Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/ Αριθ. Απόφασης:336/2015 Στη Ρόδο σήµερα 22 Ιουνίου 2015 ηµέρα ευτέρα και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική ηµόσια Συνεδρίαση, το ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ηµάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/54753/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) και άρθρου 95 του Ν.3463/2006. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΑΝ ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 28.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ- 29.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος Αντιδήµαρχος 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- 30. ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αντιδήµαρχος 4. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 31. ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήµαρχος 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 32.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήµαρχος 6. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 33.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 34.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 35.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΙΑΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 36.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 37. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραµµατέας 11.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 38.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 12.ΠΑΡ ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 39. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήµαρχος 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 41.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΗΜΟΣ 42. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος 17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ηµοτική Σύµβουλος 1

2 18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήµαρχος 21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 23.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 25.ΞΕΠΑΠΑ ΑΚΗ-ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 26.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 27.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 3. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νη) 2.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 4. ΑΤΣΙ Η ΕΛΠΙ Α Αντιδήµαρχος (δικ/νη) Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των ηµοτικών Κοινοτήτων Ρόδου και Ασκληπιείου κ.κ. Μ.Παγκάς και Μαρία Παπαβασιλείου αντίστοιχα, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Μεσαναγρού και Γενναδίου κ.κ.χ.λάµπρου και Γ.Μανωλάκης αντίστοιχα. Επίσης παρίσταται ο Νοµικός Σύµβουλος του.ρ. κ..σαλαµαστράκης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) ηµοτικών συµβούλων παρίστανται οι σαράντα τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. Θ Ε Μ Α 1.7: Έγκριση της υπ αριθ. 87/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ. µε θέµα «Έγκριση της υπ αριθ.143/2015 απόφασης του Συµβουλίου της.κ. Ρόδου για γνωµοδότηση σχετικά µε τη µελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης νέου λιµένα (ΜΑΡΙΝΑΣ) πόλεως Ρόδου µε την Περιµετρική οδό πόλης Ρόδου και µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του ως άνω έργου». Ο Αντιδήµαρχος κ. Σ. ιακοσταµατίου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη του Σώµατος την υπ αριθ.87/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: O Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη του Συµβουλίου σχετικά µε την µελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης νέου λιµένα (ΜΑΡΙΝΑΣ) πόλεως Ρόδου µε την Περιµετρική οδό της πόλης Ρόδου και τα µέτρα ρύθµισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του ως άνω έργου κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του την τεχνική έκθεση της µελέτης, τις τοποθετήσεις των µελών Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. Ο Κος Στυλιανού Κωνσταντίνος απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να εισηγηθεί οµόφωνα θετικά, σχετικά µε την µελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης νέου λιµένα (ΜΑΡΙΝΑΣ) πόλεως Ρόδου µε την Περιµετρική οδό πόλης Ρόδου και µέτρα ρύθµισης της 2

3 κυκλοφορίας για την εκτέλεση του ως άνω έργου σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση και τα σχέδια που επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό και θεωρούνται αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού.. Στη συνέχεια ό Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τις τεχνικές εκθέσεις α)κυκλοφοριακής σύνδεσης της Νέας Μαρίνας µε την περιµετρική και β) Σήµανσης Ασφάλισης του Κόµβου Κ1 που έχουν αντίστοιχα ως εξής: Α)TEΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Αντικείµενο της παρούσας είναι η Οριστική Μελέτη Μελέτη Εφαρµογής της κυκλοφοριακής σύνδεσης της Μαρίνας Ρόδου από την Περιµετρική Οδό της Πόλης της Ρόδου στη Χ.Θ Η Περιµετρική Οδός έχει κατασκευασθεί πρόσφατα µέσω εγκατεστηµένης εργολαβίας, η οποία δεν έχει παραληφθεί από την Υπηρεσία. Όλα τα παραπάνω έργα κατασκευάζονται µέσα στο εύρος κατάληψης της υφιστάµενης απαλλοτριωµένης ζώνης. 1.2 Σκοπός της µελέτης Σκοπός της µελέτης είναι η κυκλοφοριακής σύνδεση της Μαρίνας Ρόδου µέσω της Περιµετρικής Οδού της Πόλης της Ρόδου στη Χ.Θ Η παρούσα µελέτη εφαρµογής λαµβάνει υπόψη της την υφιστάµενη κατάσταση. 1.3 Μελετώµενο Έργο Η µελέτη του έργου έχει γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ελληνικών κανονισµών (ΟΜΟΕ), των γερµανικών κανονισµών RAS-L-1, RAL-K-2 όπως προδιαγράφονται στα Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευής Έργων) και στον αντίστοιχο Κανονισµό Μελετών Ερευνών (Κ.Μ.Ε.) 1.4 ΟΜΟΕ-ΚΜΕ Εφαρµογή Κανονισµών στο Έργο Η Υφιστάµενη Περιµετρική οδός κατατάσσεται στην κατηγορία ΓIII (αστική αρτηρία) µε ταχύτητα 50 χλµ/ώρα. Η ταχύτητα µελέτης είναι Ve=50km/h, συνεπώς η V85=80km/h Στην περιοχή της µελέτης τα υφιστάµενα γεωµετρικά στοιχεία είναι όπως παρακάτω: 1.5 Γεωµετρικά στοιχεία Μελέτης Οριζοντιογραφικά γεωµετρικά στοιχεία Υφιστάµενης Περιµετρικής Οδού 1. Οριζοντιογραφική ακτίνα R=175µ. 2. Παράµετρος κλωθωειδούς Α=93,74 3. Μήκος Lb=198,77µ. Κυκλική Πλατεία 1. Οριζοντιογραφική εσωτερική ακτίνα R=10,0µ Γεωµετρικά στοιχεία µηκοτοµής και επικλίσεων Περιµετρική Οδός 1. Η κατά µήκος κλίση S=2,18% στην αρχή και S=1,15 στο τέλος 2. Η κοίλη καµπύλη µηκοτοµής Rmin=5000µ. 3. Μέγιστη επίκληση qmax=6,0% και η ελάχιστη επίκληση είναι qmin=2,00%. Οδός Λ. & Ν. Τηλιακου & Κυκλική πλατεία 1. ιατηρείται η υφιστάµενη κατά µήκος κλίση 2. Η τιµή επίκλησης που θα εφαρµοστεί είναι 2,0% προς το εξωτερικό 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1 Γενικά 3

4 Στην παρούσα µελέτη µελετάται η διαπλάτυνση της αρτηρίας ούτως ώστε να κατασκευασθεί η λωρίδα επιβράδυνσης, που θα εξυπηρετεί την είσοδο προς την Μαρίνα της Ρόδου. Η διαπλάτυνση γίνεται προς την πλευρά της µαρίνας. Η είσοδος στην µαρίνα γίνεται για τους κινούµενους προς το λιµάνι µέσω της Λωρίδας επιβράδυνσης η οποία πρόκειται να κατασκευασθεί, για τους κινούµενους δε από το λιµάνι η είσοδος στην µαρίνα γίνεται από την οδό Λ.&Ν. Τηλιακού. Προς τούτο γίνεται ανακατασκευή της οδού Λ.&Ν. Τηλιακού σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25µ. η κάθε µία µε διαχωριστική νησίδα πλάτους 2.0µ. Στη συµβολή του παραπάνω δρόµου µε την οδό Μ. Βολονάκη και Γεωργίου Μαύρου διαµορφώνεται κυκλική πλατεία. 2.2 Περιγραφή εργασιών: Περιµετρική Οδός Το µήκος της περιµετρικής οδού που µελετάται είναι περίπου 250µ. Η περιµετρική οδός ξεκινά από τη Χ.Θ και τελειώνει στη Χ.Θ Οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα µελέτη είναι η διαπλάτυνση του αριστερού κλάδου προκειµένου να κατασκευασθεί η λωρίδα επιβράδυνσης, διατηρώντας τον υφιστάµενο άξονα της αρτηρίας, την µηκοτοµή και τις επικλίσεις. Οδός Λ. & Ν. Τηλιακου & Κυκλική πλατεία Γίνεται ανακατασκευή της οδού Λ.&Ν. Τηλιακού σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25µ. η κάθε µία µε διαχωριστική νησίδα πλάτους 2.0µ. Στη συµβολή του παραπάνω δρόµου µε την οδό Μ. Βολονάκη και Γεωργίου Μαύρου διαµορφώνεται κυκλική πλατεία εσωτερικής ακτίνας 10,0µ. ιατηρούµε την υφιστάµενη κατάσταση και κατασκευάζουµε τα πεζοδρόµια, την νησίδα και την κυκλική πλατεία. 2.3 Τυπικές ιατοµές Περιµετρική Οδός Προβλέπεται διαπλάτυνση του οδοστρώµατος κατά 2.40µ στην αρτηρία, προκειµένου να κατασκευασθεί η λωρίδα επιβράδυνσης πλάτους 3.50µ. Οδός Λ. & Ν. Τηλιακου & Κυκλική πλατεία Η τυπική διατοµή της παραπάνω οδού έχει συνολικό πλάτος 20.00µ, µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτος λωρίδας 3,25µ.η κάθε µία και ασφαλτικό έρεισµα 0,40µ. εκατέρωθεν, κεντρική νησίδα πλάτους 2.5µ. και πεζοδρόµιο πλάτους 1,75µ και 1.95µ. Στη συµβολή του παραπάνω δρόµου µε την οδό Μ. Βολονάκη και Γεωργίου Μαύρου διαµορφώνεται κυκλική πλατεία εσωτερικής ακτίνας 10,0µ. µε 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.50µ. η κάθε µία, ασφαλτικό έρεισµα πλάτους 0,40µ εκατέρωθεν και πεζοδρόµια έλάχιστου πλάτους 2.0µ. 2.4 Οδοστρωσία Η διαπλάτυνση του οδόστρωµατος της περιµετρικής οδού στην παρούσα µελέτη έχει συνολικό πάχος 0,50µ., χωρίς τη στρώση στράγγισης και αποτελείται από : Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. (κατά ΠΤΠ-Α265) Μία ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. (κατά ΠΤΠ-Α260) ύο στρώσεις βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. κάθε µία (κατά ΠΤΠ-0155) ύο στρώσεις υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10µ. κάθε µία (κατά ΠΤΠ-0150). Ανάµεσα στις ασφαλτικές στρώσεις τοποθετείται συγκολλητική επάλειψη και πάνω από την στρώση βάσης (ΠΤΠ-0155) τοποθετείται ασφαλτική προεπάλειψη. Στην περιοχή διατήρησης οδοστρώµατος θα τοποθετηθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 2.5 Χωµατισµοί Το σύνολο των ορυγµάτων είναι περίπου 900 µ 3 και των επιχωµάτων 1400 µ Γεωτεχνικά Στοιχεία Oι κλίσεις πρανών επιχωµάτων είναι 2:3 (3 οριζόντια 2 κάθετη) Οι αφαιρούµενες φυτικές γαίες έχουν πάχος 0,30µ. 4

5 3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Στην παρούσα µελέτη δεν θα απαιτηθεί περαιτέρω απαλλοτρίωση. 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την παρούσα µελέτη συντάχθηκε η παρακάτω προµέτρηση και ο προϋπολογισµός. Ο Συντάξας Η Υπεύθυνη Έργου K. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΣΚΟΥΡΗ Πολιτικός Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο της παρούσας είναι η Οριστική Μελέτη Μελέτη Εφαρµογής Σήµανσης-Ασφάλισης της κυκλοφοριακής σύνδεσης της Μαρίνας Ρόδου από την Περιµετρική Οδό της Πόλης της Ρόδου στη Χ.Θ Η Περιµετρική Οδός έχει κατασκευασθεί πρόσφατα µέσω εγκατεστηµένης εργολαβίας, η οποία δεν έχει παραληφθεί από την Υπηρεσία. Οι σηµάνσεις που βρίσκονται επί της αρτηρίας και δεν αφορούν την µαρίνα της Ρόδου θα τοποθετηθούν από την εγκατεστηµένη εργολαβία, σύµφωνα µε την υποβληθείσα µελέτη. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Γενικά Η οριζόντια σήµανση αποτελείται από µεµονωµένα σήµατα που τοποθετούνται πάνω στο οδόστρωµα. Η εφαρµογή της γίνεται µε βάση κυρίως µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς σήµανσης Richtlinien fur die Markierung von Strassen - Teil 1 (RMS-1, Ausgabe 1980) και είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον πρόσφατο Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Άρθρο 5 κλπ.) (Νόµος 2696/ , ΦΕΚ 57/A ). Συµπληρωµατικά για τις λεπτοµέρειες της διαµόρφωσης της οριζόντιας σήµανσης ισχύουν τα αναφερόµενα στο δεύτερο µέρος του παραπάνω κανονισµού Fahrbahnmarkierungen Richtlinien - RMS-2, προσαρµοσµένα προς τις Ελληνικές συνθήκες Σκοπός της οριζόντιας σήµανσης Η οριζόντια σήµανση αποσκοπεί στην : - οπτική καθοδήγηση της κυκλοφορίας - κατανοµή της κυκλοφορίας µέσω της χωροθέτησης του οδοστρώµατος - διευθέτηση της κυκλοφορίας Με τον τρόπο αυτό η οριζόντια σήµανση συµβάλλει στην διευκόλυνση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας και επαυξάνει την κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών. Στα παρακάτω εδάφια αναφέρονται κανονισµοί σχετικά µε τις διαστάσεις και τη χρήση της οριζόντιας σήµανσης Υλικά κατασκευής της οριζόντιας σήµανσης Η οριζόντια σήµανση, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του Ν 2696/99, (Νέος Κ.Ο.Κ.), έχει χρώµα λευκό. Ως λευκό χρώµα νοούνται και οι αποχρώσεις του αργυρόχρωµου ή του ανοικτού γκρίζου χρώµατος (Ν. 2696/99). Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των µονίµων διαγραµµίσεων µε αντικατάσταση µε άλλες, οι προσωρινές αυτές οι διαγραµµίσεις είναι χρώµατος άλλου από το συνήθως χρησιµοποιούµενο και από υλικό που εξαλείφεται εύκολα. 5

6 Για λόγους καλής ορατότητας ηµέρα και νύχτα, η οριζόντια σήµανση παρουσιάζει επαρκή χρωµατική αντίθεση προς το οδόστρωµα και υψηλή αντανακλαστικότητα. Τα σήµατα έχουν όσο το δυνατόν διακεκριµένες (αιχµηρές) απολήξεις και οµοιόµορφη επιφάνεια. Η στερεότητα της σήµανσης εξαρτάται από την επιλογή του υλικού. Η αποτελεσµατικότητά της κρίνεται επαρκής για όσο διάστηµα το σήµα µπορεί να αναγνωρίζεται µε ευκρίνεια. Η σήµανση δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί κινδύνους π.χ. από µη στερεά κατασκευή ή ανεπαρκή πρόσφυση της επιφάνειάς της. Το υλικό των σηµάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) ενισχύεται µε την προσθήκη ανάγλυφων ανακλαστικών στοιχείων ("µάτια γάτας"). Όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο, επιτρέπεται η χάραξη ακόµη και ολόκληρων σηµάτων µε χρησιµοποίηση τέτοιων στοιχείων (λευκού χρώµατος). Εφόσον όµως πρόκειται για σήµανση κατά µήκος της κυκλοφορίας, η χάραξη αυτή επιτρέπεται µόνο σε σηµεία µε µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα 50 km/h ιαστασιολόγηση της οριζόντιας σήµανσης Κατά µήκος διαγραµµίσεις Ενδείξεις διαγραµµίσεων Ονοµασία Βασική µορφή (µ) Ένδειξη διαγράµµισης Συνεχής στενή γραµµή (Σ) ιακεκοµµένη στενή γραµµή (Σ) 1 : 2 (εκτός θέσεων κόµβων) Οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας Οριοθέτηση πλάτους οδοστρώµατος Γραµµή καθοδήγησης ιακεκοµµένη στενή γραµµή (Σ) 1 : 1 (σε περιοχές κόµβων) Γραµµή καθοδήγησης ιακεκοµµένη στενή γραµµή (Σ) 2 : 1 Γραµµή προειδοποίησης 1 Συνεχής πλατειά γραµµή (Π) Οριοθέτηση πλάτους οδοστρώµατος Οριοθέτηση ειδικών λωρίδων 1 Βλ. και άρθρο 5, παραγρ. 3γ του Ν. 2094/ (Νέος Κ.Ο.Κ.) 6

7 ιακεκοµµένη πλατειά γραµµή (Π) 1 : 1 ιακεκοµµένη οριοθέτηση πλάτους οδοστρώµατος ιακεκοµµένη πλατειά γραµµή (Π) 2 : 1 ιακεκοµµένη οριοθέτηση ειδικών λωρίδων ιπλή γραµµή από µία συνεχή και µία διακεκοµµένη στενή γραµµή (Σ) 1 : 2 Μονόπλευρη οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας ιπλή γραµµή από δύο συνεχής στενές γραµµές (Σ) Συνεχής διπλή γραµµή 2 ιπλή γραµµή από δύο διακεκοµµένες στενές γραµµές (Σ) 2 : 1 ιαγράµµιση λωρίδων κυκλοφορίας για λειτουργία εναλλασ. κατεύθυνσης (Λωρίδα εναλλασ. κατεύθ. κυκλοφορίας) 3 Το πλάτος των γραµµών κατά µήκος διαγραµµίσεων ανέρχεται : Είδος γραµµής Αυτοκινητόδροµοι Λοιπές οδοί Στενή γραµµή 0,15 µ. 0,12 µ. Πλατειά γραµµή 0,30 µ. 0,25 µ. Στις διακεκοµµένες κατά µήκος διαγραµµίσεις τα µήκη των γραµµών και των κενών σε περιοχές εκτός κόµβων (αλλά για αυτοκινητοδρόµους και σε περιοχές κόµβων) καθορίζονται από τον παρακάτω πίνακα : Αυτοκινητόδροµοι Λοιπές οδοί (µ) Εκτός κατοικηµένων περιοχών Σε κατοικηµένες περιοχές Γραµµή/Κενό (Γραµµή καθοδήγησης) 6 µ / 12 µ. 4 µ / 8 µ. 3 µ / 6 µ 1:2 Γραµµή/Κενό (Γραµµή 6 µ / 3 µ 4 µ / 2 µ 3 µ / 1,5 µ προειδοποίησης) 2:1 Σε περιοχές κόµβων η σχέση γραµµής προς κενό είναι 1:1, και τα µήκη έχουν ως εξής : 2 Βλ. και άρθρο 5, παραγρ. 3α του Ν. 2094/ (Νέος Κ.Ο.Κ.) 3 Βλ. και άρθρο 5, παραγρ. 3ε του Ν. 2094/ (Νέος Κ.Ο.Κ.) 7

8 Αυτοκινητόδροµοι 4 : Ράµπες σύνδεσης (κλάδοι κόµβων) και πρόσθετες λωρίδες 6 µ / 6 µ Λοιπές οδοί : Ευρύτερη περιοχή κόµβων 5 3 µ / 3 µ Επιφάνειες αποκλεισµού (ΖΕΒΡΑ) Οι επιφάνειες αποκλεισµού έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις : Στενότερη περιοχή κόµβου 5 1,5 µ / 1,5 µ Ονοµασία Βασικές µορφές (µ) Ένδειξη διαγράµµισης Σχάρα λοξής διαγράµµισης (ΖΕΒΡΑ) Επιφάνεια αποκλεισµού Μικρή σχάρα λοξής διαγράµµισης (ΖΕΒΡΑ) Μικρή επιφάνεια αποκλεισµού Οι γραµµές λοξής διαγράµµισης κατευθύνονται λοξά µπροστά προς την παρακείµενη λωρίδα κυκλοφορίας και κατά τη φορά που επιτρέπεται η κίνηση, ώστε να δηµιουργήσουν εντύπωση οπτικού αποκλεισµού. Μπορούν να ενώνονται µε τις γραµµές των άκρων ή να αρχίζουν αµέσως δίπλα απ' αυτές. Στις σχάρες λοξής διαγράµµισης πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 γραµµές. Χώροι απαγόρευσης στάθµευσης Για την πρόσθετη αναγνώριση χώρων απαγόρευσης στάθµευσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εξής διαγραµµίσεις : Ονοµασία Βασικές µορφές (µ) Ένδειξη διαγράµµισης Συνεχής τεθλασµένη γραµµή (ζικ - ζακ) Οριοθέτηση χώρου απαγόρευσης στάθµευσης 4 Περιλαµβάνονται και οδοί ταχείας κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την ορολογία του άρθρου 2 του Ν. 2696/99 (Νέος Κ.Ο.Κ.) 5 Στενότερη περιοχή του κόµβου είναι οι επιφάνειές του που διασχίζονται από την διερχόµενη ή εκτρεπόµενη κυκλοφορία. Η ευρύτερη περιοχή του κόµβου εκτείνεται από το τέλος της στενότερης περιοχής µέχρι την αρχή της διαπλάτυνσης. 8

9 Μεµονωµένη τεθλα-σµένη γραµµή (ζικ-ζακ) ιακεκοµµένη τεθλα-σµένη γραµµή (ζικ-ζακ) Οριοθέτηση χώρου απαγόρευσης στάθµευσης Οριοθέτηση χώρου απαγόρευσης στάθµευσης Κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραµµίσεις Οι κατά πλάτος (εγκάρσιες) διαγραµµίσεις έχουν τις εξής διαστάσεις : Ονοµασία Βασικές µορφές (µ) Ένδειξη διαγράµµισης Εγκάρσια γραµµή Υποχρεωτική διακοπή πορείας ιακεκοµµένη εγκάρσια γραµµή 2 : 1 Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας ιάβαση πεζών ή ποδηλατιστών ιάβαση πεζών Βέλη Τα βέλη θα έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις : Βέλη κατευθύνσεων Ονοµασία Βασικές µορφές (µ) Ένδειξη διαγράµµισης 9

10 Βέλη κατευθύνσεων Βέλη 1 Ευθεία 2 Ευθεία και πορεία αριστερά 3 Ευθεία και πορεία δεξιά 4 Προς αριστερά 5 Προς δεξιά 6 Εκτροπή αριστερά 7 Εκτροπή δεξιά 8 Εκτροπή αριστερά και δεξιά (10) Έχουν σχεδιασθεί τα βέλη µήκους 5µ. Τα βέλη µήκους 7,5 µ προκύπτουν µε επιµήκυνση κατά 50% και διαπλάτυνση κατά 20% Το µήκος τους είναι 7,50 µ. για αυτοκινητόδροµους, 5,0 µ. για λοιπές οδούς Βέλη προειδοποίησης Ονοµασία Βασικές µορφές (µ) Ένδειξη διαγράµµισης Βέλη προαναγγελίας Γράµµατα και αριθµοί Γράµµατα και αριθµοί τοποθετούνται, µεγεθυµένα 3 φορές κατά τη διεύθυνση κυκλοφορίας, και έχουν τις εξής διαστάσεις : 10

11 Τα υπόλοιπα γράµµατα του Ελληνικού Αλφαβήτου που δεν περιλαµβάνονται στο Λατινικό αλφάβητο είναι ανάλογα προς τα γράµµατα του Λατινικού αλφαβήτου, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ειδικές διαγραµµίσεις Οι πινακίδες της κατακόρυφης σήµανσης που, κατ' εξαίρεση, επαναλαµβάνονται υπό µορφή διαγράµµισης στο οδόστρωµα, για την επανάληψη των δεδοµένων οδηγιών, διαµορφώνονται µε τριπλάσια διάσταση (σε σχέση µε τις υπόλοιπες) κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας. 11

12 Η πινακίδα Ρ-1, σηµειούµενη επί του οδοστρώµατος [σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, Νέος Κ.Ο.Κ.] έχει τις ακόλουθες διαστάσεις (µ) : Σήµανση τµηµάτων χωρίς κόµβους Άκρο οδοστρώµατος Επιτρέπεται να παραλείπεται αυτή η σήµανση σε οδούς χαµηλής κυκλοφορίας µε πλάτος οδοστρώµατος κάτω από 5 m, εφόσον το άκρο αναγνωρίζεται σαφώς από άλλα στοιχεία της οδού ή εφόσον το άκρο βρίσκεται σε κατάσταση που δεν επιτρέπει κατασκευή σήµανσης. Σε δρόµους εντός κατοικηµένων περιοχών επιτρέπεται να σηµαίνονται τα όρια του οδοστρώµατος. Σε τµήµατα χωρίς κόµβους, το άκρο του οδοστρώµατος σηµαίνεται µε συνεχή γραµµή. Σε οδούς µε σταθεροποιηµένες πλευρικές λωρίδες (λωρίδα πολλαπλών χρήσεων, λωρίδα στάσης) τοποθετείται πλατειά γραµµή (Π) για πλάτος σταθεροποιηµένης πλευρικής λωρίδας τουλάχιστον 1 µ., διαφορετικά αρκεί µία στενή γραµµή (Σ). Σε οδούς µε πλάτος σταθεροποιηµένου οδοστρώµατος τουλάχιστον 6,50 µ, το άκρο του οδοστρώµατος σηµαίνεται στο εσωτερικό άκρο της ακραίας λωρίδας. Όταν δεν υπάρχει πλευρική λωρίδα καθοδήγησης, η σήµανση τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 0,13 µ. από το άκρο του οδοστρώµατος. Σε οδοστρώµατα µε σταθεροποιηµένο πλάτος µέχρι 6.25 µ, η σήµανση τοποθετείται τόσο κοντά στο άκρο του οδοστρώµατος, όσο επιτρέπει η κατάστασή του. Η οριζόντια σήµανση λωρίδων πολλαπλών χρήσεων επιτρέπεται µόνο σε οδούς στις οποίες αυτό προβλέπεται εκ κατασκευής. Σηµαινόµενες λωρίδες πολλαπλών χρήσεων απαγορεύεται να φέρουν σήµανση στο δεξιό τους άκρο. Σε θέσεις εισόδου οικοπέδων και εξόδου εµπορικών οδών δεν επιτρέπεται κατά κανόνα να διακόπτεται η σήµανση του άκρου του οδοστρώµατος. ιαχωρισµός των Λωρίδων Κυκλοφορίας Γραµµές καθοδήγησης Σε δρόµους εντός κατοικηµένων περιοχών επιβάλλεται η χρήση γραµµών καθοδήγησης για διόδους επαρκούς πλάτους οδοστρώµατος και οδούς µε πάνω από 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Για υπόλοιπες περιπτώσεις οδών µε επαρκές πλάτος επιτρέπεται η χρήση τους. Σε τµήµατα χωρίς κόµβους η καθοδηγητική γραµµή είναι µία διακεκοµµένη στενή γραµµή µε σχέση χρωµατισµένου προς αχρωµάτιστο µήκος 1:2. Κατά κανόνα η καθοδηγητική γραµµή τοποθετείται στο µέσον µεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω ύπαρξης αρµού), τοποθετείται µετατοπισµένη κατά το µισό εύρος προς την δεξιά του αρµού λωρίδα (ως προς τη διεύθυνση κυκλοφορίας). 12

13 Οριοθέτηση Λωρίδων Κυκλοφορίας Μονόπλευρη ή όχι Σε δρόµους εκτός κατοικηµένων περιοχών, η οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας µέσω του σήµατος Ρ-30 του νέου Κ.Ο.Κ. (απαγόρευση προσπεράσµατος µηχανοκινήτων οχηµάτων) υποστηρίζει τη θεσµοθετηµένη απαγόρευση προσπεράσµατος, ή εµποδίζει την είσοδο στο αντίθετο ρεύµα στις παρακάτω θέσεις κινδύνου : -Οριζόντιες καµπύλες χωρίς ορατότητα -Κυρτές καµπύλες µηκοτοµής µε ανεπαρκές µήκος ορατότητας -Ισόπεδες διασταυρώσεις µε σιδηροδροµικές γραµµές Η µονόπλευρη οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας πρέπει να χρησιµοποιείται όταν η απαγόρευση ή ο κίνδυνος αφορά µόνο την κυκλοφορία στη µία από τις δύο λωρίδες. Σε θέσεις εισόδου οικοπέδων επιτρέπεται να συνεχίζεται η οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας µόνο εφόσον δεν δηµιουργεί υπερβολικές παρακάµψεις ή άλλες ανεπίτρεπτες επιβαρύνσεις στη γειτονική κυκλοφορία. Σε δρόµους εκτός κατοικηµένων περιοχών η οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας µπορεί να διακόπτεται µόνο σε αιτιολογηµένες εξαιρέσεις. Περιπτώσεις εξόδου εµπορικών οδών αντιµετωπίζονται όπως οι θέσεις εισόδου οικοπέδων. Η οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας γίνεται µε συνεχή στενή γραµµή. Η αντίστοιχη µονόπλευρη οριοθέτηση γίνεται µε δύο στενές γραµµές, µία συνεχή και µία διακεκοµµένη µε σχέση χρωµατισµένου προς αχρωµάτιστο µήκος 1 : 2. Οι δύο γραµµές πρέπει να είναι ισοπαχείς και να απέχουν απόσταση ίση προς το πάχος τους Η οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας γίνεται κατά κανόνα στο µέσον µεταξύ των λωρίδων. Στην περίπτωση της µονόπλευρης οριοθέτησης, η συνεχής γραµµή τοποθετείται στο µέσον µεταξύ των λωρίδων. Γραµµές προειδοποίησης Οι γραµµές προειδοποίησης καθοδηγούν για την οριοθέτηση (µονόπλευρη ή όχι) λωρίδων κυκλοφορίας. Τοποθετούνται επίσης µπροστά από διαβάσεις πεζών ή ποδηλάτων. Η γραµµή προειδοποίησης είναι µία στενή διακεκοµµένη γραµµή µε σχέση χρωµατισµένου προς αχρωµάτιστο µήκος 2:1. Οι γραµµές προειδοποίησης τοποθετούνται κατά κανόνα στο µέσον µεταξύ των λωρίδων. Συνεχής διπλή γραµµή Σε οδούς µε ένα οδόστρωµα διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας εκτός κατοικηµένων περιοχών, µε πάνω από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωρίζονται κατά κανόνα οι λωρίδες κάθε κατεύθυνσης µε συνεχή διπλή γραµµή. Στην αντίστοιχη περίπτωση οδών εντός κατοικηµένων περιοχών, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί συνεχής διπλή γραµµή. Η συνεχής διπλή γραµµή αποτελείται από 2 συνεχείς στενές γραµµές ίσου πάχους σε απόσταση µεταξύ τους τουλάχιστον ίση µε το πάχος τους και όχι µεγαλύτερη από 0.50 µ. Η συνεχής διπλή γραµµή τοποθετείται έτσι ώστε το µέσον της να είναι στο όριο µεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας. Οριοθέτηση ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας Οι ειδικές λωρίδες που καθορίζονται από τα σήµατα Π-66 (Λωρίδα λεωφορείου) και Ρ-8 (Απαγορεύεται η διέλευση για κάθε είδους όχηµα) του Κ.Ο.Κ. µε πρόσθετες πινακίδες, διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας µε ειδική οριοθέτηση. Σε ειδικές λωρίδες µε µόνιµη απαγόρευση χρήσης από την υπόλοιπη κυκλοφορία, η οριοθέτηση γίνεται µε συνεχή πλατειά γραµµή. ιαφορετικά, χρησιµοποιείται διακεκοµµένη πλατειά γραµµή µε σχέση χρωµατισµένου προς αχρωµάτιστο µήκος 2:1. Σε θέσεις στάσεων και εισόδου οικοπέδων επιτρέπεται να διακοπεί η ειδική οριοθέτηση και να αντικατασταθεί από διακεκοµµένη ειδική οριοθέτηση. Σήµανση λωρίδων κυκλοφορίας µε δυνατότητα αντιστροφής κατεύθυνσης Η σήµανση λωρίδων κυκλοφορίας µε δυνατότητα αντιστροφής κατεύθυνσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε λωρίδες κυκλοφορίας στις οποίες η κυκλοφορία κατευθύνεται άλλοτε προς τη µία και άλλοτε προς την άλλη κατεύθυνση. Η σήµανση αυτή αποτελείται από δύο ισοπαχείς στενές διακεκοµµένες γραµµές µε σχέση χρωµατισµένου προς αχρωµάτιστο µήκος 2:1 σε απόσταση µεταξύ τους ίση προς το πλάτος τους. Η σήµανση αυτή τοποθετείται έτσι ώστε το µέσον της να είναι στο όριο µεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας. 13

14 Βέλη Βέλη κατεύθυνσης Βέλη κατεύθυνσης πρέπει να τοποθετούνται στην απόληξη λωρίδων κυκλοφορίας. Συνολικά τοποθετούνται στο µέσον της λωρίδας κυκλοφορίας τρία βέλη κατεύθυνσης είτε "προς αριστερά", είτε "προς δεξιά" (βέλη, α/α 4 ή 5). Βέλη προειδοποίησης Βέλη προειδοποίησης είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε περιοχή των γραµµών προειδοποίησης πριν την οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας ή την µονόπλευρη οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας. Σε περίπτωση εφαρµογής τοποθετούνται κατά κανόνα τρία βέλη προειδοποίησης στον άξονα της γραµµής προειδοποίησης. Επιφάνειες αποκλεισµού Επιφάνειες αποκλεισµού είναι δυνατόν να σηµαίνονται σε τµήµατα εκτός κόµβων, όταν συνυπάρχουν λωρίδες κυκλοφορίας ή προ κατασκευών επί του οδοστρώµατος. (π.χ. στην αρχή µιας διαχωριστικής λωρίδας). Επί επιµήκων επιφανειών αποκλεισµού είναι δυνατόν να επιλεγούν εκτός της περιοχής αρχής της επιφάνειας αποκλεισµού µεγαλύτερες αποστάσεις της πλάγιας διαγράµµισης. Το πλάτος της περιµετρικής γραµµής εξαρτάται από το πλάτος γραµµής της διαµήκους σήµανσης, στην οποία καταλήγει η επιφάνεια αποκλεισµού. ιελεύσεις πεζών και ποδηλάτων Για την δηµιουργία διελεύσεων πεζών και ποδηλάτων σε τµήµατα εκτός κόµβων ισχύουν οι κανονισµοί για τη δηµιουργία διελεύσεων πεζών και ποδηλάτων σε περιοχές κόµβων Σήµανση των περιοχών κόµβων Για τη σήµανση των περιοχών των κόµβων πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο σήµανσης, το οποίο πρέπει να συµφωνεί µε τις πινακίδες. Άκρο οδού µε προτεραιότητα Σε κόµβους οδών εκτός κατοικηµένων περιοχών σηµαίνεται µε διακεκοµµένη οριοθέτηση οδοστρώµατος το άκρο του οδοστρώµατος της οδού µε προτεραιότητα, στην περιοχή εισόδου άλλης οδού. Στη διακεκοµµένη οριοθέτηση οδοστρώµατος είναι δυνατόν να παραληφθεί η σήµανση εξόδου στο τµήµα του κόµβου, το οποίο προορίζεται για την στροφή προς αριστερά, µε σκοπό να καταστεί σαφές το σηµείο εξόδου. Η διακεκοµµένη οριοθέτηση οδοστρώµατος στους κόµβους γίνεται µε σχέση χρωµατισµένου προς αχρωµάτιστο µήκος 1. Τοποθετείται δε κατά τρόπο, ώστε το αριστερό της άκρο στις λωρίδες κυκλοφορίας να ευρίσκεται στην νοητή επιµήκυνση του αριστερού άκρου της οριοθέτησης του οδοστρώµατος της εκτός κόµβου περιοχής. Λωρίδες πολλαπλών χρήσεων, οι οποίες διασχίζουν την περιοχή του κόµβου διαχωρίζονται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας µε µια διακεκοµµένη οριοθέτηση οδοστρώµατος. Το δεξιό άκρο της λωρίδας πολλαπλών χρήσεων δεν σηµαίνεται ιαχωρισµός των λωρίδων κυκλοφορίας ιαχωρισµός προς την κυκλοφορία αντίθετης κατεύθυνσης Ο διαχωρισµός προς την κυκλοφορία αντίθετης κατεύθυνσης σε περιοχές κόµβων εκτός κατοικηµένων περιοχών γίνεται µε την οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας ή µε µονόπλευρη οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας. Οι οριοθετήσεις λωρίδων κυκλοφορίας προϋποθέτουν την ύπαρξη γραµµής προειδοποίησης. Εκτός κατοικηµένων περιοχών είναι δυνατόν να τοποθετηθούν επιπρόσθετα και βέλη προειδοποίησης. 14

15 ιαχωρισµός προς την κυκλοφορία ίδιας κατεύθυνσης Γραµµές καθοδήγησης Σε περιοχές κόµβων µε περισσότερες από µία λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση ή µε λωρίδες εκτροπής οι γραµµές καθοδήγησης της οδού ανώτερης κατηγορίας δεν διακόπτονται, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο και εφόσον δεν απαιτείται άλλη σήµανση σ' αυτή τη θέση. Οριοθετήσεις των λωρίδων κυκλοφορίας Ο διαχωρισµός προς την κυκλοφορία της ίδιας κατεύθυνσης είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε την οριοθέτηση των λωρίδων κυκλοφορίας στις εισόδους των κόµβων, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο. Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, οι οποίες συνεχίζονται σε περιοχή κόµβου, διαχωρίζονται από την παράπλευρη λωρίδα κυκλοφορίας µε µια διακεκοµµένη οριοθέτηση οδοστρώµατος. Πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας Σε λωρίδες δεξιάς εκτροπής, εµπλοκής, κλπ. σε συνέχεια της οριοθέτησης του οδοστρώµατος του εκτός κόµβου τµήµατος, τοποθετείται µία διακεκοµµένη οριοθέτηση οδοστρώµατος στην περιοχή, στην οποία γίνεται η αλλαγή της λωρίδας κυκλοφορίας. Σε λωρίδες αριστεράς εκτροπής προς τις συνεχιζόµενες οµόφορες λωρίδες κυκλοφορίας τοποθετείται µία γραµµή καθοδήγησης, ή µία διακεκοµµένη οριοθέτηση οδοστρώµατος στην περιοχή, όπου γίνεται η αλλαγή των λωρίδων κυκλοφορίας. Το δεξιό άκρο των πρόσθετων λωρίδων κυκλοφορίας σηµαίνεται µε συνεχή γραµµή. Σε οδούς µε σταθεροποιηµένες πλευρικές λωρίδες (λωρίδα πολλαπλών χρήσεων, λωρίδα στάσης) τοποθετείται πλατειά γραµµή (Π) για πλάτος σταθεροποιηµένης πλευρικής λωρίδας τουλάχιστον 1 µ., διαφορετικά αρκεί µία στενή γραµµή (Σ). Γραµµές υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) Γραµµές υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) τοποθετούνται εκεί, όπου πρέπει να σταµατήσει η κυκλοφορία, εξαιτίας του σήµατος Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας - STOP), (παραγρ. 4, άρθρου 5 του Νέου Κ.Ο.Κ.). Αυτό ισχύει επίσης, σε διαβάσεις, όπου η κυκλοφορία πρέπει να σταµατήσει εξαιτίας του σήµατος Κ-36 του Νέου Κ.Ο.Κ. Εάν στην οδό ανώτερης κατηγορίας υπάρχουν λωρίδες πολλαπλών χρήσεων, η γραµµή υποχρεωτικής διακοπής πορείας τοποθετείται πριν τις λωρίδες πολλαπλών χρήσεων. Η γραµµή υποχρεωτικής διακοπής πορείας έχει εύρος 0,50 µ., είναι εγκάρσια προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας και εκτείνεται ως τη σήµανση των λωρίδων κυκλοφορίας αντιθέτου κατεύθυνσης. Σε περίπτωση ελλιπούς διαµήκους σήµανσης, η γραµµή υποχρεωτικής διακοπής πορείας εκτείνεται, επί οδοστρωµάτων µε κυκλοφορία διπλής κατεύθυνσης, έως το µέσον του οδοστρώµατος, ενώ επί οδοστρωµάτων µιας κατεύθυνσης έως το αριστερό άκρο του οδοστρώµατος. Γραµµές υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας Γραµµές υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας τοποθετούνται κατά κανόνα εκτός κατοικηµένων περιοχών, στα σηµεία όπου η προτεραιότητα ρυθµίζεται µε το σήµα Ρ-1 του Νέου Κ.Ο.Κ. (υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας), ή όπου τα αριστερά στρεφόµενα οχήµατα πρέπει να περιµένουν προ της αντίθετης κυκλοφορίας. 15

16 Γραµµές υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας τοποθετούνται στην είσοδο σε κόµβους οδών κατώτερης κατηγορίας, σε σηµείο πέραν του οποίου υπάρχει επαρκής ορατότητα. Η γραµµή υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας δεν απαιτείται, όταν το άκρο της οδού ανώτερης κατηγορίας (µε προτεραιότητα) σηµαίνεται µε διακεκοµµένη οριοθέτηση του οδοστρώµατος. Εάν στην οδό ανώτερης κατηγορίας υπάρχουν λωρίδες κυκλοφορίας πολλαπλών χρήσεων, η γραµµή υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας τοποθετείται πριν τις λωρίδες πολλαπλών χρήσεων. H γραµµή υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας έχει εύρος 0,50 µ., είναι εγκάρσια στην κατεύθυνση κυκλοφορίας, µε εύρος χρωµατισµένου τµήµατος 0,50 µ. και εύρος αχρωµάτιστου τµήµατος 0,25 µ. Η γραµµή υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας εκτείνεται έως τη σήµανση των λωρίδων κυκλοφορίας αντίθετης κατεύθυνσης. Σε περίπτωση ελλιπούς διαµήκους σήµανσης, η γραµµή υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας εκτείνεται επί οδοστρωµάτων µε κυκλοφορία διπλής κατεύθυνσης, έως το µέσον του οδοστρώµατος, ενώ επί οδοστρωµάτων µιας κατεύθυνσης έως το αριστερό άκρο του οδοστρώµατος. Επιφάνειες αποκλεισµού Οι επιφάνειες αποκλεισµού είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε κόµβους : - για καθοδήγηση της κυκλοφορίας - για εξασφάλιση έναντι θέσεων επί του οδοστρώµατος, στις οποίες παρατηρείται αναµονή και καθυστέρηση των οχηµάτων (όπως π.χ. λωρίδες στροφής) - προ εµποδίων επί του οδοστρώµατος Οι επιφάνειες αποκλεισµού έχουν το σχήµα, το οποίο περιγράφεται στην παρ Επί πολύ µικρών επιφανειών µειώνεται το εύρος, το µήκος και η απόσταση των διαγραµµίσεων. Το πλάτος της διαγράµµισης του άκρου εξαρτάται από το πλάτος της διαγράµµισης της διαµήκους σήµανσης, στην οποία καταλήγει η επιφάνεια αποκλεισµού. Βέλη κατεύθυνσης Βέλη κατεύθυνσης τοποθετούνται σε περιοχές κόµβων, µε σκοπό να επισηµάνουν τη φορά κυκλοφορίας στον κόµβο, για τα οχήµατα, τα οποία ευρίσκονται επί σηµαινόµενης λωρίδας κυκλοφορίας. Όταν δεν σηµαίνονται οι λωρίδες κυκλοφορίας, τα βέλη κατεύθυνσης βοηθούν στην κατάταξη της κυκλοφορίας σε λωρίδες. Η αντιστοιχία της φοράς κυκλοφορίας προς τις λωρίδες κυκλοφορίας εξαρτάται από τις απαιτήσεις της κυκλοφοριακής τεχνικής. Το βέλος της πορείας προς τα εµπρός συνδέεται µε το βέλος της πορείας προς αριστερά, µόνον όταν υπάρχει επαρκής χώρος για τα προς αριστερά στρεφόµενα οχήµατα, τα οποία, αναµένουν, χωρίς να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία προς τα εµπρός. Τα βέλη τοποθετούνται στο µέσον των λωρίδων κυκλοφορίας. Τα πρώτα βέλη τοποθετούνται σε τέτοια απόσταση από την περιοχή του κόµβου, ώστε τα οχήµατα να έχουν επαρκή χρόνο να τοποθετηθούν κατάλληλα στις λωρίδες κυκλοφορίας. Στη συνέχεια να επαναλαµβάνονται έως το πλέον στενό σηµείο της περιοχής του κόµβου. Σηµάνσεις στάθµευσης Σήµανση επιφανειών στάθµευσης Σηµάνσεις επιφανειών στάθµευσης είναι δυνατόν να γίνουν στα σηµεία, όπου πρέπει ή είναι σκόπιµο να σταθµεύουν οχήµατα, µε σκοπό να επισηµανθούν µεµονωµένες θέσεις ή επιφάνειες στάθµευσης, επί οδοστρωµάτων, επί πεζοδρόµων, σε Garage κλπ. Η σήµανση των επιφανειών στάθµευσης γίνεται µε λεπτή διαγράµµιση, η οποία περιορίζει εν µέρει ή πλήρως τις θέσεις ή τις επιφάνειες στάθµευσης. 16

17 Σηµάνσεις ορίων για απαγόρευση στάθµευσης Σηµάνσεις ορίων απαγόρευσης στάθµευσης είναι δυνατόν να τοποθετηθούν, όπου κρίνεται σκόπιµο. Μία επιφάνεια, επί της οποίας απαγορεύεται η στάθµευση πρέπει να σηµαίνεται επιπρόσθετα, ώστε να φαίνεται καθαρά µέχρι ποίου σηµείου εκτείνεται η απαγόρευση, ή µε σκοπό η σηµειούµενη απαγόρευση να µειωθεί ή να αυξηθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 34 του Νέου Κ.Ο.Κ. Αυτό συνιστάται σε θέσεις, στις οποίες η στάση ή στάθµευση σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. απαγορεύεται, αλλά αυτό συχνά παραβλέπεται, όπως π.χ. σε : - στάσεις των µέσων µαζικής µεταφοράς - εισόδους - στάσεις ταξί Εάν η στάθµευση επιτρέπεται σε πεζοδρόµους, πρέπει να σηµαίνονται µε όριο στάθµευσης οι θέσεις, στις οποίες απαγορεύεται η στάθµευση (π.χ. Κάλυµµα φρεατίου κλπ.). Το όριο σήµανσης για απαγόρευση στάθµευσης αποτελείται από στενή γραµµή διαγράµµισης σε σχήµα ζικ-ζακ κατά µήκος της περιοχής απαγόρευσης και καταλήγει στα δύο άκρα σε στενή γραµµή κάθετα στο οδόστρωµα. Γράµµατα και αριθµοί Γράµµατα και αριθµοί µπορούν να τοποθετηθούν επιπρόσθετα, µε σκοπό να ενισχυθεί το µήνυµα (κατακόρυφων) πινακίδων κατεύθυνσης και πληροφοριών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο. Επιλέγονται σύντοµα σήµατα, όπως STOP, TAXI κλπ. Επανάληψη των πινακίδων κυκλοφορίας (Κατακόρυφες) πινακίδες κυκλοφορίας είναι δυνατόν να επαναλαµβάνονται προς ενίσχυση του µηνύµατος των, αυτό όµως πρέπει να περιορίζεται µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατά κανόνα αφορά µόνον το σήµα Ρ-1 του Νέου Κ.Ο.Κ. (υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας), ενδεχόµενα το σήµα Ρ-2 του Νέου Κ.Ο.Κ. (υποχρεωτική διακοπή πορείας - STOP) µε γράµµατα επί του οδοστρώµατος και το σήµα Ρ-30 του Νέου Κ.Ο.Κ. (µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα), π.χ. οι αριθµοί 50. Εξάλειψη των σηµάνσεων Σηµάνσεις, των οποίων η ισχύς έχει λήξει, πρέπει να εξαλείφονται κατά τρόπο, που να µην αναγνωρίζεται πλέον η αρχική εικόνα, π.χ. πρέπει να εξαλείφονται βέλη και γράµµατα των σηµάνσεων του δεξιού άκρου ή διαβάσεων πεζών, καθώς και του οδοστρώµατος. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Πληροφοριακές πινακίδες δευτερευουσών οδών Η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων κατά µήκος και κατά πλάτος των δευτερευουσών οδών θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επισηµαίνεται ότι στις δευτερεύουσες οδούς δεν προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν γέφυρες σήµανσης. Θα χρησιµοποιούνται ΠΕΖΑ γράµµατα, το σχήµα και οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται από την κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµοσίων Έργων, Μεταφοράς και Επικοινωνιών Νο Α6/0/1/118/ (βλ. Σχ ). Σχετικά µε τα βασικά ύψη Χ, καθορίζονται τα εξής : - Περιοχές κόµβων σε οδούς κάθε κατηγορίας : Χ = 250 χλστ - Οδοί κατηγορίας Γ και : Χ = 250 χλστ - Οδοί κατηγορίας Ε έως Η : Χ = 200 χλστ έως 100 χλστ Οι πινακίδες θα είναι δίγλωσσες µε τα Ελληνικά σε χρώµα κίτρινο και τα Λατινικά σε αργυρόλευκο. Το υπόβαθρο θα είναι χρώµατος κυανού και το περίγραµµα χρώµατος αργυρόλευκου. 17

18 Οι πληροφοριακές πινακίδες των δευτερευουσών οδών θα έχουν αντανακλαστική γραφή και υπόβαθρο, ενώ τα µελανά σύµβολα θα είναι µη αντανακλαστικά. Το κυανούν υπόβαθρο θα είναι αντανακλαστικό. Για τα αντανακλαστικά χρώµατα της γραφής θα χρησιµοποιούνται µεµβράνες υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, σύµφωνα µε την προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Σ-311 (Φ.Ε.Κ. 954Β/ ). Για τα µη αντανακλαστικά σύµβολα θα ισχύουν τα αναφερόµενα στην προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Σ-310 (Φ.Ε.Κ. 954 Β/ ). Για τα αντανακλαστικά υπόβαθρα θα χρησιµοποιούνται αντανακλαστικές µεµβράνες τύπου Ι, σύµφωνα µε την προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Σ-311 (Φ.Ε.Κ. 954 Β/ ). Οι πληροφοριακές πινακίδες αρχής και τέλους κατοικηµένης περιοχής παραµένουν πλήρως αντανακλαστικές (αλλά µε αντανακλαστικές µεµβράνες υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ για τις εγγραφές και απλώς αντανακλαστικές τύπου Ι για το υπόβαθρο) (Π.Τ.Π. Σ , Απόφαση Υπουργείου ηµοσίων Έργων Α6/0/7/44/2.3.74). Κατά τα λοιπά οι πινακίδες θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές σήµανσης της Γ.Γ..Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (Σ τ. Υ..Ε., µε αριθµό Απόφασης Α6/0/4/44/ και Σ µε αριθµό Απόφασης Α6/0/7/44/2-3-74). Πινακίδες ρυθµιστικές και αναγγελίας κινδύνου Η τοποθέτηση, το σχήµα, οι διαστάσεις και ο χρωµατισµός των ρυθµιστικών πινακίδων και των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου καθορίζονται στην κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών Νο Α6/0/1/118/ (ΦΕΚ 676Β, Ιούλιος 1974). Σχετικά µε τις διαστάσεις διευκρινίζεται ότι τα προβλεπόµενα 3 µεγέθη (µεγάλο, µεσαίο, µικρό) θα χρησιµοποιούνται ως εξής: Πινακίδες τριγωνικές, τετράγωνες και ορθογωνικές -Μεγάλο µέγεθος : Στους αυτ/µους (υπεραστικούς και αστικούς) και σε υπεραστικές οδούς κατηγορίας ανώτερης από Γ. -Μεσαίο µέγεθος : Σε υπεραστικές οδούς κατηγορίας Γ,, Ε, Ζ (και τµήµατα αστικών οδών αντίστοιχης διατοµής), όπως επίσης σε αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης συλλεκτήριας οδού και ανώτερης, (πλην αυτ/µων). -Μικρό µέγεθος : Σε υπεραστικές οδούς κατηγορίας Η και σε αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης κατώτερης από συλλεκτήρια οδό. Πινακίδες στρογγυλές και οκταγωνικές -Μεγάλο µέγεθος : Στους υπεραστικούς αυτοκινητοδρόµους, σε υπεραστικές οδούς κατηγορίας Γ και ανώτερης και σε αστικές οδούς κατάταξης ταχείας λεωφόρου και ανώτερης. -Μεσαίο µέγεθος : Σε υπεραστικές οδούς κατηγορίας, Ε, Ζ (και τµήµατα αστικών οδών αντίστοιχης διατοµής), όπως επίσης και σε αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης συλλεκτήριας οδού και αρτηρίας. -Μικρό µέγεθος : Σε υπεραστικές οδούς κατηγορίας Η και σε αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης κατώτερης από συλλεκτήρια οδό. Από την αναφερόµενη κατάταξη σε τρεις κατηγορίες ανάλογα προς τα µεγέθη των πινακίδων αυτών ορίζεται ότι : -Το µεγάλο µέγεθος : Αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη πινακίδα από τις τρεις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια Κ-1519 και Κ-1520 του Τµήµατος Κυκλοφορία Α6/τ. Υ..Ε. -Το µεσαίο µέγεθος : Αντιστοιχεί στην πινακίδα µεσαίου µεγέθους και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα παραπάνω. -Το µικρό µέγεθος : Αντιστοιχεί στην µικρότερη πινακίδα και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την πρώτη κατηγορία. Ολόκληρη η επιφάνεια των ρυθµιστικών πινακίδων και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, εκτός από τα µελανά σύµβολα, θα είναι αντανακλαστική και θα χρησιµοποιούνται ως αντανακλαστικές οι µεµβράνες υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II σύµφωνα µε την προδιαγραφή Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Σ-311, Φ.Ε.Κ. 954Β/ Για τα µη αντανακλαστικά σύµβολα θα ισχύει η Προδιαγραφή Σ-310, ΦΕΚ 904Β/ Κατά τα λοιπά οι πινακίδες θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές σήµανσης της ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε (Σ τ. Υ..Ε. µε αριθµό Απόφασης Α6/0/6/44/2-3-74, Σ 18

19 µε αριθµό Απόφασης Α6/0/5/44/ και τα σχέδια Κ-1519 (1974) και Κ-1520 (1974) Τµήµατος Κυκλοφορίας Α6/τ. Υ..Ε.). Οι πινακίδες ορίων ταχύτητας που τοποθετούνται σε αυτoκινητόδροµους θα κατασκευάζονται µε διάµετρο Φ 1200 χλστ µε αναλογική αύξηση των συµβόλων. Η κατασκευή των πινακίδων θα γίνεται µε προσαρµογή των ισχυουσών προδιαγραφών που αναφέρονται παραπάνω, στη νέα διάσταση πινακίδας. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 4.1 Γενικά Με τον όρο ασφάλιση καλύπτονται κατά γενικότερο τρόπο τα κάθε είδους στηθαία ασφάλειας, τα κιγκλιδώµατα προστασίας πεζών και οι µόνιµες περιφράξεις. Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτήσεις µε βάση τις οποίες θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση τα ανάλογα στηθαία ασφάλειας και τα κιγκλιδώµατα προστασίας πεζών, στην παρούσα µελέτη. 4.2 Κιγκλιδώµατα προστασίας πεζών Κιγκλιδώµατα προστασίας πεζών κατασκευασθούν όταν δεν προβλέπεται προστασία (µε στηθαία ασφάλειας ή µε άλλο τρόπο) σε περιπτώσεις τοίχων µε ορατό ύψος µεγαλύτερο από 0,50 µ. και σε περιπτώσεις γεφυρών. - Όταν υπάρχει τοίχος αντιστήριξης ύψους Η > 0,50 µ. - Όταν υπάρχει πρανές µε κλίση υ : β >= 1 : 1 για ύψος πρανούς Η > 1,0 µ. - Όταν υπάρχει πρανές µε κλίση υ : β >= 2 : 3 για ύψος πρανούς Η > 2,0 µ. - Όταν υπάρχει πρανές µε κλίση υ : β > 1 : 3 για ύψος πρανούς Η > 3,0 µ. Για πρανή µε κλίση υ : β < = 1 : 3 και ανεξάρτητα από το ύψος αυτών, δεν θεωρείται αναγκαία η κατασκευή κιγκλιδώµατος προστασίας πεζών. Στην παρούσα µελέτη τα κιγκλιδώµατα προστασίας πεζών (δεν περιλαµβάνονται τα στηθαία ασφάλειας για τα οποία έγινε αναφορά σε άλλη θέση) έχουν ύψος περίπου 1,00 µ., και είναι κατασκευασµένα από χάλυβα. Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευάζονται και θα προστατεύονται µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα. Μετά την παρούσα Τεχνική Έκθεση ακολουθεί προµέτρηση και προϋπολογισµός. Ο συντάξας Η υπεύθυνη του έργου K. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΣΚΟΥΡΗ Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η υπάλληλος της νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. Χρύσα Χατζηϊωάννου η οποία απάντησε στις ερωτήσεις που υπέβαλαν τα µέλη και ανέλυσε προφορικά τα όσα προβλέπονται στις υπό έγκριση µελέτες. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις τεχνικές εκθέσεις όπως αυτές αναγράφηκαν στο σκεπτικό µέρος της παρούσης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Εγκρίνει την υπ αριθ. 143/2015 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο ηµ. Συµβούλιο την έγκριση των παρακάτω µελετών: Α) Κυκλοφοριακής σύνδεσης- διαµόρφωσης της Νέας Μαρίνας Ρόδου µε την Περιµετρική οδό, έτσι όπως εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. ΜΕΟ /4617/ΠΕ/68πρ/ από την ΜΕ του ΥΠΟΜΕ Ι. Β) Σήµανσης- Ασφάλισης κόµβου Κ1 έτσι όπως εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. ΜΕΟ 4617/Ε/68 ΠΕ/ της ΜΕΟ του ΥΠΟΜΕ Ι Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ.ευάγγελος Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 19

20 Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι.Γιαννακάκης, Α.Ζωάννου, Π.Τοκούζης, Μ. ράκος, Μ.Καραγιάννη, Α.Παπουράς, Ι.Κούρτης καθώς και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ» κ. Κ.Πότσος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Οµόφωνα και µε τη θετική ψήφο του Προέδρου της.κ. Ρόδου κ. Μιλτιάδη Παγκά, Εγκρίνει την υπ αριθ.87/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε την οποία εγκρίνονται οι παρακάτω µελέτες όπως αυτές αναλύονται στην ανωτέρω απόφαση, σύµφωνα και µε την υπ αριθ.143/2015 απόφαση του Συµβουλίου της.κ. Ρόδου. Α) Κυκλοφοριακή σύνδεση- διαµόρφωση της Νέας Μαρίνας Ρόδου µε την Περιµετρική οδό, έτσι όπως εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. ΜΕΟ /4617/ΠΕ/68πρ/ από την ΜΕ του ΥΠΟΜΕ Ι. Β) Σήµανση- Ασφάλιση κόµβου Κ1 έτσι όπως εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. ΜΕΟ 4617/Ε/68 ΠΕ/ της ΜΕΟ του ΥΠΟΜΕ Ι ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ ΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 20

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 821/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 821/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 821/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 260/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 197/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 197/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 197/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 842/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 626/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 626/2014 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 626/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 185/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 185/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 185/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης: 366/2015

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης: 366/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης: 366/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 475/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 475/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 475/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 22/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ»

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΓΑΡΥΤΤΟΥ 24, ΤΚ 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 24/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659952 2015-03-23

15PROC002659952 2015-03-23 Αναρτητέο ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 4201/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210-8200859 : 18.3.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 19/10-11-2014 Αριθ.Απόφασης:686/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 825/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 825/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 825/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Ερευνητική εργασία Ά Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υπο-ομάδα 3 (H γρήγορη κατασκευή) με θέμα την «κατασκευή πινακίδων και την τοποθέτησή τους στο χώρο του σχολείου».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 19/10-11-2014 Αριθ.Απόφασης:685/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 824/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 824/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 824/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα