ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: ΜΑΙΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Α. Δ. Τσολάκης Μηχ. Μηχ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 34194 ΜΑΙΟΣ 2012. Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Α. Δ. Τσολάκης Μηχ. Μηχ."

Transcript

1 ΓΡΑΗ Τιχνολοyικό κπαιtίιυτικό Ίδρυμn τ.ε.ι. nε:ιραια ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝΤΥΠΟΥΡDS ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: ΜΑΙΟΣ 2012 Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Α. Δ. Τσολάκης Μηχ. Μηχ. Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εικόνων... 3 Περίληψη... 8 Πρόλογος... 9 Κύριο μέρος Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα IV Παράρτημα V Παράρτημα VI

3 Περιεχόμενα Εικόνων r Σελίδα \ Εικόνα [ - io - Γ ίη. πρώτη βενζινοκ~ητη μοτοσυκλέτα [ 11 [ 2 Ποδ~λατο Πιερ και Ερν έστ Μισό [ 3 Μηχα~ κίνητο τρίκυκλο~~ οπίσθιες ρόδες Cynop \1 eι-e r 13 [ 4Μοτοσυκλέτες11Haι-ley - Davidson και Oι-ientt r 13 Γ5Μ οτοσυκλέτα Δευτέρου Παγ.κοσμiου πολέ μου BMW 1 14 [ 6 ο Ιταλικός «θρύλος» Μ~τοσυκλέτα Piaggio- - [ 18 [ 7 Ελικοειδές ελατ~ριο - - [ 18.. Γ ϊα.ποσβεστήρας ταλαντώσεων \ 19 - r 9 Υδραυλικός τηλεσκο;-;_κός α~οο βεστήρας [ 20 r 10 Ρυθ~uζόμεΥ 0. αμορτι~ έ ρ [ 2 ι Γι ι Μαγνητοpοϊκά αμορτισέρ r 2 ι Γ 12 Μεταλλοελαστικοί σύ~ εσμοι σινεμπλόκ [ 22 \ 13 Ανιiρτηση με γόνατ ;; Μακ - Φέρσον r 23 Γ 14 Μοτοποδήλατα. Δίτροχα κυρίωζ για ;:-στικ1ί χρήση [ 24 ί 15 Τύπος μηχανών~<παπιά» r- 25 \1 6-Τ6 πος ~~ηχανών Σκού-τε-ρ--~----- J 25 r 17 Δίτροχα για όλέςτις χρήσ" i~ Γ 2-6 ΓϊSΔ ίτροχα μεγάλου κυβισμού Γ 2 7 Γ19 mσω ~τη-;η με έ~$ολο σε μια BMWR51/3 -- Γ 28 - \ 20 MV Agιιsta F4 - Dιιcati Γ 2 ι BMW's Para le~eι- rearsίι sreι~ 011 a Rl200GS - Moto Gmz~ CA.RC \- 31 -\ 22 Διπλό αμορτισέρ (Twin - shock) [ 32 Γ 23 Μονό αμορτισέρ (Μοηο - Shock) r ΑΡϋθμ ι~ ιl~ppοψη.τήρα κραδα~ών ~η ς" ~-ανάρτησης Γ 3 4 [ 25 Επιλογές ρυθμιστή απορροφητήρα κραδασμών [ -35 J 26 Τμήματα που απαρτίζεται η ανάρτηση - Γ 36 - Γ 2 7 Μοχλικό σύστημα ανάρτησης \ \ 28 Μοχλικό σύστημα ανάρτησης. Υπόλοιπα εξαρτήμα~α J 38 - \ 29 Α Μπουλόνι στερέωσης αμορτισέρ στο υψηλότερο σημείο 1 39 r 3 0Υ;iό λοιπα εξαρτήματα μοτοσυκλέτας ---- Γ ~ Γ31 Απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης μοχλικού συστήμα;;;ς l - Γ32 - Φ~τορεαλιστ ίκή απεικόνιση αποσυν;ρμολοyημέvης δ ιάταξης μοχλικού r 1 συστηματος

4 f Σελίδ.;: 1 Ει~όνα - Γ 4ι 1 Γ33 Φ~τορεαλιστική απεtκόνισ~l συν ;;:-ρμολογημένής διάταξης μοχλικού 1 συστηματος <Ι~ωτορεαλιστική απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης μοχλικού r συστηματος 42 - r 35~ωτορ ε αλ ιστικ~αm ικόνιση αποσυναρμολογημένης διάταξης μοχλικού συστηματος Γ-42 - [36 Φ~τορεαλιστική απ ε ικόνιση αποσυναρμολογημέυης διάταξης μοχλικού J r συστηματος 137 Α ~ ϊ"κόνισ~l συνα"ρμολογημένόυ- αμορτισέρ της μοτοσυκλέτας Γ Φωτορεαλιστική απεικόνιση συναρμολογημένης διάτaξης αμορτισέρ Φωτο ρεαλωτική απεικόνιση συναpμολογημένης διάταξης αμορτισέρ r - 44 r 4ο Φωτορεαλιστική απεικόνιση συναp μολογημένης διάταξης αμορτισέρ Γ 44 r 41 Φωτορε αλιστ α: 11 απεϊκόνισ~l αποσυναρμολογημένης διάταξης αμορτισέρ Γ «r 42 Απεικόνιση σχεδίασης ελατηρίου αμορτισ έρ τη ς μοτοσυκλέ-=ι-ας - r Φωτο~ε-αλιστι~ απεικό~ση - σχεδiασης ελατηρίου αμορτισέρ της Γ 45 r μοτοσυκλετας r 4 4 Α;ε~~ίασης miνω ~ιέρο~ ς <4ιορτι;;tρ ~ης μοτοσυκλέτας 46 -, 45 Φωτο~εαλιστι10Ί. απεικόνιση σχεδίασης πάνω μέρους αμορτισέρ της μοτοσυκλετας Γ Γ 46 Απεικ~νιση σχεδ ίασης -; τεγavο~οιη~ικού ~νώ μέρους αμορτισέp της 1 Ι μοτοσυκλετας 47 - Γ4 7 Φωτορεαλ~στική απεικόνίση στεγανοποιητικού ~άνω μέρους αμορτισέρ Ι της μοτοσυκλέτας Γ Απεικόνιση σχεδίασης κάτω μέρους _αμορτισέρ της μοτοσυκλέτα~ -- r τs Φωτορεαλιστική απεικόνιση κάτω μέρους αμορτισέρ της μοτοσυκλέτας Γ Γ50Απεικόνιση σχεδίασης σκελετού της μοτοσυκλέτας Γ~ -r 51 Φωτορεαλιστικ1Ί απεικόνιση σχεδίασης σκελετού της μοτοσυκλέτας Απ ε ικόνιση σχεδίασης πιρουνιού της μοτοσυκλέτας Γ Φωτορεαλιστική απεικόνιση πιρουνιού της μοτοσυκλέτας f Απεικόνιση σχεδίασης ρόδας της μοτοσυκλέτας r -5τ-- [ 5s~>ωτορεαλιστικ1Ί απεικόνιση σχεδίασης ρόδας της μοτοσυκλέτας Απεικόνιση σχεδίασης άρθρωσης μοχλικού συστήματος της μοτοσυκλέτας [57Φω~ο~εαλιό-τικi\ απεικόνιση άρθρωσης μοχλικού συστήματος της 1 μοτοσυκλετας Γ τ r :ss ~ι-κ-όν_ι_σ_η_σ_χ_ε-δί_α_σ_η_ς _συ-νδέσμου μοχλικού συστήματος της μοτοσυκλ έτας - 4

5 Γ Σελίδα 53 r 54 r 54 r - 55 r 55 Γ r Εικόνα r 59 Φωτορ εαλιστική μοτοσυκλέτας απεικόνιση συνδέσμου μοχλικού συσηίματο ς της r 60 Απεικόνιση σχεδίασης άξονα της μοτοσυκλέτας r f 61 Φωτορεαλιστική απεικόνιση άξονα της μοτοσυiliτας 62 Απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης συστήματο ς PDS r 63 Φωτορ εαλιστική απ ε ικόνιση συναρμολογημένη ς δ ιάταξης συσηίματος PDS 56 r 64 Φ rοτορεαλιστική PDS απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης συστήματος Γ 56 r 65 Απεικόv ιση αποσυναρμολογημένης διάταξης συσrijματος PDS r 56 Γ66 Φωτορεαλιστική απεικόνιση αποσυναρμολογημένης διάταξης 1 συστήματος PDS Γ Απεικόνιση σχ"έδ ίαση ς πιρουνιού της μοτοσυκλέτας Γ Φωτορ εάλι~~ική απεικόνιση -;ϊρουνιού της μm~συκλέτας Γ 58 r 69 ΑπΕ ι~όνιση σχεδίαση ς εξαρrijϊ!ατο ς τη ς μοτοσυκλέτας Γ 58 r 70 Φωτορεαλισ;κή απε ι~όνιση εξαρτήματος της μοτοσυκλέτας Γ59! 71 Απ ικόνιση συναρμολογημένου αμορτισέρ της μοτοσυκλέτας r 59 - [ 72 ΦωτοΡεαλιστική απε ικόνιση συναρμολογημένης διάταξηςaμορτισ έ ρ Γ 60 r 73 Φωτορ εαλιστ~κή απεικόνιση συναρμολογημένης δ~ά~αξης αμορτισ έ ρ Γ 60 Γ 74 Φωτορεαλιστική απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης αμορτισέρ Γ- 60 Γ 75 Φωτορεαλιστική απεικόν ιση Ο:ποσυναρμολογημένης διάταξης αμορτισ έ ρ r--61 r Γ -62 Γ 62 Γ76 Απ ε ικόνιση σχεδίαcrης ελατηρίου -αμ~ρτισέρ της μοτοσυκλέτας Φωτορεαλιστική απεικόνιση σχεδίασης ελατηρίου αμορτισέρ της μοτοσυκλέτας [ 78 Απεικόνιση σχεδίασης πάνω μέρους αμορτισέρ τη ς μοτοσυκλέτας 1"779 απεικόνιση σχέδίαστ)ςπάνω μέρους αμορτωέρτης μ~"wm>κλέτας Γ 63 r 8ο Απειϊ<"όνιση σχεδίασηϊ στεγανοποιητικού πάνω μέ ρους αμορτισέρ τηϊ μοτοσυκλέτας. 63 r 81 Φωτο ρε αλι~τική απε~κόνιση στεγανοποιητικού πάνω ~~ρους αμορτισέρ 1 της μοτοσυκλέτας Γ 64 [82 Α~νιση ;χεδiασης κάτ~ μέρους ίϊμορτtσέί)της μοτοσυκλέτας Γ-64 - Ι 83 Φωτορεαλιστική απεικόνιση κάτω μέρους αμορτισέρ ~ς μοτοσυκλέτας r- 6S r Γ τs - r ~ : ~πε~όν~ση σχεδίασης σκελετού ~ς μ~οσυκλέτας 85 Φωτορεαλιστική απεικόνιση σχεδίασης σκελετού της μοτοσυκλέτας Γ66 - Ι 86 Απεικόνιση σχεδίασ~ ς ρόδας της μοτοσυκλέτας Γ 66 r 87 Φωτορεαλιστική απ ε ικόνιση σχεδίασης ρόδας της μοτοσυκλέτας 5

6 Γ Σελίδα 1 Εικόνα - - Γ 67 J 88 Απεtκόνιση σχεδίασης άξονα της μοτοσυκλέτας Γ 67 Γ89 Φω~ορεαλισ~ική απεικό~ση ιiξονα της μοτοσυκλέτας r~ Γ9ο Αρχικό μήκος ελατηρίου 250~ (μοχλικό) -- - Γ 68 Γ91 Στήριξη σκελετού σ ε συ.υ κ ε κριμ ένη οπή (μοχλικό) Γ 69 - r 92 Εψαρμογή της δύνα~~ς στο α~~ ρτισέρ (μ~χλ~~ό) Γ 70 Γ j93αποτέλεσμ~χωpτ;;ματ~ε πεπερασμένα στοιχε ία (μοχλικό) 70 - r 94 ΣυνολικιΊ μ~ατόπιση όταν τερματiζετα~ το αμορτισέρ (συνολική μετατόπιση 108mm) (μοχλικό) Ι 70 -J 95 Ισοδύναμη τάση Von Misses όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (μοχλικό) Γ 71 -r 96Συνολικ~ατόmση όταν τερμαriζεται το αμορτισέρ (μοχλικό) ΓΊι - J 97 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται ~~μορτισέρ (μοχλικό) Γ -71- r 98Σϋνολική μετατόπ ι;:ηό:αιν τε~ιατϊζεται το αμορτισέ ρ (Τομή) (μοχλικό) Γ 72 -J 99 Αρχι;zό μήκος ελατηρίου 250ιnm (Σύστημα PDS) / 72 -r 100 Στήριξη σκελετού σε συyκεκριμέv~ ο~ (Σύσ~ημα ~DS) Γ73 ΓϊΟϊ Στήριξη σκελετού σε συγκεκριμένη οπ1ί (Σύστημα PDS) Γ ~ Γϊ62ΕψαρμΟγή της&όνϊχμης ~τα αμορτισέρ (Σύστημα~ΡDS) Γ ~ J 103 Αποτέλεσμα χωρίσματος σε πεπερασμένα στοιχεία (Σύστημα PDS) Γ ~ - ΓΤ04 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ -(Συνολικ1Ί J μετατόπιση 108mm) (Σύστημα PDS) Γ 75 j los Ισοδύναμilτάση Von Misses όταν τεί)ματίζεται το αμορτισέρ (Σύστημα 1 PDS) Γ 75 -, L06 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (Σύστημα PDS) - J 75 [ ϊ ό7συνολική μετατόπισllόταν τη;j.ιαriζεται το αμ(ιρ:ησέρ-(σύστημα PDS) Γ~ J 108 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (Σύστημα PDS) Γ ~jl09 Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (Σύστημα PDS) _ ~ 11 Ο Συνολική μετατόπιση όταν τερματίζεται το αμορτισέρ (Τομ11) (Σύστημα / PDS) Γ Αντικατάσταση αμορτισέρ με την εφ~ρμο~όμενη δύναμη (μ~χλικό) ϊ2 Αντικατάσταση αμορτισέρ με την εφαρμοζόμενη δύναμη (Σύστημα r PDS) Γ Μετατοπίσεις της ρόδας, αμορτισέρ και πιρουνιού της μοτοσυκλέτας Γ ~ Γlι4 Αναλ~τικά οι μετατοπίσεις της ρόδας, αμορτισέρ και πιρουνιού της J j 80 J μοτοσυκλετας j 1~ Μετ ι::οπίσ ι:_ς της ρόδας, αμορτισέρ και πιρουνιού της μοτοσυκλέτας Γ 81- Γϊ 16 Αναλ~τικά οι μετατοπίσεις της ρόδας, αμορτισέρ και πιρουνιού της Ι μοτοσυκλέτας ~~~ =,.. _ 6

7 r Σελίδα r 87 r 88 r 89 Γ 90 r 91 r Εικόνα f ΠΙ Ο Τμήματα μοτοσυκλέτας f ΠΙ ϊ Αναλυτι101 περιγραφικιί όψη μοτοσυκλέτας f rii 2 ~ ΪΊΙ 3 Ανάλυση εξαρτημάτ Cυν μοχλικού συση1ματο ς r ΠΙ 4 Μετατόπιση μοχλικού συστήματος ΠΙ 5 Διάγραμμα σύγκρισης απορρόφησης κραδασμών μεταξύ ενός συμβατικού συστήματος και ενός συστήματος με προοδ ευτικό μηχανισμό ανύψωσης ι Γ ri iπ 1 Μο ντέλα προ-σομοίωσης (α Biιηota Tesi, β Ϊγ της BMW κ1200 S) Γ r π ΙΙΙ 2 Εναλλακτικά συστι1ματα εμπρός ανάρτησης Γ 103 r Π-ΙΙΙ3 Πλαίσια και πfσ-ω συστήματα ανάρτησης r 107 ι π ΙΙΙ4 ο δηγός προεπισκόπηση μοντέλο f 112 r ΪΊ ΙΙΙ 5 Τα απ 'οτελέσματα της προσομοίωσης r 113 f Π ΪΪΙ 6 Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης Γ 114 r π ΙΙΙ? Ία αποτελέσματα της-;ροσομοίωσης r- 1 l 6 r fϊ V 1 Πλdίσιο μοτοσυκλέτας Γ 117 r π v 2 Ψαλίδι μοτοσυκλέταϊ - [ 118 f Π V 3 Ανάρτηση PDS r π V-4 'Ενrοση ψαλιδιού μ~ ανάρτηση f 120 f Π-VΙ 1 Εξάρτημαί f 121 fώ VΪ 2 Εξάρ~ημα 2 Γ 122 r π VI3 Εξάρ~ημα 3 Γ 123 r π vl 4 Εξάρτημα 4 f 123 rπ VI S Εξάρτημα 5 r 124 Γ π VI 6 Εξάρτημα 6 f nv"ι?εξάρτημα 7 - r 126 r ri vϊ 8Εξάρτημα 8 r 127 r π VI 9 Εξάρτημα 9 r 128 Ι"π ν 1 10 Εξάρτημa r fi νττ 1-Εξάρτημα 11 Γ 129 r π VI 12 Εξάρτημα 12 - r r π VI 13 Εξάρτημα 13 ~ -- r 130 r π V I 14 Εξάρτημα 14 7

8 Περίληψη Γενικά, η σημερινή εποχή διακρίν εται από τις έντονες - άμ εσ ες τ εχνολογικέ ς ανακαλύψ ε ις σε συνάρτηση πάντα μ ε την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα. Σήμε ρα, αρχικά ένα προϊόν - εξάρτημα σχεδ ιάζ εται σ ε πρόγραμμα τρισδ ιάστατη ς σχεδ ίαση ς. Έτσι μία ιδέ α γίν εται οντότητα με τη βοήθ ε ια του συστήματο ς CAD. Το επόμ ενο β~ίμα ε ίναι η εξέταση της αντοχ1ί ς του εξαρτήματος. Αυτό πραγματοποι ε ίται μ ε την μέ θοδο των π επ ερασμένων στοιχε ίων σ ε σύστημα CAE. Τε λικά και αφού διαπιστωθ ε ί ότι το εξάρτημα αντ έχε ι αυτό ε ισάγεται σ ε σύστημα CAM με τελικό σκοπό την κατασκευή του. Σκοπό ς της εργασίας είναι η γ ενική π ε ριγραφή ενό ς συσηίματο ς ανάρτησης μοχλικού σ ε σχέση με το ν έ ο σύστημα PDS. Αρχικά γίν εται μια γ ενική π ε ριγραφή των συστημάτων με ιστορικ1ί αναφορά σε συστήματα αναρτήσ ε ων. Στη συνέχεια γίνεται η σχεδίαση σε σύστημα CAD με παράλληλη ε ισαγωγ11 σ ε σύστημα CAE. Γίν εται σύγκριση και επαλήθ ευση μ ε την πραγματικότητα σε σχέση με τη συνολική παραμόρφωση του ελατηρίου οπότε και εξάγονται χρ1ίσιμα συμπ ε ράσματα. Κλείνοντας, η συγκεκριμ ένη μελέτη ε ίναι κατάλληλη με τη βοήθ ε ια της παραμ ετρικότητα ς του λογισμικού, ώστε τα αρχε ία να μετατραπούν σ ε οποιαδήποτ ε μ έγεθος, οπότ ε και να γίν ε ι μία εκτεταμ ένη έρευνα για όλες τις περιπτώσ ε ις αναρτήσεων ώστε να εφ ευρ εθεί η β έλτιστη για κάθ ε περίπτωση. 8

9 Πρόλογος Στην παρακάτω εργασία θα γίν ε ι ανάλυση του συστήματος ανάρτηση ς μοτοσυ κλέτα ς τύπου PDS. Θα γίνε ι αναφορά σ ε αρκετά είδη αναρτ~)σε ων όπ ως και την ανάγκη και την χρησιμότητα μια σωστή ς ανάρτηση ς για τους αναβ άτ ες. Η ανάρτηση τύπου PDS ε ίναι ένα σύστημα ανάρτηση ς όπου κατασκευάστηκ ε από την ε τα ιρί α WP (White Poweι-) την τ ε λευταία δ εκα ετία. Χρησιμοποιήθηκ ε πρ ώτα από την εταιρία μοτοσικλετών «ΚΤΜ» και σ ε αγώνες ιηotocι-o s s καθώς και σε άλλα είδη επιβατικών μοτοσικλετών. Τα τ ελευταία χρόνια όμω ς παρατηρ ε ίται και από άλλες εταιρίες να χρησιμοποιούν τις αναρτήσ ε ις αυτού του τύπου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιε ίται αυτή η ανάλυση έτσι ώ στ ε να βρ ε θούν τα θ ετικά και τα αρνητικά σημεία αυτού του συστήματος ανάρτησης. Η ανάρτηση τύπου «PDS» αντικαθιστά σταδ ιακά τις αναρτήσεις με μοχλικό σύστημα, η οποία χρησιμοποιείται στις επιβατικές μοτοσικλέτε ς αλλά και στις μηχανές αγώνων. Μόνο οι μηχανές μικρού κυβισμού, οι οποίες δ εν έχουν μεγάλες απαιτήσεις, έχουν διαφορ ετικό σύστημα ανάρτησης και για αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να παρουσιαστούν στην παρούσα ε ργασία τα ε ίδη των μοτοσικλετών που υπάρχουν στην αγορά, όπως και η ιστορία της μοτοσυκλέτας μέχρι σήμε ρα. 9

10 Κύριο Μέρος Ιστορία της μοτοσυκλέτας Η ιστορία τη ς μη χανής ξε κινάε ι πριν από πε ρίπου 125 χρόνια όπου γενν11θη κε η πρώτη μοτοσυκλέτα η οποία ε ίχε τ έσσε ρις ρόδ ες, ώστ ε η μοτοσυκλέτα σήμε ρα να εξελιχθ ε ί και να γίν ε ι σύμβολο ανεξαρτησίας δύναμη ς και ελευθ ερία ς. Το 1885 στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Κάνστατ και Ουντερτουκάιμ, ένα παράξενο μηχανικό ποδήλατο γ έ μισε καπνό τη γε ρμανική ύπαιθρο. Το ξύλινο κατασκεύασμα με τις τέ σσε ρις ρό δες, από τις οποίες οι δύο ήταν τροχοί από ποδήλατο και οι άλλοι δυο βοηθητικές ρόδες για ισορροπία, κίνησ ε την π ε ριέργεια των χωρικών με τον εκκωφαντικό θόρυβο που έ καν ε η μηχαν1ί ε σωτε ρικ1ί ς καύσης. Η πρώτη β ενζινοκίνητη μοτοσυκλέτα 1Ίταν γεγονό ς. Αναβάτη ς της ο Πολ Ντάιμλε ρ, γιο ς του εφευρέτη της Γκότλιμπ Ντάιμλερ. Αν και το ταξίδι ήταν μόλις 9,5 χιλιόμετρα, για την ε ποχή του αποτ ελούσε τεχνολογικό άλμα. Εικόνα 1: Η πρώτη βενζινοκίνητη μοτοσυκλέτα Φυσικά ο Ντάιμλερ δεν ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να κατασκευάσει μια μηχανή με δύο τροχούς. Το 1869 οι Γάλλοι κατασκευαστές ποδηλάτων Πιερ και Ερνέστ Μισό καθώς και ο μηχανικός Λουί Γκιγιόμ Περό είχαν προσαρμόσει μια ατμομηχανή πάνω σ' ένα ξύλινο ποδήλατο. Το ίδιο έκαναν το 1884 οι Άγγλοι αδ ερφοί Κόπλαντ, οι οποίοι συναρμολόγησαν ένα ατμοκίνητο 10

11 ποδήλατο και το οποίο βάφτισαν Πένι Φάρδινγκ, δηλαδή μικρής αξίας. Εικόνα 2: Ποδ11λατο Πιερ και Ερνέστ Μισό Σήμερα οι βιομηχανίες μοτοσικλετών κάνουν εκατομμύρια πωλήσεις κάθε χρόνο. Σ' όλο τον κόσμο κυκλοφορούν περισσότερες από εκατό εκατομμύρια μοτοσικλέτες, από τις οποίες τα τριάντα εκατομμύρια βρίσκονται στην Κίνα. Μέχρι να φτάσει η κυριαρχία της βενζινοκίνητης μοτοσυκλέτας προηγ11θηκε μια σειρά εκκεντρικών πειραματισμών. Το Cynopheι e (Κυνοφόρος) ήταν ένα τρίκυκλο με οπίσθιες ρόδες σαν κλουβιά. Στο εσωτερικό τους έκλειναν ένα ή περισσότερα σκυλιά, τα οποία όταν έτρεχαν μετέδιδαν την κίνηση στο "μισοζώντανο" όχημα. 11

12 Εικόνα 3: Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με οπίσθιες ρόδες Cynop\1e.-e Τη σκυτάλη πήρε ένα άλλο πρωτότυπο, που διέθετε μηχανισμό με ελατήριο παρόμοιο μ' εκείνον των ρολογιών. Γνωστό και σαν κουρδιστό μηχανάκι. Ωστόσο η αυτονομία του ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα, αφού στη συνέχεια έπρεπε να το κουρδίζουν ξανά. Από τα πρώιμα βήματα δεν έλειψαν και κάποιες οικολογικές προσπάθειες. Το Tandeιη ήταν η πρώτη ηλεκτροκίνητη μοτοσυκλέτα που κατασκευάστηκε το 1897 από κάποιον ονόματι Χούμπερ. Αν και ιδιοφυές στη σύλληψή του, στάθηκε αδύνατο να χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Οι μπαταρίες του ήταν πολύ βαριές και παρήγαγαν μικρή ποσότητα ρεύματος. Έτσι το βενζινοκίνητο "παιχνιδάκι" που επινόησε ο Ντάιμλερ αποδείχθηκε η μόνη αξιόπιστη λύση. Μια ολόκληρη βιομηχανία στηρίχτηκε πάνω του και μόλις μέσα σ ε μία δεκαετία είχε παγκόσμια απήχηση. Οι πρώτες αμερικανικές μοτοσικλέτες εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα. Σκοπός τους ήταν να αντικαταστι)σουν τα άλογα, ως εκ τούτου έπρεπε να είναι ανθεκτικές και δυνατές για να διανύουν τις τεράστιες αποστάσεις των ΗΠΑ. Σύντομα δύο κατασκευαστικοί οίκοι ξεχώρισαν και κατέκτησαν την αμερικανική αγορά: η HaΙ"ley - Daνidson και η Indian. Αυτές οι μοτοσικλέτες 1)ταν τόσο απλές, ώστε μπορούσε να τις οδηγήσει ακόμα κι ένας άπειρος αγρότης ή να τις επισκευάσει ο σιδηροτεχνίτης του χωριού. 12

13 Εικόνα 4: Μοτοσυκλέτες η Haι-ley - Daνidson και Oι-ientt Αντίθετα, η γερμανική βιομηχανία μοτοσυκλέτας στηρίχτηκε στις δοκιμασμένες λύσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η BMW κατασκεύασε πρωτοποριακές μοτοσικλέτες με βάση τα μοντέλα που χρησιμοποίησε το Τρίτο Ράιχ στον πόλεμο. Μέσα σε λίγα χρόνια εδραιώθηκε τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά. Εικόνα 5: Μοτοσυκλέτα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου BMW Οι άλλοι ηττημένοι του πολέμου, η Ιαπωνία και η Ιταλία, κατάφεραν κι αυτοί μέσα σε λίγα χρόνια να αποκηίσουν τη δική τους βιομηχανία μοτοσικλετών. Η οικονομικίί κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο δημιούργησε μεγάλη ζήτηση για φτηνά και αξιόπιστα μέσα μεταφοράς. Έτσι στην Ιαπωνία γεννήθηκε το Honda Club, το θρυλικό παπάκι που μεσουρανεί μέχρι και σήμερα. Αντίστοιχα στην Ιταλία κατασκευάση1κε η φινετσάτη Vespa της Piaggio. Ο Ιταλικός Στρατός είχε παραγγείλει στην εταιρεία χιλιάδες νέα πυροβόλα. Οι προδιαγραφές κατασκευής 13

14 προέβλεπαν τον εφοδιασμό των πυροβόλων με ρόδ ες, ώστε να ε ίναι εύκολη η μ εταφορά τους. Η κατάληψη της Ιταλίας από του ς Γερμανούς ακύρωσ ε το πρόγραμμα, μ ε αποτέλεσ μα οι αποθ1ίκες της Piaggio να κατακλυστούν από χιλιάδες άχρηστες ρόδ ες. Μ ετ ά τη λήξη του πο λέ μου οι υπεύθυνοι του εργοστασίου σκ έ φτηκαν να κατασκευάσουν ένα μικρό και εύχρηστο μηχανάκι προσαρμό ζοντας σ' αυτό τις ρό δες που περίσσευαν. Έτσι γενν11θηκε ο μ εγαλύτ ερο ς ευρωπαϊκό ς θρύλο ς των δύο τροχών. Εικόνα 6: Ο Ιταλικός «Θρύλος» Μοτοσυκλέτα Piaggio Γιατί αρ έσει τόσο πολύ η μηχανή ; Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μοτοσυκλέτα συμβολίζε ι την αντρική ζωτική δύναμη και ισχύ. Ένας άντρας πάνω στη μηχανή μπορ ε ί να κάνει κτήμα του κάτι που στην πραγματικότητα δεν του ανήκει: την ταχύτητα, χαρακτηριστικό γνώρισμα του ζωικού κόσμου. Αυτό το επιτυγχάνει χωρίς να βρίσκεται κλεισμ ένος στις λαμαρίνες ενός αυτοκιvίίτου. Γι' αυτό το λόγο η μοτοσυκλέτα ταυτιζόταν πάντα με την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Το ίδιο συμβαίνει και με το ευαίσθητο φύλλο, αφού κι εκείνες έχουν τις ίδιες ανάγκες από ψυχολογικιίς πλευράς. Έτσι η μοτοσυκλέτα δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς, αλλά τρόπος ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτ ελούν οι οδηγοί των μηχανών HaΓ!ey - Daνidson, οι οποίοι ιδρύουν λέσχες σε όλο τον κόσμο, κινούνται ομαδικά και ντύνονται με τζιν, μαύρα δερμάτινα τζάκετ και βαριές μπότες. Ο μύθος της Harley - Daνidson γεννήθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του Οι πρώτοι οδηγοί τους ήταν βετ ε ράνοι πιλότοι βομβαρδιστικών, ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πρώτοι ξένοιαστοι καβαλάρηδ ες υιοθ έτησαν τα χαρακτηριστικά γυαλιά Ray Ban και τα βαριά δερμάτινα 14

15 τζάκετ και στην πολιτική τους ζωή. Την εικόνα του σκληρού και ανεξάρτητου αναπαρ11γαγε το Χόλυγουντ με ταινίες όπως ο Ξένοιαστος Καβαλάρης, με πρωταγωνιστές τους Πίτερ Φόντα και Ντένις Χόπερ. Αν κι έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε, το «ίματζ» αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και οι «Χαρλεάδες» όλο και πληθαίνουν. Οι κατηγορίες των σύγχρονων μοτοσικλετών είναι πολλές και αντανακλούν την ιδιοσυγκρασία του ιδιοκτήτη τους. Οι κάστομ, όπως οι HaΓ\ey - Daνidson, έχουν το τιμόνι αρκετά ψηλά και τα πεντάλ μπροστά, ώστε οι αναβάτες να κάθονται πιο βολικά στα ταξίδια τους στις αχανείς αμερικανικές λεωφόρους. Άλλες μηχανές μεγάλου κυβισμού είναι οι εντούρο. Ιδανικές για χωματόδρομους, είναι απόγονοι των ιηοtοcιόss, αφού διατηρούν την μπροστιν1ί ρόδα με το ψηλό φτερό. Αν ο υποψ1ίφιος πελάτης δε θέλει να πάρει τα όρη και τα λαγκάδια και να βουτηχτεί στη λάσπη, υπάρχουν και οι ον-οφ. Αυτές οι μηχανές προσφέρουν αξιοπρεπείς δυνατότητες για τις εκτός δρόμου διαδρομές και, παράλληλα, είναι χρήσιμα εργαλεία για τις μετακινήσεις στην πόλη. Τέλος, κάποιος συναντάει και τις «street» (δρόμου), οι οποίες ξεχωρίζουν για τις υψηλές τους επιδόσεις. Σ' αυτές ανήκουν και οι «naked», οι οποίες ονομάζονται έτσι γιατί ο κινητήρας τους δεν καλύπτεται από πλαστικά μέρη. Σύμφωνα με τη ΛΕΜΟΤ (Λέσχη Ελλήνων Μοτοσικλετιστών), υπάρχουν δύο κατηγορίες μοτοσικλετιστών. Οι εκ πεποιθ1ίσεως μοτοσικλετιστές και οι εξ ανάγκης. Η πρώτη κατηγορία χρησιμοποιεί τη μοτοσυκλέτα για να πηγαίνει στη δουλειά, να τρέχει σε πίστες 11 για εκδρομικές εξορμήσεις. Ο εκ πεποιθήσεως μοτοσικλετιστ~ίς διαλέγει τη μηχανή που θα αγοράσει βάσει των αναγκών του και επειδή ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει δύο ή περισσότερες μηχανές και να μην έχει καθόλου αυτοκίνητο. Γενικά ασχολείται με τη μηχανή και συχνά παρακολουθεί μαθήματα ασφαλούς οδήγησης. Η κατηγορία των εξ ανάγκης μοτοσικλετιστών περιλαμβάνει εκείνους που, παρότι προτιμούν το αυτοκίνητο, πιστεύουν ότι με τη μηχανή μετακινούνται γρηγορότερα. Τα άτομα αυτά ποικίλλουν : από το φοιτητή που δεν μπορεί ακόμα να οδηγήσει αυτοκίνητο μέχρι τον υπάλληλο που βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. "Συχνά οι συγκεκριμένοι οδηγοί αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου" υποστηρίζει ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος, πρόεδρος της ΛΕΜΟΤ. Και διευκρινίζει: "Αγοράζουν ένα οποιοδήποτε μηχανάκι είτε βάσε ι των λιγοστών τους γνώσεων είτε επειδή τους αρέσει οπτικά. Φορούν ένα κράνος και ορμάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα νομίζοντας ότι είναι ασφαλείς". Σκοπός τους είναι να ελίσσονται καλύτερα στην κίνηση ή, αν μένουν στην εξοχή, να καλύπτουν τις αποστάσεις από το ένα μέρος στο άλλο πρακτικά και γρ1ίγορα. Οι λάτρεις των δικύκλων έχουν τα δικά τους ξεχωριστά ραντεβού. Όπου υπάρχουν 15

16 μοτοσικλετιστές διοργανώνονται και μοτοσυγκεντρώσ ε ις. Το ίδιο ισχύ ε ι και στην Ελλάδα, αφού κάθε βδομάδα πραγματοποιούνται εκδ ηλώσεις και εξορμήσεις στην επαρχία. Πρόκ ε ιται για εκδρομές αναψυχής στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδ1ίποτ ε, άσχετα από το αν ε ίναι μέλος κάποιας λέσχης ή έχει μηχαν1ί. Στις συγκεντρώσεις οι παρ ευρισκόμ ενοι δε συζητούν μόνο για κυλίνδρους και αναρτήσεις. Επιδίδονται σε δραστηριότητες που ποικίλλουν : από πτώση αλεξίπτωτου μέχρι ράφτινγκ. Το κόστος εξαρτάται από τον προορισμό, τις μ έ ρ ες διαμονής και το τι ψυχαγωγία θα επιλέξει κάποιος. Κατά την διάρκειά των εκδρο μών πραγματοποιούνται δοκιμές μοτοσικλετών, εκθέσεις κλασικής μοτοσυκλέτας, παρουσίαση διαφανειών, συζητήσεις, θεατρική παράσταση και ζωντανή μουσική. Ασφαλώς δεν λείπουν τα μαρσαρίσματα και η μυρωδιά τη ς βενζίνης. Πριν κάποια χρόνια η Haι ley - Daνidson διοργάνωσε μια από τις πιο θεαματικές συγκ εντρώσ ε ις σε όλο τον κόσμο για να γιορτάσει έναν αιώνα ζωής. Το κορυφαίο γεγονός έλαβε χώρα στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όπου συμμετείχαν περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι και μοτοσικλέτες. Δε θα ήταν έκπληξη αν ο "βρυχηθμός" μονοκύλινδρων θηρίων καταγραφόταν από κάποιο σεισμολογικό ινστιτούτο! Στον αντίποδα των μοτοσυγκεντρώσεων βρίσκονται οι εκδηλώσεις για πιο τολμηρούς αναβάτες, αγώνες εξαιρετικά επικίνδυνοι που δοκιμάζουν τα όρια μηχανών και ανθρώπων. Τέτοιος είναι το Tourist Tropl1y που πραγματοποιείται στη νήσο «Μαν» της Αγγλίας. Εκεί κάθε Ιούνιο εκατοντάδ ες μοτοσικλετιστές κάθε εθνικότητας, χωρισμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, αγωνίζονται σε μια ακραία διαδρομή 66 χιλιομέτρων. Όμως 0 απόλυτος αγώνας ακούει στο όνομα ράλι Ντακάρ. Πρόκειται για τον πιο απαιτητικό και ριψοκίνδυνο αγώνα, που συγκεντρώνει την προσοχή όλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Καθένας που διαθέτει οποιοδ1ίποτε μέσο μεταφοράς -αυτοκίνητο, φορτηγό 11 μηχανή- μπορεί να λάβει μέρος. Ελατήρια Αποτελεί το κύριο στοιχείο μιας ανάρτησης και είναι ένα σώμα που καθώς συμπιέζεται και αλλάζει σχήμα, αποθηκεύ ε ι μέσα του ένα ποσό μηχανικής ενέργειας και το απελευθερώνει αμέσως μόλις επανέλθει στο αρχικό του σχήμα. Κάθε ελατήριο διαθέτει έναν συγκεκριμένο συντελεστή σκληρότητας, δηλαδή έναν αριθμό ο οποίος περιγράφει το λόγο της δύναμης που παραμορφώνει το ελατήριο, προς το μέγεθος της παραμόρφωσης που προκαλείται. Ο συντελεστής αυτός προέρχεται, 'να σύνολο δεδομένων όπως είναι ο συντελεστής ελαστικότητας του υλικού από το οποίο είναι απο ε 16

17 κατασκευασμένο, αλλά και από τον τρόπο και το είδος της παραμόρφωσης που του γίν εται, πάντα βέβαια σε σχέση με την επιλεγμένη διατομή του υλικού στην περιοχ1ί της παραμόρφωσης. Ελικοειδή ελατήρια Τα ελικοειδή ελατήρια αποτελούνται από κυκλικής διατομής χαλύβδινη ράβδο που έχει π ε ριελιχθεί ελικοειδώς. Τα ελατήρια αυτά που από τη φύση τους δέχονται μόνο θλιπτικά φορτία και χρησιμοποιούνται σε συστήματα ανεξάρτητης ανάρτησης, τοποθετούμενα μεταξύ του άνω η κάτω βραχίονα (ψαλιδιού) και αμαξώματος 11 πλαισίου σε κατάλληλες υποδοχές. Η δυνατότητα φόρτισης τους εξαρτάται από τη διάμετρο της χαλύβδινης ράβδου που διαθέτουν, από το μέγεθος της διαμέτρου του ελατηρίου και από τον αριθμό των σπειρών που έχουν. Το πιο κοινό είδος ελατηρίου είναι το «απλό», με σταθερό συντελεστή σκληρότητας σε όλες τις σπείρες, οι οποίες είναι ίδιας διαμέτρου, βήματος και πάχους. Το ελατήριο αυτό συμπεριφέρεται γραμμικά και διατηρεί τον ίδιο συντελεστή σκληρότητας όσο κι αν συμπιεστεί ή εκταθεί από την έδραση κάποιου αναρτημένου φορτίου. Το ελάχιστο μήκος που μπορεί να έχει ένα τέτοιο ελατήριο, ορίζεται από το σημείο όπου όλες οι σπείρες του θα ακουμπήσουν η μία πάνω στην άλλη ταυτόχρονα, μετατρέποντας το σε συμπαγή μεταλλικό κύλινδρο. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, τα ελατήρια αυτά έχουν συνήθως ελαστικά τακάκια (στόπερ), τα οποία αναλαμβάνουν δράση λίγο πριν τον τερματισμό. Άλλο ένα είδος ελατηρίου είναι το ελικοειδές ελατήριο με μεταβλητό συντελεστή σκληρότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε, προς τις άκρες του, οι σπείρες να είναι πιο πυκνά διατεταγμένες, ενώ στο κεντρικό τμ1ίμα να απέχουν μεταξύ τους αρκετά. Καθώς το ελατ~ίριο συμπιέζεται, οι σπείρες με τα μικρά διάκενα ακουμπούν, αφήνοντας μόνο ένα μικρό κεντρικό κομμάτι του ελατηρίου να λειτουργεί. Μετά τα πρώτα εκατοστά «μαλακής» βύθισης, δηλαδή, το εναπομείναν λειτουργικό τμήμα συμπεριφέρεται σαν σκληρότερο ελατήριο. Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορων ειδών ελατήρια, που μπορεί, πέρα από την κανονική κυλινδρική μορφή τους, να παρουσιάζουν είτε σμίκρυνση στη μέση του κυλίνδρου, είτε να έχουν κωνική ή οβάλ μορφ1ί. 17

18 Εικόνα 7: Ελικοειδές ελατήριο Αποσβεστήρας ταλαντώσεων («αμορτισέρ») Οι αποσβ εστήρ ες ταλαντώσ ε ων γνωστοί και ως αμορτισέ ρ, έχουν ως σκοπό να αποσβ έσουν τις ταλαντώσ ε ις που δημιουργούνται από τα ελατήρια και ε ίναι ενοχλητικές για του ς επιβάτ ες. Εικόνα 8: Αποσβ ε στήρας ταλαντώσ εων Υδραυλικός τηλεσκοπικός αποσβεστήρας Η αρχή λειτουργίας του υδραυλικού αμορτισέρ βασίζεται στο ότι, με την κίνηση της ανάρτησης, ένα μικρό έμβολο αναγκάζεται σε παλινδρόμηση μ έσα σε έναν κύλινδρο γεμάτο μ ε κάποιο υγρό. Το υγρό πιέζεται και αναγκά ζεται να π ε ράσ ε ι μ έσα από κάποια ή κάποιες οπ ές. Επειδ1Ί κάτι τ έτοιο δ εν του ε ίναι εύκολο, εν ε ργοποιε ί μια δύναμη αντίδρασης στην κίνηση του πιστονιού, άρα και στην κίνηση της ανάρτησης. Δηλαδή αυτό που κάνει το υδραυλικό αμορτισέρ ε ίναι να μετατρ έπε ι την κινητική ενέργε ια της πάνω / κάτω κίνησης του τροχού, σε τριβή μεταξύ των μορίων του λαδιού και σε θ ε ρμότητα, η οποία αποβάλλεται. 18

19 Εικόνα 9: Υδραυλικός τηλεσκοπικός αποσβεστ~1ρας Τα σημερινά αμορτισ έ ρ είναι όλα απλές τηλεσκοπικές υδραυλικές τρόμπ ε ς και έχουν στο έμβολο τους οπές διαφορετικών διαστάσεων και μονόδρομες βαλβίδε ς (reed νalνes), που φροντίζουν να μεταβάλλουν ανάλογα την αποσβ εστική δύναμη, όταν κινούνται προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση (συμπίεση 11 έκταση της ανάρτησης). Η παρουσία αέρα μέσα στο υδραυλικό σύστημα τροποποιεί τη συμπεριφορά του υγρού μετατρ έποντας το σε ελαστικό, ενώ κανονικά θα έπρεπ ε να είναι ασυμπίεστο. Πολλά αμορτισ έρ, ιδίως αυτά των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, π εριέχουν ένα θάλαμο α ε ρίου υψηλ11ς πίεση ς (συνήθως αζώτου) που αποτρ έπε ι το σχηματισμό φυσαλίδων, αλλά και προφυλάσσ ε ι τα υλικά από άμεση επαφή με το φθοροποιό οξυγόνο. Ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Τα περισσότερα τέτοια συστήματα λειτουργούν μέσω μίας ή δύο ηλεκτρομαγνητικά ε λεγχόμενων διόδων του υδραυλικού υγρού, οι οποίες παίζουν το ρόλο του bypass μίας κ εντρικής μόνιμα ανοιχτής διόδου. Στις διόδους αυτές υπάρχουν βαλβίδες που λειτουργούν σε θέσεις Οη - Off, δηλαδή κρατούν τις διόδους εντελώς ανοιχτές 11 εντελώς κλειστές. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το συνολικό ε μβαδόν των ανοιγμάτων διέλευσης του υγρού και επιτρέπονται δύο 11 τρ ε ίς διαφορ ετικέ ς ρυθμίσεις των χαρακτηριστικών απόσβεσης του αμορτισέρ. 19

20 Για παράδειγμα, στην τρίτη σκάλα και οι δύο βαλβίδες των διόδων είναι κλειστέ ς. ΑυηΊ ε ίναι η επιλογή «Spoι-t». Με τη μία βαλβίδα κλεισηί και την άλλη ανοιχτή έχουμε την επιλογή «Νοι-π1al» και όταν ανοίξουν και οι δυο βαλβίδες, το αμορτισέρ λειτουργεί πολύ μαλακά στη Θέση «Cοιηfοι-t». Εικόνα 10: Ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Μαγνητοροϊκά αμορτισέρ Αποτελούν δημιουργία της αμερικανικής εταιρείας Delpl1i και είναι γνωστά με το εμπορικό όνομα Magnetic Ride Control. Η μαγνητοροϊκή αρχή λειτουργίας του συστήματος βασίζεται στην ιδιότητα ενός ειδικού υγρού, να μεταβάλλει την ρευστότητά του ανάλογα με την ένταση του μαγνητικού πεδίου μέσα στο οποίο βρίσκεται. Το υγρό αυτό μπορεί να γίνει από τόσο λεπτόρρευστο, όσο ένα λιπαντικό SAE 10, έως τόσο παχύρρευστο όσο μία βαλβολίνη SAE 80. Και αυτό σχεδόν ακαριαία, χωρίς τη συμμετοχή κινούμενων μερών. Το μαγνητοροϊκό αμορτισέρ είναι ένας απλός μηχανισμός χωρίς βαλβίδες, οπές, ελατήρια και κλαπέτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος αυλός που να περνάει κοντά από έναν ηλεκτρομαγν11τη. Η αυξομείωση της έντασης του πεδίου κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. 20

21 ΜΑΓΝΗΤΟΡΟIΚΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΑUDΙΠ t ~~ e:e"e'"d5tfiiιtf' ι Q;Ρθ(:<~ β e Pιug (Sheoιr s1ιc 5' -< VΙ n l d sιr eιι.s ι Εικόνα 11 : Μαγνητοροϊκά αμορτισέρ Σινεμπλόκ («Silent block») Τα διάφορα μέρη της ανάρτησης συνδέονται με το πλαίσιο 11 αμάξω μα και, σπανιότερα, μεταξύ τους, με μεταλλοελαστικούς συνδέσμους. Συνήθως, οι σύνδεσμοι αυτοί περιλαμβάνουν δύο μεταλλικά χιτώνια μεταξύ των οποίων παρ ε μβάλλεται μ ε ειδική συγκόλληση, ελαστικό χιτώνιο (ελαστικός δακτύλιος). Οι σύνδ εσμοι αυτοί που είναι γνωστοί ως «σινεμπλόκ» έχουν ως σκοπό τη μ εταφορά δυνάμεων μ εταξύ αναρτημένων και μη αναρτημένων μερών του αυτοκιν1ίτου με ελαστικότητα και παράλληλα, με αθόρυβη λειτουργία. Εικόνα 12: Μ εταλλο ελαστικοί σύνδ εσμοι σιν ε μπλόκ Ανάρτηση με γόνατα Μακ-Φέρσον («Mac - Pherson») Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιείται μόνο ένα αρθρωτό διχαλωτό (ψαλίδι), το οποίο συνδέει το σασί με το κάτω μέρος του φορέα του τροχού. Στην πάνω πλευρά δεν υπάρχει ψαλίδι, αλλά μια κατακόρυφη τηλεσκοπική αντηρίδα, η οποία έχει μέσα της τα αμορτισέρ και γύρω της ένα μακρύ σπειροειδ ές ελατήριο, Αυτή η τηλεσκοπική αντηρίδα ενσωματώνεται στο κάτω μέρος της (χωρίς 21

22 άρθρωση) με το φορέα του άξονα του τροχού και στο επάνω μέρος τη ς στερ εώνεται μ ε μια ε ιδικά σχεδιασμένη πυργοειδή εσοχ11 του ενοποιημένου σήμερα σασοαμαξώματος. Εικόνα 13: Ανάρτηση με γόνατα Μακ-Φέρσον Είδη μοτοσυκλετών σήμερα Οι Θέσεις επιβατών στις μοτοσυκλέτες ως επί το πλείστον είναι δύο, υπάρχουν όμως και μοτοποδήλατα με μονή σέλα. Υπάρχουν ακόμα και με τρεις Θέσεις αλλά τότε είναι η περίπτωση για μοτοσυκλέτα με τρεις τροχούς. Τα μικρά δίτροχα δεν είναι πάντα ιδιωτικής χρήσης. Τα «παπιά» χρησιμοποιούνται ευρύτατα για διανομές μικρών αντικείμενων από εταιρείες μαζικής εστίασης και τα σκούτερ περισσότερο από ταχυδρομικές εταιρείες για διανομή δεμάτων. Επίσης χρησιμοποιούνται και ως μότο - ταξί κυρίως στην Ευρώπη γιατί η αντίστοιχη σκέψη στην Ελλάδα δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση. Τέλος, Θα πρέπει να αναφερθούν και τα τρίτροχα οχήματα με δύο τροχούς πίσω που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μεγάλα κιβώτια αποθ1ίκευσης πίσω για μ εταφορές προϊόντων. Η σύγχρονη μοτοσυκλέτα αποτελείται από τον σκελετό, τους τροχούς και τον κινητήρα. Ο σκελετός κατασκευάζεται συνήθως από σωλήνα από χάλυβα. Τα τελευταία δέκα χρόνια όμως ο χάλυβας έχει αντικατασταθ ε ί από αλουμίνιο στις μοτοσυκλέτες αγώνων επειδή έχουν μικρότερο βάρος. Ο κινητήρας στηρίζεται σε χαμηλό σημείο για την αύξηση της ευστάθειας και είναι τετράχρονος ή δίχρονος. Ο αριθμός των κυλίνδρων ξεκινά από έναν ( 1) και φτάνει μέχρι τους έξι(6). Ειδικότερα στους κινητήρες με δύο και άνω κυλίνδρους, η διάταξη μπορεί να είναι: 22

23 Σειριακή ν κατά τον διαμήκη άξονα ή ν εγκάρσια Βοχeι- (αντικριστοί). Στις μοτοσικλέτες μαζικής παραγωγής η ισχύς των κινητήρων ξεκινά από έναν ίππο και φτάνει τους 200 ίππους. Ο κυβισμός ξεκινά από τα 50 κ. εκ. και φτάνει τα κ. εκ.. Το καύσιμο υλικό κατέρχεται στον εξατμιστήρα από δοχείο (ρεζερβουάρ) που βρίσκεται πάνω από τον κινητήρα. Η εξάτμιση και η ανάμιξη του καυσίμου με τον αέρα γίνεται στο καρμπιρατέρ 11 με σύστημα ψεκασμού. Υπάρχουν αερόψυκτοι, αεροελαιόψυκτοι και υδρόψυκτοι κινητήρες. Τέλος, οι τροχοί είναι δύο, σήμερα όμως, υπάρχουν και τρίτροχες υλοποηίσεις με δύο τροχούς πίσω ή και με δύο τροχούς εμπρός. Δίτροχα κυρίως για αστική χρήση~ 1. Μοτοποδήλατα. Είδος που τείνει να καταργηθεί, με κυβισμό που κατά κανόνα ε ίναι στα 50 cc. Ο κινητήρας είναι δίχρονος και η μετάδοση είναι με αλυσίδα. Η χρήση του είναι αποκλειστικά για μικρές διαδρομές στην πόλη. Τα μοτοποδήλατα έχουν και πετάλια παρόμοια με του ποδηλάτου για υποβοήθηση της ισχύος. Εικόνα 14: Μοτοποδήλατα. Δίτροχα κυρίως για αστική χρήση 2. «Παπιά». Είδος που «ξεκίνησε» από το ιστορικό HONDA C-50 τη δεκαετία του 1950, με κυριότερα χαρακτηριστικά: 50 cc κυβισμός, ημιαυτόματο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων (αρχικά τριών), τετράχρονος αερόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας, ποδιά, 23

24 ελεύθερος (κ ενός) χώρος έμπροσθεν της σέλας, ρεζερβουάρ κάτω από τη σέλα και χρ11ση αποκλε ιστικά σε αστικές μετακινήσεις. Εικόνα 15: Τύπος μηχανών «Παπιά» 3. Σήμερα πλέον κατασκευάζουν «παπιά» πολλές εταιρείες από Ιαπωνία και άλλε ς χώρ ες της ανατολικής Ασίας με κυβισμό που φτάνει τα 150 cc, δισκόφρ ενα στον εμπρόσθιο και πίσω τροχό, καταλύτη και αναρτήσεις από μεγαλύτερα δίκυκλα. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί δίχρονα «παπιά» (Yamaha) και με συμπλέκτη (Yaιηal1a Ζ). Επίσης τα «παπιά» είναι το είδος στο οποίο γίνονται οι περισσότερες μετατροπές από χομπίστες σε αύξηση κυβισμού, εξατμίσεις και πολλά άλλα. Παρόλο που έγραψαν ιστορία, ως τα απόλυτα μεταφορικά μ έ σα για την πόλη, δίνουν σιγά-σιγά την θέση τους στα σκούτερ. 4. Σκούτερ (scooter): Η πλέον ανερχόμενη κατηγορία δικύκλων με κύρια χαρακτηριστικά : Κινητήρας στο κέντρο κάτω από τη σέλα ή παλιότερα στο πίσω μέρος δίπλα από τον τροχό (PIAGGIO, VESPA), χρήση κυρίως σε αστικές μετακινήσεις, αυτόματο κιβώτιο, «ποδιά» μπροστά, ελεύθερος (κενός) χώρος ανάμεσα στη σέλα και τον εμπρόσθιο τροχό, τροχοί μικρότεροι των μοτοσικλετών και διάθεση αρκετών αποθηκευτικών χώρων. Ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος και δίχρονος στους μικρούς κυβισμούς (50 cc έως 100 cc) και τετράχρονος όταν είναι πάνω από 150 cc. Υπάρχουν βέβαια και υλοποιήσεις με κυβισμό στα 850 cc (Gilet'a), όπως επίσης και με δύο κυλίνδρους. Επίσης, υπάρχουν και σκούτερ με ημιαυτόματα κιβώτια και με μεγάλους τροχούς. Η ευκολία χρήσης, το χαμηλό κέντρο βάρους, το χαμηλό ύψος της σέλας και η σχετική προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, κατέστησαν τα σκούτερ δημοφιλέστατα σε όλες τις κατηγορίες αναβατών. 24

25 Εικόνα 16: Τύπος μηχανών Σκούτερ Δίτροχα για όλες τις χρήσεις Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με τα κάτωθι χαρακτηριστικά : Κυβισμός από 125 cc έως cc, μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με 4 έως 7 ταχύτητ ες και συμπλέκτη, μετάδοση κυρίως με αλυσίδα, τηλεσκοπικό πιρούνι μπροστά και ρεζ ερβουάρ μπροστά από τη σέλα, δυνατότητα μεταφοράς δύο ατόμων και χρ1ίση αστική, αναψυχ1ίς και ταξ ιδιού. Εικόνα 17: Δίτροχα για όλες τις χρήσεις Δίτροχα μεγάλου κυβισμού Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με κυβισμό άνω των cc και χρήση αναψυχής ή και ταξ ιδιού. Διακρίνονται σε super sport που σχεδιάζονται αποκλειστικά για 25

26 χρήση αναψυχής και επίτευξη υψηλών επιδόσε ων και spoι-t tοιιγiηg που προορίζονται εν μέ ρ ε ι και για χρήση ταξιδιού (ιδιαίτερα για μοτοτουρισμό). Αναπτύ σ σουν επιτάχυνση και μέση ωριαία ταχύτητα πολύ ανώτερες από αυτές των αυτοκινήτων. Εικόνα 18: Δίτροχα μεγάλου κυβισμού 26

27 Πίσω αναρτήσεις ιστορικές πληροφορίες Πρώτες πίσω αναρτήσεις Ενώ οι αναρτήσ ε ις μπροστά ε ίχαν σχεδόν καθολικά εδ ραιωθ ε ί πριν από τον Πρ ώτο Παγ κό σμιο Πόλε μο, πολλοί κατασκευαστές δ ε ν χρησιμοποιούν πίσω ανάρτηση με τα πο δ1lλατ ά του ς παρ ά μόνο μετά τον Δ εύτερο Παγκόσμιο Πόλε μο. Ωστόσο, οι μοτοσικλέτες με πίσω ανάρτηση ήταν που προσφέρονται στο κοινό πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε μο. Παρόλο αυτά το 1913 η μηχαν~ί Indian βγήκε με ένα ψαλίδι και το 1913 ο Πάπας με τροχούς που υποστηρίζονταν από ένα ζευγάρι έμβολα τα οποία συνδ έονταν σε ελατ~ίριο. Ανάρτηση με έμβολο. Αρκετές μοτοσυκλέτε ς πριν και αμέσως μετά τον Δ εύτερο Παγκόσμιο Πόλε μο χρησιμοποιούσαν πίσω ανάρτηση με έ μβολο αναρτήσεων το οποίο η κατακόρυφη κίνηση του πίσω άξονα ελεγχόταν από έ μβολα που ενώνονταν με ελατήρια. Εικόνα 19: Πίσω ανάρτηση με έμβολο σε μια BMW R5 l/3 Ξεχωριστοί κατασκευαστές μοτοσυκλετών που είχαν ανάρτηση με έμβολο είναι οι Adle.-, A.-iel, BMW, BSA, Indian, ΜΖ, No.-ton και Zιιndapp. 27

28 Ψαλίδι Το βασικό σχήμα ενός ψαλιδιού μιας μοτοσυκλέτας είναι ένα ορθογώνιο, με την μια πλευρά να συν δέετα ι με το πλα ίσ ιο τη ς μοτοσυ κλέτας με ρ ου λε μάν και ελαστ ικού ς συνδ έσ μου ς ( σ ιν ε μπλό κ), έτσι ώστε να μπορ ε ί να πε ριστρ έψ ε ι και να με ιώνονται οι κραδασμοί που π ε ρνάν ε στη μοτοσυκλέτα. Στην άλλη πλευρά ενώνεται ο πίσω άξονας γύρω από τον οποίο γυρίζει πίσω τροχός. Στης μοτοσικλέτες παραγωγής, το ψαλίδι δεν είναι ακριβώς ορθογώνιο, αλλά η λειτουργία τους μπορεί να ε ίναι πιο εύκολα κατανοητή όπως ακριβώς ορίζεται ένα ορθογώνιο. Όταν ένα ψαλίδι είναι μόνο από την μία πλευρά της μοτοσυκλέτα ς, αυτό είναι γνωστό ενιαίο ψαλίδι μιας όψης. Ξεχωριστά παραδείγματα είναι η Honda YFR800 και το BMW R και K-seJ"ίes. Το ενιαίο ψαλίδι μιας όψης κάν ε ι την αφαίρεση του πίσω τροχού ευκολότερη, αν και συvjίθως αυξάνει το μη αναρτώμενο βάρος της πίσω ανάρτησης. Αυτό οφείλεται στο επιπλέον υλικό που χρειάζεται για να δώσει ίδια στρεπτική ακαμψία με ένα συμβατικό (διπλ1ίς όψης) ψαλίδι εγ κατάσταση ς. Για αυτό το λόγο λίγες αγωνιστικές μοτοσυκλέτ ες χρη σ ιμοποιούν αυτό το σύστημα ψαλιδιού. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις αποτελούν η Dιιcati 916 δοκιμάζεται σε αγώνες αντοχής, η ΜΥ Agιιsta F4 που έχει εσωτερικό μέρος μια κοιλότητα για τη μείωση του βάρους (υπάρχει και μια έκδοση από μαγνήσιο), και το Dιιcati 1098, η οποία δόθηκε ένα ενιαίο ψαλίδι όψης καθαρά για λόγους ομορφιάς. Εικόνα 20: ΜΥ Agι1sta F4 - Dιιcati 916 Σε πολλές μοτοσικλέτες ο άξονα κίνησης περιέχεται σε μία από τις μεγάλες πλευρές του ψαλιδιού. Ξεχωριστά παραδ ε ίγματα περιλαμβάνουν όλα τα μοντέλα μετά το 1955 τη ς BMW πριν 28

29 από τη χρ11ση του ενιαίου ψαλιδιού μιας όψης. Η BMW R και Κ - σειρά συνδυάζει ένα άξονα μετάδοσης που περιέχονται στο ψαλίδι με ενιαίο ψαλίδι μιας όψης και ο συνδυασμός διατίθεται στην αγορά γνωστό ως το Paι-a Ιeνeι'. Νεώτερα οι μοτοσικλέτες Moto Gιιzzi χρησιμοποιούσαν μια παρόμοια ρύθμιση στην αγορά ως το CA.RC ("Caι-dano Reattiνo Coιηpatto" - Coιηpact Reactiνe Sl1aft - Συμπαγής Άξονα Μετάδοσης). Εικόνα 21: BMW's Paι-a leνel' ι eaι sιιspension οη a Rl200GS - Moto Gιιzzi's CA.RC Για τις μοτοσικλέτες με δίσκους και αλυσίδα, ο πίσω άξονας μπορεί να ρυθμιστεί προς τα εμπρός και πίσω σε σχέση με το ψαλίδι, για να ρυθμίσετε την ένταση της αλυσίδας. Αμορ τισέρ Το υδραυλικό αμορτισέρ που χρησιμοποιείται για την πίσω ανάρτηση των μοτοσικλετών είναι ουσιαστικά τα ίδια με εκείνα που χρησιμοποιούνται σε άλλες εφαρμογές του οχήματος. Οι μοτοσικλέτες διαφέρουν ελαφρώς ως προς το τι ελατήριο και πως το χρησιμοποιούν. Το ελαηίριο για την πίσω ανάρτηση είναι ένα ελατ~ίριο που είναι εγκατεστημένη πάνω ll γύρω από το αμορτισέρ. Όσον αφορά την εφαρμογ1), το πίσω αμορτισέρ καλύπτει την περιοχή από την προ φόρτιση μόνο σε αγωνιστικά αμορτισέρ με ρυθμίσεις για την προ - φορτίου, καθώς και τέσσερα διαφορετικά είδη απόσβεσης. Τα περισσότερα αμορτισέρ έχουν εσωτερικές δεξαμενές λαδιού, αλλά μερικά έχουν εξωτερικά την δεξαμεν1ί λαδιού και κάποια διαθέτουν αερο βοηθούμενη απόσβεση. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν ειδικά προσαρμοσμένο πίσω αμορτισέρ για τις μοτοσικλέτες. Αυτά τα αμορτισέρ είναι για μια συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα και τον συγκεκριμένο αναβάτη, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας, το βάρος του αναβάτη αλλά και ποιο 29 -Έ. ι s Λ! ΟΘΗ ". Η Π Ε Ρ

30 στυλ οδήγηση ς προτιμά ε ι ο αναβάτη ς ( επιθ ετικό -11ρεμο). Διπλό αμορτισέρ (Τwίη - sl1ock) Twin shock (διπλό αμορτισέρ) αναφέρ εται σε μοτοσικλέτες που έχουν δύο αμορτισ έ ρ. Σ ε γενικές γρ αμμές, ο όρος αυτό ς χρησιμοποιε ίται για να υπο δη λώ σ ε ι μια συγ κεκριμ ένη εποχή τω ν μοτοσικλετών, και χρησιμοποιε ίται πιο συχνά κατά την πε ριγ ρ α φ11 o ff-ωad ( ε κτό ς-δ ρόμου) μοτοσικλετών. Κατά τα τέλη του 1970 και του 1980, η σχεδίαση και η απόδοση της πίσω ανάρτηση ς στι ς μοτοσικλέτ ε ς υπέστησαν τεράστιες προόδους. Ο πρωταρχικός στόχος και το αποτέλε σμα αυτών των δ οκιμώ ν 1Ίταν η αυ ξημένη δ ιαδ ρομή του πίσω τροχού, όπ ως μετ ρ11θηκαν μ ε το κατά πόσ ο ο πίσω τροχό ς μπορεί να κινηθ ε ί προ ς τα επάνω και προ ς τα κάτω. Πριν από αυηί την π ε ρίο δ ο τη ς έντονης εστίασης στην επίδοση της πίσω ανάρτησης, οι πε ρισσότ ε ρ ε ς off - J'Oad (εκτό ς - δρόμου) μοτοσικλέτε ς η διαδρομή του πίσω τροχού ήταν της περίπου 3,5 μ ε 4 ίντσες (9-10 cιη). Στο τ έλο ς αυτής της περιόδου, στις πε ρισσότερες από αυτές τις μοτοσικλέτες η διαδρομή του πίσω τροχού ήταν περίπου 12 ίντσες (30 cιη). Στην αρχή αυτής της περιόδου, διάφορα σχέδια τη ς πίσω ανάρτηση ς χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτού του βαθμού απόδοσης. Ωστόσο, από το τέλος αυτής τη ς περιόδου, ένα σχέδιο που αποτελείται από τη χρησιμοποίηση ενός αμορτισέ ρ (αντί για δύο) ήταν καθολικά αποδεκτός και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμε ρα. Οι μοτοσικλέτ ε ς με μόνο ένα αμορτισέρ που ονομάζεται μοτοσικλέτες Μοηο - Sl1ock (με μονό αμορτισ έ ρ). Η απόδοση των μοτοσικλετών με ένα αμορτισέρ ήταν κατά πολύ ανώτερη από μοτοσικλέτες με δύο (2) αμορτισέ ρ. Κατά συν έπε ια, η κατηγοριοποίηση των μοτοσυκλετών γίνεται εύκολα βάση τον σχεδιασμό που χρησιμοποιούν στη πίσω ανάρτηση. Από το 1980 κατά κανόνα χρησιμοποιείται ένα αμορτισέρ στις μοτοσυκλέτες (mono-shock), ο όρος "twin shock" χρησιμοποιείται τώρα για ταξινομήσουμε τις διαχρονικέ ς και κλασσικές μοτοσικλέτες. Η διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός για να ξεχωρίζονται οι αγώνες που γίνονται με κλασσικές μοτοσικλέτε ς αλλά και σε τη κατηγορίε ς χωρίζονται. Για παράδειγμα, οι κλασσικοί αγώνες motocωss που πραγματοποιι1θηκαν για τους ηλικιωμένους οδηγούς motocωss. Για να αποτραπεί η καλύτε ρη απόδοση μοτοσικλετών με μονό αμορτισ έ ρ (mono shock) έναντι σε αυτών μ ε διπλό αμορτισέρ (twin shock) και να κυριαρχήσ ε ι ο ανταγωνισμός, υπάρχουν ξεχωριστές τάξεις αγώνων για μοτοσικλέτες mono sl1ock και μοτοσικλέτες twin shock, η οποία τους εμποδίζει να ανταγωνίζονται απευθείας μεταξύ του ς. 30

31 Εικόνα 22: Διπλό αμορτισέρ (Twin - sl1ock) Μονό αμορτισέρ (Μοηο - Shock) Υπάρχει μόνο ένα αμορτισέρ που συνδέει το πίσω ψαλίδι με το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας. Συνήθως αυτό το αμορτισέρ βρίσκεται μπροστά από τον πίσω τροχό, και χρησιμοποιεί έναν ελαστικό σύνδεσμο ( σινεμπλόκ) για να συνδεθείτε με το ψαλίδι για να αποφεύγονται οι κραδασμοί. Το μονό αμορτισέρ βοηθάει στην εξάλειψη της ροπή προς το ψαλίδι με αποτέλεσμα να παρέχει πιο συνεπή χειρισμό και ποιο σταθερό στρίψιμο και φρενάρισμα. Επίσης, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί, αφού υπάρχει μόνο ένα αμορτισέρ με ρύθμιση, και δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το ταίριασμα δύο αμορτισέρ. Οι συνδέσεις που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του αμορτισέρ με το ψαλίδι σχεδιάζονται έτσι ώστε αποσβένονται σε μεγάλο ποσοστό οι ταλαντώσεις και οι κραδασμοί (εκτός από την σύνδεσή τους με τα σινεμπλόκ). Η Honda αναφέρεται στο μονό αμορτισέρ στα σχέδια τους ως ΡιΌ - Link, η Kawasaki ως Uni - Tι-ack, η Sιιzιιki ως Fιιll - Floateι- και η Yamaha ως Monocross. 31

32 Εικόνα 23: Μονό αμορτισ έ ρ (Μοηο - Sl1ock) 32

33 ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΜΕ ΜΟΧΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανάρτηση με μοχλικό σύστημα αποτελείται από διάφορα μέρει και εξαρτήματα τα οποία ρυθμίζονται το καθένα διαφορετικά για την άνεση και την ευκολία του αναβάτη. Παρόλο που η ανάρτηση ακούγεται κάτι πολύ απλό και συνηθισμένο, όμως δεν έτσι. Έχει αρκετές ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν έτσι ώστε να ταιριάξει η ανάρτηση στον τρόπο οδ11γησης αλλά και στις απαιτήσεις του αναβάτη. Ακόμα η ανάρτηση με μοχλικό τρόπο σύνδεσης με το ψαλίδι αποτελείται από διάφορα μέρη τα οποία θα πρέπει να είναι γνωστά πριν προχωρήσει κάποιος στη ρύθμιση της ανάρτησης. Απορροφητήρας κραδασμών πίσω ανάρτησης (rear shock absorber) Ο απορροφητ~1ρας κραδασμών της πίσω ανάρτησης ρεγουλάρεται από ένα ρυθμιστ~ί που βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της πίσω ανάρτησης και καλύπτεται συνήθως από ένα πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα έτσι ώστε να μην μαζεύει λάσπες, χώματα και βρωμιές γενικά, αλλά και για να μην είναι ορατό από τον καθένα του οποίου δεν είναι δουλειά να πειράξει τον ρυθμιστή. Εικόνα 24: Α Ρυθμιστής απορροφητήρα κραδασμών της πίσω ανάρτησης 33

34 Ο ρυθμιστής έχει τέσσερις (4) επιλογές που ανάλογα με την επιλογ11 γίνεται η ανάρτηση ποιο σκληρή και ποιό μαλακή ανάλογα με το στυλ της οδήγησης που προτιμούμ ε και την θ έση που επιλέγεται να ρεγουλάρεται ο ρυθμισηίς. Οι θέσεις του ρυθμισηί παρουσιάζονται στην Εικόνα 32. Position 1 1 li Ί 11 ι llll Dan1 pi ng F orce - La r ge ι- Εικόνα 25: Επιλογές ρυθμιστή απορροφητήρα κραδασμών Η επιλογή ΙΙΙΙ όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα είναι η ρύθμιση η οποία έχει μεγάλη δύναμη απόσβεσης, δηλαδή ποιό σκληρή ανάρτηση, όχι τόσο άνετη θέση οδ11γησης αλλά ποιο σταθερή οδ1ίγηση σε δρόμους χωρίς λακκούβες και σαμαράκια. Από την άλλη είναι η επιλογή Ι η οποία έχει την μικρότερη δύναμη απόσβεσης, δηλαδ1ί πολύ μαλακή ανάρη1ση που κάνει πάλι την θέση οδήγησης όχι και τόσο ευχάριστη. Είναι γνωστό ότι όλες οι εταιρίες δοκιμάζουν τα μοντέλα των μοτοσυκλετών με ίδιο βάρος αναβάτη κάθε φορά και αυτό είναι στα 68 κιλά, και βάση αυηίς της δοκιμ1ίς η ποιο κλασική επιλογ1ί είναι η 11 στον ρυθμιστή απορρόφησης κραδασμών, χωρίς να υπολογίζεται ο δεύτερος αναβάτης και τα διάφορα αξεσουάρ που μπορεί να έχει η μοτοσυκλέτα επιπλέον. Μια από της λίγες εταιρίες που δοκιμάζει της μοτοσυκλέτες της με διαφορετικό βάρος του μέσου αναβάτη είναι η γερμανική BMW η οποία κάνει τη δοκιμή αυτή με 78 κιλά τον αναβάτη. Ελατήριο που ρυθμίζει την δύναμη (spring force adjustment) Το ελατήριο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα σύστημα ανάρτησης. Η διάταξή του έχει την παρακάτω μορφή (Εικόνα 26). 34

35 r- 1 Εικόνα 26: Τμήματα που απαρτίζεται η ανάρτηση 1. Μήκος ελατηρίου ( Spring length ) 2. Παξιμάδι ασφαλείας ( Lock ηιιt ) 3. Παξιμάδι ρύθμισης ( Adjιιstίng Νιιt) 4. Ελατ~Ίριο (Spι ing) Για να ρυθμιστεί το ελατήριο της μιας ανάρτησης τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί από το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας, το πως γίνεται αυτό θα το περιγράψω στην συνέχεια. Αφαιρείται το παξιμάδι ασφαλείας και το παξιμάδι ρύθμισης. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μετρηθεί το ελεύθερο μήκος του ελατηρίου έτσι ώστε αυτό να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες μας βάση της οδηγικής συμπεριφοράς. Η ρύθμιση που δίνουν οι περισσότεροι κατασκευαστές (αυτό βέβαια παίζει ανάλογα με την σκληρότητα του ελατηρίου) είναι να σφίξει κάποιος το ελατήριο l Omm κάτω από το ελεύθερο μ~ίκος του. Το χρήσιμο εύρος μιας ανάρτησης είναι από όλο το ελεύθερο μ~ίκος μιας ανάρτησης μείον Ο ιnm έως 25 mm. Αυτό σημαίνει ότι το ελατήριο πρέπει να έχει την κατάλληλη σκληρότητα αλλά και να είναι από το κατάλληλο υλικό ώστε να αντέχει αυτές τις διακυμάνσεις γίνονται συνεχόμενα. 35

36 Μοχλικό σύστημα ανάρτησης Στην ουσία το μοχλικό σύστημα ανάρτησης είναι ένα πολύ απλό σύστημα. Αποτελείται από τρ ε ις (3) μεταλλικούς συνδέσμους υλικού με μεγάλη αντοχή έτσι ώστε να αντέχε ι τις καταπονήσε ις, οι οποίοι σχηματίζουν μια άρθρωση οι δύο (2) σε μία φορά και το άλλο που θα ε ίναι και ποιο χοντρό στην άλλη. ο ποιο χοντρός μεταλλικός σύνδεσμος η οποίος είναι και μόνος του ενώνεται στο πλαίσιο της μοτοσυκλέτας ενώ οι άλλοι δύο (2) ενώνονται στο ψαλίδι της μοτοσυκλέτας, σχηματίζοντας οπτικά ένα μικρό ελληνικό ν. Το αμορτισέρ ενώνεται ανάμεσα στο ψαλίδι και στην άρθρωση που σχηματίζουν οι σύνδεσμοι, όπως φαίνεται στην Εικόνα 27. Εικόνα 27: Μοχλικό σύστημα ανάρτησης Α. Μπουλόνι στερέωσης στο χαμηλό σημείο του αμορτισέρ. Β. Κάτω μπουλόνι σύνδεσης δεσμού. c. Άξονας σύνδεσης βραχίονα με το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας. 36

37 Έτσι λοιπόν συνδέεται η ανάρτηση με το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας. Ένας βραχίονας ενώνεται με τον κορμό της μηχανής και από την άλλη ενώνεται τε το ψαλίδι. Στην μέση αυτού του βραχίονα ενώνεται το αμορτισέρ. Στην επόμενη Εικόνα 28 παρουσιάζεται λίγο καλύτερα όλη την σύνδ ε ση της άρθρωσης και τα εξαρτήματα που αποτελείται. Εικόνα 28: Μοχλικό σύστημα ανάρτησης. Υπόλοιπα εξαρτ~1ματα Α. Μπουλόνια στερέωσης άρθρωσης Β. Μεταλλικοί σύνδεσμοι της άρθρωσης Με αυτόν τον τρόπο ενώνεται η πίσω ανάρτηση με το ψαλίδι της μοτοσυκλέτας στο σύστημα που εξετάζεται. Στο πάνω μέρος η ανάρτηση ενώνεται στο πλαίσιο της μοτοσυκλέτας με ένα μπουλόνι όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. 37

38 Εικόνα 29: Α Μπουλόνι στερέωσης αμορτισέρ στο υψηλότερο σημείο Έτσι με αυτόν τρόπο συναρμολογείται η ανάρτηση στη μοτοσυκλέτα. Εάν κάποιος θέλει να αφαιρέσει το αμορτισέρ, θα πρέπει να αφαιρέσει ένα μπουλόνι στο πάνω μέρος και άλλα τρία (3) στο κάτω μέρος και να "λύσει" δηλαδή την άρθρωση. Στην συνέχεια ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφηκε ποιο πάνω για να συναρμολογηθεί η ανάρτηση και να ρυθμιστεί το ελαηίριο της. Όλα αυτά μπορεί να είναι τέσσερα (4) μόνο μπουλόνια, αλλά υπαρχή ένας βαθμός δυσκολίας για τον λόγο ότι τα μπουλόνια αυτά βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες και επειδή τα τέσσερα μπουλόνια βρίσκονται στο κάτω μέρος της μηχανής και μαζεύουν λάσπες και ότι άλλο μπορεί να βρεθεί στο δρόμο αλλά και έξω από αυτόν. Ακόμα είναι δύσκολο γιατί στο σημείο που βρίσκονται τα κάτω μπουλόνια έχει πολλά εξαρτήματα όπως αλυσίδα, σωληνάκια για υγρά φρένων, προστατευτικό αλυσίδας, πατάκια για τον συνοδηγό. Για αυτό τον λόγο στη συνέχεια παρατίθεται η Εικόνα 30 οπότε να παρουσιαστεί καλύτερα το πίσω μέρος μια μοτοσυκλέτας. 38

39 Εικόνα 30: Υπόλοιπα εξαρτήματα μοτοσυκλέτας Α. Θήκη αλυσίδας. Β. Μπουλόνια στ ε ρ έωσης θήκης αλυσίδας C. Καπάκι καμπάνας. D. Άξονας σύνδεσης ψαλιδιού. Ε. Βίδα στερέωσης σωλήνα υγρού φρ ένων. 39

40 Σχεδίαση σε σύστημα CAD Σχεδίαση μοχλικού συστήματος, ' 11 ι &NCJ11htf!Mψf Nfla ~ ( }MOthl l \Ocfι1ιlH Otf 1 \l/\.di'+ Ι ι t, ~ (o) ITIO(l\1 2 ttl tl 11At lkf ιulι.d~ι : ~ Η Ρ ιι Ι, < δ Φtl ulι «D tι ι...ιι>.d1ιρl ι y\1 ι ~ [o) Pw7 ~7 (n t"l ιi.ll < D rf ιul'l.011plηst ""'" HD Ι ~ ltι lf ι.i ftr.q<.h,1: 1, ιn.cu.lι I ) ) 0Ccm<tfll od l ll\0ch l,moιhlcl>) i) Ca..ςffllnd{moth l,, 1 0<! 1 < 1 1 ~ io.uιnιtj ( ~ι:lι l >,lflo( lι < l >I C)CCfl(ιntrd \ C'<lι< l >, P ι ι\.iι l J ~ -tj 0.M ιf1ce4{pw l <l>,mo<lι l J ()Cllfl(.tmιttl1{moch l >,Ptf\7 1') Ηο.~ ι7\-h Ι.,Ρ ι ιτ 7 1 ) C)Conιtn1ιklJ \ IM(hl, l, P..iJ S') C)Ctm 1 111ικ..."8 ( llt11j ' S>.aιιieιtιιto l~ J Η Dlι 1 111<ι.IO! moch2 t. -rtιu ι c l ) Ο (Μιι-16 \ ι~ιltο~ Ι ΙΜΙ Ι, ι ιuιιι ι Qcon,al&n(2J { ι lf\ol\ιιιι l, ι Uonιi J ι< ( φ ιηι~dtnι! ι-ςhl l >,w.ottl! c l ) QCOΛCιl'llnc.21ι-lllH,-hl < 1..) ι(,,cm>ιklffiιj(rnoιhl l."' ' hl J ) ο (CM f ι1 1 n<lsl(ιnotl\l l, m O( h \ < 2 } 0C«>c.tn l nc)o (-hj.ιl, Pι rl7c6 > ) t- ~ O.ιι 1 11c ιll (flttt7 6'.MO(l\1<l J.L Ot thnlr>t3 1!-lι1 2, ll..,,jc7 1 QιC«>ctnιndl f,,_111 1, P ιnj c f > j Ho.~ ι.llfι'flt1 < 7>, n 1 oc 1 ι.t c 2 1 l IMdfιDιflMd f ιμ... Α!.,_.. w.igs 1f J Εικόνα 31: Απεικόνιση συναρμολογημένης διάταξης μοχλικού συστήματος Η συναρμολόγηση έχει επιτευχθεί με την εισαγωγή όλων των εξαρτημάτων στο «Assen1bly». Ακολούθως χρησιμοποιούνται οι εντολές που κάνουν Mate (ταίριασμα): Distance: τοποθετεί το εξάρτημα σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση σε σχέση με κάποιο άλλο εξάρτημα Concentric: τοποθετεί το εξάρτημα ομοκεντρικά με κάποιο άλλο Coincident: τοποθετεί το εξάρτημα να συμπίπτει με κάποιο άλλο εξάρτημα Angle: τοποθετεί το εξάρτημα σε συγκεκριμένη γωνία σε σχέση με κάποιο άλλο εξάρτημα 40

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο ελληνικό ποδήλατο Downhill(Liolios 222DH) Συντάχθηκε απο τον/την Παρασκευή, 30 Ιούνιος :12. Γιώργος Λιόλιος

Το πρώτο ελληνικό ποδήλατο Downhill(Liolios 222DH) Συντάχθηκε απο τον/την Παρασκευή, 30 Ιούνιος :12. Γιώργος Λιόλιος Γιώργος Λιόλιος Ως ηθικός αυτουργός της ιστορίας που θα διαβάσετε, οφείλω να δηλώσω πως το αμαρτωλό παρελθόν μου περιλαμβάνει μερικά χρόνια σαν οδηγός motocross και περισσότερα σαν μηχανικός μοτοσικλετών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ. Στοιχείο Πολιτισμού Μέσο Μεταφοράς Μέσο Διασκέδασης Φονικό Όπλο

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ. Στοιχείο Πολιτισμού Μέσο Μεταφοράς Μέσο Διασκέδασης Φονικό Όπλο 1 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Στοιχείο Πολιτισμού Μέσο Μεταφοράς Μέσο Διασκέδασης Φονικό Όπλο Ιθάκη Σχ. Έτος 2013-2014 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM!

ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM! ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΤΟ MAXIMUM! Με τη δυναμική σχεδίαση, το ελαφρύ πλαίσιο και το καθαρόαιμο DNA του Yamaha X-MAX, αυτό το σκούτερ γενικής χρήσης και υψηλής απόδοσης έχει κατασκευαστεί για μια συναρπαστική

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τομέας : Μηχανολογικός Ειδικότητα : Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων

1 Ο ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τομέας : Μηχανολογικός Ειδικότητα : Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων 1 Ο ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τομέας : Μηχανολογικός Ειδικότητα : Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ Τίτλος εργασίας : Κατασκευή μονοθέσιου αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

TXT TX 2 T2 0 012 12

TXT TX 2 T2 0 012 12 TXT2012 TXT2012 TXT2012 Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Διαδρομή Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Σκελετός Ψαλίδι Πιρούνι Αμορτισέρ Διαδρομή ανάρτησης Ζάντα GAS GAS TXT 250 2-χρονος μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

NEW FLY 125 3V / 50 4T4V

NEW FLY 125 3V / 50 4T4V NEW FLY 125 3V / 50 4T4V Η πόλη είναι το φυσικό του περιβάλλον. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετατρέπει σε απόλαυση κάθε μετακίνησή σας. Συμπαγείς διαστάσεις και τροχοί 12 το καθιστούν εξαιρετικά ευέλικτο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ

DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ DESIGN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΠΟΡ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΟΥ DESIGN. Από τους πρωτοπόρους των αρχών του 20ού αιώνα, η ιστορία της Gilera είναι συνώνυμο της Ιταλικής επιτυχίας που εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ LX Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Με την εμφάνιση των 3-βάλβιδων κινητήρων 125 και 150 κυβικών, που προσφέρουν απαράμιλλη ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου, η Vespa LX και η Vespa

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Racer Special Stone Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Αρχικά ήταν το μέλλον Κομψή, Ιταλίδα, δικύλινδρη, με μια μοναδική ιστορία. Το πάθος, η συγκίνηση και η περιπέτεια χρόνο με το χρόνο δυναμώνουν... Η αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Το καλύτερο SYM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AUTOMAG ΜΟΤΟ ΔΟΚΙΜΕΣ 073 SYM Citycom 300 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Τις

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι

Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER SCOOTER Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικό σύστημα φρένων

Υδραυλικό σύστημα φρένων Rightfrontleftrear Leftfrontrightrear Υδραυλικό σύστημα φρένων Πρωτεύον Σύστημα Μπροστά άξονας Πίσω άξονας Δευτερεύον Σύστημα Μπροστά/πίσω διαιρούμενο σύστημα πέδησης Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης!

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! XCITING 400i ABS Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! Θέλεις να κινηθείς γρήγορα αλλά και με άνεση. Να έχεις στην διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Yamaha YZF-R1M. Γίνετε ένα με μια R1

Yamaha YZF-R1M. Γίνετε ένα με μια R1 Yamaha. Γίνετε ένα με μια R1 Η αγωνιστική μοτοσυκλέτα είναι μια ειδική έκδοση της R1 και διαθέτει ακόμα πιο υψηλές εργοστασιακές προδιαγραφές, ώστε να μπορεί κάθε οδηγός αγώνων και κάθε αναβάτης που τρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ VESPA ΜΕ ΤΗ ΣΠΟΡ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, Η VESPA SPRINT ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

RR ENDURO 2T 250/300 MY2014

RR ENDURO 2T 250/300 MY2014 Δελτίο_Τύπου_2013_18 10/7/2013 Τα νέα Beta RR 2T του 2014 Betamotor S.p.A. authorised importer 29 Ν. Dimitrakopoulou street, ATHENS 11742,, Tel: +30 210 9211877-9225930 http://www.betamotor.gr, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony

Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes. Lime Green / Metallic Spark Black. Metallic Spark Black / Flat Ebony Ninja ZX-10R / 2013 Κυριαρχια στα Superbikes Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μία μοτοσυκλέτα, το ΖΧ10R. Στην πίστα ή στο δρόμο, πιέστε την εξελιγμένη από το WSBK μοτοσυκλέτα με το Κ-ΤRC traction control

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο.

Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο. Λιπαντικά Απόλυτων Επιδόσεων! Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο. Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία της στη σχεδίαση και κατασκευή κινητήρων & συστημάτων μετάδοσης υψηλών επιδόσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death.

INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH INTRODUCTION / ΕΙΣΑΓΩΓΗ Warning: Shock and pre-load adjustment unit are pressurized! Improper use can lead to serious injuries, including death. Συγχαρητήρια για την αγορά των WP αναρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Στουτγάρδη. Στη δεκαετία του '80 η Porsche ανέπτυξε μια παγκόσμια τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY

Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY NTUA - MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-01/2004 BICYCLE ΤΜ 250/300 1997-1998: AN INTEGRATED APPROACH FOR MAINTENANCE AND RELIABILITY Th. Costopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι σήμερα οι τροχοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

15. : (4) (10) 16. 225/45 R17 91 W 17.

15. : (4)  (10) 16. 225/45 R17 91 W 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Θέµα: ΕΙ ΙΚΟ (Τεχνολογία Αυτοκινήτων)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις των προϊόντων μας θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Γεωργικός Ελκυστήρας Μέρη του κινητήρα Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 2 ο ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Ηλεκτρικά ποδήλατα που κατασκευάζονται στην Ισπανία με την τελευταία τεχνολογία. www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Αντιπρόσωποι για την Ελλάδα: ΛΑΜΔΑ ΑΕ Α. Μεταξά 2 & Καλυφτάκη, Κ. Κηφισιά Τηλ: 210 620

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών

Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών Ανάλυση των καταπονήσεων των ποδηλατικών σκελετών του [1] Ας μιλήσουμε για...σωλήνες!!! Σήμερα θα ακουμπήσουμε μαζί ένα θέμα που πολλοί το θεωρούν ταμπού. Ένα θέμα που...υποτίθεται πως αφορά τους...γνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Seat 1500 (1963) Written by cordova

Seat 1500 (1963) Written by cordova Το 1965 η Seat παρουσίασε στην αγορά το Seat 1500 (δύο χρόνια πριν -1963- είχε παρουσιαστεί στην έκθεση αυτοκινήτου της Βαρκελώνης). Λόγω του μεγαλύτερου και ισχυρότερου κινητήρα, των χώρων που πρόσφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.0 Μέτρηση κυβισμού 1.1 Μετρήσεις 1.2 Σκελετός (πλαίσιο). 1.3 Πρόσθετα βάρη 1.4 Απόσταση από το έδαφος 1.5 Τιμόνι 1.6 Χειριστήρια 1.7

Διαβάστε περισσότερα

SETUP-Συμβουλές για το RBR

SETUP-Συμβουλές για το RBR SETUP-Συμβουλές για το RBR Το Διαφορικό Το διαφορικό έχει 3 λειτουργίες στο αυτοκίνητο: 1. Μεταφέρει τη δύναμη από τον κινητήρα στους τροχούς. 2. Επιτρέπει τους τροχούς σε κάθε άκρη των αξόνων να περιστρέφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης 04 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης - Σφαιρικός(-οί) Σύνδεσμος(-οι) 4.1 - Δαγκάνες Φρένων 4.2 - Σωληνώσεις Φρένων, Ελαστικοί Σωλήνες & Συνδέσεις 4.3 - Τακάκια

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Η ταχύτητα του σκότους

Η ταχύτητα του σκότους Η ταχύτητα του σκότους Μια νέα σκοτεινή έκρηξη καταφτάνει - και μόλις νιώσετε τις απόλυτες επιδόσεις της, θα καταλάβετε αμέσως ότι έχετε μπει πραγματικά στη σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας. Αυτή η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ισχύουν για όλες τις κατηγορίες, όπου αναφέρεται αθλητής εννοείται και αθλήτρια) 1.0 Μέτρηση κυβισμού Η μέτρηση

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ισχύουν για όλες τις κατηγορίες, όπου αναφέρεται αθλητής εννοείται και αθλήτρια) 1.0 Μέτρηση κυβισμού Η μέτρηση ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ DRAGSTER 2014 1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.0 Μέτρηση κυβισμού 1.1 Μετρήσεις 1.2 Σκελετός (πλαίσιο). 1.3 Πρόσθετα βάρη 1.4 Απόσταση από το έδαφος 1.5 Τιμόνι 1.6 Χειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρυθμιστές Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Regulator) Ειδικά εξελιγμένος ρυθμιστής για Turbo & Ατμοσφαιρικούς κινητήρες.

2. Ρυθμιστές Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Regulator) Ειδικά εξελιγμένος ρυθμιστής για Turbo & Ατμοσφαιρικούς κινητήρες. 1. Δοχεία Παροχής Καυσίμου (Fuel Surge Tanks) Τα κορυφαία Δοχεία καυσίμου της Nuke Performance, συνδυάζουν την εξαιρετική ποιότητα και την αξιοπιστία, με τη σωστή σχεδίαση & εμφάνιση. Πίσω από την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

TMAX SX. Ξαναγράφει τους κανόνες του MAX

TMAX SX. Ξαναγράφει τους κανόνες του MAX . Ξαναγράφει τους κανόνες του MAX Εκτός από τη λίστα με τα κυριότερα στοιχεία του TMAX που υπάρχουν στη βασική έκδοση, το σπορ διαθέτει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά. Με το σύστημα D-MODE μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η Pirelli είναι μία μάρκα με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα για τις βασικές αξίες της, κυρίως τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

SUPER BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS

SUPER BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS BIKE SUPER SCOOTER SRV 850 SRV 850 ABS BIKE SUPER SCOOTER ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑσ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΤΟ ΣΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΟ SRV 850 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ SCOOTER ΓΙΑ ΣΕΝΑ. Δημιουργήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 2010 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ TRIAL ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Τrial εκτός δρόμου δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου, με άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

MP3 YOURBAN: ΚΟΜΨΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗ

MP3 YOURBAN: ΚΟΜΨΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗ MP3 YOURBAN LT MP3 YOURBAN MP3 YOURBAN: ΚΟΜΨΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Εγκύκλιος 13 / 2017 Εθνικά δελτία αναγνώρισης 1 η έκδοση: Ιανουάριος 2017 Αλλαγές σε σχέση με 2016 1 ΠΛΗΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Η έκδοση εθνικού δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder.

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Κορυφαία ισχύς για υψηλές απαιτήσεις. Το Arocs Loader και το Arocs Grounder. Για ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ακραία φορτία. Με το Arocs Loader και το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Πατερέλης ηµήτριος 855 Ζαγγανάς ηµήτριος 885 Επιβλέπων : Κουτελιέρης Φ. Αγρίνιο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστα ελαστικά = Ασφάλεια στο δρόμο

Αξιόπιστα ελαστικά = Ασφάλεια στο δρόμο Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η GOODYEAR Dunlop Ελαστικά Ελλάς, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» συμβουλεύουν τους οδηγούς για την ασφαλέστερη οδήγηση σε κακές καιρικές συνθήκες Αξιόπιστα ελαστικά

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΜΩΡΟΥ Xi - Meng ΚΩ.: ΚΟΥΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΧΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016-1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α. ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΧΤΩ (8) Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

etal Ξεχωρίζει παραμένοντας

etal Ξεχωρίζει παραμένοντας ΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ etal Ξεχωρίζει παραμένοντας γοητευτική, συνεχίζοντας να εμπνέει τα όνειρα των οπαδών της: αυτό είναι το μυστικό της Vespa. Η GTV «Vie della Moda», με το λαμπερό εξοπλισμό της, αποτελεί επιταγή

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 2.1α. Πτυσσόμενη και περιελισσόμενη μετρητική ταινία

Σχήμα 2.1α. Πτυσσόμενη και περιελισσόμενη μετρητική ταινία 2. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 2.1 Μετρητικές ταινίες Οι μετρητικές ταινίες, πτυσσόμενες (αρθρωτές) ή περιελισσόμενες σε θήκη, είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή άλλο ελαφρύ κράμα και έχουν χαραγμένες υποδιαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANDA NATURAL POWER. * Οι τιμές κατανάλωσης, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο φυσικού αερίου, υπολογίζονται σε Kg/100km

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANDA NATURAL POWER. * Οι τιμές κατανάλωσης, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο φυσικού αερίου, υπολογίζονται σε Kg/100km PANDA NATURAL POWER PANDA NATURAL POWER PANDA NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη, όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ >

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ > ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ Αναζήτηση σε αυτόν τον ιστότοπο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ > ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Οι διαφορετικές μάζες του οχήματος, αναρτημένες και μη αναρτημένες, συνδέονται μεταξύ τους με την ανάρτηση. Αυτές οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Greece) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό.

Theory Greek (Greece) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό. Q1-1 Δύο προβλήματα Μηχανικής (10 Μονάδες) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό. Μέρος A. Ο Κρυμμένος Δίσκος (3.5 Μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα