ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ Τηλ.: Fax.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09 ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο ιακήρυξης Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκποίηση έξι (6) Αφων Do 28 και δέκα επτά (17) Α/Κ IGSO 5400 A1E, στην κατάσταση που θα ευρίσκονται κατά το χρόνο παράδοσης (AS IS WHERE IS) και στη συσκευασία που ήδη ευρίσκονται. Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) / Στρατόπεδο Παπάγου (Πεντάγωνο). ΑΡΘΡΟ 2 ο ιεξαγωγή ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από την ΥΠ/ΠΑ, στις 12 Μαΐου 2009 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ, στην οδό ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος, Αµπελόκηποι, ως διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισµός µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφεροµένων αγοραστών, ενώπιον αρµοδίας επιτροπής της Υπηρεσίας. Η υπόψη επιτροπή θα προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 1

2 ΑΡΘΡΟ 3 ο Επανάληψη ιαγωνισµού Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για το ηµόσιο, ο ιαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί, µε έγγραφες προσφορές µετά από νεώτερη δηµοσίευση, ενώ η διακήρυξη του διαγωνισµού, θα κοινοποιηθεί ιδιαίτερα, σε όσους συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 4 ο ικαιούµενοι Συµµετοχής ικαιολογητικά Συµµετοχής 1. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να πάρουν µέρος Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής εφόσον δεν έχουν αποκλεισθεί από Προµήθειες των Ε, µε Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, ή από όργανα της Ιεραρχίας των Ενόπλων υνάµεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν. 2. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά : α. Οι Έλληνες Πολίτες : (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. (2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάσθηκαν σε ποινή που συνεπάγεται τις εκπτώσεις του άρθρου 59 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4), εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι και από τις αρµόδιες αρχές της χώρας αυτής. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 2

3 β. Οι αλλοδαποί : (1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. (2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάσθηκαν σε αδικήµατα αντίστοιχα των εµπορίας ναρκωτικών ουσιών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας και εγκληµάτων κατά της ζωής της ποινικής νοµοθεσίας της χώρας τους. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του άρθρου αυτού. (4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β, καθώς και απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου του νόµιµου εκπροσώπου τους. δ. Οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην Κοινοπραξία. ε. Οι εµπορικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων : (1) Πιστοποιητικό του αρµόδιου Επιµελητηρίου ότι είναι αναγνωρισµένοι εµπορικοί αντιπρόσωποι και κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις. (2) ικαιολογητικά του Οίκου από τα οποία να είναι εµφανές ότι αυτοί είναι οι αντιπρόσωποί του κατά το χρονικό διάστηµα του διαγωνισµού. (3) Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής της Χώρας του Οίκου, θεωρηµένη από την αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, για την ύπαρξη και τη λειτουργία του Οίκου. 3

4 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4. Εάν σε κάποια Χώρα δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν τα παραπάνω έγγραφα ή αυτά που µπορούν να εκδοθούν δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορεί να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας του. 5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγυητική επιστολή συµµετοχής που τοποθετείται στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο. Τα δικαιολογητικά αυτά, µε εξαίρεση την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην ίδια υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Περί τούτου γίνεται ρητή µνεία στην προσφορά. 6. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, τα δε ξένης προέλευσης να είναι επισήµως µεταφρασµένα και επικυρωµένα. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να είναι πρωτότυπη. 7. Η παράλειψη προσκόµισης κάποιου από τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση µαζί µε την προσφορά συνεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτης. ΑΡΘΡΟ 5 ο Προσφορές Εγγυοδοσίες 1. Οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές θα προσφέρουν τιµή για τα έξι (6) Αφη Do 28 και τους δέκα επτά Α/Κ. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς και για µεµονωµένα Αφη και Α/Κ. 2. Το νόµισµα των προσφορών που θα κατατεθούν, θα είναι σε ΕΥΡΩ ή σε δολάρια ΗΠΑ (USD). Η ισοτιµία που θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών θα είναι δύο (2) ηµερών πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Οι προσφορές που θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα και θα έχουν υπογραφεί από τους πλειοδότες ή τους νοµίµους πληρεξουσίους τους, θα κατατεθούν στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό (ΥΠ/ΠΑ), έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα διεξαγωγής του, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφεται εµφανώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο αριθµός και το αντικείµενο του διαγωνισµού, η ηµεροµηνία διενέργειας του, ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και τα στοιχεία του αποστολέα. Στον υπόψη κύριο φάκελο, θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό και 4

5 η οικονοµική προσφορά, σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισµένους φάκελους, µε τις ενδείξεις «ικαιολογητικά ιαγωνισµού» και «Οικονοµική Προσφορά» αντίστοιχα. Η Εγγύηση Συµµετοχής τοποθετείται στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, ενώ στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς τοποθετείται, µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι η προβλεπόµενη από την προκήρυξη Εγγυητική Συµµετοχής περιλαµβάνεται στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 4. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι να ληφθεί απόφαση επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και πάντως όχι παραπάνω από ενενήντα (90) ηµέρες από τη διενέργειάς του, εκτός αν παραταθούν αργότερα εγγράφως. 5. Στο διαγωνισµό είναι δυνατή και η κατάθεση ξενόγλωσσης προσφοράς που υποβάλλεται από αλλοδαπό οικονοµικό φορέα, εφόσον συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Υπερισχύει το ελληνικό κείµενο. 6. Κάθε προσφορά πρέπει : α. Να είναι σφραγισµένη. β. Να µη φέρει ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφα, προσθήκες, κενά και συγκοπές που µπορούν να βάλουν σε αµφιβολία όρους, τιµές ή την ταυτότητα του πλειοδότη. γ. Να αναγράφει την ακριβή διεύθυνση του καταστήµατος και της κατοικίας του υποψήφιου αγοραστή, το τηλέφωνο (FAX, , εφόσον υπάρχουν) και τα στοιχεία της ταυτότητάς του. δ. Να γράφει επάνω καθαρά ολογράφως και αριθµητικώς, την τιµή που προσφέρει για το προϊόν εκποίησης. ε. Να µη περιέχει αιρέσεις, όρους ασαφείς ή διφορούµενους ή που δεν συµφωνούν µε τους όρους των συµφωνιών. στ. Να περιέχει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο συµµετέχων στο διαγωνισµό έλαβε γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων Συµφωνιών και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες των Ενόπλων υνάµεων. 7. Στο διαγωνισµό γίνεται δεκτός, όποιος καταθέσει µαζί µε την προσφορά του εγγύηση συµµετοχής ίση µε το 5% αυτής, συν ΦΠΑ, µε εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας (παράρτηµα «Β») ή µε γραµµάτιο συστάσεως 5

6 Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή του Ταµείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ηµοσίων Έργων. Η εγγύηση αυτή παρέχεται στο ίδιο νόµισµα µε την προσφορά και έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριών (3) µηνών πέρα από το χρόνο λήξης της προσφοράς. 8. Όποιος παρουσιασθεί στο διαγωνισµό και δηλώσει ότι λαµβάνει µέρος για λογαριασµό άλλου ή και άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει αµέσως στην αρµόδια επιτροπή της ΥΠ/ΠΑ, µαζί µε την εγγύηση συµµετοχής, όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη σχετική εντολή και τη νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου αλλά και εξουσία εκπροσωπήσεως του νοµικού προσώπου. 9. Στις περιπτώσεις αυτές, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να εκδίδεται στο όνοµα του αντιπροσωπευόµενου. 10. Η συµµετοχή αποτελεί τεκµήριο ότι οι πλειοδότες αποδέχονται τους όρους του διαγωνισµού και ότι γνωρίζουν καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση του εκποιούµενου υλικού. Για αυτό, όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, δύνανται να εξετάσουν εκ των προτέρων το υλικό που πρόκειται να εκποιηθεί. 11. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκείνου, υπέρ του οποίου θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σύµβασης και την κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης όπως προβλέπει το άρθρο 10 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 6 ο Έλεγχος Προσφορών Ενστάσεις 1. Κατά την ηµέρα και ώρα που ορίστηκε η διενέργεια του διαγωνισµού, η Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, καταχωρεί µε σειρά λήψης τις προσφορές σε πρακτικό, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία. Προσφορές που υποβάλλονται στο εν λόγω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία (ΥΠ/ΠΑ) για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 2. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, µονογραφούνται δε και σφραγίζονται από τα µέλη της επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Για την οικονοµική προσφορά ακολουθείται η ίδια διαδικασία, σε άλλο χρόνο, που γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες, αν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής από 6

7 πλευράς νοµιµότητας και κανονικότητας. Προσφορά που δεν πληροί τους όρους συµφωνιών και δεν περιέχει την ανάλογη εγγυοδοσία απορρίπτεται. 3. Η Επιτροπή ανακοινώνει στους παρόντες πλειοδότες, τις τιµές και τους όρους των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 4. Ένσταση από τους υποψήφιους πλειοδότες για οποιαδήποτε αιτία, γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθεί γραπτά στην Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο υπέρ ηµοσίου (ΚΑΕ 3741), ποσού ίσου µε 0,10% της συνολικής προσφοράς των υποψηφίων πλειοδοτών. Το ύψος του εν λόγω ποσού δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων Ευρώ (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000). Πάνω στις ενστάσεις κρίνει και αποφασίζει µε αιτιολογία και αµετάκλητα ο αρµόδιος κατά περίπτωση Φορέας, σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 7 ο ιοικητικές Προσφυγές 1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αγοραστή σε αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση. 2. Η ένσταση ασκείται εγγράφως και επί ποινή απαραδέκτου, κοινοποιείται, µε επιµέλεια του ενισταµένου, σε όποιον βλάπτεται από την τυχόν παραδοχή της. Η ένσταση υποβάλλεται : α. Κατά της προκήρυξης στον ανοικτό διαγωνισµό µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. β. Κατά της συµµετοχής αγοραστή στο διαγωνισµό ή της νοµιµότητας της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα διενέργειας της πιο πάνω παραλαβής και αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών ή µέσα στην ίδια προθεσµία από τη γνωστοποίηση από την επιτροπή διαγωνισµού της απόφασης αποκλεισµού σε εκείνον που αποκλείεται λόγω ελλείψεων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η ένσταση κατατίθεται στην επιτροπή διαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται αιτιολογηµένα µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κατάθεση 7

8 της ένστασης, χωρίς αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας του διαγωνισµού. γ. Κατά του αποκλεισµού των συµµετεχόντων από τη συνέχιση του διαγωνισµού για οποιαδήποτε αιτία, εκτός της προηγούµενης περίπτωσης 2β, καθώς και κατά του παραδεκτού και νοµίµου της οικονοµικής προσφοράς, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών. Για τις ενστάσεις αυτές κρίνει και αποφασίζει αιτιολογηµένα η επιτροπή διαγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή τους στην επιτροπή αυτή, χωρίς αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού που διεξάγεται. δ. Κατά της απόφασης της Επιτροπής που απορρίπτει την ένσταση επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του έχοντας την οικονοµική αρµοδιότητα, o οποίoς απoφαίνεται επ αυτής µετά από γνώµη της ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ κατά περίπτωση. Η προσφυγή ασκείται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο των δέκα (10) ηµερών µέσα στις οποίες όφειλε να απαντήσει η επιτροπή του διαγωνισµού. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως µετά την πάροδο του δεκαηµέρου δεν µεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής. Η προσφυγή απευθύνεται στον έχοντα την οικονοµική αρµοδιότητα και κατατίθεται στον αρµόδιο Φορέα που διενεργεί την προµήθεια και αφού πρωτοκολληθεί, εισάγεται στην ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ µαζί µε τα απαιτούµενα στοιχεία του φακέλου προκειµένου να γνωµοδοτήσει κατά τα ως άνω οριζόµενα. Ο πρόεδρος, το συντοµότερο δυνατόν, καλεί τα µέλη της επιτροπής σε συνεδρίαση. Η απόφαση του έχοντος την οικονοµική αρµοδιότητα επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την ως άνω κατάθεση αυτής στον αρµόδιο Φορέα. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Σε καµιά περίπτωση δεν αποφασίζεται η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, αν δεν παρέλθουν οι προαναφερόµενες προθεσµίες εντός των οποίων αποφαίνεται ο έχων την οικονοµική αρµοδιότητα. 3. Κάθε διαγωνιζόµενος έχει το δικαίωµα να υποβάλει στο αρµόδιο όργανο που διενεργεί το διαγωνισµό έγγραφη ένσταση κατά της προκήρυξης, κατά της συµµετοχής αγοραστή στο διαγωνισµό και κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται, σύµφωνα µε το Ν. 3377/2005, ΦΕΚ 202Α παράβολο υπέρ ηµοσίου (ΚΑΕ 3741), ποσού ίσου µε το 0,10% επί της συνολικής προσφοράς του. Το ύψος του εν λόγω ποσού δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παραπάνω ποσοστό ως και τα όρια του αντίστοιχου ποσού αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών. Η ένσταση κατά της προκήρυξης στους παραπάνω διαγωνισµούς εξετάζεται από το Φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό και ύστερα από εισήγηση τούτου αποφαίνεται αιτιολογηµένα επ αυτής ο έχων την οικονοµική αρµοδιότητα. 8

9 4. Οι κοινοποιήσεις κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες περιπτώσεις γίνονται στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι συµµετέχοντες. Οι ανακοινώσεις ή οι γνωστοποιήσεις γίνονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, παρ.3 της παρούσας. 5. Οι ενστάσεις και προσφυγές που αναφέρονται στην παρ. 2 περιπτώσεις β και γ εξετάζονται από τα αρµόδια όργανα κατά το νόµο και την ουσία. Η ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, προκειµένου να ασκήσει τις ως άνω αρµοδιότητες, µπορεί να ζητεί πληροφορίες, διευκρινίσεις και στοιχεία από επιτροπή εµπειρογνωµόνων. ΑΡΘΡΟ 8 ο Κρατήσεις Έξοδα 1. Τον πλειοδότη βαρύνουν ο ΦΠΑ και κρατήσεις ύψους 6,144 %, για τις εταιρείες της ηµεδαπής και 6% για τις εταιρείες της αλλοδαπής. 2. Ειδικότερα, όσον αφορά στην επιβάρυνση των προς εκποίηση υλικών µε ΦΠΑ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα : α. Για τα προς εκποίηση υλικά επιβάλλεται ΦΠΑ 19% επί της συνολικής αξίας της εκποίησης, ανεξάρτητα από την προέλευση του αγοραστή (παρ. 1 άρθρο 13, Ν.2859/00). β. Εφόσον, ο αγοραστής των υλικών είναι πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, δικαιούται να εκπέσει το φόρο µε τον οποίο επιβαρύνθηκε η αγορά των αγαθών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 2859/00, µε τη βασική προϋπόθεση ότι τα αγαθά θα χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. γ. Εφόσον, ο αγοραστής είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υποκείµενος στο ΦΠΑ στην χώρα του, ο φόρος που θα καταβληθεί στην Ελλάδα για την αγορά ενσώµατων κινητών αγαθών (ανταλλακτικά κ.λ.π), θα επιστραφεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της 8 οδηγίας του Συµβουλίου (79/1072/ΕΟΚ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της αριθµ. 1390/ Απόφασης Υπουργείου Οικονοµικών. δ. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, ο φόρος επιστρέφεται µόνο µε την προϋπόθεση της ύπαρξης διακρατικής συµφωνίας µεταξύ των δύο χωρών και µέχρι σήµερα συµφωνία έχει υπογραφεί µόνο µε την Ελβετία (13 Οδηγία 86/560/ΕΟΚ). 9

10 ε. Η επιστροφή του φόρου από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών/Γενική ιεύθυνση Φορολογίας/ ιεύθυνση 14 ΦΠΑ (τηλ ), εξετάζεται µεµονωµένα και κατά περίπτωση, κατ εφαρµογή των προαναφεροµένων διατάξεων. 3. Επίσης ο πλειοδότης βαρύνεται µε : α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα για την παραλαβή των υλικών. κ.λ.π β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων ΑΡΘΡΟ 9 ο Αντιπροσφορές Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 10 ο Κατακύρωση διαγωνισµού Κοινοποίηση απόφασης 1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε έγκριση της Υπηρεσίας. Αυτός που έχει την οικονοµική εξουσία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης, κρίνει και αποφασίζει για την έγκριση και την κατακύρωση ή όχι του παρόντος διαγωνισµού. 2. Οι πλειοδότες είναι υποχρεωµένοι να περιµένουν την παραπάνω απόφαση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προσφοράς τους. Μετά από αυτή, µπορούν να ζητήσουν εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την επιστροφή της εγγυοδοσίας που κατατέθηκε, χωρίς άλλη απαίτηση τους έναντι της Π.Α. σε σχέση µε την προσφορά που έγινε από αυτούς. 3. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισµού καθώς και όλων γενικά των εγγράφων που απευθύνονται προς τον πλειοδότη θεωρείται ότι έγινε νόµιµα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοση τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή µε τηλεοµοιοτυπία ή γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν µε επιστολή βεβαίας χρονολογίας. 10

11 4. Αν ο διαγωνισµός ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσµα του, κανείς από αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ούτε κι αυτός ο τελευταίος πλειοδότης δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 5. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό επιστρέφεται, µετά την απόφαση κατακύρωσής του, σε όσους δεν ανακηρύχθηκαν πλειοδότες, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 11 ο Εγγυοδοσία Καλής Εκτέλεσης Υπογραφή Σύµβασης 1. Ο πλειοδότης, στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, έχει υποχρέωση µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη µε οποιοδήποτε τρόπο ειδοποίηση του, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που να καλύπτει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας του εκποιούµενου υλικού, να παραλάβει την προσωρινή εγγυοδοσία συµµετοχής και να υπογράψει την σχετική σύµβαση. Ο αποδέκτης της εγγυοδοσίας θα ενηµερωθεί για τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την κατακυρωτική απόφαση. 2. Η παραπάνω εγγύηση θα παραµείνει στον αποδέκτη µέχρις ότου ο τελευταίος πλειοδότης εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του οπότε λαµβάνει χώρα η επιστροφή της. 3. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει έγκαιρα την εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι παρακάτω κυρώσεις : α. Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής του υπέρ ΜΤΑ. β. Εκποίηση του προϊόντος είτε στον επόµενο κατά τον διαγωνισµό πλειοδότη είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς αυτόν και καταλογισµό σε βάρος του, της τυχόν διαφοράς τιµής λόγω µικρότερης τιµής εκποίησης, που θα εισπραχθεί µε κάθε νόµιµο µέσο. ΑΡΘΡΟ 12 ο Τεχνικός Προσδιορισµός 1. Ο διαγωνισµός αφορά την εκποίηση έξι (6) Αφων Do 28 και δέκα επτά (17) Α/Κ στην κατάσταση που θα ευρίσκονται κατά το χρόνο παράδοσης (AS IS WHERE IS) και στη συσκευασία που ήδη ευρίσκονται. 11

12 2. Οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές θα προσφέρουν τιµή για τα έξι (6) Αφη Do 28 µε S/N και 4166 και τους δέκα επτά Α/Κ IGSO 5400 A1E. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς και για µεµονωµένα Αφη και Α/Κ. 3. Tα προς εκποίηση υλικά υπάρχουν στην 112 ΠΜ, όπου µπορεί να πραγµατοποιείται από τους ενδιαφερόµενους και στην έκταση που αυτό είναι εφικτό, οπτική επιθεώρηση, κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης τους µε τον ιοικητή της Μοίρας Εφοδιασµού (τηλ. επικοινωνίας : ). 4. Η Π.Α. διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα τροποποίησης µείωσης του αριθµού των προς εκποίηση υλικών σε ποσοστό 2% επί του συνολικού αριθµού αυτών. ιευκρινίζεται ότι η προσφερόµενη τιµή και το ποσοστό πλειοδοσίας των προµηθευτών παραµένουν σταθερά σε περίπτωση άσκησης από την ΠΑ του εν λόγω δικαιώµατος. 5. Οι συµµετέχοντες για λογαριασµό άλλων στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν στις προσφορές τους όλα τα στοιχεία του εκπροσωπούµενου, (πλήρης επωνυµία, διεύθυνση, χώρα έδρας παραλήπτη, τηλέφωνα, fax κλπ). 6. Οι υποψήφιοι αγοραστές µε την οικονοµική προσφορά τους υποχρεούνται να αναφέρουν τη χώρα προορισµού των υλικών που θα αγοράσουν. 7. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γερµανική Κυβέρνηση, ως χώρα προέλευσης των υλικών, διατυπώσει τυχόν περιορισµούς για την µεταπώληση µέρους ή του συνόλου των υλικών καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας για συγκεκριµένα συστήµατα, ο πλειοδότης είναι υποχρεωµένος να τους αποδεχθεί χωρίς ευθύνη της ΠΑ. 8. Τα υλικά θα παραδοθούν στον πλειοδότη σε οποιαδήποτε ποιοτική κατάσταση βρίσκονται κατά το χρόνο παράδοσης και στη συσκευασία που ήδη βρίσκονται και στον τόπο που βρίσκονται (AS IS WHERE IS). Η παραλαβή των υλικών θα γίνει µε προσωπικό και µέσα του πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 13 ο Παράδοση Παραλαβή Τα υλικά θα παραδοθούν στον πλειοδότη από επιτροπή της ΠΑ, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, στην κατάσταση που θα ευρίσκονται κατά το χρόνο παράδοσης και στη συσκευασία που ήδη βρίσκονται («AS IS WHERE IS»). Η παραλαβή των υλικών από τον πλειοδότη θα πραγµατοποιηθεί µε προσωπικό και 12

13 µέσα δικά του (EX WORKS) από τις Μονάδες που είναι αποθηκευµένα, εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. εν επιτρέπεται επιλογή και ένσταση του αγοραστή κατά την παράδοση, περί της ποιότητας και της κατάστασης του εκποιούµενου υλικού. ΑΡΘΡΟ 14 ο Όροι Πληρωµής 1. Ο πλειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, υποχρεούται για την κατάθεση στην Υπηρεσία Προµηθειών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, επιταγής αναγνωρισµένης Τραπέζης, αξίας ίσης µε το συµβατικό ποσό των εκποιούµενων υλικών (συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων και του ΦΠΑ). 2. Η επιταγή πρέπει να εκδοθεί επ ονόµατι της Υπηρεσίας Προµηθειών ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ). 3. Λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε την πληρωµή θα καθορισθούν στην κατακυρωτική απόφαση και θα περιληφθούν στην σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 15 ο Κήρυξη Πλειοδότη ως Έκπτωτου Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση µη δυνατότητας παραλαβής από τον πλειοδότη, του εκποιούµενου υλικού όπως καθορίζεται στο Άρθρο 13 των όρων συµφωνιών του παρόντος διαγωνισµού, δύναται µε απόφαση του ΓΕΑ κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του αγοραστή πριν τη λήξη της ως άνω προθεσµίας (παρ.1, άρθρου 13), να χορηγηθεί παράταση της προθεσµίας αυτής µέχρι τρεις (3) µήνες, είτε µε επιβολή προστίµου είτε χωρίς πρόστιµο, µε την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής θα αναλάβει όλες τις τυχόν δαπάνες που θα προκύψουν, λόγω της µη εµπρόθεσµης παραλαβής του εκποιούµενου υλικού. 2. Σε περίπτωση επιβολής προστίµου, τούτο καθορίζεται σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3 ) για κάθε ηµέρα. 3. Αν περάσει άπρακτη η ανωτέρω συµβατική προθεσµία παράδοσης καθώς και η τυχόν παράτασή της, τότε ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, και του επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κατωτέρω κυρώσεις : 13

14 α. Έκπτωση από την κατακύρωση στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (ΜΤΑ). γ. Εκποίηση του υλικού, είτε στον επόµενο πλειοδότη που έλαβε µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια άλλου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού ή και χωρίς αυτόν και µε καταλογισµό σε βάρος του, της τυχόν διαφοράς λόγω µικρότερης τιµής εκποίησης, που θα εισπραχθεί από την πληρωµή. ΑΡΘΡΟ 16 ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων Ανωτέρα Βία 1. εν επιβάλλονται κυρώσεις στον πλειοδότη, αλλά µετατίθενται οι συµβατικές προθεσµίες παραλαβής των υλικών, µε απόφαση του έχοντος την οικονοµική αρµοδιότητα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας ΚΓΕΠ ή ΠΓΕΠ, εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και ανωτέρα βία και από τα οποία προκαλείται αδυναµία παραλαβής των υλικών µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον πλειοδότη. Σαν περιπτώσεις ανωτέρας βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω : α. Γενική ή µερική απεργία. β. Πυρκαγιά. γ. Πληµµύρα. δ. Σεισµός. ε. Πόλεµος. στ. ιακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη µηχανηµάτων. 2. Τα παραπάνω γεγονότα που επιφέρουν αδυναµία παραλαβής των υλικών εντός της προθεσµίας πρέπει να αναφερθούν γραπτά στην ΠΑ µέσα σε είκοσι µέρες (20) ηµέρες από την εκδήλωση τους από τον πλειοδότη και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρµόδια Αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει µέσα στην ίδια προθεσµία την έναρξη και τη λήξη τους. 14

15 ΑΡΘΡΟ 17 ο Γενικοί Όροι 1. Απαγορεύεται ολική ή µερική εκχώρηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους των συµφωνιών. 2. Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών του παρόντος διαγωνισµού είναι αυτά των Αθηνών και σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 3. Η Π.Α. έχει τη νόµιµη κατοχή και κυριότητα του εκποιούµενου υλικού και εγγυάται ότι αυτό είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους βάρη, υποθήκες κλπ., εξαιρουµένου των αναφεροµένων στο άρθρο 12 παρ. 7 της παρούσας. Η Π.Α. δεν έχει καµία ευθύνη απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη ή οποιονδήποτε άλλο για την ποιότητα, την κατάσταση και για κάθε φανερό ή κρυµµένο ελάττωµα του εκποιουµένου υλικού. 4. Ο αγοραστής κατά την παραλαβή του εκποιούµενου υλικού είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα του προσωπικού του που θα ασχολείται µε την εργασία της παραλαβής, µέχρι της ολοκλήρωσης της παράδοσης και η Π.Α. ουδεµία ευθύνη έχει και δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση οποιασδήποτε φύσεως. 5. To προσωπικό του αγοραστή πρέπει να είναι ασφαλισµένο κατά κινδύνων από ατυχήµατα, µε δαπάνες και µε µέριµνα αυτού. 6. Η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει κάθε αστική ευθύνη. 7. Επίσης ο αγοραστής ευθύνεται για κάθε κλοπή, βλάβη, ζηµιά που τυχόν θα προξενήσει αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις, µηχανήµατα ή υλικά της Π.Α., κατά τις εργασίες της παραλαβής. 8. Οι υποψήφιοι αγοραστές υποχρεούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής του Ν.1599 /86 ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγρ. 12 του άρθρου 66 του Ν 1400/73 και ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους µονίµους στην εφεδρεία Αξκούς των τριών Κλάδων των ενόπλων υνάµεων για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Σε περίπτωση µη προσκόµισης της ανωτέρω ηλώσεως ο υποψήφιος αγοραστής αποκλείεται από τον ιαγωνισµό. Υπόδειγµα εν λόγω δήλωσης παρατίθεται στο παράρτηµα «Α» της παρούσας. 9. Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης διατίθενται από την Υπηρεσία Προµηθειών της Πολεµικής Αεροπορίας (γραφείο 406) έναντι εξοφλητικής απόδειξης, µε καταβολή αντιτίµου (στη ιαχείριση Χρηµατικού της ΥΠ/ΠΑ, γραφείο 411) ποσού *15,00* ευρώ, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( ευτέρα Παρασκευή, 8:30 15

16 14:00), στην αναφερόµενη ανωτέρω διεύθυνση. ιευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ (επί ποινή αποκλεισµού) για συµµετοχή στον εν λόγω διαγωνισµό, αποτελεί η καταβολή του ίδιου αντιτίµου από τους ενδιαφερόµενους αγοραστές, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των πλήρη όρων της διακήρυξης µέσω του ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτής που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Π.Α. (www.haf.gr). Η καταβολή του αντιτίµου των *15,00* θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της απόδειξης καταβολής του. 10. Ηµεροµηνία αποστολής της ανακοίνωσης : α. Στην εφηµερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης : 12 Μαρτίου 2009 β. Στον ηµερήσιο οικονοµικό Τύπο : 12 Μαρτίου 2009 Αθήνα : 11 Μαρτίου 2009 Σµήναρχος (Ο) Νικόλαος Παλιάγκας ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραµµατέας ΥΠ/ΠΑ Τσορτού Ευθυµία Μ.Υ µε Α Βαθµό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : «Α» Υπόδειγµα Υπεύθυνης ήλωσης Ν 1599/86 «Β» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 16

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα