Η πρόκληση της σγιούς, ενεργού και επιτστημένης γήρανσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πρόκληση της σγιούς, ενεργού και επιτστημένης γήρανσης"

Transcript

1 Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύτος 4, ISSN Η πρόκληση της σγιούς, ενεργού και επιτστημένης γήρανσης Σηαχξνπ Β. 1, Επγά Σ. 2 1 Ννζειεχηξηα MSc, Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ 2 Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ειζαγωγή: Ζ γήξαλζε ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί αλαπφθεπθηε θπζηνινγηθή κεηαβνιή, είλαη γελεηηθά θαζνξηζκέλε θαη επεξεάδεηαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ. κοπόρ ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο πγηνχο, ελεξγνχ θαη επηηπρεκέλεο γήξαλζεο θαη ε παξάζεζε παξεκβάζεσλ θαζπζηέξεζεο ηεο γήξαλζεο. Μεθοδολογία: Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ PubMed θαη δεπηεξνγελήο αλαδήηεζε άξζξσλ ρσξίο ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ. Αποηελέζμαηα: Σην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή άζθεζε, ε ζσζηή δηαηξνθή, ε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο αλαθέξνληαη σο παξεκβάζεηο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ γήξαηνο θαη ε παξνχζα έξεπλα ηνλίδεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο παξέκβαζεο, πνπ πξνσζεί ηελ απηνθξνληίδα ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα δήζνπλ ζην ζπίηη ηνπο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. ςμπεπάζμαηα: Με ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ εκθαλίδεηαη θαη ε αλάγθε γηα πξνψζεζε ηεο επηηπρνχο γήξαλζεο. Ζ θαιή πγεία είλαη πξνυπφζεζε γηα επηηπρή γήξαλζε, αιιά θαη ε απηνλνκία είλαη ζεκαληηθή, σο δξάζε ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλσλία πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο. Δπαξθήο γλψζε ηεο θπζηνινγηθήο θαη παζνινγηθήο γήξαλζεο απφ ηνπο λνζειεπηέο ζα βνεζήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ επηζπκεηψλ ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ σο πξνο ην ζρεδηαζκφ ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Λέξειρ κλειδιά: γήξαλζε, ελεξγφο γήξαλζε, πγηήο γήξαλζε, επηηπρεκέλε γήξαλζε, λνζειεπηηθή ηξίηεο ειηθίαο Τπεύθςνορ Αλληλογπαθίαρ: Σηαχξνπ Β.. 160

2 Interscientific Health Care (2014) Vol 6, Issue 4, ISSN The challenge of health, active and successful ageing Stavrou V. 1, Zyga S. 2 1 Nurse, MSc Primary Health Care, University Hospital of Ioannina 2 Associate Professor, Nursing Department, University of Peloponnese ABSTRACT Introduction: Ageing of the population is an inevitable natural transition, is genetically predefined and is affected by environmental factors, which are related with the way of living and they come into existence from the time a person is born. It constitutes the apex of the person s successful development. Purpose: The purpose of the present article is a general approach of healthy, active and successful ageing and the supply of delay interventions of ageing. Material- methods: We conducted a reference search in the electronic database Pubmed and a secondary article search without a time constraint. Results: Throughout the bibliography, physical and mental exercise, good nutrition, social activities, and leisure activities are reported as interventions for the delay of ageing and the ongoing research highlights the need for the development of interventions that promote self-care in the elderly and allows them to live at home as much as possible. Conclusions: The increasing number of elderly people necessitates promoting successful ageing. Good health is a prerequisite for successful ageing and autonomy is important as a support action by the society towards elderly people. The nurses adequate knowledge of the natural and pathological ageing will help to design desirable realistic goals and will promote nursing to the elderly. Key words: ageing, active ageing, healthy ageing, successful ageing, elderly nursing ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ γήξαλζε ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί αλαπφθεπθηε θπζηνινγηθή κεηαβνιή, εθθπιηζηηθή κεηαβνιή ησλ βηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ είλαη γελεηηθά θαζνξηζκέλε θαη επεξεάδεηαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ (Harman, 1981; Park and Yeo, 2013). Δίλαη ε αλαπφθεπθηε θαη κε αλαζηξέςηκε ζπζζψξεπζε ησλ δεκηψλ κε ηελ ειηθία, πνπ νδεγεί ζε απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηειηθά ζηνλ ζάλαην (Monaghan et al., 2008), απνηειεί δε ην απνθνξχθσκα ηεο επηηπρεκέλεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ (Sundsli et al., 2012). Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 2001 γηα ηελ παγθφζκηα γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ , ν αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν ζα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ ελειίθσλ ην 2050, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία θαη ε αληηζηξνθή ζηελ αλαινγία λέσλ θαη ειηθησκέλσλ είλαη ήδε κηα πξαγκαηηθφηεηα απφ ην 1998 ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο (Abdulah and Wolbring, 2013). Σηηο Ζ.Π.Α νη ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο είλαη κεηαμχ ησλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη νη πξψηνη ''baby boomers'' ( ελήιηθεο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ ) ζα είλαη 65 εηψλ ην Πεξηζζφηεξνη απφ ην 60% εμ απηψλ ζα Cor. Author: Stavrou V

3 εκθαλίζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρξφληα λφζν ην 2030 (AHA, 2007), ελψ αλακέλεηαη λα ππάξμεη κηα δπζαλάινγα κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο (Jeste et al., 1999). Οκνίσο, πξνβιέπεηαη φηη ν πιεζπζκφο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, γηα ηα έηε , ζα δηπιαζηαζηεί γηα ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ, ελψ γηα ηνπο άλσ ησλ 80 εηψλ ζα ηξηπιαζηαζηεί (Lagiewka, 2012). Σθνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο πγηνχο, ελεξγνχ θαη επηηπρεκέλεο γήξαλζεο θαη ε παξάζεζε παξεκβάζεσλ θαζπζηέξεζεο ηεο γήξαλζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ PubMed κε ιέμεηοθιεηδηά γήξαλζε, πγηήο γήξαλζε, ελεξγφο γήξαλζε, επηηπρεκέλε γήξαλζε, λνζειεπηηθή ηξίηεο ειηθίαο, θαζψο θαη δεπηεξνγελή αλαδήηεζε άξζξσλ απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο. Ζ αλαδήηεζε άξζξσλ έγηλε ρσξίο ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ. Θεωπίερ γήπανζηρ Σηε κειέηε ηεο γήξαλζεο δελ ππάξρεη κία κφλν ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί παγθνζκίσο. Ζ βηνινγηθή άπνςε γηα ηε γήξαλζε έρεη επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζρεηηθή έξεπλα. Ζ ζεσξία ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, πνπ είλαη γλσζηή θαη σο ζεσξία ησλ ειεχζεξσλ ξηδψλ, ζπδεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Harman (1956) θαη αλαπηχρζεθε κεηαγελέζηεξα, ππνζηεξίδεη φηη νη ειεχζεξεο ξίδεο απνηεινχλ ηελ θεληξηθή αηηία πξφθιεζεο αιιαγψλ, ζε επίπεδν ηζηηθφ, θπηηαξηθφ θαη ππνθπηηαξηθφ. Σε θνηλσληθφ επίπεδν, νη ζεσξίεο πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε ζεσξία ηεο απνζχλδεζεο. Ο Havighurst (1963) αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξνζαξκνγή είλαη θαιχηεξε γηα ηα άηνκα πνπ δέρνληαη ηε γήξαλζε σο κηα θπζηθή δηαδηθαζία θαη παξακέλνπλ ελεξγά φζν θαη φηαλ ήηαλ κεζήιηθεο (Rowe and Kahn, 1997). Οη Cumming θαη Henry (1961) αλέπηπμαλ ηε ζεσξία ηεο απνζχλδεζεο θαη θαηά ηνπο νπνίνπο ν απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γήξαλζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζηαδηαθή θαη φρη απφηνκε απψιεηα ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή παξάδνζε ηεο εμνπζίαο ζηηο λεαξέο ειηθίεο, φζν πην αλψδπλα γίλεηαη, ψζηε λα κε δηαξξαγεί ε ελφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη ζεσξίεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνζχλδεζεο αλήθνπλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο ζεσξίεο θαη ζηεξίδνληαη ζηελ ππφζεζε, φηη ε θνηλσλία είλαη έλα ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία θαη ε απνζχλδεζε είλαη κέξνο ηεο ηζνξξνπίαο απηήο (Redfern and Ross, 2011). Οη ςπρνδπλακηθέο ζεσξίεο ηεο γήξαλζεο έρνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Freud ( ) θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο ζεσξίεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηεξγαζίεο ηεο αιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμεο, κε ηα νξκέκθπηα θαη ην αζπλείδεην λα θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηε ζπλαθφινπζε αλάπηπμε ηνπ Δαπηνχ. Ο Freud ζεσξνχζε φηη ε αλάπηπμε ζηελ φςηκε πεξίνδν ηεο δσήο είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Redfern and Ross, 2011). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ γήξαηνο απφ ηελ νπηηθή ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ζπλάδεη κε ηελ απνρψξεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ ζεζκφ ηεο ζπληαμηνδφηεζεο (Redfern and Ross, 2011). Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα γηα ηε δηεξγαζία ηεο γήξαλζεο, αθνχ θάζε ζεσξία γήξαλζεο δηαθξίλεηαη απφ εηεξνγέλεηα θαη δελ ελζσκαηψλεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ (Redfern and Ross, 2011). Εννοιολογικό πλαίζιο για ηην ςγιή - ενεπγό και επιηςσημένη γήπανζη. Σχκθσλα κε ηνλ Φαηδεαλησλίνπ (2005) ν θαζνξηζκφο ηεο γήξαλζεο σο βηνινγηθφ, ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν είλαη αθφκα αηειήο θαη δπζρεξήο φπσο θαη ε αηηηνινγία ηεο. Τν βηνινγηθφ γήξαο δε ζπκπίπηεη κε ην ςπρνινγηθφ θαη ην θνηλσληθφ. Κάζε θνηλσλία, θάζε νξγαληζκφο, αιιά θαη θάζε ζχζηεκα νξγάλσλ έρεη ηε δηθή ηνπ ειηθία, πνπ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηε ρξνλνινγία. Ζ πγηήο γήξαλζε αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή κεηάζεζε ή ζηε κείσζε ησλ αλεπηζχκεησλ επηδξάζεσλ ηεο γήξαλζεο. Σηφρνο γηα ηελ πγηή γήξαλζε είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο πγείαο θαη ε δηαηήξεζε ηεο απηνεμππεξέηεζεο (Βνιίθαο θαη Θενδσξάθεο, 2007). Ζ ελεξγφο γήξαλζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ πγεία, ηε ζπκκεηνρή θαη αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο, θαζψο νη άλζξσπνη γεξλνχλ (WHO, 2007). Ζ ελεξγφο γήξαλζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ''παξαγσγηθή γήξαλζε'' ε νπνία εζηηάδεη ζηελ απαζρφιεζε. Ζ ''επηηπρεκέλε γήξαλζε'' ηνλίδεη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο πξνθιήζεηο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο ππνθαηάζηαζεο θαη ηεο αλαδηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ελεξγφο γήξαλζε δελ είλαη απαξαίηεηα ζπλψλπκε ηεο επηηπρνχο γήξαλζεο (Bowling, 2009). Οη επηζηήκεο ηεο ηαηξηθήο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ςπρνινγίαο δηαηχπσζαλ ζεσξίεο ''επηηπρεκέλεο γήξαλζεο'', νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηε βηνταηξηθή ζεσξία θαη ε νπνία θαζνξίδεη ηελ επηηπρή γήξαλζε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ άπνςε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, ειαρηζηνπνηψληαο ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θζνξά θαη αλαπεξία. Οη Rowe θαη Kahn (1998) δηαρψξηζαλ ηε ''ζπλήζε γήξαλζε'', πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαλνληθή κείσζε ηεο ζσκαηηθήο, θνηλσληθήο θαη γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ ειηθία, απφ ηελ ''επηηπρή γήξαλζε'' ζηελ νπνία ε ιεηηνπξγηθή απψιεηα ειαρηζηνπνηείηαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γλσζηηθήο, κε εμσγελείο παξάγνληεο λα παίδνπλ έλαλ νπδέηεξν ή ζεηηθφ ξφιν. Ζ ςπρνθνηλσληθή ζεσξία εζηηάδεη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ ελζπλείδεηε απηνλνκία, ηνλ έιεγρν, ηελ αλεμαξηεζία, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζεηηθή πξνζαξκνγή (Bowling and Dieppe, 2005). Τνλ νξηζκφ γηα ηελ ''επηηπρεκέλε γήξαλζε'' δηαηξέρνπλ επηκέξνπο ζπληζηψζεο θαη δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ησλ επηζηεκφλσλ γηα ην ηη ζπληζηά ''επηηπρεκέλε γήξαλζε''. Ψζηφζν, ηα πην θνηλά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηηπρή γήξαλζε πεξηιακβάλνπλ ηελ απνπζία αζζέλεηαο θαη αλαπεξίαο θαη θαιή γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Παξαηεξείηαη φηη πνζνηηθέο κειέηεο επηθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξν ζηα ζσκαηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ νη 162

4 πνηνηηθέο κειέηεο πεξηγξάθνπλ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηελ επηηπρή γήξαλζε (Depp and Jeste, 2006). Οκνίσο νη Bowling θαη Iliffe (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηα ζπζηαηηθά ηεο επηηπρεκέλεο γήξαλζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπκε παξεκβάζεηο πξναγσγήο πγείαο θαη αλαθέξνπλ φηη ν νξηζκφο ηεο επηηπρνχο γήξαλζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ειηθησκέλνπο. Τνλίδνπλ επίζεο, φηη ζε πνηνηηθέο κειέηεο ζπλαληνχκε ''ιατθνχο'' νξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή γήξαλζε, πνπ δελ αληηθαηνπηξίδνληαη επαξθψο ζηα ζεσξεηηθά κνληέια, γηα λα θαηαιήμνπλ φηη δελ ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηηπρνχο γήξαλζεο, αθνχ ζε νξηζκέλεο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνυπνζέζεηο θαη ζε άιιεο σο απνηέιεζκα (Bowling and Iliffe, 2006). Σεηξά απφ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ εμέηαζαλ πξνγλσζηηθνχο δείθηεο ηεο επηηπρνχο γήξαλζεο ζπκθσλνχλ κφλν γηα ηε θπζηθή ιεηηνπξγία θαη ειεπζεξία απφ αλαπεξία, σο θξηηήξην επηηπρνχο γήξαλζεο, ελψ δελ ππήξρε νκνθσλία ζηα άιια θξηηήξηα. Ζ έλλνηα ηεο επηηπρνχο γήξαλζεο είλαη πνιπδηάζηαηε (Jeste et al, 2010). Σε λεφηεξε κειέηε ηεο ε Bowling (2011) ζπλνςίδεη ηα θξηηήξηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε επηηπρνχο γήξαλζεο ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε: βηνινγηθά (πγείαο), επξχηεξα βηνινγηθά (πγείαο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο), θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο (δεπηεξνινγία ηνπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ), ςπρνινγηθά (απηναπνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο) θαη έλα επίπεδν πην πάλσ απφ φια ηα αλσηέξσ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εηζφδεκα, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ην παξειζφλ θαη ηελ παξνχζα δσή ππήξμε, εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, θξηηήξην πξνηεηλφκελν ζηνλ νξηζκφ ηεο επηηπρνχο γήξαλζεο (Bowling and Dieppe, 2005) θαη ζχκθσλα κε ηνπο von Faber et al. (2001) ε επηηπρήο γήξαλζε είλαη εθείλε πνπ ζπλάδεη κε ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ ζηφρσλ ή ην βίσκα ζπλαηζζεκάησλ επεκεξίαο. Ζ επηηπρεκέλε γήξαλζε απνηειεί παγθφζκην ζηφρν θαη ν Π.Ο.Υ. ην 1997 δήισζε, φηη ε απμεκέλε καθξνβηφηεηα ρσξίο πνηφηεηα ζηε δσή είλαη θελφ βξαβείν. Τν πξνζδφθηκν ηεο πγείαο είλαη πην ζεκαληηθφ απ' φηη ην πξνζδφθηκν δσήο (Lagiewka, 2012). Η επιηςσημένη και ομαλή πποζαπμογή ζηη γήπανζη Ζ δηαηξνθή έρεη αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο θαη ν ξφινο ηεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εθηεηακέλεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Γηαηηεηηθά ζπκπιεξψκαηα κε αληηνμεηδσηηθά έρνπλ γίλεη φιν θαη πην δεκνθηιή θαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή απνδεηθλχεη ηηο πξνζηαηεπηηθέο επηδξάζεηο ελάληηα ζηελ νμεηδσηηθή βιάβε. Τξνθέο πινχζηεο ζε βηηακίλεο B12 θαη D πξνζθέξνληαη ελάληηα ζηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο λεπξνεθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ θαη νζηηθήο απψιεηαο. Ζ αλεπάξθεηα ζε βηηακίλε D απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα πηψζεηο θαη θαηάγκαηα ζηνπο ειηθησκέλνπο (Sadowska and Bortos, 2014). Πνιιά ηξφθηκα ραξαθηεξίδνληαη σο ''αληηγεξαληηθά'' θπξίσο κε βάζε ηηο αληηθιεγκνλψδεηο θαη αληηνμεηδσηηθέο ηνπο δξάζεηο (Chrysohoou and Stefanadis, 2013). Πεξηνξηζκνί ζηελ θηλεηηθφηεηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία ηνπ ειηθησκέλνπ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα ηεο κπτθήο κάδαο, απψιεηα νζηηθήο ππθλφηεηαο θαη αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ. Απνκφλσζε θαη απψιεηα θνηλσληθψλ δεζκψλ πνπ απνξξένπλ απφ πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηάζιηςε θαη άιιεο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία, έιιεηςε πξφζβαζεο ζε πφξνπο θαη ηα άηνκα απηά απνηεινχλ ζπρλνχο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πηζαλνχο ρξήζηεο κνλάδσλ ηξίηεο ειηθίαο (Rosso et al, 2011). Σε πγηή ειηθησκέλα άηνκα ν ζπλδπαζκφο αεξφβηαο άζθεζεο θαη κπτθήο ελδπλάκσζεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ζηε κλήκε θαη έρεη ηεθκεξησζεί φηη κέηξην έσο πςειφ επίπεδν έληαζεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εγθεθαιηθή ξνή ηνπ αίκαηνο, παξάγνληαο πνπ σο γλσζηφ επηδξά ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία (Bossers et al, 2014; Colcombe and Kramer, 2003; Wiesmann et al, 2013). Ζ απνκφλσζε έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ ειηθησκέλσλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζζέλεηα θαη πξφσξν ζάλαην (Hawton et al., 2011). Μείσζε ηεο απηνθξνληίδαο παξαηεξείηαη ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 75 εηψλ θαη ε παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα ηνλίδεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο παξέκβαζεο, πνπ πξνσζεί ηελ απηνθξνληίδα ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα δήζνπλ ζην ζπίηη ηνπο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν, ελψ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ςπρηθή πγεία θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο ηεο δσήο (Sundsli et al., 2014). Ζ γέθπξα κεηαμχ ηθαλφηεηαο απηνθξνληίδαο θαη δξαζηεξηφηεηαο απηνθξνληίδαο κπνξεί λα εξκελεπηεί σο απηνπξαγκάησζε ή απηνυπέξβαζε (Soderhamn, 2013). Σχκθσλα κε ηνπο Gramme et al. (2012) ππάξρεη αλάγθε γηα θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνδηαρείξηζεο ηεο γήξαλζεο, φρη κφλν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ειηθησκέλσλ, αιιά γηα ηελ πξφιεςε θαη θαζπζηέξεζε ηεο γήξαλζεο. Ζ γήξαλζε ζπρλά ζεκαίλεη κείσζε ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ησλ πφξσλ ζε πνιινχο ηνκείο. Απηέο νη απψιεηεο ζπρλά εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε, φπσο ε απψιεηα θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ελέξγεηα θαη επηζπκία γηα ηε θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο θαη απηή ε έιιεηςε ελέξγεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ απψιεηα ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ δεκηνπξγψληαο έλαλ θχθιν παξαθκήο ζε πνιινχο ηνκείο θαη ελ ηέιεη ζηελ επεκεξία. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε επηηπρεκέλε γήξαλζε είλαη πνιπδηάζηαηε ζηελ νπνία ε κεηαβιεηή ''θπζηθή πγεία'' έρεη κειεηεζεί πην ζπρλά απφ ηε κεηαβιεηή ηεο ςπρηθήο πγείαο, φπσο ε λφεζε θαη ην ζπλαίζζεκα (Cherry et al., 2013). Γηα πνιινχο ειηθησκέλνπο θαη νη ηξεηο πηπρέο ηεο επεκεξίαο, ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο έδεημε έλα βαζκφ νινθιήξσζεο θαη κάιηζηα κε έλαλ ηξφπν πνπ ηα φξηά ηνπο είλαη αζαθή ή πνπ πνιινί αληηιακβάλνληαη σο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο επεκεξίαο. Σηελ ίδηα κειέηε, ε δηαηήξεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, ε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη πλεπκαηηθφηεηα εθηηκψληαη γηα ηε 163

5 ζεηηθή επίπησζε ζηελ ππνθεηκεληθή επεκεξία, ηελ ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγία, ηελ αίζζεζε λνήκαηνο ή ζθνπνχ ζηε δσή θαη αηζζήκαηνο απηαμίαο. Δπηπιένλ, ε ζξεζθεπηηθή πίζηε έρεη αλαγλσξηζηεί σο απνηειεζκαηηθή πεγή αληηκεηψπηζεο ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ απηφλνκε δηαβίσζε ζε κνλάδα θξνληίδαο ηξίηεο ειηθίαο (Cherry et al., 2013). Σε κειέηε ησλ Sundsli et al. (2012) νη εξσηψκελνη αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο ελεξγφ, φηαλ αζθνχλ εθηφο απφ θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιηηηζηηθέο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ρνξσδίεο, ζην έξγν ηεο ελνξίαο, ηελ θεπνπξηθή ή ηε ζπλάληεζε κε θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. Οη λνεηηθέο αζθήζεηο έρεη απνδεηρηεί φηη βειηηψλνπλ ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ζε ελήιηθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο (Willis et al., 2006). Ζ αίζζεζε ηεο ζπλνρήο έρεη βξεζεί φηη ζπκβάιιεη ζηελ πνηφηεηα δσήο ζηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη είλαη πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πγεία ησλ ειηθησκέλσλ πνπ δηαβηνχλ κνλαρηθά ή ζε κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη είλαη πην ηζρπξή ζηνπο πγηείο ειηθησκέλνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζζελείο ειηθησκέλνπο (Eriksson and Lindström, 2007; Soderhamn et al., 2011). Ζ ζπλνρή εθθξάδεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη δηαξθή, δπλακηθή αληίιεςε φηη ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα είλαη δνκεκέλα, πξνβιέςηκα θαη κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ( Sundsli et al., 2012). Οη Reichstadt et al. (2010) ζηε κειέηε ηνπο πξνηείλνπλ παξεκβάζεηο γηα λα βνεζεζνχλ νη άλζξσπνη λα εληνπίζνπλ κέζα θνηλσληθήο ζηήξημεο, καδί κε εκπινθή ζε λέεο θαη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθείλεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη ηελ αίζζεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο. Η οπγάνωζη και η σπήζη ςγειονομικών και κοινωνικών ςπηπεζιών από ηοςρ ηλικιωμένοςρ Σηελ Διιάδα ην θξάηνο παξέρεη θιεηζηή καθξνρξφληα θξνληίδα ζε ειηθησκέλνπο κέζσ δνκψλ: Θεξαπεπηεξίσλ Φξφλησλ Παζήζεσλ, Κέληξσλ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, Ηδξπκάησλ θαη Χπρηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ. Πέξαλ ηεο θιεηζηήο λνζειείαο παξέρεηαη καθξνρξφληα θξνληίδα ηχπνπ αλνηρηήο πξνζηαζίαο, ηδίσο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ''Βνήζεηα ζην ζπίηη'' θαη ν ζεζκφο ησλ Κέληξσλ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ'', ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Όκσο ζηελ Διιάδα ε νηθνγέλεηα εμαθνινπζεί λα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε καθξνρξφληα θξνληίδα, έζησ θαη αλ ε δνκή ηεο Διιεληθήο νηθνγέλεηαο κεηαιιάζζεηαη γξήγνξα, ιφγσ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Θεσξεηηθά, πξφζβαζε ζηε καθξνρξφληα θξνληίδα έρνπλ φινη νη ειηθησκέλνη, ζηελ πξάμε φκσο παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο απφ ην θαζνιηθφ κνληέιν, αθνχ ζε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε ησλ θνξέσλ παξνρήο ζηα αζηηθά θέληξα. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο πξνζθέξνπλ ηα Κέληξα Υγείαο ηνπ Δ.Σ.Υ. θαη ηδηψηεο γηαηξνί ζπκβεβιεκέλνη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία (Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 2002). Όζνλ αθνξά ηε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε σο πξνο ηε θξνληίδα πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ ζηε ρψξα καο, ε απνπζία ζρεηηθψλ άξζξσλ δείρλεη φηη δελ έρεη γίλεη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο απηήο θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη, κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε ζηε Γεξνληνινγηθή λνζειεπηηθή δελ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο. Οη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν ζπλαξπαζηηθνχο θαη ελδηαθέξνληεο ηνπο ρψξνπο κε λένπο ελήιηθεο θαη παηδηά (Λακπξηλνχ θαη Σνπξηδή, 2007). Πνιιά πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζηνλ ηχπν πξνζέγγηζεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κχζνπο θαη ζηεξεφηππα. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε ειηθησκέλνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηε γήξαλζε είλαη απζαίξεηνη θαη ξεπζηνί ηφζν απφ πνιηηηζκηθή φζν θαη απφ ηζηνξηθή ζθνπηά (Redfern and Ross, 2011). ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Απφ ηελ αλαδήηεζε πνπ δηελεξγήζεθε πξνθχπηεη φηη ε δηαηχπσζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε γήξαλζε θαη ηελ επηηπρή γήξαλζε είλαη δχζθνιε ( Jeste et al., 2010; Depp and Jeste, 2006; Bowling, 2011; Bowling and Iliffe, 2006). Ζ απηνθξνληίδα ζηε γήξαλζε κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη σο ε πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ επηηπρεκέλε γήξαλζε, φκσο πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη νη πξνζδνθίεο γηα ηελ επηηπρή γήξαλζε απφ λεφηεξε ειηθία (Gramme et al., 2012; Sundsli et al., 2014). Δπηβάιιεηαη ε ελζσκάησζε ησλ γλψζεσλ γηα ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο, ζσζηήο δηαηξνθήο, θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πξνγξάκκαηα θξνληίδαο θαη πξναγσγήο πγείαο (Chrysohoou and Stefanadis, 2013; Sadowska and Bortos, 2014; Bossers et al., 2014; Colcombe and Kramer, 2003; Wiesmann et al., 2013). Ζ θαιή πγεία είλαη πξνυπφζεζε γηα επηηπρή γήξαλζε, αιιά θαη ε απηνλνκία είλαη ζεκαληηθή, σο δξάζε ππνζηήξημεο απφ ηελ θνηλσλία πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο (Eriksson and Lindström, 2007; Soderhamn et al., 2011). ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Με ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ εκθαλίδεηαη θαη ε αλάγθε γηα πξνψζεζε ηεο επηηπρνχο γήξαλζεο. Ζ έκθαζε ζηελ πξνιεπηηθή θξνληίδα, ε θαιχηεξε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ ειηθησκέλσλ ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Οη λνζειεπηέο είλαη ζηελ πιενλεθηηθή ζέζε λα δηαγηγλψζθνπλ εγθαίξσο πξνβιήκαηα πγείαο θαη θαινχληαη ζπρλά λα ζπκβνπιεχζνπλ ειηθησκέλνπο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαηά ην γήξαο. Δπαξθήο γλψζε ηεο θπζηνινγηθήο θαη παζνινγηθήο γήξαλζεο απφ ηνπο λνζειεπηέο ζα βνεζήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ επηζπκεηψλ ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ. Πεξηζζφηεξε έξεπλα ζε Δζληθφ επίπεδν απαηηείηαη γηα ηα ηηο δξάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε γήξαλζε θαη ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα απνηειεί βαζηθφ εθφδην γηα ηνπο λνζειεπηέο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Abdullah B and Wolbring G. (2013). Analysis of newspaper coverage of active aging through the lens of the 2002 World Health Organization Active Aging Report: A Policy Framework and the 2010 Toronto 164

6 Charter for Physical Activity: A Global Call for Action. Int J Environ Res Public Health, 5;10(12): AHA. First Consulting Group. When l' m 64:How boomers Will chang health care. Chicago:American Hospital Association; p in Βνιίθαο, Κ θαη Θενδσξάθεο, Μ. (επηζη. Δπηκ.). (2007). Βαζικές αρτές ηης γήρανζης. MERCK ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ. η Υγεία ζηην 3η ηλικία. Αζήλα: εθδ. Παζραιίδεο. Bossers WJ, Scherder E, Boersma F, Hortobágyi T, van der Woude LH, van Heuvelen MJ. (2014). Feasibility of a combined aerobic and strength training program and its effects n cognitive and physical function in institutionalized dementia patients. A pilot study. Plos one, 20:9(5)e Bowling A and Dieppe P. (2005). What is successful ageing and who should define it? BMJ, 331(7531): Bowling A and Iliffe S. (2006). Which model of successful ageing should be used? Baseline findings from a British longitudinal survey of ageing. Age and ageing,35(6): Bowling A. (2009). Perceptions of active ageing in Britain: divergences between minority ethnic and whple population samples. Age Ageing, 38(6):: Bowling A and Iliffe S. (2011). Psychological approach to successful ageing predicts future quality of life in older adults. Health Qual Life Outcomes, 9:13. Cherry KE, Marks LD, Bendetto T, Sullivan MC, Barker A. For the Louisiana Healthy Aging study. (2013). Perceptions of Longevity and Successful Aging in very Old Adults. J Reliq Spiritual Aging, 1, 25(4). Chrysohoou C and Stefanadis C. (2013). Longevity and diet. Myth or pragmatism? Maturitas, 76(4): Colcombe S and Kramer AF. (2003). Fitness effects on the cognitive function of older adults: A metaanalytic study. Psychological Sience, 14: Cumming, E, Henry, W. (1961). Growing old: the process of disengagement. Basic Books, New York. Depp CA. and Jeste DV. (2006). Definitions and predictors of successful aging: a comprehensive review of larger quantitative studies. Am J Geriatr Psychiatry, 14(11):6-20. Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Ζ ειιεληθή απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηε καθξνρξφληα θξνληίδα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο. Αζήλα [online] ζην Eriksson M and Lindström B. (2007). Antonovsky' sense of coherance scale and its relation of with quality of life: a systematic review. J Epid Community Health, 61(11): Gramm JM, Hartgerink JM, de Vreede PL, Bakket TJ. (2012). The relationship between older adults' selfmanafement abilities, well-being and depression. Eur J Ageing, 9 (4): Harman D. (1956). Ageing: a theory based on the free radical and radiation chemistry. Journal of Gerontology ll : Harman D. (1981). The aging Process. Proc Natl Acad SCI USA, 78 (11): Hawton A, Green C, Dickens AP, Richards SH, Taylor RS, Edwards R, Greaves CJ, Campbell JL. (2011). The impact of social isolation on the health status and health-related quality of life of older people. Quality of Life Research, 20: Jeste DV, Alexopoulos GS, Bartels SJ, Cummings JL, Gallo JJ, Gottlieb GL, Halpain MC, Palmer BW, Patterson TL, Reynolds CF3rd, Lebowitz BD. (1999). Consensus statement on the upcoming crisis in geriatric mental health: research agenda for the next decades. Arch Ger Psychiatry, 56 (9): Jeste DB, Depp CA, Vahia IV. (2010) Successful cognitive and emotional aging. World Psychiatry, 9(2): Λακπξηλνχ Α θαη Σνπξηδή Π. (2007). Αμηνιφγεζε ηεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε θξνληίδα πγείαο ησλ ειηθησκέλσλ. Ννζειεπηηθή, 46 (4): Lagiewka Karolina. (2012). European innovation partnership on active and healthy ageing: triggers of setting the headline target of 2 additional healthy life years at birth at EU average by Arch Public Health, 22;70(1):23. Monaghan P, Charmantier A, Nussey DH, Rickleff RE. (2008). The evolutionary ecology of senescence. Funct Ecol, 22 (3): Park DC and Yeo SG. (2013).Aging. Korean J Audiol, 17(2): Reichstadt J, Sengupta G, Depp CA, Palinkas LA, Jeste DV. (2010). Older adults' perspectives on successful aging: qualitative interviews. Am J Psychiatry Geriatr, 18 (7): Redfern, JS and Ross, MF. (2011). Νοζηλεσηική θρονηίδα ηλικιωμένων. Αζήλα: εθδ. Παζραιίδεο. Rosso AL, Auchincloss AH, Michael YL. (2011). The urban built environment and mobility in older adults: a comprehensive review. J Aging Res, 2011: Rowe JW and Kahn RL. (1997). Successful ageing. Gerontologist 33: Rowe, JW, Kahn RL. Successful aging. New York: Sadowska- Bartosz I and Bortosz G. (2014). Effect of Antioxidants Supplementation on Aging and Longevity. Biomed Res Int, 2014: Söderhamn U, Dale B, Söderhamn O. (2011). Narrated lived experiences of self-care and health among rural-living older persons with a strong sense of coherence. Psychol Res Behav Manag, 4: Söderhamn O. (2013). Phenomenological perspectives on self-care in aging. Clin Interv Aging, 8: Sundsli K, Söderhamn U, Espnes GA, Söderhamn O. (2012). Ability for self-care in urban living older people in southern Norway. J Multidiscip health, 5: Sundsli K, Söderhamn U, Espnes GA, Söderhamn O. (2014). Self-care telephone talks as a healthpromotion intervention in Urban home-living persons 75 + years of age: a randomized controlled study. Clin Interv Aging, 9: Von Faber M, Bootsma-van der Wiel A, Van Exel E, Gussekloo J, Lagaay AM, Van Dongen E, Knook DL, Van der Geest S, Westendorp J. (2001). Successful Aging in the Oldest old Who Can Be Characterized as successfully Aged? Arch Inter Med, 161 (22) Willis SL, Tennstedt SL Marsiske M, Ball K, Elias I, Koepke KM, Morris JN, Rebok GW, Unvezagt FW, Stoddard AM, Wright AM; ACTIVE study Group. (2006). Long-term Effects of cognitive Training on 165

7 Everyday Functional Outcomes in Older Adults. JAMA, 296(23): World Health Organization. Global Age-friendly Cities: A Guide [online] In Cities_Guide_English.pdf Φαηδεαλησλίνπ, Σ. Γ. (2005). Χστοπαθολογία ηης ηρίηης ηλικίας. University studio Press. Θεζζαινλίθε. 166

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Πνηόηεηα δσήο θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ειηθησκέλα άηνκα» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ:.Δ.Τ.Π. ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Πνηόηεηα δσήο θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ειηθησκέλα άηνκα» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ:.Δ.Τ.Π. ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ:.Δ.Τ.Π. ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Πνηόηεηα δσήο θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ειηθησκέλα άηνκα» πληάθηεο Δξγαζίαο: Παλαγησηίδεο ηαύξνο Δπαγγέινπ αιώκε Τπεύζπλε Καζεγήηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα