ΑΔΑ: ΒΙ6Μ4691ΩΓ-ΙΜΝ. Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 1/14)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ6Μ4691ΩΓ-ΙΜΝ. Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 1/14)»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 8/1/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 14PROC Αρ.Πρωτ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ99/ΠΥ/3/112 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση :Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες: Θ. Ξυλογιάννη Αρ.Τηλεφώνου : Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 1/14)» Σας πληροφορούμε ότι: Η Διεύθυνσή μας θα διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου Παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό τη σύνταξη των απαραίτητων τευχών προκήρυξης τύπου Συμφωνία-Πλαίσιο, καθώς και του αντίστοιχου σχεδίου Σύμβασης, για δύο διακριτές δράσεις, που αφορούν την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 23%. Αντικείμενο του έργου: Το έργο του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Τεχνικής & Στέγασης, στα ακόλουθα: 1. Στη σύνταξη Σχεδίου Προκήρυξης τύπου συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 49 του ν.3863/2010 και βάσει του ΠΔ.60/2007, που θα περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα έργα: Α. Αγορά υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση 15 ακινήτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την σύνταξη εργασίας-μελέτης για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την σύνταξη εργασίας-μελέτης που θα διερευνήσει την ωφελιμότητα της σύστασης μιας Εταιρίας Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Το παρόν έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κωδικό MIS ). 1

2 Β. Αγορά υπηρεσιών συμβούλου αξιοποίησης του επί της οδού Πανεπιστημίου 46 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Το παρόν έργο αφορά τη στοχευμένη αξιοποίηση του πλέον εμπορικού διατηρητέου κτιριακού του συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας). Τονίζεται ότι οι όροι της συμφωνίας-πλαίσιο θα καθορίζουν επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ανάθεση των ανωτέρω έργων Α & Β μέσω εκτελεστικών συμβάσεων. 2. Στη σύνταξη Σχεδίου Επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης, στο οποίο θα διατυπώνονται όλοι οι απαιτούμενοι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβατικών σχέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους οικονομικούς φορείς-αναδόχους με τους οποίους θα συμβληθεί το Ίδρυμα. Επιπλέον σημειώνεται ότι η σύνταξη της προκήρυξης της συμφωνίας-πλαίσιο που θα συντάξει ο Σύμβουλος θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις Νομικές Παραμέτρους που διέπουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Π.χ. συμμετοχή εταιριών που έχουν γραφεί στο μητρώο της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ κλπ. Ταυτόχρονα ο Σύμβουλος θα πρέπει να προετοιμάσει το σύνολο των σχεδίων εγγράφων που χρειάζονται προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία πλαίσιο. Δικαιούχοι Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1. Να παρουσιάσουν ομάδα έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πεδίο. Τρόπος Πληρωμής Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε δύο διακριτά στάδια. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αμειφθεί με το 50% της προσφερόμενης από αυτόν και κατακυρωθείσας συμβατικής αμοιβής αμέσως μετά την κατάθεση των παραδοτέων στη λήξη του συμβατικού χρόνου των 10 εβδομάδων. Το υπόλοιπο 50% της αμοιβής, ο Ανάδοχος θα το λάβει μετά την ενσωμάτωση από εκείνον των τυχόν αλλαγών που θα προτείνει η αρμόδια διαχειριστική αρχή του έργου (α), το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Και για τα δύο στάδια, είναι απαραίτητη η σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες, προσμετρούμενοι από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 23/04/14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει με την υποβολή της προσφοράς τους να προσκομίσουν Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 2

3 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Προχείρων Διαγωνισμών. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. 3

4 Ο ανάδοχος του εν λόγω διαγωνισμού θα καταθέσει στην Υπηρεσία Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν2362/95 σε συνδυασμό με το ΠΔ118/07. Μετά τα παραπάνω, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε στην Υπηρεσία μας ( Αγ. Κων/νου 16-3ος όροφος Γραφείο 5) έως την Τετάρτη και ώρα π.μ, έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για το αναφερόμενο έργο και σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και όρους της Υπηρεσίας. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης, στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), στη Διαύγεια και στον Ελληνικό Τύπο. Συν/να: Προδιαγραφές όροι (11φ) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακριβές Αντίγραφο Γ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ Θ.Ξυλογιάννη 4

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εισαγωγή Σύμφωνα με την πρόσφατη Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση (Ν.3863/2010) όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν να προχωρήσουν σε ενέργειες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους μέσω της ανάθεσης της διαχείρισης αυτής σε εξειδικευμένους φορείς. Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, μέρος της οποία αποτελείται από ακίνητα ιδιαίτερου επενδυτικού προφίλ, με δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης. Η διαχείριση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προς όφελος των εσόδων του Ιδρύματος. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων αξιοποίησης για ακίνητα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία και για τα οποία κάθε ημέρα καταγράφονται απώλειες εσόδων λόγω μη κατάλληλης αξιοποίησής τους, το Ίδρυμα έχει ήδη προωθήσει δράσεις που περιλαμβάνουν την παροχή μιας ολοκληρωμένης συμβουλευτικής και μελετητικής υπηρεσίας διαχείρισης ακινήτων, καθώς και την εκπόνηση σχετικής μελέτης αξιοποίησης επιλεγμένων ακινήτων του Ιδρύματος. Μάλιστα, μία εκ των δράσεων αυτών έχει ήδη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κωδικό MIS Ταυτόχρονα, βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το Ίδρυμα προωθεί και αυτόνομες δράσεις αξιοποίησης, για στοχευμένα ακίνητα ιδιαίτερης αξίας, όπως το διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Πανεπιστημίου 46 στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ.1 άρθρου 49 Ν.3863/2010, που αφορά τα έργα και τις υπηρεσίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), η ανάθεση έργων και υπηρεσιών αξιοποίησης ακινήτων Φ.Κ.Α. μπορεί να γίνει μόνο με συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια. Οι Φ.Κ.Α. οφείλουν, προκειμένου να διεκπεραιώνουν έργα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, να συνάπτουν κατάλληλες Συμφωνίες-Πλαίσια με τις εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστημα επιλογής της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, ακολουθώντας τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α`). Με δεδομένο, ότι η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί νεωτερισμό για τους Φ.Κ.Α., έχει δε περιορισμένη εφαρμογή στον ευρύτερο Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, αλλά και απαιτεί υψηλή εξειδίκευση προκειμένου να προετοιμαστούν τα απαραίτητα τεύχη και συμβάσεις για την πρόσληψη των Συμβούλων Ακίνητης Περιουσίας από το μητρώο της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα προβεί στην πρόσληψη ενός εξειδικευμένου συμβούλου. Ο σύμβουλος θα εργαστεί παράλληλα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικής & Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να φέρει σε πέρας την προετοιμασία ενός πολύ σημαντικού διαγωνισμού τύπου Συμφωνίας-Πλαίσιο για το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, που αφορά τα ακόλουθα έργα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας: α) το ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ σχετικά με την αξιοποίηση 15 Ακινήτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την σύνταξη εργασίας-μελέτης για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την σύνταξη 1

6 εργασίας-μελέτης που θα διερευνήσει την ωφελιμότητα της σύστασης μιας Εταιρίας Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. β) την αξιοποίηση του σημαντικότερου ίσως εμπορικού ακινήτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου 46. Σημειώνεται ότι και τα δύο προηγούμενα έργα αξιοποίησης έχουν πολύ αυστηρό χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, διότι αφενός το πρώτο έχει πολύ αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς, οι οποίοι έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και αφετέρου το δεύτερο δεσμεύεται από την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου, η οποία σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Τονίζεται ότι ο Εξωτερικός Συνεργάτης για την υλοποίηση του παρόντος έργου τα πρέπει να λάβει υπόψη και τις μέχρι σήμερα εργασίες (Προσχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχει συντάξει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το συγκεκριμένο έργο. Αντικείμενο Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Τεχνικής & Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα υποστηριχθούν στα ακόλουθα: 1. Σύνταξη Σχεδίου Προκήρυξης τύπου συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 49 του ν.3863/2010 και βάσει του ΠΔ.60/2007, που θα περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα έργα: A. Αγορά υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση 15 ακινήτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την σύνταξη εργασίας-μελέτης για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την σύνταξη εργασίαςμελέτης που θα διερευνήσει την ωφελιμότητα της σύστασης μιας Εταιρίας Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Το παρόν έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κωδικό MIS ). B. Αγορά υπηρεσιών συμβούλου αξιοποίησης του επί της οδού Πανεπιστημίου 46 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Το παρόν έργο αφορά τη στοχευμένη αξιοποίηση του πλέον εμπορικού διατηρητέου κτιριακού του συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας). Τονίζεται ότι οι όροι της συμφωνίας-πλαίσιο θα καθορίζουν επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ανάθεση των ανωτέρω έργων Α & Β μέσω εκτελεστικών συμβάσεων. 2. Σύνταξη Σχεδίου Επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης, στο οποίο θα διατυπώνονται όλοι οι απαιτούμενοι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβατικών σχέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τους οικονομικούς φορείς-αναδόχους με τους οποίους θα συμβληθεί το Ίδρυμα. Επιπλέον σημειώνεται ότι η σύνταξη της προκήρυξης της συμφωνίας-πλαίσιο που θα συντάξει ο Σύμβουλος θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις Νομικές Παραμέτρους που διέπουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Π.χ. συμμετοχή εταιριών που έχουν γραφεί στο μητρώο της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ κλπ. Ταυτόχρονα ο Σύμβουλος θα πρέπει να προετοιμάσει το σύνολο των σχεδίων εγγράφων που χρειάζονται προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία πλαίσιο. 2

7 Μεθοδολογία Ο Ανάδοχος-Σύμβουλος θα ενημερωθεί για τα ήδη προετοιμασμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχέδια προκηρύξεων και τις τεχνικές προδιαγραφές των δύο έργων. Στη συνέχεια θα βελτιώσει και θα τροποποιήσει (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των δύο έργων, της νομοθεσίας που διέπει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και βάσει των διαγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπονται από το ΠΔ60/2007) τα ήδη προετοιμασμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχέδια Προκηρύξεων, με σκοπό να τα ολοκληρώσει και να παραδώσει το τελικό Σχέδιο της Προκήρυξης της απαιτούμενης Συμφωνίας-Πλαίσιο. Ο Ανάδοχος-Σύμβουλος θα λάβει υπόψη του για την ολοκλήρωση του έργου του: Το τεχνικό δελτίο πράξης (ΤΔΠ) για το έργο Α που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Τις ήδη προετοιμασμένες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκηρύξεις και τεχνικές προδιαγραφές για τα δύο έργα Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Φ.Κ.Α. τόσο για την αξιοποίηση των ακινήτων τους όσο και για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που δύνανται να ακολουθούν Τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν. Παραδοτέα-Χρονοδιάγραμμα Τα τελικά παραδοτέα θα παραδοθούν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ολοκλήρωσή τους θα γίνει εντός συνολικού χρονικού διαστήματος 10 εβδομάδων (8+2), 8 εβδομάδων μέχρι και την παράδοση τους και επιπλέον 2 εβδομάδες για τον έλεγχο, τροποποίηση και την οριστικοποίηση τους. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Π1 Σύνταξη Σχεδίου Προκήρυξης Συμφωνίας-πλαισίου 8+2 εβδομάδες* Π2 Σύνταξη Σχεδίου Επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης 8+2 εβδομάδες* * Με δεδομένο ότι το έργο (α), όπως αυτό ορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, οφείλει να τύχει της οριστικής έγκρισης της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής αφού αποτελεί ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ , ο Ανάδοχος-Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος - ακόμη και μετά το πέρας των 10 εβδομάδων - να ενσωματώσει τυχόν σχόλια ή αλλαγές που θα προτείνει η διαχειριστική αρχή. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από κατάλληλη επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει την αρτιότητα και πληρότητα των παραδοτέων. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων των παραδοτέων από τους όρους της Σύμβασης, η επιτροπή διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο-Σύμβουλο το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσης του - τις παρατηρήσεις της επί των παραδοτέων. Ο Ανάδοχος-Σύμβουλος οφείλει να συμμορφωθεί με αυτές και να υποβάλει εκ νέου, κατάλληλα διορθωμένα και συμπληρωμένα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 3

8 Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει νομίμως τα παραδοτέα αν αυτά παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης του μη ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ παραδοτέου και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες νομικές διατάξεις περί έκπτωσης του Αναδόχου ή εάν διαπιστωθεί ότι στα παραδοτέα υπάρχουν επουσιώδεις παρεκκλίσεις, μπορεί να γίνει παραλαβή αυτών με έκπτωση επί της αμοιβής του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής αναγράφονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής καθώς και η πρόταση της για την έκπτωση. Ομάδα Έργου Η απαιτούμενη ομάδα έργου του Αναδόχου-Συμβούλου θα αποτελείται κατ ελάχιστον από: Ένα συντονιστή του έργου, ο οποίος θα διαθέτει 15ετή τουλάχιστον συνολική εμπειρία, με ελάχιστη εξειδικευμένη εμπειρία 10 ετών Ένα υπεύθυνο του έργου, ο οποίος θα διαθέτει 10ετή τουλάχιστον συνολική εμπειρία, με ελάχιστη εξειδικευμένη εμπειρία 10 ετών Ένα βοηθό του έργου, ο οποίος θα διαθέτει 5ετή τουλάχιστον συνολική εμπειρία Ένα Νομικό, ο οποίος θα είναι επαγγελματίας 10ετούς τουλάχιστον συνολικής εμπειρίας. Η σχετική εμπειρία θα πιστοποιείται από υπεύθυνη δήλωση εκάστου στελέχους της ομάδας έργου, βάσει της οποίας θα πιστοποιείται η συνολική και η εξειδικευμένη χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας του. Προς τούτο, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν το Παράρτημα Α. Σημείωση: Ως εξειδικευμένη εμπειρία νοείται εκείνη που έχει αποκτηθεί σε θέματα συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Δικαιούχοι Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1. Να παρουσιάσουν ομάδα έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό πεδίο. 4

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) Προθεσμίες Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. Με δεδομένο ότι το έργο (α), όπως αυτό ορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, οφείλει να τύχει της οριστικής έγκρισης της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής αφού αποτελεί ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ , ο Ανάδοχος-Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος - ακόμη και μετά το πέρας των 10 εβδομάδων - να ενσωματώσει τυχόν σχόλια ή αλλαγές που θα προτείνει η διαχειριστική αρχή. 2) Τρόπος Πληρωμής Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε δύο διακριτά στάδια. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αμειφθεί με το 50% της προσφερόμενης από αυτόν και κατακυρωθείσας συμβατικής αμοιβής αμέσως μετά την κατάθεση των παραδοτέων στη λήξη του συμβατικού χρόνου των 10 εβδομάδων. Το υπόλοιπο 50% της αμοιβής, ο Ανάδοχος θα το λάβει μετά την ενσωμάτωση από εκείνον των τυχόν αλλαγών που θα προτείνει η αρμόδια διαχειριστική αρχή του έργου (α), το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Και για τα δύο στάδια, είναι απαραίτητη η σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου. 5

10 Ονομασία Προσφέροντος:.. Διεύθυνση Επαγγελματικής Έδρας:.... Τηλέφωνο Επικοινωνίας:... Έργο: Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τη σύνταξη τεύχους Προκήρυξης, τύπου Συμφωνίας-Πλαίσιο, και Σχεδίου Σύμβασης που αφορούν δύο διακριτές δράσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σύνταξη Τευχών Προκήρυξης & Σύμβασης Κόστος ( ) Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου για: 1) Την αξιοποίηση 15 ακινήτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την σύνταξη εργασίας-μελέτης για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την σύνταξη εργασίαςμελέτης που θα διερευνήσει την ωφελιμότητα της σύστασης μιας Εταιρίας Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Το παρόν έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κωδικό MIS ).,. 2) Την αξιοποίηση του επί της οδού Πανεπιστημίου 46 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Φ.Π.Α. 23% Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 23%.,..,. Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 23% ολογράφως:.. Ημερομηνία Ο Προσφέρων./../2013 Υπογραφή & Σφραγίδα 6

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επώνυμα ή Επωνυμία Συντονιστής Υπεύθυνος Βοηθός Νομικός Εμπειρίας 15 ετών και Εμπειρία 10 ετών Εμπειρία 5 ετών Εμπειρία 10 ετών και άνω και άνω και άνω άνω Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Τυχόν Επιπλέον Τυχόν Επιπλέον Τυχόν Επιπλέον Τυχόν Επιπλέον Προσωπικό Προσωπικό Προσωπικό Προσωπικό Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ο νόμιμος εκπρόσωπος 7

12 Β.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ* (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) * Συμπληρώνεται από κάθε ένα ξεχωριστό μέλος της ομάδας έργου, από αυτούς που δηλώνονται στον παραπάνω Πίνακα Στελεχιακού Δυναμικού Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία Γέννησης (1) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ.: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ.: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρον. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (e- mail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα έτη της εμπειρίας που συμπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της εμπειρίας είναι ακριβή: Πίνακας εμπειρίας Έτη συνολικής εμπειρίας Έτη εξειδικευμένης εμπειρίας Ημερομηνία:... Ο/Η Δηλ... Υπογραφή (1) Αναγράφεται ολογράφως. (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 8

13 Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυμο : 2. Όνομα : 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 4. Υπηκοότητα : 5. Οικογενειακή Κατάσταση : 6. Εκπαίδευση : ΙΔΡΥΜΑ: Από Ημερομηνία) Έως Ημερομηνία Πτυχίο: ΙΔΡΥΜΑ: Από Ημερομηνία Έως Ημερομηνία Πτυχίο: 7. Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα): ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ Ελληνικά (μητρική γλώσσα) 9

14 8. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών 9. Επαγγελματικοί τίτλοι: 10. Παρούσα θέση: 11. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: 12. Κύρια προσόντα: (αναγράφονται τα κύρια προσόντα και οι ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία τους) 13. Επαγγελματική απασχόληση: Χρονική διάρκεια: Χώρα: Ονομασία Επιχείρησης Υπηρεσίας: Θέση στην Επιχείρηση Υπηρεσία: Αρμοδιότητες ευθύνες: Χρονική διάρκεια: Χώρα: Ονομασία Επιχείρησης Υπηρεσίας: Θέση στην Επιχείρηση Υπηρεσία: Αρμοδιότητες ευθύνες: Χρονική διάρκεια: Χώρα: Ονομασία Επιχείρησης Υπηρεσίας: Θέση στην Επιχείρηση Υπηρεσία: Αρμοδιότητες ευθύνες: 10

15 14. Εξειδίκευση σε σχέση με το αντικείμενο της Προκήρυξης: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Από (μήνας/έτος) Έως (μήνας/έτος) ΠΕΛΑΤΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τόπος Ημερομηνία Υπογραφή 11

Ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση : Ξενίας 24, Τ.Κ. 11528 Αθήνα Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr ΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών)

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 11/08/10 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΔΡΑΣΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με τίτλο:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με τίτλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: Α γ ο ρ ά Ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ο ύ Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ κ α ι Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ / Λ ο γ ι σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 30, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη Λογισμικού Στατιστικών Λειτουργίας Συμβατών Με Τον Χάρτη Υγείας του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507556 2014-12-29

14PROC002507556 2014-12-29 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.05.9 2:06:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜΤΓ465ΦΘ3-5ΘΝ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/33688/7936/4747/664

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/196853/116447/9873 Ηµ/νία: 15/07/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/196853/116447/9873 Ηµ/νία: 15/07/2015 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΑΔΑ: 769Σ465ΦΘ3-ΓΕΜ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 12:51:19 EEST Reason: Location: Athens Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα