ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )"

Transcript

1 ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : ΑΗΓΑΛΔΧ, ΜΑΡΣΗΟ 2014

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ... ΠΔΡΗΛΖΦΖ... ΔΗΑΓΧΓΖ... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 o Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ robot κέρξη ζήκεξα Σα robot ζηελ Αξραηόηεηα Σα ξνκπόη ζηε δσή καο... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 o Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ <<robotguard>> DC θηλεηήξεο Motordriver Μηθξνειεγθηήο... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 o Αζύξµαηε επηθνηλσλία Αζύξκαηε επηθνηλσλία κέζσ ππεξύζξσλ αθηηλνβνιηώλ Σύπνο δηαζύλδεζεο Βαζηθή αξρή θαη πεξίγξαµµα εξγαζίαο... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 o IP ΚΑΜΔΡΑ Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο IP θάκεξαο Ο νξηζκόο ηεο IP θάκεξαο Σα είδε ησλ IP θακεξώλ Σα πιενλεθηήκαηα ησλ IP θακεξώλ... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 o Σα εμαξηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ <<robot guard>> TB6612FNG Dual DC Motor Driver Πιαθέηα Mainboard Redbot Rob Μηθξνειεγθηήο (Atmega328P) IR CONTROL KIT IP Camera Turbo-X Eyeguard IIPC30...

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 o Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ <<robotguard>> <<RobotGuard>> Κώδηθαο γηα ηελ θίλεζε ηνπ <<robotguard>> Πξνγξακκαηηζκόο IP θάκεξαο ηνπ <<robotguard>>... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 o πκπεξάζκαηα Δπίινγνο... ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...

4 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ηνζεκείν απηό, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ,ζηνλ θαζεγεηή, θύξην Παπνπηζηδάθε Μηράιε, γηαηελβνήζεηαπνπκνππξνζέθεξεθαζ όιεηεδηάξθεηαεθπόλεζεοηεοεξγαζίαοκεηηοππνδείμεηοηνπγηαηνζέκα,θαζώο επίζεο θαη ηηο δηνξζώζεηο πνπ ρξεηάζηεθαλλα γίλνπλ. Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζώο ρσξίοαπηνύοδελζακπνξνύζελαπξαγκαηνπνηεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, επραξηζηώ ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ GRobotronicsπνπκνππξνζέθεξε ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλά κνπ. Θέισλα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ,γηαηε ζηήξημεθαηηε ζπκπαξάζηαζήηεοζεθάζεκνπ βήκαθαζ όιεηελδηάξθεηαησλζπνπδώλ κνπ.δπραξηζηώ,επίζεο,όζνποβξέζεθαλθνληάκνπθαηκνππξνζέθεξαληελ βνήζεηαηνπο.

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελόο ηεηξάηξνρνπ θηλνύκελνπνρήκαηνο <<robotguard>>,πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα δέρεηαη εληνιέο θίλεζεο από ηε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, κε ηελ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο Sparkfun, ην νπνίν ζα θέξεη IP θάκεξα, κε ζθνπό λα παξαθνινπζεί νηηδήπνηε ππάξρεη ζην ρώξν ζηνλ νπνίν θηλείηαη. Ζ θίλεζε ηνπ <<robotguard>> είλαη αζύξκαηε θαη ειέγρεηαη κέζσ ελόο ηειερεηξηζηεξίνπ (IRcontrolkit) θαη ε εηθόλα πνπ ζα κεηαδίδεηαη κε απεπζείαο κεηάδνζε (livestreaming) ζα απεηθνλίδεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κέζσ ηεο IP θάκεξαο. Σν Sparkfun είλαη κηα ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα βαζηζκέλε ζε κηα απιή κεηξηθή πιαθέηα κε ελζσκαησκέλν κηθξνειεγθηή θαη εηζόδνπο/εμόδνπο, ε νπνία πιαθέηα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε ηε γιώζζα Wiring (νπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ηε C++ κε θάπνηεο κεηαηξνπέο). Σν Sparkfun κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε αλεμάξηεησλ δηαδξαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη λα ζπλδεζεί κε ππνινγηζηή κέζσ πξνγξακκάησλ ζε Processing, SuperCollider θηι. Μία πιαθέηα Sparkfun απνηειείηαη από έλα κηθξνειεγθηήatmel (ATmega328P) θαη κε ζπκπιεξσκαηηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζε άιια θπθιώκαηα. Ο κηθξνειεγθηήο είλαη από θαηαζθεπήο πξνγξακκαηηζκέλνο κε έλα bootloader, έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη εμσηεξηθόο πξνγξακκαηηζηήο. Σν Sparkfun ζπλδέεηαη εύθνια κε αηζζεηήξεο, είλαη θζελό κα ην βαζηθόηεξν, είλαη αλνηρηνύ θώδηθα θαη γη απηό θαη είλαη αζπλαγώληζην ζηελ αλάπηπμε ηνπ.

6 ΔΙΑΓΧΓΗ Tα πξώηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ πνξεία ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο πιαηθόξκαο Sparkfun πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελζσκαησκέλσλ θόκβσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ην πιηθό ηνπο κέξνο θαη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ νπνία ζα πξνγξακκαηηζηνύλ. Κξίζεθε απαξαίηεηε ε επηινγή θαη ε κειέηε ησλ θαηάιιεισλ πεξηθεξεηαθώλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ρξεηάζηεθε εηδηθή ζπλαξκνιόγεζε θαη κεξηθά από ηα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα ρξεηάζηεθαλ εηδηθέο θνιιήζεηο θάηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαηάιιειν ρώξν κε ηνλ θαηάιιειν ειεθηξνληθό εμνπιηζκό. Γεληθόηεξα, κειεηήζακε γηα θηλεηήξεο ζπλερνύο ξεύκαηνο, ειεγθηέο θηλεηήξσλ θαη αζύξκαηε επηθνηλσλία κέζσ ππεξήζξσλ. Έηζη, έρνληαο ινηπόλ νινθιεξώζεη ηελ αλάιπζε ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, θαηαιήμακε ζην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθώλ ελζσκαησκέλσλ θόκβσλ ηεο θαηαζθεπήο καο. Οη αγνξέο έγηλαλ όιεο από ην θαηάζηεκα GRobotronics. Σέινο, κεηαβήθακε ζην θαηαζθεπαζηηθό κέξνο όπνπ κέζα από κηα επαλαιακβαλόκελε κεζνδνινγία αλάπηπμεο πινπνηήζεθαλ ζηαδηαθά νη ελζσκαησκέλνη θόκβνη ηνπ ζπζηήκαηνο αθνύ θάζε θνξά πξνζζέηνληαλ ζε απηνύο ην πεξηθεξεηαθό εμνπιηζκό. ηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζνπλ ζηαδηαθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ηόζν ζην ζεσξεηηθό όζν θαη ζην πξαθηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 o : Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηωλ robot κέρξη ζήκεξα 1.1. Σα robot ζηελ Αξραηόηεηα Ζ ξνκπνηηθή είλαη κία από ηηο πην ζύγρξνλεο επηζηήκεο. Κη απηό, γηαηί δελ ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ρσξίο ηελ ύπαξμε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. Παξόια απηά, ε ηδέα ελόο κεραλήκαηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν ζε δηάθνξεο εξγαζίεο είλαη πην παιηά από ό,ηη θαληάδεζηε. Οη ξίδεο ηεο βξίζθνληαη ζηα βάζε ησλ αξραίσλ ρξόλσλ! Σν πξώην ξνκπόη ην ζπλαληνύκε ζηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κξήηε. Ο κύζνο έιεγε όηη ν ζεόο Ήθαηζηνο δεκηνύξγεζε έλα ηεξάζηην ράιθηλν αλζξσπόκνξθν νλ θαη ην έθαλε δώξν ζην βαζηιηά Μίλσα γηα λα πξνζηαηεύεη ηελ Κξήηε. Ο Σάισο είρε θαζήθνλ λα επηζθέπηεηαη ηα ρσξηά ηνπ λεζηνύ θαη λα θξνληίδεη λα εθαξκόδνπλ ηνπο λόκνπο. Δπίζεο, είρε αλαιάβεη λα θάλεη θαζεκεξηλά ην γύξν ηνπ λεζηνύ θαη λα εθζθελδνλίδεη πέηξεο ζηα ερζξηθά πινία πνπ ήζειαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Κξήηε. Δηθόλα 1 : Σάισο

8 Δίλαη πνιύ πηζαλό, απηόο ν κύζνο λα απνηέιεζε ηελ έκπλεπζε γηα πνιινύο κεραληθνύο ηεο αξραηόηεηαο, πνπ πξνζπάζεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ «έμππλεο» κεραλέο, πνπ ζα έιπλαλ ηα ρέξηα ησλ αλζξώπσλ ηεο επνρήο. Μία από ηηο πξώηεο ηέηνηεο κεραλέο ζεσξείηαη ε πεηνκεραλή, έλα ηπηάκελν αληηθείκελν -ζην νπνίν βέβαηα δελ έκπαηλαλ άλζξσπνη πνπ κπνξνύζε λα δηαλύζεη κέρξη θαη απόζηαζε 200 κέηξσλ. Ζ εθεύξεζε απηή κπνξεί λα κελ ζαο εληππσζηάδεη, κηα θαη ηα αεξνπιάλα είλαη κέξνο ηεο δσήο καο εδώ θαη ρξόληα. Μήπσο όκσο ζα εληππσζηαζηείηε αλ ζαο πνύκε όηη απηή ηε κεραλή ηε δεκηνύξγεζε ν Αξρύηαο ν Σαξαληίλνο γύξσ ζην 400 π.υ.; Δηθόλα 2 : Ζ πεηνκεραλή Αξθεηά ρξόληα κεηά ηνλ Αξρύηα, θάπνπ ζην κ.υ., ν Άξαβαο Αι Σδαδάξη δεκηνύξγεζε ην πξώην ξνκπόη κε κνξθή αλζξώπνπ. Ση έθαλε απηό ην ξνκπόη; Έπαηδε κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα, ηύκπαλν! Γπζηπρώο ηα αθξηβή ζρέδηα ηνπ Αι Σδαδάξη δελ έρνπλ ζσζεί ζηηο κέξεο καο. Έρνπκε όκσο ηα ζρέδηα ελόο άιινπ ζπνπδαίνπ θαιιηηέρλε θαη κεραληθνύ, ηνπ Λενλάξλην Νηα Βίληζη. Ο Νηα Βίληζη ( ) ζρεδίαζε έλα αλζξσπόκνξθν ξνκπόη πνπ έκνηαδε κε ηππόηε κε παλνπιία θαη κπνξνύζε λα θνπλά ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη ηνπ.

9 Δηθόλα 3 : Αλζξσπόκνξθν ξνκπόη ε ζρέζε κε ηα ξνκπόη ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, νη κεραλέο ηεο αξραηόηεηαο θαληάδνπλ παηδηθέο. ίγνπξα, όκσο, ήηαλ ε έκπλεπζε γηα ηηο ζπνπδαίεο εθεπξέζεηο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη, αιιά θαη γη απηέο πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ!

10 1.2. Σα ξνκπόη ζηε δωή καο Ο ηνκέαο ηεο ξνκπνηηθήο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα ηερλνινγηώλ ζηηο νπνίεο ε ππνινγηζηηθή επθπΐα είλαη ελζσκαησκέλε ζε κεραλέο, δεκηνπξγώληαο ζπζηήκαηα κε κεγάιεο δπλαηόηεηεο. Απηά ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα εθηεινύλ εξγαζίεο πνπ είλαη αδύλαην λα εθηειεζηνύλ από ζπκβαηηθέο κεραλέο, ή αθόκα θαη από αλζξώπνπο. Ζ ηθαλόηεηα κηαο κεραλήο λα θηλείηαη από κόλε ηεο, δειαδή απηόλνκα, είλαη κηα δπλαηόηεηα πνπ αλνίγεη έλα πνιύ κεγάιν θάζκα εθαξκνγώλ νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα. Σα ξνκπνηηθά νρήκαηα είλαη κεραλέο πνπ θηλνύληαη απηόλνκα ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα, ζην λεξό ή ζην δηάζηεκα. Απηά ηα νρήκαηα είλαη κε επαλδξσκέλα. ε γεληθέο γξακκέο θηλνύληαη από κόλα ηνπο, κε δηθή ηνπο ελέξγεηα, κε ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο θαη ππνινγηζηηθνύο πόξνπο γηα λα ειέγρνπλ ηελ θίλεζή ηνπο. Χζηόζν, απηά ηα κε επαλδξσκέλα ξνκπνηηθά νρήκαηα ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ θάησ από αλζξώπηλε επίβιεςε. Ζ επίβιεςε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εθαξκνγή. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ν επνπηηθόο έιεγρνο γηα πςεινύ επηπέδνπ επίβιεςε θαη θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο, παξέρεηαη κηα δηεπαθή γηα πην ζπρλή παξέκβαζε από ηνλ ρξήζηε δεκηνπξγώληαο έλα όρεκα απνκαθξπζκέλεο ιεηηνπξγίαο (ROV). Ζ απηνλνκία πςειόηεξνπ επηπέδνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαη έηζη ε ιεηηνπξγία ROV βαζκηαία αληηθαηαζηείηαη από ηνλ επνπηηθό έιεγρν. ηελ πξώηε θαηεγνξία εθαξκνγώλ αλήθνπλ ηα ξνκπνηηθά νρήκαηα πνπ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε κέξε όπνπ νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ ή είλαη ε- πηθίλδπλν λα πάλε. Ζ επηθάλεηα ηνπ Άξε, εθηόο ηνπ όηη απέρεη έλα ρξόλν, δελ έρεη αέξα θαη λεξό ή άιινπο πόξνπο γηα λα κπνξέζεη λα επηβηώζεη ν άλζξσπνο. Ζ ξνκπνηηθή εμεξεύλεζε είλαη έλα ζεκαληηθό βήκα πνπ παξέρεη πνιύ κεγάια επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά νθέιε εκπινπηίδνληαο ηηο γλώζεηο καο γηα ηνπο άιινπο πιαλήηεο. Σν MarsRover ηεο NASA είλαη έλα ξνκπνηηθό όρεκα πνπ δηαζέηεη έλα απνκαθξπζκέλν επηζηεκνληθό εξγαζηήξην γηα ηελ εμεξεύλεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ Άξε. Σν MarsRover ρξεζηκνπνηεί επνπηηθό έιεγρν από ηε γε θαη είλαη ηθαλό γηα απηόλνκε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηεο θίλεζήο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθώλ ελεξγεηώλ.

11 Δηθόλα 4 :MarsRover Έλα αθόκα παξάδεηγκα αθηιόμελνπ θαη επηθίλδπλνπ πεξηβάιινληνο όπνπ ηα ξνκπνηηθά νρήκαηα είλαη βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ ε-μεξεύλεζε είλαη ν ππνζαιάζζηνο θόζκνο. Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα θαηαδπ-ζνύλ ζε εθαηνληάδεο κέηξα, αιιά ε πίεζε, ν θσηηζκόο, ηα ξεύκαηα θαη άιινηπαξάγνληεο πεξηνξίδνπλ απηέο ηηο αλζξώπηλεο εμεξεπλήζεηο ζηα κεγάια βάζεησλ σθεαλώλ ηεο γεο. Χθεαλνγξάθνη έρνπλ αλαπηύμεη κηα κεγάιε πνηθηιία από εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ ραξηνγξάθεζε θαη ηελπαξαθνινύζεζε ησλ σθεαλώλ ζε πνιιέο θιίκαθεο, από κηθξνύο βηνινγηθνύονξγαληζκνύο κέρξη ηα κεγάια σθεάληα ξεύκαηα. Σα ξνκπνηηθά νρήκαηα, είλαη πνιύ ζεκαληηθό κέξνο απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κε άιινλ ηξόπν.

12 Σν ASTER ηνπ Γαιιηθνύ εζληθνύ ηλζηηηνύηνπ IFREMER είλαη έλα απηόλνκν ππνζαιάζζην όρεκα. Καηαζθεπάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παξάθηηεο έξεπλεο κέρξη θαη 3000 κέηξα βάζνο θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη πνιιά όξγαλα γηα θπζηθό, ρεκηθό θαη βηνινγηθό εληνπηζκό θαη παξαθνινύζεζε. Δηθόλα 5 : ASTER Δπηπιένλ ππάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο όπνπ ε αλζξώπηλε παξνπζία εκπεξηέρεη θηλδύλνπο. Ππξεληθά θαη βηνινγηθά κνιπζκέλεο πεξηνρέο ζπρλά πξέπεη λα εμεξεπλεζνύλ θαη λα ραξηνγξαθεζνύλ γηα λα θαζνξηζηεί ην είδνο θαη ε έθηαζε ηεο κόιπλζεο. ε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο απηόλνκεο θαη ηειερεηξηδόκελεο ηερλνινγίεο γηα νρήκαηα ηνπ εδάθνπο, ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ αέξα. Σν SAMS πνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ ζηξαηό ησλ ΖΠΑ είλαη έλα εκηαπηόλνκν ζύζηεκα γηα ηνλ εληνπηζκό λαξθώλ. Σν όρεκα απηό δηαζέηεη αηζζεηήξα γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ λαξθώλ, ζύζηεκα GPS θαη ππμίδα θαη κπνξεί λα θαιύςεη απηόκαηα όιε ηελ πεξηνρή ελόο λαξθνπεδίνπ.

13 Δηθόλα 6 : SAMS ε κηα δεύηεξε θαηεγνξία εθαξκνγώλ αλήθνπλ ηα ξνκπνηηθά νρήκαηαπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εξγαζίεο όπνπ ε κεραληθή θηλεηηθόηεηα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ αλζξώπηλε παξνπζία, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε κεγάιεο γεσξγηθέο εθηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ ζπνξά, ην πόηηζκα θαη ηνλ ζεξηζκό.

14 Δηθόλα 7 : Φνξηεγό εμόξπμεο θαη αλάζπξζεο Οη δπλαηόηεηεο ελόο απηόλνκνπ νρήκαηνο λα εληνπίδεη ηελ ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ην GPS θαη λα θαηαιαβαίλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θπηώλ εμππεξεηνύλ ζε εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ηελ γεσξγία θαη ηελ γεσινγία. ηελ εηθόλα 7 θαίλεηαη έλα κεγάιν απηόλνκν όρεκα εμόξπμεο θαη αλάζπξζεο πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Απζηξαιία από ηελ ACFR. ε ηνκείο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο ηα ξνκπνηηθά νρήκαηα θηλνύληαη κέζσ ηνπ αέξα, ηνπ λεξνύ ή ηνπ εδάθνπο γηα λα παξαηεξνύλ ηελ παξνπζία κνιύλζεσλ θαη λα εληνπίδνπλ ηηο κνξθέο θαη ηηο πεγέο ησλ ξύπσλ. ε κεγάιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ε θηλεηηθόηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ κεηαθνξά ζηνηρείσλ θαη κνλάδσλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. Γηα ην ιόγν απηό ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα ξνκπνηηθά νρήκαηα. Μηα ηξίηε θαηεγνξία εθαξκνγώλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ξνκπνηηθά νρήκαηα είλαη ε πξνζσπηθή βνήζεηα, ε ζεξαπεία θαη ε δηαζθέδαζε ησλ αλζξώπσλ. Μηα ξνκπνηηθή αλαπεξηθή θαξέθια κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε αλζξώπνπο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθηλνύληαη.

15 Δηθόλα 8 : IBOT Άιια παξαδείγκαηα πξνζσπηθήο βνήζεηαο πεξηιακβάλνπλ νρήκαηαπνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. Πνιιέο θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ηελ βνήζεηα θηλεηώλ ξνκπόη, όπσο ειεθηξηθέο ζθνύπεο, ρνξηνθνπηηθέο κεραλέο κε αηζζεηήξεο θαη ζπζηήκαηα πινήγεζεο. Δπίζεο, εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ςπραγσγίαο ρξεζηκνπνηνύλ ξνκπνηηθά νρήκαηα.

16 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : Θεωξεηηθό ππόβαζξν ηνπ <<robotguard>> 2.1. DC θηλεηήξεο Ο Ζιεθηξηθόο θηλεηήξαο ή ειεθηξνθηλεηήξαο, (motor, θνηλώο μοτέρ), είλαη δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεραληθή ελέξγεηα, πνπ ηπγράλεη εμαηξεηηθήο εθκεηάιιεπζεο από ηηο βηνκεραλίεο. Δηθόλα 9 : DC θηλεηήξαο

17 Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα είλαη ε δύλακε Laplace. Όηαλ έλαο αγσγόο από ηνλ νπνίν δηαξξέεη ειεθηξηθό ξεύκα βξεζεί κέζα ζε έλα καγλεηηθό πεδίν αζθείηαη πάλσ ηνπ δύλακε ίζε κε: F = I * ι * B * εκθ Όπνπ: I = Έληαζε Ρεύκαηνο ι = Μήθνο Αγσγνύ Β = Έληαζε Μαγλεηηθνύ πεδίνπ θ = ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν αγσγόο κε ηε δηεύζπλζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ( Β ) Οη θηλεηήξεο είλαη δηαζέζηκνη ζε πνιιά RPM (ζηξνθέο αλά ιεπηό). Γηα απηό ην ξνκπόη νη θηλεηήξεο κπνξνύλ λα έρνπλ κεηαμύ RPM Motordriver Έλαο ειεγθηήο θηλεηήξα είλαη κηα ζπζθεπή ή νκάδα ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκεύεη γηα λα ξπζκίδνπλ ζε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν ηελ απόδνζε ελόο ειεθηξνθηλεηήξα.έλαο ειεγθηήο θηλεηήξα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ρεηξνθίλεηε ή απηόκαηα κέζα γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηε δηαθνπή ηνπ θηλεηήξα, επηιέγνληαο ηα εκπξόο ή αληίζηξνθε πεξηζηξνθή, ηελ επηινγή θαη ηε ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο, ηε ξύζκηζε ή ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξνπήο, θαη ηελ πξνζηαζία από ππεξθόξησζε θαη ζθάικαηα

18 Δηθόλα 10 : Motordriver 2.3. Μηθξνειεγθηήο Έλαο κηθξνειεγθηήο (κεξηθέο θνξέο ζπληνκνγξαθία κc, UC ή MCU) είλαη έλα κηθξό ππνινγηζηή ζε έλα εληαίν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνπ πεξηέρεη έλα ππξήλα επεμεξγαζηή, ηε κλήκε θαη πξνγξακκαηηδόκελε εηζόδνπ/εμόδνπ πεξηθεξεηαθά. Μλήκε πξνγξάκκαηνο κε ηε κνξθή NORflash ή OTPROM είλαη επίζεο ζπρλά πεξηιακβάλνληαη ζην ηζηπ, θαζώο θαη έλα ηππηθό κηθξό πνζό ηεο κλήκεο RAM. Οη κηθξνειεγθηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο, ζε αληίζεζε κε ηα κηθξνεπεμεξγαζηέοπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο ή άιιεο εθαξκνγέο γεληθνύ ζθνπνύ. Μηθξνειεγθηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ειεγρόκελεο απηόκαηα πξντόλησλ θαη ζπζθεπώλ, όπσο ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ, εκθπηεύζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, ηειερεηξηζηήξηα, κεραλέο γξαθείνπ, ζπζθεπέο, ειεθηξηθά εξγαιεία, παηρλίδηα θαη άιια ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα. Με ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ θόζηνπο ζε ζύγθξηζε κε κηα ζρεδίαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπζθεπέο έλα μερσξηζηό κηθξνεπεμεξγαζηή, κλήκε, θαη εηζόδνπ / εμόδνπ, κηθξνειεγθηέο θαζηζηνύλ νηθνλνκηθά λα ειέγρεη ςεθηαθά αθόκα πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο θαη δηαδηθαζίεο. κηθηνύ ζήκαηνοκηθξνειεγθηέο είλαη θνηλά, κε ηελ ελζσκάησζε αλαινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο κε ςεθηαθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα.

19 Μεξηθνί κηθξνειεγθηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 4-bitιέμεηο θαη ιεηηνπξγνύλ ζε ξνιόη ξπζκό ζπρλόηεηεο ηόζν ρακειέο όζν 4 khz, γηα ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο (κνλνςήθην milliwatts ή microwatts). Θα έρνπλ γεληθά ηελ ηθαλόηεηα λα δηαηεξνύλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ελώ πεξηκέλνπλ γηα έλα ζπκβάλ, όπσο ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ ή άιιε δηαθνπή? Καηαλάισζε ελέξγεηαο, ελώ ζηνλ ύπλν (ην ξνιόη ηεο CPU θαη ηα πεξηζζόηεξα πεξηθεξεηαθά off) κπνξεί λα nanowatts απιά, θάλνληαο πνιινύο από απηνύο θαηάιιεια γηα κεγάιε δηάξθεηα κπαηαξίαο εθαξκνγέο. Άιια κηθξνειεγθηέο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο επηδόζεηο θξίζηκν ξόιν, όπνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ελεξγεί πεξηζζόηεξν ζαλ έλα ςεθηαθό επεμεξγαζηή ζήκαηνο (DSP), κε πςειόηεξεο ηαρύηεηεο ξνινγηνύ θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Δηθόλα 11 :Μηθξνειεγθηήο

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : Αζύξµαηε επηθνηλωλία 3.1 Αζύξκαηε επηθνηλωλία κέζω ππεξύζξωλ αθηηλνβνιηώλ Ζ αζύξµαηε επηθνηλσλία µέζσ ππέξπζξσλ αθηηλνβνιηώλ αλαθέξεηαη ζηελ ειεύζεξε δηάδνζε θπµάησλ θσηόο ηεο ραµειήο δώλεο ππεξύζξσλ σο έλα µέζν µεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ. Ζ επηθνηλσλία µπνξεί λα πξαγµαηνπνηείηε µεηαμύ δύν θνξεηώλ ζπζθεπώλ επηθνηλσλίαο ή µεηαμύ µηαο θνξεηήο θαη µηαο ζηαζεξήο ζπζθεπήο(ζεµείν πξόζβαζεο ή ζηαζµόο βάζεσλ). Δηθόλα 12 : IRDITECTOR ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο πεξηιαµβάλνληαηlaptops, PDAs, θηλεηά ηειέθσλα θαη πνιιά άιια αμεζνπάξ ή πεξηθεξεηαθά είδε. Οη ζηαζµνί βάζεσλ είλαη ζπλήζσο ζπλδεδεµέλνη ζε έλαλ ππνινγηζηή µε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζύλδεζεο. Αλ θαη ζπλήζσο ρξεζηµνπνηείηε ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ νπηηθνύ θάζµαηνο.

21 3.2. Σύπνο δηαζύλδεζεο Μηα άιιε ζεµαληηθή µέζνδνο γηα λα ραξαθηεξίζνπµε έλα αζύξµαηνζύζηεµα ππέξπζξεο επηθνηλσλίαο είλαη µέζσ ηνπ "ηξόπνπ δηαζύλδεζεο" πνπ δείρλεη ηελ ηππηθή ή ηελ απαηηνύµελε ζέζε ηνπ πνµπνύ θαη ηνπ δέθηε. Οη δύν πην ζπλεζηζµέλεο δηα-ηάμεηοείλαη: ζεµείν-µε-ζεµείν (point-to-point) θαη δηάρπζεο (diffuse). Ο πην απιόο ηξόπνο δηαζύλδεζεο είλαη ε δηάηαμε ζεµείν-ζε-ζεµείν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν πνµπόο θαη ν δέθηεο πξέπεη λα είλαη ζηξαµµέλνη ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ ώζηε λα επηηεπρζεί δηαζύλδεζε. ηε "δεύμε µε νπηηθή επαθή" ή αιιηώο "line-of-sight"(los) ε εθπεµπόµελε αθηηλνβνιία θαηεπζύλεηαη άµεζα από ηνλ πνµπό ζηνλ δέθηε θαη επνµέλσο δελ πξέπεη λα παξεµβαίλνπλεµπόδηααλάµεζα ηνπο. ηελ δηάηαμε δηάρπζεο, ε δηαζύλδεζε είλαη πάληα ελεξγή αλάµεζα ζηνλ θάζε πνµπό θαη ηνλ θάζε δέθηε ηνπ ίδηνπ ρώξνπ, αληαλαθιώληαο ηα εθπεµπόµελαζήµαηα ζηηο δηά-θνξεο επηθάλεηεο όπσο νξνθή, ηνίρνη, έπηπια θηι. Δδώ, ν πνµπόο θαη ν δέθηεο δελ επηθνηλσλνύλ άµεζα. Ο πνµπόο ζηέιλεη έλα επξύ θάζµααθηίλσλ θαη ν πνµπόο έρεη έλα επξύ νπηηθό πεδίν. Δπίζεο, ε δεύμε µε νπηηθή επαθή (LOS) δελ απαηηείηαη. Δηθόλα 13 : α) δηάηαμε ζεµείνµεζεµείν, β) δηάηαμε δηάρπζεο

22 3.3. Βαζηθή αξρή θαη πεξίγξαµµα εξγαζίαο Σα πεξηζζόηεξα ζπζηήµαηα ππέξπζξσλ επηθνηλσληώλ µπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ αλ πάξνπµε έλα ζήµα εμόδνπ Y(t) θαη έλα ζήµα εηζόδνπ X(t) ηα νπνία ζπλδένληαη µε ηελ ζρέζε: Y(t) = X(t) c(t) + N(t) 'Οπνπ: c(t) ε απόθξηζε ηεο δηόδνπ θαη N(t) ν ζόξπβνο.

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : IP ΚΑΜΔΡΑ 4.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο IP θάκεξαο Ζ πξώηε ζπγθεληξσηηθή IP θάκεξα θπθινθόξεζε ην 1996 από ηελ AxisCommunications. Ολνκάζηεθε ηνπ Άμνλα NetEye 200 θαη αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα ηνπ MartinGren θαη ν Carl-AxelAlm. Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλα customwebserver ζην εζσηεξηθό ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. ηα ηέιε ηνπ 1999, ε εηαηξεία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ελζσκαησκέλν Linux γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάκεξεο ηνπ. Άμνλαο θπθινθόξεζε επίζεο ηελ ηεθκεξίσζε γηα ην ρακειό επίπεδν ηνπ API πνπ νλνκάδεηαη "VAPIX", πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλνηθηέο πξόηππα HTTP θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν streamingπξσηόθνιιν (RTSP). Απηή ε αλνηθηή αξρηηεθηνληθή είρε σο ζηόρν λα ελζαξξύλεη ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνύ λα αλαπηύμνπλ ζπκβαηό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο θαη θαηαγξαθήο. Ζ πξώηε απνθεληξσκέλε IP θάκεξα θπθινθόξεζε ην 1999 από ηελ Mobotix. Σν ζύζηεκα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο Linux, πεξηέρεη βίληεν, ζπλαγεξκόο, θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο, έηζη ην ζύζηεκα θάκεξαο δελ απαηηεί άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο βίληεν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθδήισζεο εγγξαθήο, ή δηαρείξηζεο βίληεν. Ζ πξώηε θσηνγξαθηθή κεραλή IP κε analytics πισ πεξηερνκέλνπ βίληεν (VCA) θπθινθόξεζε ην 2005 από Intellio. Απηή ε θσηνγξαθηθή κεραλή ήηαλ ζε ζέζε λα εληνπίζεη κηα ζεηξά από δηάθνξεο εθδειώζεηο, όπσο θαη αλ έλα αληηθείκελν είρε θιαπεί, έλαο άλζξσπνο δηέζρηζε κηα γξακκή, κηα αλζξώπηλεο εηζέιζεη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε δώλε, ή εάλ έλα απηνθίλεην θηλείηαη πξνο ηε ιάζνο θαηεύζπλζε. Οη IP θάκεξεο είλαη δηαζέζηκεο ζε αλαιύζεηο από 0,3 (VGA αλάιπζε) έσο 29 megapixels. Όπσο θαη ζηελ επηρείξεζε ηειεόξαζε θαηαλαισηώλ, ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, ππήξμε κηα ζηξνθή πξνο βίληεν πςειήο επθξίλεηαο ςεθίζκαηα, π.ρ. 720p ή 1080i θαη 16 : 9θνξκά επξείαο νζόλεο.

24 4.2. Ο νξηζκόο ηεο IP θάκεξαο Μηα θσηνγξαθηθή κεραλή πξσηόθνιιν Internet ή IP θάκεξα, είλαη έλα είδνο ςεθηαθήο βηληενθάκεξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ επηηήξεζε, θαη ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηελ αλαινγηθή, (CCTV), θάκεξεο κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα κέζσ ελόο δηθηύνπ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ. Αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο θάκεξεο πνπ ην θάλνπλ απηό είλαη θάκεξεο, ν όξνο «IP θάκεξα" ή "netcam" ζπλήζσο εθαξκόδεηαη κόλν ζε εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηηήξεζε. Ζ πξώηε ζπγθεληξσηηθή IP θάκεξα ήηαλ Άμνλα NetEye 200, πνπ θπθινθόξεζε ην 1996 από ηελ AxisCommunications. Δηθόλα 14 : IPCAMERA

25 4.3. Σα είδε ηωλ IP θακεξώλ Τπάξρνπλ δύν είδε ησλ IP θακεξώλ: Οη ζπγθεληξσηηθέο IP θάκεξεο, νη νπνίεο απαηηνύλ κηα θεληξηθή δηθηύνπ VideoRecorder (NVR) γηα λα ρεηξηζηεί ηελ εγγξαθή, βίληεν θαη δηαρείξηζε ζπλαγεξκώλ. Οη απνθεληξσκέλεο IP θάκεξεο, νη νπνίεο δελ απαηηνύλ θεληξηθή δηθηύνπ VideoRecorder(NVR), όπσο νη θσηνγξαθηθέο κεραλέο έρνπλ ιεηηνπξγία εγγξαθήο built-in θαη κπνξεί έηζη λα θαηαγξάθεη απεπζείαο ζε ηνπηθά κέζα απνζήθεπζεο, όπσο κνλάδεο flash θαη ζθιεξνύ δίζθνπ ή δίζθνπο κε ην πξόηππν δίθηπνattachedstorage Σα πιενλεθηήκαηα ηωλ IP θακεξώλ Ζ παξαθνινύζεζε ελόο ρώξνπ κέζσ IP βίληεν κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ειεύζεξα πξσηόθνιια ηνπ internet θαη ηα ζηάληαξ κε ζθνπό ηελ εγγξαθή θαη ηελ παξαθνινύζεζε ελόο ρώξνπ. Οη IP θάκεξεο, δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο θαλνληθέο θάκεξεο, δηόηη ν ζθνπόο ηνπο δελ είλαη ε πνηνηηθή θαηαγξαθή θαη απεηθόληζε ελόο ρώξνπ, αιιά ν έιεγρνο ηνπ. Μεξηθά από ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη αλίρλεπζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε IP θάκεξεο είλαη ηα εμήο: Μείσζε ηνπ θόζηνο δηόηη ρξεζηκνπνηνύληαη νη ππάξρνπζεο δηθηπαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα λα δνπιέςνπλ νη IP θάκεξεο. Μείσζε ηνπ θόζηνπο πάιη ιόγσ ηεο ρξήζεο ηνπ CAT5 θαισδίνπ έλαληη ηνπ RG-58 νκναμνληθνύ θαισδίνπ. Λόγσ ηεο αλνηρηήο πιαηθόξκαο ππάξρνπλ ζηελ αγνξά πνιιά δσξεάλ πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο IP θακεξώλ.

26 Δπειημία όζν αθνξά ηα ζηάληαξ ηεο εηθόλαο, δελ ππάξρεη εδώ ην πξόβιεκα κε ηηο αλαιύζεηο ησλ θιαζηθώλ θακεξώλ πνπ είλαη είηε NTSC είηε PAL είηε SECAM. Οη εληνιέο κεηαθίλεζεο ηνπ κεραληζκνύ ηεο θάκεξαο (άμνλεο ΥΤ & Ενπκ) κεηαθέξνληαη κέζα από ην ίδην θαιώδην θαη δελ ρξεηάδνληαη μερσξηζηά θπθιώκαηα ειέγρνπ θαη κεηάδνζεο ηεο εληνιήο. Πνιιέο IP θάκεξεο πεξηέρνπλ δηθό ηνπο ινγηζκηθό πνπ κεηαθέξεη ηηο ύπνπηεο εηθόλεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ απηόκαηα θαη άκεζα. Τπνζηήξημε δηαθόξσλ θνξκά εηθόλαο θαη ήρνπ, γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ζε εύξνο δώλεο δηθηύνπ αιιά θαη ζε απνζεθεπηηθό ρώξν. Δλζσκάησζε πξνγξακκάησλ αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη αλαγλώξηζεο/θαηακέηξεζεο ζρεκάησλ πνπ εθαξκόδεηαη ζε αληηθείκελα, αλζξώπνπο θαη νρήκαηα. πλεξγαζία ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο θαη κε άιια ππνζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ ηελ εμνπζηνδόηεζε εηζόδνπ ζε θηήξηα, ζπλαγεξκνύο, δηαρείξηζε θίλεζεο ζηνπο δξόκνπο θηι. Καη ηέινο, ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο γηα αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θάκεξαο κέζσ δηθηύνπ, κειινληηθά δελ απνθιείνληαη θαη λέεο εθαξκνγέο θαη δπλαηόηεηεο. ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο IP θακεξώλ θαζώο θαη ακέηξεηεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνύ γηα εγγξαθή θαη έιεγρν ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ.

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : Σα εμαξηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ <<robot guard>> 5.1. TB6612FNG Dual DC Motor Driver

28 Μηα H-BridgeMotorController επηηξέπεη ζε έλα κηθξνειεγθηή λα ηξνθνδνηεί DCMotors. DCMotors δέρνληαη πνιύ ξεύκα θαη δελ κπνξνπλ λα ζπλδεζνύλ απεπζείαο ζε έλα κηθξνηζίπ. Ζ H-Bridge πεξηέρεη κηα ζεηξά από ηξαλδίζηνξ κεηαγσγήο, ηα νπνία δξνπλ ζαλ κηθξά ξειέ. Με ηελ παξνρή ηξνθνδνηεί δηάθνξα θαιώδηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ H-Bridge, κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ θαηεύζπλζε ελόο DC θηλεηήξα. Οη πεξηζζόηεξεο H-Bridges ειέγρνπλ δύν DCMotors ζην Forward, Backward θαηstop. Ζ SparkFun Γηπιή MotorDriver ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθέο ζπλδέζεηο (On / Off) γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θηλεηήξα. Απηό ην κηθξό δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζα ηξνθνδνηήζεη 2 θηλεηήξεο θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηεί 4 ςεθηαθέο ζπλδέζεηο κε ηνez-β.

29 Δηθόλα 15 : TB6612FNG Dual DC Motor Driver

30 5.2. Πιαθέηα MainboardRedbotRob Υαξαθηεξηζηηθά : 5V Logic 6-9V Input Voltage via Barrel Jack or 2-Pin Header ATmega328P (pre-programmed) TB6612FNG Dual DC MotorDriver USB Programmablevia FTDI XBee Port with HW/SW Serial Switch 2x3-Pin FemaleMotorPort 2x6-Pin Male Optional Servo Header 4x6-Pin Male Optional Sensor Header

31 Δηθόλα 16 :MainboardRedbotRob-11954

32 Ζ MainboardRedBot ζρεδηάζηεθε γηα λα είλαη ηόζν επέιηθηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Δδώ είλαη κηα γξήγνξε πεξηήγεζε ηνπ πιηθνύ πνπ είλαη ζηνλ πίλαθα: 1. Analog/digitalheaders : Απηέο νη ηξεηο θεθαιέο παξέρνπλ έλα I / Opin, ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλαινγηθή είζνδν, ςεθηαθή εηζόδν ή εμόδν, θαζώο θαη 5V ηάζεο θαη grd. Δπηπιένλ, νη θεθαιέο Α4 θαη Α5 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζύλδεζε ζπζθεπώλ I2C. Σν επηηαρπλζηόκεηξνredbot έρεη ζρεδηαζηεί γηα θνιιήζεηο άκεζα κε ηηο θεθαιέο θαζηζηώληαο ηελ ζύλδεζε πνιύ απιή. 2. Analoginputheader : Απηή ε θεθαιή παξέρεη δύν επηπιένλ αθίδεο αλαινγηθώλ εηζόδσλ. Παξ' όια απηά νη αθίδεο απηέο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα ςεθηαθά ζήκαηα. 3. Analogoutput/digitalheaders : Απηέο νη δύν θεθαιέο παξέρνπλ ηέζζεξηο αθηδεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα ηελ έμνδν PWM ή θαλνληθή ςεθηαθή I / O. εκεηώζηε όηη ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα απηά ηα headers είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ κπαηαξία, παξέρνληαο επηπιένλ umph γηα θηλεηήξεο ζεξβν, αιιά νη ζπζθεπέο πνπ πεξηκέλνπλ 5V δελ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα. 4. Ζ RedBot έρεη κηα ππνδνρή γηα κηα κνλάδα XBee, παξέρνληαο εύθνιε αζύξκαηε δηαζύλδεζε. 5. Έλαο δηαθόπηεο ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε εάλ ε XBee επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ πξνηύπνπ ζεηξηαθήο I / O αθίδεο ( 0 θαη 1, πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζε Serial ζύλνιν εληνιώλ) ή κέζσ ησλ αθξνδεθηώλ 14 θαη 15 ( A0 θαη A1 ), ρξεζηκνπνηώληαο ηε βηβιηνζήθε SoftwareSerial. Υξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνύ ζα θαηαλαιώζεη δύν από ηηο αλαινγηθέο ζαο εηζόδνπο. 6. Οη θεθαιέο είλαη δηαζέζηκεο γηα λα επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα αμηνπνηήζεη ηα ζήκαηα 5V θαη γείσζεο.

33 7. Έλαο δηαθόπηεο ξεύκαηνο βάδεη ηελ πιαθέηα ζε κηα θαηάζηαζε πνιύ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ( microamps ή ιηγόηεξν ) πνπ ζαο επηηξέπεη λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε καθξηά ρσξίο λα ηξαβάεη ηε ζύλδεζε ηξνθνδνζίαο. 8. Έλαο δηαθόπηεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ θηλεηήξα ζαο επηηξέπεη λα απελεξγνπνηήζεηε ην πξόγξακκα νδήγεζεο ηνπ θηλεηήξα, ώζηε λα κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα νδεγείηε πάλσ από όια. 9. Οη θεθαιέο είλαη δηαζέζηκεο γηα λα μεθύγνπλ από ηηο εμόδνπο ηνπ θηλεηήξα. 10. Μηα θεθαιή έρεη παξέρεηαη, επίζεο, γηα λα ζαο επηηξέςεη λα έρεηε πξόζβαζε ηελ πξνκήζεηα εηζόδνπ, είηε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο νδήγεζεο πξόζζεην θύθισκα ή λα επηηξέςεη κεγαιύηεξε επειημία από ηελ ηππηθή ππνδνρή βαξέιη θάλεη γηα ηηο πεγέο ελέξγεηαο. 11. Έλα LED είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην pin 13 λα επηηξέςεη βαζηθή ινγηθή ειέγρεη όηη ν θσδηθόο θνξηώλεη θαη ηξέρεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. 12. Ζ ελδεηθηηθή ιπρλία LED ζα παξακείλεη αλακκέλε όηαλ ν δηαθόπηεο ξεύκαηνο είλαη ελεξγόο.

34 5.3. Μηθξνειεγθηήο (ATmega328P) ΒαζηθνίΠαξάκεηξνη : Παξάκεηξνη Αμία Flash (Kbytes) 32 Kbytes PinCount 32 Max. OperatingFreq. (MHz) 20 MHz CPU 8-bit AVR oftouchchannels 16 Max I / O Pins 23 ExtInterrupts 24

35 Ζ πςειήο απόδνζεο AtmelpicoPower 8-bit AVR RISC κηθξνειεγθηή πνπ βαζίδεηαη ζην λα ζπλδπάδεη κλήκε 32KB ISP flash κε δπλαηόηεηεο αλάγλσζεο-εγγξαθήο, ελώ, 1024B EEPROM, 2KB SRAM, 23 γεληθήο ρξήζεο I / O γξακκέο, 32 γεληθήο ρξήζεο θαηαρσξεηέο εξγαζίαο, ηξηώλ επέιηθησλ ρξνλόκεηξν / κεηξεηέο κε ζπγθξίλνπλ ηξόπνπο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαθνπέο, ζεηξηαθό πξνγξακκαηηδόκελε USART, έλα byte-oriented 2-wire serialinterface, ζεηξηαθή ζύξα SPI, έλα 6- channel 10-bit A / D κεηαηξνπέα (8 θαλάιηα ζε TQFP θαη QFN / MLF παθέηα), πξνγξακκαηηδόκελν ρξνλόκεηξν θπιάθσλ κε εζσηεξηθό ηαιαλησηή, θαη πέληε ινγηζκηθεο επηιέμηκεο ιεηηνπξγίεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Ζ ζπζθεπή ιεηηνπξγεί κεηαμύ Volt.

36 Δηθόλα 17 : Μηθξνειεγθηήο (ATmega328P) 5.4. IRCONTROLKIT Σειερεηξηζηήξην ππεξύζξσλ πνπ πξνζθέξεη θνπκπηά γηα ηέζζεξηο θαηεπζύλζεηο, δύλακε, επηιέμηε θαη ηα ηξία πξναηξεηηθά θνπκπηά ρξήζεο ( " A", " B " θαη "C" ). Δηθόλα 18 : IR CONTROL KIT

37 5.5. IP Camera Turbo-X Eyeguard IIPC30 πλδπάδεη πςειέο δπλαηόηεηεο ζε ρακειό θόζηνο, ε EyeGuardIIPC-30 δηαζέηεη θσηηζκό ππεξύζξσλ IR γηα λπρηεξηλή ιήςε θαη ππνζηεξίδεη αζύξκαηε ζύλδεζε WiFi. Ο έιεγρνο θάζε ρώξνπ γίλεηαη πιένλ όρη κόλν κε εηθόλα αιιά θαη κε ήρν, αθνύ ε EyeGuard IIPC-30 ελζσκαηώλεη κηθξόθσλν θαη ερείν γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε όπνηνλ βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν όηαλ δελ είζαη εθεί!

38 Δηθόλα 19 : IP Camera Turbo-X Eyeguard IIPC30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ <<robotguard>> 6.1. <<RobotGuard>> Σν <<robotguard>> θαηαζθεπάζηεθε απν ηελ αξρή. Απνηειείηαη απν ην θύξην ζαζί, ηα κνηέξ, ηελ MainboardRedbotRob-11954, ηελ IP θάκεξα θαη ηελ ηξνθνδνζία. Σν ζαζί έρεη δπν κεηαιιηθέο πιάθεο. ηελ θάησ πιάθα είλαη ζηεξεσκέλα ηα δπν DC κνηέξ. ηελ πάλσ πιάθα βξίζθεηαη ε MainboardRedbotRob θαζώο επίζεο ε IP θάκεξα θαη ε

39 ηξνθνδνζία. Σν πξώην βήκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ <<robotguard>>εηαλ λα ηειεηoπνηεζεί ε κνξθή ηνπ. Δηθόλα 20 : Μνξθή <<robotguard>> Σν δεύηεξν βήκα ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ κηθξνειεγθηή Atmega328P. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ κηθξνιεγθηή Atmega328P έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Arduino

40 Δηθόλα 21 : Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ κηθξνιεγθηή Atmega328P Σν ηειηθό ζηάδην γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ <<robotguard>> ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκνο ηεο IP θάκεξαο. Ζ IP θάκεξα πξνγξακκαηίζηεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ (ipcameratool) πνπ ήηαλ έλα software ην νπνίν καο ρνξεγήζεθε κε ηελ αγνξά ηεο θάκεξαο.

41 Δηθόλα 22 : IP camera tool

42 Δηθόλα 23 : <<robot guard>> 6.2. Κώδηθαο γηα ηελ θίλεζε ηνπ <<robotguard>> Σν πξόγξακκα κε ην νπνίν έρεη πξνγξακκαηηζηεί ην

43 <<robotguard>> γηα ηελ θίλεζε δίλεηαη παξαθάησ: Δηθόλα 24 : Μεηαθνξά θώδηθα θίλεζεο #include<irremote.h> #include <RedBot.h> #include <Servo.h> #include <notes.h>

44 RedBotMotor motors; Servo servo; int RECV_PIN = 11; IRrecvirrecv(RECV_PIN); decode_results results; #define POWER 0x10EFD827 #define UP 0x10EFA05F #define DOWN 0x10EF00FF #define LEFT 0x10EF10EF #define RIGHT 0x10EF807F #define SELECT 0x10EF20DF #define A 0x10EFF807 #define B 0x10EF7887 void setup() {

45 Serial.begin(9600); irrecv.enableirin(); Serial.begin(9600); Serial.println("Hello world!"); servo.attach(3); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { if (results.value == POWER) { Serial.println("POWER"); } if (results.value == A) { Serial.println("A"); motors.leftdrive(-150); motors.rightdrive(150); } if (results.value == B) {

46 Serial.println("B"); motors.leftdrive(150); motors.rightdrive(-150); } if (results.value == UP) { Serial.println("UP"); motors.drive(200); } if (results.value == DOWN) { Serial.println("DOWN"); motors.drive(-200); } if (results.value == LEFT) { Serial.println("LEFT"); motors.leftbrake(); motors.rightdrive(200); if (results.value == RIGHT) {

47 Serial.println("RIGHT"); motors.leftdrive (200); motors.rightbrake(); } if (results.value == SELECT) { Serial.println("SELECT"); motors.brake(); } irrecv.resume(); } } ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θώδηθα έρνπκε ηα εμήο :

48 Button A = πεξηζηξνθή αξηζηεξόζηξνθα Button B = πεξηζηξνθή δεμηόζηξνθα Button ^ = θίλεζε κπξνζηά Button > = θίλεζε δεμηά Button < = θίλεζε αξηζηεξά Button v = θίλεζε πίζσ Button O =απελεξγνπνίεζε θηλήζεσλ 6.3. Πξνγξακκαηηζκόο IP θάκεξαο ηνπ <<robotguard>>

49 Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο IP θάκεξαο ρξεηάζηεθε λα εθαξκόζσ ηα εμήο βήκαηα : 1. Αξρηθά ρξεηαδόκαζηε κηα IP πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί IP θάκεξα, γη απηό ηε ζπλδένπκε κε ην router. 2. Να βξνύκε ηελ IP πνπ έρεη ε IP θάκεξα. Όπνπ αλνίγνληαο ην IPcameratool καο εκθαλίδεηαη. 3. Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ IP αλνίγνληαο ηνλ InternetExplorer θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζαλ URL. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έρνπκε κπεί ζηελ δηεύζπλζε πνπ δείρλεη ε θάκεξα. 4. Να θάλνπκε log-in θαη ακέζσο ζα έρνπκε πξόζβαζε ζην ηη ε IP θάκεξα θαηαγξάθεη. 5. Να θαηαρσξήζνπκε θαη λα απνζεθεύζνπκε ηε ζύλδεζε ζηελ IP θάκεξα ώζηε ε ζύλδεζε λα γίλεη αζύξκαηε. 6. Να αθαηξέζνπκε ην θαιώδην πνπ ζπλδέεη ηελ IP θάκεξα κε ην router. Πιένλ ε θάκεξα έρεη ζπλδεζεί.

50 Δηθόλα 25 : Πξνγξακκαηηζκόο IP θάκεξαο

51 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 : πκπεξάζκαηα Δπίινγνο Με ηελ παξνύζα εξγαζία, δείμακε πσο ε θαηαζθεπή ελόο robot παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή καο. Ζ ζθέςε θη ε πινπνίεζε ελόο <<robotguard>> θαίλεηαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαιύπηεη θάπνηεο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ, γηα παξαδεηγκα, ηελ παξαθνινύζεζε ρώξνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ <<robotguard>> ρξεζηκνπνηήζακε δηάθνξα εμαξηήκαηα. Κάπνηα από απηά είλαη: ν κηθξνειεγθηήο (Atmega328P) θαη ε IP θάκεξα. Όπσο θαη θάζε θαηαζθεπή έηζη θη απηή δελ παύεη λα έρεη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Αλαθνξηθά, έλα από απηά είλαη ην θόζηνο ησλ εμαξηεκάησλ ηεο, ην νπνίν επηβξαδύλεη ηπρόλ βειηηώζεηο ηεο. Έηζη, ινηπόλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν <<robotguard>> δελ κπνξνύζε λα ππνζηεί δηάθνξεο αλαβαζκίζεηο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ από κεγαιύηεξε απόζηαζε.

52 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ http://www.emfanisi.com/ηα-ξνκπνη-κπαίλνπλ-ζηελ-δσή-καο https://www.sparkfun.com/products/ https://www.sparkfun.com/products/ https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-theredbot/hardware 14.http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/systhmata- asfaleias/ip-cameras/turbo-x-wirless-ip-camera-eyeguard- IIPC30.htm

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί

EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί EM 361: Παπάλληλοι Υπολογιζμοί Φαπμανδάπηρ Βαγγέληρ, Τμήμα Δθαπμοζμένων Μαθημαηικών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ, Φειμεπινό Δξάμηνο 2010/11 Κεθάλαιο 2: Απσιηεκηονική Απσιηεκηονική Παπάλληλων Σςζηημάηων. Ταξινόμηζη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα