ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )"

Transcript

1 ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : ΑΗΓΑΛΔΧ, ΜΑΡΣΗΟ 2014

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ... ΠΔΡΗΛΖΦΖ... ΔΗΑΓΧΓΖ... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 o Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ robot κέρξη ζήκεξα Σα robot ζηελ Αξραηόηεηα Σα ξνκπόη ζηε δσή καο... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 o Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ <<robotguard>> DC θηλεηήξεο Motordriver Μηθξνειεγθηήο... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 o Αζύξµαηε επηθνηλσλία Αζύξκαηε επηθνηλσλία κέζσ ππεξύζξσλ αθηηλνβνιηώλ Σύπνο δηαζύλδεζεο Βαζηθή αξρή θαη πεξίγξαµµα εξγαζίαο... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 o IP ΚΑΜΔΡΑ Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο IP θάκεξαο Ο νξηζκόο ηεο IP θάκεξαο Σα είδε ησλ IP θακεξώλ Σα πιενλεθηήκαηα ησλ IP θακεξώλ... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 o Σα εμαξηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ <<robot guard>> TB6612FNG Dual DC Motor Driver Πιαθέηα Mainboard Redbot Rob Μηθξνειεγθηήο (Atmega328P) IR CONTROL KIT IP Camera Turbo-X Eyeguard IIPC30...

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 o Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ <<robotguard>> <<RobotGuard>> Κώδηθαο γηα ηελ θίλεζε ηνπ <<robotguard>> Πξνγξακκαηηζκόο IP θάκεξαο ηνπ <<robotguard>>... ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 o πκπεξάζκαηα Δπίινγνο... ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...

4 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ηνζεκείν απηό, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ,ζηνλ θαζεγεηή, θύξην Παπνπηζηδάθε Μηράιε, γηαηελβνήζεηαπνπκνππξνζέθεξεθαζ όιεηεδηάξθεηαεθπόλεζεοηεοεξγαζίαοκεηηοππνδείμεηοηνπγηαηνζέκα,θαζώο επίζεο θαη ηηο δηνξζώζεηο πνπ ρξεηάζηεθαλλα γίλνπλ. Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζώο ρσξίοαπηνύοδελζακπνξνύζελαπξαγκαηνπνηεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, επραξηζηώ ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ GRobotronicsπνπκνππξνζέθεξε ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλά κνπ. Θέισλα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ,γηαηε ζηήξημεθαηηε ζπκπαξάζηαζήηεοζεθάζεκνπ βήκαθαζ όιεηελδηάξθεηαησλζπνπδώλ κνπ.δπραξηζηώ,επίζεο,όζνποβξέζεθαλθνληάκνπθαηκνππξνζέθεξαληελ βνήζεηαηνπο.

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελόο ηεηξάηξνρνπ θηλνύκελνπνρήκαηνο <<robotguard>>,πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα δέρεηαη εληνιέο θίλεζεο από ηε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, κε ηελ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο Sparkfun, ην νπνίν ζα θέξεη IP θάκεξα, κε ζθνπό λα παξαθνινπζεί νηηδήπνηε ππάξρεη ζην ρώξν ζηνλ νπνίν θηλείηαη. Ζ θίλεζε ηνπ <<robotguard>> είλαη αζύξκαηε θαη ειέγρεηαη κέζσ ελόο ηειερεηξηζηεξίνπ (IRcontrolkit) θαη ε εηθόλα πνπ ζα κεηαδίδεηαη κε απεπζείαο κεηάδνζε (livestreaming) ζα απεηθνλίδεηαη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κέζσ ηεο IP θάκεξαο. Σν Sparkfun είλαη κηα ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα βαζηζκέλε ζε κηα απιή κεηξηθή πιαθέηα κε ελζσκαησκέλν κηθξνειεγθηή θαη εηζόδνπο/εμόδνπο, ε νπνία πιαθέηα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε ηε γιώζζα Wiring (νπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ηε C++ κε θάπνηεο κεηαηξνπέο). Σν Sparkfun κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε αλεμάξηεησλ δηαδξαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη λα ζπλδεζεί κε ππνινγηζηή κέζσ πξνγξακκάησλ ζε Processing, SuperCollider θηι. Μία πιαθέηα Sparkfun απνηειείηαη από έλα κηθξνειεγθηήatmel (ATmega328P) θαη κε ζπκπιεξσκαηηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζε άιια θπθιώκαηα. Ο κηθξνειεγθηήο είλαη από θαηαζθεπήο πξνγξακκαηηζκέλνο κε έλα bootloader, έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη εμσηεξηθόο πξνγξακκαηηζηήο. Σν Sparkfun ζπλδέεηαη εύθνια κε αηζζεηήξεο, είλαη θζελό κα ην βαζηθόηεξν, είλαη αλνηρηνύ θώδηθα θαη γη απηό θαη είλαη αζπλαγώληζην ζηελ αλάπηπμε ηνπ.

6 ΔΙΑΓΧΓΗ Tα πξώηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ πνξεία ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε θαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο πιαηθόξκαο Sparkfun πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελζσκαησκέλσλ θόκβσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ην πιηθό ηνπο κέξνο θαη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ νπνία ζα πξνγξακκαηηζηνύλ. Κξίζεθε απαξαίηεηε ε επηινγή θαη ε κειέηε ησλ θαηάιιεισλ πεξηθεξεηαθώλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ρξεηάζηεθε εηδηθή ζπλαξκνιόγεζε θαη κεξηθά από ηα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα ρξεηάζηεθαλ εηδηθέο θνιιήζεηο θάηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαηάιιειν ρώξν κε ηνλ θαηάιιειν ειεθηξνληθό εμνπιηζκό. Γεληθόηεξα, κειεηήζακε γηα θηλεηήξεο ζπλερνύο ξεύκαηνο, ειεγθηέο θηλεηήξσλ θαη αζύξκαηε επηθνηλσλία κέζσ ππεξήζξσλ. Έηζη, έρνληαο ινηπόλ νινθιεξώζεη ηελ αλάιπζε ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, θαηαιήμακε ζην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθώλ ελζσκαησκέλσλ θόκβσλ ηεο θαηαζθεπήο καο. Οη αγνξέο έγηλαλ όιεο από ην θαηάζηεκα GRobotronics. Σέινο, κεηαβήθακε ζην θαηαζθεπαζηηθό κέξνο όπνπ κέζα από κηα επαλαιακβαλόκελε κεζνδνινγία αλάπηπμεο πινπνηήζεθαλ ζηαδηαθά νη ελζσκαησκέλνη θόκβνη ηνπ ζπζηήκαηνο αθνύ θάζε θνξά πξνζζέηνληαλ ζε απηνύο ην πεξηθεξεηαθό εμνπιηζκό. ηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζνπλ ζηαδηαθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ηόζν ζην ζεσξεηηθό όζν θαη ζην πξαθηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 o : Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηωλ robot κέρξη ζήκεξα 1.1. Σα robot ζηελ Αξραηόηεηα Ζ ξνκπνηηθή είλαη κία από ηηο πην ζύγρξνλεο επηζηήκεο. Κη απηό, γηαηί δελ ζα κπνξνύζε λα αλαπηπρζεί ρσξίο ηελ ύπαξμε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. Παξόια απηά, ε ηδέα ελόο κεραλήκαηνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν ζε δηάθνξεο εξγαζίεο είλαη πην παιηά από ό,ηη θαληάδεζηε. Οη ξίδεο ηεο βξίζθνληαη ζηα βάζε ησλ αξραίσλ ρξόλσλ! Σν πξώην ξνκπόη ην ζπλαληνύκε ζηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κξήηε. Ο κύζνο έιεγε όηη ν ζεόο Ήθαηζηνο δεκηνύξγεζε έλα ηεξάζηην ράιθηλν αλζξσπόκνξθν νλ θαη ην έθαλε δώξν ζην βαζηιηά Μίλσα γηα λα πξνζηαηεύεη ηελ Κξήηε. Ο Σάισο είρε θαζήθνλ λα επηζθέπηεηαη ηα ρσξηά ηνπ λεζηνύ θαη λα θξνληίδεη λα εθαξκόδνπλ ηνπο λόκνπο. Δπίζεο, είρε αλαιάβεη λα θάλεη θαζεκεξηλά ην γύξν ηνπ λεζηνύ θαη λα εθζθελδνλίδεη πέηξεο ζηα ερζξηθά πινία πνπ ήζειαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Κξήηε. Δηθόλα 1 : Σάισο

8 Δίλαη πνιύ πηζαλό, απηόο ν κύζνο λα απνηέιεζε ηελ έκπλεπζε γηα πνιινύο κεραληθνύο ηεο αξραηόηεηαο, πνπ πξνζπάζεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ «έμππλεο» κεραλέο, πνπ ζα έιπλαλ ηα ρέξηα ησλ αλζξώπσλ ηεο επνρήο. Μία από ηηο πξώηεο ηέηνηεο κεραλέο ζεσξείηαη ε πεηνκεραλή, έλα ηπηάκελν αληηθείκελν -ζην νπνίν βέβαηα δελ έκπαηλαλ άλζξσπνη πνπ κπνξνύζε λα δηαλύζεη κέρξη θαη απόζηαζε 200 κέηξσλ. Ζ εθεύξεζε απηή κπνξεί λα κελ ζαο εληππσζηάδεη, κηα θαη ηα αεξνπιάλα είλαη κέξνο ηεο δσήο καο εδώ θαη ρξόληα. Μήπσο όκσο ζα εληππσζηαζηείηε αλ ζαο πνύκε όηη απηή ηε κεραλή ηε δεκηνύξγεζε ν Αξρύηαο ν Σαξαληίλνο γύξσ ζην 400 π.υ.; Δηθόλα 2 : Ζ πεηνκεραλή Αξθεηά ρξόληα κεηά ηνλ Αξρύηα, θάπνπ ζην κ.υ., ν Άξαβαο Αι Σδαδάξη δεκηνύξγεζε ην πξώην ξνκπόη κε κνξθή αλζξώπνπ. Ση έθαλε απηό ην ξνκπόη; Έπαηδε κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα, ηύκπαλν! Γπζηπρώο ηα αθξηβή ζρέδηα ηνπ Αι Σδαδάξη δελ έρνπλ ζσζεί ζηηο κέξεο καο. Έρνπκε όκσο ηα ζρέδηα ελόο άιινπ ζπνπδαίνπ θαιιηηέρλε θαη κεραληθνύ, ηνπ Λενλάξλην Νηα Βίληζη. Ο Νηα Βίληζη ( ) ζρεδίαζε έλα αλζξσπόκνξθν ξνκπόη πνπ έκνηαδε κε ηππόηε κε παλνπιία θαη κπνξνύζε λα θνπλά ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη ηνπ.

9 Δηθόλα 3 : Αλζξσπόκνξθν ξνκπόη ε ζρέζε κε ηα ξνκπόη ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, νη κεραλέο ηεο αξραηόηεηαο θαληάδνπλ παηδηθέο. ίγνπξα, όκσο, ήηαλ ε έκπλεπζε γηα ηηο ζπνπδαίεο εθεπξέζεηο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη, αιιά θαη γη απηέο πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ!

10 1.2. Σα ξνκπόη ζηε δωή καο Ο ηνκέαο ηεο ξνκπνηηθήο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα ηερλνινγηώλ ζηηο νπνίεο ε ππνινγηζηηθή επθπΐα είλαη ελζσκαησκέλε ζε κεραλέο, δεκηνπξγώληαο ζπζηήκαηα κε κεγάιεο δπλαηόηεηεο. Απηά ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα εθηεινύλ εξγαζίεο πνπ είλαη αδύλαην λα εθηειεζηνύλ από ζπκβαηηθέο κεραλέο, ή αθόκα θαη από αλζξώπνπο. Ζ ηθαλόηεηα κηαο κεραλήο λα θηλείηαη από κόλε ηεο, δειαδή απηόλνκα, είλαη κηα δπλαηόηεηα πνπ αλνίγεη έλα πνιύ κεγάιν θάζκα εθαξκνγώλ νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα. Σα ξνκπνηηθά νρήκαηα είλαη κεραλέο πνπ θηλνύληαη απηόλνκα ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα, ζην λεξό ή ζην δηάζηεκα. Απηά ηα νρήκαηα είλαη κε επαλδξσκέλα. ε γεληθέο γξακκέο θηλνύληαη από κόλα ηνπο, κε δηθή ηνπο ελέξγεηα, κε ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο θαη ππνινγηζηηθνύο πόξνπο γηα λα ειέγρνπλ ηελ θίλεζή ηνπο. Χζηόζν, απηά ηα κε επαλδξσκέλα ξνκπνηηθά νρήκαηα ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ θάησ από αλζξώπηλε επίβιεςε. Ζ επίβιεςε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εθαξκνγή. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ν επνπηηθόο έιεγρνο γηα πςεινύ επηπέδνπ επίβιεςε θαη θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο, παξέρεηαη κηα δηεπαθή γηα πην ζπρλή παξέκβαζε από ηνλ ρξήζηε δεκηνπξγώληαο έλα όρεκα απνκαθξπζκέλεο ιεηηνπξγίαο (ROV). Ζ απηνλνκία πςειόηεξνπ επηπέδνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαη έηζη ε ιεηηνπξγία ROV βαζκηαία αληηθαηαζηείηαη από ηνλ επνπηηθό έιεγρν. ηελ πξώηε θαηεγνξία εθαξκνγώλ αλήθνπλ ηα ξνκπνηηθά νρήκαηα πνπ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε κέξε όπνπ νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ ή είλαη ε- πηθίλδπλν λα πάλε. Ζ επηθάλεηα ηνπ Άξε, εθηόο ηνπ όηη απέρεη έλα ρξόλν, δελ έρεη αέξα θαη λεξό ή άιινπο πόξνπο γηα λα κπνξέζεη λα επηβηώζεη ν άλζξσπνο. Ζ ξνκπνηηθή εμεξεύλεζε είλαη έλα ζεκαληηθό βήκα πνπ παξέρεη πνιύ κεγάια επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά νθέιε εκπινπηίδνληαο ηηο γλώζεηο καο γηα ηνπο άιινπο πιαλήηεο. Σν MarsRover ηεο NASA είλαη έλα ξνκπνηηθό όρεκα πνπ δηαζέηεη έλα απνκαθξπζκέλν επηζηεκνληθό εξγαζηήξην γηα ηελ εμεξεύλεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ Άξε. Σν MarsRover ρξεζηκνπνηεί επνπηηθό έιεγρν από ηε γε θαη είλαη ηθαλό γηα απηόλνκε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηεο θίλεζήο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθώλ ελεξγεηώλ.

11 Δηθόλα 4 :MarsRover Έλα αθόκα παξάδεηγκα αθηιόμελνπ θαη επηθίλδπλνπ πεξηβάιινληνο όπνπ ηα ξνκπνηηθά νρήκαηα είλαη βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ ε-μεξεύλεζε είλαη ν ππνζαιάζζηνο θόζκνο. Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα θαηαδπ-ζνύλ ζε εθαηνληάδεο κέηξα, αιιά ε πίεζε, ν θσηηζκόο, ηα ξεύκαηα θαη άιινηπαξάγνληεο πεξηνξίδνπλ απηέο ηηο αλζξώπηλεο εμεξεπλήζεηο ζηα κεγάια βάζεησλ σθεαλώλ ηεο γεο. Χθεαλνγξάθνη έρνπλ αλαπηύμεη κηα κεγάιε πνηθηιία από εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ ραξηνγξάθεζε θαη ηελπαξαθνινύζεζε ησλ σθεαλώλ ζε πνιιέο θιίκαθεο, από κηθξνύο βηνινγηθνύονξγαληζκνύο κέρξη ηα κεγάια σθεάληα ξεύκαηα. Σα ξνκπνηηθά νρήκαηα, είλαη πνιύ ζεκαληηθό κέξνο απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κε άιινλ ηξόπν.

12 Σν ASTER ηνπ Γαιιηθνύ εζληθνύ ηλζηηηνύηνπ IFREMER είλαη έλα απηόλνκν ππνζαιάζζην όρεκα. Καηαζθεπάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παξάθηηεο έξεπλεο κέρξη θαη 3000 κέηξα βάζνο θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη πνιιά όξγαλα γηα θπζηθό, ρεκηθό θαη βηνινγηθό εληνπηζκό θαη παξαθνινύζεζε. Δηθόλα 5 : ASTER Δπηπιένλ ππάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο όπνπ ε αλζξώπηλε παξνπζία εκπεξηέρεη θηλδύλνπο. Ππξεληθά θαη βηνινγηθά κνιπζκέλεο πεξηνρέο ζπρλά πξέπεη λα εμεξεπλεζνύλ θαη λα ραξηνγξαθεζνύλ γηα λα θαζνξηζηεί ην είδνο θαη ε έθηαζε ηεο κόιπλζεο. ε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο απηόλνκεο θαη ηειερεηξηδόκελεο ηερλνινγίεο γηα νρήκαηα ηνπ εδάθνπο, ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ αέξα. Σν SAMS πνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ ζηξαηό ησλ ΖΠΑ είλαη έλα εκηαπηόλνκν ζύζηεκα γηα ηνλ εληνπηζκό λαξθώλ. Σν όρεκα απηό δηαζέηεη αηζζεηήξα γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ λαξθώλ, ζύζηεκα GPS θαη ππμίδα θαη κπνξεί λα θαιύςεη απηόκαηα όιε ηελ πεξηνρή ελόο λαξθνπεδίνπ.

13 Δηθόλα 6 : SAMS ε κηα δεύηεξε θαηεγνξία εθαξκνγώλ αλήθνπλ ηα ξνκπνηηθά νρήκαηαπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εξγαζίεο όπνπ ε κεραληθή θηλεηηθόηεηα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ αλζξώπηλε παξνπζία, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε κεγάιεο γεσξγηθέο εθηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ ζπνξά, ην πόηηζκα θαη ηνλ ζεξηζκό.

14 Δηθόλα 7 : Φνξηεγό εμόξπμεο θαη αλάζπξζεο Οη δπλαηόηεηεο ελόο απηόλνκνπ νρήκαηνο λα εληνπίδεη ηελ ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ην GPS θαη λα θαηαιαβαίλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θπηώλ εμππεξεηνύλ ζε εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ηελ γεσξγία θαη ηελ γεσινγία. ηελ εηθόλα 7 θαίλεηαη έλα κεγάιν απηόλνκν όρεκα εμόξπμεο θαη αλάζπξζεο πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Απζηξαιία από ηελ ACFR. ε ηνκείο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο ηα ξνκπνηηθά νρήκαηα θηλνύληαη κέζσ ηνπ αέξα, ηνπ λεξνύ ή ηνπ εδάθνπο γηα λα παξαηεξνύλ ηελ παξνπζία κνιύλζεσλ θαη λα εληνπίδνπλ ηηο κνξθέο θαη ηηο πεγέο ησλ ξύπσλ. ε κεγάιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ε θηλεηηθόηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ κεηαθνξά ζηνηρείσλ θαη κνλάδσλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. Γηα ην ιόγν απηό ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα ξνκπνηηθά νρήκαηα. Μηα ηξίηε θαηεγνξία εθαξκνγώλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ξνκπνηηθά νρήκαηα είλαη ε πξνζσπηθή βνήζεηα, ε ζεξαπεία θαη ε δηαζθέδαζε ησλ αλζξώπσλ. Μηα ξνκπνηηθή αλαπεξηθή θαξέθια κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε αλζξώπνπο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθηλνύληαη.

15 Δηθόλα 8 : IBOT Άιια παξαδείγκαηα πξνζσπηθήο βνήζεηαο πεξηιακβάλνπλ νρήκαηαπνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θξνληίδα ειηθησκέλσλ θαη ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. Πνιιέο θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ηελ βνήζεηα θηλεηώλ ξνκπόη, όπσο ειεθηξηθέο ζθνύπεο, ρνξηνθνπηηθέο κεραλέο κε αηζζεηήξεο θαη ζπζηήκαηα πινήγεζεο. Δπίζεο, εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ςπραγσγίαο ρξεζηκνπνηνύλ ξνκπνηηθά νρήκαηα.

16 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : Θεωξεηηθό ππόβαζξν ηνπ <<robotguard>> 2.1. DC θηλεηήξεο Ο Ζιεθηξηθόο θηλεηήξαο ή ειεθηξνθηλεηήξαο, (motor, θνηλώο μοτέρ), είλαη δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεραληθή ελέξγεηα, πνπ ηπγράλεη εμαηξεηηθήο εθκεηάιιεπζεο από ηηο βηνκεραλίεο. Δηθόλα 9 : DC θηλεηήξαο

17 Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα είλαη ε δύλακε Laplace. Όηαλ έλαο αγσγόο από ηνλ νπνίν δηαξξέεη ειεθηξηθό ξεύκα βξεζεί κέζα ζε έλα καγλεηηθό πεδίν αζθείηαη πάλσ ηνπ δύλακε ίζε κε: F = I * ι * B * εκθ Όπνπ: I = Έληαζε Ρεύκαηνο ι = Μήθνο Αγσγνύ Β = Έληαζε Μαγλεηηθνύ πεδίνπ θ = ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν αγσγόο κε ηε δηεύζπλζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ( Β ) Οη θηλεηήξεο είλαη δηαζέζηκνη ζε πνιιά RPM (ζηξνθέο αλά ιεπηό). Γηα απηό ην ξνκπόη νη θηλεηήξεο κπνξνύλ λα έρνπλ κεηαμύ RPM Motordriver Έλαο ειεγθηήο θηλεηήξα είλαη κηα ζπζθεπή ή νκάδα ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκεύεη γηα λα ξπζκίδνπλ ζε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν ηελ απόδνζε ελόο ειεθηξνθηλεηήξα.έλαο ειεγθηήο θηλεηήξα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ρεηξνθίλεηε ή απηόκαηα κέζα γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηε δηαθνπή ηνπ θηλεηήξα, επηιέγνληαο ηα εκπξόο ή αληίζηξνθε πεξηζηξνθή, ηελ επηινγή θαη ηε ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο, ηε ξύζκηζε ή ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξνπήο, θαη ηελ πξνζηαζία από ππεξθόξησζε θαη ζθάικαηα

18 Δηθόλα 10 : Motordriver 2.3. Μηθξνειεγθηήο Έλαο κηθξνειεγθηήο (κεξηθέο θνξέο ζπληνκνγξαθία κc, UC ή MCU) είλαη έλα κηθξό ππνινγηζηή ζε έλα εληαίν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνπ πεξηέρεη έλα ππξήλα επεμεξγαζηή, ηε κλήκε θαη πξνγξακκαηηδόκελε εηζόδνπ/εμόδνπ πεξηθεξεηαθά. Μλήκε πξνγξάκκαηνο κε ηε κνξθή NORflash ή OTPROM είλαη επίζεο ζπρλά πεξηιακβάλνληαη ζην ηζηπ, θαζώο θαη έλα ηππηθό κηθξό πνζό ηεο κλήκεο RAM. Οη κηθξνειεγθηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο, ζε αληίζεζε κε ηα κηθξνεπεμεξγαζηέοπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο ή άιιεο εθαξκνγέο γεληθνύ ζθνπνύ. Μηθξνειεγθηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ειεγρόκελεο απηόκαηα πξντόλησλ θαη ζπζθεπώλ, όπσο ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ, εκθπηεύζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο, ηειερεηξηζηήξηα, κεραλέο γξαθείνπ, ζπζθεπέο, ειεθηξηθά εξγαιεία, παηρλίδηα θαη άιια ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα. Με ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ θόζηνπο ζε ζύγθξηζε κε κηα ζρεδίαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπζθεπέο έλα μερσξηζηό κηθξνεπεμεξγαζηή, κλήκε, θαη εηζόδνπ / εμόδνπ, κηθξνειεγθηέο θαζηζηνύλ νηθνλνκηθά λα ειέγρεη ςεθηαθά αθόκα πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο θαη δηαδηθαζίεο. κηθηνύ ζήκαηνοκηθξνειεγθηέο είλαη θνηλά, κε ηελ ελζσκάησζε αλαινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο κε ςεθηαθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα.

19 Μεξηθνί κηθξνειεγθηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 4-bitιέμεηο θαη ιεηηνπξγνύλ ζε ξνιόη ξπζκό ζπρλόηεηεο ηόζν ρακειέο όζν 4 khz, γηα ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο (κνλνςήθην milliwatts ή microwatts). Θα έρνπλ γεληθά ηελ ηθαλόηεηα λα δηαηεξνύλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ελώ πεξηκέλνπλ γηα έλα ζπκβάλ, όπσο ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ ή άιιε δηαθνπή? Καηαλάισζε ελέξγεηαο, ελώ ζηνλ ύπλν (ην ξνιόη ηεο CPU θαη ηα πεξηζζόηεξα πεξηθεξεηαθά off) κπνξεί λα nanowatts απιά, θάλνληαο πνιινύο από απηνύο θαηάιιεια γηα κεγάιε δηάξθεηα κπαηαξίαο εθαξκνγέο. Άιια κηθξνειεγθηέο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο επηδόζεηο θξίζηκν ξόιν, όπνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ελεξγεί πεξηζζόηεξν ζαλ έλα ςεθηαθό επεμεξγαζηή ζήκαηνο (DSP), κε πςειόηεξεο ηαρύηεηεο ξνινγηνύ θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Δηθόλα 11 :Μηθξνειεγθηήο

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : Αζύξµαηε επηθνηλωλία 3.1 Αζύξκαηε επηθνηλωλία κέζω ππεξύζξωλ αθηηλνβνιηώλ Ζ αζύξµαηε επηθνηλσλία µέζσ ππέξπζξσλ αθηηλνβνιηώλ αλαθέξεηαη ζηελ ειεύζεξε δηάδνζε θπµάησλ θσηόο ηεο ραµειήο δώλεο ππεξύζξσλ σο έλα µέζν µεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ. Ζ επηθνηλσλία µπνξεί λα πξαγµαηνπνηείηε µεηαμύ δύν θνξεηώλ ζπζθεπώλ επηθνηλσλίαο ή µεηαμύ µηαο θνξεηήο θαη µηαο ζηαζεξήο ζπζθεπήο(ζεµείν πξόζβαζεο ή ζηαζµόο βάζεσλ). Δηθόλα 12 : IRDITECTOR ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο πεξηιαµβάλνληαηlaptops, PDAs, θηλεηά ηειέθσλα θαη πνιιά άιια αμεζνπάξ ή πεξηθεξεηαθά είδε. Οη ζηαζµνί βάζεσλ είλαη ζπλήζσο ζπλδεδεµέλνη ζε έλαλ ππνινγηζηή µε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζύλδεζεο. Αλ θαη ζπλήζσο ρξεζηµνπνηείηε ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ νπηηθνύ θάζµαηνο.

21 3.2. Σύπνο δηαζύλδεζεο Μηα άιιε ζεµαληηθή µέζνδνο γηα λα ραξαθηεξίζνπµε έλα αζύξµαηνζύζηεµα ππέξπζξεο επηθνηλσλίαο είλαη µέζσ ηνπ "ηξόπνπ δηαζύλδεζεο" πνπ δείρλεη ηελ ηππηθή ή ηελ απαηηνύµελε ζέζε ηνπ πνµπνύ θαη ηνπ δέθηε. Οη δύν πην ζπλεζηζµέλεο δηα-ηάμεηοείλαη: ζεµείν-µε-ζεµείν (point-to-point) θαη δηάρπζεο (diffuse). Ο πην απιόο ηξόπνο δηαζύλδεζεο είλαη ε δηάηαμε ζεµείν-ζε-ζεµείν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν πνµπόο θαη ν δέθηεο πξέπεη λα είλαη ζηξαµµέλνη ν έλαο πξνο ηνλ άιινλ ώζηε λα επηηεπρζεί δηαζύλδεζε. ηε "δεύμε µε νπηηθή επαθή" ή αιιηώο "line-of-sight"(los) ε εθπεµπόµελε αθηηλνβνιία θαηεπζύλεηαη άµεζα από ηνλ πνµπό ζηνλ δέθηε θαη επνµέλσο δελ πξέπεη λα παξεµβαίλνπλεµπόδηααλάµεζα ηνπο. ηελ δηάηαμε δηάρπζεο, ε δηαζύλδεζε είλαη πάληα ελεξγή αλάµεζα ζηνλ θάζε πνµπό θαη ηνλ θάζε δέθηε ηνπ ίδηνπ ρώξνπ, αληαλαθιώληαο ηα εθπεµπόµελαζήµαηα ζηηο δηά-θνξεο επηθάλεηεο όπσο νξνθή, ηνίρνη, έπηπια θηι. Δδώ, ν πνµπόο θαη ν δέθηεο δελ επηθνηλσλνύλ άµεζα. Ο πνµπόο ζηέιλεη έλα επξύ θάζµααθηίλσλ θαη ν πνµπόο έρεη έλα επξύ νπηηθό πεδίν. Δπίζεο, ε δεύμε µε νπηηθή επαθή (LOS) δελ απαηηείηαη. Δηθόλα 13 : α) δηάηαμε ζεµείνµεζεµείν, β) δηάηαμε δηάρπζεο

22 3.3. Βαζηθή αξρή θαη πεξίγξαµµα εξγαζίαο Σα πεξηζζόηεξα ζπζηήµαηα ππέξπζξσλ επηθνηλσληώλ µπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ αλ πάξνπµε έλα ζήµα εμόδνπ Y(t) θαη έλα ζήµα εηζόδνπ X(t) ηα νπνία ζπλδένληαη µε ηελ ζρέζε: Y(t) = X(t) c(t) + N(t) 'Οπνπ: c(t) ε απόθξηζε ηεο δηόδνπ θαη N(t) ν ζόξπβνο.

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : IP ΚΑΜΔΡΑ 4.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο IP θάκεξαο Ζ πξώηε ζπγθεληξσηηθή IP θάκεξα θπθινθόξεζε ην 1996 από ηελ AxisCommunications. Ολνκάζηεθε ηνπ Άμνλα NetEye 200 θαη αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα ηνπ MartinGren θαη ν Carl-AxelAlm. Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλα customwebserver ζην εζσηεξηθό ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. ηα ηέιε ηνπ 1999, ε εηαηξεία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ελζσκαησκέλν Linux γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάκεξεο ηνπ. Άμνλαο θπθινθόξεζε επίζεο ηελ ηεθκεξίσζε γηα ην ρακειό επίπεδν ηνπ API πνπ νλνκάδεηαη "VAPIX", πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλνηθηέο πξόηππα HTTP θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν streamingπξσηόθνιιν (RTSP). Απηή ε αλνηθηή αξρηηεθηνληθή είρε σο ζηόρν λα ελζαξξύλεη ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνύ λα αλαπηύμνπλ ζπκβαηό ινγηζκηθό δηαρείξηζεο θαη θαηαγξαθήο. Ζ πξώηε απνθεληξσκέλε IP θάκεξα θπθινθόξεζε ην 1999 από ηελ Mobotix. Σν ζύζηεκα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο Linux, πεξηέρεη βίληεν, ζπλαγεξκόο, θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο, έηζη ην ζύζηεκα θάκεξαο δελ απαηηεί άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο βίληεν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθδήισζεο εγγξαθήο, ή δηαρείξηζεο βίληεν. Ζ πξώηε θσηνγξαθηθή κεραλή IP κε analytics πισ πεξηερνκέλνπ βίληεν (VCA) θπθινθόξεζε ην 2005 από Intellio. Απηή ε θσηνγξαθηθή κεραλή ήηαλ ζε ζέζε λα εληνπίζεη κηα ζεηξά από δηάθνξεο εθδειώζεηο, όπσο θαη αλ έλα αληηθείκελν είρε θιαπεί, έλαο άλζξσπνο δηέζρηζε κηα γξακκή, κηα αλζξώπηλεο εηζέιζεη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε δώλε, ή εάλ έλα απηνθίλεην θηλείηαη πξνο ηε ιάζνο θαηεύζπλζε. Οη IP θάκεξεο είλαη δηαζέζηκεο ζε αλαιύζεηο από 0,3 (VGA αλάιπζε) έσο 29 megapixels. Όπσο θαη ζηελ επηρείξεζε ηειεόξαζε θαηαλαισηώλ, ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, ππήξμε κηα ζηξνθή πξνο βίληεν πςειήο επθξίλεηαο ςεθίζκαηα, π.ρ. 720p ή 1080i θαη 16 : 9θνξκά επξείαο νζόλεο.

24 4.2. Ο νξηζκόο ηεο IP θάκεξαο Μηα θσηνγξαθηθή κεραλή πξσηόθνιιν Internet ή IP θάκεξα, είλαη έλα είδνο ςεθηαθήο βηληενθάκεξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ επηηήξεζε, θαη ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηελ αλαινγηθή, (CCTV), θάκεξεο κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα κέζσ ελόο δηθηύνπ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ. Αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο θάκεξεο πνπ ην θάλνπλ απηό είλαη θάκεξεο, ν όξνο «IP θάκεξα" ή "netcam" ζπλήζσο εθαξκόδεηαη κόλν ζε εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηηήξεζε. Ζ πξώηε ζπγθεληξσηηθή IP θάκεξα ήηαλ Άμνλα NetEye 200, πνπ θπθινθόξεζε ην 1996 από ηελ AxisCommunications. Δηθόλα 14 : IPCAMERA

25 4.3. Σα είδε ηωλ IP θακεξώλ Τπάξρνπλ δύν είδε ησλ IP θακεξώλ: Οη ζπγθεληξσηηθέο IP θάκεξεο, νη νπνίεο απαηηνύλ κηα θεληξηθή δηθηύνπ VideoRecorder (NVR) γηα λα ρεηξηζηεί ηελ εγγξαθή, βίληεν θαη δηαρείξηζε ζπλαγεξκώλ. Οη απνθεληξσκέλεο IP θάκεξεο, νη νπνίεο δελ απαηηνύλ θεληξηθή δηθηύνπ VideoRecorder(NVR), όπσο νη θσηνγξαθηθέο κεραλέο έρνπλ ιεηηνπξγία εγγξαθήο built-in θαη κπνξεί έηζη λα θαηαγξάθεη απεπζείαο ζε ηνπηθά κέζα απνζήθεπζεο, όπσο κνλάδεο flash θαη ζθιεξνύ δίζθνπ ή δίζθνπο κε ην πξόηππν δίθηπνattachedstorage Σα πιενλεθηήκαηα ηωλ IP θακεξώλ Ζ παξαθνινύζεζε ελόο ρώξνπ κέζσ IP βίληεν κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ειεύζεξα πξσηόθνιια ηνπ internet θαη ηα ζηάληαξ κε ζθνπό ηελ εγγξαθή θαη ηελ παξαθνινύζεζε ελόο ρώξνπ. Οη IP θάκεξεο, δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο θαλνληθέο θάκεξεο, δηόηη ν ζθνπόο ηνπο δελ είλαη ε πνηνηηθή θαηαγξαθή θαη απεηθόληζε ελόο ρώξνπ, αιιά ν έιεγρνο ηνπ. Μεξηθά από ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη αλίρλεπζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε IP θάκεξεο είλαη ηα εμήο: Μείσζε ηνπ θόζηνο δηόηη ρξεζηκνπνηνύληαη νη ππάξρνπζεο δηθηπαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα λα δνπιέςνπλ νη IP θάκεξεο. Μείσζε ηνπ θόζηνπο πάιη ιόγσ ηεο ρξήζεο ηνπ CAT5 θαισδίνπ έλαληη ηνπ RG-58 νκναμνληθνύ θαισδίνπ. Λόγσ ηεο αλνηρηήο πιαηθόξκαο ππάξρνπλ ζηελ αγνξά πνιιά δσξεάλ πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο IP θακεξώλ.

26 Δπειημία όζν αθνξά ηα ζηάληαξ ηεο εηθόλαο, δελ ππάξρεη εδώ ην πξόβιεκα κε ηηο αλαιύζεηο ησλ θιαζηθώλ θακεξώλ πνπ είλαη είηε NTSC είηε PAL είηε SECAM. Οη εληνιέο κεηαθίλεζεο ηνπ κεραληζκνύ ηεο θάκεξαο (άμνλεο ΥΤ & Ενπκ) κεηαθέξνληαη κέζα από ην ίδην θαιώδην θαη δελ ρξεηάδνληαη μερσξηζηά θπθιώκαηα ειέγρνπ θαη κεηάδνζεο ηεο εληνιήο. Πνιιέο IP θάκεξεο πεξηέρνπλ δηθό ηνπο ινγηζκηθό πνπ κεηαθέξεη ηηο ύπνπηεο εηθόλεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ απηόκαηα θαη άκεζα. Τπνζηήξημε δηαθόξσλ θνξκά εηθόλαο θαη ήρνπ, γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ζε εύξνο δώλεο δηθηύνπ αιιά θαη ζε απνζεθεπηηθό ρώξν. Δλζσκάησζε πξνγξακκάησλ αλίρλεπζεο θίλεζεο θαη αλαγλώξηζεο/θαηακέηξεζεο ζρεκάησλ πνπ εθαξκόδεηαη ζε αληηθείκελα, αλζξώπνπο θαη νρήκαηα. πλεξγαζία ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο θαη κε άιια ππνζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ ηελ εμνπζηνδόηεζε εηζόδνπ ζε θηήξηα, ζπλαγεξκνύο, δηαρείξηζε θίλεζεο ζηνπο δξόκνπο θηι. Καη ηέινο, ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο γηα αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θάκεξαο κέζσ δηθηύνπ, κειινληηθά δελ απνθιείνληαη θαη λέεο εθαξκνγέο θαη δπλαηόηεηεο. ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο IP θακεξώλ θαζώο θαη ακέηξεηεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνύ γηα εγγξαθή θαη έιεγρν ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ.

27 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : Σα εμαξηήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ <<robot guard>> 5.1. TB6612FNG Dual DC Motor Driver

28 Μηα H-BridgeMotorController επηηξέπεη ζε έλα κηθξνειεγθηή λα ηξνθνδνηεί DCMotors. DCMotors δέρνληαη πνιύ ξεύκα θαη δελ κπνξνπλ λα ζπλδεζνύλ απεπζείαο ζε έλα κηθξνηζίπ. Ζ H-Bridge πεξηέρεη κηα ζεηξά από ηξαλδίζηνξ κεηαγσγήο, ηα νπνία δξνπλ ζαλ κηθξά ξειέ. Με ηελ παξνρή ηξνθνδνηεί δηάθνξα θαιώδηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ H-Bridge, κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ θαηεύζπλζε ελόο DC θηλεηήξα. Οη πεξηζζόηεξεο H-Bridges ειέγρνπλ δύν DCMotors ζην Forward, Backward θαηstop. Ζ SparkFun Γηπιή MotorDriver ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθέο ζπλδέζεηο (On / Off) γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θηλεηήξα. Απηό ην κηθξό δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζα ηξνθνδνηήζεη 2 θηλεηήξεο θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηεί 4 ςεθηαθέο ζπλδέζεηο κε ηνez-β.

29 Δηθόλα 15 : TB6612FNG Dual DC Motor Driver

30 5.2. Πιαθέηα MainboardRedbotRob Υαξαθηεξηζηηθά : 5V Logic 6-9V Input Voltage via Barrel Jack or 2-Pin Header ATmega328P (pre-programmed) TB6612FNG Dual DC MotorDriver USB Programmablevia FTDI XBee Port with HW/SW Serial Switch 2x3-Pin FemaleMotorPort 2x6-Pin Male Optional Servo Header 4x6-Pin Male Optional Sensor Header

31 Δηθόλα 16 :MainboardRedbotRob-11954

32 Ζ MainboardRedBot ζρεδηάζηεθε γηα λα είλαη ηόζν επέιηθηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Δδώ είλαη κηα γξήγνξε πεξηήγεζε ηνπ πιηθνύ πνπ είλαη ζηνλ πίλαθα: 1. Analog/digitalheaders : Απηέο νη ηξεηο θεθαιέο παξέρνπλ έλα I / Opin, ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλαινγηθή είζνδν, ςεθηαθή εηζόδν ή εμόδν, θαζώο θαη 5V ηάζεο θαη grd. Δπηπιένλ, νη θεθαιέο Α4 θαη Α5 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζύλδεζε ζπζθεπώλ I2C. Σν επηηαρπλζηόκεηξνredbot έρεη ζρεδηαζηεί γηα θνιιήζεηο άκεζα κε ηηο θεθαιέο θαζηζηώληαο ηελ ζύλδεζε πνιύ απιή. 2. Analoginputheader : Απηή ε θεθαιή παξέρεη δύν επηπιένλ αθίδεο αλαινγηθώλ εηζόδσλ. Παξ' όια απηά νη αθίδεο απηέο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα ςεθηαθά ζήκαηα. 3. Analogoutput/digitalheaders : Απηέο νη δύν θεθαιέο παξέρνπλ ηέζζεξηο αθηδεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε γηα ηελ έμνδν PWM ή θαλνληθή ςεθηαθή I / O. εκεηώζηε όηη ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα απηά ηα headers είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ κπαηαξία, παξέρνληαο επηπιένλ umph γηα θηλεηήξεο ζεξβν, αιιά νη ζπζθεπέο πνπ πεξηκέλνπλ 5V δελ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα. 4. Ζ RedBot έρεη κηα ππνδνρή γηα κηα κνλάδα XBee, παξέρνληαο εύθνιε αζύξκαηε δηαζύλδεζε. 5. Έλαο δηαθόπηεο ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε εάλ ε XBee επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ πξνηύπνπ ζεηξηαθήο I / O αθίδεο ( 0 θαη 1, πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζε Serial ζύλνιν εληνιώλ) ή κέζσ ησλ αθξνδεθηώλ 14 θαη 15 ( A0 θαη A1 ), ρξεζηκνπνηώληαο ηε βηβιηνζήθε SoftwareSerial. Υξεζηκνπνηώληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνύ ζα θαηαλαιώζεη δύν από ηηο αλαινγηθέο ζαο εηζόδνπο. 6. Οη θεθαιέο είλαη δηαζέζηκεο γηα λα επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα αμηνπνηήζεη ηα ζήκαηα 5V θαη γείσζεο.

33 7. Έλαο δηαθόπηεο ξεύκαηνο βάδεη ηελ πιαθέηα ζε κηα θαηάζηαζε πνιύ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ( microamps ή ιηγόηεξν ) πνπ ζαο επηηξέπεη λα ηελ ελεξγνπνηήζεηε καθξηά ρσξίο λα ηξαβάεη ηε ζύλδεζε ηξνθνδνζίαο. 8. Έλαο δηαθόπηεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ θηλεηήξα ζαο επηηξέπεη λα απελεξγνπνηήζεηε ην πξόγξακκα νδήγεζεο ηνπ θηλεηήξα, ώζηε λα κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα νδεγείηε πάλσ από όια. 9. Οη θεθαιέο είλαη δηαζέζηκεο γηα λα μεθύγνπλ από ηηο εμόδνπο ηνπ θηλεηήξα. 10. Μηα θεθαιή έρεη παξέρεηαη, επίζεο, γηα λα ζαο επηηξέςεη λα έρεηε πξόζβαζε ηελ πξνκήζεηα εηζόδνπ, είηε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο νδήγεζεο πξόζζεην θύθισκα ή λα επηηξέςεη κεγαιύηεξε επειημία από ηελ ηππηθή ππνδνρή βαξέιη θάλεη γηα ηηο πεγέο ελέξγεηαο. 11. Έλα LED είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην pin 13 λα επηηξέςεη βαζηθή ινγηθή ειέγρεη όηη ν θσδηθόο θνξηώλεη θαη ηξέρεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην. 12. Ζ ελδεηθηηθή ιπρλία LED ζα παξακείλεη αλακκέλε όηαλ ν δηαθόπηεο ξεύκαηνο είλαη ελεξγόο.

34 5.3. Μηθξνειεγθηήο (ATmega328P) ΒαζηθνίΠαξάκεηξνη : Παξάκεηξνη Αμία Flash (Kbytes) 32 Kbytes PinCount 32 Max. OperatingFreq. (MHz) 20 MHz CPU 8-bit AVR oftouchchannels 16 Max I / O Pins 23 ExtInterrupts 24

35 Ζ πςειήο απόδνζεο AtmelpicoPower 8-bit AVR RISC κηθξνειεγθηή πνπ βαζίδεηαη ζην λα ζπλδπάδεη κλήκε 32KB ISP flash κε δπλαηόηεηεο αλάγλσζεο-εγγξαθήο, ελώ, 1024B EEPROM, 2KB SRAM, 23 γεληθήο ρξήζεο I / O γξακκέο, 32 γεληθήο ρξήζεο θαηαρσξεηέο εξγαζίαο, ηξηώλ επέιηθησλ ρξνλόκεηξν / κεηξεηέο κε ζπγθξίλνπλ ηξόπνπο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαθνπέο, ζεηξηαθό πξνγξακκαηηδόκελε USART, έλα byte-oriented 2-wire serialinterface, ζεηξηαθή ζύξα SPI, έλα 6- channel 10-bit A / D κεηαηξνπέα (8 θαλάιηα ζε TQFP θαη QFN / MLF παθέηα), πξνγξακκαηηδόκελν ρξνλόκεηξν θπιάθσλ κε εζσηεξηθό ηαιαλησηή, θαη πέληε ινγηζκηθεο επηιέμηκεο ιεηηνπξγίεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Ζ ζπζθεπή ιεηηνπξγεί κεηαμύ Volt.

36 Δηθόλα 17 : Μηθξνειεγθηήο (ATmega328P) 5.4. IRCONTROLKIT Σειερεηξηζηήξην ππεξύζξσλ πνπ πξνζθέξεη θνπκπηά γηα ηέζζεξηο θαηεπζύλζεηο, δύλακε, επηιέμηε θαη ηα ηξία πξναηξεηηθά θνπκπηά ρξήζεο ( " A", " B " θαη "C" ). Δηθόλα 18 : IR CONTROL KIT

37 5.5. IP Camera Turbo-X Eyeguard IIPC30 πλδπάδεη πςειέο δπλαηόηεηεο ζε ρακειό θόζηνο, ε EyeGuardIIPC-30 δηαζέηεη θσηηζκό ππεξύζξσλ IR γηα λπρηεξηλή ιήςε θαη ππνζηεξίδεη αζύξκαηε ζύλδεζε WiFi. Ο έιεγρνο θάζε ρώξνπ γίλεηαη πιένλ όρη κόλν κε εηθόλα αιιά θαη κε ήρν, αθνύ ε EyeGuard IIPC-30 ελζσκαηώλεη κηθξόθσλν θαη ερείν γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε όπνηνλ βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν όηαλ δελ είζαη εθεί!

38 Δηθόλα 19 : IP Camera Turbo-X Eyeguard IIPC30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ <<robotguard>> 6.1. <<RobotGuard>> Σν <<robotguard>> θαηαζθεπάζηεθε απν ηελ αξρή. Απνηειείηαη απν ην θύξην ζαζί, ηα κνηέξ, ηελ MainboardRedbotRob-11954, ηελ IP θάκεξα θαη ηελ ηξνθνδνζία. Σν ζαζί έρεη δπν κεηαιιηθέο πιάθεο. ηελ θάησ πιάθα είλαη ζηεξεσκέλα ηα δπν DC κνηέξ. ηελ πάλσ πιάθα βξίζθεηαη ε MainboardRedbotRob θαζώο επίζεο ε IP θάκεξα θαη ε

39 ηξνθνδνζία. Σν πξώην βήκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ <<robotguard>>εηαλ λα ηειεηoπνηεζεί ε κνξθή ηνπ. Δηθόλα 20 : Μνξθή <<robotguard>> Σν δεύηεξν βήκα ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ κηθξνειεγθηή Atmega328P. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ κηθξνιεγθηή Atmega328P έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Arduino

40 Δηθόλα 21 : Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ κηθξνιεγθηή Atmega328P Σν ηειηθό ζηάδην γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ <<robotguard>> ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκνο ηεο IP θάκεξαο. Ζ IP θάκεξα πξνγξακκαηίζηεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ (ipcameratool) πνπ ήηαλ έλα software ην νπνίν καο ρνξεγήζεθε κε ηελ αγνξά ηεο θάκεξαο.

41 Δηθόλα 22 : IP camera tool

42 Δηθόλα 23 : <<robot guard>> 6.2. Κώδηθαο γηα ηελ θίλεζε ηνπ <<robotguard>> Σν πξόγξακκα κε ην νπνίν έρεη πξνγξακκαηηζηεί ην

43 <<robotguard>> γηα ηελ θίλεζε δίλεηαη παξαθάησ: Δηθόλα 24 : Μεηαθνξά θώδηθα θίλεζεο #include<irremote.h> #include <RedBot.h> #include <Servo.h> #include <notes.h>

44 RedBotMotor motors; Servo servo; int RECV_PIN = 11; IRrecvirrecv(RECV_PIN); decode_results results; #define POWER 0x10EFD827 #define UP 0x10EFA05F #define DOWN 0x10EF00FF #define LEFT 0x10EF10EF #define RIGHT 0x10EF807F #define SELECT 0x10EF20DF #define A 0x10EFF807 #define B 0x10EF7887 void setup() {

45 Serial.begin(9600); irrecv.enableirin(); Serial.begin(9600); Serial.println("Hello world!"); servo.attach(3); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { if (results.value == POWER) { Serial.println("POWER"); } if (results.value == A) { Serial.println("A"); motors.leftdrive(-150); motors.rightdrive(150); } if (results.value == B) {

46 Serial.println("B"); motors.leftdrive(150); motors.rightdrive(-150); } if (results.value == UP) { Serial.println("UP"); motors.drive(200); } if (results.value == DOWN) { Serial.println("DOWN"); motors.drive(-200); } if (results.value == LEFT) { Serial.println("LEFT"); motors.leftbrake(); motors.rightdrive(200); if (results.value == RIGHT) {

47 Serial.println("RIGHT"); motors.leftdrive (200); motors.rightbrake(); } if (results.value == SELECT) { Serial.println("SELECT"); motors.brake(); } irrecv.resume(); } } ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ θώδηθα έρνπκε ηα εμήο :

48 Button A = πεξηζηξνθή αξηζηεξόζηξνθα Button B = πεξηζηξνθή δεμηόζηξνθα Button ^ = θίλεζε κπξνζηά Button > = θίλεζε δεμηά Button < = θίλεζε αξηζηεξά Button v = θίλεζε πίζσ Button O =απελεξγνπνίεζε θηλήζεσλ 6.3. Πξνγξακκαηηζκόο IP θάκεξαο ηνπ <<robotguard>>

49 Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο IP θάκεξαο ρξεηάζηεθε λα εθαξκόζσ ηα εμήο βήκαηα : 1. Αξρηθά ρξεηαδόκαζηε κηα IP πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί IP θάκεξα, γη απηό ηε ζπλδένπκε κε ην router. 2. Να βξνύκε ηελ IP πνπ έρεη ε IP θάκεξα. Όπνπ αλνίγνληαο ην IPcameratool καο εκθαλίδεηαη. 3. Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ IP αλνίγνληαο ηνλ InternetExplorer θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζαλ URL. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έρνπκε κπεί ζηελ δηεύζπλζε πνπ δείρλεη ε θάκεξα. 4. Να θάλνπκε log-in θαη ακέζσο ζα έρνπκε πξόζβαζε ζην ηη ε IP θάκεξα θαηαγξάθεη. 5. Να θαηαρσξήζνπκε θαη λα απνζεθεύζνπκε ηε ζύλδεζε ζηελ IP θάκεξα ώζηε ε ζύλδεζε λα γίλεη αζύξκαηε. 6. Να αθαηξέζνπκε ην θαιώδην πνπ ζπλδέεη ηελ IP θάκεξα κε ην router. Πιένλ ε θάκεξα έρεη ζπλδεζεί.

50 Δηθόλα 25 : Πξνγξακκαηηζκόο IP θάκεξαο

51 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 : πκπεξάζκαηα Δπίινγνο Με ηελ παξνύζα εξγαζία, δείμακε πσο ε θαηαζθεπή ελόο robot παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή καο. Ζ ζθέςε θη ε πινπνίεζε ελόο <<robotguard>> θαίλεηαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαιύπηεη θάπνηεο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ, γηα παξαδεηγκα, ηελ παξαθνινύζεζε ρώξνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ <<robotguard>> ρξεζηκνπνηήζακε δηάθνξα εμαξηήκαηα. Κάπνηα από απηά είλαη: ν κηθξνειεγθηήο (Atmega328P) θαη ε IP θάκεξα. Όπσο θαη θάζε θαηαζθεπή έηζη θη απηή δελ παύεη λα έρεη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Αλαθνξηθά, έλα από απηά είλαη ην θόζηνο ησλ εμαξηεκάησλ ηεο, ην νπνίν επηβξαδύλεη ηπρόλ βειηηώζεηο ηεο. Έηζη, ινηπόλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν <<robotguard>> δελ κπνξνύζε λα ππνζηεί δηάθνξεο αλαβαζκίζεηο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ από κεγαιύηεξε απόζηαζε.

52 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ http://www.emfanisi.com/ηα-ξνκπνη-κπαίλνπλ-ζηελ-δσή-καο https://www.sparkfun.com/products/ https://www.sparkfun.com/products/ https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-theredbot/hardware 14.http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/systhmata- asfaleias/ip-cameras/turbo-x-wirless-ip-camera-eyeguard- IIPC30.htm

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα