ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: ΜΑΙΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Α. Δ. Τσολάκης Μηχ. Μηχ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 34194 ΜΑΙΟΣ 2012. Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Α. Δ. Τσολάκης Μηχ. Μηχ."

Transcript

1 ΓΡΑΗ Τιχνολοyικό κπαιtίιυτικό Ίδρυμn τ.ε.ι. nε:ιραια ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝΤΥΠΟΥΡDS ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: ΜΑΙΟΣ 2012 Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Α. Δ. Τσολάκης Μηχ. Μηχ. Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εικόνων... 3 Περίληψη... 8 Πρόλογος... 9 Κύριο μέρος Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα IV Παράρτημα V Παράρτημα VI

3 Περιεχόμενα Εικόνων r Σελίδα \ Εικόνα [ - io - Γ ίη. πρώτη βενζινοκ~ητη μοτοσυκλέτα [ 11 [ 2 Ποδ~λατο Πιερ και Ερν έστ Μισό [ 3 Μηχα~ κίνητο τρίκυκλο~~ οπίσθιες ρόδες Cynop \1 eι-e r 13 [ 4Μοτοσυκλέτες11Haι-ley - Davidson και Oι-ientt r 13 Γ5Μ οτοσυκλέτα Δευτέρου Παγ.κοσμiου πολέ μου BMW 1 14 [ 6 ο Ιταλικός «θρύλος» Μ~τοσυκλέτα Piaggio- - [ 18 [ 7 Ελικοειδές ελατ~ριο - - [ 18.. Γ ϊα.ποσβεστήρας ταλαντώσεων \ 19 - r 9 Υδραυλικός τηλεσκο;-;_κός α~οο βεστήρας [ 20 r 10 Ρυθ~uζόμεΥ 0. αμορτι~ έ ρ [ 2 ι Γι ι Μαγνητοpοϊκά αμορτισέρ r 2 ι Γ 12 Μεταλλοελαστικοί σύ~ εσμοι σινεμπλόκ [ 22 \ 13 Ανιiρτηση με γόνατ ;; Μακ - Φέρσον r 23 Γ 14 Μοτοποδήλατα. Δίτροχα κυρίωζ για ;:-στικ1ί χρήση [ 24 ί 15 Τύπος μηχανών~<παπιά» r- 25 \1 6-Τ6 πος ~~ηχανών Σκού-τε-ρ--~----- J 25 r 17 Δίτροχα για όλέςτις χρήσ" i~ Γ 2-6 ΓϊSΔ ίτροχα μεγάλου κυβισμού Γ 2 7 Γ19 mσω ~τη-;η με έ~$ολο σε μια BMWR51/3 -- Γ 28 - \ 20 MV Agιιsta F4 - Dιιcati Γ 2 ι BMW's Para le~eι- rearsίι sreι~ 011 a Rl200GS - Moto Gmz~ CA.RC \- 31 -\ 22 Διπλό αμορτισέρ (Twin - shock) [ 32 Γ 23 Μονό αμορτισέρ (Μοηο - Shock) r ΑΡϋθμ ι~ ιl~ppοψη.τήρα κραδα~ών ~η ς" ~-ανάρτησης Γ 3 4 [ 25 Επιλογές ρυθμιστή απορροφητήρα κραδασμών [ -35 J 26 Τμήματα που απαρτίζεται η ανάρτηση - Γ 36 - Γ 2 7 Μοχλικό σύστημα ανάρτησης \ \ 28 Μοχλικό σύστημα ανάρτησης. Υπόλοιπα εξαρτήμα~α J 38 - \ 29 Α Μπουλόνι στερέωσης αμορτισέρ στο υψηλότερο σημείο 1 39 r 3 0Υ;iό λοιπα εξαρτήματα μοτοσυκλέτας ---- Γ ~ Γ31 Απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης μοχλικού συστήμα;;;ς l - Γ32 - Φ~τορεαλιστ ίκή απεικόνιση αποσυν;ρμολοyημέvης δ ιάταξης μοχλικού r 1 συστηματος

4 f Σελίδ.;: 1 Ει~όνα - Γ 4ι 1 Γ33 Φ~τορεαλιστική απεtκόνισ~l συν ;;:-ρμολογημένής διάταξης μοχλικού 1 συστηματος <Ι~ωτορεαλιστική απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης μοχλικού r συστηματος 42 - r 35~ωτορ ε αλ ιστικ~αm ικόνιση αποσυναρμολογημένης διάταξης μοχλικού συστηματος Γ-42 - [36 Φ~τορεαλιστική απ ε ικόνιση αποσυναρμολογημέυης διάταξης μοχλικού J r συστηματος 137 Α ~ ϊ"κόνισ~l συνα"ρμολογημένόυ- αμορτισέρ της μοτοσυκλέτας Γ Φωτορεαλιστική απεικόνιση συναρμολογημένης διάτaξης αμορτισέρ Φωτο ρεαλωτική απεικόνιση συναpμολογημένης διάταξης αμορτισέρ r - 44 r 4ο Φωτορεαλιστική απεικόνιση συναp μολογημένης διάταξης αμορτισέρ Γ 44 r 41 Φωτορε αλιστ α: 11 απεϊκόνισ~l αποσυναρμολογημένης διάταξης αμορτισέρ Γ «r 42 Απεικόνιση σχεδίασης ελατηρίου αμορτισ έρ τη ς μοτοσυκλέ-=ι-ας - r Φωτο~ε-αλιστι~ απεικό~ση - σχεδiασης ελατηρίου αμορτισέρ της Γ 45 r μοτοσυκλετας r 4 4 Α;ε~~ίασης miνω ~ιέρο~ ς <4ιορτι;;tρ ~ης μοτοσυκλέτας 46 -, 45 Φωτο~εαλιστι10Ί. απεικόνιση σχεδίασης πάνω μέρους αμορτισέρ της μοτοσυκλετας Γ Γ 46 Απεικ~νιση σχεδ ίασης -; τεγavο~οιη~ικού ~νώ μέρους αμορτισέp της 1 Ι μοτοσυκλετας 47 - Γ4 7 Φωτορεαλ~στική απεικόνίση στεγανοποιητικού ~άνω μέρους αμορτισέρ Ι της μοτοσυκλέτας Γ Απεικόνιση σχεδίασης κάτω μέρους _αμορτισέρ της μοτοσυκλέτα~ -- r τs Φωτορεαλιστική απεικόνιση κάτω μέρους αμορτισέρ της μοτοσυκλέτας Γ Γ50Απεικόνιση σχεδίασης σκελετού της μοτοσυκλέτας Γ~ -r 51 Φωτορεαλιστικ1Ί απεικόνιση σχεδίασης σκελετού της μοτοσυκλέτας Απ ε ικόνιση σχεδίασης πιρουνιού της μοτοσυκλέτας Γ Φωτορεαλιστική απεικόνιση πιρουνιού της μοτοσυκλέτας f Απεικόνιση σχεδίασης ρόδας της μοτοσυκλέτας r -5τ-- [ 5s~>ωτορεαλιστικ1Ί απεικόνιση σχεδίασης ρόδας της μοτοσυκλέτας Απεικόνιση σχεδίασης άρθρωσης μοχλικού συστήματος της μοτοσυκλέτας [57Φω~ο~εαλιό-τικi\ απεικόνιση άρθρωσης μοχλικού συστήματος της 1 μοτοσυκλετας Γ τ r :ss ~ι-κ-όν_ι_σ_η_σ_χ_ε-δί_α_σ_η_ς _συ-νδέσμου μοχλικού συστήματος της μοτοσυκλ έτας - 4

5 Γ Σελίδα 53 r 54 r 54 r - 55 r 55 Γ r Εικόνα r 59 Φωτορ εαλιστική μοτοσυκλέτας απεικόνιση συνδέσμου μοχλικού συσηίματο ς της r 60 Απεικόνιση σχεδίασης άξονα της μοτοσυκλέτας r f 61 Φωτορεαλιστική απεικόνιση άξονα της μοτοσυiliτας 62 Απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης συστήματο ς PDS r 63 Φωτορ εαλιστική απ ε ικόνιση συναρμολογημένη ς δ ιάταξης συσηίματος PDS 56 r 64 Φ rοτορεαλιστική PDS απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης συστήματος Γ 56 r 65 Απεικόv ιση αποσυναρμολογημένης διάταξης συσrijματος PDS r 56 Γ66 Φωτορεαλιστική απεικόνιση αποσυναρμολογημένης διάταξης 1 συστήματος PDS Γ Απεικόνιση σχ"έδ ίαση ς πιρουνιού της μοτοσυκλέτας Γ Φωτορ εάλι~~ική απεικόνιση -;ϊρουνιού της μm~συκλέτας Γ 58 r 69 ΑπΕ ι~όνιση σχεδίαση ς εξαρrijϊ!ατο ς τη ς μοτοσυκλέτας Γ 58 r 70 Φωτορεαλισ;κή απε ι~όνιση εξαρτήματος της μοτοσυκλέτας Γ59! 71 Απ ικόνιση συναρμολογημένου αμορτισέρ της μοτοσυκλέτας r 59 - [ 72 ΦωτοΡεαλιστική απε ικόνιση συναρμολογημένης διάταξηςaμορτισ έ ρ Γ 60 r 73 Φωτορ εαλιστ~κή απεικόνιση συναρμολογημένης δ~ά~αξης αμορτισ έ ρ Γ 60 Γ 74 Φωτορεαλιστική απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης αμορτισέρ Γ- 60 Γ 75 Φωτορεαλιστική απεικόν ιση Ο:ποσυναρμολογημένης διάταξης αμορτισ έ ρ r--61 r Γ -62 Γ 62 Γ76 Απ ε ικόνιση σχεδίαcrης ελατηρίου -αμ~ρτισέρ της μοτοσυκλέτας Φωτορεαλιστική απεικόνιση σχεδίασης ελατηρίου αμορτισέρ της μοτοσυκλέτας [ 78 Απεικόνιση σχεδίασης πάνω μέρους αμορτισέρ τη ς μοτοσυκλέτας 1"779 απεικόνιση σχέδίαστ)ςπάνω μέρους αμορτωέρτης μ~"wm>κλέτας Γ 63 r 8ο Απειϊ<"όνιση σχεδίασηϊ στεγανοποιητικού πάνω μέ ρους αμορτισέρ τηϊ μοτοσυκλέτας. 63 r 81 Φωτο ρε αλι~τική απε~κόνιση στεγανοποιητικού πάνω ~~ρους αμορτισέρ 1 της μοτοσυκλέτας Γ 64 [82 Α~νιση ;χεδiασης κάτ~ μέρους ίϊμορτtσέί)της μοτοσυκλέτας Γ-64 - Ι 83 Φωτορεαλιστική απεικόνιση κάτω μέρους αμορτισέρ ~ς μοτοσυκλέτας r- 6S r Γ τs - r ~ : ~πε~όν~ση σχεδίασης σκελετού ~ς μ~οσυκλέτας 85 Φωτορεαλιστική απεικόνιση σχεδίασης σκελετού της μοτοσυκλέτας Γ66 - Ι 86 Απεικόνιση σχεδίασ~ ς ρόδας της μοτοσυκλέτας Γ 66 r 87 Φωτορεαλιστική απ ε ικόνιση σχεδίασης ρόδας της μοτοσυκλέτας 5

6 Γ Σελίδα 1 Εικόνα - - Γ 67 J 88 Απεtκόνιση σχεδίασης άξονα της μοτοσυκλέτας Γ 67 Γ89 Φω~ορεαλισ~ική απεικό~ση ιiξονα της μοτοσυκλέτας r~ Γ9ο Αρχικό μήκος ελατηρίου 250~ (μοχλικό) -- - Γ 68 Γ91 Στήριξη σκελετού σ ε συ.υ κ ε κριμ ένη οπή (μοχλικό) Γ 69 - r 92 Εψαρμογή της δύνα~~ς στο α~~ ρτισέρ (μ~χλ~~ό) Γ 70 Γ j93αποτέλεσμ~χωpτ;;ματ~ε πεπερασμένα στοιχε ία (μοχλικό) 70 - r 94 ΣυνολικιΊ μ~ατόπιση όταν τερματiζετα~ το αμορτισέρ (συνολική μετατόπιση 108mm) (μοχλικό) Ι 70 -J 95 Ισοδύναμη τάση Von Misses όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (μοχλικό) Γ 71 -r 96Συνολικ~ατόmση όταν τερμαriζεται το αμορτισέρ (μοχλικό) ΓΊι - J 97 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται ~~μορτισέρ (μοχλικό) Γ -71- r 98Σϋνολική μετατόπ ι;:ηό:αιν τε~ιατϊζεται το αμορτισέ ρ (Τομή) (μοχλικό) Γ 72 -J 99 Αρχι;zό μήκος ελατηρίου 250ιnm (Σύστημα PDS) / 72 -r 100 Στήριξη σκελετού σε συyκεκριμέv~ ο~ (Σύσ~ημα ~DS) Γ73 ΓϊΟϊ Στήριξη σκελετού σε συγκεκριμένη οπ1ί (Σύστημα PDS) Γ ~ Γϊ62ΕψαρμΟγή της&όνϊχμης ~τα αμορτισέρ (Σύστημα~ΡDS) Γ ~ J 103 Αποτέλεσμα χωρίσματος σε πεπερασμένα στοιχεία (Σύστημα PDS) Γ ~ - ΓΤ04 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ -(Συνολικ1Ί J μετατόπιση 108mm) (Σύστημα PDS) Γ 75 j los Ισοδύναμilτάση Von Misses όταν τεί)ματίζεται το αμορτισέρ (Σύστημα 1 PDS) Γ 75 -, L06 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (Σύστημα PDS) - J 75 [ ϊ ό7συνολική μετατόπισllόταν τη;j.ιαriζεται το αμ(ιρ:ησέρ-(σύστημα PDS) Γ~ J 108 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (Σύστημα PDS) Γ ~jl09 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (Σύστημα PDS) _ ~ 11 Ο Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (Τομ11) (Σύστημα / PDS) Γ Αντικατάσταση αμορτισέρ με την εφ~ρμο~όμενη δύναμη (μ~χλικό) ϊ2 Αντικατάσταση αμορτισέρ με την εφαρμοζόμενη δύναμη (Σύστημα r PDS) Γ Μετατοπίσεις της ρόδας, αμορτισέρ και πιρουνιού της μοτοσυκλέτας Γ ~ Γlι4 Αναλ~τικά οι μετατοπίσεις της ρόδας, αμορτισέρ και πιρουνιού της J j 80 J μοτοσυκλετας j 1~ Μετ ι::οπίσ ι:_ς της ρόδας, αμορτισέρ και πιρουνιού της μοτοσυκλέτας Γ 81- Γϊ 16 Αναλ~τικά οι μετατοπίσεις της ρόδας, αμορτισέρ και πιρουνιού της Ι μοτοσυκλέτας ~~~ =,.. _ 6

7 r Σελίδα r 87 r 88 r 89 Γ 90 r 91 r Εικόνα f ΠΙ Ο Τμήματα μοτοσυκλέτας f ΠΙ ϊ Αναλυτι101 περιγραφικιί όψη μοτοσυκλέτας f rii 2 ~ ΪΊΙ 3 Ανάλυση εξαρτημάτ Cυν μοχλικού συση1ματο ς r ΠΙ 4 Μετατόπιση μοχλικού συστήματος ΠΙ 5 Διάγραμμα σύγκρισης απορρόφησης κραδασμών μεταξύ ενός συμβατικού συστήματος και ενός συστήματος με προοδ ευτικό μηχανισμό ανύψωσης ι Γ ri iπ 1 Μο ντέλα προ-σομοίωσης (α Biιηota Tesi, β Ϊγ της BMW κ1200 S) Γ r π ΙΙΙ 2 Εναλλακτικά συστι1ματα εμπρός ανάρτησης Γ 103 r Π-ΙΙΙ3 Πλαίσια και πfσ-ω συστήματα ανάρτησης r 107 ι π ΙΙΙ4 ο δηγός προεπισκόπηση μοντέλο f 112 r ΪΊ ΙΙΙ 5 Τα απ 'οτελέσματα της προσομοίωσης r 113 f Π ΪΪΙ 6 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης Γ 114 r π ΙΙΙ? Ία αποτελέσματα της-;ροσομοίωσης r- 1 l 6 r fϊ V 1 Πλdίσιο μοτοσυκλέτας Γ 117 r π v 2 Ψαλίδι μοτοσυκλέταϊ - [ 118 f Π V 3 Ανάρτηση PDS r π V-4 'Ενrοση ψαλιδιού μ~ ανάρτηση f 120 f Π-VΙ 1 Εξάρτημαί f 121 fώ VΪ 2 Εξάρ~ημα 2 Γ 122 r π VI3 Εξάρ~ημα 3 Γ 123 r π vl 4 Εξάρτημα 4 f 123 rπ VI S Εξάρτημα 5 r 124 Γ π VI 6 Εξάρτημα 6 f nv"ι?εξάρτημα 7 - r 126 r ri vϊ 8Εξάρτημα 8 r 127 r π VI 9 Εξάρτημα 9 r 128 Ι"π ν 1 10 Εξάρτημa r fi νττ 1-Εξάρτημα 11 Γ 129 r π VI 12 Εξάρτημα 12 - r r π VI 13 Εξάρτημα 13 ~ -- r 130 r π V I 14 Εξάρτημα 14 7

8 Περίληψη Γενικά, η σημερινή εποχή διακρίν εται από τις έντονες - άμ εσ ες τ εχνολογικέ ς ανακαλύψ ε ις σε συνάρτηση πάντα μ ε την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα. Σήμε ρα, αρχικά ένα προϊόν - εξάρτημα σχεδ ιάζ εται σ ε πρόγραμμα τρισδ ιάστατη ς σχεδ ίαση ς. Έτσι μία ιδέ α γίν εται οντότητα με τη βοήθ ε ια του συστήματο ς CAD. Το επόμ ενο β~ίμα ε ίναι η εξέταση της αντοχ1ί ς του εξαρτήματος. Αυτό πραγματοποι ε ίται μ ε την μέ θοδο των π επ ερασμένων στοιχε ίων σ ε σύστημα CAE. Τε λικά και αφού διαπιστωθ ε ί ότι το εξάρτημα αντ έχε ι αυτό ε ισάγεται σ ε σύστημα CAM με τελικό σκοπό την κατασκευή του. Σκοπό ς της εργασίας είναι η γ ενική π ε ριγραφή ενό ς συσηίματο ς ανάρτησης μοχλικού σ ε σχέση με το ν έ ο σύστημα PDS. Αρχικά γίν εται μια γ ενική π ε ριγραφή των συστημάτων με ιστορικ1ί αναφορά σε συστήματα αναρτήσ ε ων. Στη συνέχεια γίνεται η σχεδίαση σε σύστημα CAD με παράλληλη ε ισαγωγ11 σ ε σύστημα CAE. Γίν εται σύγκριση και επαλήθ ευση μ ε την πραγματικότητα σε σχέση με τη συνολική παραμόρφωση του ελατηρίου οπότε και εξάγονται χρ1ίσιμα συμπ ε ράσματα. Κλείνοντας, η συγκεκριμ ένη μελέτη ε ίναι κατάλληλη με τη βοήθ ε ια της παραμ ετρικότητα ς του λογισμικού, ώστε τα αρχε ία να μετατραπούν σ ε οποιαδήποτ ε μ έγεθος, οπότ ε και να γίν ε ι μία εκτεταμ ένη έρευνα για όλες τις περιπτώσ ε ις αναρτήσεων ώστε να εφ ευρ εθεί η β έλτιστη για κάθ ε περίπτωση. 8

9 Πρόλογος Στην παρακάτω εργασία θα γίν ε ι ανάλυση του συστήματος ανάρτηση ς μοτοσυ κλέτα ς τύπου PDS. Θα γίνε ι αναφορά σ ε αρκετά είδη αναρτ~)σε ων όπ ως και την ανάγκη και την χρησιμότητα μια σωστή ς ανάρτηση ς για τους αναβ άτ ες. Η ανάρτηση τύπου PDS ε ίναι ένα σύστημα ανάρτηση ς όπου κατασκευάστηκ ε από την ε τα ιρί α WP (White Poweι-) την τ ε λευταία δ εκα ετία. Χρησιμοποιήθηκ ε πρ ώτα από την εταιρία μοτοσικλετών «ΚΤΜ» και σ ε αγώνες ιηotocι-o s s καθώς και σε άλλα είδη επιβατικών μοτοσικλετών. Τα τ ελευταία χρόνια όμω ς παρατηρ ε ίται και από άλλες εταιρίες να χρησιμοποιούν τις αναρτήσ ε ις αυτού του τύπου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιε ίται αυτή η ανάλυση έτσι ώ στ ε να βρ ε θούν τα θ ετικά και τα αρνητικά σημεία αυτού του συστήματος ανάρτησης. Η ανάρτηση τύπου «PDS» αντικαθιστά σταδ ιακά τις αναρτήσεις με μοχλικό σύστημα, η οποία χρησιμοποιείται στις επιβατικές μοτοσικλέτε ς αλλά και στις μηχανές αγώνων. Μόνο οι μηχανές μικρού κυβισμού, οι οποίες δ εν έχουν μεγάλες απαιτήσεις, έχουν διαφορ ετικό σύστημα ανάρτησης και για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να παρουσιαστούν στην παρούσα ε ργασία τα ε ίδη των μοτοσικλετών που υπάρχουν στην αγορά, όπως και η ιστορία της μοτοσυκλέτας μέχρι σήμε ρα. 9

10 Κύριο Μέρος Ιστορία της μοτοσυκλέτας Η ιστορία τη ς μη χανής ξε κινάε ι πριν από πε ρίπου 125 χρόνια όπου γενν11θη κε η πρώτη μοτοσυκλέτα η οποία ε ίχε τ έσσε ρις ρόδ ες, ώστ ε η μοτοσυκλέτα σήμε ρα να εξελιχθ ε ί και να γίν ε ι σύμβολο ανεξαρτησίας δύναμη ς και ελευθ ερία ς. Το 1885 στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Κάνστατ και Ουντερτουκάιμ, ένα παράξενο μηχανικό ποδήλατο γ έ μισε καπνό τη γε ρμανική ύπαιθρο. Το ξύλινο κατασκεύασμα με τις τέ σσε ρις ρό δες, από τις οποίες οι δύο ήταν τροχοί από ποδήλατο και οι άλλοι δυο βοηθητικές ρόδες για ισορροπία, κίνησ ε την π ε ριέργεια των χωρικών με τον εκκωφαντικό θόρυβο που έ καν ε η μηχαν1ί ε σωτε ρικ1ί ς καύσης. Η πρώτη β ενζινοκίνητη μοτοσυκλέτα 1Ίταν γεγονό ς. Αναβάτη ς της ο Πολ Ντάιμλε ρ, γιο ς του εφευρέτη της Γκότλιμπ Ντάιμλερ. Αν και το ταξίδι ήταν μόλις 9,5 χιλιόμετρα, για την ε ποχή του αποτ ελούσε τεχνολογικό άλμα. Εικόνα 1: Η πρώτη βενζινοκίνητη μοτοσυκλέτα Φυσικά ο Ντάιμλερ δεν ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να κατασκευάσει μια μηχανή με δύο τροχούς. Το 1869 οι Γάλλοι κατασκευαστές ποδηλάτων Πιερ και Ερνέστ Μισό καθώς και ο μηχανικός Λουί Γκιγιόμ Περό είχαν προσαρμόσει μια ατμομηχανή πάνω σ' ένα ξύλινο ποδήλατο. Το ίδιο έκαναν το 1884 οι Άγγλοι αδ ερφοί Κόπλαντ, οι οποίοι συναρμολόγησαν ένα ατμοκίνητο 10

11 ποδήλατο και το οποίο βάφτισαν Πένι Φάρδινγκ, δηλαδή μικρής αξίας. Εικόνα 2: Ποδ11λατο Πιερ και Ερνέστ Μισό Σήμερα οι βιομηχανίες μοτοσικλετών κάνουν εκατομμύρια πωλήσεις κάθε χρόνο. Σ' όλο τον κόσμο κυκλοφορούν περισσότερες από εκατό εκατομμύρια μοτοσικλέτες, από τις οποίες τα τριάντα εκατομμύρια βρίσκονται στην Κίνα. Μέχρι να φτάσει η κυριαρχία της βενζινοκίνητης μοτοσυκλέτας προηγ11θηκε μια σειρά εκκεντρικών πειραματισμών. Το Cynopheι e (Κυνοφόρος) ήταν ένα τρίκυκλο με οπίσθιες ρόδες σαν κλουβιά. Στο εσωτερικό τους έκλειναν ένα ή περισσότερα σκυλιά, τα οποία όταν έτρεχαν μετέδιδαν την κίνηση στο "μισοζώντανο" όχημα. 11

12 Εικόνα 3: Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με οπίσθιες ρόδες Cynop\1e.-e Τη σκυτάλη πήρε ένα άλλο πρωτότυπο, που διέθετε μηχανισμό με ελατήριο παρόμοιο μ' εκείνον των ρολογιών. Γνωστό και σαν κουρδιστό μηχανάκι. Ωστόσο η αυτονομία του ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα, αφού στη συνέχεια έπρεπε να το κουρδίζουν ξανά. Από τα πρώιμα βήματα δεν έλειψαν και κάποιες οικολογικές προσπάθειες. Το Tandeιη ήταν η πρώτη ηλεκτροκίνητη μοτοσυκλέτα που κατασκευάστηκε το 1897 από κάποιον ονόματι Χούμπερ. Αν και ιδιοφυές στη σύλληψή του, στάθηκε αδύνατο να χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Οι μπαταρίες του ήταν πολύ βαριές και παρήγαγαν μικρή ποσότητα ρεύματος. Έτσι το βενζινοκίνητο "παιχνιδάκι" που επινόησε ο Ντάιμλερ αποδείχθηκε η μόνη αξιόπιστη λύση. Μια ολόκληρη βιομηχανία στηρίχτηκε πάνω του και μόλις μέσα σ ε μία δεκαετία είχε παγκόσμια απήχηση. Οι πρώτες αμερικανικές μοτοσικλέτες εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα. Σκοπός τους ήταν να αντικαταστι)σουν τα άλογα, ως εκ τούτου έπρεπε να είναι ανθεκτικές και δυνατές για να διανύουν τις τεράστιες αποστάσεις των ΗΠΑ. Σύντομα δύο κατασκευαστικοί οίκοι ξεχώρισαν και κατέκτησαν την αμερικανική αγορά: η HaΙ"ley - Daνidson και η Indian. Αυτές οι μοτοσικλέτες 1)ταν τόσο απλές, ώστε μπορούσε να τις οδηγήσει ακόμα κι ένας άπειρος αγρότης ή να τις επισκευάσει ο σιδηροτεχνίτης του χωριού. 12

13 Εικόνα 4: Μοτοσυκλέτες η Haι-ley - Daνidson και Oι-ientt Αντίθετα, η γερμανική βιομηχανία μοτοσυκλέτας στηρίχτηκε στις δοκιμασμένες λύσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η BMW κατασκεύασε πρωτοποριακές μοτοσικλέτες με βάση τα μοντέλα που χρησιμοποίησε το Τρίτο Ράιχ στον πόλεμο. Μέσα σε λίγα χρόνια εδραιώθηκε τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά. Εικόνα 5: Μοτοσυκλέτα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου BMW Οι άλλοι ηττημένοι του πολέμου, η Ιαπωνία και η Ιταλία, κατάφεραν κι αυτοί μέσα σε λίγα χρόνια να αποκηίσουν τη δική τους βιομηχανία μοτοσικλετών. Η οικονομικίί κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο δημιούργησε μεγάλη ζήτηση για φτηνά και αξιόπιστα μέσα μεταφοράς. Έτσι στην Ιαπωνία γεννήθηκε το Honda Club, το θρυλικό παπάκι που μεσουρανεί μέχρι και σήμερα. Αντίστοιχα στην Ιταλία κατασκευάση1κε η φινετσάτη Vespa της Piaggio. Ο Ιταλικός Στρατός είχε παραγγείλει στην εταιρεία χιλιάδες νέα πυροβόλα. Οι προδιαγραφές κατασκευής 13

14 προέβλεπαν τον εφοδιασμό των πυροβόλων με ρόδ ες, ώστε να ε ίναι εύκολη η μ εταφορά τους. Η κατάληψη της Ιταλίας από του ς Γερμανούς ακύρωσ ε το πρόγραμμα, μ ε αποτέλεσ μα οι αποθ1ίκες της Piaggio να κατακλυστούν από χιλιάδες άχρηστες ρόδ ες. Μ ετ ά τη λήξη του πο λέ μου οι υπεύθυνοι του εργοστασίου σκ έ φτηκαν να κατασκευάσουν ένα μικρό και εύχρηστο μηχανάκι προσαρμό ζοντας σ' αυτό τις ρό δες που περίσσευαν. Έτσι γενν11θηκε ο μ εγαλύτ ερο ς ευρωπαϊκό ς θρύλο ς των δύο τροχών. Εικόνα 6: Ο Ιταλικός «Θρύλος» Μοτοσυκλέτα Piaggio Γιατί αρ έσει τόσο πολύ η μηχανή ; Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μοτοσυκλέτα συμβολίζε ι την αντρική ζωτική δύναμη και ισχύ. Ένας άντρας πάνω στη μηχανή μπορ ε ί να κάνει κτήμα του κάτι που στην πραγματικότητα δεν του ανήκει: την ταχύτητα, χαρακτηριστικό γνώρισμα του ζωικού κόσμου. Αυτό το επιτυγχάνει χωρίς να βρίσκεται κλεισμ ένος στις λαμαρίνες ενός αυτοκιvίίτου. Γι' αυτό το λόγο η μοτοσυκλέτα ταυτιζόταν πάντα με την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Το ίδιο συμβαίνει και με το ευαίσθητο φύλλο, αφού κι εκείνες έχουν τις ίδιες ανάγκες από ψυχολογικιίς πλευράς. Έτσι η μοτοσυκλέτα δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς, αλλά τρόπος ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτ ελούν οι οδηγοί των μηχανών HaΓ!ey - Daνidson, οι οποίοι ιδρύουν λέσχες σε όλο τον κόσμο, κινούνται ομαδικά και ντύνονται με τζιν, μαύρα δερμάτινα τζάκετ και βαριές μπότες. Ο μύθος της Harley - Daνidson γεννήθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του Οι πρώτοι οδηγοί τους ήταν βετ ε ράνοι πιλότοι βομβαρδιστικών, ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πρώτοι ξένοιαστοι καβαλάρηδ ες υιοθ έτησαν τα χαρακτηριστικά γυαλιά Ray Ban και τα βαριά δερμάτινα 14

15 τζάκετ και στην πολιτική τους ζωή. Την εικόνα του σκληρού και ανεξάρτητου αναπαρ11γαγε το Χόλυγουντ με ταινίες όπως ο Ξένοιαστος Καβαλάρης, με πρωταγωνιστές τους Πίτερ Φόντα και Ντένις Χόπερ. Αν κι έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε, το «ίματζ» αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και οι «Χαρλεάδες» όλο και πληθαίνουν. Οι κατηγορίες των σύγχρονων μοτοσικλετών είναι πολλές και αντανακλούν την ιδιοσυγκρασία του ιδιοκτήτη τους. Οι κάστομ, όπως οι HaΓ\ey - Daνidson, έχουν το τιμόνι αρκετά ψηλά και τα πεντάλ μπροστά, ώστε οι αναβάτες να κάθονται πιο βολικά στα ταξίδια τους στις αχανείς αμερικανικές λεωφόρους. Άλλες μηχανές μεγάλου κυβισμού είναι οι εντούρο. Ιδανικές για χωματόδρομους, είναι απόγονοι των ιηοtοcιόss, αφού διατηρούν την μπροστιν1ί ρόδα με το ψηλό φτερό. Αν ο υποψ1ίφιος πελάτης δε θέλει να πάρει τα όρη και τα λαγκάδια και να βουτηχτεί στη λάσπη, υπάρχουν και οι ον-οφ. Αυτές οι μηχανές προσφέρουν αξιοπρεπείς δυνατότητες για τις εκτός δρόμου διαδρομές και, παράλληλα, είναι χρήσιμα εργαλεία για τις μετακινήσεις στην πόλη. Τέλος, κάποιος συναντάει και τις «street» (δρόμου), οι οποίες ξεχωρίζουν για τις υψηλές τους επιδόσεις. Σ' αυτές ανήκουν και οι «naked», οι οποίες ονομάζονται έτσι γιατί ο κινητήρας τους δεν καλύπτεται από πλαστικά μέρη. Σύμφωνα με τη ΛΕΜΟΤ (Λέσχη Ελλήνων Μοτοσικλετιστών), υπάρχουν δύο κατηγορίες μοτοσικλετιστών. Οι εκ πεποιθ1ίσεως μοτοσικλετιστές και οι εξ ανάγκης. Η πρώτη κατηγορία χρησιμοποιεί τη μοτοσυκλέτα για να πηγαίνει στη δουλειά, να τρέχει σε πίστες 11 για εκδρομικές εξορμήσεις. Ο εκ πεποιθήσεως μοτοσικλετιστ~ίς διαλέγει τη μηχανή που θα αγοράσει βάσει των αναγκών του και επειδή ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει δύο ή περισσότερες μηχανές και να μην έχει καθόλου αυτοκίνητο. Γενικά ασχολείται με τη μηχανή και συχνά παρακολουθεί μαθήματα ασφαλούς οδήγησης. Η κατηγορία των εξ ανάγκης μοτοσικλετιστών περιλαμβάνει εκείνους που, παρότι προτιμούν το αυτοκίνητο, πιστεύουν ότι με τη μηχανή μετακινούνται γρηγορότερα. Τα άτομα αυτά ποικίλλουν : από το φοιτητή που δεν μπορεί ακόμα να οδηγήσει αυτοκίνητο μέχρι τον υπάλληλο που βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. "Συχνά οι συγκεκριμένοι οδηγοί αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου" υποστηρίζει ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος, πρόεδρος της ΛΕΜΟΤ. Και διευκρινίζει: "Αγοράζουν ένα οποιοδήποτε μηχανάκι είτε βάσε ι των λιγοστών τους γνώσεων είτε επειδή τους αρέσει οπτικά. Φορούν ένα κράνος και ορμάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα νομίζοντας ότι είναι ασφαλείς". Σκοπός τους είναι να ελίσσονται καλύτερα στην κίνηση ή, αν μένουν στην εξοχή, να καλύπτουν τις αποστάσεις από το ένα μέρος στο άλλο πρακτικά και γρ1ίγορα. Οι λάτρεις των δικύκλων έχουν τα δικά τους ξεχωριστά ραντεβού. Όπου υπάρχουν 15

16 μοτοσικλετιστές διοργανώνονται και μοτοσυγκεντρώσ ε ις. Το ίδιο ισχύ ε ι και στην Ελλάδα, αφού κάθε βδομάδα πραγματοποιούνται εκδ ηλώσεις και εξορμήσεις στην επαρχία. Πρόκ ε ιται για εκδρομές αναψυχής στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδ1ίποτ ε, άσχετα από το αν ε ίναι μέλος κάποιας λέσχης ή έχει μηχαν1ί. Στις συγκεντρώσεις οι παρ ευρισκόμ ενοι δε συζητούν μόνο για κυλίνδρους και αναρτήσεις. Επιδίδονται σε δραστηριότητες που ποικίλλουν : από πτώση αλεξίπτωτου μέχρι ράφτινγκ. Το κόστος εξαρτάται από τον προορισμό, τις μ έ ρ ες διαμονής και το τι ψυχαγωγία θα επιλέξει κάποιος. Κατά την διάρκειά των εκδρο μών πραγματοποιούνται δοκιμές μοτοσικλετών, εκθέσεις κλασικής μοτοσυκλέτας, παρουσίαση διαφανειών, συζητήσεις, θεατρική παράσταση και ζωντανή μουσική. Ασφαλώς δεν λείπουν τα μαρσαρίσματα και η μυρωδιά τη ς βενζίνης. Πριν κάποια χρόνια η Haι ley - Daνidson διοργάνωσε μια από τις πιο θεαματικές συγκ εντρώσ ε ις σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσει έναν αιώνα ζωής. Το κορυφαίο γεγονός έλαβε χώρα στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όπου συμμετείχαν περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι και μοτοσικλέτες. Δε θα ήταν έκπληξη αν ο "βρυχηθμός" μονοκύλινδρων θηρίων καταγραφόταν από κάποιο σεισμολογικό ινστιτούτο! Στον αντίποδα των μοτοσυγκεντρώσεων βρίσκονται οι εκδηλώσεις για πιο τολμηρούς αναβάτες, αγώνες εξαιρετικά επικίνδυνοι που δοκιμάζουν τα όρια μηχανών και ανθρώπων. Τέτοιος είναι το Tourist Tropl1y που πραγματοποιείται στη νήσο «Μαν» της Αγγλίας. Εκεί κάθε Ιούνιο εκατοντάδ ες μοτοσικλετιστές κάθε εθνικότητας, χωρισμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, αγωνίζονται σε μια ακραία διαδρομή 66 χιλιομέτρων. Όμως 0 απόλυτος αγώνας ακούει στο όνομα ράλι Ντακάρ. Πρόκειται για τον πιο απαιτητικό και ριψοκίνδυνο αγώνα, που συγκεντρώνει την προσοχή όλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Καθένας που διαθέτει οποιοδ1ίποτε μέσο μεταφοράς -αυτοκίνητο, φορτηγό 11 μηχανή- μπορεί να λάβει μέρος. Ελατήρια Αποτελεί το κύριο στοιχείο μιας ανάρτησης και είναι ένα σώμα που καθώς συμπιέζεται και αλλάζει σχήμα, αποθηκεύ ε ι μέσα του ένα ποσό μηχανικής ενέργειας και το απελευθερώνει αμέσως μόλις επανέλθει στο αρχικό του σχήμα. Κάθε ελατήριο διαθέτει έναν συγκεκριμένο συντελεστή σκληρότητας, δηλαδή έναν αριθμό ο οποίος περιγράφει το λόγο της δύναμης που παραμορφώνει το ελατήριο, προς το μέγεθος της παραμόρφωσης που προκαλείται. Ο συντελεστής αυτός προέρχεται, 'να σύνολο δεδομένων όπως είναι ο συντελεστής ελαστικότητας του υλικού από το οποίο είναι απο ε 16

17 κατασκευασμένο, αλλά και από τον τρόπο και το είδος της παραμόρφωσης που του γίν εται, πάντα βέβαια σε σχέση με την επιλεγμένη διατομή του υλικού στην περιοχ1ί της παραμόρφωσης. Ελικοειδή ελατήρια Τα ελικοειδή ελατήρια αποτελούνται από κυκλικής διατομής χαλύβδινη ράβδο που έχει π ε ριελιχθεί ελικοειδώς. Τα ελατήρια αυτά που από τη φύση τους δέχονται μόνο θλιπτικά φορτία και χρησιμοποιούνται σε συστήματα ανεξάρτητης ανάρτησης, τοποθετούμενα μεταξύ του άνω η κάτω βραχίονα (ψαλιδιού) και αμαξώματος 11 πλαισίου σε κατάλληλες υποδοχές. Η δυνατότητα φόρτισης τους εξαρτάται από τη διάμετρο της χαλύβδινης ράβδου που διαθέτουν, από το μέγεθος της διαμέτρου του ελατηρίου και από τον αριθμό των σπειρών που έχουν. Το πιο κοινό είδος ελατηρίου είναι το «απλό», με σταθερό συντελεστή σκληρότητας σε όλες τις σπείρες, οι οποίες είναι ίδιας διαμέτρου, βήματος και πάχους. Το ελατήριο αυτό συμπεριφέρεται γραμμικά και διατηρεί τον ίδιο συντελεστή σκληρότητας όσο κι αν συμπιεστεί ή εκταθεί από την έδραση κάποιου αναρτημένου φορτίου. Το ελάχιστο μήκος που μπορεί να έχει ένα τέτοιο ελατήριο, ορίζεται από το σημείο όπου όλες οι σπείρες του θα ακουμπήσουν η μία πάνω στην άλλη ταυτόχρονα, μετατρέποντας το σε συμπαγή μεταλλικό κύλινδρο. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, τα ελατήρια αυτά έχουν συνήθως ελαστικά τακάκια (στόπερ), τα οποία αναλαμβάνουν δράση λίγο πριν τον τερματισμό. Άλλο ένα είδος ελατηρίου είναι το ελικοειδές ελατήριο με μεταβλητό συντελεστή σκληρότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, προς τις άκρες του, οι σπείρες να είναι πιο πυκνά διατεταγμένες, ενώ στο κεντρικό τμ1ίμα να απέχουν μεταξύ τους αρκετά. Καθώς το ελατ~ίριο συμπιέζεται, οι σπείρες με τα μικρά διάκενα ακουμπούν, αφήνοντας μόνο ένα μικρό κεντρικό κομμάτι του ελατηρίου να λειτουργεί. Μετά τα πρώτα εκατοστά «μαλακής» βύθισης, δηλαδή, το εναπομείναν λειτουργικό τμήμα συμπεριφέρεται σαν σκληρότερο ελατήριο. Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορων ειδών ελατήρια, που μπορεί, πέρα από την κανονική κυλινδρική μορφή τους, να παρουσιάζουν είτε σμίκρυνση στη μέση του κυλίνδρου, είτε να έχουν κωνική ή οβάλ μορφ1ί. 17

18 Εικόνα 7: Ελικοειδές ελατήριο Αποσβεστήρας ταλαντώσεων («αμορτισέρ») Οι αποσβ εστήρ ες ταλαντώσ ε ων γνωστοί και ως αμορτισέ ρ, έχουν ως σκοπό να αποσβ έσουν τις ταλαντώσ ε ις που δημιουργούνται από τα ελατήρια και ε ίναι ενοχλητικές για του ς επιβάτ ες. Εικόνα 8: Αποσβ ε στήρας ταλαντώσ εων Υδραυλικός τηλεσκοπικός αποσβεστήρας Η αρχή λειτουργίας του υδραυλικού αμορτισέρ βασίζεται στο ότι, με την κίνηση της ανάρτησης, ένα μικρό έμβολο αναγκάζεται σε παλινδρόμηση μ έσα σε έναν κύλινδρο γεμάτο μ ε κάποιο υγρό. Το υγρό πιέζεται και αναγκά ζεται να π ε ράσ ε ι μ έσα από κάποια ή κάποιες οπ ές. Επειδ1Ί κάτι τ έτοιο δ εν του ε ίναι εύκολο, εν ε ργοποιε ί μια δύναμη αντίδρασης στην κίνηση του πιστονιού, άρα και στην κίνηση της ανάρτησης. Δηλαδή αυτό που κάνει το υδραυλικό αμορτισέρ ε ίναι να μετατρ έπε ι την κινητική ενέργε ια της πάνω / κάτω κίνησης του τροχού, σε τριβή μεταξύ των μορίων του λαδιού και σε θ ε ρμότητα, η οποία αποβάλλεται. 18

19 Εικόνα 9: Υδραυλικός τηλεσκοπικός αποσβεστ~1ρας Τα σημερινά αμορτισ έ ρ είναι όλα απλές τηλεσκοπικές υδραυλικές τρόμπ ε ς και έχουν στο έμβολο τους οπές διαφορετικών διαστάσεων και μονόδρομες βαλβίδε ς (reed νalνes), που φροντίζουν να μεταβάλλουν ανάλογα την αποσβ εστική δύναμη, όταν κινούνται προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση (συμπίεση 11 έκταση της ανάρτησης). Η παρουσία αέρα μέσα στο υδραυλικό σύστημα τροποποιεί τη συμπεριφορά του υγρού μετατρ έποντας το σε ελαστικό, ενώ κανονικά θα έπρεπ ε να είναι ασυμπίεστο. Πολλά αμορτισ έρ, ιδίως αυτά των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, π εριέχουν ένα θάλαμο α ε ρίου υψηλ11ς πίεση ς (συνήθως αζώτου) που αποτρ έπε ι το σχηματισμό φυσαλίδων, αλλά και προφυλάσσ ε ι τα υλικά από άμεση επαφή με το φθοροποιό οξυγόνο. Ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Τα περισσότερα τέτοια συστήματα λειτουργούν μέσω μίας ή δύο ηλεκτρομαγνητικά ε λεγχόμενων διόδων του υδραυλικού υγρού, οι οποίες παίζουν το ρόλο του bypass μίας κ εντρικής μόνιμα ανοιχτής διόδου. Στις διόδους αυτές υπάρχουν βαλβίδες που λειτουργούν σε θέσεις Οη - Off, δηλαδή κρατούν τις διόδους εντελώς ανοιχτές 11 εντελώς κλειστές. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το συνολικό ε μβαδόν των ανοιγμάτων διέλευσης του υγρού και επιτρέπονται δύο 11 τρ ε ίς διαφορ ετικέ ς ρυθμίσεις των χαρακτηριστικών απόσβεσης του αμορτισέρ. 19

20 Για παράδειγμα, στην τρίτη σκάλα και οι δύο βαλβίδες των διόδων είναι κλειστέ ς. ΑυηΊ ε ίναι η επιλογή «Spoι-t». Με τη μία βαλβίδα κλεισηί και την άλλη ανοιχτή έχουμε την επιλογή «Νοι-π1al» και όταν ανοίξουν και οι δυο βαλβίδες, το αμορτισέρ λειτουργεί πολύ μαλακά στη Θέση «Cοιηfοι-t». Εικόνα 10: Ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Μαγνητοροϊκά αμορτισέρ Αποτελούν δημιουργία της αμερικανικής εταιρείας Delpl1i και είναι γνωστά με το εμπορικό όνομα Magnetic Ride Control. Η μαγνητοροϊκή αρχή λειτουργίας του συστήματος βασίζεται στην ιδιότητα ενός ειδικού υγρού, να μεταβάλλει την ρευστότητά του ανάλογα με την ένταση του μαγνητικού πεδίου μέσα στο οποίο βρίσκεται. Το υγρό αυτό μπορεί να γίνει από τόσο λεπτόρρευστο, όσο ένα λιπαντικό SAE 10, έως τόσο παχύρρευστο όσο μία βαλβολίνη SAE 80. Και αυτό σχεδόν ακαριαία, χωρίς τη συμμετοχή κινούμενων μερών. Το μαγνητοροϊκό αμορτισέρ είναι ένας απλός μηχανισμός χωρίς βαλβίδες, οπές, ελατήρια και κλαπέτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος αυλός που να περνάει κοντά από έναν ηλεκτρομαγν11τη. Η αυξομείωση της έντασης του πεδίου κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. 20

21 ΜΑΓΝΗΤΟΡΟIΚΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΑUDΙΠ t ~~ e:e"e'"d5tfiiιtf' ι Q;Ρθ(:<~ β e Pιug (Sheoιr s1ιc 5' -< VΙ n l d sιr eιι.s ι Εικόνα 11 : Μαγνητοροϊκά αμορτισέρ Σινεμπλόκ («Silent block») Τα διάφορα μέρη της ανάρτησης συνδέονται με το πλαίσιο 11 αμάξω μα και, σπανιότερα, μεταξύ τους, με μεταλλοελαστικούς συνδέσμους. Συνήθως, οι σύνδεσμοι αυτοί περιλαμβάνουν δύο μεταλλικά χιτώνια μεταξύ των οποίων παρ ε μβάλλεται μ ε ειδική συγκόλληση, ελαστικό χιτώνιο (ελαστικός δακτύλιος). Οι σύνδ εσμοι αυτοί που είναι γνωστοί ως «σινεμπλόκ» έχουν ως σκοπό τη μ εταφορά δυνάμεων μ εταξύ αναρτημένων και μη αναρτημένων μερών του αυτοκιν1ίτου με ελαστικότητα και παράλληλα, με αθόρυβη λειτουργία. Εικόνα 12: Μ εταλλο ελαστικοί σύνδ εσμοι σιν ε μπλόκ Ανάρτηση με γόνατα Μακ-Φέρσον («Mac - Pherson») Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιείται μόνο ένα αρθρωτό διχαλωτό (ψαλίδι), το οποίο συνδέει το σασί με το κάτω μέρος του φορέα του τροχού. Στην πάνω πλευρά δεν υπάρχει ψαλίδι, αλλά μια κατακόρυφη τηλεσκοπική αντηρίδα, η οποία έχει μέσα της τα αμορτισέρ και γύρω της ένα μακρύ σπειροειδ ές ελατήριο, Αυτή η τηλεσκοπική αντηρίδα ενσωματώνεται στο κάτω μέρος της (χωρίς 21

22 άρθρωση) με το φορέα του άξονα του τροχού και στο επάνω μέρος τη ς στερ εώνεται μ ε μια ε ιδικά σχεδιασμένη πυργοειδή εσοχ11 του ενοποιημένου σήμερα σασοαμαξώματος. Εικόνα 13: Ανάρτηση με γόνατα Μακ-Φέρσον Είδη μοτοσυκλετών σήμερα Οι Θέσεις επιβατών στις μοτοσυκλέτες ως επί το πλείστον είναι δύο, υπάρχουν όμως και μοτοποδήλατα με μονή σέλα. Υπάρχουν ακόμα και με τρεις Θέσεις αλλά τότε είναι η περίπτωση για μοτοσυκλέτα με τρεις τροχούς. Τα μικρά δίτροχα δεν είναι πάντα ιδιωτικής χρήσης. Τα «παπιά» χρησιμοποιούνται ευρύτατα για διανομές μικρών αντικείμενων από εταιρείες μαζικής εστίασης και τα σκούτερ περισσότερο από ταχυδρομικές εταιρείες για διανομή δεμάτων. Επίσης χρησιμοποιούνται και ως μότο - ταξί κυρίως στην Ευρώπη γιατί η αντίστοιχη σκέψη στην Ελλάδα δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση. Τέλος, Θα πρέπει να αναφερθούν και τα τρίτροχα οχήματα με δύο τροχούς πίσω που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μεγάλα κιβώτια αποθ1ίκευσης πίσω για μ εταφορές προϊόντων. Η σύγχρονη μοτοσυκλέτα αποτελείται από τον σκελετό, τους τροχούς και τον κινητήρα. Ο σκελετός κατασκευάζεται συνήθως από σωλήνα από χάλυβα. Τα τελευταία δέκα χρόνια όμως ο χάλυβας έχει αντικατασταθ ε ί από αλουμίνιο στις μοτοσυκλέτες αγώνων επειδή έχουν μικρότερο βάρος. Ο κινητήρας στηρίζεται σε χαμηλό σημείο για την αύξηση της ευστάθειας και είναι τετράχρονος ή δίχρονος. Ο αριθμός των κυλίνδρων ξεκινά από έναν ( 1) και φτάνει μέχρι τους έξι(6). Ειδικότερα στους κινητήρες με δύο και άνω κυλίνδρους, η διάταξη μπορεί να είναι: 22

23 Σειριακή ν κατά τον διαμήκη άξονα ή ν εγκάρσια Βοχeι- (αντικριστοί). Στις μοτοσικλέτες μαζικής παραγωγής η ισχύς των κινητήρων ξεκινά από έναν ίππο και φτάνει τους 200 ίππους. Ο κυβισμός ξεκινά από τα 50 κ. εκ. και φτάνει τα κ. εκ.. Το καύσιμο υλικό κατέρχεται στον εξατμιστήρα από δοχείο (ρεζερβουάρ) που βρίσκεται πάνω από τον κινητήρα. Η εξάτμιση και η ανάμιξη του καυσίμου με τον αέρα γίνεται στο καρμπιρατέρ 11 με σύστημα ψεκασμού. Υπάρχουν αερόψυκτοι, αεροελαιόψυκτοι και υδρόψυκτοι κινητήρες. Τέλος, οι τροχοί είναι δύο, σήμερα όμως, υπάρχουν και τρίτροχες υλοποηίσεις με δύο τροχούς πίσω ή και με δύο τροχούς εμπρός. Δίτροχα κυρίως για αστική χρήση~ 1. Μοτοποδήλατα. Είδος που τείνει να καταργηθεί, με κυβισμό που κατά κανόνα ε ίναι στα 50 cc. Ο κινητήρας είναι δίχρονος και η μετάδοση είναι με αλυσίδα. Η χρήση του είναι αποκλειστικά για μικρές διαδρομές στην πόλη. Τα μοτοποδήλατα έχουν και πετάλια παρόμοια με του ποδηλάτου για υποβοήθηση της ισχύος. Εικόνα 14: Μοτοποδήλατα. Δίτροχα κυρίως για αστική χρήση 2. «Παπιά». Είδος που «ξεκίνησε» από το ιστορικό HONDA C-50 τη δεκαετία του 1950, με κυριότερα χαρακτηριστικά: 50 cc κυβισμός, ημιαυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων (αρχικά τριών), τετράχρονος αερόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας, ποδιά, 23

24 ελεύθερος (κ ενός) χώρος έμπροσθεν της σέλας, ρεζερβουάρ κάτω από τη σέλα και χρ11ση αποκλε ιστικά σε αστικές μετακινήσεις. Εικόνα 15: Τύπος μηχανών «Παπιά» 3. Σήμερα πλέον κατασκευάζουν «παπιά» πολλές εταιρείες από Ιαπωνία και άλλε ς χώρ ες της ανατολικής Ασίας με κυβισμό που φτάνει τα 150 cc, δισκόφρ ενα στον εμπρόσθιο και πίσω τροχό, καταλύτη και αναρτήσεις από μεγαλύτερα δίκυκλα. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί δίχρονα «παπιά» (Yamaha) και με συμπλέκτη (Yaιηal1a Ζ). Επίσης τα «παπιά» είναι το είδος στο οποίο γίνονται οι περισσότερες μετατροπές από χομπίστες σε αύξηση κυβισμού, εξατμίσεις και πολλά άλλα. Παρόλο που έγραψαν ιστορία, ως τα απόλυτα μεταφορικά μ έ σα για την πόλη, δίνουν σιγά-σιγά την θέση τους στα σκούτερ. 4. Σκούτερ (scooter): Η πλέον ανερχόμενη κατηγορία δικύκλων με κύρια χαρακτηριστικά : Κινητήρας στο κέντρο κάτω από τη σέλα ή παλιότερα στο πίσω μέρος δίπλα από τον τροχό (PIAGGIO, VESPA), χρήση κυρίως σε αστικές μετακινήσεις, αυτόματο κιβώτιο, «ποδιά» μπροστά, ελεύθερος (κενός) χώρος ανάμεσα στη σέλα και τον εμπρόσθιο τροχό, τροχοί μικρότεροι των μοτοσικλετών και διάθεση αρκετών αποθηκευτικών χώρων. Ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος και δίχρονος στους μικρούς κυβισμούς (50 cc έως 100 cc) και τετράχρονος όταν είναι πάνω από 150 cc. Υπάρχουν βέβαια και υλοποιήσεις με κυβισμό στα 850 cc (Gilet'a), όπως επίσης και με δύο κυλίνδρους. Επίσης, υπάρχουν και σκούτερ με ημιαυτόματα κιβώτια και με μεγάλους τροχούς. Η ευκολία χρήσης, το χαμηλό κέντρο βάρους, το χαμηλό ύψος της σέλας και η σχετική προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, κατέστησαν τα σκούτερ δημοφιλέστατα σε όλες τις κατηγορίες αναβατών. 24

25 Εικόνα 16: Τύπος μηχανών Σκούτερ Δίτροχα για όλες τις χρήσεις Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με τα κάτωθι χαρακτηριστικά : Κυβισμός από 125 cc έως cc, μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με 4 έως 7 ταχύτητ ες και συμπλέκτη, μετάδοση κυρίως με αλυσίδα, τηλεσκοπικό πιρούνι μπροστά και ρεζ ερβουάρ μπροστά από τη σέλα, δυνατότητα μεταφοράς δύο ατόμων και χρ1ίση αστική, αναψυχ1ίς και ταξ ιδιού. Εικόνα 17: Δίτροχα για όλες τις χρήσεις Δίτροχα μεγάλου κυβισμού Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με κυβισμό άνω των cc και χρήση αναψυχής ή και ταξ ιδιού. Διακρίνονται σε super sport που σχεδιάζονται αποκλειστικά για 25

26 χρήση αναψυχής και επίτευξη υψηλών επιδόσε ων και spoι-t tοιιγiηg που προορίζονται εν μέ ρ ε ι και για χρήση ταξιδιού (ιδιαίτερα για μοτοτουρισμό). Αναπτύ σ σουν επιτάχυνση και μέση ωριαία ταχύτητα πολύ ανώτερες από αυτές των αυτοκινήτων. Εικόνα 18: Δίτροχα μεγάλου κυβισμού 26

27 Πίσω αναρτήσεις ιστορικές πληροφορίες Πρώτες πίσω αναρτήσεις Ενώ οι αναρτήσ ε ις μπροστά ε ίχαν σχεδόν καθολικά εδ ραιωθ ε ί πριν από τον Πρ ώτο Παγ κό σμιο Πόλε μο, πολλοί κατασκευαστές δ ε ν χρησιμοποιούν πίσω ανάρτηση με τα πο δ1lλατ ά του ς παρ ά μόνο μετά τον Δ εύτερο Παγκόσμιο Πόλε μο. Ωστόσο, οι μοτοσικλέτες με πίσω ανάρτηση ήταν που προσφέρονται στο κοινό πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε μο. Παρόλο αυτά το 1913 η μηχαν~ί Indian βγήκε με ένα ψαλίδι και το 1913 ο Πάπας με τροχούς που υποστηρίζονταν από ένα ζευγάρι έμβολα τα οποία συνδ έονταν σε ελατ~ίριο. Ανάρτηση με έμβολο. Αρκετές μοτοσυκλέτε ς πριν και αμέσως μετά τον Δ εύτερο Παγκόσμιο Πόλε μο χρησιμοποιούσαν πίσω ανάρτηση με έ μβολο αναρτήσεων το οποίο η κατακόρυφη κίνηση του πίσω άξονα ελεγχόταν από έ μβολα που ενώνονταν με ελατήρια. Εικόνα 19: Πίσω ανάρτηση με έμβολο σε μια BMW R5 l/3 Ξεχωριστοί κατασκευαστές μοτοσυκλετών που είχαν ανάρτηση με έμβολο είναι οι Adle.-, A.-iel, BMW, BSA, Indian, ΜΖ, No.-ton και Zιιndapp. 27

28 Ψαλίδι Το βασικό σχήμα ενός ψαλιδιού μιας μοτοσυκλέτας είναι ένα ορθογώνιο, με την μια πλευρά να συν δέετα ι με το πλα ίσ ιο τη ς μοτοσυ κλέτας με ρ ου λε μάν και ελαστ ικού ς συνδ έσ μου ς ( σ ιν ε μπλό κ), έτσι ώστε να μπορ ε ί να πε ριστρ έψ ε ι και να με ιώνονται οι κραδασμοί που π ε ρνάν ε στη μοτοσυκλέτα. Στην άλλη πλευρά ενώνεται ο πίσω άξονας γύρω από τον οποίο γυρίζει πίσω τροχός. Στης μοτοσικλέτες παραγωγής, το ψαλίδι δεν είναι ακριβώς ορθογώνιο, αλλά η λειτουργία τους μπορεί να ε ίναι πιο εύκολα κατανοητή όπως ακριβώς ορίζεται ένα ορθογώνιο. Όταν ένα ψαλίδι είναι μόνο από την μία πλευρά της μοτοσυκλέτα ς, αυτό είναι γνωστό ενιαίο ψαλίδι μιας όψης. Ξεχωριστά παραδείγματα είναι η Honda YFR800 και το BMW R και K-seJ"ίes. Το ενιαίο ψαλίδι μιας όψης κάν ε ι την αφαίρεση του πίσω τροχού ευκολότερη, αν και συvjίθως αυξάνει το μη αναρτώμενο βάρος της πίσω ανάρτησης. Αυτό οφείλεται στο επιπλέον υλικό που χρειάζεται για να δώσει ίδια στρεπτική ακαμψία με ένα συμβατικό (διπλ1ίς όψης) ψαλίδι εγ κατάσταση ς. Για αυτό το λόγο λίγες αγωνιστικές μοτοσυκλέτ ες χρη σ ιμοποιούν αυτό το σύστημα ψαλιδιού. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις αποτελούν η Dιιcati 916 δοκιμάζεται σε αγώνες αντοχής, η ΜΥ Agιιsta F4 που έχει εσωτερικό μέρος μια κοιλότητα για τη μείωση του βάρους (υπάρχει και μια έκδοση από μαγνήσιο), και το Dιιcati 1098, η οποία δόθηκε ένα ενιαίο ψαλίδι όψης καθαρά για λόγους ομορφιάς. Εικόνα 20: ΜΥ Agι1sta F4 - Dιιcati 916 Σε πολλές μοτοσικλέτες ο άξονα κίνησης περιέχεται σε μία από τις μεγάλες πλευρές του ψαλιδιού. Ξεχωριστά παραδ ε ίγματα περιλαμβάνουν όλα τα μοντέλα μετά το 1955 τη ς BMW πριν 28

29 από τη χρ11ση του ενιαίου ψαλιδιού μιας όψης. Η BMW R και Κ - σειρά συνδυάζει ένα άξονα μετάδοσης που περιέχονται στο ψαλίδι με ενιαίο ψαλίδι μιας όψης και ο συνδυασμός διατίθεται στην αγορά γνωστό ως το Paι-a Ιeνeι'. Νεώτερα οι μοτοσικλέτες Moto Gιιzzi χρησιμοποιούσαν μια παρόμοια ρύθμιση στην αγορά ως το CA.RC ("Caι-dano Reattiνo Coιηpatto" - Coιηpact Reactiνe Sl1aft - Συμπαγής Άξονα Μετάδοσης). Εικόνα 21: BMW's Paι-a leνel' ι eaι sιιspension οη a Rl200GS - Moto Gιιzzi's CA.RC Για τις μοτοσικλέτες με δίσκους και αλυσίδα, ο πίσω άξονας μπορεί να ρυθμιστεί προς τα εμπρός και πίσω σε σχέση με το ψαλίδι, για να ρυθμίσετε την ένταση της αλυσίδας. Αμορ τισέρ Το υδραυλικό αμορτισέρ που χρησιμοποιείται για την πίσω ανάρτηση των μοτοσικλετών είναι ουσιαστικά τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται σε άλλες εφαρμογές του οχήματος. Οι μοτοσικλέτες διαφέρουν ελαφρώς ως προς το τι ελατήριο και πως το χρησιμοποιούν. Το ελαηίριο για την πίσω ανάρτηση είναι ένα ελατ~ίριο που είναι εγκατεστημένη πάνω ll γύρω από το αμορτισέρ. Όσον αφορά την εφαρμογ1), το πίσω αμορτισέρ καλύπτει την περιοχή από την προ φόρτιση μόνο σε αγωνιστικά αμορτισέρ με ρυθμίσεις για την προ - φορτίου, καθώς και τέσσερα διαφορετικά είδη απόσβεσης. Τα περισσότερα αμορτισέρ έχουν εσωτερικές δεξαμενές λαδιού, αλλά μερικά έχουν εξωτερικά την δεξαμεν1ί λαδιού και κάποια διαθέτουν αερο βοηθούμενη απόσβεση. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν ειδικά προσαρμοσμένο πίσω αμορτισέρ για τις μοτοσικλέτες. Αυτά τα αμορτισέρ είναι για μια συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα και τον συγκεκριμένο αναβάτη, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας, το βάρος του αναβάτη αλλά και ποιο 29 -Έ. ι s Λ! ΟΘΗ ". Η Π Ε Ρ

30 στυλ οδήγηση ς προτιμά ε ι ο αναβάτη ς ( επιθ ετικό -11ρεμο). Διπλό αμορτισέρ (Τwίη - sl1ock) Twin shock (διπλό αμορτισέρ) αναφέρ εται σε μοτοσικλέτες που έχουν δύο αμορτισ έ ρ. Σ ε γενικές γρ αμμές, ο όρος αυτό ς χρησιμοποιε ίται για να υπο δη λώ σ ε ι μια συγ κεκριμ ένη εποχή τω ν μοτοσικλετών, και χρησιμοποιε ίται πιο συχνά κατά την πε ριγ ρ α φ11 o ff-ωad ( ε κτό ς-δ ρόμου) μοτοσικλετών. Κατά τα τέλη του 1970 και του 1980, η σχεδίαση και η απόδοση της πίσω ανάρτηση ς στι ς μοτοσικλέτ ε ς υπέστησαν τεράστιες προόδους. Ο πρωταρχικός στόχος και το αποτέλε σμα αυτών των δ οκιμώ ν 1Ίταν η αυ ξημένη δ ιαδ ρομή του πίσω τροχού, όπ ως μετ ρ11θηκαν μ ε το κατά πόσ ο ο πίσω τροχό ς μπορεί να κινηθ ε ί προ ς τα επάνω και προ ς τα κάτω. Πριν από αυηί την π ε ρίο δ ο τη ς έντονης εστίασης στην επίδοση της πίσω ανάρτησης, οι πε ρισσότ ε ρ ε ς off - J'Oad (εκτό ς - δρόμου) μοτοσικλέτε ς η διαδρομή του πίσω τροχού ήταν της περίπου 3,5 μ ε 4 ίντσες (9-10 cιη). Στο τ έλο ς αυτής της περιόδου, στις πε ρισσότερες από αυτές τις μοτοσικλέτες η διαδρομή του πίσω τροχού ήταν περίπου 12 ίντσες (30 cιη). Στην αρχή αυτής της περιόδου, διάφορα σχέδια τη ς πίσω ανάρτηση ς χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτού του βαθμού απόδοσης. Ωστόσο, από το τέλος αυτής τη ς περιόδου, ένα σχέδιο που αποτελείται από τη χρησιμοποίηση ενός αμορτισέ ρ (αντί για δύο) ήταν καθολικά αποδεκτός και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμε ρα. Οι μοτοσικλέτ ε ς με μόνο ένα αμορτισέρ που ονομάζεται μοτοσικλέτες Μοηο - Sl1ock (με μονό αμορτισ έ ρ). Η απόδοση των μοτοσικλετών με ένα αμορτισέρ ήταν κατά πολύ ανώτερη από μοτοσικλέτες με δύο (2) αμορτισέ ρ. Κατά συν έπε ια, η κατηγοριοποίηση των μοτοσυκλετών γίνεται εύκολα βάση τον σχεδιασμό που χρησιμοποιούν στη πίσω ανάρτηση. Από το 1980 κατά κανόνα χρησιμοποιείται ένα αμορτισέρ στις μοτοσυκλέτες (mono-shock), ο όρος "twin shock" χρησιμοποιείται τώρα για ταξινομήσουμε τις διαχρονικέ ς και κλασσικές μοτοσικλέτες. Η διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός για να ξεχωρίζονται οι αγώνες που γίνονται με κλασσικές μοτοσικλέτε ς αλλά και σε τη κατηγορίε ς χωρίζονται. Για παράδειγμα, οι κλασσικοί αγώνες motocωss που πραγματοποιι1θηκαν για τους ηλικιωμένους οδηγούς motocωss. Για να αποτραπεί η καλύτε ρη απόδοση μοτοσικλετών με μονό αμορτισ έ ρ (mono shock) έναντι σε αυτών μ ε διπλό αμορτισέρ (twin shock) και να κυριαρχήσ ε ι ο ανταγωνισμός, υπάρχουν ξεχωριστές τάξεις αγώνων για μοτοσικλέτες mono sl1ock και μοτοσικλέτες twin shock, η οποία τους εμποδίζει να ανταγωνίζονται απευθείας μεταξύ του ς. 30

31 Εικόνα 22: Διπλό αμορτισέρ (Twin - sl1ock) Μονό αμορτισέρ (Μοηο - Shock) Υπάρχει μόνο ένα αμορτισέρ που συνδέει το πίσω ψαλίδι με το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας. Συνήθως αυτό το αμορτισέρ βρίσκεται μπροστά από τον πίσω τροχό, και χρησιμοποιεί έναν ελαστικό σύνδεσμο ( σινεμπλόκ) για να συνδεθείτε με το ψαλίδι για να αποφεύγονται οι κραδασμοί. Το μονό αμορτισέρ βοηθάει στην εξάλειψη της ροπή προς το ψαλίδι με αποτέλεσμα να παρέχει πιο συνεπή χειρισμό και ποιο σταθερό στρίψιμο και φρενάρισμα. Επίσης, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί, αφού υπάρχει μόνο ένα αμορτισέρ με ρύθμιση, και δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το ταίριασμα δύο αμορτισέρ. Οι συνδέσεις που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του αμορτισέρ με το ψαλίδι σχεδιάζονται έτσι ώστε αποσβένονται σε μεγάλο ποσοστό οι ταλαντώσεις και οι κραδασμοί (εκτός από την σύνδεσή τους με τα σινεμπλόκ). Η Honda αναφέρεται στο μονό αμορτισέρ στα σχέδια τους ως ΡιΌ - Link, η Kawasaki ως Uni - Tι-ack, η Sιιzιιki ως Fιιll - Floateι- και η Yamaha ως Monocross. 31

32 Εικόνα 23: Μονό αμορτισ έ ρ (Μοηο - Sl1ock) 32

33 ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΜΕ ΜΟΧΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανάρτηση με μοχλικό σύστημα αποτελείται από διάφορα μέρει και εξαρτήματα τα οποία ρυθμίζονται το καθένα διαφορετικά για την άνεση και την ευκολία του αναβάτη. Παρόλο που η ανάρτηση ακούγεται κάτι πολύ απλό και συνηθισμένο, όμως δεν έτσι. Έχει αρκετές ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν έτσι ώστε να ταιριάξει η ανάρτηση στον τρόπο οδ11γησης αλλά και στις απαιτήσεις του αναβάτη. Ακόμα η ανάρτηση με μοχλικό τρόπο σύνδεσης με το ψαλίδι αποτελείται από διάφορα μέρη τα οποία θα πρέπει να είναι γνωστά πριν προχωρήσει κάποιος στη ρύθμιση της ανάρτησης. Απορροφητήρας κραδασμών πίσω ανάρτησης (rear shock absorber) Ο απορροφητ~1ρας κραδασμών της πίσω ανάρτησης ρεγουλάρεται από ένα ρυθμιστ~ί που βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της πίσω ανάρτησης και καλύπτεται συνήθως από ένα πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα έτσι ώστε να μην μαζεύει λάσπες, χώματα και βρωμιές γενικά, αλλά και για να μην είναι ορατό από τον καθένα του οποίου δεν είναι δουλειά να πειράξει τον ρυθμιστή. Εικόνα 24: Α Ρυθμιστής απορροφητήρα κραδασμών της πίσω ανάρτησης 33

34 Ο ρυθμιστής έχει τέσσερις (4) επιλογές που ανάλογα με την επιλογ11 γίνεται η ανάρτηση ποιο σκληρή και ποιό μαλακή ανάλογα με το στυλ της οδήγησης που προτιμούμ ε και την θ έση που επιλέγεται να ρεγουλάρεται ο ρυθμισηίς. Οι θέσεις του ρυθμισηί παρουσιάζονται στην Εικόνα 32. Position 1 1 li Ί 11 ι llll Dan1 pi ng F orce - La r ge ι- Εικόνα 25: Επιλογές ρυθμιστή απορροφητήρα κραδασμών Η επιλογή ΙΙΙΙ όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα είναι η ρύθμιση η οποία έχει μεγάλη δύναμη απόσβεσης, δηλαδή ποιό σκληρή ανάρτηση, όχι τόσο άνετη θέση οδ11γησης αλλά ποιο σταθερή οδ1ίγηση σε δρόμους χωρίς λακκούβες και σαμαράκια. Από την άλλη είναι η επιλογή Ι η οποία έχει την μικρότερη δύναμη απόσβεσης, δηλαδ1ί πολύ μαλακή ανάρη1ση που κάνει πάλι την θέση οδήγησης όχι και τόσο ευχάριστη. Είναι γνωστό ότι όλες οι εταιρίες δοκιμάζουν τα μοντέλα των μοτοσυκλετών με ίδιο βάρος αναβάτη κάθε φορά και αυτό είναι στα 68 κιλά, και βάση αυηίς της δοκιμ1ίς η ποιο κλασική επιλογ1ί είναι η 11 στον ρυθμιστή απορρόφησης κραδασμών, χωρίς να υπολογίζεται ο δεύτερος αναβάτης και τα διάφορα αξεσουάρ που μπορεί να έχει η μοτοσυκλέτα επιπλέον. Μια από της λίγες εταιρίες που δοκιμάζει της μοτοσυκλέτες της με διαφορετικό βάρος του μέσου αναβάτη είναι η γερμανική BMW η οποία κάνει τη δοκιμή αυτή με 78 κιλά τον αναβάτη. Ελατήριο που ρυθμίζει την δύναμη (spring force adjustment) Το ελατήριο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα σύστημα ανάρτησης. Η διάταξή του έχει την παρακάτω μορφή (Εικόνα 26). 34

35 r- 1 Εικόνα 26: Τμήματα που απαρτίζεται η ανάρτηση 1. Μήκος ελατηρίου ( Spring length ) 2. Παξιμάδι ασφαλείας ( Lock ηιιt ) 3. Παξιμάδι ρύθμισης ( Adjιιstίng Νιιt) 4. Ελατ~Ίριο (Spι ing) Για να ρυθμιστεί το ελατήριο της μιας ανάρτησης τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί από το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας, το πως γίνεται αυτό θα το περιγράψω στην συνέχεια. Αφαιρείται το παξιμάδι ασφαλείας και το παξιμάδι ρύθμισης. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μετρηθεί το ελεύθερο μήκος του ελατηρίου έτσι ώστε αυτό να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες μας βάση της οδηγικής συμπεριφοράς. Η ρύθμιση που δίνουν οι περισσότεροι κατασκευαστές (αυτό βέβαια παίζει ανάλογα με την σκληρότητα του ελατηρίου) είναι να σφίξει κάποιος το ελατήριο l Omm κάτω από το ελεύθερο μ~ίκος του. Το χρήσιμο εύρος μιας ανάρτησης είναι από όλο το ελεύθερο μ~ίκος μιας ανάρτησης μείον Ο ιnm έως 25 mm. Αυτό σημαίνει ότι το ελατήριο πρέπει να έχει την κατάλληλη σκληρότητα αλλά και να είναι από το κατάλληλο υλικό ώστε να αντέχει αυτές τις διακυμάνσεις γίνονται συνεχόμενα. 35

36 Μοχλικό σύστημα ανάρτησης Στην ουσία το μοχλικό σύστημα ανάρτησης είναι ένα πολύ απλό σύστημα. Αποτελείται από τρ ε ις (3) μεταλλικούς συνδέσμους υλικού με μεγάλη αντοχή έτσι ώστε να αντέχε ι τις καταπονήσε ις, οι οποίοι σχηματίζουν μια άρθρωση οι δύο (2) σε μία φορά και το άλλο που θα ε ίναι και ποιο χοντρό στην άλλη. ο ποιο χοντρός μεταλλικός σύνδεσμος η οποίος είναι και μόνος του ενώνεται στο πλαίσιο της μοτοσυκλέτας ενώ οι άλλοι δύο (2) ενώνονται στο ψαλίδι της μοτοσυκλέτας, σχηματίζοντας οπτικά ένα μικρό ελληνικό ν. Το αμορτισέρ ενώνεται ανάμεσα στο ψαλίδι και στην άρθρωση που σχηματίζουν οι σύνδεσμοι, όπως φαίνεται στην Εικόνα 27. Εικόνα 27: Μοχλικό σύστημα ανάρτησης Α. Μπουλόνι στερέωσης στο χαμηλό σημείο του αμορτισέρ. Β. Κάτω μπουλόνι σύνδεσης δεσμού. c. Άξονας σύνδεσης βραχίονα με το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας. 36

37 Έτσι λοιπόν συνδέεται η ανάρτηση με το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας. Ένας βραχίονας ενώνεται με τον κορμό της μηχανής και από την άλλη ενώνεται τε το ψαλίδι. Στην μέση αυτού του βραχίονα ενώνεται το αμορτισέρ. Στην επόμενη Εικόνα 28 παρουσιάζεται λίγο καλύτερα όλη την σύνδ ε ση της άρθρωσης και τα εξαρτήματα που αποτελείται. Εικόνα 28: Μοχλικό σύστημα ανάρτησης. Υπόλοιπα εξαρτ~1ματα Α. Μπουλόνια στερέωσης άρθρωσης Β. Μεταλλικοί σύνδεσμοι της άρθρωσης Με αυτόν τον τρόπο ενώνεται η πίσω ανάρτηση με το ψαλίδι της μοτοσυκλέτας στο σύστημα που εξετάζεται. Στο πάνω μέρος η ανάρτηση ενώνεται στο πλαίσιο της μοτοσυκλέτας με ένα μπουλόνι όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 37

38 Εικόνα 29: Α Μπουλόνι στερέωσης αμορτισέρ στο υψηλότερο σημείο Έτσι με αυτόν τρόπο συναρμολογείται η ανάρτηση στη μοτοσυκλέτα. Εάν κάποιος θέλει να αφαιρέσει το αμορτισέρ, θα πρέπει να αφαιρέσει ένα μπουλόνι στο πάνω μέρος και άλλα τρία (3) στο κάτω μέρος και να "λύσει" δηλαδή την άρθρωση. Στην συνέχεια ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφηκε ποιο πάνω για να συναρμολογηθεί η ανάρτηση και να ρυθμιστεί το ελαηίριο της. Όλα αυτά μπορεί να είναι τέσσερα (4) μόνο μπουλόνια, αλλά υπαρχή ένας βαθμός δυσκολίας για τον λόγο ότι τα μπουλόνια αυτά βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες και επειδή τα τέσσερα μπουλόνια βρίσκονται στο κάτω μέρος της μηχανής και μαζεύουν λάσπες και ότι άλλο μπορεί να βρεθεί στο δρόμο αλλά και έξω από αυτόν. Ακόμα είναι δύσκολο γιατί στο σημείο που βρίσκονται τα κάτω μπουλόνια έχει πολλά εξαρτήματα όπως αλυσίδα, σωληνάκια για υγρά φρένων, προστατευτικό αλυσίδας, πατάκια για τον συνοδηγό. Για αυτό τον λόγο στη συνέχεια παρατίθεται η Εικόνα 30 οπότε να παρουσιαστεί καλύτερα το πίσω μέρος μια μοτοσυκλέτας. 38

39 Εικόνα 30: Υπόλοιπα εξαρτήματα μοτοσυκλέτας Α. Θήκη αλυσίδας. Β. Μπουλόνια στ ε ρ έωσης θήκης αλυσίδας C. Καπάκι καμπάνας. D. Άξονας σύνδεσης ψαλιδιού. Ε. Βίδα στερέωσης σωλήνα υγρού φρ ένων. 39

40 Σχεδίαση σε σύστημα CAD Σχεδίαση μοχλικού συστήματος, ' 11 ι &NCJ11htf!Mψf Nfla ~ ( }MOthl l \Ocfι1ιlH Otf 1 \l/\.di'+ Ι ι t, ~ (o) ITIO(l\1 2 ttl tl 11At lkf ιulι.d~ι : ~ Η Ρ ιι Ι, < δ Φtl ulι «D tι ι...ιι>.d1ιρl ι y\1 ι ~ [o) Pw7 ~7 (n t"l ιi.ll < D rf ιul'l.011plηst ""'" HD Ι ~ ltι lf ι.i ftr.q<.h,1: 1, ιn.cu.lι I ) ) 0Ccm<tfll od l ll\0ch l,moιhlcl>) i) Ca..ςffllnd{moth l,, 1 0<! 1 < 1 1 ~ io.uιnιtj ( ~ι:lι l >,lflo( lι < l >I C)CCfl(ιntrd \ C'<lι< l >, P ι ι\.iι l J ~ -tj 0.M ιf1ce4{pw l <l>,mo<lι l J ()Cllfl(.tmιttl1{moch l >,Ptf\7 1') Ηο.~ ι7\-h Ι.,Ρ ι ιτ 7 1 ) C)Conιtn1ιklJ \ IM(hl, l, P..iJ S') C)Ctm 1 111ικ..."8 ( llt11j ' S>.aιιieιtιιto l~ J Η Dlι 1 111<ι.IO! moch2 t. -rtιu ι c l ) Ο (Μιι-16 \ ι~ιltο~ Ι ΙΜΙ Ι, ι ιuιιι ι Qcon,al&n(2J { ι lf\ol\ιιιι l, ι Uonιi J ι< ( φ ιηι~dtnι! ι-ςhl l >,w.ottl! c l ) QCOΛCιl'llnc.21ι-lllH,-hl < 1..) ι(,,cm>ιklffiιj(rnoιhl l."' ' hl J ) ο (CM f ι1 1 n<lsl(ιnotl\l l, m O( h \ < 2 } 0C«>c.tn l nc)o (-hj.ιl, Pι rl7c6 > ) t- ~ O.ιι 1 11c ιll (flttt7 6'.MO(l\1<l J.L Ot thnlr>t3 1!-lι1 2, ll..,,jc7 1 QιC«>ctnιndl f,,_111 1, P ιnj c f > j Ho.~ ι.llfι'flt1 < 7>, n 1 oc 1 ι.t c 2 1 l IMdfιDιflMd f ιμ... Α!.,_.. w.igs 1f J Εικόνα 31: Απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης μοχλικού συστήματος Η συναρμολόγηση έχει επιτευχθεί με την εισαγωγή όλων των εξαρτημάτων στο «Assen1bly». Ακολούθως χρησιμοποιούνται οι εντολές που κάνουν Mate (ταίριασμα): Distance: τοποθετεί το εξάρτημα σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση σε σχέση με κάποιο άλλο εξάρτημα Concentric: τοποθετεί το εξάρτημα ομοκεντρικά με κάποιο άλλο Coincident: τοποθετεί το εξάρτημα να συμπίπτει με κάποιο άλλο εξάρτημα Angle: τοποθετεί το εξάρτημα σε συγκεκριμένη γωνία σε σχέση με κάποιο άλλο εξάρτημα 40

TXT TX 2 T2 0 012 12

TXT TX 2 T2 0 012 12 TXT2012 TXT2012 TXT2012 Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Διαδρομή Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Σκελετός Ψαλίδι Πιρούνι Αμορτισέρ Διαδρομή ανάρτησης Ζάντα GAS GAS TXT 250 2-χρονος μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER SCOOTER Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Το καλύτερο SYM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AUTOMAG ΜΟΤΟ ΔΟΚΙΜΕΣ 073 SYM Citycom 300 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Racer Special Stone Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Αρχικά ήταν το μέλλον Κομψή, Ιταλίδα, δικύλινδρη, με μια μοναδική ιστορία. Το πάθος, η συγκίνηση και η περιπέτεια χρόνο με το χρόνο δυναμώνουν... Η αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών

Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών του [1] Ας μιλήσουμε για...σωλήνες!!! Σήμερα θα ακουμπήσουμε μαζί ένα θέμα που πολλοί το θεωρούν ταμπού. Ένα θέμα που...υποτίθεται πως αφορά τους...γνώστες

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικό σύστημα φρένων

Υδραυλικό σύστημα φρένων Rightfrontleftrear Leftfrontrightrear Υδραυλικό σύστημα φρένων Πρωτεύον Σύστημα Μπροστά άξονας Πίσω άξονας Δευτερεύον Σύστημα Μπροστά/πίσω διαιρούμενο σύστημα πέδησης Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης!

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! XCITING 400i ABS Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! Θέλεις να κινηθείς γρήγορα αλλά και με άνεση. Να έχεις στην διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο.

Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο. Λιπαντικά Απόλυτων Επιδόσεων! Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο. Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία της στη σχεδίαση και κατασκευή κινητήρων & συστημάτων μετάδοσης υψηλών επιδόσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder.

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Κορυφαία ισχύς για υψηλές απαιτήσεις. Το Arocs Loader και το Arocs Grounder. Για ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ακραία φορτία. Με το Arocs Loader και το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι σήμερα οι τροχοί

Διαβάστε περισσότερα

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Ηλεκτρικά ποδήλατα που κατασκευάζονται στην Ισπανία με την τελευταία τεχνολογία. www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Αντιπρόσωποι για την Ελλάδα: ΛΑΜΔΑ ΑΕ Α. Μεταξά 2 & Καλυφτάκη, Κ. Κηφισιά Τηλ: 210 620

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ >

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ > ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ Αναζήτηση σε αυτόν τον ιστότοπο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ > ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Οι διαφορετικές μάζες του οχήματος, αναρτημένες και μη αναρτημένες, συνδέονται μεταξύ τους με την ανάρτηση. Αυτές οι

Διαβάστε περισσότερα

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης 04 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης - Σφαιρικός(-οί) Σύνδεσμος(-οι) 4.1 - Δαγκάνες Φρένων 4.2 - Σωληνώσεις Φρένων, Ελαστικοί Σωλήνες & Συνδέσεις 4.3 - Τακάκια

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις των προϊόντων μας θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρυθμιστές Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Regulator) Ειδικά εξελιγμένος ρυθμιστής για Turbo & Ατμοσφαιρικούς κινητήρες.

2. Ρυθμιστές Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Regulator) Ειδικά εξελιγμένος ρυθμιστής για Turbo & Ατμοσφαιρικούς κινητήρες. 1. Δοχεία Παροχής Καυσίμου (Fuel Surge Tanks) Τα κορυφαία Δοχεία καυσίμου της Nuke Performance, συνδυάζουν την εξαιρετική ποιότητα και την αξιοπιστία, με τη σωστή σχεδίαση & εμφάνιση. Πίσω από την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Αυτοκίνητο Φυλλακτός Άγγελος Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 12121212 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 2104178451,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI. www.derbi.com/gr

ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI. www.derbi.com/gr ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI MOTO 2012 ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ DERBI www.derbi.com/gr GPR 125/50 Senda DRD 125 R/SM Terra Adventure 125 Cross City 125 Senda DRD 50 R/SM ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ MOTO DERBI GPR 125 Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο. Ηπειρώτης Δημήτριος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Αυτοκίνητο. Ηπειρώτης Δημήτριος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Αυτοκίνητο Ηπειρώτης Δημήτριος Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS ΕΚΡΗ ΚΤΙΚΟ! 1200κ DORSODURO 1200: ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ MAXI-MOTARD ΣΑΝ ΑΥΤΟ. Μια έκρηξη δύναμης, χειρισμού και αδρεναλίνης, που επαναπροσδιορίζει τα στάνταρ της κατηγορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αυτοκίνητα. Μήτρου Γιώργος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Τα Αυτοκίνητα. Μήτρου Γιώργος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Τα Αυτοκίνητα Μήτρου Γιώργος Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Όπως είναι γνωστό, στους. παλινδρομικούς κινητήρες, η πλήρωση και. εκκένωση των κυλίνδρων γίνεται με τη. βοήθεια ειδικών μεταλλικών βαλβίδων.

Όπως είναι γνωστό, στους. παλινδρομικούς κινητήρες, η πλήρωση και. εκκένωση των κυλίνδρων γίνεται με τη. βοήθεια ειδικών μεταλλικών βαλβίδων. Δεσμοδρομική Κίνηση Βαλβίδων Όπως είναι γνωστό, στους τετράχρονους εμβολοφόρους παλινδρομικούς κινητήρες, η πλήρωση και εκκένωση των κυλίνδρων γίνεται με τη βοήθεια ειδικών μεταλλικών βαλβίδων. Οι βαλβίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Είναι η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αερανάρτηση με χαρακτηριστικά συνεχούς μεταβαλλόμενου βαθμού απόσβεσης. Πρώτη χρήση της είχαμε στο Audi Α7 ενώ σήμερα υπάρχει σε διάφορα μοντέλα όπως το Audi Q7. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος, 1ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά Κυβισμός: 745 κ.εκ. Σχέση Συμπίεσης: 10.7 : 1, Μέγιστη Ισχύς: 40.3 kw @ 6,250 σ.α.λ., Μέγιστη Ροπή: 68.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η Pirelli είναι μία μάρκα με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα για τις βασικές αξίες της, κυρίως τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- www.auto4.gr- email: auto4@hotmail.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ( κατηγορία ΑΜ Α1 Α2- Α )

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- www.auto4.gr- email: auto4@hotmail.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ( κατηγορία ΑΜ Α1 Α2- Α ) σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- www.auto4.gr- email: auto4@hotmail.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ( κατηγορία ΑΜ Α1 Α2- Α ) 1 Περιμετρικός έλεγχος δικύκλου: περιμετρικός έλεγχος για

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο. Χατζηαργυρίου- Ευαγγελία. Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Αυτοκίνητο. Χατζηαργυρίου- Ευαγγελία. Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Αυτοκίνητο Χατζηαργυρίου- Ευαγγελία Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr

LINE UP 2013-14. www.gorgolis.gr LINE UP 2013-14 www.gorgolis.gr Τροχοί 12 Symphony SR 50-125-150 Ο νέος κυρίαρχος της πόλης Κινητήρας Ισχύς (Hp/rpm) Ροπή (Nm/rpm) Σύστημα Ψύξης Τροφοδοσία Φρένο μπροστά Φρένο πίσω Ελαστικό Εμπρός Ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών made in Italy αυτοκινούμενο μικρό αυτοκινούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μικρό ρυμουλκούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μεγάλο αυτοκινούμενο μικρό Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΠΙ ΤΟ ΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ! Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΟΥ Αξιόπιστη, οικονομική και ασφαλής μετακίνηση. ΤΟ μοντέρνας αισθητικής και κορυφαίας αξιοπιστίας Honda SupraX HelmIn σχεδιάστηκε για να κάνει τηn καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου X10 1995 2003 Hexagon X9 X8 X10 Η Piaggio, ηγέτης στον κόσμο των δύο τροχών, κατέχει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατηγορίας των GT scooter. Από το 1995, που παρουσιάστηκε το πρώτο maxi

Διαβάστε περισσότερα

DOWNTOWN 350i ABS. Sport Touring Reinvented

DOWNTOWN 350i ABS. Sport Touring Reinvented DOWNTOWN 350i ABS Sport Touring Reinvented Με το αρχικό μοντέλο να έχει πετύχει πωλήσεις πάνω από 100.000 μονάδες σε όλο τον κόσμο, η KYMCO παρουσιάζει το εντελώς νέο Downtown 350, στοχεύοντας στην άνεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 65 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να γνωρίζεις τα µέρη του αµαξώµατος και την ονοµατολογία τους. Να µπορείς να διαβάζεις, από τα διαγραµµατικά σχέδια των αµαξωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ

SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ SYM MAXSYM 600i, ΑΒS ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΚΙΜΗ Από scooternet 05/05/2014 Στην κατηγορία: ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Μεγάλο μέγεθος μικρή τιμή Το μεγαλύτερο σε κυβισμό σκούτερ της SYM είναι πραγματικότητα, αποτελώντας πλέον την

Διαβάστε περισσότερα

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση Η εκστρατεία ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ (Make Cars Green) στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κίνηση των αυτοκινήτων και στο να βοηθήσει τους οδηγούς να σκεφτούν οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Εμβιομηχανική Κινησιολογία Κινηματική Κινητική Λειτουργική Ανατομική Γραμμική Γωνιακή Γραμμική Γωνιακή Θέση Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 123 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ώμοι αναρρόφησης MOSTAIR n Όι ωμοι αναρρόφησης MOST χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαλαίωση, συντήρηση και κυκλοφορία του Willys M151 A1 2000-2007. 85.000 Km

Αναπαλαίωση, συντήρηση και κυκλοφορία του Willys M151 A1 2000-2007. 85.000 Km Γ.- ΦΟΙΒΟΣ ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Αναπαλαίωση, συντήρηση και κυκλοφορία του Willys M151 A1 2000-2007 85.000 Km Αθήνα, 2007 Εισαγωγή Το κείμενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Polo BlueMotion

Το νέο Polo BlueMotion Το νέο Polo BlueMotion ΣΕ ΠΕΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ. TO NEO POLO BLUEMOTION ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO₂.

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο.

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο. Οι σίτες της ΑΜΠΑΤΖΗΣ έρχονται να αναδείξουν κάθε κατασκευή που αναζητά καινοτομία και μια σειρά από πλεονεκτήματα χρήσης. Οεξειδικευμένος σχεδιασμός των σιτών που σας παρέχουμε σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Εκκίνηση Ανάφλεξη Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Εισαγωγή Καυσίμου (Reed Σιγαστήρας Πλαστικά Τιμόνι Πλαίσιο Υποπλαίσιο Ψαλίδι Εμπρός Ανάρτηση Πίσω Ανάρτηση Στεφάνια Εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide

Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide Οδηγός & Πληροφορίες για το καρότσι: Thule Urban Glide Eαν είσαι στην αναζήτηση για ένα καινούργιο καρότσι και ψάχνεις για το τέλειο υβριδικό καρότσι βόλτας στην πόλη, στο έχουμε ήδη βρει! Το Thule Urban

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα ALIUM ΣΚΛΕΣ Οικιακές και επαγγελματικές Οικιακή σκάλα ALIUM > Σταθερές αλλά ελαφριές (αλουμίνιο) > Άνετο πλατύσκαλο από ατσάλι με ενσωματωμένο αντιολισθητικό πλαστικό > Οι άκρες των σκαλιών και του πλατύσκαλου

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Π. Λαδάς. Green Motors M.ΕΠΕ

Χαράλαμπος Π. Λαδάς. Green Motors M.ΕΠΕ Χαράλαμπος Π. Λαδάς Green Motors M.ΕΠΕ 1. Νομοθεσία 2. Γενική Περιγραφή 3. Γιατί ηλεκτροκίνητα ; Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες 4. Γιατί θα Ωφεληθεί ένας Δήμος / Εταιρεία 5. Πώς ; Παραδείγματα εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 05 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ελαστικά - Ζυγοστάθμιση Ελαστικού 5.1 - Πίεση Φουσκώματος Ελαστικών 5.2 - Σταύρωμα Ελαστικών 5.3 - Βάθος Πέλματος / Πρόσφυση Ελαστικού 5.4 - Σύστημα Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα LuK-Aftermarket Service ohg Paul-Ehrlich-Straße 21 D-63225 Langen Telefon: +49 (0) 1801 753-333* Telefax: +49 (0) 6103-753-297 INA-AS@Schaeffler.com

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα