ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 255/2014 Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων, μελετών και παρο χής συναφών υπηρεσιών. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπ όψιν: 1. τας διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά δος» (ΦΕΚ Α 146), όπως ισχύουν κατόπιν τροποποιήσεως του άρθρου 68 παρ. 6 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), 2. το άρθρον 46 παρ. 2 του Ν. 590/1977, 3. το άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α /32/ ), 4. την ανάγκην ρυθμίσεως της αναθέσεως και εκτελέ σεως των έργων και μελετών δια την αξιοποίησιν της εκκλησιαστικής περιουσίας, 5. τό από Υπηρεσιακό Εισηγητικό σημείω μα του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος Ψηφίζει τον υπ αριθμ.255/2014 Κανονισμόν, ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 255/2014 Περί αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 1 Αντικείμενον του Κανονισμού 1. Αντικείμενον του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, κατά τους οποίους ανατίθενται, συνάπτονται και εκτελούνται αι συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής συναφών υπη ρεσιών, τας οποίας αναθέτει το νομικόν πρόσωπον της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Περί του ορισμού του εκκλησιαστικού έργου ισχύουν οι ορισμοί του Κανονισμού 55/1974 (ΦΕΚ Α 185/ ). 3. «Μελέτη εκκλησιαστικού έργου» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και ερεύνης, που αποβλέπει εις την παραγωγήν εκκλησιαστικού έργου ή εις την επέμβασιν επί εκκλησι αστικού έργου ή εις τον σχεδιασμόν και την απεικόνισιν εκκλησιαστικού έργου. Η μελέτη έχει την έκτασιν και το βάθος που καθορίζεται με την σύμβασιν αναθέσεώς της, απεικονίζεται δε και παραδίδεται εις την Αναθέτουσαν Αρχήν με συγκεκριμένην συμπεφωνημένην μορφήν. 4. «Σύμβασις παροχής υπηρεσιών συναφών με εκκλησι αστικά έργα» είναι η σύμβασις εις την οποίαν η παροχή του αναδόχου συνίσταται εις την προσφοράν γνώσεων και ικανοτήτων, διά της διαθέσεως κυρίως συγκεκρι μένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων δι' ωρισμένον χρονικόν διάστημα, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακώς είτε εν συναρτήσει με ωρισμένον γεγο νός της διαδικασίας παραγωγής εκκλησιαστικού έργου. Ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως αι συμβάσεις: α. Δια την σύνταξιν των τευχών διαγωνισμού αναθέ σεως μελέτης ή υπηρεσίας. β. Δια τον έλεγχον και την επίβλεψιν έργου ή μελέτης. γ. Δια την υποστήριξιν της Εκκλησίας της Ελλάδος είτε κατά την διαδικασίαν αναθέσεως συμβάσεως με λέτης, έργου ή υπηρεσίας, είτε εις την επίβλεψιν ή τον έλεγχον μελέτης είτε εις την διοίκησιν ή επίβλεψιν ή έλεγχον έργου. 5. Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως περί τον χαρακτη ρισμόν έργου τινός ως καλλιτεχνικού αποφαίνεται εν ολομελεία το Κεντρικόν Συμβούλιον Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (Κ.Ε.Σ.Ε.Α.) της Εκκλησίας της Ελλάδος. 6. Έκαστον των έργων περιλαμβάνει την εκπόνησιν της μελέτης και την εκτέλεσιν της κατασκευής του. 7. Τα έργα, αι μελέται και αι παροχαί συναφών υπη ρεσιών δια την ανάπτυξιν και αξιοποίησιν της εκκλησι αστικής περιουσίας εις το πλαίσιον των νομοθετημένων σκοπών της Ε.Κ.Υ.Ο. κατά τον Κανονισμόν 240/2013 (ΦΕΚ Α 243), ως εκάστοτε ισχύει, δεν αποτελούν «δημόσια έργα» ή «διοικητικές συμβάσεις έργων ή μελετών» ή «δημόσιες συμβάσεις έργων» ή «δημόσιες συμβάσεις μελετών» κατά την έννοιαν της σχετικής νομοθεσίας (ν. 3669/2008 ν. 3316/2005. π.δ. 60/2007, π.δ. 59/2007), καθ όσον η Εκκλησία της Ελλάδος δεν συνιστά «οργα νισμόν δημοσίου δικαίου» κατά την έννοιαν των οδηγιών 2004/17/ΕΚ ή 2004/18/ΕΚ. Ομοίως και αι ρυθμιζόμεναι δια του παρόντος Κανονισμού συμβάσεις δεν υπόκει νται εις τας προβλεπομένας δια τα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβερνήσεως και του Δημοσίου Τομέως διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου (άρθρον 68 παρ. 3 του Ν. 4235/2014).

2 1604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρον 2 Πεδίον Εφαρμογής 1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται εφ όλων των συναπτομένων υπό του νομικού προσώπου της Εκκλη σίας της Ελλάδος συμβάσεων έργων και μελετών εις το πλαίσιον της δραστηριότητός της. 2. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται και όταν η υπό σύναψιν σύμβασις έργου έχει ταυτοχρόνως ως αντικεί μενον και την διενέργειαν προμηθείας ή την παροχήν υπηρεσίας ή την εκπόνησιν μελέτης, εφ όσον η προϋ πολογιζομένη αξία του έργου υπερβαίνει την προϋπολο γιζομένην αξίαν της περιλαμβανομένης εν τη συμβάσει προμηθείας ή υπηρεσίας ή μελέτης. 3. Δια το ύψος του ποσού των προϋπολογισμών των έργων, μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών που καταλαμβάνονται από τον παρόντα Κανονισμόν δεν λαμβάνεται υπ όψιν ο Φ.Π.Α. ή άλλος τυχόν προβλε φθησόμενος φόρος ή αι αναθεωρήσεις. Άρθρον 3 Συμβάσεις με εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και με νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέως Η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται, ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού, να αναθέτη απ ευθείας συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και να συνάπτη προγραμματικάς συμβάσεις δια την εκτέλεσιν έργων ή μελετών με ετέρας εκκλησιαστικάς Αναθετού σας Αρχάς (ν.π.δ.δ ή ν.π.ιδ.), ώς και με νομικά πρόσωπα, εις τα οποία η Εκκλησία της Ελλάδος ή η εκκλησιαστική Αναθέτουσα Αρχή ασκεί αμέσως ή εμμέσως καθοριστι κήν επιρροήν λόγω της κυριότητος ή της χρηματοδοτι κής της επιρροής, καθώς και με το Ελληνικόν Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και εν γένει με νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέως. Άρθρον 4 Όργανα έννοιαι ορισμοί 1. Αι αποφάσεις δια την δημοπράτησιν και ανάθε σιν συμβάσεως μελέτης ή έργου ή παροχής συναφών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος λαμβάνονται αναλόγως της αξίας των είτε από την Δ.Ι.Σ., είτε από την Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο., είτε από τον Πρόεδρον της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο., είτε από τον Γενικόν Διευθυντήν της Ε.Κ.Υ.Ο., κατά τας ισχυούσας διακρίσεις αρμοδιοτήτων του Κα νονισμού 240/2013 (ΦΕΚ Α 243), όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Κατόπιν κανονιστικής αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. δύναται να μεταβιβάζεται μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων είτε δια συγκεκριμένην σύμβασιν μελέτης ή έργου ή παροχής συναφών υπηρεσιών εις ένα ή περισσότερα Όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος είτε δι ωρισμένην κατηγορίαν έργου ή μελέτης ή παροχής υπηρεσιών, αναλόγως του ύψους του προϋπολογισμού της δαπάνης των, δημοσιευομένης της αποφάσεως ταύτης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Ως «Κύριος του Έργου» και «Εργοδότης» ορίζεται η Εκκλησία της Ελλάδος. 4. Ως «Αναθέτουσα Αρχή» ορίζονται αφ ενός μεν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δι' έργα ή μελέτας ή παροχήν υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης άνω των πεντα κοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) και αφ' ετέρου η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) δι ομοίας συμβάσεις προϋπολογιζομένης δαπάνης έως πεντακοσίων χιλιά δων ευρώ ( ,00 ). 5. Ως «Προϊσταμένη Αρχή» δια παν έργον, μελέτην και παροχήν συναφών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται η Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. 6. Ως «Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ορί ζεται η Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο.. Η εν λόγω Διεύθυνσις δύναται να στελεχώνεται όχι μόνον εκ μονίμων υπαλλήλων, αλλά και με επί σχέσει εργασί ας αορίστου ή ωρισμένου χρόνου και με επί συμβάσει έργου ή εντολής. Τα στελέχη της Διευθύνσεως ταύτης ασκούν εκτός των άλλων και καθήκοντα επιβλέποντος Μηχανικού κατ ανάθεσιν. 7. Ως «Τεχνικόν Συμβούλιον» ορίζεται το Τεχνικόν Συμ βούλιον της Ε.Κ.Υ.Ο.. 8. Επί των αιτήσεων θεραπείας εργοληπτών, μελετη τών και παρόχων συναφών υπηρεσιών δια συμβάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται η Δ.Ι.Σ., κατό πιν γνωμοδοτήσεως του Τεχνικού Συμβουλίου. 9. Επί των ενστάσεων εργοληπτών, μελετητών και παρόχων συναφών υπηρεσιών δια συμβάσεις της Εκ κλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται η Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. Άρθρον 5 Κατασκευή έργων και εκπόνησις μελετών 1. Τα έργα της Εκκλησίας της Ελλάδος κατασκευά ζονται βάσει σχετικής μελέτης, αναλόγως της φύσεως του έργου: α. Είτε από εργοληπτικάς επιχειρήσεις, είτε από εμπειροτέχνας, είτε από ειδικούς τεχνίτας, είτε από ειδικούς περί τά εκκλησιαστικά καλλιτέχνας. β. Από την Εκκλησίαν της Ελλάδος με αυτεπιστασίαν, δια της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο. και με προσωπικόν που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωσιν προ σλαμβάνεται και αμείβεται από τας πιστώσεις του έργου 2. Αι μελέται της Εκκλησίας της Ελλάδος εκπονούνται είτε από την Δ/νσιν Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο., είτε από ιδιώτας μελετητάς, είτε από εταιρείας ή Γρα φεία μελετών. 3. Συναφείς υπηρεσίαι παρέχονται εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος είτε από ιδιώτας είτε από εταιρείας ή Γρα φεία παροχής υπηρεσιών που έχουν την απαιτουμένην επιστημονικήν γνώσιν και το ανεγνωρισμένον από το δίκαιον της επαγγελματικής των έδρας δικαίωμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ Άρθρον 6 Επιλογή διαδικασίας αναθέσεως 1. Η ανάθεσις συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών με προϋπολογισμόν ανώτερον των εκατόν χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) δύναται να γίνη κατά περίπτωσιν με μίαν από τας κατωτέρω διαδικα σίας: α. ανοικτού διαγωνισμού, β. κλειστού διαγωνισμού, γ. διαπραγματεύσεων, δ. ανταγωνιστικού διαλόγου, ε. προεπιλογής αναδόχου 2. Δια την ανάθεσιν συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών, των οποίων ο προϋπο λογισμός δαπάνης είναι κατώτερος ή ίσος των εκατόν χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) είναι δυνατόν, επιπλέον των ανωτέρω, να επιλέγεται κατά περίπτωσιν και μία εκ των κάτωθι διαδικασιών: α. προχείρου διαγωνισμού β. διαπραγματεύσεων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1605 Άρθρον 7 Ορισμοί Διαδικασιών ανοικτού, κλειστού διαγωνισμού, διαπραγματεύσεων, ανταγωνιστικού διαλόγου 1. Διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού είναι η διαδικα σία εις το πλαίσιον της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορεύς δύναται να υποβάλη προσφοράν. 2. Διαδικασία κλειστού διαγωνισμού είναι η διαδικασία εις το πλαίσιον της οποίας κάθε οικονομικός φορεύς δύναται να ζητήση να συμμετάσχη εκδηλώνων ενδιαφέ ρον, αλλά μόνον οι υποψήφιοι που θα κληθούν από την Εκκλησίαν της Ελλάδος θα δικαιούνται να υποβάλουν προσφοράν. 3. Διαδικασία με διαπραγμάτευσιν είναι η διαδικασία εις το πλαίσιον της οποίας η Εκκλησία της Ελλάδος διαβουλεύεται με ένα ή περισσοτέρους οικονομικούς φορείς της επιλογής Της και διαπραγματεύεται τους όρους της συμβάσεως με ένα ή περισσοτέρους από αυτούς. 4. Ανταγωνιστικός διάλογος είναι η διαδικασία, η οποία είναι δυνατόν να ακολουθηθή δια πολυπλόκους συμβάσεις. Εις την διαδικασίαν του ανταγωνιστικού διαλόγου δύναται να προσφύγη η Εκκλησία της Ελ λάδος ειδικώς εις περίπτωσιν ιδιαιτέρως πολυπλόκων συμβάσεων κατ ανάλογον εφαρμογήν του άρθρου 23 του Π.Δ. 60/2007 (κατ αντιστοιχίαν του άρθρ. 29 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), εφ όσον με απόφασιν της Δ.Ι.Σ. κριθή ότι η χρησιμοποίησις της ανοικτής ή της κλει στής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεσιν της συμ βάσεως. Κατ αυτήν δημοσιεύεται Προκήρυξις δια της οποίας γνωστοποιούνται αι ανάγκαι και αι απαιτήσεις της Αναθετούσης Αρχής. Όσοι κρίνουν ότι δύνανται να ανταποκριθούν εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Η Εκκλησία της Ελλάδος επιλέγει όσους εκ τούτων πληρούν τα προβλεπόμενα εκάστοτε εις την Προκήρυξιν κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Εν συνεχεία διεξάγει με αυτούς διάλογον, προκειμένου να ευρεθούν μία ή περισσότεραι λύσεις που θα ηδύναντο να ικανοποιήσουν τας ανάγκας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μετά την εξεύρεσιν των λύσεων κηρύσσεται η λήξις του διαλόγου και καλούναι οι επιλεγέντες υποψήφιοι να υποβάλουν προσφοράν βάσει αυτών. 5. Εις την διαδικασίαν με προεπιλογήν αναδόχου, κατ αρχήν δημοσιεύεται Διακήρυξις προς εκδήλωσιν ενδιαφέροντος. Εις την Διακήρυξιν θα αναφέρωνται η πιθαναλογουμένη ημερομηνία κατά την οποίαν όσοι προεπιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν προσφοράν, ως επίσης και η εγγύησις που θα πρέπη να καταθέσουν προκειμένου να συμμετάσχουν εις το στάδιον υποβολής των προσφορών. Ακολουθεί επιλογή των συμμετασχό ντων βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται εις την Διακήρυξιν. Εν συνεχεία, οι προεπιλεγέντες προσκα λούνται να συμμετάσχουν εις τον κυρίως διαγωνισμόν και να καταθέσουν προσφοράν. Δια την επιλογήν της διαδικασίας αυτής προαπαιτείται απόφασις της Δ.Ι.Σ. Η εν λόγω διαδικασία γίνεται κατ ανάλογον εφαρμογήν του άρθρ. 23 του Ν. 3669/2008. Άρθρον 8 Διαδικασία Προχείρου διαγωνισμού 1. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι η διαδικασία, εις το πλαίσιον της οποίας η Εκκλησία της Ελλάδος, μετά από άτυπον έρευναν αγοράς ή μετά από δημοσίευσιν προσκλήσεως ενδιαφέροντος, αναθέτει εις εκείνα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρ. 5 του παρόντος Κανονισμού που θα επιλέξη την εκτέλεσιν ωρισμένης συμβάσεως. 2. Η διαδικασία του προχείρου διαγωνισμού διενερ γείται ως εξής: α. Η Εκκλησία της Ελλάδος είτε διενεργεί άτυπον έρευναν αγοράς και απευθύνεται εις τρεις (3) κατ ελά χιστον υποψηφίους της επιλογής Της που δραστηριο ποιούνται εις τομείς συναφείς με το δημοπρατούμενον αντικείμενον, από τους οποίους ζητείται η υποβολή προ σφοράς, είτε προβαίνει εις δημοσίευσιν προσκλήσεως ενδιαφέροντος και συλλέγει προσφοράς από ενδιαφε ρόμενους. β. Εν συνεχεία η Εκκλησία της Ελλάδος δικαιούται να συνάψη σύμβασιν με οιονδήποτε από τους ως άνω προ σφέροντας, είτε βάσει της προσφοράς του, είτε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευσιν ή κατά τους όρους της προσκλήσεως ενδιαφέροντος με ένα ή περισσοτέρους από τους προσφέροντας. 3. Κατ εξαίρεσιν των ανωτέρω, εις περίπτωσιν που η δαπάνη έργου ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρε σιών είναι ίση ή κατωτέρα των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ), η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται να ανα θέση απ ευθείας ταύτα εις δραστηριοποιούμενον εις τομείς συναφείς με το αντικείμενον, χωρίς την τήρησιν των διαδικασιών της παρ. 2. Άρθρον 9 Διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ ευθείας ανάθεσις) 1. Η απ ευθείας ανάθεσις ή ο διαγωνισμός μεταξύ περιωρισμένου αριθμού προσκαλούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρ. 5 του παρόντος Κανο νισμού, ως τρόπος επιλογής αναδόχου δια την κατα σκευήν έργου ή την εκπόνησιν μελέτης ή την παροχήν συναφών υπηρεσιών, επιτρέπεται: α. είτε όταν ο προϋπολογισμός του έργου ή της με λέτης ή της παροχής συναφών υπηρεσιών υπολείπεται των εκατόν χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). β. είτε κατόπιν δημοσιεύσεως σχετικής Προκηρύξεως, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, εις τας κάτωθι περι πτώσεις: i) όταν κατά την διενέργειαν διαγωνισμού αι προσφο ραί που έχουν υποβληθεί είναι άκυροι ή απαράδεκτοι και η επανάληψις του διαγωνισμού κρίνεται από το Όρ γανον που έχει διακηρύξει τον διαγωνισμόν ασύμφορος. Εις την περίπτωσιν αυτήν οι όροι της διακηρύξεως του διεξαχθέντος διαγωνισμού επιτρέπεται να μεταβλη θούν κατά την απευθείας ανάθεσιν, μόνον όμως δια να καταστούν πλέον συμφέροντες δια την Εκκλησίαν της Ελλάδος. ii) όταν, εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, πρόκειται δι έργα ή μελέτας ή παροχήν συναφών υπηρεσιών, που η φύσις των ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μιαν προκαταρκτικήν συνολικήν τιμολόγησιν. iii) όταν η φύσις των έργων ή μελετών ή της πα ροχής συναφών υπηρεσιών δεν παρέχει την δυνατό τητα διατυπώσεως αυτών με ακρίβειαν, ούτως ώστε να συναφθή σύμβασις με επιλογήν της καλυτέρας προσφοράς. γ. είτε όταν γίνεται διαπραγμάτευσις, χωρίς προ ηγουμένην δημοσίευσιν προκηρύξεως, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, εις τας κατωτέρω περιπτώσεις: i) όταν ουδεμία έχει υποβληθεί προσφορά ή ουδε μία κατάλληλος προσφορά εις διαγωνισμόν ανοικτόν ή κλειστόν,

4 1606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ii) όταν δια λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχε τικούς με την προστασίαν αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεσις του έργου ή της μελέτης ή της παροχής συναφών υπηρεσιών δύναται να ανατεθή μόνον εις συ γκεκριμένον πρόσωπον, iii) όταν η σύμβασις αποτελή συνέχειαν ενός διαγωνι σμού έργου ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρεσιών και συμφώνως με τους εφαρμοζομένους κανόνας θα πρέπη αύτη να ανατεθή εις τον νικητήν του διαγωνισμού ή εις ένα από τους νικητάς, iv) όταν έκτακτος και φανερά κατεπείγουσα ανά γκη, αιτιολογουμένη από την αρμόδιαν Υπηρεσίαν της Ε.Κ.Υ.Ο., καθιστά αδύνατον την τήρησιν των διατάξεων που αφορούν εις την διενέργειαν διαγωνισμού. v) όταν υφίσταται ανάγκη συμπληρωματικών συμβά σεων έργων ή μελετών που δεν περιλαμβάνονται μεν εις την αρχικήν σύμβασιν, αλλ' είναι αναγκαίαι λόγω απροβλέπτων περιστάσεων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεσιν της αρχικής συμβάσεως και: είτε δεν δύνανται να διαχωρισθούν από την κυρίαν σύμβασιν, είτε δύνανται μεν να διαχωρισθούν, είναι όμως απο λύτως αναγκαίαι δια την τελειοποίησίν της. Αι συμπληρωματικαί αυταί εργασίαι ή μελέται δεν δύναται να υπερβαίνουν το πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) της αξίας της κυρίας συμβάσεως, vi) όταν παρίσταται ανάγκη εκτελέσεως νέων εργα σιών ή μελετών που συνιστούν επανάληψιν παρομοίων εργασιών ή μελετών που είχαν ανατεθεί με διαγωνισμόν εις τον αρχικόν ανάδοχον και αποτελούν συνέχειαν ή συμπλήρωσιν της αρχικής συμβάσεως, υπό τον όρον ότι δεν έχει παρέλθει τριετία από αυτήν και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις, πλην μόνον των οικονο μικών όρων οι οποίοι δύνανται να τύχουν τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, vii) όταν πρόκειται δι υπόθεσιν που αφορά εις απόρ ρητα της Εκκλησίας, του χαρακτηρισμού ως απορρήτου διδομένου δι' Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. viii) όταν προκύψουν ειδικαί περιπτώσεις, όπως θεο μηνία, σεισμός, σοβαρός επικείμενος κίνδυνος, μοναδι κότης του κατασκευαστού, συνέχισις εργασιών κατόπιν εκπτώσεως του αναδόχου ή διαλύσεως της συμβάσεως, ερευνητικαί εργασίαι ή εργασίαι δοκιμαστικής εφαρ μογής νέων τεχνολογιών ή έργα ειδικής φύσεως, εφ' όσον χαρακτηρισθούν ούτω με απόφασιν του αρμοδίου Οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος αναλόγως του προϋπολογισμού του, της αποφάσεως ταύτης εκδιδο μένης κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου. ix) όταν πρόκειται περί έργων καλλιτεχνικών, οπότε επιτρέπεται η απ' ευθείας και άνευ διαγωνισμού ανάθε σις τούτων εις ειδικούς δεδοκιμασμένους καλλιτέχνας ή ειδικούς τεχνίτας και ειδικούς κατασκευαστάς κατόπιν γνωμοδοτήσεως του παρά τη Εκκλησία της Ελλάδος Κ.Ε.Σ.Ε.Α.. x) όταν πρόκειται περί κατασκευής μικρών έργων και εργασιών επισκευής ή συντηρήσεως, των οποίων ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τας εκατόν χιλιάδας ευρώ ( ,00 ). δ. είτε όταν γίνεται διαπραγμάτευσις, χωρίς προη γουμένην δημοσίευσιν Προκηρύξεως, δια την ανάθεσιν συμβάσεως προμελέτης ή ετέρας συμβάσεως μελέτης, η συμβατική αμοιβή της οποίας θα είναι έως πεντακο σίας χιλιάδας ευρώ ( ,00 ) άνευ Φ.Π.Α. (ή τυ χόν ετέρου προβλεφθησομένου φόρου), με σκοπόν την άμεσον επισκευήν ή επέκτασιν εκκλησιαστικού κτηρίου, προκειμένου να συναφθή επ ανταλλάγματι σύμβασις μισθώσεως ή άλλης παραχωρήσεως της χρήσεως του ή ετέρου εμπράγματου δικαιώματος επ αυτού εις το Ελληνικόν Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και εν γένει νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέως. Εις την περίπτωσιν αυτήν η Ε.Κ.Υ.Ο. θα προεκτιμήση το κόστος της προ μελέτης ή της ετέρας μελέτης, τούτο δε θα είναι το ανώτατον όριον της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Δια την υπογραφήν της συμβάσεως προμελέτης ή ετέ ρας μελέτης απαιτείται γνωμοδότησις του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου της Εκκλησίας της Ελλάδος τόσον ως προς την συνδρομήν των προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος εδαφίου, όσον και προς την ορθότητα του ύψους της προεκτιμηθείσης αμοιβής. Άρθρον 10 Συμφωνίαι πλαίσια 1. Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας πρέπει νά εκτελεσθούν ομοειδή έργα ή μελέται, δια τα οποία δεν δύναται να προσδιορισθή εκ των προτέρων ο ακριβής αριθμός των και ο χρόνος παραγγελίας και παραδόσε ώς των, είναι δυνατή η σύναψις συμφωνίας πλαισίου. Με την συμφωνίαν πλαίσιον καθορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός των επί μέρους συμβάσεων αι οποίαι δύνανται να ανατεθούν εις τον ανάδοχον, η χρονική των διάρκεια, η διαδικασία αναθέσεως των επιμέρους συμβάσεων, οι γενικοί όροι εκτελέσεως τούτων, αι τιμαί μονάδος εν συναρτήσει με κλίμακα ποσοτήτων και ο χρόνος ανταποκρίσεως του αναδόχου εις κάθε πρό σκλησιν δι' ανάληψιν εκτελέσεως συγκεκριμένων προ βλεπόμενων από την συμφωνίαν πλαίσιον εργασιών. 2. Δια την επιλογήν της διαδικασίας συνάψεως συμ φωνίας πλαισίου λαμβάνεται υπ όψιν ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής. Η διάρκεια εκάστης συμφωνί ας πλαισίου δεν δύναται να υπερβαίνη χρονικώς τα τρία (3) έτη. 3. Η συμφωνία πλαίσιον επιτρέπεται να συναφθή με ένα έως τρεις αναδόχους, αναλόγως της πολυπλοκό τητος του αντικειμένου, του μεγέθους του προϋπολο γισμού και της ανάγκης εξασφαλίσεως μεγαλυτέρου ανταγωνισμού κατά την διάρκειαν της συμφωνίας, διά της υποβολής προσφορών από περισσοτέρους αναδό χους της συμφωνίας πλαισίου. 4. Κατά την διάρκειαν της συμφωνίας πλαισίου ο ανάδοχος, αναλόγως των απαιτήσεων της Εκκλησί ας της Ελλάδος, θα καλήται να υποβάλη οικονομικήν προσφοράν δια την υλοποίησιν συγκεκριμένων έργων, εντασσομένων εις την συμφωνίαν πλαίσιον. Εάν υπάρ χουν περισσότεροι ανάδοχοι, θα καλούνται να υποβά λουν ανταγωνιστικήν προσφοράν δια την επιλογήν της συμφεροτέρας. Οι ειδικότεροι όροι της εκπονήσεως του έργου ή της μελέτης θα προβλέπωνται εις την συμφω νίαν πλαίσιον. Το ειδικόν αντικείμενον του έργου ή της μελέτης, η αμοιβή και ο χρόνος υλοποιήσεως θα προβλέπωνται εις την επί μέρους σύμβασιν. 5. Εις περιπτώσεις όπου το αντικείμενον της συμ βάσεως έργου ή μελέτης είναι επαναλαμβανόμενον ή επαρκώς προσδιωρισμένον εκ των προτέρων, είναι δυ νατόν να προβλεφθή εις την συμφωνίαν πλαίσιον ότι θα εκδίδεται κάθ' εκάστην φοράν μονομερώς από την Αναθέτουσαν Αρχήν επί μέρους ανάθεσις με προσδιω ρισμένον οικονομικόν αντικείμενον, χωρίς να απαιτείται υποβολή προσφοράς από τον ανάδοχον και ενδεχομέ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1607 νως χωρίς να απαιτείται υπογραφή ειδικοτέρας συμ βάσεως, υπό την προϋπόθεσιν ότι οι όροι εκτελέσεως και η αμοιβή θα είναι επαρκώς προσδιωρισμένοι εις την συμφωνίαν πλαίσιον. 6. Η Προκήρυξις δια την σύναψιν συμφωνίας πλαισίου θα περιλαμβάνη επιπλέον και τα εξής: συνολικόν προϋπολογισμόν της συμφωνίας πλαισίου, περιγραφήν του συνολικού αντικειμένου των έργων και, εφ όσον είναι δυνατόν, το αντικείμενον των επί μέρους εργασιών, συνολικήν χρονικήν διάρκειαν της συμφωνίας πλαι σίου, διαδικασίαν αναθέσεως των επιμέρους εργασιών, μέγιστον αριθμόν αναδόχων, οι οποίοι θα επιλεγούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρον 11 Συστήματα υποβολής προσφορών δια την εκτέλεσιν έργων 1. Τα συστήματα υποβολής προσφορών δια την εκτέ λεσιν έργων είναι τα κατωτέρω: α. Προσφορά ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως επί συ μπεπληρωμένου Τιμολογίου, προητοιμασμένου υπό της Δ/νσεως Τεχν. Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο.. β. Προσφορά επιμέρους ποσοστών εκπτώσεως καθ ομάδας τιμών επί συμπεπληρωμένου Τιμολογίου ομα δοποιημένων τιμών, προητοιμασμένου υπό της Δ/νσεως Τεχν. Υπηρεσιών της Ε.Κ.Υ.Ο.. Εις την περίπτωσιν αυτήν θα γίνεται έλεγχος της ομαλότητος των επιμέρους πο σοστών εκπτώσεως. γ. Συμπλήρωσις ανοικτού Τιμολογίου κατ ελευθέραν εκτίμησιν του ενδιαφερομένου. Εις την περίπτωσιν αυ τήν το Τιμολόγιον είναι δυνατόν να περιλαμβάνη ανα λυτικάς ή περιληπτικάς τιμάς ή κατ αποκοπήν τιμήν. δ. Προσφορά δια μελέτην και κατασκευήν με κατ αποκοπήν εργολαβικόν αντάλλαγμα είτε δι ολόκλη ρον το έργον είτε δια τμήματα αυτού. Εις το σύστημα αυτό αξιολογείται κατ αρχήν η ποιότης της τεχνικής προσφοράς (μελέτη) και εν συνεχεία εξετάζεται η οι κονομική προσφορά. ε. Μειοδοσία μόνον επί ποσοστού οφέλους δια την εκτέλεσιν απολογιστικών εργασιών. ς. Προσφορά δια την αξιοποίησιν ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών. ζ. Προσφορά που περιλαμβάνει μερικήν ή ολικήν αυτο χρηματοδότησιν έργου με αντάλλαγμα την λειτουργίαν ή εκμετάλλευσιν αυτού ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής τούτου. Τα συστήματα αυτά δύνανται να εφαρμοσθούν και συνδυαστικώς μεταξύ των. 2. Το Αρμόδιον Όργανον της Εκκλησίας της Ελλάδος αναλόγως του προϋπολογισμού δαπάνης του έργου ή της μελέτης ή της παροχής συναφών υπηρεσιών καθορίζει με απόφασίν του, κατά την διακριτικήν του ευχέρειαν, τα συστήματα υποβολής προσφορών. 3. Ειδικώς δια την λήψιν προσφορών με επιλογήν του συστήματος μελέτης κατασκευής του έργου απαιτεί ται προηγουμένη απόφασις της Δ.Ι.Σ. μετά από γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το εν λόγω Τεχνικόν Συμβούλιον γνωματεύει και ως προς το σύμφορον του προσφερομένου εργολαβικού ανταλλάγματος. Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτην κατασκευήν δύναται να εφαρμόζεται δια παν εκκλησι αστικόν έργον που αφορά είτε εις ανέγερσιν κτηρίων, είτε εις επισκευήν ή συντήρησιν ή ανακαίνισιν ή ανα βάθμισιν τούτων, είτε εις καλλιτεχνικόν έργον. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ Άρθρον 12 Διατυπώσεις δημοσιότητος 1. Δια τας συμβάσεις έργων ή μελετών (περιλαμβανο μένων και των προμελετών) ή παροχής συναφών υπη ρεσιών, αι οποίαι ανατίθενται κατά την ανοικτήν ή τήν κλειστήν διαδικασίαν ή την διαδικασίαν με διαπραγμά τευσιν κατόπιν δημοσιεύσεως Προκηρύξεως, θα δημο σιεύεται υποχρεωτικώς περίληψις της Προκηρύξεως ή της προσκλήσεως ενδιαφέροντος εις μίαν τουλάχιστον ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα των Αθηνών, η οποία θα πληροί τας νομίμους προϋποθέσεις, ή εις μίαν ημε ρησίαν οικονομικήν εφημερίδα των Αθηνών, η οποία θα πληροί τας προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/ 1920, ως ισχύει. Η Προκήρυξις θα δημοσιεύεται επιπροσθέτως υποχρεωτικώς εις την ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Ε.Κ.Υ.Ο. εις το διαδίκτυον. 2. Με απόφασιν της Αναθετούσης Αρχής, δημοσιευο μένην δια του αυτού τρόπου, είναι δυνατόν να ορίζεται διαφορετική ημέρα υποβολής των προσφορών. 3. Η Προκήρυξις είναι δυνατόν, κατά την ελευθέραν κρίσιν της Αναθετούσης Αρχής, να συντάσσεται συμ φώνως προς τα εγκεκριμένα από τον Υπουργόν Π.Ε.Κ.Α. υποδείγματα, με τας αναγκαίας όμως προσαρμογάς. Άρθρον 13 Προθεσμία υποβολής προσφορών 1. Εις περίπτωσιν διεξαγωγής ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικροτέρα των είκοσιν (20) ημερών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως της Προκηρύξεως. 2. Εις περίπτωσιν διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού με δημοσίευσιν Προσκλήσεως Ενδιαφέροντος η προ θεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικροτέρα των πέντε (5) ημερών από της ημερο μηνίας δημοσιεύσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ Άρθρον 14 Επιτροπή διαγωνισμού/διαπραγματεύσεως 1. Δια την ανάθεσιν έργων ή μελέτων ή παροχής συ ναφών υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συγκροτείται Επιτροπή Διαγωνισμού ή Διαπραγματεύσεως, που απο τελείται από τρία υπηρεσιακά στελέχη της Εκκλησίας της Ελλάδος (μονίμους υπαλλήλους ή στελέχη συν δεόμενα με σύμβασιν εργασίας, έργου ή εντολής), τα οποία ορίζονται από την Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο. τη εισηγήσει του Γενικού Διευθυντού αυτής. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται ως πρόε δρος. Δια την Επιτροπήν ορίζονται και αντίστοιχα ανα πληρωματικά μέλη, που αναπληρώνουν κατά την σειράν που διορίζονται οιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζωνται δια την διενέργει αν περισσοτέρων διαδικασιών αναθέσεως των ανωτέρω.

6 1608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Δια την ανάθεσιν έργων ή μελετών ή παροχήν συ ναφών υπηρεσιών προϋπολογισμού ανωτέρου των πε ντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συγκροτείται Επιτροπή Διαγωνισμού ή Διαπραγματεύσεως, που ορί ζεται υπό της Δ.Ι.Σ., τη εισηγήσει της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο.. Αύτη αποτελείται από πέντε (5) τεχνικούς υπηρεσιακά στελέχη του ιδίου ή ετέρων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων (μονίμους υπαλλήλους ή στελέχη συνδεόμε να με σύμβασιν εργασίας, έργου ή εντολής), που έχουν την απαιτούμενην τεχνικήν ειδικότητα. Εάν το έργον ή η μελέτη ή η παροχή συναφών υπηρεσιών πρόκειται να χρησιμοποιηθή από φορέα άλλον από τον φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη θα προέρχεται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήση το έργον. 3. Η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται να συγκροτή επί ετησίας βάσεως Επιτροπάς Διαγωνισμού ή Διαπραγ ματεύσεως δια την ανάθεσιν του συνόλου των έργων ή μελετών ή παροχών συναφών υπηρεσιών ή κατά κατηγορίας. Εις την περίπτωσιν αυτήν αι διαδικασίαι δημοπρασιών ή διαπραγματεύσεων που ήρχισαν εντός του έτους συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ιδίαν Επιτροπήν και μετά την λήξιν του έτους. Η ύπαρξις Επιτροπών επί ετησίας βάσεως δεν αποκλείει την συ γκρότησιν ειδικής Επιτροπής Διαγωνισμού ή Διαπραγ ματεύσεως δια συγκεκριμένον έργον ή έργα, μελέτην ή μελέτας και παροχήν συναφών υπηρεσιών. Αι αποφάσεις συγκροτήσεως όλων των Επιτροπών διαγωνισμού κοι νοποιούνται εις τα διοριζόμενα μέλη και ανακοινούνται δια τοιχοκολλήσεως εις τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Συνοδικού Μεγάρου, χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητος. 4. Δια την συγκρότησιν και λειτουργίαν των ανωτέρω Επιτροπών Διαγωνισμού/ Διαπραγματεύσεων εφαρμό ζονται συμπληρωματικώς αι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/ Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται δι αποφάσεώς της να αναθέτη καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου κατ ανά λογον εφαρμογήν της παρ. 3 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρον 15 Έλεγχος καταλληλότητος υποψηφίων 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποχρεωθούν να πληρούν και να αποδείξουν ωρισμένας προϋποθέσεις επαγγελματικής επαρκείας, αξιοπιστίας, τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητος, συμφώ νως πρός τα ειδικότερον οριζόμενα εις τας ισχυούσας Κοινοτικάς Οδηγίας, το Εθνικόν Δίκαιον προσαρμογής, την Προκήρυξιν και τα λοιπά τεύχη Δημοπρατήσεως του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 2. Εις πάσαν περίπτωσιν δημοπρατήσεως συμβάσεως έργων ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρεσιών γίνεται δεκτή χωρίς διακρίσεις και με τους ιδίους όρους που εφαρμόζονται δια τους Έλληνας υποψηφίους η συμμετο χή όλων των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ως και Χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίας συνδέσεως ή άλλας διμε ρείς ή πολυμερείς συμφωνίας με την Ε.Ε., υπό την προ ϋπόθεσιν αφ' ενός μεν ότι η δημοπρατουμένη σύμβασις εμπίπτει εις το πεδίον εφαρμογής αναλόγων συμφωνιών και αφ' ετέρου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τίθενται κατά περίπτωσιν από την Εκκλησίαν της Ελλάδος. 3. Αι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων του παρόντος Κανονισμού και αφού προηγουμένως ελεχθή ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (προσω πική κατάστασις, χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική ικανότης κ.ά.), τα οποία θα τεθούν εις την Προκήρυξιν ή την Πρόσκλησιν υποβολής προσφοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Άρθρον 16 Κριτήρια επιλογής αναδόχου 1. Ο ανάδοχος δι εκτέλεσιν έργου επιλέγεται κατά περίπτωσιν: α είτε βάσει της πλέον συμφερούσης από τεχνο οι κονομικής απόψεως προσφοράς β είτε αποκλειστικώς βάσει της χαμηλοτέρας τιμής. 2. Ο ανάδοχος δι εκπόνισιν μελέτης ή παροχήν υπη ρεσιών επιλέγεται βάσει της πλέον συμφερούσης από τεχνο οικονομικής απόψεως προσφοράς. 3. Ο τρόπος επιλογής θα αναφέρεται εις την Προ κήρυξιν. 4. Διά την επιλογήν της πλέον συμφερούσης κατά την ως άνω παράγραφον 1α προσφοράς θα σταθμί ζωνται κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενον της συγκεκριμένης συμβάσεως (κριτήρια αξιολογήσεως) και αφορούν εις την τεχνικήν προσφοράν των διαγω νιζομένων. Τα κριτήρια αξιολογήσεως των προσφορών θα αναφέρωνται εις την Προκήρυξιν ομού μετά της βαρύτητος, την οποίαν θα έχουν κατά την αξιολόγησίν των. Ταύτα δύνανται να είναι ιδίως η τιμή, η προθεσμία εκτελέσεως, η ποιότης, η αποδοτικότης, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτη ριστικά, η τεχνική αξία, η εμπειρία εις εκκλησιαστικά έργα κ.λπ. 5. Εις περίπτωσιν, καθ ην η Εκκλησία της Ελλάδος δια των αρμοδίων Οργάνων Της θεωρήση ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή εν σχέσει με το αντικείμενον της δημοπρατουμένης συμβάσεως δύναται να καλέση, πριν να απορρίψη την προσφοράν, τον διαγωνιζόμενον, προκειμένου ούτος να αιτιολογήση εγγράφως τα επιμέρους στοιχεία της προσφοράς του. Άρθρον 17 Ενστάσεις κατά της διαδικασίας διενεργουμένων διαγωνισμών 1. Δι' εκάστην πράξιν ή παράλειψιν Οργάνου της Εκκλη σίας της Ελλάδος εν σχέσει προς διενεργούμενον δια γωνισμόν είναι δυνατόν να ασκηθή ένστασις μόνον από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του άρθρ. 5 του παρόντος που συμμετέχουν εις τον διαγωνισμόν ή απεκλείσθησαν από αυτόν εις οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας του. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν μόνον δια τα στάδια προεπιλογής, καταθέσεως προσφορών και αξι ολογήσεως και διά λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχον στάδιον. Αι ενστάσεις απευθύνονται προς την Προϊσταμένην Αρχήν, υποβάλλονται εις την έδραν Της και παραλαμβά νονται από Αρμοδίαν Επιτροπήν. Επ αυτών αποφαίνεται η Προϊσταμένη Αρχή μετά από εισήγησιν της αρμοδίας Επιτροπής, την οποίαν συγκροτεί προς τούτο δι απο φάσεως του το αρμόδιον Όργανον της Εκκλησίας της Ελλάδος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Ένστασις κατά της Προκηρύξεως ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεώς της. Ένστασις κατά της ανα λυτικής Προκηρύξεως και των Τευχών δημοπρατήσεως εν γένει ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της λήξεως της προθεσμίας παραλαβής των. Ένστασις κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενεργείας του διαγωνισμού ασκείται εντός ανατρε πτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από της δημοσιεύ σεως ή κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως ή της τελέσεως διαδικαστικής ενεργείας. Ένστασις κατά της αποφάσεως κατακυρώσεως ή της αναθέσεως της δημοπρατουμένης συμβάσεως ασκείται εντός ανατρε πτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από της δημοσι εύσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 3. Ειδικώς δια τους εν άρθρ. 6 παρ. 3 διαγωνισμούς (πρόχειρον ή διαπραγματεύσεων), το σύνολον των ανω τέρω προθεσμιών δια την άσκησιν ενστάσεως ορίζεται εις δύο (2) εργασίμους ημέρας. 4. Ενστάσεις στρεφόμεναι κατά της συμμετοχής, της αξιολογήσεως προσφοράς υποψηφίου ή της κατακυ ρώσεως του έργου εις αυτόν, κοινοποιούνται με Δικα στικόν Επιμελητήν, επί ποινή απαραδέκτου, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της ασκήσεώς των από τον ενιστάμενον και προς αυτόν κατά του οποίου στρέ φονται. Αποδεικτικόν της επιδόσεως της ενστάσεως κοινοποιείται, επί ποινή απαραδέκτου ταύτης, από τον ενιστάμενον προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος. 5. Δια την άσκησιν πάσης ενστάσεως καταβάλλεται τέλος υπέρ της Ε.Κ.Υ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος ίσον προς ποσοστόν 1% επί του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσιν συμβάσεως έργου ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρεσιών, το οποίον εν πάση περιπτώσει δεν θα υπερβαίνη τας δεκαπέντε χιλιάδας ευρώ (15.000,00 ) και δεν θα είναι κατώτερον των διακοσίων πεντή κοντα ευρώ (250,00 ). Άνευ της καταβολής τούτου η ένστασις απορρίπτεται άνευ ετέρου, ως απαραδέκτως υποβληθείσα. 6. Η απόφασις της Προϊσταμένης Αρχής επί της εν στάσεως λαμβάνεται εντός τριάκοντα (30) ημερών από της καταθέσεως της ή από της κοινοποιήσεώς της εις τον καθ ου αύτη τρίτον. Άρθρον 18 Κατακύρωσις Σύναψις συμβάσεως 1. Κάθε διαδικασία αναθέσεως συμβάσεως έργου ή μελέτης ή παροχής συναφών υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος κατακυρούται με απόφασιν του αρμοδίου Οργάνου Της μετά την εξέτασιν τυχόν ενστάσεων. 2. Η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται, κατά την ελευ θέραν κρίσιν Της και αζημίως δι` Αυτήν, να ματαιώση οιονδήποτε διαγωνισμόν εις κάθε στάδιον της διαδικα σίας, δια τους ακολούθους ενδεικτικώς λόγους: α. δια παράτυπον διεξαγωγήν, εφ όσον από την πα ρατυπίαν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται κατ ελευθέραν κρίσιν μη ικανοποιητικόν, γ. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξεν ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαραί ενδείξεις ότι εγένετο συνεννόησις των διαγωνιζομένων προς αποφυγήν πραγματικού αντα γωνισμού, δ. εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών της Αναθετού σης Αρχής εν σχέσει με την υπό ανάθεσιν σύμβασιν. Εις τας περιπτώσεις αυτάς η Εκκλησία της Ελλάδος δύναται να χωρήση εις νέαν διαδικασίαν αναθέσεως με τους ιδίους ή τροποποιημένους όρους ή εις ανάθεσιν καθ οιονδήποτε άλλον προβλεπόμενον δια του παρό ντος Κανονισμού τρόπον. 3. Αι αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων της Εκκλησί ας της Ελλάδος αναφορικώς με διενεργούμενον διαγω νισμόν προϋπολογισμού άνω των είκοσιν χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) δημοσιεύονται δι αναρτήσεώς των εις την έδραν Της και κοινοποιούνται εις τους συμμετέχοντας και εις τον ανάδοχον με επιστολήν, τηλεομοιοτυπίαν ή άλλο πρόσφορον μέσον. 4. Η Εκκλησία της Ελλάδος καταρτίζει έγγραφον σύμβασιν με τον ανάδοχον, συμφώνως με τους όρους της Προκηρύξεως και την προσφοράν τούτου. Τα Τεύ χη Δημοπρατήσεως και άπαντα τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία περιγράφονται εις την Προκήρυξιν, αποτελούν αναπόσπαστον μέρος της οικείας συμβά σεως. Η σύμβασις δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνη όρους αντιθέτους από το περιεχόμενον των Τευχών Δημοπρατήσεως του διαγωνισμού. 5. Εις την σύμβασιν περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τα πρόσωπα των συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποί των, το αντικείμενον και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της μελέτης (περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου) ή της παροχής συναφών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτελέσεως, αι τυχόν επιμέρους φάσεις ή τα τμήματα του έργου ή της μελέ της ή της παροχής συναφών υπηρεσιών, η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της, ο τόπος και αι διαδικασίαι παραδόσεως και παραλαβής, η προθεσμία ή η διάρκεια υλοποιήσεως του συνόλου του έργου ή της μελέτης ή της παροχής συναφών υπηρεσιών ώς και των επιμέρους φάσεων των, αι εγγυήσεις δια την καλήν εκτέλεσιν της συμβάσεως και αι ποινικαί ρήτραι δια την τυχόν υπαι τίαν υπέρβασιν των προθεσμιών εκτελέσεως, αι λοιπαί υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ο τρόπος παρακο λουθήσεως της εκτελέσεως, το εφαρμοστέον δίκαιον, η μεθοδολογία τυχόν τροποποιήσεως ή λύσεως της συμβάσεως και επιλύσεως τυχόν διαφορών. 6. Η απόφασις των αρμοδίων Οργάνων της Εκκλησί ας της Ελλάδος δια την ανάθεσιν έργου ή μελέτης ή συναφών υπηρεσιών άνω των είκοσιν χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) κοινοποιείται εγγράφως εις τον ανάδοχον. Με την κοινοποίησιν ο ανάδοχος καλείται να προσέλθη δια την υπογραφήν συμβάσεως εις καθωρισμένην ημέ ραν. Η σύμβασις θεωρείται ότι έχει συναφθή από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Άρθρον 19 Εργολαβικόν όφελος 1. Το εργολαβικόν όφελος δια παν εκκλησιαστικόν έργον (Γενικά Έξοδα + Όφελος Εργολάβου) ορίζεται εις είκοσι ένα επί τοις εκατόν (21%). 2. Ειδικώς το ποσοστόν δια γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου δι απολογιστικάς εργασίας ορίζεται εις δέκα πέντε επί τοις εκατόν (15%) και εφαρμόζεται εις το σύνολον των δαπανών που πραγματοποιούνται δια λογαριασμόν του εργοδότου, όπως δια προμήθειαν υλικών, μισθώματα μηχανημάτων, αγοράν καυσίμων και λιπαντικών, αξίαν μισθών και ημερομισθίων, λοι πάς αποζημιώσεις και ασφαλιστικάς εισφοράς των εργαζομένων και δια κάθε είδους κρατήσεις. Το εν λόγω όφελος υπόκειται εις το ποσοστόν της προ σφερθείσης υπό του αναδόχου κατά τον διαγωνισμόν εκπτώσεως.

8 1610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η ΣΤΑΔΙΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Άρθρον 20 Επίβλεψις Διεύθυνσις έργου ή μελέτης 1. Με απόφασιν της Δ.Ι.Σ., τη προτάσει της Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο., είναι δυνατόν: α. Εις την ομάδα επιβλέψεως συμβάσεως έργου να μετέχη και ο μελετητής του έργου. β. Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν έργα προβλεπο μένου συνολικού κόστους μεγαλυτέρου των δέκα εκα τομμυρίων ευρώ ( ,00 ), είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής, είτε κατά το σύστημα παροχής άλλων ανταλλαγμάτων, είτε καθ οιονδήποτε άλλο σύστημα, να ανατεθούν καθήκοντα συμβούλου οιασδήποτε ειδι κότητος (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κ.λπ.) εις ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου ούτοι να παράσχουν υπηρεσίας που απαιτούνται δια την υλοποίησιν και εκτέλεσιν των έργων αυτών. Η ανάθεσις γίνεται δια συμβάσεως. Ο τρόπος αναθέσεως, αι παρεχόμεναι από τον σύμβουλον υπηρεσίαι, οι όροι της συμβάσεως και η αμοιβή καθορίζονται με απόφασιν της Δ.Ι.Σ., χωρίς δέσμευσιν από οιανδήποτε γενικήν ή ειδικήν διάταξιν. γ. Δια την εκτέλεσιν (μελέτην κατασκευήν) έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερον δια τον σχεδιασμόν, μελέτην, έλεγχον μελέτης, διοίκησιν και επίβλεψιν του έργου να ανατεθούν καθήκοντα συμβούλου οιασδήποτε ειδικότητος (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως), εις ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίας, που απαιτούνται δια την υλοποίησιν και εκτέλεσιν των έργων αυτών. Η ανάθεσις γίνεται με σύμβασιν, κατόπιν γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Υ.Ο., εις την οποίαν προσδιορίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις αναθέσεως, αι παρεχόμεναι από τον σύμβουλον υπηρεσίαι και η σχε τική αμοιβή, κατά παρέκκλισιν από κάθε γενικήν ή ειδικήν διάταξιν και από τας διατάξεις περί αμοιβών μηχανικών. Αι σχετικαί δαπάναι βαρύνουν τας πιστώσεις του έργου. 2. Η διεύθυνσις των έργων από την πλευράν του ανα δόχου εις τους τόπους κατασκευής των γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Ε.Κ.Υ.Ο.. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχειρήσεως είναι υποχρεωτική και ανάλογος με την φύσιν και το μέγεθος του κατασκευ αζομένου έργου. Προκειμένου δι έργα προϋπολογισμού άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ ( ,00 ), η διεύθυνσις του έργου πρέπει να πραγματοποιήται του λάχιστον από τρεις (3) τεχνικούς αναλόγων προσόντων και πείρας, από τους οποίους εις (1) διπλωματούχος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εις (1) πτυ χιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Το ελάχιστον τεχνικόν προσωπικόν της διευθύνσε ως του έργου δύναται να μεταβάλλεται αναλόγως του προϋπολογισμού και της φύσεως του εκτελουμένου έργου, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού της Ε.Κ.Υ.Ο.. Δια το εν λόγω προσωπικόν ο ανάδοχος υπο χρεούται να προσκομίση εις την Διευθύνουσαν Υπηρεσί αν Βεβαίωσιν του οικείου ασφαλιστικού φορέως, εις την οποίαν θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφαλίσεως των εργαζομένων. Η παράβασις των διατάξεων του άρθρου αυτού παρέχει την δυνατότητα εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος να διακόψη την συνέχισιν της συμβάσεως και να προβή εις έκπτωσιν του αναδόχου. * * ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 21 Εφαρμοστέον Δίκαιον 1. Υπό την επιφύλαξιν όσων ρητώς ορίζονται εις τον παρόντα Κανονισμόν, δια την ανάθεσιν και εκτέλεσιν των έργων ή μελετών ή την παροχήν συναφών υπηρε σιών, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δημοσίων έργων ή μελε τών ή παροχής συναφών υπηρεσιών μόνον όπου ρητώς ειδικώς προβλέπεται τούτο εις την Προκήρυξιν ή τας αποφάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Εις περίπτωσιν, καθ ην ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδι κώς από τον παρόντα Κανονισμόν ή από την Προκήρυξιν ή την σύμβασιν δύνανται, κατόπιν ειδικών προς τούτο αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων της Εκκλησίας της Ελλάδος, να εφαρμόζωνται αναλόγως αι συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί αναθέσεως, συνάψεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών και επικου ρικώς αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος. 3. Όπου εις τας παραπεμπομένας διατάξεις μνημονεύ ονται ως αρμόδια τα Όργανα της δημοσίας διοικήσεως νοούνται ως Αρμόδια Όργανα τα δια του παρόντος προβλεπόμενα Όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος. 4. Δια τον υπολογισμόν των προθεσμιών που ανα φέρονται εις τον παρόντα Κανονισμόν εφαρμόζονται αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος και του ν. 1157/1981. Άρθρον 22 Τροποποίησις του Κανονισμού 1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. Μετά από κάθε τροποποίησίν του ο Κανονισμός κωδικοποιείται εις ενιαίον κείμενον. 2. Εάν ο Κανονισμός τροποποιηθή, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεσμεύει τους τρίτους αυτοδικαίως από την ημέραν της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρον 23 Τελικαί διατάξεις 1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επίσημον δελτίον ΕΚΚΛΗΣΙΑ της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Συμβάσεις έργων ή μελετών, δια τα οποία έχει δη μοσιευθή Προκήρυξις ή έχει διενεργηθή διαγωνισμός ή έχει υπογραφεί σύμβασις προ της θέσεως εις ισχύν του παρόντος Κανονισμού διέπονται υπό των ισχυουσών κατά τον χρόνον της αναθέσεως ή της δημοσιεύσεως της Διακηρύξεως διατάξεων και τους όρους της συμ βάσεως και των συμβατικών τευχών. 3. Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38305 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3824 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάθεση και εκτέλεση παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.:210 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές;

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές; Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016 (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr) 1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Άστρος : 22-04-2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο- μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Αριθ. μελέτης: 13/2015 Αριθμός Μελέτης: 13/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334551-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334551

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α.

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Εγγραφή στον προϋπολογισμό (και επιπλέον για έργα στο τεχνικό πρόγραμμα ή για προμήθειες στο Ε.Π.Π., εφόσον απαιτείται) Εκπόνηση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 Διενέργεια διαχειριστικού Ελέγχου στο Δήμο Ηρακλείου για τα έτη 2010-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 3190 Αθήνα, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 Απόφαση 37 / 2015

Αρ. πρωτ.: 3190 Αθήνα, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 Απόφαση 37 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ.2215 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί των Εισηγήσεων της Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα