Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΡΩΠΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 I. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...3 ii. Οµάδα Εργου...5 iii. Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικων Προσωπων του ήµου K2L4;3M;>NOL4;3EPO8!"#$#%&'()*!! +',-./0 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ... 7 A\A]YWIW` Ra OQE: R OQE:VWXOT 1.1. Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης...7 b 1212K212e;M>6AM;>QQ>fg=G;4hi K2K2 :6>FCfImU6>F>GQ4i>F<6g=G;4h3n6FE:!"#$#%$&' ()*!! OQE:VWXOTA\A]YWIW`222222lJ +',-./cd 1212K2R2 U;3>L;EBDOQ>F>>6C 34U5:6hG aR b-'(s&$#v*.' bb-'(s&$#s bo $'!,-. /0w $x $.",y''# (yzx$. /0w OQE: J (-./0u OQE: ~l o!"#$# ($,p'*$'$#,q.r+ $rs&+tu 1.2. Στρατηγική ήµου Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

3 v-. s'$,' v s '&+q,p&s zr#$$'#xx$ / %y--$z'*.'#x."&$#'&+%sz#$r+,/! s r+',." s"+#$#,' +','#+ /%sz#$.+#+.( $ *..'!(s','..*'&+ /-. +',', ',$/.).r+ (!&+A v v A $rs&+.'#+&'#,x/. +#,$.' *+&$#,v / &'"s)*!! y''#,'&++s'/r+ s!.)*+'#++*!/$# s"+'(z,s +' '! /-. ' $z x /'&+q!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#,$' '' /y''# ''&+.+$&.'&. +,',$#$,'&+.r+ (yzx$. $rs&+' ('/-. + $&'" / ' $."'#, s s#$r+' -./$"!'$'*x'#,x#. /! s #.'#++"$/..' /,s$ z'&+$'!zr+'#,-,' / #$#,' / +#.& $z x /'" x "!##' s $'#x#. +&+ s $"'#' "s&,s!',,!s+x'/s& )! s's"' -w s (+s'*$,. + /+ ".. vs'$,' %(! +,c #.bbdbddtwuou / %y--, $(.&+.', s,$/+'*$$'' %sz#$" s.wwo s sz".+ x"-*'.wbdd0 '&+sz#$r+s /,s"$#,%poc ocbdd0 "+xx$..*'&+'&+v! '*'$#, s! x ( #$#,.' %y--dwo0%#pttc$u$d0%sz#$* /'!"#$#, x #$#,v ). sz#$r+ ( s *..'%v v+$.r+ s, vx#",p'*'$#,%sz#$r+ s, z$/+'z s"'#+%%%&q'p&% '(' v'p&yq )&yp'..*'&+v!ys'.),bdd0 "'/s v-'v'p&y&y%% % $' bdd0' / %y-- s! $ '#,/!/tt dwo0c$u$.oo"s&,s y($'#.%sz#$ )! s +obodbddc%pcc/ bbddc (yzx$.(b o '&+K- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

4 y!' s",' /%sz#$( *..', + y)$."+)*.$#' &$#'&+/s x.r+ /s)*!! +', $#$'s*'&!' %+ v $z/$#'#,s&,s &$#'#, +&+,$/+!'$'r+!#'r+s z,$*!, s +.+*s'/# #$#+s'/r+s..*'&+..*'&+!' s &$#'#,s &$#'&+/s #$#$(z'!$.'"'#','#,s x +&+'z+.r+'!/ r+$'#+/s# '#$#' s!$. ( x '"'#', '&+!'/r+x$'#''&+ /s!'#$'#+/! s #$# s +'"! $x + r.+ $z/$#'#,!' /!#s"'#+/! /,' s /-. #$#'/%sz#$ /&, $.(s (!' *..' (,'.*'"' &)!' +s'/ &$#$"x&+ ( +&+ ( &(#$#&"'#', /! +*s'/#x s #$#,%sz#$r+yzx ''&+'&+$'!zr+' &+$' +' /-.. xz /$' $#, &+ +'. %s"+#$#, &+"'#)!' s (s' /+s"'%sz#$*yz x &$#-''&+'/ $&s ( x*$&+s / &. &!$''+ &. $'#x/+'+ &$#!'/.s"&+ ("$' s #$#'&+ /, &s &s $. '!$.'!' -.r+!' / '&+ s#$r+' /r+$',+,s'$,!'!'r+ /-./'&+q /.r+, $rs&+ v/"' '&' &s* +','#+s'/z/! s #$#'/%sz#$( *..', + I. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.$' Η ανάπτυξη της περιοχής του Κορωπίου. )Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 3

5 v!$'",!s'.,$zx$.",'&+!!r+ +*s'/#,s.!('#x/+'$/+ -#. 'z /s'!', y'! z#' (+'%sz#$"".. x$! +$#'&+' /-. sr+ / '! &+. $&'#,xx$.'),'#,-) +',s*!!#!'#!r+$zx (!/$#, &+ b&+' '#,s!##'#,+*#,s "'#','&+sz".+&+/s#$r+'#$/$'#.'+*s'/# s '/#,$#.+'r+!!r+$'#)!'&$#'#,s&"'#', o&$/+x#' s'*$$' s &'"s)*!! #$#"'.')!, +p!!,'#)!' +&+ %y--%/&s +&$# &$#'#,s&"'#','#, / c&)!' ' s s)*!! "'#','&+sz".+&+/s#$r+ &$#'#,s&"'#','#,s +' /-./ +.x,$/$'#.'s "'#','&+sz".+&+/s#$r+. $ $s* $"! s"'#$/$'#.''+ )*$'&+x $.&+s"&+)'#$/$'#.'s x*$&+/! s #$#,'/%sz#$.s"&+. $s". ( *..',.$/$'#.'xz!!$'s"$#$'"z&+ ( #$#'#,s,'&+ &+ & &+ +*#+ -*$&+. $s"' ($/..' z,' y($'#.-'r+ /.!('/x/+'(.($'!zr+$'#+ $#'&+ t&s!"'#'!'"'#'s s $(z $s*. $s"'#x#. +&+x +r,'&. +&+'z+r+$''# '(s&$#,' / ' /%sz#$ (!.',!!, ($zx$. ( *..' (v+$.r+s,.'#z$# 0&z$#! /r+''#$&$'x*z/$#'&+$'"z&+x*$&+' &+'z+r+'#+/s) #$#'&+$'!zr+' / *..',$"! /-. '-. /$'#+ / /! s #$#'/%sz#$( *..', 4

6 #',+*,' / # s s / '!'s"',$'! z#' /$/' #.s"$#-#.*z /-./&' /$',bwtbdd0 xv.*x (,$/+*', y #.p"!!, "x, +'x.z, z+r+ s#,- v s# /rz z*!# / -+'- -+' z+r+ s#$r+ #'r+ s#$r+ & $ '$xr(# s"' #.#.'*z#,p "'#', %s.+r+x,#x!#,.#.'*z#,% $'# / q pr$',+',, */!, *!!#!s! #'"s+x&+$. (#' y/.) %x",y/+*'#, v ' '.s /%sz#$ $'#+/s $'# ( *..' +$.r+sz$&+$'#$(+'#%sz#$r+yzx '#,/s,v $'#,'#,v.*x, $/. +,&'",$/+*'#, z.*!# (!&+%sz$&+a v /'/-./$'#+s"+#$# yzx.'#. &+. $s". x! B o '#+/s z"+,$z',$/+$,$'#/! s #$#,%sz#$r+ &+ II. ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. Ι ΙΟΤΗΤΑ 5

7 s"'#+ +#/!. $'#,x/+',s #' sx($&+'&+$'!zr+' $ s"/'".'#..+' s x #$#,' z,$/+,'#,v.*x, / /)$"$' /&' z ($/.) s'/z /'&+.s!".+&+y'!zr+, & ##x$*!$#'#, s"+#$#!!*'#+/!.' s #$#%sz#$r+s /-./.$'"z '#+..*'&+#' (! &$#'&+y'!zr+.'#+ /s.' s!" #$* %sz#$ #,! '#,s ( *..' x/$#,*!/,"$ '#+!.'s s #$' / /&.' (+'"$! s '#+s"+#$#' /!( #'+ /'"# / %$&$' &x$.' *' ' /,$'#+ #.+s*# /sz#$ $''#" ($zx$. sz#$*$z x#s ( '!$.' vx$ -z x!,' 'x 'z+,s.*$' //s z $'# '#xz /+'#+s $#'&+sz#$r+$zx '!$.'x #$# &+ x +s"'/s sz#$*$z x $#'&++ &s +&+s"&+#$(+x$'#,.'#+$''#' &s $ $#'#,x$ x +,#.,+ +$. x! '#xz )!' &$#,'&+x$r+ $#'#,s "'#',$'#x #$# III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 6

8 -. ".' *! /p&s /-. /'"s!.)*+'#+s'#,s,$', s#$ /s $x +','q ( $''#.*"$&s*' ($,'*$'$#,$'#+s $'"z s /p'"s+x'/sr+'' '"'#',z'/ sr' &s ' s /p/s' &s s sx /s '++# s*''!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#,s /$* +''/"'s -. $(z,p&s + x +, +"s)*!!, +'.$/+ )!.' '/sr+'$x( s's'#,s +. $$'s! s sxy $' z, / yx(' x(+'$#. x( /+$#s "$&s' s sx '&+/s#$r+' '/sr+ s*'#x +'#s / s #'x ($'*$'$#s /$*.' +''$#.+'"'s /-./ s '*$,)!' '/sr+ +''x/+'* x*..', /-.,/y*'#.s' +'+!( x$ &$#,$'q,' )!.'+* /$..* 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιγραφή και Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ήµου ' vy # (vqvy(v%vy qv y v-'% q%yp'% ( pv%('%%vq y' +s s,/' +! /&s "s)*!! '# '!/' + "!,'#,' s,/' x #$#,+). $'#.s +' ιεθνές #$#,.s z"+ z Ευρωπαϊκό (++$/+$ /+x//+ $#.+'*'.'$' s v+$. και Εθνικό περιβάλλον /+)! s +',s! της Τ.Α. s* +'$'#x."&$#'&+! $'$ ' /s)*!! &+ +', +"! '/,&,)$( y'#+xs y'#+s r #$#'#,s$z"!#$#,x!'$.s +&+ '$'/,+ /, $)$."'&++ &s!.#$#'#,'rz, +&+x&.*'&+ y'#+$"'.#$/..' y'#+'s!.#$#'&+x z'&+/+r+$'#+ $&+' / +&+ (s +!$..s (!' & 7

9 &s $. s #$# +'"'+x/+.r+$'x*',' /' x +r+sr+ +$.r+ 'r+.# s+'r+''r$'#+' s,z,#.$#'&+ &' s/' #$# r,#'!/' #$# x &,.*!,s"!, +'.'&s ) $'s +'*$' /,s /+!',$'s +*s )!.'s )!.'*' $. /, s s + '"! $'#)!' +, +*!./s ' &$#'#,s, / $. + "'#', &,'&++ rs&+ ('#,'!($,s s,/' /sxr #$#,' /++)/+ /"! /'* s*zx +r, /s//'.s &, + %v#v'v y q% %%%yqy &-' v)$!" s /$/+ )!+$'#+x."&$#' v( y& v q%v (v%v qv H%/&s +&$# z.s*'&,sx + ' /+ +x /"!/'#+' +'#,'#++ s/' $z/$#'&+ x #$# /' %/&s +&$#++&!('#/! ' sr+zr+ x #$#, '#+ %/ s #$#'&+/&s r+s bdd $ + '#$#.$ )!.+ '#,%s' $$'."',$z $,%/&s, +&$#,$ '&+'!'r+vv+$. s,'#+%/&s -/) +#$# # sr+sr+zr+'#+ s,/' #$#, s, $'s $/+'r+ +$.r+ r,) /+ s!# r $ +' s! +'#.*'&+ +'*$' /,s! ++''&+ ', '/, s 'r+ /,s!!* $&s x'r+ s +r$ /+++#' )!.'s/' s /,s$z $ /+..$"'#'','!(+&('#'/'' s, /,x +&+, +'#x/+'"'#'+ (+*.$!!* b&+ x +,!'$.,x/+*., +.s.'"'#'s+'r+'! +s$$"' + $'., '&+/s#$r+ $'r+ +'&+x'#,$/+$ s,.s (++,'&+$'r+ +'&+.'(' +& (++!'/$/+!('+'",'&+ /, +'. '+"#$#+ ovs '&+s!'$'r+sr++*.$$',s"!, '!'$.", "s&,s*+' z '$/+ )+ +/ +''.!'#+s &,s!'$.",s"!&+%s!'$.!#. +&,. $& c $'* +'s / &,x*'# /+." '#'!/' '!(+'#+(s#'#,'z+! #'#,'z+!,+*s'/#, r,$/'* &'.'' s/' '#+#$' #$# z +s #. s!+#'"z&" + rs+ s"$&s s"/'"'&+/)+$&+ +!, # s z '#$/+$ s! y/.) "$.,- +r+sr+.#$p/)+#'r+ (!%/&s r+-.&+r+'.'(s"!&+',v+$.", sr+p/)+$&+ E # sr+ +&+r++*.$$' +$.r+s *!! /, *+&$#E O ITIE ' / z +$. /+&,( (,/'(, $ + tv $.",'#,x! s '#+!-/#' +&+ +*.$$' /,s!# /$. s /w #$#, &,.$/.) /%/&s (,x((y/+x s"!&+ s!s*#s /'&+x! & ' $.*$'#+%/rs# /s z'#+/ s #. +&+"!&+ ' &, +. $ $/+$ *'/bddb ' $'#x//. +#%/rs#& s +'s"$&s '&+s"!&+$/.r+#$++ r$ +'*' /,+ rs /,s +.$/+$ / $/+. #$/+$ /+'#+x! +*.!!#!(# *$'#+ s #$# + s*.' +&+ &#" $'#$z $#+*.$$x!,+*s'/# s #. +,s"!, +$z'*+ (,x'$#.+', 8

10 v'q%%y(vp%&y%'y#' &q v'p& v-'v'p&y& vs s ' 'zr#$#,s!#. %s' $.!',+. + '#)!' +'#'$z'*.',., &$#'#,s /+ s" ' "'#','&+/s#$r+sx"$,+*! /,v+$.(, s,/' /,+. x +, '#+/s #$#,'#+,' /x&' 'z('# +'.'rs$#'&+/s#' r+s (.+&+ / zx#$'#x* $'/ -., r,$z'*.'#+ z &$# ( s*z#s &s!,s /s#' (+' +''&,s"',x"'#',',+"'#',' $x $. z".#s' s $. +,$',+*,'&+s z/s#$r+s '.!('#x*+$'# /+!'r+ +s$$"' "! /, ' +.xz! ' ',s s+ $"x#.'#./. +, &+'&+$'"'#''&+sz$&+s#* 's"' x#. '$/..' z$"!,',*$,'*$'&$#,'#,s "$'!',,'&+$/+!!r+.'#+ $# s' s/' (+'#+s$' x #$#!"&!'#,' ' /+'+".+,+. + /x + /+ #+"',!(',/s#$ (,+'&+$.( sz$, y/.s$.'*z* '!' s "'#' r$'+s. + /++'&+$', / +&'+ $z/$#+)*.$#'&+, $/+,.$'"z v+$.r+ #+s '!$.' s,/' x #$#,r$'++'s +.*s x '!' / (+$',s $. &,.')!!".+, #++'.'rs$#',/ #!"',s $x /s,s"' )!.','&+s /,s!',',sz$, #++)*.$#' /+ rs+/x/+.('#, $. +&+s"&+ #++*s'/#'#,xs,$/+$,s,/' x #$#, #)!' #x*z/$#'#,s!# &$#'&+/s x "#$#,.r+'&+/s#$r+ #+s #$/+z)!' )!+ &$#' '".&++r+x*$&+ v' % qv%v#'%y %&(vv(' q /ss x/'&+/s#$r+s $ %'pv'q q' q /s z % +'s &,' &%%p (vq'p& /,s!', -'p %(q&y&e$ y',ss*+& %s s!$,.s O E.ME.T (++$/.)*! vq %%-'v'p&y&y s s!/*.,s +&+r+ %!$,v'z+ s,.s! (++),/',s # $'! /+' (+/,v ++'.'&s /$$'"! z+!,!# + $ /+/',', r+ *!!#! x#. '/+ rs+ '!$.'x/) +#$#'#+s /x/+. /(+µ (+ +. )$$. +#$'#+r$#+). z)!'&. +&+/s#$r+$' /+' +s z' "!!'# &+*s'/#'#,p x#. +' $#.*!!,'z+ / + xx +&+. ++,/!,'#,!#,!!, #'z,+*s'/# /#.,s +*s'/#x*x /)$ '$'#x s $#'#,p!#'&+ % "'#' &,y +&+,'#, 9

11 !#,s#* "! /,'/, +.(,'., ', z$#,'&+ %/*+' ',x#."$,/s#$, ',s!'$', +' '/s,'/,$'#+ +&+,x$'#"'#', +&',$,x '#+(#$#'#,., v +'&+$'"'#',y'#x' s!' '!$.+ #,'z+,+' x$+ +!/+, z.+,sz$,+'&+$'"',# /+s s&! ' xz /ud (.+ $z/+#'x(+.#'#, sz$, s"/''#+ '+!&',$',&+&. +, #s+*$'$#!. + +.,(#$#, +$#.r$.'s&'"+&# y'#$(+ x /,'#,%$$)"+, ' + + *'.(#$# bddd /&s z#. 'r+ '&+& /)+$&+++r$+"'#/&s #s +. $' z $+' +"$. # s +)$ $'"z +'$' '$'#+r$# &,' #%/&s +&$##+'&+$'"'# +. s s/'+s*$$'#+ %$! p $'r+',',x#."$,/s#$ +',"'s"', %s&!,!(', (+'"! + s bdd.*s!',!'r+ s $',+','#+s "'#' &, '!$.'"',s + &+'z+ vx#."$,x %/&s "y/.) $,+')*!! (!'#,%$$)"+,s /+s $s*,$"!'s )! s *'#.!#+$!! r+ '#.!('#x/+'s"$)$#$',s!# sx.'*!!/$#'&+ $#.+'"',)$,x#."$,/s#$ $ /+ &,',bddo +/. +##!',+s"$)$#$', $'"$ %$$/+x/$.".', )!'& ' (+ %x+s sz".+,/s#$ '! +&',!!,'#+s"'#$#+ &+x (+/', $ s" xx$ s, +' s s+ s!',s +# /$ ''&+r$'+ s x#."$ #$#'&+ &#!'.,/'" +x/) +#$#s +' +' '#,#!' '! +'"$' +,x/) +#$#,$ z '/yzx/-*$#,eo-bdd ov, %$$)"+,.+,!(',x#."$,/s#$ "!'s "s $''#'#,#!' /z'# sxs '&,. $ $. +,x/) +#$#,s s+s+'r+'$' &,s&' ' s s", r$'+$/.)*! '$'$',x#."$,x,' /,s /+s!&,$'#$''#'#,!',',sz$,& $,'#,%/rs#,$.r+$'#+$&' s '!$.'. '&+ +r+s */s#$r+$'#++#'"'#'$"!#'#+%/rs# '#+!'r+'#,s,' s,+*s'/#, +s $."'&+ & s $. s"!#$#', $/.s!.)+ ' /,$',+,. "x /,v $$z $#.'#+#!'. +&+'&+$/.s*&+.' /,$,# +x&'"' +x/) +#$# x/$#+ &+ +. y-' '".&+'"s&+ +#'z x$r+ #xz $#.+'"++$&.'& &.'*)$#s,',#!' $#'&+ (+$' +,$/+!!,$/+s*'. +$''#"sz#$"$zx$."+",-. s &+.s +s xz s +.') s! #%!'&+$&'r+ +! s"+s /!( 10

12 #'!" /'"z#$. s (+''*'& +&'*. +'z %sz#$",yzx$.", (+s'/z#. + +&',!!,$' /,v +'!x #$#,s. + /+ IOuddbddd$-z y($'#.h M y($'#.-'r+s $#+ &s $# "'#',-z$',%s*, A p x '"'#', +&+"&+ EMA +"! $!"#$#,B o o KPI TO% q'pv%) %('pv%('%%vqp' v% q'pvy ( &#'pv%'y'vqv(y %ybdd0$bdo +!/'"''* p'*'#+' s* +',.#$#+*!/$#' +"','*$,s /&' /x. r+ (s)*!! +'$' +' zr,'* '#,/' +' x + vy/z&+($,$/++r$,"s&,s +'$#. "s&, )! s +'s"' s! $ ps x $',b! #$#, &$'x(#$#'&+. &%+ -p + '"! $ y'#,.x* $#' ''&+'&+v+$.r+ /wd '&+s"&+$'#+s $z/$#' *..'y(.s#,-#."$ /"!/'&+-#.'r+%sz$&+ /'x&'(. y-' s,/' x #$#, -/+r+'s '' v)$,s'$,' +"&'"s)*!! $#, s'$,s / s + "s&, / /s s++ /%$&'r+ s +$.", s'$,s v!!,$'#++ vs'$, s#* /+'-.. '#$#'&+sz".+&+/s#$r+s"s!/*,z"+. $ +&',!!,'&+ &+/s#$r+s / / "s&,'*'$' s "'#',"$' %ybdd0$bdo /, +s'/r+x/+' (#$#'#,s&"'#',$s ''&+'#,zr, #x'#$#' sx/ #!"'' $''#",$'"z //. / $ ( /p +,.,. /+$#,# + +#x(/+$#'&+ s '"+&$#'#,s$z"!#$#, '#+s "'#', &,"!&+'&+s!'r+z& '/#'#,s.',$(!$#,'#)!',s!$. (, '("/'#+ &$#'#, &%!!*x'#,s"x $z/x +s $'#+s $)$."' x/$#' /s)*!!.+'&+$'s& /bdd0$bdo$' /,+, /, $'#+s z($'#++*x'#,$.&$'zr. "'#' $'#+'z+! +. '#++ %!!*x..$# '. $' 11

13 s & +s'/ $''#$'"z/$#'#,zr,x('$',s*'& '"'#','#+ s..'s x s /s& (+'#+s s +'.', %s +x/$#$' ( *.' +s&"',s/. '#, (+$"! ' + +x#."$., '. '/#'/ p s$z"!#$#p $.")*!! +&+ '#,+r$#,+ + +&+y/+ '. z %!/$'"'#''#,%!!*x,'&+r+ &,'"s x) &$#, s+x($&+ $, %x,+ y'#+x/"!/+$#'#,s"$)$#,$'#+s$z"!#$# "s +*s'/#',$'#+' s/' #$#. $$' %y + +' '! s,/'!#&. + /s!$ /x'( #$#, /$( /#,s /s z,/s#$r+s$z"!#$#,.'#$/..' $ *, '#$#,$ /)('#' x,$'#++*s'/# z'#, y'#++x* &$#'#,s&' y'#+s +x/+*.&$#' '!$.' +'#'#,% +, /"!/'#,/' x )*., #$#,'#,$z $#,x#.!','$"'#',$'#+/' +' x,/,s $ /x&' / )$$ x (' #$# $'#+. $'#+ / s.)*$,+'.'rs$#,'&++$ $z/$#'#,s $ #'&+ +&+* '!$.',..*x&+s"/' ''&+$'#x#."$ &','&+s!'r+$"'#',.$' /s z/. +,!$. ( 12

14 %'y# #& s zs"'#+ +bcz!".'+r v-. "s,p&s /! +"'.'p!() )".'#++,p &s ) $'$' $"y/+ -/'*.' (+'!*.'ys*'' + '!/' s bdd+ z'$bob' s.'",s!# /$.",' /,%s +&+.'#+ +. $&'&+ +.#''"'#*#.'"s '&+s $' &+ s"'#!&" *#,$p &s /%s $#,) $' +'*$' /$(.&+.'#+ $. $' r+# p!!*! $' +xz&$. +#s"'#) ( p '$! p &s! '#+''vx"',-#.',!.#z+ +r$'"' s*' x"., $.",'#, %!/ /x.,+! //s*, $'."' +' +,!, &/ +!/'"'$' z ' /s!# /$.( b# p( 'y ('q bt0 wtd cp(%%%y o#-& & ('vy ut p' y' obdc toc Περιγραφή Περιοχής ήµου 1 ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΥΕ 2001, πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ "#$%&%'(()'&%##%'((*! 13

15 'y v('py v' %sz wo$/ ' %' )+ ','', '!.)*+ z&" '.' /+(, s -#,v'&) +',$zx"+"! /"'.'/wo%p0 /,' +.*$'#$%"s$#$#.++ /, $. (,'#,-., /+,. x' (+','#, $' +'"s '*$'$#,' /.r+/./z/-./ /+(+', +,x(' $#.+(+,+&$'",x.,$'# $ + +#'#+s z -.,+,# $/ s ' / *' ' -'#,od#,/ (+' s -.! p&s (+"'p ($',.s!# /$."uuc' /wcd%pbb s' $#.+"p -. /, x' &s /+ & (+' + z&"p.$,+ p&s /$!*,, s ' $' / z's"' +".' x'/sr+,'/p./ /++$'*$,'#+s"x! s+*'s"' "&sr' rs $#' )$!*'&+ #+ / + s +".' /$#.,p&s &+ p + xs*+ *'(' ' s&'/. / pz&s! + '', r,x+/s$'#+z"'#'x.,./'"'"+.$'#$/. +#s z'#, "' $$!. +sx" #,' ' wcb ('/x+/s+s -.,.' +.* '$ -. ' '*',.'/ +"s$ +' p&s /.#',s!r++&' &+&*&+!!,.'#+' (x.'"+!.p '#, s "+,z.x. ''&+/ z+r+ z *!$+pz&s + '#+"s!++.,.+ +.'(%!/$ +, p $/ ' &s +&+,$(+x$#, -'#,t#,v'&) $' z&" "s +#'#+s /wc0%poc # x' /! r, zv-. +''!!#!"',p&s/x.,s!.)*+s! /.''!"& 's"' '#,!('#, +!"!## z&" '# $.'*s"$/+ x/',s $'$,+ &+ $.r+.,ys/ x&+ 14

16 y # &s (vq&%'pvq +&!. + #+r+.s&' z' /p &s + %!/ / "s&,"!' $'s!# /$.+*s'/#%,+!,!$'#+s $".'*'#+x#. z'#+'$/'#,'',vx +s"',s / ' z,. /p'. ( ( '#+p' ' x' uu ' s!# /$.",$' p &s (#$' "s $"/ #'*d s"' /! +s!# /$."'.'#.!('# '#$#."+.#' /s"twdd$bodds"' uu &,' #+'!/' bdd '*cd uw &,' '' & +*s'/#,'#,s xs!# /$.s z, $#$/+z +' '* '#$.- +","'$(.&+.'.$,.'z(''#,!"!###+' $', bd $"%/&'+. +'+' 's"bcddd' /, &,'! $' z ',sx*$,$'#+' '#$'"' $"bdd /$#.+ +#'*&.'s" (p s &s + /.'*'#+!'.!!*s x s!# /$.(#$# /!!,+#', r,x+/s*z ' /+ /x +(, +",/'" x./+/ ". y'#+s".+#$! s '#',/s x/s*zz' x.,'#+/s s"+$#' x z'"$.*! /-. /. /p&s (',&+ 15

17 16

18 %& y y' $($#.'#+q /,s".+ 'p&%)%%')&-& /,s.z +, +!/ +' v!,'', '#+ ' (+$' z '#,s!# /$.,!#,' $(+!'#,%!!*x, /-./ $ $' y' xr$z$.$' +'&' &s z /'*.,) ++!('##!x* &$#' z '"s+s$ # $/+$'#+x#.,. $&'!!!&+x'r+ /!('#,"+,' /-./&+*!/$#/'., +-. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α (2001) (ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ),d$c'r+,$u'r+,d$c'r+,$u'r+,bd$bc'r+,b$bu'r+,od$oc'r+,o$ou'r+,cd$cc'r+,c$cu'r+,d$c'r+,$u'r+,td$tc'r+,t$tu'r+,0d$0c'r+,0$0u'r+ &! *+&,wd$wc'r+,w'r+ y qv%v vyvy ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΣΥΝΟΛΟ 2001 ΆΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 17

19 -'#( p qv &q&%'p'p&v -! "##$! s'# v."+. s $ $'"+xr+$#/+r+',s!# /$.",' 'x#!x. s /-. s //p&s $#'+ /s!# /$.,$(.&+.'#+'!/'.' ('/s!# /$. /-./($'x( +t cwc +' s (!' /bdd $' z $' /s*','',to ' z %y % +bcco*' /s!# /$..s/+'$' ('#,q z $s.z,+' $ $'"dtb '!,'',$'#+ /s!# /$.('#, '&' &s -. +,, $(.&+s*+'.'$' z '#,%y %' s + +'$' s /, 18

20 9I g ee e 1k2 Rl2k J 12k2~ 12a12RJ K2akk2JJK K21~R2KJ 12Kkk2K~ 12~KJ2KRR IHH esi{i I IHe R2~ l2ajr aal2 R ar2kal a21jk ~R12J1k l112j 1 aj2 kj 65ετών Se R~2kJ 12K~~ a~2ar 12~ ~K2KKl lk2kk ak2kj Σύνολο και άνω LI Kl2laR R2~1J l2krk a2~1 a2kk~ K2 R2KR z'#$'*' y'#$/+ z.'#z$#'r+x#. r+x'r+ s $x $' (+'x#. * vx '#,+$#,-# /s!# /$.('/-./p&s,vx ',/' + Πηγή: ΕΣΥΕ )vx '#,++"'#',-q -#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd!# /$.",t'r+*+& -q$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd y/+ y/+!# /$.",d$c'r+!",!# /$.",!",s!# /$.", vx '#,*'#$#,-%!# /$.", d$ct*+& -%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd!# /$.",$tc'r+ '',z"' /*+' "s&,*!!&$'$'#zr% vx '#,+$#, $',s"/'"+$'#+q +-. ) $'*'&s"'.z +!(' +'',,s"'. $ +. $ " '#,zr,-z " $'#+ +* είκτης γήρανσης esei 2IHH ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Se LI 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 16,71 ΑΤΤΙΚΗ 14,81 12,96 13,23 Πηγή: ΕΣΥΕ 19

21 '',!!*' '',.*!$' '*.!(' v-.,p&s,.+ /#!"x '#++"'#',.!(' s"/'"+'#,, p&s, /$/+"!/'#,zr, s"/'"+'#,,'',!!*' #!"x '#.+ #q.z +' /-.!, / είκτης νεανικότητας ΕΙΚΤΗΣ esei 2IHH ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Se LI 1a ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 15,19 ΑΤΤΙΚΗ 14,25 v- 15,87 '#,,'#,q '#,*'#$#,' /-..z/p&s,/'"$#., +$ $''z.#!"' +"'$'#+s z/'$/+'r+''*,s"/'"+'#,zr, Πηγή: ΕΣΥΕ είκτης %!!*x,.*! s.+ s $ '$' $'"' /s& $(+! '#,,'',$$z $#.'s (+ &s + /x/+.(/' +.'*$#*!!&$'# $ $'*'#,/s"! s#, εξάρτησης ΕΙΚΤΗΣ esei 2IHH K k ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 31,90 ΑΤΤΙΚΗ 28,83 Se LI K~ ~l Πηγή: ΕΣΥΕ 20

22 *) SR -'#( -%'p q%& y v -, -*.,.* /, /* *, +, +* :;< 23=3082> VU VS WU WS XU XS SU TU TS YZ[\]\^_`aY abbcde [\f\ya[g abbcdey hef\yd`_icay ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001!!"#$ '$% %!!"#$& #(" FGHIA ABCDED IJJKLM IJJKLMA PMNDA CDNDAICO LHGQKIA jklmnm opqrj rsstuv rsstuvj yvwmj lmwmjrlx uqpztrj 21

23 x s!# /$. ##d t &s!# /$.!#"s&,+ ''&' &$(.&+s*+'.'$' z+' s.'"s")!#.s (#$#' /+'.'&s /s.' #q (s!# /$..z +' ('/-.!,'',& z /s '#,%y % $/+'!$' s)*!! +' $/+'!, $', ##,.$/+ s,$',z$,#, '".$'#+s zx#. / s )!.'/s)*.$#,' / z / Πηγή: ΕΣΥΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ Ποσοστό Γεωγραφική Ποσοστιαία κατανοµή Πραγµατικός πληθυσµός µεταβολής Ενότητα πληθυσµού (%) πληθυσµού '#( %)%%')&y%& y v uu$bdd " # $! Ποσοστό µεταβολής πληθυσµού %&&'(' )%*+,%*%+''--+./ '14'--+./0.*5)+'0 22

24 s"' %& y $'#+s +s*'&s 'p& pqv & '$' /'#s!# /$. ## z s))r+ z' /-. +.s /"$ /+'"$+ #+s&'(''s +"'$'#+/('#s (.+x(.'#+(#$#'#,s!# /$.,s/+"'#','"$ z'#,q )!.'s.z,"!/'* /x#./ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 9I ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ IHH I Πραγµατικός πληθυσµός Επιφάνεια Πυκνότητα LI Se Γεωγραφική (τ.χµ.) Ενότητα "s&, z %& y /.x#+ 'p& %y&-& v y &q -('# $# s!# /$." z t oo ' /s!# /$. +',' ('#,q + x $zx"+s!# /$.".' -..z,/',p&s, +s"' x #$#,+' -. /,.!('!,'',% (!, /,-. s,) /,' z' +' $'$'# ',$ 1kk ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ R2 12 Se egi Πληθυσµός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ποσοστό Θέση (κάτοικοι) l2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ a2 SeLI l l ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,64 2 SeIH9S Se 9I I ~1 K 2. ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ , ~2 S9e II SeSI elegeg ar Se 9ISI Se 9IH9I R K RR k J2 SeLII I R RJ 23

25 "s&,( %& y 'p&y q %y&-&!$/+*'s"'/,'&' &s v qv - *''!/' $s.' %!!#+ z"+vs +',!! +,#s!# /$.$(+ $# z.')!#!! xsr+$' +&+ (,. -. s+s$#.*+ (,"$ +.!(' &,s s"' /.".&,"'' $ $'" xs s $! $'"'#,q $' / r+','#+"'#'*$#$'#+ x. s $.z,/' $'"'&+s /+xs!$$' +'&+ x #$#, '"$ +'!,'',"$ s"'#+/s"! s#zr IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE OQEOFG6 jf> ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ) 1 1 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> Kkk1 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> OQEOFG6 jf> =DG5:hQA8 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ. ΗΜΟΣ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ =DG5:hQA8 Πραγµατικός πληθυσµός Σύνολο Πραγµατικός πληθυσµός Σύνολο ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1 1 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE OQEOFG6 jf> R K R K ~ l KJ 1 ~ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ. ΗΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝ. Kkk1 =DG5:hQA8 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> k a k Jk ΑΤΤΙΚΗΣ 1k 1k ~ ΚΡΩΠΙΑΣ 1K ΑΤΤΙΚΗΣ =DG5:hQA8 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> Rk a l Rk a~ a J Kl K J 24

26 z ' "'s +',/s" # "''. +'! +*s'/#,'#,'!/',d',/+"#$'#+$' s #$# Κοινωνικά +','&+ +#,$' z,"s&, +.r+! -..,s,p&s/$!, #.r #s"/''#+!#v-. +'$'.*!$'* +' +s,!"&'#, +, Χαρακτηριστικά s #$#,s Πληθυσµού s /s)*.$#,-#. )!.' $/+&$'$. / # '$.$#.+'z&x ( $/+r+ /$ $ +' +x/$!' +".+ /r+ s)!! $' +', s (,' #$#.s$'*,#+ +&+, +.s $' z $ /r+ #x /.+'++ "s&,'.'#,' s $ sx s, /.',x s + x/$#, $(+ $#+.',$/+,'#,s, (.#s!# /$. z, s s++!($ ( x /., &+*!/$#' s /. /,'&++ /r+.,x +$#.+'*$' z + *.'#+ /s" "'#'' /s!# /$.('#,s z,' /-./p&s,v.",'&+.!r+'&+ Αριθµός +s&,$'#,$'#+!!#+ +r+ 'x+(', #'#,$#.$,'#,s/#+,!!*$/z+*'#,/('#, +&+,+*,s /+'.'&s /+ *' +, &,.!.)+ +*x,. +#, Νοικοκυριών (2001) LILI eg ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (2001) I gegle a~ egle 1981 Νοικοκυριά µε 6 και άνω Πραγµατικός µε 2 µέλη µε 3 µέλη µε 4 µέλη µε 5 µέλη LI Kka R1 µε 1 µέλος µέλη Raa πληθυσµός y' +'&' &s +$' z %y %+!( +'$' z ' /. &' (ss x/'/ Πηγή ΕΣΥΕ +!/'"' $(.&+.' s" /.( ' #/.+$ $'"z /%/ +'xz /,s / +,' #x/+.$(+ $#/' x*..s ( dt +s'/z (z / +r'#,+r''#,!/ (+ ' c0b + Εκπαίδευση 25

27 & s $#. x/$#, +r'+' '&'/$$'*!' +s $#,' $' zs /*+!*)#' +","'' $ $'*'#zr 0 x+ z'!r$' x++& +bw t bb +' ++*+&$# -#.'"' $' b 0 z +!/'s $/+ u +'!*td*' $' /$ z.s"'*' $#'&+.*x&+s!# /$../'* ud ($(.&+.'#+."&$' +*+', c +/+ /,,'!/ du '#z +*bdd 26

28 !!!& & & "#$% & & & '() $* ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (2001) 2001 Αγράµµατοι (µη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Με Μεταπτυχιακό - ιδακτορικό Που Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυµνασίου Που δεν τελείωσαν το ηµοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) &!+ Πηγή: ΕΣΥΕ 27

29 I ISSI9LL9 egse SeH VKkk1` ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΩΝ (2001) "#! $ %& '( ) $ & # ' $! & && $! & y(.&+.'$''$'*$' + /s"! z '#,%y %bdd.s (.(!+xs$'r$/."'# '#,q $' $(+! '/. +./s!# /$.( +'*z.#!"'#$$($#.'#+ Απασχόληση s!# /$. s#zry#.+'".z ($'#+s,+'!,'',%ss"$ ' ' ++' + $ /."' +'*z.#!"'#s"' $(+! '/ +.*+ s $ $'" ( Ανεργία z +.!(' s"/'"' /++( y(+ %!!*x!, l21kk2k~ a1k2l1k l21l2l a2kla2k l Οικονοµικά µη ενεργοί Απασχολού- +' (%) Άνεργοι (%) Σύνολο (%) Σύνολο (%) µενοι '', '', 12aJ 21~ 12 1K 12Jl21k1 12J~~2K1 -. q.z 41,61 5,20 46,80 53,20 p&s,!,, 1al2k l 1k21a l l a1 K Rl 1J12kk~ 112kR ak R 1Ja2aka 1k2 1a l J 44,68 4,72 49,40 50,60 44,47 4,88 49,35 50,65 +,$' z &+."+. /s!# /$. (-. /p&s, Οικονοµικά ενεργοί Πηγή: ΕΣΥΕ (Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ) 28

30 "$ + *'r'#'*(! +*!/$#'&+$' z &+ +x'* +', s$z v +.*! (.+ bww*' tudo*' 0ccd*'. bbw*' obo*' otbo*'. v + +.*.# + bcu*' oudw*'.. 0dd0*' cb*'. s"'ss*+& $' z xs$'r+ /."'#$/..' z'&++xr+t0 b $'. $#, $zx"+xs!*$ +.*+"s!# /$.", + +/sxs!*$s"'#++'.",'&++xr+s$z $' z#'&+/+r+ob 0!/. +&+ ++''&+ + /+r+%ss! +.",'&++ &+ +$'#+s! # ' /,+ *+ &.'s s$z $(+ $#'#,' #',).#z+!(+'.!(' s,, s +/'", $ + $'"'., / +'$' s +.*+,. +'&' &.',.s (s!# /$. s +v,x$'#"'#', ('/-.!*x /,'#, +' v' +.,'#,''!,'',t b0 'x.*x/+. + (cu d (,s&, +s$z +$ $''*'&' '#+ *s s+!/. $.*! +$' /" s $ /'#,q $'"'..*'s /+.z, /( +' +'$' s z z + $' /,s$z &,s $! $'"$$zx"+xs!*$/' (.+/,$'#+s&' +s&0 wu # ('/s $ ($'#+q s $'#+ &'+!,'',c ww.$'/,',s&(,'., z&,,.z L;<FEM46O8 H;3FEM46O8 4:F4;EM46O8 K a l ~~ K KJ l RK J ~ Ra ka Πηγή: ΕΣΥΕ Σύνθεση Τοπικής Οικονοµίας Πηγή: ΕΣΥΕ ΑΝ ΡΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 29

31 I ISSI IHI esili{eegs9 HegLII eghes9 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ #$ $ y',s".+,..,s /$* # +''* + /$$* % +.*+ 's #',) (x/+..#z+ ('#,s,u to z,' /-./p&s,!*x s$z"!#$#,' / b op'$/,b xr+s +x"!+".s" $&s,z$#,c c s$//' +'&+ z#.*'&+. ' $!'r+ c#& t%+x*.$ ' '#+, s z#.' ' /$#s s$'&' x$ +$. +&+,0 o. xz! $# 0 co 0-#."$x w% s,/s#$ #$#*./+ s,c c0 z&' +&+$*!$# 0 +#'#,s /$,0 u u%s d)+ x x/$#o d b z $''"o cu ov/z z#!'!' +&+..+b 0t. ((.' d ct, /$(/+(d t!"#$ "!%&$' ((# 30

32 U6EDE >D34i> 112kR ~KK J2llk aa1 R2KR a1 la KJ1 B3EQGP>6i48 K21JK 12aKR l 12Rlk J 12K k l1 J P;OhG8 12k ~ 11 4hF3>FA;3> R~ ~1R KK~ ~k 1a~ 1RR J a lk R~ R R~J lkr 1K K1R Q7;3Q6> Rka 1kJ K1 E3=78:=G;4hi48 121~a l a KK1 JJk KJl l1a 1 ~ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑ ΟΣ 2001 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ E;M>63hQEi 96m3CQ4hE3 m3>p4i;3hg 7E3 SGm:6CQ46E36> 31

33 s#$ &x oc','#+ s!# /$.(#$#s x.x$'#"'#' #+'!/' '/sr+'$'$' x' z '#,% +,y''$', x.x$'#"'#' zs*$* s.bt',s"'$' z # +.+,"''#+'!/' (.+ z' $'#+$' ' p &s # -/$'/zr,#x $#.+'"' +/'+*s'/#x+$/+'! 'z&,s)!.'$'#+s z $s!. +$#. +/#. +# +r# '!/' x*$'#. x $' '.'*'#+ +#!' *'"$ s #$#' $'r+ /s x (x'*.' s x&+"$ /,' /+,'#+ s!.'r+zr&+ / x. '#$# &+r+ / # '#$# %! z ' $' /,s+x/','#x/+'"'#'++& + /+' $."z$&+#,'&+"&+x".#$#,$'#+s!,'',$ $ &+ x#. /+.s$$"'#$*!+' /$+ xx. +s z'#, r+#,v$' / xr$ +#' /+s! s + ( &/s * ' /+.s /s ++'s x (x'*.' $', $',s!.',+*,',',z$,#,+. +'+ /, $ / $#.+'*' $&$'.,$' ' s #s $' /"'! $"$' x".#$#'&+s $#s '!$.'s p &s zr+/'r+. $s".! ',s*, +r's".++ (#$#'#,'#$#,'&+"&+ ).' +# x".#$#, v)$,z$,#,' p!! %'*$, (.+,'*$,+s($, $.r+s"' /-./s!.)*+ #y'/-./+/ /' s &, %+r/s*zz& $"' s /,x#."$/, '#. +#) + '(,x&'.#z+ r+# (,., '$#, #$z'*s"$' ' /! *!!#!#'$/!' /.'" $/+'!$+$'#++*s'/#'#,s,'&+/' +'&+ '#+.' / ' +#$#s!# /$. / x./ '#,'', ($' z,+"' $'#+(#$#'#, +x. p&s x ( ',$'#+(#$# /s $' ( '#, s*s!/' x.,x$'#"'#',&.$' /p &s /x#./'#++*#+."&$#' s #$#'#,/!,'&+ / x z#.*'&++'", v)$ r$'++'s /! +'$',' z * +,$(+x$#,' /$,!!*.!! /-. +',+*, /p&s, +. +''# (x'(/('&, %&",%//# s x z's"'"' /-./s/$/+x ',s z, α) Αλλαγή στις χρήσεις γης. β) Έλλειψη ικανού οδικού δικτύου. 32

34 .'#+'' + $/ p &s #!/*q* *# + /!. +#%ss"$ '/s*z$(+x$#. $& p &s. x('## s $/+x ',s x (* z, /s"! s x" x"x '/ '/-./s'!'s"' s, x (,s//s#'(+/&, + ' z +' /$'*.+ /$,'#,s"!#, $',+*s'/#, x"x '/ $/. + '/-.//s#' x '/ z +."&$#,+ ',"!/,!&,..,s# $z/$#,!"&'#, ody pv( 'v $'q'$#%q%($y -v p%p%q 'y $' ocd#% -$%%&q& zr,%',.r+%& &+% odwy % q by % q qy$'q'$(p' oodp bdp &s $#!/*x qy$pv( ' y/ +&+* -.,/s#' + v-. $x#"x,p&s..',"s&,x#+ #x '*.$#s"$)$#$' $'."pv( '. $&' '.' p %% ' / s + /.s $'"yx#"x +/s*s"$)$#$'. +s ' $'" '" x '/ '/ '" v-. $+".. s,p&s zr,&,.#.! /'",'#,%y-pqx+ z+x#. /# s*+ zx.,z&.', '!/' &.+s" $#,'&+s.*'&+.'"'&$#,..'.' +'$'#+z&.'% $ &+$'"'/x./!'/ '# ' s "+'&+$r+!"&'&+ &+s!! s")!#.s /+'.'&s //! s (+'$'#+s +#+!'#+s" $# z s $s* '#, zr,!' s x#...*'&+ $'. ',z,$! & '$!y' s +-. $'#+".. s!', z z!' /+z,zr /$x $++'s,+s" $#,'&+s '/ +!!',xz + +' "+'&+$r+$' $#, r+ cddd s s")!#. x.,*x, / ++"' x#!x'#,s &,'#++ $#+ &+ z,'&+ $ x &+.r+ +r "+ s /$x" #+ $' zrx,/s z,/ #'*cd."+ x., /$* z& '#+s,+ ++$''#"$zx$."' (.+#x' "!/'*z&,x". s!# /$.",'#,.!! /, z& +'#,, γ) Έλλειψη επαρκούς διαχείρισης των απορριµµάτων και έλλειψη ΧΥΤΑ. δ) Έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού και ανάγκη περαιτέρω χωροθέτησης των βιοµηχανικών περιοχών 33

35 s s! z,y(.&+.$' x (!!+# +r..,.! ',s '$#,+ r#$#,x. z ' / % (+".s'* -% '#+'!/' /,'&+ "s ''' /! $ p!() &+$p!() #+x( %"&' p &s p' /"'x+/sz+. +$z xs"!#,/+ ##/ '#x".#$#$'" ( ' s!# /$. ##'#,s x".#$#'#,s"!#, /x./x"'$',s z, z z,s x#$$ + /'+* /+.'#+ *!$$%ss"$ ' # x." $."$'#+*+z# +s"'.!('s - '/ s z '/$#, # $'+*s'/#s s $'#+s ($*$# '!#!! )!.'' +'$)" #x'( /-. /s/,' /' z '/$#,'#+s.!(' s +$z('s"'#+x s $ $'"'&+ z '/$#'&+!/.*'&+ s &+ + ) s /!! s #$'#,+!/ #' ( $. s '! (+ ' s! s")!#.'#,s +s''+*#+ +s x '#s"' z '/$#, % -% s#s)!!. + /++$# +'.! '# -z y'#+s $#$'r+!/.*'&+ -. s"' bddc#-#. z' /-.'z$'#+s /x+/ $'')! $s* ($#, ", $.",!/.*'&+y#.r+'".&,"' + /, z$/$'$.', +-. +,'&+%+ y(+x$. +,!($#,.' r+s )!'&+p&s /,"., /, "s&,x#+ #'+ $''$'#+$''$'+*!/$#'#,s!# /$.,!#, x* &$#,' '#,$(+ $#,'.",'&+.. +&+!! /-. /s!# /$. / +s"'$#.+'"'s ('#,s xsr+'#,s z, $/. +'#+x' z,xs!$*$'# ' )!.''#,s z, uu +#!! $/.)*+/'" bdd &$#. #$/'!!!/ / +$/+'! +.*+ '$'#+s (s!# /$. z.' (,s /,!! xs '!$./' (,+s( '! +#s (+"..!(' $'"'#,s"!#, &$#'/-./ $' z#. +# +'#'&+!! xsr+$'!'$. + +&+" ε) Έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού σχεδιασµού στ) Αλλοίωση πληθυσµού-µετανάστες 34

36 y' +s*'&s +s /$* +''x(+'$#. r,s $#, /, Μειονεκτήµατα και Πλεονεκτήµατα Εξωτερικού Περιβάλλοντος ήµου -/+'r+ x/+*'&+$#. s!,s"' &'"$(.) z*'&+! &+ $ &'"s)*!! /! +#x +r,. $O--o$T x#!#+*!/$#'&+ +' /-. ".+#. /&. x x!! '#, s /z#$. OTA.AYI s"' s #s"' + (SWOT ANALYSIS) -. &'"s)*!! xx$ /. $& '#, '#,s OTA + $' /$&+',+ z /v+$. /'*s!.)*+ (,$/..' ( '&+%/r+'&+s!r+s"' z,'&+s /+',$#$,'&+/s#$r+' $'. +&+'/'*'# / $' z $' /,s +,s /!/ (+x+ z/+.s'*$*$s/x"'#', -(v v' % v-(v 'p'v%%v-v 'pvyy%-'y vy (v )' b /$'#r+s x$'/r$&+ #+ x".s!r+s s #'",).", xr+$'#+$#.' xr+.",.",s x s,s x"'#$#s )!.'$/+'#$#, x. x".&+'", Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ c o t %!!s,$/ #'#$#s +&+/s# '#$#$'"' xr+$',s!,x+' $' /-. z, 0!! z,'",$zx #/! r+".)&+ /s"!#, +z#x".#$#$.#z+ r+# / w %& 'y -/$ s$x!. vy!!"&.#z#.',.! '#,',!#','$'*$,$' u x/+. *!!&++*, x"&+!#.*'&+s"' ' /+".!(.)#$#,s /$'#+s// +-. x"'#$#,!!, x#!$ #sr+'$'*$&+$', +,.,$'#'&+x#.r+ s,!( /+'",'&+ d y%%' s,' #s,$'/+"./$#'#,s /-./ b #s )!.'!,x#. sr+$ '",&'$.",$','",$zx,+'",'",$zx!#, /s / o '-'pv'y #s,).",*!/ v' #,'&++r+s"' +/$'*.+ z, c s #+ $&s". +&+ s #'"&* + &+/!' &,'/ /x&',r$'+!(s'',+*,'&+ ('. $'."' 35

37 -&#*!/ v 'p&y qv #'&++r+b)*x,s ' /$, /! r+s )!#.*'&+ Α/Α t!! s)!! +'r+s)*$&+. p p%vv('pv,+ y +$'r+x'*&+ % y& 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ #/! r+".)&+.#s,zr $'*./$#, b #+ s #''.# &$#'&+.'$&+'#,'. ( qy& $,(s+$#, ' / Α/Α o!! /s."!/+$#,!*$$ )!.'. /!*$$ /,'//s" /s*' //x " /s)*!! / +'$, s#s#r+ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ c %' p xr', ($.'s*+ / # $.r+. '&+s s*+.&+&'$&+s"xr',.#,s" $'$ #,* '&+/x*'&+$x,s)*!! +'!.(&$#(x', '/.),&+s" t 0!! ")!#.#z #! z (s+$#,s"'#+(s# /$',!!,'#+/s) & v( qy& xx".!z$#/' /$$#..*&+ +'!,s,' 'y & 'p& &yv%&y /-./ $'#++'s!&" '#,+"', d w u +'$ #'"+'r+s!! #.*!#,!'/,+',s!' $" &+'&+'#,$' &+ $z#.#"+'&+$"x&+'&+"x&+'#,s"!#, s '$,s*+.&+x#.$'r+s+ -. b o +'$ #',s+ x, c #s, +&. + +"z#$' y 'pv(y'qv v((' zr $' s!' (s*$+ p ('v &, s* / t 0 %+s" $# *+ $&+!'.,x&',z&.', &xr+s / '#,sr#+z&.',&,$'...*'&+s"*!!,s + ' /' +'&+ z,'#,'', (.'"'&$#, 36

38 w!! #/s x.r+)! -(% y& ( $. v ( s % % y& z'/' (x'(/.# Α/Α u +*#(#$#,'&+*x&++(!&$#, s,x '/.)&+ qp p% y& 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ % %'ypv'q q'p%yv -%yv(v' % qy %y % (' & b &%'p' y'##qv' %!! #!,/s!#&. +#s x.r+s"$)$#,$x#."$' s"&+.'+$'r+ x". % /, % Α/Α 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ o z$# $'r+ s# +&+r+s /$r+)!#.*'&+s AI q%(#' q(p 'p /$z' +'.'#++ '#+ c!! #$' z &+' %'-'p%yv s $ $'"+ -%y%& y, t + +'', s"!#, #. +&+,.*x,.'+*$', '$*+ v +&+ +'#'&+'$*+&++*s!$#,'#,'$*+#,' z#.' x"'#$#'#,s"'$#, s $'.! '#,' + +&+"$'"'#, /-./'#+ +*, b %p'-% y&$y v%'pp '(' o!! %!!s,z#.'!"'#'$z ##,+ $#$z!r+' x"'#$#s"' &+! *' &+!"&'#,'z,,(#$#,' /s!# /$.( Α/Α 4. ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ c!! #x#.'r++#.' v%' 'y 'p%y%p-&% y%'y *&+ *!# '$#' /-./'",$zx/ Α/Α 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 37

39 )'vv'&y&-& v 'p&y%('v y'y c o!! %!!s#x#.,/s x ',s.,).#z+, r+#, ($,.'*!!/$# 'v & q'p& q& Α/Α 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ t!! -/$!#x)*.$#,'!r+s) s"'#$#,#,s!! %%q- y%'y v-v 'r$&+s"'!,+ &++'s q -. x 'r+'!r+ 0 *$#$#, #/!, s #$#'.' +&+,s!',$x(,'/-./s"' x#. '* *' "sx,+ $#'!"&/#!, &+ -+ z s!# /++$,'#!$.* #$#,!' /,'&+/s#$r+'#!$/s# '#$#, '#!$ Α/Α 6. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 38

40 %x/. +/&s *s *..'sz c b o ".#+s'/z s#.*!&+'*$&+s*$+ /$'#+s z$' -. /$ s#x/+'"'#',$&$' s#s (*!! $''/. +&+s ($zx$. zr+ ($s.*'&+s z,/s" +'#s zr+x /x+ z '//+ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ /, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ t 0 +*s'/#$/ /s s#z x.r+x".&+!"&v!/.sr+r+&+ &+ )/ +'+r+.')/ +'+r+.+#. +&+r+/s x.r+!"&.&+s /, s #$# d w u -( (#$#'#, s# r+#,s $',' $. '#. +,),'#,#,.#z+, r+,z.#!,"z!#$#, b!" s#s! + s,./$ ' #x.!s. *,,$'#+ s #$# + o c -$'#"'#' %( /s"x#. $!/$#"$. ## /!#'r+'$'*$&+ + /s"*!!,s s 'z$# r+ + s z,z$#'&+!' &+$'#+s z /(+'&+'&+ t 0 *. y/ +'&$#"! s#!' /,!s/ &+sz$&+$'#+s sz$&+'!$#, +&+r+x#!r$&+'.' w %/&s * +*s!#, #$, y-' *..'z#.' x"'#$#,% p zszx ', +&+ '#, b %s)*/+$#' "!/+$#/x " /s)*!! / +'x*,s"' /,!"&'#,'*'s x". #(.+ '# c o /!'!# /$. ##$'#+s / '#*+z#x".#$# ($,z&.',s". /,'&+).#z+r+ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ z'&+ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ t -,!!'#,+ /s *!,.s /&+,sz$,/. $, s!/+ &,$'. $ s!/s'".+,. &+ x". s,s!'' x"'#', 0 s. x/+*.&$#'&+.$/,.s"/,'#,s 'r+x$'# z, ''&+ /+'/, 39

41 d w ")!#.+&'r+ u p/! %.s"x /$'$,$'#+s #+'. +, "s")!#. +&+,.*x,'$*+!! #zr&+$'*./$#, '*$'$#$+*s!$#!' +..'+*$',.&+ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ b s ' '#'#.' *. ''&+s"'#++' *s"&++ rs+ x/+." /$ $' /,v z& +. s",'#+ s y' *! /'"s /$* '#x #'x* &$#'&+/s#$r+' /-./ x/+*'&+$#. '/ (+$,)!'!"#$#'&+/$'*.+&+x$r+' /$* +''x/+'*x(+'$#. Περιγραφή &+&$#,+*-( /+$#y*'#.s' '&+/s#$r+' /'(s '#s '(s&$# )!.' και! /-./#'#+''&+x/+'r+ Αξιολόγηση / #s"' Εσωτερικού +&'"$(.) Περιβάλλοντος /! #. ήµου A+r'#+s. $#$,'&+/s#$r+ z x! '&+s $&sr+$/++'(&+.'$'! z#' '(s&$#!"#$#'&+/$'*.+&+x$r+ /-./y#.r+'"' x! '#,!/ ## OT xx$ $&' '&+s (s)*!! $&sr+$/++'(&+'#, +',. $&/++$&.'& '#,s/$,+ $'#+s OTA (,$/..' z,'!"#$#' /,'*'#/ 40

42 Οργανόγραµµα Υπηρεσίες ήµου κατά την 31/12/2007 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ 41

43 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡ. ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ- ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΑ- ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Ε.Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ- ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 42

44 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ ΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΓΡ. ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 43

45 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 44

46 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 45

47 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 46

48 υνατά Αδύνατα Σηµεία των Υπηρεσιών του ήµου (SWOT ANALYSIS) Α/Α zr +'$/,' )!.'!'/"'#',$'/, Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ s $&+,.'$' $#,'&+ /,$,!"&' /x#.z / /'#, / /s#$,ud / #."+ 1. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ b %!!, $. +&+s'r+ o!! sx/. + #."+./.x /s $&s #' (!#zr+s*&+dd / #."+.s $$/. +, $, z"+ +. +,x#. 'r+ c s #..*'&+.#z+!!#&. +#. *+&$#, '*s p!",).",/s# '#$#,s #x#.'r+'#!'!'r+ '/p% / /s#$r+.$#z #$#))r$&+'z+, xx$r+.$#z #$#s$' s #'r+ 47

49 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!!!!.# #s #zr&+s $&s (x/. + /$#, / s +#'#,xx$ s"' $'#s)!! /,/s!!!/,',+(!&$#, +'r+x*$&+ /,'(, 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ c o!! '+ #zr&+s $&s ( ) s#.! '#,'*$'$#, s )!.'s"&.xs.-./ss'r$,$'#+..*'&+ +*, "'#',.'".+ $.$#/$ #'!/s xs"*!!,s ( $. s #$#$ '', ( s#$x/+. s $/.s $'./$s)',,$$z $#.' s)!, z, s)*!! +'#+. s s/$*!, "'#',s!!'$.(, t 0!!!! x'( /(x/$#, #!s'.(,z' *#$#, s..*'&+ #$'.(.'"'&$#, - %' s$ *+&$#$')*! /."'#' ))! #,..*!# y#'' &+! w u!! ',)) #!' #s / +#$#, '!$.' /,xx$r+ &$#,!$&+ ($/$'.', %'.' +!#'$."'!#'* / *' /x.+, d!! *+&$#,-#. #+ +$. ',$'/+ (!'/,. y'#'&+!#'r+$&.'. s *..' '#+/,'!!&$#!#'r+ /-./ &+ '$'*$&+ + +$. ( s#! +',.*x, -#.',$'/+., -/+.'*$#+$z"!#$#,'/-./ s#.*! /x#.'(zr/ 48

50 !! #s $&s ( y )+$z"!#$#'#,.', Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ z& s p s'*$, ' '$ p!' x +.,.! ',+'*, &s p!*, -#.'!* s s $,'#+, 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ b x/+. s $/+"! *..' /'&+ &+' /! s,'#$ #$#,. &,/'z+ /,' ( /.!'r+ '&+.*'&+x. *,..'$.", '#$#x/ '#$# '#,/$,!!&$# c o!! + yz's.,/s #/s $'#'r+xx$r+ $'#, * '&+'#,s"!#,p s#.! '#,s z '/$#,".)&+ &+/s x.,s!( #$#.!'r+ )!#$' +#/!.! '#,s"!#, s #$#,/! &s, / y/ +'&$#$"' $! *'.,. x ''&+ ss!&. +&+$&!+&+(x/$#, "..$'x,+''*$'$#, t!! s s"+#$#,/! #z., + x*..' s #$#,.!'r+,.+'..'$.",'#x*+ 0!! x.r+. # # s #. + (/z s!$. / ( $!'"$'&$#'&+x".&+ # w!! /s!!!&+ 'z+,/s#$ #$/+z(,s, x/$#, +#. %s' 'z+r+/!r+ ($*s,s +#s #'#+s..*'&+ $'$. '#, I / )!,' ( $. /s)*!! ( +', u s#.! '#,.) &+ *'&+ 49

51 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! s.# r+ #s $&s ($''.. -*+$',xx$ s + $z/$#.# r+ (+'$z! ss!,+* $#,'& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ o! ',' s #$#s s s s $,! $. ( '/,. -.! s '+ "z"+ s!#&.,'&+/s /$ s #'x,s!*)/,s zr$&+'.# /',$ $s* / c $' #$#$"x&+$$z $#.' '!"&+ p /$'$,$'#+)) &$# (#$#'&+'$&+$"x&+'*'#+ s" '#s '!/' ' # (.+&+z$&+ t 0!! #s #s..'$. #, ( $"x&+' y/+z,+ /-. xs / '&+''r+ w!! s.# r+ # *+&$#, / (#$#$"x&+s"/s s!'r+s$. +&+'r+ zr$, + '&+ %s bddt$/+ '/#s!!* $ +*$.' x,sz'#z$# u -/$z,s).*!/.(*+&$'&+!,'!r+!"& dd0b wd $/+!* x x '#'r++'&+ z$#bdd' x+r+/s '+ s #'",x zr$&+sz'# '#,s!($s s!#&., d '&++ p*!/.r+s #'&+/s#$r++r+ $rs&+$' + +" sz'#z$#bdd$(+ $ xd do0x#!x!,''* )'!. #'$!z /,#!' x $."'!r+ '(.+&++'&+,.)x( sz #$&+$/+!* $ xd b0 b o!!!! "$' /,+'s #s) #! x (,s 'r+/s#$r+ $x x.r+ $. ( s!( #$#,$"x&+!! #xx$r+ -* $#"!&+'&+ +x/! &+s / s s! ".+ %.+,. &$#'&+zr+' /-. / &*.#!",x '#,*'#$#,' /-. / 50

52 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! #'#!&+ #s(,x'(&$#, ( +'/ x#. s#!' / +' /#.#$, p- +' /,s$z"!#$#,sxr+ x,#!&. +&+p&& 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟ ΟΜΕΣ c o %!!s, )!.'s"'#+.#'#$#'#, s +&+,.'(x/ (+$&+ s!#, p!!' ),$' / $s ' '!! #+'(z/ /p& t!! s +&+ #$&',#!',I +,.* #$#,!!#+r+$!! *..'x) /.* #$#, 0 s!&. + z#.*'&+ z.'!!, $.' 'x..'/s '#/$ #$ +&+,s! $' '#,x#.!', ',z, xs (, w u!!!! #$'! z&$#,'..' #$/$'#.',+#. &$#,, x#. 'r+x"$, +'/s -. ',#. z'rx"$,' / / d # *$#z/ s"$($'$# s +#. &$#'&+s!.'r+ sz$&+'..*'&+' /-. /%/&s r+ + /'#+ +s,zr $/+ &+ ( /s! $'r+ s#!' / +' / z, s#!' / s *..', s&' "!! / s#!' / p- s!#, z),s,*s /, 51

53 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! #$/$'.',!"#$#, s&"'#', #$/$'#.'s!( #$# $/.) %s s"$#.+'". x#/s)*!! (!/,$'#'&+$z +',',! /s/' $&s!&+(-. 6. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ c o +".+.#$/+ s'r$,*$#$#,s /s!!!&+'&+'r+ z,.'('&+!',s"..'$.",s $&s ( x/$#,' / /s!!!/, +#s $&s (s$' *..', s *+&$#, '&+/s #'#$#'&+. '&+$! $'. +&+ x &+'&+, /s#$r+ *!/ % +#$#xx$ #,+r+ $&+,s +$. #$#,-. $! &+$ (/ t 0!! s&' )#+r+ /! z&,*.$#+' &+.! s"$!#..'$.",!!,' #,#+(#..' ' /v% s,+'. +..'$. #!s'. ( $/z (,/$r+ +$. ( /-./ w u #"+'&+s"' #s +&$#'&+. /,/s!!! x ''&+$.s'$, $#,$ #s!#,+."+$#x, ''&+ /, ' /s $&s ( *!#x* $#s"' /,x#. ' (, 52

54 y',s".+,$! s,s z"!,',$&',xx$ x,z*s!.)*+',' +,p',-x$r+-*+&$#, /-./ Κύρια Προβλήµατα ανά ιεύθυνση ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 53

55 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' X ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 54

56 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 55

57 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 56

58 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 57

59 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 58

60 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 59

61 1 K R s." xx$ )*$#',xx )!.'',!',/s +'s.. +,s"'. +,!! + /,x/+. (+'&,'/ (+$,)!',$'#+$'! z&$#'&+/s#$r+' +-.z,+*-( /+$# s '* #+ s s*'&$/. +, /-./ '+'..' s$ +' $ #+ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 12 K2 R2 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 60

62 l ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 61

63 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ, ΓΡΑΦΕΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, 1 ΚΤΛ R2 Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 62

64 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Ε, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΕΙΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΑΘΛΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 63

65 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K2 12 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΓΡΑΦΕΙΟ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ R Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 a2 2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΜΕΛΕΤΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 64

66 K K 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ R2 Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 a2 2 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 65

67 R 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ K 1 : ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ K R ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 66

68 K 1 K ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 67

69 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΩΝ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 68

70 s y' *! /$* +''(s /'"'*'#s )!.' ($'*$'$#$'q '/ (+$,)!'.*"$&s' &$#,* q /-./." z q ' s"$&s +&'"$(.).r+ /++$&.'& #'#+s $rs&+y#.r+'"' /!'(s&$# #. x!!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#, '&+s $&sr+$/++'(&+.'$'! z#'&+!/ #s" Περιγραφή και $'#+s Αξιολόγηση '(s&$# $#$,'&+$'!zr+'&+q.r+ $rs&+ Παρούσας!"#$#' Κατάστασης /$&' Νοµικών (s)*!! Προσώπων. s /$,+ (,$/..' z,' /,'*'#xx$ '&+s $&sr+$/++'(&+ +',. $&'#, 69

71 ! &( )&% &- ) &# &3 &-.! &'( ( &0 &- &-! &*! 5 &* *./ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Η πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Ελένη Τσεβά ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4! :! 0!! )! % 1) )! 2 # ) 2 +, # $%! -('"! " 4! / )! 1 # )! " 2! ) 2 ) * ( (+ " ) "!! /.". "# " 6789" 0.". " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ) + H <" 2 " $% +! $% &!! $%! " )"!! + ) &!,, $%" +! %! "!" $% +!! " 70

72 !! &- &-(.! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Πνευµατικό Κέντρο ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Χρήστος Αναγνώστου ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!! # + # %! "! "! " # '.". " 4! " ) + "! & ) % " -/ /-" # "! )"! "! " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ % " +! " 4! % "! + +! " % % " $%" +! + $%" &! $%"!! +! )! +!!!! %! + %! " 71

73 $% )&*! )&3. &*. &-. + &* &-!:. &*! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Αθλητικός Οργανισµός ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Γιάννης Ντούνης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ + #! + <! " " " " 4! &! / " % " " #! + ) )!! %! % " " % "! " +! " + < %! < % "! *! $%) 0 -. "!! )! " < - " -/ /-" -. " ) ( (" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ!! + + " + $%" " + $%" + " <" 2 + ( (" + % " " +!!! " +! " 72

74 &' )&- &0 *(. & $% 3-. &' 6 &4, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Αναστάσιος Χρήστου ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! ) + " 1 # )!! *(. *! " # )!!" *.:" -(-." 4 " + -. "! & )! *.: " )+, 9 ö59 " $" -/ /-" 69 9! " -*(. " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ %! + # " +! % "!! "! +! "! ) &!!! )" &!! )!! "! $%! " <! $% " " <! 73

75 )&* -/ /- ) &: &'!! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή και 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος των (2) Νοµικών Προσώπων: Κων/νος Παπαµιχάλης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! + 2!! $% + +- *,% <!! " + " + $" + "! "! $ " + " " +! -/ *.! ) + " " +! "!!! ", " " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ )! 4! & 4!!!!! 4 " <" 2 + " " + $ " 4 *./! 0" (. $ % "! *:0 " 74

76 )&* &* &* + &0 &* -/ /- &0!! &0 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή και 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος των (2) Νοµικών Προσώπων: Αντώνης Ντούνης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 2! + $% + +3,% <!!! + " )! " ) + " + " "! )! ) $" " + -/ *.! ) +0 + " " "!!! ) " +, " "! "!! " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ )! 4! & 4!!!! " 4 $ % " " +!! *./ 0" (. *:0 " " 75

77 &-(. *.:! )&3( +!/! $% ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτική Φιλαρµονική ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Η πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Γεωργία Θεοχάρη ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ + <! + # + <!! $%! " % < <"!! 2 "! )" &/ )"! )" &! # + " ) & " " -0 " -/ /-" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ!! +!, + "! " 76

78 &3 &-. &* ( 3. /! &- &- )&( <%+ &-! -/ /- )&4, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Σωτήρης Γκίκας ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ )! # # $% + ) 1!! )! 3." "# <%+ -* :"! " " 4! 1! / ) ) 3 " #! ) <" 2 " " + " $% -(. "! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ * + *. " <%+" <%+! + + <%+ <" 2! " # # <%+ %! " <%+ <%+!!" +!! "! +!! $%! "! " + " <%+ 77

79 s y' ( s"+*! $'!' $''# / s $'"z /$* '' s '"'#', ".#s ('&,r$'+s'(z'!'/-./p&s".'#+,' +' 1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ s '*s"$*$/++'$&++*s'/#s! '/sr+'&,, ($/x!"/'".'/-./p&s, ιατύπωση Οράµατος ήµου &sq+ $'!'/-. s (+' /p&s s,! + ',. $&'z(''#,/s# '#$#,. $$s)*!! q / +,!"'#',$"!,',*$,'#,s $/+!!$$".+ +&+,' /s $&s (.' ιατύπωση +s'/z /,s!', Αποστολής (++,/s#$ ήµου r$'' s.*(&$' #$#'&++ &+ z+ s sx /s# '#$#,'&+s / +$.! r+. (.!z".+,s!'r+xr,+)!'r+' $'s! $'.+#, &$#'&+ "$',s,!'/r+s,'. +&+./', '$ /,x#."',. $+", qx$! +.r+s '#+ *$&+s #$#'&+. +&+s/.' z/+$"!,',*$, "'#' qs z' ' +*s'/#+'&+s /$zx$.( +*s'/#,)!' / s))(/+'#$/..' &$#,'&+sz z' /,$'#$/+z)!'. +&+/s#$r+.'#+ * x/+'"'#''#+$/.s*$'$#$ss'r$,s +' x$' %$',/s, +&+, /+'.'&s.*x,+'!r+', /+x &$# s +'$ )*s)!.' ' 78

80 z ' #$'#+%$&' s&"'#','#,s +',&, x#"' ss*+&".s $'!!.)*+ +',/s" + "s&, "$&s s *..', /s"+',yzx/ "'s&'z",$ s",' /%sz#$( Προσδιορισµός $x +#+*s'/#'#,s $'#+s"'#+v.*x "'#','&+sz".+&+/s#$r+s"' z,' /p &s /)#)!' -. 'q &$#'#,.* Στρατηγικού Σχεδιασµού /$$/+$ ήµου #' ( + y''# $."'&+$''#r+s y'"z y''#, '''&+'#+s' &+*!/$#s.$." '"'#',.' +&'"$(.) /! -'c '* o' /,z#$. btou0b0bbdd s ##. /+obodbddc%pcc/ bbddc '&+"$&++!( #+$',. x! p &$# B o $(.&+.'s y/$'.',- #$#,. $&)!s".+$' s '!$.'"'#','#,-#."$,- 0obocbddt x! p #$#,/! $. (-'r+ /,'/ %y-- '#$#,'#,s y'"z&+ x '"'#', y(.&+.'#. "s s' /s '$',s".+,$! '/sr+'"!##!.*&$#*z#$#'&+y''#r+y'"z&+v x! B o $zx*$'# x, y''#", *'#,'/-. *'#, / Στρατηγικός Χάρτης του ήµου 79

81 ! "#! "#!&#" &#"!"!% ^%$" #$%$"!"!%"!$!!%!#"' #$!$ &^%!$ %$""#$$%! ( &!$$ "'#!"! '$&$!$%! #$ "#!#$!$" "'#$"#! #$$ #$%!!"#!!!!$$! ]ZXPXVNVQRSO\OXM MOSWSQXYXZOU[\M XYXZOU[\M] LMNOLPQRSQTLQOSUPVQRSQ TLQOSUPVQRSQMOSWSQ 3;> / ,-./ =0121.0= ;826,1/0=.7;<247; +,-./ / KCG 1.,-,:/357;<;=34/57; #$(! &%$ $" ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!"!%&$!!& &$!!&"!$ %$&$!$%& $&$!$%&!#"' #$!$ &^%!$ Θ!"!%!$%%$!$%%$! ijklmnilknolpqinjrstntqkuvswlvolknkxoxylivsz{vs{vwsivliiml vwsolrpxonylvlizsksylilvi "#!#$$ ^&!"#!!%#$%^" '$#$"%#%!!_#^! #$&!%!! ^!&$!!&$%!'!%$!$!!&$!! %! $!$%#!$" &$"%$" $!$%&^$ #$%!*#$!_$%! "#! ^& $!`#a$$%!`#a$$%!_#$$$%! &"&$_PAdKINh $"$!$"'"# %$""#!#&!_ $!#&!^%! "''$#$"^$"$!$" ΤΗΣ % ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΟΡΩΝ.0=1? <? /? 3;>212,/1,6:74,=0=8760= ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ! "'$%&! "#$$%#$! #$! "'&%$$!!"$"* "%$'$$ &#"#$#&$" ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ "%$'! )$!$" 80

Πρόλογος VII Εισαγωγή 1 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 Ι. Γενικά 5 ΙΙ. ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση Στρατηγική του ΟΤΑ) 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1 2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2.1.1 Ιστορική Εξέλιξη 1 Το Χαλάνδρι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΞ-ΣΛΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 Α Φάση Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΣΧΕ ΙΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά...4 1.2 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...4 1.3 Ομάδα Έργου...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου 7. 1.2.1 Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του ήµου Ηρακλείου 7. 1.2.1 Οργανωτική οµή του ήµου Ηρακλείου 10 ΜΕΡΟΣ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σελίδα 1.Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 1.1.1 Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 30 εκεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Επανατοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 1ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (2007-2010) ΙΛΙΟΝ Πόλη της Ανάπτυξης και της ηµιουργίας Πόλη της Κοινωνικής Συνοχής & της Αλληλεγγύης Πόλη Λειτουργική µε Αναβαθµισµένο Περιβάλλον & Αισθητική Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 261.000,00 0,00 261.000,00 218.890,16 1.600,00 217.290,16 217.290,16 0,00 43.709,84

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 261.000,00 0,00 261.000,00 218.890,16 1.600,00 217.290,16 217.290,16 0,00 43.709,84 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 143 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ 00-6031. ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 141 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα