Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 17 ης /214 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 544/214 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισµού του ήµου Ο.Ε.213 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 4 η του µήνα Αυγούστου του έτους 214, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 9:, ήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. 1978/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/21. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 5. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΜΕΛΗ: ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Μεταβολές: Α. Ο ήµαρχος Πρόεδρος πριν την εισήγηση του 1 ου θέµατος, εισηγήθηκε για την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση όρων δηµοπρασίας για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιότερου, προϋπολογισµού 4. µε Φ.Π.Α., Α.Μ. 25/14, 2) Έγκριση πίστωσης ποσού 35 σε βάρος του Κ.Α (λοιπές προµήθειες αναλωσίµων). Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση των ανωτέρω θεµάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 2 ο και το 21 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. Β. Μετά από πρόταση του ηµάρχου Προέδρου το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. Ο ήµαρχος Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Με το υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης µας διαβιβάστηκε ο απολογισµός του ήµου Οικονοµικού Έτους 213 µε συνηµµένα το βιβλίο τρεχούµενων λογαριασµών καθώς και τις αντίστοιχες καταστάσεις απολογισµού προϋπολογισµού εσόδων εξόδων οικονοµικού έτους 213 και θα πρέπει να προβούµε στον προέλεγχο αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3463/6 (.Κ.Κ.), ως κατωτέρω: 1

2 2

3 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Ηµ/νία Από: ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Έως: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , , ,49 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , , ,49 21 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,91 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 27.11, , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλη καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25Ν 1828/89) Βεβαιωθέντα ,78 Εισπραχθέντα ,78 Ανείσπραχτα , Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµάτων καταστ. Τέλη καθαριότητας από διαφορές τετραγωνικών µέτρων , , , , , , Τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (αρθρο 19 Β 24/9-2/1/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο ,78 Βεβαιωθέντα , ,78 Εισπραχθέντα ,92 Ανείσπραχτα ,22 732,8 341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , ,92 732,8 343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (2% υπέρ ήµου) , , , Αγωγοί αποχέτευσης , , , % Είσπραξη απο ΕΥ ΑΠ για αποχέτευση , , , , , ,36

4 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Ηµ/νία Από: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Έως: ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/ ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3Ν 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 14. Βεβαιωθέντα 17.43, Εισπραχθέντα , Ανείσπραχτα , , ικαίωµα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι) ικαιώµατα παραχώρησης οικογενειακών οστεοφυλακίων , , 2.794, , , , 5.665, ικαιώµατα από καθαρισµό οικογενειακών τάφων ικαιώµατα ενταφιασµού ικαιώµατα ενταφιασµού ικαίωµα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) , , , ικαιώµατα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής , , , ικαιώµατα από ανανέωση χρόνου ταφής , , , 414 Τέλος ανακοµιδής , , 4.316, 414 Τέλος ανακοµιδής , , 4.316, 415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , 415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , ικαιώµατα ιεροπραξιών (µνηµόσυνα & λοιπές ιεροτελεστίες) ικαιώµατα ιεροπραξιών (λοιπές ιεροτελεστίες) , , , ικαιώµατα µνηµοσύνων , 8.915, 6.85, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Εσοδα από το παγκάρι του Ι.Ναού του ηµοτικού Νεκροταφείου Τέλη συντήρησης και ανάµµατος καντηλιών Λοιπά έσοδα δηµοτικού νεκροταφείου(κοντάρια,στεφάνια,κλπ) Εργολαβικό δικαίωµα δοµήσεως τάφων ικαιώµατα χρήσης ψυγείων και νεκροθαλάµων Ανθοστολισµός εκκλησίας για τέλεση κηδειών και , , 1.757, µνηµοσύνων Εσοδα από ενοικίαση χώρου σε ανθοπωλεία στο δηµ.νεκροταφ , , , 1.36,88 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης , , , 5.84, , Βεβαιωθέντα 44, 44, , , , 5.84, , Εισπραχθέντα 44, 44, Ανείσπραχτα , , , -84, , , -44,

5 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Εισιτηρια θεατρων, µουσείων κλπ Εσοδα από παραχώρηση Ευριπίδιου θεάτρου για παραστάσεις Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 'Εσοδα από την παραχώρηση της χρήσης των κλειστών ανοικτών γυµναστηρίων, στάδια, κολυµβητήριο Έσοδα απο την παραχώρησης της χρήσης ποδοσφαίρου 5χ5 Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης του κολυµβητηρίου από αθλητικούς συλλόγους Έσοδα απο την χρήση εγγεγραµµένων µελών του προγράµµατος του κολυµβητηρίου Έσοδα απο τη χρήση εγγεγραµµένων µελών του προγραµµάτος Αθλητισµός & Γυναίκα Έσοδα απο την χρήση εγγεγραµµένων µελών του προγραµµατος Αντισφαίρισης Έσοδα απο τη χρήση εγγεγραµµένων µελών του προγραµµατος Γυµναστική µε Όργανα 43 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , 1.44, 1.172, Βεβαιωθέντα , 1.44, 1.172, Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 1.14, , -272, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 213/93) , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 213/93) , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 18/8, άρθρο 27 παρ.1ν 213/93) Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 18/8, άρθρο 27 παρ.1ν 213/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 2Ν 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 2Ν 2539/97) 45 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,48 Βεβαιωθέντα 1.539, , , , ,82 Βεβαιωθέντα ,48 Εισπραχθέντα 1.539, , , , ,82 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα Ανείσπραχτα , ,9 3.46, , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 18/8) Τέλη χρήσης πεζοδροµίων,οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρ. Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για παζάρι (FLEA MARKET) Τέλη διελεύσεως χρήσεως υπεδάφους Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 19/9) , , , , , , , , , , , , , ,72

6 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Τέλη διαφηµίσεων , , , Τέλη διαφηµίσεων από ηµοτική Επιχείρηση ΦΛΥΑ , , , Εσοδα από διαφηµίσεις στη ηµοτ.συγκοινων. ηµοτ.κινηµατ.κλπ Εσοδα απο εµπορική διαφήµιση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ικαιωµατα εµποριας ποσιµων υδατων (αρθ.2 Ν 18/8, αρθ.26ν 1828/89, αρθ.57 Ν2218/94) ικαιωµατα εµποριας ποσιµων υδατων (αρθ.2 Ν 18/8, αρθ.26ν 1828/89, αρθ.57 Ν2218/94) Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 19/9) Τέλη από αγορά καρτών-ξυστών για ελεγχόµενη στάθµευση Τέλη από αγορά καρτών για ελεγχόµενη στάθµευση µονίµων κατοίκων Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-2/1/1958) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-2/1/1958) 46 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΡΘ.25 Ν 1828/89 Λοιπά δυνητικά τέλη Τέλη αφισσορύπανσης Τέλη περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών εφαρµογών ,6 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,44 255, , , ,18 Βεβαιωθέντα 13.83, , , ,56 255, , ,4 2.84, ,4 2.84, , , ,82 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , , ,4 51 ΦΟΡΟΙ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 1 Ν 18/8) , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 1 Ν 18/8) , , , Φόρος ζύθου (αρθ.9 Ν 73/7, αρθ.12 Ν 18/8) , , , 512 Φόρος ζύθου (αρθ.9 Ν 73/7, αρθ.12 Ν 18/8) , , , 52 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,13 Βεβαιωθέντα ,13 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/21, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 258/97) Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ Ι) Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως , , , , , , , , ,23

7 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΕΘΝΟΣ 1 ΟΤ Λοιπές εισφορές Εισφορά επί των ωφελουµένων από την εκτέλεση δηµοτικών εργων Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών 3. (άρθρο 9 και 1 της ΚΥΑ 1665/22 (ΦΕΚ 497 Β) Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών 3. (άρθρο 9 & 1 της ΚΥΑ 1665/22 (ΦΕΚ 497 Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15.67, 15.67, 4.17, , , 15.67, 4.17, , , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ. για τα προνοιακά επιδόµατα , , , , ,65 Βεβαιωθέντα , , , , ,39 Εισπραχθέντα , , , , ,39 Ανείσπραχτα , , , Έσοδα από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.3756/29 Επιχ/ση απο ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολ.µονάδων Ν.3852/1 61 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορήγηση απο Υπ.Εσ. για τα προνοιακά επιδόµατα , , , , , ,69 Βεβαιωθέντα , , ,69 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , , , Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ.για τα προνοιακά επιδόµατα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,67 71 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 7 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 716 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/21) , 2.565, 9.435,

8 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών , (άρθρο 16 Ν 2946/21) , , , ,9 ΟΜΑ Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.565, 9.435, 2.565, 9.435, 2.565, 9.435, , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84) 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84) 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1.522, , , , , , , , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Εκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους Εκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Εσοδα από προγραµµατ.συµβάσ.µε ΝΠ και ΝΠΙ Βεβαιωθέντα , ,46 Εισπραχθέντα , ,46 Ανείσπραχτα , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση από το Υπ.Εσωτ.για εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για συµβάσεις έργου προσωπικού ΚΕΠ Κεντρικού Χαλανδρίου Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣ Α για ενοικίαση χώρων ΚΕΠ , , 856, Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για συµβάσεις έργου προσωπικού ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ & Κάτω Χαλανδρίου Επιχ/ση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολ.µονάδων Ν3852/1 Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ για µισθοδοσία µετατασσόµενων υπαλλήλων απο ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ. για τα προνιακά επιδόµατα Επιχορήγηση απο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτιλίας για υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήρικης για το ΕΣΠΑ

9 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ Ηµ/νία Από: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Έως: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επιχ/ση απο ΥΠ.ΕΣ για αποζηµίωση υπαλληλων των πρώην ΕΟΠ και ΙΒΣΑ (παρ.1 αρθρ.56 του Ν.3518/6) Έσοδα από επιχ/ση ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα " 15. Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής" Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών πολιτών λόγω φυσικών καταστροφών (Ν 57/73) Έσοδα απο Επιχορηγήσεις για την εξόφληση , ,84 ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων Έκτακτη χρηµατοδότηση για την εξόφληση , ,63 ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων Έκτακτη επιχορήγηση του άρθρου 52 του ν.4186/ , ,21 για εξόφληση οφειλών ΕΥ ΑΠ ΑΕ - ΕΥΑΘ ΑΕ , , , ,3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , , , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 288/21) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 288/21) Λοιπά ειδικά προγράµµατα Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος ιοίκησης Ποιότητας Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για µελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο κατασκευής Σαρζανέτ στο Ρέµα Χαλανδρίου(Α.Μ. 31/8) Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο συντηρήσεων δηµοτικού οδικού δικτύου (λακούβες) ΑΜ 3/8 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο µικρών υδραυλικών έργων (όµβρια) ΑΜ 6/8 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο επισκευώνανακατασκευών φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων ΑΜ 9/8 Λοιπά ειδικά προγράµµατα. Επιχ/ση από Γ' ΚΠΣ για έργο ΠΟΕ κατασκ.αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερ.διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα Ι (ΑΜ16/5) Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για έργο ΠΟΕ καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων ΑΜ 7/7 Επιχορήγηση απο ΟΣΚ για την αναπαλαίωση διατηρητέων κτισµάτων του 3ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου Χαλανδρίου. Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ έργο Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , , , , , , , , , , , ,83 2.5, , , , , , , ,83 2.5, , , ,66 97.

10 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ Ηµ/νία Από: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Έως: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 καθαρισµού Ρεµατιάς ΑΜ 7/ Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ έργο , ,2 επισκευής και καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ.9/ Επιχ/ση απο ΥΠ.ΕΣ. για πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεοµηνίες Επιχ/ση από ΥΠΕΚΑ για ανάπλαση παιδικής χαράς στη , ,25 συµβ.ιωαννίνων & Ταϋγέτου στο ήµο Χαλανδρίου από Πράσινο Ταµείο "Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων " Επιχ/ση από ΥΠΕΚΑ για Προµή8ειες εξοπλισµού παιδικών χαρών του ήµου Χαλανδρίου από Πράσινο Ταµείο "Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων " Επιχ/ση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για τη µελέτη 7.436, ,4 Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Χαλανδρίου , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα ΕΡΓΑ 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά , ,4 προγράµµατα Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ για το ΠΟΕ έργο Αναπλ.κοινοχρ.χώρων στο ήµο Χαλανδρίου ΑΜ 1/ Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ για το συνεχ.έργο Κατασκ.δρόµων ήπιας κυκλοφ.και φυτεύσεις ΑΜ 4/ Επιχ/ση απο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για το , ,75 συνεχ.έργο-μελέτη Κατασκευή παιδικού Σταθµού 1 θέσεων στο Ο.Τ 1111 του ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση απο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για το έργο , ,5 Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου Α.Μ. 8/ Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για 1.329, ,2 Προετοιµασία Φακέλου-Πρότασης Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για 1.412, ,5 Υποστήριξη στην εκτίµηση των απαιτούµενων ενεργειακών δεδοµένων Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Προσθήκη , ,4 θερµοµόνωσης και αντικατάσταση παλαιών θυρών και παραθύρων Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Ενεργειακή επιθεώρηση µετά τις επεµβάσεις Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για , ,5 Υλοποίηση παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας δηµοτικού φωτισµού σε 21 δρόµους του ήµου Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Μελέτη , , αστικής κινητικότητας Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δηµοσιότητας/ενηµέρωσης Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Σύµβουλο , , Τεχνικής και Οικονοµικής Υποστήριξης

11 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ για τη Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ για την Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προµήθεια απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού µέσω ρήτρας ευελιξίας.(κέντρο Συµβουλ.Υποστηρ.γυναικών θυµάτων βίας) Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε. για Αρχιτεκτονική µελέτη για ανακαίνιση κληροδοτήµατος " Σαχάλα" για χρήση ΚΑΠΗ" Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε. για Στατική µελέτη για ανακαίνιση κληροδοτήµατος " Σαχάλα" για χρήση ΚΑΠΗ" Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε. για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για έκδοση οικοδοµικής αδείας ανακαίνισης κληροδοτήµατος "Σαχάλα" για χρήση ΚΑΠΗ" Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε. για Τοπογραφικές και υψοµετρικές µελέτες για έργο κατασκευής αγωγών οµβρίων στο ήµο Χαλανδρίου" Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε. για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για Έκδοση Οικοδοµικής Άδείας Παιδικού Σταθµού στο ΚΦ87 του ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε. για Επικαιροποίηση της υπ'αριθµ υδραυλικής µελέτης της ΕΥ ΑΠ του έτους 1968 για έργο κατασκευής αγωγών οµβρίων στο ήµο Χαλανδρίου Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτηµα ΙΙ Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα ΤΟΠ-ΕΚΟ Αλλά-ΖΩ την πόλη µου Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , , 15.57, , , , , , , 15.57, , , , , , 15.57, , , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Χρηµατοδότηση απο.αµαρουσίου για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή οδού Φραγκοκκλησιάς" βάσει της σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας(ποσοστο συµµετ.46,4%) ΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 94.17, , , , , , ΩΡΕΕΣ 1411 Προιόν δωρεών Προϊόν δωρεών Προϊόν από χορηγίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 11

12 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ Ηµ/νία Από: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Έως: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 213/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 213/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ του Ν 85/71 και του ΑΝ 17/67 (άρθρο 31 Ν 213/93) Πρόστιµα παραβάσεων κανονόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές από λοιπές περιπτ.τροχ.& ήµου Λοιπά παράβολα ΚΟΚ Πρόστιµα για τα δεσποζόµενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 18/8) Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 18/8) Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Εσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις Αποζηµιώσεις αστικής ευθύνης σε βάρος αιρετών ή υπαλλήλων Ποσά καταλογισµού υπολόγων ΧΕΠ & παγίας προκαταβολής Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης Πρόστιµα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοιν.χώρων (άρθρο 26 παρ.5ν.1828/1989, άρθρο 6 ν.19/9 Πρόστιµο από χρήση κινητής τηλεφωνίας (κεραίες κλπ) Πρόστιµο από Ν.3868/1 (Παράνοµο κάπνισµα) Πρόστιµο από την εφαρµογή συστήµ. ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου (κλήσεις) Επιβολή προστίµου άνευ αδείας Ιδιωτικών Παιδ.Σταθµών του ήµου (άρθρο 2 Ν 2345/95) Επιβολή προστίµου λόγω παράβασης όρων άδειας Ιδιωτικών Παιδ.Σταθµών του ήµου (άρθρο 2 Ν 2345/95) Επιβολή προστίµου και κλείσιµο ΜΦΠΑ λόγω µή συµµόρφωσης (άρθρο 2 Ν 2345/95) Πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ.12 ν.213/1993) , ,98 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , , , , , , , , , , , 26.21, , , , , , , , , , , , , ,92 798,74 798, , , ,37 599, , , , , , , , , , , ,2

13 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ηµ/νία Από: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Έως: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Εσοδα από αµιγείς δηµοτικές /διαδηµοτικές επιχειρήσεις-φλυα Εσοδα από αµιγείς δηµοτικές /διαδηµοτικές επιχειρήσεις-φλυα 161 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ,87 ΟΜΑ Α 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Λοιπά έκτακτα έσοδα. Λοιπά παράβολα καταστηµάτων. Λοιπά έκτακτα έσοδα.. Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκυρήξεων και διαγωνισµών. Έσοδα από περιφέρεια για αποζηµίωση µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Έσοδα απζηµιώσεων απο ασφαλιστικές εταιρείες Εσοδα από την εφαρµ.συστήµ.ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου(κλήσεις) Έσοδα απο αγορά καρτών για ελεγχόµενη στάθµευση Έσοδα απο αγορά καρτών για ελεγχόµενη στάθµευση µονίµων κατοίκων ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ , ,6 Βεβαιωθέντα Βεβαιωθέντα , , , , , , , 38.35, , , ,8 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , , , -2.95, 38.35, , , , , , , , , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ,39 Βεβαιωθέντα 742,29 742, , Εισπραχθέντα 742,29 742,29 979,39 Ανείσπραχτα , , , , Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων , 979, , , Εσοδα από τέλη διαφήµισης Εσοδα από καθαρ.οικογενειακών τάφων Εσοδα από οστεοφυλάκια

14 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Εσοδα από τέλη διαφήµισης συµβάσεων ΦΛΥΑ Εσοδα από Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) Έσοδα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων απο αθλητικούς συλλόγους Έσοδα χρήσης κολυµβητηρίου 16.75, , , , Έσοδα από ενοίκιο κυλικείου "Ν.Πέρκιζας" , ,55 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , , , , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα , ,29 ΟΜΑ Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εκτακτα έσοδα από παράνοµη στάθµευση Έκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης Έσοδα απο χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΛΑΕΚ ΟΕ για επιµορφωτικά σεµινάρια προσωπικού Έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση απο Γ.Γ.Α ΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (αρθρ.9 Ν2946/21,αρθρ.11 Ν2696/1999) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ , , , ,73 Βεβαιωθέντα , , , , Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , , , , , , , , , , , , ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 3111 άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων Νέο άνειο ΤΠ για αποζηµίωση εργαζοµένων ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 3121 άνεια του Ταµείου Παρακατηθών και ανείων Νέο άνειο απο ΤΠ για απαλλοτρίωση ακινήτων επι των οδών : 1) Κύπρου 42 (ΟΤ39),2) Αγ.Παντελεήµονος 2 (ΟΤ15), 3) Ακίνητο ουζένη (ΟΤ 276) Νέο άνειο από Τ.Π.. για αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού

15 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Νέο άνειο από Τ.Π.. για απαλλοτρίωση Κ.Χ. ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας επί των οδών Βύρωνος και Ναυπλίου Νέο άνειο από Τ.Π.. για αποζηµιώσεις για απόδοση σε κοινές χρήσεις καθώς και δέσµευση οικοπέδων για δηµιουργία χώρων στάθµευσης και κοινοφελείς σκοπούς Νέο άνειο από Τ.Π.. για αγορά οικοπέδου επί της οδού Π.Μπακογιάννη 59 στο Ο.Τ 1261 περιοχή ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Νέο άνειο από Τ.Π.. για ολοκλήρωση πολεοδοµικής µελέτης και πράξης εφαρµογής περιοχών ζώνης.πλακεντίας-π.πολίτη-έθνος ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ OIKONOMIKA ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2% Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2% Λοιπά έσοδα Εσοδα από τέλη διαφήµισης Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Εσοδα από νεκροταφεία 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έκτακτα γενικά έσοδα Εκτακτα γενικά έσοδα από παράνοµη στάθµευση Εκτακτα γενικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Εκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήµισης Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ.19 Ν18/8) Εκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης , , , , , , , , , , , , , , ,33 15 Βεβαιωθέντα ,26 Βεβαιωθέντα , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , , , , , ,5 32, , , , , , , ,64 371, , , , , , , , , , ,94

16 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ Ηµ/νία Από: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Έως: ΟΜΑ Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , , , , , , , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , ,7 5.76, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ,53 Βεβαιωθέντα ,53 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 17.81, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 45.96, , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 45.96, , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικων οργάνων Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικων οργάνων Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου , , , , , , , , , , , , ,28 4.2,96 4.2, , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.8.4, ,62 Βεβαιωθέντα ,62 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα 16.67, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , , Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , Εισφορά υπέρ ΚΥΤ , , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ , , , Εισφορά υπέρ ΕΗ, ΟΑΕ 7.794, , , , Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑ- ΕΗ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ- ΕΗ Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ , , , Εισφορά υπερ Μ.Τ.Π.Υ Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 586, ,6 1.11,6 586, , Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ , , ,92

17 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Εισφορά για το Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.13/ Εισφορά για το Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.13/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,69 Βεβαιωθέντα ,69 Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , , , , , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (δάνεια από Ταχυδροµ.Ταµιευτήρ) Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (κατασχέσεις) , , , , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥ ΑΠ) , ,35 75, Εισφορά υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων , , , Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος µονίµων υπαλλήλων υπέρ ΤΑ ΚΥ (άρθρο 166 παρ.2 ν.1188/81) Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων - ΟΥ Κράτηση,1% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Λοιπές εισφορές υπέρ τρίτων ( πρώην ΟΚΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Ανείσπραχτα Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (περικοπές αποδοχών) , , , , , , , , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (περικοπές αποδοχών) , , , , , , , ,3 6.17,3

18 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 213 Ηµ/νία Από: Έως: Η Οικονοµική ,83 ΟΜΑ Α 56 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων Χρηµατικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΣΟ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο εκτάκτων εσοδων Χρηµατικό υπολοιπο προερχόµενο απο εκτακτα γενικα εσοδα Χρηµατικό υπολοιπο προερχόµενο απο εκτακτα ειδικα εσοδα , ,1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/ , , , , , , , , , ,97 ΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ,3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,95 Βεβαιωθέντα , ,8 Βεβαιωθέντα , , , , , ,95 Εισπραχθέντα , , ,8 Εισπραχθέντα , , , , , , , , , ,83 Ανείσπραχτα Ανείσπραχτα , , , , , , , , ,3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 18

19 ΦΟΡΕΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ , , , , Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ-ΤΣΜΕ Ε Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3Ν 1726/44, 3 Ν.2262/52 1 Ν 426/61 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3Ν 1726/44, 3 Ν.2262/52 1 Ν 426/61 και 33 Ν 5441/66) , , , , , , , , , , , ,87 346,94 346, , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , 98.34, ,4 1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,4 18.3, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , , , , Λοιπές αµοιβές λοιπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Εξαγωγή µισθοδοσίας , , , , , Ηχογράφηση και αποµαγνητοφώνηση πρακτικών , , , , ,1

20 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ Ηµ/νία Από: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Έως: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/ ηµοτικού Συµβουλίου Αµοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες µε σύµβαση έργου ηµοσιογράφου του ήµου Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου ιατρό εργασίας του ήµου Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου Τεχνικό Προσωπικό Ασφαλείας του ήµου Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Κλητήρων για το ΚΕΠ Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Χεριστών Η/Υ για Εκδηλώσεις Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Ταξιθετριών Εκδηλώσεων Θεάτρου Ρεµατιάς Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Ηλεκτρολόγους για τις εγκαταστάσεις του Θεάτρου Ρεµατιάς Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Τ.Ε ιοίκηση Επιχειρήσεων για οργάνωση Αρχείου του ήµου Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Τοπογράφου Π.Ε για παρακολούθησης Εφαρµογής Π. χρήσης γής στη Ρεµατιά Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Τοπογράφου Τ.Ε για παρακολούθηση Εφαρµογής Π. χρήσης γής στη Ρεµατιά Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Χειριστού Μηχανήµατος JCB Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Συντηρητών.Ε Καυστήρων και Καλόριφέρ των Σχολείων Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου εργάτες Υ.Ε για τις ανάγκες της Ρεµατιάς Χαλανδρίου Αµοιβή µέλους ΤΕΕ για συµµετοχή στο διαγωνισµό Πεύκο Πολίτη Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Ε ιοικητικού Οικονοµικού Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου προσωπικό για τη φύλαξη αθλητικού κέντρου Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου προσωπικού ιατρών Συµβουλευτικού Κέντρου , , , , ,29 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Καταβολή αντιµισθίας ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, Αντιδηµάρχων, Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) και συµπαραστάτη ηµότη & επιχείρησης Καταβολή αντιµισθίας ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, Αντιδηµάρχων, Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) και συµπαραστάτη ηµότη & επιχείρησης Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) - Ο.Ε.& Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) - Ο.Ε.& Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής Έξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) , , , , , , , ,33

21 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν.2685/99) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν.2685/99) 612 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αµοιβές τρίτων , , , , , , , , Αµοιβή στο προσωπικό µε σύµβαση έργου του ΚΕΠ , , , , Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 613 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων απάνες για προµήθεια & ΦΠΑ ΕΗ , , , , , , , , ικαιώµατα ΟΤΑ από ΤΑΠ ( λογ. ΕΗ) , , , , Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων 6152 Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων , , , , ,46 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6221 Ταχυδροµικά τέλη Ταχυδροµικά τέλη Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία , , , , , , , , Κινητή τηλεφωνία 6224 Λοιπές επικοινωνίες , , , , Εξοδα συνεργασίας µε Εταιρία Ταχυµεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ Σύνδεση αποµακρυσµένων σηµείων µέσω syzefxis ,64 86, , ,64 86, , ,64 86, , ,36 693, ,47

22 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 62 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , , ΦΟΡΟΙ 6311 Φόροι τόκων , , , , Φόροι τόκων , , , , ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , , Λοιποί Φόροι και Τέλη , , , , Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου για απόδοση προστίµων ΚΟΚ 5 414,73 414,73 414,73 85, Εξοδα µεταβίβασης αυτοκινήτων Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου από είσπραξη επιχορηγήσεων Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου για απόδοση εσόδων απο παράβολα Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) , , , , , , , , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κρατήσεις υπερ ΤΕΑ Υ, ΤΠ Υ για την προµήθεια καυσίµων υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , ,8 52.6, , ,8 52.6, , ,8 52.6, , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµάρχου Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για συµµετοχή σε συνέδρια Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµοτών για συµµετοχή σε συνέδρια. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για συµµετοχή σε συναντήσεις ευρωπαϊκών προγραµµάτων 642 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης)

23 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ιαφηµίσεις - ηµοσιεύσεις - Καταχωρήσεις Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων Παραγωγή εντύπων προβολής ηµοτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων Έκδοση εντύπων προβολής ηµοτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του ήµου σε ευρωπαϊκές συναντήσεις και εκδηλώσεις (ελληνικό και ξενόγλωσσο) απάνες ενηµέρωσης του κοινού για ελεγχόµενη στάθµευση Μελέτη και έκδοση Χαρτας ικαιωµάτων Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , , , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , , , , απάνες εκδηλώσεων Εορτασµών Παγκοσµίων ηµερών Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δηµοσιότητας/ενηµέρωσης (ΕΣΠΑ πρόγραµµα "Εξοικονοµώ")-ΤΑΚΤΙΚΑ ράσεις-ηµερίδες ενηµέρωσης ως πρός την λειτουργία του ΣΕΣ 643 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ , , , , ιοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων ιοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , , Έξοδα αδελφοποιήσεων Έξοδα αδελφοποιήσεων ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ , , , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Λοιπές συνδροµές Λοιπές συνδροµές ,73 399,76 439,74 399,76 439,74 399, ,26 4.6,24

24 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Συνδροµή για το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Συνεχιζόµενη ανανέωση συνδροµών domain names/νέες συνδροµές domain names Ανανέωση συνδροµών τηλεφωνικών γραµµών του έργου " ηµοτικό ίκτυο wifi hotspots στο ήµο Χαλανδρίου" Συνεχιζόµενη Ανανέωση συνδροµών domain names / νέες συνδροµές domain names Ανανέωση συνδροµών domain names/νέες συνδροµές domain names. 645 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ,97 459,73 39,98 439,74 39,98 439,74 31,2 7.91, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων του ήµου ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προµ. Κλπ) Έξοδα κατασχέσεων , , , , , , , , Έξοδα αποζηµιώσεων πολιτών Αποζηµίωση από αστική ευθύνη έναντι τρίτων απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (ΚΥΑ Φ31/2/663/1976) απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (ΚΥΑ Φ31/2/663/1976) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών ,63 222,63 222, , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών ,63 222,63 222, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , , ,21 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ , , , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , ,36

25 ΙΕΥ/ΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 213 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 31/7/214 Ηµ/νία Από: Έως: Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ (δάνεια για κάλυψη επενδυτικών αναγκών) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εδωτερικού 6526 Χρεολύσια δανείων εδωτερικού , , ,2 2.72, , , , ,16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς , , , , , , , , , , , , 1.5,2 1.5, , Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς , , , , , Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς , , , , , Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς , , , , , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Επιχορήγηση Ν.Π. "ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" , , , , Επιχορήγηση Ν.Π."Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52.462.224,08 30.908.752,10 49.953.895,62 0,00 06.00 ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα