تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"

Transcript

1 89 تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * دکتر زهره حاجی ها ** فهیمه مقامی چکیده در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی مورد بررسی قرار گرفته است. متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی به عنوان دو معیار برای اندازه گیری متنوع سازی شرکتی به کار رفته اند. متنوع سازی شرکتی شکلی از استراتژی شرکتی که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکرد شرکتشان از آن استفاده می کنند. در این پژوهش متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل هزینه بدهی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه شرکت رشد شرکت سودآوری و ریسک شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. به منظور فراهم آوردن شواهدي تجربي درباره رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزينه بدهی اطالعات مالي 87 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي 1387 تا 1391 با استفاده از آزمون رگرسیون ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان می دهد بین متنوع سازی جغرافیایی و هزینه بدهی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. افزون بر این نتایج بررسی ها نشان می دهد شرکت هایی که رشد بیشتری دارند هزینه بدهی کمتری را تجربه می کنند. بین سایر متغیرهای کنترل و هزینه بدهی رابطه معناداری یافت نشده است. به طور کلی متنوع سازی شرکتی باعث افزایش رشد و متنوع سازی جغرافیایی باعث کاهش هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد. واژگان کلیدی: مدیریت استراتژی متنوع سازی شرکتی متنوع سازی تجاری متنوع سازی جغرافیایی هزینه بدهی *استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق گروه حسابداری تهران ایران )نويسنده عهده دار مكاتبه( ** کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات شهریار )شهرقدس(

2 90 1- مقدمه سبک ها و نظریه های مدیریت در مسیر تحول خویش سازمان ها منابع انسانی و منابع مادی را دستخوش تغییرات و تحوالت بسیار کرده اند. این تغییرات و تحوالت سبب شده است که دیدگاه مدیران به متنوع سازی شرکتی جلب شود. مهم ترین اجزای متنوع سازی شرکتی متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی می باشد که یکی از شیوه های مدیریت استراتژیک است. مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خالق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکنند. پايه هاي مديريت استراتژيك بر اساس ميزان دركي است كه مديران از شركت هاي رقيب بازارها قيمت ها عرضه كنندگان مواد اوليه توزیع كنندگان دولت ها بستانكاران سهامداران و مشترياني كه در سراسر دنيا وجود دارند قرار دارد و اين عوامل تعيين كنندگان موفقيت تجاري در دنياي امروز است. پس يكي از مهمترين ابزارهايي كه سازمان ها براي حصول موفقيت در آينده مي توانند از آن بهره گيرند مديريت استراتژيك خواهد بود )همتی (. از سوی دیگر مهم ترین وظیفه ای که مدیران مالی شرکت ها برعهده دارند حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. شناخت ابعاد مختلف مسائل مالی و عوامل اثرگذار بر وضعیت و ساختار مالی شرکت ها از اهمیت بسزائی برخوردار است )پی نوو ترجمه پارسائیان ( 1. هزینه بدهی یکی از مهم ترین این عوامل می باشد. در این پژوهش تالش می شود رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پیش بینی نمود که کدام یک از اجزای متنوع سازی شرکتی می تواند موجب کاهش هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شود. 2- مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلندمدت خود دست یابد )رهنمود (. مدیریت استراتژیک بر پایه این مفهوم بنا شده است که سازمان های کسب و کار باید به طور مداوم بر عوامل اثرگذار داخلی و خارجی نظارت داشته باشند و تغییرات آن ها را در جهت گیری استراتژیک خود اعمال کنند. از این رو می توان گفت فرایند اداره ی راهبردی فرایندی پویا و مستمر است و هیچ گاه پایان نمی پذیرد )فلوریس و اسوالد (. 2 الگوي فرايند مديريت استراتژيك از سه جزء اصلي تشكيل شده است: تدوین استراتژي اجراي استراتژي و ارزيابي استراتژي. در مرحله تدوین استراتژي جهت گيري كلي سازمان در آينده مشخص مي شود و به موضوع برنامه ريزي توجه ويژه اي مي شود. در اين مرحله فرصت ها و تهديدهاي محيطي نقاط قوت و ضعف 1- P.Neveu 2- Flouris and Oswald

3 91 داخلي چشم انداز و مأموريت سازمان و نيز اهداف بلندمدت سازمان تعيين مي شوند و سپس استراتژي مناسب براي سازمان انتخاب مي شود. اجراي استراتژي همراه است با تعيين هدف هاي ساالنه تدوين سياست ها تخصيص منابع تغيير ساختار كنوني سازمان تجديد ساختار و مهندسي مجدد تجديدنظر در پاداش و برنامه هاي انگيزشي كاهش دادن مقاومت هايي كه در برابر تغييرات ايجاد مي شود وفق دادن مديران با استراتژي تقويت فرهنگي كه پشتيبان استراتژي باشد تطبيق فرايندهاي عملياتي با استراتژي تشكيل واحد منابع انساني اثربخش و در صورت لزوم كاهش دادن نيروي انساني. اگر در اجراي استراتژي وضع به گونه اي باشد كه سازمان ناگزير شود در مسيري بسيار جديد گام بردارد تغيير مديريت بسيار ضروري است )پارسائیان و اعرابی (. 3- متنوع سازی شرکتی فرهنگ آکسفورد )2009( 1 واژه تنوع را چنین تعریف می کند: ")در مورد بنگاه ها( یعنی گسترش یا تغییر طیف محصوالت حوزه فعالیت یا مانند آنها به منظور کاهش وابستگی بنگاه به یک بازار خاص و مانند آن". مفهوم متنوع سازی بستگی به تفسیر ذهنی از بازار جدید یا محصول جدید دارد که باید درک مشتریان به جای مدیران را از آن بازار یا محصول منعکس کند در واقع محصوالت منجر به ایجاد یا تحریک بازارهای جدید می شوند و بازارهای جدید نوآوری محصول را ارتقا می دهند )دادبه و باقرآبادی (. در این پژوهش متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی به عنوان دو معیار برای اندازه گیری متنوع سازی شرکتی در نظر گرفته می شوند. 4- متنوع سازی تجاری در متنوع سازی تجاری شرکت از نظر فعالیت دارای تنوع بوده و در دو یا چند بخش مختلف از بازار فعالیت می کند و هر قسمت تجاری جزیی قابل تفکیک از واحد تجاری است که یک محصول یا خدمت یا گروهی از محصوالت یا خدمات مرتبط را ارائه می کند و دارای مخاطره و بازده ای متفاوت از سایر قسمت های واحد تجاری است. عوامل زیر باید در تعیین محصوالت و خدمات مرتبط در نظر گرفته شود: الف. ماهیت محصوالت یا خدمات ب. ماهیت فرایندهای تولیدی ج. نوع یا طبقه مشتریان برای محصوالت یا خدمات د. روش های توزیع محصوالت یا ارائه خدمات ه. ماهیت مقررات مربوط برای مثال مقررات بانکی و بیمه ای )استاندارد حسابداری ایران شماره 25(. 1-

4 92 با توجه به تغییر ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین تحوالتی که در شرایط رقابت و تکنولوژیک پیش می آید یک شرکت نمی تواند و نباید منحصرا به کاالهای تولیدی فعلی خود متکی باشد زیرا مشتریان خواهان کاالهای جدید و پیشرفته تر هستند )اخباری (. توسعه محصوالت جدید یکی از مهم ترین عواملی است که اساس موفقیت شرکت را تشکیل می دهد. این حقیقت به ویژه در مورد شرکت هایی که بر پایه تکنولوژی های نوین بنیان گذاشته شده اند بیشتر صدق می کند چرا که برای این شرکت ها داشتن یک ایده اولیه صحیح بسیار مهم است و زمینه و استعداد رشد شرکت را در آینده تضمین می کند )خمسه و سرافراز (. مقوله موفقیت در ارائه محصوالت جدید به بازارهای هدف موضوعی حائز اهمیت برای مدیران و مالکان این کسب و کارها است. با در مدنظر قرار دادن شرایط رقابتی که بنگاه های اقتصادی را احاطه کرده است توسعه محصوالت جدید تنها راه بقاء سودآوری برای آنان محسوب می شود )کراوفورد و بندتو ( متنوع سازی جغرافیایی در متنوع سازی جغرافیایی شرکت دارای شعب گوناگون بوده و در شهرها و کشورهای مختلف فعالیت می کنند. در واقع هر قسمت جغرافیایی جزیی قابل تفکیک از واحد تجاری است که به ارائه محصوالت یا خدمات در منطقه جغرافیایی مشخصی مشتمل بر یک منطقه یا مناطق جغرافیایی دیگر اشتغال دارد و دارای مخاطره یا بازده ای متفاوت از اجزایی است که در سایر مناطق جغرافیایی فعالیت می کند. عوامل زیر باید در تشخیص قسمت های جغرافیایی در نظر گرفته شود: الف. تشابه شرایط اقتصادی و سیاسی ب. روابط بین عملیات در مناطق جغرافیایی مختلف ج. مجاورت عملیات د. مخاطرات خاص ناشی از عملیات در مناطق مشخص ه. مقررات کنترل ارز و. مخاطرات نوسانات ارزی )استاندارد حسابداری ایران شماره 25( هرقدر که شرکت های بیشتری پا به عرصه بازارهای بین المللی می گذارند موضوع حیطه و دامنه مناسب فعالیت در بازارهای بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. به طور کلی دو راهبرد بدیل برای شرکت های بازرگانی که تالش می کنند عملیات بازرگانی خود را در بازارهای خارجی مختلف توسعه دهند وجود دارد: تمرکز بازار و تنوع )گسترش( بازار )کریمی (. در مطبوعات بازاریابی تمرکز بازار به این صورت تعریف شده است: انتخاب عمدی تعداد نسبتا کمی از بازارها و تخصیص منابع به این بازارهای محدود با هدف تضمین کسب سهم بازار بزرگ و مهم در این بازارها. تنوع بازار- که به آن گسترش بازار نیز گفته می شود- هم به این صورت تعریف می شود: تخصیص منابع به تعداد زیادی از بازارها به منظور کاهش ریسک ناشی از متمرکز کردن منابع و دستیابی 1- Crawford and Bedetto

5 93 به انعطاف پذیری اقتصادی. نقاط قوت تمرکز بازار عبارتند از: تخصص گرایی در بازار صرفه های ناشی از مقیاس اقتصادی دانش بیشتر راجع به بازار و باال بردن سطح کنترل. نقاط قوت راهبرد تنوع بازار نیز از این قرارند: انعطاف پذیری بیشتر وابستگی کمتر به یک بازار خاص و ریسک کمتر. همانطور که مشهود است نقاط قوت تمرکز بازار نقط ضعف تنوع بازار هستند و برعکس )آلبام و همکاران ( هزینه بدهی تأمین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران راه حل مطلوب تری برای تأمین مالی محسوب می شود. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام گیرنده می باشد )امیری محمدی خورزوقی (. پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی انتخاب بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه و منفعت 2 انتخاب می کنند توصیف کرده است. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره از سود به عنوان اولین 3 مزیت تأمین مالی از طریق اعتبارگیری مدلسازی و ارائه شده است )کروس 1973 (. سایر مزایای بدهی شامل متعهد شدن مدیریت به مؤثر و با کیفیت عمل کردن )جنسن و نیچائل 1986 ( 4 همچنین سرگرم کردن و مشغول کردن اعتباردهندگان به مراقبت و نظارت بر شرکت است )جنسن 1976 (. 5 از طرفی نیز هزینه بدهی نشان دهنده فشار وضعیت مالی )اسکات 1976 ( 6 نماینده بدهی )مایزر 1977 ( 7 و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است. اما هنگامی که سرمایه گذاران مشغول تصمیم برای سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات هستند اعتباردهندگان منحنی ریسک شرکت راارزیابی می کنند.این منحنی ریسک بازده موردانتظاراعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه بهره شرکت است )احمدپور کاشانی پور و شجاعی (. 1- Albaum et al 2- Balancing the benefits and cost 3- Krous 4- Jensen and Nichael 5- Jensen 6- Scott 7- Myers

6 94 7- مبانی نظری کیم و ماتر) 2008 ( 1 اثرات هر دو نوع متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی بر ارزش شرکت را مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که متنوع سازی تجاری و جغرافیایی باعث کاهش ارزش شرکت می شود. به عالوه آنها نشان دادند که بین دو نوع متنوع سازی اثرات متقابلی وجود دارد و شرکت های متنوع شده در بخش های غیرمرتبط کسب و کار که دارای سطح باالیی از مشارکت خارجی هستند ارزش پائین تری را تجربه می کنند. سینگ و همکاران )2003( 2 پس از کنترل گردش دارایی اندازه شرکت و عوامل دیگر به این نتیجه رسیدند که بین متنوع سازی تجاری و بدهی شرکت رابطه ای وجود ندارد ولی بین متنوع سازی جغرافیایی و بدهی شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. چکیر و کاست )2001( 3 جزء اولین افرادی بودند که به بررسی متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی پرداختند. آن ها نشان دادند که سطح باالی متنوع سازی باعث کاهش ریسک شرکت می شود و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین متنوع سازی و سودآوری شرکت وجود دارد. مایرز و ماجلوف )1984( بیان می کنند که اگر درجه اطالعات نامتقارن بین شرکت و سرمایه گذاران بالقوه بیش از حد باشد مدیران ممکن است تصمیم به چشم پوشی از پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت نمایند. از طریق تنوع سازی مدیران بازارهای سرمایه داخلی را ایجاد می کنند که در آن تخصیص منابع با توجه به سطح پائین تر از اطالعات نامتقارن انجام می شود. این مسئله موجب کاهش مشکل سرمایه گذاری های ناکافی می شود و پیش بینی می کنند شرکت های متنوع شده سرمایه گذاری های با خالص ارزش فعلی مثبت را از سایر بخش های شرکت مجزا کنند. 8- پیشینه پژوهش وظیفه دوست دادبه و هاشم لو) 2014 ( 4 به بررسی تنوع شرکت عدم تقارن اطالعات و عملکرد شرکت پرداختند. مطالعات آن ها نشان می دهد که عواملی از قبیل افزایش بی ثباتی و ناآرامی در صنعت تمرکز مدیران برای افزایش ارزش سهام رشد و ظهور ایده های جدید در مورد مدیریت شرکت دلیلی برای متمرکز کردن دوباره این شرکت بوده است. آن ها محیط استراتژیک کسب و کار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را در یک نمونه از 47 شرکت بزرگ در سال های 2008 تا 2012 مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داده است که تنوع شرکت های بزرگ عدم تقارن اطالعاتی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین تنوع شرکت ها بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. 1- Kim and Matheur 2- Singh et al 3- Chkir and Cosset 4- Vazifeh dust, Dadbeh and Hashemloo

7 95 اردورف و هارتمن) 2012 ( 1 در تحقیق خود به تأثیر متنوع سازی شرکتی بر ارزش شرکت پرداختند در حالیکه در ابتدای این قرن تفکر غالب در میان محققان و شاغلین این بود که متنوع سازی شرکتی منجر به نزول ارزش شرکت می شود چندین تحقیق درباره ی نزول ارزش شرکت تردید داشتند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که متنوع سازی شرکتی به تنهایی باعث افزایش یا کاهش نمی شود و این تأثیر در میان مجموعه های صنعتی مشخص شرایط اقتصادی و ساختارهای نظارتی متفاوت است. آندرا آپوستو) 2010 ( 2 مطالعات او به طور کلی بر روی شرکت های اروپایی بوده است و نقش استراتژی های متنوع سازی درگزینه های مختلف مالی با توجه به مطالعات قبلی اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. او بعد از کنترل اندازه شرکت سودآوری رشد دارایی های مشهود و ریسک عملیاتی به این نتیجه رسید که متنوع سازی تجاری و جغرافیایی تأثیری بر ساختار سرمایه ندارد. عالم زاده )1392( به بررسی تأثیر متنوع سازی شرکتی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تأثیر متنوع سازی شرکتی و تجاری بر نگهداشت وجه نقد معنادار و معکوس و متنوع سازی جغرافیایی بر نگهداشت وجه نقد رابطه ای ندارد. مقربی )1391( تأثیر متنوع سازی شرکتی بر عملکرد شرکت با استفاده از نسبت Q توبین را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش او نشان می دهد متنوع سازی شرکتی بر عملکرد شرکت تأثیری ندارد همچنین بین متنوع سازی تجاری و عملکرد شرکت و بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. امیری و محمدی خورزوقی) 1391 ( این پژوهش به بررسی رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1380 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت سود در این پژوهش کیفیت اقالم تعهدی است. نتایج بررسی نشان می دهد بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه سهمی گون وجود دارد. حجازی قیطاسی و مسجد موسوی) 1391 ( نتایج پژوهش آنها نشان می دهد بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت شده )غیرعملیاتی( و هزینه بدهی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. همبستگی )منفی( بزرگتر جریان نقد عملیاتی مدیریت نشده با هزینه بدهی- نسبت به همبستگی )مثبت( جریان نقد عملیاتی مدیریت شده با هزینه بدهی که در ضرایب رگرسیون نیز مشخص می باشد- حاکی از توانایی پایین مدیران در مدیریت و دستکاری جریان نقد می باشد. 1- Erdorf and Hartman 2- Andereea Apostu

8 96 9- فرضیات پژوهش در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه به شرح زیر طرح ریزی شده است: 1- بین متنوع سازی تجاری و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین متنوع سازی جغرافیایی و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد. 10- روش پژوهش این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش کاربردی است و از لحاظ تئوریک در حوزه پژوهش های اثباتی بوده و از لحاظ استدالل جزء پژوهش های استقرایی می باشد. از آنجا که در این پژوهش آزمون همبستگی بین متغیرها انجام می شود از نوع همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار می دهد. 11- جامعه و نمونه آماری پژوهش جامعه آماري پژوهش را شركت هاي غیرمالی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهند. قلمرو زماني با توجه به محاسبه ماهانه متغيرهاي مدل فاما و فرنچ براي يك دوره 5 ساله از ابتداي سال 1387 لغايت پايان سال 1391 تعيين شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک است. اطالعات مورد نیاز با استفاده از گزارش شرکت ها و آرشیو اطالعات منتشر شده توسط بورس تهران جمع آوری می شود. نمونه آماري اين پژوهش آن دسته از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است كه داراي شرايط زير باشند : 1- تا پايان اسفند 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند. 2- بيش از سه ماه توقف معامالتي نداشته باشد. 3- داده هاي مورد نياز آنها در دسترس باشد. 4- تحقيق براي شركت هاي غير مالي انجام مي شود لذا بانك ها و كليه شركت هاي سرمايه گذاري ليزينگ ها و موسسات مالي از نمونه حذف شدند. داليلي كه براي حذف شركت هاي مالي از نمونه ميتوان ذكر كرد به صورت زير است:

9 97 الف. نسبت هاي اهرمي باالي شركت هاي غير مالي نشانگر ريسك مالي اين شركت هاست در حالي كه براي شركت هاي مالي اين مسئله كامال عادي است بنابراين اگر شر كتهاي مالي نيز در اين تحليل مورد بررسي قرار گيرند منجر به استنتاج هاي اشتباه در مورد ارتباط متغيرها خواهد شد. ب. روش ها ي حسابداري مورد استفاده در شركت هاي مالي با روش هاي مورد استفاده در شركت هاي غير مالي متفاوت است.بنابراين تفسيرها و توجيه هاي به كارگرفته شده براي عوامل پايه اي اين دو گروه متفاوتند. 5- ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام آنها مثبت باشد. 6- در طي دوره تحقيق سال مالي خود را تغيير نداده باشند و سال مالي آنها منتهي به 29 اسفند باشد. با توجه به موارد فوق نمونه پژوهش شامل 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 12- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها متنوع سازی شرکتی در این تحقیق متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند. برای بررسی متنوع سازی تجاری مطابق با پژوهش آندرا آپوستو 1 در سال 2010 از شاخص آنتروپی استفاده می گردد. شاخص آنتروپی: مدل )1( که در آن: :Pi قسمتی از فروش بخش تجاری به عنوان درصدی از کل فروش شرکت است و N: تعداد بخش های تجاری شرکت می باشد. در مورد متنوع سازی جغرافیایی نسبت های مختلفی پیرامون اندازه گیری فعالیت های تجاری بین المللی مورد استفاده قرار گرفته و در کشورهای مختلف و در شرایط گوناگون هم مدل های متنوعی ارائه شده است. براساس پژوهش آندرا آپوستو در سال 2010 برای محاسبه متنوع سازی جغرافیایی از نسبت فروش صادراتی به کل فروش استفاده شده است.

10 98 هزینه بدهی در این پژوهش هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه آماری نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود. مطابق با پژوهش احمدپور کاشانی پور و شجاعی در سال 1389 هزینه بدهی به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی در طی سال محاسبه می شود. متغیرهای کنترل براساس پژوهش آندرا آپوستو در سال 2010 متغیرهای زیر به عنوان متغیر کنترل درنظر گرفته می شود. اندازه شرکت: اندازه ی شرکت به وسیله ی ثبت لگاریتم مجموع دارایی های آن اندازه گرفته می شود. رشد شرکت: فرصت های رشد به وسیله ی ارزش بازار سرمایه ی شرکت تقسیم بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گرفته می شود. سودآوری شرکت: این شاخص به صورت درآمدهای قبل از بهره و مالیات )EBIT( تقسیم بر مجموع دارایی ها بررسی می شود. ریسک شرکت: ریسک واحد تجاری به صورت درآمدهای قبل از بهره و مالیات )EBIT( تقسیم بر نسبت تغییرات فروش بیان می شود. 13- آمار توصیفی تحقیق شاخص های مرکزی و پراکندگی جدول 1: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي پژوهش RSH SSH RS SIZE MJ MT HB متغیر 2/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار چولگی کشیدگی حجم نمونه

11 99 در جدول شماره 1 میانگین داده ها ارائه شده است که در صورت منظم نمودن داده ها روی یک محور دقیقا در نقطه تعالی با مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد همچنین باالترین و پائین ترین مشاهدات مربوط به داده ها گزارش شده است. در این جدول انحراف معیار چولگی و کشیدگی نیز ارائه شده است که انحراف معیار یکی از بهترین شاخص ها جهت پراکندگی داده های کمی می باشد چولگی عدم تقارن توزیع را نسبت به یک شاخص معین بیان می کند و در نهایت میزان کشیدگی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد کشیدگی می باشد. متغیر HB دارای ميانگين 0.15 انحراف معیار 0.15 چولگی 3.19 و كشيدگي می باشد که نشان می دهد هزینه بدهی به طور متوسط طی 5 دوره 0.15 بوده است متغیر MT دارای ميانگين 0.13 انحراف معیار 0.13 چولگی 0.88 و كشيدگي 4.78 می باشد. نتایج نشان می دهد متنوع سازی تجاری به طور متوسط در طی 5 دوره 0.13 می باشد و متغیر MJ دارای ميانگين 0.11 انحراف معیار 0.2 چولگی 2.80 و كشيدگي می باشد. به این معنی است که متنوع سازی جغرافیایی به طور متوسط طی 5 دوره 0.11 بوده است. 14- آزمون فرضیات پژوهش برای بررسی مدل های رگرسیونی با توجه به نوع داده ها دو نوع آزمون وجود دارد. اگر داده ها تابلویی )پانلی( باشند از رگرسیون پانلی و اگر داده ها تلفیقی باشند از رگرسیون پولی استفاده می شود. مالک تشخیص این بررسی ها آزمون Fلیمر می باشد اگر مقدار این آزمون کمتر از 0.05 باشد از روش رگرسیون پانلی استفاده می شود. آزمون مدل به روش تابلویی دارای دو نوع با اثرات ثابت و با اثرات تصادفی می باشد. برای انتخاب یکی از این دو نوع از آزمون هاسمن استفاده می شود به عبارت دیگر برای بررسی مدل به روش پانلی از بین مدل با اثرات تصادفی و اثرات ثابت باید یکی را باید انتخاب کنیم اگر مقدار این آزمون بزرگتر از 0.05 باشد از روش تصادفی استفاده می شود. در این پژوهش پس از بررسی آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون پانلی با اثرات تصادفی استفاده شده است. مفروضات اساسی رگرسیون )نرمال بودن متغیرها عدم خودهمبستگی بین متغیرها و ثبات واریانس خطاها( در مدل های پژوهش برقرار است. آزمون فرضیه اول: برای آزمونفرضیهتحقیقمبنیبر اینکه "بین متنوع سازی تجاری و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد" از مدل )2( استفاده شده است: b 1 MT+b 2 Size it +b 3 RS+b 4 SSH+b 5 RSH+e+HB=α 0 مدل )2(

12 100 متغیرهای مدل فوق به شرح زیر تعریف شده اند: :HB هزینه بدهی شرکت :MT متنوع سازی شرکتی فروش قسمت ها :Size لگاریتم مجموع دارایی های شرکت )اندازه شرکت( :RS ارزش بازار سرمایه بر ارزش دفتری سرمایه شرکت )رشد شرکت( :SSH درآمدهای قبل از بهره و مالیات بر کل دارایی های شرکت ( سودآوری شرکت( :RSH سود قبل از بهره و مالیات بر نسبت فروش شرکت ( ریسک شرکت( نتایج تخمین مدل با روش رگرسیون تلفیقی )متغیر وابسته: هزینه بدهی( نشان می دهد كه: بین متنوع سازی تجاری و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود ندارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر به دست آمده است که بزرگتر از 0.05 می باشد. بین رشد شرکت و هزینه بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر دست آمده است که کوچکتر از 0.05 می باشد. بنابراین به ازای افزایش یک واحد از این متغیر هزینه بدهی افزایش می یابد. بین سایر متغیرهای کنترل و هزینه بدهی رابطه معناداری به دست نیامده است. در حالت کلی بین متنوع سازی تجاری با هزینه بدهی رابطه وجود ندارد ولی رشد شرکت بر هزینه بدهی تاثیر گذار است.

13 101 متغيرها ضرايب متغيرها جدول 2: نتایج تخمین مدل با روش پول )متغیر وابسته: هزینه بدهی( انحراف استاندارد آمارهT سطح معني داري آزمون نتيجه در مدل 0/9597 0/4247 0/0359 0/1920 0/5206 0/0621-0/ / / / / / / / / / / / / / / / / / رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه معنادار وجود ندارد. MT SIZE RS SSH RSH C آماره دوربين واتسون ضريب تعیین مدل آماره فیشر سطح معنی داری مدل خطاها در مدل همبسته نیستند. 1 درصد از تغيیرات هزینه بدهی توسط متغیرهای مستقل و کنترلی معنادار بیان می شود. فرضیه رد می شود. آزمون فرضیه دوم برای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه "بین متنوع سازی جغرافیایی و هزینه بدهی" رابطه معناداری وجود دارد از مدل )3( استفاده شده است: b 1 MJ+b 2 Size it +b 3 RS+b 4 SSH+b 5 RS+HB=α 0 مدل )3( H+e

14 102 در این مدل: :MJ متنوع سازی شرکتی فروش قسمت ها و سایر متغیرها همانند متغیرهای مدل )2( می باشند. نتایج تخمین مدل با روش رگرسیون تلفیقی )متغیر وابسته: هزینه بدهی( نشان می دهد كه : بین متنوع سازی جغرافیایی و هزینه بدهی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر به دست آمده است که کوچکتر از 0.05 می باشد. بنابراین به ازای افزایش یک واحد از این متغیر هزینه بدهی 0.08 کاهش می یابد. بین رشد شرکت و هزینه بدهی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر دست آمده است که کوچکتر از 0.05 می باشد. بنابراین به ازای افزایش یک واحد از این متغیر هزینه بدهی افزایش می یابد. بین سایر متغیرهای کنترل و هزینه بدهی رابطه معناداری به دست نیامده است. در حالت کلی بین متنوع سازی جغرافیایی با هزینه بدهی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

15 103 جدول 3 : نتایج تخمین مدل با روش پول )متغیر وابسته: هزینه بدهی( متغيرها ضرايب متغيرها انحراف استاندارد آمارهT سطح معني داري آزمون نتيجه در مدل 0/0393 0/6477 0/0488 0/2939 0/7354 0/1139-2/ / / / / / / / / / / / رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه معنادار وجود ندارد. -0/ / / / / / MJ SIZE RS SSH RSH C آماره دوربين واتسون ضريب تعيین مدل خطاها در مدل همبسته نیستند 1 درصد از تغيیرات هزینه بدهی توسط متغیرهای مستقل و کنترلی معنادار بیان می شود آماره فیشر سطح معنی داری مدل فرضیه تایید می شود 15- نتیجه گیری و پیشنهادات بقا و موفقيت سازمان ها در محيط پر رمز و راز و رقابتي دنياي معاصر که تغيير و تحول سرعت پيچيدگي و عدم اطمينان خاصيت اصلي آن است نيازمند انتخاب و اجراي استراتژيهاي اثربخش و بهبود مستمر عملکرد است. اين مهم از طريق طراحي و تعيين اهداف و استراتژيها برنامه ريزي و اجراي استراتژيها و به تبع آن کنترل و ارزيابي عملکرد محقق مي گردد. مدیریت استراتژيك فرايندي است كه

16 104 اكثر شركت هاي موفق و صاحب نام دنيا از آن براي هدايت و پيشبرد برنامه ها و فعاليت هاي خود با افق ديد بلندمدت و درجهت دستيابي به اهداف و تحقق ماموريت سازماني بهره مي گيرند. متنوع سازی شرکتی شکلی از استراتژی شرکتی برای شرکت هاست که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکرد شرکتشان از آن استفاده می کنند. متنوع سازی جغرافیایی از طریق تنوع صادرات محصوالت می تواند رشد شرکت را افزایش داده و باعث بهبود شرایط شرکت شود ایفای این نقش حسابداری به توسعه اقتصادی کمک می کند. متنوع سازی شرکتی به ویژه متنوع سازی جغرافیایی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری سهامداران است. از طرفی هزینه بدهی مبنای بسیاری از تصمیم گیری های شرکت است و شرکت ها به دنبال کاهش آن هستند. تایید فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و هزینه بدهی همچنین وجود رابطه بین رشد شرکت و هزینه بدهی بر اهمیت متنوع سازی شرکتی می افزاید. ضریب متنوع سازی جغرافیایی در مدل رگرسیون منفی و معنی دار بوده است و متنوع سازی جغرافیایی با هزینه بدهی رابطه معکوس و معناداری دارد و شرکت هایی که تنوع جغرافیایی باالیی دارند هزینه بدهی کمتری داشته اند. این نتیجه می تواند برای استفاده کنندگان صورت های مالی بازار سرمایه و تدوین کنندگان استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. شرکت ها با تنوع صادرات می توانند اطمینان بازار سرمایه را افزایش دهند و از این راه تامین مالی بهتری داشته و عالوه بر آن فرصت های سرمایه گذاری بهتری بدست آورند. این امر در مجموع می تواند منجر به افزایش تنوع در کل بازار سرمایه شود. افزایش تنوع بازار سرمایه نیز موجب سرمایه گذاری های بیشتر کارایی بازار تخصیص بهینه منابع و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی می شود. نتایج بدست آمده از فرضیه های پژوهش با نتایج تحقیقات هان و همکاران )2012( آندرا آپوستو )2010( مشابه می باشد. در ارتباط با فرضیه متنوع سازی تجاری پیشنهاد می گردد مدیران مالی برای کاهش هزینه بدهی در صورت تمایل به به کارگیری استراتژی تنوع به صورت استراتژیکی عمل نموده ابتدا موقعیت فعلی خود نقاط قوت- ضعف و فرصت- تهدید را بسنجند و سپس با دید روشن درصورتی که تنوع را برای رسیدن به مقاصد سازمان مناسب تشخیص دادند مبادرت به گسترش حیطه کسب و کار خود نمایند. همچنین پیشنهاد می گردد در صورتی که انگیزه قوی برای تنوع گرایی ندارند به تمرکز و گسترش فعالیت در حیطه کسب و کار غالب سازمان روی آورند. به عبارت دیگر سازمان ها بر مزیت هسته ای و اصلی خود تمرکز نموده و آن را پرورش دهند و به موقعیت های نامرتبط که احتمال شکست دارد وارد نشوند. از عوامل دیگری که در موفقیت سازمان ها اثرگذار است جست و جوی بازارهای بین المللی و افزایش قوت سازمان در کسب و کار اصلی و گسترش آن به سایر کشورها است. به مدیران عالی سازمان ها پیشنهاد می گردد که با ورود به سازمان های بین المللی و تمرکز بر مزیت هسته ای و رقابتی ثروت کسب و کارهای

17 105 خود را افزایش دهند. همچنین پژوهشگران برای محاسبه فروش صادراتی می توانند از رشد نسبی صادرات )نسبت به فروش داخلی( و سودآوری نسبی صادرات استفاده کنند. با توجه به جدید بودن موضوع متنوع سازی شرکتی پژوهشگران می توانند رابطه این متغیر را با سایر عوامل مانند هموارسازی سود کیفیت سود و تقسیم سود بررسی نمایند. 16- محدودیت های اصلی پژوهش پژوهش حاضر دارای محدوديت هايی است که باعث می شود نتايج آن با احتیاط بیان شد. از آن جمله میتوان به عدم کنترل متغیرهايی نظیر شرايط اقتصادی و سیاسی نوع صنعت نوع فعالیت شرکت قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و همچنین محدود به سال های 1387 تا 1391 اشاره نمود که می تواند متغیرهای پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. به دليل اينكه اطالعات افشا شده جهت فروش در نواحي مختلف جغرافيايي در داخل كشور در صورت هاي مالي افشا نشده و فقط فروش هاي صادراتي افشا گرديده است. براي محاسبه شاخص جغرافيايي از تقسيم فروش صادراتي به كل فروش استفاده گرديده كه يكي از محدوديت هاي تحقيق مي باشد. 17- منابع 1- احمدپور احمد کاشانی پور محمد و شجاعی محمدرضا 1389 "بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی )استقراض( بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 62 صفحات اخباری محسن و تقوی فرد محمد تقی 1386 "فرایند توسعه محصول جدید" مدیریت تدبیر شماره 184 صفحات استاندارد حسابداری ایران شماره 25 صفحه امیری هادی و محمدی خورزوقی هاجر 1391 "تحلیل ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی شماره 16 صفحات پی نوو ترجمه پارسائیان 1387 "مدیریت مالی" انتشارات سمت 6- حجازی رضوان قیطاسی روح اهلل و مسجد موسوی میرسجاد 1391 "بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجه نقد و هزینه بدهی" فصلنامه دانش حسابداری شماره 10 صفحات خمسه علی و سرافراز علی 1390 "ضرورت پرداختن به توسعه محصوالت جدید و نقش نوآوری R&D و تکنولوژی در آن" کنفرانس سوم مدیریت فناوری صفحات ديويد فرد آر ترجمه پارسائيان و اعرابي 1390 چاپ بيستم مديريت استراتژيك دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

18 دادبه فاطمه و باقرآبادی سید محمد 1391 "متنوع سازی شرکتی و گزارشگری مالی با رویکرد استاندارد حسابداری" روزنامه دنیای اقتصاد شماره رهنمود فرج اله 1390 "الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 1404" نشریه چشم انداز مدیریت دولتی شماره 6 صفحات عالم زاده مهدیس 1392 "تاثیر متنوع سازی شرکتی بر نگهداشت وجه نقد" پایان نامه کارشناسی ارشد 12- کریمی غالمرضا 1385 "راهبرد توسعه بازار صادراتی: تمرکز بازار یا گسترش بازار" مجله مدیریت شماره 107 صفحات مقربی محمد 1391 "تأثیر متنوع سازی شرکتی بر عملکرد شرکت با استفاده از نسبت Q توبین" پایان نامه کارشناسی ارشد 14- همتی سیمین 1392 "مدیریت استراتژیک و موانع موجود در مسیر استفاده از آن" کارآفرینان شماره 98 صفحات 19 و Andereea Apostu (2010), The Effect of Corporate Diversification Strategies on Capital structure Aarhus School of Business, Aurhus University. 16- Album, G., Strandskov J. and Duerr E (1998), International Marketing and Export Management, Addison- Wesley, New York, NY, PP Chkir, I. E., & Cosset, J.C.(2001), Diversification Strategy and Capital Structure of multinational corporations Journal of Multinational Financial Management,Vol.11,PP Erdorf & Hartman (2012), Corporate Diversification and Firm Value: A Survey of Recent Literature Cologne Graduate School 19- Flouris T.G. and Oswald, S.L (2007), Designing and executing strategy in aviation management. Ashgate, England. PP Jensen, M. W. Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol.3: PP Jensen Michael C (1986) Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, Vol.76: PP Kim,Y.S., & Mthure, I (2008), The impact of geographic diversification on firm performance, International Review of Financial Analysis, Vol.17, PP Kraus A, R. Litzenberger (1973), A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. Joournal of Finance, PP Myers S (1977), Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, PP Myers,S.C (1984), The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, Vol.39,PP Merle Crawford & Anthony Di Benedetto (2003), New Products Management, University of Michigan, PP ScottJ.H (1976) A theory of optimal capital structure, Bell Journal of Economics, Vol.7: PP Singh, M., Davidson lii, W.N., & Suchard, J.-A (2003), Cprporate Diversification Strategies and Capital Structure Quarterly Review of Economics & Finance, Vol.43, PP Vazife Dust, Dadbeh (2014) Corporate diversification, Information Asymmetry and Firm Performance: Evidence From Tehran Stock Exchange. Management Science Letters, PP

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران(

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( سید 2* 1 اسماء رئیسی مهدی صالحی )* نویسنده مخاطب: mehra.188mr@gmail.com ) چكیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران مجله مهندسي مالي و مديريت پرتفوي شماره چهارم / پائيز 9898 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران تاريخ دريافت: 98/5/11 تاريخ پذيرش:

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری www.uctjournals.com دوره 3 شماره 3 پاییز 396 صفحات -08 2 بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی

تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی آزیتا جهانشاد دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی )مسول مکاتبات( Az_jahanshad@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک

بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک سید علی حسینی عضو هیئت علمی و استاد یار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا)سالم اهلل علیها( )مسئول مکاتبات( hosseinira@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره بيست و پنجم / زمستان 7931 سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 39/2/8 تاریخ پذیرش: 39/6/77 1 محمود

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 نقدی جریانهای بر مدیریت مالی تامین اثرتصمیمات 7331/17/82 دریافت: تاریخ 7331/13/83 پذیرش: تاریخ 1 نیا طالب قدرتاله 2 دسینه مهدی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی سی- سی- سی- سی- صندوق سرمایهگذاری توسعه گروه نیکی بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی )تنها با درآمد ثابت با قابلیت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته چشماندازمديريتمالي 1395 پاییز 15 شماره 59 43 صص بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته ** * 1 امیرحسینزارع مهدیناظمياردکاني چکیده تمرکز نهادی سهامدارن شامل: شرکتی حاکمیت

Διαβάστε περισσότερα

" بررسی مقایسه ای ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)در چهار صنعت غذایی دارویی معدنی خودرو("

 بررسی مقایسه ای ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)در چهار صنعت غذایی دارویی معدنی خودرو( " بررسی مقایسه ای ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)در چهار صنعت غذایی دارویی معدنی خودرو(" مرتضی باوقار مهدي پرورش محمدمحمودي چکیده هدف اصلی در

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132/ صفحات 62-43 تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی محمدعلی دهقان دهنوی استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی dehghandehnavi@atu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی تاریخ دریافت: 92/05/22 تاریخ پذیرش: 93/02/22 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان

اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 1 شماره 1 زمستان 1394 صفحات 127-117 اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان محمد بیجاده 1 و احمد آقاجانی 2 1 گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

Διαβάστε περισσότερα

معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط

معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط نویسندگان: دکتر امین رضا کما لیان دانشیار گروه مدیریت کارآفرینی زهرا غالمی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با تأكید بر چرخه تجاري حسن حسني 2 عسگر پاک مرام 3

عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با تأكید بر چرخه تجاري حسن حسني 2 عسگر پاک مرام 3 راهبرد مديريت مالي سال پنجم شماره شانزدهم دانشگاه الزهرا )س( دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي تاريخ دريافت: 1395/10/13 تاريخ تصويب: 1395/12/25 بهار 1396 صص 77-97 1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با

Διαβάστε περισσότερα

بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران

بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران چشماندازمديريتمالي 1395 زمستان 16 شماره 30 9 صص بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران ** * 1 داريوشفريد زهراتقیانديناني چکیده بورس در سرمایهگذاری به را سرمایهگذاران

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال سوم/ شماره / تابستان 33/ صفحات 33-3 تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس چکیده اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X علی رضازاده استادیار

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197.

Archive of SID پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197. پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197 داخلي كنترل اهميت با ضعف نقاط بر تاثيرگذار عوامل 1171/11/11 دریافت: تاریخ 1171/11/11 پذیرش: تاریخ 1 حاجیها زهره 2 نژاد حسین محمد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11(

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( سرفصل دروس: مفاهیم و تعاریف نمونه گیری و توزیع های نمونه ای برآورد کردن)نقطه ای فاصله ای( آزمون فرضیه آنالیز واریانس مدلهای خطی رگرسیون آزمون استقالل و جداول

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

راه و شهرسازی استان خوزستان

راه و شهرسازی استان خوزستان زمان دريافت مقاله: 1394/2/11 زمان پذيرش نهايي: 1394/9/26 149-162 بررسی تاثیر استراتژی های کسب و کار بر چابکی سازمانی در ادارات اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان امیر چرم- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان ۳ *2 1 مرضیه مالکی مسعود براتی نادر جعفریوسفی چکیده ۳ 1 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی واحد نجف آباد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11 ویژگیهای بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص تاثیر شده پیشبینی سود 5951/95/59 دریافت: تاریخ 5951/55/51 پذیرش: تاریخ 1 جامعی رضا 2 رستمیان

Διαβάστε περισσότερα

فرزین رضایی مختارامینی

فرزین رضایی مختارامینی مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه) (393) 42-33 مقایسه تاثیر ساختار مالکیت (خانوادگی-غیرخانوادگی) * 2 فرزین رضایی مختارامینی و ریسک عملیاتی بر عملکرد شرکتها دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گروه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها

تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها پژوهش حسابداری شماره 4 بهار 1931 تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها صابر شعری * استادیار حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی مهدی نیکبخت کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه عالمه

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران 27 رابطه بین بازده غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران دکتر قاسم بولو* دکتر محمد مرفوع** علیرضا ابوالحسنی طرقی*** چکیده با توجه تئوری نمایندگی امید کسب خبرهای خوب آتی موجب انگیزش

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران

بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی Human Sciences Research Journal سال سوم/ شماره چهاردهم/ پاییز /5931 صص 31-551 95-116 Vol 3 / No 14 / 2016 / P بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213

مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213 مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 213 2931/ مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213 تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهرهگیری از تکنیک تحلیل عاملی دکتر سید علی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره سوم پياپی )25( پایيز 1394 تاریخ وصول: 1394/7/14 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 7590 تاثیر استراتژیهای پایداری بر رقابتی ریسک و مالی عملکرد چکیده 1 نشانی مكاتباتی نویسنده

Διαβάστε περισσότερα

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال چهارم شمارهي 61 زمستان 6931 صفحات: 25-52 عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت *1 ابراهیم نصیراالسالمی 5 تیمور رحمانی 3 حمید ابریشمی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

The 3 rd National Conference on Textile and Clothing Engineering- Yazd - April 2011

The 3 rd National Conference on Textile and Clothing Engineering- Yazd - April 2011 تا ثیر متغیرهاي سهم بازار هزینههاي تحقیق و توسعه و هزینههاي تبلیغات بر سودآوري صنایع نساجی چکیده پوشاك و چرم ایران (رهیافت دادههاي تابلویی پویا ( دکتر محمدعلی مولایی مجید فشاري علی دهقانی 4 نیر قمري 5

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی فصلنامة علمي پژوهشي کاوشهای مدیریت بازرگاني سال چهارم )پاییز و زمستان 1931( شماره 8 صص 75-32. بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی 2 عباسعلی حاجی کریمی 1 تالین منصوریان 1 عضو هیئت علمي

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام پژوهش حسابداری شماره 4 بهار 1931 چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام داریوش * فروغی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان بهاره خورسندی فر دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان چکیده

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

سعید علی احمدی زهرا فدایی. استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( اصفهان ایران **

سعید علی احمدی زهرا فدایی. استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( اصفهان ایران ** پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره تاریخ وصول: 1394/2/12 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 91-104 سوم پياپی )25( پایيز 1394 قیمتگذاری در شرکت رشد و اطالعاتی محیط نقش ارزیابی شرکتهای در تعهدی اقالم تهران بهادار

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

دانشیارگروهمدیریتصنعتیدانشگاهعالمهطباطبائی کارشناسارشدمدیریتمالیدانشگاهعالمهطباطبائی 99/90/92

دانشیارگروهمدیریتصنعتیدانشگاهعالمهطباطبائی کارشناسارشدمدیریتمالیدانشگاهعالمهطباطبائی 99/90/92 9392 پائیز 39 شماره یازدهم سال مالی حسابداری تجربی مطالعات فصلنامه 922 901 صص فرایند و دیماتل روش از استفاده با سهام سبد طراحی چارچوب شبکهای تحلیل برزیده فرخ چکیده تقوی تقی محمد زمانیان فاطمه فرد شناسایی

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

یراذگ هیامرس ییآراک رب یهدب دیسررس و یلام یرگشرازگ تیفیک ریثأت تکوب یرانچ نسح

یراذگ هیامرس ییآراک رب یهدب دیسررس و یلام یرگشرازگ تیفیک ریثأت تکوب یرانچ نسح کار و کسب و اقتصاد پژوهشنامه 2008-8396 شاپا: 44 تا 29 صفحه 1395( )بهار سیزدهم شماره هفتم سال سرمایهگذاری کارآیی بر بدهی سررسید و مالی گزارشگری کیفیت تأثیر 2 بوکت چناری حسن 1* نوریفرد یداله دکتر 95/3/10

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα