4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 1 / κεφ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 2 / κεφ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διαχειριστική εξέλιξη του Προγράµµατος συνοπτικά - συνολικά µπορεί να εκφραστεί από τα εξής στοιχεία: α. την ηµεροµηνία της πρώτης πρόσκλησης της ΕΥ προς Τελικούς ικαιούχους για κάθε Μέτρο, που δείχνει το χρόνο επίσηµης έναρξης κάθε Μέτρου β. το µέσο χρόνο που µεσολάβησε για τα Έργα κάθε Μέτρου από την υποβολή µέχρι την έγκριση του Τ Ε, που δείχνει την ετοιµότητα των Τελικών ικαιούχων ή το επίπεδο ωριµότητας των Έργων προ της υποβολής του Τ Ε ή τις για άλλο λόγο ενδεχόµενες καθυστερήσεις γ. το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού που έχει ενεργοποιηθεί µέσω των προσκλήσεων από την ΕΥ προς τους Τελικούς ικαιούχους, σε δύο διακριτές χρονικές στιγµές ( και ), που δείχνει αφενός το υπόλοιπο της προσπάθειας που αποµένει για να γίνουν τα Μέτρα Έργα, αφετέρου την πρόοδο που συντελέστηκε δ. τον αριθµό των Έργων που είχαν ενταχθεί κατά Μέτρο, πάλι στις δύο διακριτές χρονικές στιγµές που δείχνει αφενός τον "όγκο" του Προγράµµατος στη συγκεκριµένη στιγµή αφετέρου την πρόοδο που συντελέστηκε ε. το ποσοστό του προϋπολογισµού που έχει δεσµευθεί νοµικά, πάλι σε δύο διακριτές χρονικές στιγµές, που ουσιαστικά δείχνει το υπόλοιπο του Προγράµµατος που δεν υλοποιείται ακόµη αλλά και την πρόοδο που συντελέστηκε στ. το ποσοστό απορρόφησης, σε τρεις διακριτές χρονικές στιγµές ( , και ), που δείχνει την ταχύτητα της συνολικής προόδου και δίνει ενδείξεις για τη µετέπειτα πορεία. Για να εξαχθούν ασφαλέστερα συµπεράσµατα, η ανάλυση εκτελέστηκε καταρχήν σε επίπεδο ράσης (βλ. Παράρτηµα) και στη συνέχεια σε επίπεδο Μέτρου, της οποίας τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα. Προς αποφυγήν παρερµηνειών, σηµειώνεται ότι Σε ό,τι αφορά τον χρόνο που µεσολάβησε από την υποβολή µέχρι την έγκριση του Τ Ε, όταν αυτός εµφανίζεται υπερβολικά µεγάλος, είναι ενδεχόµενο αυτό να προκύπτει από διάφορες αιτίες εκτός διαχειριστικής ευχέρειας, όπως να έχει τυχόν υποβληθεί Τ Ε για ράση που υπάγεται σε Μέτρο υπό Αναστολή ή να έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ηµεροµηνίες "κατ' οικονοµίαν", σε Έργα που ξεκίνησαν πριν την οριστικοποίηση των νέων διαδικασιών και δοµών. Προφανώς "πλασµατικές" αλλά ερµηνεύσιµες τιµές (βλ. κατά περίπτωση την ανάλυση κάθε Μέτρου στο Κεφάλαιο 2 της Έκθεσης) επισηµαίνονται στον Πίνακα µέσα σε παρένθεση. Σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση, ποσοστό άνω του 100% ανά δράση δεν συνιστά διαχειριστικό πρόβληµα αλλά εκφράζει την ταχύτερη υλοποίηση µιας ράσης ενός Μέτρου έναντι άλλης, για λόγους είτε διαφοροποιηµένης ετοιµότητάς τους είτε προτεραιοτήτων πολιτικής. Η σύνθεση σε επίπεδο Μέτρου δεν επηρεάστηκε από τις περιπτώσεις αυτές. Εξάλλου, η εσωτερική κατανοµή του προϋπολογισµού κάθε Μέτρου σε ράσεις δεν είναι επίσηµο στοιχείο του Προγράµµατος. Στην κατά ράση ανάλυση, όπου ο προϋπολογισµός των προσκλήσεων υπερβαίνει το 100%, για τις ανάγκες του Πίνακα ορίστηκε ανώτατη τιµή το 100%, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο τρόπος πρόσκλησης (π.χ. δεύτερη πρόσκληση µε προϋπολογισµό που ενσωµατώνει και το µη ενεργοποιηθέν υπόλοιπο της πρώτης ή πρόσκληση µε προϋπολογισµό ανώτερο του "αρχικού" της ράσης διότι αναµένεται χαµηλότερη ενεργοποίηση µιας άλλης ράσης, κ.ο.κ.) οδηγεί σε "πλασµατικές" τιµές που δεν είναι εύκολο να αποσαφηνιστούν.

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 3 / κεφ. 4 Πίνακας 4.1: ιαχειριστική εξέλιξη του Προγράµµατος 1 Μέτρο/ ράση % στο συνολικό Π/Υ Τελικός ικαιούχος Πρώτη π ρόσκλ ηση για Τ Ε Μέσος χρόνος από υποβολή σε έ γκρ ιση Τ Ε % ενεργοποίησης Ενταγµένα Έργα % Νοµικών εσµεύσεων % Απορρόφησης Μ 1.1 ΕΤΒΑ, ΓΓΒ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2,62% ΤΠΛ, ΓΓΒ ΕΛΟΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, Μ 1.2 0,69% ΕΣΥ, ΕΙΜ, ΓΓΒ, ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ Μ 1.3 0,25% ΓΓΑ, ΓΓΒ, ΝΑ, ΓΓΕ Μ 1.4 0,68% ΓΓΒ, ΕΟΜΜΕΧ 29/01/02 (338) 29/05/ ΑΠ. 1 4,24% (165) Μ ,77% ΓΓΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΠΕ, ΕΦ 08/03/02 59 Μ 2.2 5,61% ΥΠΟΙΟ, ΕΦ 18/05/01 27 Μ 2.3 6,34% ΥΠΟΙΟ Μ 2.4 8,48% ΓΓΒ Μ 2.5 4,37% ΓΓΒ, ΕΦ Μ 2.6 1,26% ΚΕΣΥΤ Μ 2.7 4,98% ΕΦ, ΓΓΒ Μ 2.8 1,83% ΕΟΜΜΕΧ Μ 2.9 2,30% ΓΓΒ, ΕΦ 8,35% 8,35% 2 3 0,89% 0,07% 0,39% 26,50% 58,65% 4 7 0,96% 0,96% 0,73% 0,75% 0,75% 27/07/01 (152) 81,36% 90,13% ,56% 45,31% 0,71% 6,37% 8,13% 29/05/ ,95% 99,82% 3 54,38% 7,09% 29,18% 36,02% ,53% 12,11% 0,16% 0,54% 1,98% 92,49% 92,49% ,15% 13,16% 0,39% 1,33% 75,80% 87,43% ,73% 44,54% 4,24% 6,80% 7,65% 18/05/ ,00% 100,00% ,51% 25,83% 9,18% 14,97% 19,24% 18/05/ ,00% 100,00% ,24% 87,74% 61,28% 65,92% 67,73% 18/02/ ,56% 86,17% ,98% 0,01% 0,01% 02/08/ ,71% 87,45% ,55% 49,03% 1,78% 3,08% 29/05/ ,31% 100,00% ,46% 3,56% 5,17% 15/01/ ,22% 55,81% Πηγές: «% στο συνολικό Π/Υ»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείο: TOMEIS_B1_15_9_03 ). «Τελικός ικαιούχος»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείο: TOMEIS_B1_15_9_03 ). «Πρώτη πρόσκληση για Τ Ε»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείo: PROSKLISEIS_METRWN_10_10_03 ). «Μέσος χρόνος από υποβολή σε έγκριση Τ Ε»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ ( ENTAGMENA_30_6, ENTAGMENA_30_9_03 και evalypobolientaxiops_lp2 ). «% ενεργοποίησης»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείo: TOMEIS_B1_1_1_03(b) ). «% ενεργοποίησης»: Από Πίνακα 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ. «Ενταγµένα Έργα»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ ( ENTAGMENA_30_6, ENTAGMENA_30_9_03 και evalypobolientaxiops_lp2. «Ενταγµένα Έργα»: Από Πίνακα 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ. «% νοµικών δεσµεύσεων»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείo: TOMEIS_B1_1_1_03(b) ). «% νοµικών δεσµεύσεων»: Από Πίνακα 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ. «% απορρόφησης»: Επεξεργασία ΕΥ στοιχείων ΟΠΣ (αρχείo: TOMEIS_B1_1_1_03(b) ). «% απορρόφησης »: Από Πίνακα 2.2.1α: Υλοποίηση ΕΠΑΝ: «% απορρόφησης»: Από Πίνακα 2.2.1β: Εξέλιξη και εκτίµηση υλοποίησης ΕΠΑΝ

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 4 / κεφ. 4 Μέτρο/ ράση % στο συνολικό Π/Υ Τελικός ικαιούχος Πρώτη π ρόσκλ ηση για Τ Ε Μέσος χρόνος από υ π οβολή σε έ γκρ ιση Τ Ε % ενεργοποίησης Ενταγµένα Έργα % Νοµικών εσµεύσεων % Απορρόφησης Μ ,61% ΤΕΜΠΜΕ 18/04/ ,36% 1 100,00% 97,36% ΑΠ. 2 53,55% 53 81,40% 89,71% ,30% 34,41% 11,23% 13,33% 17,60% Μ 3.1 0,12% ΓΓΑ Μ 3.2 0,32% Μ 3.3 0,25% ΓΓΕΤ, ΕΡ. ΚΕΝΤΡΑ 09/10/01 (148) 64,20% 64,20% ,49% 67,49% 11,70% 25,53% 26,02% ΑΠ. 3 0,69% (148) 23,38% 23,38% ,81% 24,58% 4,27% 9,30% 9,48% Μ 4.1 1,06% ΓΓΕΤ Μ 4.2 1,65% ΓΓΕΤ 17/01/ ,95% 81,39% 1 2 4,15% 4,64% 0,77% 0,00% 4,07% 16/04/ ,27% 91,29% 3 Μ 4.3 2,40% ΓΓΕΤ 29/05/ ,55% 76,11% ,92% 30,81% 10,47% 10,14% 12,85% ΤΕΧΝ. ΜΟΥΣΕΙΑ, ΓΓΕΤ, Μ 4.4 0,52% 29/05/ ,94% 43,36% ,49% 21,73% 3,62% 4,68% 4,80% ΤΜΘ, ΕΚΘΕ, ΟΒΙ Μ 4.5 2,16% ΓΓΕΤ 13/09/ ,00% 97,83% 9 9 ΑΠ. 4 7,78% 89 75,41% 83,90% ,41% 11,57% 3,26% 3,14% 4,83% Μ 5.1 1,93% ΥΠΟΙΟ 18/05/ ,00% 100,00% 2 3 Μ 5.2 0,77% ΕΟΤ, ΤΑΠΑ, ΕΦ Μ 5.3 0,22% ΕΟΤ 4,90% 60,84% 1,36% 1,36% 1,36% 29/05/ ,46% 100,00% ,24% 14,86% 0,98% 1,08% 2,80% 22/11/ ,00% 100,00% 6 ΑΠ. 5 2,92% 66 92,49% 100,00% 3 Μ 6.1 8,19% ΕΠΑ Μ 6.2 2,70% ΕΠΑ Μ 6.3 4,97% ΕΗ, ΓΓΑ Μ 6.4 1,96% ΕΣΜΗΕ, ΕΗ, ΡΑΕ 02/10/02 22,5% 22,55% 09/10/02 4,80% 32,97% 19 5,15% 44,19% 1,16% 1,18% 1,64% 29/05/ ,67% 82,67% ,22% 16,16% 12,15% 12,12% 12,12% 29/05/ ,85% 99,85% ,74% 9,15% 3,47% 3,95% 4,43% ΑΠ. 6 17,82% 57 45,13% 49,40% ,24% 5,51% 3,77% 3,81% 3,87% Μ 7.1 4,86% ΓΓΑ, ΕΠΑ Μ 7.2 1,43% ΓΓΑ Μ 7.3 0,98% ΙΓΜΕ, ΓΓΑ 03/12/ ,12% 100,00% 1 1 0,46% 0,55% 0,37% 0,37% 0,37% 22/05/03 23,36% 1 26/11/ ,41% 87,88% ,52% 41,52% 0,49% 1,44% 2,98%

5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 5 / κεφ. 4 Μέτρο/ ράση % στο συνολικό Π/Υ Τελικός ικαιούχος Πρώτη π ρόσκλ ηση για Τ Ε Μέσος χρόνος από υ π οβολή σε έ γκρ ιση Τ Ε % ενεργοποίησης Ενταγµένα Έργα % Νοµικών εσµεύσεων % Απορρόφησης ΑΠ. 7 7,28% 93 75,38% 83,30% ,45% 5,96% 0,31% 0,44% 0,65% Μ 8.1 0,72% ΟΤΕΚ, ΓΓΤ, ΕΦ 29/05/ ,16% 52,69% ,63% 2,73% 0,79% 1,50% Μ 8.2 1,02% ΓΓΒ, ΕΦ, ΕΛΟΤ, ΓΓΕ, ΕΦΕΤ, ΕΟΜΜΕΧ, Ε ΕΤ 22/11/01 (143) 74,40% 91,01% ,16% 35,52% 3,35% 5,59% 6,22% Μ 8.3 2,02% ΓΓΕΤ 29/05/01 (162) 71,44% 93,71% 1 5 8,87% 1,40% 3,99% ΑΠ. 8 3,77% (127) 62,76% 85,09% 5 Μ 9.1 1,85% 29/05/ ,64% 62,37% Μ 9.2 0,11% 29/05/ ,02% 48,86% 32 8,39% 14,90% 0,91% 2,42% 4,12% ,68% 41,49% 5,91% 9,88% 13,13% ,12% 28,01% 2,34% 4,19% 5,57% ΑΠ. 9 1,96% 68 52,71% 61,62% ,47% 40,74% 5,71% 9,56% 12,71% ΕΠΑΝ 96 70,48% 78,45% ,67% 24,08% 7,18% 8,49% 11,14%

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 6 / κεφ. 4 Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα στοιχεία του Πίνακα είναι τα εξής: από τα 37 Μέτρα ενεργοποιήθηκαν µε πρώτη πρόσκληση το 2001, ή 48,5% του συνολικού προϋπολογισµού του Προγράµµατος, 11 Μέτρα ενεργοποιήθηκαν µε πρώτη πρόσκληση το 2001, ή 48,2% του συνολικού προϋπολογισµού του Προγράµµατος και 2 το 2003 µε 3%, ενώ αποµένουν 3 Μέτρα. Σε επίπεδο ράσης, ενεργοποιήθηκαν µε πρώτη πρόσκληση το από τις 131 του Προγράµµατος, το και το , ενώ αποµένουν χωρίς ενεργοποίηση 24 ράσεις. Ουσιαστικά, µόνο 9,4% του συνολικού προϋπολογισµού (κατά ράση) δεν έχει ενεργοποιηθεί δια προσκλήσεων. Το µεγαλύτερο µέρος υπαγόταν σε Αναστολή και το υπόλοιπο αφορά ράσεις που είτε προβλέπεται να "απενταχθούν" κατά την Αναθεώρηση είτε δεν έχουν ιδιαίτερα στρατηγική σηµασία είτε αφορούν συγκεκριµένα Έργα µε προβλήµατα ωρίµανσης. Στο επίπεδο της ενεργοποίησης δια των προσκλήσεων εποµένως, το Πρόγραµµα δεν έχει πρόβληµα. 2. Ο µέσος χρόνος που µεσολάβησε από την υποβολή στην έγκριση Τ Ε είναι 96 ηµέρες (παρεισφρύουν οι τιµές του Μέτρου 1.1 που ήταν σε Αναστολή, βλ. επισήµανση πιο πάνω). Με δεδοµένο το "βάρος" των διαχειριστικών διαδικασιών (βλ. παρακάτω, Κεφάλαιο 4.2), η επίδοση δεν είναι αρνητική (υπερβαίνει ελάχιστα το όριο των τριών µηνών), και για συγκεκριµένες περιπτώσεις αναλύεται παραπάνω (Κεφάλαιο 2) κατά αίτιο καθυστέρησης. Γενικά, είναι µάλλον εµφανές ότι παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε γενικώς ώστε οι Τελικοί ικαιούχοι να υποβάλουν Τ Ε µόνο όταν το έργο τους είναι ώριµο, σε ορισµένες περιπτώσεις δεν αποφεύχθηκε η υποβολή Τ Ε που απαιτούσαν και νέες εργασίες είτε εκ µέρους του Τ είτε εκ µέρους της ΕΥ, ενώ σε σηµειακές περιπτώσεις έπαιξε ρόλο κάποια καθυστέρηση στη φάση του "συντονισµού". 3. Ο βαθµός ενεργοποίησης είναι πλέον πολύ σηµαντικός (µεταξύ 80% και 90%) σε 22 Μέτρα, ενώ 6 Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί κατά λιγότερο από 50% και 3 δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόµη. Συνολικά στο Πρόγραµµα, η ενεργοποίηση δεν επιταχύνθηκε αξιοσηµείωτα από 1.1 έως , ενώ σε λίγα Μέτρα (3.3, 4.4 και 6.1) παραµένει στα χαµηλά επίπεδα της Οι εντάξεις Έργων επιταχύνθηκαν αξιοσηµείωτα στο τελευταίο ενιάµηνο: από 155 στις πέρασαν στα 364. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η εξέλιξη στα Μέτρα όπου κινητοποιούνται ΕΦ, αλλά και σε άλλα. Σε 5 Μέτρα δεν έχουν ενταχθεί Έργα, µε ουσιαστικά µόνο στα δύο Μέτρα 6.1 και Η συµβασιοποίηση των Έργων σε Υποέργα προχώρησε σηµαντικά το 2003 έναντι του 2002, αλλά παραµένει σε χαµηλά επίπεδα στο σύνολο του Προγράµµατος: 24%. 6 Μέτρα είχαν θεαµατική πρόοδο το 2003, 2 βρίσκονταν ήδη σε υψηλό επίπεδο, 10 σε κατάσταση σχετικής στασιµότητας (από τα οποία 4 σε επίπεδο χαµηλότερο του µέσου όρου του Προγράµµατος). Η υστέρηση στη συµβασιοποίηση είναι ιδιαίτερη (από 0% έως κάτω από το µέσο όρο του Προγράµµατος) σε 18 Μέτρα, µε συνολικό προϋπολογισµό στο 58,7% του Προγράµµατος. Τη µεγαλύτερη υστέρηση εµφανίζουν τα Μέτρα για τον τοµέα της Ενέργειας, πιθανότατα λόγω ανωριµότητας Έργων και µη επίλυσης νοµικών θεµάτων, αλλά και στον τοµέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, πιθανότατα λόγω προβληµάτων εξειδίκευσης ή λόγω "υπερφόρτωσης" των διαχειριστικών κυκλωµάτων από τον υπερβολικό αριθµό ράσεων ανά Μέτρο και Τελικό ικαιούχο. Χαµηλή όµως είναι η συµβασιοποίηση και στο Μέτρο 2.3 για τις ιδιωτικές επενδύσεις, άνευ εµφανούς αιτίας άλλης από την έλλειψη ζήτησης από τελικούς αποδέκτες ή την αδυναµία εθνικής προχρηµατοδότησης. Εάν η υστέρηση στη συµβασιοποίηση εκφράζει αδυναµία εξειδίκευσης των ράσεων σε Έργα ή/και ανωριµότητα ενταγµένων Έργων, τότε υπάρχει πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. 6. Η απορρόφηση εµφανίζει χαµηλό επίπεδο αλλά και χαµηλό ρυθµό: ο ρυθµός αύξησης της µεταξύ και είναι 18% περίπου, ενώ και στο πρώτο ενιάµηνο του 2003 είναι 13%, δηλαδή ίδιος περίπου σε ετήσια βάση. Το πρόβληµα του Προγράµµατος έγκειται κυρίως στο συνδυασµό των δύο προηγούµενων σηµείων. Είναι λογικό ο ρυθµός της απορρόφησης να έπεται αυτού της συµβασιοποίησης στις αρχές του Προγράµµατος. Σήµερα όµως για κάθε 10 µονάδες που κερδίζει σε συµβασιοποίηση, κερδίζει 6 σε απορρόφηση, και η σχέση αυτή πρέπει να αντιστραφεί πάρα πολύ γρήγορα. Το ερώτηµα είναι αν η αρχική καθυστέρηση είναι εφικτό να καλυφθεί κατά τη µετέπειτα πορεία.

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 7 / κεφ. 4 Εάν το πρόβληµα δεν επιλυθεί δια της Αναθεώρησης, θα υποθηκεύει την ταχύτητα της υλοποίησης του Προγράµµατος: θα πραγµατοποιηθεί κάποτε η συµβασιοποίηση αλλά προφανώς µε συνέπειες στη χρονική κατανοµή της απορρόφησης, π.χ. θα µπορέσει να τηρηθεί ο κανόνας του "ν+2" συνεχώς; Τα παραπάνω είναι ενδείξεις 2, αλλά σύµφωνα µε αυτές φαίνεται ότι είχαν συσσωρευτεί στα δύο πρώτα έτη του Προγράµµατος πολλά προβληµατικά σηµεία: αρχικός σχεδιασµός Μέτρων ή ράσεων µε πρόθεση να ενταχθούν εκεί συγκεκριµένα Έργα που ούτως ή άλλως αποτελούσαν (ή εκλαµβάνονταν ως) αναγκαία και ώριµα, χωρίς όµως τελικώς να είναι ώριµα ενώ και η αναγκαιότητά τους είναι σχετική (αν δεν υλοποιηθούν και αποδώσουν στον κατάλληλο χρονικό ορίζοντα), ιδίως στον τοµέα της Ενέργειας σε συνδυασµό µε το παραπάνω, απόδοση πολύ σηµαντικού µέρους των συνολικών πόρων σε " ράσεις - Έργα" µε εξαρχής τεχνικές ή νοµικές αβεβαιότητες και άρα αυξηµένο κίνδυνο υπερφόρτωση του Προγράµµατος µε υπερβολικό αριθµό ράσεων και άρα µε πολλαπλασιασµό των διαδικασιών, έστω και µόνο των τυπικών (κατά τις ιατάξεις Εφαρµογής) πολύ δε περισσότερο των ουσιαστικών που η ΕΥ υιοθέτησε για καλύτερο έλεγχο της κατάστασης (βλέπε π.χ. το αυξηµένο πλήθος προκαταρκτικών ελέγχων από την ειδική Μονάδα της ΕΥ ) µειωµένες, σε σχέση µε τις αυξηµένες ανάγκες, δυνατότητες και στελέχωση των Τελικών ικαιούχων, που αντανακλάται στον αυξηµένο χρόνο που προηγείται των προσκλήσεων (ώστε να δοθεί χρόνος στον Τ να ετοιµάσει το Έργο) αλλά και που µεσολαβεί συχνά µεταξύ πρόσκλησης και υποβολής Τ Ε (για να υποβληθεί Τ Ε χωρίς προβληµατικά σηµεία) και µεταξύ υποβολής και έγκρισης (για να διορθωθούν όσα σηµεία εξακολούθησαν να παραµένουν προβληµατικά) Τα προβληµατικά σηµεία εµφανώς σταδιακά ξεπερνώνται, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν "δύναµη αδρανείας" η οποία πρέπει να αποµειωθεί τάχιστα, διότι όσο και αν αναγνωρίζεται η συντελεσθείσα πρόοδος και όσο ασφαλώς αν προβλεφθεί ότι θα υπάρξει επιτάχυνση της υλοποίησης µετά την επιτευχθείσα σχεδόν ολοκλήρωση της ενεργοποίησης, η προβολή των ρυθµών αύξησης της συµβασιοποίησης και της απορρόφησης δεν εµπνέει αισιοδοξία. 2 Για λεπτοµερέστερη διαπραγµάτευση ή και αιτιολόγησή τους, βλ. κατά Μέτρο, Κεφάλαιο 2.1 της Έκθεσης.

8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 8 / κεφ ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Οι ενδείξεις προβληµατικών σηµείων και διαδροµών που εντοπίστηκαν προηγουµένως, διερευνήθηκαν µε βάση τα επίσηµα κείµενα και οδηγούς διαδικασιών, κυρίως δια των συνεντεύξεων µε τα στελέχη της ΕΥ και δευτερευόντως δια των συνεντεύξεων ή ερευνών πεδίου µε Τελικούς ικαιούχους και τελικούς αποδέκτες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών της Αξιολόγησης 3. Τα πορίσµατα παρουσιάζονται κατά τη δοµή των προδιαγραφών της Έκθεσης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ειδικότερα ενδιαφέρουν τα εξής σηµεία και διαδροµές: α. Ένταξη Έργων στο Πρόγραµµα: Το βασικό ζήτηµα είναι αυτό της διαδροµής µεταξύ Πρόσκλησης από την ΕΥ προς τους Τελικούς ικαιούχους, υποβολή Τ Ε από τους Τ στην ΕΥ, συντονισµού µε το ΥΠΟΙΟ και έγκρισης του Έργου. Μεγάλες τιµές στα επιµέρους χρονικά διαστήµατα, είναι χαρακτηριστικές διαφόρων δυσλειτουργιών που προφανώς υπήρξαν στην αρχική φάση του ΕΠΑΝ. Τα αρχικά αυτά διαστήµατα προοδευτικά µειώνονται, ως ένδειξη τόσο της βελτίωσης της λειτουργίας της ΕΥ και της συνολικής (όλων) εξοικείωσης µε τις διαδικασίες, όσο και της σταδιακής επίτευξης ωριµότητας από τα Έργα. Κατά την αρχική φάση, όταν «δοκιµάζονταν» στις νέες απαιτήσεις η συνεργασία ΕΥ και Τ, παρατηρήθηκαν προβλήµατα, στο στάδιο Πρόσκληση Υποβολή πρώτου T Ε, του τύπου: ο τελικός ικαιούχος «ενηµερώνει» την ΕΥ ότι είναι έτοιµος για υλοποίηση η ΕΥ προβαίνει σε Πρόσκληση ανακύπτει ότι ο Τ.. δεν είναι έτοιµος για να υποβάλλει Τ Ε, οπότε επέρχεται παράταση της προθεσµίας υποβολής προτάσεων κ.ο.κ. ή ανακύπτει ότι ο Τ.. δεν είναι έτοιµος να υποβάλλει παραδεκτό ή/και αποδεκτό Τ Ε 4, δηλαδή ελτίο Έργου που να πληροί τις minimum προϋποθέσεις για την επί της ουσίας εξέτασή του. Στην πρώτη περίπτωση αστοχίας, υπήρξαν και «άγονες» Προσκλήσεις, που επαναλήφθηκαν. Στη συνηθέστερη δεύτερη περίπτωση αστοχίας, που βαρύνει αποκλειστικά τον Τελικό ικαιούχο, η ΕΥ έπρεπε να επέµβει για να «διορθώσει» τα Τ Ε, να υποστηρίξει τον Τελικό ικαιούχο για την βελτίωση των υποβληθέντων στοιχείων κ.λπ. Το φαινόµενο αυτό φαίνεται ότι παρατηρήθηκε σε σηµαντικό βαθµό όπου Τ.. ήταν οι Γενικές Γραµµατείες του Υπουργείου, και εδώ προκύπτει ένα καταρχήν συµπέρασµα (γενικής ισχύος για όλο το ΚΠΣ) ότι η δηµιουργία και κατόπιν η στελέχωση των ΕΥ σε µεγάλο βαθµό οδήγησε σε αποδυνάµωση των υπηρεσιών εν δυνάµει Τελικών ικαιούχων µε αποτέλεσµα στο συνολικό κύκλωµα "σχεδιασµός Έργου έλεγχος /αξιολόγηση /έγκριση - υλοποίηση", να τονίζεται και εξ αυτού του λόγου η λειτουργία "έλεγχος / αξιολόγηση / έγκριση". Κατά κανόνα πλέον δεν δηµοσιοποιείται Πρόσκληση αν δεν έχουν προϋπάρξει επαρκείς εγγυήσεις προ-κινητοποίησης των υποψήφιων Τ. 3 4 Βλ. Προσάρτηµα στην Έκθεση Μεθοδολογίας Ενδιάµεσης Αξιολόγησης, κεφ. 4. Παραδεκτό Τ Ε: υποβολή του σε τυποποιηµένα έντυπα, πληρότητα εγγραφών, Φορέας πρότασης υλοποίησης Χρηµατοδότησης : εκ των εν δυνάµει επιλέξιµων. "Αποδεκτό" (ανεπίσηµα, επί της ουσίας) Τ Ε: συµβατότητα της προτεινόµενης Πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας των Κανονισµών, συµβατότητα µε το αντικείµενο, στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου που αναφέρεται η Πρόσκληση, συµβατότητα Τ µε τις Προβλέψεις του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, εξασφάλιση ότι η Πράξη υλοποιείται και ολοκληρώνεται στην περίοδο εφαρµογής του ΕΠΑΝ (Μέτρου).

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 9 / κεφ. 4 Στο στάδιο "υποβολή παραδεκτού T Ε Ένταξη Έργου", οι όποιες καθυστερήσεις (όχι ιδιαίτερα σηµαντικές πλέον, γενικά κατά κανόνα τηρήθηκαν οι από τον Κανονισµό και το Ν. 2380/2000 τρεις µήνες, βλ. και παραπάνω Πίνακα 4.1), βαρύνουν τυπικά τουλάχιστον την ΕΥ αλλά ουσιαστικά, κατά την εκτίµηση του Συµβούλου Αξιολόγησης, το Σύστηµα ιοίκησης του ΚΠΣ όπως αυτό διατυπώθηκε στις ιατάξεις Εφαρµογής και νοµοθετήθηκε. Όπως αναλύεται και παρακάτω (κριτήρια, έλεγχοι, έγγραφα), είναι µάλλον προφανές ότι η λειτουργία αξιολόγησης - ένταξης είναι "βαριά". Είναι κατανοητή η σκοπιµότητα της µέριµνας που ελήφθη τόσο για να αποφευχθεί η επανάληψη των αστοχιών διαχείρισης στο Β' ΚΠΣ όσο και για να "πιεστούν" οι Τ ήδη από την εξειδίκευση των ράσεων να σχεδιάσουν και να προετοιµάσουν τα Έργα τους έτσι ώστε αυτά να υλοποιηθούν απρόσκοπτα, αλλά από την άλλη πλευρά: τίποτε (γενικώς στη ιαχείριση Προγραµµάτων, και όχι µόνο στο ελληνικό ΚΠΣ ή στο ΕΠΑΝ) δεν εγγυάται ότι ο τυπικά τέλειος σχεδιασµός των Έργων αντανακλάται σε τέλεια και απρόσκοπτη υλοποίηση υπάρχει ο κίνδυνος, ακριβώς λόγω του βάρους της διαδικασίας, αυτή να ατονήσει σιωπηρώς ή να εφαρµόζεται ελλειπτικά και τυπικά, όταν αποδειχθεί ότι είναι πρόξενος καθυστέρησης στην υλοποίηση ο αυστηρός αρχικός έλεγχος - αξιολόγηση δεν δρα εκπαιδευτικά στους Τ, στο βαθµό που υποβάλλει την εντύπωση ότι µετά από αυτό το στάδιο οι συνήθεις φορείς υλοποίησης συνεχίζουν να δρουν όπως ήξεραν ή όπως είναι εφοδιασµένοι για να δράσουν. Ειδικότερα κατά Μέτρο ζητήµατα αναλύθηκαν στο κεφ. 2 της Έκθεσης. β. Ποιότητα διαδικασιών και εγγράφων: Η ΕΥ έχει πιστοποιηθεί κατά ΙSO για τις διαδικασίες της και οι απαιτήσεις της πιστοποίησης εξασφαλίζουν την ποιοτική εκτέλεση όλων των διαδικασιών της. Το ζήτηµα είναι αν το όλο σύστηµα διαχείρισης µε τα ήδη πολλά τυπικά έγγραφα και εξαιρετικά "βαρύ", τείνει εκ του λόγου αυτού σε "γραφειοκρατικοποίηση". Συγκεκριµένα, κατά το σύστηµα ISO της ΕΥ, για 47 συνολικώς ειδικές λειτουργίες απαιτούνται ενέργειες που συνεπάγονται την τήρηση 125 τυπικών εγγράφων. Ο όγκος δεν είναι στην πραγµατικότητα τεράστιος αλλά και µόνη η συνειδητοποίηση και τακτική υπενθύµιση των αναγκαίων ενεργειών και εγγράφων αναπόφευκτα µπορεί να δηµιουργεί στον κάθε χειριστή την αίσθηση ενός περιβάλλοντος εξαιρετικά τυποποιηµένου 5. Κατά πάσα πιθανότητα, ο κίνδυνος εµφανίζεται (όχι βεβαίως µόνο στην περίπτωση του ΕΠΑΝ) και, όσο και αν τα στελέχη της ΕΥ του ΕΠΑΝ έχουν εξοικειωθεί µε τη διαδικασία και διαµορφώνουν προτάσεις βελτίωσης / απλοποίησης, δεν υπάρχει ένας µηχανισµός (π.χ. σε επίπεδο Α/ΚΠΣ) που να συλλέγει, επεξεργάζεται, προτείνει και παρακολουθεί την τύχη της υιοθέτησης των διαφόρων προτάσεων απλοποίησης έτσι ώστε αυτές να κατοχυρωθούν και τυπικά. Αντίστοιχες "αγκυλώσεις" µπορούν να εντοπιστούν φυσικά και στη λειτουργία της Παρακολούθησης των ενταγµένων Έργων. Ενδεικτικά είναι τα προβλήµατα στην τήρηση του ΟΠΣ (βλ. παρακάτω) αλλά και η επέκταση του προ-ενταξιακού και του on-going έλεγχου της νοµιµότητας και κανονικότητας των εντασσόµενων / ενταγµένων έργων από την ΕΥ σε συνολική έκταση και όχι µόνο στο δείγµα του 5%, ιδίως στις περιπτώσεις µετάβασης σε ανώτερη βαθµίδα ωριµότητας, π.χ. στα ηµόσια Έργα του Ν γ. Εκτίµηση για τα κριτήρια ένταξης Πράξεων: Κατά γενική άποψη, από την ΕΥ και τους Τ τα κριτήρια κρίνονται θετικά, αν και τονίζεται ότι αρχικά δυσκόλεψαν όλους και συνέβαλαν στην καθυστερηµένη έναρξη των Έργων. Εκτιµάται ότι βοήθησαν στο να αποκατασταθεί µια ισορροπία λειτουργιών µεταξύ της ΕΥ και των "µεγάλων" Τελικών ικαιούχων (Γενικές Γραµµατείες, ΕΗ, ΕΠΑ, κ.λπ.), αναγκάζοντας σε αποσαφήνιση ρόλων και αντικειµενικοποιώντας την ούτως ή άλλως απαραίτητη συνεργασία τους συνέβαλαν στην αποφυγή ένταξης «προβληµατικών» Έργων (µη επιλέξιµα, αόριστα ανώριµα 5 Γενικώς, η εµπειρία από την εφαρµογή τόσο τυποποιηµένων διαδικασιών, π.χ. σε µεγάλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γραφείου (desk services) έδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο κάθε υπάλληλος να αφιερώνει 1/2 τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πιστοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης.

10 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 10 / κεφ. 4 κ.λπ.) έστω και αν δεν εγγυώνται τελικώς την επιλογή των βέλτιστων Έργων. Οπωσδήποτε, τα κριτήρια καταλήγουν σε αποτέλεσµα του τύπου "αποδεκτό / απαράδεκτο" αλλά σε µια συνολική διαδικασία µε χαρακτήρα "first come - first chosen" και όχι τύπου "benchmarking". Μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης θα εφαρµοστεί για πρώτη φορά σε Επίπεδο Πρόσκλησης, στην περίπτωση της ράσης "Ενίσχυση της Υποδοµής Υφιστάµενων Εργαστηρίων οκιµών ιακριβώσεων του ηµόσιου Τοµέα", για την ένταξη του 1/3 εκ των Παραδεκτών Προτάσεων (Τ Ε) που έχουν υποβληθεί, µε βάση βαθµολόγηση της αποτελεσµατικότητας, της χρησιµότητας και της σκοπιµότητας των προτεινόµενων σχεδίων. Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων εφαρµόζεται στην τελική επιλογή των συγχρηµατοδοτούµενων Υποέργων (στα Μέτρα των ενισχύσεων), στους ιαγωνισµούς της Τεχνικής Βοήθειας κ.λπ. Γενικότερα ως προς τα Κριτήρια Ένταξης, πρέπει να σηµειωθεί (και αυτό δεν αφορά µόνο το ΕΠΑΝ), ότι υπήρξε ένας µάλλον βεβιασµένος ορισµός τους, γεγονός που οδηγεί στην εµφάνιση ορισµένων προβληµατικών σηµείων. Κυρίως, δεν είναι ευχερής, στο επίπεδο των Μέτρων και ακόµη περισσότερο στο επίπεδο των ράσεων, η διάκριση µεταξύ κριτηρίων "αποκλεισµού", κριτηρίων "αξιολόγησης", "εφαρµογής" και "ικανότητας υλοποίησης": Κριτήρια αποκλεισµού είναι εκείνα η µη εκπλήρωση ενός εκ των οποίων συνιστά λόγο άµεσης απόρριψης µιας Πράξης και εποµένως αποκλείει την αξιολόγηση της µε συνεκτίµηση των υπόλοιπων κριτηρίων, και τέτοια είναι όσα αφορούν σε συµβατότητα µε όρους επιλεξιµότητας Κανονισµών, τήρηση της Σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής ως προς το κριτήριο της ανεξαρτησίας των ΜΜ, επικάλυψη µε Πράξεις που έχουν χρηµατοδοτηθεί από προηγούµενα προγράµµατα ή προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν, λειτουργικότητα της Πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλη που υλοποιείται ή υλοποιήθηκε, επάρκεια, καταλληλότητα και ικανότητα του φορέα λειτουργίας του έργου, καθορισµός φορέα λειτουργίας / διαχείρισης, έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης, έγκριση από την Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1260, άρθρα 25,26, Κριτήρια αξιολόγησης είναι εκείνα των οποίων την εκπλήρωση από µία Πράξη είναι δυνατόν η ΕΥ να αξιολογήσει συγκριτικά ως προς άλλες Πράξεις, έτσι ώστε να επιλέξει τις βέλτιστες, και τέτοια είναι όσα αφορούν σε: συµβατότητα της πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες δράσεων του Μέτρου, συµβολή της πράξης σε έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους του Μέτρου, συµβολή της πράξης σε έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους του Άξονα, καταλληλότητα «µεγέθους» της πράξης σε σχέση µε την συµβολή της, οικονοµική βιωσιµότητα - κόστος / όφελος - τρόπος χρηµατοδότησης, συµβολή στην κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής που προβλέπεται στο Μέτρο - βαθµός κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων, αναµενόµενοι άµεσα και έµµεσα ωφελούµενοι από την πράξη, αναγκαιότητα σε σχέση µε σπουδαιότητα και υποστήριξη ανταγωνιστικότητας κλάδου, βαθµός διευκόλυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας σε περιοχή και χώρα, συµβολή σε διατήρηση και βελτίωση επιπέδου ανταγωνιστικότητας, συµβολή σε ευρύτερες κοινωνικοοικονοµικές ωφέλειες (νέες θέσεις εργασίας, προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόµηση ενέργειας), διατηρησιµότητα οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποτελεσµάτων, συµβολή στην επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων του Μέτρου, προβλεπόµενες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της περιοχής, συµπληρωµατικότητα και συνέργια της Πράξης µε άλλες Πράξεις του Μέτρου ή άλλου Μέτρου, συµβολή στην αναβάθµιση της έρευνας και τεχνολογίας στη στρατηγική των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, συµβολή σε ανάπτυξη νέων τοµέων ΕΤΑ, δεσµών µε ερευνητικές οµάδες τρίτων, επίλυση επιστηµονικο-τεχνολογικών προβληµάτων, πληρότητα δεικτών οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης, ακρίβεια σε καθορισµό και χωροθέτηση φυσικού αντικειµένου ανά διακριτό τµήµα εργασιών, σε επίπεδο υποέργου Κριτήρια εφαρµογής είναι εκείνα τα οποία η ΕΥ πρέπει να θεωρήσει ως απαράβατους όρους που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση µιας Πράξης, και τέτοια είναι όσα αφορούν σε: εφαρµογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τον ανταγωνισµό, εφαρµογή εθνικών / κοινοτικών κανόνων για δηµόσιες συµβάσεις, τήρηση των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νοµοθεσίας (Περιβάλλον, ΑΠΕ), ενηµέρωση ωφελούµενων για δυνατότητες χρηµατοδότησης από την Πράξη (όχι το Μέτρο), συνέπεια µε την πολιτική για την ισότητα ανδρών και γυναικών, εφαρµογή κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δηµοσιότητας, εφαρµογή των προαπαιτούµενων από τη νοµοθεσία µελετών ή άλλων προϋποθέσεων (π.χ. αποφάσεις συλλογικών οργάνων κλπ), εφαρµογή διατάξεων αναπτυξιακών νόµων και λοιπών καθεστώτων ενίσχυσης Τέλος, κριτήρια ικανότητας υλοποίησης είναι εκείνα τα οποία οιαδήποτε Πράξη ή εκπληρώνει και άρα εντάσσεται στο Μέτρο ή της ορίζεται συγκεκριµένος χρόνος εντός των οποίων πρέπει να τα

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 11 / κεφ. 4 εκπληρώσει προκειµένου να ενταχθεί, και τέτοια κριτήρια είναι όσα αφορούν σε: πληρότητα πράξης, ωριµότητα πράξης (άρα και φορέα). Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι τα περισσότερα κριτήρια λειτουργούν ως "θύρες εισόδου" στο σύστηµα (ΝΑΙ / ΟΧΙ) και όχι ως κριτήρια επιλογής των βέλτιστων έργων. Στο βαθµό που δεν διακρίνονται αυτές οι κατηγορίες κριτηρίων, οι αρµόδιοι χειριστές της κάθε ΕΥ είναι εκ των πραγµάτων αναγκασµένοι είτε να λαµβάνουν αποφάσεις κατά την κρίση τους (διατρέχοντας τον κίνδυνο να κατηγορηθούν για αυθαίρετη ερµηνεία των κριτηρίων) είτε να προσφεύγουν σε διενέργεια εµπειρογνωµοσύνης (επιµηκύνοντας το χρόνο έγκρισης) ή και ελέγχου (µετατρέποντας έτσι µια διαχειριστική λειτουργία σε ελεγκτική). Εκτιµάται ως σκόπιµο να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν, από την Κ Α/ΚΠΣ σε συνεργασία µε τις ΕΥ και στα πλαίσια της απλοποίησης των διαχειριστικών λειτουργιών, αποσαφήνιση: των γενικών κριτηρίων αποκλεισµού (ΝΑΙ ΟΧΙ) των ειδικών, κατά Μέτρο, κριτηρίων αξιολόγησης των ειδικών, κατά ράση, κριτηρίων αξιολόγησης των ειδικών, κατά κατηγορία τελικού δικαιούχου, κριτηρίων αξιολόγησης των ειδικών, στις ράσεις ενισχύσεων, κριτηρίων αξιολόγησης για τον τελικό δικαιούχο και για τον τελικό αποδέκτη της ενίσχυσης των γενικών και των ειδικών κατά ράση κριτηρίων εφαρµογής των γενικών και ειδικών κριτηρίων ικανότητας υλοποίησης. Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι τα στελέχη της ΕΥ αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα βελτιώσεων - µετατροπών στα κριτήρια, και έχουν διατυπώσει συγκεκριµένες προτάσεις, π.χ.: αλλαγές στα πεδία που αφορούν την ποιότητα - πληρότητα των µελετών των µεγάλων τεχνικών έργων, που θεωρούνται ως εκ προοιµίου µη αξιολογήσιµα (π.χ. σε περιπτώσεις όπου κανονικά πρέπει να απαιτείται ακόµη και risk assessment) συνολικά απλοποίηση ανάλογα µε τα στάδια στην εξέλιξη ενός Έργου, έτσι ώστε να µην απαιτείται πλήρης επανέλεγχος σε όλες τις περιπτώσεις, π.χ. στο Τ Ε που υποβάλλεται αρχικώς, στην τροποποίηση που επιβάλλεται µετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση των ενισχύσεων, στην τροποποίηση µετά από ενδεχόµενες διορθώσεις λόγω απένταξης σχεδίων, στην επόµενη τροποποίηση που γίνεται αναγκαία λόγω αύξησης πόρων στη ράση και στο Έργο, κ.ο.κ. ειδικά στις ράσεις των ενισχύσεων, αντικατάσταση κριτηρίων από ερωτηµατολόγια. Ας σηµειωθεί ότι, κατά την αρχική διαδικασία σχεδιασµού ενός συστήµατος ένταξης Έργων στο Γ' ΚΠΣ, είχε έντονα διατυπωθεί η άποψη ότι τα Τ Ε θα έπρεπε να έχουν χαρακτήρα σύµβασης µεταξύ ιαχειριστικής Αρχής και τελικού ικαιούχου, στην οποία ο Τ θα αναλάµβανε τη δέσµευση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια των Κανονισµών και της ελληνικής νοµοθεσίας, και θα ήταν υπεύθυνος (µε συνυπευθυνότητα του φορέα χρηµατοδότησης, αν ήταν διαφορετικός από τον Τ ) για την τήρηση των δεσµεύσεων επί ποινή συγκεκριµένης ποινικής ρήτρας. Όσο "προωθηµένη" και αν ήταν η πρόταση, πιθανότατα θα απάλλασσε τη διαχείριση των προγραµµάτων από χρόνο και κόστος σε απασχόληση ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ειδικότερα ενδιαφέρουν τα εξής σηµεία και διαδροµές: α. Σχέσεις µεταξύ ΕΥ και Τελικών ικαιούχων: Υπήρξε αρχικώς δυσκολία στην ενεργοποίηση των Τ.. σε σχέση µε τους νέους όρους της υλοποίησης του ΚΠΣ, χωρίς να εντοπίζονται πλέον, παρά σε ειδικές περιπτώσεις, «σηµεία σύγκρουσης» (areas of possible conflict). Ειδικότερα κατά κατηγορία Τελικού ικαιούχου: 6 Βλ. ΜΟ Α.Ε.: Εµπειρογνωµοσύνη για ένα Σύστηµα Ένταξης Έργων στο Γ' ΚΠΣ (ανάδοχοι: 4 εταιρίες συµβούλων), Αθήνα 2000

12 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 12 / κεφ. 4 Σε σχέση µε τους «µεγάλους» Τ : Αναπόφευκτα ανέκυψε (λόγω αφενός της κυρίαρχα "ελεγκτικής" οπτικής των ιατάξεων Εφαρµογής και αφετέρου της παραδοσιακής στην Ελλάδα συγκέντρωσης και του σχεδιασµού και της εφαρµογής της πολιτικής στα Υπουργεία και στις µεγάλες ΕΚΟ), αρχικά τουλάχιστον, σύγχυση που θα µπορούσε να περιγραφεί στην αντίθεση µεταξύ των εξής δύο θέσεων: "εµείς σχεδιάζουµε την πολιτική, εµείς υλοποιούµε τα Έργα, αρκεστείτε στην αξιολόγηση των τυπικών και νοµικών προϋποθέσεων τους" "εµείς ευθυνόµαστε για την υλοποίηση του Προγράµµατος, ελέγχουµε τα Έργα για να αισθανόµαστε ασφαλείς για την υλοποίηση τους". Ευτυχώς, η δηµιουργία των ΕΥ ανέτρεψε τις προβληµατικές καταστάσεις του Β' ΚΠΣ, όπου το βάρος της διαχείρισης του Προγράµµατος είχε αναληφθεί από µία Γραµµατεία, τα µέλη της οποίας προέρχονταν από τις ιευθύνσεις του Υπουργείου που ήταν αρµόδιες για την υλοποίηση, και µάλιστα χωρίς να έχουν αποκλειστική ή 100% απασχόληση στο έργο ενώ παράλληλα διατηρούσαν την ιεραρχική θέση τους στη διοικητική δοµή του Υπουργείου, και όπου οι δοµές που αποφάσιζαν την ένταξη Έργων ήταν ιεραρχικά κατώτερες από τις δοµές οι οποίες βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και της διοικητικής διάρθρωσης ήταν αρµόδιες για την έγκρισή τους. Οπωσδήποτε όµως, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα όπου η ΕΥ δηµιουργήθηκε όχι υπό αλλά παράλληλα προς την πολιτική ιεραρχία, το πρόβληµα µπορεί να µεταφερθεί σε ανώτερο επίπεδο και να συντηρηθεί έως ότου η ίδια η πρακτική της εφαρµογής και ιδίως η εµφάνιση των υλικών αποτελεσµάτων από την υλοποίηση, επιτρέψουν την εξαφάνισή του 7. Ειδικώς στο ΕΠΑΝ, τα όποια προβλήµατα συνεργασίας εµφανιστούν δεν µπορούν να επιλυθούν όπως σε άλλα Ε.Π., δηλαδή δια της λήψης τελεσίδικης απόφασης από ένα Γενικό Γραµµατέα που είναι ταυτόχρονα πολιτικός προϊστάµενος και της ΕΥ και των υπηρεσιών υλοποίησης των ράσεων, λόγω της ύπαρξης 5 Γενικών Γραµµατειών που εµπλέκονται στο Πρόγραµµα. Σηµαντικό βήµα θα ήταν η ενεργοποίηση των Συµβούλων Τεχνικής Υποστήριξης κατά Γενική Γραµµατεία, αλλά καθυστέρησε πολύ η πρόσληψή τους, µε αποτέλεσµα οι Γενικές Γραµµατείες και να µη διαθέτουν ικανοποιητική τεχνική στήριξη και να µην εξοικειώνονται, ακριβώς δια της τριβής µε τους ΣΤΥ, µε τις τεχνικές απαιτήσεις της όλης διαδικασίας έτσι ώστε να αφοσιώνονται στην αρµοδιότητα τους για σχεδιασµό της πολιτικής που εκφράζεται στα προτεινόµενα Έργα τους. Ως προς τους θεωρούµενους "µικρούς" ή «άπειρους» Τ : Τα όποια προβλήµατα ανάγονται κυρίως στην έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών στους Τ. Παρά τις ειδικές ενέργειες ενηµέρωσης από πλευράς ΕΠΑΝ, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ταχύρυθµη ενηµέρωση στήριξη των υπευθύνων τους στα νέα τους καθήκοντα, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί κεντρικά από την Α/ΚΠΣ. Η ειδικότερη εικόνα που σχηµατίζουν οι ίδιοι για το σύστηµα διοίκησης αναλύεται παρακάτω στο κεφ Ως προς τους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης: Σε γενικές γραµµές έδειξαν προσαρµοστικότητα, βοηθούµενοι και από την εµπειρία της ήδη δύσκολης διαχείρισης που εκτελούσαν στο Β' ΚΠΣ. Υπάρχουν βεβαίως, κατά την εκτίµηση τουλάχιστον των στελεχών της ΕΥ, και φυσιολογικά, καλύτεροι και λιγότερο συνεπείς ΕΦ. Η σχετική εικόνα που σχηµατίζουν οι ίδιοι οι ΕΦ για το σύστηµα διοίκησης ποικίλλει 8 : οι περισσότεροι εµφανίζονται (και αποδεικνύονται) έτοιµοι να διαχειριστούν τα Έργα που ανέλαβαν, και ορισµένοι λίγοι εκφράζουν για το έργο τους µία αντίληψη περισσότερο "αναδόχου" παρά Τ. β. Σχέσεις µεταξύ ΕΥ / ΕΠΑΝ και Κεντρικής ιαχειριστικής Αρχής και Αρχής Πληρωµής ΚΠΣ: Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις δύσκολης συνεννόησης, υπό την έννοια της αργής ανταπόκρισης της 7 8 Εν τω µεταξύ, παρατηρούνται δυσλειτουργίες όπως π.χ. στελέχη της ΕΥ να µη λαµβάνουν εγκαίρως γνώση των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν την υλοποίηση ράσεων για την εξειδίκευση των οποίων συνεργάζονται κατά τα άλλα µε τα στελέχη των Γενικών Γραµµατειών. Ή, αντιστρόφως, στελέχη της ΕΥ να εκφράζουν άποψη περί της συµβατότητας ενός Έργου όπως περιγράφεται σε υποβληθέν Τ Ε ή σε πρόταση τροποποίησης του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, παρεµβαίνοντας κατ αυτόν τον τρόπο στη χάραξη πολιτικής. Με βάση τα πορίσµατα των ερευνών και συνεντεύξεων που έγιναν σε όλους.

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 13 / κεφ. 4 Κ Α/ΚΠΣ σε αιτήµατα στήριξης της ΕΥ /ΕΠΑΝ, συνήθως σε θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής των Κανονισµών κ.λπ.. Π.χ., σε αίτηµα της ΕΥ του έτους 2001 σχετικά µε την εξειδίκευση των όρων της παρακολούθησης και ελέγχου των υλοποιούµενων έργων, η Κ Α εξέδωσε Σχέδιο Εγκυκλίου τον Απρίλιο του Άλλο παράδειγµα, και εδώ ο Σύµβουλος Αξιολόγησης έχει ιδία άποψη, είναι αυτό του συντονισµού ενεργειών σε ό,τι αφορά τα Καθεστώτα Ενίσχυσης. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε διαφορά άποψης (που ουσιαστικά συνεπάγεται διαφορά πολιτικής) µεταξύ YΠΑΝ και ΥΠΟΙΟ για ένα καθεστώς ή όπου ανέκυψε πρόβληµα παρακολούθησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων ενισχύσεων de minimis ή όπου για ράσεις του ΕΠΑΝ και για οµόλογες και συνεργούσες ράσεις άλλων Ε.Π. υιοθετήθηκαν τελικά διαφορετικοί όροι και διαδικασίες ενίσχυσης, µε αξιοσηµείωτες συνέπειες στην υλοποίηση και των δύο Προγραµµάτων. Αντιθέτως, προκύπτει ως απρόσκοπτη η συνεργασία της ΕΥ µε την Ειδική Μονάδα Συντονισµού ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ειδικότερα και κυρίως ενδιαφέρουν τα προβλήµατα στην παρακολούθηση του ΕΠΑΝ µέσω του ΟΠΣ (Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος). Το σύστηµα διοίκησης του Προγράµµατος είχε σοβαρά προβλήµατα στην παρακολούθηση των Έργων µε Τριµηνιαία (κυρίως) ελτία Παρακολούθησης και καταχώρησή τους στο ΟΠΣ. Μέχρι τις αρχές Μαΐου 2003, η κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική και προκάλεσε και δυσκολίες στο έργο της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης. Το σηµερινό αποτέλεσµα που αξιολογείται στο Κεφάλαιο 5 "Το Αποθεµατικό Επίδοσης" της Έκθεσης, προέκυψε µε προσπάθεια του τελευταίου τριµήνου και µε βασικό κίνητρο την ανάγκη συµµόρφωσης προς το συγκεκριµένο κριτήριο ενόψει της Αναθεώρησης του ΚΠΣ. Για 73% των ενταγµένων µέχρι Έργων καταχωρήθηκαν τελικώς στο ΟΠΣ Τριµηνιαία ελτία Παρακολούθησης (Τ Π) µε εξέλιξη του Φυσικού Αντικειµένου µέχρι το β τρίµηνο 2003, ενώ 8% καλύφθηκε ήδη και µε Τ Π γ' τριµήνου και 18,6% καλύπτεται µε Τ Π α' τριµήνου (α' και β' τρίµηνο καλύπτουν συνολικά 91,2%). Σε ό,τι αφορά τα Μηνιαία ελτία Παρακολούθησης (Μ Π), το σύνολο σχεδόν των ίδιων Έργων καταχωρούνται στο ΟΠΣ, παρακολουθούνται δηλαδή µε χρηµατοδοτικά στοιχεία. Κατά την προσπάθεια αυτή εµφανώς τέθηκαν προτεραιότητες: α. καταχώρηση της ένταξης Έργων (στοιχεία Τ Ε, Συνοπτικά Τ Ε) β. καταχώρηση των δαπανών των ενταγµένων έργων και των νοµικών δεσµεύσεων γ. καταχώρηση των Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Έργων. εν ενηµερώνονται τα Στοιχεία Παρακολούθησης της Φυσικής Υλοποίησης σε επίπεδο Υποέργου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα Μέτρα των ενισχύσεων. Και εδώ έγκειται, κυρίως, το πρόβληµα. Συγκεκριµένα, από τις 131 ράσεις του ΕΠΑΝ, περισσότερες από 55 αφορούν σε ενισχύσεις ή γενικότερα σε προγράµµατα που απευθύνονται σε τελικούς αποδέκτες και εφαρµόζονται είτε δια των Γενικών Γραµµατειών είτε δια του ΕΟΜΜΕΧ είτε δια των ΕΦ, κ.α.. Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι η ένταξη στο Πρόγραµµα χιλιάδων υποέργων, µε όλες τις κατανοητές συνέπειες σε φόρτο εργασίας και σε αναπόφευκτα λάθη καταχώρησης. Το σηµαντικότερο όµως αρνητικό αποτέλεσµα είναι ότι, δια της υποχρέωσης να εκτελεστεί αυτό το έργο: οι χειριστές των αρµόδιων Μονάδων Β κατακλύζονται 9 και, εφόσον δεν θέλουν να αµελήσουν το ελεγκτικό - αξιολογητικό τους έργο σε άλλες φάσεις της συνολικής διαχείρισης, αναπόφευκτα θα καθυστερούν είτε στο κύριο έργο τους προς όφελος της καταχώρησης - παρακολούθησης (αυτό δεν συµβαίνει προς το παρόν) είτε στο έργο της παρακολούθησης (συµβαίνει σήµερα στο επίπεδο της καταχώρησης) οι υπεύθυνοι των Έργων των Τ αδυνατούν να συµπληρώσουν τα Τ Π ή να ενηµερώσουν έγκαιρα την ΕΥ σε όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες να δηµιουργηθεί σταδιακά η άποψη ότι τελικώς τα 9 Ορισµένα στελέχη της ΕΥ εκτιµούν σε 50% του συνολικού εργάσιµου χρόνου τους, την απασχόληση µε το ΟΠΣ.

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 14 / κεφ. 4 αιτούµενα από το ΟΠΣ στοιχεία είναι "'άχρηστα" ή συνιστούν "τροχοπέδη". Στον βαθµό που η διαθεσιµότητα των στοιχείων ΟΠΣ είναι και τυπικά απαραίτητη, η κατάσταση δηµιούργησε πρόβληµα καταρχάς στην Αξιολόγηση. Εάν όµως δεν επιλυθεί, θα δηµιουργήσει προφανώς µείζον θέµα στην παρακολούθηση. Οι απαιτήσεις εκ του ΟΠΣ τέθηκαν, ως γνωστόν, για συγκεκριµένους λόγους: να υπάρχει µηχανισµός άµεσης και συνεχούς αποτύπωσης όλου του ΚΠΣ χωρίς δυνατότητα "διορθωτικών" παρεµβάσεων, και να λειτουργεί το ΟΠΣ ως τεχνικά "απαραβίαστος" κεντρικός πυρήνας περί τον οποίο να αναπτύσσονται και να τηρούνται όλες οι άλλες υποχρεώσεις (σε διαδικασίες και σε τυπικά έγγραφα). Επανατονίζεται όµως ότι, µε την πρόθεση αντικειµενικοποίησης και ελέγχου του συστήµατος διοίκησης, αυτό έχει υπερφορτωθεί µε στοιχεία και διαδικασίες, και όταν παράλληλα παρουσιάζεται αδυναµία των φορέων του συστήµατος να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, το αποτέλεσµα πάντοτε είναι είτε να ατονήσει σιωπηρώς η εφαρµογή του είτε να προκληθεί µείζων εµπλοκή και άρα καθυστέρηση. Οι εναλλακτικές λύσεις θα ήταν: η απλοποίηση του συστήµατος η µερική µόνο εφαρµογή του η αύξηση της δυναµικότητας των διοικητικών µονάδων που το εξυπηρετούν τεχνικές λύσεις Προς την κατεύθυνση της απλοποίησης, έχει αιτηθεί και εγκριθεί από την Κ Α/ΚΠΣ η µη εισαγωγή µηδενικών Μηναίων ελτίων απανών, λύση θετική εφόσον βέβαια όλα τα µη µηδενικά εισάγονται και εποµένως δεν τίθεται ποτέ θέµα αµφισβήτησης περί του αν ένα πεδίο είναι κενό λόγω µηδενικής τιµής ή λόγω µη καταχώρησης. Προς την ίδια κατεύθυνση, έχει προταθεί (και κατά τα φαινόµενα αντιµετωπίζεται θετικά από την Ε.Ε.) η αντικατάσταση των Τ Π φυσικής εξέλιξης από εξαµηνιαία δελτία, πρόταση στην οποία συµφωνεί και ο Σύµβουλος Αξιολόγησης. Προς την κατεύθυνση της µερικής εφαρµογής, έχει υποβληθεί πρόταση της Μονάδας Β2 της ΕΥ / ΕΠΑΝ στην Κ Α/ΚΠΣ, ειδικά στα Έργα για ενισχύσεις, να αναδιαταχθεί το επίπεδο εγγραφής των παρεµβάσεων, έτσι ώστε π.χ. κάθε Κύκλος πρόσκλησης µίας ράσης ενός ΕΦ να εγγράφεται στο επίπεδο του Υποέργου και στο επίπεδο του Έργου να εγγράφεται ο ΕΦ. ιαχειριστικά η πρόταση είναι θετική, αλλά συνεπάγεται ότι "εξαφανίζεται" από την παρακολούθηση το φυσικό αντικείµενο στο επίπεδο του κάθε ιδιωτικού σχεδίου (σηµερινό Υποέργο). Θα έπρεπε εποµένως να αντικατασταθεί µε παράλληλο - υπαγόµενο και συµβατό σύστηµα παρακολούθησης της φυσικής εξέλιξης των σχεδίων από τον ΕΦ, πρόταση που είχε γίνει και κατά την Ενδιάµεση Αξιολόγηση του Ε.Π.Β Προς την κατεύθυνση της αύξησης της δυναµικότητας των µονάδων που εξυπηρετούν το σύστηµα, η πρόταση είναι για υιοθέτηση του outsourcing, αρκεί βεβαίως να ελαφρυνθεί παράλληλα η ελεγκτική απαίτηση που στηρίζεται στο ΟΠΣ: δεν επέρχεται αποφόρτιση εάν οι χειριστές των Μονάδων Β αισθάνονται ασφαλείς µόνο εάν πραγµατοποιούν εκ των υστέρων έλεγχο στις καταχωρήσεις που έγιναν µε outsourcing. Ως κατάλληλη τεχνική λύση προβάλλει η ηλεκτρονική υποβολή των ελτίων, κατά το πρότυπο που σχεδίασε η Μονάδα της ΕΥ. Εφόσον λυθούν και τυπικώς τα θέµατα πιστοποίησης - ελέγχου της συµπλήρωσης από τους Τ, είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα. Τέλος, σηµειώνεται ότι λόγω των εγγενών αδυναµιών και της έλλειψης ευελιξίας του ΟΠΣ, τόσο στις Μονάδες Β όσο και στη Μονάδα Α αναπτύχθηκαν customized µικρο-συστήµατα παρακολούθησης, σε περιβάλλον Access ή ακόµη και Excel, για τις ανάγκες τόσο της καθηµερινής παρακολούθησης όσο και των προβλέψεων και της κατά περίπτωση παραγωγής Πινάκων του Προγράµµατος 10. Το πρόβληµα και ο τρόπος επίλυσης του δεν είναι ειδικά στο ΕΠΑΝ: για όλα τα Ε.Π. και πιθανότατα και για το ΚΠΣ, το ΟΠΣ είναι περισσότερο το εργαλείο καταχώρησης (registration) και λιγότερο το εργαλείο παρακολούθησης (monitoring). Κατά πάσα ένδειξη, από την κατάσταση ανυπαρξίας Πληροφοριακού Συστήµατος στο Πρόγραµµα έχει συντελεστεί µετάβαση στην κατάσταση όπου το Πληροφοριακό Σύστηµα επιβάλλει τους δικούς του ("υλικούς" πλέον, βλ. τον όγκο εγγράφων και το πλήθος των εργασιών) ρυθµούς στο Πρόγραµµα. 10 Ενίοτε διατυπώνεται σαφώς και η εκτίµηση ότι το ΟΠΣ είναι τελικώς ελάχιστα χρήσιµο.

15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 15 / κεφ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ειδικότερα ενδιαφέρουν τα εξής σηµεία και διαδροµές: α. Τα προβλήµατα λόγω των καθεστώτων ενίσχυσης: Λόγω των διαδικασιών σχεδιασµού και έγκρισης καθεστώτων ενίσχυσης, προέκυψαν σοβαρά προβλήµατα στην εξειδίκευση των ράσεων, και αυτά µεταφράστηκαν σε καθυστέρηση όλου του Προγράµµατος. Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι 17 από τα 34 Μέτρα του Προγράµµατος τέθηκαν είτε επισήµως (Μέτρα 1.1, 2.1, 2.6 και 2.10, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 7.1, 7.3 και ) είτε ουσιαστικώς (Μέτρα 2.5 και ) σε αναστολή, µε αποτέλεσµα το Πρόγραµµα να περιοριστεί στο 55% (σε όρους ηµόσιας απάνης) στα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του. Το γεγονός αυτό είχε την παράπλευρη "θετική" συνέπεια ότι εξαιτίας του καθίσταται δυνατή τήρηση του κανόνα του "ν+2", από την άλλη πλευρά όµως προφανώς θα χει αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη των αναµενόµενων αναπτυξιακών επιπτώσεών του, όπου ο παράγων "έγκαιρος χρονισµός" έχει µεγάλη σηµασία. Τα αίτια της προβληµατικής κατάστασης µπορούν να εντοπιστούν στα εξής: στην εξαιρετική πολυτυπία ράσεων και Μέτρων του Προγράµµατος 13 στην ασάφεια περί το ζήτηµα των ενισχύσεων που επικράτησε κατά το σχεδιασµό του ΚΠΣ και του ΕΠΑΝ. Με γνωστές και δεδοµένες την περιορισµένη δυνατότητα των αρµοδίων της ελληνικής πλευράς να σχεδιάσουν και να διαπραγµατευθούν καθεστώτα ενίσχυσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εξαρχής αρνητική βάση από την οποία ξεκινά κάθε διαδικασία έγκρισης η αρµόδια Γενική ιεύθυνση, τις ούτως ή άλλως χρονοβόρες διαδικασίες όταν απαιτείται ελληνική νοµοθετική ρύθµιση, την ανάγκη τα καθεστώτα να εγκρίνονται σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά κατά συναρµοδιότητα, το ασφυκτικό πλαίσιο που θέτει συνολικά η πολιτική για τον Ανταγωνισµό στις Περιφερειακές πολιτικές της ίδιας της Κοινότητας, την κακή εµπειρία από το Β' ΚΠΣ 14, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης δεν κατανοεί γιατί συνολικά στο Γ' ΚΠΣ η αντιµετώπιση του προβλήµατος δεν αποτέλεσε πρώτη προτεραιότητα και γιατί δεν επικράτησε εξαρχής η κατεύθυνση της απλοποίησης και της µείωσης 15. Πέρα από το θέµα της καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης των ράσεων, τίθενται και δύο άλλα σοβαρά θέµατα: και αφού εγκριθούν τα καθεστώτα, και µόνη η ανάγκη να προκηρυχθούν, να υποστούν αξιολόγηση και να λάβουν έγκριση, να παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν όλες αυτές οι ράσεις, να εντοπιστούν - καταχωρηθούν τα στοιχεία παρακολούθησης, κ.ο.κ. συνιστά διαχειριστικό έργο που συχνά ξεπερνά τις δυνατότητες κάθε ΕΦ και κάθε ΕΥ η πολυτυπία των ράσεων ενίσχυσης δυσκολεύει τους τελικούς αποδέκτες να ενταχθούν στις νέες απαιτητικές διαδικασίες πολλαπλασιασµένες επί το πλήθος των προγραµµάτων που τους ενδιαφέρουν, επιφέρει κορεσµό τους και αδυναµία επιλογής των καταλληλότερων για τις ανάγκες τους, και συχνά τους εµπλέκει (για λόγους ευκολίας του προγραµµατισµού) στους όρους του κανόνα de minimis που προοπτικά τους δηµιουργεί πρόβληµα ένταξης σε µετέπειτα ελκυστικότερο πρόγραµµα Το συνηθέστερο αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται τελικά κίνδυνος να απενταχθούν λόγω καθυστέρησης ή "δυσκολίας" ή έλλειψης ζήτησης µερικές από τις πιο απαιτητικές αλλά καινοτόµες και στρατηγικές ράσεις, υπό το άγχος της απορρόφησης. Π.χ., όταν υιοθετείται από το Πρόγραµµα το εργαλείο του Business Plan, γιατί πρέπει κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση να πρέπει επίσης να επιλέξει µεταξύ της Α ή Β εξειδικευµένης ράσης ενώ οι εκεί επιλέξιµες ενέργειες και δαπάνες ούτως ή άλλως αποτελούν τµήµα του συνολικού δικού της Βλ. Ε.Ε. Απόφαση C(2001) 550/ Βλ. Επιστολή ΕΓ Ανταγωνιστικότητας προς την ΕΕ, ράσεις (ουσιαστικώς Μέτρα) Στο ΕΠΒ ήδη υπήρχε πρόβληµα µε µόνο 50 ράσεις και 229 Έργα Σχετικές προτάσεις είχαν υποβληθεί, και όχι µόνο για το ΕΠΒ, κατά την Ενδιάµεση Αξιολόγηση της περιόδου

16 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 16 / κεφ. 4 επιχειρηµατικού σχεδιασµού; Ή γιατί θα πρέπει (σε ακραίες περιπτώσεις) επιχείρηση που εντάσσεται σε ένα πρόγραµµα να αποκλείεται αυτοδικαίως από άλλο; Ή ποιά είναι η εξαιρετικά ουσιώδης διάκριση που επιβάλλει να σχεδιάζεται ειδική ράση για την Αριστεία ανάλογα µε τον τύπο του φορέα, να µην συµπεριλαµβάνεται στα Επιχειρηµατικά Σχέδια των ΜΜΕ ως επιλέξιµη ενέργεια η συνεργασία µε ερευνητικό φορέα για προτυποποίηση και εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών αποτελεσµάτων ή για έργα επίδειξης και καινοτοµίας, να υπάρχει ράση για τα clusters των ΜΜΕ και ράση για τη δικτύωση των οργανισµών παροχής υπηρεσιών σε θέµατα µεταφοράς τεχνολογίας και καινοτοµίας και να προτείνεται νέα ράση για Περιφερειακούς Πόλους Καινοτοµίας, να διακρίνεται σε 3 ράσεις το Μέτρο για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, κ.ο.κ.; Σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της πολυτυπίας και στην επακόλουθη εµπλοκή περί τα καθεστώτα ενίσχυσης και καθυστέρηση όλου του Προγράµµατος, εµφανώς έπαιξε, στο σχεδιαστικό στάδιο, η προσπάθεια να συνδυαστούν ενίοτε αντιτιθέµενες επιλογές: να συνεχιστούν οι καλές πρακτικές της προηγούµενης περιόδου αλλά να ενσωµατωθούν και πρόσφατοι νεωτερισµοί να αντιµετωπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα επιµέρους προβλήµατα στην ανταγωνιστικότητα αλλά και να τηρηθούν οι ισορροπίες µεταξύ των τοµέων και κατά συνέπεια και µεταξύ των φορέων που τους διαχειρίζονται. β. Τα προβλήµατα λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος: Ενώ η συνολική, ελληνική και Κοινοτική, πολιτική για την απελευθέρωση των αγορών και τις αποκρατικοποιήσεις δεν επηρεάζει άµεσα τη στρατηγική του ΕΠΑΝ, καταλήγει να την επηρεάζει εµµέσως, δια των προβληµάτων που θέτει στην υλοποίηση συγκεκριµένων Μέτρων ή µεγάλων Έργων του. Π.χ., η αποκρατικοποίηση της ΕΤΒΑ αυτοµάτως µετέτρεψε τον χαρακτήρα του Μέτρου 1.1 θέτοντας θέµα σχεδιασµού και έγκρισης καθεστώτος ενίσχυσης ενώ και µόνη η καθυστέρηση στη διαδικασία αποκρατικοποίησης και κατόπιν στην αποσαφήνιση των σχεδιασµών της νέας ιδιοκτησίας, προκάλεσε καθυστέρηση σε όλο το Μέτρο. Το καθεστώς εγκρίθηκε και νοµοθετήθηκε πολύ πρόσφατα και ενδιαµέσως προφανώς άλλαξαν τα χαρακτηριστικά της ζήτησης για τις υποδοµές που θα παρείχε το Μέτρο. Παροµοίως, η µετοχοποίηση - είσοδος στο Χρηµατιστήριο της ΕΗ, έθεσε το θέµα ότι προϋπόθεση για τη συγχρηµατοδότηση δαπανών από την πλευρά της Πολιτείας είναι να αναγνωρίζεται η δράση ως Υπηρεσία Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) µε την έκδοση σχετικής ΚΥΑ. Παροµοίως, η διακηρυχθείσα είσοδος στρατηγικού επενδυτή στη ΕΠΑ, έχει θέσει ανάλογο ζήτηµα, δεδοµένου ότι η ΕΠΑ ήδη υλοποιεί έργα του ΕΠΑΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ εν προέκυψε κανένα θέµα ως προς την επάρκεια των µηχανισµών ελέγχου. Γίνεται προκαταρκτικός έλεγχος σε όλα τα προς ένταξη Έργα και υπερκαλύπτεται το σχετικό κριτήριο του Αποθεµατικού Επίδοσης (βλ. λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο της Έκθεσης). Η διενέργεια ελέγχων σε τόσο εκτεταµένη βάση συνιστά θετικό στοιχείο του συστήµατος διοίκησης του Προγράµµατος και οπωσδήποτε εξασφαλίζει την ΕΥ για το βάσιµο και νόµιµο των επιλογών της στην ένταξη των Έργων. Από την άλλη πλευρά, κάθε αίτηµα της Μονάδας Β για διενέργεια ελέγχου από τη Μονάδα Γ, αναστέλλει τη διαδικασία αξιολόγησης Τ Ε. Ο βασικός λόγος για τη διενέργεια των ελέγχων, κατά το αρχικό στάδιο εφαρµογής του Προγράµµατος, ήταν δικαιολογηµένα, η διαπίστωση της νοµιµότητας ή µη Έργων που ήδη εκτελούνταν ή είχαν ολοκληρωθεί πριν τη δηµιουργία της ΕΥ. Ο έλεγχος ασκείται βάσει τυποποιηµένων Φύλλων και οδηγιών. Ο Τ έχει δικαίωµα διατύπωσης των ενστάσεών του επί των συνοπτικών πορισµάτων του ελέγχου και ακολουθεί συµπλήρωση του Φύλλου από το όργανο ελέγχου µε πρόσθετα πεδία (απόψεις Τ, σχολιασµός, αναθεώρηση ενδεχοµένως των αρχικών πορισµάτων) και εισήγηση στη Μονάδα Γ, εισήγηση προς τον Προϊστάµενο της ΕΥ, εισήγηση στον Ειδικό Γραµµατέα Ανταγωνιστικότητας, αποστολή συστάσεων και πρότασης λήψης µέτρων στον Τ και ενηµέρωση του Ε ΕΛ, της Αρχής Πληρωµής του ΚΠΣ και καταχώρηση στο ΟΠΣ. Η διαδικασία είναι αρκετά επίπονη και χρονοβόρα τελικώς.

17 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 17 / κεφ. 4 Οι επισηµάνσεις που έχουν προκύψει, συνήθως αφορούσαν αναγκαίες διορθώσεις (όπως π.χ. σε θέµατα επιλεξιµότητας δαπανών, νοµιµότητας Προγραµµατικών Συµβάσεων, διαδικασιών προκήρυξης και ανάθεσης). Είναι νωρίς για να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα, αλλά από τη µέχρι σήµερα εµπειρία δεν προκύπτουν συστηµικές παραβάσεις. Για τη διευκόλυνση του έργου της, η Μονάδα Γ έχει προχωρήσει και σε ανάθεση έργου σε εµπειρογνώµονες, π.χ. για τη "Μεθοδολογία εκτίµησης κινδύνου" από τις µικροδαπάνες σε ορισµένα Έργα. Πέρα από την "ενόχληση" που αναπόφευκτα αισθάνονται οι Τελικοί ικαιούχοι, διατυπώνεται από τον Σύµβουλο Αξιολόγησης ο προβληµατισµός εάν η ιδιαίτερα αξιέπαινη και αποδοτική αυτή προσπάθεια: (α) θα µπορέσει να συνεχιστεί µε την ίδια ένταση (β) µήπως, στο επίπεδο της αντίληψης που διαµορφώνεται για τα καθήκοντα της διαχείρισης, υπερτονιστεί το στοιχείο του ελέγχου, µε αποτέλεσµα να αιτείται έλεγχο κάθε χειριστής ενόψει ενεργειών του που κανονικά δεν προαπαιτούν τη διενέργεια ελέγχου. Είναι βέβαιο ότι η ελεγκτική λειτουργία καθιστά το σύστηµα "βαρύτερο" και για το λόγο αυτό απαιτεί πλέον προσφυγή σε outsourcing, για το οποίο όµως υπάρχει η ίδια επιφύλαξη όπως και για την τήρηση του ΟΠΣ (ποιος "ελέγχει" τους εξωτερικούς "ελέγχοντες"). Από την άλλη πλευρά, το outsourcing είναι αναπόφευκτο ενόψει του πολλαπλασιασµού των ελέγχων στα συνεχώς και περισσότερα εντασσόµενα και κατόπιν εκτελούµενα Έργα H ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σε ό,τι αφορά την Τεχνική Βοήθεια, σηµειώνεται καταρχήν ότι παρουσιάζει βαθµό απορρόφησης ανώτερο του µέσου όρου του Προγράµµατος. Η διαπίστωση δεν είναι προφανής π.χ. µε το ορθό σκεπτικό ότι η προετοιµασία και υποστήριξη των παρεµβάσεων προηγείται και η υλοποίησή τους έπεται, διότι υπήρχαν δυσκολίες που αρχικώς έδρασαν ανασταλτικά, όπως π.χ. η γενική και συνήθης απροθυµία να δαπανηθούν πόροι σε δράσεις τεχνικής βοήθειας πριν ξεκινήσει κάποια µάζα δράσεων (για να αποφευχθεί η κατηγορία της σπατάλης πόρων σε µελέτες και άυλες ενέργειες), η δυσκολία στην κατάρτιση προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας που θα λάµβανε υπόψη τις αιτιολογηµένες απαιτήσεις των Τελικών ικαιούχων και όχι τις επιθυµίες τους, η καθυστέρηση στην αποσαφήνιση του ακριβούς περιεχοµένου ορισµένων ράσεων που δεν επέτρεψε να προσδιοριστούν άµεσα και οι ανάγκες σε Τεχνική Βοήθεια, κ.α. Το τρέχον πρόγραµµα Τεχνικής Βοήθειας για το 2003 (πολυετών και µονοετών δράσεων) ανέρχεται σε 25,35 εκ. ενώ παράλληλα ισχύει Υποπρόγραµµα εθνικών πόρων, ύψους 4,6 εκ.. Το σύνολο των πόρων κρίνεται επαρκές. Η Μονάδα της ΕΥ /ΕΠΑΝ, επειδή ακριβώς έπρεπε να αντιµετωπίσει ζητήµατα που δεν είχαν αντικείµενο σε άλλα ΕΠ, σε αρκετές περιπτώσεις διαµόρφωσε σε draft µορφή ακόµη και κατοπινές Εγκυκλίους της Κ Α/ΚΠΣ. Παράλληλα, η αρµόδια Μονάδα αντιµετώπισε όλα τα θέµατα υποστήριξης της λειτουργίας της ΕΥ και ιδιαίτερα στο κρίσιµο ζήτηµα της διαχείρισης και της εκ των ενόντων προσαρµογής (customization) του ΟΠΣ. Ειδικά για το έργο του Συµβούλου Αξιολόγησης, οι εργασίες αυτές ήταν εξαιρετικά χρήσιµες ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ειδικότερα ενδιαφέρουν τα εξής σηµεία και διαδροµές: α. Εσωτερική λειτουργικότητα της ΕΥ και λειτουργία της ως Programme Manager: Από τα ίδια τα στελέχη της ΕΥ η οργάνωση και η λειτουργικότητά της κρίνονται ικανοποιητικές. Χωρίς να τίθεται θέµα αξιολόγησης της διοικητικής επάρκειας ή του επιπέδου στελέχωσης (που δεν αποτελούν συµβατικό αντικείµενό του), και υπό το φως των παραπάνω διαπιστώσεων, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης εκτιµά ότι θα ήταν ίσως λειτουργικότερο ένα σχήµα οργάνωσης που θα περιλάµβανε: 1. µία πρόσθετη ειδική Μονάδα Παρακολούθησης (και τήρησης του ΟΠΣ)

18 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 18 / κεφ ειδικές Μονάδες ιοίκησης (σηµερινές Μονάδες Β1, 2 και 3) 3. µία νέα Μονάδα Στρατηγικής (µετεξέλιξη της Μονάδας Α) 4. τις µονάδες Γ και. Η πρόταση αυτή βεβαίως αφορά κάθε ΕΥ στο ελληνικό ΚΠΣ, και ως τέτοια µπορεί ενδεχοµένως να συζητηθεί. Η σκοπιµότητά της έγκειται στο ότι µπορεί να οδηγήσει σε αποδέσµευση των χειριστών των Μονάδων Β από την επίπονη εργασία του ΟΠΣ και σε ανάληψη από αυτούς ρόλου πραγµατικού Programme Manager στα Μέτρα ευθύνης του σε ανάληψη από τη νέα Μονάδα Στρατηγικής του ρόλου της σύνθεσης του έργου των Μονάδων Β, σε επίπεδο πραγµατοποιήσεων, αποτελεσµάτων, επιπτώσεων, περιβάλλοντος και πολιτικών για τον τοµέα του Προγράµµατος. Έχει µάλλον καταστεί σαφές, ότι η ΕΥ (και γενικότερα όλες οι ΕΥ ) δεν µπορεί να ασκήσει πλήρη ρόλο Programme Manager όσο καιρό είναι αναγκασµένη να ασκεί κυρίαρχα λειτουργίες είτε ελεγκτικές - αξιολογητικές είτε παρακολούθησης - καταχώρησης. Υπό τη σηµερινή τους µορφή, στελέχωση και φόρτο εργασίας, δεν είναι βέβαιο ότι οι Μονάδες Α µπορούν να συµβάλουν. Στον βαθµό που η ενεργοποίηση του Προγράµµατος εξελίσσεται σε υλοποίηση, σαφώς το βάρος των σηµερινών καθηκόντων θα µειωθεί, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν περιθώρια για ουσιαστικότερες λειτουργίες, καθώς θα αυξηθεί το βάρος των καθηκόντων παρακολούθησης. Αποτελεί προσωπική αλλά σταθερή εκτίµηση του Συµβούλου Αξιολόγησης ότι όλα τα Ε.Π. δεν έχουν ανάγκη µόνον αυτών των διαχειριστικών λειτουργιών, αλλά ότι πρέπει το συντοµότερο δυνατόν κάθε ΕΥ να αναλάβει ρόλο ουσιαστικού Programme Manager, δηλαδή να είναι σε θέση ταυτοχρόνως να αποτυπώνει ανά πάσα στιγµή την εξέλιξη του Προγράµµατος και να τη συγκρίνει όχι µόνο µε τον σχεδιασµό αλλά και µε το εξωτερικό περιβάλλον και τις πολιτικές στον τοµέα του, να προτείνει παρεµβάσεις ανασχεδιασµού, να αξιολογεί τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις, να προτείνει επιλογές πολιτικής για τον τοµέα, και συνολικά να αντιλαµβάνεται το Πρόγραµµα ως εάν ήταν αποκλειστικά δική της ευθύνη (που βεβαίως δεν είναι). Η ανάληψη από τις ΕΥ ενός ρόλου policy monitoring (και όχι, βεβαίως, policy making) είναι απολύτως συµβατή µε τις σύγχρονες απαιτήσεις στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό, όπου σχεδιασµός, αξιολόγηση και διαχείριση εξελίσσονται παράλληλα και αλληλοτροφοδοτούνται. β. Επάρκεια στελέχωσης: Από τα στελέχη της ΕΥ και πάλι, η στελέχωση κρίνεται ποιοτικά επαρκής αλλά αριθµητικά ανεπαρκής. Σήµερα η ΕΥ στελεχώνεται από 75 άτοµα (εκ των οποίων 13 περιφερειακά στελέχη), αλλά ειδικά οι Μονάδες Β δηλώνουν υπο-στελέχωση, και συγκεκριµένα: η Μονάδα Β.1 δηλώνει δυσκολία ανταπόκρισης µε το υπάρχον δυναµικό και ανάγκες σε στελέχη µε εξειδίκευση σε ενεργειακά έργα η Μονάδα Β.2 δηλώνει µεγάλη δυσκολία ανταπόκρισης και µεγάλη ανάγκη σε στελέχη, ιδίως στην διεπιφάνεια προς τους ΕΦ η Μονάδα Β.3 ήδη περιλαµβάνει µόνο 3 στελέχη η Μονάδα Γ έχει ανάγκες για τα κλιµάκια ελέγχου, καθώς οι έλεγχοι αναµένεται να αυξηθούν εκθετικά, µε την έναρξη εµφάνισης των ολοκληρωµένων Έργων που πρέπει να καλύπτονται κατά 100%, η Μονάδα τουλάχιστον για την ηλεκτρονική διαχείριση η Μονάδα Α επίσης εκτιµά ότι χρειάζεται ένα τουλάχιστον στέλεχος. Η προσφυγή σε outsourcing έχει ενεργοποιηθεί και καλύπτει ή θα καλύψει ανάγκες για: εµπειρογνωµοσύνες για εξειδίκευση ράσεων τεχνική στήριξη στην Αξιολόγηση προτάσεων (π.χ. στη Συγκριτική Αξιολόγηση) ηµοσιότητα (Σύµβουλος Αξιολόγησης) data entry στο ΟΠΣ εµπειρογνωµοσύνες για «οριζόντια» ζητήµατα υλοποίησης (µοντέλο πρόβλεψη επαγόµενης απασχόλησης, Risk analysis εντοπισµός «ανασφαλών» και έργων προς διόρθωση / απένταξη, ISO και συντήρησή του)

19 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 19 / κεφ. 4 επιτόπια εκπαίδευση Τελικών ικαιούχων στην συµπλήρωση των Τ Ε / Τριµηνιαίων / Μηνιαίων ελτίων /τήρηση φακέλων Έργου, Ηλεκτρονική Εισαγωγή Στοιχείων πλαισίωση Κλιµακίων Ελέγχου Αριθµητικά, το σύνολο των 75 στελεχών εµφανίζεται επαρκές, διότι αντιστοιχεί σε έναν αριθµητικό δείκτη 5 Έργα / στέλεχος. Η αναλογία αυτή βέβαια δεν αντικατοπτρίζει τον πραγµατικό ατοµικό φόρτο εργασίας, απλώς υποδηλώνει ότι για την καλύτερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναµικού και προς αποφυγή της γιγάντωσής της που θα την καθιστούσε αναποτελεσµατική (τι θα συµβεί π.χ. όταν διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί ο αριθµός Έργων ανά χειριστή των Μονάδων Β;) είναι σκόπιµο να βρεθεί και να εφαρµοστεί το ταχύτερο δυνατόν ο καταλληλότερος συνδυασµός ελάφρυνσης των διαδικασιών και εσωτερικής αναδιάταξης. Ειδικότερα τα περιφερειακά στελέχη δεν φαίνεται να ασκούν σαφώς καθορισµένο και αποτελεσµατικό ρόλο. Εάν αυτός "επισηµοποιηθεί" 16, θα πρέπει να αναλάβουν την παρακολούθηση των αποκεντρωµένων Έργων (ΚΥΑ, ΚΕΤΑ κ.λπ.), καθώς και τον συντονισµό των ΕΦ της γεωγραφικής τους αρµοδιότητας, µε το ερώτηµα εάν ατοµικά όλοι πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα νέο ρόλο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Σε κατάσταση ικανοποιητικού βαθµού υλοποίησης ενός Προγράµµατος, αποκτά σηµαντική βαρύτητα η εκτίµηση την οποία σχηµατίζουν για το Πρόγραµµα και για τη διαχείριση και εφαρµογή του, οι τελικοί αποδέκτες των παρεµβάσεών του. Στα πλαίσια της αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του ΕΠΑΝ, διενεργήθηκε έρευνα πεδίου και σε τελικούς αποδέκτες (εγκεκριµένους και δυνητικούς) ορισµένων Μέτρων ή ράσεων του Προγράµµατος, όπως και αντίστοιχες συνεντεύξεις σε Τελικούς ικαιούχους που είναι και τελικοί αποδέκτες. Τα αποτελέσµατά τους έχουν ενσωµατωθεί στο Κεφάλαιο 2 της Έκθεσης ενώ η λεπτοµερής παρουσίασή τους βρίσκεται στο Παράρτηµά της. Τα πορίσµατα που αφορούν ειδικά τη διαχείριση του Προγράµµατος, σε ορισµένα καίρια σηµεία ενδιαφέροντος, από τις έρευνες που έγιναν σε 10 ράσεις του Προγράµµατος 17, παρουσιάζονται ακολούθως. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα θεωρούνται ενδεικτικά (γι αυτό και δεν παρουσιάζονται απόλυτες τιµές αλλά κατά προσέγγιση), για τους εξής λόγους: το συνολικό δείγµα αλλά και αυτό για κάθε παρέµβαση, όσο µεθοδικά και αν επιλέχθηκε, είναι αναγκαστικά ποσοστό ενός µικρού ακόµη διαθέσιµου πληθυσµού σε µικρού ακόµη µεγέθους παρεµβάσεις είναι µεγάλη η πιθανότητα το δείγµα να επηρεάζεται σήµερα από άλλους παράγοντες (ικανοποίηση για την ένταξη ή δυσφορία για την απόρριψη, πρώτη αναγνώριση των νέων απαιτήσεων διαχείρισης, απογοήτευση από καθυστερήσεις, κ.ο.κ.), ενώ δεν υπάρχει χρόνος αλλά και λόγος (δεν έχει αλλάξει η διαχειριστική κατάσταση του Προγράµµατος) για δεύτερη, επιβεβαιωτική, έρευνα, πριν την εκπόνηση της Έκθεσης οι ενδείξεις συνθέτουν απαντήσεις που απευθύνθηκαν σε τελικούς αποδέκτες διαφορετικών Μέτρων, τοµέων και Τελικών ικαιούχων, και άρα επηρεάζονται και από συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες. Πορίσµατα: 1. Ενηµέρωση, πληροφόρηση: Σε αποδέκτες - επιχειρήσεις, έγινε κυρίως από συµβούλους επιχειρήσεων (>1/2) και δευτερευόντως από ηµερίδες του Υπουργείου και τον ηµερήσιο τύπο. Οι περισσότεροι ανήκουν στην κατηγορία όσων διαπραγµατεύονται ή έχουν ήδη υπογράψει σύµβαση, επιτυχία ενδεικτική για τους επιχειρηµατίες που υποστηρίζονται από συµβούλους. Από ηµερίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ιαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάµεσων Φορέων δηλώνει πως το πληροφορήθηκε κάτω από το 1/5 και µόνο 5% περίπου από την ιστοσελίδα του Πρόσφατη τροποποίηση της Υ.Α. Σύστασης / Στελέχωσης / Οργανογράµµατος της ΕΥ ράσεις (σε όλους τους Τελικούς ικαιούχους - αποδέκτες), 2.1.3, 4.1.1, και όπου οι έρευνες ολοκληρώθηκαν, και ράσεις 2.2.2, 2.5.2, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, όπου τα πορίσµατα σχετικά µε τη διαχείριση του Προγράµµατος εξήχθησαν.

20 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ σελ. 20 / κεφ. 4 ΥΠΑΝ. Οι απαντήσεις ποικίλουν κατά ράση και κατά "ενδιάµεσο" Τελικό ικαιούχο, π.χ. σηµαντική εντύπωση µη πλήρους ενηµέρωσης εκφράζουν οι τελικοί αποδέκτες προγραµµάτων της ΓΓΕΤ. Ειδικά σε ζητήµατα διαχείρισης και κανονισµών εφαρµογής του προγράµµατος, οι µισοί περίπου φορείς διαπιστώνουν αδυναµίες στην ενηµέρωσή τους και θα επιθυµούσαν περαιτέρω καθοδήγηση, ενώ οι άλλοι µισοί πιστεύουν ότι η ενηµέρωση είναι ικανοποιητική έως και άριστη. 2. Σχεδιασµός του συγκεκριµένου Προγράµµατος: Η πλειοψηφία εκτιµά ότι ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου προγράµµατος αντανακλά τις επιχειρηµατικές επιδιώξεις τους και ότι το πρόγραµµα έχει καλό έως βέλτιστο σχεδιασµό. Σε ανοικτή ερώτηση για τις δυνατές βελτιώσεις υπό το πρίσµα µελλοντικής επαναπροκήρυξης, η πλειοψηφία εστίασε την προσοχή σε ζητήµατα πληρέστερης ενηµέρωσης, ταχύτερης αξιολόγησης και διενέργειας εξειδικευµένων ηµερίδων και σεµιναρίων. 2. Χρόνος και "πίεση" για το σχεδιασµό των προτάσεων: Το ήµισυ των ερωτηθέντων έκρινε επαρκή τον χρόνο που διατέθηκε και µόνο το 1/3 περίπου θεώρησε υπερβολικά πολλά ή δύσκολα τα αιτηθέντα δικαιολογητικά. Η αναλογία ανεβαίνει στην κατηγορία εκείνων που έχουν ήδη υπογράψει σχετική σύµβαση (1/2). Οι περισσότεροι (4/5) ανήκουν στην κατηγορία των επενδυτών που διαπραγµατεύονται ή έχουν ήδη υπογράψει σύµβαση, γεγονός που επιτρέπει µεγαλύτερη σιγουριά σχετικά µε µια διαδικασία που έχουν ήδη φέρει σε πέρας. Το 1/4 έως 1/3 θεώρησαν πως θα ήταν καλύτερα να διαρκούσε περισσότερο χρόνο η προκήρυξη και το 1/5 έως 1/4 θεώρησαν πως ο διαθέσιµος χρόνος ήταν υπερβολικά πιεστικός (από αυτούς οι περισσότεροι απεντάχθηκαν µετά την αρχική έγκριση). Σχεδόν το 1/2 δεν θεωρεί υπερβολικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ενώ περίπου 40% των αποδεκτών τα έκρινε αναίτια υπερβολικά (όπως και το ήµισυ όσων έχουν ήδη υπογράψει σύµβαση). Ένα σηµαντικό ποσοστό υπογραµµίζει ότι επιβαρύνθηκε µε το κόστος υπηρεσιών συµβούλου για να υποβάλει ολοκληρωµένο φάκελο πρότασης. Υπογραµµίζεται η αρνητική θέση της πλειοψηφίας (περίπου 2/3 έως 3/4) των αποδεκτών στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, έναντι του 1/4 έως 1/3% εκείνων στην υπόλοιπη χώρα. 3. Χρονική συνέπεια και αξιοπιστία της αξιολόγησης των προτάσεων: Πάνω από 60% των τελικών αποδεκτών θεωρούν πως η διαδικασία αξιολόγησης ξεπέρασε τα αναγκαία χρονικά περιθώρια και περίπου 80% αποδέχονται την διαδικασία ως αξιόπιστη. Το 1/3 κρίνει τη διαδικασία ως απολύτως αξιόπιστη και περί το 1/10 την κρίνει ως αναξιόπιστη (από αυτούς το ένα τρίτο είναι απορριφθέντες). 4. Συνεργασία µε τους Ενδιάµεσους Φορείς ή τον Τελικό ικαιούχο: Κρίνεται από την πλειοψηφία ως ικανοποιητική και αποτελεσµατική. Πάνω από 80% είναι ικανοποιηµένοι από τους Ενδιάµεσους Φορείς, έναντι κάτω του 20% δυσαρεστηµένων. Περίπου το 1/6 υποστηρίζει ότι ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία που δεν περιέχονταν στον οδηγό της προκήρυξης. Ελάχιστοι (µε υπογεγραµµένη σύµβαση) ισχυρίστηκαν ότι ο αρµόδιος Ενδιάµεσος Φορέας καθυστέρησε αδικαιολόγητα την εκκίνηση των διαδικασιών για την υπογραφή σύµβασης. 5. Απαιτήσεις υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης: Οι περισσότεροι αποδέχονται τα Μηνιαία και Τριµηνιαία ελτία ως απαραίτητα στοιχεία στην παρακολούθηση του εκτελούµενου έργου, δηλώνουν ότι υποβάλλουν µε πληρότητα τις σχετικές εκθέσεις στον Ενδιάµεσο Φορέα και ότι αυτός µε τη σειρά του κινείται σε εύλογο χρονικό διάστηµα για να αξιολογήσει την πρόοδο του έργου και να προχωρήσει σε πληρωµές. Λίγο λιγότεροι από το 50% θεωρούν πως είναι αδικαιολόγητα εκτεταµένες οι απαιτήσεις ενηµέρωσης για την πρόοδο του έργου. Από αυτούς οι περισσότεροι ανήκουν στην κατηγορία όσων διαπραγµατεύονται την υπογραφή σύµβασης. Σε ό,τι αφορά την διαχειριστική ικανότητα των ίδιων οι περισσότεροι (κατά τα 3/4) πιστεύουν ότι διαθέτουν την ικανότητα ενώ οι υπόλοιποι επιθυµούν πληρέστερη καθοδήγηση. Η γενική τους εντύπωση είναι ότι το Πρόγραµµα υφίσταται ικανοποιητική διαχείριση. Η γενική διαχείριση των προγραµµάτων κρίνεται κατά πλειοψηφία θετικά.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΚΑΤΑ ΡΑΣΗ

1. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΚΑΤΑ ΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2-26, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ.. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΚΑΤΑ ΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2-26, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.Α: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝ: 3.6.23 Μέτρο/ Ενταγµένα % εντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ψ469ΗΕΑ-9ΑΣ. ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218

ΑΔΑ: 4Α8Ψ469ΗΕΑ-9ΑΣ. ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218 ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218 Θέµα: Αποδοχή του Πρακτικού Νο.4 της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων - Αιτηµάτων Θεραπείας του Προγράµµατος «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2. ΠΟΡΕΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Σκοπός του ΟΠΣ Μηχανογραφηµένη ιαχείριση Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Το ΟΠΣ ενσωµατώνει τη διαχειριστική λογική: του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Ταµείου Συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ. Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.79 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαvvελματιών «ΠΡΟΜΗθΕΑΣ)) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ.Καναβάκης Πικέρµι 16/10/2014 email :gkanav@cres.gr Αρ. Πρ.: 507 /ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ Ταχ. /νση : Μυλλέρου 73-77 Ταχ. Κώδικας : 10436 Πληροφορίες: Λέκκας Αθανάσιος Τηλέφωνο : 213-1320-700 Fax : 213-1320-686 Email : efd@eetaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα 118 55 Ιστοσελίδα: www.edulll.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα