Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΡΩΠΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 I. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...3 ii. Οµάδα Εργου...5 iii. Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικων Προσωπων του ήµου K2L4;3M;>NOL4;3EPO8!"#$#%&'()*!! +',-./0 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ... 7 A\A]YWIW` Ra OQE: R OQE:VWXOT 1.1. Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης...7 b 1212K212e;M>6AM;>QQ>fg=G;4hi K2K2 :6>FCfImU6>F>GQ4i>F<6g=G;4h3n6FE:!"#$#%$&' ()*!! OQE:VWXOTA\A]YWIW`222222lJ +',-./cd 1212K2R2 U;3>L;EBDOQ>F>>6C 34U5:6hG aR b-'(s&$#v*.' bb-'(s&$#s bo $'!,-. /0w $x $.",y''# (yzx$. /0w OQE: J (-./0u OQE: ~l o!"#$# ($,p'*$'$#,q.r+ $rs&+tu 1.2. Στρατηγική ήµου Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

3 v-. s'$,' v s '&+q,p&s zr#$$'#xx$ / %y--$z'*.'#x."&$#'&+%sz#$r+,/! s r+',." s"+#$#,' +','#+ /%sz#$.+#+.( $ *..'!(s','..*'&+ /-. +',', ',$/.).r+ (!&+A v v A $rs&+.'#+&'#,x/. +#,$.' *+&$#,v / &'"s)*!! y''#,'&++s'/r+ s!.)*+'#++*!/$# s"+'(z,s +' '! /-. ' $z x /'&+q!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#,$' '' /y''# ''&+.+$&.'&. +,',$#$,'&+.r+ (yzx$. $rs&+' ('/-. + $&'" / ' $."'#, s s#$r+' -./$"!'$'*x'#,x#. /! s #.'#++"$/..' /,s$ z'&+$'!zr+'#,-,' / #$#,' / +#.& $z x /'" x "!##' s $'#x#. +&+ s $"'#' "s&,s!',,!s+x'/s& )! s's"' -w s (+s'*$,. + /+ ".. vs'$,' %(! +,c #.bbdbddtwuou / %y--, $(.&+.', s,$/+'*$$'' %sz#$" s.wwo s sz".+ x"-*'.wbdd0 '&+sz#$r+s /,s"$#,%poc ocbdd0 "+xx$..*'&+'&+v! '*'$#, s! x ( #$#,.' %y--dwo0%#pttc$u$d0%sz#$* /'!"#$#, x #$#,v ). sz#$r+ ( s *..'%v v+$.r+ s, vx#",p'*'$#,%sz#$r+ s, z$/+'z s"'#+%%%&q'p&% '(' v'p&yq )&yp'..*'&+v!ys'.),bdd0 "'/s v-'v'p&y&y%% % $' bdd0' / %y-- s! $ '#,/!/tt dwo0c$u$.oo"s&,s y($'#.%sz#$ )! s +obodbddc%pcc/ bbddc (yzx$.(b o '&+K- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

4 y!' s",' /%sz#$( *..', + y)$."+)*.$#' &$#'&+/s x.r+ /s)*!! +', $#$'s*'&!' %+ v $z/$#'#,s&,s &$#'#, +&+,$/+!'$'r+!#'r+s z,$*!, s +.+*s'/# #$#+s'/r+s..*'&+..*'&+!' s &$#'#,s &$#'&+/s #$#$(z'!$.'"'#','#,s x +&+'z+.r+'!/ r+$'#+/s# '#$#' s!$. ( x '"'#', '&+!'/r+x$'#''&+ /s!'#$'#+/! s #$# s +'"! $x + r.+ $z/$#'#,!' /!#s"'#+/! /,' s /-. #$#'/%sz#$ /&, $.(s (!' *..' (,'.*'"' &)!' +s'/ &$#$"x&+ ( +&+ ( &(#$#&"'#', /! +*s'/#x s #$#,%sz#$r+yzx ''&+'&+$'!zr+' &+$' +' /-.. xz /$' $#, &+ +'. %s"+#$#, &+"'#)!' s (s' /+s"'%sz#$*yz x &$#-''&+'/ $&s ( x*$&+s / &. &!$''+ &. $'#x/+'+ &$#!'/.s"&+ ("$' s #$#'&+ /, &s &s $. '!$.'!' -.r+!' / '&+ s#$r+' /r+$',+,s'$,!'!'r+ /-./'&+q /.r+, $rs&+ v/"' '&' &s* +','#+s'/z/! s #$#'/%sz#$( *..', + I. Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.$' Η ανάπτυξη της περιοχής του Κορωπίου. )Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 3

5 v!$'",!s'.,$zx$.",'&+!!r+ +*s'/#,s.!('#x/+'$/+ -#. 'z /s'!', y'! z#' (+'%sz#$"".. x$! +$#'&+' /-. sr+ / '! &+. $&'#,xx$.'),'#,-) +',s*!!#!'#!r+$zx (!/$#, &+ b&+' '#,s!##'#,+*#,s "'#','&+sz".+&+/s#$r+'#$/$'#.'+*s'/# s '/#,$#.+'r+!!r+$'#)!'&$#'#,s&"'#', o&$/+x#' s'*$$' s &'"s)*!! #$#"'.')!, +p!!,'#)!' +&+ %y--%/&s +&$# &$#'#,s&"'#','#, / c&)!' ' s s)*!! "'#','&+sz".+&+/s#$r+ &$#'#,s&"'#','#,s +' /-./ +.x,$/$'#.'s "'#','&+sz".+&+/s#$r+. $ $s* $"! s"'#$/$'#.''+ )*$'&+x $.&+s"&+)'#$/$'#.'s x*$&+/! s #$#,'/%sz#$.s"&+. $s". ( *..',.$/$'#.'xz!!$'s"$#$'"z&+ ( #$#'#,s,'&+ &+ & &+ +*#+ -*$&+. $s"' ($/..' z,' y($'#.-'r+ /.!('/x/+'(.($'!zr+$'#+ $#'&+ t&s!"'#'!'"'#'s s $(z $s*. $s"'#x#. +&+x +r,'&. +&+'z+r+$''# '(s&$#,' / ' /%sz#$ (!.',!!, ($zx$. ( *..' (v+$.r+s,.'#z$# 0&z$#! /r+''#$&$'x*z/$#'&+$'"z&+x*$&+' &+'z+r+'#+/s) #$#'&+$'!zr+' / *..',$"! /-. '-. /$'#+ / /! s #$#'/%sz#$( *..', 4

6 #',+*,' / # s s / '!'s"',$'! z#' /$/' #.s"$#-#.*z /-./&' /$',bwtbdd0 xv.*x (,$/+*', y #.p"!!, "x, +'x.z, z+r+ s#,- v s# /rz z*!# / -+'- -+' z+r+ s#$r+ #'r+ s#$r+ & $ '$xr(# s"' #.#.'*z#,p "'#', %s.+r+x,#x!#,.#.'*z#,% $'# / q pr$',+',, */!, *!!#!s! #'"s+x&+$. (#' y/.) %x",y/+*'#, v ' '.s /%sz#$ $'#+/s $'# ( *..' +$.r+sz$&+$'#$(+'#%sz#$r+yzx '#,/s,v $'#,'#,v.*x, $/. +,&'",$/+*'#, z.*!# (!&+%sz$&+a v /'/-./$'#+s"+#$# yzx.'#. &+. $s". x! B o '#+/s z"+,$z',$/+$,$'#/! s #$#,%sz#$r+ &+ II. ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. Ι ΙΟΤΗΤΑ 5

7 s"'#+ +#/!. $'#,x/+',s #' sx($&+'&+$'!zr+' $ s"/'".'#..+' s x #$#,' z,$/+,'#,v.*x, / /)$"$' /&' z ($/.) s'/z /'&+.s!".+&+y'!zr+, & ##x$*!$#'#, s"+#$#!!*'#+/!.' s #$#%sz#$r+s /-./.$'"z '#+..*'&+#' (! &$#'&+y'!zr+.'#+ /s.' s!" #$* %sz#$ #,! '#,s ( *..' x/$#,*!/,"$ '#+!.'s s #$' / /&.' (+'"$! s '#+s"+#$#' /!( #'+ /'"# / %$&$' &x$.' *' ' /,$'#+ #.+s*# /sz#$ $''#" ($zx$. sz#$*$z x#s ( '!$.' vx$ -z x!,' 'x 'z+,s.*$' //s z $'# '#xz /+'#+s $#'&+sz#$r+$zx '!$.'x #$# &+ x +s"'/s sz#$*$z x $#'&++ &s +&+s"&+#$(+x$'#,.'#+$''#' &s $ $#'#,x$ x +,#.,+ +$. x! '#xz )!' &$#,'&+x$r+ $#'#,s "'#',$'#x #$# III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 6

8 -. ".' *! /p&s /-. /'"s!.)*+'#+s'#,s,$', s#$ /s $x +','q ( $''#.*"$&s*' ($,'*$'$#,$'#+s $'"z s /p'"s+x'/sr+'' '"'#',z'/ sr' &s ' s /p/s' &s s sx /s '++# s*''!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#,s /$* +''/"'s -. $(z,p&s + x +, +"s)*!!, +'.$/+ )!.' '/sr+'$x( s's'#,s +. $$'s! s sxy $' z, / yx(' x(+'$#. x( /+$#s "$&s' s sx '&+/s#$r+' '/sr+ s*'#x +'#s / s #'x ($'*$'$#s /$*.' +''$#.+'"'s /-./ s '*$,)!' '/sr+ +''x/+'* x*..', /-.,/y*'#.s' +'+!( x$ &$#,$'q,' )!.'+* /$..* 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιγραφή και Αξιολόγηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ήµου ' vy # (vqvy(v%vy qv y v-'% q%yp'% ( pv%('%%vq y' +s s,/' +! /&s "s)*!! '# '!/' + "!,'#,' s,/' x #$#,+). $'#.s +' ιεθνές #$#,.s z"+ z Ευρωπαϊκό (++$/+$ /+x//+ $#.+'*'.'$' s v+$. και Εθνικό περιβάλλον /+)! s +',s! της Τ.Α. s* +'$'#x."&$#'&+! $'$ ' /s)*!! &+ +', +"! '/,&,)$( y'#+xs y'#+s r #$#'#,s$z"!#$#,x!'$.s +&+ '$'/,+ /, $)$."'&++ &s!.#$#'#,'rz, +&+x&.*'&+ y'#+$"'.#$/..' y'#+'s!.#$#'&+x z'&+/+r+$'#+ $&+' / +&+ (s +!$..s (!' & 7

9 &s $. s #$# +'"'+x/+.r+$'x*',' /' x +r+sr+ +$.r+ 'r+.# s+'r+''r$'#+' s,z,#.$#'&+ &' s/' #$# r,#'!/' #$# x &,.*!,s"!, +'.'&s ) $'s +'*$' /,s /+!',$'s +*s )!.'s )!.'*' $. /, s s + '"! $'#)!' +, +*!./s ' &$#'#,s, / $. + "'#', &,'&++ rs&+ ('#,'!($,s s,/' /sxr #$#,' /++)/+ /"! /'* s*zx +r, /s//'.s &, + %v#v'v y q% %%%yqy &-' v)$!" s /$/+ )!+$'#+x."&$#' v( y& v q%v (v%v qv H%/&s +&$# z.s*'&,sx + ' /+ +x /"!/'#+' +'#,'#++ s/' $z/$#'&+ x #$# /' %/&s +&$#++&!('#/! ' sr+zr+ x #$#, '#+ %/ s #$#'&+/&s r+s bdd $ + '#$#.$ )!.+ '#,%s' $$'."',$z $,%/&s, +&$#,$ '&+'!'r+vv+$. s,'#+%/&s -/) +#$# # sr+sr+zr+'#+ s,/' #$#, s, $'s $/+'r+ +$.r+ r,) /+ s!# r $ +' s! +'#.*'&+ +'*$' /,s! ++''&+ ', '/, s 'r+ /,s!!* $&s x'r+ s +r$ /+++#' )!.'s/' s /,s$z $ /+..$"'#'','!(+&('#'/'' s, /,x +&+, +'#x/+'"'#'+ (+*.$!!* b&+ x +,!'$.,x/+*., +.s.'"'#'s+'r+'! +s$$"' + $'., '&+/s#$r+ $'r+ +'&+x'#,$/+$ s,.s (++,'&+$'r+ +'&+.'(' +& (++!'/$/+!('+'",'&+ /, +'. '+"#$#+ ovs '&+s!'$'r+sr++*.$$',s"!, '!'$.", "s&,s*+' z '$/+ )+ +/ +''.!'#+s &,s!'$.",s"!&+%s!'$.!#. +&,. $& c $'* +'s / &,x*'# /+." '#'!/' '!(+'#+(s#'#,'z+! #'#,'z+!,+*s'/#, r,$/'* &'.'' s/' '#+#$' #$# z +s #. s!+#'"z&" + rs+ s"$&s s"/'"'&+/)+$&+ +!, # s z '#$/+$ s! y/.) "$.,- +r+sr+.#$p/)+#'r+ (!%/&s r+-.&+r+'.'(s"!&+',v+$.", sr+p/)+$&+ E # sr+ +&+r++*.$$' +$.r+s *!! /, *+&$#E O ITIE ' / z +$. /+&,( (,/'(, $ + tv $.",'#,x! s '#+!-/#' +&+ +*.$$' /,s!# /$. s /w #$#, &,.$/.) /%/&s (,x((y/+x s"!&+ s!s*#s /'&+x! & ' $.*$'#+%/rs# /s z'#+/ s #. +&+"!&+ ' &, +. $ $/+$ *'/bddb ' $'#x//. +#%/rs#& s +'s"$&s '&+s"!&+$/.r+#$++ r$ +'*' /,+ rs /,s +.$/+$ / $/+. #$/+$ /+'#+x! +*.!!#!(# *$'#+ s #$# + s*.' +&+ &#" $'#$z $#+*.$$x!,+*s'/# s #. +,s"!, +$z'*+ (,x'$#.+', 8

10 v'q%%y(vp%&y%'y#' &q v'p& v-'v'p&y& vs s ' 'zr#$#,s!#. %s' $.!',+. + '#)!' +'#'$z'*.',., &$#'#,s /+ s" ' "'#','&+/s#$r+sx"$,+*! /,v+$.(, s,/' /,+. x +, '#+/s #$#,'#+,' /x&' 'z('# +'.'rs$#'&+/s#' r+s (.+&+ / zx#$'#x* $'/ -., r,$z'*.'#+ z &$# ( s*z#s &s!,s /s#' (+' +''&,s"',x"'#',',+"'#',' $x $. z".#s' s $. +,$',+*,'&+s z/s#$r+s '.!('#x*+$'# /+!'r+ +s$$"' "! /, ' +.xz! ' ',s s+ $"x#.'#./. +, &+'&+$'"'#''&+sz$&+s#* 's"' x#. '$/..' z$"!,',*$,'*$'&$#,'#,s "$'!',,'&+$/+!!r+.'#+ $# s' s/' (+'#+s$' x #$#!"&!'#,' ' /+'+".+,+. + /x + /+ #+"',!(',/s#$ (,+'&+$.( sz$, y/.s$.'*z* '!' s "'#' r$'+s. + /++'&+$', / +&'+ $z/$#+)*.$#'&+, $/+,.$'"z v+$.r+ #+s '!$.' s,/' x #$#,r$'++'s +.*s x '!' / (+$',s $. &,.')!!".+, #++'.'rs$#',/ #!"',s $x /s,s"' )!.','&+s /,s!',',sz$, #++)*.$#' /+ rs+/x/+.('#, $. +&+s"&+ #++*s'/#'#,xs,$/+$,s,/' x #$#, #)!' #x*z/$#'#,s!# &$#'&+/s x "#$#,.r+'&+/s#$r+ #+s #$/+z)!' )!+ &$#' '".&++r+x*$&+ v' % qv%v#'%y %&(vv(' q /ss x/'&+/s#$r+s $ %'pv'q q' q /s z % +'s &,' &%%p (vq'p& /,s!', -'p %(q&y&e$ y',ss*+& %s s!$,.s O E.ME.T (++$/.)*! vq %%-'v'p&y&y s s!/*.,s +&+r+ %!$,v'z+ s,.s! (++),/',s # $'! /+' (+/,v ++'.'&s /$$'"! z+!,!# + $ /+/',', r+ *!!#! x#. '/+ rs+ '!$.'x/) +#$#'#+s /x/+. /(+µ (+ +. )$$. +#$'#+r$#+). z)!'&. +&+/s#$r+$' /+' +s z' "!!'# &+*s'/#'#,p x#. +' $#.*!!,'z+ / + xx +&+. ++,/!,'#,!#,!!, #'z,+*s'/# /#.,s +*s'/#x*x /)$ '$'#x s $#'#,p!#'&+ % "'#' &,y +&+,'#, 9

11 !#,s#* "! /,'/, +.(,'., ', z$#,'&+ %/*+' ',x#."$,/s#$, ',s!'$', +' '/s,'/,$'#+ +&+,x$'#"'#', +&',$,x '#+(#$#'#,., v +'&+$'"'#',y'#x' s!' '!$.+ #,'z+,+' x$+ +!/+, z.+,sz$,+'&+$'"',# /+s s&! ' xz /ud (.+ $z/+#'x(+.#'#, sz$, s"/''#+ '+!&',$',&+&. +, #s+*$'$#!. + +.,(#$#, +$#.r$.'s&'"+&# y'#$(+ x /,'#,%$$)"+, ' + + *'.(#$# bddd /&s z#. 'r+ '&+& /)+$&+++r$+"'#/&s #s +. $' z $+' +"$. # s +)$ $'"z +'$' '$'#+r$# &,' #%/&s +&$##+'&+$'"'# +. s s/'+s*$$'#+ %$! p $'r+',',x#."$,/s#$ +',"'s"', %s&!,!(', (+'"! + s bdd.*s!',!'r+ s $',+','#+s "'#' &, '!$.'"',s + &+'z+ vx#."$,x %/&s "y/.) $,+')*!! (!'#,%$$)"+,s /+s $s*,$"!'s )! s *'#.!#+$!! r+ '#.!('#x/+'s"$)$#$',s!# sx.'*!!/$#'&+ $#.+'"',)$,x#."$,/s#$ $ /+ &,',bddo +/. +##!',+s"$)$#$', $'"$ %$$/+x/$.".', )!'& ' (+ %x+s sz".+,/s#$ '! +&',!!,'#+s"'#$#+ &+x (+/', $ s" xx$ s, +' s s+ s!',s +# /$ ''&+r$'+ s x#."$ #$#'&+ &#!'.,/'" +x/) +#$#s +' +' '#,#!' '! +'"$' +,x/) +#$#,$ z '/yzx/-*$#,eo-bdd ov, %$$)"+,.+,!(',x#."$,/s#$ "!'s "s $''#'#,#!' /z'# sxs '&,. $ $. +,x/) +#$#,s s+s+'r+'$' &,s&' ' s s", r$'+$/.)*! '$'$',x#."$,x,' /,s /+s!&,$'#$''#'#,!',',sz$,& $,'#,%/rs#,$.r+$'#+$&' s '!$.'. '&+ +r+s */s#$r+$'#++#'"'#'$"!#'#+%/rs# '#+!'r+'#,s,' s,+*s'/#, +s $."'&+ & s $. s"!#$#', $/.s!.)+ ' /,$',+,. "x /,v $$z $#.'#+#!'. +&+'&+$/.s*&+.' /,$,# +x&'"' +x/) +#$# x/$#+ &+ +. y-' '".&+'"s&+ +#'z x$r+ #xz $#.+'"++$&.'& &.'*)$#s,',#!' $#'&+ (+$' +,$/+!!,$/+s*'. +$''#"sz#$"$zx$."+",-. s &+.s +s xz s +.') s! #%!'&+$&'r+ +! s"+s /!( 10

12 #'!" /'"z#$. s (+''*'& +&'*. +'z %sz#$",yzx$.", (+s'/z#. + +&',!!,$' /,v +'!x #$#,s. + /+ IOuddbddd$-z y($'#.h M y($'#.-'r+s $#+ &s $# "'#',-z$',%s*, A p x '"'#', +&+"&+ EMA +"! $!"#$#,B o o KPI TO% q'pv%) %('pv%('%%vqp' v% q'pvy ( &#'pv%'y'vqv(y %ybdd0$bdo +!/'"''* p'*'#+' s* +',.#$#+*!/$#' +"','*$,s /&' /x. r+ (s)*!! +'$' +' zr,'* '#,/' +' x + vy/z&+($,$/++r$,"s&,s +'$#. "s&, )! s +'s"' s! $ ps x $',b! #$#, &$'x(#$#'&+. &%+ -p + '"! $ y'#,.x* $#' ''&+'&+v+$.r+ /wd '&+s"&+$'#+s $z/$#' *..'y(.s#,-#."$ /"!/'&+-#.'r+%sz$&+ /'x&'(. y-' s,/' x #$#, -/+r+'s '' v)$,s'$,' +"&'"s)*!! $#, s'$,s / s + "s&, / /s s++ /%$&'r+ s +$.", s'$,s v!!,$'#++ vs'$, s#* /+'-.. '#$#'&+sz".+&+/s#$r+s"s!/*,z"+. $ +&',!!,'&+ &+/s#$r+s / / "s&,'*'$' s "'#',"$' %ybdd0$bdo /, +s'/r+x/+' (#$#'#,s&"'#',$s ''&+'#,zr, #x'#$#' sx/ #!"'' $''#",$'"z //. / $ ( /p +,.,. /+$#,# + +#x(/+$#'&+ s '"+&$#'#,s$z"!#$#, '#+s "'#', &,"!&+'&+s!'r+z& '/#'#,s.',$(!$#,'#)!',s!$. (, '("/'#+ &$#'#, &%!!*x'#,s"x $z/x +s $'#+s $)$."' x/$#' /s)*!!.+'&+$'s& /bdd0$bdo$' /,+, /, $'#+s z($'#++*x'#,$.&$'zr. "'#' $'#+'z+! +. '#++ %!!*x..$# '. $' 11

13 s & +s'/ $''#$'"z/$#'#,zr,x('$',s*'& '"'#','#+ s..'s x s /s& (+'#+s s +'.', %s +x/$#$' ( *.' +s&"',s/. '#, (+$"! ' + +x#."$., '. '/#'/ p s$z"!#$#p $.")*!! +&+ '#,+r$#,+ + +&+y/+ '. z %!/$'"'#''#,%!!*x,'&+r+ &,'"s x) &$#, s+x($&+ $, %x,+ y'#+x/"!/+$#'#,s"$)$#,$'#+s$z"!#$# "s +*s'/#',$'#+' s/' #$#. $$' %y + +' '! s,/'!#&. + /s!$ /x'( #$#, /$( /#,s /s z,/s#$r+s$z"!#$#,.'#$/..' $ *, '#$#,$ /)('#' x,$'#++*s'/# z'#, y'#++x* &$#'#,s&' y'#+s +x/+*.&$#' '!$.' +'#'#,% +, /"!/'#,/' x )*., #$#,'#,$z $#,x#.!','$"'#',$'#+/' +' x,/,s $ /x&' / )$$ x (' #$# $'#+. $'#+ / s.)*$,+'.'rs$#,'&++$ $z/$#'#,s $ #'&+ +&+* '!$.',..*x&+s"/' ''&+$'#x#."$ &','&+s!'r+$"'#',.$' /s z/. +,!$. ( 12

14 %'y# #& s zs"'#+ +bcz!".'+r v-. "s,p&s /! +"'.'p!() )".'#++,p &s ) $'$' $"y/+ -/'*.' (+'!*.'ys*'' + '!/' s bdd+ z'$bob' s.'",s!# /$.",' /,%s +&+.'#+ +. $&'&+ +.#''"'#*#.'"s '&+s $' &+ s"'#!&" *#,$p &s /%s $#,) $' +'*$' /$(.&+.'#+ $. $' r+# p!!*! $' +xz&$. +#s"'#) ( p '$! p &s! '#+''vx"',-#.',!.#z+ +r$'"' s*' x"., $.",'#, %!/ /x.,+! //s*, $'."' +' +,!, &/ +!/'"'$' z ' /s!# /$.( b# p( 'y ('q bt0 wtd cp(%%%y o#-& & ('vy ut p' y' obdc toc Περιγραφή Περιοχής ήµου 1 ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΥΕ 2001, πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ "#$%&%'(()'&%##%'((*! 13

15 'y v('py v' %sz wo$/ ' %' )+ ','', '!.)*+ z&" '.' /+(, s -#,v'&) +',$zx"+"! /"'.'/wo%p0 /,' +.*$'#$%"s$#$#.++ /, $. (,'#,-., /+,. x' (+','#, $' +'"s '*$'$#,' /.r+/./z/-./ /+(+', +,x(' $#.+(+,+&$'",x.,$'# $ + +#'#+s z -.,+,# $/ s ' / *' ' -'#,od#,/ (+' s -.! p&s (+"'p ($',.s!# /$."uuc' /wcd%pbb s' $#.+"p -. /, x' &s /+ & (+' + z&"p.$,+ p&s /$!*,, s ' $' / z's"' +".' x'/sr+,'/p./ /++$'*$,'#+s"x! s+*'s"' "&sr' rs $#' )$!*'&+ #+ / + s +".' /$#.,p&s &+ p + xs*+ *'(' ' s&'/. / pz&s! + '', r,x+/s$'#+z"'#'x.,./'"'"+.$'#$/. +#s z'#, "' $$!. +sx" #,' ' wcb ('/x+/s+s -.,.' +.* '$ -. ' '*',.'/ +"s$ +' p&s /.#',s!r++&' &+&*&+!!,.'#+' (x.'"+!.p '#, s "+,z.x. ''&+/ z+r+ z *!$+pz&s + '#+"s!++.,.+ +.'(%!/$ +, p $/ ' &s +&+,$(+x$#, -'#,t#,v'&) $' z&" "s +#'#+s /wc0%poc # x' /! r, zv-. +''!!#!"',p&s/x.,s!.)*+s! /.''!"& 's"' '#,!('#, +!"!## z&" '# $.'*s"$/+ x/',s $'$,+ &+ $.r+.,ys/ x&+ 14

16 y # &s (vq&%'pvq +&!. + #+r+.s&' z' /p &s + %!/ / "s&,"!' $'s!# /$.+*s'/#%,+!,!$'#+s $".'*'#+x#. z'#+'$/'#,'',vx +s"',s / ' z,. /p'. ( ( '#+p' ' x' uu ' s!# /$.",$' p &s (#$' "s $"/ #'*d s"' /! +s!# /$."'.'#.!('# '#$#."+.#' /s"twdd$bodds"' uu &,' #+'!/' bdd '*cd uw &,' '' & +*s'/#,'#,s xs!# /$.s z, $#$/+z +' '* '#$.- +","'$(.&+.'.$,.'z(''#,!"!###+' $', bd $"%/&'+. +'+' 's"bcddd' /, &,'! $' z ',sx*$,$'#+' '#$'"' $"bdd /$#.+ +#'*&.'s" (p s &s + /.'*'#+!'.!!*s x s!# /$.(#$# /!!,+#', r,x+/s*z ' /+ /x +(, +",/'" x./+/ ". y'#+s".+#$! s '#',/s x/s*zz' x.,'#+/s s"+$#' x z'"$.*! /-. /. /p&s (',&+ 15

17 16

18 %& y y' $($#.'#+q /,s".+ 'p&%)%%')&-& /,s.z +, +!/ +' v!,'', '#+ ' (+$' z '#,s!# /$.,!#,' $(+!'#,%!!*x, /-./ $ $' y' xr$z$.$' +'&' &s z /'*.,) ++!('##!x* &$#' z '"s+s$ # $/+$'#+x#.,. $&'!!!&+x'r+ /!('#,"+,' /-./&+*!/$#/'., +-. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α (2001) (ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ),d$c'r+,$u'r+,d$c'r+,$u'r+,bd$bc'r+,b$bu'r+,od$oc'r+,o$ou'r+,cd$cc'r+,c$cu'r+,d$c'r+,$u'r+,td$tc'r+,t$tu'r+,0d$0c'r+,0$0u'r+ &! *+&,wd$wc'r+,w'r+ y qv%v vyvy ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΣΥΝΟΛΟ 2001 ΆΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 17

19 -'#( p qv &q&%'p'p&v -! "##$! s'# v."+. s $ $'"+xr+$#/+r+',s!# /$.",' 'x#!x. s /-. s //p&s $#'+ /s!# /$.,$(.&+.'#+'!/'.' ('/s!# /$. /-./($'x( +t cwc +' s (!' /bdd $' z $' /s*','',to ' z %y % +bcco*' /s!# /$..s/+'$' ('#,q z $s.z,+' $ $'"dtb '!,'',$'#+ /s!# /$.('#, '&' &s -. +,, $(.&+s*+'.'$' z '#,%y %' s + +'$' s /, 18

20 9I g ee e 1k2 Rl2k J 12k2~ 12a12RJ K2akk2JJK K21~R2KJ 12Kkk2K~ 12~KJ2KRR IHH esi{i I IHe R2~ l2ajr aal2 R ar2kal a21jk ~R12J1k l112j 1 aj2 kj 65ετών Se R~2kJ 12K~~ a~2ar 12~ ~K2KKl lk2kk ak2kj Σύνολο και άνω LI Kl2laR R2~1J l2krk a2~1 a2kk~ K2 R2KR z'#$'*' y'#$/+ z.'#z$#'r+x#. r+x'r+ s $x $' (+'x#. * vx '#,+$#,-# /s!# /$.('/-./p&s,vx ',/' + Πηγή: ΕΣΥΕ )vx '#,++"'#',-q -#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd!# /$.",t'r+*+& -q$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd y/+ y/+!# /$.",d$c'r+!",!# /$.",!",s!# /$.", vx '#,*'#$#,-%!# /$.", d$ct*+& -%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dd!# /$.",$tc'r+ '',z"' /*+' "s&,*!!&$'$'#zr% vx '#,+$#, $',s"/'"+$'#+q +-. ) $'*'&s"'.z +!(' +'',,s"'. $ +. $ " '#,zr,-z " $'#+ +* είκτης γήρανσης esei 2IHH ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Se LI 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 16,71 ΑΤΤΙΚΗ 14,81 12,96 13,23 Πηγή: ΕΣΥΕ 19

21 '',!!*' '',.*!$' '*.!(' v-.,p&s,.+ /#!"x '#++"'#',.!(' s"/'"+'#,, p&s, /$/+"!/'#,zr, s"/'"+'#,,'',!!*' #!"x '#.+ #q.z +' /-.!, / είκτης νεανικότητας ΕΙΚΤΗΣ esei 2IHH ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Se LI 1a ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 15,19 ΑΤΤΙΚΗ 14,25 v- 15,87 '#,,'#,q '#,*'#$#,' /-..z/p&s,/'"$#., +$ $''z.#!"' +"'$'#+s z/'$/+'r+''*,s"/'"+'#,zr, Πηγή: ΕΣΥΕ είκτης %!!*x,.*! s.+ s $ '$' $'"' /s& $(+! '#,,'',$$z $#.'s (+ &s + /x/+.(/' +.'*$#*!!&$'# $ $'*'#,/s"! s#, εξάρτησης ΕΙΚΤΗΣ esei 2IHH K k ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 31,90 ΑΤΤΙΚΗ 28,83 Se LI K~ ~l Πηγή: ΕΣΥΕ 20

22 *) SR -'#( -%'p q%& y v -, -*.,.* /, /* *, +, +* :;< 23=3082> VU VS WU WS XU XS SU TU TS YZ[\]\^_`aY abbcde [\f\ya[g abbcdey hef\yd`_icay ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001!!"#$ '$% %!!"#$& #(" FGHIA ABCDED IJJKLM IJJKLMA PMNDA CDNDAICO LHGQKIA jklmnm opqrj rsstuv rsstuvj yvwmj lmwmjrlx uqpztrj 21

23 x s!# /$. ##d t &s!# /$.!#"s&,+ ''&' &$(.&+s*+'.'$' z+' s.'"s")!#.s (#$#' /+'.'&s /s.' #q (s!# /$..z +' ('/-.!,'',& z /s '#,%y % $/+'!$' s)*!! +' $/+'!, $', ##,.$/+ s,$',z$,#, '".$'#+s zx#. / s )!.'/s)*.$#,' / z / Πηγή: ΕΣΥΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ Ποσοστό Γεωγραφική Ποσοστιαία κατανοµή Πραγµατικός πληθυσµός µεταβολής Ενότητα πληθυσµού (%) πληθυσµού '#( %)%%')&y%& y v uu$bdd " # $! Ποσοστό µεταβολής πληθυσµού %&&'(' )%*+,%*%+''--+./ '14'--+./0.*5)+'0 22

24 s"' %& y $'#+s +s*'&s 'p& pqv & '$' /'#s!# /$. ## z s))r+ z' /-. +.s /"$ /+'"$+ #+s&'(''s +"'$'#+/('#s (.+x(.'#+(#$#'#,s!# /$.,s/+"'#','"$ z'#,q )!.'s.z,"!/'* /x#./ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 9I ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ IHH I Πραγµατικός πληθυσµός Επιφάνεια Πυκνότητα LI Se Γεωγραφική (τ.χµ.) Ενότητα "s&, z %& y /.x#+ 'p& %y&-& v y &q -('# $# s!# /$." z t oo ' /s!# /$. +',' ('#,q + x $zx"+s!# /$.".' -..z,/',p&s, +s"' x #$#,+' -. /,.!('!,'',% (!, /,-. s,) /,' z' +' $'$'# ',$ 1kk ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ R2 12 Se egi Πληθυσµός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ποσοστό Θέση (κάτοικοι) l2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ a2 SeLI l l ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ,64 2 SeIH9S Se 9I I ~1 K 2. ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ , ~2 S9e II SeSI elegeg ar Se 9ISI Se 9IH9I R K RR k J2 SeLII I R RJ 23

25 "s&,( %& y 'p&y q %y&-&!$/+*'s"'/,'&' &s v qv - *''!/' $s.' %!!#+ z"+vs +',!! +,#s!# /$.$(+ $# z.')!#!! xsr+$' +&+ (,. -. s+s$#.*+ (,"$ +.!(' &,s s"' /.".&,"'' $ $'" xs s $! $'"'#,q $' / r+','#+"'#'*$#$'#+ x. s $.z,/' $'"'&+s /+xs!$$' +'&+ x #$#, '"$ +'!,'',"$ s"'#+/s"! s#zr IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE OQEOFG6 jf> ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ) 1 1 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> Kkk1 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> OQEOFG6 jf> =DG5:hQA8 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ. ΗΜΟΣ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ =DG5:hQA8 Πραγµατικός πληθυσµός Σύνολο Πραγµατικός πληθυσµός Σύνολο ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1 1 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE OQEOFG6 jf> R K R K ~ l KJ 1 ~ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ. ΗΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝ. Kkk1 =DG5:hQA8 IDDEm>=EiI=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> k a k Jk ΑΤΤΙΚΗΣ 1k 1k ~ ΚΡΩΠΙΑΣ 1K ΑΤΤΙΚΗΣ =DG5:hQA8 9F4;EmGQAF48I=EM;>N76F48hFE eqemgqaf48i=em;>n76f48hfe OQEOFG6 jf> Rk a l Rk a~ a J Kl K J 24

26 z ' "'s +',/s" # "''. +'! +*s'/#,'#,'!/',d',/+"#$'#+$' s #$# Κοινωνικά +','&+ +#,$' z,"s&, +.r+! -..,s,p&s/$!, #.r #s"/''#+!#v-. +'$'.*!$'* +' +s,!"&'#, +, Χαρακτηριστικά s #$#,s Πληθυσµού s /s)*.$#,-#. )!.' $/+&$'$. / # '$.$#.+'z&x ( $/+r+ /$ $ +' +x/$!' +".+ /r+ s)!! $' +', s (,' #$#.s$'*,#+ +&+, +.s $' z $ /r+ #x /.+'++ "s&,'.'#,' s $ sx s, /.',x s + x/$#, $(+ $#+.',$/+,'#,s, (.#s!# /$. z, s s++!($ ( x /., &+*!/$#' s /. /,'&++ /r+.,x +$#.+'*$' z + *.'#+ /s" "'#'' /s!# /$.('#,s z,' /-./p&s,v.",'&+.!r+'&+ Αριθµός +s&,$'#,$'#+!!#+ +r+ 'x+(', #'#,$#.$,'#,s/#+,!!*$/z+*'#,/('#, +&+,+*,s /+'.'&s /+ *' +, &,.!.)+ +*x,. +#, Νοικοκυριών (2001) LILI eg ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (2001) I gegle a~ egle 1981 Νοικοκυριά µε 6 και άνω Πραγµατικός µε 2 µέλη µε 3 µέλη µε 4 µέλη µε 5 µέλη LI Kka R1 µε 1 µέλος µέλη Raa πληθυσµός y' +'&' &s +$' z %y %+!( +'$' z ' /. &' (ss x/'/ Πηγή ΕΣΥΕ +!/'"' $(.&+.' s" /.( ' #/.+$ $'"z /%/ +'xz /,s / +,' #x/+.$(+ $#/' x*..s ( dt +s'/z (z / +r'#,+r''#,!/ (+ ' c0b + Εκπαίδευση 25

27 & s $#. x/$#, +r'+' '&'/$$'*!' +s $#,' $' zs /*+!*)#' +","'' $ $'*'#zr 0 x+ z'!r$' x++& +bw t bb +' ++*+&$# -#.'"' $' b 0 z +!/'s $/+ u +'!*td*' $' /$ z.s"'*' $#'&+.*x&+s!# /$../'* ud ($(.&+.'#+."&$' +*+', c +/+ /,,'!/ du '#z +*bdd 26

28 !!!& & & "#$% & & & '() $* ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (2001) 2001 Αγράµµατοι (µη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση) Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Με Μεταπτυχιακό - ιδακτορικό Που Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυµνασίου Που δεν τελείωσαν το ηµοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) &!+ Πηγή: ΕΣΥΕ 27

29 I ISSI9LL9 egse SeH VKkk1` ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΩΝ (2001) "#! $ %& '( ) $ & # ' $! & && $! & y(.&+.'$''$'*$' + /s"! z '#,%y %bdd.s (.(!+xs$'r$/."'# '#,q $' $(+! '/. +./s!# /$.( +'*z.#!"'#$$($#.'#+ Απασχόληση s!# /$. s#zry#.+'".z ($'#+s,+'!,'',%ss"$ ' ' ++' + $ /."' +'*z.#!"'#s"' $(+! '/ +.*+ s $ $'" ( Ανεργία z +.!(' s"/'"' /++( y(+ %!!*x!, l21kk2k~ a1k2l1k l21l2l a2kla2k l Οικονοµικά µη ενεργοί Απασχολού- +' (%) Άνεργοι (%) Σύνολο (%) Σύνολο (%) µενοι '', '', 12aJ 21~ 12 1K 12Jl21k1 12J~~2K1 -. q.z 41,61 5,20 46,80 53,20 p&s,!,, 1al2k l 1k21a l l a1 K Rl 1J12kk~ 112kR ak R 1Ja2aka 1k2 1a l J 44,68 4,72 49,40 50,60 44,47 4,88 49,35 50,65 +,$' z &+."+. /s!# /$. (-. /p&s, Οικονοµικά ενεργοί Πηγή: ΕΣΥΕ (Πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ) 28

30 "$ + *'r'#'*(! +*!/$#'&+$' z &+ +x'* +', s$z v +.*! (.+ bww*' tudo*' 0ccd*'. bbw*' obo*' otbo*'. v + +.*.# + bcu*' oudw*'.. 0dd0*' cb*'. s"'ss*+& $' z xs$'r+ /."'#$/..' z'&++xr+t0 b $'. $#, $zx"+xs!*$ +.*+"s!# /$.", + +/sxs!*$s"'#++'.",'&++xr+s$z $' z#'&+/+r+ob 0!/. +&+ ++''&+ + /+r+%ss! +.",'&++ &+ +$'#+s! # ' /,+ *+ &.'s s$z $(+ $#'#,' #',).#z+!(+'.!(' s,, s +/'", $ + $'"'., / +'$' s +.*+,. +'&' &.',.s (s!# /$. s +v,x$'#"'#', ('/-.!*x /,'#, +' v' +.,'#,''!,'',t b0 'x.*x/+. + (cu d (,s&, +s$z +$ $''*'&' '#+ *s s+!/. $.*! +$' /" s $ /'#,q $'"'..*'s /+.z, /( +' +'$' s z z + $' /,s$z &,s $! $'"$$zx"+xs!*$/' (.+/,$'#+s&' +s&0 wu # ('/s $ ($'#+q s $'#+ &'+!,'',c ww.$'/,',s&(,'., z&,,.z L;<FEM46O8 H;3FEM46O8 4:F4;EM46O8 K a l ~~ K KJ l RK J ~ Ra ka Πηγή: ΕΣΥΕ Σύνθεση Τοπικής Οικονοµίας Πηγή: ΕΣΥΕ ΑΝ ΡΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 29

31 I ISSI IHI esili{eegs9 HegLII eghes9 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ #$ $ y',s".+,..,s /$* # +''* + /$$* % +.*+ 's #',) (x/+..#z+ ('#,s,u to z,' /-./p&s,!*x s$z"!#$#,' / b op'$/,b xr+s +x"!+".s" $&s,z$#,c c s$//' +'&+ z#.*'&+. ' $!'r+ c#& t%+x*.$ ' '#+, s z#.' ' /$#s s$'&' x$ +$. +&+,0 o. xz! $# 0 co 0-#."$x w% s,/s#$ #$#*./+ s,c c0 z&' +&+$*!$# 0 +#'#,s /$,0 u u%s d)+ x x/$#o d b z $''"o cu ov/z z#!'!' +&+..+b 0t. ((.' d ct, /$(/+(d t!"#$ "!%&$' ((# 30

32 U6EDE >D34i> 112kR ~KK J2llk aa1 R2KR a1 la KJ1 B3EQGP>6i48 K21JK 12aKR l 12Rlk J 12K k l1 J P;OhG8 12k ~ 11 4hF3>FA;3> R~ ~1R KK~ ~k 1a~ 1RR J a lk R~ R R~J lkr 1K K1R Q7;3Q6> Rka 1kJ K1 E3=78:=G;4hi48 121~a l a KK1 JJk KJl l1a 1 ~ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑ ΟΣ 2001 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ E;M>63hQEi 96m3CQ4hE3 m3>p4i;3hg 7E3 SGm:6CQ46E36> 31

33 s#$ &x oc','#+ s!# /$.(#$#s x.x$'#"'#' #+'!/' '/sr+'$'$' x' z '#,% +,y''$', x.x$'#"'#' zs*$* s.bt',s"'$' z # +.+,"''#+'!/' (.+ z' $'#+$' ' p &s # -/$'/zr,#x $#.+'"' +/'+*s'/#x+$/+'! 'z&,s)!.'$'#+s z $s!. +$#. +/#. +# +r# '!/' x*$'#. x $' '.'*'#+ +#!' *'"$ s #$#' $'r+ /s x (x'*.' s x&+"$ /,' /+,'#+ s!.'r+zr&+ / x. '#$# &+r+ / # '#$# %! z ' $' /,s+x/','#x/+'"'#'++& + /+' $."z$&+#,'&+"&+x".#$#,$'#+s!,'',$ $ &+ x#. /+.s$$"'#$*!+' /$+ xx. +s z'#, r+#,v$' / xr$ +#' /+s! s + ( &/s * ' /+.s /s ++'s x (x'*.' $', $',s!.',+*,',',z$,#,+. +'+ /, $ / $#.+'*' $&$'.,$' ' s #s $' /"'! $"$' x".#$#'&+s $#s '!$.'s p &s zr+/'r+. $s".! ',s*, +r's".++ (#$#'#,'#$#,'&+"&+ ).' +# x".#$#, v)$,z$,#,' p!! %'*$, (.+,'*$,+s($, $.r+s"' /-./s!.)*+ #y'/-./+/ /' s &, %+r/s*zz& $"' s /,x#."$/, '#. +#) + '(,x&'.#z+ r+# (,., '$#, #$z'*s"$' ' /! *!!#!#'$/!' /.'" $/+'!$+$'#++*s'/#'#,s,'&+/' +'&+ '#+.' / ' +#$#s!# /$. / x./ '#,'', ($' z,+"' $'#+(#$#'#, +x. p&s x ( ',$'#+(#$# /s $' ( '#, s*s!/' x.,x$'#"'#',&.$' /p &s /x#./'#++*#+."&$#' s #$#'#,/!,'&+ / x z#.*'&++'", v)$ r$'++'s /! +'$',' z * +,$(+x$#,' /$,!!*.!! /-. +',+*, /p&s, +. +''# (x'(/('&, %&",%//# s x z's"'"' /-./s/$/+x ',s z, α) Αλλαγή στις χρήσεις γης. β) Έλλειψη ικανού οδικού δικτύου. 32

34 .'#+'' + $/ p &s #!/*q* *# + /!. +#%ss"$ '/s*z$(+x$#. $& p &s. x('## s $/+x ',s x (* z, /s"! s x" x"x '/ '/-./s'!'s"' s, x (,s//s#'(+/&, + ' z +' /$'*.+ /$,'#,s"!#, $',+*s'/#, x"x '/ $/. + '/-.//s#' x '/ z +."&$#,+ ',"!/,!&,..,s# $z/$#,!"&'#, ody pv( 'v $'q'$#%q%($y -v p%p%q 'y $' ocd#% -$%%&q& zr,%',.r+%& &+% odwy % q by % q qy$'q'$(p' oodp bdp &s $#!/*x qy$pv( ' y/ +&+* -.,/s#' + v-. $x#"x,p&s..',"s&,x#+ #x '*.$#s"$)$#$' $'."pv( '. $&' '.' p %% ' / s + /.s $'"yx#"x +/s*s"$)$#$'. +s ' $'" '" x '/ '/ '" v-. $+".. s,p&s zr,&,.#.! /'",'#,%y-pqx+ z+x#. /# s*+ zx.,z&.', '!/' &.+s" $#,'&+s.*'&+.'"'&$#,..'.' +'$'#+z&.'% $ &+$'"'/x./!'/ '# ' s "+'&+$r+!"&'&+ &+s!! s")!#.s /+'.'&s //! s (+'$'#+s +#+!'#+s" $# z s $s* '#, zr,!' s x#...*'&+ $'. ',z,$! & '$!y' s +-. $'#+".. s!', z z!' /+z,zr /$x $++'s,+s" $#,'&+s '/ +!!',xz + +' "+'&+$r+$' $#, r+ cddd s s")!#. x.,*x, / ++"' x#!x'#,s &,'#++ $#+ &+ z,'&+ $ x &+.r+ +r "+ s /$x" #+ $' zrx,/s z,/ #'*cd."+ x., /$* z& '#+s,+ ++$''#"$zx$."' (.+#x' "!/'*z&,x". s!# /$.",'#,.!! /, z& +'#,, γ) Έλλειψη επαρκούς διαχείρισης των απορριµµάτων και έλλειψη ΧΥΤΑ. δ) Έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού και ανάγκη περαιτέρω χωροθέτησης των βιοµηχανικών περιοχών 33

35 s s! z,y(.&+.$' x (!!+# +r..,.! ',s '$#,+ r#$#,x. z ' / % (+".s'* -% '#+'!/' /,'&+ "s ''' /! $ p!() &+$p!() #+x( %"&' p &s p' /"'x+/sz+. +$z xs"!#,/+ ##/ '#x".#$#$'" ( ' s!# /$. ##'#,s x".#$#'#,s"!#, /x./x"'$',s z, z z,s x#$$ + /'+* /+.'#+ *!$$%ss"$ ' # x." $."$'#+*+z# +s"'.!('s - '/ s z '/$#, # $'+*s'/#s s $'#+s ($*$# '!#!! )!.'' +'$)" #x'( /-. /s/,' /' z '/$#,'#+s.!(' s +$z('s"'#+x s $ $'"'&+ z '/$#'&+!/.*'&+ s &+ + ) s /!! s #$'#,+!/ #' ( $. s '! (+ ' s! s")!#.'#,s +s''+*#+ +s x '#s"' z '/$#, % -% s#s)!!. + /++$# +'.! '# -z y'#+s $#$'r+!/.*'&+ -. s"' bddc#-#. z' /-.'z$'#+s /x+/ $'')! $s* ($#, ", $.",!/.*'&+y#.r+'".&,"' + /, z$/$'$.', +-. +,'&+%+ y(+x$. +,!($#,.' r+s )!'&+p&s /,"., /, "s&,x#+ #'+ $''$'#+$''$'+*!/$#'#,s!# /$.,!#, x* &$#,' '#,$(+ $#,'.",'&+.. +&+!! /-. /s!# /$. / +s"'$#.+'"'s ('#,s xsr+'#,s z, $/. +'#+x' z,xs!$*$'# ' )!.''#,s z, uu +#!! $/.)*+/'" bdd &$#. #$/'!!!/ / +$/+'! +.*+ '$'#+s (s!# /$. z.' (,s /,!! xs '!$./' (,+s( '! +#s (+"..!(' $'"'#,s"!#, &$#'/-./ $' z#. +# +'#'&+!! xsr+$'!'$. + +&+" ε) Έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού σχεδιασµού στ) Αλλοίωση πληθυσµού-µετανάστες 34

36 y' +s*'&s +s /$* +''x(+'$#. r,s $#, /, Μειονεκτήµατα και Πλεονεκτήµατα Εξωτερικού Περιβάλλοντος ήµου -/+'r+ x/+*'&+$#. s!,s"' &'"$(.) z*'&+! &+ $ &'"s)*!! /! +#x +r,. $O--o$T x#!#+*!/$#'&+ +' /-. ".+#. /&. x x!! '#, s /z#$. OTA.AYI s"' s #s"' + (SWOT ANALYSIS) -. &'"s)*!! xx$ /. $& '#, '#,s OTA + $' /$&+',+ z /v+$. /'*s!.)*+ (,$/..' ( '&+%/r+'&+s!r+s"' z,'&+s /+',$#$,'&+/s#$r+' $'. +&+'/'*'# / $' z $' /,s +,s /!/ (+x+ z/+.s'*$*$s/x"'#', -(v v' % v-(v 'p'v%%v-v 'pvyy%-'y vy (v )' b /$'#r+s x$'/r$&+ #+ x".s!r+s s #'",).", xr+$'#+$#.' xr+.",.",s x s,s x"'#$#s )!.'$/+'#$#, x. x".&+'", Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ c o t %!!s,$/ #'#$#s +&+/s# '#$#$'"' xr+$',s!,x+' $' /-. z, 0!! z,'",$zx #/! r+".)&+ /s"!#, +z#x".#$#$.#z+ r+# / w %& 'y -/$ s$x!. vy!!"&.#z#.',.! '#,',!#','$'*$,$' u x/+. *!!&++*, x"&+!#.*'&+s"' ' /+".!(.)#$#,s /$'#+s// +-. x"'#$#,!!, x#!$ #sr+'$'*$&+$', +,.,$'#'&+x#.r+ s,!( /+'",'&+ d y%%' s,' #s,$'/+"./$#'#,s /-./ b #s )!.'!,x#. sr+$ '",&'$.",$','",$zx,+'",'",$zx!#, /s / o '-'pv'y #s,).",*!/ v' #,'&++r+s"' +/$'*.+ z, c s #+ $&s". +&+ s #'"&* + &+/!' &,'/ /x&',r$'+!(s'',+*,'&+ ('. $'."' 35

37 -&#*!/ v 'p&y qv #'&++r+b)*x,s ' /$, /! r+s )!#.*'&+ Α/Α t!! s)!! +'r+s)*$&+. p p%vv('pv,+ y +$'r+x'*&+ % y& 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ #/! r+".)&+.#s,zr $'*./$#, b #+ s #''.# &$#'&+.'$&+'#,'. ( qy& $,(s+$#, ' / Α/Α o!! /s."!/+$#,!*$$ )!.'. /!*$$ /,'//s" /s*' //x " /s)*!! / +'$, s#s#r+ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ c %' p xr', ($.'s*+ / # $.r+. '&+s s*+.&+&'$&+s"xr',.#,s" $'$ #,* '&+/x*'&+$x,s)*!! +'!.(&$#(x', '/.),&+s" t 0!! ")!#.#z #! z (s+$#,s"'#+(s# /$',!!,'#+/s) & v( qy& xx".!z$#/' /$$#..*&+ +'!,s,' 'y & 'p& &yv%&y /-./ $'#++'s!&" '#,+"', d w u +'$ #'"+'r+s!! #.*!#,!'/,+',s!' $" &+'&+'#,$' &+ $z#.#"+'&+$"x&+'&+"x&+'#,s"!#, s '$,s*+.&+x#.$'r+s+ -. b o +'$ #',s+ x, c #s, +&. + +"z#$' y 'pv(y'qv v((' zr $' s!' (s*$+ p ('v &, s* / t 0 %+s" $# *+ $&+!'.,x&',z&.', &xr+s / '#,sr#+z&.',&,$'...*'&+s"*!!,s + ' /' +'&+ z,'#,'', (.'"'&$#, 36

38 w!! #/s x.r+)! -(% y& ( $. v ( s % % y& z'/' (x'(/.# Α/Α u +*#(#$#,'&+*x&++(!&$#, s,x '/.)&+ qp p% y& 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ % %'ypv'q q'p%yv -%yv(v' % qy %y % (' & b &%'p' y'##qv' %!! #!,/s!#&. +#s x.r+s"$)$#,$x#."$' s"&+.'+$'r+ x". % /, % Α/Α 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ o z$# $'r+ s# +&+r+s /$r+)!#.*'&+s AI q%(#' q(p 'p /$z' +'.'#++ '#+ c!! #$' z &+' %'-'p%yv s $ $'"+ -%y%& y, t + +'', s"!#, #. +&+,.*x,.'+*$', '$*+ v +&+ +'#'&+'$*+&++*s!$#,'#,'$*+#,' z#.' x"'#$#'#,s"'$#, s $'.! '#,' + +&+"$'"'#, /-./'#+ +*, b %p'-% y&$y v%'pp '(' o!! %!!s,z#.'!"'#'$z ##,+ $#$z!r+' x"'#$#s"' &+! *' &+!"&'#,'z,,(#$#,' /s!# /$.( Α/Α 4. ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ c!! #x#.'r++#.' v%' 'y 'p%y%p-&% y%'y *&+ *!# '$#' /-./'",$zx/ Α/Α 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 37

39 )'vv'&y&-& v 'p&y%('v y'y c o!! %!!s#x#.,/s x ',s.,).#z+, r+#, ($,.'*!!/$# 'v & q'p& q& Α/Α 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ t!! -/$!#x)*.$#,'!r+s) s"'#$#,#,s!! %%q- y%'y v-v 'r$&+s"'!,+ &++'s q -. x 'r+'!r+ 0 *$#$#, #/!, s #$#'.' +&+,s!',$x(,'/-./s"' x#. '* *' "sx,+ $#'!"&/#!, &+ -+ z s!# /++$,'#!$.* #$#,!' /,'&+/s#$r+'#!$/s# '#$#, '#!$ Α/Α 6. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 38

40 %x/. +/&s *s *..'sz c b o ".#+s'/z s#.*!&+'*$&+s*$+ /$'#+s z$' -. /$ s#x/+'"'#',$&$' s#s (*!! $''/. +&+s ($zx$. zr+ ($s.*'&+s z,/s" +'#s zr+x /x+ z '//+ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ /, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ t 0 +*s'/#$/ /s s#z x.r+x".&+!"&v!/.sr+r+&+ &+ )/ +'+r+.')/ +'+r+.+#. +&+r+/s x.r+!"&.&+s /, s #$# d w u -( (#$#'#, s# r+#,s $',' $. '#. +,),'#,#,.#z+, r+,z.#!,"z!#$#, b!" s#s! + s,./$ ' #x.!s. *,,$'#+ s #$# + o c -$'#"'#' %( /s"x#. $!/$#"$. ## /!#'r+'$'*$&+ + /s"*!!,s s 'z$# r+ + s z,z$#'&+!' &+$'#+s z /(+'&+'&+ t 0 *. y/ +'&$#"! s#!' /,!s/ &+sz$&+$'#+s sz$&+'!$#, +&+r+x#!r$&+'.' w %/&s * +*s!#, #$, y-' *..'z#.' x"'#$#,% p zszx ', +&+ '#, b %s)*/+$#' "!/+$#/x " /s)*!! / +'x*,s"' /,!"&'#,'*'s x". #(.+ '# c o /!'!# /$. ##$'#+s / '#*+z#x".#$# ($,z&.',s". /,'&+).#z+r+ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ z'&+ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ t -,!!'#,+ /s *!,.s /&+,sz$,/. $, s!/+ &,$'. $ s!/s'".+,. &+ x". s,s!'' x"'#', 0 s. x/+*.&$#'&+.$/,.s"/,'#,s 'r+x$'# z, ''&+ /+'/, 39

41 d w ")!#.+&'r+ u p/! %.s"x /$'$,$'#+s #+'. +, "s")!#. +&+,.*x,'$*+!! #zr&+$'*./$#, '*$'$#$+*s!$#!' +..'+*$',.&+ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ b s ' '#'#.' *. ''&+s"'#++' *s"&++ rs+ x/+." /$ $' /,v z& +. s",'#+ s y' *! /'"s /$* '#x #'x* &$#'&+/s#$r+' /-./ x/+*'&+$#. '/ (+$,)!'!"#$#'&+/$'*.+&+x$r+' /$* +''x/+'*x(+'$#. Περιγραφή &+&$#,+*-( /+$#y*'#.s' '&+/s#$r+' /'(s '#s '(s&$# )!.' και! /-./#'#+''&+x/+'r+ Αξιολόγηση / #s"' Εσωτερικού +&'"$(.) Περιβάλλοντος /! #. ήµου A+r'#+s. $#$,'&+/s#$r+ z x! '&+s $&sr+$/++'(&+.'$'! z#' '(s&$#!"#$#'&+/$'*.+&+x$r+ /-./y#.r+'"' x! '#,!/ ## OT xx$ $&' '&+s (s)*!! $&sr+$/++'(&+'#, +',. $&/++$&.'& '#,s/$,+ $'#+s OTA (,$/..' z,'!"#$#' /,'*'#/ 40

42 Οργανόγραµµα Υπηρεσίες ήµου κατά την 31/12/2007 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ 41

43 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡ. ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ- ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΑ- ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Ε.Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ- ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 42

44 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Τ ΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΓΡ. ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ 43

45 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 44

46 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 45

47 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 46

48 υνατά Αδύνατα Σηµεία των Υπηρεσιών του ήµου (SWOT ANALYSIS) Α/Α zr +'$/,' )!.'!'/"'#',$'/, Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ s $&+,.'$' $#,'&+ /,$,!"&' /x#.z / /'#, / /s#$,ud / #."+ 1. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ b %!!, $. +&+s'r+ o!! sx/. + #."+./.x /s $&s #' (!#zr+s*&+dd / #."+.s $$/. +, $, z"+ +. +,x#. 'r+ c s #..*'&+.#z+!!#&. +#. *+&$#, '*s p!",).",/s# '#$#,s #x#.'r+'#!'!'r+ '/p% / /s#$r+.$#z #$#))r$&+'z+, xx$r+.$#z #$#s$' s #'r+ 47

49 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!!!!.# #s #zr&+s $&s (x/. + /$#, / s +#'#,xx$ s"' $'#s)!! /,/s!!!/,',+(!&$#, +'r+x*$&+ /,'(, 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ c o!! '+ #zr&+s $&s ( ) s#.! '#,'*$'$#, s )!.'s"&.xs.-./ss'r$,$'#+..*'&+ +*, "'#',.'".+ $.$#/$ #'!/s xs"*!!,s ( $. s #$#$ '', ( s#$x/+. s $/.s $'./$s)',,$$z $#.' s)!, z, s)*!! +'#+. s s/$*!, "'#',s!!'$.(, t 0!!!! x'( /(x/$#, #!s'.(,z' *#$#, s..*'&+ #$'.(.'"'&$#, - %' s$ *+&$#$')*! /."'#' ))! #,..*!# y#'' &+! w u!! ',)) #!' #s / +#$#, '!$.' /,xx$r+ &$#,!$&+ ($/$'.', %'.' +!#'$."'!#'* / *' /x.+, d!! *+&$#,-#. #+ +$. ',$'/+ (!'/,. y'#'&+!#'r+$&.'. s *..' '#+/,'!!&$#!#'r+ /-./ &+ '$'*$&+ + +$. ( s#! +',.*x, -#.',$'/+., -/+.'*$#+$z"!#$#,'/-./ s#.*! /x#.'(zr/ 48

50 !! #s $&s ( y )+$z"!#$#'#,.', Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ z& s p s'*$, ' '$ p!' x +.,.! ',+'*, &s p!*, -#.'!* s s $,'#+, 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ b x/+. s $/+"! *..' /'&+ &+' /! s,'#$ #$#,. &,/'z+ /,' ( /.!'r+ '&+.*'&+x. *,..'$.", '#$#x/ '#$# '#,/$,!!&$# c o!! + yz's.,/s #/s $'#'r+xx$r+ $'#, * '&+'#,s"!#,p s#.! '#,s z '/$#,".)&+ &+/s x.,s!( #$#.!'r+ )!#$' +#/!.! '#,s"!#, s #$#,/! &s, / y/ +'&$#$"' $! *'.,. x ''&+ ss!&. +&+$&!+&+(x/$#, "..$'x,+''*$'$#, t!! s s"+#$#,/! #z., + x*..' s #$#,.!'r+,.+'..'$.",'#x*+ 0!! x.r+. # # s #. + (/z s!$. / ( $!'"$'&$#'&+x".&+ # w!! /s!!!&+ 'z+,/s#$ #$/+z(,s, x/$#, +#. %s' 'z+r+/!r+ ($*s,s +#s #'#+s..*'&+ $'$. '#, I / )!,' ( $. /s)*!! ( +', u s#.! '#,.) &+ *'&+ 49

51 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! s.# r+ #s $&s ($''.. -*+$',xx$ s + $z/$#.# r+ (+'$z! ss!,+* $#,'& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ o! ',' s #$#s s s s $,! $. ( '/,. -.! s '+ "z"+ s!#&.,'&+/s /$ s #'x,s!*)/,s zr$&+'.# /',$ $s* / c $' #$#$"x&+$$z $#.' '!"&+ p /$'$,$'#+)) &$# (#$#'&+'$&+$"x&+'*'#+ s" '#s '!/' ' # (.+&+z$&+ t 0!! #s #s..'$. #, ( $"x&+' y/+z,+ /-. xs / '&+''r+ w!! s.# r+ # *+&$#, / (#$#$"x&+s"/s s!'r+s$. +&+'r+ zr$, + '&+ %s bddt$/+ '/#s!!* $ +*$.' x,sz'#z$# u -/$z,s).*!/.(*+&$'&+!,'!r+!"& dd0b wd $/+!* x x '#'r++'&+ z$#bdd' x+r+/s '+ s #'",x zr$&+sz'# '#,s!($s s!#&., d '&++ p*!/.r+s #'&+/s#$r++r+ $rs&+$' + +" sz'#z$#bdd$(+ $ xd do0x#!x!,''* )'!. #'$!z /,#!' x $."'!r+ '(.+&++'&+,.)x( sz #$&+$/+!* $ xd b0 b o!!!! "$' /,+'s #s) #! x (,s 'r+/s#$r+ $x x.r+ $. ( s!( #$#,$"x&+!! #xx$r+ -* $#"!&+'&+ +x/! &+s / s s! ".+ %.+,. &$#'&+zr+' /-. / &*.#!",x '#,*'#$#,' /-. / 50

52 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! #'#!&+ #s(,x'(&$#, ( +'/ x#. s#!' / +' /#.#$, p- +' /,s$z"!#$#,sxr+ x,#!&. +&+p&& 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟ ΟΜΕΣ c o %!!s, )!.'s"'#+.#'#$#'#, s +&+,.'(x/ (+$&+ s!#, p!!' ),$' / $s ' '!! #+'(z/ /p& t!! s +&+ #$&',#!',I +,.* #$#,!!#+r+$!! *..'x) /.* #$#, 0 s!&. + z#.*'&+ z.'!!, $.' 'x..'/s '#/$ #$ +&+,s! $' '#,x#.!', ',z, xs (, w u!!!! #$'! z&$#,'..' #$/$'#.',+#. &$#,, x#. 'r+x"$, +'/s -. ',#. z'rx"$,' / / d # *$#z/ s"$($'$# s +#. &$#'&+s!.'r+ sz$&+'..*'&+' /-. /%/&s r+ + /'#+ +s,zr $/+ &+ ( /s! $'r+ s#!' / +' / z, s#!' / s *..', s&' "!! / s#!' / p- s!#, z),s,*s /, 51

53 Α/Α Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ b!! #$/$'.',!"#$#, s&"'#', #$/$'#.'s!( #$# $/.) %s s"$#.+'". x#/s)*!! (!/,$'#'&+$z +',',! /s/' $&s!&+(-. 6. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ c o +".+.#$/+ s'r$,*$#$#,s /s!!!&+'&+'r+ z,.'('&+!',s"..'$.",s $&s ( x/$#,' / /s!!!/, +#s $&s (s$' *..', s *+&$#, '&+/s #'#$#'&+. '&+$! $'. +&+ x &+'&+, /s#$r+ *!/ % +#$#xx$ #,+r+ $&+,s +$. #$#,-. $! &+$ (/ t 0!! s&' )#+r+ /! z&,*.$#+' &+.! s"$!#..'$.",!!,' #,#+(#..' ' /v% s,+'. +..'$. #!s'. ( $/z (,/$r+ +$. ( /-./ w u #"+'&+s"' #s +&$#'&+. /,/s!!! x ''&+$.s'$, $#,$ #s!#,+."+$#x, ''&+ /, ' /s $&s ( *!#x* $#s"' /,x#. ' (, 52

54 y',s".+,$! s,s z"!,',$&',xx$ x,z*s!.)*+',' +,p',-x$r+-*+&$#, /-./ Κύρια Προβλήµατα ανά ιεύθυνση ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 53

55 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' X ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 54

56 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 55

57 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 56

58 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 57

59 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 58

60 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 59

61 1 K R s." xx$ )*$#',xx )!.'',!',/s +'s.. +,s"'. +,!! + /,x/+. (+'&,'/ (+$,)!',$'#+$'! z&$#'&+/s#$r+' +-.z,+*-( /+$# s '* #+ s s*'&$/. +, /-./ '+'..' s$ +' $ #+ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 12 K2 R2 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 60

62 l ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 61

63 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ, ΓΡΑΦΕΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, 1 ΚΤΛ R2 Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 62

64 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Ε, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΕΙΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΑΘΛΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 63

65 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K2 12 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΓΡΑΦΕΙΟ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ R Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 a2 2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: K 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΜΕΛΕΤΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 64

66 K K 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ R2 Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ l2 a2 2 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 65

67 R 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Υ ΡΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ K 1 : ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ K R ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 66

68 K 1 K ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 67

69 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΩΝ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ : Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 68

70 s y' *! /$* +''(s /'"'*'#s )!.' ($'*$'$#$'q '/ (+$,)!'.*"$&s' &$#,* q /-./." z q ' s"$&s +&'"$(.).r+ /++$&.'& #'#+s $rs&+y#.r+'"' /!'(s&$# #. x!!"#$#'#,/$'*.+#,'*$'$#, '&+s $&sr+$/++'(&+.'$'! z#'&+!/ #s" Περιγραφή και $'#+s Αξιολόγηση '(s&$# $#$,'&+$'!zr+'&+q.r+ $rs&+ Παρούσας!"#$#' Κατάστασης /$&' Νοµικών (s)*!! Προσώπων. s /$,+ (,$/..' z,' /,'*'#xx$ '&+s $&sr+$/++'(&+ +',. $&'#, 69

71 ! &( )&% &- ) &# &3 &-.! &'( ( &0 &- &-! &*! 5 &* *./ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Η πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Ελένη Τσεβά ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4! :! 0!! )! % 1) )! 2 # ) 2 +, # $%! -('"! " 4! / )! 1 # )! " 2! ) 2 ) * ( (+ " ) "!! /.". "# " 6789" 0.". " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ) + H <" 2 " $% +! $% &!! $%! " )"!! + ) &!,, $%" +! %! "!" $% +!! " 70

72 !! &- &-(.! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Πνευµατικό Κέντρο ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Χρήστος Αναγνώστου ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!! # + # %! "! "! " # '.". " 4! " ) + "! & ) % " -/ /-" # "! )"! "! " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ % " +! " 4! % "! + +! " % % " $%" +! + $%" &! $%"!! +! )! +!!!! %! + %! " 71

73 $% )&*! )&3. &*. &-. + &* &-!:. &*! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Αθλητικός Οργανισµός ήµου Κρωπίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Γιάννης Ντούνης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ + #! + <! " " " " 4! &! / " % " " #! + ) )!! %! % " " % "! " +! " + < %! < % "! *! $%) 0 -. "!! )! " < - " -/ /-" -. " ) ( (" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ!! + + " + $%" " + $%" + " <" 2 + ( (" + % " " +!!! " +! " 72

74 &' )&- &0 *(. & $% 3-. &' 6 &4, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Αναστάσιος Χρήστου ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! ) + " 1 # )!! *(. *! " # )!!" *.:" -(-." 4 " + -. "! & )! *.: " )+, 9 ö59 " $" -/ /-" 69 9! " -*(. " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ %! + # " +! % "!! "! +! "! ) &!!! )" &!! )!! "! $%! " <! $% " " <! 73

75 )&* -/ /- ) &: &'!! ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή και 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος των (2) Νοµικών Προσώπων: Κων/νος Παπαµιχάλης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! + 2!! $% + +- *,% <!! " + " + $" + "! "! $ " + " " +! -/ *.! ) + " " +! "!!! ", " " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ )! 4! & 4!!!!! 4 " <" 2 + " " + $ " 4 *./! 0" (. $ % "! *:0 " 74

76 )&* &* &* + &0 &* -/ /- &0!! &0 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή και 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος των (2) Νοµικών Προσώπων: Αντώνης Ντούνης ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! 2! + $% + +3,% <!!! + " )! " ) + " + " "! )! ) $" " + -/ *.! ) +0 + " " "!!! ) " +, " "! "!! " ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ )! 4! & 4!!!! " 4 $ % " " +!! *./ 0" (. *:0 " " 75

77 &-(. *.:! )&3( +!/! $% ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : ηµοτική Φιλαρµονική ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Η πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Γεωργία Θεοχάρη ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ + <! + # + <!! $%! " % < <"!! 2 "! )" &/ )"! )" &! # + " ) & " " -0 " -/ /-" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ!! +!, + "! " 76

78 &3 &-. &* ( 3. /! &- &- )&( <%+ &-! -/ /- )&4, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Ο πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου: Σωτήρης Γκίκας ΣΚΟΠΟΣ Ν.Π ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ )! # # $% + ) 1!! )! 3." "# <%+ -* :"! " " 4! 1! / ) ) 3 " #! ) <" 2 " " + " $% -(. "! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ * + *. " <%+" <%+! + + <%+ <" 2! " # # <%+ %! " <%+ <%+!!" +!! "! +!! $%! "! " + " <%+ 77

79 s y' ( s"+*! $'!' $''# / s $'"z /$* '' s '"'#', ".#s ('&,r$'+s'(z'!'/-./p&s".'#+,' +' 1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ s '*s"$*$/++'$&++*s'/#s! '/sr+'&,, ($/x!"/'".'/-./p&s, ιατύπωση Οράµατος ήµου &sq+ $'!'/-. s (+' /p&s s,! + ',. $&'z(''#,/s# '#$#,. $$s)*!! q / +,!"'#',$"!,',*$,'#,s $/+!!$$".+ +&+,' /s $&s (.' ιατύπωση +s'/z /,s!', Αποστολής (++,/s#$ ήµου r$'' s.*(&$' #$#'&++ &+ z+ s sx /s# '#$#,'&+s / +$.! r+. (.!z".+,s!'r+xr,+)!'r+' $'s! $'.+#, &$#'&+ "$',s,!'/r+s,'. +&+./', '$ /,x#."',. $+", qx$! +.r+s '#+ *$&+s #$#'&+. +&+s/.' z/+$"!,',*$, "'#' qs z' ' +*s'/#+'&+s /$zx$.( +*s'/#,)!' / s))(/+'#$/..' &$#,'&+sz z' /,$'#$/+z)!'. +&+/s#$r+.'#+ * x/+'"'#''#+$/.s*$'$#$ss'r$,s +' x$' %$',/s, +&+, /+'.'&s.*x,+'!r+', /+x &$# s +'$ )*s)!.' ' 78

80 z ' #$'#+%$&' s&"'#','#,s +',&, x#"' ss*+&".s $'!!.)*+ +',/s" + "s&, "$&s s *..', /s"+',yzx/ "'s&'z",$ s",' /%sz#$( Προσδιορισµός $x +#+*s'/#'#,s $'#+s"'#+v.*x "'#','&+sz".+&+/s#$r+s"' z,' /p &s /)#)!' -. 'q &$#'#,.* Στρατηγικού Σχεδιασµού /$$/+$ ήµου #' ( + y''# $."'&+$''#r+s y'"z y''#, '''&+'#+s' &+*!/$#s.$." '"'#',.' +&'"$(.) /! -'c '* o' /,z#$. btou0b0bbdd s ##. /+obodbddc%pcc/ bbddc '&+"$&++!( #+$',. x! p &$# B o $(.&+.'s y/$'.',- #$#,. $&)!s".+$' s '!$.'"'#','#,-#."$,- 0obocbddt x! p #$#,/! $. (-'r+ /,'/ %y-- '#$#,'#,s y'"z&+ x '"'#', y(.&+.'#. "s s' /s '$',s".+,$! '/sr+'"!##!.*&$#*z#$#'&+y''#r+y'"z&+v x! B o $zx*$'# x, y''#", *'#,'/-. *'#, / Στρατηγικός Χάρτης του ήµου 79

81 ! "#! "#!&#" &#"!"!% ^%$" #$%$"!"!%"!$!!%!#"' #$!$ &^%!$ %$""#$$%! ( &!$$ "'#!"! '$&$!$%! #$ "#!#$!$" "'#$"#! #$$ #$%!!"#!!!!$$! ]ZXPXVNVQRSO\OXM MOSWSQXYXZOU[\M XYXZOU[\M] LMNOLPQRSQTLQOSUPVQRSQ TLQOSUPVQRSQMOSWSQ 3;> / ,-./ =0121.0= ;826,1/0=.7;<247; +,-./ / KCG 1.,-,:/357;<;=34/57; #$(! &%$ $" ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!"!%&$!!& &$!!&"!$ %$&$!$%& $&$!$%&!#"' #$!$ &^%!$ Θ!"!%!$%%$!$%%$! ijklmnilknolpqinjrstntqkuvswlvolknkxoxylivsz{vs{vwsivliiml vwsolrpxonylvlizsksylilvi "#!#$$ ^&!"#!!%#$%^" '$#$"%#%!!_#^! #$&!%!! ^!&$!!&$%!'!%$!$!!&$!! %! $!$%#!$" &$"%$" $!$%&^$ #$%!*#$!_$%! "#! ^& $!`#a$$%!`#a$$%!_#$$$%! &"&$_PAdKINh $"$!$"'"# %$""#!#&!_ $!#&!^%! "''$#$"^$"$!$" ΤΗΣ % ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΟΡΩΝ.0=1? <? /? 3;>212,/1,6:74,=0=8760= ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ! "'$%&! "#$$%#$! #$! "'&%$$!!"$"* "%$'$$ &#"#$#&$" ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ "%$'! )$!$" 80

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος VII Εισαγωγή 1 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 Ι. Γενικά 5 ΙΙ. ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ. Α / Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΥ ΙΑΡΚΕΙ Α (ΩΡΕΣ) ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµος Αµαρουσίου και η εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α.Ε. οργανώνουν εκπαιδευτική ενηµερωτική ηµερίδα, µε θέµα: «Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ 2012/2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Ι ΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ «Ι ΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ρ. Πάνος Λιβέρης, Υπεύθυνος Συµβούλου ιευθ.υποστήριξης Προγραµµάτων ηµοσίου Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-06 Εργαλεία εφαρµογής Ευρεία ανάλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ATRION HEALTH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA ΣΠOY ΩN Με την µε αριθµ.3/13--2011 αϖόφαση Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίθηκε η τροϖοϖοίηση του Π.Σ. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΕΠΙΠΕ ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣ Ο Θ ΑΠ Ε ΩΡ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΞ-ΣΛΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. Συµπράττων φορέας: 0 Κολυµπώ και παίζω Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 5 02 Κολυµπώ και παίζω ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (µε ειδίκευση στην κολύµβηση) 5 03 Γυµνάζοµαι σ όλη την πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙ Α ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ- ΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους Μόνιμους υπαλλήλους - Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (που αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4024/2011 άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση Κλιµατιστικών Μονάδων (ΟΜΑ Α Α) και Μονάδων αέρος- αέρος (slpit) (ΟΜΑ Α Β) των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου. ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 76ΠΥΩΚΑ-ΛΒΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: 76ΠΥΩΚΑ-ΛΒΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 213-2075320,-213-2075329 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ε ΡΑ : Αγ. Μελετίου 166 10445 ΑΘΗΝΑ 210 5911498 210 5319409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καυτατζόγλου & Παπάφη 36 54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 835990 www.kek-cmh.gr -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη)

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. : 38467 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση : Κ. Καραµανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Ω -ΠΓ.0) Εµπλεκόµενοι φορείς ΠΓ-0 από ΠΓ-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 1 ΥΠΕΧΩ Ε / ΓΓ Ε ιευθυνση Οδικών Έργων ( 1) Χαρ. Τρικούπη 182 10178 Μελετών Έργων Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Ε ΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ KNOW-HOW.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα δεκαήμερο προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 1222 Τηλέφωνο : 21 500-259 FAX : 210 25072 E-mail : prom@larissa-dimos.gr ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 )

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 ) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 0 5-0 6 ) Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑ- ΝΑΤΟΛΙ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Β ΤΑΞΗ) ο ο 3 ο ΕΣΠΕΡΙ ΝΟ ΑΤΑΛΑ- ΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑ- ΚΩΜΗΣ Τεχνολο γικών γών

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002481989 2014-12-16

14REQ002481989 2014-12-16 14REQ002481989 2014-12-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού Αρµόδια : Κ. ηµητριάδου Ταχ. /νση: Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα