuania 4 Mio. Belorus 10 Mio. CIS 148 Mio. Switzerland 7 Mio. Germany 82 Mio. Austria 8 Mio Poland 39 Mio. Czech. Rep. 10 Mio. Slovakia 5 Mio. Hungary 10 Mio. Ex- Yugoslawia 22 Mio. Romania 23 Mio. Ukraine 52 Mio. Moldavia 4 Mio. Bulgaria 8 Mio. ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

34 Δθπξνζσπνο ηνπ Lloyd Triestino (ζπγαηξηθεο ηεο Evergreen) εηπε νηη ε εηαηξηα ηνπ ελδηαθεξεηαη λα μεθηλεζεη direct service κεηαμπ Κηλαο θαη Σεξγεζηεο. «But not before reliable logistic connections are in place between the Italian northern Adriatic port and its Austrian and south German hinterland» ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

35 Hamburg feeder (3S) connections Norway Bergen Stavanger Denmark 9 Fredericia Sweden Oslo Kristiansand Arhus Copenhagen Trondheim 22 Fredrikstad Gothenborg Helsingborg Malmö 24 Lubeck Port of Hamburg Szczecin Gävle Västeras Stockholm Norrköping Gdynia Rauma Kaliningrad Estonia Lithuania Poland Finland Mäntyluoto Helsinki Turku Ventspils Klaipeda Tallinn Riga Kotka Latvia 2 9 Aberdeen Dublin UK Felixstowe London Southampton St. Petersburg Antwerp Le Have Russia ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ = calls per week Rotterdam 15 Moscow

36 Hub and spoke system for Moscow Area Trondheim Finland Norway Bergen Stavanger Fredericia Kristiansand Denmark Arhus Copenhagen Lubeck Hamburg Sweden Oslo Fredrikstad Gothenborg Helsingborg Malmö Gävle Västeras Stockholm Norrköping Gdynia Mäntyluoto Rauma Helsinki Turku Kaliningrad Estonia Lithuania Poland Tallinn Ventspils Riga Klaipeda Latviya Kotka St. Petersburg Moscow Russia ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

37 Σαζεηο ζην ηδηνθηεζηαθν Σν παηρληδη αιιαδεη Απν δεκνζην ζε δεκνζην-ηδησηηθν ζε ηδησηηθν Ρνινο ππεξεζησλ logistics ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

38 Global big four Operator Throughput 2000 share throughput 2010 share Hutchison Ports 25.3 mill TEU 11.3% 71.6 mill TEU 16.5% PSA Singapore 19.7 mill TEU 8.8% 36.8 mill TEU 8.5% Maersk Ports 13,3 mill TEU 5.9% 47.9 mill TEU 11.0% P&O Ports 8,3 mill TEU 3.7% 29.9 mill TEU 6.9% Top mill TEU 29.7% mill TEU 42.9% Rest mill TEU 70.3% mill TEU 57.1% World total 225 mill TEU 100% 435 mill TEU 100% Source: WestLB Panmure 7/2001 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

39 Δζσηεξηθν εκπνξην θαη ΝΜΑ Αλαγθε αλαθνπθηζεο ρεξζαησλ δηθηπσλ απν ζπκθνξεζε Ναπηηιηα κηθξσλ απνζηαζεσλ (ΝΜΑ- SSS): ιεμε-θιεηδη ηεο ηειεπηαηαο δεθαεηηαο εκαληηθνο ζηνρνο πνιηηηθεο κεηαθνξσλ ηεο ΔΔ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

40 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

41 Mega carriers ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

42 Mega carriers ΗΗ πζηεκα Hub and spoke Mega hubs Δηδηθα ιηκαληα Πνηνο πιεξσλεη; ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

43 Mega carriers ΗΗΗ Negotiating with big carriers is like being thrown into a pool full of alligators (a port CEO) ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

44 Πξνγξακκαηηζκνο θαη ζρεδηαζε ιηκελσλ Παξαγνληεο πνπ επεξεαδνπλ ηα αλαπηπμηαθα ζρεδηα ιηκελσλ Αλαπηπμε γεο θαη ρσξσλ Αλαπηπμε ελδνρσξαο Βηνκεραληθε αλαπηπμε Ρνεο θνξηησλ (ησξηλεο, αλακελνκελεο) Δηδνο, κεγεζνο πινηνπ πλδεζεηο κε ελδνρσξα Θαιαζζηα πξνζβαζε Ναπηηθεο-πδξαπιηθεο ζεσξεζεηο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

45 Πξνγξακκαηηζκνο θαη ζρεδηαζε ιηκελσλ ΗΗ Αιινη παξαγνληεο Υξεζεηο γεο- αζηηθνο ηζηνο Δπηπησζε ζηελ αζθαιεηα+πεξηβαιινλ Οηθνλνκηθα-ρξεκαηνδνηηθα Τπαξρνπζεο ππνδνκεο Κνηλσληθεο επηπησζεηο Δπηπησζεηο ζηα νηθνζπζηεκαηα ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

46 Local institutions and residents Local operators Port planning Global operators National and international institutions ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

47 Αιιειεπηδξαζε κεζνδνινγησλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

48 Αιιειεπηδξαζε ΗΗ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

49 Οηθνλνκηθεο ζεσξεζεηο Πξνβιεςεηο ξνσλ θνξηηνπ Οηθνλνκηθε εθηθηνηεηα Κνζηε κεηαθνξαο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

50 Full On Truck At Valencia Full On Port Ducomentation & Tax Full oon Vessel On Board Full on port Agency Fees Loading Unit Transfering To Athens Total Cost EURO TEU Transportation Cost , ,36 23,64 94,57126,21 432,40 99,00 62,0010,62 127,38 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

51 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

52 Ναπηηιηαθεο ζεσξεζεηο Σν Design vessel επεξεαδεη ην ιηκαλη ππν ζρεδηαζε Πεξηζσξην κειινληηθεο αλαπηπμεο Σν βειηηζην πινην δελ νδεγεη αλαγθαζηηθα ζην ειαρηζην νιηθν θνζηνο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

53 Port zoning ζεκαηα ρσξνζεηεζεο εκαηλεη δηαθνξεηηθν πξαγκα ζε δηαθνξεηηθνπο αλζξσπνπο Αηηηα αληηπαξαζεζεσλ θαη λνκηθσλ πξνβιεκαησλ Δπηθηλδπλα θνξηηα ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

54 Πεξηβαιινληηθεο ζεσξεζεηο Πνιπ ζεκαληηθν ζεκα Κηλδπλνο πεξηβαιινληηθο ππνβαζκηζεο Μειεηεο πεξηβαιινληηθσλ επηπησζεσλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

55 Αλαπηπμε Masterplan Γεληθε θηινζνθηα πλδεζεηο ελδνρσξαο Απαηηεζεηο ππνδνκεο Πιεπξα ζαιαζζαο Αξηζκνο ζεζεσλ πιεπξηζεο Απαηηεζεηο πιεπξαο μεξαο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

56 Δηδε ηεξκαηηθσλ ζηαζκσλ (terminals) Γεληθα ηνρνη Δπηινγε εηδνπο-ρσξνπ Υσξεηηθνηεηα (θξεπηδσκαηα) Πξνζνξκηζε-πξνζδεζε Απνζεθεπζε Τπεξεζηεο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

57 Σεξκαηηθνη ρπδελ Πεηξειαην ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

58 Σεξκαηηθνη ρπδελ ΗΗ Πεηξειαην ΗΗ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

59 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

60 Σεξκαηηθνη ρπδελ ΗΗΗ Μεηαιιεπκα ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

61 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

62 Σεξκαηηθνη γεληθνπ θνξηηνπ Container ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

63 Σεξκαηηθνη γεληθνπ θνξηηνπ ΗΗ Container ΗΗ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

64 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

65 ΟΛΠ Νεν Ηθνλην ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

66 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

67 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

68 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

69 ηαζκνη εκπνξεπκαηνθηβσηησλ (ΔΜΠΟ) Υαξαθηεξηζηηθα ηνπ Terminal Υαξαθηεξηζηηθα ηνπ πινηνπ Δπηινγε εηδνπο Terminal Λεηηνπξγηα ηνπ Terminal Πξνγξακκαηηζκνο- ιεηηνπξγηα γεξαλνγεθπξσλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

70 ΔΜΠΟ ΗΗ Φηινζνθηα- concept ηνπ ζηαζκνπ Υσξνζεηεζε Γηαρεηξηζε θπθινθνξηαο Τπνδνκεο ππνζηεξημεο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

71 ΔΜΠΟ ΗΗΗ Παξακεηξνη πνπ επεξεαδνπλ ηελ απνδνζε ηνπ ζηαζκνπ Μεθνο θξεπηδσκαησλ Αξηζκνο γεξαλνγεθπξσλ Αξηζκνο αιινπ εμνπιηζκνπ (ΟΜΔ) Πξνζσπηθν Μεραλνγξαθεζε ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

72 Αιινη ηεξκαηηθνη ζηαζκνη Πνιιαπισλ ρξεζεσλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

73 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

74 Αιινη ζηαζκνη Ro-ro terminals Ferry terminals Cruise terminals ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

75 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

76 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

77 ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

78 Δθαξκνγεο-πξνβιεκαηα Φνξησζε πινηνπ Δ/Κ Υσξεηηθνηεηα πινηνπ εμαξηαηαη απν ηε θνξησζε πγθξνπνκελνη ζηνρνη Διαρηζηνπνηεζε ηνπ overstowage ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

79 Δθαξκνγεο-πξνβιεκαηα ΗΗ Γηαρεηξηζε πιαηεηαο Γξνκνινγεζε ΟΜΔ Πνπ ζα ζηνηβαρζεη ην θαζε Δ/Κ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

80 Δθαξκνγεο-πξνβιεκαηα ΗΗΗ Γηαρεηξηζε ξνεο Δ/Κ Πνπ παλε ηα θελα; Δπηινγε δηαδξνκεο ρεκαηηζκνο block trains ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

81 Δθαξκνγεο-πξνβιεκαηα IV Σηκνινγεζε Κεληξα θεξδνπο-θνζηνπο Charging what the traffic can bear Διαζηηθνηεηεο δεηεζεο ηαπξσηε επηδνηεζε Γηαθξηηηθε κεηαρεηξηζε Καηαρξεζε δεζπνδνπζαο ζεζεο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

82 Δθαξκνγεο-πξνβιεκαηα V Πξνβιεκαηα νπξαοαλακνλεο Πξνηεξαηνηεηα παξαβνιεο FCFS πζηεκα Rendez vous ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

83 Δθαξκνγεο-πξνβιεκαηα VΗ Μεραλνγξαθεζε EDI e-εκπνξην Μεγαιν ζεκα ζε κηθξνηεξα ιηκαληα Υεξη-ρεξη κε ην «port reengineering» ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

84 Δθαξκνγεο-πξνβιεκαηα VΗΗ ρεδηαζκνο intermodal δηθηπνπ Τπεξεζηεο Roundthe-world Γξακκεο θνξκνη Τπεξεζηεο Feeder Τπεξεζηεο logistics αιισλ κεζσλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

85 Σξερνληα ζεκαηα Κνηλε πνιηηηθε κεηαθνξσλ ΔΔ Λεπθε Βηβινο policy to 2010: time to decide Γηεπξσπαηθα δηθηπα (TENs) πκθνξεζε νδηθσλ δηθηπσλ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

86 Σξερνληα ζεκαηα ΗΗ Πξαζηλε βηβινο (1997) εκαζηα ιηκεληθνπ ηνκεα ζηελ ΔΔ Αληαγσληζκνο κεηαμπ θαη εληνο ιηκελσλ Ρνινο ζηα TENs Ρνινο ζηελ Κεληξηθε-Αλαηνιηθε Δπξσπε Ρνινο ζηελ αεηθνξν θηλεηηθνηεηα Πξναγσγε ηεο ΝΜΑ εκαζηα ηεο αζθαιεηαο R&D Υξεκαηνδνηεζε θαη ηηκνινγεζε Γηαθαλεηα- user pays Δζσηεξηθεπζε ηνπ εμσηεξηθνπ θνζηνπο ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

87 Σξερνληα ζεκαηα ΗΗΗ Ληκεληθν παθεην -νδεγηα on market access to port services ) ( ) πλερεηα ηνπ Green Paper Απειεπζεξσζε ιηκεληθσλ ππεξεζησλ Γηαδηθαζηα παξαρσξεζεσλ θαηνπηλ δηαγσληζκνπ Αληαγσληζκνο κεζα ζην ιηκαλν (>1 παξνρνη) Self handling Πνιιεο ζπδεηεζεηο, δηαπξαγκαηεπζεηο, θιπ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

88 Λιμενικο πακετο: Απορριψη απο το Εσρωκοινοβοσλιο 1 η απορριψη: Νοεμβριος 2003 Πακετο No. 2 σποβληθηκε Οκτ ( de Palacio s revenge ) Αντισταση απο πολλοσς 2 η απορριψη (οριστικη): Ιαν ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

89 Σξερνληα ζεκαηα IV NMA Motorways of the Sea Πξνγξακκα PACT Πξνγξακκα Marco Polo (Η, ΗΗ) ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

90 Σξερνληα ζεκαηα V Αζθαιεηα (security) Πξηλ ηελ 9/11 Μεηα ηελ 9/11 CSI 24-hr notice C-TPAT ISPS θσδηθαο Καλνληζκνη θαη νδεγηεο πκθσληα ΖΠΑ-ΔΔ ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

91 Υξεζηκνη ζπλδεζκνη NTUA Maritime Transport: European Commission: European Commission, Directorate General for Transport & Energy (DG-TREN): European Sea Port Organisation (ESPO): International Association of Ports and Harbors (IAPH): European Community Shipowners Association (ECSA): European Shippers Council (ECS): Federation of European Private Port Operators (FEPORT): European Federation of Inland Ports (FEPI): ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

92 Πεξηζζνηεξα ζην ΠΑΚΔΣΟ 1- ΔΜΠ

ΛΙΜΕΝΕΣ και ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΛΙΜΕΝΕΣ και ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΕΝΕΣ και ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Περιγραµµα Βασικες εννοιες ΠΑΚΕΤΟ 1- ΕΜΠ 2007 1 Περιγραµµα Βασικες εννοιες Ναυτιλια µικρων αποστασεων (SSS), ιευρωπαικα ικτυα (TEN), Marco Polo, Θαλασσιες Λεωφοροι (MoS)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ. Ληκελεο παθεην Νν. 6Α

ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ. Ληκελεο παθεην Νν. 6Α ΝΜΑ: ην πξνβιεκα ηνπ ζηνινπ Ληκελεο παθεην Νν. 6Α Αλαθνξεο Wijnolst, N., F. Waals, European Short Sea Fleet Renewal: Opportunities for shipowners and shipyards, SNAME Symposium on Ship Operations, Management

Διαβάστε περισσότερα

FORMAL SAFETY ASSESSMENT OIKONOMIKH III, 2010-11

FORMAL SAFETY ASSESSMENT OIKONOMIKH III, 2010-11 FORMAL SAFETY ASSESSMENT OIKONOMIKH III, 2010-11 Τπνβαζξν Δξεπλα από θνηλνπ κε N. Βεληίθν Υ. Κνληόβα, Τ.Γ. ΔΜΠ Π. Εαραξηάδε, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΗΗ FSA 2010-11 2 Αλαθνξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ. ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ. ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ Θαιάζζηεο κεηαθνξέο & Θαιάζζηα Ρύπαλζε ζηε Μεζόγεην. Οικολογικές και Οικονομικές Επιπηώζεις ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ ππνβιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

CONNECTING the PORTS to the EU Hinterland. February 18 th 2014

CONNECTING the PORTS to the EU Hinterland. February 18 th 2014 CONNECTING the PORTS to the EU Hinterland February 18 th 2014 1 2 is publically owned and the only rail operator in Greece It performs 330 line services With less than 800 employees Locomotive MLW Α-450

Διαβάστε περισσότερα

VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ VIIII. ΚΤΚΛΟ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE (ISPS) ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΛΙΜΔΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Σν ζεκηλάξην έρεη ωο ζηόρν λα ελεκεξψζεη ηα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριοσ 2007 ΥΟΡΣΩΗ & ΕΚΥΟΡΣΩΗ ΥΟΡΣΙΩΝ ΦΤΔΗΝ. Κωνςταντίνοσ Μπαχξεβάνησ

Νοέμβριοσ 2007 ΥΟΡΣΩΗ & ΕΚΥΟΡΣΩΗ ΥΟΡΣΙΩΝ ΦΤΔΗΝ. Κωνςταντίνοσ Μπαχξεβάνησ Νοέμβριοσ 2007... τὸ δὲ ναυτικὸν τζχνθσ ἐςτίν, ὥςπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδζχεται, ὅταν τφχῃ, ἐκ παρζργου μελετᾶςκαι, ἀλλὰ μᾶλλον μθδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεςκαι Θοσκσδίδης (460-398 Π.Χ.)... θ ναυτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες: Ευκαιρίες για την Ελληνική Ναυτιλία και τους Ελληνικούς Λιµένες

Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες: Ευκαιρίες για την Ελληνική Ναυτιλία και τους Ελληνικούς Λιµένες Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες: Ευκαιρίες για την Ελληνική Ναυτιλία και τους Ελληνικούς Λιµένες Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου Πρόεδρος, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Διευθυντής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Μίληος Παύλοσ Miltos Pavlou Διεσθσνηής HLHR-KEMO Εθνικό Παραηηρηηήριο για ηο Ραηζιζμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 Πεξηερόκελα ει. 1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 3 1.1 Αξρηθέο παξαηεξήζεηο 3 1.2 ρεδηαζκφο νδεγηψλ ρξήζεσλ 4 1.3 Λεμηθφ φξσλ 5 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο A.1. Έρεηε αληίξξεζε λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ζαο; A.2. Ηζρχεη γηα ηηο απαληήζεηο ζαο θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Ενημερωτική σνάντηση Ννέκβξηνο 2009 1 Δλεκεξσηηθή Σπλάληεζε Δηζαγσγή Ννκνζεζία θαη ζηφρνη Σεκεξηλά απνηειέζκαηα Δκπεηξίεο απφ ην Βέιγην Δθαξκνγή PAYT θαη παξαιιαγέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP)

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Γιώπγορ Π. Βλάσορ 1, Δύα Λέμα 2 Πεπίλητη Η λαπηηιηαθή κεηαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΔΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ»

«ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΔΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σξαπεδηθή θαη Γηνηθεηηθή ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Intermodal Transports

Intermodal Transports Intermodal Transports Definition of Logistics Centre (L/C) «L/C is a total integrated set of structures, structured services and infrastructure of different modes, established and operated in the area

Διαβάστε περισσότερα