4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 1 / κεφ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 2 / κεφ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διαχειριστική εξέλιξη του Προγράµµατος συνοπτικά - συνολικά µπορεί να εκφραστεί από τα εξής στοιχεία: α. την ηµεροµηνία της πρώτης πρόσκλησης της ΕΥ προς Τελικούς ικαιούχους για κάθε Μέτρο, που δείχνει το χρόνο επίσηµης έναρξης κάθε Μέτρου β. το µέσο χρόνο που µεσολάβησε για τα Έργα κάθε Μέτρου από την υποβολή µέχρι την έγκριση του Τ Ε, που δείχνει την ετοιµότητα των Τελικών ικαιούχων ή το επίπεδο ωριµότητας των Έργων προ της υποβολής του Τ Ε ή τις για άλλο λόγο ενδεχόµενες καθυστερήσεις γ. το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού που έχει ενεργοποιηθεί µέσω των προσκλήσεων από την ΕΥ προς τους Τελικούς ικαιούχους, σε δύο διακριτές χρονικές στιγµές ( και ), που δείχνει αφενός το υπόλοιπο της προσπάθειας που αποµένει για να γίνουν τα Μέτρα Έργα, αφετέρου την πρόοδο που συντελέστηκε δ. τον αριθµό των Έργων που είχαν ενταχθεί κατά Μέτρο, πάλι στις δύο διακριτές χρονικές στιγµές που δείχνει αφενός τον "όγκο" του Προγράµµατος στη συγκεκριµένη στιγµή αφετέρου την πρόοδο που συντελέστηκε ε. το ποσοστό του προϋπολογισµού που έχει δεσµευθεί νοµικά, πάλι σε δύο διακριτές χρονικές στιγµές, που ουσιαστικά δείχνει το υπόλοιπο του Προγράµµατος που δεν υλοποιείται ακόµη αλλά και την πρόοδο που συντελέστηκε στ. το ποσοστό απορρόφησης, σε τρεις διακριτές χρονικές στιγµές ( , και ), που δείχνει την ταχύτητα της συνολικής προόδου και δίνει ενδείξεις για τη µετέπειτα πορεία. Για να εξαχθούν ασφαλέστερα συµπεράσµατα, η ανάλυση εκτελέστηκε καταρχήν σε επίπεδο ράσης (βλ. Παράρτηµα) και στη συνέχεια σε επίπεδο Μέτρου, της οποίας τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα. Προς αποφυγήν παρερµηνειών, σηµειώνεται ότι Σε ό,τι αφορά τον χρόνο που µεσολάβησε από την υποβολή µέχρι την έγκριση του Τ Ε, όταν αυτός εµφανίζεται υπερβολικά µεγάλος, είναι ενδεχόµενο αυτό να προκύπτει από διάφορες αιτίες εκτός διαχειριστικής ευχέρειας, όπως να έχει τυχόν υποβληθεί Τ Ε για ράση που υπάγεται σε Μέτρο υπό Αναστολή ή να έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ηµεροµηνίες "κατ' οικονοµίαν", σε Έργα που ξεκίνησαν πριν την οριστικοποίηση των νέων διαδικασιών και δοµών. Προφανώς "πλασµατικές" αλλά ερµηνεύσιµες τιµές (βλ. κατά περίπτωση την ανάλυση κάθε Μέτρου στο Κεφάλαιο 2 της Έκθεσης) επισηµαίνονται στον Πίνακα µέσα σε παρένθεση. Σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση, ποσοστό άνω του 100% ανά δράση δεν συνιστά διαχειριστικό πρόβληµα αλλά εκφράζει την ταχύτερη υλοποίηση µιας ράσης ενός Μέτρου έναντι άλλης, για λόγους είτε διαφοροποιηµένης ετοιµότητάς τους είτε προτεραιοτήτων πολιτικής. Η σύνθεση σε επίπεδο Μέτρου δεν επηρεάστηκε από τις περιπτώσεις αυτές. Εξάλλου, η εσωτερική κατανοµή του προϋπολογισµού κάθε Μέτρου σε ράσεις δεν είναι επίσηµο στοιχείο του Προγράµµατος. Στην κατά ράση ανάλυση, όπου ο προϋπολογισµός των προσκλήσεων υπερβαίνει το 100%, για τις ανάγκες του Πίνακα ορίστηκε ανώτατη τιµή το 100%, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο τρόπος πρόσκλησης (π.χ. δεύτερη πρόσκληση µε προϋπολογισµό που ενσωµατώνει και το µη ενεργοποιηθέν υπόλοιπο της πρώτης ή πρόσκληση µε προϋπολογισµό ανώτερο του "αρχικού" της ράσης διότι αναµένεται χαµηλότερη ενεργοποίηση µιας άλλης ράσης, κ.ο.κ.) οδηγεί σε "πλασµατικές" τιµές που δεν είναι εύκολο να αποσαφηνιστούν.

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 3 / κεφ. 4 Πίνακας 4.1: ιαχειριστική εξέλιξη του Προγράµµατος 1 Μέτρο/ ράση % στο συνολικό Π/Υ Τελικός ικαιούχος Πρώτη π ρόσκλ ηση για Τ Ε Μέσος χρόνος από υποβολή σε έ γκρ ιση Τ Ε % ενεργοποίησης Ενταγµένα Έργα % Νοµικών εσµεύσεων % Απορρόφησης Μ 1.1 ΕΤΒΑ, ΓΓΒ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2,62% ΤΠΛ, ΓΓΒ ΕΛΟΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, Μ 1.2 0,69% ΕΣΥ, ΕΙΜ, ΓΓΒ, ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ Μ 1.3 0,25% ΓΓΑ, ΓΓΒ, ΝΑ, ΓΓΕ Μ 1.4 0,68% ΓΓΒ, ΕΟΜΜΕΧ 29/01/02 (338) 29/05/ ΑΠ. 1 4,24% (165) Μ ,77% ΓΓΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΠΕ, ΕΦ 08/03/02 59 Μ 2.2 5,61% ΥΠΟΙΟ, ΕΦ 18/05/01 27 Μ 2.3 6,34% ΥΠΟΙΟ Μ 2.4 8,48% ΓΓΒ Μ 2.5 4,37% ΓΓΒ, ΕΦ Μ 2.6 1,26% ΚΕΣΥΤ Μ 2.7 4,98% ΕΦ, ΓΓΒ Μ 2.8 1,83% ΕΟΜΜΕΧ Μ 2.9 2,30% ΓΓΒ, ΕΦ 8,35% 8,35% 2 3 0,89% 0,07% 0,39% 26,50% 58,65% 4 7 0,96% 0,96% 0,73% 0,75% 0,75% 27/07/01 (152) 81,36% 90,13% ,56% 45,31% 0,71% 6,37% 8,13% 29/05/ ,95% 99,82% 3 54,38% 7,09% 29,18% 36,02% ,53% 12,11% 0,16% 0,54% 1,98% 92,49% 92,49% ,15% 13,16% 0,39% 1,33% 75,80% 87,43% ,73% 44,54% 4,24% 6,80% 7,65% 18/05/ ,00% 100,00% ,51% 25,83% 9,18% 14,97% 19,24% 18/05/ ,00% 100,00% ,24% 87,74% 61,28% 65,92% 67,73% 18/02/ ,56% 86,17% ,98% 0,01% 0,01% 02/08/ ,71% 87,45% ,55% 49,03% 1,78% 3,08% 29/05/ ,31% 100,00% ,46% 3,56% 5,17% 15/01/ ,22% 55,81% Πηγές: «% στο συνολικό Π/Υ»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείο: TOMEIS_B1_15_9_03 ). «Τελικός ικαιούχος»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείο: TOMEIS_B1_15_9_03 ). «Πρώτη πρόσκληση για Τ Ε»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείo: PROSKLISEIS_METRWN_10_10_03 ). «Μέσος χρόνος από υποβολή σε έγκριση Τ Ε»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ ( ENTAGMENA_30_6, ENTAGMENA_30_9_03 και evalypobolientaxiops_lp2 ). «% ενεργοποίησης»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείo: TOMEIS_B1_1_1_03(b) ). «% ενεργοποίησης»: Από Πίνακα 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ. «Ενταγµένα Έργα»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ ( ENTAGMENA_30_6, ENTAGMENA_30_9_03 και evalypobolientaxiops_lp2. «Ενταγµένα Έργα»: Από Πίνακα 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ. «% νοµικών δεσµεύσεων»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείo: TOMEIS_B1_1_1_03(b) ). «% νοµικών δεσµεύσεων»: Από Πίνακα 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ. «% απορρόφησης»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείo: TOMEIS_B1_1_1_03(b) ). «% απορρόφησης »: Από Πίνακα 2.2.1α: Υλοποίηση ΕΠΑΝ: «% απορρόφησης»: Από Πίνακα 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 4 / κεφ. 4 Μέτρο/ ράση % στο συνολικό Π/Υ Τελικός ικαιούχος Πρώτη π ρόσκλ ηση για Τ Ε Μέσος χρόνος από υ π οβολή σε έ γκρ ιση Τ Ε % ενεργοποίησης Ενταγµένα Έργα % Νοµικών εσµεύσεων % Απορρόφησης Μ ,61% ΤΕΜΠΜΕ 18/04/ ,36% 1 100,00% 97,36% ΑΠ. 2 53,55% 53 81,40% 89,71% ,30% 34,41% 11,23% 13,33% 17,60% Μ 3.1 0,12% ΓΓΑ Μ 3.2 0,32% Μ 3.3 0,25% ΓΓΕΤ, ΕΡ. ΚΕΝΤΡΑ 09/10/01 (148) 64,20% 64,20% ,49% 67,49% 11,70% 25,53% 26,02% ΑΠ. 3 0,69% (148) 23,38% 23,38% ,81% 24,58% 4,27% 9,30% 9,48% Μ 4.1 1,06% ΓΓΕΤ Μ 4.2 1,65% ΓΓΕΤ 17/01/ ,95% 81,39% 1 2 4,15% 4,64% 0,77% 0,00% 4,07% 16/04/ ,27% 91,29% 3 Μ 4.3 2,40% ΓΓΕΤ 29/05/ ,55% 76,11% ,92% 30,81% 10,47% 10,14% 12,85% ΤΕΧΝ. ΜΟΥΣΕΙΑ, ΓΓΕΤ, Μ 4.4 0,52% 29/05/ ,94% 43,36% ,49% 21,73% 3,62% 4,68% 4,80% ΤΜΘ, ΕΚΘΕ, ΟΒΙ Μ 4.5 2,16% ΓΓΕΤ 13/09/ ,00% 97,83% 9 9 ΑΠ. 4 7,78% 89 75,41% 83,90% ,41% 11,57% 3,26% 3,14% 4,83% Μ 5.1 1,93% ΥΠΟΙΟ 18/05/ ,00% 100,00% 2 3 Μ 5.2 0,77% ΕΟΤ, ΤΑΠΑ, ΕΦ Μ 5.3 0,22% ΕΟΤ 4,90% 60,84% 1,36% 1,36% 1,36% 29/05/ ,46% 100,00% ,24% 14,86% 0,98% 1,08% 2,80% 22/11/ ,00% 100,00% 6 ΑΠ. 5 2,92% 66 92,49% 100,00% 3 Μ 6.1 8,19% ΕΠΑ Μ 6.2 2,70% ΕΠΑ Μ 6.3 4,97% ΕΗ, ΓΓΑ Μ 6.4 1,96% ΕΣΜΗΕ, ΕΗ, ΡΑΕ 02/10/02 22,5% 22,55% 09/10/02 4,80% 32,97% 19 5,15% 44,19% 1,16% 1,18% 1,64% 29/05/ ,67% 82,67% ,22% 16,16% 12,15% 12,12% 12,12% 29/05/ ,85% 99,85% ,74% 9,15% 3,47% 3,95% 4,43% ΑΠ. 6 17,82% 57 45,13% 49,40% ,24% 5,51% 3,77% 3,81% 3,87% Μ 7.1 4,86% ΓΓΑ, ΕΠΑ Μ 7.2 1,43% ΓΓΑ Μ 7.3 0,98% ΙΓΜΕ, ΓΓΑ 03/12/ ,12% 100,00% 1 1 0,46% 0,55% 0,37% 0,37% 0,37% 22/05/03 23,36% 1 26/11/ ,41% 87,88% ,52% 41,52% 0,49% 1,44% 2,98%

5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 5 / κεφ. 4 Μέτρο/ ράση % στο συνολικό Π/Υ Τελικός ικαιούχος Πρώτη π ρόσκλ ηση για Τ Ε Μέσος χρόνος από υ π οβολή σε έ γκρ ιση Τ Ε % ενεργοποίησης Ενταγµένα Έργα % Νοµικών εσµεύσεων % Απορρόφησης ΑΠ. 7 7,28% 93 75,38% 83,30% ,45% 5,96% 0,31% 0,44% 0,65% Μ 8.1 0,72% ΟΤΕΚ, ΓΓΤ, ΕΦ 29/05/ ,16% 52,69% ,63% 2,73% 0,79% 1,50% Μ 8.2 1,02% ΓΓΒ, ΕΦ, ΕΛΟΤ, ΓΓΕ, ΕΦΕΤ, ΕΟΜΜΕΧ, Ε ΕΤ 22/11/01 (143) 74,40% 91,01% ,16% 35,52% 3,35% 5,59% 6,22% Μ 8.3 2,02% ΓΓΕΤ 29/05/01 (162) 71,44% 93,71% 1 5 8,87% 1,40% 3,99% ΑΠ. 8 3,77% (127) 62,76% 85,09% 5 Μ 9.1 1,85% 29/05/ ,64% 62,37% Μ 9.2 0,11% 29/05/ ,02% 48,86% 32 8,39% 14,90% 0,91% 2,42% 4,12% ,68% 41,49% 5,91% 9,88% 13,13% ,12% 28,01% 2,34% 4,19% 5,57% ΑΠ. 9 1,96% 68 52,71% 61,62% ,47% 40,74% 5,71% 9,56% 12,71% ΕΠΑΝ 96 70,48% 78,45% ,67% 24,08% 7,18% 8,49% 11,14%

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 6 / κεφ. 4 Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα στοιχεία του Πίνακα είναι τα εξής: από τα 37 Μέτρα ενεργοποιήθηκαν µε πρώτη πρόσκληση το 2001, ή 48,5% του συνολικού προϋπολογισµού του Προγράµµατος, 11 Μέτρα ενεργοποιήθηκαν µε πρώτη πρόσκληση το 2001, ή 48,2% του συνολικού προϋπολογισµού του Προγράµµατος και 2 το 2003 µε 3%, ενώ αποµένουν 3 Μέτρα. Σε επίπεδο ράσης, ενεργοποιήθηκαν µε πρώτη πρόσκληση το από τις 131 του Προγράµµατος, το και το , ενώ αποµένουν χωρίς ενεργοποίηση 24 ράσεις. Ουσιαστικά, µόνο 9,4% του συνολικού προϋπολογισµού (κατά ράση) δεν έχει ενεργοποιηθεί δια προσκλήσεων. Το µεγαλύτερο µέρος υπαγόταν σε Αναστολή και το υπόλοιπο αφορά ράσεις που είτε προβλέπεται να "απενταχθούν" κατά την Αναθεώρηση είτε δεν έχουν ιδιαίτερα στρατηγική σηµασία είτε αφορούν συγκεκριµένα Έργα µε προβλήµατα ωρίµανσης. Στο επίπεδο της ενεργοποίησης δια των προσκλήσεων εποµένως, το Πρόγραµµα δεν έχει πρόβληµα. 2. Ο µέσος χρόνος που µεσολάβησε από την υποβολή στην έγκριση Τ Ε είναι 96 ηµέρες (παρεισφρύουν οι τιµές του Μέτρου 1.1 που ήταν σε Αναστολή, βλ. επισήµανση πιο πάνω). Με δεδοµένο το "βάρος" των διαχειριστικών διαδικασιών (βλ. παρακάτω, Κεφάλαιο 4.2), η επίδοση δεν είναι αρνητική (υπερβαίνει ελάχιστα το όριο των τριών µηνών), και για συγκεκριµένες περιπτώσεις αναλύεται παραπάνω (Κεφάλαιο 2) κατά αίτιο καθυστέρησης. Γενικά, είναι µάλλον εµφανές ότι παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε γενικώς ώστε οι Τελικοί ικαιούχοι να υποβάλουν Τ Ε µόνο όταν το έργο τους είναι ώριµο, σε ορισµένες περιπτώσεις δεν αποφεύχθηκε η υποβολή Τ Ε που απαιτούσαν και νέες εργασίες είτε εκ µέρους του Τ είτε εκ µέρους της ΕΥ, ενώ σε σηµειακές περιπτώσεις έπαιξε ρόλο κάποια καθυστέρηση στη φάση του "συντονισµού". 3. Ο βαθµός ενεργοποίησης είναι πλέον πολύ σηµαντικός (µεταξύ 80% και 90%) σε 22 Μέτρα, ενώ 6 Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί κατά λιγότερο από 50% και 3 δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόµη. Συνολικά στο Πρόγραµµα, η ενεργοποίηση δεν επιταχύνθηκε αξιοσηµείωτα από 1.1 έως , ενώ σε λίγα Μέτρα (3.3, 4.4 και 6.1) παραµένει στα χαµηλά επίπεδα της Οι εντάξεις Έργων επιταχύνθηκαν αξιοσηµείωτα στο τελευταίο ενιάµηνο: από 155 στις πέρασαν στα 364. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η εξέλιξη στα Μέτρα όπου κινητοποιούνται ΕΦ, αλλά και σε άλλα. Σε 5 Μέτρα δεν έχουν ενταχθεί Έργα, µε ουσιαστικά µόνο στα δύο Μέτρα 6.1 και Η συµβασιοποίηση των Έργων σε Υποέργα προχώρησε σηµαντικά το 2003 έναντι του 2002, αλλά παραµένει σε χαµηλά επίπεδα στο σύνολο του Προγράµµατος: 24%. 6 Μέτρα είχαν θεαµατική πρόοδο το 2003, 2 βρίσκονταν ήδη σε υψηλό επίπεδο, 10 σε κατάσταση σχετικής στασιµότητας (από τα οποία 4 σε επίπεδο χαµηλότερο του µέσου όρου του Προγράµµατος). Η υστέρηση στη συµβασιοποίηση είναι ιδιαίτερη (από 0% έως κάτω από το µέσο όρο του Προγράµµατος) σε 18 Μέτρα, µε συνολικό προϋπολογισµό στο 58,7% του Προγράµµατος. Τη µεγαλύτερη υστέρηση εµφανίζουν τα Μέτρα για τον τοµέα της Ενέργειας, πιθανότατα λόγω ανωριµότητας Έργων και µη επίλυσης νοµικών θεµάτων, αλλά και στον τοµέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, πιθανότατα λόγω προβληµάτων εξειδίκευσης ή λόγω "υπερφόρτωσης" των διαχειριστικών κυκλωµάτων από τον υπερβολικό αριθµό ράσεων ανά Μέτρο και Τελικό ικαιούχο. Χαµηλή όµως είναι η συµβασιοποίηση και στο Μέτρο 2.3 για τις ιδιωτικές επενδύσεις, άνευ εµφανούς αιτίας άλλης από την έλλειψη ζήτησης από τελικούς αποδέκτες ή την αδυναµία εθνικής προχρηµατοδότησης. Εάν η υστέρηση στη συµβασιοποίηση εκφράζει αδυναµία εξειδίκευσης των ράσεων σε Έργα ή/και ανωριµότητα ενταγµένων Έργων, τότε υπάρχει πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. 6. Η απορρόφηση εµφανίζει χαµηλό επίπεδο αλλά και χαµηλό ρυθµό: ο ρυθµός αύξησης της µεταξύ και είναι 18% περίπου, ενώ και στο πρώτο ενιάµηνο του 2003 είναι 13%, δηλαδή ίδιος περίπου σε ετήσια βάση. Το πρόβληµα του Προγράµµατος έγκειται κυρίως στο συνδυασµό των δύο προηγούµενων σηµείων. Είναι λογικό ο ρυθµός της απορρόφησης να έπεται αυτού της συµβασιοποίησης στις αρχές του Προγράµµατος. Σήµερα όµως για κάθε 10 µονάδες που κερδίζει σε συµβασιοποίηση, κερδίζει 6 σε απορρόφηση, και η σχέση αυτή πρέπει να αντιστραφεί πάρα πολύ γρήγορα. Το ερώτηµα είναι αν η αρχική καθυστέρηση είναι εφικτό να καλυφθεί κατά τη µετέπειτα πορεία.

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 7 / κεφ. 4 Εάν το πρόβληµα δεν επιλυθεί δια της Αναθεώρησης, θα υποθηκεύει την ταχύτητα της υλοποίησης του Προγράµµατος: θα πραγµατοποιηθεί κάποτε η συµβασιοποίηση αλλά προφανώς µε συνέπειες στη χρονική κατανοµή της απορρόφησης, π.χ. θα µπορέσει να τηρηθεί ο κανόνας του "ν+2" συνεχώς; Τα παραπάνω είναι ενδείξεις 2, αλλά σύµφωνα µε αυτές φαίνεται ότι είχαν συσσωρευτεί στα δύο πρώτα έτη του Προγράµµατος πολλά προβληµατικά σηµεία: αρχικός σχεδιασµός Μέτρων ή ράσεων µε πρόθεση να ενταχθούν εκεί συγκεκριµένα Έργα που ούτως ή άλλως αποτελούσαν (ή εκλαµβάνονταν ως) αναγκαία και ώριµα, χωρίς όµως τελικώς να είναι ώριµα ενώ και η αναγκαιότητά τους είναι σχετική (αν δεν υλοποιηθούν και αποδώσουν στον κατάλληλο χρονικό ορίζοντα), ιδίως στον τοµέα της Ενέργειας σε συνδυασµό µε το παραπάνω, απόδοση πολύ σηµαντικού µέρους των συνολικών πόρων σε " ράσεις - Έργα" µε εξαρχής τεχνικές ή νοµικές αβεβαιότητες και άρα αυξηµένο κίνδυνο υπερφόρτωση του Προγράµµατος µε υπερβολικό αριθµό ράσεων και άρα µε πολλαπλασιασµό των διαδικασιών, έστω και µόνο των τυπικών (κατά τις ιατάξεις Εφαρµογής) πολύ δε περισσότερο των ουσιαστικών που η ΕΥ υιοθέτησε για καλύτερο έλεγχο της κατάστασης (βλέπε π.χ. το αυξηµένο πλήθος προκαταρκτικών ελέγχων από την ειδική Μονάδα της ΕΥ ) µειωµένες, σε σχέση µε τις αυξηµένες ανάγκες, δυνατότητες και στελέχωση των Τελικών ικαιούχων, που αντανακλάται στον αυξηµένο χρόνο που προηγείται των προσκλήσεων (ώστε να δοθεί χρόνος στον Τ να ετοιµάσει το Έργο) αλλά και που µεσολαβεί συχνά µεταξύ πρόσκλησης και υποβολής Τ Ε (για να υποβληθεί Τ Ε χωρίς προβληµατικά σηµεία) και µεταξύ υποβολής και έγκρισης (για να διορθωθούν όσα σηµεία εξακολούθησαν να παραµένουν προβληµατικά) Τα προβληµατικά σηµεία εµφανώς σταδιακά ξεπερνώνται, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν "δύναµη αδρανείας" η οποία πρέπει να αποµειωθεί τάχιστα, διότι όσο και αν αναγνωρίζεται η συντελεσθείσα πρόοδος και όσο ασφαλώς αν προβλεφθεί ότι θα υπάρξει επιτάχυνση της υλοποίησης µετά την επιτευχθείσα σχεδόν ολοκλήρωση της ενεργοποίησης, η προβολή των ρυθµών αύξησης της συµβασιοποίησης και της απορρόφησης δεν εµπνέει αισιοδοξία. 2 Για λεπτοµερέστερη διαπραγµάτευση ή και αιτιολόγησή τους, βλ. κατά Μέτρο, Κεφάλαιο 2.1 της Έκθεσης.

8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 8 / κεφ ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Οι ενδείξεις προβληµατικών σηµείων και διαδροµών που εντοπίστηκαν προηγουµένως, διερευνήθηκαν µε βάση τα επίσηµα κείµενα και οδηγούς διαδικασιών, κυρίως δια των συνεντεύξεων µε τα στελέχη της ΕΥ και δευτερευόντως δια των συνεντεύξεων ή ερευνών πεδίου µε Τελικούς ικαιούχους και τελικούς αποδέκτες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών της Αξιολόγησης 3. Τα πορίσµατα παρουσιάζονται κατά τη δοµή των προδιαγραφών της Έκθεσης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ειδικότερα ενδιαφέρουν τα εξής σηµεία και διαδροµές: α. Ένταξη Έργων στο Πρόγραµµα: Το βασικό ζήτηµα είναι αυτό της διαδροµής µεταξύ Πρόσκλησης από την ΕΥ προς τους Τελικούς ικαιούχους, υποβολή Τ Ε από τους Τ στην ΕΥ, συντονισµού µε το ΥΠΟΙΟ και έγκρισης του Έργου. Μεγάλες τιµές στα επιµέρους χρονικά διαστήµατα, είναι χαρακτηριστικές διαφόρων δυσλειτουργιών που προφανώς υπήρξαν στην αρχική φάση του ΕΠΑΝ. Τα αρχικά αυτά διαστήµατα προοδευτικά µειώνονται, ως ένδειξη τόσο της βελτίωσης της λειτουργίας της ΕΥ και της συνολικής (όλων) εξοικείωσης µε τις διαδικασίες, όσο και της σταδιακής επίτευξης ωριµότητας από τα Έργα. Κατά την αρχική φάση, όταν «δοκιµάζονταν» στις νέες απαιτήσεις η συνεργασία ΕΥ και Τ, παρατηρήθηκαν προβλήµατα, στο στάδιο Πρόσκληση Υποβολή πρώτου T Ε, του τύπου: ο τελικός ικαιούχος «ενηµερώνει» την ΕΥ ότι είναι έτοιµος για υλοποίηση η ΕΥ προβαίνει σε Πρόσκληση ανακύπτει ότι ο Τ.. δεν είναι έτοιµος για να υποβάλλει Τ Ε, οπότε επέρχεται παράταση της προθεσµίας υποβολής προτάσεων κ.ο.κ. ή ανακύπτει ότι ο Τ.. δεν είναι έτοιµος να υποβάλλει παραδεκτό ή/και αποδεκτό Τ Ε 4, δηλαδή ελτίο Έργου που να πληροί τις minimum προϋποθέσεις για την επί της ουσίας εξέτασή του. Στην πρώτη περίπτωση αστοχίας, υπήρξαν και «άγονες» Προσκλήσεις, που επαναλήφθηκαν. Στη συνηθέστερη δεύτερη περίπτωση αστοχίας, που βαρύνει αποκλειστικά τον Τελικό ικαιούχο, η ΕΥ έπρεπε να επέµβει για να «διορθώσει» τα Τ Ε, να υποστηρίξει τον Τελικό ικαιούχο για την βελτίωση των υποβληθέντων στοιχείων κ.λπ. Το φαινόµενο αυτό φαίνεται ότι παρατηρήθηκε σε σηµαντικό βαθµό όπου Τ.. ήταν οι Γενικές Γραµµατείες του Υπουργείου, και εδώ προκύπτει ένα καταρχήν συµπέρασµα (γενικής ισχύος για όλο το ΚΠΣ) ότι η δηµιουργία και κατόπιν η στελέχωση των ΕΥ σε µεγάλο βαθµό οδήγησε σε αποδυνάµωση των υπηρεσιών εν δυνάµει Τελικών ικαιούχων µε αποτέλεσµα στο συνολικό κύκλωµα "σχεδιασµός Έργου έλεγχος /αξιολόγηση /έγκριση - υλοποίηση", να τονίζεται και εξ αυτού του λόγου η λειτουργία "έλεγχος / αξιολόγηση / έγκριση". Κατά κανόνα πλέον δεν δηµοσιοποιείται Πρόσκληση αν δεν έχουν προϋπάρξει επαρκείς εγγυήσεις προ-κινητοποίησης των υποψήφιων Τ. 3 4 Βλ. Προσάρτηµα στην Έκθεση Μεθοδολογίας Ενδιάµεσης Αξιολόγησης, κεφ. 4. Παραδεκτό Τ Ε: υποβολή του σε τυποποιηµένα έντυπα, πληρότητα εγγραφών, Φορέας πρότασης υλοποίησης Χρηµατοδότησης : εκ των εν δυνάµει επιλέξιµων. "Αποδεκτό" (ανεπίσηµα, επί της ουσίας) Τ Ε: συµβατότητα της προτεινόµενης Πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας των Κανονισµών, συµβατότητα µε το αντικείµενο, στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου που αναφέρεται η Πρόσκληση, συµβατότητα Τ µε τις Προβλέψεις του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, εξασφάλιση ότι η Πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται στην περίοδο εφαρµογής του ΕΠΑΝ (Μέτρου).

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 9 / κεφ. 4 Στο στάδιο "υποβολή παραδεκτού T Ε Ένταξη Έργου", οι όποιες καθυστερήσεις (όχι ιδιαίτερα σηµαντικές πλέον, γενικά κατά κανόνα τηρήθηκαν οι από τον Κανονισµό και το Ν. 2380/2000 τρεις µήνες, βλ. και παραπάνω Πίνακα 4.1), βαρύνουν τυπικά τουλάχιστον την ΕΥ αλλά ουσιαστικά, κατά την εκτίµηση του Συµβούλου Αξιολόγησης, το Σύστηµα ιοίκησης του ΚΠΣ όπως αυτό διατυπώθηκε στις ιατάξεις Εφαρµογής και νοµοθετήθηκε. Όπως αναλύεται και παρακάτω (κριτήρια, έλεγχοι, έγγραφα), είναι µάλλον προφανές ότι η λειτουργία αξιολόγησης - ένταξης είναι "βαριά". Είναι κατανοητή η σκοπιµότητα της µέριµνας που ελήφθη τόσο για να αποφευχθεί η επανάληψη των αστοχιών διαχείρισης στο Β' ΚΠΣ όσο και για να "πιεστούν" οι Τ ήδη από την εξειδίκευση των ράσεων να σχεδιάσουν και να προετοιµάσουν τα Έργα τους έτσι ώστε αυτά να υλοποιηθούν απρόσκοπτα, αλλά από την άλλη πλευρά: τίποτε (γενικώς στη ιαχείριση Προγραµµάτων, και όχι µόνο στο ελληνικό ΚΠΣ ή στο ΕΠΑΝ) δεν εγγυάται ότι ο τυπικά τέλειος σχεδιασµός των Έργων αντανακλάται σε τέλεια και απρόσκοπτη υλοποίηση υπάρχει ο κίνδυνος, ακριβώς λόγω του βάρους της διαδικασίας, αυτή να ατονήσει σιωπηρώς ή να εφαρµόζεται ελλειπτικά και τυπικά, όταν αποδειχθεί ότι είναι πρόξενος καθυστέρησης στην υλοποίηση ο αυστηρός αρχικός έλεγχος - αξιολόγηση δεν δρα εκπαιδευτικά στους Τ, στο βαθµό που υποβάλλει την εντύπωση ότι µετά από αυτό το στάδιο οι συνήθεις φορείς υλοποίησης συνεχίζουν να δρουν όπως ήξεραν ή όπως είναι εφοδιασµένοι για να δράσουν. Ειδικότερα κατά Μέτρο ζητήµατα αναλύθηκαν στο κεφ. 2 της Έκθεσης. β. Ποιότητα διαδικασιών και εγγράφων: Η ΕΥ έχει πιστοποιηθεί κατά ΙSO για τις διαδικασίες της και οι απαιτήσεις της πιστοποίησης εξασφαλίζουν την ποιοτική εκτέλεση όλων των διαδικασιών της. Το ζήτηµα είναι αν το όλο σύστηµα διαχείρισης µε τα ήδη πολλά τυπικά έγγραφα και εξαιρετικά "βαρύ", τείνει εκ του λόγου αυτού σε "γραφειοκρατικοποίηση". Συγκεκριµένα, κατά το σύστηµα ISO της ΕΥ, για 47 συνολικώς ειδικές λειτουργίες απαιτούνται ενέργειες που συνεπάγονται την τήρηση 125 τυπικών εγγράφων. Ο όγκος δεν είναι στην πραγµατικότητα τεράστιος αλλά και µόνη η συνειδητοποίηση και τακτική υπενθύµιση των αναγκαίων ενεργειών και εγγράφων αναπόφευκτα µπορεί να δηµιουργεί στον κάθε χειριστή την αίσθηση ενός περιβάλλοντος εξαιρετικά τυποποιηµένου 5. Κατά πάσα πιθανότητα, ο κίνδυνος εµφανίζεται (όχι βεβαίως µόνο στην περίπτωση του ΕΠΑΝ) και, όσο και αν τα στελέχη της ΕΥ του ΕΠΑΝ έχουν εξοικειωθεί µε τη διαδικασία και διαµορφώνουν προτάσεις βελτίωσης / απλοποίησης, δεν υπάρχει ένας µηχανισµός (π.χ. σε επίπεδο Α/ΚΠΣ) που να συλλέγει, επεξεργάζεται, προτείνει και παρακολουθεί την τύχη της υιοθέτησης των διαφόρων προτάσεων απλοποίησης έτσι ώστε αυτές να κατοχυρωθούν και τυπικά. Αντίστοιχες "αγκυλώσεις" µπορούν να εντοπιστούν φυσικά και στη λειτουργία της Παρακολούθησης των ενταγµένων Έργων. Ενδεικτικά είναι τα προβλήµατα στην τήρηση του ΟΠΣ (βλ. παρακάτω) αλλά και η επέκταση του προ-ενταξιακού και του on-going έλεγχου της νοµιµότητας και κανονικότητας των εντασσόµενων / ενταγµένων έργων από την ΕΥ σε συνολική έκταση και όχι µόνο στο δείγµα του 5%, ιδίως στις περιπτώσεις µετάβασης σε ανώτερη βαθµίδα ωριµότητας, π.χ. στα ηµόσια Έργα του Ν γ. Εκτίµηση για τα κριτήρια ένταξης Πράξεων: Κατά γενική άποψη, από την ΕΥ και τους Τ τα κριτήρια κρίνονται θετικά, αν και τονίζεται ότι αρχικά δυσκόλεψαν όλους και συνέβαλαν στην καθυστερηµένη έναρξη των Έργων. Εκτιµάται ότι βοήθησαν στο να αποκατασταθεί µια ισορροπία λειτουργιών µεταξύ της ΕΥ και των "µεγάλων" Τελικών ικαιούχων (Γενικές Γραµµατείες, ΕΗ, ΕΠΑ, κ.λπ.), αναγκάζοντας σε αποσαφήνιση ρόλων και αντικειµενικοποιώντας την ούτως ή άλλως απαραίτητη συνεργασία τους συνέβαλαν στην αποφυγή ένταξης «προβληµατικών» Έργων (µη επιλέξιµα, αόριστα ανώριµα 5 Γενικώς, η εµπειρία από την εφαρµογή τόσο τυποποιηµένων διαδικασιών, π.χ. σε µεγάλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γραφείου (desk services) έδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο κάθε υπάλληλος να αφιερώνει 1/2 τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πιστοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης.

10 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 10 / κεφ. 4 κ.λπ.) έστω και αν δεν εγγυώνται τελικώς την επιλογή των βέλτιστων Έργων. Οπωσδήποτε, τα κριτήρια καταλήγουν σε αποτέλεσµα του τύπου "αποδεκτό / απαράδεκτο" αλλά σε µια συνολική διαδικασία µε χαρακτήρα "first come - first chosen" και όχι τύπου "benchmarking". Μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης θα εφαρµοστεί για πρώτη φορά σε Επίπεδο Πρόσκλησης, στην περίπτωση της ράσης "Ενίσχυση της Υποδοµής Υφιστάµενων Εργαστηρίων οκιµών ιακριβώσεων του ηµόσιου Τοµέα", για την ένταξη του 1/3 εκ των Παραδεκτών Προτάσεων (Τ Ε) που έχουν υποβληθεί, µε βάση βαθµολόγηση της αποτελεσµατικότητας, της χρησιµότητας και της σκοπιµότητας των προτεινόµενων σχεδίων. Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων εφαρµόζεται στην τελική επιλογή των συγχρηµατοδοτούµενων Υποέργων (στα Μέτρα των ενισχύσεων), στους ιαγωνισµούς της Τεχνικής Βοήθειας κ.λπ. Γενικότερα ως προς τα Κριτήρια Ένταξης, πρέπει να σηµειωθεί (και αυτό δεν αφορά µόνο το ΕΠΑΝ), ότι υπήρξε ένας µάλλον βεβιασµένος ορισµός τους, γεγονός που οδηγεί στην εµφάνιση ορισµένων προβληµατικών σηµείων. Κυρίως, δεν είναι ευχερής, στο επίπεδο των Μέτρων και ακόµη περισσότερο στο επίπεδο των ράσεων, η διάκριση µεταξύ κριτηρίων "αποκλεισµού", κριτηρίων "αξιολόγησης", "εφαρµογής" και "ικανότητας υλοποίησης": Κριτήρια αποκλεισµού είναι εκείνα η µη εκπλήρωση ενός εκ των οποίων συνιστά λόγο άµεσης απόρριψης µιας Πράξης και εποµένως αποκλείει την αξιολόγηση της µε συνεκτίµηση των υπόλοιπων κριτηρίων, και τέτοια είναι όσα αφορούν σε συµβατότητα µε όρους επιλεξιµότητας Κανονισµών, τήρηση της Σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής ως προς το κριτήριο της ανεξαρτησίας των ΜΜ, επικάλυψη µε Πράξεις που έχουν χρηµατοδοτηθεί από προηγούµενα προγράµµατα ή προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν, λειτουργικότητα της Πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλη που υλοποιείται ή υλοποιήθηκε, επάρκεια, καταλληλότητα και ικανότητα του φορέα λειτουργίας του έργου, καθορισµός φορέα λειτουργίας / διαχείρισης, έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης, έγκριση από την Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1260, άρθρα 25,26, Κριτήρια αξιολόγησης είναι εκείνα των οποίων την εκπλήρωση από µία Πράξη είναι δυνατόν η ΕΥ να αξιολογήσει συγκριτικά ως προς άλλες Πράξεις, έτσι ώστε να επιλέξει τις βέλτιστες, και τέτοια είναι όσα αφορούν σε: συµβατότητα της πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες δράσεων του Μέτρου, συµβολή της πράξης σε έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους του Μέτρου, συµβολή της πράξης σε έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους του Άξονα, καταλληλότητα «µεγέθους» της πράξης σε σχέση µε την συµβολή της, οικονοµική βιωσιµότητα - κόστος / όφελος - τρόπος χρηµατοδότησης, συµβολή στην κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής που προβλέπεται στο Μέτρο - βαθµός κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων, αναµενόµενοι άµεσα και έµµεσα ωφελούµενοι από την πράξη, αναγκαιότητα σε σχέση µε σπουδαιότητα και υποστήριξη ανταγωνιστικότητας κλάδου, βαθµός διευκόλυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας σε περιοχή και χώρα, συµβολή σε διατήρηση και βελτίωση επιπέδου ανταγωνιστικότητας, συµβολή σε ευρύτερες κοινωνικοοικονοµικές ωφέλειες (νέες θέσεις εργασίας, προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόµηση ενέργειας), διατηρησιµότητα οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποτελεσµάτων, συµβολή στην επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων του Μέτρου, προβλεπόµενες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της περιοχής, συµπληρωµατικότητα και συνέργια της Πράξης µε άλλες Πράξεις του Μέτρου ή άλλου Μέτρου, συµβολή στην αναβάθµιση της έρευνας και τεχνολογίας στη στρατηγική των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, συµβολή σε ανάπτυξη νέων τοµέων ΕΤΑ, δεσµών µε ερευνητικές οµάδες τρίτων, επίλυση επιστηµονικο-τεχνολογικών προβληµάτων, πληρότητα δεικτών οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης, ακρίβεια σε καθορισµό και χωροθέτηση φυσικού αντικειµένου ανά διακριτό τµήµα εργασιών, σε επίπεδο υποέργου Κριτήρια εφαρµογής είναι εκείνα τα οποία η ΕΥ πρέπει να θεωρήσει ως απαράβατους όρους που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση µιας Πράξης, και τέτοια είναι όσα αφορούν σε: εφαρµογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τον ανταγωνισµό, εφαρµογή εθνικών / κοινοτικών κανόνων για δηµόσιες συµβάσεις, τήρηση των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νοµοθεσίας (Περιβάλλον, ΑΠΕ), ενηµέρωση ωφελούµενων για δυνατότητες χρηµατοδότησης από την Πράξη (όχι το Μέτρο), συνέπεια µε την πολιτική για την ισότητα ανδρών και γυναικών, εφαρµογή κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δηµοσιότητας, εφαρµογή των προαπαιτούµενων από τη νοµοθεσία µελετών ή άλλων προϋποθέσεων (π.χ. αποφάσεις συλλογικών οργάνων κλπ), εφαρµογή διατάξεων αναπτυξιακών νόµων και λοιπών καθεστώτων ενίσχυσης Τέλος, κριτήρια ικανότητας υλοποίησης είναι εκείνα τα οποία οιαδήποτε Πράξη ή εκπληρώνει και άρα εντάσσεται στο Μέτρο ή της ορίζεται συγκεκριµένος χρόνος εντός των οποίων πρέπει να τα

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 11 / κεφ. 4 εκπληρώσει προκειµένου να ενταχθεί, και τέτοια κριτήρια είναι όσα αφορούν σε: πληρότητα πράξης, ωριµότητα πράξης (άρα και φορέα). Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι τα περισσότερα κριτήρια λειτουργούν ως "θύρες εισόδου" στο σύστηµα (ΝΑΙ / ΟΧΙ) και όχι ως κριτήρια επιλογής των βέλτιστων έργων. Στο βαθµό που δεν διακρίνονται αυτές οι κατηγορίες κριτηρίων, οι αρµόδιοι χειριστές της κάθε ΕΥ είναι εκ των πραγµάτων αναγκασµένοι είτε να λαµβάνουν αποφάσεις κατά την κρίση τους (διατρέχοντας τον κίνδυνο να κατηγορηθούν για αυθαίρετη ερµηνεία των κριτηρίων) είτε να προσφεύγουν σε διενέργεια εµπειρογνωµοσύνης (επιµηκύνοντας το χρόνο έγκρισης) ή και ελέγχου (µετατρέποντας έτσι µια διαχειριστική λειτουργία σε ελεγκτική). Εκτιµάται ως σκόπιµο να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν, από την Κ Α/ΚΠΣ σε συνεργασία µε τις ΕΥ και στα πλαίσια της απλοποίησης των διαχειριστικών λειτουργιών, αποσαφήνιση: των γενικών κριτηρίων αποκλεισµού (ΝΑΙ ΟΧΙ) των ειδικών, κατά Μέτρο, κριτηρίων αξιολόγησης των ειδικών, κατά ράση, κριτηρίων αξιολόγησης των ειδικών, κατά κατηγορία τελικού δικαιούχου, κριτηρίων αξιολόγησης των ειδικών, στις ράσεις ενισχύσεων, κριτηρίων αξιολόγησης για τον τελικό δικαιούχο και για τον τελικό αποδέκτη της ενίσχυσης των γενικών και των ειδικών κατά ράση κριτηρίων εφαρµογής των γενικών και ειδικών κριτηρίων ικανότητας υλοποίησης. Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι τα στελέχη της ΕΥ αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα βελτιώσεων - µετατροπών στα κριτήρια, και έχουν διατυπώσει συγκεκριµένες προτάσεις, π.χ.: αλλαγές στα πεδία που αφορούν την ποιότητα - πληρότητα των µελετών των µεγάλων τεχνικών έργων, που θεωρούνται ως εκ προοιµίου µη αξιολογήσιµα (π.χ. σε περιπτώσεις όπου κανονικά πρέπει να απαιτείται ακόµη και risk assessment) συνολικά απλοποίηση ανάλογα µε τα στάδια στην εξέλιξη ενός Έργου, έτσι ώστε να µην απαιτείται πλήρης επανέλεγχος σε όλες τις περιπτώσεις, π.χ. στο Τ Ε που υποβάλλεται αρχικώς, στην τροποποίηση που επιβάλλεται µετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση των ενισχύσεων, στην τροποποίηση µετά από ενδεχόµενες διορθώσεις λόγω απένταξης σχεδίων, στην επόµενη τροποποίηση που γίνεται αναγκαία λόγω αύξησης πόρων στη ράση και στο Έργο, κ.ο.κ. ειδικά στις ράσεις των ενισχύσεων, αντικατάσταση κριτηρίων από ερωτηµατολόγια. Ας σηµειωθεί ότι, κατά την αρχική διαδικασία σχεδιασµού ενός συστήµατος ένταξης Έργων στο Γ' ΚΠΣ, είχε έντονα διατυπωθεί η άποψη ότι τα Τ Ε θα έπρεπε να έχουν χαρακτήρα σύµβασης µεταξύ ιαχειριστικής Αρχής και τελικού ικαιούχου, στην οποία ο Τ θα αναλάµβανε τη δέσµευση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια των Κανονισµών και της ελληνικής νοµοθεσίας, και θα ήταν υπεύθυνος (µε συνυπευθυνότητα του φορέα χρηµατοδότησης, αν ήταν διαφορετικός από τον Τ ) για την τήρηση των δεσµεύσεων επί ποινή συγκεκριµένης ποινικής ρήτρας. Όσο "προωθηµένη" και αν ήταν η πρόταση, πιθανότατα θα απάλλασσε τη διαχείριση των προγραµµάτων από χρόνο και κόστος σε απασχόληση ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ειδικότερα ενδιαφέρουν τα εξής σηµεία και διαδροµές: α. Σχέσεις µεταξύ ΕΥ και Τελικών ικαιούχων: Υπήρξε αρχικώς δυσκολία στην ενεργοποίηση των Τ.. σε σχέση µε τους νέους όρους της υλοποίησης του ΚΠΣ, χωρίς να εντοπίζονται πλέον, παρά σε ειδικές περιπτώσεις, «σηµεία σύγκρουσης» (areas of possible conflict). Ειδικότερα κατά κατηγορία Τελικού ικαιούχου: 6 Βλ. ΜΟ Α.Ε.: Εµπειρογνωµοσύνη για ένα Σύστηµα Ένταξης Έργων στο Γ' ΚΠΣ (ανάδοχοι: 4 εταιρίες συµβούλων), Αθήνα 2000

12 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 12 / κεφ. 4 Σε σχέση µε τους «µεγάλους» Τ : Αναπόφευκτα ανέκυψε (λόγω αφενός της κυρίαρχα "ελεγκτικής" οπτικής των ιατάξεων Εφαρµογής και αφετέρου της παραδοσιακής στην Ελλάδα συγκέντρωσης και του σχεδιασµού και της εφαρµογής της πολιτικής στα Υπουργεία και στις µεγάλες ΕΚΟ), αρχικά τουλάχιστον, σύγχυση που θα µπορούσε να περιγραφεί στην αντίθεση µεταξύ των εξής δύο θέσεων: "εµείς σχεδιάζουµε την πολιτική, εµείς υλοποιούµε τα Έργα, αρκεστείτε στην αξιολόγηση των τυπικών και νοµικών προϋποθέσεων τους" "εµείς ευθυνόµαστε για την υλοποίηση του Προγράµµατος, ελέγχουµε τα Έργα για να αισθανόµαστε ασφαλείς για την υλοποίηση τους". Ευτυχώς, η δηµιουργία των ΕΥ ανέτρεψε τις προβληµατικές καταστάσεις του Β' ΚΠΣ, όπου το βάρος της διαχείρισης του Προγράµµατος είχε αναληφθεί από µία Γραµµατεία, τα µέλη της οποίας προέρχονταν από τις ιευθύνσεις του Υπουργείου που ήταν αρµόδιες για την υλοποίηση, και µάλιστα χωρίς να έχουν αποκλειστική ή 100% απασχόληση στο έργο ενώ παράλληλα διατηρούσαν την ιεραρχική θέση τους στη διοικητική δοµή του Υπουργείου, και όπου οι δοµές που αποφάσιζαν την ένταξη Έργων ήταν ιεραρχικά κατώτερες από τις δοµές οι οποίες βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και της διοικητικής διάρθρωσης ήταν αρµόδιες για την έγκρισή τους. Οπωσδήποτε όµως, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα όπου η ΕΥ δηµιουργήθηκε όχι υπό αλλά παράλληλα προς την πολιτική ιεραρχία, το πρόβληµα µπορεί να µεταφερθεί σε ανώτερο επίπεδο και να συντηρηθεί έως ότου η ίδια η πρακτική της εφαρµογής και ιδίως η εµφάνιση των υλικών αποτελεσµάτων από την υλοποίηση, επιτρέψουν την εξαφάνισή του 7. Ειδικώς στο ΕΠΑΝ, τα όποια προβλήµατα συνεργασίας εµφανιστούν δεν µπορούν να επιλυθούν όπως σε άλλα Ε.Π., δηλαδή δια της λήψης τελεσίδικης απόφασης από ένα Γενικό Γραµµατέα που είναι ταυτόχρονα πολιτικός προϊστάµενος και της ΕΥ και των υπηρεσιών υλοποίησης των ράσεων, λόγω της ύπαρξης 5 Γενικών Γραµµατειών που εµπλέκονται στο Πρόγραµµα. Σηµαντικό βήµα θα ήταν η ενεργοποίηση των Συµβούλων Τεχνικής Υποστήριξης κατά Γενική Γραµµατεία, αλλά καθυστέρησε πολύ η πρόσληψή τους, µε αποτέλεσµα οι Γενικές Γραµµατείες και να µη διαθέτουν ικανοποιητική τεχνική στήριξη και να µην εξοικειώνονται, ακριβώς δια της τριβής µε τους ΣΤΥ, µε τις τεχνικές απαιτήσεις της όλης διαδικασίας έτσι ώστε να αφοσιώνονται στην αρµοδιότητα τους για σχεδιασµό της πολιτικής που εκφράζεται στα προτεινόµενα Έργα τους. Ως προς τους θεωρούµενους "µικρούς" ή «άπειρους» Τ : Τα όποια προβλήµατα ανάγονται κυρίως στην έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών στους Τ. Παρά τις ειδικές ενέργειες ενηµέρωσης από πλευράς ΕΠΑΝ, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ταχύρυθµη ενηµέρωση στήριξη των υπευθύνων τους στα νέα τους καθήκοντα, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί κεντρικά από την Α/ΚΠΣ. Η ειδικότερη εικόνα που σχηµατίζουν οι ίδιοι για το σύστηµα διοίκησης αναλύεται παρακάτω στο κεφ Ως προς τους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης: Σε γενικές γραµµές έδειξαν προσαρµοστικότητα, βοηθούµενοι και από την εµπειρία της ήδη δύσκολης διαχείρισης που εκτελούσαν στο Β' ΚΠΣ. Υπάρχουν βεβαίως, κατά την εκτίµηση τουλάχιστον των στελεχών της ΕΥ, και φυσιολογικά, καλύτεροι και λιγότερο συνεπείς ΕΦ. Η σχετική εικόνα που σχηµατίζουν οι ίδιοι οι ΕΦ για το σύστηµα διοίκησης ποικίλλει 8 : οι περισσότεροι εµφανίζονται (και αποδεικνύονται) έτοιµοι να διαχειριστούν τα Έργα που ανέλαβαν, και ορισµένοι λίγοι εκφράζουν για το έργο τους µία αντίληψη περισσότερο "αναδόχου" παρά Τ. β. Σχέσεις µεταξύ ΕΥ / ΕΠΑΝ και Κεντρικής ιαχειριστικής Αρχής και Αρχής Πληρωµής ΚΠΣ: Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις δύσκολης συνεννόησης, υπό την έννοια της αργής ανταπόκρισης της 7 8 Εν τω µεταξύ, παρατηρούνται δυσλειτουργίες όπως π.χ. στελέχη της ΕΥ να µη λαµβάνουν εγκαίρως γνώση των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν την υλοποίηση ράσεων για την εξειδίκευση των οποίων συνεργάζονται κατά τα άλλα µε τα στελέχη των Γενικών Γραµµατειών. Ή, αντιστρόφως, στελέχη της ΕΥ να εκφράζουν άποψη περί της συµβατότητας ενός Έργου όπως περιγράφεται σε υποβληθέν Τ Ε ή σε πρόταση τροποποίησης του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, παρεµβαίνοντας κατ αυτόν τον τρόπο στη χάραξη πολιτικής. Με βάση τα πορίσµατα των ερευνών και συνεντεύξεων που έγιναν σε όλους.

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 13 / κεφ. 4 Κ Α/ΚΠΣ σε αιτήµατα στήριξης της ΕΥ /ΕΠΑΝ, συνήθως σε θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής των Κανονισµών κ.λπ.. Π.χ., σε αίτηµα της ΕΥ του έτους 2001 σχετικά µε την εξειδίκευση των όρων της παρακολούθησης και ελέγχου των υλοποιούµενων έργων, η Κ Α εξέδωσε Σχέδιο Εγκυκλίου τον Απρίλιο του Άλλο παράδειγµα, και εδώ ο Σύµβουλος Αξιολόγησης έχει ιδία άποψη, είναι αυτό του συντονισµού ενεργειών σε ό,τι αφορά τα Καθεστώτα Ενίσχυσης. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε διαφορά άποψης (που ουσιαστικά συνεπάγεται διαφορά πολιτικής) µεταξύ YΠΑΝ και ΥΠΟΙΟ για ένα καθεστώς ή όπου ανέκυψε πρόβληµα παρακολούθησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων ενισχύσεων de minimis ή όπου για ράσεις του ΕΠΑΝ και για οµόλογες και συνεργούσες ράσεις άλλων Ε.Π. υιοθετήθηκαν τελικά διαφορετικοί όροι και διαδικασίες ενίσχυσης, µε αξιοσηµείωτες συνέπειες στην υλοποίηση και των δύο Προγραµµάτων. Αντιθέτως, προκύπτει ως απρόσκοπτη η συνεργασία της ΕΥ µε την Ειδική Μονάδα Συντονισµού ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ειδικότερα και κυρίως ενδιαφέρουν τα προβλήµατα στην παρακολούθηση του ΕΠΑΝ µέσω του ΟΠΣ (Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος). Το σύστηµα διοίκησης του Προγράµµατος είχε σοβαρά προβλήµατα στην παρακολούθηση των Έργων µε Τριµηνιαία (κυρίως) ελτία Παρακολούθησης και καταχώρησή τους στο ΟΠΣ. Μέχρι τις αρχές Μαΐου 2003, η κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική και προκάλεσε και δυσκολίες στο έργο της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης. Το σηµερινό αποτέλεσµα που αξιολογείται στο Κεφάλαιο 5 "Το Αποθεµατικό Επίδοσης" της Έκθεσης, προέκυψε µε προσπάθεια του τελευταίου τριµήνου και µε βασικό κίνητρο την ανάγκη συµµόρφωσης προς το συγκεκριµένο κριτήριο ενόψει της Αναθεώρησης του ΚΠΣ. Για 73% των ενταγµένων µέχρι Έργων καταχωρήθηκαν τελικώς στο ΟΠΣ Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης (Τ Π) µε εξέλιξη του Φυσικού Αντικειµένου µέχρι το β τρίµηνο 2003, ενώ 8% καλύφθηκε ήδη και µε Τ Π γ' τριµήνου και 18,6% καλύπτεται µε Τ Π α' τριµήνου (α' και β' τρίµηνο καλύπτουν συνολικά 91,2%). Σε ό,τι αφορά τα Μηνιαία ελτία Παρακολούθησης (Μ Π), το σύνολο σχεδόν των ίδιων Έργων καταχωρούνται στο ΟΠΣ, παρακολουθούνται δηλαδή µε χρηµατοδοτικά στοιχεία. Κατά την προσπάθεια αυτή εµφανώς τέθηκαν προτεραιότητες: α. καταχώρηση της ένταξης Έργων (στοιχεία Τ Ε, Συνοπτικά Τ Ε) β. καταχώρηση των δαπανών των ενταγµένων έργων και των νοµικών δεσµεύσεων γ. καταχώρηση των Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Έργων. εν ενηµερώνονται τα Στοιχεία Παρακολούθησης της Φυσικής Υλοποίησης σε επίπεδο Υποέργου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα Μέτρα των ενισχύσεων. Και εδώ έγκειται, κυρίως, το πρόβληµα. Συγκεκριµένα, από τις 131 ράσεις του ΕΠΑΝ, περισσότερες από 55 αφορούν σε ενισχύσεις ή γενικότερα σε προγράµµατα που απευθύνονται σε τελικούς αποδέκτες και εφαρµόζονται είτε δια των Γενικών Γραµµατειών είτε δια του ΕΟΜΜΕΧ είτε δια των ΕΦ, κ.α.. Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι η ένταξη στο Πρόγραµµα χιλιάδων υποέργων, µε όλες τις κατανοητές συνέπειες σε φόρτο εργασίας και σε αναπόφευκτα λάθη καταχώρησης. Το σηµαντικότερο όµως αρνητικό αποτέλεσµα είναι ότι, δια της υποχρέωσης να εκτελεστεί αυτό το έργο: οι χειριστές των αρµόδιων Μονάδων Β κατακλύζονται 9 και, εφόσον δεν θέλουν να αµελήσουν το ελεγκτικό - αξιολογητικό τους έργο σε άλλες φάσεις της συνολικής διαχείρισης, αναπόφευκτα θα καθυστερούν είτε στο κύριο έργο τους προς όφελος της καταχώρησης - παρακολούθησης (αυτό δεν συµβαίνει προς το παρόν) είτε στο έργο της παρακολούθησης (συµβαίνει σήµερα στο επίπεδο της καταχώρησης) οι υπεύθυνοι των Έργων των Τ αδυνατούν να συµπληρώσουν τα Τ Π ή να ενηµερώσουν έγκαιρα την ΕΥ σε όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες να δηµιουργηθεί σταδιακά η άποψη ότι τελικώς τα 9 Ορισµένα στελέχη της ΕΥ εκτιµούν σε 50% του συνολικού εργάσιµου χρόνου τους, την απασχόληση µε το ΟΠΣ.

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 14 / κεφ. 4 αιτούµενα από το ΟΠΣ στοιχεία είναι "'άχρηστα" ή συνιστούν "τροχοπέδη". Στον βαθµό που η διαθεσιµότητα των στοιχείων ΟΠΣ είναι και τυπικά απαραίτητη, η κατάσταση δηµιούργησε πρόβληµα καταρχάς στην Αξιολόγηση. Εάν όµως δεν επιλυθεί, θα δηµιουργήσει προφανώς µείζον θέµα στην παρακολούθηση. Οι απαιτήσεις εκ του ΟΠΣ τέθηκαν, ως γνωστόν, για συγκεκριµένους λόγους: να υπάρχει µηχανισµός άµεσης και συνεχούς αποτύπωσης όλου του ΚΠΣ χωρίς δυνατότητα "διορθωτικών" παρεµβάσεων, και να λειτουργεί το ΟΠΣ ως τεχνικά "απαραβίαστος" κεντρικός πυρήνας περί τον οποίο να αναπτύσσονται και να τηρούνται όλες οι άλλες υποχρεώσεις (σε διαδικασίες και σε τυπικά έγγραφα). Επανατονίζεται όµως ότι, µε την πρόθεση αντικειµενικοποίησης και ελέγχου του συστήµατος διοίκησης, αυτό έχει υπερφορτωθεί µε στοιχεία και διαδικασίες, και όταν παράλληλα παρουσιάζεται αδυναµία των φορέων του συστήµατος να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, το αποτέλεσµα πάντοτε είναι είτε να ατονήσει σιωπηρώς η εφαρµογή του είτε να προκληθεί µείζων εµπλοκή και άρα καθυστέρηση. Οι εναλλακτικές λύσεις θα ήταν: η απλοποίηση του συστήµατος η µερική µόνο εφαρµογή του η αύξηση της δυναµικότητας των διοικητικών µονάδων που το εξυπηρετούν τεχνικές λύσεις Προς την κατεύθυνση της απλοποίησης, έχει αιτηθεί και εγκριθεί από την Κ Α/ΚΠΣ η µη εισαγωγή µηδενικών Μηναίων ελτίων απανών, λύση θετική εφόσον βέβαια όλα τα µη µηδενικά εισάγονται και εποµένως δεν τίθεται ποτέ θέµα αµφισβήτησης περί του αν ένα πεδίο είναι κενό λόγω µηδενικής τιµής ή λόγω µη καταχώρησης. Προς την ίδια κατεύθυνση, έχει προταθεί (και κατά τα φαινόµενα αντιµετωπίζεται θετικά από την Ε.Ε.) η αντικατάσταση των Τ Π φυσικής εξέλιξης από εξαµηνιαία δελτία, πρόταση στην οποία συµφωνεί και ο Σύµβουλος Αξιολόγησης. Προς την κατεύθυνση της µερικής εφαρµογής, έχει υποβληθεί πρόταση της Μονάδας Β2 της ΕΥ / ΕΠΑΝ στην Κ Α/ΚΠΣ, ειδικά στα Έργα για ενισχύσεις, να αναδιαταχθεί το επίπεδο εγγραφής των παρεµβάσεων, έτσι ώστε π.χ. κάθε Κύκλος πρόσκλησης µίας ράσης ενός ΕΦ να εγγράφεται στο επίπεδο του Υποέργου και στο επίπεδο του Έργου να εγγράφεται ο ΕΦ. ιαχειριστικά η πρόταση είναι θετική, αλλά συνεπάγεται ότι "εξαφανίζεται" από την παρακολούθηση το φυσικό αντικείµενο στο επίπεδο του κάθε ιδιωτικού σχεδίου (σηµερινό Υποέργο). Θα έπρεπε εποµένως να αντικατασταθεί µε παράλληλο - υπαγόµενο και συµβατό σύστηµα παρακολούθησης της φυσικής εξέλιξης των σχεδίων από τον ΕΦ, πρόταση που είχε γίνει και κατά την Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Ε.Π.Β Προς την κατεύθυνση της αύξησης της δυναµικότητας των µονάδων που εξυπηρετούν το σύστηµα, η πρόταση είναι για υιοθέτηση του outsourcing, αρκεί βεβαίως να ελαφρυνθεί παράλληλα η ελεγκτική απαίτηση που στηρίζεται στο ΟΠΣ: δεν επέρχεται αποφόρτιση εάν οι χειριστές των Μονάδων Β αισθάνονται ασφαλείς µόνο εάν πραγµατοποιούν εκ των υστέρων έλεγχο στις καταχωρήσεις που έγιναν µε outsourcing. Ως κατάλληλη τεχνική λύση προβάλλει η ηλεκτρονική υποβολή των ελτίων, κατά το πρότυπο που σχεδίασε η Μονάδα της ΕΥ. Εφόσον λυθούν και τυπικώς τα θέµατα πιστοποίησης - ελέγχου της συµπλήρωσης από τους Τ, είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα. Τέλος, σηµειώνεται ότι λόγω των εγγενών αδυναµιών και της έλλειψης ευελιξίας του ΟΠΣ, τόσο στις Μονάδες Β όσο και στη Μονάδα Α αναπτύχθηκαν customized µικρο-συστήµατα παρακολούθησης, σε περιβάλλον Access ή ακόµη και Excel, για τις ανάγκες τόσο της καθηµερινής παρακολούθησης όσο και των προβλέψεων και της κατά περίπτωση παραγωγής Πινάκων του Προγράµµατος 10. Το πρόβληµα και ο τρόπος επίλυσης του δεν είναι ειδικά στο ΕΠΑΝ: για όλα τα Ε.Π. και πιθανότατα και για το ΚΠΣ, το ΟΠΣ είναι περισσότερο το εργαλείο καταχώρησης (registration) και λιγότερο το εργαλείο παρακολούθησης (monitoring). Κατά πάσα ένδειξη, από την κατάσταση ανυπαρξίας Πληροφοριακού Συστήµατος στο Πρόγραµµα έχει συντελεστεί µετάβαση στην κατάσταση όπου το Πληροφοριακό Σύστηµα επιβάλλει τους δικούς του ("υλικούς" πλέον, βλ. τον όγκο εγγράφων και το πλήθος των εργασιών) ρυθµούς στο Πρόγραµµα. 10 Ενίοτε διατυπώνεται σαφώς και η εκτίµηση ότι το ΟΠΣ είναι τελικώς ελάχιστα χρήσιµο.

15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 15 / κεφ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ειδικότερα ενδιαφέρουν τα εξής σηµεία και διαδροµές: α. Τα προβλήµατα λόγω των καθεστώτων ενίσχυσης: Λόγω των διαδικασιών σχεδιασµού και έγκρισης καθεστώτων ενίσχυσης, προέκυψαν σοβαρά προβλήµατα στην εξειδίκευση των ράσεων, και αυτά µεταφράστηκαν σε καθυστέρηση όλου του Προγράµµατος. Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι 17 από τα 34 Μέτρα του Προγράµµατος τέθηκαν είτε επισήµως (Μέτρα 1.1, 2.1, 2.6 και 2.10, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.1, 7.3 και ) είτε ουσιαστικώς (Μέτρα 2.5 και ) σε αναστολή, µε αποτέλεσµα το Πρόγραµµα να περιοριστεί στο 55% (σε όρους ηµόσιας απάνης) στα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του. Το γεγονός αυτό είχε την παράπλευρη "θετική" συνέπεια ότι εξαιτίας του καθίσταται δυνατή τήρηση του κανόνα του "ν+2", από την άλλη πλευρά όµως προφανώς θα χει αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη των αναµενόµενων αναπτυξιακών επιπτώσεών του, όπου ο παράγων "έγκαιρος χρονισµός" έχει µεγάλη σηµασία. Τα αίτια της προβληµατικής κατάστασης µπορούν να εντοπιστούν στα εξής: στην εξαιρετική πολυτυπία ράσεων και Μέτρων του Προγράµµατος 13 στην ασάφεια περί το ζήτηµα των ενισχύσεων που επικράτησε κατά το σχεδιασµό του ΚΠΣ και του ΕΠΑΝ. Με γνωστές και δεδοµένες την περιορισµένη δυνατότητα των αρµοδίων της ελληνικής πλευράς να σχεδιάσουν και να διαπραγµατευθούν καθεστώτα ενίσχυσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εξαρχής αρνητική βάση από την οποία ξεκινά κάθε διαδικασία έγκρισης η αρµόδια Γενική ιεύθυνση, τις ούτως ή άλλως χρονοβόρες διαδικασίες όταν απαιτείται ελληνική νοµοθετική ρύθµιση, την ανάγκη τα καθεστώτα να εγκρίνονται σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά κατά συναρµοδιότητα, το ασφυκτικό πλαίσιο που θέτει συνολικά η πολιτική για τον Ανταγωνισµό στις Περιφερειακές πολιτικές της ίδιας της Κοινότητας, την κακή εµπειρία από το Β' ΚΠΣ 14, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης δεν κατανοεί γιατί συνολικά στο Γ' ΚΠΣ η αντιµετώπιση του προβλήµατος δεν αποτέλεσε πρώτη προτεραιότητα και γιατί δεν επικράτησε εξαρχής η κατεύθυνση της απλοποίησης και της µείωσης 15. Πέρα από το θέµα της καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης των ράσεων, τίθενται και δύο άλλα σοβαρά θέµατα: και αφού εγκριθούν τα καθεστώτα, και µόνη η ανάγκη να προκηρυχθούν, να υποστούν αξιολόγηση και να λάβουν έγκριση, να παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν όλες αυτές οι ράσεις, να εντοπιστούν - καταχωρηθούν τα στοιχεία παρακολούθησης, κ.ο.κ. συνιστά διαχειριστικό έργο που συχνά ξεπερνά τις δυνατότητες κάθε ΕΦ και κάθε ΕΥ η πολυτυπία των ράσεων ενίσχυσης δυσκολεύει τους τελικούς αποδέκτες να ενταχθούν στις νέες απαιτητικές διαδικασίες πολλαπλασιασµένες επί το πλήθος των προγραµµάτων που τους ενδιαφέρουν, επιφέρει κορεσµό τους και αδυναµία επιλογής των καταλληλότερων για τις ανάγκες τους, και συχνά τους εµπλέκει (για λόγους ευκολίας του προγραµµατισµού) στους όρους του κανόνα de minimis που προοπτικά τους δηµιουργεί πρόβληµα ένταξης σε µετέπειτα ελκυστικότερο πρόγραµµα Το συνηθέστερο αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται τελικά κίνδυνος να απενταχθούν λόγω καθυστέρησης ή "δυσκολίας" ή έλλειψης ζήτησης µερικές από τις πιο απαιτητικές αλλά καινοτόµες και στρατηγικές ράσεις, υπό το άγχος της απορρόφησης. Π.χ., όταν υιοθετείται από το Πρόγραµµα το εργαλείο του Business Plan, γιατί πρέπει κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση να πρέπει επίσης να επιλέξει µεταξύ της Α ή Β εξειδικευµένης ράσης ενώ οι εκεί επιλέξιµες ενέργειες και δαπάνες ούτως ή άλλως αποτελούν τµήµα του συνολικού δικού της Βλ. Ε.Ε. Απόφαση C(2001) 550/ Βλ. Επιστολή ΕΓ Ανταγωνιστικότητας προς την ΕΕ, ράσεις (ουσιαστικώς Μέτρα) Στο ΕΠΒ ήδη υπήρχε πρόβληµα µε µόνο 50 ράσεις και 229 Έργα Σχετικές προτάσεις είχαν υποβληθεί, και όχι µόνο για το ΕΠΒ, κατά την Ενδιάµεση Αξιολόγηση της περιόδου

16 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 16 / κεφ. 4 επιχειρηµατικού σχεδιασµού; Ή γιατί θα πρέπει (σε ακραίες περιπτώσεις) επιχείρηση που εντάσσεται σε ένα πρόγραµµα να αποκλείεται αυτοδικαίως από άλλο; Ή ποιά είναι η εξαιρετικά ουσιώδης διάκριση που επιβάλλει να σχεδιάζεται ειδική ράση για την Αριστεία ανάλογα µε τον τύπο του φορέα, να µην συµπεριλαµβάνεται στα Επιχειρηµατικά Σχέδια των ΜΜΕ ως επιλέξιµη ενέργεια η συνεργασία µε ερευνητικό φορέα για προτυποποίηση και εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών αποτελεσµάτων ή για έργα επίδειξης και καινοτοµίας, να υπάρχει ράση για τα clusters των ΜΜΕ και ράση για τη δικτύωση των οργανισµών παροχής υπηρεσιών σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας και καινοτοµίας και να προτείνεται νέα ράση για Περιφερειακούς Πόλους Καινοτοµίας, να διακρίνεται σε 3 ράσεις το Μέτρο για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, κ.ο.κ.; Σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της πολυτυπίας και στην επακόλουθη εµπλοκή περί τα καθεστώτα ενίσχυσης και καθυστέρηση όλου του Προγράµµατος, εµφανώς έπαιξε, στο σχεδιαστικό στάδιο, η προσπάθεια να συνδυαστούν ενίοτε αντιτιθέµενες επιλογές: να συνεχιστούν οι καλές πρακτικές της προηγούµενης περιόδου αλλά να ενσωµατωθούν και πρόσφατοι νεωτερισµοί να αντιµετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα επιµέρους προβλήµατα στην ανταγωνιστικότητα αλλά και να τηρηθούν οι ισορροπίες µεταξύ των τοµέων και κατά συνέπεια και µεταξύ των φορέων που τους διαχειρίζονται. β. Τα προβλήµατα λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος: Ενώ η συνολική, ελληνική και Κοινοτική, πολιτική για την απελευθέρωση των αγορών και τις αποκρατικοποιήσεις δεν επηρεάζει άµεσα τη στρατηγική του ΕΠΑΝ, καταλήγει να την επηρεάζει εµµέσως, δια των προβληµάτων που θέτει στην υλοποίηση συγκεκριµένων Μέτρων ή µεγάλων Έργων του. Π.χ., η αποκρατικοποίηση της ΕΤΒΑ αυτοµάτως µετέτρεψε τον χαρακτήρα του Μέτρου 1.1 θέτοντας θέµα σχεδιασµού και έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης ενώ και µόνη η καθυστέρηση στη διαδικασία αποκρατικοποίησης και κατόπιν στην αποσαφήνιση των σχεδιασµών της νέας ιδιοκτησίας, προκάλεσε καθυστέρηση σε όλο το Μέτρο. Το καθεστώς εγκρίθηκε και νοµοθετήθηκε πολύ πρόσφατα και ενδιαµέσως προφανώς άλλαξαν τα χαρακτηριστικά της ζήτησης για τις υποδοµές που θα παρείχε το Μέτρο. Παροµοίως, η µετοχοποίηση - είσοδος στο Χρηµατιστήριο της ΕΗ, έθεσε το θέµα ότι προϋπόθεση για τη συγχρηµατοδότηση δαπανών από την πλευρά της Πολιτείας είναι να αναγνωρίζεται η δράση ως Υπηρεσία Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) µε την έκδοση σχετικής ΚΥΑ. Παροµοίως, η διακηρυχθείσα είσοδος στρατηγικού επενδυτή στη ΕΠΑ, έχει θέσει ανάλογο ζήτηµα, δεδοµένου ότι η ΕΠΑ ήδη υλοποιεί έργα του ΕΠΑΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ εν προέκυψε κανένα θέµα ως προς την επάρκεια των µηχανισµών ελέγχου. Γίνεται προκαταρκτικός έλεγχος σε όλα τα προς ένταξη Έργα και υπερκαλύπτεται το σχετικό κριτήριο του Αποθεµατικού Επίδοσης (βλ. λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο της Έκθεσης). Η διενέργεια ελέγχων σε τόσο εκτεταµένη βάση συνιστά θετικό στοιχείο του συστήµατος διοίκησης του Προγράµµατος και οπωσδήποτε εξασφαλίζει την ΕΥ για το βάσιµο και νόµιµο των επιλογών της στην ένταξη των Έργων. Από την άλλη πλευρά, κάθε αίτηµα της Μονάδας Β για διενέργεια ελέγχου από τη Μονάδα Γ, αναστέλλει τη διαδικασία αξιολόγησης Τ Ε. Ο βασικός λόγος για τη διενέργεια των ελέγχων, κατά το αρχικό στάδιο εφαρµογής του Προγράµµατος, ήταν δικαιολογηµένα, η διαπίστωση της νοµιµότητας ή µη Έργων που ήδη εκτελούνταν ή είχαν ολοκληρωθεί πριν τη δηµιουργία της ΕΥ. Ο έλεγχος ασκείται βάσει τυποποιηµένων Φύλλων και οδηγιών. Ο Τ έχει δικαίωµα διατύπωσης των ενστάσεών του επί των συνοπτικών πορισµάτων του ελέγχου και ακολουθεί συµπλήρωση του Φύλλου από το όργανο ελέγχου µε πρόσθετα πεδία (απόψεις Τ, σχολιασµός, αναθεώρηση ενδεχοµένως των αρχικών πορισµάτων) και εισήγηση στη Μονάδα Γ, εισήγηση προς τον Προϊστάµενο της ΕΥ, εισήγηση στον Ειδικό Γραµµατέα Ανταγωνιστικότητας, αποστολή συστάσεων και πρότασης λήψης µέτρων στον Τ και ενηµέρωση του Ε ΕΛ, της Αρχής Πληρωµής του ΚΠΣ και καταχώρηση στο ΟΠΣ. Η διαδικασία είναι αρκετά επίπονη και χρονοβόρα τελικώς.

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «O ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΜΟΥΛΟΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 I.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ)

Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡAΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 8 CCI: 2007GR161PO003 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 8 CCI: 2007GR161PO003 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

π ª π π ª π E πã πƒ π À ƒ ƒ ªª «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À ( - À) 2000-2006» π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À)

π ª π π ª π E πã πƒ π À ƒ ƒ ªª «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À ( - À) 2000-2006» π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À) À Àƒ π øƒ π π π ƒ ªª π ƒ ƒ ªª π ª À π º ƒª ø π ª π π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À) Y OYP EIO EøP IA EYPø A KH ENø H Y HPE IA IAXEIPI H E.. A POTIKH ANA TY H-ANA Y KPOTH H TH Y AI POY 2000-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα