Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φυλής Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια : 7 (επτά) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: / /20 Κωδικός ΟΠΣ: Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Ε.Ε.: / /20 Ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: / /20 Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: / /20 Σελίδα 1 από 42

2 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής... 7 Α1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Αναθέτουσας Αρχής... 7 Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση... 7 Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ... 9 Α2. Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Στόχοι του Έργου Α3. Προδιαγραφές Έργου Α3.1 Αρχιτεκτονική του συστήματος Α3.2 Υπηρεσίες Έργου Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Διαδραστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Online Consulting)» Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Διαδραστικοί Χάρτες Πληροφόρησης» Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης» Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακή Τηλεόραση» Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)» Α3.3.6 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις (evoting/ epolling)» Α3.3.7 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Αναφορές (epetitions)» Α3.3.8 Λειτουργική Ενότητα «Ερωτηματολόγια(eSurveys)» Α3.3.9 Εξατομικευμένες/ Προδραστικές Υπηρεσίες Α Υποστηρικτικές Λειτουργικές Ενότητες Διαχείρισης Συστήματος Α Λογισμικά Υποδομής Α3.4 Προδιαγραφές Υποδομών-Φυσική Αρχιτεκτονική Α3.5 Γενικές Προδιαγραφές Α3.5.1 Προσωποποίηση Περιεχομένου και Προδραστική Ενημέρωση Α3.5.2 Διαλειτουργικότητα Α3.5.3 Ασφάλεια Α3.5.4 Σχεδιασμός Διεπαφών και Ευχρηστία Α3.5.5 Προσβασιμότητα Α3.5.6 Επεκτασιμότητα Α4. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου Σελίδα 2 από 42

3 Α4.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α4.2 Παραδοτέα Έργου Α4.3 Ορόσημα Έργου Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης Έργου Σελίδα 3 από 42

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν τους θεματοφύλακες των δημοκρατικών διαδικασιών και ο ρόλος τους στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας διαγράφεται σημαντικός για το μέλλον ιδίως και ύστερα από την εφαρμογή του Καλλικράτη. Για να μπορέσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προσδιορίσουν τη θέση τους σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνουν απαιτείται η χρησιμοποίηση μίας σειράς από κριτήρια τα οποία συνδέονται άμεσα με τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί πεποίθηση και για το Δήμο ότι καθώς αναπτύσσεται η ιδέα της «συμμετοχικής δημοκρατίας» σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες θα μπορούν να διακρίνουν περισσότερο ξεκάθαρα τη θέση τους μέσα στη διεθνή κοινότητα, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να διευθετούν τις μεταξύ τους διαφωνίες στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο βασική καινοτομική, αναπτυξιακή παρέμβαση για το δήμο αποτελεί η υλοποίηση δράσεων η-συμμετοχής (e-participation) και η-ένταξης (e-inclusion) που ευνοούν τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό χωρίς διακρίσεις για το σύνολο των πολιτών της. Η σπουδαιότητα - κρισιμότητα του παρόνος έργου γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή μέσα από την ενδυνάμωση των ακόλουθων: χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, να συγκροτούν συμμαχίες και να οργανώνουν δίκτυα (ενοποίηση), καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών (συμμετοχή), ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στη γνώση (δια βίου μάθηση), παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας (καταπολέμηση των αποκλεισμών), καλλιέργεια και διατήρηση της ανταπόκρισης της ηγεσίας στις ανάγκες της κοινωνίας (λογοδοσία) και αύξηση της διαφάνειας της διακυβέρνησης και ενδυνάμωση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων (ανοικτές διαδικασίες). Επιπλέον, με τη χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας από τους πολίτες, ενδυναμώνεται η ίδια η ποιότητα της δημοκρατίας, αφού οι δυνατότητες και ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών στα κοινά αυξάνεται όπως και το αίσθημα συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέσα από την ανάπτυξη και υιοθέτηση του ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης θα προκύψουν σημαντικά οφέλη και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις του Δήμου Φυλής. Τα αναμενόμενα οφέλη για τους πολίτες συνοψίζονται: στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αφού ο κάθε πολίτης θα έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει τις παρεμβάσεις του και να υποβάλει τα αιτήματά του προς τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή και την ίδια τη Δημοτική Αρχή, Σελίδα 4 από 42

5 στην αύξηση των δυνατοτήτων πληροφόρησης και μάθησης, στις ανοιχτές διαφανείς διαδικασίες οι οποίες μεταδίδονται απευθείας και τα πρακτικά τους δημοσιοποιούνται άμεσα, στην παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας αφού όλοι ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και εισοδήματος έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον και για τις επιχειρήσεις του Δήμου Φυλής τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά και εντοπίζονται στα εξής: βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από την παροχή online συμβουλευτικών υπηρεσιών, πρόσβαση σε επιπλέον πληροφόρηση για πηγές χρηματοδότησης και πρόσβαση στις διαδικασίες και πηγές λήψης αποφάσεων. Στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων επικοινωνίας, συμμετοχής και ένταξης των πολιτών μέσω ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, όπου ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, αυξάνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, δημιουργεί αίσθημα διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καταπολεμά τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων δημιουργώντας ταυτόχρονα αίσθημα προσφοράς, ένταξης και συμμετοχής. Μέσα από το ολοκληρωμένο τεχνολογικό πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης ο Δήμος προσδοκά: Να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο προδραστικής και εξατομικευμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με το Δήμο Να ενδυναμωθεί το αίσθημα της η-συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανταποκρινόμενο στην ιδέα της «συμμετοχικής» δημοκρατίας» Να δοθεί στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες της με σκοπό τη διατύπωση αιτημάτων και λήψης αντίστοιχων απαντήσεων Να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών στη γνώση μέσα από την χρήση αναβαθμισμένων υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Να αυξηθεί η προσβασιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες μέσα από την υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (διαδικτυακή τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία) Να διευθετούν οι πολίτες καλύτερα τις μεταξύ τους διαφωνίες στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών διαδικασιών. Σελίδα 5 από 42

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΜΕΑ ΕΕ ΕΠ ΕΣΠΑ ΤΠΕ ΨΣ CMS PC PDA SMS WCAG WAI XML Άτομα με Αναπηρία Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ψηφιακή Σύγκλιση Content Management System Personal Computer Personal Digital Assistant Short Message Service Web Content Accessibility Guidelines Web Accessibility Initiative Extensible Markup Language Σελίδα 6 από 42

7 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής Ο Δήμος Φυλής με έδρα τα Άνω Λιόσια αποτελούμενος βάσει της νέας διοικητικής δομής της Χώρας από τους δήμους Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ζεφυρίου συγκροτεί μία σύγχρονη πόλη με έκταση τ.χμλ, κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001) και πλούσια αθλητική και πολιτιστική δράση. Α1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Αναθέτουσας Αρχής Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του «Καλλικρατικού» Δήμου σύμφωνα με τα αρθ.63(στ), αρθ. 97, αρθ , αρθ του Ν.3582/10 & αρθ. 10 του Ν.3584/07, οι υπηρεσίες λειτουργούν σύμφωνα με τους ήδη υπάρχοντες Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των δήμων που συνενώθηκαν: ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 76/ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 2376/ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 1629/ Την παρούσα χρονική στιγμή ο νέος Δήμος Φυλής αποτελείται από τις υπηρεσίες/ διευθύνσεις που παρουσιάζονται στο ακόλουθω σχήμα σχεδίου οργανογράμματος. Σελίδα 7 από 42

8 (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και Σελίδα 8 από 42

9 Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου θα φιλοξενηθούν στις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές του Δήμου. Η τεχνική υποστήριξη πάνω σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου. Η υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή του Δήμου Φυλής η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου για την εγκατάσταση των εφαρμογών συστημάτων και υποσυστημάτων αποτελείται από δύο (2) servers με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: HP ML370 T SAS (1,86GHz, 1066 FSB) Svr dual processor capable, (1) Dual Core Intel Xeon Processor 5120, 1GB (2 x 512MB), Smart Array E200i Controller with 64MB of Cache (RAID 0/1), CD-ROM SFF SAS DISKS HP 146 GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive (2.5 ) SFF for ML350G5, ML370G5, DL360G5, D380G5, ML150G3, DL140G3 Battery Backup unit HP BBWC 128MB option for Smart Array 641/642, adds 128MB transportable battery backed write cache to Smart Array 641/642 and SA E200i (total cache becomes 192MB), also use for ML310G3/350G5/370G5, DL360G5/380G5. Accessory HP Server Keyboard Carbon INTL Optical drive HP Combo 48X CARBON ALL, DVD/CD-RW combo drive for all ML300/ML500 series S Color CRT Monitor TCO 03 (Carbon/ Silver) HP StorageWorks DAT72GB internal tape drive (SCSI), 36GB Native 72GB Compressed, 21.6 GB/hr with Data Compression.Box includes: 3.5 to 5.25-inch conversion kit, ProLiant mounting kit, power extender cable, Installation Guide, HP StorageWorks CD, TapeWare backup software, warranty registration card + 5 HP DAT 72 data cartridges (36/72 GB), one HP DDS cleaning cartridge, DLT VS160 Internal Tape Drive (SCSI) 80/160GB includes: Tape Tools utilities, 1 Date Cartridge, TapeWare backup software on CD-ROM, 1 ribbon cable, self-terminated, HP 64-bit/133-MHz Single Channel Ultra320 SCSI G2 host bus adapter UPS HP TOWER T2200 XR INTL Σελίδα 9 από 42

10 Στο πλαίσιο του παρόντος έργου το νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενηθεί εξ ολοκλήρου στις υφιστάμενες υποδομές της Αναθέτουσας Αρχής. Με τη χρήση του λογισμικού virtualization που θα προσφερθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα εκείνα εικονικά περιβάλλοντα εργασίας με στόχο την εγκατάσταση του συνόλου των εφαρμογών. Σελίδα 10 από 42

11 Α2. Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός πολυκαναλικού (διαδίκτυο, φορητές συσκευές κ.λπ.) συστήματος υπηρεσιών πλούσιου σε λειτουργικότητα και περιεχόμενα με άμεσα ωφελούμενους τους πολίτες του Δήμου Φυλής μέσα από: τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης και παροχής διαδραστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πολίτες (online consulting), την υλοποίηση καινοτόμων και ανοιχτών δράσεων ηλεκτρονικής Συμμετοχής (e-participation) και Ένταξης (e-inclusion) με την αξιοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών επιτρέποντας τη γεωγραφική αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών, την υποστήριξη υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που θα συνδυάζουν τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά των social networks (δημιουργία και συντήρηση ατομικού προφίλ και προσωπικών ή δημόσιων ιστολογίων, δημοσίευση και ανταλλαγή ψηφιακού περιεχόμενου κ.ά.) και θα χρησιμοποιούνται τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινότητας, τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαδικτυακής τηλεόρασης για την παροχή μέσα από ποικίλα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς) μίας σειράς αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες, όπως: o ψηφιακή οπτικοακουστική μετάδοση καθημερινού ενημερωτικού δελτίου που θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση αποφάσεων των οργάνων του φορέα (Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών), προβολή συνεντεύξεων τύπου, ημερίδων κλπ., o αναμετάδοση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο από τη Δημοτική Αρχή ή τους συλλόγους του δικτύου. o παρακολούθηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πχ. επαγγελματικής κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κλπ., την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) στους πολίτες μέσω της διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων (evoting/ epolling) και ερωτηματολογίων (esurveys) καταγραφής της γνώμης των πολιτών γύρω από θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, την υποστήριξη ηλεκτρονικών αναφορών (epetitions) μέσω των οποίων αποτελεί οι πολίτες θα μπορούν να διατυπώσουν αιτήματα προς τη Δημοτική Αρχή για θέματα που τους απασχολούν, Σελίδα 11 από 42

12 την παροχή εξατομικευμένων και προδραστικών υπηρεσιών είτε ύστερα από σχετικό αίτημα επιλογή των πολιτών/ χρηστών μέσω των κατάλληλων μηχανισμών αναζήτησης ή διεπαφών χρήσης, είτε προδραστικά (proactive) από το ίδιο το σύστημα όπου με κατάλληλους μηχανισμούς κατηγοριοποίησης, δεικτοδότησης, και σημασιολογικής ανάλυσης θα παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων περιεχομένου και διαμόρφωσης της παρουσίασης αυτών με βάση τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τελικού χρήστη. την προώθηση και παρουσίαση του περιεχομένου στους χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (web, SMS, κινητές συσκευές κ.λπ.). Οι διαδραστικές υπηρεσίες του έργου θα υποστηρίζουν την καθημερινότητα του πολίτη, παρέχοντας το αίσθημα της αμεσότητας και αυξάνοντας την κοινωνική του συνείδηση και συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε δημοτικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηρίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης (use cases) και θα ολοκληρώνονται σε μία κοινή πλατφόρμα. Επιπλέον θα αναπτυχθεί υποδομή δημιουργίας κοινωνικής δικτύωσης και εξ αποστάσεως μάθησης που θα υποστηρίζει τη δημιουργία προσωπικών χώρων για τους χρήστες και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που αφορούν ολόκληρη εν γένει την κοινότητα, την ενίσχυση των γνώσεών του και την καλύτερη και ποιο ολοκληρωμένη πληροφόρησή του. Η πλατφόρμα θα παρέχει πέραν των υπηρεσιών προς τον πολίτη συγκεκριμένες οριζόντιες υποστηρικτικές λειτουργίες. Α2.2 Στόχοι του Έργου Στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων επικοινωνίας, συμμετοχής και ένταξης των πολιτών μέσω ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης, όπου ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, αυξάνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, δημιουργεί αίσθημα διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καταπολεμά τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων δημιουργώντας ταυτόχρονα αίσθημα προσφοράς, ένταξης και συμμετοχής. Μέσα από το ολοκληρωμένο τεχνολογικό πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης ο Δήμος προσδοκά: Να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο προδραστικής και εξατομικευμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με το Δήμο Να ενδυναμωθεί το αίσθημα της η-συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανταποκρινόμενο στην ιδέα της «συμμετοχικής» δημοκρατίας» Να δοθεί στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες της με σκοπό τη διατύπωση αιτημάτων και λήψης αντίστοιχων απαντήσεων Σελίδα 12 από 42

13 Να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών στη γνώση μέσα από την χρήση αναβαθμισμένων υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Να αυξηθεί η προσβασιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες μέσα από την υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (διαδικτυακή τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία) Να διευθετούν οι πολίτες καλύτερα τις μεταξύ τους διαφωνίες στο πλαίσιο «ανοικτών» δημοκρατικών διαδικασιών Σελίδα 13 από 42

14 Α3. Προδιαγραφές Έργου Α3.1 Αρχιτεκτονική του συστήματος Η τεχνική λύση που θα προσφερθεί από τον ανάδοχο θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω λογική αρχιτεκτονική. ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL) (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Υποσύστηµα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Υποσύστηµα ιαδραστικών Χαρτών Πληροφόρησης Υποσύστηµα Κοινωνικής ικτύωσης Υποσύστηµα ιαδικτυακής Τηλεόρασης ΕΠΙΠΕ Ο ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υποσύστηµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Υποσύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσκοπήσεων Υποσύστηµα Ηλεκτρονικών Αναφορών Υποσύστηµα Ερωτηµατολογίων Υποσύστηµα Εξατοµικευµένων - Προδραστικών Υπηρεσιών Υποσύστηµα ιαχείρισης Χρηστών Υποσύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου Υποσύστηµα ιαχείρισης Μηνυµάτων SMS/MMS Λειτουργικός Πυρήνας Συστήµατος ΕΠΙΠΕ Ο Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σχήμα 1. Λογική αρχιτεκτονική συστήματος Επίπεδο Δεδομένων: Το επίπεδο δεδομένων αφορά στο σύνολο των δεδομένων και των πηγών αυτών που αφορούν το υπό ανάπτυξη σύστημα. Το σύστημα της βάσης δεδομένων το οποίο θα αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά- θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, συνοχή, σταθερότητα και ευκολία στην εγκατάσταση. Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων είναι: Ανεξαρτησία από πλατφόρμα: Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για την πλειοψηφία των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των πιο δημοφιλών από αυτά. Επιπλέον, πρέπει να είναι Σελίδα 14 από 42

15 δυνατή η σύνδεσή του με το υπόλοιπο σύστημα χρησιμοποιώντας σχεδόν οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Διαχωρισμός μηχανής αποθήκευσης από τον κυρίως εξυπηρετητή έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει ποια μηχανή αποθήκευσης θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με το αν η εφαρμογή του απαιτεί έλεγχο των συναλλαγών με την βάση δεδομένων ή όχι και να κερδίσει είτε σε ασφάλεια, είτε σε ταχύτητα. Ευέλικτο σύστημα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των δεδομένων. Query Caching ώστε να αυξάνεται η απόδοση ερωτημάτων που υποβάλλονται συχνά στη βάση δεδομένων. Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείμενο (Full-text indexing and searching) για αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων και φράσεων μέσα σε κείμενο. Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων με πλήρη υποστήριξη Unicode δεδομένων: Επίσης δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διαφορετικές γλώσσες. Υποστήριξη Υποερωτημάτων παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία για τη συγγραφή πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων. Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Δυνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ώστε να είναι δυνατή ενσωμάτωση σε Client/Server ή σε 3-tier αρχιτεκτονικές, όπου η βάση δεδομένων είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη εφαρμογή. Επίπεδο Υποσυστημάτων: Το επίπεδο αυτό αφορά το σύνολο των λειτουργικών υποσυστημάτων και των υπηρεσιών που θα διαχειρίζεται και θα παρέχονται από το σύστημα. Τα συγκεκριμένα υποσυστήματα αναλύονται σε επόμενη ενότητα. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθούν τα προσφερόμενα λογισμικά στα οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικότητας, καθώς και την ολοκλήρωση αυτών με τη διαδικτυακή πύλη. Επίπεδο Παρουσίασης: Η πύλη του Δήμου θα παρέχει μια εξατομικευμένη και ασφαλή πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του συστήματος, όπως αυτές θα προέρχονται από τα διάφορα υποσυστήματα. Έτσι, όσον αφορά την παρουσίαση του περιεχομένου και των υπηρεσιών, η διαδικτυακή πύλη και οι σχετικές διεπαφές μέσω της οποίας θα γίνεται η παρουσίαση του βασικού περιεχομένου του συστήματος και η αλληλεπίδραση με το χρήστη - θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος, διαφορετικά το σύστημα κινδυνεύει να μην είναι λειτουργικό Σελίδα 15 από 42

16 Α3.2 Υπηρεσίες Έργου Το σύνολο των υπηρεσιών του έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες μέσω μιας κεντρικής διαδικτυακής πύλης (portal), η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου. Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμες μέσα από το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα αφορούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες: διαδραστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (online consulting) διαδραστικούς χάρτες πληροφόρησης υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης διαδικτυακή τηλεόραση εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις (evoting/ epolling) ηλεκτρονικές αναφορές (epetitions) ερωτηματολόγια (esurveys) εξατομικευμένες/ προδραστικές υπηρεσίες. Κάθε μια από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες βασίζεται σε αντίστοιχη λειτουργική ενότητα, κάθε μία από τις οποίες αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια. Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθεται αναλυτική περιγραφή των Ανοικτών Υπηρεσιών ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό. Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Διαδραστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Online Consulting)» Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) θα βασισθεί στην ανάπτυξη μίας εφαρμογής διαδικτυακής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης, με χρήση των πλέον σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών μετάδοσης δεδομένων, και κύριο στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στη ζώνη παρέμβασης του έργου με άμεση εφαρμογή μέσω της διαδικτυακής πλοήγησης των χρηστών της (online) και λήξης αντίστοιχων ειδοποιήσεων και ενημερώσεων με εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας (SMS, mobile internet). Η υπό ανάπτυξη εφαρμογή καλείται να λειτουργήσει ως εναλλακτικό κανάλι ολοκληρωμένης πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών, βελτιώνοντας την πρόσβαση των χρηστών του (πολιτών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών της Σελίδα 16 από 42

17 περιοχής) στη γνώση, την ενημέρωση, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και δυνατοτήτων τους και τη διαδραστική επικοινωνία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής online consulting συνοψίζονται στις εξής ενότητες: Υπηρεσίες πληροφόρησης σε ποικίλα θέματα, όπως επιδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕ, διάφορες πληροφορίες νομικού περιεχομένου, γενικές πληροφορίες σχετικά µε χρήσιμες υπηρεσίες και φορείς κ.λπ. Online συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους χρήστες του συστήματος (πολίτες, επιχειρήσεις κλπ), κυρίως µέσω ενός μηχανισμού υποβολής, απάντησης και αναζήτησης ερωτήσεων ευρύτερου ή ειδικού ενδιαφέροντος. Προδραστική και εξατομικευμένη (personalized) ενημέρωση με αντίστοιχη αποστολή ειδοποιήσεων μέσω κινητού ή διαδικτύου για νέες δράσεις, γεγονότα, επιδοτούμενα προγράμματα βάσει του προφίλ των χρηστών και των ενδιαφερόντων τους όπως προκύπτουν από τη σημασιολογική ανάλυση τους. Μέσω της προτεινόμενης εφαρμογής θα παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες online, και επιπλέον θα προσφέρονται υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας (added value services), όπως: πληροφορίες νομικού περιεχομένου, πληροφορίες και φόρμες συμμετοχής στα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα, online συμβουλές στους πολίτες για θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος κλπ. Ακολουθεί παρουσίαση των παρεχόμενων διαδραστικών υπηρεσιών με αντίστοιχη τεκμηρίωση του σταδίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εμπίπτει κάθε μία εξ αυτών. Χρήσιμη Πληροφόρηση Στην ενότητα αυτή, ο χρήστης (πολίτης/ επιχειρηματίας) θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένη πληροφόρηση σχετικά µε μία σειρά θεμάτων του ενδιαφέροντος του: π.χ. τράπεζες (διευθύνσεις, στοιχεία επαφής), δημόσιες υπηρεσίες, νομοθεσία, δικαιολογητικά για έκδοση αδειών, κλπ. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται επίσης όλες οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και προωθεί ο Δήμος για την τόνωση της οικονομίας, την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και την ανάπλαση / ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος. Πληροφόρηση για Πηγές Χρηματοδότησης Η υπηρεσία πληροφόρησης διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για πολίτες και επιχειρήσεις του Δήμου Φυλής. Τα χρηματοδοτικά μέσα πηγές θα διατίθενται με τη μορφή καταλόγου ημερολογίου ανοικτών προσκλήσεων όπου κατ ελάχιστο θα περιέχουν την ημερομηνία λήξης τους, τον τίτλο της πρόσκλησης, αναλυτική Σελίδα 17 από 42

18 περιγραφή της και σχετικά με την πρόσκληση έγγραφα για μεταφόρτωση (download). Online Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποβολή Ερωτημάτων Αιτημάτων Οι χρήστες της εφαρμογής αφού πιστοποιηθούν θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, επιλέγοντας συγκεκριμένες κατηγορίες και λέξεις-κλειδιά (οριζόμενα από τον/τους Διαχειριστή/-ες του Συστήματος), στις οποίες εμπίπτουν τα ερωτήματα τους. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής του Συστήματος θα μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα, να βλέπουν τις εκάστοτε ερωτήσεις και να απαντούν σε αυτές. Ο χρήστης που υπέβαλε την ερώτηση θα εισέρχεται στο σύστημα για να δει την απάντησή στο αίτημά του αφού πρώτα έχει ειδοποιηθεί μέσω του κινητού του τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ότι το αίτημά του έχει απαντηθεί. Παράλληλα, θα υπάρχει και ο προσωπικός του χώρος ( Οι ερωτήσεις μου ) μου όλο το ιστορικό των ερωτήσεων που έχει θέσει και των απαντήσεων που έλαβε. Μια βασική ωφέλεια που προκύπτει από αυτή τη μορφή παροχής υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι ο Διαχειριστής μπορεί να ανατρέξει σε άλλες πηγές, ώστε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, χωρίς πιέσεις και χρονικούς περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, ο Διαχειριστής, εάν κρίνει ότι κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις-απαντήσεις μπορεί να καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και άλλων επαγγελματιών, έχει τη δυνατότητα να «δημοσιεύσει» τις συγκεκριμένες ερωταποκρίσεις, ώστε να είναι εμφανείς σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες, και όχι µόνο στο συγκεκριμένο που την υπέβαλε. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγει την επανάληψη ερωτήσεων -απαντήσεων και αυξάνει την απόδοση του όλου συστήματος δημιουργώντας ένα χρήσιμο οδηγό προσπελάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο. Προδραστική και Εξατομικευμένη Ενημέρωση Η υπηρεσία προδραστικής παροχής πληροφόρησης αναφέρεται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας με σκοπό την προληπτική ενημέρωση των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με το προφίλ του όπως έχει διαμορφωθεί από τους ίδιους κατά τη διαδικασία πιστοποίησής τους. Οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω κινητού ή διαδικτύου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικός χώρος στον κόμβο του Δήμου) για κάθε είδηση, γεγονός, πρόγραμμα, κ.ά. που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά τους όπως προκύπτουν από τη σημασιολογική ανάλυση των στοιχείων τους. Επιπλέον, θα υπάρχει ξεχωριστή ενότητα με «Τα έγγραφά μου» προσωποποιημένη για κάθε πολίτη στην οποία είτε θα μπορούν οι πολίτες να αποθηκεύουν χρήσιμα έγγραφά ή τυποποιημένα έγγραφα που τους αφορούν, είτε να εντοπίζουν εκεί προσυμπληρωμένα με τα στοιχεία τους, έγγραφα που σχετίζονται με το προφίλ τους. Σελίδα 18 από 42

19 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Διαδραστικοί Χάρτες Πληροφόρησης» Στόχος της παρούσας λειτουργικής ενότητας (υποσυστήματος) αποτελεί η παροχή στους πολίτες σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης με τη χρήση διαδραστικών χαρτών. Ειδικότερα, μέσω των διαδραστικών χαρτών οι πολίτες θα έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες: επιλογή συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής του δήμου Φυλής (οικοδομικού τετραγώνου κ.λπ.) και ανάκτηση των σχετικών με αυτή πληροφοριών, όπως νέα, σχετική νομοθεσία, πολεοδομική πληροφόρηση (συντελεστές δόμησης, αντικειμενικές αξίες κ.λπ.) ή/ και εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν, εμφάνιση στον ψηφιακό χάρτη μουσείων, ταχυδρομείων, θεάτρων, κινηματογράφων, σταδίων, συγκοινωνιών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος που θα επιλεγούν, πλοήγηση στο χάρτη (μεγέθυνση, σμίκρυνση, zoom, μετακίνηση, εκτύπωση), αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος μέσω προηγμένου μηχανισμού αναζήτησης, υποβολή από τους χρήστες σχετικών με την επιλεγμένη περιοχή αρχείων, συζητήσεις για θέματα που απασχολούν τους πολίτες και σχετίζονται με την επιλεγμένη στο χάρτη γεωγραφική περιοχή. Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης» Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί ένα νέο, και κατά πολλούς εκπληκτικό τεχνολογικό φαινόμενο του 21ου αιώνα. Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο είναι φανατικοί φίλοι των κοινωνικών δικτύων, όπου καθημερινά "συναντιούνται" εικονικά με τους φίλους τους από όλο τον κόσμο, γνωρίζουν νέα άτομα, συζητούν για τα ενδιαφέροντά τους, ανταλλάσουν απόψεις. Η προτεινόμενη λειτουργική ενότητα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας επόμενης γενιάς ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού βήματος για τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις της περιοχής βασισμένο στις αρχές Κοινωνικής Δικτύωσης, Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Δημοκρατίας και δημοσιοποίησης περιεχομένου από τους ίδιους. Γενικότερος στόχος της λειτουργικής ενότητας και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Σελίδα 19 από 42

20 Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που θα αναπτυχθούν στοχεύουν στη δημιουργία μίας on-line κοινότητας από ανθρώπους πολίτες με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται θα λειτουργούν μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων (mobile site) προσφέροντας πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάδρασης στους εγγεγραμμένους χρήστες, ύστερα από τη δημιουργία του προσωπικού τους προφίλ. Οι πολίτες χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με άλλες ομάδες χρηστών, όπως για θέματα σχετικά με τα χόμπι τους, την εργασίας τους, τις προτιμήσεις τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα κλπ, μέσα από το προσωπικό τους προφίλ, αλλά και υπό μορφή μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο κλπ. Διατυπώνοντάς το διαφορετικά, ένας χρήστης θα μπορεί αφενός να έχει τον προσωπικό του χώρο για δραστηριότητες που ξεκινούν από αυτόν ή που ενδιαφέρουν μόνο αυτόν και αφετέρου να έχει πρόσβαση στο χώρο της κοινότητας όπου θα μπορεί να συμμετέχει, παθητικά και ενεργητικά, σε δραστηριότητες που αφορούν ολόκληρη εν γένει την κοινότητα. Αναλυτικά, οι υπηρεσίες προσωπικού επιπέδου που θα παρέχονται από το Κοινωνικό Δίκτυο που θα αναπτυχθεί αναφέρονται στη συνέχεια: Ατομικό Προφίλ Χρήστη (Personal profile pages), το οποίο μπορεί να ειδωθεί ως προσωπικό portfolio, βιογραφικό ή ημερολόγιο και μέσω του οποίου οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβάλλουν τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους ή ακόμα και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες εφόσον αυτές θεωρηθούν ως ενδιαφέρουσες για το ευρύ κοινό. Με αυτόν τον τρόπο κάθε χρήστης θα αποκτά μία ηλεκτρονική υπόσταση η οποία θα τον κάνει γνωστό στην ψηφιακή, σε πρώτη φάση, κοινότητα και εν γένει στην κοινότητα που ζει. Διαδικτυακές Ομάδες (groups), οι οποίες αποτελούν από μόνες τους μικρά κοινωνικά δίκτυα ψηφιακές κοινότητες, που επικεντρώνονται σε κάποιο εξειδικευμένο τομέα ενδιαφέροντος και στα οποία τα μέλη τους μοιράζονται συνήθως κοινά ενδιαφέροντα, κοινούς στόχους ή μετέχουν σε κοινές δραστηριότητες όπως οικολογικές δράσεις κ.λπ.. Τα μέλη των διαδικτυακών ομάδων θα μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, να ανταλλάσουν πολυμεσικό υλικό, να ενημερώνουν για μελλοντικές εκδηλώσεις ή γενικότερες δραστηριότητες σχετιζόμενες πάντα με το σκοπό της ομάδας. Παράλληλα, στις διαδικτυακές ομάδες δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων μεταξύ των μελών (είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο) ώστε τελικά η δομή της ομάδας να μεταφέρεται και εκτός ψηφιακού κόσμου. Εντοπισμός Φίλων (Friends Finder), όπου οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω προηγμένων τεχνικών και τεχνολογιών αναζήτησης να εντοπίζουν φίλους, συγγενείς, συμμαθητές ή και άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και ενασχόληση με αυτούς. Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται με χρήση πληθώρας κριτηρίων και μηχανισμών και τεχνικών αναζήτησης (απλή, σύνθετη αναζήτηση, δενδρική ή ανά θεματικές Σελίδα 20 από 42

21 κατηγορίες). Παράλληλα, θα λειτουργεί μηχανισμός ταιριάσματος χαρακτηριστικών χρηστών, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται και θα προτείνονται σε κάθε χρήστη άτομα εγγεγραμμένα μέλη με κοινά ή παρόμοια χαρακτηριστικά/ ενδιαφέροντα. Discussion Forums, όπου οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν και συζητούν για ποικίλα θέματα, οργανωμένα σε θεματικές κατηγορίες. Ειδικότερα, οι χρήστες θα έχουν δυνατότητες: o εμφάνισης της λίστα θεμάτων συζήτησης o δημιουργίας ενός νέου θέματος, o ανάγνωσης ενός υπάρχοντος θέματος, o δημοσίευσης της προσωπικής τους απάντησης, o αναφοράς σχετικού κειμένου/ θέματος στην απάντηση o ενσωμάτωσης πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες και βίντεο) στην απάντηση Chat rooms, όπου τα μέλη του δικτύου θα μπορούν να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με έναν ή περισσότερους χρήστες μέσω γραπτών μηνυμάτων ή και με τη χρήση διαδικτυακών καμερών. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία ( ) η οποία θα απευθύνεται σε άλλα μεμονωμένα μέλη του δικτύου ή σε πολλαπλούς παραλήπτες μέλη διαδικτυακών ομάδων (groups) στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η μαζική ενημέρωση πολλών αλλά στοχευμένων χρηστών. Ημερολόγια γεγονότων (events), όπου θα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά όλα τα καταχωρημένα γεγονότα, όπως γενέθλια μελών δικτύου, εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεδριάσεις Δημοτικού συμβουλίου, συνεντεύξεις τύπου, εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικότερα όποια άλλη εκδήλωση ή γεγονός καταχωρηθεί από τους χρήστες ή διαχειριστές του δικτύου. Δημοσίευση και ανταλλαγή πολυμεσικού περιεχομένου (audio, video, photos sharing). Η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την αναπαράσταση περιεχομένου όπως μουσική, φωτογραφίες, ταινίες κλπ καθώς και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας έχει επιτρέψει την εύκολη και γρήγορη ανταλλαγή τέτοιου περιεχομένου μεταξύ των μελών μιας ή περισσότερης ψηφιακής κοινότητας καταργώντας αποστάσεις και άλλους φυσικούς περιορισμούς. Πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board), όπου τα μέλη του κοινωνικού δικτύου θα μπορούν να δημοσιεύσουν πληροφορίες, ειδήσεις και αναφορές τις οποίες και θα μπορούν να αποστέλλουν σε όλους φίλους, μέλη του δικτύου. Ιστολογία (blogs), τα οποία αποτελούν ένα νέο μέσο διαδραστικής εν γένει επικοινωνίας μέσω των οποίων ο οποιοσδήποτε μπορεί να βρει μια διέξοδο έκφρασης. Πιο φτωχά σε πληροφορία συγκριτικά με έναν ιστοχώρο αλλά πιο απλά στην κατασκευή και συντήρηση τους και πιο επικεντρωμένα στην παροχή δυνατότητας έκφρασης, τα blogs δίνουν στους χρήστες τη Σελίδα 21 από 42

22 δυνατότητα να επικοινωνήσουν μέσω του γραπτού (και όχι μόνο) λόγου με τον υπόλοιπο κόσμο και να του μεταδώσουν τις γνώσεις τους, τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους. Επιπλέον μπορούν να αποτελέσουν δυνατό επαγγελματικό εργαλείο για συγγραφείς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και όχημα προώθησης της δουλειάς τους. Τέλος, η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι οι bloggers μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει κίνημα το οποίο, αν και ετερογενές και διάσπαρτο, μπορεί να επηρεάσει πράγματα και καταστάσεις. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακή Τηλεόραση» Αντικείμενο της λειτουργικής ενότητας (υποσυστήματος) Διαδικτυακής Τηλεόρασης που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου αποτελεί η παροχή μίας σειράς αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες στις οποίες περιλαμβάνονται: Ψηφιακή οπτικοακουστική μετάδοση καθημερινού ενημερωτικού δελτίου που θα περιλαμβάνει την ανακοίνωση αποφάσεων των οργάνων του φορέα (Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών), προβολή συνεντεύξεων τύπου, ημερίδων κλπ. Αναμετάδοση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο από τη Δημοτική Αρχή ή τους συλλόγους του δικτύου, ενημερωτικών εκπομπών. Παρακολούθηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πχ. επαγγελματικής κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.λπ. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της λειτουργικότητας της Διαδικτυακής Τηλεόρασης θα αποτελέσουν: Η υποστήριξη της δυνατότητας αποθήκευσης και μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου με σκοπό την υποστήριξη της προσβασιμότητας από τελικές συσκευές χρηστών. Δυνατότητα μεταφόρτωσης των πολυμεσικών αρχείων και προβολή τους με διάφορα προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων. Σελίδα 22 από 42

23 Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)» Η λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) θα αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης σύγχρονου και ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να εκμεταλλευθούν ένα μεγάλο όγκο περιεχομένου προκειμένου να αναπτύξουν νέες και ευέλικτες δομές γνώσης. Παράλληλα, η εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί ένα εύχρηστο, χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο για την υλοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων υποστηρίζοντας πληθώρα λειτουργιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης όπως: δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο και διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, υπό μορφή βίντεο καθώς και real time διενέργεια εκπαιδευτικών διαδικασιών, δυνατότητες αλληλεπίδρασης πολίτη και γνωστικού αντικειμένου, προκειμένου να προαχθεί η μαθησιακή διαδικασία, περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, προσβάσιμο και από απλό web browser, ώστε να μην χρειάζεται από τους χρήστες εγκατάσταση ειδικού λογισμικού, δυνατότητες πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης υλικού από τους εκπαιδευόμενους και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης εκπαιδευτικού υλικού από τους διαχειριστές εκπαιδευτές. Με στόχο τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας του υποσυστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης, θα πραγματοποιηθεί από τα στελέχη του δήμου μετάπτωση στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα της Βάσης Γνώσης του συστήματος. Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα περιλαμβάνει κύρια: Επαγγελματική κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με στόχο τη διάδοση και πραγματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την οικοδόμηση μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς Πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που θα περιλαμβάνεται στις προαναφερόμενες ενότητες δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. Οι βασικές λειτουργίες - εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (βλ. επόμενη εικόνα) που θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες της παρούσας πράξης και με τις οποίες ενδυναμώνεται το αίσθημα η-συμμετοχής (e-participation) και η-ένταξης (e- Inclusion) των πολιτών παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σελίδα 23 από 42

24 Εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα σχεδιασθούν έτσι ώστε να υποστηρίζουν τις σύγχρονες απαιτήσεις μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας, και μέσω των οποίων θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο: Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέσω της οποίας θα παρέχονται το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ηλεκτρονικά βιβλία, εκπαιδευτικά βοηθήματα, εγχειρίδια, διαδικασίες συνεδρίων, περιλήψεις, κτλ. Για την ευκολία του χρήστη, όλες οι πηγές θα διανεμηθούν σε προκαθορισμένες κατηγορίες και θα ταξινομηθούν σε καταλόγους της βιβλιοθήκης. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα επιτρέψει την λειτουργία του συστήματος ως content aggregator μεταξύ πολιτών, επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων που επιθυμούν την απόκτηση γνώσεων και φορέων συνεργαζόμενων οργανισμών που διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό. Για κάθε μάθημα που βρίσκεται αποθηκευμένο στη βιβλιοθήκη ο χρήστης θα μπορεί να βρει επιπλέον πληροφορία όπως: τον τίτλο, μία σύντομη περίληψη, τους κύριους στόχους του μαθήματος, την ώρα που θα πρέπει κατ ελάχιστον να αφιερωθεί στην μελέτη του μαθήματος καθώς επίσης και τον βαθμό δυσκολίας του. Επιπλέον η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα υποστηρίζεται από εύρωστο μηχανισμό αναζήτησης πολλαπλών κριτηρίων στο σύνολο του περιεχομένου της βιβλιοθήκης. Προσωπικά Ιστολόγια ή blogs μέσω των οποίων κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα αποτύπωσης, έκφρασης και επικοινωνίας στην ψηφιακή εκπαιδευτική κοινότητα, των θεμάτων που τον απασχολούν, προσωπικών του εμπειριών, απόψεων ή/ και εντυπώσεων, αποτυπωμένων υπό τη μορφή αναρτήσεων (posts), σε χρονολογική σειρά και εμπλουτισμών με πολυμεσικό ψηφιακό περιεχόμενο (εικόνες, ήχο, βίντεο). Παράλληλα, η ενσωμάτωση λειτουργικότητας σχολίων/ κριτικών επί των αναρτήσεων προσωπικών ιστολογίων, θα παρέχει ένα νέο και εναλλακτικό κανάλι αλληλεπίδρασης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προσωπικοί χώροι (personal spaces) για κάθε χρήστη όπου θα έχει πρόσβαση μόνο ο ίδιος και στους οποίους θα μπορεί να διαμορφώσει εξατομικεύσει το περιεχόμενο που έχει πρόσβαση. Ειδικότερα, στους προσωπικούς χώρους οι χρήστες θα μπορούν: o να ορίζουν τις εκπαιδευτικές ενότητες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και για τις οποίες θέλουν να λαμβάνουν ενημερώσεις για νέα, εξελίξεις, προσθήκες και τροποποιήσεις εκπαιδευτικού υλικού, o να αποθηκεύουν προσωπικά έγγραφά τους, όπως αρχεία κειμένου, σημειώσεις επί εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και ασκήσεις που έχουν εκτελέσει, o να παρακολουθούν την προσωπική τους πρόοδο και ιστορικό ανά εκπαιδευτική ενότητα Σελίδα 24 από 42

25 o να ενημερώνονται για αναρτήσεις άλλων μελών της ψηφιακής κοινότητας στα ιστολόγια (blogs) που έχουν επιλέξει να παρακολουθούν, o να καταγράφουν τις εργασίες που έχουν να προγραμματίσει να εκτελέσουν σε προσωπικά ημερολόγια και να επιλέγουν το χρόνο και μέσο ( , web alert) που θα χρησιμοποιηθεί για την έγκυρη υπενθύμιση τους. Ασύγχρονη Συνεργασία Θεματικά φόρουμ συζητήσεως, μέσω των οποίων θα υποστηρίζονται παράλληλες αλλά και ασύγχρονες συζητήσεις μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής και στα οποία οι διαχειριστές (ορισμένοι υπάλληλοι του Δήμου) θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών θεματικών συζητήσεων και ενσωμάτωσής τους στις αντίστοιχες θεματικές περιοχές ή και μαθήματα. Ένα θεματικό φόρουμ, συνήθως απεικονίζεται από μία λίστα θεμάτων σχετικών με την εκπαιδευτική ενότητα, όπου ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ένα θέμα και να παρακολουθήσει τη λογική ακολουθία από μηνύματα και απαντήσεις άλλων πολιτών, που αφορούν το θέμα αυτό καθώς και να προσθέσει τη δική του γνώμη. Παράλληλα, οι διαχειριστές επιπλέον θα μπορούν, να ορίσουν επιπλέον παραμέτρους όπως τα δικαιώματα αλλαγής, διαγραφής, δημιουργίας σχολίων (comments), αποστολή αρχείου κλπ. Σύγχρονη Συνεργασία, η οποία και θα περιλαμβάνει υπηρεσίες (αμφίδρομη επικοινωνία) υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω απευθείας (real time) διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αλληλεπίδρασης χρηστών και εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν με τη χρήστη ενός και μόνο web browser το εκπαιδευτικό μάθημα, που έχουν ενημερωθεί ότι θα μεταδοθεί, και να αλληλεπιδρούν απευθείας και σε πραγματικό χρόνο με τους εκπαιδευτές με τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής ερωτημάτων είτε του chat room. Για την απευθείας μετάδοση των εκπαιδευτικών μαθημάτων, θα γίνει χρήση της τεχνολογικής υποδομής που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή οπτικοακουστική μετάδοση των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Ηλεκτρονικό γλωσσάριο με αναλυτικό κατάλογο επεξήγησης εξειδικευμένων όρων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Ηλεκτρονικό σημειωματάριο μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν σύντομες σημειώσεις καθώς πλοηγούνται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στις λειτουργίες της εφαρμογής. Διαχείριση Μαθημάτων, μέσω των οποίων θα επιτρέπεται κατ ελάχιστον η αποτελεσματική δημιουργία και στήσιμο εκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς επίσης και η αρχειοθέτηση τους ανά θεματικό περιεχόμενο, βαθμό δυσκολίας ή και χρόνο διεξαγωγής τους. Επιπλέον, χαρακτηριστικά της διαχείρισης μαθημάτων δύναται να αποτελούν: Σελίδα 25 από 42

26 Οι δυνατότητες που παρέχονται στον εκπαιδευτή διαχειριστή για πλήρη έλεγχο όλων των ρυθμίσεων της εκπαιδευτικής ενότητας. Ο εύκαμπτος πίνακας δραστηριοτήτων των μαθημάτων: ομάδες Συζητήσεων, journals, ερωτήματα, πηγές, επιλογές, έρευνες, αναθέσεις. Η παρουσίαση των πρόσφατων αλλαγών στο μάθημα από την τελευταία πιστοποιημένη είσοδο του χρήστη. Οι αναλυτικές αναφορές δραστηριοτήτων-ιστορικών χρηστών, οι οποίες δύναται να διατίθενται και σε γραφικές απεικονίσεις και λεπτομέρειες ανά μάθημα (τελευταία πρόσβαση, πόσες φορές έχει διαβαστεί, δημοσιεύσεις χρηστών, αποτελέσματα ασκήσεων κλπ). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.6 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις (evoting / epolling)» Η λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) της ηλεκτρονικής δημοσκόπησης θα διατυπώνει κατά καιρούς σύντομα ερωτήματα προς τους πολίτες οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις πολλαπλές απαντήσεις που θα τους παρουσιάζονται. Η μορφή των ερωτήσεων θα πρέπει να είναι απλή ενώ οι απαντήσεις θα θεωρούνται από τη Δημοτική Αρχή ως η ενδεικτική γνώμη των πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τρέχουσας αλλά και προηγούμενων δημοσκοπήσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο παροχής προηγμένων υπηρεσιών με άμεσα ωφελούμενους τους πολίτες και τη δημιουργία αισθήματος ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη της Δημοτικής Αρχής, θα διενεργούνται ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις με επίκαιρα και άμεσα θέματα που εξετάζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τις Δημοτικές Επιτροπές. Οι δημοσκοπήσεις θα πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με την μετάδοση των ανοιχτών συνεδριάσεων (επιτροπών και συμβουλίων) και τα αποτελέσματά τους θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια αυτών έτσι ώστε να ενισχύεται η αμεσότητα της έκφρασης του κοινού αισθήματος των πολιτών για τα υπό συζήτηση θέματα. Η λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων θα περιλαμβάνει: Μια ερώτηση, για την οποία ζητείται η γνώμη του πολίτη. Μια σειρά από προκαθορισμένες απαντήσεις, εκ των οποίων ο πολίτης μπορεί να επιλέξει μία. Σελίδα 26 από 42

27 Ένα κουμπί για αποστολή της δοθείσας απάντησης. Σύνδεσμο, που θα ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο (popup window) με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.7 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονικές Αναφορές (epetitions)» Η λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) ηλεκτρονικών αναφορών (epetitions) αποτελεί ένα χώρο στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να διατυπώσουν αιτήματα προς τη Δημοτική Αρχή για θέματα που τους απασχολούν. Το αίτημα αυτό θα μπορεί στη συνέχεια να προσυπογράφεται από άλλους πολίτες δημιουργώντας έτσι μια λίστα ονομάτων των πολιτών που θέτουν το συγκεκριμένο αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή. Η λειτουργική ενότητα θα περιλαμβάνει κατάλληλα σχεδιασμένη φόρμα εισαγωγής του αιτήματός του και πιθανώς συμπληρωματικής πληροφορίας που αφορά το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς και αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων του πολίτη που θα θέλει να το προσυπογράψει. Εν συνεχεία, και εντός χρονικού πλαισίου που θα έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή, οι διαχειριστές του συστήματος θα αποστέλλουν σχετικές ειδοποιήσεις μέσω των προδιαγεγραμμένων εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (κινητό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικός χώρος πολιτών κλπ) στους πολίτες για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ως προς το αίτημά τους. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.8 Λειτουργική Ενότητα «Ερωτηματολόγια (esurveys)» Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα (υποσύστημα) θα βασισθεί στην ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής, μέσα από την οποία θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τα οποία θα παρουσιάζουν μια σειρά από ερωτήσεις. Ο πολίτης, αφού πιστοποιήσει την ταυτότητά του, θα μπορεί να λάβει μέρος απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με τη μορφή των πολλαπλών επιλογών και με τη χρήση μενού drop-down ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλικά προς το χρήστη. Επίσης μπορεί να υπάρχει Σελίδα 27 από 42

28 και δυνατότητα απαντήσεων σε μορφή ελεύθερου κειμένου («ανοιχτές ερωτήσεις»), για τις οποίες απαιτείται διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Το προσωπικό του Δήμου, μέσω του διαχειριστικού της ενότητας ερωτηματολογίων, θα μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους ερωτηματολόγια καθώς και να πραγματοποιήσει επισκόπηση των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε φάση της συμπλήρωσης τους. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους, ανάκλησή τους και εξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία και θα αποστέλλονται στη Δημοτική Αρχή. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει και να τεκμηριώσει την πλατφόρμα/ λογισμικό (ένα ή περισσότερα) το οποίο θα προσφέρει και στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη της παρούσας λειτουργικής ενότητας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει ποιο μέρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας προσφέρεται εγγενώς από το προσφερόμενο λογισμικό και ποιο θα βασισθεί σε πρόσθετη ανάπτυξη. Α3.3.9 Εξατομικευμένες/ Προδραστικές Υπηρεσίες Με τον όρο εξατομικευμένες υπηρεσίες λογίζεται το σύνολο των εφαρμογών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται διαμόρφωση και δυναμική παροχή υπηρεσιών και κατ επέκταση περιεχομένου σε διάφορα μορφότυπα και σε πολλαπλά κανάλια με βάση τα χαρακτηριστικά των χρηστών (user profile), των τερματικών συσκευών τους, των δικαιωμάτων τους επί των παρεχόμενων υπηρεσιών και της σύνδεσής τους. Μέσω των εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα λαμβάνουν οι πολίτες είτε άμεσα ύστερα από δικό τους αίτημα, είτε έμμεσα βάσει των χαρακτηριστικών του προφίλ τους ύστερα από σημασιολογική ανάλυση των στοιχείων τους, έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν χρόνο, χρήμα, να λάβουν καλύτερη πληροφόρηση και να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες τους, προκλήσεις ή και ευκαιρίες. Βασική συνιστώσα και αφετηρία παροχής των εξατομικευμένων υπηρεσιών αποτελεί ο καθορισμός του προφίλ κάθε χρήστη μέσα από τη καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών του (φύλλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, απασχόληση), των ειδικών ομάδων στις οποίες ανήκει (απόδημοι, ηλικιωμένοι κλπ.), του βαθμού εξοικείωσης του με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, των ενδιαφερόντων του, των μέσων πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες και των υπηρεσιών που επιθυμεί να έχει πρόσβαση. Η αρχική συλλογή των ανωτέρω στοιχείων θα πραγματοποιείται με την εγγραφή του χρήστη στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των αιτούμενων στοιχείων για τη διαμόρφωση του προσωπικού του προφίλ. Ακολούθως, και με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών τα στοιχεία αυτά δύναται να ενημερώνονται από τον ίδιο το χρήστη, όποτε κρίνει απαραίτητο, και να εμπλουτίζονται από την ίδια την Σελίδα 28 από 42

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Σύγχρονου Πλαισίου Ευρείας Διάθεσης και Ανοικτής Πρόσβασης των Πολιτών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δρώμενα του Δήμου Φυλής» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φυλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Π.Α.Σ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ΑΘΗΝΑ, Απρίλιος 2007 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Περιγραφή Λειτουργιών... 4 2.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφοράς για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Δήμου Πάτμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολής προσφοράς για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Δήμου Πάτμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Πάτμος, Μαρτίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. 1680 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Δ/νση : Χώρα, Πάτμος 85500 Πληροφορίες: Ελένη Μαυρογάλου Τηλέφωνο: +30 6977 236030 Φαξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 382 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κανελλόπουλος Δημήτρης Δρ. Φιλολογίας, Υπεύθυνος Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ιεύθυνση: 1ο χλμ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Ταχ. /νση: ΤΘ: 288 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Πασχάλης έλλιος Τηλέφωνο & Φαξ: 23940 26211 E-mail: info@endysi.gr Λαγκαδάς, 06-12-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CRM) Το icomplete είναι μια βραβευμένη υπηρεσία, βασισμένη σε λογισμικό CRM μέσω cloud, ειδικά προσαρμοσμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα