ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΝΘΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΝΘΔ)"

Transcript

1 2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΈΟΓΝ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΕΖΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΝ ΓΖΟΑΛΠΖΠ» ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 TREK CONSULTING ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΒΝΙΝΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Θ.Θαξακαλιή 59, Καξνχζη Ρει: , fax: url:

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1.1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΓΝΚΖ ΡΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΡΗΡΙΝΗ ΑΛΑ ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ ΛΔΔΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ Ειζαγωγή Ειζαγωγή ζηις βαζικές έννοιες ηης Πληροθορικής και ζηην τρήζη βαζικών εθαρμογών ηλεκηρονικών σπολογιζηών Διαδικησακό ΜΚΤ και η-εμπόριο ΓΗΝΗΘΖΠΖ, ΝΟΓΑΛΩΠΖ, ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ, ΞΩΙΖΠΔΗΠ Ειζαγωγή Οργάνωζη και Διατείριζη Πωλήζεων ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΘΑΟΗΔΟΑΠ Ειζαγωγη Αίζθημα Πρωηοβοσλίας και Επιτειρημαηικόηηηα ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ Ειζαγωγη Διοίκηζη Ανθρώπινων Πόρων Εργαζιακές Στέζεις και Αζθαλιζηικά Θέμαηα ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Ειζαγωγη Υγιεινή και Αζθάλεια ηης Εργαζίας Διοίκηζη Ολικής Ποιόηηηας ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ - ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΘΛΖ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Ειζαγωγη Κοινωνική Οικονομία και Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΕΖΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΝ ΓΖΟΑΛΠΖΠ Ειζαγωγη Ενεργός Γήρανζη - Εσρωπαϊκές και Εθνικές Προληπηικές Πολιηικές Έκδοση 1 Σελίδα 2 από 16

3 1 ΔΞΗΡΔΙΗΘΖ ΠΛΝΤΖ Έκδοση 1 Σελίδα 3 από 16

4 1.1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΓΝΚΖ ΡΝ ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ Ρν παξφλ παξαδνηέν κε ηίηιν «Κειέηε Δθαξκνγήο θαη Ρειηθέο Δπηθαηξνπνηεκέλεο Ξξνδηαγξαθέο Ππζηήκαηνο» ππνβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξεία TREK Consulting Ανώνυμη Δηαιρεία Πύμβουλοι Δπιχειρήζεων ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΕΖΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΝ ΓΖΟΑΛΠΖΠ» (αξ. δηαθήξπμεο /6562 / ) θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ 28/05/2012 ηζρχνπζα ζχκβαζε. Ρν παξαδνηέν απνηειεί πξντφλ ηεο Δλφηεηαο Δξγαζίαο 1 κε ηίηιν «Γηάγλσζε αλαγθψλ & ζχλζεζε απνηειεζκάησλ (νδηθφο ράξηεο) ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ άλσ ησλ 55 εηψλ ζηνπο ππφ κειέηε επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγία πξφηππνπ πεξηερνκέλνπ εθπαίδεπζεο, ππνζηήξημεο θαη πξνιεπηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο ελεξγνχ γήξαλζεο ζηελ Διιάδα» θαη εηδηθφηεξα ηεο Φάζεο 1.3. κε ηίηιν «Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ γηα ηνπο ππφ κειέηε Θιάδνπο». Ρν παξαδνηέν αθνινπζεί ηελ εμήο δνκή: Θεθάλαιο 1: «Διζαγωγή - Δπιηελική Πύνοψη» φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηνπ παξαδνηένπ, ησλ βαζηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ απηνχ. Θεθάλαιο 2: «Ξαρουζίαζη ηων Δκπαιδευηικών Ρίηλων και ηων Δκπαιδευηικών Ξρογραμμάηων ανά θεμαηικό Ρομέα» φπνπ πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλά ζεκαηηθφ ηνκέα, νη δηδαθηηθέο ελφηεηεο αλά εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ν ζθνπφο θαη ην θνηλφ θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Έκδοση 1 Σελίδα 4 από 16

5 2 ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΡΗΡΙΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΑΛΑ ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ Έκδοση 1 Σελίδα 5 από 16

6 2.1 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΡΗΡΙΝΗ ΑΛΑ ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ ΛΔΔΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ζ ελφηεηα κε ηίηιν «Λέεο Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο» ρσξίδεηαη ζε δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ζηελ ρξήζε βαζηθψλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Γηαδηθηπαθφ ΚΘΡ θαη ε-δκπφξην ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΠΡΗΠ ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΒΑΠΗΘΩΛ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΩΛ Ρν πξψην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ζηελ ρξήζε βαζηθψλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φια ηα επίπεδα. Σσξίδεηαη ζε πέληε (5) δηδαθηηθέο ελφηεηεο κε ηνπο εμήο ηίηινπο : 1. Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Αξρέο ηεο Ξιεξνθνξηθήο 2. Σξήζε πνινγηζηή & Γηαρείξηζε Αξρείσλ (Windows) 3. Windows - Internet Γηαδίθηπν 4. Microsoft Office Basic (word, excel, outlook, PowerPoint) 5. Microsoft Office Expert (word, excel, outlook, PowerPoint) Πθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο, είλαη ε εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ηεο Έκδοση 1 Σελίδα 6 από 16

7 ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε κείσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ βαζηθψλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ κε ηελ ρξήζε Ζ/ ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝ ΚΘΡ ΘΑΗ Ζ-ΔΚΞΝΟΗΝ Ρν δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Γηαδηθηπαθφ ΚΘΡ θαη ε-δκπφξην» είλαη δηακνξθσκέλν αλά θιάδν θαη αλά επίπεδν, φπνπ έρεη θξηζεί απαξαίηεην. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο ελφηεηεο: 1. Βαζηθέο Έλλνηεο MKT 2. Social Media Campaigns 3. E-Commerce 4. Case Studies γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο Ζ πξψηε δηδαθηηθή ελφηεηα, κε ηίηιν «Βαζηθέο έλλνηεο ΚΘΡ» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φια ηα επίπεδα. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμσζηξέθεηα θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνψζεζεο φπσο επίζεο θαη ε πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο κέζσ ηεο γλψζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ελλνηψλ ηνπ ΚΘΡ. Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Social Media Campaigns απεπζχλεηαη ζηα ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε φισλ ησλ θιάδσλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηα ειεθηξνληθά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «e- commerce» απεπζχλεηαη ζηα ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε φισλ ησλ θιάδσλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε κε βαζηθέο εθαξκνγέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ ηέηαξηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Case studies γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο» απεπζχλεηαη ζηνπο εμήο θιάδνπο θαη επίπεδα: Αγξνηηθφο Θιάδνο ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε Μελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε Ρξάπεδεο θαη Αζθαιηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε Θισζηνυθαληνπξγία ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε Ιηαληθφ Δκπφξην ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε Ν ζθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμεηδίθεπζε ζε θιάδνπο ελδηαθέξνληνο γηα άηνκα άλσ ησλ 55 εηψλ πνπ ήδε έρνπλ επηρείξεζε, είηε είλαη decision makers είηε ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ λέα επηρείξεζε. Έκδοση 1 Σελίδα 7 από 16

8 ΓΗΝΗΘΖΠΖ, ΝΟΓΑΛΥΠΖ, ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ, ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ζ ελφηεηα κε ηίηιν «Γηνίθεζε, Νξγάλσζε, Δπηθνηλσλία, Ξσιήζεηο» απνηειείηαη απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν : «Νξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Ξσιήζεσλ» ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΩΙΖΠΔΩΛ Ρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο ελφηεηεο: 1. Ρερληθέο Ξσιήζεσλ, Δπηθνηλσλίαο θαη Ξνηνηηθήο Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ 2. Γηαπξαγκαηεχζεηο - Γηαρείξηζε Πρέζεσλ - Γηαρείξηζε Ππγθξνχζεσλ 3. Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Έξγνπ ηνπ ηνκέα ησλ Ξσιήζεσλ 4. Case Studies ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο Ζ πξψηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ρερληθέο Ξσιήζεσλ, Δπηθνηλσλίαο θαη Ξνηνηηθήο Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ», απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε ηνπ ηνκέα δηνίθεζεο, πσιήζεσλ/ζπλεξγαζηψλ, θαη επηθνηλσλίαο. Ρν πεξηερφκελν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε επηπέδνπ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ). Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Γηαπξαγκαηεχζεηο - Γηαρείξηζε Πρέζεσλ - Γηαρείξηζε Ππγθξνχζεσλ» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε ηνπ ηνκέα δηνίθεζεο, πσιήζεσλ/ζπλεξγαζηψλ, θαη επηθνηλσλίαο. Ρν πεξηερφκελν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θάζε επηπέδνπ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαηηθήο αληίιεςεο θαη ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη ελδνεηαηξηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Έξγνπ ηνπ ηνκέα ησλ Ξσιήζεσλ» απεπζχλεηαη ζηα ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε ηνπ ηνκέα δηνίθεζεο, πσιήζεσλ/ζπλεξγαζηψλ, θαη επηθνηλσλίαο, φισλ ησλ θιάδσλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ πσιήζεσλ. Ζ ηέηαξηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Case Studies ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φια ηα επίπεδα. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο Έκδοση 1 Σελίδα 8 από 16

9 ελφηεηαο είλαη ε εθαξκνγή θαη θαιέο πξαθηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο Νηθνλνκίαο ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΘΑΟΗΔΟΑΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ζ ελφηεηα κε ηίηιν «Ππκβνπιεπηηθή Θαξηέξαο» απνηειείηαη απφ έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Αίζζεκα Ξξσηνβνπιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ΑΗΠΘΖΚΑ ΞΟΩΡΝΒΝΙΗΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Ρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο ελφηεηεο: 1. Αλάιπζε ηεο Νξγάλσζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 2. Γηαρείξηζε Άγρνπο θαη Ρερληθέο Βειηηζηνπνίεζεο ηεο πξνζσπηθήο απφδνζεο 3. Πρεδηαζκφο Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξξσηνβνπιηψλ - κέζα, εξγαιεία, έξεπλεο θαη κειέηεο 4. Case Studies γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο Ζ πξψηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Αλάιπζε ηεο Νξγάλσζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φια ηα επίπεδα. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε νξγαλσζηαθή αληίιεςε θαη ε κείσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ θφβνπ. Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Άγρνπο θαη Ρερληθέο Βειηηζηνπνίεζεο ηεο πξνζσπηθήο απφδνζεο», απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φια ηα επίπεδα. Πθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο είλαη ε κείσζε ηνπ άγρνπο. Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Πρεδηαζκφο Δπηρεηξεκαηηθψλ Ξξσηνβνπιηψλ - κέζα, εξγαιεία, έξεπλεο θαη κειέηεο» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φια ηα επίπεδα. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε γλσξηκία κε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ θαη γλψζε λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. Ζ ηέηαξηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Case Studies γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο» απεπζχλεηαη ζε φια ηα επίπεδα γηα ηνπο εμήο θιάδνπο: Αγξνηηθφο Θιάδνο Μελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο Θισζηνυθαληνπξγία Ιηαληθφ Δκπφξην Θαηαζθεπέο Έκδοση 1 Σελίδα 9 από 16

10 Κεηαιινπξγία Ν ζθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εθαξκνγή θαη θαιέο πξαθηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο Νηθνλνκίαο ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ζ ελφηεηα κε ηίηιν «Γηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ» απνηειείηαη απφ δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ Δξγαζηαθέο Πρέζεηο θαη Αζθαιηζηηθά Θέκαηα ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ Ρν πξψην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζηα ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο κε αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ. Σσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο ελφηεηεο κε ηνπο εμήο ηίηινπο : 1. Βαζηθέο Έλλνηεο ΓΑΞ 2. Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ (πξνγξακκαηηζκφο, αλάιπζε ζέζεσλ εξγαζίαο, απνθπγή δηαθξίζεσλ θαη αμηνπνίεζε ειηθησκέλσλ εξγαδφκελσλ, πξαθηηθέο αζθήζεηο γηα θάζε θιάδν) 3. Ρερληθέο Ξξνζιήςεσλ - Ρνπνζεηήζεσλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (πξνζέιθπζε, επηινγή, δηαηήξεζε, αλάπηπμε, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, πξαθηηθέο αζθήζεηο) + ζπζηήκαηα Απνδνρψλ θαη Ξαξνρψλ 4. Ζγεζία - Ξαξαθίλεζε - Γηνίθεζε Απφδνζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ζ πξψηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Βαζηθέο Έλλνηεο ΓΑΞ» έρεη σο ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ» έρεη σο ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη κείσζε ησλ δηαθξίζεσλ. Έκδοση 1 Σελίδα 10 από 16

11 Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ρερληθέο Ξξνζιήςεσλ - Ρνπνζεηήζεσλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» έρεη σο ζθνπφ ηε κείσζε ηεο δηάθξηζεο ησλ ειηθηψλ, ηε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηηο ακνηβέο θαη ηηο επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο γηα άηνκα άλσ ησλ 55 εηψλ. Ζ ηέηαξηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ζγεζία - Ξαξαθίλεζε - Γηνίθεζε Απφδνζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» έρεη σο ζθνπφ ηα θίλεηξα εμέιημεο εληφο ηεο εξγαζίαο ΔΟΓΑΠΗΑΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ Ρν δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Δξγαζηαθέο Πρέζεηο θαη Αζθαιηζηηθά Θέκαηα» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ρσξίδεηαη ζηηο εμήο δηδαθηηθέο ελφηεηεο: 1. Δξγαζηαθέο Πρέζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ 2. Δξγαζηαθέο Πρέζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 3. Δξγαζηαθέο Πρέζεηο θαη Γηαδηθαζίεο Θνηλσληθνχ Γηαιφγνπ 4. Case Studies ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε θιάδνπο ηνπ έξγνπ Ζ πξψηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Δξγαζηαθέο Πρέζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ» απεπζχλεηαη ζηα ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο (κε αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ) φισλ ησλ θιάδσλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε γλψζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Δξγαζηαθέο Πρέζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ» απεπζχλεηαη ζηνπο Θνηλσληθνχο Δηαίξνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθή ελφηεηαο είλαη ε γλψζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Δξγαζηαθέο Πρέζεηο θαη Γηαδηθαζίεο Θνηλσληθνχ Γηαιφγνπ» απεπζχλεηαη ζηνπο Θνηλσληθνχο Δηαίξνπο. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηηο δνκέο θαη ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελδπλάκσζεο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζε πξσηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν. Ζ ηέηαξηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Case Studies ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε θιάδνπο ηνπ έξγνπ» απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ζε φια ηα επίπεδα. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε γλψζε θαιψλ πξαθηηθψλ. Έκδοση 1 Σελίδα 11 από 16

12 2.1.5 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ζ ελφηεηα κε ηίηιν «Γηνίθεζε Νιηθήο Ξνηφηεηαο» ρσξίδεηαη ζε δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: γηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο Γηνίθεζε Νιηθήο Ξνηφηεηαο ΓΗΔΗΛΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Ρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «γηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο» ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο ελφηεηεο σο εμήο: 1. Βαζηθέο Έλλνηεο, Αξρέο θαη Λνκηθφ Ξιαίζην ηεο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν 2. Ξαξνπζίαζε ηνπ Ππζηήκαηνο OHSAS θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπηρείξεζεο 3. Ξαξνπζίαζε ηνπ Ππζηήκαηνο OHSAS θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπηρείξεζεο 4. Ξαξνπζίαζε ηνπ Ππζηήκαηνο OHSAS θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπηρείξεζεο Ζ πξψηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Βαζηθέο Έλλνηεο, Αξρέο θαη Λνκηθφ Ξιαίζην ηεο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν» απεπζχλεηαη ζε ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε φισλ ησλ θιάδσλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία. Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ξαξνπζίαζε ηνπ Ππζηήκαηνο OHSAS θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπηρείξεζεο» απεπζχλεηαη ζε ςειήο Δηδίθεπζεο Ρερλίηεο. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε κε Ππζηήκαηα Ξνηφηεηαο (ιφγσ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ησλ πξνκεζεπηψλ). Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ξαξνπζίαζε ηνπ Ππζηήκαηνο OHSAS θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπηρείξεζεο» απεπζχλεηαη ζε Σακειήο Δηδίθεπζεο Ρερλίηεο. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε Έκδοση 1 Σελίδα 12 από 16

13 κε Ππζηήκαηα Ξνηφηεηαο (ιφγσ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ησλ πξνκεζεπηψλ). Ζ ηέηαξηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ξαξνπζίαζε ηνπ Ππζηήκαηνο OHSAS θαη ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπηρείξεζεο» απεπζχλεηαη ζηα ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε ηνπ Αγξνηηθνχ ηνκέα, ζηνπο ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Ρερλίηεο ηνπ θιάδνπ ησλ Θαηαζθεπψλ, ζηα ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο ηνπ θιάδνπ ηεο Κεηαιινπξγίαο, ζηα ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο ηνπ Ιηαληθνχ Δκπνξίνπ, ζηνπο ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Ρερλίηεο ηνπ θιάδνπ ηεο Θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ζηα ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε ησλ ΓΔΘΝ θαη ΛΞΗΓ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Θξάηνο, ησλ Ρξαπεδψλ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε κειέηε πεξηπηψζεσλ αλά θιάδν κε έκθαζε ζηηο θπξηφηεξεο αηηίεο αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ ιφγσ ηεο εξγαζίαο ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Ρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Γηνίθεζε Νιηθήο Ξνηφηεηαο» ρσξίδεηαη ζε έμη (6) δηδαθηηθέο ελφηεηεο σο εμήο: 1. Βαζηθέο Αξρέο θαη Έλλνηεο ηεο ΓΝΞ 2. ISO Quality Control SPC 4. Case Studies - Success Stories 5. Ξηζηνπνηεκέλα Ππζηήκαηα Γεσξγηθήο Ξαξαγσγήο - Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Ξεξηβάιινληνο AGRO 6. Ππζηήκαηα Αζθάιεηαο θαη γηεηλήο Ξξντφλησλ / HACCP, ISO Ζ πξψηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Βαζηθέο Αξρέο θαη Έλλνηεο ηεο ΓΝΞ» απεπζχλεηαη ζε ςειήο θαη Σακειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο φισλ ησλ θιάδσλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Ξνηφηεηαο θαη ηεο Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο. Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «ISO 9000» απεπζχλεηαη ζε ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε εμνηθείσζε κε ην ζχζηεκα ISO-9000 θαη ηε κεζνδνινγία αλάπηπμήο ηνπ εληφο ηεο Δπηρείξεζεο. Έκδοση 1 Σελίδα 13 από 16

14 Ζ ηξίηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Quality Control SPC» απεπζχλεηαη ζε ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο ησλ θιάδσλ Θισζηνυθαληνπξγίαο, Κεηαιινπξγίαο, Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Θαηαζθεπψλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε βειηίσζε πνηφηεηαο, ν έιεγρνο παξηίδσλ, ε κείσζε scrap. Ζ ηέηαξηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Case Studies - Success Stories» απεπζχλεηαη ζε ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο ησλ θιάδσλ Θισζηνυθαληνπξγίαο, Κεηαιινπξγίαο, Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Θαηαζθεπψλ. Πθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη ε κειέηε πεξηπηψζεσλ αλά θιάδν. Ζ πέκπηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ξηζηνπνηεκέλα Ππζηήκαηα Γεσξγηθήο Ξαξαγσγήο - Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Ξεξηβάιινληνο AGRO» απεπζχλεηαη ζε ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο ηνπ Αγξνηηθνχ θιάδνπ. Πθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο είλαη θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πξνκεζεπηέο, ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ε κεηαηξνπή ησλ παξαδνζηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ έθηε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Ππζηήκαηα Αζθάιεηαο θαη γεηηλήο Ξξντφλησλ / HACCP, ISO 22000» απεπζχλεηαη ζε ςειήο Δηδίθεπζεο Πηειέρε θαη Ρερλίηεο ηνπ Αγξνηηθνχ θιάδνπ. Πθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο είλαη θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πξνκεζεπηέο, ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ε κεηαηξνπή ησλ παξαδνζηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζε αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ - ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΔΘΛΖ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ζ ελφηεηα «Θνηλσληθή Νηθνλνκία Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» απνηειείηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Θνηλσληθή Νηθνλνκία θαη Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε». Έκδοση 1 Σελίδα 14 από 16

15 ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΘΛΖ Ρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηα επίπεδα θαη ρσξίδεηαη ζε πέληε (5) δηδαθηηθέο ελφηεηεο σο εμήο: 1. Βαζηθέο Αξρέο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο θαη Θεζκηθφ Ξιαίζην 2. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (πιαίζην θαη κειέηε πεξηπηψζεσλ) 3. Ξξάζηλε Νηθνλνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 4. Δπηρεηξεζηαθφο Πρεδηαζκφο (business planning) Θνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ 5. Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΕΖΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΝ ΓΖΟΑΛΠΖΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ζ ελφηεηα «Δπξσπατθή Πηξαηεγηθή θαη Ξνιηηηθέο Γηαρείξηζεο ηνπ Εεηήκαηνο ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο» απνηειείηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Δλεξγφο Γήξαλζε - Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο Ξξνιεπηηθέο Ξνιηηηθέο» ΔΛΔΟΓΝΠ ΓΖΟΑΛΠΖ - ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΔΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ Ρν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηα επίπεδα θαη ρσξίδεηαη ζε νθηψ (8) δηδαθηηθέο ελφηεηεο σο εμήο: 1. Ζ έλλνηα ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο θαη ε θηζηάκελε Θαηάζηαζε ζε Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Δπίπεδν 2. Δπξσπατθή Πηξαηεγηθή θαη Δζληθέο Ξνιηηηθέο γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο Έκδοση 1 Σελίδα 15 από 16

16 3. Νδηθφο Σάξηεο Γηαρείξηζεο Δλεξγνχ Γήξαλζεο 4. Ξνιηηηθέο Θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ζηελ εξγαζία 5. Δπέιηθηεο Κνξθέο Απαζρφιεζεο 6. γεία, Δπεμία θαη Γηαηξνθή γηα Δπγεξία 7. Ξξψηεο Βνήζεηεο 8. Γηαρείξηζε Άγρνπο Πθνπφο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο είλαη αληίζηνηρα: 1. Δλεκέξσζε γηα ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε 2. Δλεκέξσζε γηα ηελ Δπξσπατθή Ξνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε, πξννπηηθέο 3. Ζ ζρεδίαζε θαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ αλάπηπμεο πνιηηηθψλ ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ηεο επηρείξεζεο κε απνδέθηεο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηνπο εξγαδφκελνπ θαη ηνπο εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 4. Δλεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ζην ρψξν εξγαζίαο 5. Ξξνζαξκνγή ζε λέα εξγαζηαθά δεδνκέλα, 6. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, αλάηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, κείσζε ηεο αίζζεζεο θνπψζεσο 7. Ξαξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο 8. Κείσζε ηνπ άγρνπο ζην ρψξν εξγαζίαο Έκδοση 1 Σελίδα 16 από 16

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Οκάδα Δξγαζίαο ΔΝ.ΑΠ. Αληηγφλε Γηαλλνπξάθνπ Γεσξγία Θαλάθε Θσλζηαληίλα Λίθα Δπζηάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε

Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ. Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Σχληαμε Μειέηεο & Έξεπλαο γηα ηελ Δ.Κ.Δ. Ση. Παληειαίνπ Κ.Κνιιπδάο ICAP Group Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Κχξηνη Άμνλεο ΔΚΔ Ζ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ και ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ισχύει από το Ακ. Έτος 2010-11 55 η ειπά Διζαγωγήρ ποςδαζηών (και μεηά) ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2010 Πξόγξακκα Σπνπδώλ Τκ. Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ «ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Κπξηαθή Αλαγλσζηνύδε ΑΔΜ: 4924 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Κα ΚΑΗΣΖ ΜΠΟΓΚΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΒΑΗΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΑ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000. ηελ παξνχζα θάζε ζην ηκήκα Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα