Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φυλής Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια : 7 (επτά) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: / /20 Κωδικός ΟΠΣ: Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Ε.Ε.: / /20 Ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: / /20 Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: / /20 Σελίδα 1 από 42

2 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής... 7 Α1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Αναθέτουσας Αρχής... 7 Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση... 7 Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ... 9 Α2. Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Στόχοι του Έργου Α3. Προδιαγραφές Έργου Α3.1 Αρχιτεκτονική του συστήματος Α3.2 Υπηρεσίες Έργου Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Διαδραστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Online Consulting)» Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Διαδραστικοί Χάρτες Πληροφόρησης» Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης» Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακή Τηλεόραση» Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)» Α3.3.6 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις (evoting/ epolling)» Α3.3.7 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Αναφορές (epetitions)» Α3.3.8 Λειτουργική Ενότητα «Ερωτηματολόγια(eSurveys)» Α3.3.9 Εξατομικευμένες/ Προδραστικές Υπηρεσίες Α Υποστηρικτικές Λειτουργικές Ενότητες Διαχείρισης Συστήματος Α Λογισμικά Υποδομής Α3.4 Προδιαγραφές Υποδομών-Φυσική Αρχιτεκτονική Α3.5 Γενικές Προδιαγραφές Α3.5.1 Προσωποποίηση Περιεχομένου και Προδραστική Ενημέρωση Α3.5.2 Διαλειτουργικότητα Α3.5.3 Ασφάλεια Α3.5.4 Σχεδιασμός Διεπαφών και Ευχρηστία Α3.5.5 Προσβασιμότητα Α3.5.6 Επεκτασιμότητα Α4. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου Σελίδα 2 από 42

3 Α4.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α4.2 Παραδοτέα Έργου Α4.3 Ορόσημα Έργου Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης Έργου Σελίδα 3 από 42

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν τους θεματοφύλακες των δημοκρατικών διαδικασιών και ο ρόλος τους στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας διαγράφεται σημαντικός για το μέλλον ιδίως και ύστερα από την εφαρμογή του Καλλικράτη. Για να μπορέσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προσδιορίσουν τη θέση τους σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνουν απαιτείται η χρησιμοποίηση μίας σειράς από κριτήρια τα οποία συνδέονται άμεσα με τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί πεποίθηση και για το Δήμο ότι καθώς αναπτύσσεται η ιδέα της «συμμετοχικής δημοκρατίας» σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες θα μπορούν να διακρίνουν περισσότερο ξεκάθαρα τη θέση τους μέσα στη διεθνή κοινότητα, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να διευθετούν τις μεταξύ τους διαφωνίες στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο βασική καινοτομική, αναπτυξιακή παρέμβαση για το δήμο αποτελεί η υλοποίηση δράσεων η-συμμετοχής (e-participation) και η-ένταξης (e-inclusion) που ευνοούν τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό χωρίς διακρίσεις για το σύνολο των πολιτών της. Η σπουδαιότητα - κρισιμότητα του παρόνος έργου γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή μέσα από την ενδυνάμωση των ακόλουθων: χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, να συγκροτούν συμμαχίες και να οργανώνουν δίκτυα (ενοποίηση), καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών (συμμετοχή), ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στη γνώση (δια βίου μάθηση), παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας (καταπολέμηση των αποκλεισμών), καλλιέργεια και διατήρηση της ανταπόκρισης της ηγεσίας στις ανάγκες της κοινωνίας (λογοδοσία) και αύξηση της διαφάνειας της διακυβέρνησης και ενδυνάμωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων (ανοικτές διαδικασίες). Επιπλέον, με τη χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας από τους πολίτες, ενδυναμώνεται η ίδια η ποιότητα της δημοκρατίας, αφού οι δυνατότητες και ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών στα κοινά αυξάνεται όπως και το αίσθημα συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέσα από την ανάπτυξη και υιοθέτηση του ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης θα προκύψουν σημαντικά οφέλη και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις του Δήμου Φυλής. Τα αναμενόμενα οφέλη για τους πολίτες συνοψίζονται: στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αφού ο κάθε πολίτης θα έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει τις παρεμβάσεις του και να υποβάλει τα αιτήματά του προς τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή και την ίδια τη Δημοτική Αρχή, Σελίδα 4 από 42

5 στην αύξηση των δυνατοτήτων πληροφόρησης και μάθησης, στις ανοιχτές διαφανείς διαδικασίες οι οποίες μεταδίδονται απευθείας και τα πρακτικά τους δημοσιοποιούνται άμεσα, στην παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας αφού όλοι ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και εισοδήματος έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον και για τις επιχειρήσεις του Δήμου Φυλής τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά και εντοπίζονται στα εξής: βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από την παροχή online συμβουλευτικών υπηρεσιών, πρόσβαση σε επιπλέον πληροφόρηση για πηγές χρηματοδότησης και πρόσβαση στις διαδικασίες και πηγές λήψης αποφάσεων. Στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων επικοινωνίας, συμμετοχής και ένταξης των πολιτών μέσω ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, όπου ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, αυξάνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, δημιουργεί αίσθημα διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καταπολεμά τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων δημιουργώντας ταυτόχρονα αίσθημα προσφοράς, ένταξης και συμμετοχής. Μέσα από το ολοκληρωμένο τεχνολογικό πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης ο Δήμος προσδοκά: Να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο προδραστικής και εξατομικευμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με το Δήμο Να ενδυναμωθεί το αίσθημα της η-συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανταποκρινόμενο στην ιδέα της «συμμετοχικής» δημοκρατίας» Να δοθεί στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες της με σκοπό τη διατύπωση αιτημάτων και λήψης αντίστοιχων απαντήσεων Να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών στη γνώση μέσα από την χρήση αναβαθμισμένων υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Να αυξηθεί η προσβασιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες μέσα από την υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (διαδικτυακή τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία) Να διευθετούν οι πολίτες καλύτερα τις μεταξύ τους διαφωνίες στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών διαδικασιών. Σελίδα 5 από 42

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΜΕΑ ΕΕ ΕΠ ΕΣΠΑ ΤΠΕ ΨΣ CMS PC PDA SMS WCAG WAI XML Άτομα με Αναπηρία Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ψηφιακή Σύγκλιση Content Management System Personal Computer Personal Digital Assistant Short Message Service Web Content Accessibility Guidelines Web Accessibility Initiative Extensible Markup Language Σελίδα 6 από 42

7 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής Ο Δήμος Φυλής με έδρα τα Άνω Λιόσια αποτελούμενος βάσει της νέας διοικητικής δομής της Χώρας από τους δήμους Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ζεφυρίου συγκροτεί μία σύγχρονη πόλη με έκταση τ.χμλ, κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001) και πλούσια αθλητική και πολιτιστική δράση. Α1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Αναθέτουσας Αρχής Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του «Καλλικρατικού» Δήμου σύμφωνα με τα αρθ.63(στ), αρθ. 97, αρθ , αρθ του Ν.3582/10 & αρθ. 10 του Ν.3584/07, οι υπηρεσίες λειτουργούν σύμφωνα με τους ήδη υπάρχοντες Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των δήμων που συνενώθηκαν: ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 76/ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 2376/ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 1629/ Την παρούσα χρονική στιγμή ο νέος Δήμος Φυλής αποτελείται από τις υπηρεσίες/ διευθύνσεις που παρουσιάζονται στο ακόλουθω σχήμα σχεδίου οργανογράμματος. Σελίδα 7 από 42

8 (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και Σελίδα 8 από 42

9 Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου θα φιλοξενηθούν στις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές του Δήμου. Η τεχνική υποστήριξη πάνω σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου. Η υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή του Δήμου Φυλής η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου για την εγκατάσταση των εφαρμογών συστημάτων και υποσυστημάτων αποτελείται από δύο (2) servers με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: HP ML370 T SAS (1,86GHz, 1066 FSB) Svr dual processor capable, (1) Dual Core Intel Xeon Processor 5120, 1GB (2 x 512MB), Smart Array E200i Controller with 64MB of Cache (RAID 0/1), CD-ROM SFF SAS DISKS HP 146 GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive (2.5 ) SFF for ML350G5, ML370G5, DL360G5, D380G5, ML150G3, DL140G3 Battery Backup unit HP BBWC 128MB option for Smart Array 641/642, adds 128MB transportable battery backed write cache to Smart Array 641/642 and SA E200i (total cache becomes 192MB), also use for ML310G3/350G5/370G5, DL360G5/380G5. Accessory HP Server Keyboard Carbon INTL Optical drive HP Combo 48X CARBON ALL, DVD/CD-RW combo drive for all ML300/ML500 series S Color CRT Monitor TCO 03 (Carbon/ Silver) HP StorageWorks DAT72GB internal tape drive (SCSI), 36GB Native 72GB Compressed, 21.6 GB/hr with Data Compression.Box includes: 3.5 to 5.25-inch conversion kit, ProLiant mounting kit, power extender cable, Installation Guide, HP StorageWorks CD, TapeWare backup software, warranty registration card + 5 HP DAT 72 data cartridges (36/72 GB), one HP DDS cleaning cartridge, DLT VS160 Internal Tape Drive (SCSI) 80/160GB includes: Tape Tools utilities, 1 Date Cartridge, TapeWare backup software on CD-ROM, 1 ribbon cable, self-terminated, HP 64-bit/133-MHz Single Channel Ultra320 SCSI G2 host bus adapter UPS HP TOWER T2200 XR INTL Σελίδα 9 από 42

10 Στο πλαίσιο του παρόντος έργου το νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενηθεί εξ ολοκλήρου στις υφιστάμενες υποδομές της Αναθέτουσας Αρχής. Με τη χρήση του λογισμικού virtualization που θα προσφερθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα εκείνα εικονικά περιβάλλοντα εργασίας με στόχο την εγκατάσταση του συνόλου των εφαρμογών. Σελίδα 10 από 42

11 Α2. Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός πολυκαναλικού (διαδίκτυο, φορητές συσκευές κ.λπ.) συστήματος υπηρεσιών πλούσιου σε λειτουργικότητα και περιεχόμενα με άμεσα ωφελούμενους τους πολίτες του Δήμου Φυλής μέσα από: τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης και παροχής διαδραστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πολίτες (online consulting), την υλοποίηση καινοτόμων και ανοιχτών δράσεων ηλεκτρονικής Συμμετοχής (e-participation) και Ένταξης (e-inclusion) με την αξιοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών επιτρέποντας τη γεωγραφική αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών, την υποστήριξη υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που θα συνδυάζουν τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά των social networks (δημιουργία και συντήρηση ατομικού προφίλ και προσωπικών ή δημόσιων ιστολογίων, δημοσίευση και ανταλλαγή ψηφιακού περιεχόμενου κ.ά.) και θα χρησιμοποιούνται τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινότητας, τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαδικτυακής τηλεόρασης για την παροχή μέσα από ποικίλα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς) μίας σειράς αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες, όπως: o ψηφιακή οπτικοακουστική μετάδοση καθημερινού ενημερωτικού δελτίου που θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση αποφάσεων των οργάνων του φορέα (Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών), προβολή συνεντεύξεων τύπου, ημερίδων κλπ., o αναμετάδοση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο από τη Δημοτική Αρχή ή τους συλλόγους του δικτύου. o παρακολούθηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πχ. επαγγελματικής κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κλπ., την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) στους πολίτες μέσω της διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων (evoting/ epolling) και ερωτηματολογίων (esurveys) καταγραφής της γνώμης των πολιτών γύρω από θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, την υποστήριξη ηλεκτρονικών αναφορών (epetitions) μέσω των οποίων αποτελεί οι πολίτες θα μπορούν να διατυπώσουν αιτήματα προς τη Δημοτική Αρχή για θέματα που τους απασχολούν, Σελίδα 11 από 42

12 την παροχή εξατομικευμένων και προδραστικών υπηρεσιών είτε ύστερα από σχετικό αίτημα επιλογή των πολιτών/ χρηστών μέσω των κατάλληλων μηχανισμών αναζήτησης ή διεπαφών χρήσης, είτε προδραστικά (proactive) από το ίδιο το σύστημα όπου με κατάλληλους μηχανισμούς κατηγοριοποίησης, δεικτοδότησης, και σημασιολογικής ανάλυσης θα παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων περιεχομένου και διαμόρφωσης της παρουσίασης αυτών με βάση τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τελικού χρήστη. την προώθηση και παρουσίαση του περιεχομένου στους χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (web, SMS, κινητές συσκευές κ.λπ.). Οι διαδραστικές υπηρεσίες του έργου θα υποστηρίζουν την καθημερινότητα του πολίτη, παρέχοντας το αίσθημα της αμεσότητας και αυξάνοντας την κοινωνική του συνείδηση και συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε δημοτικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηρίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης (use cases) και θα ολοκληρώνονται σε μία κοινή πλατφόρμα. Επιπλέον θα αναπτυχθεί υποδομή δημιουργίας κοινωνικής δικτύωσης και εξ αποστάσεως μάθησης που θα υποστηρίζει τη δημιουργία προσωπικών χώρων για τους χρήστες και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που αφορούν ολόκληρη εν γένει την κοινότητα, την ενίσχυση των γνώσεών του και την καλύτερη και ποιο ολοκληρωμένη πληροφόρησή του. Η πλατφόρμα θα παρέχει πέραν των υπηρεσιών προς τον πολίτη συγκεκριμένες οριζόντιες υποστηρικτικές λειτουργίες. Α2.2 Στόχοι του Έργου Στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων επικοινωνίας, συμμετοχής και ένταξης των πολιτών μέσω ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, όπου ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, αυξάνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, δημιουργεί αίσθημα διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καταπολεμά τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων δημιουργώντας ταυτόχρονα αίσθημα προσφοράς, ένταξης και συμμετοχής. Μέσα από το ολοκληρωμένο τεχνολογικό πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης ο Δήμος προσδοκά: Να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο προδραστικής και εξατομικευμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με το Δήμο Να ενδυναμωθεί το αίσθημα της η-συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανταποκρινόμενο στην ιδέα της «συμμετοχικής» δημοκρατίας» Να δοθεί στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες της με σκοπό τη διατύπωση αιτημάτων και λήψης αντίστοιχων απαντήσεων Σελίδα 12 από 42

13 Να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών στη γνώση μέσα από την χρήση αναβαθμισμένων υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Να αυξηθεί η προσβασιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες μέσα από την υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (διαδικτυακή τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία) Να διευθετούν οι πολίτες καλύτερα τις μεταξύ τους διαφωνίες στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών διαδικασιών Σελίδα 13 από 42

14 Α3. Προδιαγραφές Έργου Α3.1 Αρχιτεκτονική του συστήματος Η τεχνική λύση που θα προσφερθεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω λογική αρχιτεκτονική. ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL) (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Υποσύστηµα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Υποσύστηµα ιαδραστικών Χαρτών Πληροφόρησης Υποσύστηµα Κοινωνικής ικτύωσης Υποσύστηµα ιαδικτυακής Τηλεόρασης ΕΠΙΠΕ Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υποσύστηµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Υποσύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσκοπήσεων Υποσύστηµα Ηλεκτρονικών Αναφορών Υποσύστηµα Ερωτηµατολογίων Υποσύστηµα Εξατοµικευµένων - Προδραστικών Υπηρεσιών Υποσύστηµα ιαχείρισης Χρηστών Υποσύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου Υποσύστηµα ιαχείρισης Μηνυµάτων SMS/MMS Λειτουργικός Πυρήνας Συστήµατος ΕΠΙΠΕ Ο Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σχήμα 1. Λογική αρχιτεκτονική συστήματος Επίπεδο Δεδομένων: Το επίπεδο δεδομένων αφορά στο σύνολο των δεδομένων και των πηγών αυτών που αφορούν το υπό ανάπτυξη σύστημα. Το σύστημα της βάσης δεδομένων το οποίο θα αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά- θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, συνοχή, σταθερότητα και ευκολία στην εγκατάσταση. Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων είναι: Ανεξαρτησία από πλατφόρμα: Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για την πλειοψηφία των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των πιο δημοφιλών από αυτά. Επιπλέον, πρέπει να είναι Σελίδα 14 από 42

15 δυνατή η σύνδεσή του με το υπόλοιπο σύστημα χρησιμοποιώντας σχεδόν οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Διαχωρισμός μηχανής αποθήκευσης από τον κυρίως εξυπηρετητή έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει ποια μηχανή αποθήκευσης θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με το αν η εφαρμογή του απαιτεί έλεγχο των συναλλαγών με την βάση δεδομένων ή όχι και να κερδίσει είτε σε ασφάλεια, είτε σε ταχύτητα. Ευέλικτο σύστημα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των δεδομένων. Query Caching ώστε να αυξάνεται η απόδοση ερωτημάτων που υποβάλλονται συχνά στη βάση δεδομένων. Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείμενο (Full-text indexing and searching) για αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων και φράσεων μέσα σε κείμενο. Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων με πλήρη υποστήριξη Unicode δεδομένων: Επίσης δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες. Υποστήριξη Υποερωτημάτων παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία για τη συγγραφή πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων. Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Δυνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ώστε να είναι δυνατή ενσωμάτωση σε Client/Server ή σε 3-tier αρχιτεκτονικές, όπου η βάση δεδομένων είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη εφαρμογή. Επίπεδο Υποσυστημάτων: Το επίπεδο αυτό αφορά το σύνολο των λειτουργικών υποσυστημάτων και των υπηρεσιών που θα διαχειρίζεται και θα παρέχονται από το σύστημα. Τα συγκεκριμένα υποσυστήματα αναλύονται σε επόμενη ενότητα. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθούν τα προσφερόμενα λογισμικά στα οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικότητας, καθώς και την ολοκλήρωση αυτών με τη διαδικτυακή πύλη. Επίπεδο Παρουσίασης: Η πύλη του Δήμου θα παρέχει μια εξατομικευμένη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του συστήματος, όπως αυτές θα προέρχονται από τα διάφορα υποσυστήματα. Έτσι, όσον αφορά την παρουσίαση του περιεχομένου και των υπηρεσιών, η διαδικτυακή πύλη και οι σχετικές διεπαφές μέσω της οποίας θα γίνεται η παρουσίαση του βασικού περιεχομένου του συστήματος και η αλληλεπίδραση με το χρήστη - θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος, διαφορετικά το σύστημα κινδυνεύει να μην είναι λειτουργικό Σελίδα 15 από 42

16 Α3.2 Υπηρεσίες Έργου Το σύνολο των υπηρεσιών του έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες μέσω μιας κεντρικής διαδικτυακής πύλης (portal), η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου. Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμες μέσα από το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα αφορούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες: διαδραστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (online consulting) διαδραστικούς χάρτες πληροφόρησης υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης διαδικτυακή τηλεόραση εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις (evoting/ epolling) ηλεκτρονικές αναφορές (epetitions) ερωτηματολόγια (esurveys) εξατομικευμένες/ προδραστικές υπηρεσίες. Κάθε μια από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες βασίζεται σε αντίστοιχη λειτουργική ενότητα, κάθε μία από τις οποίες αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια. Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθεται αναλυτική περιγραφή των Ανοικτών Υπηρεσιών ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό. Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Διαδραστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Online Consulting)» Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) θα βασισθεί στην ανάπτυξη μίας εφαρμογής διαδικτυακής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης, με χρήση των πλέον σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών μετάδοσης δεδομένων, και κύριο στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στη ζώνη παρέμβασης του έργου με άμεση εφαρμογή μέσω της διαδικτυακής πλοήγησης των χρηστών της (online) και λήξης αντίστοιχων ειδοποιήσεων και ενημερώσεων με εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας (SMS, mobile internet). Η υπό ανάπτυξη εφαρμογή καλείται να λειτουργήσει ως εναλλακτικό κανάλι ολοκληρωμένης πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών, βελτιώνοντας την πρόσβαση των χρηστών του (πολιτών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών της Σελίδα 16 από 42

17 περιοχής) στη γνώση, την ενημέρωση, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και δυνατοτήτων τους και τη διαδραστική επικοινωνία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής online consulting συνοψίζονται στις εξής ενότητες: Υπηρεσίες πληροφόρησης σε ποικίλα θέματα, όπως επιδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕ, διάφορες πληροφορίες νομικού περιεχομένου, γενικές πληροφορίες σχετικά µε χρήσιμες υπηρεσίες και φορείς κ.λπ. Online συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους χρήστες του συστήματος (πολίτες, επιχειρήσεις κλπ), κυρίως µέσω ενός μηχανισμού υποβολής, απάντησης και αναζήτησης ερωτήσεων ευρύτερου ή ειδικού ενδιαφέροντος. Προδραστική και εξατομικευμένη (personalized) ενημέρωση με αντίστοιχη αποστολή ειδοποιήσεων μέσω κινητού ή διαδικτύου για νέες δράσεις, γεγονότα, επιδοτούμενα προγράμματα βάσει του προφίλ των χρηστών και των ενδιαφερόντων τους όπως προκύπτουν από τη σημασιολογική ανάλυση τους. Μέσω της προτεινόμενης εφαρμογής θα παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες online, και επιπλέον θα προσφέρονται υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας (added value services), όπως: πληροφορίες νομικού περιεχομένου, πληροφορίες και φόρμες συμμετοχής στα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα, online συμβουλές στους πολίτες για θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος κλπ. Ακολουθεί παρουσίαση των παρεχόμενων διαδραστικών υπηρεσιών με αντίστοιχη τεκμηρίωση του σταδίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εμπίπτει κάθε μία εξ αυτών. Χρήσιμη Πληροφόρηση Στην ενότητα αυτή, ο χρήστης (πολίτης/ επιχειρηματίας) θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένη πληροφόρηση σχετικά µε μία σειρά θεμάτων του ενδιαφέροντος του: π.χ. τράπεζες (διευθύνσεις, στοιχεία επαφής), δημόσιες υπηρεσίες, νομοθεσία, δικαιολογητικά για έκδοση αδειών, κλπ. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται επίσης όλες οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και προωθεί ο Δήμος για την τόνωση της οικονομίας, την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και την ανάπλαση / ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος. Πληροφόρηση για Πηγές Χρηματοδότησης Η υπηρεσία πληροφόρησης διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για πολίτες και επιχειρήσεις του Δήμου Φυλής. Τα χρηματοδοτικά μέσα πηγές θα διατίθενται με τη μορφή καταλόγου ημερολογίου ανοικτών προσκλήσεων όπου κατ ελάχιστο θα περιέχουν την ημερομηνία λήξης τους, τον τίτλο της πρόσκλησης, αναλυτική Σελίδα 17 από 42

18 περιγραφή της και σχετικά με την πρόσκληση έγγραφα για μεταφόρτωση (download). Online Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποβολή Ερωτημάτων Αιτημάτων Οι χρήστες της εφαρμογής αφού πιστοποιηθούν θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, επιλέγοντας συγκεκριμένες κατηγορίες και λέξεις-κλειδιά (οριζόμενα από τον/τους Διαχειριστή/-ες του Συστήματος), στις οποίες εμπίπτουν τα ερωτήματα τους. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα, να βλέπουν τις εκάστοτε ερωτήσεις και να απαντούν σε αυτές. Ο χρήστης που υπέβαλε την ερώτηση θα εισέρχεται στο σύστημα για να δει την απάντησή στο αίτημά του αφού πρώτα έχει ειδοποιηθεί μέσω του κινητού του τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ότι το αίτημά του έχει απαντηθεί. Παράλληλα, θα υπάρχει και ο προσωπικός του χώρος ( Οι ερωτήσεις μου ) μου όλο το ιστορικό των ερωτήσεων που έχει θέσει και των απαντήσεων που έλαβε. Μια βασική ωφέλεια που προκύπτει από αυτή τη μορφή παροχής υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι ο Διαχειριστής μπορεί να ανατρέξει σε άλλες πηγές, ώστε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, χωρίς πιέσεις και χρονικούς περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, ο Διαχειριστής, εάν κρίνει ότι κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις-απαντήσεις μπορεί να καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και άλλων επαγγελματιών, έχει τη δυνατότητα να «δημοσιεύσει» τις συγκεκριμένες ερωταποκρίσεις, ώστε να είναι εμφανείς σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες, και όχι µόνο στο συγκεκριμένο που την υπέβαλε. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγει την επανάληψη ερωτήσεων -απαντήσεων και αυξάνει την απόδοση του όλου συστήματος δημιουργώντας ένα χρήσιμο οδηγό προσπελάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο. Προδραστική και Εξατομικευμένη Ενημέρωση Η υπηρεσία προδραστικής παροχής πληροφόρησης αναφέρεται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας με σκοπό την προληπτική ενημέρωση των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με το προφίλ του όπως έχει διαμορφωθεί από τους ίδιους κατά τη διαδικασία πιστοποίησής τους. Οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω κινητού ή διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικός χώρος στον κόμβο του Δήμου) για κάθε είδηση, γεγονός, πρόγραμμα, κ.ά. που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά τους όπως προκύπτουν από τη σημασιολογική ανάλυση των στοιχείων τους. Επιπλέον, θα υπάρχει ξεχωριστή ενότητα με «Τα έγγραφά μου» προσωποποιημένη για κάθε πολίτη στην οποία είτε θα μπορούν οι πολίτες να αποθηκεύουν χρήσιμα έγγραφά ή τυποποιημένα έγγραφα που τους αφορούν, είτε να εντοπίζουν εκεί προσυμπληρωμένα με τα στοιχεία τους, έγγραφα που σχετίζονται με το προφίλ τους. Σελίδα 18 από 42

19 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Διαδραστικοί Χάρτες Πληροφόρησης» Στόχος της παρούσας λειτουργικής ενότητας (υποσυστήματος) αποτελεί η παροχή στους πολίτες σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης με τη χρήση διαδραστικών χαρτών. Ειδικότερα, μέσω των διαδραστικών χαρτών οι πολίτες θα έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες: επιλογή συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής του δήμου Φυλής (οικοδομικού τετραγώνου κ.λπ.) και ανάκτηση των σχετικών με αυτή πληροφοριών, όπως νέα, σχετική νομοθεσία, πολεοδομική πληροφόρηση (συντελεστές δόμησης, αντικειμενικές αξίες κ.λπ.) ή/ και εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν, εμφάνιση στον ψηφιακό χάρτη μουσείων, ταχυδρομείων, θεάτρων, κινηματογράφων, σταδίων, συγκοινωνιών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος που θα επιλεγούν, πλοήγηση στο χάρτη (μεγέθυνση, σμίκρυνση, zoom, μετακίνηση, εκτύπωση), αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος μέσω προηγμένου μηχανισμού αναζήτησης, υποβολή από τους χρήστες σχετικών με την επιλεγμένη περιοχή αρχείων, συζητήσεις για θέματα που απασχολούν τους πολίτες και σχετίζονται με την επιλεγμένη στο χάρτη γεωγραφική περιοχή. Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης» Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί ένα νέο, και κατά πολλούς εκπληκτικό τεχνολογικό φαινόμενο του 21ου αιώνα. Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο είναι φανατικοί φίλοι των κοινωνικών δικτύων, όπου καθημερινά "συναντιούνται" εικονικά με τους φίλους τους από όλο τον κόσμο, γνωρίζουν νέα άτομα, συζητούν για τα ενδιαφέροντά τους, ανταλλάσουν απόψεις. Η προτεινόμενη λειτουργική ενότητα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας επόμενης γενιάς ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού βήματος για τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις της περιοχής βασισμένο στις αρχές Κοινωνικής Δικτύωσης, Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Δημοκρατίας και δημοσιοποίησης περιεχομένου από τους ίδιους. Γενικότερος στόχος της λειτουργικής ενότητας και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Σελίδα 19 από 42

20 Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στη δημιουργία μίας on-line κοινότητας από ανθρώπους πολίτες με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται θα λειτουργούν μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων (mobile site) προσφέροντας πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάδρασης στους εγγεγραμμένους χρήστες, ύστερα από τη δημιουργία του προσωπικού τους προφίλ. Οι πολίτες χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με άλλες ομάδες χρηστών, όπως για θέματα σχετικά με τα χόμπι τους, την εργασίας τους, τις προτιμήσεις τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα κλπ, μέσα από το προσωπικό τους προφίλ, αλλά και υπό μορφή μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο κλπ. Διατυπώνοντάς το διαφορετικά, ένας χρήστης θα μπορεί αφενός να έχει τον προσωπικό του χώρο για δραστηριότητες που ξεκινούν από αυτόν ή που ενδιαφέρουν μόνο αυτόν και αφετέρου να έχει πρόσβαση στο χώρο της κοινότητας όπου θα μπορεί να συμμετέχει, παθητικά και ενεργητικά, σε δραστηριότητες που αφορούν ολόκληρη εν γένει την κοινότητα. Αναλυτικά, οι υπηρεσίες προσωπικού επιπέδου που θα παρέχονται από το Κοινωνικό Δίκτυο που θα αναπτυχθεί αναφέρονται στη συνέχεια: Ατομικό Προφίλ Χρήστη (Personal profile pages), το οποίο μπορεί να ειδωθεί ως προσωπικό portfolio, βιογραφικό ή ημερολόγιο και μέσω του οποίου οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβάλλουν τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους ή ακόμα και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες εφόσον αυτές θεωρηθούν ως ενδιαφέρουσες για το ευρύ κοινό. Με αυτόν τον τρόπο κάθε χρήστης θα αποκτά μία ηλεκτρονική υπόσταση η οποία θα τον κάνει γνωστό στην ψηφιακή, σε πρώτη φάση, κοινότητα και εν γένει στην κοινότητα που ζει. Διαδικτυακές Ομάδες (groups), οι οποίες αποτελούν από μόνες τους μικρά κοινωνικά δίκτυα ψηφιακές κοινότητες, που επικεντρώνονται σε κάποιο εξειδικευμένο τομέα ενδιαφέροντος και στα οποία τα μέλη τους μοιράζονται συνήθως κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς στόχους ή μετέχουν σε κοινές δραστηριότητες όπως οικολογικές δράσεις κ.λπ.. Τα μέλη των διαδικτυακών ομάδων θα μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, να ανταλλάσουν πολυμεσικό υλικό, να ενημερώνουν για μελλοντικές εκδηλώσεις ή γενικότερες δραστηριότητες σχετιζόμενες πάντα με το σκοπό της ομάδας. Παράλληλα, στις διαδικτυακές ομάδες δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων μεταξύ των μελών (είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο) ώστε τελικά η δομή της ομάδας να μεταφέρεται και εκτός ψηφιακού κόσμου. Εντοπισμός Φίλων (Friends Finder), όπου οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω προηγμένων τεχνικών και τεχνολογιών αναζήτησης να εντοπίζουν φίλους, συγγενείς, συμμαθητές ή και άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και ενασχόληση με αυτούς. Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται με χρήση πληθώρας κριτηρίων και μηχανισμών και τεχνικών αναζήτησης (απλή, σύνθετη αναζήτηση, δενδρική ή ανά θεματικές Σελίδα 20 από 42

21 κατηγορίες). Παράλληλα, θα λειτουργεί μηχανισμός ταιριάσματος χαρακτηριστικών χρηστών, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται και θα προτείνονται σε κάθε χρήστη άτομα εγγεγραμμένα μέλη με κοινά ή παρόμοια χαρακτηριστικά/ ενδιαφέροντα. Discussion Forums, όπου οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν και συζητούν για ποικίλα θέματα, οργανωμένα σε θεματικές κατηγορίες. Ειδικότερα, οι χρήστες θα έχουν δυνατότητες: o εμφάνισης της λίστα θεμάτων συζήτησης o δημιουργίας ενός νέου θέματος, o ανάγνωσης ενός υπάρχοντος θέματος, o δημοσίευσης της προσωπικής τους απάντησης, o αναφοράς σχετικού κειμένου/ θέματος στην απάντηση o ενσωμάτωσης πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες και βίντεο) στην απάντηση Chat rooms, όπου τα μέλη του δικτύου θα μπορούν να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με έναν ή περισσότερους χρήστες μέσω γραπτών μηνυμάτων ή και με τη χρήση διαδικτυακών καμερών. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία ( ) η οποία θα απευθύνεται σε άλλα μεμονωμένα μέλη του δικτύου ή σε πολλαπλούς παραλήπτες μέλη διαδικτυακών ομάδων (groups) στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η μαζική ενημέρωση πολλών αλλά στοχευμένων χρηστών. Ημερολόγια γεγονότων (events), όπου θα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά όλα τα καταχωρημένα γεγονότα, όπως γενέθλια μελών δικτύου, εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεδριάσεις Δημοτικού συμβουλίου, συνεντεύξεις τύπου, εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικότερα όποια άλλη εκδήλωση ή γεγονός καταχωρηθεί από τους χρήστες ή διαχειριστές του δικτύου. Δημοσίευση και ανταλλαγή πολυμεσικού περιεχομένου (audio, video, photos sharing). Η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την αναπαράσταση περιεχομένου όπως μουσική, φωτογραφίες, ταινίες κλπ καθώς και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας έχει επιτρέψει την εύκολη και γρήγορη ανταλλαγή τέτοιου περιεχομένου μεταξύ των μελών μιας ή περισσότερης ψηφιακής κοινότητας καταργώντας αποστάσεις και άλλους φυσικούς περιορισμούς. Πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board), όπου τα μέλη του κοινωνικού δικτύου θα μπορούν να δημοσιεύσουν πληροφορίες, ειδήσεις και αναφορές τις οποίες και θα μπορούν να αποστέλλουν σε όλους φίλους, μέλη του δικτύου. Ιστολογία (blogs), τα οποία αποτελούν ένα νέο μέσο διαδραστικής εν γένει επικοινωνίας μέσω των οποίων ο οποιοσδήποτε μπορεί να βρει μια διέξοδο έκφρασης. Πιο φτωχά σε πληροφορία συγκριτικά με έναν ιστοχώρο αλλά πιο απλά στην κατασκευή και συντήρηση τους και πιο επικεντρωμένα στην παροχή δυνατότητας έκφρασης, τα blogs δίνουν στους χρήστες τη Σελίδα 21 από 42

22 δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω του γραπτού (και όχι μόνο) λόγου με τον υπόλοιπο κόσμο και να του μεταδώσουν τις γνώσεις τους, τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους. Επιπλέον μπορούν να αποτελέσουν δυνατό επαγγελματικό εργαλείο για συγγραφείς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και όχημα προώθησης της δουλειάς τους. Τέλος, η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι οι bloggers μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει κίνημα το οποίο, αν και ετερογενές και διάσπαρτο, μπορεί να επηρεάσει πράγματα και καταστάσεις. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακή Τηλεόραση» Αντικείμενο της λειτουργικής ενότητας (υποσυστήματος) Διαδικτυακής Τηλεόρασης που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου αποτελεί η παροχή μίας σειράς αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες στις οποίες περιλαμβάνονται: Ψηφιακή οπτικοακουστική μετάδοση καθημερινού ενημερωτικού δελτίου που θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση αποφάσεων των οργάνων του φορέα (Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών), προβολή συνεντεύξεων τύπου, ημερίδων κλπ. Αναμετάδοση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο από τη Δημοτική Αρχή ή τους συλλόγους του δικτύου, ενημερωτικών εκπομπών. Παρακολούθηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πχ. επαγγελματικής κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.λπ. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της λειτουργικότητας της Διαδικτυακής Τηλεόρασης θα αποτελέσουν: Η υποστήριξη της δυνατότητας αποθήκευσης και μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου με σκοπό την υποστήριξη της προσβασιμότητας από τελικές συσκευές χρηστών. Δυνατότητα μεταφόρτωσης των πολυμεσικών αρχείων και προβολή τους με διάφορα προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων. Σελίδα 22 από 42

23 Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)» Η λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) θα αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης σύγχρονου και ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να εκμεταλλευθούν ένα μεγάλο όγκο περιεχομένου προκειμένου να αναπτύξουν νέες και ευέλικτες δομές γνώσης. Παράλληλα, η εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί ένα εύχρηστο, χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο για την υλοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων υποστηρίζοντας πληθώρα λειτουργιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης όπως: δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο και διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, υπό μορφή βίντεο καθώς και real time διενέργεια εκπαιδευτικών διαδικασιών, δυνατότητες αλληλεπίδρασης πολίτη και γνωστικού αντικειμένου, προκειμένου να προαχθεί η μαθησιακή διαδικασία, περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, προσβάσιμο και από απλό web browser, ώστε να μην χρειάζεται από τους χρήστες εγκατάσταση ειδικού λογισμικού, δυνατότητες πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης υλικού από τους εκπαιδευόμενους και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης εκπαιδευτικού υλικού από τους διαχειριστές εκπαιδευτές. Με στόχο τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας του υποσυστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης, θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη του δήμου μετάπτωση στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα της Βάσης Γνώσης του συστήματος. Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα περιλαμβάνει κύρια: Επαγγελματική κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με στόχο τη διάδοση και πραγματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την οικοδόμηση μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς Πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που θα περιλαμβάνεται στις προαναφερόμενες ενότητες δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. Οι βασικές λειτουργίες - εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (βλ. επόμενη εικόνα) που θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες της παρούσας πράξης και με τις οποίες ενδυναμώνεται το αίσθημα η-συμμετοχής (e-participation) και η-ένταξης (e- Inclusion) των πολιτών παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σελίδα 23 από 42

24 Εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα σχεδιασθούν έτσι ώστε να υποστηρίζουν τις σύγχρονες απαιτήσεις μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας, και μέσω των οποίων θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο: Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέσω της οποίας θα παρέχονται το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ηλεκτρονικά βιβλία, εκπαιδευτικά βοηθήματα, εγχειρίδια, διαδικασίες συνεδρίων, περιλήψεις, κτλ. Για την ευκολία του χρήστη, όλες οι πηγές θα διανεμηθούν σε προκαθορισμένες κατηγορίες και θα ταξινομηθούν σε καταλόγους της βιβλιοθήκης. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα επιτρέψει την λειτουργία του συστήματος ως content aggregator μεταξύ πολιτών, επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων που επιθυμούν την απόκτηση γνώσεων και φορέων συνεργαζόμενων οργανισμών που διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό. Για κάθε μάθημα που βρίσκεται αποθηκευμένο στη βιβλιοθήκη ο χρήστης θα μπορεί να βρει επιπλέον πληροφορία όπως: τον τίτλο, μία σύντομη περίληψη, τους κύριους στόχους του μαθήματος, την ώρα που θα πρέπει κατ ελάχιστον να αφιερωθεί στην μελέτη του μαθήματος καθώς επίσης και τον βαθμό δυσκολίας του. Επιπλέον η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα υποστηρίζεται από εύρωστο μηχανισμό αναζήτησης πολλαπλών κριτηρίων στο σύνολο του περιεχομένου της βιβλιοθήκης. Προσωπικά Ιστολόγια ή blogs μέσω των οποίων κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα αποτύπωσης, έκφρασης και επικοινωνίας στην ψηφιακή εκπαιδευτική κοινότητα, των θεμάτων που τον απασχολούν, προσωπικών του εμπειριών, απόψεων ή/ και εντυπώσεων, αποτυπωμένων υπό τη μορφή αναρτήσεων (posts), σε χρονολογική σειρά και εμπλουτισμών με πολυμεσικό ψηφιακό περιεχόμενο (εικόνες, ήχο, βίντεο). Παράλληλα, η ενσωμάτωση λειτουργικότητας σχολίων/ κριτικών επί των αναρτήσεων προσωπικών ιστολογίων, θα παρέχει ένα νέο και εναλλακτικό κανάλι αλληλεπίδρασης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προσωπικοί χώροι (personal spaces) για κάθε χρήστη όπου θα έχει πρόσβαση μόνο ο ίδιος και στους οποίους θα μπορεί να διαμορφώσει εξατομικεύσει το περιεχόμενο που έχει πρόσβαση. Ειδικότερα, στους προσωπικούς χώρους οι χρήστες θα μπορούν: o να ορίζουν τις εκπαιδευτικές ενότητες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και για τις οποίες θέλουν να λαμβάνουν ενημερώσεις για νέα, εξελίξεις, προσθήκες και τροποποιήσεις εκπαιδευτικού υλικού, o να αποθηκεύουν προσωπικά έγγραφά τους, όπως αρχεία κειμένου, σημειώσεις επί εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και ασκήσεις που έχουν εκτελέσει, o να παρακολουθούν την προσωπική τους πρόοδο και ιστορικό ανά εκπαιδευτική ενότητα Σελίδα 24 από 42

25 o να ενημερώνονται για αναρτήσεις άλλων μελών της ψηφιακής κοινότητας στα ιστολόγια (blogs) που έχουν επιλέξει να παρακολουθούν, o να καταγράφουν τις εργασίες που έχουν να προγραμματίσει να εκτελέσουν σε προσωπικά ημερολόγια και να επιλέγουν το χρόνο και μέσο ( , web alert) που θα χρησιμοποιηθεί για την έγκυρη υπενθύμιση τους. Ασύγχρονη Συνεργασία Θεματικά φόρουμ συζητήσεως, μέσω των οποίων θα υποστηρίζονται παράλληλες αλλά και ασύγχρονες συζητήσεις μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής και στα οποία οι διαχειριστές (ορισμένοι υπάλληλοι του Δήμου) θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών θεματικών συζητήσεων και ενσωμάτωσής τους στις αντίστοιχες θεματικές περιοχές ή και μαθήματα. Ένα θεματικό φόρουμ, συνήθως απεικονίζεται από μία λίστα θεμάτων σχετικών με την εκπαιδευτική ενότητα, όπου ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ένα θέμα και να παρακολουθήσει τη λογική ακολουθία από μηνύματα και απαντήσεις άλλων πολιτών, που αφορούν το θέμα αυτό καθώς και να προσθέσει τη δική του γνώμη. Παράλληλα, οι διαχειριστές επιπλέον θα μπορούν, να ορίσουν επιπλέον παραμέτρους όπως τα δικαιώματα αλλαγής, διαγραφής, δημιουργίας σχολίων (comments), αποστολή αρχείου κλπ. Σύγχρονη Συνεργασία, η οποία και θα περιλαμβάνει υπηρεσίες (αμφίδρομη επικοινωνία) υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω απευθείας (real time) διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αλληλεπίδρασης χρηστών και εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν με τη χρήστη ενός και μόνο web browser το εκπαιδευτικό μάθημα, που έχουν ενημερωθεί ότι θα μεταδοθεί, και να αλληλεπιδρούν απευθείας και σε πραγματικό χρόνο με τους εκπαιδευτές με τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής ερωτημάτων είτε του chat room. Για την απευθείας μετάδοση των εκπαιδευτικών μαθημάτων, θα γίνει χρήση της τεχνολογικής υποδομής που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή οπτικοακουστική μετάδοση των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Ηλεκτρονικό γλωσσάριο με αναλυτικό κατάλογο επεξήγησης εξειδικευμένων όρων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Ηλεκτρονικό σημειωματάριο μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν σύντομες σημειώσεις καθώς πλοηγούνται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στις λειτουργίες της εφαρμογής. Διαχείριση Μαθημάτων, μέσω των οποίων θα επιτρέπεται κατ ελάχιστον η αποτελεσματική δημιουργία και στήσιμο εκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς επίσης και η αρχειοθέτηση τους ανά θεματικό περιεχόμενο, βαθμό δυσκολίας ή και χρόνο διεξαγωγής τους. Επιπλέον, χαρακτηριστικά της διαχείρισης μαθημάτων δύναται να αποτελούν: Σελίδα 25 από 42

26 Οι δυνατότητες που παρέχονται στον εκπαιδευτή διαχειριστή για πλήρη έλεγχο όλων των ρυθμίσεων της εκπαιδευτικής ενότητας. Ο εύκαμπτος πίνακας δραστηριοτήτων των μαθημάτων: ομάδες Συζητήσεων, journals, ερωτήματα, πηγές, επιλογές, έρευνες, αναθέσεις. Η παρουσίαση των πρόσφατων αλλαγών στο μάθημα από την τελευταία πιστοποιημένη είσοδο του χρήστη. Οι αναλυτικές αναφορές δραστηριοτήτων-ιστορικών χρηστών, οι οποίες δύναται να διατίθενται και σε γραφικές απεικονίσεις και λεπτομέρειες ανά μάθημα (τελευταία πρόσβαση, πόσες φορές έχει διαβαστεί, δημοσιεύσεις χρηστών, αποτελέσματα ασκήσεων κλπ). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.6 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις (evoting / epolling)» Η λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) της ηλεκτρονικής δημοσκόπησης θα διατυπώνει κατά καιρούς σύντομα ερωτήματα προς τους πολίτες οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις πολλαπλές απαντήσεις που θα τους παρουσιάζονται. Η μορφή των ερωτήσεων θα πρέπει να είναι απλή ενώ οι απαντήσεις θα θεωρούνται από τη Δημοτική Αρχή ως η ενδεικτική γνώμη των πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τρέχουσας αλλά και προηγούμενων δημοσκοπήσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο παροχής προηγμένων υπηρεσιών με άμεσα ωφελούμενους τους πολίτες και τη δημιουργία αισθήματος ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη της Δημοτικής Αρχής, θα διενεργούνται ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις με επίκαιρα και άμεσα θέματα που εξετάζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τις Δημοτικές Επιτροπές. Οι δημοσκοπήσεις θα πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με την μετάδοση των ανοιχτών συνεδριάσεων (επιτροπών και συμβουλίων) και τα αποτελέσματά τους θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια αυτών έτσι ώστε να ενισχύεται η αμεσότητα της έκφρασης του κοινού αισθήματος των πολιτών για τα υπό συζήτηση θέματα. Η λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων θα περιλαμβάνει: Μια ερώτηση, για την οποία ζητείται η γνώμη του πολίτη. Μια σειρά από προκαθορισμένες απαντήσεις, εκ των οποίων ο πολίτης μπορεί να επιλέξει μία. Σελίδα 26 από 42

27 Ένα κουμπί για αποστολή της δοθείσας απάντησης. Σύνδεσμο, που θα ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο (popup window) με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.7 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Αναφορές (epetitions)» Η λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) ηλεκτρονικών αναφορών (epetitions) αποτελεί ένα χώρο στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να διατυπώσουν αιτήματα προς τη Δημοτική Αρχή για θέματα που τους απασχολούν. Το αίτημα αυτό θα μπορεί στη συνέχεια να προσυπογράφεται από άλλους πολίτες δημιουργώντας έτσι μια λίστα ονομάτων των πολιτών που θέτουν το συγκεκριμένο αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή. Η λειτουργική ενότητα θα περιλαμβάνει κατάλληλα σχεδιασμένη φόρμα εισαγωγής του αιτήματός του και πιθανώς συμπληρωματικής πληροφορίας που αφορά το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς και αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του πολίτη που θα θέλει να το προσυπογράψει. Εν συνεχεία, και εντός χρονικού πλαισίου που θα έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή, οι διαχειριστές του συστήματος θα αποστέλλουν σχετικές ειδοποιήσεις μέσω των προδιαγεγραμμένων εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (κινητό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικός χώρος πολιτών κλπ) στους πολίτες για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως προς το αίτημά τους. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.8 Λειτουργική Ενότητα «Ερωτηματολόγια (esurveys)» Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) θα βασισθεί στην ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής, μέσα από την οποία θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τα οποία θα παρουσιάζουν μια σειρά από ερωτήσεις. Ο πολίτης, αφού πιστοποιήσει την ταυτότητά του, θα μπορεί να λάβει μέρος απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με τη μορφή των πολλαπλών επιλογών και με τη χρήση μενού drop-down ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικά προς το χρήστη. Επίσης μπορεί να υπάρχει Σελίδα 27 από 42

28 και δυνατότητα απαντήσεων σε μορφή ελεύθερου κειμένου («ανοιχτές ερωτήσεις»), για τις οποίες απαιτείται διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Το προσωπικό του Δήμου, μέσω του διαχειριστικού της ενότητας ερωτηματολογίων, θα μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους ερωτηματολόγια καθώς και να πραγματοποιήσει επισκόπηση των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε φάση της συμπλήρωσης τους. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους, ανάκλησή τους και εξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία και θα αποστέλλονται στη Δημοτική Αρχή. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.9 Εξατομικευμένες/ Προδραστικές Υπηρεσίες Με τον όρο εξατομικευμένες υπηρεσίες λογίζεται το σύνολο των εφαρμογών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται διαμόρφωση και δυναμική παροχή υπηρεσιών και κατ επέκταση περιεχομένου σε διάφορα μορφότυπα και σε πολλαπλά κανάλια με βάση τα χαρακτηριστικά των χρηστών (user profile), των τερματικών συσκευών τους, των δικαιωμάτων τους επί των παρεχόμενων υπηρεσιών και της σύνδεσής τους. Μέσω των εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα λαμβάνουν οι πολίτες είτε άμεσα ύστερα από δικό τους αίτημα, είτε έμμεσα βάσει των χαρακτηριστικών του προφίλ τους ύστερα από σημασιολογική ανάλυση των στοιχείων τους, έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρόνο, χρήμα, να λάβουν καλύτερη πληροφόρηση και να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες τους, προκλήσεις ή και ευκαιρίες. Βασική συνιστώσα και αφετηρία παροχής των εξατομικευμένων υπηρεσιών αποτελεί ο καθορισμός του προφίλ κάθε χρήστη μέσα από τη καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών του (φύλλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, απασχόληση), των ειδικών ομάδων στις οποίες ανήκει (απόδημοι, ηλικιωμένοι κλπ.), του βαθμού εξοικείωσης του με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, των ενδιαφερόντων του, των μέσων πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες και των υπηρεσιών που επιθυμεί να έχει πρόσβαση. Η αρχική συλλογή των ανωτέρω στοιχείων θα πραγματοποιείται με την εγγραφή του χρήστη στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των αιτούμενων στοιχείων για τη διαμόρφωση του προσωπικού του προφίλ. Ακολούθως, και με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών τα στοιχεία αυτά δύναται να ενημερώνονται από τον ίδιο το χρήστη, όποτε κρίνει απαραίτητο, και να εμπλουτίζονται από την ίδια την Σελίδα 28 από 42

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Σύγχρονου Πλαισίου Ευρείας Διάθεσης και Ανοικτής Πρόσβασης των Πολιτών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δρώμενα του Δήμου Φυλής» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φυλής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ήµου Χερσονήσου, Αβδού,.Ε. Χερσονήσου ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού Δήμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωραιοκάστρου Προϋπολογισμός: 95.983,74 (χωρίς ΦΠΑ) 118.060,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια : 7 (επτά) μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ήµου Χερσονήσου, Αβδού,.Ε. Χερσονήσου Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 199.998,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 203.739,84

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμού: 39.700,00 (πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5: Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (prtal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα