Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΡΩΠΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 I. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...3 ii. Οµάδα Εργου...5 iii. Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικων Προσωπων του ήµου K2L4;3M;>NOL4;3EPO8!"#$#%&'()*!! +',-./0 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ... 7 A\A]YWIW` Ra OQE: R OQE:VWXOT 1.1. Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης...7 b 1212K212e;M>6AM;>QQ>fg=G;4hi K2K2 :6>FCfImU6>F>GQ4i>F<6g=G;4h3n6FE:!"#$#%$&' ()*!! OQE:VWXOTA\A]YWIW`222222lJ +',-./cd 1212K2R2 U;3>L;EBDOQ>F>>6C 34U5:6hG aR b-'(s&$#v*.' bb-'(s&$#s bo $'!,-. /0w $x $.",y''# (yzx$. /0w OQE: J (-./0u OQE: ~l o!"#$# ($,p'*$'$#,q.r+ $rs&+tu 1.2. Στρατηγική ήµου Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

3 v-. s'$,' v s '&+q,p&s zr#$$'#xx$ / %y--$z'*.'#x."&$#'&+%sz#$r+,/! s r+',." s"+#$#,' +','#+ /%sz#$.+#+.( $ *..'!(s','..*'&+ /-. +',', ',$/.).r+ (!&+A v v A $rs&+.'#+&'#,x/. +#,$.' *+&$#,v / &'"s)*!! y''#,'&++s'/r+ s!.)*+'#++*!/$# s"+'(z,s +' '! /-. ' $z x /'&+q!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#,$' '' /y''# ''&+.+$&.'&. +,',$#$,'&+.r+ (yzx$. $rs&+' ('/-. + $&'" / ' $."'#, s s#$r+' -./$"!'$'*x'#,x#. /! s #.'#++"$/..' /,s$ z'&+$'!zr+'#,-,' / #$#,' / +#.& $z x /'" x "!##' s $'#x#. +&+ s $"'#' "s&,s!',,!s+x'/s& )! s's"' -w s (+s'*$,. + /+ ".. vs'$,' %(! +,c #.bbdbddtwuou / %y--, $(.&+.', s,$/+'*$$'' %sz#$" s.wwo s sz".+ x"-*'.wbdd0 '&+sz#$r+s /,s"$#,%poc ocbdd0 "+xx$..*'&+'&+v! '*'$#, s! x ( #$#,.' %y--dwo0%#pttc$u$d0%sz#$* /'!"#$#, x #$#,v ). sz#$r+ ( s *..'%v v+$.r+ s, vx#",p'*'$#,%sz#$r+ s, z$/+'z s"'#+%%%&q'p&% '(' v'p&yq )&yp'..*'&+v!ys'.),bdd0 "'/s v-'v'p&y&y%% % $' bdd0' / %y-- s! $ '#,/!/tt dwo0c$u$.oo"s&,s y($'#.%sz#$ )! s +obodbddc%pcc/ bbddc (yzx$.(b o '&+K- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

4 y!' s",' /%sz#$( *..', + y)$."+)*.$#' &$#'&+/s x.r+ /s)*!! +', $#$'s*'&!' %+ v $z/$#'#,s&,s &$#'#, +&+,$/+!'$'r+!#'r+s z,$*!, s +.+*s'/# #$#+s'/r+s..*'&+..*'&+!' s &$#'#,s &$#'&+/s #$#$(z'!$.'"'#','#,s x +&+'z+.r+'!/ r+$'#+/s# '#$#' s!$. ( x '"'#', '&+!'/r+x$'#''&+ /s!'#$'#+/! s #$# s +'"! $x + r.+ $z/$#'#,!' /!#s"'#+/! /,' s /-. #$#'/%sz#$ /&, $.(s (!' *..' (,'.*'"' &)!' +s'/ &$#$"x&+ ( +&+ ( &(#$#&"'#', /! +*s'/#x s #$#,%sz#$r+yzx ''&+'&+$'!zr+' &+$' +' /-.. xz /$' $#, &+ +'. %s"+#$#, &+"'#)!' s (s' /+s"'%sz#$*yz x &$#-''&+'/ $&s ( x*$&+s / &. &!$''+ &. $'#x/+'+ &$#!'/.s"&+ ("$' s #$#'&+ /, &s &s $. '!$.'!' -.r+!' / '&+ s#$r+' /r+$',+,s'$,!'!'r+ /-./'&+q /.r+, $rs&+ v/"' '&' &s* +','#+s'/z/! s #$#'/%sz#$( *..', + I. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.$' Η ανάπτυξη της περιοχής του Κορωπίου. )Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 3

5 v!$'",!s'.,$zx$.",'&+!!r+ +*s'/#,s.!('#x/+'$/+ -#. 'z /s'!', y'! z#' (+'%sz#$"".. x$! +$#'&+' /-. sr+ / '! &+. $&'#,xx$.'),'#,-) +',s*!!#!'#!r+$zx (!/$#, &+ b&+' '#,s!##'#,+*#,s "'#','&+sz".+&+/s#$r+'#$/$'#.'+*s'/# s '/#,$#.+'r+!!r+$'#)!'&$#'#,s&"'#', o&$/+x#' s'*$$' s &'"s)*!! #$#"'.')!, +p!!,'#)!' +&+ %y--%/&s +&$# &$#'#,s&"'#','#, / c&)!' ' s s)*!! "'#','&+sz".+&+/s#$r+ &$#'#,s&"'#','#,s +' /-./ +.x,$/$'#.'s "'#','&+sz".+&+/s#$r+. $ $s* $"! s"'#$/$'#.''+ )*$'&+x $.&+s"&+)'#$/$'#.'s x*$&+/! s #$#,'/%sz#$.s"&+. $s". ( *..',.$/$'#.'xz!!$'s"$#$'"z&+ ( #$#'#,s,'&+ &+ & &+ +*#+ -*$&+. $s"' ($/..' z,' y($'#.-'r+ /.!('/x/+'(.($'!zr+$'#+ $#'&+ t&s!"'#'!'"'#'s s $(z $s*. $s"'#x#. +&+x +r,'&. +&+'z+r+$''# '(s&$#,' / ' /%sz#$ (!.',!!, ($zx$. ( *..' (v+$.r+s,.'#z$# 0&z$#! /r+''#$&$'x*z/$#'&+$'"z&+x*$&+' &+'z+r+'#+/s) #$#'&+$'!zr+' / *..',$"! /-. '-. /$'#+ / /! s #$#'/%sz#$( *..', 4

6 #',+*,' / # s s / '!'s"',$'! z#' /$/' #.s"$#-#.*z /-./&' /$',bwtbdd0 xv.*x (,$/+*', y #.p"!!, "x, +'x.z, z+r+ s#,- v s# /rz z*!# / -+'- -+' z+r+ s#$r+ #'r+ s#$r+ & $ '$xr(# s"' #.#.'*z#,p "'#', %s.+r+x,#x!#,.#.'*z#,% $'# / q pr$',+',, */!, *!!#!s! #'"s+x&+$. (#' y/.) %x",y/+*'#, v ' '.s /%sz#$ $'#+/s $'# ( *..' +$.r+sz$&+$'#$(+'#%sz#$r+yzx '#,/s,v $'#,'#,v.*x, $/. +,&'",$/+*'#, z.*!# (!&+%sz$&+a v /'/-./$'#+s"+#$# yzx.'#. &+. $s". x! B o '#+/s z"+,$z',$/+$,$'#/! s #$#,%sz#$r+ &+ II. ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. Ι ΙΟΤΗΤΑ 5

7 s"'#+ +#/!. $'#,x/+',s #' sx($&+'&+$'!zr+' $ s"/'".'#..+' s x #$#,' z,$/+,'#,v.*x, / /)$"$' /&' z ($/.) s'/z /'&+.s!".+&+y'!zr+, & ##x$*!$#'#, s"+#$#!!*'#+/!.' s #$#%sz#$r+s /-./.$'"z '#+..*'&+#' (! &$#'&+y'!zr+.'#+ /s.' s!" #$* %sz#$ #,! '#,s ( *..' x/$#,*!/,"$ '#+!.'s s #$' / /&.' (+'"$! s '#+s"+#$#' /!( #'+ /'"# / %$&$' &x$.' *' ' /,$'#+ #.+s*# /sz#$ $''#" ($zx$. sz#$*$z x#s ( '!$.' vx$ -z x!,' 'x 'z+,s.*$' //s z $'# '#xz /+'#+s $#'&+sz#$r+$zx '!$.'x #$# &+ x +s"'/s sz#$*$z x $#'&++ &s +&+s"&+#$(+x$'#,.'#+$''#' &s $ $#'#,x$ x +,#.,+ +$. x! '#xz )!' &$#,'&+x$r+ $#'#,s "'#',$'#x #$# III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 6

8 -. ".' *! /p&s /-. /'"s!.)*+'#+s'#,s,$', s#$ /s $x +','q ( $''#.*"$&s*' ($,'*$'$#,$'#+s $'"z s /p'"s+x'/sr+'' '"'#',z'/ sr' &s ' s /p/s' &s s sx /s '++# s*''!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#,s /$* +''/"'s -. $(z,p&s + x +, +"s)*!!, +'.$/+ )!.' '/sr+'$x( s's'#,s +. $$'s! s sxy $' z, / yx(' x(+'$#. x( /+$#s "$&s' s sx '&+/s#$r+' '/sr+ s*'#x +'#s / s #'x ($'*$'$#s /$*.' +''$#.+'"'s /-./ s '*$,)!' '/sr+ +''x/+'* x*..', /-.,/y*'#.s' +'+!( x$ &$#,$'q,' )!.'+* /$..* 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιγραφή και Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ήµου ' vy # (vqvy(v%vy qv y v-'% q%yp'% ( pv%('%%vq y' +s s,/' +! /&s "s)*!! '# '!/' + "!,'#,' s,/' x #$#,+). $'#.s +' ιεθνές #$#,.s z"+ z Ευρωπαϊκό (++$/+$ /+x//+ $#.+'*'.'$' s v+$. και Εθνικό περιβάλλον /+)! s +',s! της Τ.Α. s* +'$'#x."&$#'&+! $'$ ' /s)*!! &+ +', +"! '/,&,)$( y'#+xs y'#+s r #$#'#,s$z"!#$#,x!'$.s +&+ '$'/,+ /, $)$."'&++ &s!.#$#'#,'rz, +&+x&.*'&+ y'#+$"'.#$/..' y'#+'s!.#$#'&+x z'&+/+r+$'#+ $&+' / +&+ (s +!$..s (!' & 7

9 &s $. s #$# +'"'+x/+.r+$'x*',' /' x +r+sr+ +$.r+ 'r+.# s+'r+''r$'#+' s,z,#.$#'&+ &' s/' #$# r,#'!/' #$# x &,.*!,s"!, +'.'&s ) $'s +'*$' /,s /+!',$'s +*s )!.'s )!.'*' $. /, s s + '"! $'#)!' +, +*!./s ' &$#'#,s, / $. + "'#', &,'&++ rs&+ ('#,'!($,s s,/' /sxr #$#,' /++)/+ /"! /'* s*zx +r, /s//'.s &, + %v#v'v y q% %%%yqy &-' v)$!" s /$/+ )!+$'#+x."&$#' v( y& v q%v (v%v qv H%/&s +&$# z.s*'&,sx + ' /+ +x /"!/'#+' +'#,'#++ s/' $z/$#'&+ x #$# /' %/&s +&$#++&!('#/! ' sr+zr+ x #$#, '#+ %/ s #$#'&+/&s r+s bdd $ + '#$#.$ )!.+ '#,%s' $$'."',$z $,%/&s, +&$#,$ '&+'!'r+vv+$. s,'#+%/&s -/) +#$# # sr+sr+zr+'#+ s,/' #$#, s, $'s $/+'r+ +$.r+ r,) /+ s!# r $ +' s! +'#.*'&+ +'*$' /,s! ++''&+ ', '/, s 'r+ /,s!!* $&s x'r+ s +r$ /+++#' )!.'s/' s /,s$z $ /+..$"'#'','!(+&('#'/'' s, /,x +&+, +'#x/+'"'#'+ (+*.$!!* b&+ x +,!'$.,x/+*., +.s.'"'#'s+'r+'! +s$$"' + $'., '&+/s#$r+ $'r+ +'&+x'#,$/+$ s,.s (++,'&+$'r+ +'&+.'(' +& (++!'/$/+!('+'",'&+ /, +'. '+"#$#+ ovs '&+s!'$'r+sr++*.$$',s"!, '!'$.", "s&,s*+' z '$/+ )+ +/ +''.!'#+s &,s!'$.",s"!&+%s!'$.!#. +&,. $& c $'* +'s / &,x*'# /+." '#'!/' '!(+'#+(s#'#,'z+! #'#,'z+!,+*s'/#, r,$/'* &'.'' s/' '#+#$' #$# z +s #. s!+#'"z&" + rs+ s"$&s s"/'"'&+/)+$&+ +!, # s z '#$/+$ s! y/.) "$.,- +r+sr+.#$p/)+#'r+ (!%/&s r+-.&+r+'.'(s"!&+',v+$.", sr+p/)+$&+ E # sr+ +&+r++*.$$' +$.r+s *!! /, *+&$#E O ITIE ' / z +$. /+&,( (,/'(, $ + tv $.",'#,x! s '#+!-/#' +&+ +*.$$' /,s!# /$. s /w #$#, &,.$/.) /%/&s (,x((y/+x s"!&+ s!s*#s /'&+x! & ' $.*$'#+%/rs# /s z'#+/ s #. +&+"!&+ ' &, +. $ $/+$ *'/bddb ' $'#x//. +#%/rs#& s +'s"$&s '&+s"!&+$/.r+#$++ r$ +'*' /,+ rs /,s +.$/+$ / $/+. #$/+$ /+'#+x! +*.!!#!(# *$'#+ s #$# + s*.' +&+ &#" $'#$z $#+*.$$x!,+*s'/# s #. +,s"!, +$z'*+ (,x'$#.+', 8

10 v'q%%y(vp%&y%'y#' &q v'p& v-'v'p&y& vs s ' 'zr#$#,s!#. %s' $.!',+. + '#)!' +'#'$z'*.',., &$#'#,s /+ s" ' "'#','&+/s#$r+sx"$,+*! /,v+$.(, s,/' /,+. x +, '#+/s #$#,'#+,' /x&' 'z('# +'.'rs$#'&+/s#' r+s (.+&+ / zx#$'#x* $'/ -., r,$z'*.'#+ z &$# ( s*z#s &s!,s /s#' (+' +''&,s"',x"'#',',+"'#',' $x $. z".#s' s $. +,$',+*,'&+s z/s#$r+s '.!('#x*+$'# /+!'r+ +s$$"' "! /, ' +.xz! ' ',s s+ $"x#.'#./. +, &+'&+$'"'#''&+sz$&+s#* 's"' x#. '$/..' z$"!,',*$,'*$'&$#,'#,s "$'!',,'&+$/+!!r+.'#+ $# s' s/' (+'#+s$' x #$#!"&!'#,' ' /+'+".+,+. + /x + /+ #+"',!(',/s#$ (,+'&+$.( sz$, y/.s$.'*z* '!' s "'#' r$'+s. + /++'&+$', / +&'+ $z/$#+)*.$#'&+, $/+,.$'"z v+$.r+ #+s '!$.' s,/' x #$#,r$'++'s +.*s x '!' / (+$',s $. &,.')!!".+, #++'.'rs$#',/ #!"',s $x /s,s"' )!.','&+s /,s!',',sz$, #++)*.$#' /+ rs+/x/+.('#, $. +&+s"&+ #++*s'/#'#,xs,$/+$,s,/' x #$#, #)!' #x*z/$#'#,s!# &$#'&+/s x "#$#,.r+'&+/s#$r+ #+s #$/+z)!' )!+ &$#' '".&++r+x*$&+ v' % qv%v#'%y %&(vv(' q /ss x/'&+/s#$r+s $ %'pv'q q' q /s z % +'s &,' &%%p (vq'p& /,s!', -'p %(q&y&e$ y',ss*+& %s s!$,.s O E.ME.T (++$/.)*! vq %%-'v'p&y&y s s!/*.,s +&+r+ %!$,v'z+ s,.s! (++),/',s # $'! /+' (+/,v ++'.'&s /$$'"! z+!,!# + $ /+/',', r+ *!!#! x#. '/+ rs+ '!$.'x/) +#$#'#+s /x/+. /(+µ (+ +. )$$. +#$'#+r$#+). z)!'&. +&+/s#$r+$' /+' +s z' "!!'# &+*s'/#'#,p x#. +' $#.*!!,'z+ / + xx +&+. ++,/!,'#,!#,!!, #'z,+*s'/# /#.,s +*s'/#x*x /)$ '$'#x s $#'#,p!#'&+ % "'#' &,y +&+,'#, 9

11 !#,s#* "! /,'/, +.(,'., ', z$#,'&+ %/*+' ',x#."$,/s#$, ',s!'$', +' '/s,'/,$'#+ +&+,x$'#"'#', +&',$,x '#+(#$#'#,., v +'&+$'"'#',y'#x' s!' '!$.+ #,'z+,+' x$+ +!/+, z.+,sz$,+'&+$'"',# /+s s&! ' xz /ud (.+ $z/+#'x(+.#'#, sz$, s"/''#+ '+!&',$',&+&. +, #s+*$'$#!. + +.,(#$#, +$#.r$.'s&'"+&# y'#$(+ x /,'#,%$$)"+, ' + + *'.(#$# bddd /&s z#. 'r+ '&+& /)+$&+++r$+"'#/&s #s +. $' z $+' +"$. # s +)$ $'"z +'$' '$'#+r$# &,' #%/&s +&$##+'&+$'"'# +. s s/'+s*$$'#+ %$! p $'r+',',x#."$,/s#$ +',"'s"', %s&!,!(', (+'"! + s bdd.*s!',!'r+ s $',+','#+s "'#' &, '!$.'"',s + &+'z+ vx#."$,x %/&s "y/.) $,+')*!! (!'#,%$$)"+,s /+s $s*,$"!'s )! s *'#.!#+$!! r+ '#.!('#x/+'s"$)$#$',s!# sx.'*!!/$#'&+ $#.+'"',)$,x#."$,/s#$ $ /+ &,',bddo +/. +##!',+s"$)$#$', $'"$ %$$/+x/$.".', )!'& ' (+ %x+s sz".+,/s#$ '! +&',!!,'#+s"'#$#+ &+x (+/', $ s" xx$ s, +' s s+ s!',s +# /$ ''&+r$'+ s x#."$ #$#'&+ &#!'.,/'" +x/) +#$#s +' +' '#,#!' '! +'"$' +,x/) +#$#,$ z '/yzx/-*$#,eo-bdd ov, %$$)"+,.+,!(',x#."$,/s#$ "!'s "s $''#'#,#!' /z'# sxs '&,. $ $. +,x/) +#$#,s s+s+'r+'$' &,s&' ' s s", r$'+$/.)*! '$'$',x#."$,x,' /,s /+s!&,$'#$''#'#,!',',sz$,& $,'#,%/rs#,$.r+$'#+$&' s '!$.'. '&+ +r+s */s#$r+$'#++#'"'#'$"!#'#+%/rs# '#+!'r+'#,s,' s,+*s'/#, +s $."'&+ & s $. s"!#$#', $/.s!.)+ ' /,$',+,. "x /,v $$z $#.'#+#!'. +&+'&+$/.s*&+.' /,$,# +x&'"' +x/) +#$# x/$#+ &+ +. y-' '".&+'"s&+ +#'z x$r+ #xz $#.+'"++$&.'& &.'*)$#s,',#!' $#'&+ (+$' +,$/+!!,$/+s*'. +$''#"sz#$"$zx$."+",-. s &+.s +s xz s +.') s! #%!'&+$&'r+ +! s"+s /!( 10

12 #'!" /'"z#$. s (+''*'& +&'*. +'z %sz#$",yzx$.", (+s'/z#. + +&',!!,$' /,v +'!x #$#,s. + /+ IOuddbddd$-z y($'#.h M y($'#.-'r+s $#+ &s $# "'#',-z$',%s*, A p x '"'#', +&+"&+ EMA +"! $!"#$#,B o o KPI TO% q'pv%) %('pv%('%%vqp' v% q'pvy ( &#'pv%'y'vqv(y %ybdd0$bdo +!/'"''* p'*'#+' s* +',.#$#+*!/$#' +"','*$,s /&' /x. r+ (s)*!! +'$' +' zr,'* '#,/' +' x + vy/z&+($,$/++r$,"s&,s +'$#. "s&, )! s +'s"' s! $ ps x $',b! #$#, &$'x(#$#'&+. &%+ -p + '"! $ y'#,.x* $#' ''&+'&+v+$.r+ /wd '&+s"&+$'#+s $z/$#' *..'y(.s#,-#."$ /"!/'&+-#.'r+%sz$&+ /'x&'(. y-' s,/' x #$#, -/+r+'s '' v)$,s'$,' +"&'"s)*!! $#, s'$,s / s + "s&, / /s s++ /%$&'r+ s +$.", s'$,s v!!,$'#++ vs'$, s#* /+'-.. '#$#'&+sz".+&+/s#$r+s"s!/*,z"+. $ +&',!!,'&+ &+/s#$r+s / / "s&,'*'$' s "'#',"$' %ybdd0$bdo /, +s'/r+x/+' (#$#'#,s&"'#',$s ''&+'#,zr, #x'#$#' sx/ #!"'' $''#",$'"z //. / $ ( /p +,.,. /+$#,# + +#x(/+$#'&+ s '"+&$#'#,s$z"!#$#, '#+s "'#', &,"!&+'&+s!'r+z& '/#'#,s.',$(!$#,'#)!',s!$. (, '("/'#+ &$#'#, &%!!*x'#,s"x $z/x +s $'#+s $)$."' x/$#' /s)*!!.+'&+$'s& /bdd0$bdo$' /,+, /, $'#+s z($'#++*x'#,$.&$'zr. "'#' $'#+'z+! +. '#++ %!!*x..$# '. $' 11

13 s & +s'/ $''#$'"z/$#'#,zr,x('$',s*'& '"'#','#+ s..'s x s /s& (+'#+s s +'.', %s +x/$#$' ( *.' +s&"',s/. '#, (+$"! ' + +x#."$., '. '/#'/ p s$z"!#$#p $.")*!! +&+ '#,+r$#,+ + +&+y/+ '. z %!/$'"'#''#,%!!*x,'&+r+ &,'"s x) &$#, s+x($&+ $, %x,+ y'#+x/"!/+$#'#,s"$)$#,$'#+s$z"!#$# "s +*s'/#',$'#+' s/' #$#. $$' %y + +' '! s,/'!#&. + /s!$ /x'( #$#, /$( /#,s /s z,/s#$r+s$z"!#$#,.'#$/..' $ *, '#$#,$ /)('#' x,$'#++*s'/# z'#, y'#++x* &$#'#,s&' y'#+s +x/+*.&$#' '!$.' +'#'#,% +, /"!/'#,/' x )*., #$#,'#,$z $#,x#.!','$"'#',$'#+/' +' x,/,s $ /x&' / )$$ x (' #$# $'#+. $'#+ / s.)*$,+'.'rs$#,'&++$ $z/$#'#,s $ #'&+ +&+* '!$.',..*x&+s"/' ''&+$'#x#."$ &','&+s!'r+$"'#',.$' /s z/. +,!$. ( 12

14 %'y# #& s zs"'#+ +bcz!".'+r v-. "s,p&s /! +"'.'p!() )".'#++,p &s ) $'$' $"y/+ -/'*.' (+'!*.'ys*'' + '!/' s bdd+ z'$bob' s.'",s!# /$.",' /,%s +&+.'#+ +. $&'&+ +.#''"'#*#.'"s '&+s $' &+ s"'#!&" *#,$p &s /%s $#,) $' +'*$' /$(.&+.'#+ $. $' r+# p!!*! $' +xz&$. +#s"'#) ( p '$! p &s! '#+''vx"',-#.',!.#z+ +r$'"' s*' x"., $.",'#, %!/ /x.,+! //s*, $'."' +' +,!, &/ +!/'"'$' z ' /s!# /$.( b# p( 'y ('q bt0 wtd cp(%%%y o#-& & ('vy ut p' y' obdc toc Περιγραφή Περιοχής ήµου 1 ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΥΕ 2001, πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ "#$%&%'(()'&%##%'((*! 13

15 'y v('py v' %sz wo$/ ' %' )+ ','', '!.)*+ z&" '.' /+(, s -#,v'&) +',$zx"+"! /"'.'/wo%p0 /,' +.*$'#$%"s$#$#.++ /, $. (,'#,-., /+,. x' (+','#, $' +'"s '*$'$#,' /.r+/./z/-./ /+(+', +,x(' $#.+(+,+&$'",x.,$'# $ + +#'#+s z -.,+,# $/ s ' / *' ' -'#,od#,/ (+' s -.! p&s (+"'p ($',.s!# /$."uuc' /wcd%pbb s' $#.+"p -. /, x' &s /+ & (+' + z&"p.$,+ p&s /$!*,, s ' $' / z's"' +".' x'/sr+,'/p./ /++$'*$,'#+s"x! s+*'s"' "&sr' rs $#' )$!*'&+ #+ / + s +".' /$#.,p&s &+ p + xs*+ *'(' ' s&'/. / pz&s! + '', r,x+/s$'#+z"'#'x.,./'"'"+.$'#$/. +#s z'#, "' $$!. +sx" #,' ' wcb ('/x+/s+s -.,.' +.* '$ -. ' '*',.'/ +"s$ +' p&s /.#',s!r++&' &+&*&+!!,.'#+' (x.'"+!.p '#, s "+,z.x. ''&+/ z+r+ z *!$+pz&s + '#+"s!++.,.+ +.'(%!/$ +, p $/ ' &s +&+,$(+x$#, -'#,t#,v'&) $' z&" "s +#'#+s /wc0%poc # x' /! r, zv-. +''!!#!"',p&s/x.,s!.)*+s! /.''!"& 's"' '#,!('#, +!"!## z&" '# $.'*s"$/+ x/',s $'$,+ &+ $.r+.,ys/ x&+ 14

16 y # &s (vq&%'pvq +&!. + #+r+.s&' z' /p &s + %!/ / "s&,"!' $'s!# /$.+*s'/#%,+!,!$'#+s $".'*'#+x#. z'#+'$/'#,'',vx +s"',s / ' z,. /p'. ( ( '#+p' ' x' uu ' s!# /$.",$' p &s (#$' "s $"/ #'*d s"' /! +s!# /$."'.'#.!('# '#$#."+.#' /s"twdd$bodds"' uu &,' #+'!/' bdd '*cd uw &,' '' & +*s'/#,'#,s xs!# /$.s z, $#$/+z +' '* '#$.- +","'$(.&+.'.$,.'z(''#,!"!###+' $', bd $"%/&'+. +'+' 's"bcddd' /, &,'! $' z ',sx*$,$'#+' '#$'"' $"bdd /$#.+ +#'*&.'s" (p s &s + /.'*'#+!'.!!*s x s!# /$.(#$# /!!,+#', r,x+/s*z ' /+ /x +(, +",/'" x./+/ ". y'#+s".+#$! s '#',/s x/s*zz' x.,'#+/s s"+$#' x z'"$.*! /-. /. /p&s (',&+ 15

17 16

18 %& y y' $($#.'#+q /,s".+ 'p&%)%%')&-& /,s.z +, +!/ +' v!,'', '#+ ' (+$' z '#,s!# /$.,!#,' $(+!'#,%!!*x, /-./ $ $' y' xr$z$.$' +'&' &s z /'*.,) ++!('##!x* &$#' z '"s+s$ # $/+$'#+x#.,. $&'!!!&+x'r+ /!('#,"+,' /-./&+*!/$#/'., +-. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α (2001) (ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ),d$c'r+,$u'r+,d$c'r+,$u'r+,bd$bc'r+,b$bu'r+,od$oc'r+,o$ou'r+,cd$cc'r+,c$cu'r+,d$c'r+,$u'r+,td$tc'r+,t$tu'r+,0d$0c'r+,0$0u'r+ &! *+&,wd$wc'r+,w'r+ y qv%v vyvy ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΣΥΝΟΛΟ 2001 ΆΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 17

19 -'#( p qv &q&%'p'p&v -! "##$! s'# v."+. s $ $'"+xr+$#/+r+',s!# /$.",' 'x#!x. s /-. s //p&s $#'+ /s!# /$.,$(.&+.'#+'!/'.' ('/s!# /$. /-./($'x( +t cwc +' s (!' /bdd $' z $' /s*','',to ' z %y % +bcco*' /s!# /$..s/+'$' ('#,q z $s.z,+' $ $'"dtb '!,'',$'#+ /s!# /$.('#, '&' &s -. +,, $(.&+s*+'.'$' z '#,%y %' s + +'$' s /, 18

20 9I g ee e 1k2 Rl2k J 12k2~ 12a12RJ K2akk2JJK K21~R2KJ 12Kkk2K~ 12~KJ2KRR IHH esi{i I IHe R2~ l2ajr aal2 R ar2kal a21jk ~R12J1k l112j 1 aj2 kj 65ετών Se R~2kJ 12K~~ a~2ar 12~ ~K2KKl lk2kk ak2kj Σύνολο και άνω LI Kl2laR R2~1J l2krk a2~1 a2kk~ K2 R2KR z'#$'*' y'#$/+ z.'#z$#'r+x#. r+x'r+ s $x $' (+'x#. * vx '#,+$#,-# /s!# /$.('/-./p&s,vx ',/' + Πηγή: ΕΣΥΕ )vx '#,++"'#',-q -#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd!# /$.",t'r+*+& -q$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd y/+ y/+!# /$.",d$c'r+!",!# /$.",!",s!# /$.", vx '#,*'#$#,-%!# /$.", d$ct*+& -%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd!# /$.",$tc'r+ '',z"' /*+' "s&,*!!&$'$'#zr% vx '#,+$#, $',s"/'"+$'#+q +-. ) $'*'&s"'.z +!(' +'',,s"'. $ +. $ " '#,zr,-z " $'#+ +* είκτης γήρανσης esei 2IHH ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Se LI 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 16,71 ΑΤΤΙΚΗ 14,81 12,96 13,23 Πηγή: ΕΣΥΕ 19

21 '',!!*' '',.*!$' '*.!(' v-.,p&s,.+ /#!"x '#++"'#',.!(' s"/'"+'#,, p&s, /$/+"!/'#,zr, s"/'"+'#,,'',!!*' #!"x '#.+ #q.z +' /-.!, / είκτης νεανικότητας ΕΙΚΤΗΣ esei 2IHH ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Se LI 1a ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 15,19 ΑΤΤΙΚΗ 14,25 v- 15,87 '#,,'#,q '#,*'#$#,' /-..z/p&s,/'"$#., +$ $''z.#!"' +"'$'#+s z/'$/+'r+''*,s"/'"+'#,zr, Πηγή: ΕΣΥΕ είκτης %!!*x,.*! s.+ s $ '$' $'"' /s& $(+! '#,,'',$$z $#.'s (+ &s + /x/+.(/' +.'*$#*!!&$'# $ $'*'#,/s"! s#, εξάρτησης ΕΙΚΤΗΣ esei 2IHH K k ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 31,90 ΑΤΤΙΚΗ 28,83 Se LI K~ ~l Πηγή: ΕΣΥΕ 20

22 *) SR -'#( -%'p q%& y v -, -*.,.* /, /* *, +, +* :;< 23=3082> VU VS WU WS XU XS SU TU TS YZ[\]\^_`aY abbcde [\f\ya[g abbcdey hef\yd`_icay ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001!!"#$ '$% %!!"#$& #(" FGHIA ABCDED IJJKLM IJJKLMA PMNDA CDNDAICO LHGQKIA jklmnm opqrj rsstuv rsstuvj yvwmj lmwmjrlx uqpztrj 21

23 x s!# /$. ##d t &s!# /$.!#"s&,+ ''&' &$(.&+s*+'.'$' z+' s.'"s")!#.s (#$#' /+'.'&s /s.' #q (s!# /$..z +' ('/-.!,'',& z /s '#,%y % $/+'!$' s)*!! +' $/+'!, $', ##,.$/+ s,$',z$,#, '".$'#+s zx#. / s )!.'/s)*.$#,' / z / Πηγή: ΕΣΥΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ Ποσοστό Γεωγραφική Ποσοστιαία κατανοµή Πραγµατικός πληθυσµός µεταβολής Ενότητα πληθυσµού (%) πληθυσµού '#( %)%%')&y%& y v uu$bdd " # $! Ποσοστό µεταβολής πληθυσµού %&&'(' )%*+,%*%+''--+./ '14'--+./0.*5)+'0 22

24 s"' %& y $'#+s +s*'&s 'p& pqv & '$' /'#s!# /$. ## z s))r+ z' /-. +.s /"$ /+'"$+ #+s&'(''s +"'$'#+/('#s (.+x(.'#+(#$#'#,s!# /$.,s/+"'#','"$ z'#,q )!.'s.z,"!/'* /x#./ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 9I ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ IHH I Πραγµατικός πληθυσµός Επιφάνεια Πυκνότητα LI Se Γεωγραφική (τ.χµ.) Ενότητα "s&, z %& y /.x#+ 'p& %y&-& v y &q -('# $# s!# /$." z t oo ' /s!# /$. +',' ('#,q + x $zx"+s!# /$.".' -..z,/',p&s, +s"' x #$#,+' -. /,.!('!,'',% (!, /,-. s,) /,' z' +' $'$'# ',$ 1kk ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ R2 12 Se egi Πληθυσµός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ποσοστό Θέση (κάτοικοι) l2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ a2 SeLI l l ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,64 2 SeIH9S Se 9I I ~1 K 2. ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ , ~2 S9e II SeSI elegeg ar Se 9ISI Se 9IH9I R K RR k J2 SeLII I R RJ 23

25 "s&,( %& y 'p&y q %y&-&!$/+*'s"'/,'&' &s v qv - *''!/' $s.' %!!#+ z"+vs +',!! +,#s!# /$.$(+ $# z.')!#!! xsr+$' +&+ (,. -. s+s$#.*+ (,"$ +.!(' &,s s"' /.".&,"'' $ $'" xs s $! $'"'#,q $' / r+','#+"'#'*$#$'#+ x. s $.z,/' $'"'&+s /+xs!$$' +'&+ x #$#, '"$ +'!,'',"$ s"'#+/s"! s#zr IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE OQEOFG6 jf> ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ) 1 1 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> Kkk1 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> OQEOFG6 jf> =DG5:hQA8 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ. ΗΜΟΣ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ =DG5:hQA8 Πραγµατικός πληθυσµός Σύνολο Πραγµατικός πληθυσµός Σύνολο ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1 1 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE OQEOFG6 jf> R K R K ~ l KJ 1 ~ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ. ΗΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝ. Kkk1 =DG5:hQA8 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> k a k Jk ΑΤΤΙΚΗΣ 1k 1k ~ ΚΡΩΠΙΑΣ 1K ΑΤΤΙΚΗΣ =DG5:hQA8 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> Rk a l Rk a~ a J Kl K J 24

26 z ' "'s +',/s" # "''. +'! +*s'/#,'#,'!/',d',/+"#$'#+$' s #$# Κοινωνικά +','&+ +#,$' z,"s&, +.r+! -..,s,p&s/$!, #.r #s"/''#+!#v-. +'$'.*!$'* +' +s,!"&'#, +, Χαρακτηριστικά s #$#,s Πληθυσµού s /s)*.$#,-#. )!.' $/+&$'$. / # '$.$#.+'z&x ( $/+r+ /$ $ +' +x/$!' +".+ /r+ s)!! $' +', s (,' #$#.s$'*,#+ +&+, +.s $' z $ /r+ #x /.+'++ "s&,'.'#,' s $ sx s, /.',x s + x/$#, $(+ $#+.',$/+,'#,s, (.#s!# /$. z, s s++!($ ( x /., &+*!/$#' s /. /,'&++ /r+.,x +$#.+'*$' z + *.'#+ /s" "'#'' /s!# /$.('#,s z,' /-./p&s,v.",'&+.!r+'&+ Αριθµός +s&,$'#,$'#+!!#+ +r+ 'x+(', #'#,$#.$,'#,s/#+,!!*$/z+*'#,/('#, +&+,+*,s /+'.'&s /+ *' +, &,.!.)+ +*x,. +#, Νοικοκυριών (2001) LILI eg ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (2001) I gegle a~ egle 1981 Νοικοκυριά µε 6 και άνω Πραγµατικός µε 2 µέλη µε 3 µέλη µε 4 µέλη µε 5 µέλη LI Kka R1 µε 1 µέλος µέλη Raa πληθυσµός y' +'&' &s +$' z %y %+!( +'$' z ' /. &' (ss x/'/ Πηγή ΕΣΥΕ +!/'"' $(.&+.' s" /.( ' #/.+$ $'"z /%/ +'xz /,s / +,' #x/+.$(+ $#/' x*..s ( dt +s'/z (z / +r'#,+r''#,!/ (+ ' c0b + Εκπαίδευση 25

27 & s $#. x/$#, +r'+' '&'/$$'*!' +s $#,' $' zs /*+!*)#' +","'' $ $'*'#zr 0 x+ z'!r$' x++& +bw t bb +' ++*+&$# -#.'"' $' b 0 z +!/'s $/+ u +'!*td*' $' /$ z.s"'*' $#'&+.*x&+s!# /$../'* ud ($(.&+.'#+."&$' +*+', c +/+ /,,'!/ du '#z +*bdd 26

28 !!!& & & "#$% & & & '() $* ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (2001) 2001 Αγράµµατοι (µη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Με Μεταπτυχιακό - ιδακτορικό Που Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυµνασίου Που δεν τελείωσαν το ηµοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) &!+ Πηγή: ΕΣΥΕ 27

29 I ISSI9LL9 egse SeH VKkk1` ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΩΝ (2001) "#! $ %& '( ) $ & # ' $! & && $! & y(.&+.'$''$'*$' + /s"! z '#,%y %bdd.s (.(!+xs$'r$/."'# '#,q $' $(+! '/. +./s!# /$.( +'*z.#!"'#$$($#.'#+ Απασχόληση s!# /$. s#zry#.+'".z ($'#+s,+'!,'',%ss"$ ' ' ++' + $ /."' +'*z.#!"'#s"' $(+! '/ +.*+ s $ $'" ( Ανεργία z +.!(' s"/'"' /++( y(+ %!!*x!, l21kk2k~ a1k2l1k l21l2l a2kla2k l Οικονοµικά µη ενεργοί Απασχολού- +' (%) Άνεργοι (%) Σύνολο (%) Σύνολο (%) µενοι '', '', 12aJ 21~ 12 1K 12Jl21k1 12J~~2K1 -. q.z 41,61 5,20 46,80 53,20 p&s,!,, 1al2k l 1k21a l l a1 K Rl 1J12kk~ 112kR ak R 1Ja2aka 1k2 1a l J 44,68 4,72 49,40 50,60 44,47 4,88 49,35 50,65 +,$' z &+."+. /s!# /$. (-. /p&s, Οικονοµικά ενεργοί Πηγή: ΕΣΥΕ (Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ) 28

30 "$ + *'r'#'*(! +*!/$#'&+$' z &+ +x'* +', s$z v +.*! (.+ bww*' tudo*' 0ccd*'. bbw*' obo*' otbo*'. v + +.*.# + bcu*' oudw*'.. 0dd0*' cb*'. s"'ss*+& $' z xs$'r+ /."'#$/..' z'&++xr+t0 b $'. $#, $zx"+xs!*$ +.*+"s!# /$.", + +/sxs!*$s"'#++'.",'&++xr+s$z $' z#'&+/+r+ob 0!/. +&+ ++''&+ + /+r+%ss! +.",'&++ &+ +$'#+s! # ' /,+ *+ &.'s s$z $(+ $#'#,' #',).#z+!(+'.!(' s,, s +/'", $ + $'"'., / +'$' s +.*+,. +'&' &.',.s (s!# /$. s +v,x$'#"'#', ('/-.!*x /,'#, +' v' +.,'#,''!,'',t b0 'x.*x/+. + (cu d (,s&, +s$z +$ $''*'&' '#+ *s s+!/. $.*! +$' /" s $ /'#,q $'"'..*'s /+.z, /( +' +'$' s z z + $' /,s$z &,s $! $'"$$zx"+xs!*$/' (.+/,$'#+s&' +s&0 wu # ('/s $ ($'#+q s $'#+ &'+!,'',c ww.$'/,',s&(,'., z&,,.z L;<FEM46O8 H;3FEM46O8 4:F4;EM46O8 K a l ~~ K KJ l RK J ~ Ra ka Πηγή: ΕΣΥΕ Σύνθεση Τοπικής Οικονοµίας Πηγή: ΕΣΥΕ ΑΝ ΡΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 29

31 I ISSI IHI esili{eegs9 HegLII eghes9 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ #$ $ y',s".+,..,s /$* # +''* + /$$* % +.*+ 's #',) (x/+..#z+ ('#,s,u to z,' /-./p&s,!*x s$z"!#$#,' / b op'$/,b xr+s +x"!+".s" $&s,z$#,c c s$//' +'&+ z#.*'&+. ' $!'r+ c#& t%+x*.$ ' '#+, s z#.' ' /$#s s$'&' x$ +$. +&+,0 o. xz! $# 0 co 0-#."$x w% s,/s#$ #$#*./+ s,c c0 z&' +&+$*!$# 0 +#'#,s /$,0 u u%s d)+ x x/$#o d b z $''"o cu ov/z z#!'!' +&+..+b 0t. ((.' d ct, /$(/+(d t!"#$ "!%&$' ((# 30

32 U6EDE >D34i> 112kR ~KK J2llk aa1 R2KR a1 la KJ1 B3EQGP>6i48 K21JK 12aKR l 12Rlk J 12K k l1 J P;OhG8 12k ~ 11 4hF3>FA;3> R~ ~1R KK~ ~k 1a~ 1RR J a lk R~ R R~J lkr 1K K1R Q7;3Q6> Rka 1kJ K1 E3=78:=G;4hi48 121~a l a KK1 JJk KJl l1a 1 ~ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑ ΟΣ 2001 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ E;M>63hQEi 96m3CQ4hE3 m3>p4i;3hg 7E3 SGm:6CQ46E36> 31

33 s#$ &x oc','#+ s!# /$.(#$#s x.x$'#"'#' #+'!/' '/sr+'$'$' x' z '#,% +,y''$', x.x$'#"'#' zs*$* s.bt',s"'$' z # +.+,"''#+'!/' (.+ z' $'#+$' ' p &s # -/$'/zr,#x $#.+'"' +/'+*s'/#x+$/+'! 'z&,s)!.'$'#+s z $s!. +$#. +/#. +# +r# '!/' x*$'#. x $' '.'*'#+ +#!' *'"$ s #$#' $'r+ /s x (x'*.' s x&+"$ /,' /+,'#+ s!.'r+zr&+ / x. '#$# &+r+ / # '#$# %! z ' $' /,s+x/','#x/+'"'#'++& + /+' $."z$&+#,'&+"&+x".#$#,$'#+s!,'',$ $ &+ x#. /+.s$$"'#$*!+' /$+ xx. +s z'#, r+#,v$' / xr$ +#' /+s! s + ( &/s * ' /+.s /s ++'s x (x'*.' $', $',s!.',+*,',',z$,#,+. +'+ /, $ / $#.+'*' $&$'.,$' ' s #s $' /"'! $"$' x".#$#'&+s $#s '!$.'s p &s zr+/'r+. $s".! ',s*, +r's".++ (#$#'#,'#$#,'&+"&+ ).' +# x".#$#, v)$,z$,#,' p!! %'*$, (.+,'*$,+s($, $.r+s"' /-./s!.)*+ #y'/-./+/ /' s &, %+r/s*zz& $"' s /,x#."$/, '#. +#) + '(,x&'.#z+ r+# (,., '$#, #$z'*s"$' ' /! *!!#!#'$/!' /.'" $/+'!$+$'#++*s'/#'#,s,'&+/' +'&+ '#+.' / ' +#$#s!# /$. / x./ '#,'', ($' z,+"' $'#+(#$#'#, +x. p&s x ( ',$'#+(#$# /s $' ( '#, s*s!/' x.,x$'#"'#',&.$' /p &s /x#./'#++*#+."&$#' s #$#'#,/!,'&+ / x z#.*'&++'", v)$ r$'++'s /! +'$',' z * +,$(+x$#,' /$,!!*.!! /-. +',+*, /p&s, +. +''# (x'(/('&, %&",%//# s x z's"'"' /-./s/$/+x ',s z, α) Αλλαγή στις χρήσεις γης. β) Έλλειψη ικανού οδικού δικτύου. 32

34 .'#+'' + $/ p &s #!/*q* *# + /!. +#%ss"$ '/s*z$(+x$#. $& p &s. x('## s $/+x ',s x (* z, /s"! s x" x"x '/ '/-./s'!'s"' s, x (,s//s#'(+/&, + ' z +' /$'*.+ /$,'#,s"!#, $',+*s'/#, x"x '/ $/. + '/-.//s#' x '/ z +."&$#,+ ',"!/,!&,..,s# $z/$#,!"&'#, ody pv( 'v $'q'$#%q%($y -v p%p%q 'y $' ocd#% -$%%&q& zr,%',.r+%& &+% odwy % q by % q qy$'q'$(p' oodp bdp &s $#!/*x qy$pv( ' y/ +&+* -.,/s#' + v-. $x#"x,p&s..',"s&,x#+ #x '*.$#s"$)$#$' $'."pv( '. $&' '.' p %% ' / s + /.s $'"yx#"x +/s*s"$)$#$'. +s ' $'" '" x '/ '/ '" v-. $+".. s,p&s zr,&,.#.! /'",'#,%y-pqx+ z+x#. /# s*+ zx.,z&.', '!/' &.+s" $#,'&+s.*'&+.'"'&$#,..'.' +'$'#+z&.'% $ &+$'"'/x./!'/ '# ' s "+'&+$r+!"&'&+ &+s!! s")!#.s /+'.'&s //! s (+'$'#+s +#+!'#+s" $# z s $s* '#, zr,!' s x#...*'&+ $'. ',z,$! & '$!y' s +-. $'#+".. s!', z z!' /+z,zr /$x $++'s,+s" $#,'&+s '/ +!!',xz + +' "+'&+$r+$' $#, r+ cddd s s")!#. x.,*x, / ++"' x#!x'#,s &,'#++ $#+ &+ z,'&+ $ x &+.r+ +r "+ s /$x" #+ $' zrx,/s z,/ #'*cd."+ x., /$* z& '#+s,+ ++$''#"$zx$."' (.+#x' "!/'*z&,x". s!# /$.",'#,.!! /, z& +'#,, γ) Έλλειψη επαρκούς διαχείρισης των απορριµµάτων και έλλειψη ΧΥΤΑ. δ) Έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού και ανάγκη περαιτέρω χωροθέτησης των βιοµηχανικών περιοχών 33

35 s s! z,y(.&+.$' x (!!+# +r..,.! ',s '$#,+ r#$#,x. z ' / % (+".s'* -% '#+'!/' /,'&+ "s ''' /! $ p!() &+$p!() #+x( %"&' p &s p' /"'x+/sz+. +$z xs"!#,/+ ##/ '#x".#$#$'" ( ' s!# /$. ##'#,s x".#$#'#,s"!#, /x./x"'$',s z, z z,s x#$$ + /'+* /+.'#+ *!$$%ss"$ ' # x." $."$'#+*+z# +s"'.!('s - '/ s z '/$#, # $'+*s'/#s s $'#+s ($*$# '!#!! )!.'' +'$)" #x'( /-. /s/,' /' z '/$#,'#+s.!(' s +$z('s"'#+x s $ $'"'&+ z '/$#'&+!/.*'&+ s &+ + ) s /!! s #$'#,+!/ #' ( $. s '! (+ ' s! s")!#.'#,s +s''+*#+ +s x '#s"' z '/$#, % -% s#s)!!. + /++$# +'.! '# -z y'#+s $#$'r+!/.*'&+ -. s"' bddc#-#. z' /-.'z$'#+s /x+/ $'')! $s* ($#, ", $.",!/.*'&+y#.r+'".&,"' + /, z$/$'$.', +-. +,'&+%+ y(+x$. +,!($#,.' r+s )!'&+p&s /,"., /, "s&,x#+ #'+ $''$'#+$''$'+*!/$#'#,s!# /$.,!#, x* &$#,' '#,$(+ $#,'.",'&+.. +&+!! /-. /s!# /$. / +s"'$#.+'"'s ('#,s xsr+'#,s z, $/. +'#+x' z,xs!$*$'# ' )!.''#,s z, uu +#!! $/.)*+/'" bdd &$#. #$/'!!!/ / +$/+'! +.*+ '$'#+s (s!# /$. z.' (,s /,!! xs '!$./' (,+s( '! +#s (+"..!(' $'"'#,s"!#, &$#'/-./ $' z#. +# +'#'&+!! xsr+$'!'$. + +&+" ε) Έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού σχεδιασµού στ) Αλλοίωση πληθυσµού-µετανάστες 34

36 y' +s*'&s +s /$* +''x(+'$#. r,s $#, /, Μειονεκτήµατα και Πλεονεκτήµατα Εξωτερικού Περιβάλλοντος ήµου -/+'r+ x/+*'&+$#. s!,s"' &'"$(.) z*'&+! &+ $ &'"s)*!! /! +#x +r,. $O--o$T x#!#+*!/$#'&+ +' /-. ".+#. /&. x x!! '#, s /z#$. OTA.AYI s"' s #s"' + (SWOT ANALYSIS) -. &'"s)*!! xx$ /. $& '#, '#,s OTA + $' /$&+',+ z /v+$. /'*s!.)*+ (,$/..' ( '&+%/r+'&+s!r+s"' z,'&+s /+',$#$,'&+/s#$r+' $'. +&+'/'*'# / $' z $' /,s +,s /!/ (+x+ z/+.s'*$*$s/x"'#', -(v v' % v-(v 'p'v%%v-v 'pvyy%-'y vy (v )' b /$'#r+s x$'/r$&+ #+ x".s!r+s s #'",).", xr+$'#+$#.' xr+.",.",s x s,s x"'#$#s )!.'$/+'#$#, x. x".&+'", Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ c o t %!!s,$/ #'#$#s +&+/s# '#$#$'"' xr+$',s!,x+' $' /-. z, 0!! z,'",$zx #/! r+".)&+ /s"!#, +z#x".#$#$.#z+ r+# / w %& 'y -/$ s$x!. vy!!"&.#z#.',.! '#,',!#','$'*$,$' u x/+. *!!&++*, x"&+!#.*'&+s"' ' /+".!(.)#$#,s /$'#+s// +-. x"'#$#,!!, x#!$ #sr+'$'*$&+$', +,.,$'#'&+x#.r+ s,!( /+'",'&+ d y%%' s,' #s,$'/+"./$#'#,s /-./ b #s )!.'!,x#. sr+$ '",&'$.",$','",$zx,+'",'",$zx!#, /s / o '-'pv'y #s,).",*!/ v' #,'&++r+s"' +/$'*.+ z, c s #+ $&s". +&+ s #'"&* + &+/!' &,'/ /x&',r$'+!(s'',+*,'&+ ('. $'."' 35

37 -&#*!/ v 'p&y qv #'&++r+b)*x,s ' /$, /! r+s )!#.*'&+ Α/Α t!! s)!! +'r+s)*$&+. p p%vv('pv,+ y +$'r+x'*&+ % y& 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ #/! r+".)&+.#s,zr $'*./$#, b #+ s #''.# &$#'&+.'$&+'#,'. ( qy& $,(s+$#, ' / Α/Α o!! /s."!/+$#,!*$$ )!.'. /!*$$ /,'//s" /s*' //x " /s)*!! / +'$, s#s#r+ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ c %' p xr', ($.'s*+ / # $.r+. '&+s s*+.&+&'$&+s"xr',.#,s" $'$ #,* '&+/x*'&+$x,s)*!! +'!.(&$#(x', '/.),&+s" t 0!! ")!#.#z #! z (s+$#,s"'#+(s# /$',!!,'#+/s) & v( qy& xx".!z$#/' /$$#..*&+ +'!,s,' 'y & 'p& &yv%&y /-./ $'#++'s!&" '#,+"', d w u +'$ #'"+'r+s!! #.*!#,!'/,+',s!' $" &+'&+'#,$' &+ $z#.#"+'&+$"x&+'&+"x&+'#,s"!#, s '$,s*+.&+x#.$'r+s+ -. b o +'$ #',s+ x, c #s, +&. + +"z#$' y 'pv(y'qv v((' zr $' s!' (s*$+ p ('v &, s* / t 0 %+s" $# *+ $&+!'.,x&',z&.', &xr+s / '#,sr#+z&.',&,$'...*'&+s"*!!,s + ' /' +'&+ z,'#,'', (.'"'&$#, 36

38 w!! #/s x.r+)! -(% y& ( $. v ( s % % y& z'/' (x'(/.# Α/Α u +*#(#$#,'&+*x&++(!&$#, s,x '/.)&+ qp p% y& 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ % %'ypv'q q'p%yv -%yv(v' % qy %y % (' & b &%'p' y'##qv' %!! #!,/s!#&. +#s x.r+s"$)$#,$x#."$' s"&+.'+$'r+ x". % /, % Α/Α 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ o z$# $'r+ s# +&+r+s /$r+)!#.*'&+s AI q%(#' q(p 'p /$z' +'.'#++ '#+ c!! #$' z &+' %'-'p%yv s $ $'"+ -%y%& y, t + +'', s"!#, #. +&+,.*x,.'+*$', '$*+ v +&+ +'#'&+'$*+&++*s!$#,'#,'$*+#,' z#.' x"'#$#'#,s"'$#, s $'.! '#,' + +&+"$'"'#, /-./'#+ +*, b %p'-% y&$y v%'pp '(' o!! %!!s,z#.'!"'#'$z ##,+ $#$z!r+' x"'#$#s"' &+! *' &+!"&'#,'z,,(#$#,' /s!# /$.( Α/Α 4. ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ c!! #x#.'r++#.' v%' 'y 'p%y%p-&% y%'y *&+ *!# '$#' /-./'",$zx/ Α/Α 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 37

39 )'vv'&y&-& v 'p&y%('v y'y c o!! %!!s#x#.,/s x ',s.,).#z+, r+#, ($,.'*!!/$# 'v & q'p& q& Α/Α 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ t!! -/$!#x)*.$#,'!r+s) s"'#$#,#,s!! %%q- y%'y v-v 'r$&+s"'!,+ &++'s q -. x 'r+'!r+ 0 *$#$#, #/!, s #$#'.' +&+,s!',$x(,'/-./s"' x#. '* *' "sx,+ $#'!"&/#!, &+ -+ z s!# /++$,'#!$.* #$#,!' /,'&+/s#$r+'#!$/s# '#$#, '#!$ Α/Α 6. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 38

40 %x/. +/&s *s *..'sz c b o ".#+s'/z s#.*!&+'*$&+s*$+ /$'#+s z$' -. /$ s#x/+'"'#',$&$' s#s (*!! $''/. +&+s ($zx$. zr+ ($s.*'&+s z,/s" +'#s zr+x /x+ z '//+ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ /, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ t 0 +*s'/#$/ /s s#z x.r+x".&+!"&v!/.sr+r+&+ &+ )/ +'+r+.')/ +'+r+.+#. +&+r+/s x.r+!"&.&+s /, s #$# d w u -( (#$#'#, s# r+#,s $',' $. '#. +,),'#,#,.#z+, r+,z.#!,"z!#$#, b!" s#s! + s,./$ ' #x.!s. *,,$'#+ s #$# + o c -$'#"'#' %( /s"x#. $!/$#"$. ## /!#'r+'$'*$&+ + /s"*!!,s s 'z$# r+ + s z,z$#'&+!' &+$'#+s z /(+'&+'&+ t 0 *. y/ +'&$#"! s#!' /,!s/ &+sz$&+$'#+s sz$&+'!$#, +&+r+x#!r$&+'.' w %/&s * +*s!#, #$, y-' *..'z#.' x"'#$#,% p zszx ', +&+ '#, b %s)*/+$#' "!/+$#/x " /s)*!! / +'x*,s"' /,!"&'#,'*'s x". #(.+ '# c o /!'!# /$. ##$'#+s / '#*+z#x".#$# ($,z&.',s". /,'&+).#z+r+ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ z'&+ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ t -,!!'#,+ /s *!,.s /&+,sz$,/. $, s!/+ &,$'. $ s!/s'".+,. &+ x". s,s!'' x"'#', 0 s. x/+*.&$#'&+.$/,.s"/,'#,s 'r+x$'# z, ''&+ /+'/, 39

41 d w ")!#.+&'r+ u p/! %.s"x /$'$,$'#+s #+'. +, "s")!#. +&+,.*x,'$*+!! #zr&+$'*./$#, '*$'$#$+*s!$#!' +..'+*$',.&+ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ b s ' '#'#.' *. ''&+s"'#++' *s"&++ rs+ x/+." /$ $' /,v z& +. s",'#+ s y' *! /'"s /$* '#x #'x* &$#'&+/s#$r+' /-./ x/+*'&+$#. '/ (+$,)!'!"#$#'&+/$'*.+&+x$r+' /$* +''x/+'*x(+'$#. Περιγραφή &+&$#,+*-( /+$#y*'#.s' '&+/s#$r+' /'(s '#s '(s&$# )!.' και! /-./#'#+''&+x/+'r+ Αξιολόγηση / #s"' Εσωτερικού +&'"$(.) Περιβάλλοντος /! #. ήµου A+r'#+s. $#$,'&+/s#$r+ z x! '&+s $&sr+$/++'(&+.'$'! z#' '(s&$#!"#$#'&+/$'*.+&+x$r+ /-./y#.r+'"' x! '#,!/ ## OT xx$ $&' '&+s (s)*!! $&sr+$/++'(&+'#, +',. $&/++$&.'& '#,s/$,+ $'#+s OTA (,$/..' z,'!"#$#' /,'*'#/ 40

42 Οργανόγραµµα Υπηρεσίες ήµου κατά την 31/12/2007 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ 41

43 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡ. ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ- ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΑ- ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Ε.Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ- ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 42

44 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ ΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΓΡ. ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 43

45 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 44

46 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 45

47 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 46

48 υνατά Αδύνατα Σηµεία των Υπηρεσιών του ήµου (SWOT ANALYSIS) Α/Α zr +'$/,' )!.'!'/"'#',$'/, Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ s $&+,.'$' $#,'&+ /,$,!"&' /x#.z / /'#, / /s#$,ud / #."+ 1. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ b %!!, $. +&+s'r+ o!! sx/. + #."+./.x /s $&s #' (!#zr+s*&+dd / #."+.s $$/. +, $, z"+ +. +,x#. 'r+ c s #..*'&+.#z+!!#&. +#. *+&$#, '*s p!",).",/s# '#$#,s #x#.'r+'#!'!'r+ '/p% / /s#$r+.$#z #$#))r$&+'z+, xx$r+.$#z #$#s$' s #'r+ 47

49 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!!!!.# #s #zr&+s $&s (x/. + /$#, / s +#'#,xx$ s"' $'#s)!! /,/s!!!/,',+(!&$#, +'r+x*$&+ /,'(, 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ c o!! '+ #zr&+s $&s ( ) s#.! '#,'*$'$#, s )!.'s"&.xs.-./ss'r$,$'#+..*'&+ +*, "'#',.'".+ $.$#/$ #'!/s xs"*!!,s ( $. s #$#$ '', ( s#$x/+. s $/.s $'./$s)',,$$z $#.' s)!, z, s)*!! +'#+. s s/$*!, "'#',s!!'$.(, t 0!!!! x'( /(x/$#, #!s'.(,z' *#$#, s..*'&+ #$'.(.'"'&$#, - %' s$ *+&$#$')*! /."'#' ))! #,..*!# y#'' &+! w u!! ',)) #!' #s / +#$#, '!$.' /,xx$r+ &$#,!$&+ ($/$'.', %'.' +!#'$."'!#'* / *' /x.+, d!! *+&$#,-#. #+ +$. ',$'/+ (!'/,. y'#'&+!#'r+$&.'. s *..' '#+/,'!!&$#!#'r+ /-./ &+ '$'*$&+ + +$. ( s#! +',.*x, -#.',$'/+., -/+.'*$#+$z"!#$#,'/-./ s#.*! /x#.'(zr/ 48

50 !! #s $&s ( y )+$z"!#$#'#,.', Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ z& s p s'*$, ' '$ p!' x +.,.! ',+'*, &s p!*, -#.'!* s s $,'#+, 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ b x/+. s $/+"! *..' /'&+ &+' /! s,'#$ #$#,. &,/'z+ /,' ( /.!'r+ '&+.*'&+x. *,..'$.", '#$#x/ '#$# '#,/$,!!&$# c o!! + yz's.,/s #/s $'#'r+xx$r+ $'#, * '&+'#,s"!#,p s#.! '#,s z '/$#,".)&+ &+/s x.,s!( #$#.!'r+ )!#$' +#/!.! '#,s"!#, s #$#,/! &s, / y/ +'&$#$"' $! *'.,. x ''&+ ss!&. +&+$&!+&+(x/$#, "..$'x,+''*$'$#, t!! s s"+#$#,/! #z., + x*..' s #$#,.!'r+,.+'..'$.",'#x*+ 0!! x.r+. # # s #. + (/z s!$. / ( $!'"$'&$#'&+x".&+ # w!! /s!!!&+ 'z+,/s#$ #$/+z(,s, x/$#, +#. %s' 'z+r+/!r+ ($*s,s +#s #'#+s..*'&+ $'$. '#, I / )!,' ( $. /s)*!! ( +', u s#.! '#,.) &+ *'&+ 49

51 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! s.# r+ #s $&s ($''.. -*+$',xx$ s + $z/$#.# r+ (+'$z! ss!,+* $#,'& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ o! ',' s #$#s s s s $,! $. ( '/,. -.! s '+ "z"+ s!#&.,'&+/s /$ s #'x,s!*)/,s zr$&+'.# /',$ $s* / c $' #$#$"x&+$$z $#.' '!"&+ p /$'$,$'#+)) &$# (#$#'&+'$&+$"x&+'*'#+ s" '#s '!/' ' # (.+&+z$&+ t 0!! #s #s..'$. #, ( $"x&+' y/+z,+ /-. xs / '&+''r+ w!! s.# r+ # *+&$#, / (#$#$"x&+s"/s s!'r+s$. +&+'r+ zr$, + '&+ %s bddt$/+ '/#s!!* $ +*$.' x,sz'#z$# u -/$z,s).*!/.(*+&$'&+!,'!r+!"& dd0b wd $/+!* x x '#'r++'&+ z$#bdd' x+r+/s '+ s #'",x zr$&+sz'# '#,s!($s s!#&., d '&++ p*!/.r+s #'&+/s#$r++r+ $rs&+$' + +" sz'#z$#bdd$(+ $ xd do0x#!x!,''* )'!. #'$!z /,#!' x $."'!r+ '(.+&++'&+,.)x( sz #$&+$/+!* $ xd b0 b o!!!! "$' /,+'s #s) #! x (,s 'r+/s#$r+ $x x.r+ $. ( s!( #$#,$"x&+!! #xx$r+ -* $#"!&+'&+ +x/! &+s / s s! ".+ %.+,. &$#'&+zr+' /-. / &*.#!",x '#,*'#$#,' /-. / 50

52 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! #'#!&+ #s(,x'(&$#, ( +'/ x#. s#!' / +' /#.#$, p- +' /,s$z"!#$#,sxr+ x,#!&. +&+p&& 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟ ΟΜΕΣ c o %!!s, )!.'s"'#+.#'#$#'#, s +&+,.'(x/ (+$&+ s!#, p!!' ),$' / $s ' '!! #+'(z/ /p& t!! s +&+ #$&',#!',I +,.* #$#,!!#+r+$!! *..'x) /.* #$#, 0 s!&. + z#.*'&+ z.'!!, $.' 'x..'/s '#/$ #$ +&+,s! $' '#,x#.!', ',z, xs (, w u!!!! #$'! z&$#,'..' #$/$'#.',+#. &$#,, x#. 'r+x"$, +'/s -. ',#. z'rx"$,' / / d # *$#z/ s"$($'$# s +#. &$#'&+s!.'r+ sz$&+'..*'&+' /-. /%/&s r+ + /'#+ +s,zr $/+ &+ ( /s! $'r+ s#!' / +' / z, s#!' / s *..', s&' "!! / s#!' / p- s!#, z),s,*s /, 51

53 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! #$/$'.',!"#$#, s&"'#', #$/$'#.'s!( #$# $/.) %s s"$#.+'". x#/s)*!! (!/,$'#'&+$z +',',! /s/' $&s!&+(-. 6. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ c o +".+.#$/+ s'r$,*$#$#,s /s!!!&+'&+'r+ z,.'('&+!',s"..'$.",s $&s ( x/$#,' / /s!!!/, +#s $&s (s$' *..', s *+&$#, '&+/s #'#$#'&+. '&+$! $'. +&+ x &+'&+, /s#$r+ *!/ % +#$#xx$ #,+r+ $&+,s +$. #$#,-. $! &+$ (/ t 0!! s&' )#+r+ /! z&,*.$#+' &+.! s"$!#..'$.",!!,' #,#+(#..' ' /v% s,+'. +..'$. #!s'. ( $/z (,/$r+ +$. ( /-./ w u #"+'&+s"' #s +&$#'&+. /,/s!!! x ''&+$.s'$, $#,$ #s!#,+."+$#x, ''&+ /, ' /s $&s ( *!#x* $#s"' /,x#. ' (, 52

54 y',s".+,$! s,s z"!,',$&',xx$ x,z*s!.)*+',' +,p',-x$r+-*+&$#, /-./ Κύρια Προβλήµατα ανά ιεύθυνση ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 53

55 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' X ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 54

56 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 55

57 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 56

58 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 57

59 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 58

60 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 59

61 1 K R s." xx$ )*$#',xx )!.'',!',/s +'s.. +,s"'. +,!! + /,x/+. (+'&,'/ (+$,)!',$'#+$'! z&$#'&+/s#$r+' +-.z,+*-( /+$# s '* #+ s s*'&$/. +, /-./ '+'..' s$ +' $ #+ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 12 K2 R2 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 60

62 l ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 61

63 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ, ΓΡΑΦΕΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, 1 ΚΤΛ R2 Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 62

64 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Ε, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΕΙΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΑΘΛΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 63

65 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K2 12 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΓΡΑΦΕΙΟ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ R Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 a2 2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΜΕΛΕΤΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 64

66 K K 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ R2 Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 a2 2 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 65

67 R 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ K 1 : ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ K R ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 66

68 K 1 K ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 67

69 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΩΝ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 68

70 s y' *! /$* +''(s /'"'*'#s )!.' ($'*$'$#$'q '/ (+$,)!'.*"$&s' &$#,* q /-./." z q ' s"$&s +&'"$(.).r+ /++$&.'& #'#+s $rs&+y#.r+'"' /!'(s&$# #. x!!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#, '&+s $&sr+$/++'(&+.'$'! z#'&+!/ #s" Περιγραφή και $'#+s Αξιολόγηση '(s&$# $#$,'&+$'!zr+'&+q.r+ $rs&+ Παρούσας!"#$#' Κατάστασης /$&' Νοµικών (s)*!! Προσώπων. s /$,+ (,$/..' z,' /,'*'#xx$ '&+s $&sr+$/++'(&+ +',. $&'#, 69

71 ! &( )&% &- ) &# &3 &-.! &'( ( &0 &- &-! &*! 5 &* *./ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Η πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Ελένη Τσεβά ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4! :! 0!! )! % 1) )! 2 # ) 2 +, # $%! -('"! " 4! / )! 1 # )! " 2! ) 2 ) * ( (+ " ) "!! /.". "# " 6789" 0.". " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ) + H <" 2 " $% +! $% &!! $%! " )"!! + ) &!,, $%" +! %! "!" $% +!! " 70

72 !! &- &-(.! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Πνευµατικό Κέντρο ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Χρήστος Αναγνώστου ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!! # + # %! "! "! " # '.". " 4! " ) + "! & ) % " -/ /-" # "! )"! "! " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ % " +! " 4! % "! + +! " % % " $%" +! + $%" &! $%"!! +! )! +!!!! %! + %! " 71

73 $% )&*! )&3. &*. &-. + &* &-!:. &*! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Αθλητικός Οργανισµός ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Γιάννης Ντούνης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ + #! + <! " " " " 4! &! / " % " " #! + ) )!! %! % " " % "! " +! " + < %! < % "! *! $%) 0 -. "!! )! " < - " -/ /-" -. " ) ( (" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ!! + + " + $%" " + $%" + " <" 2 + ( (" + % " " +!!! " +! " 72

74 &' )&- &0 *(. & $% 3-. &' 6 &4, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Αναστάσιος Χρήστου ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! ) + " 1 # )!! *(. *! " # )!!" *.:" -(-." 4 " + -. "! & )! *.: " )+, 9 ö59 " $" -/ /-" 69 9! " -*(. " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ %! + # " +! % "!! "! +! "! ) &!!! )" &!! )!! "! $%! " <! $% " " <! 73

75 )&* -/ /- ) &: &'!! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή και 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος των (2) Νοµικών Προσώπων: Κων/νος Παπαµιχάλης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! + 2!! $% + +- *,% <!! " + " + $" + "! "! $ " + " " +! -/ *.! ) + " " +! "!!! ", " " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ )! 4! & 4!!!!! 4 " <" 2 + " " + $ " 4 *./! 0" (. $ % "! *:0 " 74

76 )&* &* &* + &0 &* -/ /- &0!! &0 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή και 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος των (2) Νοµικών Προσώπων: Αντώνης Ντούνης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 2! + $% + +3,% <!!! + " )! " ) + " + " "! )! ) $" " + -/ *.! ) +0 + " " "!!! ) " +, " "! "!! " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ )! 4! & 4!!!! " 4 $ % " " +!! *./ 0" (. *:0 " " 75

77 &-(. *.:! )&3( +!/! $% ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτική Φιλαρµονική ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Η πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Γεωργία Θεοχάρη ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ + <! + # + <!! $%! " % < <"!! 2 "! )" &/ )"! )" &! # + " ) & " " -0 " -/ /-" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ!! +!, + "! " 76

78 &3 &-. &* ( 3. /! &- &- )&( <%+ &-! -/ /- )&4, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Σωτήρης Γκίκας ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ )! # # $% + ) 1!! )! 3." "# <%+ -* :"! " " 4! 1! / ) ) 3 " #! ) <" 2 " " + " $% -(. "! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ * + *. " <%+" <%+! + + <%+ <" 2! " # # <%+ %! " <%+ <%+!!" +!! "! +!! $%! "! " + " <%+ 77

79 s y' ( s"+*! $'!' $''# / s $'"z /$* '' s '"'#', ".#s ('&,r$'+s'(z'!'/-./p&s".'#+,' +' 1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ s '*s"$*$/++'$&++*s'/#s! '/sr+'&,, ($/x!"/'".'/-./p&s, ιατύπωση Οράµατος ήµου &sq+ $'!'/-. s (+' /p&s s,! + ',. $&'z(''#,/s# '#$#,. $$s)*!! q / +,!"'#',$"!,',*$,'#,s $/+!!$$".+ +&+,' /s $&s (.' ιατύπωση +s'/z /,s!', Αποστολής (++,/s#$ ήµου r$'' s.*(&$' #$#'&++ &+ z+ s sx /s# '#$#,'&+s / +$.! r+. (.!z".+,s!'r+xr,+)!'r+' $'s! $'.+#, &$#'&+ "$',s,!'/r+s,'. +&+./', '$ /,x#."',. $+", qx$! +.r+s '#+ *$&+s #$#'&+. +&+s/.' z/+$"!,',*$, "'#' qs z' ' +*s'/#+'&+s /$zx$.( +*s'/#,)!' / s))(/+'#$/..' &$#,'&+sz z' /,$'#$/+z)!'. +&+/s#$r+.'#+ * x/+'"'#''#+$/.s*$'$#$ss'r$,s +' x$' %$',/s, +&+, /+'.'&s.*x,+'!r+', /+x &$# s +'$ )*s)!.' ' 78

80 z ' #$'#+%$&' s&"'#','#,s +',&, x#"' ss*+&".s $'!!.)*+ +',/s" + "s&, "$&s s *..', /s"+',yzx/ "'s&'z",$ s",' /%sz#$( Προσδιορισµός $x +#+*s'/#'#,s $'#+s"'#+v.*x "'#','&+sz".+&+/s#$r+s"' z,' /p &s /)#)!' -. 'q &$#'#,.* Στρατηγικού Σχεδιασµού /$$/+$ ήµου #' ( + y''# $."'&+$''#r+s y'"z y''#, '''&+'#+s' &+*!/$#s.$." '"'#',.' +&'"$(.) /! -'c '* o' /,z#$. btou0b0bbdd s ##. /+obodbddc%pcc/ bbddc '&+"$&++!( #+$',. x! p &$# B o $(.&+.'s y/$'.',- #$#,. $&)!s".+$' s '!$.'"'#','#,-#."$,- 0obocbddt x! p #$#,/! $. (-'r+ /,'/ %y-- '#$#,'#,s y'"z&+ x '"'#', y(.&+.'#. "s s' /s '$',s".+,$! '/sr+'"!##!.*&$#*z#$#'&+y''#r+y'"z&+v x! B o $zx*$'# x, y''#", *'#,'/-. *'#, / Στρατηγικός Χάρτης του ήµου 79

81 ! "#! "#!&#" &#"!"!% ^%$" #$%$"!"!%"!$!!%!#"' #$!$ &^%!$ %$""#$$%! ( &!$$ "'#!"! '$&$!$%! #$ "#!#$!$" "'#$"#! #$$ #$%!!"#!!!!$$! ]ZXPXVNVQRSO\OXM MOSWSQXYXZOU[\M XYXZOU[\M] LMNOLPQRSQTLQOSUPVQRSQ TLQOSUPVQRSQMOSWSQ 3;> / ,-./ =0121.0= ;826,1/0=.7;<247; +,-./ / KCG 1.,-,:/357;<;=34/57; #$(! &%$ $" ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!"!%&$!!& &$!!&"!$ %$&$!$%& $&$!$%&!#"' #$!$ &^%!$ Θ!"!%!$%%$!$%%$! ijklmnilknolpqinjrstntqkuvswlvolknkxoxylivsz{vs{vwsivliiml vwsolrpxonylvlizsksylilvi "#!#$$ ^&!"#!!%#$%^" '$#$"%#%!!_#^! #$&!%!! ^!&$!!&$%!'!%$!$!!&$!! %! $!$%#!$" &$"%$" $!$%&^$ #$%!*#$!_$%! "#! ^& $!`#a$$%!`#a$$%!_#$$$%! &"&$_PAdKINh $"$!$"'"# %$""#!#&!_ $!#&!^%! "''$#$"^$"$!$" ΤΗΣ % ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΟΡΩΝ.0=1? <? /? 3;>212,/1,6:74,=0=8760= ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ! "'$%&! "#$$%#$! #$! "'&%$$!!"$"* "%$'$$ &#"#$#&$" ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ "%$'! )$!$" 80

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Πάρου ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου νέου Οργανισµού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος VII Εισαγωγή 1 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 Ι. Γενικά 5 ΙΙ. ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Η ιοικητική Μεταρρύθµιση στην Πράξη Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013

Η ιοικητική Μεταρρύθµιση στην Πράξη Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 2013» Βασίλειος Πάλλιος, Ταµίας Σ ΣΕΣΜΑ Αθήνα, 7 εκεµβρίου 2007 Σελ. 1 2o ΚΠΣ 1994-1999 Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Θεµατικοί Τοµείς: Μελέτες & Έρευνες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Σχεδιασµός, Παρακολούθηση & Εφαρµογή Προγραµµάτων Αποτελεσµατικότητα, Ποιότητα & Εσωτερικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου,

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµος Αµαρουσίου και η εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α.Ε. οργανώνουν εκπαιδευτική ενηµερωτική ηµερίδα, µε θέµα: «Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ (1) 10. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) (701) 010.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 020.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 021.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΜ 022.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕ. & ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ρ. Πάνος Λιβέρης, Υπεύθυνος Συµβούλου ιευθ.υποστήριξης Προγραµµάτων ηµοσίου Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-06 Εργαλεία εφαρµογής Ευρεία ανάλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ. Α / Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΥ ΙΑΡΚΕΙ Α (ΩΡΕΣ) ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area " Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area  Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 1222 Τηλέφωνο : 21 500-259 FAX : 210 25072 E-mail : prom@larissa-dimos.gr ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ 2012/2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Ι ΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ «Ι ΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 07/11/2001. Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΤΠΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 07/11/2001. Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ 1 ΔΜ 2 ΔΜ 3 ΨΣ 4 ΨΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ενέργειες ημοσιότητας για την λειτουργία της ράσης ΙΑΥΓΕΙΑ Μελέτη προσδιορισμού μοντέλου δεδομένων της δράσης ΙΑΥΓΕΙΑ 240.772,50 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 79.950,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ATRION HEALTH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. Συµπράττων φορέας: 0 Κολυµπώ και παίζω Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 5 02 Κολυµπώ και παίζω ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (µε ειδίκευση στην κολύµβηση) 5 03 Γυµνάζοµαι σ όλη την πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Ι ΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ «Ι ΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013. ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013. ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013 ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «Αίτηση Συµµετοχής ήλωση - Προσφορά Φορέων / οµών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA ΣΠOY ΩN Με την µε αριθµ.3/13--2011 αϖόφαση Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίθηκε η τροϖοϖοίηση του Π.Σ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΕΠΙΠΕ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ Ο Θ ΑΠ Ε ΩΡ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ερευνητική Εργασία: Ναζισμός και νεοναζιστικά κινήματα στη σύγχρονη Ευρώπη»

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ερευνητική Εργασία: Ναζισμός και νεοναζιστικά κινήματα στη σύγχρονη Ευρώπη» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ερευνητική Εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιώργος Λιαλιάµος Απόφ.ΕΣ (Η )-Τµήµα Τ.Α.Π.Α Στέλεχος ΥΠ.ΕΣ.- /νση Αστικής και ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα